Views
5 months ago

Lecture MPC131 2018

Go To òîäîðõîé

Go To òîäîðõîé íºõöºëèéã õàíãàñàí õýñãèéã èäýâõæ¿¿ëýõ áóþó êóðñîðûã øèëæ¿¿ëíý. Special êîìàíäûí òîâ÷ëóóðààð òîäîðõîé íºõöºë¿¿äèéã çààíà.¯¿íä: Notes- òýìäýãëýãýý õèéãäñýí í¿äí¿¿äèéã Constants-òîãòìîë óòãóóäûã Formulas- ôóíêö, òîìú¸îëëûã Numbers- òîîí óòãóóäûã Text-òåêñò ìýäýýëëèéã Logical-ëîãèê óòãóóäûã Errors-àëäààíû òóõàé ìýäýýëëèéí ôóíêöóóäýä Blanks-õîîñîí í¿äí¿¿äýä Current Region-èäýâõòýé ìóæèéã ñîíãîíî. Current Array-èäýâõèòýé ìàññòâûã èäýâõæ¿¿ëíý. Row Differences-ìºðèéí ÿëãààíóóäûã Colunm Differences- áàãàíû ÿëãààíóóäûã Precedents- ºìíºõ õàìààðàëòàé í¿äí¿¿äèéã Dependents- õàìààðàëòàé í¿äí¿¿äèéã Direct only-øóóä õàìààðàëòàé All Levels-øóóä áóñ õàìààðàëòàé Last call-ñ¿¿ëèéí í¿äýíä Õîîñîí áèø õàìãèéí áàðóóí òàëûí áàãàíà, äîîä òàëûí ìºðººð õ¿ðýýëýãäñýí õýñãèéã ìóæ ãýæ îéëãîíî. Links-Ìýäýýëëèéã õîëáîõ Object-Îáúåêò çàñâàðëàõ VIEW öýñíèé êîìàíäóóä Normal-áîëîâñðóóëæ áóé ìýäýýëëèéã õýâèéí áàéäëààð õàðàõ Page Break Preview- àæëûí òàëáàð õóóäñóóäàä õýðõýí õóâààãäñàíûã õàðàõ Toolbars-õýðýãëýã÷èéí êîìàíäûí õýðýãñë¿¿äèéã ñîíãîõ,

ººð÷ëºõ, 纺õ, íýìýõ ¿åä ýíýõ¿¿ êîìàíäààð òîõèðóóëãà õèéíý. Formula bar-òîìú¸îëîë, ôóíêö, ìýäýýëëèéã õàðàõ çóðâàñûã äýëãýöýíä ãàðãàõ ýñýõèéã òîäîðõîéëíî. Status bar-òºëºâ áàéäëûí òóõàé ìýäýýëýë ãàðàõ çóðâàñûã äýëãýöýíä ãàðãàõ ýñýõèéã òîäîðõîéëíî. Comments- í¿äí¿¿äýä õèéãäñýí òýìäýãëýãýý ð¿¿ã õàíäàíà. Header/ Footer-õóóäàñíû äýýä áà äîîä õýñýãò õºë áà òîëãîéä áàéðëàõ ìýäýýëëèéã îðóóëíà. Ýíý íü File öýñíèé Page setup êîìàíäûí Header/footer õýñýãòýé èæèë. Full Screen-àæëûí õóóäñàí äàõü ìýäýýëëèéã äýëãýöèéí õýìæýýãýýð òîìðóóëàí õàðóóëíà. Zoom-àæëûí õóóäñûã õàðàõ õóâèéã õýðýãëýã÷ õ¿ññýí õýìæýýãýýð òîìðóóëæ, æèæèãð¿¿ëæ õàðíà. INSERT öýñíèé êîìàíäóóä Cells . . Í¿ä îðóóëíà.(Short Cut-èéí Insert êîìàíä) Rows-ìºð îðóóëãíà. Column-áàãàíà îðóóëíà. Work Sheet-àæëûí õóóäàñ íýìæ îðóóëíà. Chart-ãðàôèê áàéãóóëíà.(ªìíºõººñ ¿ç) Page Break-õóóäñûã õóâààíà. Function-ôóíêö àøèãëàí ìýäýýëýë áîëîâñðóóëíà.(ªìíºõººñ ¿ç) Name-ìóæèä íýð ºãíº. Comment-í¿äýíä òýìäýãëýãýý õèéíý. (Short Cut-ààñ ¿ç) Picture-Çóðãèéí îáúåêò îðóóëíà. Picture- êîìïüòåðò ñóóðèëóóëàãäñàí çóðàã îðóóëíà. Autoshapes-òºðºë á¿ðèéí ä¿ðñ îðóóëíà.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
ИНФОРМАТИКА
Project file book
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς