Issue 255

theasianindependent

2 12/04/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

CHANGE OF NAME

I, Gabbar Singh S/O Mr

Surjit Singh whose permanent

address in India is VPO Tanda

Ram Sahai, Teh. Mukerian,

Diss. Hoshiarpur, Punjab and is

now living at 1 Watery Lane,

Smethwick, Birmingham, B67

6DR hereby gives notice of my

intention to change my name to

Gurpreet Singh subject to the

approval of The High

Commission of India, London.

«‘ß√≈ «Íμ¤∂ √≈«‹Ù, Ì≈appleÂ

ÏßÁ √¯Ò «apple‘≈ ª ‚apple ◊¬Δ

Ì≈‹Í≈:Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Ò÷È¿±Õ ¡À√.√Δ./¡À√.‡Δ. ¡À’‡ “⁄

ÏÁÒ≈¡ Á∂ «ÚappleØË “⁄ Ì≈apple ÏßÁ ÁΩapple≈È

ÌÛ’Δ «‘ß√≈ Ò¬Δ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ

È∂ Ì≈‹Í≈ 鱧 «˜Ó∂Ú≈apple ·«‘apple≈«¬¡≈ ‘À

Õ Ï√Í≈ √∞ÍappleΔÓØ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À «’ Ì≈apple ÏßÁ √¯Ò

‘؉ ’≈appleÈ Ì≈‹Í≈ ‚apple ◊¬Δ ‘À Â∂ ‘∞‰

¿∞È∑ª Á«Òª 鱧 Âß◊-Íz∂Ù≈È ’appleÈ≈

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ ’∞Ó≈appleΔ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «¬Ò˜≈Ó Ò◊≈«¬¡≈ ‘À

«’ Ì≈apple ÏßÁ ÁΩapple≈È Ù≈«‹Ù «‘Â

ÂØÛÎØÛ Â∂ √≈Û-α’ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ ‘À

Õ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ì≈‹Í≈

√≈«Ù √±«Ï¡ª “⁄ ÍzÙ≈√È ÚÒØ∫

√apple’≈apple ÁΔ Ù«‘ “Â∂ Á«Òª «ıÒ≈¯

¡μ«Â¡≈⁄≈apple Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd, Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 246 5323

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂

’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚ «¬Ù«Â‘≈apple

Á∂‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

Ì≈‹Í≈ Á∂Ù ÁΔ ¬∂’Â≈ Ò¬Δ

ıÂapple≈ : √ΔÂ≈apple≈Ó Ô∂⁄∞appleΔ

‘∞«Ù¡≈appleÍ∞appleÕ Ì≈appleÂΔ

’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ

(Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ) Á∂ ’ΩÓΔ

‹ÈappleÒ √’μÂapple √ΔÂ≈ apple≈Ó

Ô∂⁄∞appleΔ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª

ÁΔ Í≈apple‡Δ Á≈ Ó∞μ÷ ¿∞Á∂Ù

ÓØÁΔ √apple’≈apple 鱧 √μÂ≈ ÂØ∫

ÒªÌ∂ ’appleÈ≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈

«’ ÍÀ√∂ Íμ÷Ø∫ Ï∂Ùμ’ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ’appleÈ≈ Ó∞Ù«’Ò

‘À, Íapple ‹È √ßÿappleÙª È±ß Ó˜Ï±Â ’apple

’∂ «¬√ Í≈apple‡Δ 鱧 ’Ó˜Øapple ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈¢ Ó≈«‘ÒÍ∞apple «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ ÁΔ

ÁØ appleؘ≈ ’≈ÈÎappleß√ «Úμ⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰

Í∞μ‹∂ √zΔ Ô∂⁄∞appleΔ È∂ ÍzÀμ√ ’≈ÈÎappleß√

ÁΩapple≈È «’‘≈ «’ ’«Ó¿±«È√‡

Í≈apple‡Δ¡ª 鱧 Ì≈Ú∂∫ Ïß◊≈Ò ¡Â∂

«ÂzÍ∞apple≈ Úapple◊∂ ◊Û∑ª «Úμ⁄ ‘≈apple Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈ ‘À, Íapple «¬√

Á≈ «¬‘ ÓÂÒÏ È‘Δ∫ «’ ÈΔÂΔ¡ª

ÁΔ ‘≈apple ‘Ø¬Δ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

«Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ Ó‘ªapple≈Ù‡apple «Úμ⁄

Ì≈‹Í≈ 鱧 ¡ßÁØÒÈ ÁΔ Â≈’ Á≈

¡ßÁ≈˜≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ ‹È ¡ßÁØÒÈ ÁΔ

Ù’ÂΔ È≈Ò Á∂Ù «Úμ⁄ ¡≈apple«Ê’ ¡Â∂

√Ó≈«‹’ Í«appleÚappleÂÈ «Ò¡≈¿∞‰

Ò¬Δ √ßÿappleÙÙΔÒ ‘À¢ √zΔ Ô∂⁄∞appleΔ È∂

«’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ «Îapple’≈Íz√ÂΔ ¡Â∂

√ßÍappleÁ≈«¬’Â≈ 鱧 ‘∞Ò≈apple≈ Á∂ ’∂ ¡Â∂

√Ó≈‹ Á≈ Úμ÷-Úμ÷ ÒΔ‘ª ”Â∂

Ëapple∞ÚΔ’appleÈ ’apple’∂ √μÂ≈ ‘«Ê¡≈¿∞‰

Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À, Íapple «¬‘ ÚappleÂ≈apple≈

‘Ó∂Ù≈ È‘Δ∫ ⁄μÒ∂◊≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

«ÂzÍ∞apple≈ «Úμ⁄ ÚΔ Ì≈‹Í≈ È∂

¡≈«ÁÚ≈√Δ¡ª 鱧 Á±‹∂ Úapple◊ª È≈Ò

ÒÛ≈ ’∂ √μÂ≈ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ¢ ¿∞È∑ª

«’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ √Ó≈«‹’ ¬∂’Â≈

Ò¬Δ ıÂapple≈ ω ⁄∞μ’Δ ‘À, «‹√ «¬√

鱧 ‘apple≈¿∞‰ Ï≈apple∂ ⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ¢ ‘Øapple «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡ª

È≈Ò ◊μ·‹ØÛ √ÏßËΔ Í∞μ¤∂ √Ú≈Ò Á∂

‹Ú≈Ï «Úμ⁄ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ì≈appleÂΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ ÁΔ «¬‘ ÍzßÍapple≈ apple‘Δ ‘À «’

◊μ·‹ØÛ ‘Ó∂Ù≈ ⁄؉ª ÂØ∫ Ï≈¡Á

ωÁ∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Í≈apple‡Δ ÁΔ

«¬√∂ Ó‘ΔÈ∂ ‘ÀÁ≈apple≈Ï≈Á «Úμ⁄ ‘؉

Ú≈ÒΔ ’ΩÓΔ ’ª◊apple√ «Úμ⁄ ◊μ·‹ØÛ

Á≈ Ó∞μÁ≈ ¿∞·∂◊≈¢

ÓΩ‹±Á≈ ⁄؉ Íz‰≈ÒΔ ”Â∂ √Ú≈Ò

¿∞·≈«Á¡ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÒØ’ÂßÂapple

Ò¬Δ «¬‘ «¯’apple Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘À «’

⁄؉ª ‘≈apple ’∂ ÚΔ Í≈apple‡Δ¡ª √apple’≈appleª

ω≈¿∞‰ Á∂ ‹∞◊≈Û ’apple ÒÀ∫ÁΔ¡ª

‘È¢ ¿∞È∑ª Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª ÁΔ

Í≈apple‡Δ «¬‘ Óß◊ ˜apple±apple ’appleÁΔ ‘À «’

‹∂’apple «¬ÒÀ’‡z≈«È’ ÚØ«‡ß◊ ÓÙΔȪ

È≈Ò ‘Δ Ú؇ª Í∞¡≈¿∞‰Δ¡ª ‘È Âª

ÚΔ.ÚΔ ÍÀ‡ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ Á∂Ù Ìapple

«Úμ⁄ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂¢ √zΔ Ô∂⁄∞appleΔ È∂

«’‘≈ «’ ’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ

ˆappleΔϪ ¡Â∂ «Ó‘ÈÂ’Ù ÒØ’ª Á∂

‘μ’ª Ò¬Δ ÒÛ≈¬Δ ‹≈appleΔ appleμ÷∂◊Δ¢

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ «’√≈È

¡ßÁØÒÈ È±ß Â∂˜ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬√

ÓΩ’∂ ’≈Óapple∂‚ appleÿ±È≈Ê «√ßÿ, ⁄appleÈ

«√ßÿ «ÚappleÁΔ, ◊∞appleÓ∂Ù «√ßÿ Â∂

ÁappleÙÈ «√ßÿ Ó쇱 ÚΔ ‘≈˜apple √È¢

◊∞apple± È≈È’ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Ô±’∂ Á∂

A@ ¡«‘Ó √Ê≈Ȫ ”⁄ Ù∞Ó≈apple

Òß‚È : √μ √Ó∞ßÁappleØ∫ Í≈apple «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ «‹μÊ∂ ¡≈apple«Ê’

Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂ ÷∂Âapple «Úμ⁄ ÓμÒª Ó≈apple «apple‘≈ ‘À, ¿∞μÊ∂

Ë≈apple«Ó’ ÷∂Âapple «Úμ⁄ «ÚÒμ÷‰ ͤ≈‰ ω≈ «apple‘≈ ‘À¢

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ «√÷appleÒ∂ A@ Ó‘μÂÚͱappleÈ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈Ȫ ÁΔ

«Ò√‡ «Úμ⁄ Ô±’∂ √«Ê √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ 鱧 Ù≈ÓÒ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

«√μ÷ª Ò¬Δ «¬‘ Ó≈‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ È≈Ò

¿∞È∑ª ÁΔ Í¤≈‰ Á∂ Ó∞μÁ≈ ‘μÒ ’appleÈ «Úμ⁄ √‘≈«¬Â≈

«ÓÒ∂◊Δ¢ «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ ÓΔ‚Δ¡≈ «appleÍØapple‡ «Úμ⁄ «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢

Ïapple«ÓßÿÓ Ó∂Ò ÁΔ «appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple √«ÓÊ«Ú’ «Úμ⁄ √«ÊÂ

◊∞apple± È≈È’ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ 鱧 √‡ØÈ‘À∫‹ Â∂ ’À∫‡appleÏappleΔ ’ÀÊ∂‚appleÒ

«‹‘∂ √ÊÒª È≈Ò Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

«¬√ 鱧 “¬∂ «‘√‡appleΔ ¡≈¯ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «¬È A@@ ÍÒ∂«√˜”

«Úμ⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ ‹Ø “«‘√‡Ω«apple’ «¬ß◊ÒÀ∫‚“ ÚμÒØ∫

⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ «¬√ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á≈ «ÈappleÓ≈‰ AII@

Á∂ Á‘≈’∂ «Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ‹Ø Ô±appleÍ ”⁄ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ‘À¢

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÌΔÓ apple≈˙

¡ßÏ∂‚’apple ‹À¡ßÂΔ √ÏßËΔ apple≈‹

ÍμËappleΔ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È

‹ÒßËapple ”⁄ appleÀÒΔ AD ȱß

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ Ì≈appleÂΔ

√ß«ÚË≈È Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈. ÏΔ.¡≈apple.

¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ AD ¡ÍzÀÒ È±ß ‹À¡ßÂΔ

ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ Ú≈apple apple≈‹ ÍμËapple

Á≈ √apple’≈appleΔ √Ó≈◊Ó ÁØ¡≈Ï∂ Á∂ ◊Û∑

‹ÒßËapple ”⁄ ’appleÈ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À,

«‹√ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ’appleÈ◊∂ Õ

«¬√ Ï≈apple∂ √apple’≈appleΔ ÂΩapple “Â∂ Áμ«√¡≈

«◊¡≈ ‘À «’ ‹ÒßËapple ÁΔ ⁄؉ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ÁΔ «¬μ«¤¡≈ ¡È∞√≈apple ‘Δ

’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À, «’¿∞∫«’ Íß‹≈Ï

«ÚË≈È √Ì≈ Á∂ ‘Ò’≈ Ù≈‘’؇ ÁΔ

¿∞Í-⁄؉ «È’‡ Ì«Úμ÷ «Ú⁄ √ßÌÚ

‘À Õ Òμ◊Á≈ ‘À «’ ’ª◊apple√ «¬√

√ßÌ≈ÚΔ ¿∞Í-⁄؉ ÂØ∫ «√¡≈√Δ

Î≈«¬Á≈ ¿∞·≈¿∞‰ ÁΔ Â≈’ «Ú⁄ ‘À Õ

«¬‘ ¿∞Í-⁄؉ √ΔÈΔ¡apple ¡’≈ÒΔ

¡≈◊± √Ú. ¡‹Δ «√ßÿ ’Ø‘≈Û ÁΔ

«Íμ¤∂ «‹‘∂ ‘Ø¬Δ ÓΩ Á∂ ’≈appleÈ

’apple≈¿∞‰Δ ÍÀ apple‘Δ ‘À Õ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple

Á∂ AA √≈Òª «Íμ¤Ø∫ ÁØÏ≈apple≈ ‘Ø∫Á «Ú⁄

¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï «ÚË≈È

√Ì≈ ÁΔ «¬‘ Í«‘ÒΔ ¿∞Í-⁄؉ ‘À,

«‹μÊ∂ ’ª◊apple√ Â∂ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

«Ú⁄≈Ò∂ ˜ÏappleÁ√ Â∂ «¬«Â‘≈√’

‡μ’apple ‘؉ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ «¬‘ √Δ‡

¡ÂΔ «Ú⁄ «√¡≈√Δ appleß◊ ÏÁÒÁΔ

apple‘Δ ‘À Íapple ¡≈Ó ÂΩapple ”Â∂ «¬√ Á≈

fi∞’≈˙ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÚμÒ

«apple‘≈ ‘À Õ Ì≈Ú∂∫ «¬μ’ Ú≈apple «¬√ È∂

√¯ÒÂ≈ Á≈ «√‘apple≈ ’ª◊apple√ Á∂ «ÏË

Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ Ò≈ÒΔ Á∂ ◊μÒ «Ú⁄ ÚΔ

Í≈«¬¡≈ ‘À Õ «¬√ ÁΩapple≈È ÍÂ≈ Òμ◊≈

‘À «’ ÁØ¡≈Ï∂ Á∂ √≈apple∂ ’ª◊apple√Δ

«ÚË≈«¬’ √apple’≈appleΔ √Ó≈◊Ó È±ß

‘≈˜appleΔ Á∂ Íμ÷ ÂØ∫ «ÚÙ≈Ò Ï‰≈¿∞‰

Ò¬Δ Í±appleΔ Âapple∑ª √apple◊appleÓ ‘È Õ

Ambedkar Birth

Celebrations at the

British Parliament

For a number of years, the Federation of Ambedkarite&

Buddhist Organisations, UK (FABO UK) has been celebrating

Babasaheb Dr B.R. Ambedkar's birth anniversary at the House

of Lords, British Parliament. This year's event will be held on

Monday 30 April 2018 from 3.30pm - 5pm at the House of

Lords. As in previous years this celebration will be hosted by

Lord Harries of Pentregarth, Co-Chair of the All Parliamentary

Group for Dalits. The meeting will highlight and promote the

significant contribution DrAmbedkar has made and continues to

make in our modern-day society via a number of key speakers

from the fields of academia, parliament and Non-Government

Organisations.

For security reasons and limited spaces, the entry is by invitations

only. If you wish to attend, please contact the following

so that you receive the invitation in time.

Ms Santosh Dass MBE, President, FABO UK,

07902 806342

C. Gautam, Joint Secretary

07956 918053

Arun Kumar, General Secretary

07909 828750

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛,

ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


www.samajweekly.com

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√

ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Slavery does not merely mean a legalised

form of subjection.

It means a state of society in which some men

are forced to accept from others the purposes

which control their conduct.”

- B.R. Ambedkar

«ÚÙ∂Ù

12/04/2018

3

Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ABGÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Humans are mortal. So are ideas.

An idea needs propagation as much

as a plant needs watering.

Otherwise both will wither and die.”

- B.R. Ambedkar

ÚæÒØ∫

√Úapple◊Ú≈√Δ ÙÃΔ ÏØÁ» apple≈Ó, Ì≈◊» apple≈Ó, apple≈‹ÓæÒ,

ÂπÒ√Δ apple≈Ó Â∂ ⁄≈ȉ apple≈Ó Õ

È¬Δ¡apple Í«appleÚ≈apple ÏØÁÓÍπapple≈

’ÀÍ‡È È¬Δ¡apple

«Í≥‚ ’ø◊‰ΔÚ≈Ò,

‚≈’÷≈È≈ ‘‹≈apple≈, ‹ÒøËapple

SUCHA RAM BAGHA AND FAMILY

GLASGOW, SCOTLAND, UK

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷

ÚË≈¬Δ

ÙÃΔ Ì◊Ú≈È Á≈√ Ï˺È, ÈÀÙÈÒ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ ¡≈Î

«¬ø«‚¡È ˙Úapple√Δ˜ ’ª◊apple√ (Ô».’∂)

¡Â∂ √≈Ï’≈ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄appleÒ ¡À√Ø«√¬∂ÙÈ ÏëÓøÿÓ

¡Â∂ ÏËºÈ Í«appleÚ≈apple ÚºÒØ∫ Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ ÁΔ¡ª √Ó»‘

‹◊ ˘ Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ¡ªÕ

BHAGWAN DASS BADHAN

M. 07866 678 422


4 12/04/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

Ì≈‹Í≈ Á∂ Á«Ò ¡ÀμÓ ÍΔ¡ª Á∂ ψ≈ÚÂΔ √∞apple

√appleÏ ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ ¡Àμ√ √Δ/¡Àμ√ ‡Δ

¡À‡appleØ«√‡Δ˜ ¡À’‡ Ï≈apple∂ «ÁμÂ∂ ¯À√Ò∂ 鱧 ÒÀ ’∂

Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÚμÒØ∫ B ¡ÍzÀÒ È±ß ¡≈ÔØ‹Â

Ì≈apple ÏßÁ È∂ «¬‘ ◊μÒ ˜≈‘apple ’apple «ÁμÂΔ √Δ

«’ ¿∞‘ ’∂∫Áapple ÁΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ

’≈apple◊∞˜≈appleΔ ÂØ∫ ı∞Ù È‘Δ∫ ‘È¢ «¬√ Ó◊appleØ∫

’∂∫ÁappleΔ ’ȱßÈ ÓßÂappleΔ appleÚΔ Ùß’apple Íz√≈Á Â∂

√Ó≈‹Δ «È¡ª Á∂ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ Ê≈Úapple⁄ßÁ

◊«‘ÒØ È∂ √ªfi∂ ÂΩapple ”Â∂ ÍzÀμ√ ’≈ȯappleß√ Ò≈ ’∂

’ª◊apple√, √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ Â∂ Ï√Í≈ ¿∞μÂ∂

«¬‘ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ÏßÁ ÁΩapple≈È «‹‘ÛΔ «‘ß√≈

Ú≈ÍappleΔ ‘À, ¿∞√ Ò¬Δ «¬‘ «ÂßÈ∂ Í≈apple‡Δ¡ª ÁØÙΔ

‘È¢ ‹Ó‘±appleΔ¡Â «Úμ⁄ ¡≈͉∂ È≈Ò ‘Ø¬Δ¡ª

ÚËΔ’Δ¡ª Á∂ Íz◊‡≈Ú∂ Á≈ √Ì È±ß ‘μ’ ‘À¢

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ ÂΩı«Ò¡ª ȱß

Á±apple ’appleÈ ÚμÒ Í±apple≈ «Ë¡≈È Á∂ apple‘∂ ‘È ¡Â∂

Í≈apple‡Δ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √ßÚ∂ÁÈÙΔÒÂ≈ È±ß Í±appleΔ

Âapple∑ª √ÓfiÁΔ ‘À¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂

¡≈͉∂ Â∂ Í≈apple‡Δ Á∂ Á«Ò Íz∂Ó Á≈ Íz◊‡≈Ú≈

’appleÈ Ò¬Δ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Á∂ √≈apple∂ ÓÀ∫Ïappleª 鱧 «¬‘

«’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¬μ’ ‹ª ÁØ «ÁÈ ¡≈͉∂ ‘Ò’∂

Á∂ ¿∞È∑ª «Íß‚ª «Úμ⁄ ◊∞˜≈appleÈ, «‹μÊ∂ Íμ‡ΔÁapple‹

‹≈ª Â∂ Íμ‡ΔÁapple‹ ’ÏΔ«Ò¡ª Á∂ ÒØ’ª ÁΔ ⁄Ø÷Δ

«◊‰ÂΔ ‘À¢ Ì≈apple ÏßÁ Ó◊appleØ∫ Ì≈‹Í≈ Ù≈√Â

apple≈‹ª, Â∂ ı≈√ ’apple ’∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù, apple≈‹√Ê≈È

Â∂ ÓμË ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ «‹√ Âapple∑ª Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

Á∂ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ 鱧 Í∞Ò√ ÂÙμÁÁ Á≈ «Ù’≈apple ‘؉≈

ÍÀ «apple‘≈ ‘À Â∂ «◊z¯Â≈appleΔ¡ª Á≈ ÁΩapple ‹≈appleΔ ‘À,

¿∞√ È∂ ‘∞‰ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È≈Ò √ßÏßËÂ

Ì≈‹Í≈ Á∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïappleª; ¡ÙØ’ ÁØ‘apple∂, ¤Ø‡∂

Ò≈Ò ÷appleÚ≈apple, ÍappleÚΔÈ «ÈÙ≈Á, √≈«ÚμÂappleΔ

Ï≈¬Δ αÒ∂ Â∂ ÔÙÚß «√ßÿ 鱧 ÚΔ ‹ÈÂ’ ÂΩapple

¿∞μÂ∂ «ÚappleØË Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple

’apple «ÁμÂ≈ ‘À¢ «¬‘Ȫ «Úμ⁄Ø∫ «¬μ’-ÁØ ÓÀ∫Ïappleª È∂

ª ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ

¡≈«Áμ«Â¡≈È≈Ê Á∂ Á«Ò «ÚappleØËΔ ÚÂΔapple∂ Ï≈apple∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È±ß «Ò÷ÂΔ

«Ù’≈«¬Âª ÚΔ ’ΔÂΔ¡ª ‘È Â∂ «¬‘Ȫ

«Ù’≈«¬Âª «Úμ⁄ Áapple‹ Ú∂appleÚ≈ ‹ÈÂ’ ÚΔ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À¢ ¿∞μÂapple-Íμ¤ÓΔ «ÁμÒΔ ÂØ∫ ⁄∞‰∂ ‘ج∂

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple ¿∞«Á apple≈‹ È∂

«¬ÒÀ’‡apple≈«È’ ÓΔ‚Δ¡≈ apple≈‘Δ∫ «¬‘ «Ï¡≈È

ÈÙapple ’appleÚ≈«¬¡≈ ‘À «’ ÁØ ¡ÍzÀÒ Á∂ ÏßÁ Ó◊appleØ∫

Í∞Ò√ ÚμÒØ∫ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Úapple∞μË Úμ‚Δ

ÍμËapple “Â∂ ˜Øapple-‹Ïapple Á≈ «√Ò«√Ò≈ Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈

‘À¢ Í∞Ò√ Ùapple∂¡≈Ó ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 «‘apple≈√ «Úμ⁄

‘Δ È‘Δ∫ ÒÀ apple‘Δ, √◊Ø∫ ¿∞È∑ª ÁΔ ’∞μ‡Ó≈apple ÚΔ ’apple

apple‘Δ ‘À¢ «¬‘Ø È‘Δ∫, ¡ÀμÈ ‚Δ ¬∂ «Úμ⁄ Ì≈¬ΔÚ≈Ò

ÒØ’ ‹È Ù’ÂΔ Í≈apple‡Δ Á∂ ¡≈◊± Â∂ ’∂∫ÁappleΔ

ÓßÂappleΔ apple≈Ó «ÚÒ≈√ Í≈√Ú≈È È∂ ÚΔ ÍzÀμ√ È≈Ò

«ÓÒ‰Δ ÁΩapple≈È «¬‘ «’‘≈ ‘À, “√apple’≈apple ’ØÒ

«¬μ’ √≈Ò Á≈ ‘Δ √Óª Ï≈’Δ apple«‘ «◊¡≈ ‘À¢

√≈‚∂ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ ‘À «’ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

ÈΩ‹∞¡≈Ȫ Á∂ ÓȪ «Úμ⁄ √apple’≈apple ÍzÂΔ ‹Ø

«Ú√«Ú√∂ ÓΩ‹±Á ‘È, ¿∞È∑ª 鱧 ¤∂ÂΔ ÂØ∫ ¤∂ÂΔ

Á±apple ’appleΔ¬∂¢”

Â∂˜ ◊ÂΔ È≈Ò Ú≈Íapple apple‘∂ «¬√ ÚappleÂ≈apple∂ Â∂

Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È≈Ò √ßÏßË Í≈appleÒΔÓÀ∫‡

ÓÀ∫Ïappleª ÚμÒØ∫ «Á÷≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ψ≈ÚÂΔ Â∂Úappleª È∂

Ì≈‹Í≈ ¡≈◊±¡ª Á∂ ÓȪ «Úμ⁄ «¬‘ ÌÀ¡ ÍÀÁ≈

’apple «ÁμÂ≈ ‘À «’ ‹∂ √«ÊÂΔ È±ß √∞Ë≈appleÈ Ò¬Δ

’≈apple◊apple ’ÁÓ È≈ Í∞μ‡∂ ◊¬∂ ª ’appleÈ≈‡’ «Úμ⁄

‘؉ ‹≈ apple‘Δ¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ ‘Δ

È‘Δ∫, √◊Ø∫ B@AI «Úμ⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª ÒØ’

√Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ ÚΔ ¿∞È∑ª 鱧 «¬√ ÁΔ Ì≈appleΔ

’ΔÓ Â≈appleÈΔ ÍÀ √’ÁΔ ‘À¢ ‘∞‰ Á∂÷‰≈ «¬‘ ‘À

«’ Ì≈‹Í≈ ‘≈¬Δ ’Ó≈È «¬√ Ó√Ò∂ ȱß

√∞Òfi≈¿∞‰ Ò¬Δ ’∂ÚÒ ˜Ï≈ÈΔ ‹Ó∑ª-ıapple⁄

’appleÁΔ ‘À ‹ª ¡ÓÒΔ apple±Í «Úμ⁄ √∞«‘appleÁÂ≈ È≈Ò

’Ø¬Δ ’ÁÓ ÚΔ Í∞μ‡ÁΔ ‘ÀÕ

«ÙÚapple≈‹ ⁄Ω‘≈È ÁΔ «√¡≈√Δ ÓΩ’≈Íz√ÂΔ

ÓμË ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÙÚapple≈‹ ⁄Ω‘≈È

Á∂ ÓμÊ∂ ”Â∂ Òμ◊≈ «Ú¡≈ÍÓ ÿ∞‡≈Ò∂ Á≈

Á≈ˆ ‘≈Ò∂ ¿∞μ«apple¡≈ È‘Δ∫ √Δ «’ ¿∞ÊØ∫ Á∂

ËappleÓ ◊∞apple± ¡÷Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Íß‹ Ï≈«Ï¡ª

È∂ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ ’∞fi

«ÁȪ Á∂ ¡ßÁapple-¡ßÁapple ‘Δ √apple’≈apple «Úμ⁄

ÎÀÒ∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂ «ıÒ≈¯ Ô≈Âapple≈Úª ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ ’appleÈ◊∂¢ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚμÒØ∫ ˱Ó-

ËÛμ’∂ È≈Ò Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ ÈappleÓÁ≈

Ô≈Âapple≈ ÁΩapple≈È «¬‘ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

√Δ «’ «¬√ ÈÁΔ Á∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂

‘«apple¡≈ÒΔ Íz≈‹À’‡ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ

Â∂ «¬μ’ «ÁÈ «Úμ⁄ ‘Δ ¤∂ ’appleØÛ √Â≈‘·

Òμ÷ ÈÚ∂∫ ÍΩÁ∂ ÈÁΔ Á∂ È≈Ò Òμ◊Á∂ Ï≈appleª

«˜«Ò∑¡ª «Úμ⁄ Ò≈ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¿∞È∑≈

È∂ «¬‘ Á≈¡Ú≈ ÚΔ ’ΔÂ≈ √Δ «’ «¬√

’≈apple‹ «Úμ⁄ √apple’≈appleΔ ¡ÓÒ∂ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

apple≈‹ ÁΔ ‹ÈÂ≈ È∂ ÚΔ ÌappleÚª √«‘ÔØ◊

«ÁμÂ≈ √Δ¢ √apple’≈apple Â∂ ‹ÈÂ≈ Á∂ √ªfi∂

‹ÂȪ È≈Ò ‘Δ «¬‘ Ó‘≈È ’≈apple‹ È∂Íapple∂

⁄Û∑ √«’¡≈ ‘À¢ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ «¬√ ’ßÓ

鱧 È∂Íapple∂ ⁄≈Û∑È Ò¬Δ Ì≈appleΔ apple’Ó ıapple⁄

’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ¢

«ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡ª ÚμÒØ∫ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂

Á≈¡Ú∂ Á≈ Ú≈apple-Ú≈apple ‹ÈÂ’ ÍμËapple

¿∞μÂ∂ ÚΔ Â∂ «ÚË≈È √Ì≈ «Úμ⁄ ÚΔ ÷ß‚È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ, Íapple «ÙÚapple≈‹ ⁄Ω‘≈È

¡≈͉∂ Á≈¡Ú∂ “Â∂ ’≈«¬Ó apple‘∂¢ ¿∞È∑≈

Ò¬Δ ËappleÓ √ß’‡ ¿∞√ √Ó∂∫ ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈,

‹ÁØ∫ apple≈‹ Á∂ Íß‹ ËappleÓ ◊∞apple±¡ª, «‹È∑ª ÁΔ

ÒØ’ª «Úμ⁄ ’≈¯Δ Ó≈ÈÂ≈ ‘À, È∂ «¬‘

Á≈¡Ú≈ ’apple «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ apple≈‹ √apple’≈apple

Á∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Â∂ ÈappleÓÁ≈ Á∂ ’ß«„¡ª “Â∂

Ò≈¬∂ ◊¬∂ ’appleØÛª ÍΩ«Á¡ª Â∂ ÿÍÒ∂ ȱß

¿∞‹≈◊apple ’appleÈ Ò¬Δ Úμ÷-Úμ÷ ʪڪ ÂØ∫

ÍßÁappleª «ÁȪ ÁΔ Ô≈Âapple≈ ¡≈appleßÌ ’appleÈ◊∂¢

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ ¡≈͉∂ ’∞fi «Ú⁄Ø«Ò¡ª

Â∂ ÓßÂappleΔ¡ª apple≈‘Δ∫ ËappleÓ ◊∞apple±¡ª È≈Ò

√ßÍapple’ √≈ˉ∂ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ∂ «’ ¿∞‘

¡«‹‘≈ ’apple ’∂ apple≈‹ √apple’≈apple Ò¬Δ ’جΔ

Ó∞√ΔÏ ÷ÛΔ È≈ ’appleÈ¢ ‹ÁØ∫ Ó≈ÓÒ≈

√∞ÒfiÁ≈ Șapple È≈ ¡≈«¬¡≈ ª «ÙÚapple≈‹

⁄Ω‘≈È È∂ «¬‘Ȫ ËappleÓ ◊∞apple±¡ª 鱧 apple≈‹

ÓßÂappleΔ Á≈ Áapple‹≈ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple

«ÁμÂ≈ Â∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª 鱧 «¬√ ¡‘∞Á∂

Á∂ ¡È∞’±Ò √apple’≈appleΔ «apple‘≈«¬Ù ÚΔ

«ÓÒ∂◊Δ Â∂ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ Ò¬Δ ÓßÂappleΔ¡ª

Úª◊ √apple’≈appleΔ ’≈appleª ÚΔ «ÓÒ‰◊Δ¡ª¢

ÂÈı≈‘-ÌμÂ∂ Â∂ Á±‹Δ¡ª √‘±Òª «¬√

ÂØ∫ Úμ÷ ‘؉◊Δ¡ª¢

¿∞ÍappleØ’Â ÂØ∫ «¬‘ ◊μÒ fiμ‡ ˜≈‘apple ‘Ø

‹ªÁΔ ‘À «’ ¡√±Òª 鱧 Íz‰≈¬∂ ‘؉ Á≈

Á≈¡Ú≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ì≈‹Í≈ Á∂

«√ıappleÒΔ¡ª ÍÁÚΔ¡ª ”Â∂ ÏÀ·∂ ¡≈◊±

√μÂ≈ «Úμ⁄ ω∂ apple«‘‰ Â∂ «¬√ ÁΔ Ó∞Û

Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ «’√ ‘μÁ Âμ’ «◊apple √’Á∂

‘È¢ ’∞fi «‡μÍ‰Δ’≈appleª ÚμÒØ∫ «¬‘ Ì∂Á

ÚΔ ÷Ø«Ò∑¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬È∑ª «Úμ⁄Ø∫

’∞fi ËappleÓ ◊∞apple±¡ª Á∂ ¡≈apple ¡Àμ√ ¡Àμ√

È≈Ò È∂ÛÒ∂ √ßÏßË ‘È¢ «¬√ ’apple ’∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ Ò¬Δ ¿∞È∑ª 鱧 √«‘Ó ’appleÈ Ò¬Δ

«¬‘ Í≈ÍÛ Ú∂Ò‰∂ ͬ∂ ‘È¢ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ‘È «’ ¿∞‘ «¬‘Ø

Á≈¡Ú≈ ’appleΔ ‹≈ apple‘∂ ‘È «’ È≈

÷≈Úª◊≈ Â∂ È≈ ÷≈‰ «Á¡ª◊≈¢ ‹ÁØ∫

ÓμË ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÙÚapple≈‹

⁄Ω‘≈È È±ß «¬‘ «◊¡≈È ‘Ø«¬¡≈ «’

¿∞È∑≈ Á∂ ¡≈͉∂ «‘ßÁ±ÂμÚΔ ËappleÓ ◊∞apple±

¿∞È∑≈ Á∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á≈ ÍappleÁ≈ ¯≈Ù

’appleÈ Ò¬Δ ¿∞Â≈apple± ‘È Âª ¿∞È∑≈ È∂ fiμ‡

¿∞È∑ª 鱧 ¡‘∞«Á¡ª Á≈ Ò≈Ò⁄ Á∂ ’∂

«Íμ¤∂ ‘‡‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ª ’apple «ÁμÂ≈

‘À, Íapple √μÂ≈ Á∂ ◊«Ò¡≈«apple¡ª Âμ’

¿∞È∑≈ 鱧 Í∞⁄≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ‹ÈÂ≈ √Ì ’∞fi

Á∂÷ apple‘Δ ‘À Â∂ ’∞fi √Óª Ï≈¡Á ‘؉

Ú≈ÒΔ¡ª ⁄؉ª «Úμ⁄ ¿∞‘ ¡≈͉≈

ÎÂÚ≈ Á∂ ’∂ Áμ√ Á∂Ú∂◊Δ «’ ’≈· ÁΔ

‘ª‚Δ Ú≈apple-Ú≈apple È‘Δ∫ ⁄Û∑ÁΔ¢

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/04/2018

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ ⁄ΩËappleΔ ÓØ‘‰ Ò≈Ò

√≈ÊΔ¡ª √Ó∂ Ï√Í≈ ”⁄ Ù≈«ÓÒ

5

Î◊Ú≈Û≈Õ Î◊Ú≈Û≈ ‘Ò’∂ ÂØ∫

Ì≈‹Í≈ «‡’‡ ÂØ∫ «‹μ ’∂ ÁØ Ú≈apple

¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple «Ú⁄

’Àϫȇ ÓßÂappleΔ apple‘∂ ⁄ΩËappleΔ √ÚappleÈ≈

apple≈Ó Â∂ Ï∂‡∂ ⁄ΩËappleΔ ÓØ‘‰ Ò≈Ò ‹Ø «’

«Í¤«Ò¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª “⁄

Ì≈‹Í≈ “⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ √È È∂

¡μ‹ ÈÚª ËÓ≈’≈ ’apple«Á¡ª Ì≈‹Í≈

ÚΔ ¤μ‚ ’∂ Ï√Í≈ “⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ Õ Î◊Ú≈Û≈ «Ú÷∂

Ï√Í≈ ÚÒØ∫ appleμ÷∂ ◊¬∂ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È

‘Ò’≈ Ïß◊≈ ÂØ∫ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÚÒØ∫ ÁØ

Ú≈apple «ÚË≈«¬’ apple‘∂ ⁄ΩËappleΔ ÓØ‘‰

Ò≈Ò È∂ Ì≈‹Í≈ ¤μ‚ ’∂ Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ ‚≈. Ó∂ÿ apple≈‹

«√ßÿ «¬ß⁄≈apple‹ Ï√Í≈ Íß‹≈Ï,

‘«apple¡≈‰≈, ⁄ß‚Δ◊Û∑ Â∂ ¡ÀÓ. ¡ÀÒ.

ÂØÓapple √≈Ï’≈ ¡ÀÓ. ¡ÀÒ. √Δ.

«¬ß⁄≈apple‹ Íß‹≈Ï, ⁄ß‚Δ◊Û∑, «‘Ó≈⁄Ò

ÁΔ ‘≈˜appleΔ «Ú⁄ √±Ï≈ ÍzË≈È apple¤Í≈Ò

«√ßÿ apple≈‹± ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄

ÏÒ«ÚßÁapple apple≈Ó ⁄∂¡appleÓÀÈ ÏÒ≈’

√ßÓÂΔ ¡ΩÛ, Ì‹È «√ßÿ ’Ó≈Ó

ÏÒ≈’ √ßÓÂΔ ÓÀ∫Ïapple, √≈Ï’≈ √appleÍß⁄

√∞«appleßÁapple Í≈Ò «√ßÿ Ó∂‘ÒΔ¡≈‰≈

ÍzË≈È ’Ø¡≈Íz∂«‡Ú √Ø√≈«¬‡Δ ÿ∞ßÓ‰≈

√≈ÊΔ¡ª √Ó∂ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ Õ «¬√

ÓΩ’∂ “Â∂ ⁄ΩËappleΔ ÓØ‘‰ Ò≈Ò È∂ «’‘≈

«’ Ï√Í≈ “⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ È≈Ò ÓÀȱß

Ó≈‰ Ó«‘√±√ ‘Ø «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ Ï√Í≈

‘Δ Á«Ò √Ó≈‹ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ‘À ¡Â∂

Ï≈’Δ Í≈apple‡Δ¡ª Á«Òª ÁΔ ¡≈Ú≈˜

鱧 ÏßÁ ’appleÈ «Ú⁄ Òμ◊Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

‘È Õ ‚≈. √ÂΔÙ √∞ÓÈ ’ª◊apple√ ¤μ‚

’∂ Ï√Í≈ «Ú⁄ ÿapple Ú≈Í√Δ ’ΔÂΔ ‘À

Õ «¬√ √Ó∂∫ Íß‹≈Ï Á∂ √’μÂapple ÏΔÏΔ

apple⁄È≈ Á∂ÚΔ, ÍΔ.‚Δ. ٪ √’μÂapple

Íß‹≈Ï, ÍappleÚΔÈ Ïß◊≈, appleÓ∂Ù ’ΩÒ,

‘appleÌ‹È «√ßÿ ÏÒ≈ÒØ∫, Ò≈Ò ⁄ßÁ

¡Ω‹Ò≈, ÂΔappleÊ «√ßÿ apple≈‹Í∞apple≈,

Íapple«ÓßÁapple ÍÒ≈‘Δ, ‘appleÌ‹È

÷ÒÚ≈Û≈, ÓÈØ‘apple ’Ó≈Ó, Óμ÷‰

Ò≈Ò ⁄Ω‘≈È, ¡‹∂ ’‡≈appleΔ¡≈,

ÍappleÓ‹Δ ÷ÒÚ≈Û≈, ‹◊ÁΔÙ √μÒª,

‘appleÏß√ ’Ωapple ‹ß‚≈ÒΔ, ‘appleÁ∂Ú ’Ωapple

¡≈«Á ÓΩ‹»Á √ÈÕ

’∂∫Áapple È∂ Ó∞Û Íz◊‡≈«¬¡≈ appleØ«‘ß«◊¡≈ ÂØ∫ ıÂapple≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ appleØ«‘ß«◊¡≈ ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 Á∂Ù Á∂ ‘ØappleÈ≈∫

È≈◊«apple’≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ‘Øapple Ï∞«È¡≈ÁΔ √‘±ÒÂ≈∫ Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ appleØ«‘ß«◊¡≈ ÚÒØ∫ Á≈«¬apple ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ͇ΔÙÈ≈∫ “⁄ ‘Ø«¬¡≈

¡⁄≈È’ Ú≈Ë≈ ‘Àapple≈ÈΔ‹È’ ‘À Õ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ÂØ∫ «ÁμÒΔ

¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ “⁄ √«Ê C appleØ«‘ß«◊¡≈ ’À∫Í≈∫ “⁄ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ¡≈∫ Ï∞«È¡≈ÁΔ √‘±ÒÂ≈∫ ÁΔ ÂÎ√ΔÒΔ «appleÍØapple‡ Í∂Ù ’appleÈ È±ß «’‘≈ √Δ Õ

√apple’≈apple ÚÒØ∫ «¬√ √ÏßË “⁄ Í∂Ù ’ΔÂΔ ÁÒΔÒ “⁄ «’‘≈ «’ «‹√ Ú∂Ò∂ √apple’≈apple

Ïß◊Ò≈Á∂Ù ÂØ∫ ˆÀapple-’≈ȱßÈΔ „ß◊ È≈Ò ¡≈ apple‘∂ ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ √Óμ«√¡≈

È≈Ò √ßÿappleÙ ’apple apple‘Δ ‘À, ¡«‹‘∂ √Ó∂∫ “⁄ ¡⁄≈È’ «¬È∑≈∫ ͇ΔÙÈ≈∫ “⁄ ‘؉

Ú≈Ò≈ Ú≈Ë≈ ‘Àapple≈ÈΔ’∞ßÈ ‘À Õ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

DHADRA MOTOR SERVICES

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT Á∂ √√Â∂

apple∂‡ª Á≈ Ò≈Ì

¿π·≈˙Õ

Over 30 years Experience

MERCEDES SPECIALIST

MOT WORK & WELDING TO ALL MAKES OF

CARS AND COMMERCIAL VEHICLE

MOT Only £29.99

ALL MECHANICAL &

GENERAL REPAIRS

Mr. Ramesh Dhadra

13-15 Tatbank Road, Oldbury, Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668 M : 07790 720 752


6 12/04/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Ì≈apple ‘Δ È‘Δ∫ Í≈«’√Â≈È Á∂

ÚΔ ‘ΔappleØ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ

Ò≈‘ΩappleÕ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ

Ì≈apple Á∂ È≈Ò-È≈Ò

Í≈«’√Â≈È Á∂ ÚΔ ‘Δapple∂ ‘È¢

◊∞¡ª„Δ Ó∞Ò’ «Úμ⁄ Ù‘ΔÁ

Ì◊ «√ßÿ Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ √≈ÊΔ¡ª

Á≈ Ù‘ΔÁΔ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ Óß◊ ’ΔÂΔ

◊¬Δ «’ «¬È∑ª Ù‘ΔÁª 鱧 Ì≈appleÂ

Â∂ Í≈«’Â√Â≈È Á∂ “’ΩÓΔ

È≈«¬’” ¡ÀÒ≈«È¡≈ ‹≈Ú∂¢

¡ß◊apple∂˜ ‘’±Ó È∂ Ù‘ΔÁ Ì◊Â

«√ßÿ, apple≈‹◊∞apple± Â∂ √∞÷Á∂Ú È±ß BC

Ó≈apple⁄, AICA 鱧 Ò≈‘Ωapple ÁΔ √À∫‡appleÒ

‹∂Ò∑ «Úμ⁄ Ϊ√Δ Á∂ «ÁμÂΔ √Δ¢ «¬μÊ∂

¿∞È∑ª 鱧 ¯ª√Δ Ò≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ Êª

‘∞‰ Ù≈ÁÓ≈È ⁄Ω’ √«Ê ‘À, «‹Ê∂

Ì◊ «√ßÿ ÓÀÓØappleΔ¡Ò Î≈¿±∫‚∂ÙÈ

(ÏΔ¡À√¡ÀÓ¡À¯) Â∂ Ì◊ «√ßÿ

Î≈¿±∫‚∂ÙÈ Í≈«’√Â≈È

(ÏΔ¡À√¡À¯ÍΔ) È∂ Úμ÷Ø-Úμ÷apple∂

Ùapple˪‹ÒΔ √Ó≈◊Ó ’ΔÂ∂¢ «¬√ ÓΩ’∂

Ù‘ΔÁ-¬∂-¡≈˜Ó Á∂ ’∞fi «appleÙÂ∂Á≈appleª

È∂ ‡ÀÒΔÎØÈ apple≈‘Δ∫ √ßÏØËÈ ÚΔ ’ΔÂ≈¢

ÏΔ¡À√¡ÀÓ¡À¯ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ

«¬Ó«Â¡≈˜ appleÙΔÁ È∂ ÓÂ∂ apple≈‘Δ∫ Óß◊

’ΔÂΔ «’ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ Ó‘≈apple≈‰Δ

鱧 «¬È∑ª ¡≈˜≈ÁΔ ÿ∞Ò≈‡Δ¡ª ȱß

Ϊ√Δ Á∂‰ Ò¬Δ Ó∞¡≈¯Δ Óß◊‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Â∂ Í«appleÚ≈appleª 鱧 Ó∞¡≈Ú˜≈

«ÁμÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª

Ò≈‘Ωapple ÁΔ «¬μ’ √Û’ Ù‘ΔÁ Á∂ Ȫ

”Â∂ appleμ÷‰, Ù≈ÁÓ≈È ⁄Ω’ «Úμ⁄ ¿∞È∑ª

Á≈ Ï∞μ Ò≈¿∞‰, √’±Òª «Úμ⁄

‹ΔÚÈΔ ÍÛ∑≈¬∂ ‹≈‰ Â∂ Ù‘ΔÁ ÁΔ

Ô≈Á «Úμ⁄ ‚≈’ «‡’‡ ‹≈appleΔ ’appleÈ

ÁΔ Óß◊ ÚΔ ’ΔÂΔ¢

ÏΔ¡À√¡À¯ÍΔ Á∂ ÍzË≈È ¡ÏÁ∞μÒ≈

Ó«Ò’ È∂ «’‘≈, ““Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ

È∂ √≈Óapple≈‹Ú≈Á «ıÒ≈¯ ¡≈Ú≈˜

¿∞·≈¬Δ √Δ¢ ¿∞√ 鱧 ‘Ó∂Ù≈ Ó‘≈È

¡≈˜≈ÁΔ ÿ∞Ò≈‡Δ¬∂ Ú‹Ø∫ Ô≈Á ’ΔÂ≈

‹ªÁ≈ apple‘∂◊≈¢”” ¿∞È∑ª Ì≈appleÂΔ Â∂

Í≈«’√Â≈ÈΔ ‘’±Óª ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ

«¬È∑ª Ù‘ΔÁª 鱧 “’ΩÓΔ È≈«¬’“

¡ÀÒ≈«È¡≈ ‹≈Ú∂¢

Íapple’√ ÚºÒØ∫ √. ‹ØË «√øÿ ⁄≈«‘Ò Á∂ ¡’≈Ò

⁄Ò≈‰∂ ”Â∂ ‚±≥ÿ∂ Á∞º÷ Á≈ ÍÃ◊‡≈Ú≈

¡≥«ÓÃÂ√appleÕ Í≥‹≈ÏΔ apple≈¬Δ‡apple˜

’Ø¡≈Íapple∂«‡Ú √∞√≈«¬‡Δ

«ÒÓ«‡‚ Ò∞«Ë¡≈‰≈/

¡≥«ÓÃÂ√apple (Íapple’√) È∂

Î≈¿∞∫‚apple ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂ ÏØapple‚

‚≈«¬appleÀ’‡apple Á∂ √’μÂapple √. ‹ØË

«√øÿ ⁄≈«‘Ò ‹Ø

«’ √ø÷∂Í ÏΔÓ≈appleΔ

«Íμ¤Ø∫ D ¡ÍappleÀÒ

B@AH ˘ √ÁΔÚΔ

«Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂

‘È Á∂ ¡’≈Ò

⁄Ò≈‰∂ ”Â∂ ‚±≥ÿ∂

Á∞º÷ Á≈ ÍÃ◊‡≈Ú≈

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ √Ø√≈«¬‡Δ Á∂ ÍÃË≈È

‚≈. «Ï’appleÓ «√øÿ ÿ∞øÓ‰ ,

ÓÀÈ∂«‹≥◊ ‚≈«¬appleÀ’‡apple ‚≈.

‘apple«‹øÁapple «√øÿ ¡‡Ú≈Ò, ÍÃÀ√

√’ºÂapple ‚≈. ⁄appleÈ‹Δ «√≥ÿ

◊∞Ó‡≈Ò≈, ÏØapple‚ ¡≈¯

‚≈«¬appleÀ’‡apple Á∂ ÓÀ∫Ïapple ‚≈.ÍÃ∂Ó

«√≥ÿ Ï‹≈‹, ‚≈.«¬’Ï≈Ò ’Ωapple

√Ω∫Á, ‚≈. ‹Ø«◊øÁapple «√øÿ

«Èapple≈Ò≈ ,‚≈. √∞«appleøÁappleÍ≈Ò

«√øÿ Óø‚, ‚≈. ‹◊Δapple «√øÿ

ȱapple , ÍÃدÀ√apple √∞÷⁄appleÈ‹ΔÂ

’Ωapple «◊ºÒ, ‚≈. ‘apple«‹øÁapple «√øÿ

√±apple∂Ú≈ÒΔ¡≈, √.‹√Úø «√øÿ,

«Í≥Ã√ΔÍÒ ¡ø«ÓàÒ≈Ò Óøȉ

È∂ √ªfi∂ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ «’

⁄≈«‘Ò È∂ √Ø√≈«¬‡Δ ˘ AIGE

”⁄ ÷Û≈ ’appleÈ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡≈͉∂

¡≈÷appleΔ √Ú≈√ª Â’ √Ø√≈«¬‡Δ

Ò¬Δ Ï‘∞ «Ó‘È ¡Â∂ Ò◊È

È≈Ò ’øÓ ’ΔÂ≈ Õ «¬√ √Ó∂∫

ÁΩapple≈È √Ø√≈«¬‡Δ È∂

Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª

Úμ‚Ó∞μÒΔ¡ª

apple⁄È≈Úª ÁΔ

ÍÃ’≈√È≈ ’ΔÂΔ Õ

«¬‘ √≈apple≈ ’øÓ ¿∞È ª

ÁΔ √Óapple͉ Ì≈ÚÈ≈

’apple ’∂ ‘Δ √øÌÚ ‘Ø

√«’¡≈ Õ¿∞‘ «¬’ Âapple ª È≈Ò

√Ø√≈«¬‡Δ Óª Á≈ Áapple‹≈ appleμ÷Á∂

√È Õ ¡μ‹ ¡√Δ∫ √Ø√≈«¬‡Δ Á∂

√≈apple∂ ÓÀ∫Ïapple ¿∞È∑ª Á∂ «Ú◊Ø⁄∂

’≈apple‰ Óª-Ó«‘μ‡apple ‘ج∂

Ó«‘√»√ ’apple apple‘∂ ‘ª Õ ¿πÈ∑ª ÁΔ

¡ø«ÂÓ ¡appleÁ≈√ Á≈ √Ó≈◊Ó

AA ¡ÍappleÀÒ B@AH ˘ Á∞Í«‘apple∂

AB ÂØ∫ A Ú‹∂ ”◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

‘≈¡ Á≈ È≈‘apple≈ ”,È∂Û∂ ◊Ωapple«Óø‡

’≈Ò‹ ,ÓÒ∂apple ’؇Ò≈ «Ú÷∂

appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ √Ø√≈«¬‡Δ

Á∂ √≈apple∂ ÓÀ∫Ïappleª ¡Â∂ Ò∂÷’

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ˘ «¬√ ¡ø«ÂÓ

¡appleÁ≈√ «Ú⁄ √≈«ÓÒ ‘ج∂Õ

‚≈‡≈ ÒΔ’ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ó≈apple’ ˜∞’appleÏapple◊ È∂ ¡ÓappleΔ’Δ ’ª◊apple√ √≈‘Ó‰∂ Óß◊Δ Ó∞¡≈¯Δ

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ Ì≈apple √Ó∂ ’¬Δ Á∂Ùª Á∂

’appleΔÏ H ’appleØÛ G@ Òμ÷ ÒØ’ª Á≈ ‚≈‡≈

ÒΔ’ ‘؉ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Î∂√Ï∞μ’ Á∂ √Δ.

¬Δ. ˙. Ó≈apple’ ˜∞’appleÏapple◊ È∂ ¡ÓappleΔ’Δ

’ª◊apple√ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ó∞¡≈¯Δ Óß◊ Ò¬Δ ‘À

Õ Ó≈apple’ ˜∞’appleÏapple◊ È∂ «’‘≈ «’ ¡√Δ∫

ÒØ’ª ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ È±ß √∞appleμ«÷¡Â appleμ÷‰

Ò¬Δ «˜¡≈Á≈ ’∞fi È‘Δ∫ ’apple √’∂ Õ «¬√

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫

“È≈È’ Ù≈‘ ¯’Δapple” ÁΔ

«appleÒΔ˜ Á≈ apple≈‘ √≈¯

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «ÎÒÓ ““

È≈È’ Ù≈‘ ¯’Δapple”” ÁΔ AC ¡ÍappleÀÒ È±ß Á∂Ù

«Ú¡≈ÍΔ «appleÒΔ˜ Á≈ apple≈‘ √≈¯ ’apple«Á¡ª

ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫

«ÎÒÓ ”Â∂ appleØ’ª Ò≈¿∞‰ ÁΔ √ıÂ

È∞’Â≈⁄ΔÈΔ ’ΔÂΔ ‘À¢

⁄ΔÎ ‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈, ¬∂¡ÀÓ

÷È«ÚÒ’≈apple Â∂ ‚Δ Ú≈¬Δ ⁄ßÁapple⁄±Û Á∂ ÏÀ∫⁄

È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ √ΔÏΔ¡ÀÎ√Δ Á≈ ÍzÓ≈‰-

ÍμÂapple «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Ø¬Δ ◊apple∞Í, Ï≈‚Δ,

√Ì≈ ‹ª «Ú¡’ÂΔ «ÎÒÓ ÁΔ È∞Ó≈«¬Ù

√ÏßËΔ «’√∂ «’√Ó Á≈ «ÚÿÈ È‘Δ∫ Í≈

√’Á≈¢ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ ‹ΔÚÈ Â∂

¿∞ÍÁ∂Ùª ”Â∂ Ï‰Δ «¬√ «ÎÒÓ Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈

‘«appleßÁapple «√ßÿ «√μ’≈ ‹Ø ‹Ò √ÀÈ≈ Á∂ √≈Ï’≈

¡¯√apple ‘È, È∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Úμ⁄ ¡apple˜Δ

Á≈«¬apple ’apple ’∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ √Δ «’ ÙzØÓ‰Δ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ’Ó∂‡Δ È∂ «ÎÒÓ “Â∂

ˆÀapple’≈ȱßÈΔ „ß◊ È≈Ò Í≈ÏßÁΔ Ò≈

«ÁμÂΔ ‘À ‘≈Òª«’ √ΔÏΔ¡ÀÎ√Δ È∂ «¬√

鱧 BH Ó≈apple⁄ 鱧 ‘appleΔ fiß‚Δ Á∂ «ÁμÂΔ

√Δ¢ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «appleμ‡ Í‡ΔÙÈ

«’√∂ Ò∂÷’ ÁΔ Â«Ò√ÓΔ ÍappleÁ∂ ”Â∂

¡≈͉∂ «÷¡≈Ò ÁΔ Â√ÚΔapple’ÙΔ Á∂ ‘μ’

¿∞Íapple «’√∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ √ß√Ê≈ ÚμÒØ∫ ‘≈ÚΔ

‘؉ ÁΔ «¬‘ «¬’ ‘Øapple «Ó√≈Ò ‘À

«’¿∞∫«’ ¿∞‘ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ ‹∂ «¬‘

«ÎÒÓ Ì≈Ú ““È≈È’ Ù≈‘ ¯’Δapple ””

«√È«Ó¡ª «Úμ⁄ «appleÒΔ˜ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À

ª ¡ÓÈ ’≈ȱßÈ ÁΔ √«ÊÂΔ «Ú◊Û

√’ÁΔ ‘À¢ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ √ΔÏΔ¡ÀÎ√Δ

ÚμÒØ∫ ÍzÓ≈‰ ÍμÂapple ‹≈appleΔ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÚΔ ÷apple±Á Í≈¿∞‰≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Á∂Ù

Á∂ ’≈ȱßÈ ÂØ∫ ¿∞Íapple Áapple√≈¿∞‰ Á≈

ÔÂÈ ‘À¢

Ò¬Δ ÓÀ∫ ‚≈‡≈ ÒΔ’

Ó≈ÓÒ∂ Ò¬Δ «Èμ‹Δ ÂΩapple

”Â∂ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘ª Õ

¡ÓappleΔ’Δ ÍzÂΔ«ÈËΔ

√ÁÈ ÁΔ «¬’ ’Ó∂‡Δ

ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

˜∞’appleÏapple◊ ÁΔ «Ò÷ÂΔ

Ó∞¡≈¯Δ ”⁄ Î∂√Ï∞μ’ Á∂

√Δ. ¬Δ. ˙. È∂ Óß«È¡≈ «’ ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ¡ª

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ¡ª Ï≈apple∂ «Ú¡≈Í’ «ÁÃÙ‡Δ’Ø‰ È‘Δ∫

¡ÍÈ≈«¬¡≈ ¡Â∂ «¬‘ «¬’ Úμ‚Δ ◊ÒÂΔ √Δ Õ

˜∞’appleÏapple◊ È∂ «’‘≈ «¬‘ Ó∂appleΔ ◊Ò √Δ, ¡Â∂ ÓÀ∫

«¬√ Ò¬Δ Ó∞¡≈¯Δ Óß◊Á≈ ‘ª Õ ˜∞’appleÏapple◊ È∂ «’‘≈

«’ ÓÀ∫ Î∂√Ï∞μ’ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ’ΔÂΔ √Δ, ÓÀ∫ «¬√ ȱß

⁄Ò≈¿∞∫Á≈ ‘ª ¡Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‹Ø ’∞fi ÚΔ ‘∞ßÁ≈ ‘À,

¿∞√ Á∂ Ò¬Δ ÓÀ∫ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘ª Õ

Òß‚È ”⁄ Í∞«Ò√ ◊ØÒΔ È≈Ò «¬’ «Ú¡’ÂΔ ‘Ò≈’

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Òß‚È ⁄ «¬’ ÍÀ‡appleØÒ ÍßÍ È∂Û∂ Í∞«Ò√ ÁΔ ◊ØÒΔ È≈Ò «¬’ «Ú¡’ÂΔ Á∂ ‘Ò≈’

‘؉ ÁΔ ıÏapple «ÓÒΔ ‘À Õ Íz≈Í ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple appleÀÓÎØapple‚ «Ú⁄ Í∞«Ò√ 鱧 ÂÛ’√≈apple C:E@ Ú‹∂ «¬’

«Ú¡’ÂΔ ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ ’ØÒ ‘«Ê¡≈apple ‘؉ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’apple«Á¡ª ËÓ’Δ¡ª «ÁμÂΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª √È,

«‹√ ÂØ∫ ¿∞Íappleß ÓÀ‡appleØÍ∞ÒΔ‡È Í∞«Ò√ ÓΩ’∂ ”Â∂ Í‘∞ß⁄Δ Âª Ú∂«÷¡≈ ¿∞’ «Ú¡’ÂΔ ¡‹∂ ÚΔ ‘«Ê¡≈appleÏßÁ

√Δ Õ Í∞«Ò√ ¡È∞√≈apple D:DE Ú‹∂ ¡À√Ø ÍÀ‡appleØÒ ÍßÍ È∂Û∂ ’ØÒ∂¡apple appleØ¡ appleØ‚ ¡Â∂ ÒΩ‹ Ò∂È «Ú⁄’≈apple

‘«Ê¡≈appleÏßÁ «Ú¡’ÂΔ È±ß Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È∂ ◊ØÒΔ Ó≈apple «ÁμÂΔ ¡Â∂ E:AG Ú‹∂ ¿∞√ 鱧 «ÓÃÂ’

¡ÀÒ≈È «ÁμÂ≈ Õ «ÓÃÂ’ ÁΔ ¿∞Óapple ’appleΔÏ D@ √≈Ò Áμ√Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À, Íapple Í∞«Ò√ È∂ ¡‹∂ Âμ’ ¿∞√ ÁΔ

Í«‘⁄≈‰ ‹ÈÂ’ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/04/2018

7

‹À ÌΔÓ

‹À Ì≈appleÂ

Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈.

ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂

ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘

‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

Ï√Í≈ √ÍØapple‡‹ Ô».’∂. È∂ ÓÈ≈«¬¡≈

√≈«‘Ï ÙÃΔ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÚ√

‹ÒøËappleÕ Ï≈Ó√∂¯, ‚Δ.¡À√.ÎØ. ¡Â∂ Ï‘π‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Á∂

‹ÈÓÁ≈Â≈ √≈«‘Ï ÙÃΔ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ Í»appleΔ ÁπÈΔ¡ª

«Úæ⁄ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Ï√Í≈ √ÍØapple‡‹ Ô».’∂. ÚæÒØ∫ ÚΔ

‚≈.¡øÏ∂‚’apple ’«Ó¿πÈ‡Δ √À∫‡apple «Úæ÷∂ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ

«Á‘≈Û≈ Í»appleΔ ÙappleË≈ Â∂ ¿πÂÙ≈‘ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂

√≈«‘Ï ÙÃΔ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á∂ ‹ΔÚÈ ¡Â∂ Ï‘π‹È √Ó≈‹ ˘ «¬’æ·∂

’appleÈ Ò¬Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¿πÈ∑ª ÁΔ «Ó‘È Ï≈apple∂ ⁄≈ȉª Í≈¿π∫«Á¡ª

ÏπÒ≈«apple¡ª ÷πÙ«ÚøÁapple «ÏæÒ≈, ÓÈ‹Δ ‹æ√Δ, √ΔÈΔ¡apple Ï√Í≈ ¡≈◊»

¯’Δapple ⁄øÁ ⁄Ω‘≈È, Âapple√∂Ó ’ΩÒ, «Ú‹À ‘apple¯, √ÃΔÓÂΔ √æ«Â¡≈ appleæ»

¡≈«Á È∂ «’‘≈ «’ √≈«‘Ï ÙÃΔ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ «ÁzÛ «¬apple≈Á∂ ¡Â∂

√÷ «Ó‘È È≈Ò Á«Òª ¡Â∂ ͤ«Û¡ª Á∂ ‘æ’ª ÁΔ ÒÛ≈¬Δ

ÒÛ«Á¡ª ’Á∂ «Íæ¤∂ ÓπÛ ’∂ È‘ƒ Á∂«÷¡≈ ¡Â∂ ¿π‘ Ì≈apple Á∂

Í«‘Ò∂ ¡≈◊» ‘È «‹È∑ª È∂ √Ó≈‹ ’ΩÓ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ ¡≈͉Δ

«Ú«◊¡≈ÈΔ ÁΔ ÈΩ’appleΔ ¤æ‚Δ, Í«appleÚ≈apple ¤æ«‚¡≈ ¡Â∂ √≈appleΔ ¿πÓapple

«Ú¡≈‘ È‘ƒ ’apple≈«¬¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ apple≈‹ ’πÓ≈apple Í≈Ò, √π«appleøÁapple,

ÓÈØ‘apple Ò≈Ò «ÚappleÁΔ, Á«ÚøÁapple ⁄øÁapple, Ì◊Úø «√øÿ, Á∂Ú √πÓÈ

(‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ) ¡≈«Á È∂ Ï‘π‹È √Ó≈‹ ˘

Ï√Í≈ Á∂ ‘≈Òª Ï≈apple∂ «Ú⁄≈apple «ÚÓappleÙ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ

«¬√ ÓΩ’∂ «¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ’ØÈ∂-’ØÈ∂ ÂØ∫ Í‘πø⁄∂ Ï√Í≈ √ÓappleÊ’ª «Úæ⁄

‘appleÁΔÍ Ò≈÷≈ Òø‚È, ‘apple«‹øÁapple √øË» Òø‚È ¡Â∂ Á«ÚøÁapple Ò≈÷≈

ÚΔ ÓΩ‹»Á √ÈÕ

ÚºÒØ∫ - Ï‘π‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ √Í؇apple˜ Ô».’∂

Contact : 07886 780 331, 07737 983 200


8 12/04/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

apple≈Ù‡apple «ÈappleÓ≈Â≈, Ôπº◊ ÍπappleπÙ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

«√º«÷¡≈ Ù∂appleÈΔ Á≈ ¿π‘ ÁπºË ˛, ‹Ø ÍΔÚ∂◊≈ Á‘≈Û∂◊≈ ‘Δ

-Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

“I like the religion that teaches

liberty, equality and fraternity.”

-B.R. Ambedkar

Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ABGÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Religion must mainly be a matter of principles

only. It cannot be a matter of rules. The

moment it degenerates into rules, it ceases to be

a religion, as it kills responsibility which is an

essence of the true religious act.”

- B.R. Ambedkar

Mr. Madan Gopal Saroye &

Mrs Surinder Kumari Saroye

GURPREET BANSI & HARI CHAWLA London

MOB. 07487 671 718 MOB. 07983 475 452


www.samajweekly.com

Ì≈‹Í≈ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ ”⁄ «apple’≈apple‚ Ú≈Ë≈, ’ª◊apple√ Á∂ “Á≈ÈΔ” apple∞μ√∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ

«Úμ⁄ HA.AH ¯Δ√ÁΔ ÚË ’∂ A,@CD.BG ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ‘Ø

◊¬Δ ‘À, ‹Á«’ ’ª◊apple√ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ «Úμ⁄ AD ¯Δ√Á

ÿμ‡ ‘Ø ’∂ BBE.CF ’appleØÛ apple∞ͬ∂ apple«‘ ◊¬Δ ‘À¢ «¬‘

¡ß’Û∂ «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª Ô≈ÈΔ B@AE-AF Â∂ B@AF-AG

Á∂ ‘È¢

¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ Î≈apple ‚ÀÓØ’zÀ«‡’ «appleÎ≈appleÓ√ (ADR) ÁΔ

«appleÍØapple‡ «Úμ⁄ √μ ’ΩÓΔ Í≈apple‡Δ¡ª Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ, ’ª◊apple√, Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ, ÈÀÙÈ«Ò√‡

’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ, ’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ ¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈ Â∂

«Âz‰Ó±Ò ’ª◊apple√ ÁΔ «appleÍØapple‡ Í∂Ù ’ΔÂΔ ‘À¢ «appleÍØapple‡

Sandwell Wolverhampton

Birmingham & Solihull Plated

Vehicle available

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Recovery & Storage

Personal

Injury

Specialist

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

«ÚÙ∂Ù

«Úμ⁄ «¬È∑ª Í≈apple‡Δ¡ª È∂ ¡≈Í‰Δ ’∞μÒ ¡≈ÓÁÈ

A,EEI.AG ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ¡ÀÒ≈ÈΔ ‘À ‹Á«’ ıapple⁄∂

A,BBH.BF ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Áμ√∂ ‘È¢ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ’ØÒ

‹Ó∑ª ’appleÚ≈¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È±ß ¡≈Ë≈apple ω≈ ’∂ «¬‘

«appleÍØapple‡ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢

¬∂.‚Δ.¡≈apple. ÚμÒØ∫ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ «¬√ «appleÍØapple‡ «Úμ⁄

Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À «’ √≈appleΔ¡ª «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡ª ȱß

√±⁄È≈ Á∂ ¡«Ë’≈apple Á∂ ÿ∂apple∂ ¡ßÁapple «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂ ª ‹Ø

ÒØ’ÂßÂapple È±ß Ó˜Ï±Â Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂¢ «appleÍØapple‡ «Úμ⁄

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡ª Á∂ ⁄ßÁ≈, Á≈È Â∂ ‘Øapple ¡≈ÓÁÈ √appleت

鱧 ‹ÈÂ’ ’appleÈ ÁΔ Óß◊ ÚΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢

07958-320-320 07929-673-710 HEALTH CHECK AND

CPR TRAINING AT

RAMGARHIA GURDWARA

A mini health check and CPR training organised by

East Midlands Ambulance Service with the

HEARTWIZE team and Joe Humpheries

Memorial Trust {JHMT} is being held at RAM-

GARHIA Sikh Gurdwara, 51 Meynell Road,

Leicester. LE5 3NE on Sunday 15th April from

9.00 am to 2.00 pm.

Those who wish to can learn how to resuscitate

someone who is in CARDIAC ARREST, how to

use a defibrillator, how to use your Ambulance

Service appropriately and find out about a career in

the Ambulance Service. The above services will

also be provided in Asian languages such as

Punjabi, Hindi, Urdu and Gujrati,

A team of Accident and Emergency (A &E) doctors,

nurses, medical students, volunteers and GP s

will be present to assist with the services provided

on the clay. For further information. please contact

Kuldip Singh Bhamra QAM on 07814 489 364.

Ó∞‘ßÓÁ ¡È≈√ È∂ ÂØ«Û¡≈ «ÓÒ÷≈ «√ßÿ Á≈ «apple’≈apple‚

◊ØÒ‚ ’Ø√‡: Ì≈appleÂΔ ¡ÊÒΔ‡ Ó∞‘ßÓÁ ¡È≈√

Ô≈‘Δ¡≈ È∂ apple≈Ù‡appleÓß‚Ò ÷∂‚ª Á∂ D@@ ÓΔ‡apple Á∂

Î≈¬ΔÈÒ˜ «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ Êª ω≈ Ò¬Δ ‘À¢ ¿∞삉∂

«√μ÷ «ÓÒ÷≈ «√ßÿ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡«‹‘≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¿∞‘

Á±‹∂ Ì≈appleÂΔ Ï‰ ◊¬∂ ‘È¢ ¡≈͉∂ «¬√ ’≈appleÈ≈Ó∂

È≈Ò ¡È≈√ È∂ «ÓÒ÷≈ «√ßÿ Á≈ «apple’≈apple‚ ÚΔ ÂØÛ

«ÁμÂ≈ ‘À¢

Ó∞‘ßÓÁ ¡È≈√ Ô≈‘Δ¡≈ È∂ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ Á∂ ◊ØÒ‚

’Ø√‡ «Úμ⁄ ‹≈appleΔ BAÚΔ¡ª apple≈Ù‡appleÓß‚Ò ÷∂‚ª «Úμ⁄

D@@ ÓΔ‡apple ÁΔ ÁΩÛ DE.DD √À’ß‚ «Úμ⁄ ͱappleΔ

’apple«Á¡ª ¯≈¬ΔÈÒ «Úμ⁄ Ì≈appleÂ È±ß Êª «ÁÚ≈¬Δ ‘À¢

12/04/2018

«ÓÒ÷≈ «√ßÿ È∂ AIEH «Úμ⁄ ÓÀÒÏappleÈ «Úμ⁄

‘Ø¬Δ¡ª ’≈ÓÈÚÀÒÊ ◊∂Ó˜ «Úμ⁄ DF.F √À’ß‚˜ «Úμ⁄

D@@ ÓΔ‡apple ÁΔ ÁΩÛ ıÂÓ ’apple«Á¡ª ‘Ø«¬¡ª ◊ØÒ‚

ÓÀ‚Ò «‹μ«Â¡≈ √Δ¢ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬√ ÁΩÛ È±ß DD@ ◊˜

ÁΔ apple∂√ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √Δ¢ «ÓÒ÷≈ «√ßÿ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰

Â’ «√appleÎ «¬μ’ Ì≈appleÂΔ ¡ÊÒΔ‡ È∂ ‘Δ √ØÈ ÂˆÓ≈

«‹μ«Â¡≈ ‘À¢ B@AD «Úμ⁄ «Ú’≈√ ◊ΩÛ≈ È∂ «‚√’√

ÊzØ¡ «Úμ⁄ Á∂Ù Ò¬Δ √ØÈ ÂˆÓ≈ «‹μ«Â¡≈ ‘À¢ Ó∞‘ßÓÁ

¡È≈√ Ô≈‘Δ¡≈ ÁΔ D@@ ÓΔ‡apple ÁΩÛ Á∂ Î≈¬ΔÈÒ

«Úμ⁄ Á≈ıÒ∂ È∂ Ì≈appleÂ Ò¬Δ «¬μ’ ‘Øapple ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò

ÁΔ ¡≈√ ‹◊≈ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

9

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752


10 12/04/2018 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VIL-

LAGE UNIT 3, 192 EAL-

ING ROAD, WEMBLEY,

MIDDLESEX HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

ıÏappleª

12/04/2018

11

√∞Ò‘≈‰Δ √≈ÊΔ¡ª √Ó∂Â

Ï√Í≈ ”⁄ ‘ج∂ Ù≈«ÓÒ

‹ÒßËappleÕ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÂØ∫

Úμ÷ ‘Ø ’∂ Á«Ò ’zªÂΔ ÁÒ Á∂ fiß‚∂

‘∂· ’ßÓ ’apple apple‘∂ ¡≈◊± √: Ò≈Ò

«√ßÿ √∞Ò‘≈‰Δ È∂ √≈ÊΔ¡ª √Ó∂Â

Ï√Í≈ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ ‘À Õ Ï√Í≈ Á∂ Íß‹≈Ï «¬ß⁄≈apple‹

‚≈: Ó∂ÿapple≈‹ Â∂ ¡ÀÓ.¡ÀÒ. ÂØÓapple

¡Â∂ √±Ï≈ ÍzË≈È apple¤Í≈Ò «√ßÿ apple≈‹±

È∂ √: √∞Ò‘≈‰Δ Â∂ √≈ÊΔ¡ª ȱß

«√appleØÍ≈˙ Ì∂‡ ’apple ’∂ √Ú≈◊ ’ΔÂ≈

Â∂ ÌappleØ√≈ ˜≈‘apple ’ΔÂ≈ «’ ¿∞‘

Í≈apple‡Δ ÁΔ Ó˜Ï±ÂΔ Ò¬Δ ’ßÓ

’appleÈ◊∂ Õ «¯appleؘÍ∞apple «˜Ò∑∂ È≈Ò

√Ïß«Ë √: √∞Ò‘≈‰Δ Ï√Í≈ Á∂

√ß√Ê≈Í’ √Ú: Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó Á∂

√≈ÊΔ apple‘∂ ‘È Õ ¿∞’ ¡≈◊±¡ª È∂

«’‘≈ «’ Á∂Ù Ìapple “⁄ Ì≈‹Í≈ Â∂

¡≈apple.¡À√.¡À√. «ÚappleØËΔ Ó≈‘ΩÒ Ï‰

«apple‘≈ ‘À ¡Â∂ Á∂Ù Á∂ apple≈‹√Δ ÒØ’

ÌÀ‰ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È±ß ÏÁÒ Ú‹Ø∫

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ Á∂Ù ”⁄ √≈Ò B@AD ÂØ∫ B@AF Âμ’

«ÂßÈ √≈Òª Á∂ ÁΩapple≈È ’apple˜∂, «ÁÚ≈ÒΔ¡≈ÍÈ Â∂ ‘Øapple ’≈appleȪ È≈Ò ’appleΔÏ CF

‘˜≈apple «’√≈Ȫ ¡Â∂ ÷∂ ӘÁ±appleª È∂ ı∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂΔ ‘À Õ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂappleΔ

apple≈Ë≈ÓØ‘È «√ßÿ È∂ B@AD, B@AE Á∂ apple≈Ù‡appleΔ ¡Íapple≈Ë «apple’≈apple‚ «Ï¿±appleØ Á∂

¡ß’Û∂ ¡Â∂ √≈Ò B@AF Á∂ ¡ß«ÂÓ ¡ß’«Û¡ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò ÒØ’ √Ì≈ “⁄

«¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ Õ ÒØ’ √Ì≈ ”⁄ ¡À‚ÚØ’∂‡ ‹Ø¬∂√ ‹≈apple‹ Á∂ ÍzÙÈ Á∂

«Ò÷ÂΔ ‹Ú≈Ï ”⁄ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂappleΔ È∂ «’‘≈ «’ ◊z«‘

ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ apple≈Ù‡appleΔ ¡Íapple≈Ë «apple’≈apple‚ «Ï¿±appleØ Á∂ “Ì≈appleÂ

”⁄ ‘≈Á√∂ ”⁄ ÓΩª ¡Â∂ ı∞Á’∞ÙΔ¡ª” Ȫ¡ Á∂ Íz’≈ÙÈ ”⁄

ı∞Á’∞ÙΔ¡ª È≈Ò ‹∞ÛΔ «appleÍØapple‡ Á∂ ¡È∞√≈apple √≈Ò B@AD

”⁄ ABCF@, B@AE ”⁄ ABF@B ¡Â∂ B@AF ”⁄ AACG@

«’√≈Ȫ Â∂ ÷∂ ӘÁ±appleª ÚÒØ∫ ı∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ

◊μÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‘À Õ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂapple≈Ò∂ ÂØ∫ Íz≈ÍÂ

‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple

√≈Ò B@AE ÁΔ «appleÍØapple‡

Áμ√ÁΔ ‘À «’ Á∂Ù Ìapple

”⁄ «ÁÚ≈ÒΔ¡≈ÍÈ ‹ª

’apple˜∂ Á∂ ’≈appleÈ H@@G

«’√≈Ȫ ¡Â∂ DEIE

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Ó˜Á±appleª È∂ ı∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂΔ Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

Á∂Ù ”⁄ EB ¯Δ√ÁΔ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Í«appleÚ≈appleª Á∂ ’apple˜Á≈apple

‘؉ Á≈ ¡È∞Ó≈È ‘À ¡Â∂ ÍzÂΔ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Í«appleÚ≈apple “Â∂

Ï’≈«¬¡≈ ¡Ω√ ’apple˜≈ DG@@@ apple∞ͬ∂ ‘À Õ apple≈Ë≈ ÓØ‘È

«√ßÿ È∂ apple≈Ù‡appleΔ ÈÓ±È≈ √appleÚ∂ı‰ Á¯Âapple Á∂ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ

Úapple∑∂ ‹∞Ò≈¬Δ B@AB-‹±È B@AC Á∂ √ßÁappleÌ Á∂ Ò¬Δ Á∂Ù

Á∂ Í∂∫‚± ı∂Âappleª ”⁄ G@Ú∂∫ ÁΩapple Á∂ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Í«appleÚ≈apple Á∂

√appleÚ∂ı‰ ¡ß’«Û¡ª Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ «¬‘ ◊μÒ ’‘Δ Õ

¿∞È∑ª Áμ«√¡≈ «’ ¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ ÍμËapple ”Â∂ Ï’≈«¬¡≈

’apple˜∂ Á≈ Ò◊Í◊ F@ ¯Δ√ÁΔ √ß√Ê≈◊ √zت apple≈‘Δ∫

«Ò¡≈ «◊¡≈ √Δ «‹√ ”⁄ √apple’≈apple ÂØ∫ B.A ¯Δ√ÁΔ,

√«‘’≈appleΔ √«ÓÂΔ ÂØ∫ AD.H ¯Δ√ÁΔ ¡Â∂ ÏÀ∫’ª ÂØ∫ «Ò¡≈

«◊¡≈ ’apple˜≈ DB.I ¯Δ√ÁΔ √Δ Õ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂappleΔ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Í«appleÚ≈appleª ÚÒØ∫ ˆÀapple-√ß√Ê≈◊Â

√zت ÂØ∫ Ò¬∂ ◊¬∂ Ï’≈«¬¡≈ ’apple˜∂ ”⁄ ÷∂ÂΔ ¡Â∂

’≈appleØÏ≈appleΔ Ù≈‘±’≈appleª ÂØ∫ BE.H ¯Δ√ÁΔ, Á∞’≈ÈÁ≈appleª Â∂

ÚÍ≈appleΔ¡ª ÂØ∫ B.I ¯Δ√ÁΔ, ÈΩ’appleΔÍ∂Ù≈ ‹ª ˜ÓΔÈ Á∂

Ó≈Ò’ª ÂØ∫ @.H ¯Δ√ÁΔ, «appleÙÂ∂Á≈appleª Â∂ «ÓμÂappleª ÂØ∫ I.A

¯Δ√ÁΔ ¡Â∂ ‘ØappleȪ ÂØ∫ A.F ¯Δ√ÁΔ ’apple˜≈ «Ò¡≈ «◊¡≈

√Δ Õ ¿∞È∑ª Áμ«√¡≈ «’ ÍzÂΔ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Í«appleÚ≈apple

Ï’≈«¬¡≈ ’apple˜ ÁΔ ¡Ω√ apple≈ÙΔ DG@@@ apple∞ͬ∂ √Δ Õ

Á∂÷‰ Òμ◊∂ ‘È Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

√apple’≈apple Á«Ò Úapple◊ª Á∂ ‘μ’ ”⁄

ω∂ ’≈ȱßÈ È±ß ÏÁÒÁ∂ ‹ª ’Ó˜Øapple

’appleÈ Á∂ apple≈‘ Í¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À Õ ¿∞È∑ª

Óß◊ ’ΔÂΔ «’ ¡À√.√Δ.¡À√.‡Δ.

’≈ȱßÈ Ï≈apple∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚÒØ∫

«ÁμÂ∂ ‘∞’Ó È±ß Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ”⁄ «ÏμÒ

«Ò¡≈ ’∂ appleμÁ ’apple∂ Õ ¿∞’ ¡≈◊±¡ª

È∂ B ¡ÍzÀÒ È±ß ßÙªÂÓ¬Δ „ß◊ È≈Ò

appleØ√ Íz◊‡ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª «Úapple∞μË

Íapple⁄∂ Áapple‹ ’appleÈ ÁΔ ÚΔ «È÷∂ËΔ

’ΔÂΔ Õ «¬√ ÓΩ’∂ √±Ï≈ ’Ø¡≈‚ΔÈ∂‡apple

apple≈«‹ßÁapple «√ßÿ appleΔ‘Ò, «ÈappleÓÒ «√ßÿ

√∞ßÓÈ, ÂΔappleÊ apple≈‹Í∞apple≈, ÏΔÏΔ apple⁄È≈

Á∂ÚΔ, ‹ÒßËapple ˜ØÈ «¬ß⁄≈apple‹

ÏÒ«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple, ÍzÚΔÈ Ïß◊≈,

·∂’∂Á≈apple Ì◊Ú≈È Á≈√, appleÓ∂Ù ’ΩÒ,

¡‹∂ ’‡≈appleΔ¡≈, ‹◊ÁΔÙ apple≈‰≈

ÍzÙØÂÓ ‘Δapple Â∂ ’∞ÒÁΔÍ Ïß◊Û

¡≈«Á ÚΔ ‘≈˜apple √È Õ

Á∂Ù ”⁄ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ ”⁄ CF@@@

«’√≈È≈∫ È∂ ’ΔÂΔ ı∞Á’∞ÙΔ

‘apple «’√≈È Í«appleÚ≈apple ”Â∂ ‘À

¡Ω√ DG ‘˜≈apple Á≈ ’apple˜≈

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂappleΔ È∂ ÒØ’

√Ì≈ ”⁄ «ÁμÂΔ ‹≈‰’≈appleΔ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.


12 12/04/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

(‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂÷Ø)

«¬’ÒΩÂ∂ Í∞μ ÁΔ ÈÙ¬Δ ‘≈Ò Á∂÷ ’∂ Óª ȱß

◊Ù ÍÀ‰ Ú≈ˇΔ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂ √μ‹ «Ú¡≈‘Δ

Í∞ÈΔ «„μ‚ “⁄ Ó∞μ’Δ¡ª Á∂ ’∂ ÏÀ· ◊¬Δ¢

- Â≈«¬¡≈, «¬‘Á≈ Ï≈‘appleÒ≈ ‹∞◊≈Û ’appleØ,

«Íμ¤≈ ¡≈ͪ appleˇ «Óˇ ’∂ √≈Ì ÒÚª◊∂ÊÊ!

‘≈Ò≈ª ÂØ∫ ‘≈apple ’∂ ‹ÀÏ∂ È∂ «Óμ «√ßÿ 鱧 «’‘≈,

«◊¡≈ Ú∂ˇ≈ ‘μÊ ÈΔ ¡≈¿∞∫Á≈, «Íμ¤Ø∫ ¡μ’ª “⁄

‚ª◊ª Ó≈appleÈ È≈ˇ ’∞¤ ÈΔ ‘؉≈, Ú∂ˇ≈ √ªÌ

Â≈«¬¡≈ !

- ..¢ ÊÓÒ∑∂ Úapple◊∂ «‹◊apple∂ Ú≈ˇ≈ «ÓμÂ

«√ßÿ ⁄∞μÍ √Δ¢

- ‘apple÷ Á≈ Ó≈«apple¡≈ ËΔ Í∞μ Èapple’ “⁄ ÍÀ

‹ªÁÀ ! ¡≈ͪ «‹‘Û∂ ·±·∂ ÷≈‰À, ˙√∂ ¬Δ ÷≈‰À

Â≈«¬¡≈, 屧 «¬‘Á≈ ÏßÈ∑-√∞μÏ ’apple, Ó∂apple≈ ⁄≈‘∂

√≈Ò Á≈ √Δapple È≈ Á∂¬Δ∫, Ó∂apple∂ «’‘Û≈ ’≈’± ‘ØappleΔ∫

appleØ∫Á∂ ¡À !

ÌÒ∂ Ú∂«ˇ¡ª «Úμ⁄ «Óμ «√ßÿ È∂ ÍzΔ ȱß

⁄Øapple-ÓØappleΔ¡ª apple≈‘Δ∫ ’ÀÈ∂‚≈ ÚÛÁ≈ ’apple «ÁμÂ≈¢

- ÒÀ ÓÀ∫ ¡≈ÏÁ≈ ¯apple˜ «ÈÌ≈¡ «ÁμÂ≈, ‘∞‰

屧 ¡≈ÏÁ∂ ¯apple‹ È≈ Ì∞μÒ‹Δ∫, «‹¿∞‰

‹Ø’«apple¡≈ ! Â∞appleÁ∂ Í∞μÂ È±ß «Óμ «√ßÿ È∂ «‘μ’

“Â∂ ÍμÊapple appleμ÷ ’∂ ¡≈«÷¡≈ √Δ¢ ÓÈ ÍzΔ Á≈ ÚΔ

Ì«apple¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢

- «¬μ’ ◊μÒ Ô≈Á appleμ÷Δ∫ !

apple≈Â È±ß ÷≈‰≈, Â∂ √Ú∂apple 鱧 ◊ßÁ

ω ‹≈‰≈ÊÊ! «Ú◊ÛÁ≈

¡≈ÏÁ≈ ‘∞ßÁÀ, Â∂ ӱߑ ’≈ˇ√ ÒØ’

«ÁßÁ∂ ¡À, Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ωÁ≈

¡≈ÏÁ≈ ‘∞ßÁÀ, Â∂ ÏμÒ∂-ÏμÒ∂ ÒØ’

’appleÁ∂ ¡À, «¬‘ Á∂÷ Ò¬Δ∫ Ï¬Δ Â±ß

«’‘Û∂ Í≈√∂ Â∞appleÈÀ Ù∂apple

Ïμ«◊¡≈ !

ÁØ Ó‘ΔÈ∂ apple∞ˇÁ≈-÷∞ˇÁ≈ ÍzΔ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂

Ù«‘apple “√appleΔ“ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈¢ «Ï◊≈È≈ Ó∞Ò’ ¡Â∂

«Ï◊≈È∂ ÒØ’! ¿∞‘ ËappleÂΔ, «‹μÊ∂ ÒØ’ ¡μ Á∂

ȘÁΔ’Δ¡ª Á∂ √√’≈apple ÚΔ ¤∞μ‡Δ Ú≈ˇ∂ «ÁÈ

apple≈«‹ßÁapple ÍappleÁ∂√Δ ÁΔ «¬’ ’«ÚÂ≈

÷ß̪ 鱧 ÷¯≈ ’apple’∂ ÍappleÚ≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂

◊«‘‰∂ È≈ ËappleØ ‹Δ̪ ¡≈Ú≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

«¬˜‘≈apple Á≈ ¡≈ÒÓ ‘À È≈ ÙÏÁ ’appleØ ◊±ß◊∂

◊¬Δ ⁄∞μÍ √apple≈ÍΔ ‹∂ ¡ÒÎ≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

Í∞appleȱapple «¬‘ √Ø⁄ª 鱧 ¡ßË∂apple È ÚappleÂ≈ÚØ

«¬‘ appleØ◊ ‹∂ ÎÀÒ «◊¡≈ ª «¬Ò≈‹ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

appleß◊ª ÁΔ ÂÒ≈ÙΔ ‘∞‰ «¬‘ ÏßÁ ’appleØ ÒÀ‰Δ

appleß◊ª Á∂ È‘Δ∫ ª «Îapple Ù«‘-Ï≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

’ΔÂΔ ‹∂ È≈ √∞apple ‘∞‰ ÚΔ «ÁÒÁ≈apple «√Â≈apple ¡≈͉Δ

√∞appleÂ≈Ò È±ß Âapple√Ø◊∂ √∞appleÂ≈‹ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

√≈‘ª “⁄ Ú√≈ ÒÀ‰≈ ÂappleÂΔÏ “⁄ √≈‘ª ȱß

‹∂ «Ï÷apple ◊¬∂ ª «Îapple ÙΔapple≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

√Ì apple≈˜ ’appleØ √ªfi∂ Ï√ √Ø⁄ √Ófi ’∂ ‘Δ

Ȭ∑Δ∫ apple≈˜ ◊∞¡≈ ’∂ «Îapple ‘Óapple≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

«‹√ «Í¡≈apple √ÒΔ’∂ √ß◊ ‘ßfi± ÚΔ √Δ Ó∞√’apple≈¬∂

Â≈-¿∞Óapple «¬‘ «Ú¤ÛÈ Á∂ ¡ßÁ≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

’ΔÂΔ ‘Δ È «ÈappleË≈apple ‘∞‰ ÚΔ ‹∂ «ÁÙ≈ ¡≈͉Δ

¡ß‹≈Ó Âª Á±apple «apple‘≈ ¡≈◊≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

¯∞apple√ ‘Δ È‘Δ∫ ‘∞‰ ª ◊Ò-Ï≈ ÚΔ ’appleÈ∂ ÁΔ

‹Á ¡≈‰ Ï‰Δ «‹ßÁ Â∂ ‹ªÏ≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

⁄∞Í-⁄≈Í Á∞¡≈ ’apple’∂ ⁄∞Í-⁄≈Í ⁄Ò∂ ‹≈‰≈

√≈‚∂ «¬‘ ¯’Δapple≈È≈ ¡ßÁ≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

appleß◊ª ÁΔ «¬‘ ◊≈◊apple «Ú⁄ ‹Ø «Í¡≈apple Á∂ ◊ÛÚ∂ È∂

√ßÌ≈Ò ÒÚØ È¬∑Δ∫ ª appleß◊-apple≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

«ÂÛ’‰ Á∂ Ó∞‘≈‰∂ ‘À ‡∞μ‡ ‹≈Ú∂ È “ÍappleÁ∂√Δ“

‡∞«‡¡≈ ª ¿∞Ë∂ ÙΔappleΔ ¡ßÁ≈˜ 鱧 Âapple√Ø◊∂ Õ

’appleÁ∂ √È¢ ÓÙΔȪ È≈ˇ ÓÙΔÈ ‘Ø¬Δ Á∞ÈΔ¡ª¢

Â∂˜ appleΩÙÈΔ¡ª «Úμ⁄ ⁄∞ß«Ë¡≈¬Δ¡ª Șappleª,

’ßÓª-’≈appleª ¡Â∂ ÓΩapple◊∂‹ª Á∂ ÷Ø÷ˇ∂ ’ΔÂ∂ ‘ج∂

«ÁÓ≈◊! «¬μ’-Á±‹∂ ÂØ∫ ¡μ◊∂ Òßÿ‰ ÁΔ ÁΩÛ

«Úμ⁄ ‘apple¯ˇ∂ ‘ج∂ ÒØ’! ÍzΔ ÁΔ ’Á∂ «Á‘≈ÛΔ

Òμ◊ ‹ªÁΔ, ’Á∂ ¿∞‘ «Ú‘Ò≈ Óμ÷Δ¡ª

Ó≈appleÁ≈¢ ‹Á ¿∞√ 鱧 È≈ ’Ø¬Δ ’ßÓ «ÓˇÁ≈ ª

¿∞‘ ◊∞apple± ÿapple ‹≈ ’∂ ‘≈˜appleΔ Á∂ È≈ˇ-È≈ˇ

«„μ‚ ÚΔ Ìapple ¡≈¿∞∫Á≈¢ ¿∞√ Á∂ È≈ˇ Á∂ Ó∞ß‚∂

¤∞μ‡Δ Ú≈ˇ∂ «ÁÈ ÏØÂÒª «Ò¡≈ ’∂ ı±Ï Á≈apple±

ÍΔ∫Á∂, Ó∞apple◊∂ apple≈Û∑Á∂, Íapple ÍzΔ ‚ÏÒappleØ‡Δ ¡Â∂

Á≈ˇ È≈ˇ ’≈ˇ‹≈ Ë≈¯Û ’∂ ⁄∞μÍ-⁄≈Í √Ω∫

‹ªÁ≈¢ È≈ˇ Á∂ Ó∞ß‚∂ ¿∞√ ÁΔ «÷μÒΔ ¿∞‚≈¿∞∫Á∂,

«¬‘ ª ‘μÊ ÿ∞μ‡ ÏßÁÀ ! «√apple∂ Á≈ √±Ó !

- «’¿∞∫ Ó◊‹Ó≈appleΔ ’appleÁ∂ ¡À∫, ¡◊Ò∂ È∂

«‘μ’ “Â∂ Ëapple ’∂ «Ò‹≈‰≈ ‘Ø¿± Õ È≈ˇ Á∂

Ó∞ß‚∂ ¿∞√ “Â∂ ¡Ú≈˜∂ ’√Á∂¢ ⁄Ø̪ Ò≈¿∞∫Á∂¢

Íapple ÍzΔ ⁄∞μÍ ‘Δ apple«‘ßÁ≈¢

«ÂßÈ «ÁÈ ÂØ∫ ÍzΔÂ È±ß ’Ø¬Δ ’ßÓ È‘Δ∫

«Ó«ˇ¡≈ √Δ¢ ¿∞‘ ◊∞apple± ÿapple ÂØ∫ Òß◊apple ¤’

’∂ ÿØapple ¿∞Á≈√ Â∞«apple¡≈ ¡≈ «apple‘≈ √Δ¢

√≈‘Ó«‰˙∫ ¿∞√ 鱧 ¡ß◊apple∂˜Δ Ó≈‘ΩÒ ÁΔ

Í∞μ· ⁄Û∑Δ Ú≈ˇ≈ Íß‹≈ÏΔ Ó∞ß‚≈ «Óˇ «Í¡≈¢

’ßȪ ¿∞ÍappleØ∫ Ú≈ˇª ÁΔ ¿∞√Âapple∂ È≈ˇ

Ó∞appleμÏ∂ÏßÁΔ «‹‘Δ ’appleÚ≈ ’∂ ¿∞ÍappleÒ∂ Ú≈ˇ

¿∞√ È∂ ’∞μ’Û ÁΔ ’Ò◊Δ Úª◊ ÷Û∑∂ ’ΔÂ∂

‘ج∂ √È ¡Â∂ ‘μʪ ÁΔ¡ª Â’appleΔÏÈ

√≈appleΔ¡ª ¿∞∫◊ˇª «Úμ⁄ ¤≈ͪ Í≈¬Δ¡ª

‘Ø¬Δ¡ª √È¢ ◊ˇ «Úμ⁄ √ØÈ∂ ÁΔ Ó؇Δ

√ß◊ˇΔ ¡Â∂ «‘μ’ ¿∞Íapple Ù∂apple ÷∞‰Ú≈«¬¡≈

‘Ø«¬¡≈ √Δ¢

- ’Δ ‘≈Ò È∂ ÏappleμÁappleÊÊÕ ¿∞‘ ÍzΔ ȱß

ÏÛΔ ¡Í‰μ È≈ˇ «Ó«ˇ¡≈¢ Íapple ÍzΔÂ

√Ø⁄ª «Úμ⁄ ‚∞μ«Ï¡≈ ’Øˇ ÁΔ Òßÿ ⁄μ«Ò¡≈¢

¿∞√ È∂ «¬√ ÒÛ’∂ 鱧 ’Á∂ Á∂«÷¡≈ Âμ’

È‘Δ∫ √Δ¢

- ◊μÒ Âª √∞‰“‹≈ Ìapple≈Ú≈ ! ¿∞√ Á∂

’«‘‰ “Â∂ ÍzΔ apple∞’ «◊¡≈¢

- ’ßÓ ⁄≈‘ΔÁÀ Õ ¿∞‘ √ØÈ∂ ÁΔ Ó؇Δ

Ó∞ßÁappleΔ È±ß ¿∞∫◊ˇ «Úμ⁄ ÿ∞ßÓ≈¿∞∫Á≈ ÏØ«Ò¡≈¢

- .¢ ÍzΔ ¡‹∂ ÚΔ ⁄∞μÍ √Δ¢

- Ó∂apple≈ Ȫ ‚ÀÏΔ ¡≈! √μÂ∂ «ÁÈ ’ßÓ, Â∂

√≈‚Δ ’ßÍÈΔ Íμ’≈ ÚΔ ’appleÚ≈¿± ! ¿∞√ È∂

ÍzΔ ÚμÒ ‘μÊ ÚË≈«¬¡≈¢

- ¢ ÍzΔ appleμÏ Á∂ Ù∞’apple≈È∂ Ú‹Ø∫

¡√Ó≈È ÚμÒ fi≈’ «apple‘≈ √Δ¢ ¿∞√ 鱧 ¡≈√

È‘Δ∫ √Δ «’ appleμÏ ¤μÍapple Í≈Û ’∂ Á∂ Á∂Ú∂◊≈¢

¿∞√ «ÁÈ ÂØ∫ ÍzΔ Á≈ ’ßÓ ÷∞μÒ∑≈-‚∞μÒ∑≈

Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈¢ ‚ÀÏΔ ÍzΔ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ «Úμ⁄

’Δ ¡≈«¬¡≈, «ÁÈ-Ï-«ÁÈ ÍzΔ ÁΔ¡ª

Ò«‘appleª-Ï«‘appleª ‘∞ßÁΔ¡ª Â∞appleΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª

√È¢ ’ΔÓÂΔ ÿapple ¡Â∂ Ó«‘ß◊Δ¡ª ’≈appleª

ÿapple∂ ¡≈ ÷Û∑Δ¡ª¢ ÍÂ≈ È‘Δ∫ ÍzΔ Á∂ ‘μÊ

«’‘ÛΔ «◊μÁÛ«√ß◊Δ ¡≈ ◊¬Δ √Δ, ¿∞‘ ÍÀ√∂

«Úμ⁄ ÷∂‚‰ Òμ◊ «Í¡≈ √Δ¢ ¿∞√ Á∂ È≈ˇ

Á∂ Ó∞ß‚∂ ‘Àapple≈È √È¢ ¿∞‘ apple≈Â È±ß Á≈apple± ÍΔ∫Á∂

◊μÒª √ªfiΔ¡ª ’appleÁ∂, ÍzΔ ’ß‹apple ‚appleμ◊

‚ΔÒappleª È≈ˇ appleˇ «◊¡≈ !

- ¯∂apple ÂÀ鱧 ’ΔÕ ‹Δ‘Á≈ «√apple Á∞÷±, ¡≈Í∂ Íμ‡Δ

Ïßȱ ! ¡÷∂ 屧 ’Ω‰, ’«‘ßÁ≈ ÓÀ∫ ÷≈‘-Ó÷≈‘ !

Ó∞ß‚∂ ¿∞√ 鱧 ÒÀ ’∂ ’⁄∑Δapple≈ ’appleÁ∂¢

- Ï≈ͱ, Ó≈apple «‹‘ÛΔ ÍÀˇΔ Á≈ √ΩÁ≈ Ó≈appleÁÀ∫,

ÍÀ√∂ ÓÀ∫ Ì∂‹±ß ! apple≈Â È±ß ÍÀμ◊ Ò≈ ’∂ ÍzΔ È∂ Ï≈ͱ

鱧 ¯ØÈ “Â∂ «’‘≈¢

- Í∞μÂ, ’ÛÏ⁄μϪ Á≈ Ó∞ß‚≈ Íß‹ √≈Ò ‘Ø◊∂

Ï≈‘apple ◊¬∂ ȱß, ¿∞‘Á∂ ¡‹∂ Âμ’ ÍÀapple ÈΔ Òμ◊∂,

¡≈Ȫ ÈΔ Ì∂«‹¡≈ ÿapple«Á¡ª ȱß, Íμ⁄Δ Òμ÷ Ò≈

’∂ Ì∂«‹¡À «Ú⁄≈«apple¡ª È∂ !

- ¡≈ÏÁΔ-¡≈ÏÁΔ «’√Ó ‘∞ßÁΔ ¡À, Ï≈ͱ !

ÓÀ∫ ‘À ª ‘À◊Δ!

«ÙÚ⁄appleÈ ‹æ◊Δ ’πæ√≈

- 屧 «’Â∂ ’Ø¬Δ ¡Àapple≈-◊Àapple≈ ’ßÓ Âª ÈΔ ’appleÈ

Òμ◊ «Í¡≈ Õ Ï≈ͱ È∂ ¡ßÁappleÒ≈ ‚apple ¿∞‹≈◊apple

’ΔÂ≈¢

- È‘Δ∫ Ï≈ͱ ! ’Ø¬Δ ÈΔ ’appleÁ≈, Â∞√Δ∫ ¡≈Í

¬Δ ’«‘ßÁ∂ ‘∞ßÁ∂ √Δ «’ ’ßÓ ’Ø¬Δ ÚΔ Ó≈Û≈ ÈΔ

‘∞ßÁ≈ !

- ¯apple’ ª ’Ø¬Δ Ï≈ͱ, Â∂ Óª Á∂ ÷√Ó “⁄ ÚΔ

ÈΔ ‘∞ßÁ≈, Íapple ÏØÒ‰ Ú≈ˇ≈ √ß’Ø⁄ ’appleÁÀ !

- ..¢ ÍzΔ «Èapple∞μÂapple ‘Ø «◊¡≈¢

- Í∞μÂ, Á√ª È‘∞ß¡ª ÁΔ «’apple “⁄ Ïapple’Â

‘∞ßÁΔ ¡À, Â∂ È≈ˇ∂ ‹μ◊ √ˇ≈‘∞Â≈ ’appleÁÀ !

- Â∞√Δ∫ «¯’apple È≈ ’appleØ Ï≈ͱ ‹Δ ! ÊØ鱧 ’جΔ

¿∞ÒªÌ≈ ÈΔ ¡≈¿±, ÏΔ‹Δ È≈ˇ ◊μÒ ’appleÚ≈

«Á˙ !

Ï≈ͱ È∂ ¯ØÈ ¡μ◊∂ ¯Û≈ «ÁμÂ≈¢

- Í∞μÂ, ’Ø¬Δ Ó≈Û≈ ËßÁ≈ È≈ «Úμ„ÒΔ∫,

Í∞ÈΔ Ï≈apple∂ ÚΔ √Ø⁄Δ∫, ¿∞‘Á≈ ÍÀapple Ì≈appleÀ !

- ˙‘ ÏμÒ∂ ! ¯∂apple ª ÚË≈¬Δ¡ª ÏΔ‹Δ !

ı∞ÙΔ È≈ˇ Ò쇱 ‘ج∂ ÍzΔ È∂ ÏØÂÒ Ó±ß‘ 鱧 Ò≈

Ò¬Δ¢

Í∞ÈΔ Á∂ «ÁÈ Í±apple∂ ‘؉ “Â∂ ¿∞√ È∂ «¬μ’

√Ø‘‰Δ √∞‰μ÷Δ Ïμ⁄Δ È±ß ‹ÈÓ «ÁμÂ≈¢ ‘apple∂ ’≈◊˜

“Â∂ «‹Ú∂∫ √ØÈ∂ ÁΔ ‚ˇΔ Í¬Δ √Δ¢ Ïμ⁄Δ Á≈ Ȫ

◊∞apple¡ß«Óz appleμ«÷¡≈ «◊¡≈¢ √∞ßÈ∂ ͬ∂ ÿapple «Úμ⁄

«’Ò’≈appleΔ¡ª Ú싉 Òμ◊ Í¬Δ¡ª ¡Â∂ ÿapple

ÁΔ¡ª ’∞Óˇ≈¬Δ¡ª Ú∂Òª ı∞ÙΔ¡ª È≈ˇ ‡«‘’

Í¬Δ¡ª¢ ÿapple Á∂ ÓμÊ∂ “Â∂ Òμ◊Δ ÓØappleÈΔ ÿ∞’‰

Òμ◊ Í¬Δ¢ ÍzΔ È∂ Íß‹ª √≈Òª «Úμ⁄ Íμ⁄Δ ¬∂’Û

Á≈ ‡μ’ ÷appleΔÁ Ó≈«apple¡≈ ¡Â∂ ¡√Ó≈È ¤±ß‘ÁΔ

’Ø·Δ ÷Û∑Δ ’apple Ò¬Δ¢ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ◊μÒª ‘؉

Òμ◊ Í¬Δ¡ª¢ Íapple √ß ’Ωapple ¡Â∂ «Óμ «√ßÿ

«Úμ⁄ ’Ø¬Δ ÓÛ’ È≈ ¡≈¬Δ¢ ¿∞‘ √≈˱ √∞Ì≈¡

«Úμ⁄ ‘Δ «Ú⁄appleÁ∂ apple‘∂¢ ◊∞apple¡ß«Óz ÁΔ ¿∞Óapple Íß‹

√≈Ò ÂØ∫ ¿∞Íapple ‘Ø ◊¬Δ √Δ¢ ‘∞‰ ¿∞‘ “Í≈Í≈“ ȱß

Ô≈Á ’appleÁΔ¢ Í∞ÈΔ ¿∞√ 鱧 ÓØÏ≈«¬Ò ¯ØÈ “Â∂

¯Ø‡Ø Ò≈‘-Ò≈‘ ’∂ «ÁßÁΔ, ¡≈‘ ’Óapple≈ Â∂apple∂ Í≈Í≈

‹Δ Á≈ Í∞μÂ, Â∂ ¡≈‘ ’Óapple≈ Ó∂appleΔ ◊∞apple¡ß«ÓzÂ

Á≈ ! ¿∞‘ ÓØÏ≈«¬Ò “Â∂ ¯Ø‡Ø «Á÷≈-«Á÷≈ ’∂

¡≈÷ÁΔ¢

- È‘Δ∫ Óª ! ÓÀ∫ ª Í≈Í≈ Ú≈ˇ∂ ’Óapple∂ “⁄

Í≈Í≈ ’Øˇ ‘Δ Í¿±∫◊Δ !

- ⁄ß◊≈ Ó∂appleΔ Í‡apple≈‰Δ ! Í≈Í≈ ’Øˇ ÍÀ

‹≈«¬¡≈ ’appleΔ∫ ! ‘Øapple Áμ√Ø Í‡apple≈‰Δ ‹Δ Õ ‘Øapple

’Ø¬Δ √∂Ú≈ ÕÕ Í∞ÈΔ È∂ «’‘≈ ª ◊∞apple¡ß«ÓzÂ

⁄∞μÍ ’apple ◊¬Δ¢ Ó≈√±Ó «⁄‘apple∂ ÁΔ Ó≈√±ÓΔ¡Â

¡≈Í‰Δ «Ó√≈Ò ¡≈Í √Δ¢

- ¡≈ÏÁ∂ Í≈Í≈ ‹Δ 鱧 ’«‘ ’∂ ‘∞‰ √≈鱧 «Óˇ

‹≈‰ Â∂ ÂÀ鱧 Â∂ Í∞ÈΔÂ È±ß È≈ˇ ÒÀ ‹≈‰ !

Á≈ÁΔ √ß ’Ωapple È∂ «’‘≈¢

- ¡μ‹ ’‘∂∫◊≈ È∑≈ Í∞μÂ Õ appleØ‡Δ ÷ªÁ≈ «ÓμÂ

«√ßÿ ÏØ«Ò¡≈, ª ◊∞apple¡ß«Óz È∂ “‘ª“ «Úμ⁄ «√apple

«‘Ò≈«¬¡≈¢

‘∞‰ ÿapple Ú≈ˇ≈ ¯ØÈ Â’appleΔÏÈ ◊∞apple¡ß«Óz ‘Δ

⁄∞μ’ÁΔ¢ ‹Á ¯ØÈ Úμ‹Á≈ ª ¿∞‘ Ìμ‹Δ ‹ªÁΔ

¡Â∂ ¯ØÈ ‹≈ ⁄∞μ’ÁΔ¢

- Í≈Í≈, ‘∞‰ Â∞√Δ∫ ¡≈‹Ø ! ¡◊Ò∂ «ÁÈ

◊∞apple¡ß«Óz È∂ Í≈Í≈ 鱧 ¯ØÈ “Â∂ «’‘≈¢

- ÒÀ ¡≈ «◊¡≈ Í∞μ ¯∂apple, ’μÒ∑ 鱧 «‡’‡

’appleÚ≈¿∞ÈÀ∫, Ó∂apple∂ Í∞μ± È∂ «’Â∂ «ÈμÂ-«ÈμÂ

’«‘‰ÀÕ «Ò¡≈ Ï≈Ï≈ ‹Δ È≈ˇ ◊μÒ ’appleÚ≈ !

◊∞apple¡ß«Óz È∂ ¯ØÈ Ï≈Ï≈ ‹Δ 鱧 ¯Û≈ «ÁμÂ≈¢

- ‘ª Í∞μÂ Õ «Óμ «√ßÿ ¯ØÈ ¯Û ’∂

ÏØ«Ò¡≈¢

- Ï≈ͱ ‹Δ, ’μÒ∑ 鱧 Â∞√Δ∫ ÷∞μÒ∑Δ-‚∞μÒ∑Δ ÈÚΔ∫

◊μ‚Δ ’„Ú≈˙, ÓÀ∫ ÊØ鱧 ¡≈¿∞‰ Á≈ «ÁÈ

Áμ√ÁÀ∫ ! Â∂ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¡≈Úª, ¬∂¡appleÍØapple‡ “Â∂ Ï≈¬Δ

‹ÀÏ∂ 鱧 È≈ˇ ˜apple±apple ÒÀ ’∂ ¡≈«¬˙ !

- ⁄ß◊≈ Í∞μ ! ¯∂apple ‚appleÀÚapple È≈ˇ “’μÒ≈ ‹ÀÏ≈

¬Δ ¡≈ ‹≈¿±◊≈, ÓÀ∫ ’Δ ’appleÈÀ∫, Ú≈˱ ÒßÓ∂ √¯apple

“⁄ ¡Ω÷≈ ‘Ø¿±∫◊≈ !

- «‹Ú∂∫ ⁄ß◊≈ Òμ◊∂, ’apple «Ò˙ Ï≈ͱ ! ‹ÀÏ≈

ÓÀ鱧 ¡≈͉≈ √ΔappleΔ ÈΔ, ¡≈͉∂ ÿapple Á≈ ÓÀ∫Ïapple Â∂

Úμ‚≈ Ìapple≈ ¬Δ Òμ◊ÁÀ !

- ¡√Δ∫ «’‘Û≈ ¿∞‘鱧 ˙Íapple≈ √ÓfiÁ∂ ¡À∫

Í∞μÂ Õ ‹ÀÏ≈ ª √≈鱧 ’Á∂ «Ï◊≈È≈ Òμ«◊¡≈ ¬Δ

ÈΔ ! ÏÊ∂apple≈ Á∞÷Á∂ √∞÷Á∂ ’ßÓ ¡≈«¬¡À «‹¿∞‰

‹Ø’apple≈ !

ÂΔ‹∂ «ÁÈ ÈÚΔ∫ È’Øapple ◊μ‚Δ ÿapple ¡≈ ◊¬Δ¢

‘¯Â∂ Ï≈¡Á ÍzΔ È∂ «ÁμÒΔ ¡≈ ¿∞ÂappleÈ≈

√Δ¢ «ÓÊ∂ «ÁÈ “Â∂ ÍzΔ «ÁμÒΔ ¡≈ ¿∞«apple¡≈¢

«¬μËappleØ∫ ‹ÀÏ≈ ¡Â∂ ‚apple≈¬ΔÚapple Í‘∞ß⁄∂ ‘ج∂ √È¢

ÍzΔ ÷≈ ÍΔ ’∂ ͱapple≈ Á∞Û’ «◊¡≈ √Δ¢ ¿∞√ ÁΔ

Ó±ˇΔ Úapple◊Δ ËΩ‰ ÏØ‘Û Á∂ Ó∞μ¤ Úapple◊Δ ‘Ø ◊¬Δ

√Δ¢ √appleΔapple ͱapple≈ Ìapple «◊¡≈ √Δ¢ ¡≈¿∞‰ √≈apple ¿∞√

È∂ ‹ÀÏ∂ 鱧 ◊ÒÚ’ÛΔ Í≈ Ò¬Δ¢ ‹ÀÏ≈ ÍzΔ ¡μ◊∂

«¤Ò’ª Á≈ ÿØÛ∑≈ «‹‘≈ ‘Δ Òμ◊Á≈ √Δ¢

- ‹μ‡ ÁΔ ’∞Â’∞ÂΔ ¡≈ˇΔ ◊μÒ È≈ ’appleΔ∫,

«Èμ’∂ Ì≈¬Δ ! ‹ÀÏ≈ ÍzΔ ÁΔ ◊ÒÚ’ÛΔ “⁄

ÿ∞쫇¡≈ ÏØÒ «apple‘≈ √Δ¢

- ..¢ ÍzΔ ¿∞⁄Δ-¿∞⁄Δ ‘μ√ «Í¡≈¢

- ’ΔÛΔ È±ß Âª Âμ’ˇ∂ Á≈ Á≈◊ ¬Δ ÏÊ∂apple≈

‘∞ßÁÀ ! ‹ÀÏ∂ Á∂ ’«‘‰ “Â∂ ‚apple≈¬ΔÚapple ÚΔ ‘μ√

«Í¡≈¢

- «¬‘ Ó∂apple≈ Úμ‚≈ Ï≈¬Δ, √appleÁ≈apple ¡‹ÀÏ

«√ßÿ ! ¡≈͉∂ ÷∂ª Á≈ Ó‘≈apple≈‹≈ Â∂ √≈apple∂

’≈appleØÏ≈apple Á≈ ’appleÂ≈ ËappleÂ≈ ! ÍzΔ ¡‹∂ ÚΔ ‹ÀÏ∂

鱧 ◊ÒÚ’ÛΔ «Úμ⁄ ÿ∞μ‡Δ ÷Û∑≈ √Δ¢

- ¡ÀȪ Ì≈apple È≈ ⁄Û∑≈ ¤Ø‡∂ Ì≈¬Δ, ‹ÀÏ∂ ȱß

‹ÀÏ≈ ¬Δ apple«‘‰ Á∂ ! ÓÀ鱧 ¡≈ÏÁ≈ √ΔappleΔ ¬Δ apple«‘‰

Á∂ !

- «¬‘ ◊μÒ ¡≈÷ ’∂ √≈鱧 ÈΔ∫Úª È≈ ’apple

Ï≈¬Δ ‹À«Ï¡≈ ! 屧 Ó∂appleΔ «‘μ’ Á≈ Ú≈ˇ Â∂ Á∞÷

√∞÷ Á≈ √ªfiΔ !

- ⁄μÒ, ’∞Ú∂ˇ≈ È≈ ’apple, ÏÀ· ◊μ‚Δ “⁄ !

‹ÀÏ∂ È∂ «’‘≈¢

- ‘∞‰ ª «ÁÈ ⁄Û∑ÈÀ∫ Ï≈¬Δ ! ’∞Ú∂ˇ≈ ÈΔ,

‘∞‰ ª √Ú∂apple≈ ¬Δ ‘Ø¿± ! ÍzΔ ‘μ√ «Í¡≈¢

√Ó≈È ◊μ‚Δ «Úμ⁄ appleμ÷ √≈apple∂ ◊μ‚Δ «Úμ⁄ ÏÀ·

Â∞apple ͬ∂¢

- ÈμÍ Á∂ «’μÒΔ Ï≈¬Δ, ‹≈◊apple≈ ! ÍzΔ È∂

«Íß‚ Á∂ ‚apple≈¬ΔÚapple 鱧 «’‘≈¢

- ‘ΩˇΔ appleμ÷Δ∫, Ó∑≈ÂÛ Á∂ ª ¡À√ ¿∞Óapple ‘μ‚

ÚΔ ÈΔ ‹∞ÛÈ∂ ! ‹ÀÏ≈ ÏØ«Ò¡≈¢

- ¡≈‘ ⁄μ’ ‚apple ⁄μ’ Á∞¡≈¬Δ Ô≈apple ! Í«‘Òª

‹ÀÏ∂ Ï≈¬Δ Á≈ ‚apple Ò≈‘Δ¬∂ ! ÍzΔ È∂ ÏØÂÒ Á≈

◊ˇ ’∞μ’Û Úª◊ ÓappleØ«Û¡≈ ¡Â∂ Òß‚≈ ÍÀμ◊ Í≈

’∂ ‹ÀÏ∂ 鱧 ¯Û≈ «ÁμÂ≈¢

- ¡≈‘ ª Ï≈‘ˇ≈ Ï≈¬Δ, ÓÀ∫ ¿±∫ È≈ ÒÛ≈’∂

‹‘≈‹ Óª◊±ß Ó±Ë∂ ӱߑ ‹≈ «‚μ◊ª !

- «¬‘ Ï≈‘appleÒΔ ¡À Ï≈¬Δ ‹À«Ï¡≈, ÷apple≈Ï ÈΔ

’appleÁΔ ! ⁄μ’ Á∂ ’√Δ√ Úμ‡ ’∂ !

‹ÀÏ∂ È∂ ‹≈Û∑ ÿ∞μ‡ ’∂ ÍÀμ◊ ÷≈ÒΔ ’apple «ÁμÂ≈¢

√±apple‹ Ú≈‘Ú≈ ⁄Û∑ ¡≈«¬¡≈ √Δ¢ ¿∞‘ ÷ªÁ∂-

ÍΔ∫Á∂ ¡Â∂ ‘≈√≈-·μ·≈ ’appleÁ∂ apple≈‹Í∞apple∂ ¡≈ ◊¬∂¢

apple≈‹Í∞apple∂ ¡≈ ’∂ ¿∞‘Ȫ È∂ appleØ‡Δ ÷≈ËΔ ¡Â∂ ¡μ◊∂

⁄≈Ò∂ Í≈ «ÁμÂ∂¢

‘∞‰ ¿∞‘ √apple±apple «Úμ⁄ ‘ج∂ ‘∞‰ ‡∂Í «apple’≈apple‚apple

Á∂ È≈ˇ ◊≈ apple‘∂ √È¢ ‹ÀÏ≈ ÚΔ ÒØapple «Úμ⁄ «√apple

«‘Ò≈ «apple‘≈ √Δ¢

- Ï≈¬Δ ‹À«Ï¡≈, ◊μ‚Δ Â±ß ⁄Ò≈ ! Ùapple≈ÏΔ

ÍzΔ È∂ «’‘≈¢

- ˙¬∂ ¡√Δ∫ ‡appleÀ◊‡ ⁄Ò≈¿∞‰ ¡≈ˇ∂ ÚÒÀÂΔ

◊μ‚Δ¡ª «’μÊØ∫ ⁄Ò≈ ÒÚª◊∂ Õ Â±ß ‹≈◊apple 鱧 ¬Δ

ÁμÏΔ ‹≈‰ Á∂ !

- È‘Δ∫ Ï≈¬Δ ‹À«Ï¡≈, 屧 ⁄Ò≈ ! ¿∞‘ ÈÙ∂

ÁΔ ÒØapple “⁄ «¬μ’Ø apple‡ Ò≈¬Δ ‹≈ «apple‘≈ √Δ¢

- «Íß‚ ’Øˇ∂ ‹≈ ’∂ ¯Û≈ «Á¡ª◊∂ ÍzΔÂ, Ïμ√

ÊØÛ∑Δ Ú≈‡ ¬Δ apple«‘◊Δ !

¿∞‘ Á≈apple± ÍΔ∫Á∂ Â∞apple∂ ¡≈¬∂¢

«Íß‚ ÁΔ ‹±‘ ’Øˇ ¡≈ ’∂ ÍzΔ ÷«‘Û∑∂ ÍÀ

«◊¡≈, ‹≈◊apple≈, ◊μ‚Δ ‹ÀÏ∂ Ï≈¬Δ 鱧 ¯Û≈, ‘∞‰

ª «Íß‚ ÁΔ ‹±‘ ÚΔ ¡≈¿∞‰ Ú≈ˇΔ ¡À !

(Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

√⁄≈¬Δ¡ª

ӱߑØ∫ «Èμ’Ò∂ ÏØÒ

¡Â∂ Ú«‘ ⁄∞μ’∂ Í≈‰Δ,

Ó∞Û Ú≈«Í√ Ȫ ÍappleÂÁ∂

«‹Ú∂∫ «Úμ¤Û∂ ‘≈‰Δ¢

ÂΔapple ’Ó≈ÈØ∫ «Èμ’Ò∂

¡Â∂ ÏΔÂ∂ Ú∂Ò∂,

Ó∂Ò∂ ÂΔ¡ª Ú≈ÒÛ∂

«Âz‹ß‰ª ÁΔ „≈‰Δ¢

‹∞Û∂ Ȫ ‡∞μ‡∂ «ÁÒ ’Á∂

Ȫ ÙΔÙ∂ ÁΔ¡ª Âapple∂Ûª,

ÏßÁ±’ Á≈ ÿØÛ≈ Áμ«Ï¡≈

ω∂ ÓΩ Á≈ ‘≈‰Δ¢

Î∞μÒª ÁΔ¡ª √∞◊ßËΔ¡ª

Ú◊Δ ‘Ú≈ Á∂ Ï∞μÒ∂,

‡∞쫇¡≈ √∞ÍÈ≈ Ȫ ‹∞Û∂

◊μÒ fi±· Ȫ ‹≈‰Δ¢

¡μ÷ “⁄Ø∫ «’«apple¡≈ ¡μÊapple±

«ÁÒØ∫ «È’«Ò¡≈ ‘≈¿∞’≈,

¡√Δ√ ¡Â∂ Á∞apple√Δ√ ‘À

«¬’ ¡μ˜Ï ’‘≈‰Δ¢

‡∞쫇¡≈ Â≈apple≈ ¡ßÏappleØ∫

˱߬∂ ÁΔ¡≈ Ò’Δappleª,

Âapple∂ˇ Á∂ Â∞Ï’∂ Ì≈¯ “Â∂

Ïμ‰∂ Ïapple¯ Á≈ Í≈‰Δ¢

ÒμÛ‰≈, ÿ∞μÒ‰≈ Â∂ Ì∞μÒ‰≈

Ïμ⁄ÍÈ ÁΔ¡≈ ◊μÒª,

‹Ú≈ÈΔ∫ ¿∞Óapple ÁΔ¡ª Òμ◊Δ¡ª

Ïμ‰∂ «¬Ù’ ’‘≈‰Δ¢

Ë∞μÍ ’apple∂ Íapple¤≈Ú∂∫ ÍÀÁ≈

“Â∂ «√μ÷apple Á∞Í«‘apple≈ Ù≈Ó,

√±apple‹ ◊Ø‚‰Δ Ò≈ Ï‘∂

‹≈◊∂ apple≈ ÁΔ apple≈‰Δ¢

Òμ◊Δ¡ª Ô≈appleΔ¡ª ‡∞μ‡ÁΔ¡ª

«ÁÒ ‘ØÚ‰ ⁄±appleØ-⁄±apple,

«Îapple ÚΔ ‹≈Ȫ Ú≈appleÁΔ

«Îapple∂ ¡≈Ù’ „≈‰Δ!

apple∞’Δ ÈμϘ Ȫ ⁄μÒÁΔ

‹ÁØ∫ ¿∞삉 Ú‹±ÁØ∫ ÌΩapple,

ȤμÂapple ÌØ◊Ò ◊μÒ Ó∞μ’ÁΔ

Ȫ ÍμappleÂ∂ «‹ßÁ «ÈÓ≈‰Δ¢

Ò∂÷’:-ȤμÂapple «√ßÿ ÌØ◊Ò

Ì≈÷ÛΔ¡≈‰≈


13 12/04/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √ªfi ¡Â∂ «Ú√≈÷Δ Á∂ appleß◊

‘apple Á∂Ù «Ú⁄ «Úapple≈√ È≈Ò ‹∞Û∂

«Á‘≈Û∂ ‹ª Ó∂Ò∂ ¿∞√ÁΔ

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ Í«‘⁄≈‰ ¡Â∂ ÂØapple Á∂

¿∞ÌappleÁ∂ ¡ß◊ ωÁ∂ ‘È¢ «Ú√≈÷Δ

Íß‹≈ÏΔ¡ª Ú≈√Â∂ ÒØ’ ‹ΔÚÈ È≈Ò

‹∞«Û¡≈ È∂ÛÚª √μ⁄ ‘À¢ «¬‘

√ÁΔ¡ª Í∞apple≈‰Δ appleΔ ‘À, √ªfi Ìapple∂

‹ΔÚÈ ÁΔ fiÒ’ ‘À, ÓØ‘-Ó∞‘μÏÂ

Á≈ ÍzÂΔ’ ‘À¢ «¬‘ √≈鱧 ÈÚΔ∫

‹ΔÚÈ ‹≈⁄ Ï÷ÙÁ≈ ¡«‹‘≈ √μ⁄

‘À «‹√ È≈Ò ÓÈ∞μ÷Δ «˜ßÁ◊Δ

Ó∞μÒÚ≈È ÚΔ ‘∞ßÁΔ ‘À ¡Â∂ ÓØ‘-Ú≈È

ÚΔ, «‹√ Á∂ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫ ÓÈ∞μ÷Δ ÓÈ

«Ú⁄ «ÈÓappleÂ≈ Â∂ «ÈappleÓ≈‰Â≈ Á≈

«Ú’≈√ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬‘Ø ‘Δ √Ó≈«‹’

√«ÊÂΔ¡ª «Ú⁄ ÂÏÁΔÒΔ¡ª ÁΔ

√±⁄’ ω ‹ªÁΔ ‘À¢ ¡≈Í√Δ √ªfi

Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ √∞È∂‘≈¢ «√appleÎ ÓØ‘-

Ó∞‘μϪ Ì«apple¡≈ ‘Δ È‘Δ∫ «¬‘

’∞appleÏ≈ÈΔ¡ª Ì«apple¡≈ «Á‘≈Û≈ ÚΔ ‘À¢

apple∞μ ÏÁÒΔ È≈Ò ‹ÁØ∫ ’Øapple∂-

’μ’appleª Á∂ ÌßÈ∂ ÒØ’ ÷∞μÒ∑∂ ÓΩ√Ó «Ú⁄

Í‘∞ß⁄Á∂ ª «¬√ 鱧 ÷∞ÙΔ Ú‹Ø∫

ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈¢ √ªfi∂ «¬’μ· ‘∞ßÁ∂¢

ÒØ’ Èμ⁄Á∂ ‡μÍÁ∂ «¬’ Á±‹∂ È≈Ò

÷∞ÙΔ √ªfiΔ ’appleÁ∂¢ Í∂∫‚± ÷∂‚ª ‘∞ßÁΔ¡ª

√È, ¡≈Ó ’apple’∂ ◊Ìapple±¡ª Á∂ ÿØˇ

(’∞ÙÂΔ¡ª) ‘Δ Í«‘Ò∂ √«Ó¡ª «Ú⁄

Ó∞μ÷ √È ‹ª Î∂apple ◊Ìapple±¡ª Á∂ ÙappleΔappleª

鱧 Íapple÷‰ Ú≈√Â∂ Ó±ß◊ÒΔ Î∂appleÈΔ,

Ì≈apple ⁄∞μ’‰≈, ÁΩÛÈ≈ Â∂ «Íμ¤Ø∫ ‹≈ ’∂

’Ïμ‚Δ «Ú⁄ ◊Ìapple±¡ª ÁΔ ‹ØÊapple

¡‹Ó≈¬Δ ‘؉ Òμ◊Δ¢ ÓÈ Íz⁄≈Ú∂

Ò¬Δ ÏØÒΔ¡ª Í≈ Í≈ ’∂ Èμ«⁄¡ª

‹ªÁ≈¢ «¬√ Âapple∑ª ¡μ‹ Ú∂÷∂ ‹ªÁ∂

È≈⁄ ¿∞√ √Ó∂∫ ‘Δ ‹ÈÓ∂ ‘؉◊∂¢

¡μ‹ Á≈ Ìß◊Û≈ Ï∞«È¡≈ÁΔ ÂΩapple Â∂

¿∞È∑ª ‘Δ È≈⁄ª Á≈ «¬’ apple±Í ‘À¢ «¬√∂

Âapple∑ª ‘Δ ÍÙ±¡ª ÁΔ ‹≈È Íapple÷Δ

‹ªÁΔ ¡≈Ó ’apple’∂ ÏÒÁ ◊μ‚Δ¡ª

ÁΔ¡ª ÁΩÛª ‘∞ßÁΔ¡ª¢ «¬È∑ª ÏÒÁ

◊μ‚Δ¡ª ÁΔ¡ª ÁΩÛª «Ú⁄ «‘μ√≈

ÒÀ‰ Á∂ ⁄≈‘Ú≈È ÒßÓ≈ √Óª Í«‘Òª

⁄ß◊Δ ÷∞apple≈’ Â∂ «ÿ¿∞ È≈Ò ¡≈͉∂

ÏÒÁª ÁΔ «Â¡≈appleΔ ’appleÁ∂¢ ÁΩÛ

Ú≈Ò∂ «ÁÈ ÏÒÁª Á≈ ‘≈apple-

«√ßÊ◊≈apple ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ √Δ¢ Ô≈Á

apple‘∂ «’ ÍÙ±¡ª Á≈ √≈‚∂ Í∂∫‚± ‹ΔÚÈ

Á∂ «Ú⁄ √Á≈ ‘Δ Úμ‚≈ Ó‘μÂÚ «apple‘≈

‘À¢

«¬‘ ÚΔ Ô≈Á appleμ÷‰

Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘À «’ Í«‘«Ò¡ª √«Ó¡ª

«Ú⁄ ’∞ÛΔ¡ª Á≈ ÷∂‚ª «Ú⁄ «‘μ√≈

ÒÀ‰≈ Ï‘∞ Ï∞apple≈ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈

√Δ, «¬√ ’apple’∂ √≈鱧 «¬√ ◊μÒ ÁΔ

’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È‘Δ∫ «ÓÒÁΔ «’

Í«‘Ò-ÍÒμ’«Û¡ª √«Ó¡ª «Ú⁄

’∞ÛΔ¡ª «’‘ÛΔ¡ª ÷∂∂‚ª ÷∂‚ÁΔ¡ª

√È¢ ‘ª «¬‘ ‹apple±apple ‘À «’ ÓÈ ÁΔ

÷∞ÙΔ Á∂ È≈ √ªÌ∂ ‹≈‰ Â∂ ¤Ø‡Δ Â∂

Úμ‚Δ ¿∞Óapple ÁΔ¡ª √Ì ’∞ÛΔ¡ª

√Ó≈«‹’ ‹‘∂ ◊Δª ÁΔ Â≈Ò È≈Ò

‹apple±apple Èμ⁄ÁΔ¡ª √È, Íapple

«¬’μÒΔ¡ª «◊μË∂ Á∂ apple±Í «Ú⁄¢

¤Ø‡Δ¡ª Ïμ⁄Δ¡ª «’μ’ÒΔ ‹ª ¡μ‚Δ

¤ÛμÍ≈ Úapple◊Δ¡ª ÷∂‚ª ÓÈ Íz⁄≈‰

Ú≈√Â∂ ÷∂‚ÁΔ¡ª¢ «¬‘Ø ‹‘Δ¡ª

√Ó≈‹’ ‘≈Òª Á∂ ‘∞ß«Á¡ª ¡μ‹

Âμ’ ÚΔ √≈‚∂ ’ØÒ ¡Ωappleª-ÓappleÁª Á∂

√ªfi∂ È≈⁄ È‘Δ∫ ‘È, ‹Ø ‘Øapple Ï‘∞Â

√≈apple∂ √Ó≈‹ª «Ú⁄ «ÓÒÁ∂ ‘È¢

Ïapple≈ÏappleΔ Á≈ “apple≈◊“ ◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

«¬√ Í≈√∂ ÚΔ «Ë¡≈È Ó≈appleÈ Âª

ÏÛ≈ ’∞μfi √Ø⁄‰ 鱧 «ÓÒ∂◊≈¢ «¬μÊ∂

‘Δ √≈‚∂ √Ó≈‹ «Ú⁄ ¡Ωappleª È≈Ò

‘∞ßÁ∂ «ÚÂ’apple∂ Á∂ ÏΔ‹ ͬ∂ ‘È¢ ¿∞√

√Ó∂∫ «¬‘ √Ó≈‹ ¡ßÁappleÒ≈

¡‰Ó«‘√±«√¡≈ ¡√≈ڪ͉ √Δ¢ ‹∂

√≈‚∂ √Ó≈‹ «Ú⁄ ¡Ωapple ÁΔ Ï∂’ÁappleΔ

È≈ ‘Ø¬Δ ‘∞ßÁΔ Âª Ï≈Ï≈ È≈È’ “√Ø

«’¿∞∫ ÓßÁ≈ ¡≈÷Δ¡ÀÊÊ“ «’¿∞∫

«Ò÷Á∂?

«Ú√≈÷Δ Á≈ ¡≈appleßÌ Âª

ÍÂ≈ È‘Δ∫ ’ÁØ∫ ÂØ∫ ⁄μÒÁ≈ ¡≈ «apple‘≈

‘À, Íapple ‘À √ÁΔ¡ª Í∞apple≈‰≈¢

Í«‘«Ò¡ª √«Ó¡ª «Ú⁄ Í∂∫‚± ‹ΔÚÈ

Ï‘∞Â≈ ’apple’∂ ÷∂ÂΔ Ï≈ÛΔ “Â∂ ‘Δ

«ÈappleÌapple ’appleÁ≈ √Δ¢ √Ó≈‹ Á≈ ‘apple

‹Δ¡, «’√∂ ÚΔ «’μÂ∂ Ú≈Ò≈ «¬√

È≈Ò √ÏßË √Δ¢

«¬√ ’apple’∂ Î√Ò Ï‘∞ ‘Δ

Ó‘μÂÚͱappleÈ √Δ¢ Î√Òª ÏΔ‹Δ¡ª

‹ªÁΔ¡ª, Í≈ˇΔ¡≈ ‹ªÁΔ¡ª ‹ÁØ∫

’‰’ª «Èμ√appleÁΔ¡ª, Íμ’ÁΔ¡≈,

«√μ‡∂ √∞«È‘appleΔ ‘ج∂ Á∂÷ ’∂ ÓÈ∞μ÷Δ

ÓÈ È≈Ò ‘Δ «÷Û ¿∞·Á≈¢ «’¿∞∫«’

Î√Ò ÿapple ¡≈¿∞‰ “Â∂ ‘Δ √≈apple∂

’≈apple‹ ’ΔÂ∂ ‹≈‰∂ ‘∞ßÁ∂ √È, ÷∂ÂΔ

Ï≈ÛΔ √≈‚Δ ¡≈apple«Ê’Â≈ Á≈ Ó∞μ÷

√zØ √Δ¢ ‹ÁØ∫ ’‰’ª Ú섉 Ò¬Δ

Á≈ÂappleΔ ÍÀ∫ÁΔ Âª ÒØ’ ÓÈ fi±Ó

¿∞·Á≈, Èμ⁄ ÍÀ∫Á≈¢ «¬√ Âapple∑ª ÒØ’

«¬’μ· ‘؉∂ Ù∞apple± ‘ج∂ ‹Ø Ó∂Ò∂ ω

◊¬∂¢ ÒØ’ «¬È∑ª Ó∂«Ò¡ª «Ú⁄

Èμ⁄Á∂ Â∂ ◊≈¿∞∫Á∂ «˜ßÁ◊Δ È±ß ¡√Ò

Ó≈¡«È¡ª «Ú⁄ Ó≈ȉ Òμ◊∂¢ «¬√

√Ó∂∫ È≈Ò √ÏßË ϑ∞ √≈apple∂ ÒØ’

◊Δ «¬√ Á≈ ‘Δ Íz◊‡≈Ú≈ ’appleÁ∂

‘È¢ «Ú√≈÷ Ó‘ΔÈ∂ ‘Δ ’‰’ª ÁΔ

Ú≈„Δ Ù∞apple± ‘ß∞ÁΔ¢ «¬√ Á≈ ¡≈appleßÌ

ÒØ’ ‹ÙȪ È≈Ò ’appleÁ∂¢ Ú≈„∑Δ Ù∞apple±

‘Δ „ØÒ Á∂ ‚◊∂ È≈Ò ‘∞ßÁΔ¢ √Ó∂∫ Á∂

ÏΔ‰ È≈Ò ‘∞‰ «¬‘ ⁄Ò‰ ÏÁÒ

«◊¡≈ ‘À¢

«¬μÊ∂ «¬’ ‘Øapple «Ú√∂ÊÙ

◊μÒ Á≈ «˜’apple ’appleÈ≈ ÏÛ≈ ˜apple±appleΔ

‘À ‹Ø √≈‚∂ √Ó≈«‹’ «apple٫¡ª

«Ú⁄Ò∂ ÓØ‘ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’appleÁΔ ‘À¢

’‰’ ÁΔ¡ª Ú≈„∑Δ¡ª Ú∂Ò∂ ¡≈Ó ‘Δ

¡≈Ï∑ª («’√∂ Á±√apple∂ Á∂ ’ßÓ «Ú⁄

«ÏȪ ÍÀ«√¡ª Á∂ ÓμÁÁ ’appleÈΔ)

ÍÀ∫ÁΔ¡ª, (’¬Δ ‘Øapple ÓΩ«’¡ª “Â∂ ÚΔ

ÒØ’ ¡«‹‘≈ ’≈apple‹ ’appleÁ∂ √È) ÒØ’

«¬’μ·∂ ‘Ø’∂ «¬’ Á≈ ’≈apple‹ ͱapple≈

’appleÁ∂ Î∂apple ¡◊Ò∂ «ÁÈΔ∫ ¿∞‘ ‘Δ

Í«‘Òª Ú≈«Ò¡ª Á∂ ‘μÊ Ú‡≈¿∞‰

¡≈¿∞∫Á∂¢ «¬√ Âapple∑ª √ªfi ÚΔ ÚËÁΔ

Â∂ ’ßÓ ÚΔ fiμÏ∂ «ÈμÏÛ ‹ªÁ≈¢

Ú≈„∑Δ¡ª Ú∂Ò∂ ¡≈Ï∑ÂΔ¡ª ÁΔ √∂Ú≈

¡≈Ó ’apple’∂ Ùμ’apple «ÿ¿∞ (ÿapple Á≈

Á∂√Δ «ÿ¿∞) È≈Ò ‘Δ ‘∞ßÁΔ √Δ¢ √Ó∂∫

Ï≈¡Á ÿapple ÁΔ ’μ„∑Δ Á∂√Δ Á≈apple±

(Ùapple≈Ï) ÚΔ «¬È∑ª Ú∂«Ò¡ª «Ú⁄

ÚappleÂΔ ‹≈‰ Òμ◊Δ¢ Ú≈„∑Δ¡ª ÂØ∫

Ï≈¡Á ΫÒ∑¡ª È≈Ò ’‰’ª

◊≈‘Δ¡ª ‹ªÁΔ¡ª, ËÛª Ò◊ÁΔ¡ª,

’‰’ Â∂ ±ÛΔ Úμ÷ ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂¢

«¬√ Âapple∑ª Î√Ò Ïapple√≈ Ù∞apple± ‘؉ ÂØ∫

Í«‘Òª ‘Δ √∞μ÷Δ-√≈ÁΔ∫ ÿapple ¡≈

‹ªÁΔ¢

Í≈‰Δ¡ª Á∂ È∂Û∂ Ú√‰

Ú≈Ò∂ ÒØ’ È∂ÛÒ∂ Á«apple¡≈Úª Â∂

«Ú√≈÷ ÁΔ √ß◊appleªÁ 鱧 Úμ‚Δ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄ È‘≈¿∞‰ ‹ªÁ∂¢

Á∞¡≈Ï∂ Á∂ ÒØ’ ¡≈Ó ’apple’∂ √ÂÒ∞‹

Á«apple¡≈ Á∂ ’ß«„¡ª Â∂ È‘≈¿∞∫Á∂¢

«¬μÊ∂ Âμ’ Í‘∞ß⁄‰ Ò¬Δ ÒØ’

◊μ«‚¡ª, apple∂Û∑Δ¡ª ÁΔ √Ú≈appleΔ,

«’Ëapple∂ «’Ëapple∂ ‡ª«◊¡ª Á≈ ¡≈√apple≈

ÒÀ∫Á∂ √È¢ «‹√ Ê≈Ú∂∫ ÚΔ «¬’μ·∂ ‘∞ßÁ∂

¿∞μÊ∂ ÚΔ Ó∂Ò∂ Úapple◊≈ ‘Δ ‹ÙÈ ‘∞ßÁ≈¢

«¬ÙÈ≈È ’appleÈ Ú≈√Â∂ ÒØ’ √Ú∂apple∂

√∞Ú÷Â∂ ‘Δ «¬μÊ∂ Í‘∞ß⁄Á∂¢ «¬‘ ª

’∞μfi Á‘≈’∂ Í«‘Òª ÚΔ ¡≈Ó ⁄Ò‰

√Δ¢

Á∞¡≈Ï∂ «Ú⁄ ¡≈Ó ÂΩapple Â∂ «¬√ ȱß

Ú√Ø¡≈ È≈∑¿∞‰≈ ÚΔ ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈

√Δ¢ «¬μÊ∂ È‘≈¿∞‰ Á≈ ’≈appleÈ √≈Î

‹Ò È≈Ò «¬ÙÈ≈È ’apple’∂ ¡≈͉∂

¡≈Í È±ß Í«ÚμÂapple ’appleÈ≈ ¡≈«÷¡≈

‹ªÁ≈ √Δ ¢ Íapple ‘∞‰ √Ó∂∫ ÏÁÒ ◊¬∂

‘È¢ ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ Í«ÚμÂapple ‹Ò ȱß

¡μ‹ Á∂ ÓÈ∞μ÷ È∂ ÍÒΔ ’apple «ÁμÂ≈

‘À¢ ‘∞‰ Ù≈«¬Á ÒØ’ «¬√ ‚appleØ∫ «¬μÊ∂

È‘Δ∫ È‘≈¿∞∫Á∂ «’ ¿∞‘ Ó∞È≈«Î¡ª

÷≈Âapple «¬√ ÍÒΔÂ/ ◊ßÁ∂ ’apple «ÁμÂ∂

◊¬∂ Í≈‰Δ È≈Ò ÏΔÓ≈appleΔ¡ª È‘Δ∫

Ò∞¡≈¬Δ¡ª ⁄≈‘∞ßÁ∂¢ «¬‘ √«Ó¡ª Á≈

Îapple’ ‘À «’ ¿∞√ √Ó∂∫ ÁΔ Í«ÚμÂapple

appleΔ ¡μ‹ Á∂ ÓÈ∞μ÷ Ú≈√Â∂ Âz≈√ÁΔ

ω ◊¬Δ ‘À¢

ÈÚ∂∫ ÓÈ∞μ÷ ÁΔ «√apple‹‰≈

Ò¬Δ «√μ÷ Ò«‘apple «Ú⁄ «√ÎÂΔ

ÂÏÁΔÒΔ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ

È∂ ¡ÍappleÀÒ AFII 鱧 ÷≈Ò√∂ ÁΔ

√≈‹‰≈ È≈Ò ’ΔÂΔ¢ «¬‘ «Ú√≈÷

ÁΔ √ß◊appleªÁ Á∂ «Á‘≈Û∂ ¡ÈßÁÍ∞apple

«Ú÷∂ «¬’μ· «Ú⁄ «√μ÷ª Á∂

√Óapple͉ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ Á≈ ‹ÒÚ≈

√Δ¢ «¬μÊ∂ ‘ج∂ «¬’μ· «Ú⁄ ◊∞apple±

√≈«‘Ï ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ «√μ÷ª ÁΔ Íapple÷

’appleÈ Á≈ ¡ÈØ÷≈ „ß◊ ¡Í‰≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ ¿∞È∑ª «¬’μ· «Ú⁄ ‹∞Û∂

ÒØ’ª ÂØ∫ «√appleª ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ, «¬‘

√∞‰«Á¡ª ‘Δ √Ó≈‹ «Ú⁄ ¡≈͉∂

¡≈Í È±ß Úμ‚∂ ¡÷Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

Úμ‚Δ¡ª ‹≈«¬Á≈Áª, ‹◊Δappleª Á∂

Ó≈Ò’ Â∂‹Δ È≈Ò ¿∞μÊØ∫ «÷√’ ◊¬∂

√È¢ «√apple Í∂Ù ’appleÈ Ú≈Ò∂

«’appleÂΔ¡ª «Ú⁄Ø∫ √È, Ì≈¬Δ Á«¬¡≈

apple≈Ó ‹Δ Ò‘Ωapple ÂØ∫, Ì≈¬Δ ËappleÓ Á≈√

‹Δ «ÁμÒΔ ÂØ∫, Ì≈¬Δ ÓØ‘’Ó ⁄ßÁ ‹Δ

ÁÚ≈apple’≈ ÂØ∫, Ì≈¬Δ √≈«‘Ï ⁄ßÁ ‹Δ

«ÏÁapple ÂØ∫, Ì≈¬Δ «‘ßÓ apple≈¬∂ ‹Δ

‹◊È È≈Ê Í∞appleΔ ÂØ∫ ¢ ◊∞apple± √≈«‘Ï È∂

«¬È∑ª 鱧 ¡≈͉∂ Íß‹ «Í¡≈apple∂ «’‘≈

¡Â∂ ¡«Óz ¤’≈ ’∂ «√ßÿ

√‹≈«¬¡≈ ¡Â∂ √≈apple∂ ‘Δ Ì≈¬Δ

Á«¬¡≈ «√ßÿ, Ì≈¬Δ ËappleÓ «√ßÿ,

Ì≈¬Δ ÓØ‘’Ó «√ßÿ, Ì≈¬Δ √≈«‘Ï

«√ßÿ ¡Â∂ Ì≈¬Δ «‘ßÓ «√ßÿ ω

◊¬∂¢ Î∂apple «¬È∑ª Íß‹ª «Í¡≈«apple¡ª ÂØ∫

¡≈Í ¡«Óz ¤«’¡≈ ¡Â∂ ¡≈Í ÚΔ

◊Ø«ÏßÁ apple≈¬∂ ÂØ∫ ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ω∂¢

«¬√ ÿ‡È≈ ’zÓ Ï≈apple∂ Ì≈¬Δ ◊∞appleÁ≈√

‹Δ È∂ «Ò«÷¡≈ :

Ú«‘ Íz◊«‡˙ ÓappleÁ ¡◊ßÓÛ≈ Ú«apple¡≈Ó «¬’∂Ò≈

¢¢

Ú≈‘∞ Ú≈‘∞ ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ¡≈Í∂ ◊∞apple ⁄∂Ò≈ ¢¢

Á∂Ù ÁΔ ¡‹≈ÁΔ ÁΔ Ò«‘apple √Ó∂∫

√ßÈ AIAI ÁΔ «Ú√≈÷Δ È±ß ‹μ«Ò¡ª

Ú≈Ò∂ Ï≈◊ ¡«ÓzÂ√apple «Ú⁄ ‹Ø

ÁappleÁÈ≈’ Â∂ ÷±ÈappleμÂ≈ ‘≈Á√≈

‹ÈappleÒ ¿∞‚Ú≈«¬apple È∂ «È‘μÊ∂

Íß‹≈ÏΔ¡ª “Â∂ ÚappleÂ≈«¬¡≈ ¿∞√

È≈Ò √≈apple∂ Á∂Ù Ú≈√Δ¡ª ÁΔ apple±‘

fiß‹ØÛΔ ◊¬Δ¢ Ï∂’√±apple Á∂ÙÍz∂ÓΔ¡ª

È≈Ò ÚappleÂ≈¬∂ «¬√ «Ì¡≈È’ ÷±ÈΔ

√≈’∂ Á≈ ÏÁÒ≈ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ

È∂ Òß‚È ‹≈ ’∂ «¬√ ‘≈Á√∂ Á∂ ÁØÙΔ

¿∞‚Ú≈«¬apple 鱧 ’ÂÒ ’apple’∂ «Ò¡≈

√Δ¢ «¬‘ ‹μ«Ò¡≈Ú≈Ò≈ Ï≈◊ Ó∞Ò’

ÁΔ ¡‹≈ÁΔ Ò«‘apple «Ú⁄ Ù‘ΔÁ ‘ج∂

Íß‹≈ÏΔ¡≈ Á≈ Ô≈Á◊≈appleΔ √Ê≈È ‘À,

«‹μÊ∂ ‘apple «ÁÈ ‘Δ ÒØ’ Ù‘ΔÁª ÁΔ

Ô≈Á «Ú⁄ «√apple «ÈÚ≈¿∞‰ ¡≈¿∞∫Á∂

‘È¢ ‹Ø ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª

鱧 Á∂Ù Ì◊ÂΔ Á≈ √Ï’ Á∂‰ Ú≈ÒΔ

Í∂appleÈ≈ Á≈ Ó∞μ÷ √ØÓ≈ ‘À¢ «‹‘Û∂ ÒØ’

¡≈͉∂ Ù‘ΔÁª Â∂ ¡≈͉∂ Ó≈‰ÓμÂ∂

«Úapple√∂ 鱧 Ì∞μÒ ‹ªÁ∂ ‘È ¿∞‘ Á∂Ù

Ì◊ÂΔ Ú≈Ò∂ Í≈«√¿∞∫ ÔÂΔÓ ‘Ø

‹ªÁ∂ ‘È¢ ¿∞∫‹ ÚΔ Ù‘ΔÁª Á≈ ÷±È

√√Â≈ ’appleÈ Â∂ √Ófi‰ Ú≈Ò∂ √Á≈

«Î‡’≈appleª Á∂ Ò≈«¬’ ‘Δ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢

‹∂ ‹μ«Ò¡ª Ú≈Ò∂ Ï≈◊ Á∂ Ó‘μÂÚ

鱧 √Ófi‰≈ ‘ØÚ∂ ª ‚≈: ‹◊Â≈apple Á∂

«¬‘ «Ù¡apple Ô≈Á ’appleÈ≈ ’≈ÎΔ

‘ØÚ∂◊≈ «’ :

÷±È ÒØ’ª Á≈ ‘À «¬‘ Í≈‰Δ

È‘Δ∫

¬∂√ ÁΔ √∞apple÷Δ ’Á∂ ‹≈‰Δ È‘Δ∫

Á∞ÙÓ‰ª ‘«Ê¡≈apple √≈apple∂ Úapple‰∂

«˜ßÁ◊Δ È∂ Ó≈ Íapple ÷≈‰Δ È‘Δ∫

«Ú√≈÷Δ Á∂ ¡appleÊ Ï‘∞ Úμ‚∂ Â∂

«ÚÙ≈Ò ‘È ÷∞Á «˜ßÁ◊Δ Úª◊¢

«˜ßÁ◊Δ È±ß «Í¡≈apple ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª

Ú≈√Â∂ ⁄ß◊Δ √∂Ë Á≈ Íz‰ ÒÀ‰ Á≈

«Á‘≈Û≈ ‘À, ¡≈Í√Δ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ

ӋϱÂΔ Á≈ ‘Ø’≈ «Áß«Á¡≈ ‘apple

«’√∂ Ò¬Δ √Ó≈ÈÂ≈ /Ïapple≈ÏappleΔ ¡Â∂

ÚÀapple apple«‘Â, ¡Í‰μ Ìapple∂, ‘apple

«’appleÂΔ Á∂ √ÈÓ≈È ’appleÈ Ú≈Ò∂

√Ó≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ ÚμÒ Úˉ≈

‘Δ «Ú√≈÷Δ Á≈ √ßÁ∂Ù ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «¬‘ ÂÁ ‘Δ ‘Ø √’Á≈

‘À ‹∂ ¡√Δ∫ ‘apple «’√Ó ÁΔ¡ª

ÈÎappleª ÌappleΔ¡ª ÁΔÚ≈appleª „≈¡ ’∂

¡≈͉∂ «Úapple√∂ ÂØ∫ √ªfiΔÚ≈ÒÂ≈ ÁΔ

«√μ«÷¡≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂ ÚappleÂÓ≈È √Ó∂∫

ÁΔ¡ª ÈÚΔ¡ª ‹∞◊ª, ÈÚΔ∫

‹ΔÚÈ ‹≈⁄ ¡Í‰≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂

“ÈΔ⁄ª ¡ßÁapple ÈΔ⁄ ‹≈” Ú≈ÒΔ

Ì≈ÚÈ≈ ÒÀ ’∂ Â∞appleΔ¬∂¢ ‘∞‰ Á∂

‘≈Ò≈ª 鱧 Á∂÷«Á¡ª «’‘≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À ¡μ‹ «¬√ √ªfi ÁΔ Ï‘∞Â

ÒØÛ ‘À - «¬‘ ‘Δ ÓÈ∞μ÷Â≈ ÁΔ

√∂Ú≈ ¡≈÷Δ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ «Ú√≈÷Δ

Á≈ «¬‘ ‘Δ √∞È∂‘≈ ‘À¢

•’∂‘apple ÙappleΔ¯

Ó∞μ«’¡≈ ⁄∂ «Ú√≈÷Δ ¡≈¬Δ

Íß‹≈Ï ÁΔ ËappleÂΔ Ó∂«Ò¡ª Á≈ Á∂Ù ‘À¢ «¬È∑ª «Úμ⁄Ø∫ «Ú√≈÷Δ Ó∂Ò≈ ¡≈͉≈ ÍzÓ∞μ÷

√Ê≈È appleμ÷Á≈ ‘À¢ «Ú√≈÷ ⁄Û∑Á∂ ‘Δ ‘≈ÛΔ ÁΔ¡ª Î√Òª ÁΔ ’‡≈¬Δ Ù∞apple± ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À,

«¬√ Ò¬Δ «Ú√≈÷Δ Á≈ «Â¿∞‘≈apple ‘Øappleª ÷∞ÙΔ¡ª Á∂ È≈Ò ¡≈apple«Ê’ ÷∞Ù‘≈ÒΔ¡ª ÚΔ ÒÀ

’∂ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ Ó‘≈È ’ØÙ ¡È∞√≈apple «Ú√≈÷Δ Á≈ Í∞appleÏ Ì≈¬Δ Í≈appleØ ÍappleÓ ‘ß√ È∂ ◊∞apple±

¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ È≈Ò Ù∞apple± ’ΔÂ≈¢

«Ú√≈÷Δ Á∂ «Á‘≈Û∂ ”Â∂ Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ È∂ AFII ¬Δ√ÚΔ È±ß ’∂√◊Û∑

«Úμ⁄ Íß‹ «Í¡≈«apple¡ª 鱧 ¡ß«Óz ¤’≈ ’∂ ÷≈Ò√≈ ÍßÊ ÁΔ √≈‹È≈ ’ΔÂΔ¢ «Ó¡≈È

«Úμ⁄Ø∫ ÂÒÚ≈apple ˱‘ ’∂ Òμ÷ª √ß◊ Á∂ Ì≈appleΔ «¬’μ· «Úμ⁄Ø∫ ◊∞apple± √≈«‘Ï È∂ «¬μ’ √Δ√

ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ¢ ◊∞apple± √≈«‘Ï ÁΔ Óß◊ Ó∞Â≈Ï’ «¬μ’-«¬μ’ ’apple’∂ Íß‹ «Í¡≈«apple¡ª È∂

¡≈͉∂ √Δ√ ¡apple͉ ’ΔÂ∂¢ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ È∂ «¬È∑ª Íß‹ «Í¡≈«apple¡ª ÁΔ √Óapple͉

Ì≈ÚÈ≈ 鱧 Íapple÷ ’∂ ¡ß«Óz ÁΔ Á≈ Ï÷ÙΔ ¡Â∂ Íß‹ «Í¡≈«apple¡ª ÂØ∫ ÷∞Á ¡ß«Óz ¤’

’∂ “¡≈Í∂ ◊∞apple ⁄∂Ò≈” Á∂ Ȫ È≈Ò ı≈Ò√∂ 鱧 «ÈÚ∂’ÒΔ Í¤≈‰ «ÁμÂΔ¢ Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈

È∂ «Ú√≈÷Δ Ú≈Ò∂ «ÁÈ «¬È∑ª «’appleÂΔ «√ßÿª Á∂ «√appleª ”Â∂ ¡≈͉∂ ‘μÊΔ∫ ’ˇ◊Δ¡ª

√‹≈¬Δ¡ª ¡∂ Íß‹ «Í¡≈«apple¡ª 鱧 ¡≈͉≈ ‘Δ apple±Í Óß«È¡≈¢ «Ú√≈÷Δ Á∂ «¬√ Ù∞Ì

«Á‘≈Û∂ ”Â∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ʪ-ʪ Ó∂Ò∂ ÌappleÁ∂ ‘È¢ Ì≈Ú∂∫ ‘∞‰ Í∞apple≈ÂÈÂ≈ Á≈ ◊±Û∑≈ apple±Í

ª Ó∂«Ò¡ª «Úμ⁄ È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈ Íapple «Îapple ÚΔ «’Â∂-«’Â∂ ÿØÒ ¡Â∂ ’∞ÙÂΔ¡ª ‘∞ßÁΔ¡ª

‘È¢ ¡÷≈Û∂, ◊ÚßÂappleΔ¡ª Á∂ ◊Ω‰, ’ÚΔÙappleΔ ¡Â∂ „μ‚ √≈appleß◊Δ È≈Ò √±appleÓ◊ÂΔ

ÁΔ¡ª Ú≈appleª Òμ◊ÁΔ¡ª ‘È¢ Ìß◊Û∂ ÍÀ∫Á∂ ‘È, ◊μÂ’∂ Ï≈˜Δ ‘∞ßÁΔ ‘À, Ó≈ÒÚ∂ «Úμ⁄

ÓappleÁª Á∂ «◊μ«Ë¡ª «Úμ⁄ ËÓ≈Òª ÚΔ «’Ëapple∂-«’Ëapple∂ ȘappleΔ∫ ÍÀ∫ÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂

Ï≈˜Δ◊apple ¡≈Í‰Δ¡ª ’Ò≈Ï≈˜Δ¡ª «Á÷≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ AB ¡ÍzÀÒ AHEG ÁΔ «Ú√≈÷Δ

Á≈ ÚΔ «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄ ¡«‘Ó √Ê≈È ‘À¢ «¬√ «ÁÈ ÁΔ «Ú√≈÷Δ ÚΔ AFII ¬Δ√ÚΔ

ÁΔ «Ú√≈÷Δ Úª◊ Á∂Ù Ú≈√Δ¡ª Ò¬Δ ¡≈˜≈ÁΔ Á≈ ÍÀ◊≈Ó ÒÀ ’∂ ¡≈¬Δ¢ «¬√ «ÁÈ

’±’≈ ¡ßÁØÒÈ Á∂ Ï≈ÈΔ √«Â◊∞apple± apple≈Ó «√ßÿ È∂ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ÁΔ Áμ√Δ apple«‘Â

Ó«apple¡≈Á≈ Ó∞Â≈Ï’ Íß‹ «Í¡≈«apple¡ª 鱧 ÷ß‚∂-Ï≈‡∂ Á≈ ¡ß«Óz ¤’≈ ’∂ Ì≈apple «Úμ⁄

¡ß◊apple∂‹ª Á∂ apple≈‹ «÷Ò≈¯ ¡˜≈ÁΔ Íz≈ÍÂΔ Á≈ «Ï◊Ò Ú‹≈ «ÁμÂ≈¢ ¿∞√ √Ó∂∫ ÁΔ¡ª

ÒØ’ ÏØÒΔ¡ª «Úμ⁄ ¡˜≈ÁΔ √ßÿappleÙ Á∂ «¬√ «ÏappleÂªÂ È±ß «¬ßfi «Ï¡≈È ’ΔÂ≈ ‘À:

¡·≈appleª √Ω √ÂÚß‹≈ Á∂ «Úμ⁄ ‹ÁØ∫ «Ú√≈÷Δ ¡≈¬Δ¢

Á±apple-Á±apple Âμ’ ÿμÒ √∞È∂‘∂∫ √ß◊ ◊∞appleª Ï∞Ò≈¬Δ¢

’Ω«‚¡ª Â≈¬Δ∫ √ß ω≈ ’∂, ◊∞apple«√μ÷Δ apple∞ÙÈ≈¬Δ¢

«Ïμ«Ò¡ª Á≈ «ÓÒÚappleÂÈ ¤μ‚’∂, ’±’≈ Ò«‘apple ⁄Ò≈¬Δ¢

apple≈Ó «√ßÿ √«Â◊∞apple È∂, ◊Ø«apple¡ª 鱧 Ì≈‹Û Í≈¬Δ¢

«Ú√≈÷ «Úμ⁄ ÍΔÒ∂ Î∞μÒª Ú≈ÒΔ √appleØ∫ ÁΔ ¯√Ò ÁΔ¡ª ÎÒΔ¡ª Á≈«‰¡ª È≈Ò Ìapple

‹ªÁΔ¡ª ‘È¢ ‘appleΔ¡ª ’⁄≈apple ’‰’ª appleß◊ Ú‡≈ ’∂ √ØÈ∂ appleß◊Δ Ì≈¡ Ó≈appleÈ Òμ◊

‹ªÁΔ¡ª ‘È¢ ‹Á «’√≈È ‘Ú≈Úª È≈Ò Ò«‘apple≈¿∞∫ÁΔ¡ª Î√Òª Á∂ ÷∂ Ú∂÷Á≈ ‘À

ª ¿∞√ ¡ßÁapple ÷∞ÙΔ¡ª Á∂ Ï∂apple Íμ’ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ◊∞Ò≈Ï ¡Â∂ ‚∂ÒΔ¡≈ Ó«‘’ª Úß‚‰

Òμ◊ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ÏØ‘Û, «ÍμÍÒ, ‡≈‘ÒΔ¡ª, ± ¡Â∂ √Ó∞μ⁄Δ ÏÈ√ÍÂΔ ‘apple∂ ’⁄±apple

ÒÚ∂-ÒÚ∂ ⁄Ó’ΔÒ∂ ÈÚ∂∫ Íμ«Â¡ª È≈Ò Ò«‘apple≈¿∞‰ Òμ◊ ‹ªÁΔ ‘À¢ ¡ßϪ È±ß Ï±apple ÍÀ

‹ªÁ≈ ‘À¢ «Ú√≈÷ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ «¬√ √∞‘μ͉ ÍzÂΔ ËÈΔ apple≈Ó ⁄≈«Âz’ Ï‘∞ ‘Δ ı±Ï√±appleÂ

ÙÏÁª «Úμ⁄ «¬ßfi «Ò÷Á∂ ‘È :

Íμ’ ◊¬Δ¡ª ’‰’ª Ò∞’≈· apple«√¡≈¢

ϱapple «Í¡≈ ¡ßϪ 鱧 ◊∞Ò≈Ï ‘μ«√¡≈¢

Ï≈◊ª ¿∞μÂ∂ appleß◊ Î∂«apple¡≈ Ï‘≈apple È∂¢

Ï∂appleΔ¡ª «ÒÎ≈¬Δ¡ª ‡≈‘‰Δ¡ª Á∂ Ì≈apple È∂¢

√≈¬Δ∫ ÁΔ «È◊≈¡ ‹μ◊ “Â∂ √ÚμÒΔ ¬∂¢

⁄μÒ ÈΔ Íz∂ÓΔ¬∂, «Ú√≈÷Δ ⁄μÒΔ¬∂¢

Ì≈Ú∂∫ ¡μ‹ ’μÒ∑ ’ßÏ≈¬ΔȪ ¡Â∂ ÈÚΔÈ Â’È≈ÒØ‹Δ Á∂ ¡È∂’ª ¿∞Í’appleÈ ¡≈ ◊¬∂

‘È, Íapple Í∞apple≈ÂÈ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ‘≈ÛΔ ÁΔ Î√Ò Óß◊ Í≈’∂ Úμ‚Á∂ √È¢ Óß◊ Í≈¿∞‰ Ú∂Ò∂

√≈apple∂ Ô≈apple-Ï∂ÒΔ, «appleÙÂ∂Á≈apple «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ Í«‘Òª «¬μ’ ÿapple ÁΔ ‘≈ÛΔ Úμ„Á∂ ¡Â∂

«Îapple Ú≈appleØ-Ú≈appleΔ «¬’μ·∂ ‘Ø’∂ «¬μ’-Á±‹∂ ÿapple Á≈ ’ßÓ Ú≈appleΔ È≈Ò «ÈÏ∂ÛΔ ‹ªÁ∂¢ Óß◊

Í≈¿∞‰ Ú∂Ò∂ ‘≈ÛΔ Ú섉 Ú≈«Ò¡ª «Úμ⁄ ‹ØÙ ÌappleÈ Ò¬Δ ÷∂ª «Úμ⁄ √≈apple≈-√≈apple≈

«ÁÈ „ØÒ Úμ‹Á≈¢ «¬μ’ Á±√apple∂ È≈Ò «‹μÁ-«‹μÁ ’∂ ÒØ’ Á≈ÂΔ¡ª È≈Ò ‘≈ÛΔ

Úμ„Á∂¢ ÒØ’ ÏØÒΔ¡ª apple≈‘Δ∫ ÍÂÈΔ ¡≈͉∂ ÍÂΔ È±ß «¬‘Ø ’«‘ßÁΔ È˜apple ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À:

Á≈ÂΔ È±ß ÒÚ≈Á∂ ÿ∞ß◊apple±,

‘≈ÛΔ Úμ„±ß◊Δ Ïapple≈Ïapple Â∂apple∂¢

Á≈ÂΔ¡ª È≈Ò ‘≈ÛΔ Ú섉≈ √Ω÷≈ ’ßÓ È‘Δ∫ √Δ¢ √≈apple≈ «ÁÈ ¿∞ÍappleØ∫ √±apple‹ ¡μ◊

Úapple∑≈¿∞∫Á≈ Â∂ ‘∂·Ø∫ ËappleÂΔ √∂’ Ó≈appleÁΔ¢ ¡«‹‘∂ «ÁzÙ È±ß √≈‚≈ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ÒØ’

ÏØÒΔ¡ª apple≈‘Δ∫ «¬ßfi Íz◊‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À:

Ú≈„Δ ’appleÁΔ Ó∞appleμ«Ï¡ª Ú≈ÒΔ,

«ÂμÍ-«ÂμÍ ⁄ØÚ∂ Ó∞Û∑’≈¢

Í∞apple≈ÂÈ ’‘≈Úª Ï‰Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘È «’ Íß‹≈ÏΔ ÒØ’ ª Á∞ÈΔ¡ª «Úμ⁄ ¡≈¿∞∫Á∂

‘Δ Ó∂Ò≈ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘È¢ «¬È∑ª Ó∂«Ò¡ª «Úμ⁄ Òμ÷ª ÁΔ Â≈Á≈Á «Úμ⁄ ÒØ’

Í‘∞ß⁄Á∂ ‘È¢ «Ú√≈÷Δ Á∂ Ó∂Ò∂ ”Â∂ ‹≈‰ Á≈ √Ì È±ß ⁄≈¡ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ Ó∞«‡¡≈appleª ÂØ∫ ª

Ó∂Ò∂ ‹≈‰ ÁΔ¡ª ÷∞ÙΔ¡ª √ªÌΔ¡ª È‘Δ∫ ‹ªÁΔ¡ª¢ ¡«‹‘∂ ⁄≈Úª 鱧 ÒØ’ ÏØÒΔ¡ª

«¬ßfi √ÍμÙ‡ ’appleÁΔ¡ª ‘È:

«⁄쫇¡≈ ’ϱÂapple≈ «⁄μ‡Δ¡ª Ú∂ ¡μ÷Δ¡ª,

«Úμ⁄ ’‹Ò∂ ÁΔ Ë≈appleΔ Ú∂ ’ϱÂapple≈,

√≈‚Δ ‘Ø¬Δ ¡À «Ú√≈÷Δ ÁΔ «Â¡≈appleΔ Ú∂ ’ϱÂapple≈¢

‹∂’apple ’Ø¬Δ Ó∞«‡¡≈apple «’√∂ ’≈appleÈ Ó∂Ò∂ «Úμ⁄ ‹≈ È‘Δ∫ √’ÁΔ Âª ¿∞‘ Ó∂Ò∂ ‹ªÁ∂

¡≈͉∂ ÍÂΔ È±ß ¡≈÷ÁΔ ‘À :

ÓÀ鱧 ÈμÂΔ¡ª Ì≈ÏØ È±ß «ÍμÍÒ ÍμÂΔ¡ª,

«Ú√≈÷Δ ÂØ∫ «Ò¡ªÁΔ ‘≈‰Δ¡ª¢

«Ú√≈÷Δ Á∂ Ó∂Ò∂ ÁΔ appleΩ‰’ ÓÈ È±ß ÓØ‘ ÒÀ∫ÁΔ ‘À¢ ‘apple Í≈√∂ √‹∂ «Â¡≈apple Ïapple «Â¡≈apple

ÒØ’ª ÁΔ ÌΔÛ È˜apple ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À¢ ÷≈‰ ÍΔ‰ Á∂ ÙΩ’ΔÈ ‘ÒÚ≈¬Δ¡ª ÂØ∫ Í’ΩÛ∂,

Ó«·¡≈¬Δ¡ª ¡Â∂ ◊appleÓ≈-◊appleÓ ‹Ò∂ÏΔ¡ª ÷ªÁ∂ ‘È¢

Ïμ⁄∂ «÷‚Ω‰∂ ¡Â∂ ÈÚΔ¡ª ÂØ∫ ÈÚΔ¡ª ’Ò≈«Ӓ „ß◊ È≈Ò «Â¡≈apple ’ΔÂΔ¡ª

ÓÈ Ì≈¿∞∫ÁΔ¡ª Ú√ª ÷appleΔÁÁ∂ ‘È¢ ¡Ωappleª ‘≈apple «Ùß◊≈apple Á≈ √≈Ó≈È «Ú√≈÷Δ Ó∂Ò∂

ÂØ∫ ÷appleΔÁÁΔ¡ª ‘È¢ √apple’√ª, ⁄ß‚ØÒª ¡Â∂ Âapple∑ª-Âapple∑ª ÁΔ¡ª ’Ò≈Ï≈˜Δ¡ª È≈Ò

⁄∞Î∂apple∂ ÷∂Û≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ‘apple «⁄‘apple≈ Ó∞√’apple≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ «Ú√≈÷Δ Ó∂Ò∂ ÁΔ appleΩ‰’ 鱧 Ú∂÷ ’∂

«’√∂ ◊Îapple∂‡ ÓÈ «Úμ⁄Ø∫ «È’Ò∂ «¬‘ ÙÏÁ ÓÙ‘±apple ÒØ’ ÏØÒΔ Á≈ apple±Í Ë≈appleÈ ’apple ◊¬∂

‘È :

ÒØ’ª Ú∂÷‰≈ «Ú√≈÷Δ Ú≈Ò≈ Ó∂Ò≈,

Â∂ ¡√ª Â∂appleΔ ÂØapple Ú∂÷‰Δ¢

Í«‘Òª Úapple◊Δ¡ª ÷∞ÙΔ¡ª ÷∂«Û¡≈ Ú≈Ò∂ apple±‘ 鱧 ¡ÈßÁ Á∂‰ Ú≈Ò∂ «Ú√≈÷Δ Ó∂Ò∂ Ó∞Û

Ú∂÷‰ Ò¬Δ √≈鱧 √≈‚∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple, Óª ÏØÒΔ, «ÍÂ≈ Í∞apple÷Δ ‹Û∑ª È≈Ò ‹∞Û ’∂

’∞Áapple È≈Ò «¬μ’ √∞apple ‘Ø ’∂ ⁄μÒ‰≈ ÍÚ∂◊≈¢

‚≈. Ò÷ÚΔapple «√ßÿ È≈ÓË≈appleΔ

√ßÍapple’: IHGFH-E@FH@


14 12/04/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√ø√≈apple ”⁄ √Ì ÂØ∫ ÚæË ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ «ÚÁÚ≈È ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

““ÌΔÓ Â∂apple≈ È≈Ó ‹≈Ú∂ ÂØÛÁ≈ ◊πÒ≈ÓΔ¡ª, Úæ‚∂-Úæ‚∂ ¡≈◊» ÂÀ˘ «ÁøÁ∂ apple‘∂ √Ò≈ÓΔ¡ªÕ

‹Δ‰≈ ‘ØappleÈ≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ Â∂apple≈, ËappleÓ ¬ΔÓ≈È ¡≈÷Δ¬∂,

¡≈◊» Ó‘ª«ÚÁÚ≈È Â∂ Ó√Δ‘≈, ÒØ’ª ÁΔ «‹øÁ ‹≈È ¡≈÷Δ¬∂Õ -√Ø‘‰ √«‘‹Ò

ÌΔÓ apple≈¿π ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ ‘apple √≈Ò

Ì≈apple «Úæ⁄ ‘Δ È‘ƒ «ÚÁ∂Ù≈ «Úæ⁄ ÚΔ ÏÛΔ

Ë»Ó-Ë≈Ó ¡Â∂ ÙappleË≈ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈

˛Õ ÔØappleÍ Á≈ «¬æ’ ¤Ø‡≈ «‹‘≈ Á∂Ù ‘ø◊appleΔ ˛Õ

«‹æÊ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ Ì≈appleÂΔ È‘ƒ «√appleÎ ‘ø◊appleΔ ÒØ’

‘Δ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ AD

¡ÍÃÀÒ ¡Â∂ F Á√øÏapple Ó‘ª ÍÃΔ«ÈappleÚ≈‰

(Á∂‘ªÂ) «ÁÚ√ ÓÈ≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ «¬ÊØ∫ Á∂

√≈Ï’≈ ¡ÀÓ. ÍΔ. ‚apple‚≈’ «ÂÏØapple ‹Δ È∂ ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ ÎappleÀ∫⁄ «Úæ⁄ «Ò÷Δ ‘جΔ

«’Â≈Ï ÍÛ∑ ’∂ «Í≥‚ √ÔØ’≈ «Ú÷∂ ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‘≈¬Δ √’»Ò ¡Â∂ Á»√apple≈ ÏÛ∂

Ù«‘apple «Ó√’Ø«Ò’ «Ú÷∂ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

√Ø‘‰ Ò≈Ò √ªÍÒ≈ (‹appleÓÈ)

M. 0049 15218371169

apple≈ÓÈ≈ ‹Δ¡≈ √’»Ò ÷Ø«Ò¡≈Õ «¬√ Ò¬Δ

«¬‘Ȫ ˘ Á«Òª Á≈ ÒΔ‚apple ’«‘‰≈ ·Δ’

È‘ƒ √Ì Á∂ Ó≈apple◊ Á≈Â≈ √ÈÕ

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈, Ô». ’∂., ¡ÓappleΔ’≈, ’È∂‚≈,

‹Í≈È «Úæ⁄ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ Ïπæ ¡Â∂

ÎØ‡Ø Òæ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ ⁄ΔÈ «Úæ⁄ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

‹Δ ÁΔ ‹ΔÚÈΔ Á≈ ⁄ΔÈΔ Ì≈Ù≈ «Úæ⁄ ¿πÒæÊ≈

’appleÚ≈ ’∂ ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ

ÌΔÓ apple≈¿π ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ AD

¡ÍÃÀÒ AHIA ˘ ÓæË ÍÃÁ∂Ù Á∂ «‹Ò∑≈ «¬øÁΩapple

ÁΔ ¤≈¿π‰Δ «Ú÷∂ Ï‘≈Áapple Ó‘≈apple ‹≈ÂΔ «Úæ⁄

‘Ø«¬¡≈Õ «‘øÁ» ËappleÓ ÓπÂ≈Ï’ Ó‘≈apple ‹≈ÂΔ

¡¤»Âª «Úæ⁄ «◊‰Δ ‹ªÁΔ ˛Õ Íapple Ï‘≈Áapple

Ó‘≈apple ‹≈ÂΔ Á∂ Í≥‹ √Ω √À«È’ª È∂ Í∂ÙÚ≈

ÏÃ≈‘Ó‰ apple≈‹ Á∂ BE@@@ ‘˜≈apple √À«È’ª ˘

Ë»Ò ⁄‡≈¬Δ ¡Â∂ Ù‘ΔÁΔ Á∂ ‹≈Ó ÍΔÂ∂,

«¬«Â‘≈√ ◊Ú≈‘ ˛Õ Í»È≈ «Ú÷∂ ÌΔÓ≈ ◊Øapple∂

◊≈¿π∫ «Ú÷∂ «¬‘Ȫ Ù‘ΔÁª ÁΔ Ô≈Á◊≈apple ωΔ

‘Ø¬Δ ˛Õ «¬√ √≈Ò Í«‘ÒΔ ‹ÈÚappleΔ ˘ Òæ÷ª

ÒØ’ª ÂØ∫ ÚæË ÙappleË≈¨¡ª È∂ ÙappleË≈ Á∂ ÎπæÒ Ì∂∫‡

’appleÈ ¡≈¬Δ¡ª ¿πÍapple Ó˘Ú≈ÁΔ ÒØ’ª È∂

‘ø◊≈Ó≈ ’appleÚ≈ «ÁæÂ≈ ‹Ø ÁπÈΔ¡ª È∂ Á∂«÷¡≈Õ

«ÍÂ≈ √»Ï∂Á≈apple apple≈Ó ‹Δ √’Í≈Ò ÎΩ‹ «Úæ⁄

‘؉ ’apple’∂ ÿapple Á≈ ◊π‹≈apple≈ ’πfi ·Δ’ ⁄æÒÁ≈

√ΔÕ √∂Ú≈ Óπ’ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÿapple Á≈ ÷apple⁄≈

¡Â∂ Ïæ«⁄¡ª ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ ÏÛ∂ ÓπÙ’Ò È≈Ò

⁄æÒ‰ Òæ◊ΔÕ ‹≈Â-Í≈ Á≈ ÏØÒÏ≈Ò≈

«˜¡≈Á≈ ‘؉ ’apple’∂ ÌΔÓ apple≈˙ ˘ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫

‘Δ «‘øÁ» ËappleÓ ÁΔ È≈ Ïapple≈ÏappleΔ ¡Â∂ ¤»¡≈-

¤≈ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ √’»Ò «Úæ⁄

Í≈‰Δ ÍΔ‰ ˘ È≈ «ÓÒÁ≈ √’»Ò «Úæ⁄ √Ì ÂØ∫

«Íæ¤∂ «Ï·≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈Õ È≈¬Δ «¬È∑ª Á∂ Ú≈Ò

È‘ƒ ’æ‡Á≈Õ ‹≈ÈÚapple ª ÓøÁappleª «Úæ⁄ ‹≈

√’Á∂ ¡Â∂ ÂÒ≈Ϫ «Ú⁄Ø∫ Í≈‰Δ ÍΔ √’Á∂ Íapple

¡¤»Âª ˘ √ı ÓÈ≈‘Δ √ΔÕ «¬‘Ȫ ‘≈Òª

«Úæ⁄ ÚΔ ÌΔÓ apple≈˙ ÍÛ∑≈¬Δ «Úæ⁄ ¡æÏÒ

¡≈¿π∫Á∂ apple‘∂Õ

Á√ÚΔ∫ Í≈√ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈Á ÏøÏ¬Δ (ÓπøϬΔ)

Á∂ ¡¤»Âª È∂ ÌΔÓ apple≈˙ Á≈ ‘Ω∫√Ò≈ ÚË≈¿π‰

Ò¬Δ «¬æ’ √Ì≈ ÏπÒ≈¬Δ «‹√ ÁΔ ÍÃË≈È◊Δ

¡À√.’∂. ÏØÒ∂ ‹Δ È∂ ’ΔÂΔ ‹Ø «’ ¿πμÿ∂ √Ó≈‹

√πË≈apple’ ¡Â∂ Óapple≈·Δ Á∂ Íë√æË Ò∂÷’ √ÈÕ √ÃΔ

«¥ÙÈ≈ ‹Δ ¡apple‹È È∂ «¬‘Ȫ ÁΔ Ó∂‘ÈÂ

¡Â∂ Ò◊È Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ¡≈Í‰Δ ÈÚƒ «Ò÷Δ

«’Â≈Ï “◊ΩÂÓ ÏπæË” Á≈ ‹ΔÚÈ ⁄«appleÂapple Ì∂‡

ÚΔ ’ΔÂΔÕ ÌΔÓ apple≈¿π ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ ˘ Á∂Ù

«ÚÁ∂Ù «Ú⁄Ø∫ ¿πμ⁄ «Úæ«Á¡≈ ÍÃ≈Í ’appleÚ≈¿π‰

«Úæ⁄ «¬‘Ȫ Á∂ Íπapple≈‰∂ ¡«Ë¡≈Í’ √ÃΔ

’´√’apple ‹Δ Á≈ Ï‘π ÏÛ≈ ÔØ◊Á≈È «apple‘≈Õ

¡ÓappleΔ’≈ «Úæ⁄ apple«‘øÁ∂ ‘ج∂ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

ÁΔ ÁΔ ÍÂÈΔ Ó≈Â≈ apple≈Ó≈Ï≈¬Δ ‹Δ ÿapple Á≈

◊π‹≈apple≈ ÓπÙ’Òª È≈Ò ’appleÁΔ √ΔÕ ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ ¡≈Í‰Δ «’Â≈Ï “Ê≈‡ «¬È

Í≈«’√Â≈È” ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ ““apple≈ÓØ”” ‹Δ ˘

Ì∂∫‡ ’ΔÂΔ √ΔÕ apple≈ÓØ ˘ ¿π√

ÁΔ «ÁÒ ÁΔ ⁄ø«◊¡≈¬Δ, ÓÈ

ÁΔ È∂’Δ, √Á≈⁄≈apple ÁΔ

Í«ÚæÂappleÂ≈ ¡Â∂ Ó∂apple∂ È≈Ò

‘apple √Ó∂∫ Áπæ÷ √πæ÷ Á∂ «ÁÈ

’應 «Úæ⁄ ˚æÛ ¡Â∂ ÍÃ∂Ù≈ÈΔ

Á∂ «ÁȪ «Úæ⁄ √≈‚≈ ’جΔ

ÓÁÁ◊≈apple È‘ƒ √Δ ¡æ ÁΔ

Ù«‘‰ÙΔÒÂ≈ ¡Â∂ apple‹≈ÓÁΔ

«Ú÷≈¿π‰ ÁΔ ÍÃÙø√≈ Ú‹Ø∫ Ì∂∫‡ ’ΔÂΔÕ

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ «’‘≈ «’ «‘øÁ» ËappleÓ

√≈‚∂ Úæ‚∂ Ú‚∂«apple¡ª Á≈ ËappleÓ È‘ƒ ˛, √◊Ø∫

«¬‘ ª √≈‚∂ ¿πÍapple ◊πÒ≈ÓΔ Ú‹Ø∫ Òæ«Á¡≈

¡Â∂ ·Ø«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ √≈‚∂ Ϙπapple◊ «¬√∂

ËappleÓ «Úæ⁄ apple«‘‰ Ò¬Δ Ó˜Ï»apple √ÈÕ √ø√≈apple Á∂

«¬«Â‘≈√ «Úæ⁄ ÓÈπæ÷Â≈ ¡øÁapple «’Ëapple∂ ÚΔ

¡«‹‘Δ È≈ Ïapple≈ÏappleΔ È‘ƒ «‹øÈΔ «‘øÁ» ËappleÓ

«Úæ⁄ ˛Õ Ì≈apple ¡≈˜≈Á ‘؉ ÂØ∫ Ï≈Á «¬øÈ∂

√≈Ò ÏΔ‰ ÂØ∫ Ï≈Á ÚΔ ¤»¡≈-¤≈ ¡Â∂

‹≈ÂÍ≈ Á≈ Í≈Û≈ ÚËÁ≈ ‘Δ «◊¡≈Õ

«ÓÒ‡appleΔ «Úæ⁄ ¤»¡≈-¤≈ ‘؉ ’apple’∂ «ÁæÒΔ

‹øÂapple-ÓøÂapple ¿πÍapple ËappleÈ∂ Á∂ apple‘∂ ‘ÈÕ ‘≈Ò∂ ÚΔ

Ì≈apple Á∂ ’¬Δ «Í≥‚ª «Úæ⁄ ¡¤»Â ¿π⁄ ‹≈ÂΔ

Á∂ ÒØ’ª Á∂ ÿappleª ¡æ◊∂ Òøÿ‰ √Ó∂∫ ‹πæÂΔ¡ª ‘æÊ

«Úæ⁄ ÎÛ∑ ’∂ ÒøÿÁ∂ ¡Â∂ Á»apple ‹≈ ’∂ Í≈ ÒÀ∫Á∂Õ

◊πapple»¡ª ÁΔ ⁄appleÈ ¤Ø‘ ÍÃ≈Í ̻ÓΔ Í≥‹≈Ï Á∂

Í«‡¡≈Ò≈ «‹Ò∑∂∂ Á∂ √apple’≈appleΔ √’»Ò «Úæ⁄

ÍÛ∑ÁΔ Ú≈ÒÓΔ«’ √Ó≈‹ È≈Ò √ÏøË ’πÛΔ

Á≈ ¿π⁄ ‹≈ÂΔ ÁΔ ¡«Ë¡≈Í’≈ ¡Â∂ √‡≈Î È∂

«Èapple≈Áapple ’ΔÂ≈, «‹Ú∂∫ «’ »ø ⁄»‘«Û¡ª ÁΔ

’πÛΔ ÍÛ∑ «Ò÷ ’∂ ’Δ ’apple∂◊Δ, ⁄æÒ ’Ò≈√ Á∂

«Íæ¤∂ ÏÀ«·¡≈ ’appleÕ ‘≈Òª«’ ’πÛΔ ÍÛ∑È «Úæ⁄

‘π«Ù¡≈apple √ΔÕ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂ Ì≈apple Ú≈√Δ¡ª ˘ ËappleÓ

«ÈappleÍæ÷, √Ó≈ÈÂ≈, Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ú≈Ò≈

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‹Δ È∂ Ì≈apple Ú≈√Δ¡ª ˘ ËappleÓ

«ÈappleÍæ÷, √Ó≈ÈÂ≈, Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ú≈Ò≈ √ø«ÚË≈È Ï‰≈ ’∂

«ÁæÂ≈Õ «‹√ «Úæ⁄ ‘apple Èapple- È≈appleΔ ˘ Ú؇ Á≈ ¡«Ë’≈apple,

˜ÓΔÈ ÷appleΔÁ‰ ¡Â∂ Ú∂⁄‰ Á≈ ¡«Ë’≈apple, «apple‹appleÚ∂ÙÈ

apple≈‘ƒ √apple’≈appleΔ √‘»Òª, «√æ«÷¡≈ ¡≈«Á Á∂ ¡«Ë’≈apple ÒÀ

’∂ «ÁæÂ∂Õ ¡æ‹ Á«Ò √Ó≈‹ ’πfi ıπÙ‘≈ÒΔ ÁΔ «˜øÁ◊Δ

ÏÂΔ ’apple «apple‘≈ ˛ «¬‘ √Ì ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ ’ÒÓ

Á≈ ‘Δ ’Ò≈Ó ˛Õ ¿πμ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ª Á∂ ÓȪ «Úæ⁄

«¬‘Ȫ ÁΔ ıπÙ‘≈ÒΔ appleÛ’ÁΔ ˛Õ «¬√∂ ’apple’∂ √æÂapple √≈Ò

Ì≈apple ¡≈˜≈Á ‘؉ ÂØ∫ Ï≈Á ÚΔ ¿πμ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’

¡«Â¡≈⁄≈apple „≈¿π∫Á∂ apple«‘øÁ∂ ‘È, Íapple ’Á Âæ’...

√ø«ÚË≈È Ï‰≈ ’∂

«ÁæÂ≈Õ «‹√ «Úæ⁄ ‘apple

Èapple- È≈appleΔ ˘ Ú؇ Á≈ ¡«Ë’≈apple, ˜ÓΔÈ

÷appleΔÁ‰ ¡Â∂ Ú∂⁄‰ Á≈ ¡«Ë’≈apple,

«apple‹appleÚ∂ÙÈ apple≈‘ƒ √apple’≈appleΔ √‘»Òª, «√æ«÷¡≈

¡≈«Á Á∂ ¡«Ë’≈apple ÒÀ ’∂ «ÁæÂ∂Õ ¡æ‹ Á«ÒÂ

√Ó≈‹ ’πfi ıπÙ‘≈ÒΔ ÁΔ «˜øÁ◊Δ ÏÂΔ ’apple

«apple‘≈ ˛ «¬‘ √Ì ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ ’ÒÓ

Á≈ ‘Δ ’Ó≈Ò ˛Õ ¿πμ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ª Á∂ ÓȪ

«Úæ⁄ «¬‘Ȫ ÁΔ ıπÙ‘≈ÒΔ appleÛ’ÁΔ ˛Õ «¬√∂

’apple’∂ √æÂapple √≈Ò Ì≈apple ¡≈˜≈Á ‘؉ ÂØ∫ Ï≈Á

ÚΔ ¿πμ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ ¡«Â¡≈⁄≈apple „≈¿π∫Á∂

apple«‘øÁ∂ ‘È, Íapple ’Á Âæ’Õ

¡æ‹ ÒΔ‚apple ÒØ’ ¡Â∂ ÍÃÙ≈√È √ø«ÚË≈È

ÁΔ¡ª ’√Óª ÷≈ ’∂ ÚΔ ¿π√ ÁΔ ¿πÒÿ‰≈

’appleÁ∂ apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ √ø«ÚË≈È «Úæ⁄ Á∂Ù

˘ Ì≈apple ¡Â∂ ¡ø◊Ã∂˜Δ «Úæ⁄ «¬ø‚Δ¡≈ «’‘≈

«◊¡≈ ˛ Íapple «¬‘ ÒØ’ «‘øÁØ√Â≈È ÁΔ apple‡

Ò≈¬Δ appleæ÷Á∂ ‘ÈÕ ÓØÁΔ √apple’≈apple ª Ì≈apple ˘

«‘øÁ» apple≈Ù‡apple ÏÈ≈¿π‰ ¿πÍapple ÂπÒΔ ‘Ø¬Δ ˛Õ

‹Á «’ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ «’‘≈ ˛ «’

¡◊apple «‘øÁ» apple≈Ù‡apple ω ÚΔ «◊¡≈ ª «ÏȪ

Ùæ’ Á∂Ù Ò¬Δ Ì≈appleΔ ÷Âapple≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ

«‘øÁ» ’πfi ÚΔ ’«‘‰ Íapple «‘øÁ»Ú≈Á √πÂøÂappleÂ≈

√Ó≈ÈÂ≈ ¡Â∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ò¬Δ «¬æ’ ÷Âapple≈ ˛Õ

«¬√ ¡Ë≈apple Â∂ «¬‘ ÒØ’ÂøÂapple «ÚappleØËΔ ˛Õ ¡æ◊∂

«’‘≈ ‹Á Âæ’ «‘øÁ» √Ó≈‹ ‹≈ÂΔ apple«‘Â

√Ó≈‹ È‘ƒ ω ‹ªÁ≈ «¬‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘

Ï⁄≈¿π‰ Á∂ √ÓappleæÊ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈Õ «ÏȪ

¡‹∂‘Δ ¡øÁapple»ÈΔ Ù’ÂΔ Á∂ «‘øÁ»¡ª Ò¬Δ

√≈Óapple≈‹ ◊πÒ≈ÓΔ ÚÒ «¬æ’ ’ÁÓ ‘ØÚ∂◊≈Õ

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ ÓøÂappleΔ apple«‘øÁ∂ ‘ج∂

’¬Δ ÔØ‹È≈Úª ω≈¬Δ¡ª ¡Â∂ Ò≈◊»

’ΔÂΔ¡ªÕ «‹Ú∂∫ ’Ø«¬Ò≈ ÷≈È≈ Á∂ Ó˜Á»appleª

Ò¬Δ «¬øÍÒ≈¬ΔÓÀ∫‡ ÔØ‹È≈, ‘Δapple≈ ’πø‚

ÔØ‹È≈, «Ï‹ÒΔ Í≈‰Δ √ÍÒ≈¬Δ «√√‡Ó

ÔØ‹È≈, √πÂøÂapple ⁄؉ ÔØ‹È≈, «apple˜appleÚ ÏÀ’

¡≈¯ «¬ø‚Δ¡≈ ÔØ‹È≈, «‹Ê∂ √≈apple∂ Ì≈apple ÁΔ

’appleø√Δ ¤ÍÁΔ ˛Õ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ ’¬Δ

√≈Ò Í«‘Ò≈ ¡≈Í‰Δ «’Â≈Ï “ÍÃΩÏÒÓ ¡≈¯

appleπÍΔ˜” «Úæ⁄ «Ò«÷¡≈ √Δ «’ «ÌÃÙ‡≈⁄≈apple

¡◊apple ÚË ‹≈Ú∂ ¡Â∂ Á∂Ù ˘ ÷Âapple≈ ‘ØÚ∂ ª

‘apple Á√ √≈Ò Ï≈Á Ì≈apple ÁΔ ’appleø√Δ ÏÁÒ

Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛Õ Íapple Í«‘Òª «¬√ Á≈ ÏÁÒ

«Â¡≈apple ’apple’∂ È≈ «’ «¬’ ÁÓ «‹Ú∂∫ «’ ÓØÁΔ

√apple’≈apple È∂ ’ΔÂ≈Õ Á∂Ù «Úæ⁄ ‘≈‘≈’≈apple Óæ⁄

◊¬Δ ¡Â∂ ’¬Δ ÓΩª ÚΔ ‘Ø¬Δ¡ªÕ «¬‘ «√appleÎ

◊appleΔÏ ¡Â∂ «Ó‚Ò ’Ò≈√ ˘ Îapple’ «Í¡≈,

¡ÓΔappleª ¡Â∂ ÒΔ‚appleª Á∂ ’appleØÛª ¡Â∂ ¡appleϪ

appleπͬ∂ ÿapple ÏÀ·∂ ‘Δ ÏÁÒ∂ ◊¬∂Õ

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ ’¬Δ

√≈Ò Í«‘Ò≈ ¡≈Í‰Δ «’Â≈Ï

“ÍÃΩÏÒÓ ¡≈¯ appleπÍΔ˜” «Úæ⁄ «Ò«÷¡≈

√Δ «’ «ÌÃÙ‡≈⁄≈apple ¡◊apple ÚË ‹≈Ú∂

¡Â∂ Á∂Ù ˘ ÷Âapple≈ ‘ØÚ∂ ª ‘apple Á√

√≈Ò Ï≈Á Ì≈apple ÁΔ ’appleø√Δ ÏÁÒ

Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛Õ Íapple Í«‘Òª «¬√

Á≈ ÏÁÒ «Â¡≈apple ’apple’∂ È≈ «’ Ô’

ÁÓ «‹Ú∂∫ «’ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂

’ΔÂΔÕ Á∂Ù «Úæ⁄ ‘≈‘≈’≈apple Óæ⁄

◊¬Δ ¡Â∂ ’¬Δ ÓΩª ÚΔ ‘Ø¬Δ¡ªÕ

«¬‘ «√appleÎ ◊appleΔÏ ¡Â∂ «Ó‚Ò

’Ò≈√ ˘ Îapple’ «Í¡≈, ¡ÓΔappleª ¡Â∂

ÒΔ‚appleª Á∂ ’appleØÛª ¡Â∂ ¡appleϪ appleπͬ∂

ÿapple ÏÀ·∂ ‘Δ ÏÁÒ∂ ◊¬∂...

Ó˘Ú≈ÁΔ ÒØ’ ª ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È≈Ò «ÚÂ’apple≈

’appleÁ∂ ‘Δ √È, Ì≈apple √apple’≈apple È∂

ÚΔ ÿæ‡ È‘ƒ ’ΔÂΔÕ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

‹Δ ÁΔ¡ª Á∂Ù ÍÃÂΔ «Èapple√π¡≈appleÊ

√∂Ú≈Úª Á∂Ù Ú≈√Δ¡ª, Á«Òª ¡Â∂ ¡Ωappleª

ÍÃÂΔ ’ΔÂΔ¡ª √∂Ú≈Úª ˘ ÚΔ ¿π‘Ò∂ ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ «¬‘Ȫ ÁΔ ÔØ◊Â≈ ÓπÂ≈Ï’ ωÁ≈

Ó≈‰ ¡Â∂ √«Â’≈apple È≈ «ÁæÂ≈Õ ⁄ÒØ Á∂apple ¡≈¬∂

Áappleπ√ ¡≈¬∂ ‘Δ √‘Δ AD ¡ÍÃÀÒ AII@ ˘

«¬‘Ȫ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ¿πμÍapple ¿π√ √Ó∂∫ Á∂

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ‹Δ «ÚÙÚÈ≈Ê ÍÃÂ≈Í «√øÿ ‹Δ

È∂ Á∂Ù Á≈ ¿πμ⁄ÂÓ È≈◊«apple’ √ÈÓ≈È “Ì≈appleÂ

appleÂÈ” ÁΔ ¿πÍ≈ÁΔ È≈Ò √ÈÓ≈«È ’ΔÂ∂

‹≈‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈Õ «¬‘ √ÈÓ≈È «¬Èª

ÁΔ ËappleÓ ÍÂÈΔ √«ÚÂ≈ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ ˘ Á∂Ù

Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ √ÃΔ ¡≈apple. ÚÀ∫’‡≈appleÓÈ ‹Δ ÚÒØ∫

ÍÃÁ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ ⁄≈¨ Úapple∂

˘ √Ó≈«‹’ «È¡ª √≈Ò ÚΔ ¡ÀÒ≈«È¡ª

«◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Á∂

’∂∫ÁappleΔ ‘≈Ò «Úæ⁄ «¬‘Ȫ ÁΔ Â√ÚΔapple ÂØ∫

ÍappleÁ≈ ¿π·≈¿π∫«Á¡ª ÒØ’ √Ì≈ √ÍΔ’apple appleÏΔ

apple∂¡ ‹Δ È∂ Ùapple˪‹ÒΔ Ì∂∫‡ ’apple«Á¡ª Áæ«√¡≈

«’ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ √»fi «√¡≈‰Í

«ÁzÙ‡Δ √Ø⁄ Â∂ ’πÙÒÂ≈ Á∂ ’Ó≈Ò ÁΔ ÍÃÙø√≈

’ΔÂΔÕ

√ÃΔ ÚΔ.ÍΔ. «√øÿ ‹Δ È∂ «’‘≈ √apple’≈apple È∂

«√appleÎ «¬’ «Ú¡’ÂΔ ˘ ‘Δ È‘ƒ √ÈÓ≈«ÈÂ

’ΔÂ≈, √◊Ø∫ √À’Û∂ √≈Òª ÂØ∫ ÁÓÈ’≈appleΔ

√Ó≈«‹’ «√√‡Ó Á∂ «Ù’≈apple ‘ج∂ ÒØ’ª ˘ ÚΔ

√«Â’≈«apple¡≈ ˛Õ ÈØÏÒ ÍÃ≈¬Δ‹ «Ú‹∂Â≈

ÚÀ∫’‡≈appleÓÈ apple≈Ó≈ «¥ÙÈ Á∂ ’ÊÈ ¡Èπ√≈apple

ÓΩ‹»Á≈ √apple’≈apple ˘ «’‘≈ ˛ «’ Ó≈√ ¡Â∂

Ì◊Ó∂ ¿πμÍapple Ï«‘√ ¤æ‚ ’∂ «√æ«÷¡≈ ¡Â∂

«Ú«◊¡≈È’ √Ø⁄ ¡Í‰≈¬∂ ª ⁄ø◊≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ

Ì≈apple «Úæ⁄ «¬√ √Ó∂∫ Ï∂⁄ÀÈΔ Í≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ

˛Õ ‹Ò√∂ ‹¨√ª «Úæ⁄ Ó≈appleË≈Û, ‹≈ÂΔ ÔπæË

˘ appleØ«’¡≈ ‹≈Ú∂, ’≈˘È ÁΔ ‘≈Ò «ÁÈØ

«ÁÈ ÷apple≈Ï ‘Ø apple‘Δ ˛Õ ◊appleΔÏ ‘Øapple ◊appleΔÏ ¡Â∂

¡ÓΔapple ‘Øapple ¡ÓΔapple ‘Ø «apple‘≈ ˛Õ «¬√ Ò¬Δ

¡≈Í‰Δ ’πapple√Δ √Ò≈Ó appleæ÷‰ Ò¬Δ √ø«ÚË≈È

È≈ Úapple«Â¡≈ ‹≈Ú∂ ÏÒ«’ Á∂Ù Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ

√‘Δ ¡appleʪ «Úæ⁄ Ò≈◊» ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ «‹√

È≈Ò √Ì Á≈ ÌÒ≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘Ø ‘Δ ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÁΔ √‘Δ ¡appleʪ

«Úæ⁄ √Ì ˘ ÚË≈¬Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ

‹À ÌΔÓ ‹À Ì≈appleÂ


www.samajweekly.com

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Religion must mainly be a matter of

principles only. It cannot be a matter

of rules. The moment it degenerates

into rules, it ceases to be a religion, as

it kills responsibility which is an

essence of the true religious act.”

- B.R. Ambedkar

ARUN KUMAR, BEDFORD

Gen. Secretary, FABO UK

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“A great man is different

from an eminent one in that

he is ready to be the servant

of the society.”

- B.R. Ambedkar

Lal Chand Chander & Family

Birmingham

«ÚÙ∂Ù

«ÚÙÚ appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Constitution is not a mere lawyers

document, it is a vehicle of Life, and

its spirit is always the spirit of Age.”

-B.R. Ambedkar

Writings And Speeches

DHANPAT RAI RATTU

Dr. Ambedkar Mission Society Bedford

ÍÃ∂Ó Ó≈È ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple ÚºÒØ∫

«ÚÙÚ appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ

apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ABGÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“I measure the progress of a community

by the degree of progress which

women have achieved.”

-B.R. Ambedkar

Prem Mann & Family, London

Ó‘ª Ó≈ÈÚ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABGÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

Ó≈ËØ ¡«Ï«Á¡≈ «‘ ’ΔÈ, «ÏÏ∂’ ÁΔÍ Ó≈ÒΔÈ

È≈ÓÚapple √Ó≈‹ √∂Ú’ ¡Â∂ ‹≈‰∂ ͤ≈‰∂ «Ï‹«È√ÓÀÈ √ÃΔ

apple≈Ó «’ÙÈ Ó«‘ÓΔ, ¿πÈ∑ª ÁΔ √πÍÂÈΔ ÙÃΔÓÂΔ ÙΔÒ≈

Ó«‘ÓΔ ¡Â∂ Ó«‘ÓΔ Í«appleÚ≈apple ÚºÒØ∫ Ó‘≈Ó≈ÈÚ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ”Â∂

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

12/04/2018

15

34 WESTBOURNE ROAD, DARLASTON WS10 8BJ

MOB. 07713 789 237 TEL:. 0121 526 6197

Email : property@mehmi.co.u.k.


16 12/04/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

Ì≈apple Á∂ ’appleØÛª-’appleØÛª Ù±Áappleª, Á«Òª Á∂

apple«‘Ïapple, Ó∞’ÂΔÁ≈Â≈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÌΔÓ apple≈˙

¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ‹ÈÓ AD ¡ÍzÀÒ, AHIA ȱß

‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ ‚≈’‡apple ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂Á’apple ‹Δ

«‹‘Ȫ 鱧 «Í¡≈apple È≈Ò ÒØ’ “Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï”

Á∂ È≈Ó È≈Ò ÚΔ Ô≈Á ’appleÁ∂ ‘È¢ ¿∞‘ Ï‘∞-

◊∞‰Δ Íz«ÂÌ≈ Á∂ Ó≈Ò’ Â∂ Ï⁄ÍÈ ”⁄ «¬’

Ï‘∞ ‘Δ ‘؉‘≈apple «Ú«Á¡≈appleÊΔ √È¢ ¿∞È∑ª È∂

’≈ȱßÈ ÁΔ «‚◊appleΔ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ Â∂ √ß√≈apple

ÁΔ¡ª Úμ÷-Úμ÷ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡ª «‹Ú∂∫

’ØÒßÏΔ¡≈ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ, Òß‚È √’±Ò ¡≈¯

«¬’ÈΩ«Ó’√ ÂØ∫ ‚≈’‡apple∂‡ ÁΔ¡ª ¿∞Í≈ËΔ¡ª

ÚΔ Íz≈Í ’ΔÂΔ¡ª¢ ¿∞‘ «¬’ ¿∞μÿ∂

Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ Ú‹Ø∫ ¿∞ÁØ∫ ‘Δ √Ê≈Í ‘Ø ◊¬∂ √È

‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈͉∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ‹ΔÚÈ

’≈Ò ”⁄ ‘Δ ’≈ȱßÈ, ¡appleÊ Ù≈√Âapple Â∂

apple≈‹ÈΔÂΔ Ù≈√Âapple ”⁄ ÷Ø‹ ’apple’∂ «‚◊appleΔ¡ª

‘≈√Ò ’ΔÂΔ¡ª √È¢ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈appleøÌ’

‹ΔÚÈ ”⁄ ¡appleÊ Ù≈√Âapple Á∂ ÍzØÎÀ√apple Â∂ «¬’

Íz«√μË Ú’ΔÒ √È¢ «¬‘Ȫ ÷∂Âappleª ”⁄

¡≈Í‰Δ Íz«√μËÂ≈ ω≈¿∞‰ ¿∞Íappleß ¿∞‘

Ì≈appleÂΔ apple≈‹ÈΔÂΔ ”⁄ ÍzÚ∂Ù ’apple ◊¬∂ √È Âª

«’ Á∂Ù È±ß ¡≈˜≈Á Â∂ √Ó≈‹ ”⁄ ⁄∂ÂÈÂ≈

«Ò¡ªÁΔ ‹≈ √’∂¢ ¡≈͉∂ ¡≈˜≈ÁΔ Íz≈ÍÂ

’appleÈ Á∂ √ßÿappleÙ ÁΩapple≈È ¡ıÏ≈appleª Â∂

apple√≈«Ò¡ª ”⁄ Ò∂÷ «Ò÷ ’∂, Á«Òª Ò¬Δ

apple≈‹ÈΔ«Â’ ‘μ’, √Ó≈«‹’ Ïapple≈ÏappleΔ Â∂

√Ó≈«‹’ ¡≈˜≈ÁΔ Íz≈Í ’appleÈ ÁΔ ¡≈Ú≈˜

Ï∞ÒßÁ ’ΔÂΔ Â∂ Ì≈appleÂ È±ß «¬’ √‡∂‡ Ú‹Ø∫

√Ê≈Í ’appleÈ Á≈ √ÓappleÊÈ ÚΔ ¡≈͉Δ

Í∞apple˜Øapple Â≈’ fiØ’ ’∂ ’ΔÂ≈¢

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂ AIEF ”⁄ ¡≈͉≈ ËappleÓ

ÏÁÒ ’∂ “Ï∞μË ËappleÓ” ◊z«‘‰ ’apple «Ò¡≈¢ Ï∞μË

ËappleÓ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ ¿∞È∑ª È∂ ’Ø¬Δ Í≥‹ Òμ÷

Á∂ ’appleΔÏ Á«Ò ÒØ’ª Á≈ ËappleÓ Í«appleÚappleÂÈ

’apple’∂, Ï∞μË ËappleÓ ”⁄ Ù≈ÓÒ ’appleÚ≈«¬¡≈¢ ¿∞‘

¡≈˜≈Á Ì≈apple Á∂ Í«‘Ò∂ ’≈ȱßÈ ÓßÂappleΔ Ï‰∂¢

¿∞‘Ȫ È∂ Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È Á≈ «ÈappleÓ≈‰

’ΔÂ≈ Â∂ ¿∞‘ ’Ø¬Δ FE √≈Ò Á≈ ¡≈͉≈

‹ΔÚÈ ÍßÊ (AD ¡ÍzÀÒ AHIA ÂØ∫ F Á√ßÏapple

AIEF) ͱapple≈ ’apple’∂ «¬√ √ß√≈apple 鱧 ¡Ò«ÚÁ≈

’«‘ ◊¬∂¢ √ßÈ AII@ ”⁄ Ì≈apple √apple’≈apple È∂

¿∞‘Ȫ Á∂ Á∂Ù È±ß ¡≈˜≈Á ’appleÚ≈¿∞‰ Á∂

√ßÿappleÙ ”⁄ Í≈¬∂ ÔØ◊Á≈È Â∂ Ì≈apple Á∂ ÒØ’ª

”⁄ √Ó≈«‹’ ⁄∂ÂÈÂ≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Á∂ Ó‘≈È

ÔØ◊Á≈È ÏÁÒ∂, ¿∞È∑ª 鱧 Ì≈apple Á∂ √Ì ÂØ∫

Úμ‚∂ «√ÚÒΔ¡È √ÈÓ≈È “Ì≈apple appleÂÈ”

È≈Ò √ÈÓ≈«È¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘Ȫ ÁΔ

«Úapple≈√Â È±ß √ßÌ≈Ò‰ Ò¬Δ Ì≈apple ”⁄ Ï‘∞Â

Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ ¿∞È∑ª Á∂ È≈Ó ”Â∂

“Ô≈Á◊≈appleª” Â∂ “√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ √∞√≈«¬‡Δ¡ª”

Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À ª ‹Ø ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª ¿∞‘Ȫ Á∂ ‹ΔÚÈ ÂØ∫

Íz∂appleÈ≈ ÒÀ∫ÁΔ¡ª apple«‘‰ Â∂ √Ó≈«‹’-Ïapple≈ÏappleΔ

Á∂ ‘μ’ È±ß Íz≈Í ’appleÈ Ò¬Δ √Á≈ √ßÿappleÙ

Ô∞’ apple«‘‰¢ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Íz√ßÙ’ª 鱧 ‘Ó∂Ù≈

«√μ«÷¡Â, ‹μÊ∂ÏßÁ’ Â∂ √ßÿappleÙ Ô∞’ apple«‘‰

ÁΔ «√μ«÷¡≈ «ÁßÁ∂ √È¢ Ì≈apple Á≈ √ß«ÚË≈È

BF ÈÚßÏapple AIDI 鱧 √ÚΔ’≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈

√Δ¢ √ß«ÚË≈È Á∂ Ó≈«¬È∂ ’Δ ‘∞ßÁ∂ ‘È?

Ù≈«¬Á ¿∞√ √Ó∂∫ Ì≈apple Á∂ ÒØ’ª 鱧 «¬‘ ÍÂ≈

È‘Δ∫ √Δ¢ Íapple Á∞ÈΔ¡ª ”⁄ √ß«ÚË≈È Á≈

Ó‘μÂÚ √Ê≈Í ‘Ø ⁄∞μ’≈ √Δ¢

¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ AGGI ”⁄ √ß«ÚË≈È

ω ⁄∞μ’≈ √Δ¢ ‘≈Òª«’ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ”⁄ ¿∞√

«’√Ó Á≈ √ß«ÚË≈È È‘Δ∫ ‘À Íapple ¿∞Ê∂ ÓÀ◊È≈

’≈apple‡≈ Úapple◊∂ √ß«ÚË≈È’ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ

«ÚÚ√Ê≈ ’≈«¬Ó ‘Ø ⁄∞μ’Δ √Δ, «‹√ Á∂ «‘Â

apple≈‹≈ È∂ ¡≈Í‰Δ ‹ÈÂ≈ Á∂ È≈Ò ¡≈͉∂

¡«Ë’≈appleª 鱧 Úß‚ «Ò¡≈ √Δ¢ ¿∞Ê∂ ‘∞‰ Âμ’

«¬√∂ «’√Ó ÁΔ √À‡ÒÓÀ∫‡ È≈Ò Ï‰Δ «ÚÚ√Ê≈

’≈«¬Ó ˛ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÓÀ◊È≈ ’≈apple‡≈ Á∂

Â’appleΔÏÈ ¡μ· √Ω √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ √ß«ÚË≈È

¡√Ò ”⁄ √Ó±‘ ”⁄ Úß‚∂ ÒØ’ ‹Ø apple≈Ù‡apple

ωÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È, 鱧 ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple

«ÁÚ≈¿∞‰≈ ‘À¢ «¬√ Á∂ «‘ ÒØ’ª Á∂ Ò¬Δ

¡≈˜≈ÁΔ, Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √Ó≈ÈÂ≈, Ïapple≈ÏappleΔ

¡Â∂ «È¡ª Á∂ Ò¬Δ «ÚÚ√Ê≈ Á≈ «ÈappleÓ≈‰

’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ «¬‘ √≈apple∂ ÓÈ∞μ÷ª 鱧 Ïapple≈ÏappleΔ

Á∂ ¡«Ë’≈apple ÚΔ «ÁßÁ≈ ‘À¢

AIE@ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÚÙÚ Á∂ Òμ◊Ìμ◊ E@

Á∂Ùª È∂ ¡≈͉≈ √ß«ÚË≈È Ï‰≈«¬¡≈, «‹√

”⁄ Ì≈apple ͫ‘Ò∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘À ¡Â∂ Ì≈apple Á≈

√ø«ÚË≈È ‘Δ ‘Øapple Á∂Ùª Á∂ Ò¬Δ Íz∂appleÈ≈

Ï«‰¡≈¢ ‘≈Òª«’ «¬μÊ∂ «¬‘ ÚΔ √≈Î ’apple

Á∂‰≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ Ì≈apple ÁΔ “¡≈˜≈ÁΔ Á≈

¡ßÁØÒÈ” ¡Â∂ “Ì≈apple Á∂ √ß«ÚË≈È” Á≈

¡≈Í√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ √ÏßË È‘Δ∫¢ ÁØÚ∂∫ ‘Δ

¡Òμ◊-¡Òμ◊ ÿ‡È≈Úª ‘È¢ ‹ÁØ∫ AIBH

”⁄ √≈¬ΔÓÈ ’«ÓÙÈ Ì≈apple ¡≈«¬¡≈ ª ¿∞√

√Ó∂∫ √ß«ÚË≈È’ √À‡ÒÓÀ∫‡ ÁΔ ◊μÒ ¿∞μ·Δ¢

¡ß◊apple∂˜ª È∂ «¬‘ «‘ ’appleÈ≈ ˜apple±appleΔ √Ó«fi¡≈

«’ Ì≈appleÂ È±ß √μÂ≈ ÁΔ ÂÏÁΔÒΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ì≈apple ”⁄ ÒØ’ÂßÂappleΔ «ÚÚ√Ê≈ ‘Δ Ò≈◊± ‘ØÚ∂

¡Â∂ «¬√ ͱappleΔ Íz«’«apple¡≈ ”⁄ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ Ì±«Ó’≈ ÍzÓ∞μ÷ apple‘Δ¢ ‹∂’apple ¡√Δ∫

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂ √ßͱappleÈ ‹ΔÚÈ È±ß Á∂÷Δ¬∂ ª

«¬‘ √≈Î ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ «’ ¿∞‘ √ß«ÚË≈È’

√À‡ÒÓÀ∫‡ 鱧 ÒÀ ’∂ «’ßÈ∂ ◊ßÌΔapple √È¢ ¿∞‘Ȫ

Á≈ Óßȉ≈ √Δ «’ Á∂Ù ”⁄ √Ó≈«‹’ ’zªÂΔ Âª

‘Δ √Ê≈¬Δ ‘ØÚ∂◊Δ ‹ÁØ∫ √ß«ÚË≈È’ ◊apple߇Δ

‘ØÚ∂◊Δ¢ ¿∞‘ √ß«ÚË≈È Á∂ ˜appleΔ¬∂ Á∂Ù ”⁄

√Ó≈ÈÂ≈ √Ê≈Í ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È¢ ¿∞‘

⁄≈‘∞ßÁ∂ √È «’ Ì≈apple ”⁄ ¡√Ó≈ÈÂ≈ ÷ÂÓ

‘ØÚ∂ ¡Â∂ √Ó≈ÈÂ≈ ¡≈Ú∂ Â∂ ÒØ’ª 鱧 ¿∞È∑ª Á∂

Ï∞«È¡≈ÁΔ ¡«Ë’≈apple «ÓÒ‰¢

‹ÔØÂΔÏ≈ αÒ∂, √≈‘± ‹Δ Ó‘≈apple≈‹, ◊≈‚’∂

Ï≈Ï≈, Èapple≈«¬‰ ◊∞apple±, Í∂appleΔ¡≈apple ¡Â∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ˜appleΔ¬∂ ‹Ø √Ó≈«‹’ ’zªÂΔ

¡≈¬Δ √Δ, ¿∞√ È±ß Í¤≈‰ ⁄≈‘ΔÁΔ √Δ¢ «¬√Á∂

Ò¬Δ Ì≈apple ”⁄ «¬’ √ß«ÚË≈È ÁΔ ˜apple±apple √Δ,

‘≈Òª«’ «¬‘ ’«‘‰≈ «˜¡≈Á≈ √‘Δ ‘ØÚ∂◊≈

«’ Ì≈apple ”⁄ apple≈‹ÈΔ«Â’ ’zªÂΔ ÁΔ Ï‹≈¬∂

√Ó≈«‹’ ’zªÂΔ Á∂ ’≈appleÈ √ß«ÚË≈È Ï«‰¡≈

‘À¢ «’¿∞∫«’ ‹Ø ÒØ’ apple≈‹ÈΔ«Â’ ’zªÂΔ ”⁄

√apple◊appleÓ √È, ¿∞‘ È‘Δ∫ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È «’

Ì≈apple ”⁄ √ß«ÚË≈È ‘ØÚ∂¢ ¿∞‘ «ÏȪ √ß«ÚË≈È

Á∂ ‘Δ Ì≈apple Á∂Ù È±ß ⁄Ò≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È¢

Íapple Ì≈apple ”⁄ √Ó≈«‹’ ’zªÂΔ Á∂ ’≈appleÈ «¬ßÈ∂

«˜¡≈Á≈ Әϱ √È «’ apple≈‹ÈΔ«Â’ ÒØ’

«¬‘ ⁄≈‘ ’∂ ÚΔ √ß«ÚË≈È «ÈappleÓ≈‰ appleØ’ È≈

√’∂¢ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ Ò◊≈Â≈apple

√apple◊appleÓ apple«‘‰ ’≈appleÈ «Ïz«‡Ù ÒØ’ ÚΔ Ì≈appleÂ

”⁄ ÓΩ‹±Á ¡√Ó≈ÈÂ≈ 鱧 √Ófi ⁄∞μ’∂ √È ¡Â∂

¿∞‘ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ¡Â∂ √ß«ÚË≈È Á∂

Íμ÷ «Ú⁄ √È¢ «¬√ Âapple∑ª È≈Ò Ì≈apple ”⁄

√ß«ÚË≈È Ï‰È ÁΔ Íz«’«apple¡≈ Â∂ ÓØ‘apple

Òμ◊Δ¢«¬‘Ȫ √≈appleΔ¡ª ◊μÒª Á∂ ’≈appleÈ I

¡◊√ AIDF 鱧 BIF ÓÀ∫Ïappleª ÁΔ √ß«ÚË≈È

√Ì≈ Ï‰Δ¢ Á∂Ù ÁΔ Úß‚ ‘؉ Á∂ ’≈appleÈ «¬√

”⁄Ø∫ HI ÓÀ∫Ïapple ⁄Ò∂ ◊¬∂¢ «¬√ Âapple∑ª Ì≈appleÂΔ

√ß«ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ B@G ÓÀ∫Ïapple apple«‘ ◊¬∂ ¡Â∂

«¬‘Ȫ ÁΔ Í«‘ÒΔ ÏÀ·’ ”⁄ «√apple¯ B@G

ÓÀ∫Ïapple ‘Δ Ù≈ÓÒ √È, «¬√ ”⁄ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡ßÏ∂‚’apple Í«‘ÒΔ Ú≈apple I Á√ßÏapple AIDF ȱß

Ïß◊≈Ò ÂØ∫ ⁄∞‰ ’∂ ¡≈¬∂ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Â∞appleßÂ

Ï≈¡Á Úß‚ ‘Ø ◊¬Δ, «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈Ï≈

Òß‚È ÁΔ¡ª ◊ØÒÓ∂˜ ’≈ÈÎappleß√ª «Ú⁄ ‘Ø¬Δ ‡μ’apple ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ ÂØ∫ ÍÀÁ≈ ‘ج∂

¡ß◊apple∂˜ Á∂ ¡ßÏ∂‚’appleÍμ÷Δ apple∞fi≈Ȫ ÂØ∫ Íz∂Ù≈È ‘ج∂ ◊ªËΔ ÁΔ «¬μ¤≈ ¡È∞√≈apple

‹Á «√appleØ‹ÈΔ È≈«¬‚± «‹‘∂ ’ª◊apple√Δ ÒΔ‚appleª È∂ ◊ªËΔ ‹Δ ÁΔ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’appleÚ≈¬Δ, ¿∞√ √Ó∂∫ ÚΔ ‹Á ◊ªËΔ ‹Δ È∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È≈Ò

’∂ÚÒ Óß◊ª Óß◊‰ Ú≈Ò∂ «Ìμ÷ Óß◊∂ Úª◊ √Ò±’ ’ΔÂ≈, ¿∞ÁØ∫ ÚΔ ¿∞‘Ȫ È∂

◊ªËΔ Á∂ ‘ß’≈appleΔ appleÚμ¬Δ¬∂ Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄ ◊μÒÏ≈Â È±ß «Ú⁄Ø∫ ‘Δ ÂØÛ «ÁμÂ≈

√Δ ¡Â∂ «¬√ Âapple∑ª ¿∞‘Ȫ È±ß Ó«‘√±√ ’apple≈ «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘Ȫ ÁΔ ‡μ’apple «’√

È≈Ò ‘À¢ «¬√∂ Âapple∑ª Á∂ ‘ß’≈apple ¡Â∂ √ÚÀÓ≈‰ ÁΔ ‡μ’apple ÁΔ «¬’ ‘Øapple ÿ‡È≈

«˜’appleÔØ◊ ‘À¢ «‹√ ◊ªËΔ È∂ AICA ÁΔ Á±‹Δ ◊ØÒÓ∂˜ ’≈ÈÎappleß√ «Ú⁄ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple 鱧 Á«Òª Á∂ ÍzÂΔ«ÈË Á∂ apple±Í «Ú⁄ Á∂÷ ’∂ ◊∞μ√∂ ¡Â∂

«‘’≈apple È≈Ò «’‘≈ √Δ «’ «¬μÊ∂ ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ’Δ ’ßÓ ‘À?

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple «‹√ «ÚË≈È Í«appleÙÁ ÁΔ

√Δ‡ ÁΔ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ’apple apple‘∂ √È, ¿∞√ ȱß

Í≈«’√Â≈È Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢

«¬√ Âapple∑ª Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ

ÓÀ∫ÏappleΔ appleμÁ ‘Ø ◊¬Δ¢ Úß‚ ÁΔ √≈«˜Ù «¬√

’apple’∂ apple⁄Δ ◊¬Δ ª ‹Ø Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡ßÏ∂‚’apple «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ È≈ apple«‘ √’‰¢

‘≈Òª«’ «¬‘Ȫ √≈appleΔ¡ª √≈«˜Ùª ȱß

Áapple«’È≈apple ’appleÁ∂ ‘ج∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple

Á∞Ï≈apple≈ AD ‹∞Ò≈¬Δ AIDG 鱧 ⁄∞‰ ’∂ ¡≈¬∂¢

¡√Ò ”⁄ Ï≈Ú≈ √«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ‹ÁØ∫ Í«‘ÒΔ

Ú≈apple «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ ⁄∞‰ ’∂ ¡≈¬∂ √È Â∂

Úß‚ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ ⁄؉ ÷∂Âapple Á∂

Í≈«’√Â≈È ”⁄ ⁄Ò∂ ‹≈‰ Á∂ ’≈appleÈ «ÚË≈È

√Ì≈ Á≈ «‘μ√≈ È‘Δ∫ apple‘∂, ¿∞√ Ú’Â «¬ß◊ÒÀ∫‚

ÁΔ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ”⁄ «¬ß‚Δ¡È

’ª√‡Δ«⁄¿±ÙÈÒ ¡√À∫ÏÒΔ Á≈ Ï‘∞ √ıÂ

«ÚappleØË ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ «ÚappleØË È±ß ÁÏ≈¿∞‰ Á∂

Ò¬Δ Íß‚Â ‹Ú≈‘apple Ò≈Ò È«‘apple± È±ß Ô±Ê ’∂Ê

Á∂ ÒΔ‚appleª 鱧 √Ófi≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ «Ïz‡∂È ‹≈‰≈

«Í¡≈ √Δ¢ «¬√ «ÚappleØË ÁΔ ◊ßÌΔappleÂ≈ 鱧 «¬√

√«ÚË≈È Á∂ Ï≈ÈΔ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ”Â∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’∞appleÏ≈ÈΔ

AIE@ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÚÙÚ Á∂ Òμ◊Ìμ◊ E@ Á∂Ùª È∂ ¡≈͉≈

√ß«ÚË≈È Ï‰≈«¬¡≈, «‹√ “⁄ Ì≈apple ͫ‘Ò∂ √Ê≈È “Â∂ ‘À ¡Â∂

Ì≈apple Á≈ √ß«ÚË≈È ‘Δ ‘Øapple Á∂Ùª Á∂ Ò¬Δ Íz∂appleÈ≈ Ï«‰¡≈¢ ‘≈Òª«’

«¬μÊ∂ «¬‘ ÚΔ √≈Î ’apple Á∂‰≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ Ì≈apple ÁΔ “¡≈˜≈ÁΔ Á≈

¡ßÁØÒÈ“ ¡Â∂ “Ì≈apple Á∂ √ß«ÚË≈È“ Á≈ ¡≈Í√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ √ÏßË

È‘Δ∫¢ ÁØÚ∂∫ ‘Δ ¡Òμ◊-¡Òμ◊ ÿ‡È≈Úª ‘È¢ ‹ÁØ∫ AIBH “⁄

√≈¬ΔÓÈ ’«ÓÙÈ Ì≈apple ¡≈«¬¡≈ ª ¿∞√ √Ó∂∫ √ß«ÚË≈È’

√À‡ÒÓÀ∫‡ ÁΔ ◊μÒ ¿∞μ·Δ¢ ¡ß◊apple∂˜ª È∂ «¬‘ «‘

’appleÈ≈ ˜apple±appleΔ √Ó«fi¡≈ «’ Ì≈appleÂ È±ß √μÂ≈ ÁΔ

ÂÏÁΔÒΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈apple “⁄ ÒØ’ÂßÂappleΔ «ÚÚ√Ê≈

‘Δ Ò≈◊± ‘ØÚ∂ ¡Â∂ «¬√ ͱappleΔ Íz«’«apple¡≈ “⁄ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ Ì±«Ó’≈ ÍzÓ∞μ÷ apple‘ΔÕ

ÂØ∫ √Ó«fi¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ’μÁ≈Úapple ÒΔ‚apple

“⁄apple«⁄Ò” È∂ «¬μÊØ∫ Âμ’ ’«‘ «ÁμÂ≈ √Δ «’

Ì≈appleÂΔ ÒØ’ √ß«ÚË≈È Ï‰≈¿∞‰ Á∂ Ò≈«¬’

È‘Δ∫ ‘È¢ «¬‘Ȫ ÒØ’ª 鱧 ¡≈˜≈ÁΔ Á∂‰≈

·Δ’ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈¢ apple‘Δ ◊μÒ «Ïz«‡Ùapple ÿμ‡

«◊‰ÂΔ Á∂ «‘μª 鱧 ÒÀ ’∂ ’≈¯Δ ◊ßÌΔapple √È¢

ÂμÂ’≈ÒΔ √«ÊÂΔ ”⁄ Ô±Ê ’∂Ê ÁΔ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡

Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ ‹∂’apple Ì≈apple ”⁄

√ß«ÚË≈È’ «ÚÚ√Ê≈ ‘∞ßÁΔ ‘À ª «¬√ ”⁄

ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡ª Á∂ «‘μª ÁΔ ◊appleß‡Δ È‘Δ∫

‘ØÚ∂◊Δ, «’¿∞∫«’ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á≈ ’«‘‰≈ √Δ

«’ «¬√ ͱappleΔ Íz«’«apple¡≈ ”⁄ ¡À√.√Δ. ¡Â∂ ¡À√

‡Δ. È‘Δ∫ ‘È, ÷≈√ ÂΩapple Â∂ ¡¤±Â «‘ßÁ± È‘Δ∫

‘È¢

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡ßÏ∂‚’apple È∂ «¬√ ȱß

√≈Ï ’appleÁ∂ ‘ج∂

¡À√ √Δ-¡À√ ‡Δ Á∂

Ò¬Δ Úμ÷appleΔ «ÚÚ√Ê≈ ÁΔ ◊μÒ ’‘Δ √Δ¢

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ «¬√ ◊μÒ ”Â∂ Ô±Ê

’∂Ê ÁΔ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ”⁄ ÒßÓΔ Ï«‘√ ‘Ø¬Δ √Δ¢

«¬√ Ï«‘√ ’≈appleÈ «¬‘ √«ÊÂΔ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬Δ

√Δ «’ ‹∂’apple Ì≈apple ”⁄ ¡«Ë’≈apple Á∂ ¡≈Ë≈apple

Â∂ Ïapple≈ÏappleΔ Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡ª Á∂

¡«Ë’≈appleª ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ Âª

Ì≈apple Á≈ √ß«ÚË≈È È‘Δ∫ ω √’∂◊≈ ¡Â∂

«¬√ 鱧 Ó≈ÈÂ≈ È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊Δ ¡Â∂ ‹∂’apple

√ß«ÚË≈È È‘Δ∫ ω∂◊≈ ª Ì≈appleÂ È±ß ¡≈˜≈ÁΔ

È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊Δ¢ ¡«‹‘Δ √«ÊÂΔ ”⁄ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï È±ß ⁄∞‰ ’∂ «Ò¡≈¿∞‰≈ ’ª◊apple√ ¡Â∂

ͱapple∂ Á∂Ù ÁΔ Ó‹Ï±appleΔ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂ «¬√ Íz’≈apple

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple √ß«ÚË≈È «ÈappleÓ≈Â≈

Á∂ apple±Í ”⁄ √ßÿappleÙ ’appleÁ∂ apple‘∂¢ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡ßÏ∂‚’apple ‹∂’apple Աʒ∂Ê ÁΔ √ß«ÚË≈È’

¡√À∫ÏÒΔ ”⁄ È≈ ‘∞ßÁ∂ ª ¡¤±Âª Á∂ ¡«Ë’≈appleª

ÁΔ √ß«ÚË≈È’ √À‡ÒÓÀ∫‡ ‘؉ ÁΔ ◊μÒ È≈

ÓßÈΔ ‹ªÁΔ ¡Â∂ «¬√ ”⁄ Ì≈apple Á∂ √ß«ÚË≈È

鱧 Ó≈ÈÂ≈ È≈ «ÓÒÁΔ¢

«‹√ √Ó≈«‹’ ’zªÂΔ ÁΔ ÏÁΩÒ Ì≈appleÂ

Á∂ √ß«ÚË≈È Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ‘Ø«¬¡≈, ¿∞√ ”⁄

√≈‘± ‹Δ Ó‘≈apple≈‹, ‹ÔØ«ÂÏ≈ αÒ∂, Èapple≈«¬‰

◊∞apple± Â∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ Ï‘∞Â

Úμ‚≈ ÔØ◊Á≈È √Δ¢ «¬‘Ȫ √≈apple∂ Ó‘ªÍ∞appleÙª Á∂

√ßÿappleÙ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Á∂

˜appleΔ¬∂ Ì≈apple ”⁄ ‹Ø √Ó≈«‹’ ’zªÂΔ

¡≈¬Δ,¿∞‘ «¬√ Á≈ «¬’Ø «¬’ ’≈appleÈ ‘À, «‹√

”⁄ Ì≈apple Á∂ √ß«ÚË≈È Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ‘Ø«¬¡≈¢

Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ ”⁄ ‹≈◊zÂΔ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ

«‹μÊ∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ Ó‘≈È

ÔØ◊Á≈È ‘À, ¿∞Ê∂ «¬√ Á∂ È≈Ò √Ó≈«‹’

‹≈◊appleÂΔ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ Â∂ √Ó≈‹Ú≈Á ÁΔ

√Ê≈ÍÈ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ’≈appleÒ Ó≈apple’√ Â∂ apple±√ Á∂

«¬È’Ò≈Ï È∂ ÚΔ ¡≈͉≈ Ìappleͱapple ÔØ◊Á≈È

Í≈«¬¡≈, Ï≈Ï≈ √«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ÚΔ «¬È∑ª

Ò«‘appleª ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú √È¢ «¬È∑ª Ò«‘appleª È≈Ò

Í∂Ù’Ù :- ¡Óapple‹Δ ⁄ßÁapple

ÓØÏ≈«¬Ò Èß: IDAG F@@ @AD

ÒØ’ª ”⁄ ¡≈͉∂ ‘μ’ª Â∂ ’appleÂÚª ÍzÂΔ

√ß«ÚË≈È’ √ØfiΔ ¡≈¬Δ¢ ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ √ßÿappleÙ

Á∂ È≈Ò-È≈Ò, È∂Â≈◊‰ ÒØ’ª 鱧 √ß«ÚË≈È’

‘μ’ª Â∂ ’appleÂÚª ÍzÂΔ ‹≈◊apple±Í ’appleÁ∂¢ «¬√

√ØfiΔ È∂ ÚΔ √ß«ÚË≈È Á∂ «ÈappleÓ≈‰ ”⁄ ¡≈͉≈

ÔØ◊Á≈È Í≈«¬¡≈¢

‹∂ «¬√ Âapple∑ª È≈ ‘∞ßÁ≈ Â∂ ÒØ’ª Á∂

Ï∞«È¡≈ÁΔ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ ◊appleß‡Δ ÚΔ È≈ ‘∞ßÁΔ¢

Ô≈«È ÏØÒ‰ ÁΔ, «Ò÷‰ ÁΔ, ¡≈Í‰Δ Óapple˜Δ

È≈Ò Í∂Ù≈ ⁄∞‰È ÁΔ, √ß◊·È ÷Û∑≈ ’appleÈ ÁΔ,

ÓΔ‚Δ¡≈ ⁄Ò≈¿∞‰ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ È≈ ‘∞ßÁΔ¢

‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ Ì∂ÁÌ≈Ú È±ß ◊Ò È≈ Óß«È¡≈

‹ªÁ≈, ¤±Â-¤≈Â È±ß ’≈ȱßÈ ”⁄ ¡Íapple≈Ë

¡ÀÒ≈È È≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ Â∂ ¡Ωapple ÁΔ

¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ ◊μÒ È≈ ‘∞ßÁΔ¢ Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È

Á∂ «¬«Â‘≈√ Ï≈apple∂ ◊appleÀÈ«ÚÒ ¡√«‡È È∂ «¬’

«’Â≈Ï «Ò÷Δ ‘À, «‹√ ”⁄ ¿∞‘Ȫ È∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple 鱧 Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È √Ì≈

Á≈, √Ì ÂØ∫ Ó‘μÂÚͱappleÈ «Ú¡’ÂΔ Óß«È¡≈

‘À¢ Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È «¬’ Ï‘∞ ÒßÓΔ

Íz«’«apple¡≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï«‰¡≈¢ C@

¡◊√Â,AIDG 鱧 «¬√ ÁΔ Í«‘ÒΔ ÏÀ·’

‘Ø¬Δ¢ √ß«ÚË≈È Ï‰È Á∂ Ò¬Δ √ß«ÚË≈È’

¡√À∫ÏÒΔ È±ß ADA «ÁÈ ’ßÓ ’appleÈ≈ «Í¡≈¢

‹∂’apple ‘Øapple Á∂Ùª ÁΔ Â∞ÒÈ≈ ’appleΔ¬∂ ª

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ ÒØ’ª 鱧 ÚΔ ¡«Ë’≈apple ‡∞’«Û¡ª

”⁄ «Ó«Ò¡≈¢«¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ¡ª ¡Ωappleª ȱß

ÚØ«‡ß◊ Á≈ ¡«Ë’≈apple AIB@ «Ú⁄ «Ó«Ò¡≈¢

«¬√ Âapple∑ª ¡ÓappleΔ’≈ Á≈ √ß«ÚË≈È AGGI ”⁄

‘Δ Ï‰ «◊¡≈ √Δ Íapple ¿∞ÊØ∫ Á∂ √ß«ÚË≈È ”⁄

ÏÒÀ’ ÒØ’ª 鱧 È≈◊«apple’Â≈ È‘Δ∫ √Δ¢ AHFE

”⁄ ‹ÁØ∫ √ß«ÚË≈È ”⁄ ACÚΔ∫ √ØË «Ò¡ªÁΔ

◊¬Δ ª ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ ’≈Ò∂ ÒØ’ª ȱß

È≈◊«apple’Â≈ «ÓÒΔ¢«¬μÊ∂ «¬‘ Áμ√‰≈ ˜apple±appleΔ

‘À «’ ¡ÓappleΔ’Δ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ AHEG ”⁄

’≈Ò∂ ÒØ’ª 鱧 ‚appleÀ‚ √’≈‡ ’∂√ ”⁄ ¡ÓappleΔ’Δ

È≈◊«apple’ Óßȉ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ª

¡Ïapple≈‘ΔÓ «Òß’È È∂ AHFE ”⁄ ACÚΔ∫ √ØË

«Ò¡ªÁΔ ¡Â∂ ’≈Ò∂ ÒØ’ª 鱧 È≈◊«apple’Â≈ Á≈

¡«Ë’≈apple «ÁμÂ≈¢ ‹Á «’ Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È

”⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ”⁄ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈

«’ √≈apple∂ ÓÈ∞μ÷ Ïapple≈Ïapple ‘È¢ ‹≈ÂΔ, ËappleÓ,

Úapple‰,‹ÈÓ, √Ê≈È ¡≈«Á ÂØ∫ Íapple∑∂, Á∂Ù Á∂

√≈apple∂ ÓÈ∞μ÷ √Ó≈È ‘È¢

Òß‚È ÁΔ¡ª

◊ØÒÓ∂˜ ’≈ÈÎappleß√ª

«Ú⁄ ‘Ø¬Δ ‡μ’apple

¡Â∂ ¿∞‘Ȫ ÂØ∫ ÍÀÁ≈

‘ج∂ ¡ß◊apple∂˜ Á∂

¡ßÏ∂‚’appleÍμ÷Δ

apple∞fi≈Ȫ ÂØ∫ Íz∂Ù≈È ‘ج∂ ◊ªËΔ ÁΔ «¬μ¤≈

¡È∞√≈apple ‹Á «√appleØ‹ÈΔ È≈«¬‚± «‹‘∂ ’ª◊apple√Δ

ÒΔ‚appleª È∂ ◊ªËΔ ‹Δ ÁΔ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È≈Ò

Ó∞Ò≈’≈ ’appleÚ≈¬Δ, ¿∞√ √Ó∂∫ ÚΔ ‹Á ◊ªËΔ

‹Δ È∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È≈Ò ’∂ÚÒ Óß◊ª Óß◊‰

Ú≈Ò∂ «Ìμ÷ Óß◊∂ Úª◊ √Ò±’ ’ΔÂ≈, ¿∞ÁØ∫ ÚΔ

¿∞‘Ȫ È∂ ◊ªËΔ Á∂ ‘ß’≈appleΔ appleÚμ¬Δ¬∂ Á∂ ‹Ú≈Ï

«Ú⁄ ◊μÒÏ≈Â È±ß «Ú⁄Ø∫ ‘Δ ÂØÛ «ÁμÂ≈ √Δ

¡Â∂ «¬√ Âapple∑ª ¿∞‘Ȫ È±ß Ó«‘√±√ ’apple≈ «ÁμÂ≈

«’ ¿∞‘Ȫ ÁΔ ‡μ’apple «’√ È≈Ò ‘À¢ «¬√∂ Âapple∑ª

Á∂ ‘ß’≈apple ¡Â∂ √ÚÀÓ≈‰ ÁΔ ‡μ’apple ÁΔ «¬’ ‘Øapple

ÿ‡È≈ «˜’appleÔØ◊ ‘À¢ «‹√ ◊ªËΔ È∂ AICA

ÁΔ Á±‹Δ ◊ØÒÓ∂˜ ’≈ÈÎappleß√ «Ú⁄ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple 鱧 Á«Òª Á∂ ÍzÂΔ«ÈË Á∂

apple±Í «Ú⁄ Á∂÷ ’∂ ◊∞μ√∂ ¡Â∂ «‘’≈apple È≈Ò

«’‘≈ √Δ «’ «¬μÊ∂ ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ’Δ ’ßÓ ‘À?

ÓÀ∫ ‘Δ √≈apple∂ Ì≈apple Á∂Ù Á≈ Á«Òª √Ó∂Â

ÍzÂΔ«ÈË ‘ª” ¿∞√∂ ◊ªËΔ È±ß AICB «Ú⁄ ÓappleÈ

Úapple ’≈appleÈ ‹Á ÓΩ Șapple ¡≈¿∞‰ Òμ◊Δ

ª ¿∞√∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ÂØ∫ «¬‘ ’«‘

’∂ ¡≈͉∂ Íz≈‰ª ÁΔ ÌΔ÷ Óß◊‰Δ Í¬Δ «’

“Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï, Ó∂appleΔ ‹≈È Â∞‘≈‚Δ Ó∞μ·Δ «Ú⁄

‘À, Â∞√Δ∫ ‘Δ Ó∂appleΔ ‹≈È Ï⁄≈ √’Á∂ ‘Ø? ”

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ’∂ÚÒ FE

√≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple «Ú⁄ √≈ÊØ∫ ‹∞Á≈ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂

√Ó≈«‹’ apple∞fi∂«Ú¡ª Á∂ CE √≈Òª «Ú⁄ ‘Δ

¿∞‘, ¿∞‘ ’ßÓ ’apple ◊¬∂ ‹Ø ‘Øapple ’Ø¬Δ ‘˜≈appleª

√≈Ò «Ú⁄ ÚΔ È‘Δ∫ ’apple √’Á≈ √Δ¢ «appleÙΔ

Ó∞ÈΔ¡ª ¡Â∂ appleμÏΔ ¡ÚÂ≈appleª ÁΔ ’‘Δ ‹≈‰

Ú≈ÒΔ «¬√ ËappleÂΔ ”Â∂ ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’ßÈ∂ Ó‘ßÂ

Ó‘≈ÂÓ≈ ¡Â∂ Ùß’apple≈⁄≈appleΔ¡≈ ¡≈¬∂ ¡Â∂ ⁄Ò∂

◊¬∂, «‹‘Ȫ È∂ Ó≈ÈÚ ’«Ò¡≈‰,Ó≈ÈÚ

Ó∞’ÂΔ ÁΔ¡ª ÏÛΔ¡ª-ÏÛΔ¡ª ◊μÒª

’ΔÂΔ¡ª ¡Â∂ ÏÛ∂-ÏÛ∂ ◊zßÊ ÚΔ «Ò÷∂ Íapple

«‹μÊØ∫ Âμ’ Ó≈ÈÚ ’«Ò¡≈‰ È≈Ò ‹∞ÛΔ

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/04/2018

17

Super -Puppet Udit Raj, a Dalit MP says Dalit`s

anger against Hon. Supreme Court not the BJP

(Rahul Kumar Balley, Senior

Correspondent)

On 2nd April,2018 an historic call for Bharat

Bandh was given by All India Dalit

Organisations against dilution of SC/ST ACT by

Hon. Supreme Court of India. The SC/ST Act

enshrined in the Constitution of India is meant to

protect poor, innocent, and defenseless Dalits.

Behn Mayawati, President of Bhujan Samaj

Party(BSP), Ambedkar Mission Society, Valmik

Sabhas, Ravidass Sabhas, Sikh Sabha supported

Bharat Bandh. Lahori Ram Balley, Editor Bheem

Patrika and trustee of Ambedkar

Bhawan, Jalandhar posted a youtube

video apprising about the vicious

attentions of Modi government in

diluting the SC/ST ACT. Ramvilas

Paswan, Ramdas Athawale, Dalit

Ministers in the Modi government,

under suppressed voice, also condemned

the dilution of SC/ST Act.

Professor Vivek Kumar, an Indian

sociologist and a pubic intellectual

writes: "Today dalit assertion has transcended

the national boundary & has

reached international levels. The dalit

diaspora that has remained invisible

all these years has joined Indian dalits".

The Dalit Diaspora residing in various parts

of the world hugely supported Bharat Bandh.

This solidarity and unity of the minority

organizations shows that the dalits can no

longer be suppressed

There is no denying the fact that under the

BJP, backed by RSS, atrocities against the

Dalits multiplied. National Crime Bureau data

shows horrifying figures of atrocities against

Dalits in India. Dalits do not get justice

because the law -enforcing agencies are controlled

by the upper caste people. Leaders of

Hindu organizations such as RSS/VHP and

their allies use abusive language against the

Dalits. One side Mr Narendra Modi, Prime

Minister of India claims a true well-wisher of

the Dalits on the other side, leaders of

RSS/VHP under the nose of Mr

Modi`s government commit

inhuman crimes against Dalits.

Dalit men or women are not

safe in the villages of India.

Several gruesome killings of

the Dalits in the past show the

BJP is anti-Dalit political party.

Mohan Bhagwat, head of RSS

is anti-reservation. He is wants

reservation should end.

Since centuries, Dalits are

subject to various kinds of

caste discrimination.

Untouchability is rampant in

many parts of the country. Dalit

women are raped in a day light. Dalit men are

bitten naked in the open market by the upper

caste Brahmins. Udit Raj, a Super -Puppet of

the BJP claims on a national NDTV debate

that the anger of the Dalits is against Hon.

√≈¿±Ê≈Ò ”⁄ ÷≈Ò√∂ Á∂ CAIÚ∂∫ √≈‹‰≈ «ÁÚ√ «Ú√≈÷Δ ÓΩ’∂ ”Â∂

‘≈‹apple≈∫ «√μ÷ √ß◊Â≈ È∂ È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ ’ΔÂΔ «Ù’appleÂ

√≈¿±Ê≈Ò (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈)

√≈¿±Ê≈Ò «Úμ⁄ ÷≈Ò√∂ Á∂ CAIÚ∂∫

√≈‹‰≈ «ÁÚ√ «Ú√≈÷Δ ÓΩ’∂ “Â∂

◊∞appleÁÚ≈apple≈ √ΔÕ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

√≈¿±Ê≈Ò Â∂ √Ó±‘ √ß◊Â≈∫ Á∂

√«‘ÔØ◊ È≈Ò «ÚÙ≈Ò È◊apple

’ΔappleÂÈ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈,

«‹√ «Úμ⁄ ‘≈‹apple≈∫ ‘Δ È≈È’ Ò∂Ú≈

√ß◊Â≈∫ È∂ √ÏÁ ◊∞apple± 鱧 ÈÓ√’≈apple

’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ ‹À’≈«apple¡≈∫ ÁΔ ◊±ß‹

«Úμ⁄ È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΔ ¡apple≈ÌßÂ≈

◊∞appleÁÚ≈apple≈ √ΔÕ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

‘ÀÚÒØ’ appleØ‚ ÂØ∫ Á∞Í«‘apple Ï≈apple≈∫ Ú‹∂ Á∂ ’appleΔÏ ÚappleÁ∂ ÓΔ‘

⁄ ‘Ø¬Δ¢ ‡appleμ’ È±ß √Ø‘‰∂ Î∞μÒ≈∫ È≈Ò √‹≈ ’∂ ¡ßÁapple

÷±Ï√±apple Í≈Ò’Δ «Úμ⁄ √ÏÁ ◊∞apple± 鱧 ÙΩ√Ø«Ï ’ΔÂ≈

«◊¡≈ “Â∂ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï Á∂ ◊zßÊΔ «√ßÿ «◊¡≈ÈΔ

‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ ÚμÒØ∫ ⁄Ωapple √≈«‘Ï ÁΔ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¬Δ ◊¬Δ¢

Í≈Ò’Δ «Úμ⁄ ÙΩ√Ø«Ï √ÏÁ ◊∞apple± Â∂ √ß◊Â≈∫ ÚμÒØ∫ Î∞μÒ≈∫

ÁΔ Úapple÷≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ ◊zßÊΔ «√ßÿ Ì≈¬Δ √∞÷«‹ßÁapple «√ßÿ

ÚμÒØ∫ È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΔ ¡appleßÌÂ≈ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ¡Â∂ √Ó≈ÍÂΔ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ◊∞appleÁÚ≈apple≈ Í≈apple’

¡ÀÚ«È¿± «Úμ⁄ Á∂apple √≈Ó Ì≈¬Δ ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ Íμ‡Δ

ÚμÒØ∫ √appleÏμ Á∂ ÌÒ∂ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ È◊apple

’ΔappleÂÈ √ÏÁ ◊∞apple± ÁΔ ¤Âapple ¤≈«¬¡≈ ¡Â∂ Íß‹

«Í¡≈«apple¡≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄ √∞apple± ‘Ø«¬¡≈¢ È◊apple

’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ √ß◊Â≈∫ Ú≈«‘◊∞apple± Á≈ ‹≈Í ’appleÁΔ¡≈∫

¡μ◊∂ ÚμË ÁΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫¢

«¬√ ÓØ’∂ ¡÷ß‚ ’ΔappleÂÈΔ ‹Ê∂ ÚÒØ Ì≈¬Δ «ÍappleÊΔÍ≈Ò

«√ßÿ, Ì≈¬Δ È≈È’ «√ßÿ , Ì≈¬Δ √≈«‘Ï «√ßÿ, Ì≈¬Δ

¡ÓappleÁΔÍ «√ßÿ, appleÈ‹Δ «√ßÿ ÚμÒØ appleß√ «ÌßÈ≈∫ ’ΔappleÂÈ

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢√ß◊Â≈∫ ÚÒØ∫ Ê≈∫-Ê≈∫ Â∂ Òß◊apple Á≈ «¬Â‹≈Ó

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢ È◊apple ’ΔappleÂÈ Á∂ apple√Â∂ «Úμ⁄ Ê≈∫-Ê≈∫

Â∂ ÷«Ò√Â≈È ¡Â∂ √ß ‹appleÈÀÒ «√ßÿ «Ìß‚apple≈∫Ú≈Ò∂

ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ Ú≈Ò∂ ÏÀÈapple Òμ◊∂ ‘ج∂ √È¢ È◊apple

’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ ◊∞appleÿapple Á∂ ÍzÏßË Á∂ ¡ËΔÈ Ï‰∂ ÷≈Ò√≈

Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò Á∂ ¤Ø‡∂ ¤Ø‡∂ Ïμ⁄∂ Â∞apple apple‘∂ √È¢ ‡appleμ’ Â∂

È◊≈apple∂ Ú≈Ò∂ «√ßÿ Â∂ ◊Â’≈ Í≈apple‡Δ, √ß◊Â≈∫, √Û’

√≈¯ ’appleÁΔ¡≈∫ √ß◊Â≈∫, Íß‹ «È√≈È⁄Δ, Íß‹ «Í¡≈apple∂ ¿∞√

Rahul Kumar Balley,

Senior Correspondent

ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≈Ò’Δ Â∂ «Íμ¤∂ ‘˜≈apple≈ «√μ÷ √ß◊Â≈∫

√«ÂÈ≈Ó-Ú≈«‘◊∞apple± Á≈ ‹≈Í ’appleÁΔ¡≈∫ Â∞apple apple‘Δ¡≈∫

√È¢ Ô± ’∂ «Úμ⁄ ‹ßÓ∂ Ïμ⁄∂ ÈΔÒ∂, «⁄μ‡∂, ’∂√appleΔ Á√Â≈apple≈∫

È≈Ò Ï≈‰∂ Í≈¬Δ, «ÈÙ≈È √≈«‘Ï ⁄∞μ’ È◊apple ’ΔappleÂÈ

«Úμ⁄ ‘≈«˜apple √È¢ «√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò Á∂ ÈÚ∂∫ Ó∞÷Δ

◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ ÓμÒΔ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄ ˆÀapple ‘≈«‹apple apple‘∂ Â∂

È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ √Ø‘‰ «√ßÿ √Óapple≈ ÓΔ ÍzË≈È, √

«‘ßÓ «√ßÿ √Ø‘Δ È≈Ò «ÚÙ∂Ù ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈ √Ó±‘

«√μ÷≈∫ 鱧 ÷≈Ò√∂ Á∂ CAIÚ∂∫ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ ÁΔ ÚË≈¬Δ

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ¢ «¬√ ÓΩ’∂ Ô± ’∂ Á∂ ‹ßÓ ÍÒ Ïμ⁄∂ ◊Â’≈

Á∂ ‹Ω‘apple «Á÷≈ apple‘∂ √È¢ «√μ÷ «ÓÙÈappleΔ √∞√≈«¬‡Δ ÚμÒØ∫

«√μ÷ Ë≈apple«Ó’ «Ò‡apple∂⁄apple, «√μ÷ apple«‘ ӫappleÔ≈Á≈ √ß◊Â≈∫

鱧 Ó∞¯Â Úß«‚¡≈∫ «◊¡≈¢ «¬√ Ï≈apple È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄

«apple’≈apple‚ ÂØÛ √ß◊Â≈∫ ‘≈«˜apple ‘Ø¬Δ¡≈∫ ¢ «¬√ ÓΩ’∂

¬Δ«Òß◊-√≈¿±Ê≈Ò, ÎÀÒÊÓ Á∂ √ßÙÁ ÓÀ∫Ïapple , √ apple≈«ÚßÁapple

«√ßÿ, √ √ÂÈ≈Ó «√ßÿ, ‚≈ ÍÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ◊apple⁄≈, √

√∞÷Í≈Ò «√ßÿ ‹Ω‘Ò, √ √appleÏ‹Δ «√ßÿ, √ ◊∞appleÍzΔÂ

«√ßÿ «„ÒØ, √ ‹√ÏΔapple «√ßÿ ÿ∞Ó≈‰, √ Â∂«‹ßÁapple «√ßÿ

√Óapple≈, ‚≈ Â≈apple≈ «√ßÿ, √ √∞apple‹Δ «√ßÿ «ÏÒ◊≈, √

‹«ÂßÁapple «√ßÿ, √ Íz∂Ó «√ßÿ „≈‚Δ, √zΩÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

¡ß«ÓzÂ√apple Á∂ Ô±Ê «Úß◊ Á∂ √«ÂßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ Óß◊±Ú≈Ò,

√ ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ ÷ß‚≈, √ apple«‹ßÁapple «√ßÿ, √ √∞÷≈ «√ßÿ,

‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ, √ ÓÒ’Δ «√ßÿ, √ È«appleßÁapple «√ßÿ,

√‡≈Ò‹Δ «√ßÿ ◊ØÒ‚Δ ¡Â∂ √ appleÂÈ «√ßÿ, √ apple≈«ÚßÁapple

«√ßÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò , Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ √Ø‘Δ, ¡≈«Á È∂ √ß◊Â≈∫

鱧 «Ú√≈÷Δ ÁΔ ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢

There is no denying the fact that

under the BJP, backed by RSS,

atrocities against the Dalits

multiplied. National Crime Bureau

data shows horrifying

figures of atrocities against Dalits in

India. Dalits do not get justice

because the law -enforcing

agencies are controlled by the upper

caste people. Leaders of Hindu

organizations such as RSS/VHP and

their allies use abusive

language against the Dalits.

Supreme Court not the BJP. Such greedy,

opportunistic persons deserve not to be called

a DALIT LEADER. A day has gone when

Udit Raj was advocating for reservation in the

private sectors for the Dalits. Almost twenty

years back he tonsured his head and embraced

Buddhism. On the condition of anonymity his

close previous associate of Udit Raj said: Udit

Raj is a highly selfish and greedy man. He

always practiced a policy of 'Use and Throw.

He collected huge amount of money in the

name of Baba Sahib Ambedkar while running

All India Confederation of SC/ST organization.

He is a vagabond and chameleon who

can stoop to any level to capture power and

money. Since the day he has been a BJP

Member of Parliament he never raised voice

in favour of the Dalits. The BJP/RSS leaders

do not like him at all. He is as dead as a wood

in the BJP.

Today, Dalits should not only be cautious

about caste practicing Brahmins but also be

alert and vigilant about persons like Udit Raj.

He is neither an Ambedkarite nor a Buddhist.


18 12/04/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


www.samajweekly.com

WASHINGTON : President Donald

Trump on Tuesday cancelled plans to

travel to South America later this week,

choosing to stay in the country to manage

the U.S. response to Syria’s apparent

chemical weapons attack on civilians.

White House spokeswoman Sarah

Huckabee Sanders said on Tuesday that

Mr. Trump will not attend the 8th Summit

of the Americas in Lima, Peru, or travel to

Bogota, Colombia, as planned, remaining

in the U.S. to “oversee the American

response to Syria and to monitor developments

around the world”.

The decision marks the first time an

American President has not attended the

summit. Vice-President Mike Pence will

travel in Mr. Trump’s place. Mr. Trump on

Monday promised a decision on Syria

within hours, declaring that Russia or any

other nation found to share responsibility

for Saturday’s apparent chemical weapons

attack on civilians will “pay a price”. The

White House sharply rejected any suggestion

that Mr. Trump’s own words about

pulling U.S. troops out of Syria had opened

the door for the attack, which killed more

than 40 people, including children. Mr.

Trump, asked whether Russian President

Vladimir Putin bore any responsibility,

responded: “He may, yeah, he may. And if

he does it’s going to be very tough, very

tough.” He added: “Everybody’s gonna pay

a price. He will. Everybody will.” Amid the

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

Trump cancels overseas trip in

bid to address Syria threat

President has

promised quick

action in response

to ‘chemical

attack’ in Syria

tough talk from the White House, the U.S.

military appeared to be in position to carry

out any attack order. A Navy destroyer, the

USS Donald Cook, was under way in the

eastern Mediterranean after completing a

port call in Cyprus. The guided missile

destroyer is armed with Tomahawk cruise

missiles, the weapon of choice in a U.S.

attack one year ago on an airfield in Syria

following an alleged sarin gas attack on

civilians.

No evidence

The Russian military, which has a

presence in Syria as a key Assad ally, said

its officers had visited the weekend site in

a suburb of Damascus, the Syrian capital,

and found no evidence to back up reports

of poison gas being used.

Russia’s U.N. Ambassador, Vassily

Nebenzia, accused Washington of deliberately

stoking international tensions by

threatening Russia in a tone “beyond the

threshold of what is acceptable, even during

the Cold War.” Trump said there was

little question that Syria was responsible

for the apparent weekend attack, although

the government of President Bashar

Assad denied it. “To me there’s not much

of a doubt, but the generals will figure it

out,” Trump said. Emphatic in his condemnation

of the apparent gas attack,

Trump noted graphic pictures of the dead

and sickened, calling the assault

“heinous,” “atrocious,” “horrible” and

“barbaric.” Fielding questions at the

White House, Trump press secretary

Sarah Sanders said it would be “outrageous”

to say that Trump’s recent

announcement that he intends to remove

all U.S. forces from Syria in the coming

months had emboldened Assad. “I think

that it is outrageous to say that the president

of the United States green-lit something

as atrocious as the actions that have

taken place over the last several days,”

she said. Defense Secretary Jim Mattis, in

separate remarks at the Pentagon, also

suggested Moscow bore some blame. He

criticized Russia for what he suggested

was its failure to ensure the elimination of

Syria’s chemical weapons arsenal under

terms of a 2013 agreement.

Trump was to meet late in the day with

senior national security aides, and no

action was “off the table,” the president

said. Monday was the first day on the job

for his new national security adviser, John

Bolton, who has previously advocated

military action against Syria. Trump said,

“If it’s Russia, if it’s Syria, if it’s Iran, if

it’s all of them together, we’ll figure it

out.” The United States, meanwhile,

urged the U.N. Security Council to adopt

a resolution that would condemn the continuing

use of chemical weapons in Syria

“in the strongest terms” and establish a

new body to determine responsibility for

chemical attacks. The draft resolution,

obtained by The Associated Press, was

circulated ahead of an emergency

Security Council meeting. An American

official said the U.S. was discussing with

allies whether they would participate in a

retaliatory strike. If Trump decides to proceed

quickly, the most likely partner

would be France rather than Britain,

because of concerns about obtaining permission

from Parliament, said the official,

who wasn’t authorized to discuss the

planning publicly and requested anonymity.

As U.S. officials consider whether and

how to respond, they are looking at what

type of chemical agent might have been

used. When Trump ordered airstrikes last

year after a chemical weapons attack, it

was a response to the use of sarin gas,

which is banned by the Chemical

Weapons Convention that Syria has

signed. An attack with chlorine, which

can be used as a weapon but is not outright

banned by the treaty, could raise

precedent issues, as there have been

numerous recent allegations of chlorine

attacks in Syria that have drawn no

response from the Trump administration.

12/04/2018

19

Supported

Jyotiraditya’s CM

candidature as he

is young: Hardik

Madhya Pradesh,

Gujarat’s Patidar agitation

leader Hardik Patel on Sunday

said he had supported the candidature

of Congress leader

Jyotiraditya Scindia due to the

fact he is young. “We want the

youths to come forward. I mentioned

Scindia’s name since he

is young. All I said was I will

support any young man who

comes forward to lead. The

decision in this regard (chief

ministership) has to be taken

by the Congress President. I

am not the Congress chief,”

Patel told the media here.

BJP’s outreach to

Dalits worst possible

tokenism: Congress

New Delhi, With the BJP

and RSS planning programmes

to reach out to Dalits across the

country, the Congress on

Saturday termed this the “worst

possible tokenism”.

Prime Minister Narendra

Modi had during BJP’s 38th

foundation day asked the BJP

MPs to spend at least two

nights in Dalit villages in

order to win the faith of the

community. “When (Congress

President) Rahul Gandhi had

done this, asked various leaders

to do this, they (BJP) made

fun of us. I am glad they are

learning something from us. It

is a little too late in the day for

them however, to learn the

right lessons from the

Congress,” said Congress

spokesperson Pawan Khera.

“These are, at this stage, is the

worst possible tokenism that

they can offer to the ‘Dalits’ of

this country.

5,000 new EVMs in Bengaluru for Karnataka polls

Bengaluru: A total of 5,000

advanced EVMs and VVPATs which

can automatically detect errors and

any tampering with the vote will be

used in Bengaluru for the May 12

Karnataka Legislative Assembly election,

the state’s Chief Electoral

Official said on Tuesday.

“We are going to use 5,000 Electronic

Voting Machines (EVMs) and Voter

Verified Paper Audit Trail (VVPAT)

machines with advanced automation

and can detect any errors and display

on the screen if the vote cast was tampered

with or dysfunctional,” CEO

Sanjiv Kumar told reporters here.

Bengaluru-based Bharat Electronics

Ltd (BEL) will be supplying these

advanced election machinery to used

in the city for the ensuing elections on

a pilot basis.

“The new machines, which will be

used for the first time in the state, will

be deployed in the constituencies of

Bengaluru,” Kumar said.

Training programmes for the election

Srinagar: Electronic Voting Machines (EVMs) stored at a centre ahead of

Srinagar by-polls on April 8, 2017.

(Photo: IANS)

officials on using the new machines

will be held, he said, adding that however,

for the voters, there is no difference

between the machines as all the

elements remain the same.

Each EVM consists of a control unit

and a balloting unit. As of date, there

are 89,206 balloting units and 76,192

control units in the state.

“These units are enough for the

58,546 polling stations across 224

assembly segments in the state,”

Kumar added.

Some of the units have been sourced

from other states, including Gujarat

and Uttar Pradesh, to make up for the

shortfall of some outdated machines

which were discarded, and few others

stuck in court cases over alleged rigging

of votes in the past.

The southern state has 4.96 crore

electors, including 2.52 crore men

and 2.44 crore women and about

4,500 people who identify themselves

as the third gender.

After a special drive was held on

April 8 to register any voters left out

in the state, 6.45 lakh applications

were received, which will be scrutinised

by the election

officials and will be

added to the electoral

list if eligible to vote,

Kumar said.

Since the model code

of conduct was put in

place across the state

by the Election

Commission on March

27, Rs 4.69 crore cash

has been seized in the state by the surveillance

teams for violation of the

poll code.

Freebies for voters worth over Rs

9.96 crore were also seized by the

poll officials.

About 10,500 litres of liquor valued

at Rs 46 lakh was also seized by the

state’s Excise Department.

A total of 15,42,000 youth in the 18-

19 age group have enrolled to vote for

the first time in the ensuing poll.

In all, 3,56,552 personnel will be

deployed to conduct the polling. The

vote count will be done on May 15.


20 12/04/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Harpeet S Arora to Promote Philippines Traditional

Martial Arts in Traditional Sports and Games UNESCO.

Arora is voted into positon to help promote

and boost awareness of foot fighting

traditional sports once again.

After a long period of reflection,

Harpeet S. Arora has been appointed the

Joint Secretary of the Global Sikaran

Federation (GSF). A meeting, held in Los

Angeles, California, was put together in a

bid to finally decide upon the next group

leader of the GSF. The aim of the meeting

was to help create a long-term plan of

action to help promote and push ancient

fighting arts once again, and Harpeet S.

Arora was appointed to the role of Joint

Secretary.

Organized by Secretary General of the

Adhoc Advisory Committee, Shammi

Rana, this meeting was of vital importance.

Rana, the UNESCO Traditional

Sports and Games chair, was joined by

Hari Osias Banaang, the President of the

Global Sikaran Federation, as well as

Vishal Kaushik, the Vice President of the

Rising Sun Welfare Society. In an energizing

meeting, much was discussed in

an attempt to help create a plan of action

for promotion of classic Sikaran sports.

These sports, originally from the

Philippines, have fallen out of modern

parlance and the aim here is to help

return these events to their original

grandeur.

Sikaran is totally different from other

forms of martial arts, according to

Banaang. While karate uses the hands,

for example, kung fu uses the feet and the

hands. Meanwhile taekwondo is likely to

be the main discipline that’s closest to the

old ways. Speaking to the office bearers

and players gathered at this LA visit,

Rana made clear there is an absolute need

for the world to embrace and endorse

more traditional games and disciplines

Continue Page 23

Mark Zuckerberg apologises

to U.S....

Senone of us are going to have any privacy

anymore,” said Senator Bill Nelson.

Mr. Zuckerberg called Facebook “an idealistic

and optimistic company” and said, “We

focused on all the good that connecting people

can bring.” But he acknowledged that

“it's clear now that we didn't do enough to

prevent these tools from being used for

harm as well. That goes for fake news, foreign

interference in elections, and hate

speech, as well as developers and data privacy.”

Mr. Zuckerberg added, “I want to be

clear about what our priority is: protecting

our community is more important than maximizing

our profit.”

'Investigating every app'

The Facebook CEO recounted a list of

steps aimed at averting improper use of data

by third parties like Cambridge Analytica,

and noted that other applications were being

investigated to determine if they did anything

wrong. On Friday, Facebook sought to

allay concerns over political manipulation

of its platform by announcing support for

the “Honest Ads Act” that requires election

ad buyers to be identified, and to go further

by verifying who sponsors ads on key public

policy issues. Mr. Zuckerberg vowed to

“hire thousands of more people” to get the

new system in place ahead of U.S. midterm

elections in November, starting the process

in the United States and taking it global in

the coming months.

such as this. With sport becoming

increasingly commercialized, a return to

less commercially driven sports is vital to

help maintain the honour and soul of

sport. Rana also stated that UNESCO is

fully committed towards this agenda, and

works to help create greater awareness

worldwide.

A New Secretary

The newly appointed Joint Secretary,

Harpeet S. Arora, thanks Mr. Rana and

UNESCO for their efforts in helping promote

such a vital topic. Also, they spoke

of the cultural immensity that traditional

sports have helped to forge in the fighting

Continue Page 22

Ambedkar’s vision of a secular ...

character or for giving stipends to clerics, but to impart

education, to set up health care facilities and improve

industry and infrastructure. Leaders make a mockery of

democracy when they insist that the cultural norms of the

majority community are to be equated to that of the entire

nation or when they allow archaic, illiberal, gendered

practices to continue out of anxiety of losing the votes of

a minority community, thereby ignoring the wishes and

sentiments of sane members of all communities and playing

into the hands of the most radical, regressive sections

of society. This whole debate about religious intolerance

and communal animosities should be reviewed through

the prism of the principle of Fraternity, incorporated in

our Constitution at the insistence of Babasaheb.

Fraternity postulates a sense of solidarity and strong

empathy among citizens, an acknowledgement that different

faiths and practices are not just to be ‘tolerated’, a

term smacking of superciliousness and condescension,

but to be accepted and respected as sacrosanct and reverential,

just like our own. Fraternity calls for a commitment

to move with time, to educate ourselves and to contribute

to the progress of nations, while extending our helping

hand to those sections of society who are lagging behind

and need our support.

More than ever before, we need to cling to the magnificient

ideas of secularism, equality, justice, fraternity and

social democracy embedded in our Constitution, all of

which can coalesce into making India a country which

values religion but doesn’t propagate infallibility of religion,

which progressively treats religion as a matter of

private faith rather than public posturing, which is free

from exploitation and discrimination, which prioritises

rationality and social harmony.

The writer is Associate Professor, Department of

Political Science, Women’s Christian College, Kolkata.

world, with foot fighting a historically

practiced sport in various parts of the

world, from India and Pakistan to the

United States of America and Canada.

The aim long-term is to hold more local

and international level tournaments in a

bid to help raise awareness and boost

long-term participation. The Rising Sun

Welfare Society VP, Vishal Kaufik, also

spoke of the vital importance of traditional

sports in the modern era, especially

for young children who need to be

helped to find the rich culture of the past

instead of finding themselves locked into

the modern principles of the present day.

√Î≈ AF Á≈ Ï≈’Δ...

√«ÚË≈È Á∂ Ï≈ÈΔ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ”Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’∞appleÏ≈ÈΔ

¡√Ò √Óμ«√¡≈ Á≈ √ÏßË ‘À, ¿∞‘ ª ¿∞Ê∂ ÁΔ ¿∞Ê∂ ‘Δ ‘À¢ «‹√ ÏßÁ∂ 鱧 «¬’

÷ÂappleÈ≈’ ¤ÛÔßÂapple ¡ËΔÈ ¡¤±Â ω≈ ’∂ Ï≈’Δ ÓÈ∞μ÷Δ √Ó≈‹ ÂØ∫ ¤∂’ «ÁμÂ≈

«◊¡≈, ¿∞√ ÁΔ ¤±‘,¿∞√ ÁΔ ¤ª, ¿∞√ ÁΔ «Áμ÷ ÓÈ‘±√ ¡Â∂ ¡Í«ÚμÂapple ’apple≈apple Á∂

’∂ ‘˜≈appleª √≈Ò ’∞μ«Â¡ª «Ïμ«Ò¡ª ÂØ∫ ÚΔ ÌÀÛ≈ ‹ΔÚÈ «‹¿±‰ Â∂ Ӌϱapple ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ¿∞‘ ª ¿∞Ú∂∫ «‹Ú∂∫ ◊appleΔÏΔ, Ó∞Ê≈‹◊Δ «Ú⁄ ÂÛÎÁ≈ «apple‘≈¢

¡μ‹ Úß‚Δ¡ª Í≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«Ù√ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ Ì≈apple Èß± ¡≈˜≈ÁΔ

«ÓÒ‰ Á∂ Ï≈¡Á Ì≈apple ÁΔ ÓΩ‹±Á≈ √apple’≈apple Èß± «¬’ ¡À‘Ø «‹‘∂ √±fiÚ≈È ¡≈ÁÓΔ ÁΔ

‹apple±apple ӫ‘√±√ ‘جΔ,«‹‘Û≈ Ì≈apple Èß± ⁄Ò≈¿∞‰ «Ú⁄ ’Ø¬Δ «¬‘Ø «‹‘≈ ¬∂‹ß‚≈

«Â¡≈apple ’apple∂ «‹√ ”Â∂ «‘ Ì≈apple Èß± ¡μ◊∂ «Ò‹≈‰ «Ú⁄ ÓÁÁ «ÓÒ √’∂¢ «¬√

÷Ø‹ «Ú⁄ √≈«apple¡ª ÁΔ È˜apple Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Â∂ ◊¬Δ, «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ÍÛ∑∂

«Ò÷∂-√±fiÚ≈È ¡Â∂ ¿∞⁄Δ √Ø⁄ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ √È¢

ÓΩ’∂ ÁΔ √apple’≈apple È∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Èß± ’Èß±È ÓßÂappleΔ Á≈ ¡‘μ∞Á≈ Á∂

«ÁμÂ≈, ¡Â∂ «¬√ Âapple∑ª Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Á∂Ù Á∂ Í«‘Ò∂ ’Èß±È ÓßÂappleΔ Ï‰∂¢

¿∞È∑ª Èß± «¬’ Ï‘∞ Úμ‚Δ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ, Ì≈apple Á≈ √«ÚË≈È Ï‰≈¿∞‰

ÁΔ¢«¬√ Âapple∑ª Á«Ò ’ΩÓ Á∂ ‘Δapple∂ È∂ «¬√ ’≈apple‹ Èß± ͱapple≈ ’appleÈ «Ú⁄ ¡≈͉≈ √Ì

’∞fi √«ÚË≈È Ï‰≈¿∞‰ Á∂ √Í∞appleÁ ’apple «ÁμÂ≈¢ ¿∞√ √«ÚË≈È «Ú⁄ ‘apple ‹≈Â, ËappleÓ

Èß± «Ë¡≈È «Ú⁄ appleμ÷Á∂ ‘ج∂ Ì≈apple Á∂ √«ÚË≈È Á≈ ‹Ø ÚΔ «‹ßÓ≈ √Δ ¿∞√ Èß± «√apple∂

⁄≈«Û¡≈¢ ¡μ‹ √≈‚≈ Ì≈apple ¿∞√∂ √«ÚË≈È Á∂ «Á÷≈¬∂ Ó≈apple◊ Â∂ ⁄Ò «apple‘≈ ‘À¢

Íapple ÓΩ’∂ ÁΔ¡ª √apple’≈appleª È∂ ¡≈͉∂ ‘Δ «‘μª Èß± Í«‘Ò «ÁμÂΔ ¡Â∂ Á«Òª

ÚÒ ’Ø¬Δ «‹¡≈Á≈ «Ë¡≈È È‘Δ «ÁÂ≈¢

¡μ‹ Á∂ ‘≈Ò≈ «Ú⁄ Á«Òª ”Â∂ ¡ßÈ∑∂Ú≈‘ ‘Ø apple‘∂ ¡μ«Â¡≈⁄≈appleª «Ú⁄ «ÁÈØ-

«ÁÈ ÿ‡‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Ú≈Ë≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘À¢ ÈÎapple ÁΔ ¡μ◊ Èß± ‘Øapple ÌÛ’≈«¬¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ¿∞√ Á≈ ¡√apple B ¡ÍappleÀÒ Èß± TÌ≈apple ÏßÁ”” ”Â∂ √Û’ª Â∂ «¬’μ·∂ ‘ج∂

‘‹±Ó Èß± Á∂÷ ’∂ Șapple ¡≈«¬¡≈¢«¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ appleØ«‘ ÚÀÓ∞Ò≈

ÂØ∫ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ ‹Ú≈‘apple Ò≈Ò È«‘apple± Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Èß± «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈

«◊¡≈¢«Í¤Ò∂ ’∞fi Ó‘Δ«È¡≈ «Ú⁄ ÚΔ Á«Òª ¿∞Â∂ Ï‘∞ √≈apple∂ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple ‘ج∂

‹Ø ¡÷Ï≈appleª ÁΔ¡ª √∞apple÷Δ¡ª ω∂¢ Á«Ò Èß± ’Á∂ ◊¿± apple’ÙÙ≈ Á∂ Ȫ ”Â∂

√≈«apple¡ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ √Û’ Â∂ Èß◊≈ ’apple’∂ ’μ∞«‡¡≈ ‹ªÁ≈,’Á∂ Á«Ò Á∂ Óß±‘

«Ú⁄ ÍÙ±¡ª Á≈ ◊Ø‘≈ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó˜Ï±apple ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈, «’Â∂ Á«Ò Ò≈Û∂ Èß±

«Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ÿØÛΔ ”Â∂ ⁄Û∑‰ ÁΔ Ì∞μÒ ’appleÈ ÏÁÒ∂ ’μ∞‡-’∞μ‡ ’∂ Ó≈apple

«ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈, ’Á∂ Á«Ò Ïμ«⁄¡ª Èß± ¿∞⁄Δ ‹≈ÂΔ ÁΔ fi±·Δ Ù≈È Á≈ «Ù’≈apple ω≈

’∂ ¿∞È∑ª Á≈ ÙØÙ‰ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘À, ‘∞‰ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ¡ª

Ó±appleÂΔ¡ª Èß± ÂØ«Û¡≈ «◊¡≈,¿∞√ Á∂ È≈Ò Ï∂¡ÁÏΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢«¬‘ «¬’μÒ∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ÁΔ ◊μÒ È‘Δ-ÏÒ«’ √Ó∞μ⁄∂ Ì≈apple Á∂ √«ÚË≈È

ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ‘À¢ «√¡≈√ÂÁ≈È ¡≈Í‰Δ¡ª Á«Ò «ÚappleØËΔ ⁄≈Òª Èß± ’≈ÓÔ≈Ï

’appleÈ ÁΔ¡ª ’Ø«ÙÙª «Ú⁄ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È¢ ¡μ‹ ÁΔ¡ª √apple’≈appleª ÚÒØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ Ȫ Èß± ÚΔ ÏÁÒ‰ ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ ‘Ø apple‘Δ ‘À¢‘apple √≈Ò ÁΔ Âapple∑ª

«¬√ √≈Ò ÚΔ AD ¡ÍÃÀÒ Èß± √«ÚË≈È Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÌΔÓ apple≈˙

¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ¡≈◊ÓÈ ÍappleÚ (ABGÚƒ ‹ÀÔßÂΔ) ÏÛΔ ÙappleË≈ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ √≈Èß± √≈«apple¡ª Èß± Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ‹ΔÚÈ ÂØ∫ «√«÷¡≈ ÒÀ‰

ÁΔ ÒØÛ ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ «’√ Âapple∑ª √Ó≈«‹’ ’∞appleΔÂΔ¡ª È≈Ò ‹±fi«Á¡ª ÍÊappleΔÒ∂

¡Â∂ ’«Û¡≈Ò∂ apple≈‘ª «Ú⁄Ø∫ ÒßÿÁ∂ ‘ج∂ ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ Èß± ’∞appleÏ≈È ’apple «ÁμÂ≈,¡Â∂

Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ ÒØ’ª Èß± ¡≈͉∂ ‘μ’ Á∞¡≈¬∂¢¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ ’∞appleÏ≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂

¿∞‘Ȫ Á∂ Ò¬Δ Ó√Δ‘≈ ω∂¢ ¡≈˙ √≈apple∂ appleÒ ’∂ «¬‘ ¡«‘Á ’appleΔ¬∂ «’ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ω≈¬∂ √«ÚË≈È ÁΔ appleμ«÷¡≈ ’appleÈ Á∂ Ò¬Δ Ò¬Δ ÂÈ-

ÓÈ È≈Ò ‹∞μ‡ ‹≈¬Δ¬∂¢

Continue Page 21

Impact of Globalisation on Dalits : Dr. Ambedker’s Perspective

But such ‘opportunities’ are and

whom they benefit is a question that

directly concerns the Dalits. In an

existential asymmetrical world,

where we actually live, such opportunities

open many doors to thehaves.

The interests of the havenots,

a large majority of whom happen

to be of low castes, socially

excluded, tribal, women, and other

vulnerable sections of the society,

are often neglected. The socially

excluded sections of the society are

the worst victims of much-hyped

Special Economic Zones [SEZs] and

the resultant consequent process of

forced displacement (Ahlawat 2008;

Palit 2008; Partha 2008; Kumar

2007; Gill 2007; Shankar 2007;

Shankar 2008; Sampat 2008;

Sharma 2009; and Sarma 2007)

(Ram ,2010:12). However, a lot has

been already said about the desired

human and humane face of globalization

based on global governance,

such claims sound rather hollow for

the marginalized sections of the

society. The free market-economy

has not only failed to liberate them,

but it has rather further pinned them

down. The downtrodden are not

welcomed in the sphere of market as

equal partners of profit. In other

words, the market practices

‘untouchability’, albeit in a different

REFERENCES

- Ambedkar, B.R. (1995) [first published in 1936], Annihilation of

Caste, Jalandhar: Bheem Patrika Publications.

- (1987a), “Philosophy of Hinduism”, in Vasant Moon (ed.), Dr.

Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol.3, Education

Department, Govt. of Maharashtra, pp.1-94.

- (1987b), “The Hindu Social Order: Its Essential Features”, in

Vasant Moon (ed.), Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and

Speeches, Vol.3, Education Department, Govt. of Maharashtra,

pp. 96-115.

- (1987c), The Hindu Social Order: Its Unique Features”, in

Vasant Moon (ed.), Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and

Speeches, Vol.3, Education Department, Govt. of Maharashtra,

pp. 116-29.

- Mandal, Bankim Chandra (2014), “Globalisation and its impacts

on Dalits” in Afro- Asian Journal of Social Sciences Vol. 5, No.

5.2 Quarter II, pp,1-18.

- Ram, Ronki (2010), “Dr. Ambedkar, Neo-liberal Market-

Economy and Social Democracy in India” Human Rights Global

Focus, Vol.5.no.3&4 pp.12-38.

- Singh, Manmohan (2006), “Towards an inclusive globalisation”

(Excerpted from the Prime Minister’s speech at the University of

Cambridge on October 11 on the occasion of his being awarded

the honorary degree of Doctor of Law), The Hindu, October 13.

- Thorat, Sukhadeo and Katherine S. Newman, (eds). (2010),

Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India,

New Delhi: Oxford University Press.

form. They feel alienated in the very

world that promises to empower

them. Howsoever strong and robust

the free market-economy might

appear to be, in the long run it will

not survive until and unless the question

of the marginalized sections is

addressed sincerely. In fact, the question

of equitable distribution of

resources is closely related to the

issue of the immediate and amicable

redressal of the causes of marginalization

and exclusion of the Dalits

from the mainstream.


www.samajweekly.com

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

12/04/2018

21

Impact of Globalisation on Dalits :

Dr. Ambedker’s Perspective

Globalisation has opened up new

avenues for the emerging economies of

the world. Studies indicate that the

larger benefit of globalisation has gone

to the capitalist’s class. The people

who are at the lower rung of the society

are deprived of such benefit. Poor

people living in remote villages of

India are groaning under steep poverty

from generations to generations. In a

country like India the widening gap

between rich and poor has further

added woes to the Dalits who are in

majority landless labourers.

Globalisation has further sharpened the

already existing contradictions

between political equality on one hand,

social and economic inequality on the

other. It has deprived Dalits of whatever

little they have in the name of socalled

fast development under the

model of free market-economy. There

exists no space for them at all in the

glamorous showrooms of no-liberal

market-economy. Dr. Ambedkar

thought was more pragmatic and viable

way of putting an end to the oppressive

social structures in India. It draws

heavily on the implications of the neoliberal

economic reforms, the birth of

new contradictions that it gave rise to

the disadvantage of the Dalits. Even

after sixty eight years of India’s independence

and widespread antiuntouchability

laws, the socalled outcasts

continue to be subjected to repulsion

and all sorts of humiliations. It

rarely focuses on the intricate but often

neglected relationship between Caste

and economic as well as contradictions

between the emerging structures of

neo-liberal market-economy and the

incipient institutions of social democracy

(Thorat and Newman 2010:7).

In other words, economic liberalization,

caste, social democracy and intersections

among them constitute the

core challenges that India faced today.

Since after the adoption of the New

Economic Policy, India has made a significant

progress in different areas of

technology, infrastructure, machinery,

science, space and even in nuclear

research. Much of this progress has

meant little for the Dalits, most continue

to live without very basic amenities

of electricity sanitation and safe drinking

water. According to Madras

Institute for Development Studies, only

31 per cent of Dalit households are

equipped with electricity, as compared

to 61 per cent non-Dalit households.

Only 10 per cent Dalit households

have sanitation facilities as compared

to 27 per cent of non-Dalit household

ones (Mandel, 2014:14). Dr Ambedkar

was an eminent scholar and a prolific

writer. His social and economic philosophy

was deeply influenced by the

thoughts of Tathaghat Gautam Buddha.

Dr Ambedkar strongly advocated the

ideals of “Equality, Fraternity, and

Freedom”. Dr Ambedkar said: “My

social philosophy may be said to be

enshrined in three words: liberty,

equality and fraternity. My philosophy

has roots in religion and not in political

science. I have derived them from the

teachings of my master, the Buddha”.

His deep knowledge about the Hindu

Society gave him a vision to understand

Indian Society very well and

understand the challenges prevailed in

India. He was depressed with the

worst situation of untouchable communities

and was particularly worried

about the worst condition of poor

women. Dr Ambedkar`s socioeconomic

philosophy stands relevant today as

the gap between the haves and havenots

is constantly increasing due to

unequal distribution of sources of

wealth and opportunities. This paper

shall make an attempt to explore the

possibilities of applying of Dr

Ambedkar`s socioeconomic philosophy

to give direction to the stability

and sustainability of democracy in

India. At the completion of the Draft

Constitution (25 November 1949), Dr.

Ambedkar sounded a grave warning in

his famous address in the Constituent

assembly: On the 26th January 1950,

we are going to enter into a life of contradictions.

In politics, we will have

equality and in social and economic

life we will have inequality.

In politics, we will be recognizing

the principle of one-man, one-vote and

one-vote one-value. In our social and

economic life, we shall because of our

social and economic structure, continue

to deny the principle of one-man

one-value. How long shall we continue

to live this life of contradictions? How

long shall we continue to deny equality

in our social and economic life? If we

continue to deny it for long, we will do

so only by putting our political democracy

in peril. We must remove this contradiction

at the earliest possible or else

those who suffer from inequality will

blow up the structure of political

democracy, which this Assembly has

so laboriously built up (Three

Historical Addresses 1999:53-54).

It seems that the Indian state has

accorded some heed to the prophetic

warning of Dr. Ambedkar. Independent

India opted

for a mixed

Dr Saroj Rani

(M.A, Ph. D), Assistant Professor,

University of Delhi, New Delhi.

economy

model of

development

and

introduced the system of reservation

for the downtrodden in government

jobs, education institutions and legislature.

Legal provisions for reducing the

enormous gap between the rich/upper

and the poor/lower castes have been

incorporated in the law book of the

land. The preamble of the constitution

clearly spells out the objectives of

securing “to all its citizens JUSTICE,

social, economic and political” as well

as “EQUALITY of status and of opportunity”.

Dr B. R. Ambedkar was a brilliant

social and political thinker in the contemporary

world who understands the

Indian society deeply and raised voice

at national as well as international platforms

on the pernicious caste system.

He highlighted the problem of most

hierarchical Indian society in front of

the world. Through his critical writings,

Dr Ambedkar argued, the caste

system has created an order of ascending

scale of reverence and descending

scale of contempt. The caste hierarchy

very much ingrained in the economic

and political system and cultural

arrangement of India. Dr Ambedkar

understood the economic bondage of

the Dalits who lived in the dingy village

community. In realistic evaluation

of the village, Ambedkar graphically

described them, as `a sink of localism a

den of ignorance, narrow-mindedness

and communalism . Dr Ambedkar was

aware of the economic dimension of

their servitude. Therefore, he always

insisted that the Dalits should stop their

traditional work. Instead, they should

acquire new skills and start new professions.

Dr Ambedkar always stressed

upon education, which would enable

the Dalits to get employment. Dr

Ambedkar was a great visionary, a progressive

statesman and an erudite

scholar. Dr Ambedkar favoured industrialisation

since he knew that the success

of

India is

certainly

based on

the economic

revolution.

He

was very much aware of the fact that in

the process of industrialisation,

demand for new skills and talent will

occupy the prominent place in the coming

days.

Dr Ambedkar was of the view that

this would ensure their economic

emancipation to a considerable extent.

The gaps between the haves and havenots

has been widening deep due to

unparalleled, unequal distribution of

wealth and opportunities. Today Dr

Ambedkar`s socio-economic philosophy

stands relevant in Indian context

since he offered several solutions to

deal with the problems for the successful

parliamentary democracy. In no

case and circumstances, it cannot be

forgotten that the Dalits in India are the

most vulnerable community, who are

the first one to be communally targeted.

This is ironical that one who produces

food for us, is deprived of basic

needs.

Dr Ambedkar’s view are more relevant

today as he also wanted that

agrarian society should be taken into

consideration as priority because

most of the people are employed in

this sector. But, negligence of this

sector after the reforms will become a

major challenge for Indian society.

Exclusion of the Dalits after

Economic Reforms

The term exclusion has become a

part of the lexicon of economists

recently, although it has been in the

jargon of sociology and the vocabulary

of politics in Europe for long

time. The phrase social exclusion is

used to describe a situation, as also to

focus on a process, which excludes

individuals or groups from livelihood

and rights, thus depriving them of

sources of well-being. Basic entitlements

such health, education are

denied to the Dalits. The bulk of the

Dalits population in India falls in the

category of below poverty line.

Majority of the Dalits population continue

to live in extreme poverty without

land or opportunities for better

employment or education. Most of the

Dalit men and women work as agricultural

labourer. The relationship

between caste and poverty seems to be

of symbiotic in nature. They reinforce

each other and often club together in

posing a serious challenge to the nascent

institutions of social democracy in

India.

The inextricably intertwined phenomena

of caste and poverty is so well

entrenched that it has failed to recede

back even after the adoption of economic

reform measures in India in

1991. On the contrary, the latter is further

strengthening the antidemocracy

nexus between caste and poverty in the

country. With the introduction of privatization,

liberalization, globalization

and disinvestments, many government

industries and public sector undertakings

have already been sold off. As a

result, thousands of jobs in the public

sector have been lost. The technology

has also reduced the job market for

non-technicals. Privatization has an

adverse effect on the Dalits. There is no

clause for reservation being added into

the disinvestment deals struck between

the government and the private sector.

It is a clear subversion of castebased

reservation and keeps the Dalits

away from jobs. Whenever the issue of

reservation for SCs & STs comes, the

privileged Indians start talking about

merit. Reservation is bitterly opposed

by non-Dalits and put hurdles in the

implementation of this policy by either

going to court or making service rules

against reservation. It is a well-known

fact that without education other constitutional

safeguards, reservation in

services would be meaningless. It

would also be hard for Dalits to send

their wards to the temple of learning.

But, it is to be kept in mind that the

enrolment alone does not give any substantial

amount of educational achievement

when the rate of drop out is also

substantially high among the Dalits.

Despite several kinds of State assistance,

the dropout rate is also alarming

at the primary, middle and secondary

stages of education in respect of the

Dalits. The sphere of primary and elementary

education could not remain

unaffected from globalization and even

commercialization of education is continuously

increasing (Mandel, 2014 :

4). Now, an atmosphere against

Parliamentary form of government and

the constitution of India is created in

such a way that the majority of Indians

starts believing that all the ills in India

are because of these institutions. Public

opinion is being generated to change

the constitution and replace the parliamentary

system in the presidential

form of government. If the right wing

outfits are successful in achieving their

objective, the reservation will definitely

go and the Dalits would be pushed

back again.

With privatization, it is fact that for

the posts of Chairman, Managing

Director of Indian Public Sector

Undertakings (PSUs) not even a 2%

SC & ST are selected from the Dalits.

It is also the fact that almost 90% of

CMDs of PSUs become an industrialist

and family business houses once they

retire from PSUs. Private companies

are either owned or managed by the

family members or a particular caste

group, the Dalits have no chance to get

opportunity in those positions. The

benefits of globalisation are yet to

reach these ‘patient and long suffering

people’ who never shirk from hard

work and toiling labour. But, the free

market economy driven forces advocate

the concerns of the rich and

resourceful only.

This widens the gap between the

rich and the poor. The widening gap,

coupled with the rolling back of the

state lead to further resentment and

alienation among the downtrodden that

in turn puts the pressure on the practice

of democracy in the country (Singh

2006). Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar

was very well aware, much in advance,

about the serious implications of the

lopsided development for the growth

of social democracy in a caste-ridden

country like India. He therefore underlined

the inclusion of the downtrodden

into the governmental set-up of the

country. For that, he emphasized that

the safe route goes via the total annihilation

of caste and in that, the role of

the state is of utmost importance. If

globalization implies pushing the state

out, then the future of the project of

social democracy seems to be very

bleak. It is in this context that the

responsibility and the task of safeguarding

the developmental character

of the Indian state becomes very crucial

more so for the empowerment of

the Dalits in particular, and strengthening

the forces of social democracy in

India in general.

Globalisation, thus, poses a serious

challenge to the formation of social

democracy in India. It is often paraded

as a custodian of enormous ‘opportunities’.

See on Page 20


22 12/04/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Ambedkar’s vision of a secular Constitution

As the nation prepares to remember again its illustrious

son Dr. B. R. Ambedkar on his birthday later

this month and pays tribute to his seminal contribution

to national life, one cannot help pondering over

some recent controversies over the viability of some

features of India’s Constitution, a stupendous charter

of rights and duties of citizens and directives to state

masterfully crafted by Babasaheb and his illustrious

colleagues.

Of particular interest is the aversion expressed by

some members of the ruling dispensation to the word

‘secular’, incorporated in the Preamble to our

Constitution in 1976 by the government of Indira

Gandhi through the 42nd amendment and their insistence

that Dr. Ambedkar was opposed to such inclusion.

In this age of post-truth, such a reading of Dr.

Ambedkar’s position on including the word ‘Secular’

in our Constitution needs to be probed contextually

so as to thwart attempts of interested parties to twist

the utterances or silence of the chief architect of our

Constitution and use it to serve their interests.

The seventh volume of the proceedings of the

Constituent Assembly Debates mentions that on 15

November 1948, Prof. K.T. Shah moved an amendment

to incorporate the words “secular, federal,

socialist” in Clause 1 of Article 1 of the Constitution.

He argued that though major secular constitutions of

the world did not specifically proclaim

their secular credentials, it was needed in

case of India as the nation was still struggling

to come out of the trauma of partition,

the horrendous memory of intense

communal and sectarian bloodbath and

was keen to prevent such internecine violence

in future. However, he devoted major

part of his speech in defending the need to

incorporate the word ‘socialist’ in our

Constitution.

While responding to this proposal, Dr.

Ambedkar took no specific note of the demand for

including the word ‘secular’ but presented his views

against accepting the amendment as a whole. The

sagacity and liberal bend of his mind gets reflected in

his views that the ‘Constitution is (a) mechanism for

the purpose of regulating the work of the various

organs of the state. It is not a mechanism whereby

particular members or particular parties are installed

in office.

What should be the policy of the state, how the

society should be organised in its social and economic

side are matters which must be decided by the people

themselves according to time and

circumstances. It cannot be laid down in

the Constitution itself, because that is

destroying democracy altogether.’ He

went on to argue that the amendment

was superfluous since the Fundamental

Rights and Directive Principles of State

Policy, already incorporated in the draft,

bore testimony to the fact that socialist

principles of justice, equality and fair

play were embedded in the Constitution.

In fact, Ambedkar’s commitment to secularism

stems from his forceful espousal of the principles

of justice and equality and his eloquent propagation

of fraternity as a lofty ideal of our nation

building process.

A thorough reading of the proceedings of the

Constituent Assembly leaves no doubt in the mind of

a sensitive reader that the framers of our Constitution

Jayita Mukhopadhyay

took the secular undertone of our nascent republic as

axiomatic and had no intention of making India a

theocratic state. The extensive freedom granted by

our Constitution through incorporation of the

Fundamental Rights, the provisions of equality

before law and equal protection of law, freedom of

expression, right to life with dignity, freedom to practice,

profess and propagate any religion of one’s

choice, freedom to manage one’s religious affairs, all

within reasonable restrictions, have been extended

not only to Indian citizens but also to foreigners

residing on our soil, thereby establishing beyond

doubt the secular character of the Indian state.

Ambedkar’s vision of making India not just a political

but also social democracy, based on the edifice of

liberty, equality, justice and fraternity, his urge to end

centuries of oppression and ill-treatment meted out to

the depressed classes could only materialise in the

context of a secular state where pursuit of knowledge,

cultivation of excellence of mind and inculcation

of fellow feeling towards members of other

communities would get priority.

Nevertheless, there was some divergence of opinion

among members of the Constituent Assembly

regarding the nature of Indian secularism. One group

called for a complete wall of separation between state

and religion, while another demanded that the state

treat every religion with equal respect. While K T

Shah belonged to the first group, K.M Munshi

belonged to the second, who argued, ‘We are a people

with deeply religious moorings. At the same time,

we have a living tradition of religious tolerance —

the results of the broad outlook of Hinduism that all

religions lead to the same god… In view of this situation,

our state could not possibly have a state religion,

nor could a rigid line be drawn between the

state and the church as in the U.S.’

A study of the Constitution and the debates that

went into its framing reveals that ultimately it was the

latter vision that prevailed as it received endorsements

from stalwarts like Ambedkar and Nehru.

Unfortunately, those at the helm of affairs and

responsible for implementing the provisions of our

Constitution have failed Babasaheb and his erudite

co-framers as their partial, non-judicious implementation

of Constitutional provisions have created deepseated

chasms between communities.

The riders attached to right to freedom of religion

have been ignored, many offensive practices in the

name of religion have been allowed to continue

despite their incongruity with ‘public order and

morality’ so long as they fitted into the electoral considerations

of political elite.

State and public institutions’ engagement with

religious groups have opened up charges of majoritarian

tyranny and rising intolerance at one extreme

and minority appeasement at the other, particularly in

recent years and seventy years after independence.

Despite rapid progress in technology and scientific

achievements, resurgence of primordial sentiments

and obscurantist ideas, sectarian animosities and

communal belligerence are tearing asunder our heterogeneous,

diverse, pluralist social fabric. Without

going into the intense polemic debates about the viability

of Indian ‘secularism’, which has been admonished

as a foreign implant by some notable scholars,

one can use simple sense of probity to deduct that

things would not have come to such a pass if public

money would not have been spent in making huge

statues of a mythical See on Page 20

BABA SAHIB DR BHIM RAO

AMBEDKAR ANNIVERSARY

On this anniversary, Dr. Ambedkar's name and his drafted

constitution has become a target for the Authorities. The

Supreme Court has intentionally diluted the S/C T/C Act

that gave the Aadi-Vaasis protection towards abuse directed

against them. Since sometime, the idea to replace the

Indian Constitution by the Manusimirity has been raised in

the Indian Parliament. Through the Indian

Constitution justice is done for all but through the

Manusimirity power is given to the enforcers of evilness.

Indian history is evidence to this.

The Aadi-Vaasis, today also known as the

Dalits have been victimised since nearly eight

thousand years. The Manusimirity has been the

cause to their demoralisation. Through introduction

of the Indian Constitution an end was put to it. This gave

an opportunity to the down trodden to progress.

It seems that some members in the Indian Parliament

are eager to replace the Indian Constitution with the

Manusimirity in order to give back control in the hands of

the religious organisations as it was fifty centuries ago.

The fate of the Aaadi-Vaasis in those days was controlled

by the religious Gurus. Differentiation by birth made the

Higher Caste superior than the rest and the code of Manu

instigated them to look down upon others. They are hoping

to re-establish that era again.

This practice carried on even during the British Raj but

finally was outlawed in the Indian Constitution. The Indian

Constitution has put India on it's way to become super

power of the world but the ego of one being superior to

other is still present and is the reason to these forced

changes.

Today in overseas and in India, inter-caste marriages are

happening because the Indian Constitution allows it. Dr

Ambedkar himself has set the example. Forced hatred

within the Indians is eventually disappearing through intercaste

marriages but some religious organisations do not

approve and are endeavouring hard to bring back code of

Manu to re-establish hatred again.

There is still a lot of hatred present against the Aadi-

Vaasis in India and the below figures sum it all:-

YEAR COMPLAINS PROSECUTED

2010 40,481 3225

2011 40,435 2333

2012 41,826 1074

2013 45,531 984

2014 46,407 820

2015 46,207 922

2016 45,286 659

It is shocking to note that over the years complains have

increased but the prosecutions have dwindled down. This

alteration to S/C T/C Act opens the door for the offenders

and closes for the victims. This fear has forced the Aadi-

Vaasis to protest on the streets all over India to bring awareness

and still the Supreme Court has rejected their appeal.

When Satya-mev-jayate by Superstar respectable Amir

Khan was shown on the TV, it also included episode on

Untouchability. Professor Kaushal Panwar participated in

WHERE IS JUSTICE?

Efforts are required from all the Aadi-Vaasi MPs,

MLAs, Sabhas, Dharam Gurus and Youth Organisations,

only then we can we can stop 15% dictating our 85%

majority. Unity is the key factor to our success. United

we stand divided we fall. It depends on our own choice.

it. In the programme a clip was shown that shocked everyone.

A Hindu priest declared that he did not believe in the

Indian Constitution and was a firm believer of the

Manusimirity. This does confirm that idea of bringing

Manusimirity upfront has been in bag for some time but

now it is being put in motion. We must not forget that the

sole purpose of Sati when a widow had to sacrifice herself

to fire was to protect their supremacy in India. Helpless

widows could have taken shelter with the Aadi-Vaasis and

to stop this Sati was introduced.

The British Raj also opposed this practise but in small

pockets was still carried out until it was outlawed by the

Indian Constitution. Many do believe that idea behind these

forced changes is to stop the Inter Caste Marriages. The

Aadi-Vaasis have shown of their solidarity and have set an

example that they cannot be treaded upon as done in the past.

We must not forget that there are Aadi Vassi soldiers also

fighting on the borders of India to protect their motherland

but here the authorities are intentionally trying to snatch the

rights from their people issued by the Indian Constitution.

M. L. Teji

Bedford (U.K.)


www.samajweekly.com

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

Mark Zuckerberg apologises to U.S.

Congress over massive Facebook breach

“It was my mistake, and I'm

sorry,” Mr. Zuckerberg said in

prepared testimony.

Facebook chief Mark

Zuckerberg apologised to U.S.

lawmakers Tuesday for the leak

of personal data on tens of millions

of users as he faced a day

of reckoning before a Congress

mulling regulation of the global

social media giant.

In his first-ever U.S. congressional

appearance, the Facebook

founder and chief executive

sought to quell the storm over

privacy and security lapses at the

social network that have angered

lawmakers and Facebook's two

billion users. Swapping his customary

tee-shirt for a business

suit and tie, Mr. Zuckerberg faced

tough questions over how a U.S.-

British political research firm,

Cambridge Analytica, plundered

detailed personal data on 87 million

users to be used in the 2016

U.S. presidential election.

Facebook also became the platform

of choice for a stunning

Russian campaign of online misinformation

that U.S. intelligence

says was designed to tilt the 2016

vote toward Donald Trump. “It

was my mistake, and I'm sorry,”

Mr. Zuckerberg said in prepared

testimony. “I started Facebook, I

run it, and I'm responsible for

what happens here.”

“It's clear now that we didn't

do enough to prevent these tools

from being used for harm,” he

said. “That goes for fake news,

foreign interference in elections,

and hate speech, as well as developers

and data privacy.”

Lawmakers questioned whether

the election meddling and poor

controls on personal data requires

the government to step in to regulate

Facebook and other social

media companies which generate

revenue from user data. “The

tech industry has an obligation to

respond to widespread and growing

concerns over data privacy

and security and to restore the

public trust.

The status quo no longer

works,” said Senator Chuck

Grassley, chair of one of the committees

holding the hearing.

“Congress must determine if and

how we need to strengthen privacy

standards to ensure transparency

and understanding for

the billions of consumers who

utilize these products.”

“You have a real opportunity

this afternoon to lead the industry

and demonstrate a meaningful

commitment to protecting

individual privacy,” Democratic

Senator Diane Feinstein told Mr.

Zuckerberg at the rare joint committee

hearing, to be followed by

a similar hearing in the House of

Representatives on Wednesday.

'#DeleteFacebook' protests

Dozens of protestors gathered

outside Congress before the

hearing wearing Mr. Zuckerberg

masks and #DeleteFacebook T-

shirts. Inside the jammed hearing

room, activists from the

Code Pink group wore oversized

glasses with the words “STOP

SPYING” written on the lenses,

and waved signs that read “Stop

corporate lying.” Testifying was

a new step forward for the 33-

year-old Mr. Zuckerberg, who

started Facebook as a Harvard

dropout in 2004, and built it into

the world's largest social media

company worth $470 billion.

In the past he has left it to top

lieutenants to answer questions

from legislators. But after the

largest scandal yet for Facebook,

Mr. Zuckerberg has seen it as

imperative to speak out himself

and try to prevent the company

from bogging down in questions

about its core business model,

which is to share user data with

advertisers. The lawmakers

delivered plenty of warnings that

Mr. Zuckerberg needs to take

action — though they were thin

on concrete proposals. “If you

and other social media companies

do not get your act in order,

See on Page 20

12/04/2018

NASA set for

historic first Marsbound

mission

Washington, NASA is all set for its first interplanetary launch

from Vandenberg Air Force Base in California on May 5 with the

Mars-bound InSight lander. On board the 189-foot-tall United

Launch Alliance Atlas V rocket will be NASA’s InSight to spacecraft,

destined for the Elysium Planitia region located in Mars’

northern hemisphere to study the deep interior of the Red Planet

and find traces of how it was formed. InSight is planned for landing

at Red Planet on November 26, NASA said in a statement on

Tuesday. “If you live in Southern California and the weather is

right, you’ll probably have a better view of the launch than I will,”

said Tom Hoffman, Project Manager for NASA’s InSight mission

from the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California.

In clear skies, the InSight launch should be viewable up and

down a wide swath of the California coast. Residents from as far

north as Bakersfield to perhaps as far south as Rosarito, Mexico,

may see the Atlas rocket rising in the predawn sky and then heading

south, parallel to the coastline. In a bid to study the deep interior

of the Red Planet and find traces of how it was formed, NASA is

all set to send a first-ever such mission to Mars. It will also be the

first NASA mission since the Apollo moon landings to place a seismometer,

a device that measures quakes, on the soil of another

planet. InSight carries a suite of sensitive instruments to gather data

and, unlike a rover mission, these instruments require a stationary

lander from which they can carefully be placed on and below the

Martian surface. Looking deep into Mars will let scientists understand

how different its crust, mantle and core are from Earth.

Several European partners have contributed instruments and key

components to the InSight mission.

Pat McFadden MP sends his warmest greetings

to constituents amid Vaisakhi this Saturday

23

Pat McFadden MP sends his warmest

greetings to constituents as Vaisakhi

approaches on Saturday. Pat will also

join other MPs, locals and community

members at the Nagar Kirtan procession

from Guru Nanak Sikh Gurdwara,

Sedgley Street in his constituency on

Sunday.

Pat said, "I send my warmest greetings

at this special time of Vaisakhi. As

an MP representing thousands of Sikh

and Punjabi constituents I know this is a

very special time for our community. I

look forward to joining the Nagar

Kirtan procession from Guru Nanak

Sikh Gurdwara, Sedgley St, and attending

the Vaisakhi Mela in West Park.

It will also be my honour this year, as

every year for the past seven years, to

host the Vaisakhi celebrations in

Parliament next week. I believe it is

very important that Parliament, the

home of our democracy, reflects what

the United Kingdom is today and am

delighted that this celebration takes

place every year with support from all

parties and speakers from many parts of

the Sikh community. I am grateful to

Mr Speaker for allowing us to host this

Vaisakhi celebration in the Speaker’s

state rooms.

At the election last year, two Sikh

MPs were elected to Parliament – Preet

Kaur Gill as the first woman Sikh MP

and Tanmanjeet Singh Dhesi as the first

turban wearing MP. Both of them are

doing a great job in Parliament and I am

very pleased that as a country we have

made this breakthrough in representation.

Following the election we have

reformed the All Party Parliamentary

Group for UK Sikhs. This Group is

chaired by Preet Kaur Gill and I have

become its Vice Chair.

A number of specific issues of concern

to the community have been taken

up including the ongoing campaign to

have a war memorial in central London

dedicated to the memory of the 80,000

Sikh soldiers who died in the two world

wars. I am pleased to say this campaign

has gathered force and now raised substantial

funds to pay for the project.

The next stage is to find an appropriate

site in central London.

I will keep working on this campaign

and on other issues of interest to the

Sikh and Punjabi community. Once

again I extend my best wishes for a very

happy Vaisakhi."


24 12/04/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

More magazines by this user
Similar magazines