Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

EPROM (Erasible

EPROM (Erasible programmable read-only memory). PROM-н нэг тєрєл бєгєєд программийг бичиж мєн устгаж болдог. Хэт ягаан туяаны тусламжтайгаар программийг устгадаг. EEPROM (Electrically erasable programmable read-only memory). Мєн PROM-н нэг тєрєл бєгєєд цахилгаан цэнэгийн тусламжтайгаар мэдээллийг нь устгах, дахин програмчилж болох нэгэн тєрлийн тогтмол санах ой юм. Программчлахын тулд motherboard-с суглах шаардлага байдаггїй. Учир нь компьютерт хэрэглэгддэг ердийн хїчдэл тїїнийг програмчлахад хангалттай байдаг. Энэ тєрлийн санах ойн хамгийн энгийн жишээ бол BIOS-ын микросхем юм. Гэхдээ RAM, ROM-г зєвхєн персонал компьютерт байдаг гэж їзвэл энэ нь буруу ойлголт юм. Mодем, принтер, CD-ROM зэрэг олон дагалдах тєхєєрємжїїд єєртєє санах ойтой байдаг байна. Expansion slot & boards ªíººãèéí á¿õèé ë ìèêðîêîìïüþòåðèéí ñèñòåì¿¿äèéã ºðãºòãºæ áîëíî. ªðãºòãºíº ãýäýã íü êîìïüþòåðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã õýìýä¿¿ëýõèéí òóëä ñàíàõ îé áîëîí áóñàä òºõººðºìæ íýìýõèéã îéëãîæ áîëíî. ªðãºòãºëèéã expasion slot & board-èéí òóñëàìæòàé õèéíý. Expansion slot ãýäýã íü ýõ õàâòàí äýýð áàéðëàñàí ñóóðèóä áºãººä ýíýõ¿¿ ñóóðèí äýýð ºðãºòãºñºí êàðòóóäûã íýìæ ñóóëãàæ áîëíî. Íýìýëò êàðò ãýäýã íü êò õýëõýý á¿õèé ñàìáàð áºãººä íýìýëò îé, áóñàä íýìýëò òºõººðºìæèéã àãóóëíà. Çàðèì íýã íýìýëò êàðòóóäûí òàëààð ÿðèëöúÿ. Expanded memory: ºðãºòãºñºí ñàíàõ îé (SIMM or DIMM) íü ñàíàõ îéí õ¿÷èí ÷àäëûã íýìýãä¿¿ëäýã. Display adapter or graphics adapter cards: ýíý êàðòààð ºíãºò âèäåî äýëãýöèéã áóé áîëãîíî. Controller cards: Ïðîöåññîðûã òºðºë á¿ðèéí òºõººðºìæòýé õîëáîõîä òóñàëäàã. Other add-ons: áóñàä êàðòóóä áîëîõ ìîäåì, ôàêñ, äóóíû, ñ¿ëæýýíèé êàðò çýðýã îðíî. Bus Lines Bus Lines ãýæ ïðîöåññîð äîòîð áîëîí ñèñòåìèéí áóñàä òºõººðºìæ¿¿äòýé áèòýý ñîëèëöîõîä õýðýãëýãäýõ ýëåêòðîí çàì þì. Ýíä address bus, control bus, data bus ãýæ áàéõààñ ãàäíà expansion bus ãýæ áèé. Ýíý bus íü íýìýëò ñëîòóóäûí õîîðîíä ºãºãäºë ñîëèëöîõîä õýðýãëýãäýíý. Expansion slot-îîñ ïðîöåññîð ðóó øóóä õîëáîãäñîí bus-èéã local bus ãýíý. Bus-èéí ºðãºíººð ò¿¿íèé õóðäûã òîîäðõîéëæ áîëíî. Æ: 8 áèòèéí bus íü 32 áèòèéí bus-ààñ óäààí ºãºãäëèéã äàìæóóëíà. Bus íü îäîîãîîð 128 õ¿ðòýë áèòèéíõ áàéíà. Ports Ïîðò ãýäýã íü ñèñòåìèéí ãàäíà òàëä áàéðëàõ çàëãóóðûí ñóóðèóä áºãººä ýíý íü ñèñòåìèéí unit äýýð áàéðëàõ õàâòàíãóóä ðóó õîëáîãääîã. Á¿õ ïîðòóóäûã ãàäíû òºõººðºìæèéã êàáåëü óòñààð äàìæóóëàí õîëáîõîä õýðýãëýãäýõ áºãººä èíãýñíýýð ýäãýýð íü êîìïüþòåðèéí ñèñòåìòýéãýý õàðèëöàæ ÷àääàã. Ïîðò íü äàðààõ 6 òºðëèéí ïîðò áàéíà: Game ports: òîãëîîìûí ïîðò íü joystick ìýòèéí òîãëîîìûí òºõººðºìæ¿¿äèéã õîëáîõîä çîðèóëàãäñàí.

Parallel ports: íýãýí çýðýã 8 áèòèéã äàìæóóëàõ ÷àäâàðòàé ïîðò. Ñåðèàë ïîðòûã áîäîõîä èë¿¿ õóðäàí äàìæóóëàõ áîëîâ÷ 15 ôóóòûí çàéíä ìýäýýëëèéã ¿ð ä¿íòýé äàìæóóëæ ÷àäíà. Serial Ports/RS-232 ports: íýã øóãàìûã àøèãëàí íýãýýñ íºãºº ð¿¿ áèò¿¿äèéã äàìæóóëíà. Ýíý ïîðòûã COM ãýæ èõýâ÷ëýí íýðëýíý. 9pin-òýé çàëãóóð COM1-ä õýðýãëýãääýã áºãººä ýíý íü ñåðèàë õóëãàíàä, 25 pin-òýé COM2-íü ìîäåìä õýðýãëýãäýíý. Video adapter ports: âèäåî àäàïòåð ïîðò íü ìîíèòîðò çîðèóëàãäàõ áºãººä ýíý íü âèäåî àäàïòåð êàðòòàé öóã áàéíà. SCSI ports (short for small computer system interface):Ýíý ïîðò íü 7-15 õ¿ðòýëõ SCSIä çîõèöñîí òºõººðºìæèéã ºíäºð õóðäààð äàìæóóëàõàä çîèóëñàí èíòåðôåéñ þì. Ýíä CDROM, scanner, hard-disk drives îðíî. SCSI òºõººðºìæ¿¿ä íü ºðãºòãºñºí êàáåë¿¿ääèéí äàãóó õîëáîãäñîí á¿ëýã òºõººðºìæ¿¿äèéí ãèíæèí õýëõýý þì. Infrared ports: Ýíý ïîðò íü óòàñã¿é òºõººðºìæèä êàáåëüã¿é õîëáîëò õèéõýä õýðýãëýãäýíý. USB ports (universal serial bus): 127 òºðëèéí òºõººðºìæ¿¿ä ýíý ïîðò ðóó õîëáîãäîæ îðäîã. Plug-In Cards: PC (PCMCIA) Slots & Cards PCMCIA íü áóñàä òåõíîëîãèîñ èë¿¿òýéãýýð 纺âðèéí òîîöîîëîõ òºõººðºìæèä ÷óõàë íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéíà. Short Personal Computer Memory Card International Association áîë 纺âðèéí êîìïüþòåðò çîðèóëñàí øèíý òºðëèéí bus standard þì. Pc card íü 2.1-3.4 èí÷ áàéõ áºãººä ººðèéí ãýñýí äðàéâåðòàé áàéíà. ĺðâºí ÿíçûí PC card-ûã ºíºº ¿åä ºðãºí õýðýãëýæ áàéíà: PC Card-I (thin)-flash memory cards PC Card-II (thick)- fax modem/ LAN PC Card-III (thicker)- rotating device (hard-disk) PC Card-IV (thickest)- large-capacity hard-disk drive Õàäãàëàõ òºõººðºìæ ªãºãäºëä õàíäàëò õèéõ àðãóóä Õî¸ðäîã÷ õàäãàëàõ òºõººðºìæèéã ÿðèõûí ºìíº ýíý òºõººðºìæ íü õýðõýí ºãºãäºëä õàíäàëò õèéäýã òóõàé ÿðèëöúÿ. ªãºãäºëä õàíäàõ õî¸ð òºðºë áàéõ áºãººä öóâàà áà øóóä ãýñýí òºðë¿¿ä áàéíà. - Öóâàà õàäãàëàëòûí àðãà: Ýíý íü ºãºãäë¿¿ä íü äàðààëëûí äàãóó (öàãààí òîëãîéí ¿ñýã øèã) õàäãàëàãääàã. ªºðººð õýëáýë ýíä ìýäýýëëèéã õàéõäàà äàðààëëûí äàãóó ýõíýýñ íü õàéñíû äàãóó îëæ àâíà. Æèøýý íü: 8888-ð àæèëòíûã õàéõäà 0001-ýýñ ýõëýýä 8888 õ¿ðòýë õàéíà. Ýíýõ¿¿ àðãà íü ñîðîíçîí òóóç àøèãëàäàã òóë áóñàä àðãàà áîäîõîä õÿìä. Ãýâ÷ àâèëàà ºãºãäëèéã õàéõäàà ýõíýýñ íü õàéõ òóë õàíäàëò íü óäààí áàéíà. - Øóóä õàíäàëòòàé àðãà: Êîìïüþòåð íü õ¿ññýí ìýäýýëýë ð¿¿ãýý ¿óóä õàíäàõ àðãà þì. Êey field ãýæ íýðëýãäýõ òóñãàé ºãºãäºë õéàã÷ààð ºãºãäëèéã îëäîã. Óã àðãà íü öóâàà õàíäàëòûí àðãûã áîäîõîä èë¿¿ õóðäàí áîëîâ÷ àðàé ¿íýòýé áàéäàã.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς