Views
3 months ago

Lecture MPC131 2018

Программ

Программ хангамжийн үндсэн ойлголт Компьютерийн программ хангамж нь 2 тєрєлтэй байдаг. - Хэрэглээний программ хангамж - Системийн программ хангамж Хэрэглэгчийн тодорхой шаардлагуудад нийцсэн, компьютер дээр ажиллах боломжтой программийг хэрэглээний программ хангамж гэдэг. Жишээ нь аж ахуйн нэгжийн сар, жилийн тайлан баланс гаргах, ажилчдын цалин хєлс бодох санхїїгийн программ, тесктэн мэдээлэл боловсруулах программ, мэдээллийн сангийн программ гэх мэт. Энэ мэдлэгийн санд бид хэрэглээний программ хангамжийг дотор нь доорх байдлаар 2 хуваасан. - Хэрэглэгчийн хэрэглээний программууд - Интернэтийн хэрэглээний программууд Харин системийн программ хангамж нь компьютерийг эхлїїлж, бусад хэрэглээний программ хангамжийг ажиллахад бэлэн болгодгоос гадна компьютерт єгєгдсєн командыг гїйцэтгэх, принтер, гар, уян диск зэрэг дагалдах тєхєєрємжїїдийн ажиллагааг зохицуулдаг. Системийн программ хангамжгїйгээр хэрэглээний программ ажиллах боломжгїй. Ийм учраас системийн программ хангамж нь компьютерийн гол їндэс суурь нь болдог. Системийн программ хангамж нь 3 хэсгээс бїрддэг: - Їйлдлийн систем - Утилит программууд - Программ хєрвїїлэгч CLIENT APPLICATIONS MS-Office Word Processing Spreadsheets Databases Graphics/Image processing Font software Games

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
vào đây. - Nghệ An
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς