Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

Äàðààõ

Äàðààõ àëõàìóóäûí äàãóó ïàðàãðàôò òîëãîé ¿ñýã õèéíý: • Ýõíèé ¿ñãèéã íü òîìðóóëàõ ïàðàãðàô äýýð êóðñîðîî áàéðëóóëíà. • Drop CapOptions ñîíãîíî. • Drop Cap õàðèëöàõ öîíõ íýýãäýõýäDroppedýñâýë In margin-òîëãîé ¿ñãèéí õýëáýð, Font-òîëãîé ¿ñãèéí ôîíò, Lines to drop- òîëãîé ¿ñãèéí àðä íü áàéðëóóëàõ ìºðèéí òîî, Distance from text- òîëãîé ¿ñãýýñ ¿íäñýí òåêñò õ¿ðòëýõ çàé çýðãèéã ñîíãîíî. • Á¿õ ñîíãîëòîî õèéñýí áîë OK òîâ÷èéã äàðíà. Òîëãîé ¿ñãèéã ººð÷ëºõ人 Drop Cap êîìàíäûã äàõèí ñîíãîæ ñîíãîëòûã ººð÷èëíº ýñâýë ¿ñýã äýýð äàðàõàä ãàðàõ áàðèóëóóäûã àøèãëàí ¿ñãèéã 纺æ, õýìæýýã íü ººð÷èëíº. Ïàðàãðàôûã òýìäýãòýýð äóãààðëàõ Æàãñààëò ¿¿ñãýõ Word ïðîãðàì àøèãëàí òýìäýãëýãäñýí áà äóãààðëàãäñàí æàãñààëò ¿¿ñãýæ áîëíî. Äóãààðm áà òýìäýãò æàãñààëòóóä • Home|Paragraph -èéí Bullets ýñâýë Numbering òîâ÷èéã äàðíà. • Òåêñòýý áè÷ýýä ENTER òîâ÷ äàðíà. Èíãýõýä äàðàà÷èéí ìºðºíä ñîíãîñîí òýìäýã ýñâýë äóãààð ãàðíà. Õýðýâ òà øèíý òºðºíä òýìäýã áà äóãààð ãàðãàõã¿é áîë SHIFT òîâ÷èéã äàðæ áàéãààä ENTER-èéã äàðàõ õýðýãòýé. • Æàãñààëòûí òºãñãºëèéã áè÷ñýí áîë ENTER òîâ÷èéã õî¸ð äàðààä öààø ¿ðãýëæë¿¿ëýí áè÷íý. Home|Paragraph -èéí Decrease Indent áà Increase Indent òîâ÷ëóóðûã ýñâýë Multilevel List òîâ÷ëóóðûã àøèãëàí îëîí ò¿âøèíò æàãñààëò ¿¿ñãýæ áîëíî. Ǻâëºìæ: Òåêñòýý ýõëýýä áè÷ñýí áîë äóãààð ýñâýë òýìäýã òàâèõ õýñãýý òýìäýãëýýä Bullets ýñâýë Numbering òîâ÷ëóóðûã äàðíà.

Æàãñààëòûã ôîðìàòëàõ Define New Bullet, Define New NumberFormat, Define New Multilevel List õàðèëöàõ öîíõíóóäûã àøèãëàí ä¿ðñò òýìäýã, äóãààð, îëîí ò¿âøèíò æàãñààëò¿¿ñãýæ, ôîðìàòëàæ áîëäîã. • Òýìäýã òàâèõ áà äóãààðëàõ á¿õ æàãñààëòûã òýìäýãëýíý, ýñâýë íýã ïàðàãðàô áàéãàà áîë êóðñîðîî áàéðëóóëíà. • Ïàðàãðàôûí òýìäýã ¿¿ñãýõ ýñâýë ôîðìàòëàõ áîë Home|Paragraph -èéí Bullets òîâ÷ëóóðûí áàðóóí òàëûí ñóìàí äýýð äàðíà. Íýýãäýõ æàãñààëòààñ Define New Bullet...äýýð äàðàõàä äàðààõ õàðèëöàõ öîíõ íýýãäýíý. • Ïàðàãðàôûí äóãààð ¿¿ñãýõ ýñâýë ôîðìàòëàõ áîë Home|Paragraph -èéí Numbering òîâ÷ëóóðûí áàðóóí òàëûí ñóìàí äýýð äàðíà. Íýýãäýõ æàãñààëòààñ Define New NumberFormat...äýýð äàðàõàä äàðààõ õàðèëöàõ öîíõ íýýãäýíý.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς