Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

òà ä¿ðìèéí

òà ä¿ðìèéí àëäàà øàëãàõã¿é áîë äýýðõ ñîíãîëòûã èäýâõã¿é áîëãîõ õýðýãòýé. ͺ㺺 òàëààñ äàðààõü àëõàìóóäûí äàãóó ä¿ðìèéí àëäààã çàñâàðëàíà: • Õýðýâ Word àëäàà îëñîí áîë ýíý íü ¿ñãèéí àëäàà øàëãàõàä ãàðñàí øèã öîíõûã õàðóóëíà. Àëäààòàé òåêñò íîãîîí ºíãºòýé áàéíà. • Suggestions òàëáàðò ñàíàë áîëãîõ æàãñààëò ãàðíà. Ǻâ õóâèëáàðûã ñîíãîîä Change òîâ÷ äàðíà. • Õýðýâ çàñàõ øààðäëàãàã¿é áîë (Word ýíý íü çºâ ¿åä àëäààòàé ãýæ ãàðãàõ íü ÷ áèé), Ignore òîâ÷ äàðíà. Àäèë óòãàòàé ¿ã Word 2000 àäèë óòãàòàé ¿ã õàéõ øèíý ºâºðìºö îíöëîãòîé áîëñîí. Àäèë óòãàòàé ¿ãèéã íü îëîõ ¿ã äýýð ìàóçíû çààã÷ áàéðëóóëæ áàðóóí òîâ÷èéã äàðæ íýýãäýõ õóðààíãóé öýñýýñ Synonyms êîìàíä ñîíãîíî. Ñàíàë áîëãîñîí ¿ãñýýñ ñîíãîíî ýñâýë Thesaurus... –ã äàðæ íýìýëò ñîíãîëò àâíà.

Review|Thesaurus êîìàíä ýñâýë Synonyms õóðààíãóé öýñýýñ Thesaurus... ñîíãîõîä äàðààõü õàðàèëöàõ öîíõ ãàðíà. Íýýãäñýí öîíõîíä àäèë óòãàòàé ¿ãñ ãàðíà. Thesaurus òàëáàðûí ¿ãñ äýýð ìàóçíû çààã÷ áàéðëóóëàõàä àðä íü ñóì ãàðíà. Ñóìàí äýýð äàðæ Look Up-èéã ñîíãîæ èæèë ¿ãñèéã õàðíà. Insert-èéã äàðæ ñîíãîñîí ¿ãèéã îðóóëíà. Paragraph êîìàíä Ïàðàãðàôûã òîõèðóóëàõäàà: 1) ªºð÷ëºõ ãýæ áàéãàà ïàðàãðàôàà èäýâõæ¿¿ëíý. 2) Home|Paragraph ñîíãîíî.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς