19.04.2018 Views

PP67

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rahasadu<br />

sotsiaalsfääris:<br />

ära maga<br />

võimalust maha!<br />

Kas tasuta koolitoit<br />

on kättesaadav ka<br />

eridieedil lastele?<br />

Kuidas tagada<br />

puuetega laste<br />

turvalisus<br />

invatranspordis?<br />

Ootame sind<br />

Eesti Hooldajate<br />

Liidu aastakonverentsile!<br />

APRILL 2018<br />

SÕLTUMATU AJAKIRI, MIS VÕITLEB ERIVAJADUSTEGA INIMESTE ÕIGUSTE EEST<br />

KÕIK EESTI PUUETEGA INIMESED, NENDE LÄHEDASED JA NENDEGA TEGELEVAD SPETSIALISTID – ÜHINEGE! Nr 67<br />

KUI TOIT<br />

ON<br />

RAVIM<br />

Haigus,<br />

millega<br />

saab elada<br />

Heiko Kruusi


2<br />

JÄRELKAJA 3<br />

Emad haarasid<br />

härjal sarvist<br />

Riigikogu sotsiaalkomisjonis<br />

on kahel viimasel<br />

nädalal vaetud<br />

puudega lapsi kasvatavate perede<br />

probleeme. See sai võimalikuks,<br />

kuna puudega laste vanemad<br />

haarasid ise härjal sarvist.<br />

Facebookis tegutseva 660 liikmega<br />

grupi MeiePäikesed aktiivsemad<br />

emad otsustasid korraldada<br />

küsitluse, et tuua päevavalgele<br />

puudega laste perede sageli lausa<br />

karjuvad probleemid. Viimase<br />

tõuke küsitluse koostamiseks<br />

andis sotsiaalministeeriumis hiljuti<br />

valminud 282-leheküljeline<br />

uurimus samal teemal, milles<br />

pered aga ennast ära ei tundnud.<br />

Selguski, et puudega laste emade<br />

hulgas leidub uuringufirma<br />

töötaja, majandusküberneetik,<br />

hulk juriste, sotsiaaltöötajaid jne.<br />

Paari kuu pärast potsatasid sotsiaalkomisjoni,<br />

ministrite ja sotsiaalministeeriumi<br />

ametnike töölaudadele<br />

kõnekad graafikud ning<br />

karmid väljavõtted vastustest. Selgus,<br />

et tervelt kolmandik abivahendeid<br />

kasutavate laste peredest<br />

maadleb raskustes, et abivahendeid<br />

saada, neljandik peredest<br />

vajaks kodukohandusi jms. Hoolimata<br />

plaanidest ja üha paisuvast<br />

admin-aparaadist mattuvad<br />

vähegi tõsisemate puuetega laste<br />

vanemad haldusaktide, lepingutetähtaegade,<br />

vaiete ja muu massiivse<br />

bürokraatiakoorma alla. „Palka<br />

endale või haldusjuht ja raamatupidaja,“<br />

naljatas üks neist.<br />

Perede ettepanekud on nüüd<br />

mustvalgelt kirjas, otsustajatele<br />

üle antud ja ajaloo tarbeks arhiveeritud.<br />

Suur tunnustus teile,<br />

Kaire Parts, Kristi Põldvee, Leila<br />

Lahtvee, Anne Pirn, Ilona Reiljan<br />

ja kõik teised!<br />

Tiina Kangro<br />

peatoimetaja<br />

Eesti Hooldajate Liidu<br />

aastakonverents 2018<br />

Eesti Hooldajate Liidu igakevadine aastakonverents toimub<br />

maikuu kolmandal reedel, 19. mail Tallinnas. Oodatud on liidu<br />

toetajaliikmed, aga ka kõik teised huvilised, kuni kohti jätkub.<br />

Nagu traditsiooniks saanud, võtame konverentsil vaatluse alla suuremad<br />

muudatused ja probleemkohad sotsiaalsüsteemis. Saab kuulata,<br />

küsida ja arvamust avaldada.<br />

Kaks aastat riigikantselei juures tegutsenud hoolduskoormuse<br />

rakkerühm on andnud valitsusele üle soovitused pikaajalise<br />

hoolduse süsteemi loomiseks ja perede hoolduskoormuse<br />

vähendamiseks. Millist kergendust ja millal on omastehooldajatel<br />

oodata?<br />

Väljatöötamisel on üle-eestiline hooldusvajaduse hindamise<br />

süsteem, mille alusel hakkavad puuete ja tervisemuredega inimesed<br />

saama integreeritud tervishoiu-, sotsiaal-, haridus- ja<br />

tööturuteenuseid. Kuidas see kõik toimuma hakkab?<br />

Kas muudatusi on oodata ka puudest tulenevate lisakulutuste<br />

katmise süsteemis? Millised arengud toimuvad erihoolekandes?<br />

Kas autistidele tekivad uued teenused? Mis saab rehabilitatsiooniteenustest?<br />

Kas abivahendite süsteem rahuldab vajadusi?<br />

Milline tulevik ootab eakate hooldust? Kui palju võib<br />

omavalitsus küsida lähedastelt hooldusteenuste eest?<br />

Konverents on tasuta. Registreerida saab aadressil www.ehol.ee, kuni<br />

kohti jätkub. Kui soovite osaleda, aga takistuseks on bussi- või rongipileti<br />

hind, pöörduge palun aadressil tiina.kangro@riigikogu.ee.<br />

Oodatud on hooldajad ja hooldatavad, erialaspetsialistid, omavalitsuste<br />

ja riigiametnikud jm valdkonnaga seotud huvilised.<br />

EHOL-i aastakonverents<br />

• Koht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru 4, Tallinn)<br />

• Aeg: 19. mai kella 11–16.30<br />

• Registreerimine: www.ehol.ee<br />

Ilmub alates oktoobrist 2011<br />

Väljaandja MTÜ Puutepunktid<br />

Registrikood 80334985<br />

A/a EE452200221053907379<br />

E-post info@puutepunkt.ee<br />

Tellimine www.puutepunkt.ee<br />

© OÜ Haridusmeedia 2018<br />

Peatoimetaja Tiina Kangro<br />

Toimetaja Anne Lill<br />

Kujundaja Heiko Kruusi<br />

Keeletoimetaja Kaja Randam<br />

Trükiarv 8900<br />

Puudega laste vedu<br />

pole raketiteadus!<br />

Eelmises ajakirjas kirjutasime juhtumist, kus Tallinnas kadus sotsiaaltransporti pakkuva ettevõtte<br />

väikebussist intervallhoiust koju sõitev autismispektri häirega 10-aastane poiss. Juhuslik möödakäija<br />

leidis poisi sokkide väel Lasnamäe lumehangest ja kutsus politsei. Ema sai lapse kätte lastehaiglast.<br />

Pealinna puudega laste vanemad<br />

on koolibussides toimuva pärast<br />

olnud mures juba mitu aastat. Nad<br />

on kirjutanud kirju linna sotsiaalja<br />

tervishoiuametile ning transporditeenust<br />

pakkuvale AS-ile Termak.<br />

Bussijuhi ülesanne on tagada transpordivahendis<br />

kord ning abistada<br />

ratastoolis kliente sisenemise ja väljumise<br />

juures. Mida aga oskab või<br />

suudab erihariduseta juht ette võtta,<br />

kui koolis või lasteaias eripedagoogidegi<br />

jaoks keerulise käitumisega<br />

psüühikahäirega laps viisakalt<br />

ei käitu?<br />

Pärast 10-aastase Oskariga halvasti<br />

lõppeda võinud juhtumit küsisime<br />

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametis<br />

puudega inimeste transporditeenuse<br />

korraldamisega tegelevalt<br />

vanemspetsialistilt Tiia Tiigilt<br />

kommentaari, kas linnal on plaan,<br />

kuidas sõite turvalisemaks muuta.<br />

Selgus, et tema meile vastata ei<br />

tohi ning küsimusega tuleb pöörduda<br />

sotsiaalvaldkonna eest vastutava<br />

abilinnapea Tõnis Möldre poole.<br />

Möldrelt saimegi pressiesindaja<br />

kaudu vastuse, kus sedastati, et<br />

Tallinna linnavalitsus pole sotsiaaltransporditeenuse<br />

korralduse valdkonna<br />

osas ükskõikne, vaid vastupidi,<br />

turvalisus peab olema alati tagatud.<br />

Ta kinnitas, et juba on korduvalt<br />

kokku saadud ja toimunud on<br />

isegi suur ümarlaud, kus kaardistati<br />

mõttetalgute meetodil sotsiaaltransporditeenusega<br />

seotud probleemide<br />

lahendusi viie (!) teema<br />

kaupa.<br />

Abilinnapea kinnitas, et sotsiaalasutuste<br />

töötajatel on kohustus korraldada<br />

klientide bussi minemine<br />

ja bussist väljumine nii, et bussijuht<br />

ei peaks jätma bussi järelevalveta.<br />

„Lisaks arutame, kuidas tagada<br />

rahututele või agressiivsetele lastele<br />

võimalikult lühike ja vähe aega<br />

nõudev sõit,“ kinnitas ta. „Võimalikke<br />

lahendusi ja ideid on palju,<br />

kuid kaalutakse põhjalikult, millise<br />

variandiga edasi minna, et turvalisus<br />

Tallinna liiniveoteenuse korraldusel<br />

oleks alati tagatud,“ teatas Möldre.<br />

Tartus lähtutakse lapsest<br />

Selleks, et Tallinna linnajuhtidele<br />

veel ideid anda, uurisime, kuidas<br />

on puudega laste transport korraldatud<br />

Tartus.<br />

„Esiteks muidugi see, et sotsiaaltransporditeenuse<br />

osutaja veendub,<br />

et laps saab juhi abiga kas taksosse<br />

või bussi ning suundub, vajadusel<br />

taas juhi abiga, ka sihtkoha uksest sisse,“<br />

rõhutas linna lastekaitseteenistuse<br />

juhataja Heili Piho-Arna. Teiseks<br />

selgitas ta, et käitumise eripäradega,<br />

mitmikdiagnooside ja vaimupuudega<br />

lastel on lapsevanemal võimalus<br />

koos sotsiaaltranspordiga taotleda<br />

sõidukis lapsele abiks tugiisikut.<br />

„Lisaks, olenevalt lapse diagnoosist<br />

ja tegelikust vajadusest valitakse<br />

lapsele transporditeenuseks sobiv<br />

sõiduk: invabuss, väikebuss mitme<br />

lapse veoks või ka sõiduauto. Nii on<br />

tagatud ka käitumisraskuste, füüsilise<br />

kontakti või lärmi suhtes tundlikel<br />

lastel individuaalse transpordi<br />

võimalus kooli või raviasutusse<br />

ilma, et neil tuleks kokku puutuda<br />

ärritajatega, mis võivad vallandada<br />

soovimatu käitumise,“ selgitas ta.<br />

Samuti on vanemal võimalik lapsega<br />

kaasa sõita ehk siis olla ise lapsele<br />

saatja ning toetada ta turvalist<br />

kojujõudmist.<br />

„Lapse puudest tulenevad vajadused<br />

ja kohandused kaardistatakse<br />

koos vanemaga, mis tagab individuaalsetest<br />

vajadustest tuleneva<br />

sotsiaaltransporditeenuse osutamise<br />

Tartu linna puudega lastele. Tuleb<br />

rõhutada, et teenuse osutamine ongi<br />

pidev koostöö lapsevanema, teenust<br />

määrava spetsialisti ja transporditeenuse<br />

osutaja vahel juba avalduse<br />

saabumise hetkest. See tagabki<br />

paindliku ja individuaalse lähenemise,<br />

mis lähtub eelkõige laste vajadustest,“<br />

võttis lastekaitseteenistuse<br />

juht keerulise teema lihtsate sõnadega<br />

kokku.<br />

Ehk on sellest ka Tallinna suurtel<br />

juhtidel õppida. Tiina Kangro<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE EELMISEL AASTAL TOIMUS 5184 TÖÖÕNNETUST EHK 14 TÖÖÕNNETUST PÄEVAS.<br />

APRILL 2018


4<br />

TOETUSED<br />

5<br />

Lapsehoiukohtade<br />

loomise toetamine<br />

Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine vastavalt<br />

piirkondade perede vajadustele, näiteks hoiukohad<br />

erivajadustega lastele, ebastandardsetel kellaaegadel<br />

töötavad hoiukohad või tööandja juures<br />

asuvad hoiukohad.<br />

• Taotlusvoor on avatud 25. aprillini.<br />

• Välja jagatakse kuni 3 miljonit eurot kahe aasta jooksul.<br />

• Toetust võivad taotleda omavalitsused, eraettevõtted,<br />

valitsus- või riigiasutused.<br />

• Materjalid on avaldatud kodulehel www.innove.ee.<br />

RAHASADU<br />

sotsiaalvaldkonnas<br />

jätkub: ära<br />

maga maha!<br />

Pikaajalise<br />

hoolduse reform<br />

Möödunud aasta lõpus kiitis valitsus heaks hoolduskoormuse<br />

vähendamise rakkerühma soovitused<br />

hoolduskoormuse probleemi pikaajaliseks<br />

lahendamiseks:<br />

• Sotsiaalministeerium töötab tänavu välja kontseptsiooni<br />

pikaajalise hoolduse süsteemis plaanitavate muudatuste<br />

kohta ja esitab 2019. aastal valitsusele eelarvetaotluse<br />

pikaajalise hoolduse reformi elluviimiseks.<br />

• Sotsiaal- ja rahandusministeerium viivad läbi analüüsi<br />

elanikkonna vananemise ja erivajadustega inimeste arvu<br />

suurenemise mõjust kohalikele omavalitsustele. Sellest<br />

lähtudes hakatakse edaspidi omavalitsustele rahalisi<br />

vahendeid jaotama.<br />

• Juba tänavu käivitas riik sotsiaalkindlustusameti kaudu<br />

uue päeva- ja nädalahoiuteenuse raske ja sügava intellektipuudega<br />

täisealistele, täisealise sügava puudega<br />

pereliikme hooldajatele on tekkimas hoolduspuhkus<br />

ning järgmisel aastal asutakse looma uusi hoolduskohti<br />

dementsetele eakatele.<br />

Vida Press<br />

Sotsiaaltransporditeenuse<br />

arendamine<br />

Selle eesmärk on ühtlustada sotsiaaltransporditeenuse<br />

osutamine ning laiendada ühildatud (nii<br />

omavahel kui ka ühistranspordiga) sõitude osutamise<br />

võimalust.<br />

• Operaatorteenuse ja vedude hange. Sotsiaalministeerium<br />

saadab aprillis ühistranspordikeskustele ning<br />

Hiiumaale ja Saaremaale kirja, milles pakutakse võimalust<br />

osaleda katseprojektis. Valitakse välja viis koostööpartnerit,<br />

kes teevad koos ministeeriumiga hanke tänavu septembris.<br />

Projekti eelarve on 7,5 miljonit eurot (lisandub<br />

15% omaosalust).<br />

• Iseteeninduskeskkonna arendamise hange, mille maht<br />

on 500 000 eurot.<br />

NB! Seoses tasuta maakonnaliinidega läheb liinivedu<br />

odavamaks või hakkab toimuma tasuta. Sotsiaaltranspordi<br />

juhuveo ja taksoteenuse eest on lubatud ka edaspidi<br />

raha küsida.<br />

Üürimajade rajamine<br />

sotsiaalsetele sihtgruppidele<br />

Üürimajade programmis saavad omavalitsused<br />

taotleda toetust ka eakatele või puudega inimestele<br />

mõeldud elamuüksuste rajamiseks.<br />

• Kolme aasta jooksul panustab riik üürimajade programmi<br />

60 miljonit eurot, millest 20 miljonit jagatakse välja<br />

tänavu. Maksimaalne toetussumma ühele omavalitsusele<br />

on 2,5 miljonit eurot (lisandub 50% omaosalust).<br />

• Taotluste vastuvõtt kestab 2. aprillist 15. augustini.<br />

• Omavalitsustele mõeldud elamufondi arendamise<br />

investeeringutoetuse tingimustega saab lähemalt tutvuda<br />

aadressil www.kredex.ee.<br />

Töölesaamist toetavad<br />

hoolekandeteenused<br />

Aprillis avanevast taotlusvoorust jagatakse toetust<br />

projektidele, mille siht on hoolduskoormuse<br />

vähendamine ja töötamise toetamine, näiteks<br />

koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja<br />

teenuse, päevahoiuteenuse ja intervallhooldusteenuse<br />

arendamine ja osutamine.<br />

• Taotlusvooru eelarve on 7 miljonit eurot (omaosalus<br />

25%), projektide maksumus võib olla 50 000 – 500 000<br />

eurot.<br />

• Taotlusi saavad esitada omavalitsused ja maakondlikud<br />

omavalitsusliidud.<br />

• Lisainfo Innove kodulehel www.innove.ee.<br />

Innovaatilised lahendused<br />

sotsiaalvaldkonnas<br />

Toetatakse uuenduslike sotsiaalteenuste ja toodete<br />

arendamist ning kasutusse võtmist. Toetuste taotlemine<br />

toimub kahes lõikes:<br />

• Väiketoetusskeem esmaste ideede arendamiseks avaneb<br />

tänavu mais, kus jagatakse välja 1 miljon eurot (kuni<br />

6-kuuliste projektide maksumused 15 000 – 40 000 eurot).<br />

• Põhitoetusskeem uudse toote, teenuse või idee piloteerimiseks,<br />

arendamiseks ja rakendamiseks avaneb 2018. ja<br />

2019. aasta sügisel, mille raames jagatakse välja 4 miljonit<br />

eurot (kuni 12-kuuliste projektide maksumused 50 000 –<br />

300 000 eurot).<br />

• Taotlusvoorud kuulutab välja SA Innove.<br />

• Lisainfo: www.innove.ee.<br />

Üldhooldekodude energiatõhususe<br />

parandamine<br />

Projektis saavad omavalitsused taotleda toetust<br />

oma hooldekodude energiatõhususe parandamiseks<br />

või uute hoonete rajamiseks vanade asemele.<br />

Vooru tingimusi töötatakse praegu alles välja,<br />

taotlusvooru info avaldatakse rahandusministeeriumi<br />

kodulehel www.fin.ee.<br />

Vabatahtlike rakendamise<br />

mudeli väljatöötamine<br />

Mitmel pool Eestis viiakse läbi katseprojekt, mille<br />

sihiks on arendada vabatahtlike rakendamist sotsiaalteenuste<br />

osutamisel ning eakate ja erivajadustega<br />

inimeste abistamisel.<br />

• Pakkumiste tähtaeg oli tänavu 6. aprillil.<br />

• Hanke võitjatele jagatakse 460 000 eurot projektide<br />

läbiviimiseks kahes etapis ja kahe aasta jooksul.<br />

• Hankes võisid osaleda kõik juriidilised isikud, sh kohalikud<br />

omavalitsused (nõutav oli varasem vabatahtliku töö<br />

kogemus).<br />

Erivajadustega inimeste<br />

kodude kohandamine<br />

Omavalitsusi toetatakse erivajadustega inimeste<br />

eluruumide (nii siseruumid kui ka hoonesse sissepääs)<br />

kohandamise rahastamise juures. Kohandada<br />

saab ka omavalitsusele kuuluvaid pindu.<br />

• Jagamisele läheb kahe aasta jooksul ligi 10 miljonit<br />

eurot proportsionaalselt puudega inimeste arvuga.<br />

• Taotluste esitamise aeg on märts/aprill 2018.<br />

• Täpsem info: www.fin.ee.<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE ÜHEKSA INIMEST KAOTAS MULLU TÖÖÕNNETUSES ELU.<br />

APRILL 2018


6 ELU LUGU<br />

7<br />

Haigus, millega SAAB ELADA<br />

Kui fenüülketonuurik sööb tavapärast toitu, tekib tema<br />

organismis aine, mis hakkab kahjustama aju ning põhjustab<br />

vaimse ja motoorse alaarengu. Eluaegse eridieediga annab<br />

seda ära hoida. Paraku ei saa fenüülketonuurikud Eestis<br />

meditsiini- ja sotsiaalsüsteemilt piisavat abi ning väga suur<br />

töö tuleb selliste laste tervise jaoks teha peredel endil.<br />

Üheksa-aastane Mattias ütleb,<br />

et tema lemmiktoit on praetud<br />

pekk kurgi ja erileivaga.<br />

Tavalist leiba ta süüa ei tohi. Ise valmistab<br />

Mattias endale kõige meelsamini<br />

burgerit. Seda teeb ta oma<br />

erisaiast ning vahele paneb tomatit,<br />

kurki ja dieetjuustu. Mattiasele<br />

meeldib süüa teha. Võib-olla hakkabki<br />

ta suureks saades kokaks,<br />

nagu on ta isa Antti.<br />

Kolmeaastane Dominic teatab<br />

vanema venna juttu kuulates,<br />

et tema sööb ainult oma saia,<br />

oma leiba ja oma makarone. Kurki<br />

ja banaani ka. Ja salatit. Seda toitu,<br />

mida teised söövad, tema süüa<br />

ei tohi, sest see teeb haigeks. Aga<br />

kui haigeks jääd, hakkavad juhtuma<br />

pahad lood: võetakse vereproovi ja<br />

võib-olla tuleb isegi kiirabi. Seda<br />

Dominic ei taha.<br />

Erivajadustega laps!<br />

Tervetele lastele ei suuda vanemad<br />

vahel liigseid maiustusigi keelata,<br />

aga üheksane Mattias ja kolmene<br />

Dominic teavad täpselt, et enamik<br />

toiduaineid nende suhu sattuda<br />

ei tohi.<br />

Diagnoositakse juba<br />

sünnitusmajas<br />

• Fenüülketonuuria on kõige sagedamini esinev pärilik<br />

haigus Eestis, mis ravimata juhtudel põhjustab mõõduka<br />

kuni raske vaimse arengu mahajäämuse.<br />

• Haiguse korral on häirunud ühe toiduvalgust saadava<br />

aminohappe fenüülalaniini ainevahetus. Organismis<br />

kuhjuv fenüülalaniin tungib närvirakkudesse ja kahjustab<br />

neid. Haiguse kiire avastamise korral ja spetsiaalset dieeti<br />

järgides on võimalik kahjustusi täielikult vältida. Ranget<br />

dieeti tuleb aga pidada kogu elu.<br />

• Tänapäeval diagnoositakse fenüülketonuuria tänu sõeluuringutele<br />

juba vastsündinueas ja vanemad saavad kohe<br />

teada, kuidas last toita. Eestis alustati sõeluuringutega 25<br />

aastat tagasi, 1993. aastal. Keskmiselt sünnib meil aastas<br />

üks kuni kolm fenüülketonuuriat põdevat last.<br />

Utnode pere mõlemad lapsed<br />

põevad fenüülketonuuriat. Ema<br />

Maarja ja isa Antti ei salga, et Mattiase<br />

päriliku haiguse ilmsikstulek<br />

oli neile kõva hoop. Eluks ajaks<br />

kestma jääv ülirange ja suurte piirangutega<br />

dieet, mis selle haiguse<br />

korral on vältimatu, hirmutas.<br />

Pealegi ei osanud nad esimest<br />

last oodates pärilikku haigust isegi<br />

mitte karta. Neil polnud aimugi,<br />

et nad mõlemad on fenüülketonuuriat<br />

põhjustava rikkis geeni kandjad.<br />

Loodus on pärilikkusaine loonud<br />

tagavaragarantiiga: iga geeni on<br />

kaks koopiat ja pärilik haigus, näiteks<br />

fenüülketonuuria, avaldub siis,<br />

kui mõlemas on viga. Kui üks geenikoopia<br />

on terve, teeb see vajaliku<br />

töö ära ning haigus välja ei löö.<br />

„Dominici oodates me aga juba<br />

teadsime, et 25-protsendise tõenäosusega<br />

sünnib ka teine laps haigena,<br />

kuid sama suur oli lootus saada<br />

täiesti terve laps – juhul kui ta pärib<br />

meilt mõlemalt terved geenivariandid.<br />

Kõige tõenäolisem ennustus,<br />

tervelt 50 protsenti, oli aga see,<br />

et laps pärib ühelt vanemalt terve,<br />

teiselt rikkis geeni ning temastki<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE 4058 TÖÖÕNNETUST LÕPPES TÖÖTAJA JAOKS KERGE KEHAVIGASTUSEGA.<br />

APRILL 2018


8 ELU LUGU<br />

9<br />

saab, sarnaselt meiega, haigusgeeni<br />

kandja. Läks nii, et ka Dominic on<br />

fenüülketonuurik. Selle võrra muidugi<br />

oli noorema pojaga kergem, et<br />

me juba teadsime, mis haigusega on<br />

tegu ning ka dieedi üksikasjad olid<br />

selged,“ räägib Antti.<br />

Mida tohib süüa?<br />

„Mattiasega olime alguses tõesti<br />

nagu siilid udus,“ jätkab Maarja.<br />

„Kui laps magas, guugeldasin tundide<br />

ja päevade kaupa: kust saab<br />

tellida selle diagnoosiga inimestele<br />

toodetavat eritoitu, milliseid tavatoiduaineid<br />

ja mis koguses tohib<br />

laps süüa, et vere fenüülalaniinitase<br />

ohtlikult kõrgeks ei läheks. Ja kuidas<br />

tagada kasvavale organismile<br />

vajalikud toitained, kui ei tohi süüa<br />

piimatooteid, liha, kala, muna ega<br />

muid valku sisaldavaid toiduaineid,<br />

näiteks ube-herneid, pähkleid ja<br />

teraviljatooteid.“<br />

Asja tegi eriti keerukaks see, et<br />

Mattiasel, ja hiljem Dominicil, on<br />

fenüülketonuuria haruldane vorm,<br />

mille korral keha ei suuda sünteesida<br />

üht elutähtsat koensüümi, biopteriini<br />

(BH4).<br />

Maarja räägib, et vaatamata rangele<br />

dieedile jäi Mattias esimesel eluaastal<br />

arengus maha. Ei olnud abi<br />

füsioteraapiast ega muust. Mattias<br />

sündis südasuvel, aga alles hilissügisel,<br />

viiekuusena hakkas pead hoidma.<br />

Pööramist-keeramist ega istuma<br />

tõusmist ei tulnud ega tulnud.<br />

Lisauuringutel selguski, et laps<br />

põeb BH4-tundlikku fenüülketonuuriat.<br />

Sel korral on abi spetsiaalsetest<br />

ravimpreparaatidest, ainuke<br />

probleem asja juures on see, et need<br />

on üüratult kallid. Üks tablett maksab<br />

25 eurot, aga Mattiasele läheb<br />

praegu päevas neli tabletti, Dominic<br />

võtab kaks. Õnneks haigekassa nüüd<br />

juba kompenseerib seda ravimit, aga<br />

esimestel aastatel toetas Mattiase ravi<br />

Tartu ülikooli lastefond.<br />

„Mis kõige tähtsam – neist tablettidest<br />

on abi!“ ütleb Maarja. Mattias<br />

hakkas seda ravi saama 10-kuusena<br />

ja sestpeale pääses ta areng justkui<br />

paisu tagant välja. Dominici sünni<br />

järel oskasid arstid kohe BH4-<br />

Isa Antti jälgedes on Mattiasest saanud tubli väike kokk. Pildil valmistab ta erimakaronidest<br />

ja rohelisest kraamist pastarooga. Heiko Kruusi<br />

uuringud teha ja beebi sai vajaliku<br />

ravi õigel ajal peale.<br />

Inimene harjub!<br />

„Minul läks kartus, et me Mattiase<br />

eridieediga hätta jääme, päris ruttu<br />

üle,“ tunnistab Antti. „Ma olen<br />

eluaeg armastanud süüa teha ja kui<br />

meil oli käes info, missuguseid tavalisi<br />

toiduaineid tohib laps lisaks eritoidule<br />

süüa, olin kindel, et saan<br />

hakkama. Fenüülketonuuriat põdeva<br />

inimese menüü ei pea koosnema<br />

üksnes keedetud erimakaronidest<br />

ketšupiga, nagu mõnikord arvatakse,“<br />

räägib ta.<br />

Näiteks on fenüülketonuurikul<br />

lubatud vähesel määral süüa isegi<br />

seeni, kartulit ja riisi, piiramatult<br />

aga kõiki puuvilju ja enamikku<br />

aedviljadest, välja arvatud väga valgurikkad<br />

oad-herned. „Aga tomat,<br />

kurk, kaalikas, porgand, pastinaak,<br />

bataat, eri liiki kapsad, fenkol, sibul,<br />

küüslauk, kõikvõimalikud salatid,<br />

spinat, paprika, baklažaan, kõrvits,<br />

suvikõrvits – see on juba korralik<br />

valik, millest saab valmistada maitsvaid<br />

ja vaheldusrikkaid toite. Kui<br />

on juures ka spetsiaalne dieettoidukraam,<br />

saab kokku panna päris korraliku<br />

menüü,“ kirjeldab Antti.<br />

Ta toob näiteks, et isegi ahjuvorstikesi<br />

saab väga hästi teha liha asemel<br />

aedviljadest, kasutades siduva<br />

ainena tärklist. Kui poiste erisai<br />

mõnikord kõvaks läheb, teeb ta<br />

sellest riivsaia, millega on hea katta<br />

aedviljaga täidetud paprikad. Ahjus<br />

küpsedes muutub riivsai paprikate<br />

peal krõbedaks koorikuks, mis teeb<br />

roa eriti ahvatlevaks.<br />

Suppe ja pajaroogi ning pastakastmeid,<br />

näiteks pekil põhinevaid,<br />

võib aedviljast teha lõpmatus valikus.<br />

Kartulipudru saab aga timmida<br />

„kartulivaesemaks“, lisades sellele<br />

kaalikat, peeti, spinatit või muud<br />

aedvilja.<br />

Krõbedad hinnad<br />

„Nüüdseks oleme jõudnud sinnamaani,<br />

et ei keeda kodus enam toitu<br />

kümnes potis nagu alguses. Aedviljatoidud<br />

on terviseks kõigile, ainult<br />

meie Maarjaga võtame muidugi selle<br />

kõrvale veel kas tüki kala või liha.<br />

Kuigi, mis seal salata, oleme poiste<br />

kõrval hakanud ka ise vähem liha ja<br />

rohkem aedvilja sööma,“ ütleb Antti<br />

naeratades.<br />

Maarja lisab, et piirangutest hoolimata<br />

on nad püüdnud poegi pisikesest<br />

saati harjutada erinevate<br />

Fenüülketonuurikud<br />

ootavad<br />

riigilt tuge<br />

• Eestis elab ligikaudu 90 fenüülketonuurikut.<br />

• Kui nad suudavad õige toitumisega<br />

hoida oma tervise korras,<br />

ei pea riik tegema kulutusi nende<br />

raviks ja hooldamiseks.<br />

• Küll tuleks tervishoiusüsteemil<br />

tagada fenüülketonuurikutele sobivate<br />

dieettoiduainete kättesaadavus<br />

ja kompenseerida toitumisega<br />

seotud ülemäärased kulutused.<br />

maitsetega ning peavad oluliseks,<br />

et taldrikul oleks alati koos mitut<br />

värvi toidukraami. Ta rõõmustab,<br />

et õnneks on söömisalased erivajadused<br />

ühiskonnas tänapäeval juba<br />

rohkem teada teema ning mõningaid<br />

poistele sobilikke toiduaineid<br />

saab osta ka tavalisest toidupoest.<br />

Näiteks veganijuustu, kaerapiima<br />

ja -jogurtit, riisinuudleid. Isegi üht<br />

sorti gluteenivabad kaneelisaiad<br />

ning paisutatud riisist, taimsest<br />

kreemist ja marjatarretisest tort,<br />

mille sajagrammises portsus leidub<br />

vaid gramm valku, on fenüülketonuurikule<br />

sobilikud.<br />

Tõsi, dieettoiduained on tavalistest<br />

mitu korda kallimad. Kümne<br />

viiluga veganijuustu paki eest tuleb<br />

välja käia ligi 4 eurot, kümme pisikest<br />

kaneelisaiakest maksavad 5<br />

eurot jne. „Oleme aga otsustanud, et<br />

laste söögi pealt me kokku ei hoia,<br />

pigem loobume ise lihast või muust<br />

“Eritoitu tootvaid<br />

tööstusettevõtteid tuleb<br />

peredel ise mööda Euroopa<br />

riike internetist otsida.<br />

kallimast kraamist,“ jätkavad Mattiase<br />

ja Dominici vanemad.<br />

„Vahel küll poes vaadatakse, et<br />

näe, noored inimesed, aga ei vaata<br />

isegi kauba hinda, muudkui laovad<br />

kärusse kallist kraami! Rääkimata<br />

mangost või viinamarjadest, isegi<br />

värske kurk on talvel ju väga kallis.<br />

Pealegi ei osta me kunagi üht kurki,<br />

vaid ikka kolm-neli korraga, sest<br />

ühe neist söövad poisid pärast koju<br />

jõudmist sekundiga ära. Aga kui lastel<br />

on nende haiguse tõttu nagunii<br />

paljud toiduained keelatud, püüame<br />

siis vähemalt lubatu piires pakkuda<br />

parimat, et söögist saadav toitainete<br />

valik oleks võimalikult rikkalik.“<br />

Maarja ja Antti räägivad, et suviti<br />

on neil tavaks käia metsi pidi<br />

ning varuda talveks sügavkülma<br />

kukeseeni, maasikaid, mustikaid<br />

ja murakaid. Marjad on tänuväärne<br />

materjal smuutide tegemiseks,<br />

näiteks koos kõrvitsa ja banaaniga.<br />

Mattias ja Dominic söövad sügavkülmast<br />

võetud marju hea meelega<br />

ka niisama, maiustuseks.<br />

Välismaalt tellimine<br />

Fenüülketonuurikutele dieettoiduainete<br />

hankimine on Maarja ja<br />

Antti sõnul praegu kahjuks endiselt<br />

sama keeruline nagu siis, kui<br />

Mattias sündis. Tõsi, valik on üheksa<br />

aastaga pisut laienenud. Makaronide,<br />

jahu, küpsiste, piima ja<br />

munapulbri kõrval saab nüüd tellida<br />

mannat, leiba-saia, juustu ja<br />

hommikusöögihelbeid. Aga eritoitu<br />

tootvaid tööstusettevõtteid<br />

tuleb peredel endistviisi ise mööda<br />

Euroopa riike internetist otsida ja<br />

tellimused omal käel teha.<br />

Kui meil Eestis on ligi 90 diagnoositud<br />

fenüülketonuuriaga inimest,<br />

pole ilmselt mõeldav, et mõni kohalik<br />

ettevõte hakkaks neile kohapeal<br />

eritoiduaineid tootma. Aga nende<br />

toodete Eestisse toomise võiks riik<br />

küll ära korraldada. Samuti luua<br />

süsteemi, kuidas igapäevane erileib<br />

ja eripiim haigust põdevate inimesteni<br />

jõuaks.<br />

Utnod tellivad üks-kaks korda<br />

kuus toidukraami Poolast. Koos<br />

teiste peredega tehakse vahel ka<br />

ühistellimusi, sest nii on säästlikum.<br />

Mõni aasta tagasi vedas Antti<br />

iga suurema tellimuse saabumise<br />

järel ise toiduainete kaste mööda<br />

Tallinna linna fenüülketonuurikutele<br />

laiali.<br />

„Kõigil põdejatel polnudki autot,<br />

et kastidele-karpidele järele sõita,<br />

ning paljudele käis ka üle jõu internetis<br />

võõrkeelsete tellimuste vormistamine.<br />

Ma olin hea meelega<br />

saatusekaaslastele abiks. Seda ühelt<br />

poolt. Teiselt poolt jälle tekkis küsimus,<br />

kas ma eraettevõtjana peaksin<br />

ikka tegelema sellega, mis võiks olla<br />

riiklikult korraldatud? Täpselt veerand<br />

sajandit uuritakse ju kõiki Eesti<br />

vastsündinuid fenüülketonuuria<br />

suhtes, see ka maksab midagi. Aga<br />

kui haiguse selgumise järel jääb lapse<br />

erivajadusega toimetulek ikkagi<br />

tervenisti pere õlgadele ning riik<br />

appi ei tule, ei ole see minu meelest<br />

küll õige,“ leiab Antti. Ta rõhutab<br />

veelkord, et lisaks tellimise keerukusele<br />

on probleemiks nende toiduainete<br />

väga kõrge hind.<br />

Ametnikud ei mõista<br />

„Meie ühing on käinud sotsiaalministeeriumis<br />

ja riigikogu sotsiaalkomisjonis<br />

ettepanekutega, et riik<br />

võiks meie laste eritoitu mõningases<br />

mahus kompenseerida. Me ei räägi<br />

sellest, et see peaks kätte tulema<br />

päris tasuta. Aga kui terve inimene<br />

maksab makaronipaki eest 59 senti,<br />

võiks haige saada oma dieetmakaronid<br />

kätte sama hinnaga, mitte kümme<br />

korda kallimalt,“ jätkab Antti.<br />

Ta möönab, et väike edasiminek<br />

siiski on olnud, sest nüüd hüvitab<br />

haigekassa vähemalt paljudele<br />

fenüülketonuurikutele valgupuuduse<br />

kompenseerimiseks eluliselt vajalikku<br />

valgujooki. Varem tuli peredel<br />

ka valguhüdrolüsaat välja osta oma<br />

raha eest.<br />

Antti rehmab käega, et on juba<br />

lootust kaotamas, et mõni ametnik<br />

või poliitik suudaks üldse söömisalastest<br />

erivajadustest aru saada.<br />

„Vastuseks kuuled aina, et dieet<br />

on igaühe vaba valik! Ometi nad ju<br />

peavad teadma, et fenüülketonuuria<br />

korral on eridieet vältimatult vajalik<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE TÖÖÕNNETUSTES SAI EELMISEL AASTAL RASKE KEHAVIGASTUSE 1117 TÖÖTAJAT.<br />

APRILL 2018


10 ELU LUGU<br />

11<br />

abinõu, et laps normaalselt areneks.<br />

Varasemal ajal, kui haigust veel ei<br />

tuntud ja fenüülketonuuria põdejad<br />

sõid halba aimamata tavatoitu, sattusid<br />

nad juba noores eas hooldekodusse<br />

ning jäid elu lõpuni riigi ülalpeetavateks.“<br />

Ta nendib: „Üksnes poiste piima<br />

ja leiva peale läheb meil 230 eurot<br />

kuus. Kõigi eritoiduainete peale<br />

kokku kulub 400–500 eurot. Lisame<br />

siia veel kõik kallid tavatoiduained,<br />

siis ületab toidukulu meil igasugused<br />

normaalsuse piirid.“<br />

Ühiskondlik suhtumine<br />

Mattiase ja Dominici vanemad<br />

on siiski lootusrikkad. Varem või<br />

hiljem peavad koolitoidu valmistajad,<br />

samuti kohvikud-restoranid<br />

leppima sellega, et kõik lapsed ning<br />

samuti kõik täiskasvanud pole terved<br />

ja mõned neist vajavad dieettoitu.<br />

„Olen ise Tallinna kesklinnas<br />

asuva bistroo Antti’s Lunch omanik<br />

ning meilt ei pea küll ükski inimene<br />

tühja kõhuga ära minema. Meil<br />

on pakkuda veganite menüü, gluteenita<br />

ja laktoosita toite ning muidugi<br />

ka fenüülketonuuria põdejad<br />

leiavad endale sobiva valiku,“ räägib<br />

Mattiase ja Dominici isa.<br />

Kohviku loomise mõte oli tal juba<br />

noorest peale. Kui viimaks võimalus<br />

avanes, oli tal fenüülketonuurikust<br />

lapse vanemana pilt silme ees, et ka<br />

söömisalaste erivajadustega inimeste<br />

peale tuleb mõelda. Ta ütleb, et<br />

Töötoad „Toit kui ravim“<br />

poisid on pärastlõunati sageli tema<br />

juures bistroos ja tal on alati käepärast<br />

aedviljaroog või salat, mida<br />

Mattias ja Dominic vabalt kas või<br />

pesukausitäie korraga kinni pista<br />

tohiksid, kartmata tervisele liiga<br />

teha.<br />

„Samas on veel üks probleem selles,<br />

et sedalaadi dieettoit ei püsi kuigi<br />

pikalt kõhus,“ jätkab ta. „Näen<br />

seda oma silmaga iga päev. Juba<br />

tund pärast söömist on poisid uuesti<br />

näljased. See ongi põhjus, miks on<br />

nii tähtis, et nad saaksid ka väljaspool<br />

kodu – koolis-lasteaias ja toitlustusasutustes<br />

toitainerikast sööki.“<br />

Muidugi on ühiskonnas arusaamad<br />

ka pisitasa muutunud. „Enam<br />

ei vaadata ju imeliku pilguga, kui<br />

klient toitu tellides uurib, kas selle<br />

valmistamisel pole kasutatud võid ja<br />

piima, ega roog muna ei sisalda jms.<br />

Veel mõned aastad tagasi kiputi seesuguse<br />

uurimistöö peale enamasti<br />

nina kirtsutama,“ lisab ta.<br />

Eks sellega juhtub ka kentsakaid<br />

lugusid, naerab ta: „Suvel läksime<br />

Lõuna-Eestis ühte pubisse sööma.<br />

Otsisime menüüst poistele sobivat<br />

rooga ja leidsime frikadellisupi<br />

– juhul kui sellesse frikadelle ei<br />

panda! Tellisimegi siis frikadellisupi<br />

ilma frikadellideta. Ja siis toodi meile<br />

lauale kausid, mis olid sõna otseses<br />

mõttes täidetud frikadellidega.<br />

Ju võeti meie soovi saada frikadellisuppi<br />

ilma frikadellideta irooniana.“<br />

Anne Lill<br />

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond rahastab ka tänavu Eesti<br />

Fenüülketonuuria Ühingu korraldatavaid töötube, kus pakutakse selle<br />

diagnoosiga lastele ja nende peredele regulaarselt spetsialistide nõu<br />

ja tuge, et suurendada nende toitumisalast teadlikkust ja oskusi ning<br />

jagada omavahel kogemusi. Oodatud on kõik, kes teemaga seotud!<br />

Samuti võib lastefondilt küsida toetust vitamiinide, toidulisandite<br />

jm vajaliku ostmiseks fenüülketonuuria ja galaktoseemia diagnoosidega<br />

lastele.<br />

Fenüülketonuuria ühing on üle-eestiline vabatahtlik ühendus, kes<br />

toetab fenüülketonuuria ja galaktoseemia diagnoosiga lapsi ja nende<br />

lähedasi.<br />

Uuri lähemalt www.lastefond.ee ja www.pku.ee.<br />

Kas kool ja<br />

lasteaed<br />

peavad<br />

pakkuma<br />

eritoitu?<br />

“Septembris küsiti<br />

meilt: miks te ei võiks ise<br />

lapsele lõunasööki kooli<br />

kaasa panna?!<br />

Suureks murekohaks on Mattiase<br />

ja Dominici vanemate meelest<br />

fenüülketonuurikutest laste<br />

toitlustamine koolis ja lasteaias.<br />

„Ilmvõimatu selle korraldamine<br />

ju ei tohiks olla. Ja Mattiase<br />

lasteaiaajast on meil ka üks<br />

hea kogemus. Poiss käis Merivälja<br />

lasteaias, kus tehti toitu oma<br />

köögis. Meil oli tarvis vaid kokatädile<br />

dieedi üksikasjad ära seletada,<br />

vajalikud eritoiduained<br />

kohale viia ning asi laabuski,“<br />

meenutab Maarja.<br />

Kui Mattias valmistus sügisel<br />

Viimsi kooli minema, palusid<br />

vanemad vallalt juba maikuus<br />

ümarlauda, kus lisaks neile<br />

ja valla esindajatele osaleks toitlustusfirma,<br />

kes valmistab süüa<br />

Viimsi koolidele ja lasteaedadele.<br />

„Arutelu oli asjalik, sai ilusti<br />

kokku lepitud, et toitlustaja teeb<br />

endale asjad selgeks ja leiab võimaluse<br />

eritoitu valmistada. Pakkusime<br />

ise taas, et võime eritoiduaineid<br />

ise kohale viia ja vajadusel<br />

lisakulutused kompenseerida,<br />

ning küsisime, kas vald<br />

oleks nõus toetama meid dieettoiduainete<br />

ostmisel. Sest kui<br />

kõigile lastele on koolitoit tasuta,<br />

siis miks mitte ka erivajadustega<br />

lapsele? Olime lootusrikkad, aga<br />

septembris küsiti meilt: miks te ei<br />

või ise lapsele lõunasööki kooli kaasa<br />

panna?!“ ütleb Antti nördinult.<br />

„Mis meil siis üle jäi! Tõusin igal<br />

hommikul kell kuus, et Mattiasele<br />

koolitoit valmis keeta. Lapse ranits<br />

läks toidukarbi ja piimapaki jagu raskemaks,<br />

aga lahenduseta jäi ka küsimus,<br />

kes talle toidu õigel ajal soojaks<br />

teeb. Ei saa ju panna seitsmeaastasele<br />

vastutust leida söögivaheajal kuskilt<br />

keegi, kes soojendab pajaroa või supi<br />

üles,“ jätkab Maarja.<br />

Jätkame teerajamist<br />

Mitu korda juhtuski, et toit jäi<br />

soojendamata, ning õhtul tõi Mattias<br />

täis karbi koju tagasi. Kord jälle<br />

läks boršikarp ranitsas lahti, nii<br />

et õpikud-vihikuid said punaseks.<br />

Samas, kui laps oli söömata, oli aju<br />

toitainetenäljas ning siis ei tulnud<br />

ka õppimisest midagi välja.<br />

Pool aastat hiljem nõustus toitlustaja<br />

tegema poisile koolilõunaks ja<br />

ooteks taimetoitu. Paraku tekkis ka<br />

sellega vahel probleeme. „Näiteks kui<br />

Mattias saab lõunaks kartuli-lillkapsarooga,<br />

mis siiski sisaldab fenüülketonuuriku<br />

jaoks liiga palju valku,<br />

peaks järgmine eine olema nullvalguga.<br />

See eeldaks eritoiduaineid.“<br />

Dominici lastaiatoiduga on aga<br />

praegu nii, et Maarja vaatab igal<br />

hommikul asutuse kodulehelt, mis<br />

menüüs on, ning helistab õpetajatele,<br />

mida võib lapsele taldrikule tõsta<br />

ja mida mitte.<br />

Utnod üritavad siiski läbirääkimisi<br />

koolitoitu tegeva firmaga jätkata.<br />

Antti ja Maarja on toonud eeskujusid<br />

mõnede teiste lasteasutuste<br />

menüüdest, mis on kokku pandud<br />

fenüülketonuuriaga lastele. „Üks<br />

selline on näiteks Kohila kool,“<br />

räägib Maarja. „Seal koostab tervishoiutöötaja<br />

fenüülketonuuriat<br />

põdevale lapsele kuueks nädalaks<br />

ette täisväärtuslikku toitainevalikut<br />

pakkuva menüü – hommikusöök,<br />

lõuna, oode –, vald ostab vajaliku<br />

toidukraami ning perel pole vaja<br />

lapse koolitoidu pärast muretseda.“<br />

Dominic vennakese<br />

valmistatud<br />

erimakaronidest<br />

rooga maitsmas.<br />

Tema jaoks on<br />

elu lihtne: temal<br />

ja vennal on oma<br />

toidud.<br />

Heiko Kruusi<br />

Maarja Utno: lapsed<br />

peavad tundma oma<br />

haigust<br />

Oleme poistele päris pisikesest peale selgitanud, mis haigus on<br />

fenüülketonuuria, miks see tekib ja mis juhtub fenüülketonuuriat<br />

põdeva inimesega siis, kui ta sööb tavalist toitu. Tänu sellele<br />

pole neil tekkinud ahvatlust näiteks lasteaias või koolis teistele lastele<br />

pakutavat toitu isegi mitte huvi pärast proovima hakata.<br />

Meil on kodus alati ka musta leiba, kala, liha ja muid tavalisi toiduaineid,<br />

mida Mattias ja Dominic ei tohi süüa, kuid meie Anttiga tohime,<br />

sest me ise ei ole haiged ega pea dieeti järgima. Poisid suhtuvad sellesse<br />

õnneks täiesti rahulikult: nad teavad, et see ei ole nende toit. Mattiasele<br />

küll väga maitseb must leib ja mõnikord ta pistab ka killukese leiba põske.<br />

Sellest killukesest veel suurt häda ei sünni ning poiss teab, et viilude<br />

kaupa ta leiba süüa ei tohi, ning seda ta ka ei tee.<br />

Leiame, et lapsed peavad tundma oma haigust. Siis nad oskavad ka<br />

eakaaslastele seletada, miks nemad söövad söögivaheajal teistsugust toitu.<br />

Tore, et isegi kolmeaastane Dominic oskab juba vastata rühmakaaslaste<br />

küsimusele, miks tema kohupiima või kanakastet ei söö: mina söön<br />

oma toitu, sest mul on fenüülketonuuria!<br />

Väga toredad ja kasulikud ettevõtmised on lastefondi toidupäevad,<br />

millest võtavad paljud fenüülketonuuriat põdevad inimesed koos perega<br />

osa. Nõustamiste ja dieettoitude valmistamise töötubade kõrval on<br />

seal hästi oluline haigete, nii suurte kui ka väikeste, samuti nende perede<br />

omavaheline suhtlemine. See on väga motiveeriv. Mattiasele näiteks<br />

varem ei maitsenud toores suvikõrvits. Aga toidupäevadel seletas üks<br />

temaga sama vana poiss Mattiasele suure põnevusega, et suvikõrvits on<br />

väga mõnusa maheda maitsega ja hamba all krõmpsuv aedvili just toorelt.<br />

Reklaam toimis ning nüüd krõmpsutab ka Mattias isukalt toorest<br />

suvikõrvitsat. Maarja Utno<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE TÖÖÕNNETUSTE TÕTTU VÕETI MULLU 7464 TÖÖVÕIMETUSLEHTE.<br />

APRILL 2018


12<br />

SOTSIAALTÖÖ<br />

13<br />

Aitäh, et te olemas olete,<br />

te olete mu elu<br />

rõõmsamaks muutnud!<br />

Pille Krause meelest on<br />

sotsiaaltöö üks põnevamaid<br />

erialasid üleüldse, sest valdkond<br />

on nii lai ja kõikehõlmav<br />

nagu elu ise.<br />

„Sotsiaaltöö eriala lõpetaja võib<br />

valida töö kas puudega laste või täiskasvanutega,<br />

vanemliku hoolitsuseta<br />

lastega, elu hammasrataste vahele<br />

jäänud noortega, eakatega, olla abiks<br />

rasket haigust põdevatele inimestele<br />

või ka näiteks seadusega pahuksisse<br />

sattunutele,“ loetleb Pille (33) selle<br />

eriala võimalusi. Ta ise alustas just<br />

viimasena nimetatud valdkonnast.<br />

„Lõpetasin gümnaasiumi ja<br />

tegin seejärel läbi aastase kutseõppe<br />

vanglaametniku erialal. Pärast<br />

seda asusin vanglaametnikuna tööle<br />

Viljandi noortevanglas,“ alustab<br />

ta oma loo jutustamist. Tookordse<br />

valiku taga oli mitu põhjust.<br />

„Mulle meeldib kord ja distsipliin<br />

ning vanglatöös on need kaks<br />

tähtsal kohal. Meeldis ka mõte, et<br />

saan tööd tehes vormi kanda. Ja mis<br />

kõige tähtsam, selline valik oli kõva<br />

väljakutse: ma kas ujun või upun.<br />

Sain hakkama ja see oli toekas elukogemus<br />

edaspidiseks,“ räägib ta<br />

ning lisab, et eks teda kui verinoort<br />

ja kogenematut ametnikku püüti<br />

muidugi vanglas esiotsa ka proovile<br />

panna. „Näiteks paluti mul sigarette<br />

ja muud sellist sisse tuua. Ma ei<br />

andnud järele ja siis lõppesid väljapressimised<br />

kiirelt.“<br />

Vanglatöö ohtude koha pealt tunnistab<br />

Pille, et 18-aastasena ei osanud<br />

ta nende olemasolu isegi teadvustada.<br />

Teda ei heidutanud seegi, kui praktika<br />

ajal Tallinna eeluurimisvanglas<br />

üks kinnipeetav teda ühemõtteliselt<br />

ähvardas: ära loodagi, et sa mu<br />

käest pääsed! Põhjuseks ikka seesama<br />

pealekäimine, et homme tööle tulles<br />

tood mulle seda, teist ja kolmandat.<br />

Tahtsin ka seda õhinat<br />

Heiko Kruusi<br />

Mõne aja pärast otsustas Pille<br />

minna sotsiaaltööd õppima. Mitu ta<br />

tuttavat õppis sel ajal Tallinna pedagoogilises<br />

seminaris ja Pille kuulas<br />

alati kadedusega, millise õhinaga<br />

sõbrannad õpingutest ja praktikal<br />

käimisest rääkisid.<br />

Diplomitöö pedagoogilises seminaris<br />

tegi Pille noorte kuritegevusest.<br />

Pärast diplomi saamist jätkas<br />

ta oma endises töökohas Viljandi<br />

noortevanglas. Sedapuhku juba sotsiaaltöötaja<br />

ametis, kus tema tööks<br />

sai seaduste ja ühiskondlike normidega<br />

pahuksisse sattunud noorte<br />

toetamine uue eluraja leidmisel.<br />

„Aga siis noortevangla likvideeriti<br />

ja mul tuli endale uus töökoht otsida,“<br />

jätkab Pille.<br />

Järgmisena asus ta sotsiaaltöötaja<br />

ametisse Viljandi haigla laste<br />

ja noorte psühhiaatriaosakonnas.<br />

„Enamik selle osakonna patsiente<br />

oli saadetud meie juurde uuringutele.<br />

Lasteaias või koolis olid tekkinud<br />

probleemid ning laps tuli meile<br />

uurida ja hinnata, kas ta vajaks ravi<br />

või saab teda aidata muul moel. Sotsiaaltöötajal<br />

tuli teha väga palju võrgustikutööd:<br />

suhelda lapsevanemate,<br />

kooli, kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate<br />

ja muidugi haigla<br />

oma töötajatega,“ kirjeldab ta.<br />

Juba noortevanglas töötamise<br />

ajast teadis Pille, et väga paljud<br />

noorte käitumishäired ja sotsiaalne<br />

toimetulematus saavad alguse<br />

sellest, et peres pole suhted paigas.<br />

Näiteks ei saa laps piisavalt tähelepanu,<br />

sest vanemad on oma tegemistega<br />

või endaga liialt hõivatud.<br />

Sageli ei tihka või ei oska vanemad<br />

ka esimeste probleemide tekkides<br />

abi otsima minna, sest probleeme ei<br />

tunta ära, nende olemasolu ei tunnistata.<br />

Või siis kardetakse näida<br />

saamatute vanematena.<br />

Pille tööks jäi viia lapsevanematega<br />

läbi keerulisi arupidamisi ja läbirääkimisi.<br />

Ta veenis emasid-isasid,<br />

et muredest rääkimine ja abi otsimine<br />

pole häbiasi, vaid esimene samm<br />

muredest ülesaamisel ja lapse abistamisel.<br />

Kõige halvem on, kui abi<br />

jääb küsimata, sest laps ju kannatab.<br />

Rõõm teiste aitamisest<br />

Pille jaoks oli haigla sotsiaaltöö<br />

väga huvitav ja see laiendas silmaringi.<br />

Esialgu tuli uuel töötajal küll<br />

vaat et igal õhtul internetis istuda, et<br />

endale diagnoose ja meditsiinitermineid<br />

selgeks teha. Selleks, et järgmise<br />

hommiku koosolekul meedikute<br />

jutust üldse aru saada.<br />

Ta tunnistab, et ehmatavaid seiku<br />

tuli selleski ametis aeg-ajalt ette.<br />

Paljud lasteosakonna patsiendid<br />

olid ravil depressiooniga, sagedased<br />

olid enesevigastamised.<br />

„Üks noor tüdruk tõmbas mingi<br />

terava esemega minu nähes käe<br />

randmest küünarnukini lõhki. Ta<br />

teadis, et ma kardan verd, ja see oli<br />

tema omamoodi protest selle vastu,<br />

et ma püüdsin temaga ta probleemidest<br />

rääkida. See oli, jah, natuke<br />

kõhedust tekitav juhtum. Aga pärast<br />

tüdruk palus vabandust ja ma loodan,<br />

et sain teda aidata. Kõige suurem<br />

võlu sotsiaaltöötaja ametis ongi<br />

see, kui saad hätta sattunud inimest<br />

aidata,“ jätkab ta.<br />

“See oli tema protest<br />

selle vastu, et ma püüdsin<br />

temaga ta probleemidest<br />

rääkida.<br />

Viljandi haiglas oleks Pille töötanud<br />

ilmselt senini, aga pärast kolme<br />

aastat ametisolekut saabus naise ellu<br />

muutus: ta abiellus ja koos abikaasaga<br />

kolis ta elama Paidesse. Pille ei<br />

varja, et esimesed kuud uues elukohas<br />

olid keerulised. Kõnnid mööda<br />

uue kodulinna tänavaid ja tundide<br />

jooksul ei ole põhjust kedagi teretada,<br />

sest ees pole ainsatki tuttavat.<br />

Esialgu ei osanud Pille end kuhugi<br />

tööle pakkudagi. „Siis aga leidsin<br />

töötukassa kodulehelt Paide<br />

sotsiaaltöökeskuse tööpakkumise.<br />

Kandideerisin ja mind võetigi tööle,“<br />

jätkab naine.<br />

„Alustasin madala läve keskuses,<br />

kus antakse abi ja tuge neile,<br />

kes on kimpus narkootikumide ja<br />

alkoholiga. Peatselt aga pakuti mulle<br />

erihoolekande tegevusjuhendajakoordinaatori<br />

ametikohta. Sestpeale<br />

töötasingi kolm aastat psüühiliste<br />

erivajadustega inimestega päevakeskuses<br />

ja toetatud elamisel olevate<br />

klientidega. Paide sotsiaaltöökeskuses<br />

oli väga tore kollektiiv, töö oli<br />

suurepäraselt korraldatud, süsteem<br />

toimis igas lülis ja ka valdkond pakkus<br />

minu jaoks uusi väljakutseid,“<br />

kiidab Pille.<br />

Ta ütleb, et just töö kaudu sai ta<br />

tuttavaks ka paljude kaaslinlastega<br />

ning enam polnudki ta linnas kõndides<br />

võõras, keda keegi ei tunne<br />

ning kes ise kedagi ei tea.<br />

Oma ühingu sünd<br />

Pille naerab, et tema karjääri näibki<br />

olevat sisse programmeeritud<br />

kolmeaastane tsükkel. Kolm aastat<br />

vanglas, kolm aastat haiglas ning<br />

kui saabus kolmas tööaasta Paide<br />

sotsiaaltöökeskuses, tekkis tal koos<br />

kolleeg Evelin Koriga mõte asutada<br />

ise sotsiaalteenuseid pakkuv mittetulundusühing.<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE HAIGEKASSA TASUS TÖÖÕNNETUSTEGA SEOTUD HAIGUSLEHTEDE EEST 4,4 MILJONIT APRILL 2018


14<br />

SOTSIAALTÖÖ<br />

MTÜ Me Hoolime Sinust registreeriti<br />

poolteist aastat tagasi, tegutsema<br />

hakati aasta hiljem. „Esimesena<br />

asusime pakkuma toetatud elamise<br />

ja igapäevaelu toetamise teenust.<br />

Tänavu veebruarist võtsime<br />

Euroopa sotsiaalfondi rahaga ette<br />

ka lapsehoiuteenuse sügava ja raske<br />

puudega lastele. Teenuste osutamiseks<br />

on meil koostööleping Paide<br />

linna sotsiaaltöökeskusega,“ räägib<br />

Pille.<br />

Ta kirjeldab, et toetatud elamise<br />

teenusel olevate klientidega tegelevad<br />

nad seaduse järgi kaks tundi<br />

nädalas, igapäevaelu toetamist<br />

pakuvad vähemalt neli tundi kuus.<br />

„Aga igal võimalusel püüame teenust<br />

osutada seadusega ette nähtud<br />

miinimumist rohkem,“ ütleb ta.<br />

„Inimesed, nende vajadused ja olukorrad<br />

on muidugi erinevad.“<br />

Pille tunnistab, et ühingu praegused<br />

kliendid on tegelikult üsnagi<br />

iseseisvad inimesed, kes vajavad<br />

oma napivõitu sotsiaalsete oskuste<br />

tõttu siiski kõrvalabi näiteks raha<br />

kasutamise planeerimise, dokumentide<br />

vormistamise või mõne<br />

olulisema otsuse tegemise juures.<br />

„Osa neist on ka kergema vaimse<br />

puudega ning neile on koju külla<br />

saabuv sotsiaaltöötaja ühtlasi tugiisik,<br />

kellega oma rõõme või muresid<br />

jagada. Kellega kas või natuke juttu<br />

ajada,“ jätkab Pille.<br />

Ta lisab, et sellised inimesed võivad<br />

oma elu praktilise poolega üsna<br />

hästi hakkama saada, aga nad on<br />

väga üksildased, kuna kogukonnas<br />

ei võeta intellektipuudega inimesi<br />

ikka veel kuigi meelsasti omaks.<br />

Ta toob näiteks ühe neljakümnendates<br />

naise, kel on küll täiskasvanud<br />

tütar, aga tütar elab eemal ega taha<br />

eriti emaga suhelda. „Alati kui me<br />

töökaaslasega selle naise juurest ära<br />

“Usun, et vabaühenduste<br />

roll sotsiaalteenuste<br />

pakkumisel<br />

lähiajal järjest kasvab.<br />

APRILL 2018<br />

minema hakkame, ütleb ta meile:<br />

aitäh, et te olemas olete, te olete mu<br />

elu rõõmsamaks muutnud! Meile<br />

sotsiaaltöötajatena on selline hetk<br />

tõeline eduelamus!“<br />

Sotsiaaltöö vajab partnereid<br />

Pille Krause<br />

on kindel, et<br />

Eestis ootavad<br />

sotsiaaltööd<br />

ees suured<br />

muutused. Ta<br />

usub, et vabaühendused<br />

saavad siin<br />

suureks abiks<br />

olla. Heiko Kruusi<br />

„Kliente külastame nende kodus,<br />

aga ühingu asjaajamine käib kodukontoris,<br />

mis annab suurema vabaduse<br />

oma aega planeerida. Nii on ka<br />

mugavam ja kellast kellani kohaloleku<br />

pinget pole. Kodukontoris ei<br />

pea keegi laua taga istuma lihtsalt<br />

sel põhjusel, et tööpäeva lõpuni on<br />

veel veerand tundi aega,“ kirjeldab<br />

Pille oma uue töövormi eeliseid.<br />

„Pealegi on sotsiaalhoolekanne<br />

muutustes,“ jätkab ta. „Kohalikud<br />

omavalitsused saavad kohustusi<br />

juurde. Teenuste pakkumiseks<br />

tuleks linna- või vallaametnike hulka<br />

kasvatada või siis uusi allasutusi<br />

rajada. Samas oleks ju mõistlik teha<br />

koostööd vabakonnaga, mittetulundusühingutega<br />

ning anda hangete<br />

alusel teatud teenuste osutamine<br />

neile.“<br />

Just sellisel alusel nende ühing<br />

töötabki. „Mina usun küll, et vabaühenduste<br />

roll sotsiaalteenuste pakkumisel<br />

lähiajal järjest kasvab. See<br />

on praktiline ja ökonoomne lahendus.<br />

Samuti saavad ühingud muutunud<br />

olukorras või uute võimaluste<br />

tekkimisele paindlikult ja kiiresti<br />

reageerida,“ arvab Pille, kes kavatseb<br />

sotsiaalvaldkonda tegutsema<br />

jäädagi. Anne Lill<br />

WWW.PUUTEPUNKT.EE


ISSN 2228-1312<br />

SAAJA AADRESS:<br />

900 5025 5 €<br />

900 5100 10 €<br />

900 5500 50 €<br />

Tee üks ülekanne.<br />

Tee üks annetus.<br />

Annetus puuetega lastele, kellele erinevad arendavad teraapiad<br />

võivad täiesti uue elukvaliteedi anda.<br />

Mine üleannetus.ee<br />

KUI SAAD AIDATA.<br />

Või kui tead kedagi,<br />

kes saab:<br />

MTÜ Puutepunktid<br />

arveldusarve EE452200221053907379<br />

MTÜ Puutepunktid on<br />

riiklikus tulumaksusoodustusega<br />

mittetulundus<br />

ühingute ja sihtasutuste<br />

nimekirjas.<br />

Seda ajakirja toetasite teie!<br />

Kaja Linder, Lea Kallas, Didar Sofri, Hilje Lember, Lilia Tihane, Aet Urbas, Siiri Kastepõld, Mari<br />

Peets, Mari Selirand, Jane Mõtsar, Karin Kuusik, Merle Lints, Siiri Klasberg, Ülle Väina, Maris<br />

Luik, Tarmo Leheste, Sigrid Kristin, Helju Volmer, Kristina Alunurm, Küllike Lain, Merike<br />

Toomet, Lenne Rätsep, Jaanika Hanschmidt, Ere Tött, Svea Auväärt, Larissa Jarada Svjatoslava<br />

Legitševa, Maarja Helimets, Kristel Jõksi, Maria Praats, Raili Veskilt, Ulvi Mellis, Karolina<br />

Antons, Sander Saat, Kalev Märtens, Evelin Peda, Krislin Padjus, Karmo Kuri, Ketlin Ravel, Heldi<br />

Käär, Carmen Masing-Jugaste, Heili Talts, Anne-Mari Rebane, Alo Suursild, Chris-Helin Loik,<br />

Johanna Kraas, Karin Luik, Kreet Ojamets, Merle Aas, Anu Mõlder, Julia Abiševa, Ande Etti,<br />

Imbi Suun, Ursi Joost, Minija Pääslane, Harri Taliga, Tiina Koskinen, Raplamaa ATH Ühing ja<br />

MTÜ Spordiklubi Meduus. Teie annetustest kogunes ajakirja valmimiseks ja lugejateni toimetamiseks<br />

744,50 eurot. Väga suur tänu kõikidele!<br />

Ajakirja<br />

väljaandmist<br />

toetavad ka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!