Views
4 months ago

Lecture MPC131 2018

Лекц 15 MICROSOFT

Лекц 15 MICROSOFT EXCEL: ДЭД ПРОГРАМТАЙ АЖИЛЛАХ Excel програмд дэд програм нэмж суулгах Судалгаа, туршилтын үр дүнд цуглуулсан тоон материалыг боловсруулах ажиллагааг олон програм хангамж, хэрэглүүрүүд гүйцэтгэдэг. Тэдгээрийн нэг Excel програмын нэмэлт дэд програм болох Solver, Datanalysis нь энэ шаардлагыг олон талаар хангаж чаддаг. Solver Хүснэгтэн мэдээллийн тооцооллын үр дүн нь тодорхой нөхцөлтэй хувьсагчдын утгуудаас хамаарсан үед нөхцлийн үр дүнг өөрчлөн, хувьсагчдын утгуудыг автоматаар олох, өөрөөр хэлбэл хамгийн бага зардлаар хамгийн зохистой үйлдвэрлэлийн бүтэц бүрдүүлэх, байгаа нөөцөөр хамгийн их ашиг орлого олох, тээврийн бодлого бодох зэрэг боломжийг Solver дэд програм хангаж өгдөг. Solver нь Data багцын Analysis бүлэгт байрладаг ба хэрвээ энд байхгүй байвал нэмж суулгах шаардлагатай. Solver дэд програм суулгах

Data багцын Analysis бүлгийн Solver командын хэрэглүүрийг сонгоно. Нээгдэх харилцах цонхонд дараах тохиргоог хийнэ. Үүнд: - Set objective: талбарт эцсийн хүрэх үр дүнг тооцох нүдний хаягийг оруулах - To: эцсийн хүрэх үр дүнгийн утгыг тохируулах: Үүнд: o Max: хамгийн их байх утга o Min: хамгийн бага байх утга o Value of: тодорхой тоотой тэнцүү байх утгыг оруулах By Changing Variable Cells: өөрчлөгдөх утгууд буюу хувьсагчдын мужийн хаягийг оруулах - Subject to the Constraints: эцсийн үр дүн ба өөрчлөгдөх утгуудад оруулсан нэмэлт нөхцлийг харуулах талбар - Select a Solving Method: жагсаалтын талбараас бодолт хийх аргыг сонгоно. - Add: нэмэлт нөхцлийг тохируулах харилцах цонхыг нээх Cell Reference: нөхцөл тохируулах нүд, мужийн хаягийг оруулах o >= : нөхцлийн утгуудын жиших оператор, хувьсагчийн төрөл зэргээс сонгох o Constraint: нөхцлийн авах утгыг тодорхойлох

Nasb rahandazi
الالي
16465
ИНФОРМАТИКА
1 データベースの 作 成 1
sql
o_19hdq4dqa1ou16dugic14ha18lma.pdf
vào đây. - Nghệ An
2062
Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
Hot Fix Readme (Adapt)
Excel 2013
Project file book
ИНФОРМАТИКА
rus - unesco iite
rus - unesco iite
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
xDe1g