Views
5 months ago

Lecture MPC131 2018

• Select Data

• Select Data ºãºãäºë ñîíãîõ • Chart Layouts á¿ëýãò ãðàôèêèéí èæ á¿ðäëýýñ ñîíãîõ • Chart Styles á¿ëýãò çàãâàð ñîíãîõ • Location á¿ëýã • Move Chart ãðàôèêèéã ººð õóóäàñ ýñâýë õýñýãò øèëæ¿¿ëýõ Layout òóóç Layout òóóç • Current selection á¿ëýã

• Format Selection èäýâõòýé ãðàôèêèéí ýëåìåíòèéã ôîðìàòëàõàä çîðèóëñàí õàðèëöàõ öîíõ íýýõ • Reset to Match Style èäýâõòýé ãðàôèêò õèéñýí ôîðìàòûã àðèëãàæ õóó÷èí áàéäàëä íü îðóóëàõ • Insert á¿ëýã • Picture çóðàã îðóóëàõ • Shapes ä¿ðñ îðóóëàõ • TextBox-òåêñò îðóóëàõ Layout òóóçûí Labels á¿ëýã Chart Title- ãðàôèêèéí ãàð÷èãèéí õààíà áàéðëóóëàõûã òîõèðóóëíà. ¯¿íä: • Center overlay Title- ãðàôèê äîòîð áàéðëóóëíà. • Above chart- ãðàôèêèéí äýýä òàëä áàéðëóóëíà. Axes Title –òýíëýã¿¿äýä ãàð÷èã ºãºõ • Primary Horizontal Axis Title- õýâòýý òýíõëýãò íýð ºãºõ • Primary Vertical Axis Title- áîñîî òýíõëýãò íýð ºãºõ Legend- ãðàôèêò òàéëáàð ºãºõ • Show Legent at Rigth-òàéëáàðûã ãðàôèêèéí áàðóóí òàëä ãàðãàõ • Show Legent at Top-òàéëáàðûã ãðàôèêèéí äýýä òàëä ãàðãàõ • Show Legent at Left -òàéëáàðûã ãðàôèêèéí ç¿¿í òàëä ãàðãàõ

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
ИНФОРМАТИКА
Project file book
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς