Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

îëíî. Replace

îëíî. Replace êîìàíäààð èäýâõòýé íýã ¿ãèéã, õàðèí Replace All êîìàíäààð áàðèìòàíä áàéãàà á¿õ õàéëò õèéñýí ¿ãèéã ñîëèíî. Àâòîçàñàã÷ õýðýãëýõ Word íü AutoCorrect êîìàíä àøèãëàí èõýâ÷ëýí àëäàà ãàðãàäàã ¿ãñèéí áîëîí ÷óõàë ãàçàð òàâèõ öýã òàñëàë çýðýã àëäààã àâòîìàòààð çàñâàðëàäàã. Ýíý õóóäàñò ñàíàìñàðã¿éãýýð õèéãääýã ¿ãèéí ýõíèé õî¸ð ¿ñãèéí òîì æèæãèéã ñîëèõ, ºã¿¿ëáýðèéí ýõíèé ¿ñãèéí òîì áîëãîõ çýðýã îëîí àëäààã àâòîìàòààð çàñàõ ñîíãîëòóóäûã

áàãòààñàí áàéíà. Õýðýâ òàíä ¿ðãýëæ àëäàæ áè÷äýã ¿ã áàéãàà áîë àëäààòàé áà çºâ áè÷èãëýëèéã õàðãàëçàí Replace áà With òàëáàðò áè÷èæ îðóóëààðàé. Àíãëè òåêñòèéí ¿ãèéí àëäàà øàëãàõ Word íü òàíûã òåêñò áè÷èíã¿¿ò ò¿¿íèé ¿ñãèéí áà ä¿ðìèéí àëäààã àâòîìàòààð øàëãàäàã. Áàðèìòàíä õèéãäñýí ¿ñãèéí àëäààòàé ¿ãèéí äîîãóóð óëààí øóãàì çóðàãääàã. Õàðèí õýë ç¿éí ä¿ðìèéí àëäààã íîãîîíîîð çóðàãääàã. Ýíý áîëîìæèéã àøèãëàõäàà Office Button äýýð äàðààä -ã ñîíãîæ íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõíû -ã èäýâõæ¿¿ëíý. "Check spelling as you type" áà "Check grammar with spelling" ñîíãîëòûã õ¿÷èíã¿é áîëãîîä OK òîâ÷èéã äàðíà. ¯ñãèéí áà õýë ç¿éí ä¿ðìèéí àëäààã øàëãàã÷èéã àøèãëàõäàà äàðààõü àëõàìóóäûã ã¿éöýòãýíý: • Review|Spelling & Grammar ñîíãîíî. • Áàðèìòûí ýõíèé àëäààí äýýð î÷îîä Spelling and Grammar õàðèëöàõ öîíõîíä àëäààòàé ¿ã óëààíààð ãàðíà. • Õýðýâ ¿ã çºâ áàéâàë Ignore òîâ÷èéã ýñâýë õýðýâ áàðèìòàä èéì ¿ã õýä õýä áàéãàà áîë Ignore All òîâ÷èéã äàðíà. • Õýðýâ ¿ã àëäààòàé áàéâàë Suggestions òàëáàðò ñàíàë áîëãîñîí ¿ãñýýñ òîõèðîõûã íü ñîíãîîä Change òîâ÷èéã ýñâýë Change All òîâ÷èéã äàðæ áàðèìòàä áàéãàà á¿õ èæèë ¿ãñèéã çàñíà. Õýðýâ çºâ áè÷èëò íü ñàíàë áîëãîõ æàãñààëòàä áàéõã¿é áîë Not In Dictionary òàëáàðò çºâ áè÷èëòèéã îðóóëààä Change òîâ÷èéã äàðíà. • Õýðýâ ¿ã çºâ áàéñàí áà òà îëîí áàðèìòàä áè÷èõ áîë Add to Dictionary òîâ÷èéã äàðæ ¿ãèéã òîëü áè÷èãò íýìíý. Spelling and Grammar õàðèëöàõ öîíõíû Check Grammar ñîíãîëò èäýâõèòýé áîë Word áàðèìòûí ¿ñãèéí àëäààã øàëãàõûí ñàöóó õýë ç¿éí ä¿ðìèéí àëäààã øàëãàíà. Õýðýâ

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς