Views
5 months ago

Lecture MPC131 2018

Toolbars Ruler Guides

Toolbars Ruler Guides Header and Footer Comments Zoom Командын товчлуурт зурвасуудын дэлгэцэнд - гаргах эсэхийг тохируулах Хуваарийн шугамыг дэлгэцнээ гаргах эсэхийг - тохируулах Чиглүүлэгч шугамыг дэлгэцнээ гаргах эсэхийг - тохируулах - Слайдын хөл, толгойн бичгийг оруулах Тайлбар бичгийг дэлгэцнээ гаргах эсэхийг - тохируулах - Томсгох буюу багасгах Insert - Оруулга хийх цэсний тайлбар New Slide - Шинэ слайд нэмэх Duplicate Slide - Слайдыг бүхэлд нь хувилах Slide Number - Слайдын дугаарыг оруулах Data and Time - Огноо, хугацаа оруулах Tab Symbol Comment - Зай авах - Тусгай тэмдэгт оруулах - Слайдын тайлбарыг оруулах Slides from file - файлаас слайдад оруулах Slides from Outline Picture Text Box Moүies and Sounds Chart Object Hyberlink - Өөр программ хангамжийн тусламжтай байгуулсан текст оруулах - Зураг оруулах - Текст бүхий дүрс оруулах - Хөдөлгөөн, дуу авиа оруулах - График оруулах - Объект оруулах - мэдээллүүдийн хооронд холбоос хийх

Format - Форматлах цэсний тайлбар Font Bullet Alignment Line spacing Change Case Replace Fonts Slide Layout - үсгийн сан - Жагсаалт - Байрлал - мөр хоорондын зай - том жижиг үсгийн горим - үсгийн санг өөрчлөх - Шинэ слайдын загвар Slide Color Scheme - Слайдын элементүүдийн өнгө Background Apply Design Colors and Lines AutoShape - Слайдын дэвсгэр өнгө - Слайдын дэвсгэрийн маягт - Өнгө ба шугамын хэлбэр - Янз бүрийн хэлбэрийн дүрс Tools - Функциуд цэсний тайлбар Spelling - дүрмийн алдаа шалгах Style checker - текстийн бүтцийн шалгалт хийх Language - хэл сонгох AutoCorrect - текстийн загварыг автоматаар хийх Look Up Reference - өөр хадгалуур дээрх лавлах мэдээллийг гаргах AutoClipArt - Зураг оруулах PowerPoint Central Presentation Conference Meeting Minder PowerPoint-ийн тухай мэдээллийг интернетээс - харах - Компьютерийн сүлжээний горимд слайд үзүүлэх Слайд үзүүлэх явцад слайдын талбар хуудсанд - тэмдэглэл хөтлөх Expand Slide - Нэг слайдын мэдээллийг хэд хэдэн слайд болгон

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
ИНФОРМАТИКА
Project file book
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς