Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

Èíòåðíåò

Èíòåðíåò àøèãëàñíààð òà ‣ õ¿ññýí ìýäýýëëýý àâàõ ‣ õýðýãöýýòýé ïðîãðàìì õàíãàìæ, òºðºë á¿ðèéí òîãëîîìûã ººðèéí êîìüþòåðò òàòàæ àâàõ ‣ õóäàëäàà, áàðàà ¿éë÷èëãýýã øèðýýíèé àðààñ áîñîëã¿éãýýð çàõèàëàõ ‣ öàãèéã õºãæèëòýé ºíãºðººõ ‣ ñ¿ëæýý àøèãëàí òîãëîõ ‣ õîðîìõîí õóãàöààíä çàõèäëààð õàðèëöàõ ‣ áóñàäòàé ñàíàë áîäëîî ñîëèëöîõ áîëîìæòîé. Èíòåðíåò ¿éë÷èëãýý WWW Gopher Telnet WAIS ãýæ àíãèëäàã. Ýäãýýðýýñ WWW áóþó World Wide Web íü èíòåðíåòèéí õàìãèéí ºðãºí õýðýãëýãääýã ¿éë÷èëãýýíä ç¿é ¸ñîîð òîîöîãääîã. Ýíýõ¿¿ WWW ¿éë÷èëãýý íü URL, html, hyper text õýìýýõ ýëåìåíò¿¿äèéã àãóóëäàã. Hyper text Èíòåðíåò äýõ ìýäýýëýë íü çóðàã, ä¿ðñ, äóó àâèàã èõýýð àãóóëäàã áºãººä ¿¿íèéã hyper text õýìýýí íýðëýäýã. Html Hyper text ¿¿ñãýäýã Hyper text MarkUp Language ãýæ íýðëýãääýã ïðîãðàìì÷ëàëûí õýë þì. URL Èíòåðíåò äýõ Âýá áóëàíãèéí õàÿãèéã ULR áóþó Universal Resourse locator ãýæ íýðëýíý. Âýá áóëàí á¿ð çààâàë http /hyper text transfer protocol/ ýñâýë ftp /file transfer protocol/ ãýñýí ýõëýëòýé áàéíà. Modem /Modulator Demodulator ãýñýí ¿ãèéí òîâ÷ëîë/ Òåëåôîí øóãàìûã àøèãëàí òîîí ñèãíàëûã àíàëîã ñèãíàëä, àíàëîã ñèãíàëûã òîîí ñèãíàëä õºðâ¿¿ëäýã îðîëòûí òºõººðºìæ þì. Холболтын протокол. Èíòåðíåòýä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð¿¿ä ººð õîîðîíäîî õîëáîãäîõ ïðîãðàìì÷ëàëûí ìåõàíèçì þì. Web site áóþó âýá áóëàí íü õóâü õ¿í, àëáàí áàéãóóëëàãà, ñóðãóóëü îëîí íèéòèéí ãàçðóóäûí òóõàé ìýäýýëëèéí ñàí. Web page áóþó âýá õóóäàñ íü âýá áóëàíãèéí íýã õýñýã þì. ªºðººð õýëáýë âýá áóëàí íü âýá õóóäñóóäûã àãóóëäàã.

Вэб зуучид Web browseráóþó âýá çóó÷. Èíòåðíåò äýõ ìýäýýëëèéã äýëãýöíýý õàðóóëäàã ïðîãðàìì þì. Íèéòëýã õýðýãëýãääýã âýá çóó÷: Netscape communicator Internet Explorer Netscape Õàÿã: http://www.netscape.com Netscape Communicator ïðîãðàìì íü Netscape Communication êîðïîðàöèéí ïðîãðàìì õàíãàìæ áºãººä äàðààõ á¿ëýã ïðîãðàììóóäààñ òîãòîíî. ‣ Netscape Navigator ‣ Netscape Messenger ‣ Netscape Composer Netscape Navigator: ‣ Õ¿ññýí ìýäýýëëýý àâíà ‣ E-mail øàëãàõ, ÿâóóëàõ ‣ Äýëõèé åðòºíöèéí øèíý ìýäýý ìýäýýëýëòýé òàíèëöàõ áîëîìæòîé. Netscape Messenger: ‣ Ìýäýýëëèéã òåêñò õýëáýðýýð áîëîí html õýëáýðýýð ÿâóóëàõ, õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæòîé. NetscapeComposer -èéí òóñëàìæòàéãàà𠺺ðèéí âýá õóóäàñ áýëäýíý. Internet Explorer Õàÿã:http://www.microsoft.com Internet Explorer ïðîãðàìì íü Microsoft ï¿¿ñèéí ïðîãðàìì õàíãàìæ áºãººä äàðààõ á¿ëýã ïðîãðàììóóäààñ òîãòîíî. ‣ Microsoft Explorer ‣ Microsoft Outlook ‣ Microsoft Explorer: ‣ Õ¿ññýí ìýäýýëëýý àâíà

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς