Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

Input бүлэгт

Input бүлэгт график байгуулахад оруулах өгөгдлийг тохируулна. Үүнд: o Input Range оруулах өгөгдлийн мужийн хаягийг тодорхойлох o Bin Range өгөгдлийн бүлэглэх утгууд бүхий мужийн хаягийг тодорхойлох, хэрвээ энэ талбарыг хоосон орхивол бүлэглэх завсар автоматаар үүснэ. o Labels түүврийн өгөгдөл нэг мөр, баганад байрлаж мөр, баганынхаа эхэнд гарчигтай бол энэ хяналтын товчийг идэвхжүүлнэ. - Output options бүлэгт тархалтын график байгуулах мужийг сонгоно. Үүнд: o Output Range гистограмм болон график байгуулах мужийн зүүн дээд хаягийг оруулах o New Worksheet Ply гистограмм болон графикийг шинэ ажлын хуудсанд гаргах o New Workbook гистограмм болон графикийг шинэ ажлын дэвтэрт гаргах o Pareto (sorted histogram) гистограммыг давтамжийн буурах дарааллаар харуулах o Cumulative Percentage тархалтын функцийн графикийн процентыг масштабаар дүрслэх o Chart Output гистограмм харуулах 4. Ok товч дарна. Rank and Percentile - зэрэглэл тогтоох • Тоон олонлогийн тэнцүү элементүүдэд ижил эрэмбэ, ижил зэрэглэл тогтоохдоо хамгийн ихээс нь буурах дарааллаар 1-ээс эхлэн эрэмбэлээд эхний эрэмбэнд харгалзах элемент буюу хамгийн их утганд 100%-ийн зэрэглэл олгоод бусад утгуудыг дарааллынх нь дагуу тэнцүү шатлалаар бууруулан зэрэглэх ажиллагаа юм. • 1. Зэрэглэл тогтоох өгөгдлүүдийг оруулна.

• 2. Data багцын Analysis бүлгийн Data Analysis командын хэрэглүүрээр нээгдэх харилцах цонхноос Rank and Percentile-г сонгоно. • 3. Нээгдэх харилцах цонхонд дараах тохиргоог хийнэ. Input бүлэгт зэрэглэл тогтооход оруулах өгөгдлийг тохируулна. Үүнд: o Input Range оруулах өгөгдлийн мужийн хаягийг тодорхойлох o Grouped By зэрэглэлийг мөрийн дагуу, баганын дагуу оруулах эсэхийг сонгох o Labels in First Row зэрэглэл тогтоох өгөгдлийн эхний мөр, эхний баганын гарчгийг харуулах бол энэ хяналтын товчийг идэвхжүүлнэ. Үр дүнгийн хүснэгтэнд дээрх мэдээлэл бүхий хүснэгт гарч ирнэ. Үүнд: - Point баганад анхны өгөгдлүүд оролтын мужийн хэд дүгээр мөрөнд байсныг илэрхийлэх - Нас баганад анхны өгөгдлийн утгуудийг буурах дарааллаар илэрхийлэх - Rank баганад эрэмбийн зэрэглэлийн дугаарыг илэрхийлэх - Percent баганад эрэмбийн зэрэглэлийн хувийг илэрхийлэх

 • Page 1 and 2:

  Мэдээллийн техноло

 • Page 3 and 4:

  Лекц ¹1 ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÈÉ

 • Page 5 and 6:

  трансистор буюу (Thin

 • Page 7 and 8:

  Hewlett-Packard компани єн

 • Page 9 and 10:

  Hardware буюу техник ха

 • Page 11 and 12:

  Ñèëèêîí ãýæ þó âý? ß

 • Page 13 and 14:

  1. Áîëîâñðóóëàõ ºãº

 • Page 15 and 16:

  Â. Êîìïüþòåðò ºãºãä

 • Page 17 and 18:

  UPS: unitinterruptible power suply:

 • Page 19 and 20:

  Setup программ руу ор

 • Page 21 and 22:

  гаралтын порттой. Є

 • Page 23 and 24:

  Parallel ports: íýãýí çýðý

 • Page 25 and 26:

  3. Äðàéâåðèéí õýëõý

 • Page 27 and 28:

  HD (Hard disk) Хатуу диск

 • Page 29 and 30:

  Removable hard-disks or cartridge s

 • Page 31:

  Компактдискньбїрэ

 • Page 34 and 35:

  ÈÍÒÅÐÍÅÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ

 • Page 36 and 37:

  ÈÍÒÅÐÍÅÒ Èíòåðíåòè

 • Page 38 and 39:

  Èíòåðíåò àøèãëàñíà

 • Page 40 and 41:

  ‣ E-mail øàëãàõ, ÿâóóë

 • Page 42 and 43:

  3. 3. Çàðèì óëñ îðîí ò

 • Page 44 and 45:

  4.5 Ý-ìåéëèéí Signature á

 • Page 46 and 47:

  ªºðèéíõºº ñîíãîëòî

 • Page 48 and 49:

  Интернэтийн түүх И

 • Page 50 and 51:

  загварууд болон нэ

 • Page 52 and 53:

  гийн технологийг а

 • Page 54 and 55:

  хэлбэл: Internetwork буюу

 • Page 56 and 57:

  vvсгэгдсэн текст хэ

 • Page 58 and 59:

  Word ïðîãðàìûí öîíõò

 • Page 60 and 61:

  • Bullets- ïàðàãðàôûã

 • Page 62 and 63:

  Áàðèìòûã õààõ Áàðè

 • Page 64 and 65:

  Êîäûí áè÷ëýã á¿õèé

 • Page 66 and 67:

  Font Style -ûã àøèãëàí ò

 • Page 68 and 69:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 70 and 71:

  • Ïàðàãðàôûí îëîí

 • Page 72 and 73:

  ¯éëäëèéã áóöààõ Undo

 • Page 74 and 75:

  îëíî. Replace êîìàíäàà

 • Page 76 and 77:

  òà ä¿ðìèéí àëäàà øà

 • Page 78 and 79:

  Generalõýñãèéí Alignment ò

 • Page 80 and 81:

  Õóóäàñ äàìíóóëàí ò

 • Page 82 and 83:

  • Top of page -èéã ñîíãî

 • Page 84 and 85:

  • Íýýã÷ öýñýýñ øàà

 • Page 86 and 87:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 88 and 89:

  Õ¿ñíýãò çóðàõ ̺í á

 • Page 90 and 91:

  Table Style Optionsõýñýãò ä

 • Page 92 and 93:

  • Borders and Shading - Õ¿ðý

 • Page 94 and 95:

  Õ¿ñíýãòèéí òåêñòèé

 • Page 96 and 97:

  Лекц 6 MICROSOFT WORD: ÇÓÐÃ

 • Page 98 and 99:

  • Search for:òàëáàðò àø

 • Page 100 and 101:

  Stars and Banners - ýíý õýñã

 • Page 102 and 103:

  • Home|Styles òàëáàðò áà

 • Page 104 and 105:

  • Entry - õýðýâ ãàð÷èã

 • Page 106 and 107:

  4. Address жагсаалтын т

 • Page 108 and 109:

  Номын хавчуурга үү

 • Page 110 and 111:

  2-шат : Presentation type - үз

 • Page 112 and 113:

  бүхий цүнх гарна. Э

 • Page 114 and 115:

  Слайдад гарчиг бол

 • Page 116 and 117:

  · Right - баруун. Текст

 • Page 118 and 119:

  байдлаас хамааран

 • Page 120 and 121:

  байрлуулна. Үertical -

 • Page 122 and 123:

  Мастер слайд ба түү

 • Page 124 and 125:

  Дүрс зурах Дүрс зур

 • Page 126 and 127:

  Групплэсэн дүрсийг

 • Page 128 and 129:

  Дүрсийг хувилах Ху

 • Page 130 and 131:

  Picture - фото зураг ка

 • Page 132 and 133:

  Слайдад график ору

 • Page 134 and 135:

  Командын товчлуурт

 • Page 136 and 137:

  Color - өнгө. Хайрцгий

 • Page 138 and 139:

  Дэлгэцэнд хэд хэдэ

 • Page 140 and 141:

  Effects - үйлчлэл карт E

 • Page 142 and 143:

  Үзүүлэн гаргах тох

 • Page 144 and 145:

  File - файлтай ажилла

 • Page 146 and 147: Toolbars Ruler Guides Header and Fo
 • Page 148 and 149: өргөтгөх Хэрэглэгч
 • Page 150 and 151: äýýä áà ç¿¿í òàëä á
 • Page 152 and 153: Õîëáîîò, õàðüöàíãó
 • Page 154 and 155: Çàãâàðóóä Excel ïðîãð
 • Page 156 and 157: MICROSOFT EXCEL:ХҮСНЭГТ, Ц
 • Page 158 and 159: Sheet -õýñýãò õýâëýãä
 • Page 160 and 161: ìýäýýëëèéã êóðñîð
 • Page 162 and 163: Go To òîäîðõîé íºõöºë
 • Page 164 and 165: WordArt-òåêñòèéã òºðºë
 • Page 166 and 167: Customize- êîìàíäûí õýð
 • Page 168 and 169: SUM =SUM(A1:À100) A1-ýýñ A100
 • Page 170 and 171: MathTrig Ìàòåìàòèê, òðè
 • Page 172 and 173: Лекц 13 MICROSOFT EXCEL:ГРА
 • Page 174 and 175: • Select Data ºãºãäºë ñî
 • Page 176 and 177: • Show Legent at Bottom -òàéë
 • Page 178 and 179: Data/Form командаар нээ
 • Page 180 and 181: 4. Эрэмбэлэх мэдээл
 • Page 182 and 183: Өгөгдлийн сантай а
 • Page 184 and 185: 2.Data/Sort командыг сон
 • Page 186 and 187: Лекц 15 MICROSOFT EXCEL: ДЭД
 • Page 188 and 189: o Add: тохируулсан нө
 • Page 190 and 191: Data Analysis дэд програм
 • Page 192 and 193: Лекц 16 MICROSOFT EXCEL: ДЭД
 • Page 194 and 195: o Input Range оруулах өгө
Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς