Views
9 months ago

Lecture MPC131 2018

Өгөгдлийн

Өгөгдлийн сантай ажиллах 1. Хүснэгтэн мэдээллийн дурын нүдийг идэвхжүүлнэ. 2. Data/Form командыг сонгоно. 3. Нээгдэх харилцах цонхны Criteria товчлуур дээр дарна. Criteria товчлуур дээр дарснаар харилцах цонхонд дараах өөрчлөлт орно. Үүнд: 1-Шинжүүрийг тодорхойлох горимд шилжсэнийг илэрхийлнэ. 2-Тодорхойлогдсон шинжүүрийг арилгана. 3-Шинжүүрийг тодорхойлох горимоос гарна. 4. Шинжүүрээ дараах байдлаар тодорхойлно. 5. Дараагийн бичлэгүүдэд хайх бол Find Next, өмнөх бичлэгүүдэд хайх бол Find Preү товчлууруудыг дарна. Хэрэглэгчийн буюу гаригийн эрэмбийг эхлээд үүсгэх ёстой. Үүнд: 1. Tools/Options командыг сонгоно. 2. Нээгдэх харилцах цонхны Custom Lists хэсгийн Custom Lists талбарын New List сонголтыг хийнэ. 3. List Entries талбарт дарааллаар нь долоо гариг бүрийг оруулж, тухай бүрд Enter товчлуур дээр дарна (Кирилл үсгийг танихгүйн улмаас өөр тэмдэгтүүд гарч болно). 4. Add товчлуур дээр дарна. OK товчлуур дээр дарна. Хүснэгтэн мэдээллийг эрэмбэлье. 1. Төрсөн гариг талбарын дурын нүдийг идэвхтэй болгоно. 2. Data/Sort командаар нээгдэх харилцах цонхны Options товчлуур дээр дарна. 3. Нээгдэх Sort Options харилцах цонхны First key sort order талбарын нээгч товчлуураар нээгдэх жагсаалтаас гаригууд бүхий мөрийг сонгоно. 4. OK товчлуур дээр дарна. 5. Эхлээд буурах дарааллаар эрэмбэлэх тул Sort by бүлгийн Descending сонголтыг хийнэ. 6. Then by бүлгийн нээгч товчлуураар нээгдэх жагсаалтаас хамгийн сүүлийн талбар буюу Нас талбарыг сонгоно. Өсөх дарааллаар эрэмбэлэх тул Ascending товчлуурыг сонгоно. Дэд хүснэгтийг үүсгэх Баганы гарчиг: Баганы гарчгийн мөрөнд үндсэн хүснэгтэн мэдээллийн шүүлдт тавих баганы гарчгуудыг оруулна. Түүнчлэн үндсэн баганы гарчгууд бүгдээрээ; зарим нь; үндсэн хүснэгтэн мэдээллийн баганы гарчгаас ялгаатай гарчиг; хоосон нүд зэрэг нь байж болно. Дэд хүснэгтийн байрлал: Үндсэн хүснэгтээс хоосон нүднүүдээр тусгаарлагдаж чадах дурын байрлалд байрлана. Дэд хүснэгт дэх өгөгдлүүд: Баганы өгөгдлүүд нь нөхцлийн өгөгдлүүд болно. Дэд хүснэгт дэх үндсэн хүснэгтэн мэдээллийн баганы гарчгийн доор тухайн баганад тавих нөхцлийн өгөгдлийг оруулна. Эдгээр өгөгдлүүд нь тоон утга болон томъёо оруулах тохиолдолд тэнцүүгийн тэмдэг /=/-ээр эхлүүлнэ. Текстэн утгыг шууд оруулна. 2. Үндсэн хүснэгтэн мэдээллийн дурын нүдийг идэвхтэй болгоно.

3. Data/Filter/Adүanced Filter командыг сонгоно. 4. Нээгдэх Adүanced Filter харилцах цонх (Зураг 16.9-ийн харилцах цонх)-оос сонголтыг хийнэ. Үүнд: – Action бүлэг: нөхцөл хангаагүй өгөгдөл бүхий мөрийг нууцлан, шүүлтийг яг тухайн байрлалд байрлуулах тохиолдолд Action бүлгээс Filter the list, in place, шүүгдсэн мөрүүдийг өөр мужид байрлуулах тохиолдолд Copy to another location сонголтыг тус тус хийнэ. Хэрэв үндсэн хүснэгтэн мэдээллээс шүүгдсэн мөрүүдийг өөр ажлын талбарт байрлуулах бол байрлуулах ажлын талбарыг идэвхтэй үед Adүanced Filter командыг сонгоно (Зураг 16.9). – List range талбар: Шүүлт хийгдэх муж буюу үндсэн мэдээллийн хүснэгтийг тодорхойлно. – Criteria range талбар: Шүүлтийн нөхцлийн буюу дэд хүснэгтийг тодорхойлно. – Copy to талбар: Шүүгдсэн мөрүүдийг байрлуулах мужийн зүүн дээд талын нүдийг тодорхойлно. Action бүлгээс Copy to another location сонголтыг хийхэд Copy to талбар идэвхтэй болно. – Unique records only хяналтын товчлуур: Энэ товчлуурыг идэвхжүүлсэн тохиолдолд тэнцүү мөрүүдийн зөвхөн нэг нь шүүлтэнд үлдэнэ. 5. ОК товчлуур дээр дарна. Action бүлгээс Filter the list, in place сонголтыг хийсэн тохиолдолд AutoFilter шүүлтийн адил шүүгдээгүй мөрүүд нь нууцлагдан, шүүгдсэн мөрүүдийн дугаар цэнхэр өнгөтэй болно. Харин Copy to another location сонголтыг хийсэн Шүүлтүүдийг арилгах AutoFilter функцийг ашиглаж тавьсан шүүлтийг Data/Filter/AutoFilter командыг дахин сонгох замаар арилгана. Adүanced Filter функцийг ашиглаж, шүүлтэнд ороогүй мөрүүдийг нууцалж, шүүгдсэн мөрүүдийг байранд нь дүрсэлсэн шүүлтийг Data/Filter/Show All командаар арилгана. Validation Òîäîðõîé ìóæèä îðóóëàõ ºãºãäëèéã òîäîðõîé óòãààð õÿçãààðëàõ, õÿçãààðàëàëòûí ìóæèéí áóñ ºãºãäºë îðóóëñàí òîõèîëäîëä àëäààíû ìýäýýëýë á¿õèé öîíõ íýýãäýõ, í¿äýíä òàéëáàð õèéõ áîëîìæ îëãîíî. Data|Data tools|Data Validation êîìàíä ñîíãîíî. Ажлын хуудсанд хэсэгчилсэн дүнг тооцох Хэсэгчилсэн лүнг тооцоолохдоо эхлээд хүснэгтэн мэдээллийг эрэмбэлэх шаардлага гардаг. Энэ үйлдлийг Data/Sort командаар гүйцэтгэнэ. Эрэмбэлэх команд гүйцэтгэсэн тэр баганын хувьд дүн бодох шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл өгсөн жишээн дээр А баганаар эрэмбэлсэн бол энэ баганын ижил утгуудын хувьд харгадзах баганын дүнг бодно. Хүснэгтэн мэдээлэлд боловсруулалт хийхэд хамгийн их хэрэглэгддэг зүйлүүдийн нэг хэсэгчилсэн буюу нийт дүнг тооцох явдал байдаг. Үүнийг бид Data/Subtotals командаар Хэсэгчилсэн дүнг тооцохдоо: 1.Хүснэгтэн мэдээллийн дурын нүдийг сонгоно.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
090006 - 國立臺灣科學教育館
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς