Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

Лекц 6 MICROSOFT

Лекц 6 MICROSOFT WORD: ÇÓÐÃÈÉÍ ÎÁÚÅÊÒÒÎÉ ÀÆÈËËÀÕ ‣ Òóñãàé òýìäýãò¿¿ä ‣ Òîìú¸î ‣ Clip Art-ààñ ä¿ðñ îðóóëàõ ‣ Ôàéëààñ çóðàã îðóóëàõ ‣ Drawing õýðýãë¿¿ðèéí ìºðèéã àøèãëàõ ‣ Çóðãèéí õýìæýýã ººð÷ëºõ, 纺õ ‣ Òåêñòýíä çóðàã áàéðëóóëàõ ‣ Textbox ¿¿ñãýõ ‣ Îáúåêò ôîðìàòëàõ ‣ Wordart àøèãëàí áàðèìòàíä ãî¸ìñîã òåêñò îðóóëàõ ‣ Îáúåêòóóäûã ýðýìáýëýõ, íýãòãýõ, çàäëàõ ‣ Áýëýí çóðãèéí ñàíãààñ çóðàã îðóóëàõ ‣ Çóðãèéí ôàéë îðóóëàõ ‣ Çóðàã çàñâàðëàõ, õýìæýýã íü ººð÷ëºõ Òóñãàé òýìäýãò¿¿ä Ñòàíäàðò ãàð äýýðýýñ îðóóëàõ áîëîìæã¿é òýìäã¿¿ä, õýâëýëèéí òýìäýãò çýðãèéã òóñãàé òýìäýãò¿¿ä ãýíý. Òóñãàé òýìäýãò¿¿äèéã îðóóëàõäàà: 1. Áàðèìòûí òóñãàé òýìäýãò îðóóëàõ áàéðëàëä êóðñîðîî òàâèíà. 2. Insertöýñèéí õýñãèéã èäýâõæ¿¿ëíý. 3. Symbols á¿ëãèéí Symbolòîâ÷èéã äàðíà. 4. Òîõèðîõ òýìäýãòýý ñîíãîíî. Õýðýâ òîõèðîõ òýìäýãò èë áàéõã¿é áîë More Symbols…-èéã äàðààä íýýãäýõ Symbol õàðèëöàõ öîíõíîîñ ñîíãîëòîî õèéíý.

Òîìú¸î Word ìàòåìàòèêèéí òîìú¸îíóóä îðóóëàõûã çºâøººðäºã. Ìàòåìàòèêèéí òîìú¸î îðóóëàõ õýðýãñýëä õàíäàõäàà: 1. Áàðèìòûí òýìäýãò îðóóëàõ áàéðëàëä êóðñîðîî òàâèíà 2. Insertöýñèéíõýñãèéã èäýâõæ¿¿ëíý 3. Symbols á¿ëãèéí Equationòîâ÷èéã äàðíà 4. Òîõèðîõ òîìú¸îíû çàãâàðûã ñîíãîîðîé ýñâýë Insert New Equation äýýð äàðíà. 5. Òîìú¸îã çàñâàðëàõäàà óã òîìú¸îí äýýðýý äàðæ èäýâõæ¿¿ëýýä Ribbon äýýð ãàð÷ èðýõ Design õýñãèéã àøèãëàíà. Clip Art-ààñ ä¿ðñ îðóóëàõ Microsoft-èéí ñàíãààñ áàðèìòàä ä¿ðñ îðóóëàõäàà äàðààõ àëõàìóóäûã ã¿éöýòãýíý: • Insert|Clip Art ñîíãîõîä àæëûí òàëáàðûí áàðóóí òàëä Clip Art öîíõ ãàðíà.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς