Views
6 months ago

Lecture MPC131 2018

Áàðèìòûã

Áàðèìòûã õààõ Áàðèìòûã õààõäàà äàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî. • Quick Access Toolbar|Close òîâ÷ äàðíà. • Office Button|Close êîìàíä ñîíãîíî. • Ãàðíû CTRL+W òîâ÷ äàðíà. Áàðèìòûã õààõààñ ºìíº õèéñýí ººð÷ëºëòèéã õàäãàëààã¿é áîë àñóóëãûí öîíõ íýýãäýæ õàäãàëàõ ýñýõèéã ëàâëàíà. Õàäãàëàõ áîë Yes, õàäãàëàõã¿é áîë No, ¿ðãýëæë¿¿ëýí àæèëëàõ áîë Cancelòîâ÷èéã òóñ òóñ äàðíà. Word ïðîãðàìààñ ãàðàõ Word ïðîãðàìààñ ãàðàõäààäàðààõ àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîíî. • Office Button| Exit êîìàíä ñîíãîíî. • Ãàðíû Alt+F4 òîâ÷ äàðíà.

Õàäãàëñàí áàðèìòûã íýýõ • Quick Access Toolbar|Open òîâ÷ äàðíà. • Office Button |Open êîìàíä ñîíãîíî. • Ãàðíû CTRL+O òîâ÷ äàðíà. Àëü ÷ àðãûã ñîíãîñîí Open õàðèëöàõ öîíõ õàðóóëíà. Ôàéëàà ñîíãîîä Open òîâ÷èéã äàðæ áàðèìòàà íýýíý. • Look in • File name • Files of type Áàðèìòûã ã¿éëãýæ õàðàõ Áàðèìòûí çàðèì õýñãèéã äýëãýöýí äýýð ã¿éëãýí õàðàõ øààðäëàãà ãàðäàã. ¯¿íèéã õóëãàíààð, ãàðààñ ãýõ ìýò õýä õýäýí àðãààð ã¿éöýòãýæ áîëíî. Äîîð õóëãàíûã àøèãëàí õýâòýý, áîñîî ã¿éëãýã÷èéã õýðõýí àøèãëàõûã òàéëáàðëàëàà. Áîñîî ã¿éëãýã÷: äýýð íýã äàðæíýã ìºð äýýøë¿¿ëíý, äýýð íýã äàðæíýã ìºð äîîøëóóëíà, äýýð íýã äàðæàæëûí öîíõîîð íýã äýýøë¿¿ëíý, äîîð íýã äàðæ àæëûí öîíõîîð íýã äîîøëóóëíà, ÷èð÷õ¿ññýí áàéðëàëäàà õ¿ð÷ áîëíî, íýã äàðæºìíºõ õóóäàñíû ýõýíä øèëæèíý, íýã äàðæäàðààãèéí õóóäàñíû ýõýíä øèëæèíý. Áîñîî ã¿éëãýõ çóðâàñûí áàðóóí äîîä áóëàíä áàéãàà Select Browse Object ä¿ðñèéã ñîíãîí îáúåêòóóäûí õîîðîíä ã¿éëãýæ õàðæ áîëíî. Select Browse Object ä¿ðñèéí êîìàíä: Go to -Go to õàðèëöàõ öîíõûã íýýæ çààñàí õóóäñàíä øèëæèõ, Find -Find õàðèëöàõ öîíõûã íýýõ, Browse by Edit -Çàñâàðëàñàí õýñýãò øèëæèõ, Browse by Heading-Ãàð÷èãóóäûí õîîðîíä øèëæèõ, Browse by Graphic- Çóðãèéí îáúåêòóóäûí õîîðîíä øèëæèõ, Browse by Table- Õ¿ñíýãò¿¿äèéí õîîðîíä øèëæèõ, Browse by Field-

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς