Views
3 months ago

Lecture MPC131 2018

File - файлтай

File - файлтай ажиллах цэсний тайлбар New Open Close Saүe Saүe As - Шинээр файл нээх - Файл нээх - Файл хаах - Файлаа хадгалах - Файлын нэрийг өөрчлөн хадгалах Saүe as HTML - HTML файл болгон хадгалах Тухайн файлтай холбоотой бүх мэдээллүдийг Pack and Go - нэгтгэн хадгалах Slide Setup Print Send to Properties Exit - Слайдын хэмжээг тохируулах - Хэвлэх - Өөр программын файл болгон өөрчлөх - Файлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах - Программаас гарах Edit - засвар хийх цэсний тайлбар Undo Repeat - Буруу хийсэн зүйлээ сэргээх - Сүүлчийн үйлдлийг давтан хийх

Cut Copy Paste Paste Special - Зөөх - Хуулах - хуулсан зөөсөн мэдээллийг оруулах - Тодорхой нөхцөлтөйгөөр оруулах Paste as Hyperlink - холбоос бичиг болгон оруулах Clear Select All Duplicate Delete Slide Find Replace Go to Property Links Object - Цэвэрлэх - Бүгдийг сонгох - Сонгосон зүйлийг хувилах - Слайд устгах - Хайх - Солих - Файлын дэлгэрэнгүй мэдээллийн горимд шилжиж - Холбох - Объекттой ажиллах Үiew - дэлгэцнээ гаргах цэсний тайлбар Slides Outline Slide Sorter - Слайдын горимд шилжих - Бүтцийн горимд шилжих - Слайдын эрэмбийн горимд шилжих Notes Pages - Илтгэгчийн тэмдэглэлийн горимд шилжих Slide Show Master Black and White Slide miniature Speaker Notes - Үзүүлэнг компьютерийн дэлгэц ашиглан гаргах - Мастер слайдын горимд шилжих - Хар цагаанаар харах - Слайдыг жижигрүүлж харах - Илтгэгчийн тэмдэглэл хийх

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς