20.04.2018 Views

Katalog Branża ekonomiczna

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Branża</strong><br />

EKONOMICZNA<br />

PUBLIKACJE ZAWODOWE<br />

KATALOG 2018/2019


WSPIERAMY WAS!<br />

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ<br />

Bogaty wybór publikacji, wszystkie podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego,<br />

w ofercie także podręczniki do nowej podstawy programowej z 2017 r.<br />

podręczniki<br />

pracownie<br />

zbiory zadań<br />

repetytoria i testy<br />

testy i zadania egzaminacyjne<br />

zeszyty ćwiczeń do języka<br />

obcego zawodowego<br />

Zbiór zadań z logistyki część 2<br />

Zbiór zadań<br />

z logistyki<br />

część 2<br />

branża <strong>ekonomiczna</strong><br />

• TECHNIK LOGISTYK<br />

• TECHNIK SPEDYTOR<br />

PODNOSIMY KOMPETENCJE<br />

Szkolenia dopasowane do potrzeb nauczycieli dostępne w ofercie<br />

Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.


DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ<br />

Najnowsze informacje oświatowe<br />

przekazywane na konferencjach, e-spotkaniach,<br />

webinariach.<br />

W 2017 r. w e-spotkaniach i konferencjach<br />

WSiP wzięło udział ponad 2000 nauczycieli<br />

i dyrektorów szkół zawodowych i techników.<br />

PRZYGOTOWUJEMY<br />

MATERIAŁY METODYCZNE<br />

W Klubie Nauczyciela na ucze.pl<br />

ok. 200 materiałów dydaktycznych<br />

i metodycznych, przygotowanych<br />

przez najwyższej klasy ekspertów<br />

– wszystkie gotowe do wykorzystania<br />

podczas lekcji.<br />

szybki i wygodny dostęp do materiałów<br />

metodycznych<br />

zasoby uporządkowane według branży<br />

i ich rodzajów<br />

możliwość drukowania i kopiowania<br />

materiały uzupełniane na bieżąco<br />

*<br />

Wybierz kategorię:<br />

Dokumentacja<br />

Program nauczania<br />

Rozkład materiału<br />

Plan wynikowy<br />

Akty prawne<br />

Lekcje<br />

Materiały pomocnicze<br />

Scenariusze lekcji<br />

Ocenianie<br />

Sprawdziany<br />

Pomoce<br />

Materiały metodyczne<br />

OFERUJEMY WSPARCIE KONSULTANTÓW<br />

EDUKACYJNYCH<br />

Konsultanci edukacyjni wyposażeni w wiedzę<br />

na temat kształcenia zawodowego i w podręczniki<br />

zawodowe są do Państwa dyspozycji.<br />

Zaprezentują publikacje, wskażą najlepszą ofertę,<br />

pomogą w wyborze podręczników i złożeniu<br />

zamówienia.<br />

Zapraszamy również do kontaktu z konsultantem<br />

telecentrum pod numerem 801 220 555.<br />

* Korzystanie z serwisów internetowych wymaga rejestracji oraz zaakceptowania regulaminu<br />

obowiązującego w danym serwisie.


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Podręczniki WSiP dostosowane do nowej<br />

podstawy programowej<br />

Reforma systemu kształcenia zawodowego z 2017 r. wprowadziła głębokie zmiany<br />

programowe w zawodzie technik logistyk. Aby wesprzeć Państwa we wdrożeniu<br />

tych zmian i realizacji nowej podstawy programowej, przygotowaliśmy<br />

podręczniki dostosowane do aktualnych wymogów w tym zawodzie.<br />

W pozostałych zawodach z branży ekonomicznej nie wprowadzono zmian<br />

w treściach kształcenia, zmieniono natomiast oznaczenia kwalifikacji.<br />

W ofercie WSiP znajdują się także podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego<br />

do kontynuowania nauki według starej podstawy programowej.<br />

Wykaz kwalifikacji w zawodach w ofercie WSiP<br />

Nowe<br />

oznaczenie<br />

kwalifikacji<br />

nazwa<br />

kwalifikacji<br />

Nazwa<br />

zawodu<br />

POPRZEDNIE<br />

oznaczenie<br />

kwalifikacji<br />

AU.20 Prowadzenie sprzedaży Technik handlowiec A.18<br />

Sprzedawca<br />

Technik księgarstwa<br />

AU.22 Obsługa magazynów Technik logistyk A.30<br />

Magazynier-logistyk<br />

AU.25 Prowadzenie działalności handlowej Technik handlowiec A.22<br />

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych Technik organizacji reklamy A.26<br />

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii<br />

Technik organizacji reklamy A.27<br />

reklamowej<br />

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa Technik spedytor A.28<br />

klientów i kontrahentów<br />

AU.32 Organizacja transportu Technik logistyk A.31<br />

AU.33<br />

AU.35<br />

Obsługa podróżnych w portach<br />

i terminalach<br />

Planowanie i prowadzenie działalności<br />

w organizacji<br />

Technik eksploatacji portów<br />

A.33<br />

i terminali<br />

Technik ekonomista A.35<br />

AU.36 Prowadzenie rachunkowości Technik ekonomista A.36<br />

Technik rachunkowości<br />

AU.65<br />

AU.68<br />

Rozliczanie wynagrodzeń i danin<br />

publicznych<br />

Obsługa klienta w jednostkach<br />

administracji<br />

Technik rachunkowości A.65<br />

Technik administracji A.68<br />

2


<strong>Branża</strong> EKONOMICZNA<br />

Kształcimy<br />

zawodowo!<br />

Publikacje do zawodów:<br />

technik 123 4 567 logistyk ...................................................................................................................<br />

magazynier-logistyk .......................................................................................................<br />

123 4 567<br />

technik spedytor ..................................................................................................................<br />

§<br />

technik eksploatacji portów i terminali .....................................................<br />

......<br />

technik §<br />

organizacji reklamy ...................................................................................<br />

......<br />

......<br />

123 4 567<br />

4<br />

5<br />

13<br />

16<br />

17<br />

123 567<br />

123 4 567<br />

technik handlowiec / sprzedawca / technik księgarstwa ....... 20<br />

technik ekonomista ..........................................................................................................<br />

26<br />

technik rachunkowości ..............................................................................................<br />

31<br />

......<br />

......<br />

§<br />

technik administracji .......................................................................................................<br />

33<br />

Oznaczenia stosowane w katalogu<br />

Publikacje do nowej podstawy programowej z 2017 r.<br />

MEN<br />

Podręczniki, które zostały dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego.<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Nowości przygotowane na rok szkolny 2018/2019.<br />

Ceny podane w katalogu obowiązują do 31 grudnia 2018 r.<br />

KATALOG 2018/2019<br />

3


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik logistyk<br />

123 4 567<br />

Organizacja<br />

transportu<br />

Część 1<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

......<br />

§<br />

AU.32<br />

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.32<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.32<br />

(Organizacja transportu).<br />

Kompendium wiedzy na temat planowania i organizowania procesów transportowych.<br />

W podręczniku opisano między innymi: rodzaje gałęzi transportowych, infrastrukturę<br />

transportową, przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego czy technologie<br />

procesów transportowych. Teorię autorzy uzupełnili przykładami i ćwiczeniami, które<br />

pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.<br />

Do podręcznika dodano również praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych<br />

oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

• teChnik LOGiStYk<br />

Kod 1609D2 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 35,90 zł<br />

Organizacja<br />

transportu<br />

Część 2<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

AU.32<br />

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski,<br />

Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu. Część 2<br />

Kwalifikacja AU.32<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.32<br />

(Organizacja transportu).<br />

Kompendium wiedzy na temat planowania i organizowania procesów spedycyjnych<br />

oraz dokumentowania procesów transportowo-spedycyjnych.<br />

W zrozumieniu opisanych treści pomogą uczniom liczne przykłady i ćwiczenia. Na końcu<br />

podręcznika dodano również praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych<br />

oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

• teChnik LOGiStYk<br />

Kod 1609D3 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 35,90 zł<br />

4


Technik logistyk / MAgazynier-logistyk<br />

Anna Rożej, Jarosław Stolarski,<br />

Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Obsługa magazynów. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.22<br />

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach:<br />

technik logistyk, magazynier-logistyk.<br />

Podstawowe źródło wiedzy dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk.<br />

Podręcznik obejmuje treści z zakresu kwalifikacji AU.22 (Obsługa magazynów).<br />

Dokładnie, z dbałością o zrozumienie materiału przez ucznia, autorzy przedstawili<br />

podstawowe zagadnienia dotyczące realizacji procesów magazynowych i objaśnili kwestie<br />

związane z zapasami, transportem, kosztami, dokumentacją i ewidencją w magazynie.<br />

W opanowaniu materiału pomaga duża liczba przykładów, zdjęć, schematów oraz ćwiczeń<br />

i pytań sprawdzających wiedzę.<br />

MEN<br />

Kod 1609D1 Nr w wykazie MEN 1.6./2017 Cena 45,90 zł<br />

Andrzej Kij, Magda Ligaj,<br />

Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Obsługa magazynów. Część 2<br />

Kwalifikacja AU.22<br />

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach:<br />

technik logistyk, magazynier-logistyk.<br />

Podstawowe źródło wiedzy dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk.<br />

Podręcznik obejmuje treści z zakresu kwalifikacji AU.22 (Obsługa magazynów).<br />

Przedstawiono tu niezbędne w zawodzie wiadomości na temat obsługi magazynów<br />

przyprodukcyjnych – od organizacji produkcji aż po dokumentację przepływu materiałów.<br />

Uczeń zapozna się też z obsługą magazynów dystrybucji.<br />

MEN<br />

Kod 1609D0 Nr w wykazie MEN 1.7./2017 Cena 45,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

5


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik logistyk / magazynier logistyk<br />

Zbiór zadań<br />

z logistyki<br />

część 1<br />

branża <strong>ekonomiczna</strong><br />

• TECHNIK LOGISTYK<br />

• MAGAZYNIER-LOGISTYK<br />

Grażyna Karpus<br />

Zbiór zadań z logistyki. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.22 (poprzednio A.30)<br />

Zbiór zadań pomagający utrwalić oraz sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów<br />

z zakresu kwalifikacji A.30 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji<br />

w procesach produkcji, dystrybucji i monitorowania).<br />

Zadania dotyczą wszystkich zagadnień obowiązujących na egzaminie:<br />

od sporządzania dokumentacji magazynowej przez analizy ABC i XYZ zapasów<br />

po dystrybucję. Ostatni dział zapoznaje ze strukturą i zasadami oceniania praktycznych<br />

zadań egzaminacyjnych. Znakomita pomoc na zajęciach w technikum i na kwalifikacyjnych<br />

kursach zawodowych w zawodzie technik logistyk.<br />

Kod 1609B6<br />

Cena 29,90 zł<br />

Zbiór zadań z logistyki część 2<br />

Zbiór zadań<br />

z logistyki<br />

część 2<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Monika Knap, Radosław Knap<br />

Zbiór zadań z logistyki. Część 2<br />

branża <strong>ekonomiczna</strong><br />

• TECHNIK LOGISTYK<br />

• TECHNIK SPEDYTOR<br />

Kwalifikacja AU.32 (poprzednio A.31)<br />

Publikacja dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk realizująca treści<br />

z zakresu kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów<br />

transportowych).<br />

Zbiór zadań służący ćwiczeniu umiejętności tworzenia planów i harmonogramów<br />

dotyczących procesów transportowych. Szlifuje umiejętności w zakresie standardów<br />

identyfikacji ładunków oraz oceny jakości i efektywności procesów transportowych,<br />

a także wyliczania cen usług transportowych.<br />

Kod 1609D8 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 29,90 zł<br />

6


Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj<br />

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów<br />

i informacji w procesie produkcji<br />

Kwalifikacja A.30.1 (obecnie AU.22)<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk<br />

i realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.30 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów<br />

i informacji w procesie produkcji).<br />

Autorzy podręcznika omówili między innymi tematy związane z organizacją produkcji, przepływami zasobów<br />

w procesie produkcji oraz zasady tworzenia dokumentacji. Treści teoretyczne wsparto licznymi przykładami<br />

praktycznymi i ćwiczeniami, aby pomóc uczniom w opanowaniu materiału.<br />

Technik logistyk<br />

MEN<br />

Kod 160923 Nr w wykazie MEN 31/2014 Cena 29,90 zł<br />

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska<br />

Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych<br />

Kwalifikacja A.30.2 (obecnie AU.22)<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk<br />

i realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.30 (Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych).<br />

W publikacji omówiono między innymi gospodarkę zapasami w przedsiębiorstwie, procesy magazynowe<br />

i przechowywanie materiałów, czynności transportowe oraz informatykę w magazynie.<br />

Zagadnienia teoretyczne autorzy wsparli licznymi przykładami z praktyki gospodarczej oraz ćwiczeniami, które<br />

mają na celu pomóc uczniom w zrozumieniu opisanych treści.<br />

MEN<br />

Kod 160924 Nr w wykazie MEN 32/2014 Cena 29,90 zł<br />

Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Organizowanie i monitorowanie dystrybucji<br />

Kwalifikacja A.30.3 (obecnie AU.22)<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk<br />

i realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji A.30 (Organizowanie i monitorowanie dystrybucji).<br />

Autorzy podręcznika omówili między innymi etapy dystrybucji, jej kanały, systemy informatyczne w jej procesie,<br />

rolę uczestników łańcucha dystrybucyjnego, automatyczną identyfikację towarów oraz centra logistyczne.<br />

Treści teoretyczne wsparto licznymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, aby pomóc uczniom<br />

w przyswojeniu materiału.<br />

MEN<br />

Kod 160925 Nr w wykazie MEN 33/2014 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

7


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik logistyk<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

gospodarki materiałowej<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Jarosław Stolarski<br />

Pracownia gospodarki materiałowej.<br />

Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.30 (obecnie AU.22)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji A.30 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,<br />

dystrybucji i magazynowania).<br />

Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań, które pozwalają uczniowi kształtować<br />

umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodu. Zawiera też liczne pytania kontrolne,<br />

pomocne w samodzielnej ocenie stopnia opanowania materiału.<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kod 160975<br />

Cena 39,90 zł<br />

Część repetytoryjna: Andrzej Kij, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna<br />

Część testowa: Grażyna Karpus<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.30 (obecnie AU.22)<br />

Znakomita pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.30 (Organizacja<br />

i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania).<br />

Repetytorium systematyzuje wiadomości, których znajomość jest wymagana na egzaminie, między innymi<br />

zagadnienia związane z procesem produkcji, gospodarką zapasami i dystrybucją.<br />

W skondensowanej formie omawia procesy informatyczne, kalkulację kosztów i dokumentację<br />

w procesie logistycznym.<br />

Testy i zadania praktyczne pozwalają sprawdzić wiedzę uczniów.<br />

Kod 1609B1<br />

Cena 34,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kwalifikacja A.30<br />

Grażyna Karpus<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.30 (obecnie AU.22)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji A.30 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,<br />

dystrybucji i magazynowania).<br />

Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dodano klucz<br />

odpowiedzi i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.<br />

Kod 165331<br />

Cena 24,90 zł<br />

8


Technik logistyk<br />

Daria Cybulska, Jarosław Stolarski<br />

Organizowanie i monitorowanie<br />

procesów transportowych<br />

Kwalifikacja A.31.1 (obecnie AU.22)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji<br />

A.31 (Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych).<br />

Autorzy zaprezentowali wiedzę na temat organizowania i monitorowania procesów<br />

transportowych, a także przepisów prawa dotyczących transportu i obrotu handlowego.<br />

Pokazali także, jak zdobyć umiejętności sporządzania planu z przebiegu procesu<br />

transportowego, stosowania systemów monitorowania i rejestrowania ładunków<br />

oraz sporządzania dokumentacji.<br />

MEN<br />

Kod 160926 Nr w wykazie MEN 43/2015 Cena 29,90 zł<br />

Marcin Deja, Wojciech Matysiak, Paweł Śliżewski<br />

Organizowanie środków technicznych<br />

w celu realizacji procesów transportowych<br />

Kwalifikacja A.31.2 (obecnie AU.22)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk realizuje treści z zakresu 2. części<br />

kwalifikacji A.31 (Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów<br />

transportowych).<br />

W publikacji zaprezentowano wiedzę między innymi na temat organizowania środków<br />

technicznych w celu realizacji procesów transportowych, stosowania przepisów prawa<br />

i określania zadań transportowych. Treści teoretyczne autorzy wsparli ćwiczeniami mającymi<br />

na celu pomóc w opanowaniu materiału.<br />

MEN<br />

Kod 160927 Nr w wykazie MEN 26/2015 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

9


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik logistyk<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

transportu<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Jarosław Stolarski<br />

Pracownia transportu.<br />

Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.31 (obecnie AU.32)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych).<br />

Publikacja składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań, które pozwalają kształtować umiejętności<br />

praktyczne związane z organizowaniem transportu i zarządzaniem środkami technicznymi potrzebnymi<br />

w tym procesie. Każdy temat zawiera też pytania kontrolne, pomocne w samodzielnej ocenie stopnia<br />

opanowania materiału.<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kod 160976<br />

Cena 39,90 zł<br />

+ TESTy<br />

Egzamin zawodowy<br />

Część repetytoryjna: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska<br />

Część testowa: Grażyna Karpus<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.31 (obecnie AU.32)<br />

KwalifiKacja E.14<br />

KwalifiKacja A.31<br />

TEcHniK logiSTyK<br />

Skuteczna powtórka materiału przed egzaminem zawodowym z kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami<br />

technicznymi podczas realizacji procesów transportowych).<br />

Osoby przygotowujące się do podjęcia pracy logistyka utrwalą wiadomości i umiejętności związane<br />

m.in. z klasyfikacją środków transportu i ładunków, kalkulacją kosztów, oceną procesów transportowych,<br />

dokumentacją i przepisami prawa. Repetytorium systematyzuje wszystkie zagadnienia, których znajomość<br />

jest wymagana na egzaminie.<br />

Kod 1609B2<br />

Cena 34,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kwalifikacja A.31<br />

Grażyna Karpus<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.31 (obecnie AU.32)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych).<br />

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dodano klucz odpowiedzi<br />

i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.<br />

Kod 165332<br />

Cena 24,90 zł<br />

10


Wojciech Matysiak, Ewa Mizerska-Błasiak,<br />

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów<br />

i informacji w jednostkach gospodarczych<br />

Technik logistyk<br />

Kwalifikacja A.32.1<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk,<br />

i obejmuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu<br />

zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych).<br />

W publikacji omówiono między innymi: zadania poszczególnych jednostek gospodarczych,<br />

przetwarzanie pozyskanych informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce<br />

gospodarczej czy sporządzanie dokumentacji. W opanowaniu materiału pomogą uczniom<br />

liczne ćwiczenia.<br />

MEN<br />

Kod 160928 Nr w wykazie MEN 45/2015 Cena 29,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

Organizowanie i monitorowanie<br />

przepływu zasobów<br />

i informacji w jednostkach<br />

administracyjnych<br />

Kwalifikacja A.32.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Marcin Deja, Anna Rożej,<br />

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski<br />

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów<br />

i informacji w jednostkach administracyjnych<br />

Kwalifikacja A.32.2<br />

Podręcznik jest skierowany do uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk, i obejmuje<br />

treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów<br />

i informacji w jednostkach administracyjnych).<br />

Autorzy omówili między innymi zasady organizowania przepływu informacji w jednostce<br />

administracyjnej, rozróżniania rodzajów transportu miejskiego czy normy obsługi imprez<br />

masowych.<br />

MEN<br />

Kod 160929 Nr w wykazie MEN 49/2015 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

11


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik logistyk<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

organizacji i monitorowania<br />

przepływu zasobów i informacji<br />

w jednostkach organizacyjnych<br />

Kwalifikacja A.32<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Jarosław Stolarski<br />

Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów<br />

i informacji w jednostkach organizacyjnych.<br />

Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.32<br />

Idealna pomoc w praktycznej nauce zawodu technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie<br />

przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).<br />

Publikacja zawiera ćwiczenia i zadania przeznaczone do realizacji podczas zajęć w pracowni logistycznej.<br />

Zapewnia opanowanie przez uczniów umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.<br />

Książkę można też wykorzystać w celu przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.32.<br />

Znakomicie opracowany przez autora materiał ćwiczeniowy!<br />

Kod 1609B4<br />

Cena 39,90 zł<br />

+ TEsTy<br />

Egzamin zawodowy<br />

Część repetytoryjna: Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska<br />

Część testowa: Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

KwalifiKacja E.14<br />

KwalifiKacja A.32<br />

TEcHniK logisTyK<br />

Kwalifikacja A.32<br />

Publikacja ułatwiająca przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie<br />

przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).<br />

Repetytorium obejmuje pełny zakres tematów omawianych w toku nauki w zawodzie technik logistyk<br />

– od zagadnień dotyczących przepływu informacji i zasobów w jednostkach administracyjnych po logistykę<br />

miejską i gospodarowanie odpadami. Po powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości nauczyciel może sprawdzić<br />

wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych.<br />

Kod 1609B3<br />

Cena 34,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.32<br />

TECHNIK LOGISTYK<br />

Kwalifikacja A.32<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk, realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).<br />

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dodano klucz odpowiedzi<br />

i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.<br />

Kod 165333<br />

Cena 24,90 zł<br />

12


123 4 567<br />

Technik logistyk / Technik spedytor<br />

Podstawy logistyki<br />

......<br />

§<br />

Podstawy<br />

logistyki<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• technik logistyk<br />

• technik sPedytor<br />

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska<br />

Podstawy logistyki<br />

Publikacja niezbędna do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci<br />

tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy.<br />

To podstawowe źródło wiedzy z logistyki. Uczeń pozna między innymi zagadnienia<br />

związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw,<br />

produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.<br />

Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska,<br />

metodyk i nauczyciel praktyk.<br />

Kod 1609A9<br />

Cena 34,90 zł<br />

Podstawy transportu<br />

Podstawy<br />

transportu<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• technik logistyk<br />

• technik sPedytor<br />

Agnieszka Krupa<br />

Podstawy transportu<br />

Publikacja przeznaczona do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor,<br />

cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie<br />

w stale rozwijającej się branży transportowej.<br />

Kompendium wiedzy z różnych dziedzin: począwszy od prawa regulującego działalność<br />

transportową i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji prac związanych z obsługą<br />

ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji<br />

zadań przewozowych i kalkulacji kosztów. Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających<br />

wiedzę uczniów.<br />

Kod 1609B0<br />

Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

13


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik logistyk / Technik spedytor<br />

Język angielski<br />

zawodowy<br />

w logistyce i spedycji<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

RE<br />

Barbara Howis, Beata Szymoniak<br />

Język angielski zawodowy w logistyce i spedycji.<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów, którzy kształcą się w zawodach z branży<br />

ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją.<br />

Publikacja zawiera bogaty zbiór słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu,<br />

magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw,<br />

prowadzenia negocjacji i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się<br />

słowniczkiem, który ułatwia szybkie i skuteczne opanowanie materiału.<br />

Kod 160977<br />

Cena 34,90 zł<br />

RE<br />

Język niemiecki<br />

zawodowy<br />

w logistyce i spedycji<br />

ZESZYT ĆWICZEŃ<br />

Renata Suszczyńska i Grażyna Strzelecka<br />

Język niemiecki zawodowy w logistyce i spedycji.<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach z branży<br />

ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją.<br />

Publikacja zawiera bogaty zbiór słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu,<br />

magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw,<br />

prowadzenia negocjacji i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się<br />

słowniczkiem, który ułatwia szybkie i skuteczne opanowanie materiału.<br />

Kod 160978<br />

Cena 34,90 zł<br />

14


123 4 567<br />

Technik SPEDYTOR<br />

Organizacja transportu<br />

oraz obsługa klientów<br />

§<br />

i kontrahentów<br />

......<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK SPEDYTOR<br />

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski,<br />

Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów. Część 1<br />

Kwalifikacja AU.31<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.31<br />

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów).<br />

W publikacji omówiono zagadnienia związane z planowaniem i organizowaniem procesów<br />

transportowych oraz przedstawiono zadania transportowe, rodzaje usług transportowych,<br />

środki do realizacji usług transportowych i przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków.<br />

Teorię autorzy uzupełnili ćwiczeniami. Na końcu podręcznika uczeń znajdzie praktyczny<br />

słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz podstawowych pojęć w językach polskim,<br />

angielskim i niemieckim.<br />

Kod 1609D4 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 35,90 zł<br />

organizacja transportu<br />

oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów<br />

Część 2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

AU.31<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Anna Rożej, Justyna Stochaj,<br />

Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski<br />

Organizacja transportu oraz obsługa klientów<br />

i kontrahentów. Część 2<br />

Kwalifikacja AU.31<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor realizuje treści z zakresu kwalifikacji AU.31<br />

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów).<br />

W podręczniku omówiono kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów<br />

transportowych, prowadzenie korespondencji i negocjacji oraz organizowanie procesu<br />

załadunkowego i rozładunkowego. Przedstawiono w nim zarówno przepisy prawa w branży,<br />

jak i przepisy dotyczące rozliczeń z kontrahentami. Teorię uzupełniono ćwiczeniami,<br />

a na końcu podręcznika dodano praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych<br />

oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

• teChnik sPedytor<br />

Kod 1609D5 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 35,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

15


123 4 567<br />

<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik eksploatacji portów i terminali<br />

......<br />

§<br />

obsługa podróżnych<br />

w portach<br />

i terminalach<br />

Część 1<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

AU.33<br />

Anna Rożej, Justyna Stochaj,<br />

Anna Stromecka, Joanna Śliżewska<br />

Obsługa podróżnych w portach i terminalach.<br />

Część 1<br />

Kwalifikacja AU.33<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).<br />

W publikacji zaprezentowano wiedzę na temat: organizowania i wykonywania obsługi<br />

podróżnych w portach i terminalach. Omówiono normy i przepisy prawa dotyczące<br />

transportu oraz obsługi podróżnych. Teorię uzupełniono ćwiczeniami, a na końcu dodano<br />

praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim,<br />

angielskim i niemieckim.<br />

• TECHNIK EKsPloATACjI<br />

PorTów I TErmINAlI<br />

Kod 1609D6 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 34,90 zł<br />

obsługa podróżnych<br />

w portach<br />

i terminalach<br />

Część 2<br />

AU.33<br />

N<br />

NOWOŚĆ<br />

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka,<br />

Joanna Śliżewska, Aleksandra Śliżewska<br />

Obsługa podróżnych w portach i terminalach.<br />

Część 2<br />

Kwalifikacja AU.33<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali realizuje treści z zakresu<br />

kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).<br />

Kompendium wiedzy na temat zasad obsługi podróżnych w portach i terminalach.<br />

Przedstawiono tu sposoby przygotowania materiałów informacyjnych dla podróżnych,<br />

udzielania im informacji i sporządzania dokumentacji związanej z ich obsługą.<br />

Autorki uzupełniły teorię ćwiczeniami, a na końcu książki dodały praktyczny słowniczek pojęć<br />

i terminów branżowych oraz wykaz pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.<br />

• TECHNIK EKsPloATACjI<br />

PorTów I TErmINAlI<br />

Kod 1609D7 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 34,90 zł<br />

16


§<br />

Technik organizacji reklamy<br />

......<br />

Przygotowanie oferty<br />

produktów i usług reklamowych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna<br />

Przygotowanie oferty produktów<br />

i usług reklamowych<br />

Kwalifikacja A.26.1 (obecnie AU.29)<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy<br />

realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.26 (Sprzedaż produktów i usług<br />

reklamowych).<br />

W publikacji przedstawiono między innymi znaczenie stosowania narzędzi marketingu.<br />

Wyjaśniono zasady przygotowywania kalkulacji cen i prezentacji usług z wykorzystaniem<br />

programu komputerowego. Podręcznik zawiera liczne pytania kontrolne, które pomogą<br />

uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.<br />

MEN<br />

Kod 160965 Nr w wykazie MEN 26/2016 Cena 34,90 zł<br />

Prowadzenie<br />

sprzedaży<br />

produktów i usług reklamowych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna<br />

Prowadzenie sprzedaży produktów<br />

i usług reklamowych<br />

Kwalifikacja A.26.2 (obecnie AU.29)<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy<br />

realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.26 (Sprzedaż produktów i usług<br />

reklamowych). Publikacja pozwala zdobyć wiedzę między innymi na temat tworzenia<br />

i aktualizacji bazy danych o klientach, identyfikacji typu klienta, prowadzenia rozmowy<br />

sprzedażowej oraz przedstawiania oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych. Książka<br />

zawiera liczne przykłady i ćwiczenia oraz pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić<br />

stopień opanowania materiału.<br />

MEN<br />

Kod 160966 Nr w wykazie MEN 36/2016 Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

17


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik organizacji reklamy<br />

Tworzenie przekazu<br />

reklamowego<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Anna Kozłowska, Robert Piłka<br />

Tworzenie przekazu reklamowego<br />

Kwalifikacja A.27.1 (obecnie AU.30)<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy realizuje treści<br />

z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).<br />

W publikacji omówiono między innymi cele przekazu reklamowego i rodzaje narzędzi promocji.<br />

Zwrócono szczególną uwagę na obowiązek stosowania przepisów prawa oraz na przestrzeganie zasad<br />

etyki zawodowej. Zawarto też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi ocenić jego poziom wiedzy<br />

na temat przygotowywania kampanii reklamowej.<br />

MEN<br />

Kod 160967 Nr w wykazie MEN 10/2017 Cena 34,90 zł<br />

Projektowanie<br />

środków<br />

reklamowych<br />

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna<br />

Projektowanie środków reklamowych<br />

Kwalifikacja A.27.2 (obecnie AU.30)<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy realizuje treści<br />

z zakresu drugiej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).<br />

W publikacji omówiono między innymi formy, środki i narzędzia promocji niezbędne do przygotowania<br />

skutecznej kampanii reklamowej. Zawarto też przejrzyste schematy i tabele, które pomogą uczniowi<br />

uporządkować wiedzę, oraz pytania kontrolne przeznaczone do samodzielnego sprawdzenia jej poziomu.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

MEN<br />

Kod 160968 Nr w wykazie MEN 41/2016 Cena 34,90 zł<br />

Tworzenie<br />

planu<br />

medialnego<br />

Dorota Błaszczyk, Julita Machowska<br />

Tworzenie planu medialnego<br />

Kwalifikacja A.27.3 (obecnie AU.30)<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy realizuje treści<br />

z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).<br />

W publikacji omówiono między innymi zagadnienia związane z umiejętnością oceny projektu przekazu<br />

reklamowego przed jego publikacją czy doboru nośników i rodzaju mediów do przyjętej strategii reklamy.<br />

Zawarto też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat organizacji<br />

kampanii reklamowej.<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

MEN<br />

Kod 160969 Nr w wykazie MEN 6/2017 Cena 34,90 zł<br />

18


Przygotowywanie<br />

środków<br />

reklamowych<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna<br />

Przygotowywanie środków reklamowych<br />

Kwalifikacja A.27.4 (obecnie AU.30)<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji<br />

reklamy realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji A.27 (Organizacja<br />

i prowadzenie kampanii reklamowej).<br />

Autorzy wyczerpująco omówili między innymi zagadnienia związane z planowaniem<br />

etapów produkcji środków reklamowych. Wskazali metody i techniki tworzenia reklamy.<br />

Publikacja zawiera pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy<br />

na temat przygotowywania kampanii reklamowej.<br />

MEN<br />

Kod 160970 Nr w wykazie MEN 14/2017 Cena 34,90 zł<br />

Technik organizacji reklamy<br />

Badanie<br />

skuteczności<br />

reklamy<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK ORGANIZACJI<br />

REKLAMY<br />

Dorota Błaszczyk, Julita Machowska<br />

Badanie skuteczności reklamy<br />

Kwalifikacja A.27.5 (obecnie AU.30)<br />

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy<br />

realizuje treści z zakresu piątej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie<br />

kampanii reklamowej).<br />

Autorki wyczerpująco omówiły między innymi zagadnienia związane z opracowywaniem<br />

i interpretacją wyników badań rynku reklamy oraz z ocenianiem jakości produktów<br />

i usług reklamowych według wyznaczonych kryteriów. Publikacja zawiera pytania kontrolne,<br />

które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat przygotowywania kampanii<br />

reklamowej.<br />

MEN<br />

Kod 160971 Nr w wykazie MEN 44/2016 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

19


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

123 4 567<br />

Technik handlowiec / Sprzedawca / Technik księgarstwa<br />

......<br />

§<br />

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,<br />

Maria Danuta Wajgner<br />

Organizowanie sprzedaży.<br />

Towar jako przedmiot handlu. Część 1<br />

Kwalifikacja A.18.1 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa<br />

realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przyjmowaniem<br />

i dokumentowaniem dostaw towarów, ustalaniem cen, jakościową i ilościową<br />

kontrolą towarów, metodami ich przedstawiania, transportem wewnętrznym,<br />

magazynowaniem oraz konserwowaniem produktów i przechowywaniem towarów.<br />

Wiedza teoretyczna została wsparta przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby<br />

praktycznego wykorzystania teorii.<br />

MEN<br />

Kod 160912 Nr w wykazie MEN 5/2014 Cena 29,90 zł<br />

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,<br />

Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik<br />

Organizowanie sprzedaży.<br />

Organizacja i techniki sprzedaży. Część 2<br />

Kwalifikacja A.18.1 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa.<br />

Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z obsługą urządzeń<br />

stosowanych na różnych stanowiskach pracy, przygotowaniem towarów do sprzedaży,<br />

posługiwaniem się przepisami prawa oraz z metodami inwentaryzacji, zabezpieczania<br />

towarów przed uszkodzeniem czy kradzieżą.<br />

Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi przykładami, aby pomóc uczniom<br />

w opanowaniu materiału.<br />

MEN<br />

Kod 160913 Nr w wykazie MEN 6/2014 Cena 29,90 zł<br />

20


Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,<br />

Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik<br />

Sprzedaż towarów. Część 1. Obsługa klienta<br />

Kwalifikacja A.18.2 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu<br />

2. części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta<br />

w różnych formach sprzedaży i prowadzeniem rozmowy sprzedażowej, udzielaniem informacji o warunkach<br />

sprzedaży, określaniem rodzajów zachowań klientów, przedstawianiem oferty handlowej, stosowaniem różnych<br />

technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień klientów. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi<br />

przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.<br />

MEN<br />

Kod 160914 Nr w wykazie MEN 7/2014 Cena 29,90 zł<br />

Jadwiga Jóźwiak, Monika Knap<br />

Sprzedaż towarów. Część 2. Zajęcia w pracowni<br />

Kwalifikacja A.18.2 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu<br />

2. części kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta,<br />

udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, przedstawieniem oferty handlowej, stosowaniem różnych<br />

technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień klientów.<br />

Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami, które mają na celu pomóc uczniom<br />

w zrozumieniu opisanych treści.<br />

MEN<br />

Kod 160916 Nr w wykazie MEN 8/2014 Cena 29,90 zł<br />

Technik handlowiec / Sprzedawca / Technik księgarstwa<br />

Jadwiga Jóźwiak, Monika Knap<br />

Sprzedaż towarów. Część 3. Zajęcia w pracowni<br />

Kwalifikacja A.18.2 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca i technik księgarstwa realizuje treści z zakresu<br />

2. części kwalifikacji A.18 (Sprzedaż towarów).<br />

Autorki zaprezentowały wiedzę z zakresu umiejętności związanych ze sporządzaniem dokumentów<br />

potwierdzających sprzedaż towarów, stosowaniem przepisów dotyczących VAT-u,<br />

przestrzeganiem praw konsumenta oraz procedur związanych przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.<br />

Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

MEN<br />

Kod 160917 Nr w wykazie MEN 9/2014 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

21


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik handlowiec / Sprzedawca / Technik księgarstwa<br />

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

sprzedaży<br />

Kwalifikacja A.18<br />

• TECHNIK HANDLOWIEC<br />

• TECHNIK KSIĘGARSTWA<br />

• SPRZEDAWCA<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Jadwiga Józwiak, Monika Knap<br />

Pracownia sprzedaży. Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.18 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach sprzedawca, technik<br />

handlowiec i technik księgarstwa, realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.18 (Prowadzenie<br />

sprzedaży).<br />

Karty pracy dotyczą efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów<br />

(bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz dla poszczególnych zawodów w ramach<br />

obszaru administracyjno-usługowego (podbudowa do kształcenia<br />

w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m).<br />

Kod 165019<br />

Cena 39,90 zł<br />

Donata Andrzejczak<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.18 (obecnie AU.20)<br />

Testy i zadania praktyczne dla zawodów technik handlowiec, sprzedawca, technik<br />

księgarstwa realizują treści z kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Podręcznik zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań<br />

zamkniętych oraz 5 zadań praktycznych wraz z przykładowymi rozwiązaniami<br />

oraz wskazówkami. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.<br />

Podręcznik autorka opracowała zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych<br />

oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji.<br />

Kod 165303<br />

Cena 24,90 zł<br />

22


Katarzyna Kocierz, Marta Misiarz<br />

Prowadzenie sprzedaży.<br />

Tom I. Towar jako przedmiot handlu<br />

Kwalifikacja A.18 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa,<br />

realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

W publikacji dokładnie omówiono między innymi: towary żywnościowe (ze zwróceniem uwagi na informacje istotne<br />

dla konsumenta), BHP, techniki ergonomicznej pracy, ochronę praw konsumenta, uczciwość i odpowiedzialność<br />

sprzedawcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.<br />

Kod 165801 Nr w wykazie MEN 87/2013 Cena 19,90 zł<br />

Halina Zielińska<br />

Prowadzenie sprzedaży.<br />

Tom II. Organizacja i techniki sprzedaży<br />

Kwalifikacja A.18 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik handlowiec, technik księgarstwa oraz sprzedawca, realizuje<br />

treści w zakresie kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

Omówiono w nim zagadnienia dotyczące między innymi: zasad zamawiania, przyjmowania i dokumentowania dostaw,<br />

kontroli towarów, gospodarki zapasami, zasad ustalania cen, oznakowania towarów czy zabezpieczania towarów przed<br />

uszkodzeniem lub kradzieżą. Treści teoretyczne autorka wsparła licznymi przykładami.<br />

Kod 165802 Nr w wykazie MEN 74/2013 Cena 19,90 zł<br />

Halina Zielińska<br />

Prowadzenie sprzedaży.<br />

Tom III. Obsługa klienta<br />

Kwalifikacja A.18 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa,<br />

realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

W publikacji szczegółowo omówiono metody prowadzenia sprzedaży. Duży nacisk położono na prowadzenie rozmowy<br />

sprzedażowej i cechy osobowościowe sprzedawcy. Scharakteryzowano także typy klientów oraz zwrócono uwagę<br />

na zasady etyki i bezpieczeństwa pracy związanej ze sprzedażą.<br />

Kod 165804 Nr w wykazie MEN 70/2013 Cena 19,90 zł<br />

Technik handlowiec / Sprzedawca / Technik księgarstwa<br />

Maria Wajgner, Agnieszka Urzędowska-Wardencka<br />

Prowadzenie sprzedaży.<br />

Tom IV. Przedsiębiorca w handlu<br />

Kwalifikacja A.18 (obecnie AU.20)<br />

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, technik księgarstwa i sprzedawca, skierowany do uczniów technikum<br />

oraz zasadniczych szkół zawodowych, realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).<br />

W publikacji omówiono kwestie związane z informowaniem klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie<br />

sprzedażowej, pokazano sposoby obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy oraz przedstawiono<br />

przepisy prawa związane z VAT-em. Zawiera treści dotyczące BHP i podstaw działalności gospodarczej.<br />

Kod 165803 Nr w wykazie MEN 12/2014 Cena 19,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

23


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik handlowiec / Sprzedawca / Technik księgarstwa<br />

Zarządzanie<br />

działalnością handlową<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja A.22.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

Halina Szulce, Magdalena Florek,<br />

Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski<br />

Marketing w działalności gospodarczej<br />

Kwalifikacja A.22.1 (obecnie AU.25)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec, realizuje treści z zakresu<br />

pierwszej części kwalifikacji A.22 (Organizowanie działań reklamowych i marketingowych).<br />

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz przykładom i ćwiczeniom, pozwala zdobyć umiejętności<br />

związane z badaniem i analizą rynku, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących działalności<br />

marketingowej, podejmowaniem decyzji handlowych na podstawie analiz statystycznych oraz opracowywaniem<br />

planu marketingowego.<br />

MEN<br />

Kod 160915 Nr w wykazie MEN 36/2013 Cena 29,90 zł<br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Zarządzanie działalnością handlową<br />

Kwalifikacja A.22.2 (obecnie AU.25)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec, realizuje treści z zakresu<br />

drugiej części kwalifikacji A.22 (Zarządzanie działalnością handlową).<br />

Książka w przystępny sposób prezentuje informacje związane z działalnością firmy handlowej.<br />

Pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych, zawierania umów oraz przyjmowania<br />

i rozpatrywania reklamacji. Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

MEN<br />

Kod 160922 Nr w wykazie MEN 21/2014 Cena 24,90 zł<br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Dokumentacja ekonomiczno-finansowa<br />

Kwalifikacja A.22.3 (obecnie AU.25)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec, realizuje treści z zakresu<br />

trzeciej części kwalifikacji A.22 (Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej).<br />

Książka w przystępny sposób prezentuje wiedzę związaną z prowadzeniem rachunkowości handlowej.<br />

Uczy ustalania wyniku finansowego różnymi metodami, sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych<br />

oraz opracowywania planów finansowych. W zrozumieniu opisanych treści pomogą uczniom liczne przykłady<br />

i ćwiczenia.<br />

MEN<br />

Kod 160919 Nr w wykazie MEN 38/2013 Cena 34,90 zł<br />

24


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU<br />

Pracownia<br />

rachunkowości<br />

firmy handlowej<br />

Kwalifikacja A.22<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Teresa Gorzelany<br />

Pracownia rachunkowości firmy handlowej.<br />

Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.22 (obecnie AU.25)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów techników, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik handlowiec, realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności<br />

handlowej).<br />

Publikacja ma na celu przygotowanie uczniów do obsługi finansowo-księgowej małej firmy<br />

handlowej, prowadzącej dokumentację księgową wymaganą w rozliczeniach podatkowych.<br />

Pozwala zdobyć umiejętności wypełniania dokumentacji w formie papierowej<br />

i elektronicznej. Wiele treści ujęto w formę kart pracy.<br />

Kod 165020<br />

Cena 29,90 zł<br />

Technik handlowiec / Sprzedawca / Technik księgarstwa<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

Renata Lalak, Aneta Pękul<br />

Testy i zadania praktyczne.<br />

Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK HANDLOWIEC<br />

Kwalifikacja A.22<br />

Kwalifikacja A.22 (obecnie AU.25)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik handlowiec,<br />

realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej).<br />

Zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych, do których dołączono<br />

klucz odpowiedzi i 5 zadań praktycznych. Do rozwiązania zadań autorki wykorzystały<br />

programy Subiekt GT oraz Rewizor GT firmy InsERT GT.<br />

Kod 165330<br />

Cena 24,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

25


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik EKONOMISTA<br />

123 4 567<br />

......<br />

§<br />

Joanna Ablewicz<br />

Funkcjonowanie przedsiębiorstw.<br />

Część 1. Podstawy prawa<br />

Kwalifikacja A.35.1 (obecnie AU.25)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, realizuje treści z zakresu pierwszej<br />

części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków).<br />

W książce w przystępny sposób zaprezentowano wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania<br />

przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów<br />

podatkowych. Zawarto też liczne przykłady i ćwiczenia.<br />

MEN<br />

Kod 160905 Nr w wykazie MEN 44/2013 Cena 29,90 zł<br />

Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Funkcjonowanie przedsiębiorstw.<br />

Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw<br />

Kwalifikacja A.35.1 (obecnie AU.25)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, realizuje treści z zakresu pierwszej<br />

części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków).<br />

W książce zaprezentowano wiedzę dotyczącą między innymi planowania działalności gospodarczej, określania zadań<br />

przedsiębiorców, rozróżniania form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw czy kalkulowania cen i rozliczania VAT-u.<br />

Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.<br />

MEN<br />

Kod 160902 Nr w wykazie MEN 45/2013 Cena 34,90 zł<br />

Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Kadry i płace<br />

Kwalifikacja A.35.2 (obecnie AU.25)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, realizuje treści z zakresu drugiej<br />

części kwalifikacji A.35 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych).<br />

Książka pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych i emerytalno-<br />

-rentowych, takich jak kierowanie procesem rekrutacji, przygotowywanie dokumentacji, sporządzanie deklaracji z tytułu<br />

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zeznania dotyczącego podatku dochodowego. Publikacja zawiera liczne<br />

przykłady i ćwiczenia.<br />

MEN<br />

Kod 160908 Nr w wykazie MEN 49/2013 Cena 29,90 zł<br />

Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Planowanie, analiza <strong>ekonomiczna</strong> i sprawozdawczość<br />

Kwalifikacja A.35.3 (obecnie AU.25)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, realizuje treści z zakresu trzeciej<br />

części kwalifikacji A.35 (Planowanie, analiza <strong>ekonomiczna</strong> i sprawozdawczość).<br />

W książce zaprezentowano wiedzę dotyczącą między innymi planowania i analizy ekonomicznej, zasad sporządzania<br />

biznesplanu, stosowania wskaźników ekonomicznych, metod przygotowywania sprawozdań finansowych i materiałów<br />

analitycznych oraz korzystania z programów komputerowych. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.<br />

MEN<br />

Kod 160903 Nr w wykazie MEN 46/2013 Cena 29,90 zł<br />

26


Zbiór zadań<br />

z ekonomiki<br />

przedsiębiorstw<br />

branża <strong>ekonomiczna</strong><br />

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski<br />

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw<br />

Kwalifikacja A.35 (obecnie AU.25)<br />

Zbiór zadań pomaga w kształceniu umiejętności wskazanych w podstawie programowej do kwalifikacji A.35<br />

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji).<br />

Dzięki wykonaniu zadań o rosnącym stopniu trudności uczniowie lepiej zrozumieją materiał, utrwalą<br />

wiadomości i nauczą się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.<br />

Idealna publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw – obejmuje wszystkie<br />

najważniejsze zagadnienia, z którymi uczniowie mogą się spotkać podczas egzaminu zawodowego<br />

z kwalifikacji A.35.<br />

Technik ekonomista<br />

efekty ksZtałcenia<br />

wspólne dla branży<br />

Kod 1609B7<br />

Cena 29,90 zł<br />

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek<br />

Pracownia techniki biurowej. Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.35 (obecnie AU.25)<br />

Publikacja skierowana do uczniów i jest przeznaczona do praktycznej<br />

nauki zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji A.35 (Prowadzenie działalności w organizacji).<br />

To kompendium wiedzy praktycznej koniecznej w pracy biurowej. Opisano tu obsługę sprzętu biurowego.<br />

Omówiono zasady redagowania pism i postępowania z nimi. Uczeń dowie się też, jak zorganizować<br />

spotkania służbowe oraz jak przestrzegać tajemnicy służbowej i ustawy o danych osobowych.<br />

Kod 160972<br />

Cena 39,90 zł<br />

kwalifikacja A.35<br />

+ TEsTy<br />

Egzamin zawodowy<br />

kwalifikacja a.35<br />

TEchnik EkonomisTa<br />

Joanna Ablewicz, Damian Dębski,<br />

Paweł Dębski, Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek<br />

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.35 (obecnie AU.25)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie<br />

technik ekonomista, realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności<br />

w organizacji).<br />

W książce zaprezentowano w uporządkowany sposób najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw prawa<br />

oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Oprócz repetytorium znajduje się tu 40 pytań testowych i 5 zadań<br />

praktycznych, które pozwolą uczniowi rzetelnie ocenić swoje możliwości przed egzaminem.<br />

Kod 165350<br />

Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

27


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik ekonomista / Technik rachunkowości<br />

......<br />

§<br />

REFORMA 2012<br />

Księgowość<br />

i kalkulacja<br />

1<br />

Kwalifikacja A.36.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TEchniK EKOnOMisTA<br />

Grażyna Borowska, Irena Frymark<br />

Księgowość i kalkulacja.<br />

Część 1<br />

Kwalifikacja A.36.1 (obecnie AU.36)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista<br />

i technik rachunkowości, realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36<br />

(Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).<br />

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz licznym przykładom i ćwiczeniom,<br />

pozwala zdobyć umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych,<br />

interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, przestrzegania<br />

zasad funkcjonowania kont księgowych oraz stosowania przepisów dotyczących<br />

prowadzenia rachunkowości.<br />

MEN<br />

Kod 160906 Nr w wykazie MEN 61/2013 Cena 34,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

księgowość<br />

i kalkulacja<br />

2<br />

kwalifikacja A.36.1<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TEchnik EkOnOMisTA<br />

Grażyna Borowska, Irena Frymark<br />

Księgowość i kalkulacja.<br />

Część 2<br />

Kwalifikacja A.36.1 (obecnie AU.36)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista<br />

i technik rachunkowości, realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36<br />

(Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).<br />

Publikacja pozwala uczniowi zdobyć między innymi umiejętności rozliczania kosztów<br />

działalności organizacji, stosowania różnych metod kalkulacji czy poprawiania<br />

błędów w księgach rachunkowych.<br />

Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia i pytania kontrolne, które pomogą uczniom sprawdzić<br />

poziom wiedzy.<br />

MEN<br />

Kod 160921 Nr w wykazie MEN 62/2013 Cena 29,90 zł<br />

28


Inwentaryzacja<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja A.36.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK EKONOMISTA<br />

• TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Sprawozdawczość<br />

i analiza finansowa<br />

REFORMA 2012<br />

Kwalifikacja A.36.3<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

• TECHNIK EKONOMISTA<br />

• TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Grażyna Borowska, Irena Frymark<br />

Inwentaryzacja<br />

Kwalifikacja A.36.2 (obecnie AU.36)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik<br />

rachunkowości, realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie<br />

inwentaryzacji).<br />

Autorzy uczą, jak zdobyć umiejętności związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji, takie, jak:<br />

rozróżnianie jej etapów i rodzajów, przygotowywanie dokumentacji przebiegu prac i wykonywanie<br />

czynności inwentaryzacyjnych różnymi metodami.<br />

Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą uczniom w zrozumieniu<br />

opisanych treści.<br />

MEN<br />

Kod 160907 Nr w wykazie MEN 63/2013 Cena 24,90 zł<br />

Grażyna Borowska<br />

Sprawozdawczość i analiza finansowa<br />

Kwalifikacja A.36.3 (obecnie AU.36)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik<br />

rachunkowości, realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania<br />

finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej).<br />

W książce w przystępny sposób zaprezentowano wiedzę związaną z przygotowaniem analiz finansowych.<br />

Autorzy uczą rozróżniania metod analizy finansowej, a także stosowania wskaźników oraz oceny sytuacji<br />

majątkowej i finansowej organizacji.<br />

Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które ułatwią uczniom opanowanie materiału.<br />

MEN<br />

Kod 160920 Nr w wykazie MEN 64/2013 Cena 24,90 zł<br />

Technik ekonomista / technik rachunkowości<br />

Zbiór zadań<br />

z rachunkowości<br />

branża <strong>ekonomiczna</strong><br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Zbiór zadań z rachunkowości<br />

Kwalifikacja A.36 (obecnie AU.36)<br />

Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej, zostały przygotowane<br />

do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości dla zawodów technik<br />

rachunkowości i technik ekonomista).<br />

Publikacja może służyć również jako pomoc w nauce zawodu technik handlowiec w ramach kwalifikacji A.22<br />

(Dokumentacja ekonomiczno-finansowa).<br />

Zbiór sprawdzi się doskonale na zajęciach w technikum, na kwalifikacyjnych kursach w zawodach technik<br />

ekonomista i technik rachunkowości oraz na kursach księgowości.<br />

efekty ksZtałcenia<br />

wspólne dla branży<br />

Kod 1609B8<br />

Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

29


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik ekonomista / technik rachunkowości<br />

Teresa Gorzelany<br />

Pracownia rachunkowości.<br />

Część 1. Dokumenty. Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.36 (obecnie AU.36)<br />

Publikacja do nauki zawodów technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości<br />

na poziomie szkoły policealnej realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.36., A.35., A.65.<br />

Autorka rzeczowo omawia zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym między innymi: zasady prowadzenia<br />

dokumentacji księgowej i dokumentacji obrotu pieniężnego, zasady korzystania z aplikacji finansowo-księgowej<br />

czy zasady rozliczania podatków. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy.<br />

Kod 160930<br />

Cena 29,90 zł<br />

Teresa Gorzelany<br />

Pracownia rachunkowości.<br />

Część 2. Moja firma. Praktyczna nauka zawodu<br />

Kwalifikacja A.36 (obecnie AU.36)<br />

Publikacja do nauki zawodów technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości<br />

na poziomie szkoły policealnej realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.36., A.35., A.65.<br />

Autorka rzeczowo omawia zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym między innymi: zasady prowadzenia<br />

dokumentacji księgowej i dokumentacji obrotu pieniężnego, zasady korzystania z aplikacji finansowo-księgowej<br />

czy zasady rozliczania podatków. Po każdym rozdziale zamieszczono karty pracy.<br />

Kod 160931<br />

Cena 29,90 zł<br />

+ TEsTy<br />

Egzamin zawodowy<br />

KwalifiKacja A.36<br />

KwalifiKacja a.36<br />

TEchniK EKonomisTa<br />

TEchniK RachunKowoŚci<br />

Zofia Mielczarczyk, Joanna Libura, Monika Wolak<br />

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.36 (obecnie AU.36)<br />

Publikacja, skierowana do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości,<br />

realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości).<br />

W książce zaprezentowano uprządkowane wiadomości dotyczące księgowości i kalkulacji, inwentaryzacji oraz<br />

sprawozdawczości i analizy finansowej.<br />

Publikacja oprócz repetytorium zawiera 40 pytań testowych i 5 zadań praktycznych, do których dołączono klucz<br />

odpowiedzi do testów oraz przykładowe rozwiązania zadań.<br />

Kod 165349<br />

Cena 34,90 zł<br />

30


Technik rachunkowości<br />

......<br />

§<br />

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa<br />

Rozliczanie wynagrodzeń<br />

Kwalifikacja A.65.1 (obecnie AU.65)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik rachunkowości, realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie<br />

wynagrodzeń).<br />

W książce omówiono między innymi podstawy prawne regulujące sprawy kadrowo-płacowe,<br />

umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, czas pracy, systemy wynagradzania,<br />

naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie listy płac,<br />

rozwiązanie stosunku pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.<br />

MEN<br />

Kod 165006 Nr w wykazie MEN 37/2015 Cena 34,90 zł<br />

REFORMA 2012<br />

Rozliczanie<br />

podatków<br />

i innych danin publicznych<br />

Kwalifikacja A.65.2<br />

Podręcznik do nauki zawodu<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa<br />

Rozliczanie podatków<br />

Kwalifikacja A.65.2 (obecnie AU.65)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik rachunkowości, realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie<br />

podatków i innych danin publicznych).<br />

W książce zaprezentowano wiadomości dotyczące między innymi funkcjonowania finansów<br />

publicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetów samorządów terenowych oraz<br />

systemu podatkowego, omówiono też zasady rozliczania podatków.<br />

Publikacja zawiera kolorowe ilustracje, które motywują uczniów do nauki.<br />

MEN<br />

Kod 165007 Nr w wykazie MEN 36/2015 Cena 34,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

31


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

technik rachunkowości<br />

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa<br />

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń<br />

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych<br />

Kwalifikacja A.65.3 (obecnie AU.65)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik rachunkowości, realizuje treści z zakresu części trzeciej kwalifikacji A.65<br />

(Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).<br />

W książce zaprezentowano wiadomości dotyczące między innymi zasad rozliczania składek<br />

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz Emerytur<br />

Pomostowych. Omówiono też zasady zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowania z nich.<br />

MEN<br />

Kod 165008 Nr w wykazie MEN 35/2015 Cena 29,90 zł<br />

NOWA PODSTAWA<br />

PROGRAMOWA<br />

Testy i zadania praktyczne<br />

Egzamin zawodowy<br />

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy<br />

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI<br />

Kwalifikacja A.65<br />

Kwalifikacja A.65 (obecnie AU.65)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie<br />

technik rachunkowości, realizuje treści z zakresu części trzeciej kwalifikacji A.65<br />

(Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).<br />

W książce zaprezentowano wiadomości dotyczące między innymi zasad rozliczania składek<br />

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz Emerytur<br />

Pomostowych. Omówiono też zasady zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowania z nich.<br />

Kod 165344<br />

Cena 19,90 zł<br />

32


......<br />

§<br />

Technik administracji<br />

Jacek Boratyński<br />

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Część 1.<br />

Podstawy prawa pracy<br />

Kwalifikacja A.68.1 (obecnie AU.68)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji, realizuje<br />

treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 (Przygotowywanie dokumentów na podstawie<br />

przepisów prawa pracy i prawa cywilnego).<br />

Książka w przystępny sposób wyjaśnia, jak wykorzystywać różne źródła prawa, zapisy prawa<br />

pracy i ubezpieczeń społecznych, akty prawne oraz instrukcje i regulaminy wewnętrzne podczas<br />

wykonywania pracy w organach administracji publicznej.<br />

Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

MEN<br />

Kod 153805 Nr w wykazie MEN 18/2013 Cena 34,90 zł<br />

Joanna Ablewicz<br />

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Część 2.<br />

Podstawy prawa cywilnego<br />

Kwalifikacja A.68.1 (obecnie AU.68)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji, realizuje<br />

treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 (Przygotowywanie dokumentów na podstawie<br />

przepisów prawa pracy i prawa cywilnego).<br />

Książka przystępnie opisuje między innymi zasady korzystania z przepisów prawa cywilnego<br />

i rozróżniania osoby fizycznej od osoby prawnej. Uczy, jak określać skutki niezachowania<br />

terminów i ustalać rodzaj odpowiedzialności cywilnej. Liczne przykłady i ćwiczenia ułatwią<br />

uczniom zrozumienie opisanych treści.<br />

MEN<br />

Kod 153802 Nr w wykazie MEN 19/2013 Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

33


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Technik administracji<br />

Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa,<br />

Jarosław Wierzbicki, Emilia Rucińska-Sech, Joanna Ablewicz<br />

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego<br />

Kwalifikacja A.68.2 (obecnie AU.68)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji, realizuje treści z zakresu<br />

drugiej części kwalifikacji A.68 (Prowadzenie postępowania administracyjnego).<br />

W książce w przystępny sposób zaprezentowano wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Autorzy uczą<br />

umiejętności niezbędnych podczas pracy w jednostkach administracji publicznej, takich jak przestrzeganie zasad<br />

postępowania administracyjnego, sporządzanie dokumentów oraz przygotowywanie postanowień. Publikacja<br />

zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą uczniom w zrozumieniu materiału.<br />

MEN<br />

Kod 153803 Nr w wykazie MEN 47/2013 Cena 34,90 zł<br />

Zofia Mielczarczyk<br />

Podstawy finansów publicznych<br />

Kwalifikacja A.68.3 (obecnie AU.68)<br />

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik administracji, realizuje treści z zakresu<br />

trzeciej części kwalifikacji A.68 (Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych).<br />

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące finansów publicznych, takie jak formy organizacyjno-prawne<br />

sektora finansów publicznych, budżet jednostki organizacyjnej oraz dochody i wydatki budżetu państwa.<br />

Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą uczniom w zrozumieniu materiału.<br />

MEN<br />

Kod 160901 Nr w wykazie MEN 10/2013 Cena 29,90 zł<br />

Jacek Boratyński<br />

Testy i zadania praktyczne.<br />

Egzamin zawodowy<br />

Kwalifikacja A.68 (obecnie AU.68)<br />

Testy i zadania praktyczne dla zawodu technik administracji realizuje treści z kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta<br />

w jednostkach administracji).<br />

Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych oraz 5 zadań<br />

praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami dla ucznia. Na końcu zamieszczono klucz<br />

odpowiedzi do testów. Autor opracował testy zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną<br />

strukturą egzaminu z kwalifikacji.<br />

Kod 165304<br />

Cena 19,90 zł<br />

34


Efekty kształcenia wspólne<br />

dla zawodów branży ekonomicznej<br />

Urszula Łatka<br />

Organizacja i technika pracy biurowej<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego<br />

stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).<br />

W książce zaprezentowano wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej.<br />

Autorka uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego,<br />

korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych.<br />

Treści teoretyczne zostały wsparte licznymi przykładami wskazującymi sposoby praktycznego wykorzystania teorii.<br />

Kod 153809<br />

Cena 29,90 zł<br />

Ewelina Nojszewska<br />

Wprowadzenie do ekonomii<br />

Publikacja do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej realizuje efekty<br />

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę<br />

do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).<br />

W książce wyczerpująco objaśniono podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii<br />

i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby<br />

praktycznego wykorzystania teorii.<br />

Kod 160904<br />

Cena 29,90 zł<br />

Alicja Maksimowicz-Ajchel<br />

Zarys statystyki<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego<br />

stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).<br />

W książce omówiono między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określono ich przydatność. Autorka<br />

uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów<br />

komputerowych.<br />

Treści teoretyczne zostały wsparte przykładami oraz ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego<br />

wykorzystania teorii.<br />

Kod 153808<br />

Cena 29,90 zł<br />

KATALOG 2018/2019<br />

35


<strong>Branża</strong> eKONOMICZNA<br />

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue<br />

Prowadzenie działalności gospodarczej (z KPS i OMZ)<br />

Publikacja realizuje efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów.<br />

Autorki zarezentowały wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśniły zasady<br />

funkcjonowania gospodarki rynkowej, omówiły przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (prawo<br />

pracy, prawo o ochronie danych osobowych, prawo podatkowe, prawo autorskie). Treści teoretyczne zostały wsparte<br />

przykładami oraz ćwiczeniami ułatwiającymi zrozumienie opisanych treści.<br />

Kod 158501<br />

Cena 39,90 zł<br />

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała<br />

Bezpieczeństwo i higiena pracy<br />

W podręczniku omówiono i na podstawie praktycznych przykładów przybliżono następujące zagadnienia z zakresu BHP:<br />

uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki udzielania pierwszej<br />

pomocy przedmedycznej.<br />

Kod 163801<br />

Cena 29,90 zł<br />

Joanna Badowska-Kionka<br />

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej.<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej wyczerpująco objaśnia podstawowe<br />

pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. W publikacji przedstawiono także przepisy<br />

BHP oraz normy zatrudnienia, w tym poruszono kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania<br />

kwestionariusza osobowego.<br />

Kod 160910<br />

Cena 29,90 zł<br />

Joanna Badowska-Kionka, Joanna Długokęcka<br />

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej.<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

W zeszycie ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej wyczerpująco objaśniono<br />

podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. W publikacji przedstawiono<br />

także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym poruszono kwestie umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej<br />

czy wypełniania kwestionariusza osobowego.<br />

Kod 160911<br />

Cena 19,90 zł<br />

36


KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!<br />

<strong>Branża</strong><br />

EKONOMICZNA<br />

<strong>Branża</strong><br />

ELEKTRONICZNA,<br />

INFORMATYCZNA<br />

I ELEKTRYCZNA<br />

PUBLIKACJE ZAWOdOWE<br />

KATALOG 2018/2019<br />

PUBLIKACJE ZAWOdOWE<br />

KATALOG 2018/2019<br />

<strong>Branża</strong><br />

BUDOWLANA<br />

<strong>Branża</strong><br />

GASTRONOMICZNA<br />

PUBLIKACJE ZAWOdOWE<br />

KATALOG 2018/2019<br />

PUBLIKACJE ZAWOdOWE<br />

KATALOG 2018/2019<br />

Poznaj ofertę dla pozostałych branż: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe<br />

fryzjersko-kosmetyczna<br />

turystyczno-hotelarska<br />

medyczno-społeczna<br />

rolnicza<br />

mechaniczna i samochodowa<br />

Szczegółowe informacje na wsip.pl<br />

Pełna oferta publikacji branżowych: sklep.wsip.pl<br />

Kontakt z wydawnictwem: infolinia 801 220 555


BĘDZIEMY Z TOBĄ<br />

PRZEZ WSZYSTKIE LATA REFORMY!<br />

Szkoła policealna<br />

– do 2,5 roku<br />

Branżowa szkoła<br />

II stopnia – 2 lata<br />

Branżowa szkoła<br />

I stopnia – 3 lata<br />

Technikum<br />

– 5 lat<br />

wsip.pl – informacje o publikacjach zawodowych, w tym o nowościach<br />

i zapowiedziach, możliwość obejrzenia fragmentów podręczników<br />

sklep.wsip.pl – pełna oferta publikacji zawodowych,<br />

informacje o cenach, rabatach i promocjach<br />

infolinia 801 220 555 – bezpośrednia rozmowa z konsultantem WSiP<br />

konsultant edukacyjny – wyjaśnia wątpliwości, prezentuje publikacje,<br />

pomaga w wyborze i zamawianiu podręczników<br />

GZW259<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie<br />

przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców<br />

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,<br />

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,<br />

NIP 5272605292, kapitał zakładowy: 33.947.400,00 zł (wpłacony w całości).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!