19.04.2018 Views

januar 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ЈАНУАР 2018. ГОД.

Датум

9. 1.

2018.

Активности

После Новогодишњих и Божићних празника настављено прво полугодиште

школске 2017/18. год.

Промоцијом Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу настављено је

информисање ученика завршних разреда о високошколским установама у Граду.

12. 1.

2018.

15- 18. 1.

2018.

Обављени су редовни систематски прегледи ученика првог и трећег разреда.

Ученици одељења II1, Техничар оптике, приредили су дочек другарици Дајани

Спасић која се после вишемесечног одсуства због болести вратила међу своје

другаре. У том дирљивом тренутку своје сузе нису крили ни другари ни

наставници, а ни она сама. Поред балона, поклона, пољубаца и загрљаја, ученици

су оригиналним стиховима показали колико је другарство јака и битна ствар у

животу, нарочито у тешким тренуцима.

15. 1.

2018.


17. 1.

2018.

17. 1.

2018.

Према Извештају о спољашњем вредновању у Машинској школи у Нишу,

обављеног 28. и 29. 11. 2017. год. Школа је „процењена општом оценом (оцена 3)

јер је остварила 86,20% свих стандарда од укупно 29 који су вредновани“.

У библиотеци Школе организовано је увођење у војну евиденцију ученика

рођених 2000. године

Пројектом „Реформа средњег стручног образовања у Србији“ предвиђена је обука

тимова средњих стручних школа за активну реализацију програма каријерног

вођења и саветовања (КВИС). У периоду од 17. до 19. јануара организована је

тродневна акредитована обука под називом „Каријерно вођење и саветовање

(КВИС)- Од школе до посла“, којој је присуствовала Вујаклија Љиљана, члан Тима

за каријерно вођење и саветовање Школе.

17- 19. 1.

2018.


25. 1.

2018.

Одржана је седница Наставничког већа са дневним редом:

1. Разматрање Извештаја о спољашњем вредновању у Машинској школи у Нишу,

обављеног 28. и 29. 11. 2017. год.

2. Избор члана Школског одбора из реда запослених

Седница Ученичког парламента на којој су присуствовали активисти Удружења за

заштиту, одгој и проучавање животиња “ЗОО ПЛАНЕТ” Пантелеј. Ово удружење

је невладино, нестраначко и непрофитно удружење. Чланови “ЗОО ПЛАНЕТА” су

млади и амбициозни људи који теже заштити животиња и очувању природе.

26. 1.

2018.


27. 1.

2018.

Поводом прославе школске славе Светог Саве, изведена је приредба у холу Школе.

На приредби су учествовали, поред драмске, чланови музичке секције. У музичком

делу програма изведене су пригодне композиције народног и уметничког

карактера. Као солиста, изводећи песму „Косовски божурови“, наступила је

ученица II1, Марија Костић. Приредбу су увеличали ученици, наставници Школе

и парохијски свештеник и наставник верске наставе Жељко Живковић, који су

обавили верски обред резања славског колача. Наступ свих учесника програма је

био успешан. Приредбу су припремиле наставница музичке уметности Ива

Јовановић и наставница српског језика и књижевности Ивана Милићевић.


29. 1.

2018.

30. 1.

2018

I седницa Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа РС одржана

је у Средњој техничкој школи ,,Никола Тесла'' у Сремској Митровици.

Дневни ред седнице био је:

1. Усвајање записника са 25. седнице Управног и Надзорног одбора одржане

17.11. 2017.год. у Сокобањи

2. Договор око такмичења за школску 2017/2018.годину

3. Усвајање финансијског извештаја за 2017. годину

4. Информације о раду на иновирању образовних профила

5. Разно

Седници су присуствовале Весна Ристић, директор и Мирјана Мишић,

организатор практичне наставе и вежби.

Привредна комора Србије у сарадњи са Удружењем грађана „Стоп Мобинг-

Србија“ организовала је једнодневни стручни скуп „обавезе послодаваца на основу

Закона о заштити узбуњивача и практична примена Закона о спречавању

злостављања на раду“. Скупу је присуствовала Биљана Живковић, секретар

Школе.

У Градској кући организован је састанак на коме су дефинисани детаљи и

задужења око реализације највећег музичког такмичења у Србији „Србија у ритму

Европе“. Домаћин овог такмичења је Град Ниш. Договору је присуствовала

Маргарита Тодоровић, педагог Школе.

31. 1.

2018.

Крај првог полугодишта шк. 2017/18. год.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!