19.04.2018 Views

februar 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ФЕБРУАР 2018. ГОД.

Датум

Активности

Поводом краја првог полугодишта шк. 2017/2018. год. одржане су седнице

одељењских већа и Наставничког већa.

средња оцена

1. 2.2018.

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-3 II-4 III-1 III-2 III-3 III-4 IV-1 IV-2 IV-3

просечан број изостанака

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-3 II-4 III-1 III-2 III-3 III-4 IV-1 IV-2 IV-3

Одржана је седница и Испитног одбора на којој је утврђен успех ванредних

ученика на завршном, матурском и специјалистичком испиту у јануарском

испитном року шк. 2017/2018. год.

1.2.2018. Дом здравља Ниш организовао је обуку запослених из области пружања прве

помоћи. Филиповић Иван и Симоновић Зоран, наставници физичког васпитања


завршили су теоријску и практичну обуку у трајању од 12 часова и положили су

испит из прве помоћи.

2.2.2018. Одржани су родитељски састанци на којима су родитељи упознати са успехом

ученика на крају првог полугодишта шк. 2017/18. год.

6.2.2018. Стална конференција градова и општина у сарадњи са

Министарством просвете, науке и технолошког развоја

организовала је радионицу на тему “Уписна политика дуалног

образовања- улога локалне самоуправе“. Радионици су присуствовали Весна

Ристић, директор Школе и Иван Лазовић и Новица Перић, наставници стручних

предмета.

9.2.2018. У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу

одржан је дводневни семинар на тему "Превенција насиља и злостављања деце

путем ИКТ" . Циљ обуке је оспособљавање наставника да препознају потенцијалне

опасности на интернету, жртве насиља и злостављања путем интернета над децом

и међу децом, као и развијање потенцијала за правовремену превенцију и

едукацију. Семинару су присуствовале Весна Ристић, директор Школе, Биљана

Живковић, секретар Школе и Мирјана Мишић, организатор практичне наставе,

чланице Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и

занемаривања.

Семинар је реализовала Биљана Кикић Грујић, криминолог из Таргет тима -

Центра за превенцију девијантног понашања младих, Нови Сад.

12. 2. 2018 Дан Заљубљених, у симболу љубави и искреног пријатељства, подстакао је

чланове секције на стварање нових креација у оквиру улепшавања, како

ентеријера, тако и екстеријера кабинета за енглески језик.


14. 2. 2018. Одржан је састанак са члановима Тима за каријерно вођење и саветовање. Циљ

састанка: унапређење капацитета Тима за каријерно вођење и саветовање за

квалитетно спровођење и унапређивање програма КВИС са ученицима и подршка

Школи за повезивање са актерима локалне мреже за КВИС за успостављање и

функционисање услуга КВИС за младе у локалној заједници. Састанак је водила

Марина Остојић, сарадник ГИЗ-а.


21 – 23. 2.

2018.

У организацији ГИЗ-а, одржан је трећи и последњи део обуке за директоре и

њихове сараднике „Управљање квалитетом по EFQM моделу“. Обуку су похађале

директор Школе Весна Ристић и организатор практичне наставе и вежби Мирјана

Мишић.

22.2.2018. У организацији Пријатеља деце Града Ниша у сали Нишавског управног округа

одржан је састанак парламентараца средњих школа. Тема састанка била је „Морал,

моралност и морално васпитање међу младима“. Састанку су присуствовале

ученице Стојановић Исидора и Пешић Мирослава.

21. 2. 2018.

23. 2. 2018

У Регионалном центру за развој запослених у образовању у Нишу одржана је

уводна обука под називом „Примена система за електронски подржано учење у

настави“ којој су присуствовали наставници стручних предмета Антић Игор и

Бојић Бојан.

Обуку је одржао Драган Илић, наставник информатике и спољни сарадник

Школске управе у Нишу. Циљ обуке био је развијање компетенција наставника за

коришћење система за електронски подржано учење у настави.


21. 2. 2018.

Поводом Међународног дана матерњег језика

организовано је читање наглас омиљених стихова и

цитата, делова омиљених књига, као и разговор о

прочитаном. Циљ ове акције је подстицање читања,

али и неговање матерњег језика.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!