Views
3 months ago

Lecture MPC131 2018

• Top of page

• Top of page –èéã ñîíãîæ äóãààðûã õóóäàñíû äýýä òàëä òàâèíà • Bottom of page –èéã ñîíãîæ äóãààðûã õóóäàñíû äîîä òàëä òàâèíà Öààñíû òîõèðãîî ººð÷ëºõ Áàðèìòûí õóóäàñíû õýìæýýã ººð÷ëºõ人 øóãàìûí õóâààðü áà Page Setup öîíõ àøèãëàíà. Øàãàìûí õóâààðü àøèãëàõ àðãûã ñîíãîñîí áîë ýõëýýä: • Ìàóçíû çààã÷èéã øóãàìûí õóâààðü äýýð áàéðëóóëàõàä ñààðàë ºíãºòýé áîëíî. • Õóóäàñíû ç¿¿í õýìæýýã çààã÷ äýýð ìàóçíû çààã÷èéã áàéðëóóëæ õî¸ð òºãñãºëòýé ñóì õýëáýðòýé áîëìîãö ç¿¿í òîâ÷èéã äàðæ õ¿ññýí áàéðëàë õ¿ðòýë ÷èðíý. • Õýìæýýã òîõèðóóëààä ìàóçíû òîâ÷èéã ñóëëàíà. Page Setup õàðèëöàõ öîíõ àøèãëàí õóóäàñíû õýìæýýã ººð÷ëºõ: • Page Layout|Page Setup êîìàíä ñîíãîæ íýýãäýõ öîíõíîîñ Margins õýñãèéã èäýâõæ¿¿ëíý.

• Õóóäàñíû çàõàä ¿ëäýýõ óòãûã Top /äýýä/, Bottom /äîîä/, Left /ç¿¿í/, áà Right /áàðóóí/ òàëáàðóóäàä îðóóëíà. • ¯äýõýä çîðèóëæ ¿ëäýýõ óòãûãGutter, ¿äýýñíèé áàéðëàëûã GutterPosition òàëáàðò òóñ òóñ ñîíãîíî. • Portrait /áîñîî/ ýñâýë Landscape /õýâòýý/ ñîíãîëòûí òîâ÷èéã äàðæ áàéðëàëûã ººð÷èëíº. • Preview öîíõîíä õèéãäñýí ººð÷ëºëò ä¿ðñëýãäýí ãàðíà. • OK òîâ÷èéã äàðæ äóóñãàíà. Öààñíû õýìæýý áà áàéðëàë Page Setup õàðèëöàõ öîíõîíä õóóäàñíû áàéðëàëûã ººð÷èëíº. • Page Layout |Page Setup êîìàíä áà íýýãäýõ öîíõíû Paper õóóäñûã ñîíãîíî.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
vào đây. - Nghệ An
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς