Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

Õ¿ñíýãò

Õ¿ñíýãò çóðàõ ̺í áàðèìòàä õ¿ñíýãò çóðæ áîëíî: • Insert|TableDraw Table êîìàíä ñîíãîæ õ¿ñíýãò çóðíà. Èíãýõýä ìàóçíû çààã÷ õàðàíäàà õýëáýðòýé áîëíî. • Ìàóçààð õ¿ñíýãòèéã çóðíà. Õýðýâ òà àëäàà ãàðãàñàí áîë Eraser àøèãëàí àðèëãàõ õýðýãòýé. ̺ð áàãàíà îðóóëàõ Õ¿ñíýãò çóðñíû äàðàà áàãàíà íýìæ îðóóëàõ áàéðëàëä ìàóçíû êóðñîðûã àâ÷èðààä áàðóóí òîâ÷èéã äàðæ ãàð÷ èðýõ õóðààíãóé öýñýýñ òîõèðîõ êîìàíäûã (Insert Columns to the Left-ñîíãîñîí áóþó êóðñîð áàéðëàæ áàéãàà áàãàíû ç¿¿í òàëä,Insert Columns to the Right- ñîíãîñîí áóþó êóðñîð áàéðëàæ áàéãàà áàãàíû áàðóóí òàëä òóñ òóñ øèíý áàãàíà íýìíý) ñîíãîíî.

̺ð îðóóëàõäàà áàãàíà íýìæ îðóóëàõòàé àäèëààð ìàóçíûêóðñîðûã àâ÷èð÷ áàðóóí òîâ÷èéã äàðààä ãàð÷ èðýõ õóðààíãóé öýñýýñ òîõèðîõ êîìàíäûã (Insert Rows Above-ñîíãîñîí áóþó êóðñîð áàéðëàæ áàéãàà ìºðèéí äýýð,Insert Rows Below- ñîíãîñîí áóþó êóðñîð áàéðëàæ áàéãàà ìºðèéí äîîð òóñ òóñ øèíý ìºð íýìíý) ñîíãîíî. Õ¿ñíýãòýíä í¿ä íýìýõäýý: • Õ¿ñíýãòèéí í¿ä íýìæ îðóóëàõ õýñãèéã èäýâõæ¿¿ëíý. • Short cut|InsertInsert Cells...ñîíãîíî • Íýýãäýõ öîíõíîîñ òîõèðîõ ñîíãîëòûã õèéíý. TableTools Shift cells right – Ñîíãîñîí í¿äèéã áàðóóí òèéø øèëæ¿¿ëæ í¿ä íýìíý. Shift cell down – Ñîíãîñîí í¿äèéã äîîø íü øèëæ¿¿ëæ í¿ä íýìíý. Insert entire row- Ñîíãîñîí í¿äí¿¿äèéã àãóóëñàí ìºðèéí äýýä òàëä ìºð îðóóëíà. Insert entire column- Ñîíãîñîí í¿äí¿¿äèéã àãóóëñàí áàãàíûí ç¿¿í òàëä áàãàíà îðóóëíà. ÎÊ äàðíà. Table Tools íü òàíû õ¿ñíýãòèéí õ¿ðýýíèé õýëáýð, ôîí, áàéðëàë áîëîí áóñàä îëîí ôîðìàòñîíãîõîä òóñàëíà. X¿ñíýãò äýýð òåêñò êóðñîðûã áàéðëóóëààäTableTools-èéã ñîíãîíî.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς