Views
9 months ago

Lecture MPC131 2018

vvсгэгдсэн

vvсгэгдсэн текст хэлбэрээр бичигдсэн мэдээллийн тогтонги агуулгыг багтаасан хуудас юм. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн хэрэглэгчийг тухайн хуудсанд зочлохоос өмнө зохиогч нь тухайн мэдээллийг өрөнхий байдлаар тодорхойлж өгсөн байдаг. Ийм төрлийн хуудаснууд нь хэн, хэзээ, яаж хандсан гэдгээс нь vл хамааран vргэлж адилхан мэдээллийг харуулдаг. Энэ байдал нь статик хуудаснуудын хувьд том хэмжээний хязгаарлалт болдог. • Динамик веб хуудасны хувьд дээрх хязгаарлалтуудыг шийдэж тухайн хэрэглэгчийн хvсэлтэд нийцvvлсэн уян хатан мэдээллийг харуулж чаддагаараа онцлогтой. Динамик зохион байгуулагдсан хуудаснууд нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл ба лавлагаа, ашиглаж буй броузерийн төрөл, хэрэглэгчийн хvссэн мэдээллийг илгээх, өгөгдлийн бааз, төкст файл, xml зэргийг харуулж чадна.

Лекц 3 MICROSOFT WORD: ÁÀÐÈÌÒÒÀÉ ÀÆÈËËÀÕ Ýíý ëåêöýýð äàðààõ ñýäâ¿¿äèéã ñóäëàõ áîëíî. Word ïðîãðàìûí öîíõòîé àæèëëàõ Áàðèìò ¿¿ñãýõ, áàðèìòûã øèíýýð íýýõ Áàðèìòàíä òåêñò îðóóëàõ Òåêñòèéã óñòãàõ, ººð÷ëºõ Áàðèìò õàäãàëàõ Áàðèìò õýâëýõ Word ïðîãðàìààñ ãàðàõ, áàðèìòûã õààõ Õàäãàëñàí áàðèìòûã íýýõ Áàðèìòûã ã¿éëãýæ õàðàõ Òåêñò ñîíãîõ Áàðèìòûí õàðàãäàõ áàéäëûã òîõèðóóëàõ ¯ñãèéí øðèôò áîëîí õýìæýýã ººð÷ëºõ Òåêñòèéí äîîãóóð çóðààñ òàòàõ Òåêñòèéã òîäðóóëàõ Òåêñòýíä ôîí îðóóëàõ Òýìäýãò¿¿äèéã ñîëèõ Òåêñòèéí ôîðìàò õóóëàõ Ïàðàãðàôûã òýìäýãòýýð äóãààðëàõ Òåêñò 纺õ, õóóëàõ ¯éëäëèéã áóöààõ Áàðèìòààñ òåêñò õàéõ, ñîëèõ Àâòîçàñàã÷ õýðýãëýõ Àíãëè òåêñòèéí ¿ãèéí àëäàà øàëãàõ Àíãëè ¿ãèéí îéðîëöîî áà ýñðýã óòãàòàé ¿ãèéã îëîõ Öààñíû òîõèðãîî ººð÷ëºõ ̺ð õîîðîíäûí çàéã òîõèðóóëàõ Òåêñòèéã õýâòýý òýíõëýãèéí õóâüä çýðýãö¿¿ëýõ Äîãîë ìºð ¿¿ñãýõ Òàá çîãñîëò õèéõ

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
090006 - 國立臺灣科學教育館
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς