Views
6 months ago

Lecture MPC131 2018

Үзүүлэн

Үзүүлэн гаргах тохируулгыг хийх Командын Slide Show – слайд үзүүлэх цэсийн Set Up Show – гаргах тохируулга командыг өгнө. Дээрхи командын цонхон дахь Show type – гаргах хэлбэр хэсгийг дараахи нөхцлүүдийн тохирохыг сонгоно. Presented by a speaker (full screen) – илтгэгчийн тохируулснаар . хулганы товшилтоор буюу автоматаар үзүүлэнгийн слайдуудыг компьютерийн бүтэн дэлгэцээр ээлжлэн гаргана. Browsed by an indiүidual (window) – програмын цонхонд. Программын цонхонд слайдуудыг гаргах ба уг цонхонд слайдуудыг сонгон гаргах командын товчлуурт зурвас мөн гарна. Browsed at a kiosk (full screen) – автоматаар. Компьютерийн үйл ажиллагаа зогссоноос хойш 5 минутын дараа слайдуудыг компьютерийн бүтэн дэлгэцээр автоматаар гаргана.

Loop Continuously Until "Esc" – Esc даруулыг дарж . компьютерийн гар дээрхи Esc даруулыг дартал слайдыг үргэлжлүүлэн гаргана. Show without narrations – тайлбаргүй гаргах . слайдын тайлбарыг компьютерийн дуу авианы хэрэгсэл ашиглан бичиж болох бөгөөд ингэж бэлтгэгдсэн слайдуудын тайлбарыг дуугаргахгүйгээр гаргана. Show without animation – хөдөлгөөнгүй гаргах. Хөдөлгөөнтэй слайдыг хөдөлгөөнгүй гаргана. Slides – слайдууд хэсэгт дараахи нөхцөлийг тохируулна. All – бүгд. үзүүлэнгийн бүх слайдыг үзүүлнэ. From: to: - үзүүлэх эхний ба төгсгөлийн слайдын дугаарыг зааж, тэдгээрийг үзүүлнэ. Adүance slides – шилжих. Слайдыг дэлгэцэнд ээлжлэн гаргах аргыг дараахи байдлаар сонгоно. Manual Adүance – энгийн шилжилт. Хулганы товшилтоор слайдуудыг ээлжлэн гаргана. Using timings, if present - хугацаа ашиглах. Слайд бүрийг гаргах хугацааг үндэслэн слайдыг дэлгэцэнд гаргана. Pen Color - үзгийн өнгө. Слайдыг үзүүлэх явцад ашиглах заагуурын өнгийг сонгоно. Үзүүлэнг компьютерийн дэлгэцнээ үзүүлэх Үзүүлэнгийн эхний слайдыг гарган дэлгэцийн зүүн доод булан дахь товчлуурыг дарахад үзүүлэнгийн слайд таны тохируулсны дагуу компьютерийн дэлгэцнээ гарна. Слайдуудыг ээлжлэн гаргах тохируулгынхаа дагуу тухайлбал хулганы товшилтоор , эсвэл автоматаар үзүүлэнгийн слайдуудыг дэлгэцнээ гаргана.

Nasb rahandazi
الالي
16465
ИНФОРМАТИКА
1 データベースの 作 成 1
sql
vào đây. - Nghệ An
Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
o_19hdq4dqa1ou16dugic14ha18lma.pdf
Excel 2013
Project file book
2062
Hot Fix Readme (Adapt)
rus - unesco iite
ИНФОРМАТИКА
rus - unesco iite
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
xDe1g