Views
6 days ago

Lecture MPC131 2018

• Bullets–

• Bullets– ïàðàãðàôûã òýìäãýýð äóãààðëàíà • Numbering– ïàðàãðàôûã òîîãîîð äóãààðëàíà • Multilevel List – ïàðàãðàôûã òîîãîîð áîëîí òýìäãýýð îëîí ò¿âøèíòýé äóãààðëàíà. • Decrease Indent – Õóóäàñíû òàëóóäààñ ïàðàãðàô õ¿ðòëýõ çàéã áàãàñãàíà • Increase Indent – Õóóäàñíû òàëóóäààñ ïàðàãðàô õ¿ðòëýõ çàéã èõýñãýíý • Sort - • Show/Hide – ïàðàãðàôûí òýìäýã áîëîí • Align Text Left – Teêñòèéã õóóäàñíû ç¿¿í òàëä çýðýãö¿¿ëíý. • Center – Teêñòèéã õóóäàñíû ãîëä çýðýãö¿¿ëíý. • Align Text Right – Teêñòèéã õóóäàñíû áàðóóí òàëä íü çýðýãö¿¿ëíý. • Justify – Teêñòèéã õóóäàñíû áîëîí õóóäàñíû ºðãºíä òàðààí çýðýãö¿¿ëíý. • Outside Border – Òýìäýãëýñýí òåêñòèéã òîéðóóëàí õ¿ðýý òàòíà. • Çàãâàð àøèãëàõ ïàðàãðàô äýýð êóðñîðûã áàéðëóóëíà. • Home|Styles –èéí ã¿éëãýã÷ òîâ÷ëóóðûã äàðæ á¿õ áýëýí çàãâàðûã õàðíà. • Ñîíãîõûã õ¿ññýí çàãâàðûíõàà íýð äýýð äàðíà. Ïàðàãðàôûí çàãâàð íü ºìíºº ( ), òýìäýãò çàãâàð íü ( ) òýìäýãòýé. Format Painter Òåêñò ôîðìàòëàõàä õàìãèéí òîõèðîìæòîé íüFormat Painter õýðýãñýë þì. Æèøýýëáýë, òà íýã ïàðàãðàôûã õ¿ññýí ¿ñãèéí ôîíò, õýìæýý, õýëáýðýý àøèãëàí ôîðìàòëàñàí ãýå. Òýãâýë ººð ïàðàãðàôûã ÿã òýð ôîðìàòààð áè÷èõ õýðýãòýé áîë äýýðõ

êîìàíäóóäûã äàõèí ñîíãîõ õýðýãã¿é. Ò¿¿íèé îðîíä Format Painter àøèãëàí äàðààõ àëõàìóóäûã ã¿éöýòãýõýä ë áîëíî: • Ôîðìàòûã íü õóóëàõ òåêñò äýýðýý êóðñîðîî áàéðëóóëíà. • Home|Clipboard|Format Painter òîâ÷ äýýð äàðíà. • Ôîðìàòûã íü ººð÷ëºõ òåêñòýý èäýâõæ¿¿ëýýä ìàóçíû òîâ÷èéã ÷ºëººëíº. Õýä õýäýí òåêñò ñîíãîæ ôîðìàòëàõ áîë Format Painter òîâ÷ äýýð íýã äàðàõûí îðîíä õî¸ð õóðäàí äàðíà. Á¿õ òåêñòýý ôîðìàòëàñíû äàðàà ÷ ãýñýí format painter èäýâõòýé áàéâàë ESC òîâ÷èéã äàðíà. Áàðèìò õàäãàëàõ • Quick Access Toolbar|Save òîâ÷ äàðíà. • Office Button|Save êîìàíä ñîíãîíî. • Ãàðíû CTRL+S òîâ÷ äàðíà. Õýâëýõèéí ºìíº õàðàõ áà õýâëýõ Quick Access|Print Preview òîâ÷äàðæ áàðèìòûã õýâëýõèéí ºìíº õàðíà. Printõýñãèéí Printáàðèìòûã õýâëýíý. Options Page Setupõýñãèéí MarginsOrientationSize Zoomõýñãèéí One Page áàðèìòûã íýã õóóäñààð õàðíà.Two pagePage with Preview õýñãèéí Show Ruler øóãàìûí õóâààðü õàðàõ ýñýõ,Magnifier òîìðóóëæ õàðàõ ýñýõ,Shrink One page íýã õóóäñûã õàðíà,Next Pageäàðààãèéí Previous Pageºìíºõ õóóäñûã õàðíà, Close Print Previewõýâëýõèéí ºìíº õàðàõãîðèìîîñ ãàðíà. Áàðèìò õýâëýõýä áýëýí áîë äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîæ õýâëýíý • Print Preview öîíõíû Print òîâ÷ äàðíà. • Office Button|Print êîìàíä ñîíãîíî. • Ãàðíû Ctrl+P òîâ÷ äàðíà.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής