Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

загварууд

загварууд болон нэрсийн жагсаалтаар, гарчгаар, їг хоорондын зайн єгєлт зэрэг аргыг ашиглан хайж болно. Тї ї нчлэн хэд хэдэн хайлтын системї ї дээс мэдээллийг шууд хайх МЕ ТА системї ї д ч бий. Каталогуудыг бї тээсэн хї мї ї сээс гадна хэрэглэгчид єєрсдєє бї рдї ї лж болно. Ийм каталогууд ихэвчлэн бизнес ба санхї ї , улс гї рэн ба улс тєр гэх мэт тєрєл бї рийн сэдвээр бї лэглэгдсэн мэдээллї ї дийн товч цэс маягтай байдаг. Бї лэг бї рт хамаарах мэдээллї ї дийн тоо харилцан адилгї й байна. Каталогийг хайлт хийх боломжтой, боломжгї й гэсэн хоёр бї лэгт хуваадаг. С эдэвчилсэн хайлтын системї ї д болон каталогууд нь ихэвчлэн орон нутгийн хандлагатай байдаг бол мэдээллийн цуглуулгууд нь гадаад хэлээр бичигдсэн, тєрєлжсєн товч цэсї ї д хэлбэртэй байдаг байна. Интернэтэд ихэнх мэдээлэл англи хэл дээр байдаг нь бусад орны хэрэглэгчдийн хувьд тийм ч амар зї йл биш юм. Ийм ч учраас сї ї лийн ї ед олон орон Интернэтийн мэдээллийг орчуулан хувиргагч программууд, эх хэл дээрээ мэдээлэл хайх системї ї д зохион хэрэглэх боллоо. Вэб мэдээлэл ї зэхэд интернэтэд байрлаж байгаа хаяг буюу URL (Uniform Resource Locator) -ийг мэдэж байх шаардлагатай. Х эрэв танд хэрэгцээт мэдээллийн тань хаяг байхгї й бол вэб мэдээллийн эх ї ї свэрї ї д рї ї хандаж, хайж олоход зориулагдсан хайлтын системї ї д интернэтээр дї ї рэн байдаг гэж хэлж болно. Х айлт хийснээр уншиж барахааргї й олон мэдээлэл гарч ирэх нь бий. Э свэл хайсан мэдээлллээ олж чадахгї й байх нь ч тохиолдоно. Э нэ бї хэн нь таны хайлт хийж байгаа тї лхї ї р ї гтэй холбоотой юм. Є єрєєр хэлбэл та туслах тэмдгї ї дийг хайлт хийж байгаа тї лхї ї р ї гтэйгээ хэр зэрэг зєв холбож ашигласнаас таны хайлтын їр дї н хамаарна. Х айлтын системї ї д нь тєрєл бї рийн мэдээллийн хаягийн бааз бєгєєд эдгээрийг бид ї нэгї й ашиглаж хэрэгцээт мэдээллээ олж авах бї рэн боломжтой. Э дгээр хайлтын системї ї д нь бї ртгэж авсан мэдээллийн сан болон бї ртгэх мэдээллийнхээ агуулга зэргээрээ ялгаатай байдаг учраас нэг хайлтын системээр олдоогї й мэдээлэл нєгєє хайлтын системээр хайлгахад олдох тал байдаг. Ийм учраас хайлтын системээ хэр зэрэг зєв оновчтой сонгосноос таны хайлтын їр дї н хамаарна. Гол хайлтын системї ї д: Yahoo Аltavista

Lycos Search FTP (File Transfer Protocol) Э нэ нь интернэтийн ї йлчилгээнї ї дийн нэг нь юм. Э нэ протоколын тусламжтайгаар ф айлыг татаж авах (download), илгээх (upload) ї йлдлї ї дийг гї йцэтгэдэг. Аль нэг сайт руу ф айл upload хийхийн тулд тухайн сайт дээрх нэг директорт ф айлаа хуулах эрхтэй байх шаардлагатай. Э рхийг нь зааж єгєєгї й бол ф айлаа хуулах боломжгї й. Chat Чат бол Интернэтийн ї йлчилгээний нэг тєрєл юм. Х эдэн мянган км-ийн зайд байгаа хэрэглэгчид хоорондоо хугацааны нэгэн агшинд, тодорхой нэг сервер дээр байрлах программын тусламжтайгаар хоорондоо холбогдон харилцан ярилцдаг. Чат нь текст, яриа, видео гэсэн тєрлєєр явагддаг. Текст хэлбэрийн чат нь тодорхой нэг сервер дээр байрлах сэдэв рї ї орж, тэнд холбогдон орсон бусад хї мї ї стэй бичгээр харьцдаг. Э нэ нь юу гэсэн їг вэ гэвэл таны бичээд илгээсэн текст нєгєє хї ний дэлгэц дээр, нєгєє хї ний бичсэн текст таны дэлгэц дээр гарч ирэх жишээтэй. Ихэнх чатад хоорондоо танил бус хї мї ї с орж, дэмий ярьж цаг нєгцєєдєг бєгєєд хилийн чанадад байгаа хамаатан садан, танил нєхєдтэйгээ уулзаж, ханатлаа ярилцаж болно. Ї ї ний тулд чат хийх тєвийнхээ нэр, холбогдон орох цаг болон хэрэглэгчийн нэрээ урьдчилан тохироод уг газраа, тохирсон цагтаа зэрэг орж болно. Э нэ бї хэн ї нэ тєлбєргї й байдаг. Х арин танд цагийн зєрї ї нээс хамаарч бэрхшээл гарч магадгї й. Зарим сервер дээр тєрєлжсєн чат єрєєнї ї д байдаг. Жишээ нь: Ажил хэрэгч хї мї ї сийнх, чєлєєт цагаа єнгєрєєх гэсэн хэсэг хї мї ї сийнх гэх мэт. Private room-д 2 хї н хоорондоо ярилцдаг бол Public room -д тэнд орсон бї х хї мї ї с хоорондоо санал бодлоо солилцож, харилцан ярилцах боломжтой. Чат руу тусгай программ (AOL Messenger г.м) ашиглан орохоос гадна вэб хуудсанд холбогдон орж ярилцаж болно. Сүлжээг төрөл бүрийн үзүүлэлтүүдээр ангилах • Сүлжээнд холбогдсон төхөөрөмжүүдийг холбоход хэрэглэсэн техник хангамж, програм хангамжийн технологиудаар нь компьютерийн сүлжээг ангилж болно. • Интернэт нь төхөөрөмжүүдийг физик холболтоор холбодог. Үүний тулд хаб, свич, бриж, рүүтэр зэрэг төхөөрөмжүүдийг өргөн хэрэглэдэг. Утасгүй LAN-

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς