Views
5 months ago

Lecture MPC131 2018

Интернэтийн

Интернэтийн түүх Интернэт хэмээх мэдээллийн чєлєєт ертєнц нь 1969 онд АНУ-ын Батлан хамгаалах яамны зориулалтаар ї ї ссэн бєгєєд, тэр ї еэс эхлэн компьютерийн ертєнцийг юутай ч зї йрлэшгї йгээр єєрчилж, мэдээлэл харилцаа холбооны тї ї хэнд хязгааргї й их хувьсгал хийсэн билээ. Тї ї гээр ч барахгї й хормын дотор дэлхий ертєнцийг хамрах чадвар, мэдээлэл тї гээх механизм, газар зї йн байрлалаас їл хамааран хувь хї мї ї сийг хамтран ажиллах харилцаанд орох хэрэгсэл нь болж чадсан юм. Интернэтийн тї ї х нь асар олон талын хї рээг хамардаг бєгєєд, тї ї гээрээ ч зєвхєн компьютерийн болон техникийн салбарыг бус, нийгэм, электрон худалдаа, мэдээлэл олж авах ї йл ажиллагааг ч бас хамардаг. Email (Electronic Mail) Имэйл буюу электрон шуудангийн систем нь Интернэтийн хамгийн єргєн тархсан ї йлчилгээний нэг бєгєєд имэйлийн хаягаар дэлхийн аль ч єнцєг булан бї рээс єєр хоорондоо захидлаар харилцахын зэрэгцээ ф айл хавсарган, мэдээлэл харилцан солилцож, мєн сервер компьютер лї ї хандан бусад тєрлийн ї йлчилгээг авч болно. Є нєєдєр имэйлийн олон янзын программ хангамжуудыг ашиглаж байгаа ч зарим хэсэг нь Интернэтийн вэб хуудсаар дамжуулан имэйлийн ї йлчилгээг авах боломжтой байдаг. Э нэ ї йлчилгээг webmail гэж нэрлэдэг. Є ргєн тархсан имэйлийн программууд: 1. Netscape Messenger 2. Outlook Express 3. Microsoft Outlook 4. Eudora Pro/Lite 5. Internet Mail Browser Browser нь Вэб хуудас хайж ї зэхэд зориулагдсан тусгай программ юм. Х амгийн єргєн дэлгэрсэн браузерууд бол Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer ба Spyglass Mosaic ордог. Э дгээр нь техт тєдийгї й бас зураг ї зї ї лэх чадвартай программууд юм. Орчин ї еийн браузерууд нь дуу, видео оролцсон мультмедиа мэдээлэл гаргах боломжтой байдаг.

Communications software - Dial-Up Networking - Advanced Dialer -Hyper Terminal - Trumpet Winsock Search Engines - хайлтын систем Интернэт гэдэг мэдээллийн хєлгї й их далай. Зарим хї мї ї с интернэтэд ормогц хї ссэн мэдээллээ аяндаа олдох мэтээр ойлгодог явдал ч олонтой тохиолддог. Интернэтээс хэрэгцээт мэдээллээ хайж олно гэдэг нэлээд хугацаа шаардсан, тї вэгтэй ажил байдаг билээ. Интернэтийн хэрэглэгчид сонирхож буй мэдээллээ "Х аанаас хайж эхлэх вэ?" гэсэн асуудалтай байнга тулгарч байдаг. Интернэт нь олон салангид мэдээллї ї дийн хоорондох гипертекстэн холбоосууд болон бие даасан мэдээллї ї дийг байрлуулахад зориулагдсан сї лжээ учраас мэдээлэл хайх нь зєвхєн хэрэглэгчдийн асуудал болж ї лддэг. Э нэ асуудлыг тусгай хайлтын системї ї дийн тусламжтайгаар шийдэж болох бєгєєд тэдгээрийг дараах бї лэгт ангилж болно. - Х айлтын системї ї д - Х эд хэдэн хайлтын системї ї д бї хий хуудсууд - Каталогууд - С эдэвчилсэн хайлтын системї ї д ба каталогууд - Мэдээллийн цуглуулгууд Их, бага ямар ч хэмжээний номын санд хэрэгцээт номоо олоход зохион байгуулалт сайтай католог тусалдагтай адил Интернэтэд хайлтын системї ї д л хэрэглэгчийн гол хєтєч болдог. Х айлтын систем нь ердийн мэдээллийн сангийн ажиллах зарчимтай адил юм. Та ямар нэгэн асуулт болон тї лхї ї р ї гї ї дийг оруулсны дї нд тэдгээрийг агуулсан баримтуудыг олж авна. Х айлтын системї ї дийн хувьд сервер дээрх мэдээллийн санг тусгай программын тусламжтайгаар байнга тоон дохиололд хувиргаж байдаг. Э дгээр тусгай программуудын ї йл ажиллагааны ї ндэс нь таны єгсєн тї лхї ї р ї гийг хайхад ашиглагдах индекс ф айлууд болно. Та энгийн асуулт, тї лхї ї р ї гнї ї дээс гадна тєрєл бї рийн логик ї йлдлї ї д, бї лгї ї д,

Nasb rahandazi
الالي
16465
ИНФОРМАТИКА
1 データベースの 作 成 1
sql
o_19hdq4dqa1ou16dugic14ha18lma.pdf
vào đây. - Nghệ An
2062
Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
ИНФОРМАТИКА
rus - unesco iite
Hot Fix Readme (Adapt)
Project file book
Excel 2013
rus - unesco iite
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
xDe1g