Lecture MPC131 2018

seegiimy

Input бүлэгт график байгуулахад оруулах өгөгдлийг тохируулна. Үүнд:

o Input Range оруулах өгөгдлийн мужийн хаягийг тодорхойлох

o Bin Range өгөгдлийн бүлэглэх утгууд бүхий мужийн хаягийг тодорхойлох, хэрвээ энэ

талбарыг хоосон орхивол бүлэглэх завсар автоматаар үүснэ.

o Labels түүврийн өгөгдөл нэг мөр, баганад байрлаж мөр, баганынхаа эхэнд гарчигтай

бол энэ хяналтын товчийг идэвхжүүлнэ.

- Output options бүлэгт тархалтын график байгуулах мужийг сонгоно. Үүнд:

o Output Range гистограмм болон график байгуулах мужийн зүүн дээд хаягийг

оруулах

o New Worksheet Ply гистограмм болон графикийг шинэ ажлын хуудсанд гаргах

o New Workbook гистограмм болон графикийг шинэ ажлын дэвтэрт гаргах

o Pareto (sorted histogram) гистограммыг давтамжийн буурах дарааллаар харуулах

o Cumulative Percentage тархалтын функцийн графикийн процентыг масштабаар

дүрслэх

o Chart Output гистограмм харуулах

4. Ok товч дарна.

Rank and Percentile - зэрэглэл тогтоох

• Тоон олонлогийн тэнцүү элементүүдэд ижил эрэмбэ, ижил зэрэглэл тогтоохдоо

хамгийн ихээс нь буурах дарааллаар 1-ээс эхлэн эрэмбэлээд эхний эрэмбэнд

харгалзах элемент буюу хамгийн их утганд 100%-ийн зэрэглэл олгоод бусад

утгуудыг дарааллынх нь дагуу тэнцүү шатлалаар бууруулан зэрэглэх ажиллагаа

юм.

• 1. Зэрэглэл тогтоох өгөгдлүүдийг оруулна.

Similar magazines