Views
1 week ago

Lecture MPC131 2018

Toolbars Ruler Guides

Toolbars Ruler Guides Header and Footer Comments Zoom Командын товчлуурт зурвасуудын дэлгэцэнд - гаргах эсэхийг тохируулах Хуваарийн шугамыг дэлгэцнээ гаргах эсэхийг - тохируулах Чиглүүлэгч шугамыг дэлгэцнээ гаргах эсэхийг - тохируулах - Слайдын хөл, толгойн бичгийг оруулах Тайлбар бичгийг дэлгэцнээ гаргах эсэхийг - тохируулах - Томсгох буюу багасгах Insert - Оруулга хийх цэсний тайлбар New Slide - Шинэ слайд нэмэх Duplicate Slide - Слайдыг бүхэлд нь хувилах Slide Number - Слайдын дугаарыг оруулах Data and Time - Огноо, хугацаа оруулах Tab Symbol Comment - Зай авах - Тусгай тэмдэгт оруулах - Слайдын тайлбарыг оруулах Slides from file - файлаас слайдад оруулах Slides from Outline Picture Text Box Moүies and Sounds Chart Object Hyberlink - Өөр программ хангамжийн тусламжтай байгуулсан текст оруулах - Зураг оруулах - Текст бүхий дүрс оруулах - Хөдөлгөөн, дуу авиа оруулах - График оруулах - Объект оруулах - мэдээллүүдийн хооронд холбоос хийх

Format - Форматлах цэсний тайлбар Font Bullet Alignment Line spacing Change Case Replace Fonts Slide Layout - үсгийн сан - Жагсаалт - Байрлал - мөр хоорондын зай - том жижиг үсгийн горим - үсгийн санг өөрчлөх - Шинэ слайдын загвар Slide Color Scheme - Слайдын элементүүдийн өнгө Background Apply Design Colors and Lines AutoShape - Слайдын дэвсгэр өнгө - Слайдын дэвсгэрийн маягт - Өнгө ба шугамын хэлбэр - Янз бүрийн хэлбэрийн дүрс Tools - Функциуд цэсний тайлбар Spelling - дүрмийн алдаа шалгах Style checker - текстийн бүтцийн шалгалт хийх Language - хэл сонгох AutoCorrect - текстийн загварыг автоматаар хийх Look Up Reference - өөр хадгалуур дээрх лавлах мэдээллийг гаргах AutoClipArt - Зураг оруулах PowerPoint Central Presentation Conference Meeting Minder PowerPoint-ийн тухай мэдээллийг интернетээс - харах - Компьютерийн сүлжээний горимд слайд үзүүлэх Слайд үзүүлэх явцад слайдын талбар хуудсанд - тэмдэглэл хөтлөх Expand Slide - Нэг слайдын мэдээллийг хэд хэдэн слайд болгон

Nasb rahandazi
الالي
16465
ИНФОРМАТИКА
1 データベースの 作 成 1
sql
vào đây. - Nghệ An
Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
o_19hdq4dqa1ou16dugic14ha18lma.pdf
Hot Fix Readme (Adapt)
2062
Excel 2013
Project file book
rus - unesco iite
ИНФОРМАТИКА
rus - unesco iite
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
xDe1g