18.04.2018 Views

Wedstrijdfiche Masterplan Park Brialmont

In december 2015 wordt het winnend ontwerp voor het masterplan Park Brialmont bekendgemaakt.

In december 2015 wordt het winnend ontwerp voor het masterplan Park Brialmont bekendgemaakt.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Masterplan</strong><br />

<strong>Park</strong> <strong>Brialmont</strong><br />

geselecteerde kandidaten<br />

Dossiernr 201510<br />

Bouwheer<br />

Stad Antwerpen<br />

Locatie<br />

Berchem<br />

Procedure<br />

pool masterplannen<br />

Publicatiedatum<br />

nvt<br />

Selectiedatum 21 januari 2015<br />

Jurydatum 8 oktober 2015<br />

Gunningsdatum 16 december 2015<br />

Het projectgebied ligt in het zuidoosten van de stad<br />

Antwerpen, in het district Berchem. Het gebied bestaat<br />

uit de parken ‘Brilschans’, ‘Wolvenberg’ en ‘De Villegas’,<br />

inclusief de Mechelsebrug en de Posthofbrug.<br />

Het district Berchem en de stad Antwerpen hebben de<br />

ambitie om de drie parken te ontwikkelen als één grote<br />

‘groene long’. Deze parken bezitten immers de potentie<br />

om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten<br />

de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur,<br />

met elkaar te verbinden. Op die manier kan het gebied<br />

omgevormd worden tot het hart van Berchem, dat verschillende<br />

wijken verbindt. Bovendien zal het park een<br />

belangrijke rol spelen in het ecologisch netwerk van de<br />

Groene Singel. De strategische ruimte Groene Singel<br />

definieert een herkenbare figuur langs de Singel waarbij<br />

de infrastructuur, het landschap en de bebouwing samen<br />

worden bekeken. Het <strong>Park</strong> <strong>Brialmont</strong> wordt in de<br />

toekomst ontwikkeld als een onderdeel van het Bosschagelandschap.<br />

Dit landschap met kleinere en grotere<br />

bosjes met inheemse bomen, heesters en grasrijke<br />

vegetaties is hier en daar afgewisseld met meer open<br />

graslanden en zichten op de omgeving.<br />

Maxwan architects<br />

Cluster // Witteveen+Bos<br />

De stad heeft het ontwerpteam Cluster en Witteveen + Bos<br />

gekozen voor de opmaak van het masterplan voor <strong>Park</strong><br />

<strong>Brialmont</strong>.<br />

Het op te maken masterplan zal een globale visie voor<br />

<strong>Park</strong> <strong>Brialmont</strong> geven en weergeven hoe het gebied zich in<br />

de toekomst kan ontwikkelen. Het wordt een ruwe schets<br />

die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt<br />

en aangeeft hoe die lijnen achteraf uitgewerkt kunnen<br />

worden. Het masterplan zal de basis vormen voor concrete<br />

projecten zoals de aanleg van paden, de ontwikkeling van<br />

parklandschap of het voorzien van extra functies.<br />

laureaat<br />

Het bureau heeft ervaring met visies voor het landschap<br />

van oude forten. Cluster en Witteveen + Bos liet zich<br />

opmerken door een gedetailleerd voorstel in te dienen dat<br />

gewaagdere ingrepen niet uit de weg gaat. Het ontwerp<br />

legt daarenboven de nadruk op het versterken van het<br />

ecologische netwerk en de leefbaarheid van de gebieden.<br />

Hun wedstrijdvoorstel is slechts het vertrekpunt op de weg<br />

naar de opmaak van een definitief masterplan.<br />

De komende maanden werken de stad Antwerpen en het<br />

district Berchem verder aan een visie voor <strong>Park</strong> <strong>Brialmont</strong>.<br />

In het najaar van 2016 moet het masterplan klaar zijn.<br />

Artgineering<br />

Deze projectfiche werd samengesteld door Team Stadsbouwmeester. Voor meer info: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!