18.04.2018 Views

Wedstrijdfiche Masterplan Park Brialmont

In december 2015 wordt het winnend ontwerp voor het masterplan Park Brialmont bekendgemaakt.

In december 2015 wordt het winnend ontwerp voor het masterplan Park Brialmont bekendgemaakt.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Masterplan

Park Brialmont

geselecteerde kandidaten

Dossiernr 201510

Bouwheer

Stad Antwerpen

Locatie

Berchem

Procedure

pool masterplannen

Publicatiedatum

nvt

Selectiedatum 21 januari 2015

Jurydatum 8 oktober 2015

Gunningsdatum 16 december 2015

Het projectgebied ligt in het zuidoosten van de stad

Antwerpen, in het district Berchem. Het gebied bestaat

uit de parken ‘Brilschans’, ‘Wolvenberg’ en ‘De Villegas’,

inclusief de Mechelsebrug en de Posthofbrug.

Het district Berchem en de stad Antwerpen hebben de

ambitie om de drie parken te ontwikkelen als één grote

‘groene long’. Deze parken bezitten immers de potentie

om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten

de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur,

met elkaar te verbinden. Op die manier kan het gebied

omgevormd worden tot het hart van Berchem, dat verschillende

wijken verbindt. Bovendien zal het park een

belangrijke rol spelen in het ecologisch netwerk van de

Groene Singel. De strategische ruimte Groene Singel

definieert een herkenbare figuur langs de Singel waarbij

de infrastructuur, het landschap en de bebouwing samen

worden bekeken. Het Park Brialmont wordt in de

toekomst ontwikkeld als een onderdeel van het Bosschagelandschap.

Dit landschap met kleinere en grotere

bosjes met inheemse bomen, heesters en grasrijke

vegetaties is hier en daar afgewisseld met meer open

graslanden en zichten op de omgeving.

Maxwan architects

Cluster // Witteveen+Bos

De stad heeft het ontwerpteam Cluster en Witteveen + Bos

gekozen voor de opmaak van het masterplan voor Park

Brialmont.

Het op te maken masterplan zal een globale visie voor

Park Brialmont geven en weergeven hoe het gebied zich in

de toekomst kan ontwikkelen. Het wordt een ruwe schets

die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt

en aangeeft hoe die lijnen achteraf uitgewerkt kunnen

worden. Het masterplan zal de basis vormen voor concrete

projecten zoals de aanleg van paden, de ontwikkeling van

parklandschap of het voorzien van extra functies.

laureaat

Het bureau heeft ervaring met visies voor het landschap

van oude forten. Cluster en Witteveen + Bos liet zich

opmerken door een gedetailleerd voorstel in te dienen dat

gewaagdere ingrepen niet uit de weg gaat. Het ontwerp

legt daarenboven de nadruk op het versterken van het

ecologische netwerk en de leefbaarheid van de gebieden.

Hun wedstrijdvoorstel is slechts het vertrekpunt op de weg

naar de opmaak van een definitief masterplan.

De komende maanden werken de stad Antwerpen en het

district Berchem verder aan een visie voor Park Brialmont.

In het najaar van 2016 moet het masterplan klaar zijn.

Artgineering

Deze projectfiche werd samengesteld door Team Stadsbouwmeester. Voor meer info: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!