Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

ГАРЧИГ ЛЕКЦ 1

ГАРЧИГ ЛЕКЦ 1 ........................................................................................................................................................ 3 КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК ХАНГАМЖ БА ПРОГРАМ ХАНГАМЖ ................................................... 3 ЛЕКЦ 2 ........................................................................................................................................................ 34 ИНТЕРНЕТИЙН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ .................................................. 34 ЛЕКЦ 3 ........................................................................................................................................................ 57 MICROSOFT WORD: БАРИМТТАЙ АЖИЛЛАХ .................................................................................. 57 ЛЕКЦ 4 ........................................................................................................................................................ 79 MICROSOFT WORD: ХУУДАСНЫ ТОХИРГОО ХИЙХ, ХЭВЛЭХ ....................................................... 79 ЛЕКЦ 5 ........................................................................................................................................................ 87 MICROSOFT WORD: ХҮСНЭГТ БАЙГУУЛАХ, ЗАСВАРЛАХ, ФОРМАТЛАХ ................................... 87 ЛЕКЦ 6 ........................................................................................................................................................ 96 MICROSOFT WORD: ЗУРГИЙН ОБЪЕКТТОЙ АЖИЛЛАХ ................................................................ 96 ЛЕКЦ 7 ...................................................................................................................................................... 101 MICROSOFT WORD: БАРИМТ УДИРДАХ ........................................................................................ 101 ЛЕКЦ 8 ...................................................................................................................................................... 109 МУТИМЕДИА ТАНИЛЦУУЛГА ........................................................................................................... 109 ЛЕКЦ 9 ...................................................................................................................................................... 149 MICROSOFT EXCEL: ДЭЛГЭЦИЙН ОРЧИН, ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ ......................................... 149 ЛЕКЦ 10 .................................................................................................................................................... 156 MICROSOFT EXCEL:ХҮСНЭГТ, ЦААСНЫ ТОХИРГОО ХИЙХ .......................................................................... 156 ЛЕКЦ 11-12 ............................................................................................................................................ 167 MICROSOFT EXCEL: ТОМЬЁО ФУНКЦТЭЙ АЖИЛЛАХ, ФУНКЦИЙН ХЭРЭГЛЭЭ ............................................... 167 ЛЕКЦ 13 ................................................................................................................................................... 172 MICROSOFT EXCEL:ГРАФИКТАЙ АЖИЛЛАХ .............................................................................................. 172 ЛЕКЦ 14 ................................................................................................................................................... 177 MICROSOFT EXCEL: ªÃºÃÄËÈÉÍ ÑÀÍÒÀÉ ÀÆÈËËÀÕ .................................................................................... 177 ЛЕКЦ 15 ................................................................................................................................................... 186 MICROSOFT EXCEL: ДЭД ПРОГРАМТАЙ АЖИЛЛАХ .................................................................................... 186 ЛЕКЦ 16 ................................................................................................................................................... 192 MICROSOFT EXCEL: ДЭД ПРОГРАМТАЙ АЖИЛЛАХ ................................................................................... 192

Лекц ¹1 ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÈÉÍ ТЕХНИК ХАНГАМЖ БА ПРОГРАМ ХАНГАМЖ Хичээлийн агуулга: ‣ Мэдээлийн технологийн тухай ‣ Êîìïüþòåðийн õºãæèлийн ãóðâàí ¿íäñýí ÷èãëýл ‣ Hardware буюу техник хангамжийн ї ндэс ‣ Программ хангамжийн үндсэн ойлголт Ìýäýýëëèéí çóóíû ýöýã ýõ íü êîìïüþòåð, õîëáîî þì. Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè íü êîìïüþòåð áà ºíäºð õóðäíû õîëáîîíû õîëáîëòûã íýãòãýñýí òåõíîëîãè þì. Ýíýõ¿¿ íýãòãýë íü òåõíîëîãèéí õóâüñëûã áèé áîëãîñîí áºãººä ýíý íü êîìïüþòåðò õýðýãëýãääýã ýëåêòðîí ôîðìàòààð ìýäýýëëèéã ñîëèëöäîã òºðºë á¿ðèéí òºõººðºìæ¿¿äèéã ¿éëäâýðëýäýã ¿éëäâýð¿¿äýýñ ãàð÷ áàéãàà þì. Ýäãýýð ¿éëäâýðò êîìïüþòåð, õîëáîî, ýëåêòðîí òºõººðºìæ, ìýäýýëëèéí õýðýãñýë çýðýã îðíî. гэнэ. Э лектроник болон электромеханик хэсгї ї дээс бї рдсэн тєхєєрємжийг компьютер Э нэ тєхєєрємжийг дангаар нь ашиглах боломжгї й бєгєєд дараах зї йлї ї д нэгдэж, компьютерийн системийг бї рэлдї ї лдэг. Ингэснээр бид єєрийн хэрэгцээндээ ашиглах боломжтой болдог. - Hardware (техник хангамж) - Software(программ хангамж) - Є гєгдєл, мэдээлэл (тєрєл бї рийн мэдээлэл) - Гарын авлага, материал (компьютерийн программ, тєхєєрємжї ї дийг ашиглах гарын авлага) - Х эрэглэгч (компьютерийг ашиглах хї н) - Х олболт (телеф он утас, радио релейний шугам, утасгї й холболт, сансрын холболт г.м) Компьютер нь мэдээллийг тоон хэлбэрт шилжї ї лж, программуудийн тусламжтай боловсруулалт хийн, хадгалах тєхєєрємжинд тодорхой хугацаагаар сануулах, мэдээллийг гаралтын тєхєєрємжї ї д болох дэлгэцэнд гаргах, принтерээр хэвлэх зэрэг олон тєрлийн ї йлдлийг гї йцэтгэдэг. Компьютер нь дараах зї йлї ї дээс бї рддэг. - С анах ой - Є гєгдлийг хадгалах тєхєєрємжї ї д: хатуу диск, уян диск, компакт диск, tape тєхєєрємж - Оролтын тєхєєрємж : гар, хулгана, микроф он

 • Page 1: Мэдээллийн техноло
 • Page 5 and 6: трансистор буюу (Thin
 • Page 7 and 8: Hewlett-Packard компани єн
 • Page 9 and 10: Hardware буюу техник ха
 • Page 11 and 12: Ñèëèêîí ãýæ þó âý? ß
 • Page 13 and 14: 1. Áîëîâñðóóëàõ ºãº
 • Page 15 and 16: Â. Êîìïüþòåðò ºãºãä
 • Page 17 and 18: UPS: unitinterruptible power suply:
 • Page 19 and 20: Setup программ руу ор
 • Page 21 and 22: гаралтын порттой. Є
 • Page 23 and 24: Parallel ports: íýãýí çýðý
 • Page 25 and 26: 3. Äðàéâåðèéí õýëõý
 • Page 27 and 28: HD (Hard disk) Хатуу диск
 • Page 29 and 30: Removable hard-disks or cartridge s
 • Page 31: Компактдискньбїрэ
 • Page 34 and 35: ÈÍÒÅÐÍÅÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ
 • Page 36 and 37: ÈÍÒÅÐÍÅÒ Èíòåðíåòè
 • Page 38 and 39: Èíòåðíåò àøèãëàñíà
 • Page 40 and 41: ‣ E-mail øàëãàõ, ÿâóóë
 • Page 42 and 43: 3. 3. Çàðèì óëñ îðîí ò
 • Page 44 and 45: 4.5 Ý-ìåéëèéí Signature á
 • Page 46 and 47: ªºðèéíõºº ñîíãîëòî
 • Page 48 and 49: Интернэтийн түүх И
 • Page 50 and 51: загварууд болон нэ
 • Page 52 and 53:

  гийн технологийг а

 • Page 54 and 55:

  хэлбэл: Internetwork буюу

 • Page 56 and 57:

  vvсгэгдсэн текст хэ

 • Page 58 and 59:

  Word ïðîãðàìûí öîíõò

 • Page 60 and 61:

  • Bullets- ïàðàãðàôûã

 • Page 62 and 63:

  Áàðèìòûã õààõ Áàðè

 • Page 64 and 65:

  Êîäûí áè÷ëýã á¿õèé

 • Page 66 and 67:

  Font Style -ûã àøèãëàí ò

 • Page 68 and 69:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 70 and 71:

  • Ïàðàãðàôûí îëîí

 • Page 72 and 73:

  ¯éëäëèéã áóöààõ Undo

 • Page 74 and 75:

  îëíî. Replace êîìàíäàà

 • Page 76 and 77:

  òà ä¿ðìèéí àëäàà øà

 • Page 78 and 79:

  Generalõýñãèéí Alignment ò

 • Page 80 and 81:

  Õóóäàñ äàìíóóëàí ò

 • Page 82 and 83:

  • Top of page -èéã ñîíãî

 • Page 84 and 85:

  • Íýýã÷ öýñýýñ øàà

 • Page 86 and 87:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 88 and 89:

  Õ¿ñíýãò çóðàõ ̺í á

 • Page 90 and 91:

  Table Style Optionsõýñýãò ä

 • Page 92 and 93:

  • Borders and Shading - Õ¿ðý

 • Page 94 and 95:

  Õ¿ñíýãòèéí òåêñòèé

 • Page 96 and 97:

  Лекц 6 MICROSOFT WORD: ÇÓÐÃ

 • Page 98 and 99:

  • Search for:òàëáàðò àø

 • Page 100 and 101:

  Stars and Banners - ýíý õýñã

 • Page 102 and 103:

  • Home|Styles òàëáàðò áà

 • Page 104 and 105:

  • Entry - õýðýâ ãàð÷èã

 • Page 106 and 107:

  4. Address жагсаалтын т

 • Page 108 and 109:

  Номын хавчуурга үү

 • Page 110 and 111:

  2-шат : Presentation type - үз

 • Page 112 and 113:

  бүхий цүнх гарна. Э

 • Page 114 and 115:

  Слайдад гарчиг бол

 • Page 116 and 117:

  · Right - баруун. Текст

 • Page 118 and 119:

  байдлаас хамааран

 • Page 120 and 121:

  байрлуулна. Үertical -

 • Page 122 and 123:

  Мастер слайд ба түү

 • Page 124 and 125:

  Дүрс зурах Дүрс зур

 • Page 126 and 127:

  Групплэсэн дүрсийг

 • Page 128 and 129:

  Дүрсийг хувилах Ху

 • Page 130 and 131:

  Picture - фото зураг ка

 • Page 132 and 133:

  Слайдад график ору

 • Page 134 and 135:

  Командын товчлуурт

 • Page 136 and 137:

  Color - өнгө. Хайрцгий

 • Page 138 and 139:

  Дэлгэцэнд хэд хэдэ

 • Page 140 and 141:

  Effects - үйлчлэл карт E

 • Page 142 and 143:

  Үзүүлэн гаргах тох

 • Page 144 and 145:

  File - файлтай ажилла

 • Page 146 and 147:

  Toolbars Ruler Guides Header and Fo

 • Page 148 and 149:

  өргөтгөх Хэрэглэгч

 • Page 150 and 151:

  äýýä áà ç¿¿í òàëä á

 • Page 152 and 153:

  Õîëáîîò, õàðüöàíãó

 • Page 154 and 155:

  Çàãâàðóóä Excel ïðîãð

 • Page 156 and 157:

  MICROSOFT EXCEL:ХҮСНЭГТ, Ц

 • Page 158 and 159:

  Sheet -õýñýãò õýâëýãä

 • Page 160 and 161:

  ìýäýýëëèéã êóðñîð

 • Page 162 and 163:

  Go To òîäîðõîé íºõöºë

 • Page 164 and 165:

  WordArt-òåêñòèéã òºðºë

 • Page 166 and 167:

  Customize- êîìàíäûí õýð

 • Page 168 and 169:

  SUM =SUM(A1:À100) A1-ýýñ A100

 • Page 170 and 171:

  MathTrig Ìàòåìàòèê, òðè

 • Page 172 and 173:

  Лекц 13 MICROSOFT EXCEL:ГРА

 • Page 174 and 175:

  • Select Data ºãºãäºë ñî

 • Page 176 and 177:

  • Show Legent at Bottom -òàéë

 • Page 178 and 179:

  Data/Form командаар нээ

 • Page 180 and 181:

  4. Эрэмбэлэх мэдээл

 • Page 182 and 183:

  Өгөгдлийн сантай а

 • Page 184 and 185:

  2.Data/Sort командыг сон

 • Page 186 and 187:

  Лекц 15 MICROSOFT EXCEL: ДЭД

 • Page 188 and 189:

  o Add: тохируулсан нө

 • Page 190 and 191:

  Data Analysis дэд програм

 • Page 192 and 193:

  Лекц 16 MICROSOFT EXCEL: ДЭД

 • Page 194 and 195:

  o Input Range оруулах өгө

 • Page 196 and 197:

  Input бүлэгт график б

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς