Views
6 months ago

Lecture MPC131 2018

ìýäýýëëèéã

ìýäýýëëèéã êóðñîð áàéðëàõ í¿äíýýñ ýõëýí òîäîðõîé íºõöºëòýéãýýð äóóäíà. Æè÷: Cut, Copy, Paste, Paste special êîìàíäóóä êîìàíäóóäòàé èæèë ¿¿ðýãòýé òóë Shot cut menu- ã ¿ç. Shot cut menu- íä áàéðëºàõ Fill- òîäîðõîé íºõöºë¿¿äýýð ñîíãîãäñîí õýñãèéã ìýäýýëëýýð ä¿¿ðãýõ Ýíý êîìàíä íü äîòðîî õýä õýäýí ñîíãîëòòîé. ‣ Down-ñîíãîñîí ìóæèéí ýõíèé ìºðºíä îðøèõ ìýäýýëëèéã áóñàä ìºð¿¿äýä (äîîø îðøèõ ìºð¿¿äýä, õàðãàëçàõ áàãàíóóäàä) õóâèëíà. ‣ Up-ñîíãîñîí ìóæèéí ñ¿¿ëèéí ìºðºíä îðøèõ ìýäýýëëèéã áóñàä ìºð¿¿äýä (äýýø îðøèõ ìºð¿¿äýä,õàðãàëçàõ áàãàíóóäàä) õóâèëíà. ‣ Left-ñîíãîñîí ìóæèéí áàðóóí òàëûí áàãàíàä îðøèõ ìýäýýëëèéã áóñàä áàãàíóóäàä õóâèëíà. ‣ Right- ñîíãîñîí ìóæèéí ç¿¿í òàëûí áàãàíàä îðøèõ ìýäýýëëèéã áóñàä áàãàíóóäàä õóâèëíà. ‣ Across WorkSheets-èäýâõòýé àæëûí õóóäàñíààñ ñîíãîñîí ìýäýýëëèéã èäýâõæ¿¿ëñýí áóñàä àæëûí õóóäñóóäàä õóâèëíà. All-á¿õ ìýäýýëëèéã Contents-çºâõºí óòãóóäûã Formats-ôîðìàòóóäûã ‣ Series-Öóâàà áàéäëààð ä¿¿ðãýíý. Rows-ìºðººð Column-áàãàíààð Type: Day-ºäðººð Linear-òîãòìîë óòãààð íýìýãä¿¿ëíý. Growth-òîãòìîë óòãà äàõèí íýìýãä¿¿ëíý. Date-îí, ñàð, ºäðººð Auto Fill-á¿ãäèéã ä¿¿ðãýíý. Date ñîíãîãäñîí ¿åä Date unit õýñýã èäýâæèíý. Weekday-ãàðèãààð Month-ñàðààð

Year-æèëýýð Step value-íýìýãä¿¿ëýõ óòãûí àëõàìûã çààíà. Stop value-öààø íýìýãäýõã¿é áàéõ õÿçãààðûã òîãòîîíî. Clear-ñîíãîñîí ìóæèéí óòãà , ôîðìàò, òîìú¸î, òýìäýãëýãýýã óñòãàíà. ‣ All-á¿õ ìýäýýëëèéã ‣ Formats-çºâõºí ôîðìàòûã ‣ Contents-óòãóóäûã ‣ Comment-òýìäýãëýãýýã óñòãàíà. Delete-ͺõöºëººð í¿ä óñòãàíà.(Shot Cut-èéí Delete êîìàíäòàé èæèë) Delete sheet-àæëûí õóóäàñ óñòãàíà. Moye or copy sheet-àæëûí õóóäñûã 纺õ áà õóâèëíà. Find-ìýäýýëëèéã õàéíà. What find õýñýãò õàéõ ìýäýýëëèéã îðóóëíà. Search-õàéëò ÿâóóëàõ ìóæèéã ñîíãîíî. By columns-áàãàíààð By rows-ìºðººð Look in õýñýãò ÿìàð íºõöºëººð õàéëò õèéõèéã ñîíãîíî. Formulas-òîìú¸îãîîð Values-óòãààð Comments-òýìäýãëýãýýãýýð í¿ä áîëîí ìóæèä õàéëò õèéíý. Find Next êîìàíäûí òîâ÷ëóóðààð õàéëò õèéíý. Replaceõàéñàí ìýäýýëëèéã ñîëèõ ¿åä õýðýãëýíý. Close öîíõûã õààíà. Replace ìýäýýëëèéã ñîëèíî. Replace with õýñýãò ñîëèõ ìýäýýëëèéã áè÷íý. Replace êîìàíäûí òîâ÷ëóóðààð ìýäýýëýëä áàéõ á¿õ óòãóóäûã ñîëèíî. Replace All êîìàíäûí òîâ÷ëóóðààð ìýäýýëýëä áàéõ á¿õ óòãóóäûã ñîíãîíî.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
090006 - 國立臺灣科學教育館
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς