Views
1 week ago

Lecture MPC131 2018

Font Style –ûã

Font Style –ûã àøèãëàí òåêñòèéã Regular ýíãèéí,Bold òîä, Italic íàëóó, Bold Italic òîä áºãººä íàëóó õýëáýðýýð áè÷íý. Size – Ýíý òîâ÷íû öàãààí òàëáàðò ¿ñãèéí õýìæýýã áè÷èõ ýñâýë áàðóóí òàëä áàéðëàõ ñóì äàðæ æàãñààëòààñ ñîíãîõ àðãûí àëü íýãèéã àøèãëàí ¿ñãèéí õýìæýýã ñîíãîíî. Font Color æàãñààëòûí òàëáàðààñ ¿ñãèéí ºíãèéã ñîíãîíî. Underline Style æàãñààëòûí òàëáàðààñ äîîãóóð çóðààñíû õýëáýðèéã ñîíãîíî. Underline Color æàãñààëòûí òàëáàðààñ äîîãóóð çóðààñíû ºíãèéã ñîíãîíî. Effects á¿ëýãò ¿ñãýíä ýôôåêò îðóóëäàã. • Strikethrough - ¿ñãèéí äóíäóóð íýã çóðíà • Double Strikethrough – ¿ñãèéí äóíäóóð õî¸ð çóðíà • Superscript – çýðýãò ìàÿãààð áè÷íý • Subscript – äîîä èíäåêñ ìàÿãààð áè÷íý • Shadow - ¿ñãýíä ñ¿¿äýð îðóóëíà • Outline - ¿ñãèéí ãàðãàíà • Emboss - ¿ñãèéã õàðàãäóóëíà • Engrave - ¿ñãèéã õàðàãäóóëíà • Small Caps – ÆÈÆÈà ¿ÑÃÈÉÍ ªÍĪÐÒÝÉ òîì ¿ñýã áîëãîíî • All Caps - á¿õ ¯ÑÃÈÉà ÒÎÌ ¿ñýã áîëãîíî • Hidden – èäýâõæ¿¿ëñýí õýñãèéã íóóíà Character Spacing õóóäñàíä òåêñòèéí ìºðºí äýõ áàéðëàë, òýìäýãò¿¿äèéí õîîðîíäûí çàéã òîõèðóóëíà. • Scale æàãñààëòûí òàëáàðò ¿ñãèéí ºðãºíèé õýìæýýã ìàñøòàáàà𠺺ð÷èëíº. • Spacing æàãñààëòûí òàëáàðò òýìäýãòèéí õîîðîíäûí çàéã òîäîðõîéëíî. o Normal – õýâèéí áîëãîíî

o Expanded – èõýñãýíý o Condensed – áàãàñãàíà • Position æàãñààëòûí òàëáàðààñ òýìäýãòèéí ìºðºí äýõ áàéðëàëûã òîäîðõîéëíî. o Normal –¿íäñýí ìºð äýýð o Raised –¿íäñýí ìºðººñ äýýø o Lowered –¿íäñýí ìºðººñ äîîø Òåêñòýíä ôîí îðóóëàõ Home|Font|Text Highlight Color – Ýíý ñîíãîëòûã àøèãëàí òýìäýãëýñýí òåêñòèéí àðûí ºíãèéã ººð÷èëíº. Òîâ÷ëóóð äýýð õàìãèéí ñ¿¿ëä àøèãëàñàí ºí㺠èäýâõòýé áàéäàã. ªºð ºí㺠ñîíãîõ áîë òîâ÷ëóóðûí áàðóóí ñóì äýýð äàðæ íýýãäýõ æàãñààëòààñ àâíà. Òýìäýãò¿¿äèéã ñîëèõ Quick Access|Change Case êîìàíä • Sentence case – ªã¿¿ëáýðèéí ýõíèé ¿ñãèéã òîì ¿ñýã áîëãîíî. • lowercase – á¿õ ¿ñãèéã æèæèã ¿ñãýýð ñîëèíî. • UPPERCASE – á¿õ ¿ñãèéã òîì ¿ñãýýð ñîëèíî. • Title Case - ¿ã á¿ðèéí ýõíèé ¿ñãèéã òîì ¿ñãýýð ñîëèíî. • tOGGLE cASE - òîì ¿ñãèéã æèæãýýð, æèæèã ¿ñãèéã òîì ¿ñãýýð ñîëèíî. Òîëãîé ¿ñýã Insert|Drop Cap êîìàíä. Òîëãîé ¿ñýã íü äîîð õàðóóëñíààð ïàðàãðàôûã òîì ¿ñãýýð ýõýëæ ò¿¿íèé àðä õýä õýäýí ìºðèéã áàéðëóóëæ áè÷èõ õýëáýð þì.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς