Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

o Add:

o Add: тохируулсан нөхцлийг нэмэх o Ok: нэмэлт нөхцлийг тодорхойлж дуусаад Solver Parameters харилцах цонх руу шилжих • Change: нэмэлт нөхцлийг солих • - Delete: нэмэлт нөхцлийг устгах • - Reset All: харилцах цонхны тохируулсан нөхцлүүдийг арилгах • - Options: нөхцлийн дагуу бодолт хийгдэх алхамыг тохируулах • - Help: Solver Parameters харилцах цонхны элементүүдийн тайлбар тусламж харах • - Solve: нөхцлүүдийг тодорхойлсны дараа шийдийг хайж эхлэх ба төлөв байдлын мөрөнд хайлтын явцын мэдээлэл гарна.

Хайлт явагдаж дуусаад шийд олдсон тохиолдолд түүний үр дүнг гаргах тохиргоо бүхий харилцах цонх нээгдэнэ. • Keep Solver Solution: олсон шийдийг хувьсагчдын нүдэнд орлуулан тавих • - Restore Original Values: олсон шийдийг хувьсагчдын нүдэнд орлуулан тавихгүй байх • - Reports: бодолтын талаарх тайлан мэдээлэл авах, • Answer: бодолтын үр дүн, хувьсагчдын анхны утга, үр дүнгийн утга зэрэг мэдээлэл бүхий Answer Reports нэртэй ажлын хуудас үүсгэнэ. • Тайлан мэдээлэл бүхий Answer Report ажлын хуудас Үр дүнгийн хүснэгт байдалтай болно. Жишээ:

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς