Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

- Гаралтын

- Гаралтын тєхєєрємж : дэлгэц, принтер, чанга яригч - Тєв процессор (CPU): бї х ї йлдлийг тєв процессорт боловсруулдаг Êîìïüþòåð íü ãóðâàí ¿íäñýí ÷èãëýýð õºãæèæ áàéíà. ¯¿íä: îâîð áàãà, õ¿÷òýé, õàìãèéí áàãà ¿íýòýé. ªíººäðèéí áàéäëààð 5 òºðëèéí êîìïüþòåð áàéíà: ìèêðîêîíòðîëë¸ð, ìèêðîêîìïüþòåð, ìèíèêîìïüþòåð, ìàéíôðàìå áà ñóïåðêîìïüþòåð. 1. Microcontroller: Ìèêðîêîíòðîëë¸ðûã ìºí ýìáýääýä êîìïüþòåð ãýõ áºãººä ìàø íèìãýí, àõóéí öàõèëãààí áàðàà, àâòîìàøèí çýðýãò ñóóðèëëàãääàã. Òóõàéëáàë øàðàã÷ çóóõíû òîõèðóóëãûí ºãºãäëèéã õýðõýí õàäãàëàõ ãýõ ìýò. 2. Microcomputer: Øèðýýí äýýð áàãòàõóéö áóþó æèæã õýìæýýíèé êîìïüþòåðèéã õýëíý. PC (Personnal Computer) áîëîí Workstation ãýñýí õî¸ð ÿíç áàéæ áîëíî. 2. 1. Персонал компьютер : Микропроцессор дээр суурилагдсан хувь хїн ашиглахад зориулсан жижиг хэмжээний компьютерийг хэлнэ. Персонал компьютерийг дотор нь дараах байдлаар хуваадаг. - Desktop - Laptop/notebook буюу зєєврийн компьютер - PDA буюу жижиг хэмжээний Palm компьютер a. Desktop компьютер Энэ персонал компьютерийг ширээн дээр байрлуулах зориулалтаар гаргадаг учраас ширээний компьютер гэж нэрлэдэг. Ширээний компьютер нь процессор, дэлгэц, оролтын тєхєєрємж болох гар, хулганаас бїрддэг. Процессор нь дотроо CD-ROM, built-in модем болон уян диск мєн хатуу дисктэй хамт ирдэг. Процессор нь жижиг, том, єргєн нарийн олон янзын хэлбэртэй байдгаас ширээний доор эсвэл дээр нь байрлуулдаг. Х арин дэлгэц ихэвчлэн 14 инчийн хэмжээтэй ирдэг бол ї ї нээс арай том 17 инчийнх мєн байдаг. b. Laptop /notebook/portable компьютер Laptop буюу зєєврийн компьютерийг ї йлдвэрлэгчид нь Notebook гэж нэрлэдэг бєгєєд тэжээлд залгахаас гадна батерейгаар ажиллах боломжтой овор хэмжээ багатай тул нэг газраас нєгєє рї ї зєєж авч явахад тохиромжтой. Жишээ нь онгоц,номын сан,ажил дээрээ мєн уулзалтанд оролцож байх ї едээ хэрэглэхэд тун тохиромжтой. З єєврийн компьютерийн ердийн жин нь 2.5 кг-аас ихгї й, зузаан нь 7.5 см ба тї ї нээс ч бага байдаг. Э нэ компьютерийг IBM, NEC, Dell, Toshiba,Sony, Apple, Hewlett-Packard зэрэг компаниуд ї йлдвэрлэдэг. З єєврийн компьютерийг ї йлдвэрлэхэд нарийн ажиллагаа шаардагддаг учир яг адил ї зї ї лэлттэй desktop компьютерээс илї ї ї нэтэй байдаг. З єєврийн компьютерийг суурьний тусламжтайгаар ширээний компьютерийн том дэлгэцэнд залгаж хэрэглэдэг. С уурь буюу Docking station нь сериал порт, принтерийн порт болон тэжээлийн залгуурын оролт гаралттай байдаг. Зєєврийн компьютерийн дэлгэцийг ихэвчлэн thinscreen technology буюу нимгэн дэлгэцийн технологиор хийсэн байдаг. Нимгэн дэлгэцийн

трансистор буюу (Thin Film Transistor) эсвэл актив матрицан дэлгэц нь гарч байгаа дї рсийг илї ї тод ї зї ї лэхээс гадна аль ч талаас нь харахад уг дї рсэнд єєрчлєлт ордоггї й. Мєн хулгана нь гартайгаа хамт байдгаараа ширээний компьютераас ялгаатай. З єєврийн компьютерийн хулгана нь олон янз байдгаас бидний мэдэх сериал портын тусламжтайгаар залгадаг ердийн хулгана, мєн Touch-pad хулгана буюу гарны доод хэсэгт байрлах дєрвєлжин жижиг хэсэг дээр хуруугаараа гї йлгэснээр курсорыг хєдєлгєх, доошоо дарахад click буюу дарах хєдєлгєєнийг хийдэг. Мєн Trackball хулгана буюу гар дээрх G, H хоёр ї сгийн дунд жижиг бєєрєнхий товчлуур байдаг. З єєврийн компьютер нь ердийн компьютерээс хэмжээгээрээ бага тул дотоод сї лжээнд болон интернэтэд холбогдоход шаардагддаг модем, дотоод сї лжээний карт нь мєн жижиг байх шаардлагатай. Иймээс зєєврийн компьютерт зориулсан картыг PC Card буюу PCMCIA гэж нэрлэдэг. PCMCIA карт нь кредит картны хэмжээтэй адил юм. Тї ї нчлэн CD-ROM , DVD (Digital Versatile Device) зэрэг тєхєєрємжї ї д нь built-in буюу ї йлдвэрээсээ суугдсан, эсвэл авч болдгоор хийгдсэн байдаг. Laptop: Õàâòãàé äýëãýö á¿õèé 纺âðèéí êîìïüþòåð, 2-11 ôóíò æèíòýé. Ëàïòîï êîìïüþòåð íü notebook & subnotebook ãýñýí 2 òºðëèéíõ áàéíà. Notebook: Ýèí íòü 4-9 ôóíò, ÿëüã¿é çóçààí 纺âðèéí êîìïüþòåð. Ýäãýýð íü àâ÷ ÿâàõ çîðèóëàëòààð ö¿íõýíä áàãèàõ áºãººä ýíãèéí Desktop êîìïüþòåð¿¿ä øèã õ¿÷èí ÷àäàëòàé áàéäàã. Subnotebook: 1.8-4 ôóíòûí æèíòýé, æèíã õýìíýõ ¿¿äíýýñ õàòóó äèñê íü ãîëäóó ñàëàíãèä áàéðëàäàã. Pocket PC: Õàëààñíû ýíýõ¿¿ êîìïüþòåð íü îéðîëöîîãîîîð 1 ôóíò æèíòýé áàéõ áºãººä åðºíõèé人 3 òºðºëä õóâààæ àâ÷ ¿çäýã: à/ Õàëààñíû ýíýõ¿¿ êîìïüþòåð íü èõýâ÷ëýí óóëçàëò, õàÿã õàäãàëàõ çýðýãò çîðèóëàãäñàí. Áóñàä êîìïüþòåðòàéãàà óòàñã¿é õîëáîëòîîð õîëáîãäîíî. Á/ palmtop êîìïüþòåð¿¿ä íü ãàðò áàãòàõóéö æèæèãõýí â/ ¯çãýí êîìïüþòåð íò ãàð, õóëãàíàã¿éãýýð øóóä êîìïüþòåðèéí äýëãýöýí äýýð ¿çãýýð áè÷ñýí ºãºãäºë íü îðîõîîð õèéãäñýí áàéíà. Touch-pad хулгана бїхий зєєврийн компьютер Trackball хулгана бїхий зєєврийн компьютер Макинтош компьютер

 • Page 1 and 2: Мэдээллийн техноло
 • Page 3: Лекц ¹1 ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÈÉ
 • Page 7 and 8: Hewlett-Packard компани єн
 • Page 9 and 10: Hardware буюу техник ха
 • Page 11 and 12: Ñèëèêîí ãýæ þó âý? ß
 • Page 13 and 14: 1. Áîëîâñðóóëàõ ºãº
 • Page 15 and 16: Â. Êîìïüþòåðò ºãºãä
 • Page 17 and 18: UPS: unitinterruptible power suply:
 • Page 19 and 20: Setup программ руу ор
 • Page 21 and 22: гаралтын порттой. Є
 • Page 23 and 24: Parallel ports: íýãýí çýðý
 • Page 25 and 26: 3. Äðàéâåðèéí õýëõý
 • Page 27 and 28: HD (Hard disk) Хатуу диск
 • Page 29 and 30: Removable hard-disks or cartridge s
 • Page 31: Компактдискньбїрэ
 • Page 34 and 35: ÈÍÒÅÐÍÅÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ
 • Page 36 and 37: ÈÍÒÅÐÍÅÒ Èíòåðíåòè
 • Page 38 and 39: Èíòåðíåò àøèãëàñíà
 • Page 40 and 41: ‣ E-mail øàëãàõ, ÿâóóë
 • Page 42 and 43: 3. 3. Çàðèì óëñ îðîí ò
 • Page 44 and 45: 4.5 Ý-ìåéëèéí Signature á
 • Page 46 and 47: ªºðèéíõºº ñîíãîëòî
 • Page 48 and 49: Интернэтийн түүх И
 • Page 50 and 51: загварууд болон нэ
 • Page 52 and 53: гийн технологийг а
 • Page 54 and 55:

  хэлбэл: Internetwork буюу

 • Page 56 and 57:

  vvсгэгдсэн текст хэ

 • Page 58 and 59:

  Word ïðîãðàìûí öîíõò

 • Page 60 and 61:

  • Bullets- ïàðàãðàôûã

 • Page 62 and 63:

  Áàðèìòûã õààõ Áàðè

 • Page 64 and 65:

  Êîäûí áè÷ëýã á¿õèé

 • Page 66 and 67:

  Font Style -ûã àøèãëàí ò

 • Page 68 and 69:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 70 and 71:

  • Ïàðàãðàôûí îëîí

 • Page 72 and 73:

  ¯éëäëèéã áóöààõ Undo

 • Page 74 and 75:

  îëíî. Replace êîìàíäàà

 • Page 76 and 77:

  òà ä¿ðìèéí àëäàà øà

 • Page 78 and 79:

  Generalõýñãèéí Alignment ò

 • Page 80 and 81:

  Õóóäàñ äàìíóóëàí ò

 • Page 82 and 83:

  • Top of page -èéã ñîíãî

 • Page 84 and 85:

  • Íýýã÷ öýñýýñ øàà

 • Page 86 and 87:

  Äàðààõ àëõàìóóäûí

 • Page 88 and 89:

  Õ¿ñíýãò çóðàõ ̺í á

 • Page 90 and 91:

  Table Style Optionsõýñýãò ä

 • Page 92 and 93:

  • Borders and Shading - Õ¿ðý

 • Page 94 and 95:

  Õ¿ñíýãòèéí òåêñòèé

 • Page 96 and 97:

  Лекц 6 MICROSOFT WORD: ÇÓÐÃ

 • Page 98 and 99:

  • Search for:òàëáàðò àø

 • Page 100 and 101:

  Stars and Banners - ýíý õýñã

 • Page 102 and 103:

  • Home|Styles òàëáàðò áà

 • Page 104 and 105:

  • Entry - õýðýâ ãàð÷èã

 • Page 106 and 107:

  4. Address жагсаалтын т

 • Page 108 and 109:

  Номын хавчуурга үү

 • Page 110 and 111:

  2-шат : Presentation type - үз

 • Page 112 and 113:

  бүхий цүнх гарна. Э

 • Page 114 and 115:

  Слайдад гарчиг бол

 • Page 116 and 117:

  · Right - баруун. Текст

 • Page 118 and 119:

  байдлаас хамааран

 • Page 120 and 121:

  байрлуулна. Үertical -

 • Page 122 and 123:

  Мастер слайд ба түү

 • Page 124 and 125:

  Дүрс зурах Дүрс зур

 • Page 126 and 127:

  Групплэсэн дүрсийг

 • Page 128 and 129:

  Дүрсийг хувилах Ху

 • Page 130 and 131:

  Picture - фото зураг ка

 • Page 132 and 133:

  Слайдад график ору

 • Page 134 and 135:

  Командын товчлуурт

 • Page 136 and 137:

  Color - өнгө. Хайрцгий

 • Page 138 and 139:

  Дэлгэцэнд хэд хэдэ

 • Page 140 and 141:

  Effects - үйлчлэл карт E

 • Page 142 and 143:

  Үзүүлэн гаргах тох

 • Page 144 and 145:

  File - файлтай ажилла

 • Page 146 and 147:

  Toolbars Ruler Guides Header and Fo

 • Page 148 and 149:

  өргөтгөх Хэрэглэгч

 • Page 150 and 151:

  äýýä áà ç¿¿í òàëä á

 • Page 152 and 153:

  Õîëáîîò, õàðüöàíãó

 • Page 154 and 155:

  Çàãâàðóóä Excel ïðîãð

 • Page 156 and 157:

  MICROSOFT EXCEL:ХҮСНЭГТ, Ц

 • Page 158 and 159:

  Sheet -õýñýãò õýâëýãä

 • Page 160 and 161:

  ìýäýýëëèéã êóðñîð

 • Page 162 and 163:

  Go To òîäîðõîé íºõöºë

 • Page 164 and 165:

  WordArt-òåêñòèéã òºðºë

 • Page 166 and 167:

  Customize- êîìàíäûí õýð

 • Page 168 and 169:

  SUM =SUM(A1:À100) A1-ýýñ A100

 • Page 170 and 171:

  MathTrig Ìàòåìàòèê, òðè

 • Page 172 and 173:

  Лекц 13 MICROSOFT EXCEL:ГРА

 • Page 174 and 175:

  • Select Data ºãºãäºë ñî

 • Page 176 and 177:

  • Show Legent at Bottom -òàéë

 • Page 178 and 179:

  Data/Form командаар нээ

 • Page 180 and 181:

  4. Эрэмбэлэх мэдээл

 • Page 182 and 183:

  Өгөгдлийн сантай а

 • Page 184 and 185:

  2.Data/Sort командыг сон

 • Page 186 and 187:

  Лекц 15 MICROSOFT EXCEL: ДЭД

 • Page 188 and 189:

  o Add: тохируулсан нө

 • Page 190 and 191:

  Data Analysis дэд програм

 • Page 192 and 193:

  Лекц 16 MICROSOFT EXCEL: ДЭД

 • Page 194 and 195:

  o Input Range оруулах өгө

 • Page 196 and 197:

  Input бүлэгт график б

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館