Views
3 months ago

Lecture MPC131 2018

¯éëäëèéã

¯éëäëèéã áóöààõ Undo ªºð ººð òåêñòèéí õýëáýðèéã ÷ºëººòýé òóðøèõäàà ýíý êîìàíä àøèãëàæ áîëíî. Òà Quick Access Toolbar|Undo òîâ÷èéã äàðæ ýñâýë ãàðíûCTRL+Zòîâ÷äàðæ ñ¿¿ë÷èéí ¿éëäëýý áóöààæ áîëíî. Redo Quick Access Toolbar|Redo òîâ÷ äàðæ ýñâýë ãàðíûCTRL+Yòîâ÷äàðæ áóöààñàí ¿éëäëèéã öóöàëíà. Áàðèìòààñ òåêñò õàéõ Áàðèìòààñ òåêñò õàéõäaa äàðààõ ¿éëäë¿¿äèéí àëü íýãèéã õèéíý: • Home|Editing|Find / / òîâ÷èéã äàðíà • Ãàðíû CTRL+F òîâ÷ äàðíà. Íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõíû Find What òàëáàðò õàéõ òåêñòýý îðóóëíà. Find Next òîâ÷èéã äàðíà. Õýðâýý õàéëòûã ñîíãîëòòîéãîîð õèéõ áîë More òîâ÷èéã äàðàxaä öîíõ äýëãýãäýíý. Ýíäýýñ òîõèðîõ ñîíãîëòûã õèéíý. ¯¿íä:

Search Optioná¿ëýãò äàðààõ òîõèðãîîã õèéíý. Search æàãñààëòaí òàëáàðò õàéëòûí õàìðàõ õ¿ðýýã ñîíãîíî:all- á¿õ ìýäýýëýëä, upêóðñîðîîñ äýýø áàéðëàõ ìýäýýëýëä, down- êóðñîðîîñ äîîø áàéðëàõ ìýäýýëýëä õàéëòûã õèéíý. Match case- òîì, æèæèã ¿ñãèéã ÿëãààòàé ãýæ ¿çíý. Find whole words only- õàéæ áóé ¿ã äàíãààðàà áàéãàà ¿åä îëíî Use wildcards- òóñãàé òýìäýãò àøèãëàí õàéëò õèéíý. Sounds like- èæèë, îéðîëöîî äóóäëàãàòàé ¿ãñèéã îëíî. Find all word forms- àíãëè òåêñòèéí ¿ãèéí ÿçãóóðààð õàéíà. Match prefix Match suffix Ignore punctuation characters Ignore white-space characters Find á¿ëýãò äàðààõ òîõèðãîîã õèéíý. Formatêîìàíäûí òîâ÷îîð õàéõ òåêñòèéí ¿ñãèéí ôîíò, ïàðàãðàô, çàãâàð ãýõ ìýò ôîðìàòààð íü ø¿¿ëò õèéæ õàéíà. Òåêñò ñîëèõ Special êîìàíäûí òîâ÷îîð õýâëýãääýãã¿é áîëîí òóñãàé òýìäýãò¿¿äýýð õàéíà. Áàðèìòààñ òåêñò ñîëèõäîîäàðààõ ¿éëäë¿¿äèéí àëü íýãèéã õèéíý: • Home|Editing|Replace òîâ÷èéã äàðíà • Ãàðíû CTRL+H òîâ÷ äàðíà. Find What òàëáàðò áàðèìòàíä áàéãàà ñîëèõ ¿ãýý áè÷íý. Replace with òàëáàðò øèíý¿ãýý áè÷èæ îðóóëíà. Find Next òîâ÷èéã äàðàõàä áàðèìòàíä áàéãàà ñîëèõ ¿ãèéã õàéæ

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς