Views
9 months ago

Lecture MPC131 2018

Үзүүлэн

Үзүүлэн гаргах тохируулгыг хийх Командын Slide Show – слайд үзүүлэх цэсийн Set Up Show – гаргах тохируулга командыг өгнө. Дээрхи командын цонхон дахь Show type – гаргах хэлбэр хэсгийг дараахи нөхцлүүдийн тохирохыг сонгоно. Presented by a speaker (full screen) – илтгэгчийн тохируулснаар . хулганы товшилтоор буюу автоматаар үзүүлэнгийн слайдуудыг компьютерийн бүтэн дэлгэцээр ээлжлэн гаргана. Browsed by an indiүidual (window) – програмын цонхонд. Программын цонхонд слайдуудыг гаргах ба уг цонхонд слайдуудыг сонгон гаргах командын товчлуурт зурвас мөн гарна. Browsed at a kiosk (full screen) – автоматаар. Компьютерийн үйл ажиллагаа зогссоноос хойш 5 минутын дараа слайдуудыг компьютерийн бүтэн дэлгэцээр автоматаар гаргана.

Loop Continuously Until "Esc" – Esc даруулыг дарж . компьютерийн гар дээрхи Esc даруулыг дартал слайдыг үргэлжлүүлэн гаргана. Show without narrations – тайлбаргүй гаргах . слайдын тайлбарыг компьютерийн дуу авианы хэрэгсэл ашиглан бичиж болох бөгөөд ингэж бэлтгэгдсэн слайдуудын тайлбарыг дуугаргахгүйгээр гаргана. Show without animation – хөдөлгөөнгүй гаргах. Хөдөлгөөнтэй слайдыг хөдөлгөөнгүй гаргана. Slides – слайдууд хэсэгт дараахи нөхцөлийг тохируулна. All – бүгд. үзүүлэнгийн бүх слайдыг үзүүлнэ. From: to: - үзүүлэх эхний ба төгсгөлийн слайдын дугаарыг зааж, тэдгээрийг үзүүлнэ. Adүance slides – шилжих. Слайдыг дэлгэцэнд ээлжлэн гаргах аргыг дараахи байдлаар сонгоно. Manual Adүance – энгийн шилжилт. Хулганы товшилтоор слайдуудыг ээлжлэн гаргана. Using timings, if present - хугацаа ашиглах. Слайд бүрийг гаргах хугацааг үндэслэн слайдыг дэлгэцэнд гаргана. Pen Color - үзгийн өнгө. Слайдыг үзүүлэх явцад ашиглах заагуурын өнгийг сонгоно. Үзүүлэнг компьютерийн дэлгэцнээ үзүүлэх Үзүүлэнгийн эхний слайдыг гарган дэлгэцийн зүүн доод булан дахь товчлуурыг дарахад үзүүлэнгийн слайд таны тохируулсны дагуу компьютерийн дэлгэцнээ гарна. Слайдуудыг ээлжлэн гаргах тохируулгынхаа дагуу тухайлбал хулганы товшилтоор , эсвэл автоматаар үзүүлэнгийн слайдуудыг дэлгэцнээ гаргана.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς