Issue 256

theasianindependent

¡Ωappleª Ò¬Δ Ú؇ Á∂ ‘’ª ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ÒÛÈ Ú≈ÒΔ

«ÓÒΔ√À∫‡ Î≈√À‡ Á≈ Ïπæ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈

Òø‚È (√.ÚΔ.«Ï¿πappleØ) Òø‚È Á∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ √’»¡apple «Úæ⁄

ÁπÈΔ¡ª Á∂ AA «¬«Â‘≈«√’ ÓappleÁ≈ Á∂ Ïπæ Òæ◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

«‹È∑ª «Úæ⁄ ⁄apple⁄Ò, ÈÀÒ√È Óø‚∂Ò≈, ¡Ïapple≈«‘Ó «Òø’È ¡Â∂

◊ªËΔ Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ «ÓÒΔ√À∫‡ Î≈√À‡ Í«‘ÒΔ ¡Ωapple ˛ «‹√ Á≈

Ïπæ ¿πÈ∑ª Á∂ È≈Ò Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛Õ «ÁÈ Óø◊ÒÚ≈apple BD-

@D-B@AH ˘ «¬‘ ’ÀappleØÒ≈«¬È ’≈«apple¡≈‚Ø Íapple∂‹ Á∂ ÁØ √≈Ò ÁΔ

‹ÁØ ‹«‘Á ’appleÈ È≈Ò √øÌÚ ‘Ø √«’¡≈ «‹√ È∂ HE@@@ ÒØ’ª

ÂØ∫ Í≈‡ΔÙÈ Â∂ √≈¬ΔÈ ’appleÚ≈¬∂ √ÈÕ

«ÓÒΔ√À∫‡ Î≈√À‡ È∂ ¡Ωappleª È≈Ò «ÓÒ’∂ AHIG «Úæ⁄ “ÈÀÙÈÒ

Ô»ÈΔ¡È ¡≈Î «ÚÓÈ √Îapple∂‹ √Ø√≈«¬‡Δ” Ȫ ÁΔ √ø√Ê≈ ω≈¬Δ

√ΔÕ

¿π√ ÂØ∫ Í«‘Òª AHFF «Úæ⁄ ‹ÁØ∫ ¿π‘ «√appleÎ AI √≈Ò ÁΔ √Δ

È∂ ¡Ωappleª ÁΔ Áπæ÷ª ÌappleΔ «‹øÁ◊Δ ÂØ∫ È‹≈ Í≈¿π‰ Ò¬Δ

Á√Â÷ ’appleÚ≈ ’∂ Í«‘ÒΔ Í‡ΔÙÈ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ˘ «ÁÂΔ √ΔÕ

Ò◊≈Â≈apple «¬’ ÒøÏ∂ √øÿappleÙ ÂØ∫ Ï≈Á AIBH «Úæ⁄ ¡Ωappleª Á∂

‘æ’ª Ò¬Δ “«¬’π¡Ò Îappleø⁄≈¬Δ‹” «ÏÒ Í≈√ ‘Ø«¬¡≈Õ «‹√ ˘

Î≈√À‡ ‘≈¿π√ ¡≈Î ÒØapple‚‹ ÁΔ ◊ÀÒappleΔ «Ú⁄Ø∫ Á∂÷ apple‘Δ √ΔÕ

«¬√ ÂØ∫ «√appleÎ «¬’ √≈Ò Ï≈Á AIBI ˘ ¿π√ Á≈ Á∂‘ªÂ ‘Ø

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿π√ Á≈ «¬’ ÚΔ Ïπæ «’Â∂ È‘ƒ Ò◊≈«¬¡≈

«◊¡≈ √ΔÕ Î≈√À‡ Á≈ «¬‘ √øÿappleÙ ¡«‘ø√≈Ú≈ÁΔ „ø◊ È≈Ò

⁄Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√ «Úæ⁄ ‹Ò√∂ ‹¨√ ’æ„È∂, Ìπæ÷ ‘ÛÂ≈Ò

¡Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Íapple≈Íapple‡Δ Á∂ È≈Ò Ïȉ≈ «‹√ È≈Ò

Íπ«Ò√ ¿πÈ∑ª ˘ ÷Á∂Û È≈ √’∂Õ Ï‘π Ú≈apple ¡Ωappleª ˘ Íπ«Ò√ Á∂

ÿØ«Û¡ª Á∂ ÷πappleª ÊæÒ∂ «ÓÁ ‘؉≈ «Í¡≈ √ΔÕ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Êapple∂√≈ Ó∂¡ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂

«Ó«Ò√À∫‡ Î≈√À‡ È≈ ‘»øÁΔ Âª ¡æ‹ ÓÀ∫ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ È≈ ‘πøÁΔ

¡Â∂ È≈ ‘Δ ‘Øapple ¡Ωappleª ¡À∫Ó.ÍΔ. ‘πøÁΔ¡ªÕ

Ô≈Á appleæ÷ ÁΔ ÒØÛ ˛ «’ ‹ÁØ∫ ¡Ωappleª Á∂ ‘æ’ª Á≈ «¬‘ √øÿappleÙ

⁄æÒ «apple‘≈ √Δ Âª Ì≈apple ÂØ∫ ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ÚΔ

AIBA-BB Á∂ «Úæ⁄ Òø‚È Á∂ «Úæ⁄ ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂

√ÈÕ ¿πÈ∑ª È∂ «¬√ ÒÛ≈¬Δ ˘ ÷πÁ Ú∂«÷¡≈ ¡Â∂ Ó«‘√»√ ’ΔÂ≈

√ΔÕ

«¬√ Á≈ ¡√apple «¬‘ ‘Ø«¬¡≈ «’ Ì≈apple ÁΔ ¡≈‹≈ÁΔ ÂØ∫ Ï≈Á

‹ÁØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple È∂ ÓappleÁª Á∂ È≈Ò-

È≈Ò ¡Ωappleª ˘ ÚΔ Ïapple≈ÏappleÂ≈ Á∂ √≈apple∂ ‘æ’ «ÁÒÚ≈¬∂ «‹È∑ª

«Úæ⁄ Ú؇ Á≈ ¡«Ë’≈apple ÚΔ Ù≈«ÓÒ ˛Õ «’¿π∫ «’ «¬È∑ª ‘æ’≈

ÁΔ ÒÛ≈¬Δ Ò¬Δ Ì≈apple ÁΔ¡ª ¡Ωappleª ˘ √øÿappleÙ È‘ƒ ’appleÈ≈

«Í¡≈ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Ò¬Δ ÒÛ≈¬Δ «√appleÎ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂

«¬’«Ò¡ª È∂ ‘Δ ÒÛΔ ˛ «¬√ Ò¬Δ ¿πÈ∑ª ˘ «ÓÒ∂ ¡«Ë’≈appleª

ÁΔ ’ΔÓ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Δ È‘ƒ ˛Õ


2 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Î◊Ú≈Û≈ «Ú÷∂ Á«Òª Â∂ Áapple‹ Íapple⁄∂

appleμÁ ’ΔÂ∂ «ÏÈ∑ª ’Ø¬Δ √ÓfiΩÂ≈ È‘Δ∫

‹ÈappleÒ √Ó≈‹ ÚÒØ∫ BD ¡ÍzÀÒ È±ß ÏßÁ ÁΩapple≈È ‹≈ÂΔ √±⁄’ ÙÏÁ

Úapple‰ Ú≈«Ò¡≈∫ «÷Ò≈¯ ’≈appleÚ≈¬Δ ‘ØÚ∂: appleÙÍ≈Ò apple≈‹±

⁄Ω∫’ Á≈ È≈Ó √ß«ÚË≈È

⁄Ω∫’ ‘Δ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂

Î◊Ú≈Û≈Õ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Á∂

ÍzË≈È appleÙÍ≈Ò «√∫ÿ apple≈‹± È∂

¡≈«÷¡≈ «’ Î◊Ú≈Û≈ «Ú÷∂ «Í¤Ò∂

«ÁÈΔ Á«ÒÂ≈∫ Â∂ Áapple‹ ’ΔÂ∂ fi±·∂

Íapple⁄∂ appleμÁ ’ΔÂ∂ ‹≈‰¢ ‹ÁØ∫ Âμ’ √≈apple∂

Íapple⁄∂ appleμÁ È‘Δ∫ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ¿π∞ÁØ∫ Âμ’

Ï√Í≈ Á≈ ’Ø¬Δ √ÓfiØÂ≈ È‘Δ∫¢

Î◊Ú≈Û≈ «Ú÷∂ BD ¡ÍzÀÒ È±ß ‹ÈappleÒ

√Ó≈‹ È∂ ‹Ø ËappleÈ≈ ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈

¿π√ «Úμ⁄ «‹ßÓ∂Ú≈apple ¡≈◊±¡≈∫ È∂

‹≈ÂΔ ÂΩapple Â∂ Á«ÒÂ≈∫ 鱧 ‹≈ÂΔ √±⁄’

ÙÏÁ ÚappleÂ∂ ¿π∞‘È≈∫ Á∂ «ıÒ≈Î sc st

¡À’‡ «‘ Íapple⁄∂ Áapple‹ ’ΔÂ∂ ‹≈‰,

«‹ßÈ∑≈∫ È∂ Á«Ò √Ó≈‹ Á≈ ¡ÍÓ≈È

’ΔÂ≈ ‘À¢ Ï√Í≈ Íß‹≈Ï Á∂ ÍzË≈È È∂

¡≈«÷¡≈ «’ AC ¡ÍzÀÒ È±ß ◊ØÒΔ¡≈∫

⁄Ò≈¿π∞‰ Ú≈Ò∂ ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 «◊zÎÂ≈apple

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂¢ ¿π∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ ÒØ’≈∫

Á≈ Í∞«Ò√ ¡Â∂ «√ÚÒ ÍzÙ≈√È

«ıÒ≈¯ Ï‘∞ appleØ√ ‘À «‹‘È≈∫ ÁΔ

‘≈˜appleΔ ⁄ Á«ÒÂ≈∫ Â∂ ◊ØÒΔ¡≈∫

Samaj

Weekly

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd, Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 246 5323

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂

’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚ «¬Ù«Â‘≈apple

Á∂‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

⁄Ò≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫¢ ¡◊apple ÁØÙΔ¡≈∫

«÷Ò≈Î ’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ‘¬Δ ª Ï√Í≈

ÁØ «ÁÈ≈∫ Ï≈¡Á «Âμ÷∂ ¡ßÁØÒÈ Á≈

¡ÀÒ≈È ’apple∂◊Δ, «‹√ÁΔ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ

√apple’≈apple ÁΔ ‘ØÚ∂◊Δ¢ «¬√ ÓΩ’∂ ‚≈.

ȤμÂapple Í≈Ò, ÍzÚΔÈ Ïß◊≈, apple⁄È≈

Á∂ÚΔ, √∞÷«ÚßÁapple ’؇ÒΔ, ÂΔappleÊ

apple≈‹Í∞apple≈, ¡ß«ÓzÂÍ≈Ò ÌΩ∫√Ò∂,

·∂’∂Á≈apple apple«‹ßÁapple «√ßÿ, appleÓ∂Ù ’ΩÒ,

¡À‚ÚØ’∂‡ ’∞ÒÁΔÍ Ìμ‡Δ, «⁄appleß‹Δ

Ò≈Ò ’≈Ò≈, Í∞Ù«ÍßÁapple ’Ωapple, Í∞ÈΔÙ

Ïß◊≈, Â∂‹Í≈Ò Ï√apple≈, apple«‹ßÁapple

’‹Ò∂, Á∂√apple≈‹ √appleÍß⁄, Íapple«ÓßÁapple

ÍÒ≈‘Δ ¡≈«Á ÓΩ‹»Á √ÈÕ

AC ¡ÍÃÀÒ ˘ Î◊Ú≈Û≈ ”⁄ ‘جΔ

fiÛÍ ÂØ∫ Ï≈Á Í≥‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ

¡Ó«appleøÁapple «√øÿ È∂ Î◊Ú≈Û≈ Á∂ ◊ØÒ

⁄Ω∫’ Á≈ Ȫ ÏÁÒ ’∂ √ø«ÚË≈È ⁄Ω∫’

appleæ÷‰ ÁΔ Óø‹»appleΔ Á∂ «ÁæÂΔÕ

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚÒØ∫ Á«Ò Â∂ ͤÛ∂

Úapple◊≈∫ Á∂ EB ’appleØÛ Á∂ ’apple˜∂ Ó∞¡≈¯

•‹ÒßËapple Á∂ ϱ‡≈ Óß‚Δ ”⁄

«‚◊appleΔ ’≈Ò‹ Á≈ ¡ÀÒ≈È

•÷∞apple≈Ò◊Û∑ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√

Ô≈Á◊≈apple Ò¬Δ B@ ’appleØÛ Â∂

¡ßÏ∂‚’apple ÌÚÈ Ò¬Δ F

’appleØÛ «ÁμÂ∂

•◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ”⁄ Ó∞Û √Ê≈ÍÂ

‘ØÚ∂◊Δ ¡ßÏ∂‚’apple ⁄∂¡apple

‹ÒßËappleÕ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íß‹≈Ï ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple Á∂

‹ÈÓ «ÁÚ√ ”Â∂ ’appleÚ≈¬∂ «¬’ apple≈‹

ÍμËappleΔ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Á«Ò Â∂

ͤÛ∂ Úapple◊ª Á∂ ÒØ’ª Á∂ E@ ‘˜≈apple

apple∞ͬ∂ Âμ’ Ó∞¡≈¯ ’ΔÂ∂ ’apple˜∂ Á∂

√apple‡Δ«Î’∂‡ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂Õ ¡È∞√±«⁄Â

‹≈ÂΔ «Úμ «È◊Ó Â∂ ͤÛ∂ Úapple◊

«Úμ «È◊Ó Á∞¡≈apple≈ «ÁμÂ∂ ◊¬∂

’apple«˜¡ª ”⁄Ø∫ E@-E@ ‘˜≈apple apple∞ͬ∂

Á∂ EB ’appleØÛ Á∂ ’apple˜∂ Ó∞¡≈¯ ’ΔÂ∂

◊¬∂Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ √ßÏØËÈ

’apple«Á¡ª ‹ÒßËapple Íμ¤ÓΔ ‘Ò’∂ ”⁄

ϱ‡≈ Óß‚Δ «Ú÷∂ «‚◊appleΔ ’≈Ò‹

÷ØÒ∑‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ Õ ¿∞È∑ª

Áμ«√¡≈ «’ ‘Ò’≈ «ÚË≈«¬’ √zΔ

√∞ÙΔÒ «appleß’± «‚◊appleΔ ’≈Ò‹ ÷ØÒ∑‰

Ò¬Δ ’≈ÎΔ √Ó∂∫ ÂØ∫ Óß◊ ¿∞·≈ apple‘∂

√È Õ «¬√∂ Âapple∑ª ¿∞È∑ª ‘∞«Ù¡≈appleÍ∞apple

«˜Ò∑∂ ”⁄ ÷∞apple≈Ò◊Û∑ «Ú÷∂ ¿∞√≈appleΔ ‹≈

apple‘Δ √zΔ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ Ô≈Á◊≈apple

Ò¬Δ B@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ¡Â∂

ÚØ«¬√ ¡≈Î Ú±Ó∂È ’ÒμÏ Ô±.’∂

ÚÒØ∫ Ó≈√±Ó Ï≈ÒÛΔ È±ß «¬È√≈¯

«ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó≈apple⁄

Ó≈√±Ó Ïμ⁄Δ ¡≈«√Î≈ È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘

’appleÈ Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ¡ª 鱧 √ı ÂØ∫

√ı √˜≈Úª «ÁμÂΔ¡ª ‹≈‰

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ) ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ √«‘apple √≈¿»∞Ê≈Ò

«Ú÷∂ ÚØ«¬√ ¡≈Î Ú±Ó∂È Ô±.’∂. ÁΔ¡ª √apple◊appleÓ Úapple’appleª ÚÒØ∫

‹ßÓ±-’ÙÓΔapple Á∂ ’·±¡≈ «Ú⁄ Ó≈√±Ó Ï≈ÒÛΔ ¡≈«√Î≈ È≈Ò

‹Ïapple ‹È≈‘ ’apple’∂ ’ÂÒ ’appleÈ Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ¡ª ȱß

«◊ïÂ≈apple ’apple’∂ ¡≈«√¯≈ 鱧 «¬È√≈¯ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡«‘Ó

ÓΔ«‡ß◊ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ ÚØ«¬√ ¡≈Î Ú±Ó∂È ’ÒμÏ ÁΔ

¡≈◊± √∞«appleßÁapple ’Ωapple ¡Â∂ ¡ÚÂ≈apple ’Ωapple ⁄≈È≈ √Ó∂ ‘ØappleȪ

¡≈◊±¡ª È∂ «’‘≈ «’ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple «√ßÿ H √≈Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ

È≈Ò ‘ج∂ ‹Ïapple ‹È≈‘ È∂ ͱapple∂ Á∂Ù È±ß «‘Ò≈ ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈ ‘À

Õ ¿∞È∑ª Ì≈apple √apple’≈apple ÂØ∫ Óß◊ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ Ó≈√±Ó

Ïμ⁄Δ ¡≈«√Î≈ È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘ ’appleÈ Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ¡ª

鱧 √ı ÂØ∫ √ı √˜≈Úª «ÁμÂΔ¡ª ‹≈‰ ª ‹Ø ¡≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ ”⁄ ¡«‹‘Δ¡≈ ÿ‡È≈Ú≈ È≈ Ú≈Íapple √’‰Õ «¬√

ÓΩ’∂ ÍzΔ ’Ωapple ÏÀ∫√ ,◊∞appleÁ∂Ú ’Ωapple ,È«appleßÁapple ’Ωapple ,√∞ÙΔÒ≈

¡appleØÛ≈ ¡≈«Á ÏΔÏΔ¡ª ‘≈‹apple √ÈÕ

Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂ ¡ßÏ∂‚’apple ÌÚÈ

Ò¬Δ F ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂‰ Á≈

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂

Áμ«√¡≈ «’ √apple’≈apple ◊∞apple± È≈È’

Á∂Ú Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ «Ú÷∂ ÏßÁ ‘جΔ

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple ⁄∂¡apple Ó∞Û √Ê≈ÍÂ

’apple∂◊ΔÕ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple

ÁΩapple≈È ÍØ√‡ ÓÀ«‡Ã’ √’≈Òapple«ÙÍ

√’ΔÓ Á∂ Îß‚ª ÁΔ Úß‚ «Ú⁄

Ï∂«ÈÔÓΔ¡ª ÁΔ ◊μÒ ’apple«Á¡ª

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ «’‘≈

«’ ¿∞È∑ª ÁΔ √apple’≈apple È∂ «¬√

√’ΔÓ Â«‘ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‹≈appleΔ

Îß‚ª Á∂ ¡≈«‚‡ Á∂ ‘∞’Ó «ÁμÂ∂

‘È ¡Â∂ «¬‘ ÚΔ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈

‘À «’ Ì«Úμ÷ «Ú⁄ ¡«‹‘Δ¡ª

Ï∂«ÈÔÓΔ¡ª 鱧 ·μÒ∑‰ Ò¬Δ

ÍØ√‡ ÓÀ«‡Ã’ √’≈Òapple«ÙÍ √’ΔÓ

«‘ ¡Á≈«¬◊Δ ¡≈Ë≈apple È≈Ò

«Òß’ ’apple ’∂ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ ¿∞È∑ª ÁΔ √apple’≈apple

ÚÒØ∫ ’Ó˜Øapple Úapple◊ª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ

¡Â∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ⁄∞μ’∂ ‹≈ apple‘∂

’ÁÓª Á≈ «˜’apple ’apple«Á¡ª «’‘≈

«’ «¬È∑ª ÂÏ«’¡ª Á∂ Ó∞’ßÓÒ

«Ú’≈√ 鱧 ‘apple ‘ΔÒ∂ Ô’ΔÈΔ

ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂

‘ØappleȪ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÌÒ≈¬Δ

ÓßÂappleΔ √≈˱ «√ßÿ ËappleÓ√ØÂ,

Â’ÈΔ’Δ «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ

⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ ⁄ßÈΔ, «√μ«÷¡≈

ÓßÂappleΔ ¡apple∞‰≈ ⁄ΩËappleΔ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

Íß‹≈Ï ’ª◊apple√ Á∂ ÍzË≈È √∞ÈΔÒ

‹≈÷Û, ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ⁄ΩËappleΔ

√ßÂØ÷ «√ßÿ ¡Â∂ «ÚË≈«¬’ apple≈‹

’∞Ó≈apple Ú∂apple’≈ È∂ ÚΔ √ßÏØËÈ

’ΔÂ≈Õ

CHANGE OF NAME

I, Sheshan Singh

S/O Mr. Inder Singh

now living at 77

Hambrough Road,

Southall, UB1 1HZ

hereby gives notice

of my intention to

change my name to

Shahenshah Singh

subject to the

approval of The

High Commission of

India, London.

CHANGE OF NAME

I, KULWANT SINGH

S/O Mr. Gurmail Singh

whose permanent

address in India is Vill.

Raisewal, Diss.

Hoshiarpur, Punjab and

is now living at 25

Dylan, Trallum, Llanelli

Dyfed, SA14 9AN

hereby gives notice of

my intention to change

my name to Kalwant

Singh Sangha subject

to the approval of The

High Commission of

India, London.


3 09/05/2018 www.samajweekly.com

ıÏappleª

ÒÀ√‡apple ”⁄ ı≈Ò√≈ √≈‹È≈ «ÁÚ√ ȱß

√Óapple«Í È◊apple ’ΔappleÂÈ √‹≈«¬¡≈

B@ ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚμË √ß◊ª È∂ ’ΔÂΔ «Ùapple’Â

ÒÀ√‡apple (√∞÷«‹ßÁapple «√ßÿ „μ‚∂)

ı≈Ò√≈ ÍßÊ Á∂ √≈‹È≈ «ÁÚ√ ȱß

√Óapple«Í «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ Ù«‘apple ÒÀ√‡apple

”⁄ «¬’ «ÚÙ≈Ò È◊apple ’ΔappleÂÈ

√‹≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ «¬‘ È◊apple

’ΔappleÂÈ √Ú∂apple∂ A@ Ú‹∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

√zΔ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ ‘ØÒΔ ÏØÈ ÂØ∫

√zΔ ¡÷ß‚ Í≈· √≈«‘Ï Á∂ ÌØ◊ ÍÀ‰

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡appleÁ≈√ ‘؉ ¿∞Íappleß √zΔ

◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ÁΔ ¤Âapple-¤≈«¬¡≈

¡Â∂ Íß‹ª «Í¡≈«apple¡ª ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

”⁄ ¡≈appleßÌ ‘Ø«¬¡≈ ‹Ø ‡≈¿±È √À∫‡apple

¡Â∂ ‘Øapple Úμ÷-Úμ÷ √‡appleΔ‡ª ¡Â∂

apple√«Â¡ª apple≈‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ C Ú‹∂

Á∂ ’appleΔÏ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ◊∞apple± Â∂◊

Ï‘≈Áapple √≈«‘Ï ¬Δ√‡ Í≈apple’ appleØ‚

«Ú÷∂ √ßÍÈ ‘Ø«¬¡≈¢ «¬√ «ÚÙ≈Ò

È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΩapple≈È apple√Â∂ ”⁄

ÒÀ√‡apple ÁΔ¡ª √ß◊ª ÚÒØ∫ Úμ‚∂

ÍμËapple Â∂ Úμ÷-Úμ÷ Íz’≈apple Á∂ Òß◊appleª

Á∂ ¡È∂’ª √‡≈Ò Ò◊≈¬∂ ◊¬∂¢

«¬√ È◊apple ’ΔappleÂÈ ”⁄ Ô±.’∂. Á∂

Úμ÷-Úμ÷ Ù«‘appleª √Ó∂ ԱappleÍ Á∂

Úμ÷-Úμ÷ Á∂Ùª ¡Â∂ ¡ÓappleΔ’≈,

’ÀÈ∂‚≈ √Ó∂ ‘ØappleȪ Á∂Ùª ÂØ∫ B@

‘˜≈apple Á∂ ’appleΔÏ √ß◊ª È∂ «Ùapple’Â

’ΔÂΔ¢ «¬√ È◊apple ’ΔappleÂÈ Á∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ◊∞apple± Â∂◊ Ï‘≈Áapple

√≈«‘Ï Í∞싉 ”Â∂ ¡appleÁ≈√ ’apple’∂

È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ¿∞Íappleß ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï

«Ú÷∂ «ÚÙ≈Ò apple≈◊Δ „≈‚Δ ¡Â∂

’ΔappleÂÈΔ ÁappleÏ≈apple √‹≈«¬¡≈ «◊¡≈¢

«¬√ È◊apple ’ΔappleÂÈ ”⁄ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

√zΔ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ ÍzË≈È

¡‹Ó∂apple «√ßÿ Ï√apple≈, ‹ÈappleÒ

√’μÂapple ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ «◊μÒ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ◊∞apple± Â∂◊ Ï‘≈Áapple

√≈«‘Ï Á∂ ÍzË≈È Óß◊Ò «√ßÿ, √‡∂‹

apple≈«‹ßÁapple «√ßÿ «⁄μ‡Δ, Ó«‘ßÁapple «√ßÿ

√ßÿ≈, √Ø‘‰ «√ßÿ Í∞apple∂Ú≈Ò,

‹◊«ÚßÁapple «√ßÿ, √∞«appleßÁappleÏΔapple «√ßÿ

Ì≈¿±, “ÂΔapple ◊apple∞μÍ” Á∂ apple≈‹≈ «√ßÿ

’ß◊, Ï«appleßÁapple «√ßÿ «Ï쇱, ◊∞apple«ÚßÁapple

«√ßÿ √Óapple≈, ÓÈÁΔÍ «√ßÿ «⁄μ‡Δ,

√∞÷Á∂Ú «√ßÿ ‘ª◊’ª◊, «√μ÷

ÎÀ‚apple∂ÙÈ Ô±.’∂. Á∂ ¡≈◊± ¡ÓappleΔ’

«√ßÿ «◊μÒ, ◊∞apple‹Δ «√ßÿ √Óapple≈,

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª È∂ «¬‹≈Á ’ΔÂ≈ ÈÚª ÔßÂapple

ÒÀ√‡apple (√∞÷«‹ßÁapple «√ßÿ „μ‚∂) Ì∞⁄≈Ò ¡Â∂ ‘Øapple ’∞ÁappleÂΔ

¡≈¯Âª ÁΩapple≈È ¡’√apple Ú≈ÍappleÁ∂ ‘≈Á«√¡ª Ó◊appleØ∫

„«‘ßÁΔ¡ª «¬Ó≈appleª Á∂ ÓÒÏ∂ ‘∂·ª ÁμÏ∂

ÒØ’ª ÁΔ «˜ßÁ◊Δ Ï⁄≈¿∞‰ ”⁄ ÓÁÁ◊≈apple

Ú‹Ø∫ ÚappleÂØ∫ ”⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ «¬’ ÔßÂapple

‘≈Ò ‘Δ ”⁄ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª ÚÒØ∫ ¬Δ‹≈Á

’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ï≈apple∂ ÍÂ≈ Òμ◊≈ ‘À «’ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ ¡ÓΔapple Á∂Ùª

Ú‹Ø∫ Íz«√μË √«Ú‡˜appleÒÀ∫‚ ¡Â∂ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ Á∂

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª ÁΔ √ªfi∂ ¿∞ÁÓ ¡Â∂ «Ó‘È √Á’≈ «¬’

¡«‹‘∂ ÔßÂapple ÁΔ ÷Ø‹ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À ‹Ø ‚appleØÈ ÁΔ ÓÁÁ

È≈Ò «’√∂ ÚΔ «ÚÈ≈Ù’≈appleΔ ÿ‡È≈ ’≈appleÈ Òμ◊∂ ÓÒÏ∂ Á∂

„∂appleª ‘∂·Ø∫ ÓÈ∞μ÷Δ «˜ßÁ◊Δ¡ª ÁΔ ‘Ø∫Á Ï≈apple∂ √«‘‹∂ ‘Δ

¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈ √’∂◊≈, «‹√ Ó◊appleØ∫ ¿∞È∑ª ȱß

ÓÒÏ∂ ‘∂· ÁμÏ∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ Ï≈‘apple ’섉≈ ¡≈√≈È ‘Ø √’∂◊≈¢

«ÓÒ √’∂◊Δ ‹≈‰’≈appleΔ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ¡«‹‘∂ ’¬Δ ‘≈Á«√¡ª

’≈appleÈ ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ∂ ÓÒÏ∂ „∂appleª ‘∂·Ø∫ ÓÈ∞μ÷Δ

«˜ßÁ◊Δ¡ª ÁΔ ‘Ø∫Á Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈ √’‰≈ apple≈‘ ’≈apple‹ª

”⁄ «¬’ Úμ‚Δ Ó∞Ù«’Ò √ÓfiΔ ‹ªÁΔ √Δ ¡Â∂ ‘∞‰ Âμ’

«¬√ Ò¬Δ «√÷Ò≈¬Δ Íz≈Í ’appleÈ ÁΔ √∞ßÿ‰ √ÓappleμÊ≈

√Á’≈ ‘Δ ÒØÛΔ∫ÁΔ √‘≈«¬Â≈ Íz≈Í ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ apple‘Δ ‘À¢

Ò÷«ÚßÁapple «√ßÿ ‹Ω‘Ò, ÁÒ‹ΔÂ

«√ßÿ Òμ’Δ ¤ΔÈ≈, ‘apple’Δapple «√ßÿ

√ß˱ ÓΔ¡ª«Úß‚, √∞÷«ÚßÁapple «√ßÿ

„∂√Δ, √∞«appleßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ, √∞÷Á∂Ú

«√ßÿ ¡Ω‹Ò≈, Ì‹È «√ßÿ „≈‚Δ,

’Ω∫√Òapple ÁΔÍ’ Ï‹≈‹, ÏÒÏΔapple

«√ßÿ √ß◊ÂÍ∞apple≈ √Ó∂ ϑ∞ √≈apple∂

«√μ÷ ¡≈◊±¡ª È∂ ÚΔ «Ùapple’Â

’ΔÂΔ¢ «¬√ È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΩapple≈È

Ì≈¬Δ Ò÷«ÚßÁapple «√ßÿ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò,

Ì≈¬Δ ‹√«ÚßÁapple «√ßÿ ‘˜±appleΔ apple≈◊Δ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Â∂◊ Ï‘≈Áapple √≈«‘Ï

¡Â∂ ÏΔÏΔ¡ª Á∂ ‹Ê∂ ÚÒØ∫ √≈apple∂

apple√Â∂ ÁΩapple≈È ◊∞appleÏ≈‰Δ Á≈ ’ΔappleÂÈ

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢

Ì≈‹Í≈ È∂Â≈ «‹ßÈΔ Óapple˜Δ È≈‡’Ï≈˜Δ

’apple ÒÀ‰ ‹ÈÂ≈ «¬È∑ª Á∂ Ï«‘’≈Ú∂ ”⁄

È‘ƒ ¡≈Ú∂◊Δ : Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Ò÷È¿±Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ √Ó∂ ’¬Δ

‘Øapple Ì≈‹Í≈ È∂Â≈Úª ÚμÒØ∫ Á«Òª Á∂

ÿapple ÷≈‰≈ ÷≈‰ ”Â∂ Ï√Í≈ √∞ÍappleΔÓØ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ˜ØappleÁ≈apple ‘ÓÒ≈

ÏØ«Ò¡≈ ‘À¢ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «’‘≈ «’

Ì≈‹Í≈ È∂Â≈ «‹ßÈΔ Óapple˜Δ

È≈‡’Ï≈˜Δ ’apple ÒÀ‰, ‹ÈÂ≈ «¬È∑ª

Á∂ Ï«‘’≈Ú∂ ”⁄ È‘Δ∫ ¡≈¬∂◊Δ¢

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «’‘≈ ‘À «’ Ì≈‹Í≈

apple≈‹ ”⁄ Á«Òª Á≈ Ò◊≈Â≈apple

¡ÍÓ≈È ‘Ø «apple‘≈ ‘À¢ Á«Òª ÁΔ

¡≈Ú≈˜ 鱧 ÁÏ≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ

‹≈ apple‘Δ ‘À¢ «¬ßÈ≈ ‘Δ È‘Δ∫ Á«Òª ȱß

«ÓÒ∂ √ß«ÚË≈È’ ¡«Ë’≈apple 鱧 ÷Ø‘‰

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À, «‹√

’≈appleÈ «¬‘ ÒØ’ ‘∞‰ ÷∞Á’∞ÙΔ ’appleÈ

Âμ’ È±ß Ó˜Ï±apple ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ «¬√

ÁΩapple≈È Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ’ª◊apple√ ”Â∂

ÚΔ «ÈÙ≈È≈ √≈«Ë¡≈¢ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈

«’ Ì≈‹Í≈-’ª◊apple√ «¬’ ‘Δ Ê≈ÒΔ

Á∂ ⁄μ‡∂-Ïμ‡∂ ‘È¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

√ØÓÚ≈apple 鱧 B «ÁÈ≈ ÁΩapple∂ ”Â∂

ÍzÂ≈Í◊Û∑ Í∞μ‹∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ

¡≈«Áμ«ÂÔÈ≈Ê È∂ Á«Ò ÁÔ≈apple≈Ó

√appleØ‹ Á∂ ÿapple ÷≈‰≈ ÷≈Ë≈ √Δ¢ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Òª Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’∂ÙÚ Íz√≈Á

ÓØappleΔ¡≈ ¡Â∂ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ Ó∂È’≈

◊ªËΔ ÚΔ Á«Òª Á∂ ÿapple ÌØ‹È ’apple

’∂ √∞apple÷Δ¡ª “⁄ ¡≈¬Δ √Δ¢

Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ ’ª◊apple√ ÂØ∫ È≈apple≈˜

Ï√Δ Í·≈‰ªÕ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ’ª◊apple√ √apple’≈apple Á∂ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò «Úμ⁄ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫

’ΔÂ∂ Ú≈Ë∂ «Úμ⁄ Á«Òª 鱧 ¡‰◊ØÒ‰ ”Â∂ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ √apple’≈apple ¡Â∂

’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ ÂØ∫ È≈apple≈˜ ‘À¢ «˜Ò∑≈ «Ù’≈«¬Â «ÈÚ≈appleÈ ’Ó∂‡Δ Á∂ √≈Ï’≈

ÓÀ∫Ïapple Ó≈√‡apple ’appleÈÀÒ «√ßÿ È∂ ÍzÀ√ È؇ ‹≈appleΔ ’apple’∂ Áμ«√¡≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫

Íß‹≈Ï ÁΔ Ú˜≈apple «Úμ⁄ Á«Ò √Ó≈‹ 鱧 ¡‰◊ØÒ ’∂ ’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ È∂

¡≈͉∂-¡≈Í È±ß Á«Ò «ÚappleØËΔ ‘؉ Á≈ √ϱ Á∂ «ÁμÂ≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª appleØ√ ˜≈‘apple

’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ I ÈÚ∂∫ ÓßÂappleΔ¡ª «Úμ⁄ «¬μ’ ÚΔ ¡À√.√Δ. ‹ª ÏΔ.√Δ Úapple◊

ÂØ∫ È‘Δ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï ÁΔ «ÚË≈È √Ì≈ «Úμ⁄ ’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ Á∂

BA ÓÀ∫Ïapple ¡À√.√Δ. ¡Â∂ A@ ÓÀ∫Ïapple ͤÛΔ¡ª Ùz∂‰Δ¡ª È≈Ò √ÏßË ‘È¢ ¿∞È∑ª

«’‘≈ «’ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Á∂ Ï≈ÈΔ Óapple‘∞Ó ’≈ÙΔ apple≈Ó È∂ È≈¡apple∂ “«‹√ ÁΔ √ß«÷¡≈

«‹ßÈΔ Ì≈appleΔ-¿∞ÈΔ ¿∞√ ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ” Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ÓßÂappleΔ Ï‰≈¬∂ ‹≈‰∂

⁄≈‘ΔÁ∂ √Δ Íapple ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈¢ ’appleÈÀÒ «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ª Í«‘Òª ‘Δ Á«Ò «ÚappleØËΔ √È ¡Â∂ ’ª◊apple√ È∂ ¡«‹‘≈ ’apple’∂

¡≈Í‰Δ Á«Ò «ÚappleØËΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ‹μ◊ ˜≈«‘apple ’apple «ÁμÂΔ ‘À¢


4 09/05/2018 √øÍ≈Á’Δ

www.samajweekly.com

√Δ«apple¡≈¬Δ Ù«‘apple Á±Ó≈ ”Â∂ ‘ج∂ apple√≈«¬‰’

‘Ó«Ò¡ª Ò¬Δ √ΔappleΔ¡≈ ÁΔ √apple’≈apple 鱧 ÁØÙΔ

’apple≈apple «Áß«Á¡ª ¡ÓappleΔ’≈, «¬ß◊ÒÀ∫‚ ¡Â∂

¯appleª√ È∂ ¿∞√ Ó∞Ò’ ”Â∂ ÏßÏ≈appleΔ ’ΔÂΔ¢

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‡Àapple∂˜≈ Ó∂¡ È∂ «¬√

Ó∞μÁ∂ ”Â∂ ı≈ÓØÙΔ ÂØÛ«Á¡ª Í«‘ÒΔ Ú≈apple ’∞fi

¡√ÍμÙ‡ Â∂ ¡‹ΔÏ «‹‘≈ √ÍμÙ‡Δ’appleÈ

«ÁμÂ≈¢ «¬È∑ª «ÂßȪ Ó∞Ò’ª ÚμÒØ∫ √ΔappleΔ¡≈ ”Â∂

’ΔÂ≈ ‘ÓÒ≈ ’Δ ’≈ȱßÈΔ ÂΩapple ”Â∂ ‹≈«¬˜ √Δ,

«¬√ Ï≈apple∂ ’¬Δ Âapple∑ª Á∂ √∞¡≈Ò ¿∞μ· apple‘∂ ‘È¢

‡Àapple∂˜≈ Ó∂¡ È∂ «’‘≈ «’ ͱappleΔ Á∞ÈΔ¡≈ Ï∂Úμ√

√Δ«apple¡≈¬Δ ÒØ’ª ¿∞μÂ∂ ‘Ø apple‘∂ ◊À√Δ ‘ÓÒ∂ ‘∞ßÁ∂

Á∂÷ ’∂ ⁄∞μÍ «’Ú∂∫ ÏÀ· √’ÁΔ √Δ (’Δ

¡ÓappleΔ’≈, ¯appleª√ Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ È±ß Í±appleΔ Á∞ÈΔ¡≈

Óß«È¡≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À, «¬‘

ÚΔ Úμ‚≈ √∞¡≈Ò

‘√È √apple±apple

‘À)¢ √Ø◊ «Úμ⁄ ÒÍ∂‡∂ «¬√ √ÍμÙ‡Δ’appleÈ «Ú⁄

¿∞‘ apple±√ «ıÒ≈¯ ¡≈Í‰Δ ÌÛ≈√ ’섉Ø∫ È≈

apple«‘ √’∂¢ ÚappleȉÔØ◊ ‘À «’ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Í¤Ò∂

’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ «¬‘Ø ÁØÙ Ò≈ «apple‘≈ ‘À «’

√ÀÒ˜ÏappleΔ «Úμ⁄ ÁØ‘apple∂ ‹≈√±√ √apple◊∂¬Δ

√’z≈¬ΔÍÒ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ ËΔ Ô±ÒΔ¡≈ “Â∂

«Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ ‘ج∂ ’≈ÂÒ≈È≈ ‘ÓÒ∂ «Íμ¤∂ apple±√

Á≈ ‘μÊ ‘À¢

√’z≈¬ΔÍÒ ¡Â∂ √Δ«apple¡≈¬Δ ‘Ó«Ò¡ª Á∂

Ï‘≈È∂ apple±√ «ıÒ≈¯ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ Ó∞«‘ßÓ È±ß

Í∞Èapple-√∞apple‹Δ ’apple«Á¡ª ‡Àapple∂˜≈ Ó∂¡ È∂

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈: ¡√Δ∫ apple√≈«¬‰’ ‘Ó«Ò¡ª

ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫ Á∂ √’Á∂ Â∂ È≈ ‘Δ ¿∞È∑ª

鱧 Á∂÷ ’∂ ¡μ÷ª ÓΔ‡ ’∂ ÏÀ·∂ apple«‘ √’Á∂ ‘ª ñ

¿∞‘ ‘ÓÒ∂ Ì≈Ú∂∫ √ΔappleΔ¡≈ ”⁄ ‘؉, Â∂ Ì≈Ú∂∫

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ¡ª √Û’ª ¿∞μÂ∂, Ì≈Ú∂∫ «’Â∂

‘Øapple¢ «Ïz«‡Ù ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ √’z≈¬ΔÍÒ ’∂√

鱧 Ó∞Û ÓΔ‚Δ¡≈ ”⁄ √∞appleıΔ¡ª ω≈¿∞‰ Á≈

‹ÂÈ ’ΔÂ≈ Íapple √¯Ò È≈ ‘Ø √’∂¢

«¬μÊ∂ √Óμ«√¡≈ «¬‘ ‘À «’ ’Ø¬Δ Ó∞μÁ≈

Íz⁄≈appleÈ Ò¬Δ ÚΔ Ï‘∞ ⁄Ò≈’Δ Â∂ ⁄∞√ÂΔ

√≈‚∂ Ù≈√’ª Á≈ «¬‘ ⁄Ò‰ ‘Δ ‘Ø

«◊¡≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ÚΔ ’Ø¬Δ ¡μ ÁΔ

ÙappleÓ√≈apple ’apple Á∂‰ Ú≈ÒΔ ÿ‡È≈

Ú≈ÍappleÁΔ ‘À Â∂ ÓΔ‚Δ¡≈ ÚμÒØ∫ ‘Δ

È‘Δ∫, ‹È-√Ë≈appleÈ ÚμÒØ∫ ÚΔ appleØ‘ Á≈

Íz◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª fiμ‡ ¿∞‘

«¬√ apple‡Δ-apple‡≈¬Δ Ó∞‘≈appleÈΔ Á≈

¡Ò≈Í Ù∞apple± ’apple Á∂∫Á∂ ‘È «’ ’ȱßÈ

¡≈͉≈ ’ßÓ ’apple∂◊≈ Â∂ ÁØÙΔ Ï÷Ù∂

È‘Δ∫ ‹≈‰◊∂¢ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑ª ÚμÒØ∫

«¬‘ «’‘≈ ‹≈‰ Òμ◊Á≈ ‘À «’ ’ȱßÈ

鱧 ‘Øapple √ı ω≈«¬¡≈ ‹≈¬∂◊≈¢ ‹ÁØ∫

«ÁμÒΔ «Úμ⁄ «ÈappleÌÀ¡≈ ’ª‚

Ú≈Í«apple¡≈ √Δ Âª ⁄≈apple∂ Í≈«√¡ª ÂØ∫

√ı «ÚappleØË ‘؉ ”Â∂ Ô± ÍΔ ¬∂ √apple’≈apple

È∂ fiμ‡ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ √Δ «’

¡Ωappleª ÁΔ ÓμÂ-Íμ ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ

’ȱßȪ «Úμ⁄ √ØË ’apple ’∂ √ı √˜≈

ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ¢ ¡«‹‘≈

’ΔÂ≈ ÚΔ «◊¡≈, Íapple «ÈappleÌÀ¡≈ ’ª‚

Á∂ ÁØÙΔ¡ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ‘≈Ò∂ Âμ’

¡Á≈Òª Á∂ √∞‰Ú≈¬Δ ¡ËΔÈ ‘Δ

‘È¢ «¬‘ «¬√ ◊μÒ Á≈ ÍzÓ≈‰ ‘À «’

√≈‚Δ ’ȱßÈ Â∂ «È¡ª «ÚÚ√Ê≈ «’√

¡ËØ-◊ÂΔ Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢

˙È≈˙ Â∂ ’·±¡≈ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª È∂

’ȱßÈ Á∂ apple≈‹ ÁΔ √Ê≈ÍÂΔ Â∂ ¡Ωappleª

ÁΔ ÓμÂ-Íμ ÁΔ apple≈÷Δ Á∂ Á≈¡«Ú¡ª

鱧 Ï∂È’≈Ï ’apple ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈ ‘À¢

˙È≈˙ Ú≈ÒΔ ÍΔÛ Ó∞«‡¡≈apple Â∂

¿∞√ Á≈ ÍappleÚ≈apple «¬μ’ √≈Ò Á∂ ÒßÓ∂

¡apple√∂ Âμ’ √Ê≈È’ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª ÂØ∫

ÒÀ ’∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ

¡≈«Áμ«Â¡≈È≈Ê Á∂ ÁappleÏ≈apple «Úμ⁄ ÚΔ

‘≈˜apple ‘∞ßÁ≈ «apple‘≈, Íapple Ó∞μ„ÒΔ

«appleÍØapple‡ Âμ’ Áapple‹ È≈ ‘جΔ, «’¿∞∫«’

È≈Ó˜Á ÁØÙΔ Ù≈√’ Í≈apple‡Δ Ì≈‹Í≈

Á≈ «ÚË≈«¬’ √Δ¢ ¡ß Ù≈√È ¿∞ÁØ∫

‘Δ ‘apple’ «Úμ⁄ ¡≈«¬¡≈, ‹ÁØ∫

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Â∂ apple±√ ÁΔ ÷«‘Ï≈˜Δ «Úμ⁄ ‹∂± ’Ω‰?

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ ¡«‹‘≈ Íz⁄≈apple ’appleÈ≈ ª √Ω÷≈ ‘À

Íapple ‹∂ ¡≈͉∂ Íμ÷ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ·Ø√

◊μÒª È≈ ‘؉ ª ◊μ‚Δ ¤∂ÂΔ ‘Δ ÒΔ‘Ø∫ ÒμÊ

ÚΔ ‹ªÁΔ ‘À¢ ¡≈Ë∞«È’ ÒØ’ √ßÍapple’ ¡Â∂

Íz⁄≈apple Á∂ «ÍÂ≈Ó≈ ÓßÈ∂ ‹ªÁ∂ ¡À‚Úapple‚

Ï≈appleȘ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Íz⁄≈apple Â∂ Í≈√≈apple

ÁΔ ’Ø¬Δ Ó∞«‘ßÓ Âª ‘Δ √¯Ò ‘∞ßÁΔ ‘À ‹∂ ¿∞√

’ßÓ Á≈ ¡√Ò «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ó‘μÂÚ ‘ØÚ∂ Â∂

ÈÙapple ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ

‹≈‰’≈appleΔ Í±appleΔ Âapple∑ª

Áapple∞√ ‘ØÚ∂¢ ·Ø√ ÂμÊ

Í∂Ù ’appleÈ ÁΔ Êª ı∞Á

鱧 ‘Δ √μ⁄∂ Â∂

«¬Ó≈ÈÁ≈apple Áμ√Δ ‹≈‰

¡Â∂ √±fi-√Ófi ÂØ∫ «ÚappleÚ∂∫ ¡È∞Ó≈Ȫ È≈Ò

’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ωÁΔ¢ «¬ß◊ÒÀ∫‚ È∂ ÚΔ

«ÏÒ’∞Ò «¬Ú∂∫ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‘À¢ √’z≈¬ΔÍÒ “Â∂

‘ج∂ ‘ÓÒ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ¿∞√ È∂ ’≈‘ˇΔ «Ú⁄

√¯≈appleÂΔ ÍμËapple Á≈ «ÚÚ≈Á ÷Û∑≈ ’apple ’∂ apple±√

È≈Ò ¡≈Í√Δ √Ïß˪ 鱧 „≈‘ Ò≈¬Δ ¡Â∂

Ï≈¡Á “⁄ √ΔappleΔ¡≈ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ÁıÒ Á∂ ’∂

Òß‚È-Ó≈√’Ø «Ú⁄Ò∂ Á∞ÚμÒ∂ √Ïß˪ 鱧 ‘∞‰

Âμ’ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÈΔÚ∂∫ ÍμËapple ”Â∂ ÒÀ ¡ªÁ≈¢

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ‘∞‰ apple±√ È≈Ò ÁØ ÓØapple«⁄¡ª ”Â∂

Íz≈Í∂◊ß‚∂ ÁΔ ‹ß◊ ÒÛ «apple‘≈ ‘À¢ √ΔappleΔ¡≈ Á∂

Ó∞μÁ∂ ”Â∂ ¿∞‘ Ì≈Ú∂∫ ¡ÓappleΔ’≈ Á≈ «√apple¯ √≈Ê

‘Δ Á∂ «apple‘≈ ‘À Íapple «¬√ Á≈ appleΩˇ≈ Ú∑≈¬Δ‡

‘≈¿±√ È≈ÒØ∫ ÚμË ‚≈¿±«Èß◊ √‡zΔ‡ ”Â∂ ÍÀ

«apple‘≈ ‘À¢ apple±√ È≈Ò ÷«‘ÏÛÈ ÁΔ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ

Í∞apple≈‰Δ ¡≈Á «¬ßÈΔ «˜¡≈Á≈ ‘À «’ Á±Ó≈ ”Â∂

‘ج∂ ◊À√ ‘ÓÒ∂ ÁΔ ¿∞√ 鱧 «¬ßÈΔ «¯’apple È‘Δ∫

‘À, √◊Ø∫ ¿∞√ È∂ Ó≈√’Ø È±ß «ÈÙ≈È≈ ω≈ ’∂

ÁÓÙ’ “Â∂ ÏßÏ≈appleΔ ’ΔÂΔ ‘À «’¿∞∫«’ apple±√ «√μË∂

√ı ’ȱßÈ ‘Δ ’≈¯Δ È‘Δ∫

ÍΔÛÂ≈ Á∂ «ÍÂ≈ 鱧 ¡≈Í‰Δ ‹≈È ÁΔ

¡≈‘±ÂΔ Á∂‰Δ Í¬Δ¢ ⁄≈apple∂ Í≈√∂

‘≈‘≈’≈apple Ó⁄Δ Âª Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ

¡≈«Áμ«Â¡≈È≈Ê È∂ «¬‘ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ «’ ¡Àμ√ ¡≈¬Δ ‡Δ Á≈ ◊·È

’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ¿∞‘ ⁄ΩÚΔ

ÿß«‡¡ª Á∂ ¡ßÁapple-¡ßÁapple ¡≈͉Δ

«appleÍØapple‡ Í∂Ù ’apple∂◊Δ¢ «appleÍØapple‡ ‘≈√Ò

‘؉ Ó◊appleØ∫ apple≈‹ Í∞Ò√ Á∂ ‚Δ ‹Δ ÍΔ

Â∂ ◊z«‘ √’μÂapple È∂ √ªfiΔ ÍzÀμ√

’≈ȯappleß√ Ò≈ ’∂ «¬‘ «’‘≈ «’

“Ó≈‰ÔØ◊ «ÚË≈«¬’” ¿∞μÂ∂ ÁØÙ

√≈Ï ȑΔ∫ ‘Ø«¬¡≈¢ √apple’≈apple ˙ÁØ∫ ‘Δ

«ÚË≈«¬’ Â∂ Á±‹∂ ÁØÙΔ¡ª «Úapple∞μË

’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘جΔ,

‹ÁØ∫ «¬Ò≈‘≈Ï≈Á ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ ¿∞√

鱧 ‹ª⁄ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’appleÈ

Â∂ ÁØÙΔ «ÚË≈«¬’ 鱧 «◊z¯Â≈apple ’appleÈ

Á≈ ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈¢

’·±¡≈ ’ª‚ È∂ apple≈‹ «Úμ⁄ Ù≈√È

ÁΔ Ì≈¬ΔÚ≈Ò Ì≈‹Í≈ Á≈ ÏÁÈ∞Ó≈

«⁄‘apple≈ ‘Δ Ï∂È’≈Ï ’apple ’∂ appleμ÷

«ÁμÂ≈, ‹ÁØ∫ ¿∞√ Á∂ ÁØ ÓßÂappleΔ ÍΔÛÂ

’∞ÛΔ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ ÷Û∂ ‘؉ ÁΔ Êª

ÁØÙΔ¡ª ÁΔ Ú’≈Ò ’appleÈ Ò¬Δ

√Û’ ”Â∂ ¿∞μÂapple ¡≈¬∂¢ ¡ß ¿∞È∑ª

ÓßÂappleΔ¡ª 鱧 ¡√ÂΔ¯∂ Á∂‰∂ ͬ∂¢ ¿∞È∑ª

È∂ Í≈apple‡Δ Á∂ ¿∞μ⁄ «’appleÁ≈apple Á∂ Á≈¡Ú∂

ÁΔ ÍØÒ «¬‘ ’«‘ ’∂ ÷ØÒ∑ «ÁμÂΔ «’

¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Óapple˜Δ È≈Ò È‘Δ∫, √◊Ø∫

apple≈‹ Ì≈‹Í≈ Á∂ ÍzË≈È Á∂ ¡≈Á∂Ù ”Â∂

¿∞Ê∂ ◊¬∂ √È¢

‘≈Ò∂ «¬‘Ȫ ÁØ‘ª ’ª‚ª ÁΔ

⁄apple⁄≈ ⁄μÒ ‘Δ apple‘Δ √Δ «’ ¿∞μÂapple

ÍzÁ∂Ù, ÓμË ÍzÁ∂Ù, ◊∞‹apple≈Â,

apple≈‹√Ê≈È Â∂ ’¬Δ ‘Øapple apple≈‹ª ÂØ∫

Ó≈√±Ó Ï≈ÒÛΔ¡ª È≈Ò √Ó±«‘’

ÏÒ≈Â’≈apple «Íμ¤Ø∫ ¿∞È∑ª 鱧 ’Ø‘-’Ø‘

’∂ ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ Í∞⁄≈¿∞‰ ÁΔ¡ª

ÂΩapple ”Â∂ √ΔappleΔ¡≈ ÁΔ ¡√Á √apple’≈apple ȱß

‘Ó≈«¬Â Á∂ «apple‘≈ ‘À¢ ‹Ú≈Ï ”⁄ apple±√ È∂ ÚΔ

ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ «¬√ ÚËΔ’Δ ÁΔ √≈«˜Ù

Áapple¡√Ò «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘Ó≈«¬Â Íz≈ÍÂ

Ï≈ˆΔ¡ª ¡Â∂ √μ‹∂-Íμ÷Δ √Ó±‘ “Ú∑≈¬Δ‡

‘ÀÒÓÀμ‡√” È∂ ÿÛΔ √Δ¢

«¬√ ÁΩapple≈È √’z≈¬ΔÍÒ «ÚÚ≈Á ”⁄

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ¡ª ÁÒΔÒª «Îμ’Δ¡ª ÍÀ∫ÁΔ¡ª

«Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘Δ¡ª ‘È «’¿∞∫«’ ¿∞√ È∂ Ï‘∞Â

’≈‘ˇΔ ’≈‘ˇΔ ”⁄ √≈apple≈ ÁØÙ ÚÒ≈ÁΔÓΔapple

ͱ«ÂÈ Á∂ √Ò≈‘’≈appleª ”Â∂ Ò≈¿∞‰≈ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂ≈ √Δ¢ Â’appleΔÏÈ Á√ «ÁÈ ÂØ∫ Íz≈Í∂◊ß‚∂

ÁΔ «¬√ ‹ß◊ «Ú⁄ apple±√ Á≈ ‘μÊ ¿∞ª‘ ‘∞ßÁ≈

«Á÷≈¬Δ Á∂ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÚμÒØ∫ Í∂Ù

’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ÂμÊ ’∞fi Ùμ’Δ ‹≈͉∂ Ù∞apple± ‘Ø

◊¬∂ ‘È¢ «¬√ √≈apple∂ Ó≈ÓÒ∂ Á≈ ÈÂΔ‹≈ Ì≈Ú∂∫

‹Ø Óapple˜Δ «Èμ’Ò∂, «¬ß◊ÒÀ∫‚ 鱧 ¡≈͉Δ

ÌappleØ√∂ÔØ◊Â≈ ’≈«¬Ó appleμ÷‰ «Ú⁄ ÚΔ ¡Ω’Ûª

Í∂Ù ¡≈ apple‘Δ¡ª ‘È «’¿∞∫«’ ¿∞√ Á∂ ¡≈͉∂

‘Ó≈«¬ÂΔ Ó∞Ò’ ÚΔ ¿∞√ Á∂ Á≈¡«Ú¡ª ȱß

ÿ‡È≈Úª Á∂ Ú≈ÍappleÈ È∂ √≈‚Δ ’ȱßÈ

«ÚÚ√Ê≈ Â∂ ¡Ωappleª ÁΔ apple≈÷Δ Á∂

Á≈¡«Ú¡ª ÁΔ ÂÒ÷ ‘’Δ’Â È±ß

¿∞ÿ≈Û ’∂ √≈‘Ó‰∂ ÒÀ ¡ªÁ≈¢ √≈‚∂

Ù≈√’ ‘È «’ ¿∞‘ ¡ÓÈ-’ȱßÈ ÁΔ

«ÚÚ√Ê≈ «Úμ⁄ √∞Ë≈apple ’appleÈ Â∂ «È¡ª

Íz«’«apple¡≈ 鱧 √Ó∂∫ ÁΔ ‘≈‰Δ ω≈¿∞‰

ÁΔ Êª Ï≈appleª √≈Ò ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Óapple

ÁΔ¡ª Ï≈ÒÛΔ¡ª ÁΔ Íμ Ò∞쇉

Ú≈Ò∂ ÁØÙΔ¡ª Ò¬Δ ÓΩ ÁΔ √˜≈ Á≈

¯appleÓ≈È ‹≈appleΔ ’appleÈ Á∂ apple≈‘ Â∞apple ͬ∂

‘È¢

√∞¡≈Ò ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ’Δ «ÈappleÌÀ¡≈

’ª‚ Ó◊appleØ∫ ’ȱßȪ 鱧 √ı ω≈¬∂

‹≈‰ «Íμ¤Ø∫ ÏÒ≈Â’≈apple ÁΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª «Úμ⁄ ’Δ ’Ø¬Δ ’ÓΔ Ú≈ÍappleΔ

‘ÀÕ «¬√ Á≈ ‹∞¡≈Ï Èª‘ «Úμ⁄ ‘Δ ‘À¢

’ΩÓΔ ¡Íapple≈Ë «apple’≈apple‚ «Ï¿±appleØ Á∂

¡ß’Û∂ «¬√ ÁΔ Ù≈‘ÁΔ ÌappleÁ∂ ‘È¢

’∂∫Áapple √apple’≈apple Á∂ ÈÚ∂∫ ¯appleÓ≈È È≈Ò

ÚΔ √«ÊÂΔ «Úμ⁄ √∞Ë≈apple ‘؉ ÁΔ ’جΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ Șapple È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ¢

apple≈‹ ÍzÙ≈√È Ï≈ÒÛΔ¡ª È≈Ò ‘؉

Ú≈Ò∂ «ÿÈ≈¿∞‰∂ ¡Íapple≈˪ ÍzÂΔ «’ßÈ≈

’∞ √∞«‘appleÁ ‘À, «¬√ ÁΔ ¿∞μÿÛÚΔ∫

«Ó√≈Ò «‘Ó≈⁄Ò Á≈ Ï‘∞-⁄apple«⁄Â

◊∞ÛΔ¡≈ ’ª‚ Í∂Ù ’appleÁ≈ ‘À¢ «¬‘

’ª‚ ‹ÁØ∫ Ú≈Í«apple¡≈ √Δ Âª apple≈‹

«Úμ⁄ ’ª◊apple√ ÁΔ √apple’≈apple √Δ¢ «ÚappleØË

ÁΔ Ó∞μ÷ «Ëapple Ì≈‹Í≈ È∂ ‘Δ È‘Δ∫,

‹ÈÂ≈ È∂ ÚΔ «¬√ ’ª‚ Á∂

(«Úapple∞μË ˜ØappleÁ≈apple ¡≈Ú≈˜ ¿∞·≈¬Δ √Δ

Â∂ «¬‘ Óß◊ ’ΔÂΔ √Δ «’ «¬‘

Ó≈ÓÒ≈ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂¢ ¡Á≈Ò È∂ ÚΔ ¡«‹‘≈ ‘Δ

¡≈Á∂Ù ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ √Δ, Íapple √Δ ÏΔ

¡≈¬Δ ÁΔ ‹ª⁄ ‘≈Ò∂ Âμ’ «’√∂ ‰-

Íμ‰ È‘Δ∫ Òμ◊Δ¢ ¡ß «‘Ó≈⁄Ò

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

Ùμ’ ÁΔ È˜apple È≈Ò Á∂÷‰ Òμ◊∂ ‘È¢

‹appleÓÈ ⁄ª√Òapple ¬∂∫‹Ò≈ Óapple’Ò ÁΔ Í≈apple‡Δ

«’z√⁄Δ¡È ‚ÀÓØ’zÀ«‡’ Ô±ÈΔ¡È Á∂ «¬’

√ΔÈΔ¡apple ¡≈◊± È∂ ‹ÈÂ’ ÂΩapple ”Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚

ÁΔ «È÷∂ËΔ ’apple«Á¡ª ¡≈«÷¡≈ ‘À «’ «¬√ È∂

«ÏȪ «’√∂ ·Ø√ √ϱ Á∂ apple±√ ”Â∂ ÁØÙ Ò≈ ¤μ‚∂

‘È¢ Í≈apple‡Δ Á∂ «‚Í‡Δ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¡apple«ÓÈ

Ò≈Ù∂‡ È∂ √∞¡≈Ò ’ΔÂ≈ ‘À, ‹∂ Â∞√Δ∫ √≈apple∂

È≈‡Ø Ó∞Ò’ª 鱧 «’√∂ ’≈appleÚ≈¬Δ Ò¬Δ ÁÏ≈¡

Í≈ apple‘∂ ‘Ø, ª ’Δ Â∞‘≈鱧 ¿∞√ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ·Ø√

√ϱ Í∂Ù È‘Δ∫ ’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂Õ

«¬μ’ Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ ÚΔ ÚμË √Óª Í«‘Òª

√apple◊∂¬Δ ¡Â∂ Ô±ÒΔ¡≈ √’z≈¬ΔÍÒ Í≈apple’ ÁΔ

√Δ‡ ”Â∂ Ï∂‘Ø٠ͬ∂ «ÓÒ∂ √È¢ ¿∞√ Ó≈ÓÒ∂

√ÏßËΔ «Ïz«‡Ù √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ◊¬∂

√≈apple∂ ‘Δ Á≈¡Ú∂ ‘∞‰ Ùμ’Δ Ï‰ ◊¬∂ ‘È¢ ‘∞‰

·Ø√ ÂμÊ Í∂Ù ’appleÈ ÁΔ Ê≈∫ ı∞Á 鱧 ‘Δ √μ⁄∂

Â∂ «¬Ó≈ÈÁ≈apple Áμ√Δ ‹≈‰ ¡Â∂ √±fi-√Ófi ÂØ∫ «ÚappleÚ∂∫

¡È∞Ó≈È≈∫ È≈Ò ’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ωÁΔ¢ «¬ß◊ÒÀ∫‚ È∂

ÚΔ «ÏÒ’∞Ò «¬Ú∂∫ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‘À¢ √’z≈¬ΔÍÒ ”Â∂ ‘ج∂

‘ÓÒ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ¿∞√ È∂ ’≈‘ˇΔ «Ú⁄ √¯≈appleÂΔ ÍμËapple

Á≈ «ÚÚ≈Á ÷Û∑≈ ’apple ’∂ apple±√ È≈Ò ¡≈Í√Δ √ÏßË≈∫ ȱß

„≈‘ Ò≈¬Δ ¡Â∂ Ï≈¡Á ”⁄ √ΔappleΔ¡≈ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÁıÒ

Á∂ ’∂ Òß‚È-Ó≈√’Ø «Ú⁄Ò∂ Á∞ÚμÒ∂ √ÏßË≈∫ 鱧 ‘∞‰ Âμ’

Á∂ √Ì ÂØ∫ ÈΔÚ∂∫ ÍμËapple ”Â∂ ÒÀ ¡≈∫Á≈¢

«√apple¯ ‡Àapple∂˜≈ Ó∂¡ ‘Δ apple±√ «ıÒ≈¯ ¡μ◊ ¿∞◊ˇ

apple‘∂ ‘È¢ «¬√ ’≈ÂÒ≈È≈ ‘ÓÒ∂ «Íμ¤∂ apple±√ ÁΔ

ÙÓ±ÒΔ¡Â Á≈ ’Ø¬Δ √ϱ Í∂Ù È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

«Ï‘≈apple Á∂ Ì≈◊ÒÍ∞apple «Úμ⁄ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ ¡ÙÚÈΔ ⁄ΩÏ∂ Á∂

√Í∞μÂapple ¡apple«‹Â Ù≈√Ú ⁄ΩÏ∂ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄

Ï‹appleß◊ ÁÒ Â∂ «ÚÙÚ «‘ßÁ± ÍzΔÙÁ ÚμÒØ∫ ’μ„∂ ◊¬∂ ‹Ò±√

ÁΩapple≈È Èß◊Δ¡ª ÂÒÚ≈appleª Â∂ Á±‹∂ ‘«Ê¡≈appleª Á≈ ı±Ï

ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È∂ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄

¡ÓÈ-’ȱßÈ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ È±ß Ï‰≈¬Δ appleμ÷‰ Ò¬Δ

Ù≈√Ú ⁄ΩÏ∂ 鱧 ‹Ò±√ ’섉 ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰ ÂØ∫ Ȫ‘

’apple «ÁμÂΔ √Δ¢ «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¿∞√ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

È≈ ’∂ÚÒ ‹Ò±√ ’μ«„¡≈ «◊¡≈, √◊Ø∫ ÌÛ’≈¿± È≈‘apple∂ ÚΔ

Ò≈¬∂ ◊¬∂¢

«¬√ ÁΩapple≈È «‘ß√≈ Á≈ ª‚Ú È≈⁄ Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈¢ ‹Ò±√

Á∂ È≈Ò ⁄μÒ apple‘Δ Í∞Ò√ Ó±’ ÁappleÙ’ Ï‰Δ apple‘Δ Â∂

‘«Ê¡≈appleª È≈Ò ÒÀ√ ‹Ò±√ «Ú⁄Ò∂ Á◊μ¬Δ¡ª È∂ √≈Û-

α’ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ Â∂ Á∞’≈Ȫ ÚΔ Ò∞μ‡ Ò¬Δ¡ª, Íapple apple≈‹

ÍzÙ≈√È È∂ «¬√ ÌÛ’≈¿± ’≈appleÚ≈¬Δ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ ’جΔ

’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ’ΔÂΔ¢ «¬√ ÂØ∫ Ó◊appleØ∫ apple≈ÓÈΩÓΔ Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂

«‘ßÁ±ÂμÚΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª ÚμÒØ∫ √Ó√ÂΔÍ∞apple, ¡Ωappleß◊≈Ï≈Á,

È≈ÒßÁ≈ Â∂ ¡ΩappleΔ¡≈ «Úμ⁄ ‘«Ê¡≈appleª È≈Ò ÒÀ√ ‘Ø ’∂ ‹Ò±√

’섉 ÓΩ’∂ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ Úμ√Ø∫ Ú≈Ò∂

«¬Ò≈«’¡ª «Úμ⁄ ÌßÈ-ÂØÛ ÁΔ¡ª «‘ß√’ ’≈appleÚ≈¬Δ¡ª

’ΔÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ª¢ ÈΩÏ ¬∂ÊØ∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ «’ ’¬Δ

ʪڪ “Â∂ apple≈‹ ÍzÙ≈√È È±ß ’apple«Î¿± Ò≈¿∞‰≈ «Í¡≈¢

◊μÒ ¬∂Ê∂ ‘Δ È‘Δ∫ apple∞’Δ, «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‘ßÁ±ÂμÚΔ

‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª ÚμÒØ∫ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò Á∂ apple≈‰Δ◊ß‹, ¡≈√È√ØÒ

ÁΔ¡ª ’ØÒ≈ ı≈Ȫ Ú≈Ò∂ ÷∂Âappleª «Úμ⁄ ÌÛ’≈¿± ‹Ò±√ ’μ„

’∂ ¡ÓÈ-¡Ó≈È È±ß ÍÒΔÂ≈ Ò≈¿∞‰ Á∂ ¿∞Íapple≈Ò∂ ’ΔÂ∂

◊¬∂¢ «¬√ È≈Ò ¡«‹‘Δ «‘ß√≈ Ú≈ÍappleΔ «’ ⁄≈apple ÒØ’ª ÁΔ

‹≈È ⁄ÒΔ ◊¬Δ Â∂ ӋϱappleΔ Úμ√ apple≈‹ ÍzÙ≈√È È±ß

¡‰«ÓμÊ∂ √Ó∂∫ Á≈ ’apple«Î¿± Ò≈¿∞‰≈ «Í¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ ÚΔ

ÚμË ¡¯√Ø√È≈’ ◊μÒ «¬‘ Ú≈ÍappleΔ «’ ÓØÁΔ √apple’≈apple

«Ú⁄Ò∂ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ Ï≈Ï∞Ò √∞ÍappleΔ˙, «‹‘Û∂ ¡≈√È√ØÒ

Í≈appleÒΔÓ≈ÈΔ ‘Ò’∂ ÁΔ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ’appleÁ∂ ‘È, È∂ √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ Ò≈¬Δ Á¯≈ ⁄∞Â≈ÒΔ Â∂ ’apple«¯¿± ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ’apple ’∂

Ó≈‘ΩÒ È±ß ‘Øapple «Ú◊≈ÛÈ Á≈ ‹ÂÈ ’ΔÂ≈¢ ‹ÁØ∫ ÍzÙ≈√È

ÚμÒØ∫ ¿∞È∑≈ 鱧 Áß◊≈ ÍΔÛ ÷∂Âappleª «Úμ⁄ ‹≈‰ ÂØ∫ appleØ«’¡≈

«◊¡≈ ª ¿∞È∑≈ È∂ ¡«‹‘Δ ÌÛ’≈¿± «Ï¡≈ÈÏ≈˜Δ ’ΔÂΔ

«’ ¿∞√ ’≈appleÈ ¡ÓÈ-ÙªÂΔ ÁΔ Ï‘≈ÒΔ Á∂ ⁄≈‘Ú≈È ÒØ’ª

鱧 Ì≈appleΔ «Èapple≈Ù≈ ‘Ø¬Δ¢ Ì≈‹Í≈ Â∂ √ßÿ ÍappleÚ≈apple È≈Ò ‹∞Û∂

ÒØ’ª È∂ apple≈‹ √apple’≈apple ÁΔ¡ª ¡ÓÈ Ï‘≈Ò ’appleÈ ÁΔ¡ª

’Ø«ÙÙª «Úμ⁄ √«‘ÔØ◊ ’appleÈ ÁΔ Êª ÏÒÁΔ “Â∂ Â∂Ò

«◊¡≈ (‘Øapple ª ‘Øapple, apple±√ 鱧 ¿∞‘ apple√≈«¬‰

Á∂÷‰ Âμ’ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ◊¬Δ,

«‹√ È≈Ò ’«Ê ‘ÓÒ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ)¢

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ √apple’≈apple ”⁄ Ù≈ÓÒ ’∞fi √ΔÈΔ¡apple

¡≈◊±¡ª È∂ ÚΔ «¬√ √ÏßËΔ ’∞fi «Ï¡≈È «ÁμÂ∂

√È Íapple Ï≈¡Á ”⁄ ¿∞‘ √≈apple∂ fi±·∂ «Èμ’Ò∂;

«‹Ú∂∫ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ ÏØ«apple√ ‹ΩÈ√È È∂ Á≈¡Ú≈

’ΔÂ≈ √Δ «’ «Ïz‡∂È Á∂ ⁄Ø‡Δ Á∂

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª Á≈ «¬‘ √≈¯ Óßȉ≈ ‘À «’

√’z≈¬ΔÍÒ «Í˙-ËΔ È±ß «ÁμÂ∂ ˜«‘appleΔÒ∂ “ÈappleÚ

¬∂‹ß‡ ñ ÈØÚΔ⁄Ø’” Á≈ √appleØ apple±√ √Δ¢ «Îapple ‹ÁØ∫

¿∞√ apple√≈«¬‰ ÁΔ Íapple÷ ’appleÈ Ú≈ÒΔ √apple’≈appleΔ

ÒÀÏ≈apple‡appleΔ Á∂ Ó∞÷Δ È∂ ‹ÈÂ’ ÂΩapple ”Â∂ ¡«‹‘∂

Á≈¡Ú∂ ÂØ∫ √≈¯ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈, ª

¿∞È∑ª 鱧 ¡≈͉≈ «Ï¡≈È Ú≈Í√ ÒÀ‰ Ò¬Δ

¡≈«÷¡≈ «◊¡≈¢ «Îapple ’ΩÓªÂappleΔ ÍμËapple ”Â∂ ‘Øapple

ÚΔ «’ß±-Ízß± ‘؉ Òμ◊ ͬ∂, ‹ÁØ∫ «Ïz«‡Ù

«ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ È∂ ⁄ØappleΔ-«¤Í∂ ¿∞‘ ‡ÚΔ‡

«‚ÒΔ‡ ’apple «ÁμÂ≈, «‹√ «Ú⁄

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «¬‘ Á≈¡Ú≈

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ «’ √’z≈¬ΔÍÒ «Í˙-ËΔ ”Â∂

‘ÓÒ∂ Ò¬Δ Úapple«Â¡≈ «◊¡≈

apple√≈«¬‰ apple±√ «Ú⁄ «Â¡≈apple

‘Ø«¬¡≈ √Δ¢

√apple’≈appleΔ «Ï¡≈ÈÏ≈˜Δ¡ª

«Ú⁄ «’Â∂ ’Ø¬Δ Â≈ÒÓ∂Ò È‘Δ∫,

«‹Ú∂∫ √’z≈¬ΔÍÒ «Í˙-ËΔ È±ß

«ÁμÂΔ ˜«‘apple Á≈ ¡√apple «’ßÈ≈ ’∞

◊ßÌΔapple √Δ¢ ‘¯«Â¡ª ÏμËΔ «¬‘Ø

¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ «apple‘≈ «’ ¿∞È∑ª

ÁΔ ‘≈Ò ϑ∞ È≈˜∞’ ‘À ¡Â∂

‹≈È È±ß Ò◊≈Â≈apple ıÂapple≈ ‘À; «Îapple

«¬’ apple≈Â È±ß ¿∞‘ ⁄ÓÂ’≈appleΔ

„ß◊ È≈Ò ·Δ’ ‘؉ Òμ◊ ͬ∂¢

«Í¤Ò∂ ‘¯Â∂, Ô±ÒΔ¡≈ Ï≈apple∂

¡⁄≈È’ ‘Δ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ «’

¿∞‘ ‘∞‰

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √≈∫fi 鱧 ÍÒΔÂ≈ Ò≈¿∞‰ Á∂ ’Øfi∂ ÔÂÈ

Í≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’ΔÂ≈¢ apple≈‹ Á∂ apple≈‹Í≈Ò ’∂√appleΔ È≈Ê

«ÂzÍ≈·Δ È∂ apple≈‹ √apple’≈apple ÁΔ «¬√ √Ò≈‘ 鱧 Óßȉ ÂØ∫ Ȫ‘

’apple «ÁμÂΔ «’ ¿∞μÊ∂ ¿∞È∑≈ Á∂ ‹≈‰ È≈Ò ÍzÙ≈√È ÚμÒØ∫

√«ÊÂΔ ”Â∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ Á∂ ‹ÂȪ «Úμ⁄ apple∞’≈Ú‡ ÍÀÁ≈

‘ØÚ∂◊Δ¢ ¿∞È∑≈ È∂ ¡≈√È√ØÒ Á≈ ÁΩapple≈ ÚΔ ’ΔÂ≈¢ ¿∞‘ ’À∫ͪ

«Úμ⁄ ÚΔ ◊¬∂ Â∂ Áß◊≈ ÍΔÛª È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ÚΔ ’ΔÂΔ,

Íapple ¿∞È∑≈ È∂ Ó∞√«ÒÓ Úμ√Ø∫ Ú≈Ò∂ Áß◊≈ ÍΔÛ «¬Ò≈«’¡ª

«Úμ⁄ ‹≈‰ ÚμÒ Ó±ß‘ È≈ ’ΔÂ≈¢

‘≈Ò∂ ’∂√appleΔ È≈Ê «ÂzÍ≈·Δ Á∂ ¡≈√È√ØÒ ÁΩapple∂ 鱧 ÒÀ ’∂

«ÚÚ≈Á ⁄μÒ ‘Δ «apple‘≈ √Δ «’ Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡«Ó Ù≈‘

È∂ Ù≈‘ ÈÚ≈˜ ‘∞√ÀÈ, Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple apple±Í ◊ß◊ØÒΔ, ˙Ó

Íz’≈Ù Ó≈Ê∞apple Â∂ «ÚÙ‰± «Á¡≈Ò apple≈Ó È±ß ¡≈√È√ØÒ

«Ú⁄Ò∂ ‘≈Ò≈ Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ Ì∂‹ «ÁμÂ≈¢

Ì≈‹Í≈ Á∂ «¬√ ¿∞μ⁄-ÍμËappleΔ Ú¯Á È∂ ÚΔ ÍzÙ≈√È ÚμÒØ∫

Á¯≈ ADD Á∂ «‘ Ò≈¬Δ¡ª Í≈ÏßÁΔ¡ª Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ëμ’∂

È≈Ò ¡≈√È√ØÒ Á≈ ÁΩapple≈ ’ΔÂ≈ Â∂ ÌÛ’≈¿± ’≈appleÚ≈¬Δ¡ª

’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ «ÚÙÚ «‘ßÁ± ÍzΔÙÁ Â∂ Ï‹appleß◊ ÁÒ Á∂

’≈apple’∞Ȫ ÁΔ ÌÛ’≈¿± ’≈appleÚ≈¬Δ ÁΔ «È÷∂ËΔ ’appleÈ ÁΔ Êª

apple≈‹ √apple’≈apple 鱧 ‘Δ ÁØÙΔ ’apple≈apple Á∂ ’∂ Íμ÷-Í≈ Á≈ ÷∞μÒ∑

’∂ «Ú÷≈Ú≈ ’apple «ÁμÂ≈¢

Ì≈‹Í≈ Á∂ ’∂∫ÁappleΔ ¡≈◊±¡ª È∂ «Ï‘≈apple Á∂ Áß◊≈ ÍΔÛÂ

«¬Ò≈«’¡ª «Úμ⁄ ‹≈ ’∂ ‘≈Ò≈ Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ

’Ø¬Δ ‡ΔÓ Ì∂‹‰ Á≈ ‘Δ¡≈ È≈ ’ΔÂ≈¢ Ì≈◊ÒÍ∞apple ÂØ∫ ÒÀ ’∂

Á±‹∂ Ù«‘appleª «Úμ⁄ «‘ß√≈ ÎÀÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¿∞È∑ª ÁΔ ¡≈͉Δ

Í≈apple‡Δ Â∂ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª Á∂ ’≈apple’∞Ȫ ÁΔ Ì±«Ó’≈ ‹μ◊˜≈‘apple

‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢ √∞Ù≈√È Á≈ È≈‘apple≈ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

«ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple, «‹‘Û∂ ‹ÈÂ≈ ÁÒ (Ô±) Â∂ Ì≈‹Í≈ ÁΔ

√ªfiΔ √apple’≈apple Á∂ Ó∞÷Δ ÚΔ ‘È, È±ß Ó‹Ï±apple ‘Ø ’∂ Ì≈‹Í≈

¡≈◊±¡ª «Úapple∞μË Í∞Ò√ ÍzÙ≈√È È±ß ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Á∂

¡≈Á∂Ù Á∂‰∂ ͬ∂¢ ‹ÁØ∫ ¡ÙÚÈΔ ⁄ΩÏ∂ Á∂ √Í∞μÂapple ¡apple«‹Â

Ù≈√Ú ⁄ΩÏ∂ «Úapple∞μË Í∞Ò√ 鱧 ¡Àμ¯ ¡≈¬Δ ¡≈apple Áapple‹ ’apple

’∂ ’ȱßÈΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ¡≈appleßÌ‰Δ Í¬Δ Âª ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈

’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ ¡ÙÚÈΔ ⁄ΩÏ∂ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¡Àμ¯ ¡≈¬Δ

¡≈apple ’≈ˆ˜ Á∂ ‡∞’Û∂ ÂØ∫ ÚμË ’∞fi È‘Δ∫, Íapple ‘∞‰ ¿∞√ ÁΔ

Í∂Ù◊Δ ˜Ó≈È ÁΔ ¡apple˜Δ appleμÁ ‘؉ “Â∂ ¿∞√ 鱧 Í∞Ò√ È∂

«◊z¯Â≈apple ’apple ’∂ ‹∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁμÂ≈ ‘À¢

‘∞‰ apple≈‹√Ê≈È ÂØ∫ «¬‘ ıÏapple ¡≈¬Δ ‘À «’ Í≈ÒΔ «˜Ò∑∂ Á∂

‹ÀÂ≈appleÈ ’√Ï∂ «Úμ⁄ √ßÿ ÍappleÚ≈apple È≈Ò ‹∞ÛΔ¡ª

√ß√Ê≈Úª; «ÚÙÚ «‘ßÁ± ÍzΔÙÁ Â∂ Ï‹appleß◊ ÁÒ Á∂ ’≈apple’∞Ȫ

ÚμÒØ∫ ‘ȱßÓ≈È ‹ÔßÂΔ Á∂ (Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


5 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Ú±ÒÚapple‘À∫Í‡È Á∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ «√μ÷ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ÁΔ

√μÂ≈Ë≈appleΔ ’Ó∂‡Δ 鱧 √Ó∞μ⁄∂ ÂΩapple Â∂ Ï≈‘apple ’μ«„¡≈ «◊¡≈ ‘À

ÁØ √≈Ò Á∂ ’Øapple‡ apple±Ó «Ú⁄ «¬æ’ Òæ÷ «Ó«Ò¡È ÂØ∫ ÚμË ÁΔ ’≈ȱßÈΔ Ò≈◊ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ √’Á≈

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ )

Ú∞ÒÚapple‘∂Ó‡È Á∂ √Ì ÂØ Úμ‚∂ ◊∞apple±

È≈È’ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Ï≈apple∂ «¬μ’

«¬«Â‘≈√’ ÎÀ√Ò∂ «Úμ⁄, ‘≈¬Δ ’Øapple‡

Á∂ ‹μ‹ª È∂ «’‘≈ «’ ÏÒÀ’È‘≈Ò, Õ

√À‹ÒΔ √‡appleΔ‡ «Úμ⁄ ◊∞apple± È≈È’

◊∞appleÁÚ≈apple≈ «Úμ⁄ “E «√ßÿª” 鱧 √‘Δ

„ß◊ È≈Ò È‘Δ∫ ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ

‹ÁØ ¿πÈ∑ª Ó¬Δ B@AE «Úμ⁄ √μÂ≈

√ßÌ≈ÒΔ √Δ Õ

«¬√ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ √Δ «’

’Ó∂‡Δ «‹√ 鱧 ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ √Δ,

‘∞‰ √≈Ï’≈ ÍzË≈È Âapple√∂Ó «√ßÿ

¡Â∂ √≈Ï’≈ ‹ÈappleÒ √’μÂapple

ÓÈ‹Δ «√ßÿ ÏØÍ≈apple≈¬∂ ÚΔ Ù≈ÓÒ

√ÈÕ A@ «ÁȪ Á∂ Ó∞’μÁÓ∂ Ó◊appleØ∫,

‹μ‹ √≈¬ΔÓÈ Ï≈apple’apple È∂ ¿∞È∑ª ȱß

B@@,@@@ ÁΔ ¡ß«ÂzÓ ıapple«⁄¡ª Á≈

Ì∞◊Â≈È ’appleÈ Á≈ ‘∞’Ó «ÁμÂ≈,

«‹√ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ Ó∞’ßÓÒ ‘؉ Á∂

Ï≈Ú‹±Á Ï≈’Δ apple’Ó A Òæ÷

«ÓÒΔ¡È Âμ’ ‹≈ √’ÁΔ ‘ÀÕ

¡Á≈Ò Á∞¡≈apple≈ ÷apple«⁄¡ª Á∂

¡≈Á∂Ù ÁΔ ¡ÍΔÒ ’appleÈ Ò¬Δ ’Ó∂‡Δ

ÂØ∫ «¬’ ¡apple˜Δ appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ

√ΔÕ ‘apple ‘¯Â∂ ‘apple √≈Ò ‘˜≈appleª

Ì◊ª 鱧 ¡≈’apple«Ù ’appleÈ Ú≈Ò∂

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á≈ ’ßÓ ‘∞‰ ‡appleμ√‡Δ ȱß

√Ω∫«Í¡≈ «◊¡≈ ‘À, «‹È∑ª È∂ ÈÚΔ∫

’Ó∂‡Δ ÁΔ ⁄؉ ’appleÈ Ò¬Δ ⁄ÀappleΔ‡Δ

’«ÓÙÈ «Ú⁄ ’ßÓ ’appleÈ ÁΔ √‘∞ß

÷≈ËΔ ‘ÀÕ ¡ÚΔ ÍÚ≈apple, ‹Ø ¡≈√Í∂’‡

Ò≈¡ √≈μÒΔ«√‡apple√ ÚÒØ

‡appleμ√‡Δ¡ª ÁΔ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ’apple apple‘∂

‘È, È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÷∞Ù ‘È «’

√μ⁄ ¿∞‹≈◊apple ‘Ø¬Δ ‘À” ¡Â∂

ÍzÏßË’Δ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ¡ÔØ◊Â≈

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‘À? T¿∞‘Ȫ ȱß

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ 鱧 ⁄Ò≈¿∞‰ Á≈ ’جΔ

‘μ’ È‘Δ∫ √Δ ¡Â∂ «‹È∑ª È∂ ’≈apple‹-

«’z¡≈Úª «Ú⁄ ÁØ √≈Òª ÂØ∫ ÚμË

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

√Óª appleμ«÷¡≈ √Δ, «¬‘ ’Ó∂‡Δ Ó¬Δ

B@AE «Ú⁄ √‘Δ „ß◊ È≈Ò ⁄∞‰Δ

◊¬Δ √Δ, ¿∞‘ «√appleÎ ˆÒ √È

¡Â∂ ¿∞‘Ȫ È∂ ’ÒΔ«√Ô≈ Á∂

¡«Ë’≈appleª 鱧 appleμÁ ’appleÈ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ √ΔÕ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂ √ß«ÚË≈È

«Ú⁄ √μÂ≈Ë≈appleΔ È±ß «Ïz‡∂È «Ú⁄

¡≈Í‰Δ «’√Ó Á≈ Í«‘Ò≈ Óß«È¡≈

‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ B@AE

«Ú⁄ «¬’ √ßÿappleÙ Á≈ ’∂∫Áapple ω

«◊¡≈ ‘À, «¬√ Á∂ ‡appleμ√‡Δ «Ù’≈«¬Â

’apple apple‘∂ ‘È «’ «‹√ «Ú⁄ appleؘ≈È≈

ÁΔ¡ª «ÚÚ√Ê≈Úª 鱧 √‘Δ ÂappleΔ’∂

È≈Ò È‘Δ ⁄∞‰Δ¡ª ◊¬Δ¡ª √ÈÕ

ÏÒ≈Â’≈apple «÷Ò≈Î √ı ’≈ȱßÈ Ó◊appleØ∫

Ó≈ÒΔÚ≈Ò È∂ ÂØÛΔ Ì∞μ÷ ‘ÛÂ≈Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ Ó«‘Ò≈ ’«ÓÙÈ (DCW) ÁΔ

ÍzË≈È √Ú≈ÂΔ Ó≈ÒΔÚ≈Ò È∂ ¡μ‹ A@Ú∂∫ «ÁÈ

¡≈Í‰Δ Ì∞μ÷ ‘ÛÂ≈Ò ıÂÓ ’apple «ÁμÂΔ ‘À¢

Ó≈ÒΔÚ≈Ò È∂ Ïμ«⁄¡≈∫ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈apple

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ÓΩ ÁΔ √˜≈ ÁΔ

«ÚÚ√Ê≈ Ú≈Ò∂ ¡≈apple‚ΔÈÀ∫√ 鱧 apple≈Ù‡appleÍÂΔ

apple≈ÓÈ≈Ê ’Ø«ÚßÁ ÚμÒØ∫ ÓȘ±appleΔ «ÁμÂ∂ ‹≈‰

«Íμ¤Ø∫ ¡≈Í‰Δ Ì∞μ÷ ‘ÛÂ≈Ò ıÂÓ ’ΔÂΔ

‘À¢ Ó≈ÒΔÚ≈Ò È∂ Á∂Ù «Úμ⁄ Úμ÷-Úμ÷

Ê≈¬Δ∫ ‘ج∂ ÏÒ≈Â’≈apple Á∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂

«ÚappleØË «Úμ⁄ «¬‘ ‘ÛÂ≈Ò Ù∞apple± ’apple«Á¡≈∫ ÁØÙΔ¡≈∫

«ıÒ≈¯ √ı ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ √Δ¢

«¬√ ÓΩ’∂ Ó≈ÒΔÚ≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ «¬’μÒΔ È∂

«¬‘ ÒÛ≈¬Δ Ù∞apple± ’ΔÂΔ √Δ Íapple Á∂Ù Ìapple Á∂ Ú√ÈΔ’≈∫

È∂ ¿∞√ Á≈ √ÓappleÊÈ ’ΔÂ≈¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’

¡≈˜≈Á Ì≈apple «Úμ⁄ «¬‘ «¬«Â‘≈√’

«‹μ ‘À¢ «¬√ «‹μÂ Ò¬Δ ¿∞√ È∂ √ÌÈ≈∫ ȱß

ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ Â∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á≈ ÚΔ

ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈¢

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ apple≈Ù‡appleÍÂΔ apple≈ÓÈ≈Ê

’Ø«ÚßÁ È∂ ¡Íapple≈«Ë’ ’≈ȱßÈ ¡≈apple‚ΔÈÀ∫√,

B@AH 鱧 ÓȘ±appleΔ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À¢ «¬√

¡≈apple‚ΔÈÀ∫√ 鱧 ÓßÂappleΔ Óß‚Ò È∂ ÙÈΔÚ≈apple 鱧 ‘Δ

ÓȘ±appleΔ Á∂ «ÁμÂΔ √Δ¢

Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ÁΩapple≈È √Ì ÂØ∫

¿∞μ⁄Δ ’ΔÓ ”Â∂ Í∞μ‹≈ ÍÀ‡appleØÒ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÍÀ‡appleØÒ Â∂ ‚Δ˜Ò ÁØ‘ª ÁΔ¡ª ’ΔÓª ”⁄

Ò◊≈Â≈apple Ú≈Ë≈ ‹≈appleΔ ‘À, ‹Ø ‘∞‰ «apple’≈apple‚ ÍμËapple ”Â∂

Í∞μ‹ ⁄∞μ’≈ ‘À Õ apple≈Ù‡appleΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ «ÁμÒΔ «Ú÷∂ Ì≈‹Í≈

√apple’≈apple Á∂ √μÂ≈ ”⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍÀ‡appleØÒ GD.D@

apple∞ͬ∂ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ

’ΔÓ ”Â∂ Í∞μ‹ ⁄∞μ’≈ ‘À

‹Á «’ ‚Δ˜Ò FE.FE

apple∞ͬ∂ ÁΔ ’ΔÓ È≈Ò

«apple’≈apple‚ √Ê≈Í ’apple

⁄∞μ’≈ ‘À Õ ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó

’ßÍÈΔ¡ª ÚÒØ∫ appleؘ≈È≈

ÍÀ‡appleØÒ-‚Δ˜Ò ÁΔ

’ΔÓ «ÈappleË≈apple ’ΔÂΔ

‹ªÁΔ ‘À Â∂ «ÁμÒΔ ”⁄

AI ÍÀ√∂ Á∂ Ú≈Ë∂ È≈Ò

ÍÀ‡appleØÒ-‚Δ˜Ò ÁΔ

’ΔÓ Ì≈‹Í≈ Á∂ √μÂ≈

”⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «apple’≈apple‚ ÍμËapple ”Â∂ Í∞μ‹ ◊¬Δ ‘À

Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ô±.ÍΔ.¬∂. √apple’≈apple Á∂ √≈ÙÈ ÁΩapple≈È AD

√ÂßÏapple B@AC 鱧 ÍÀ‡appleØÒ ÁΔ ’ΔÓ «apple’≈apple‚ GF.@F

apple∞ͬ∂ Âμ’ ÚË ◊¬Δ √Δ Íapple ¡ÀÈ.‚Δ.¬∂. √≈ÙÈ ÁΩapple≈È

ÍÀ‡appleØÒ ÁΔ ’ΔÓ «apple’≈apple‚ GD.D@ apple∞ͬ∂ ”Â∂ Í∞μ‹Δ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Ì≈‹Í≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ ÓΩ‹±Á≈

√apple’≈apple ÁΩapple≈È «Úμ ÓßÂappleΔ ÚÒØ∫ I Ú≈apple ¡À’√≈¬Δ˜

«‚¿±‡Δ ”⁄ Ú≈Ë≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ ÍÀ‡appleØÒ-‚Δ˜Ò

ÁΔ¡ª ’ΔÓª “⁄ ¬∂È≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

⁄À«apple‡Δ ’«ÓÙÈ Á∞¡≈apple≈ «⁄ßÂ≈Úª ȱß

¿∞·≈«¬¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «¬‘ Ó∞μÁ≈

¡Á≈Òª Á∂ √≈‘Ó‰∂ «◊¡≈ Õ

‡appleμ√‡Δ˜ Á≈¡Ú≈ ’appleÁ∂ ‘È «’

¡’±Ïapple B@AE «Ú⁄ ‹Ó∑ª ’appleÚ≈¬∂

◊¬∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂ ÷≈«Â¡ª «Ú⁄Ø∫

Òμ÷ª ‚≈Òapple Á≈È ◊≈«¬Ï ‘À Õ

’Ó∂‡Δ È∂ ÁÒΔÒ «ÁμÂΔ «’ «¬√ ȱß

“«’«apple¡≈ÙΔÒ Ó∞Ù«’Òª” Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈ √Δ Íapple ˜Øapple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ «’ √≈appleΔ ¡≈ÓÁÈ

¡Â∂ ÷apple«⁄¡ª Á≈ Ò∂÷≈ ‹Ø÷≈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ È≈Ò ‹∞Û∂ «¬’ ‘Øapple

Ó‘μÂÚͱapple‰ ’≈ȱßÈΔ ’∂√ «Í¤Ò∂

√≈Ò ÎappleÚappleΔ «Ú⁄ √∞Òfi≈«¬¡≈

«◊¡≈ √Δ, ‹ÁØ∫ ’ÒΔ«√Ô≈ Á∂ ÓÀ∫Ïappleª

È∂ √’zΔÈ ‘‡≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ

«‹μÂ Ò¬Δ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ϙ∞apple◊ ¡Â∂ ¡Í≈‘‹ ÙappleË≈Ò±

Úμ÷apple∂ ‘ج∂ √ÈÕ «¬√ ÎÀ√Ò∂ Á≈

«Ú¡≈Í’ ¡√apple √ß√≈apple Ìapple «Ú⁄ ‘Ø

«apple‘≈ ‘À, ¡ß«ÓzÂ√apple «Ú⁄Ò∂ ◊ØÒ‚È

‡À∫ÍÒ «Ú⁄ √‡∂¡appleÚÒÎÒ≈¬Δ‡ª ȱß

√Ê≈«Í ’appleÈ ¡Â∂ Ú∑ΔÒ⁄∂¡apple

ÍzÏßË Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ

¡≈Í‰Δ Í≈«Ò√Δ ÏÁÒ apple‘Δ ‘ÀÕ

‚Δ˜Ò Á∂ Ì≈¡ ”⁄

ÚΔ «apple’≈apple‚ Ú≈Ë≈

√ΔÂ≈apple≈Ó Ô∂⁄∞appleΔ «Îapple ω∂ Ó≈apple’√Δ

Í≈apple‡Δ Á∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple

‘ÀÁapple≈Ï≈ÁÕ ‘Ϋ¡ª Ìapple ÁΔ

¡«ÈÙ⁄ÂÂ≈ «Í¤Ø∫ Ó≈apple’√Δ Í≈apple‡Δ

È∂ «¬Ê∂ ¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ BBÚΔ∫

’ª◊apple√ «Ú⁄ √ΔÂ≈apple≈Ó Ô∂⁄∞appleΔ È±ß

√appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò ¡≈͉≈ ‹ÈappleÒ

√’μÂapple ⁄∞‰ «Ò¡≈ ‘À Õ «¬√ ¡‘∞Á∂

Ò¬Δ ¿∞È∑ª ÁΔ Á∞Ï≈apple≈ ⁄؉ 鱧 ÷μÏ∂

Íμ÷Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ ÈÚΔ∫ ⁄∞‰Δ IE

ÓÀ∫ÏappleΔ ’∂∫ÁappleΔ ’Ó∂‡Δ È∂ ÍzÚ≈È◊Δ

«ÁμÂΔ Õ FE √≈Ò≈ È∂Â≈ È∂ Í≈apple‡Δ

ÁΔ BAÚΔ∫ ’ª◊apple√ «‹‘ÛΔ B@AE

«Ú⁄ «ÚÙ≈÷≈͇ÈÓ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ √Δ,

«Ú⁄ Íz’≈Ù ’apple≈ ÂØ∫ Ó≈apple’√Δ

Í≈apple‡Δ Á∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple Á∂ ¡‘∞Á∂

Á≈ ’≈apple‹Ì≈apple «Ò¡≈ √Δ Õ Í≈apple‡Δ Á∂

Úμ‚∂ «¬’μ· «Ú⁄ Ô∂⁄∞appleΔ Á∂ ‹≈ÈÙΔÈ

Ï≈apple∂ Í≈apple‡Δ ‘Ò«’¡ª «Ú⁄ ’¬Δ

È≈Úª ”Â∂ ⁄apple⁄≈ ‘Ø apple‘Δ √ΔÕ «¬‘

’ª◊apple√ AH ¡ÍzÀÒ È±ß Ù∞apple± ‘Ø¬Δ √Δ Õ

«ÂÃÍ∞apple≈ Á≈ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

Ó≈«È’ √apple’≈apple, ÍØ«Ò‡ «Ï¿±appleØ ÓÀ∫Ïapple

Ï«appleßÁ≈ ’apple≈ ¡Â∂ √’μÂapple ÏΔ. ÚΔ.

apple≈ÿ≈Ú∞Ò± √ßÌ≈Ú Á≈¡Ú∂Á≈appleª «Ú⁄

Ù≈«ÓÒ √È Õ Íz’≈Ù ’apple≈Â, Ï«appleßÁ≈

’apple≈Â, ’∂appleÒ≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

«ÍÈ≈apple≈¬Δ «Ú‹≈ÔÈ, ’∂appleÒ≈ Á∂

Ó≈apple’√Δ È∂Â≈ ¡À√. apple≈Ó≈⁄ßÁappleÈ

«ÍμÒ∂ ¡Â∂ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò Á∂ È∂Â≈

«ÏÓÈ ÏØ√ Â∂ ‘Øapple ’∂∫ÁappleΔ ’Ó∂‡Δ Á∂

ÓÀ∫Ïapple ‘È Õ

’≈∫◊apple√ È≈Ò apple≈‹√Δ ◊μ·‹ØÛ È‘Δ∫:Ô∂⁄∞appleΔ

Ó≈apple’√Δ Í≈apple‡Δ Á∂ Ó∞Û ⁄∞‰∂ ◊¬∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple √ΔÂ≈apple≈Ó Ô∂⁄∞appleΔ È∂ «’‘≈

«’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Í≈apple‡Δ ’≈∫◊apple√ È≈Ò ’Ø¬Δ apple≈‹√Δ ◊μ·‹ØÛ È‘Δ∫ ’apple∂◊Δ ¡Â∂

¿∞√ È≈Ò «Îapple’± Â≈’Â≈∫ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ √ß√Á Á∂ ¡ßÁapple Â∂ Ï≈‘apple «√appleÎ

Â≈ÒÓ∂Ò appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬‹Ò≈√ Á∂ ÷ÂÓ ‘؉ «Íμ¤Ø∫ ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ó≈apple’√Δ Í≈apple‡Δ √±Ï≈ ¡≈Ë≈apple ‘’Δ’Â≈∫

Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ ⁄؉ apple‰ÈΔÂΔ «Â¡≈apple ’apple∂◊Δ Õ

ÏΔ‹∂ÍΔ È±ß fi‡’≈, √ΔÈΔ¡apple È∂Â≈ ÔÙÚß «√È‘≈ È∂ ¤μ‚Δ Ì≈‹Í≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈‹Í≈ 鱧 B@AI «Úμ⁄ ‘؉

Ú≈ÒΔ¡ª ÒØ’√Ì≈ ⁄؉ª ÂØ∫ Í«‘Òª Ï‘∞Â

Úμ‚≈ fiμ‡’≈ Ò◊≈ ‘À¢ «Íμ¤Ò∂ ÒßÏ∂ √Ó∂∫

ÂØ∫ Ì≈‹Í≈ È≈Ò È≈apple≈˜ ⁄Ò∂ ¡≈ apple‘∂

√≈Ï’≈ «ÚμÂÓßÂappleΔ ÔÙÚß «√È‘≈ È∂

ÏΔ‹∂ÍΔ ¤μ‚ «ÁμÂΔ ‘À¢ ¿∞È∑ª È∂ ͇È≈

«Úμ⁄ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂

⁄؉ apple≈‹ÈΔÂΔ ÂØ∫ √ß«È¡≈√ ÒÀ «Ò¡≈ ‘À¢

«¬√ ÓΩ’∂ Â∂ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¡μ‹

ÒØ’ÂßÂapple ıÂapple∂ «Úμ⁄ ‘À «¬√ Ò¬Δ ÓÀ∫

apple≈‹ÈΔÂΔ ¤μ‚ «apple‘≈ ‘ª¢

ÔÙÚß «√È‘≈ È∂ ¡≈͉∂ ÎÀ∫√Ò∂ Á≈

¡ÀÒ≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈, “ÓÀ∫ ÏΔ‹∂ÍΔ Á∂

È≈Ò ¡≈͉∂ √≈apple∂ √Ïß˪ 鱧 √Ó≈Í ’apple

«apple‘≈ ‘ª¢ ¡μ‹ ÂØ∫ ÓÀ∫ «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª ÁΔ

Í≈apple‡Δ apple≈‹ÈΔÂΔ ÂØ∫ ÚΔ √ß«È¡≈√ ÒÀ

«apple‘≈ ‘ª¢“ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¡μ‹ ‹Ø ’∞fi

¿∞μ⁄ «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ A@ÚΔ∫ Â∂

√’±Ò «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ ABÚΔ∫ Í≈√!

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ √±Ï∂ Á∂ ¿∞μ⁄ «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ A@ÚΔ∫

Í≈√ ‘È ‹Á«’ √’±Ò «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ ABÚΔ∫

Í≈√ ‘È¢ ÈÚ∂∫ ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ¡ª Ò¬Δ

ÍØapple‡ÎØÒΔ˙ ÁΔ Úß‚ «Úμ⁄ ÓÒ∂apple’؇Ò≈

«ÚË≈«¬’ apple˜Δ¡≈ √∞ÒÂ≈È≈ È∂ ¿∞μ⁄ «√μ«÷¡≈

Â∂ ¡ß«ÓzÂ√apple (’∂∫ÁappleΔ) «ÚË≈«¬’ ˙ÍΔ √ØÈΔ

È∂ √’±Ò «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ Á≈ ¡‘∞Á≈ ‘≈√Ò

’ΔÂ≈ ‘À¢ Í«‘Òª «¬‘ ÁØÚ∂∫ «ÚÌ≈◊

ÁΔÈ≈È◊apple ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ ¡apple∞‰≈ ⁄ΩËappleΔ ’ØÒ

√È «‹È∑ª ◊appleÀ‹±¬∂ÙÈ ÁΔ «‚◊appleΔ ‘≈√Ò

’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ √Δ¢ ‘∞‰, ÍØapple‡ÎØÒΔ˙ «Úμ⁄ «¬√

’≈apple‹Ì≈apple 鱧 ÁØ ÓßÂappleΔ¡ª «Ú⁄’≈apple Úß«‚¡≈

«◊¡≈ ‘À¢ Íß‹ Ú≈apple «ÚË≈«¬’ ω∂ ˙ÍΔ √ØÈΔ

鱧 ’Àϫȇ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ’apple«Á¡ª √’±Ò

«√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «ÂßÈ

Ú≈apple «ÚË≈«¬’ apple˜Δ¡≈ √∞ÒÂ≈È≈ Í«‘Òª

ÍΔ‚Ï«Ò¿±‚Δ Â∂ √ØÙÒ √«’¿∞«apple‡Δ «ÚÌ≈◊

√ßÌ≈Ò apple‘∂ √È¢ ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ¡ª ÁΔ «¬√

’≈‰Δ Úß‚ «Úμ⁄ Ó≈Ó±ÒΔ «ÚÌ≈◊ª Á∂

ÓßÂappleΔ¡ª È∂ ¡‘∞«Á¡ª ÁΔ Úß‚ Á∂ Ó≈ÍÁß‚ª

“Â∂ √Ú≈ÒΔ¡≈ «⁄ßÈ∑ ÷Û∑∂ ’ΔÂ∂ ‘È¢ Á∂«÷¡≈

«◊¡≈ ‘À «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple

«√ßÿ ¡≈͉∂ ’∞fi Ú¯≈Á≈apple √≈ÊΔ¡ª ȱß

«¬È≈Ó Á∂‰ «Úμ⁄ √ÎÒ apple‘∂ Íapple ’À͇È

Ú˜≈apple Á∂ ’∞fi ÓßÂappleΔ ¡‘∞«Á¡ª ÁΔ Úß‚

ÚΔ ‘Ø «apple‘≈ ‘À , ¿∞√ Á∂ «÷Ò≈¯ ‹∂ ¡√Δ∫

‘∞‰ ÷Û∑∂ È‘Δ∫ ‘ØÚª◊∂ ª ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª √≈鱧 ’Á∂ Ó∞¡≈¯ È‘Δ∫

’appleÈ◊Δ¡ª¢ ¿∞È∑ª È∂ ÓØÁΔ Â∂ Ú≈apple ’appleÁ∂

‘ج∂ «’‘≈ «’ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È±ß ÁÏ≈«¬¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ √≈appleΔ¡ª ¬∂‹ß√Δ¡ª ’∂∫Áapple Á∂

«¬Ù≈apple∂ Â∂ ⁄μÒ apple‘Δ¡ª ‘È¢

¿∞È∑ª È∂ «¬√∂ √≈Ò C@ ‹ÈÚappleΔ È±ß

apple≈Ù‡apple Óß⁄ Á∂ È≈Ó Â∂ «¬μ’ ÈÚ∂∫

√ß◊·È ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔ √Δ¢ ¿∞√

√Ó∂∫ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ √Δ «’ «¬‘ √ß◊·È

◊Àapple-apple≈‹ÈΔÂ’ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ÁΔ¡ª ÒØ’«ÚappleØËΔ ÈΔÂΔ¡ª ȱß

¿∞‹≈◊apple ’apple∂◊≈¢

√ÏßËΔ È≈÷∞٠Șapple ¡≈ apple‘∂ ‘È¢ ÙÈΔÚ≈apple ȱß

√‘∞ß ⁄∞μ’ √Ó≈◊Ó ÓΩ’∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ ÓΔ‚Δ¡≈

È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡ª «Ë¡≈È «ÁÚ≈«¬¡≈

√Δ «’ ı≈√ ¡‘∞«Á¡ª Ò¬Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÁΔ

ÔØ◊Â≈ 鱧 «Ë¡≈È «Úμ⁄ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

√ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

ÍØapple‡ÎØÒΔ˙ ÂÀ¡ ’appleÁ∂ √Ó∂∫ √ΔÈΔ¡≈apple‡Δ Â∂

‹appleÏ∂ 鱧 «Ë¡≈È «Ú⁄ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢

«¬μ’ ¿∞μ⁄ ¡«Ë’≈appleΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ˙ÍΔ

√ØÈΔ Á≈ apple≈‹ÈΔÂ’ ’appleΔ¡apple ’≈¯Δ ÒßÓ≈ ‘À Â∂

apple˜Δ¡≈ È∂ «¬μ’ √≈Ò ÂØ∫ ÚΔ ÚμË √Óª apple≈‹

ÓßÂappleΔ Ú‹Ø∫ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘À¢ «ÁÒ⁄√Í ◊μÒ

«¬‘ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ÍzÂ≈Í «√ßÿ Ï≈‹Ú≈ 鱧 ÍzÁ∂Ù

’ª◊apple√ Ó∞÷Δ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ª Ó≈fi≈

«Ïz◊∂‚ Á∂ √≈apple∂ ÓÀ∫Ïapple «ÂzÍ apple≈«‹ßÁapple

Ï≈‹Ú≈, √∞÷«ÚßÁapple «√ßÿ √apple’≈appleΔ¡≈,

√∞÷«‹ßÁapple appleßË≈Ú≈ Â∂ Ó≈ÒÚ≈ È∂Â≈ ◊∞appleÍzΔÂ

’ª◊Û Á∂ ¡≈◊±¡ª È∂ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple ÁΔ

‘Ó≈«¬Â ’ΔÂΔ √Δ¢ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ Ï∂¡ßÂ

«√ßÿ Á∂ ÍØÂ∂ ◊∞apple’Δapple «√ßÿ ’؇ÒΔ Á∂

«ÚË≈«¬’ ÷ßÈ≈ È∂ «’‘≈ «’ appleÚ≈«¬ÂΔ

Í«appleÚ≈appleª Â∂ ’ª◊apple√ Á∂ ’μ‡Û ÚÎ≈Á≈appleª ȱß

«¬√ Ï≈apple∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ¢ ¿∞È∑ª

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ ¿∞‘ ÓßÂappleΔ Ï‰È Ò¬Δ

Ó≈ÍÁß‚ ͱapple∂ ’appleÁ∂ √È¢


6 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

«ÁμÒΔ ÁappleÏ≈apple Í‘∞ß⁄Δ

Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ ÁΔ ‹ß◊

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò Á∂

«Ú√Â≈apple Ó◊appleØ∫ ’ª◊apple√ «Úμ⁄

ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ «ÚÚ≈Á «ÁμÒΔ

Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À¢ ’ª◊apple√ Á∂

È≈apple≈˜ Á«Ò Â∂ ˙ÏΔ√Δ

«ÚË≈«¬’ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È±ß

«ÓÒ‰ «ÁμÒΔ Í‘∞ß⁄ ◊¬∂ ‘È¢

«¬√ Ï≈apple∂ ’ª◊apple√ ÍzË≈È

√∞ÈΔÒ ‹≈÷Û È∂ «’‘≈ ‘À «’

«ÚË≈«¬’ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ ’ØÒ

«ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ È‘Δ∫ ◊¬∂¢ ¿∞‘

Í«‘Òª Ï∞Ò≈¬Δ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄

‘Δ ◊¬∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Á≈¡Ú≈

’ΔÂ≈ «’ «ÚË≈«¬’ È≈apple≈˜ È‘Δ∫,

«√appleÎ «Èapple≈Ù ‘È¢ ‹≈÷Û È∂ «’‘≈,

ÓÀ∫ ‘Δ È‘Δ∫ ’ÀÍ‡È ÚΔ «Èapple≈Ù≈ Á±apple

’appleÈ Ò¬Δ ‘apple ’ÁÓ ⁄∞μ’ apple‘∂ ‘È¢

¿∞Ëapple, ’ª◊apple√ Á∂ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò

«Ú√Â≈apple «ÚÚ≈Á “ “Â∂ ’ª◊apple√

«¬ß⁄≈apple‹ ¡≈Ù≈ ’∞Ó≈appleΔ È∂ «’‘≈ «’

apple≈‘∞Ò ÏÈ≈Ó ’ÀÍ‡È ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫

‘À¢ apple≈‘∞Ò Â∂ ’ÀÍ‡È ËÛ≈ Ȫ ÁΔ

’Ø¬Δ ⁄Δ˜ È‘Δ∫, √Ì Í≈apple‡Δ Ò¬Δ

’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ ÁΔ Óapple˜Δ È≈Ò √Ì ’∞fi

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¡≈Ù≈ ’∞Ó≈appleΔ È∂ «’‘≈,

ÓÀ∫ ¤∂ Ú≈apple «ÚË≈«¬’ Ï‰Δ ‘ª Íapple

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Âª È‘Δ∫ Ï‰Δ¢ «Èapple≈Ù≈

˜apple±apple ‘À Íapple ÓΔ‚Δ¡≈ ⁄Δ˜ª 鱧 ÚË≈

⁄Û∑≈ ’∂ Í∂Ù ’apple «apple‘≈¢

AGE@@@ ÍΩ∫‚ ”⁄ «Ú’Δ¡≈∫

Ó‘≈apple≈‰Δ «‹ßÁ≈ ÁΔ¡≈ Ú≈ÒΔ¡ª

Òß‚È (√Óapple≈) Òß‚È Á∂

ÏØÈ‘ÀÓ˜ «ÈÒ≈ÓΔ ÿapple “⁄

Ó‘≈apple≈‰Δ «‹ßÁ ’Ωapple ÁΔ¡≈

Ú≈ÒΔ¡≈ AGE@@@ ÍΩ∫‚

ÁΔ¡≈∫ «Ú’Δ¡≈∫ ‘È¢

Ó‘≈apple≈‰Δ Á∂ ’ßÈ≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ú≈ÒΔ¡≈∫ «‹È∑≈∫ Á≈ ¡ßÁ≈˜È

Ó∞μÒ B@ ÂØ∫ C@ ‘˜≈apple ÍΩ∫‚

Âμ’ ‘؉ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ √Δ¢

ÏØÈ‘ÀÓ˜ «ÈÒ≈ÓΔ ÿapple ÚÒØ∫

Ì∂‹∂ ÍzÀμ√ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈

«◊¡≈ «’ Ó‘≈apple≈‰Δ «‹ßÁ ’Ωapple

Ù∂apple∂ Íß‹≈Ï Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹ΔÂ

«√ßÿ ÁΔ ¡≈ıappleΔ ÍÂÈΔ √Δ ‹Ø

AHCF ”⁄ Ó‘≈apple≈‹≈ ÁΔ ÓΩÂ

ÂØ∫ Ï≈¡Á √ÂΔ È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ √Δ¢

AHDC ”⁄ ¿∞√ Á∂ Íß‹ √≈Ò Á∂

Í∞μÂapple ÁÒΔÍ «√ßÿ 鱧 Íß‹≈Ï

Á≈ Ó‘≈apple≈‹≈ ÿث٠’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ Â∂ Ó‘≈apple≈‰Δ

«‹ßÁ ’Ωapple 鱧 apple≈‹ ÍzÏßË

⁄Ò≈¿∞‰ Á≈ ¡«Ë’≈apple «ÁμÂ≈

√Δ¢ Ï≈¡Á “⁄ AHDI «Ú⁄

¡ß◊apple∂˜≈∫ È∂ Íß‹≈Ï È±ß «Ïz«‡Ù

apple≈‹ «Ú⁄ «ÓÒ≈ «Ò¡≈ Â∂

¿∞√ ÁΔ «Èμ‹Δ ‹≈«¬Á≈Á

˜Ï ’apple Ò¬Δ¢ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ

ÏappleÂ≈ÈÚΔ ¯Ω‹ È∂ Ò∞쫇¡≈

√apple’≈appleΔ ı˜≈È≈ «‹√ «Ú⁄

’Ø‘∂ȱapple Â∂ Â≈Ó±apple apple±ÏΔ ¡≈«Á

È±ß Ó‘≈apple≈‰Δ «Ú’‡ØappleΔ¡≈

Ò¬Δ ÂØ‘¯∂ Ú‹Ø∫ Òß‚È Ì∂‹

«Áμ¢ AHFC ”⁄ Ó‘≈apple≈‰Δ

«‹ßÁ≈∫ ÁΔ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ “⁄

ÓΩ ‘Ø¬Δ¢ «¬√Ò≈Ó’ Â∂

Ì≈appleÂΔ «ÚÌ≈◊ Á∂ ÏΩÈ‘ÀÓ Á∂

Ó∞÷Δ ˙ÒΔÚapple Ú≈¬Δ‡ È∂ «’‘≈

«’ «¬‘ √ØÈ∂ ÁΔ¡≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫

¿∞√ Ó‘≈È ¡Ωapple ÁΔ¡≈∫ ‘È,

«‹√ È∂ ¡≈͉≈ apple≈‹ Ì≈◊

◊Ú≈ ’∂ ÚΔ «‘ßÓÂ È‘Δ∫

‘≈appleΔ¢ Ó‘≈apple≈‰Δ ÁΔ¡≈∫ «¬‘

Ú≈ÒΔ¡≈∫ ‡ÀÒΔ¯ØÈ apple≈‘Δ∫ ÏØÒΔ

Á∂ ’∂ ıappleΔÁ‰ Ú≈Ò∂ ◊≈‘’

ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ¡‹∂ Âμ’ È‘Δ∫

‘Ø √’Δ¢

¡ß«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ Ïapple«ÓßÿÓ Áapple«Ó¡≈È «√μËΔ ⁄μÒ‰ Ú≈ÒΔ ¿∞‚≈‰ ”⁄ Ú≈Ë≈

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ ¡ß«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ Ïapple«ÓßÿÓ Ò¬Δ Ù∞apple±

‘Ø¬Δ «√μËΔ ¿∞‚≈‰ 鱧 Ô≈ÂappleΔ¡ª Á∂

Ò◊≈Â≈apple «ÓÒ apple‘∂ Ì≈appleΔ √«‘ÔØ◊ √Á’≈

«¬√ ¿∞‚≈‰ 鱧 ‘¯Â∂ ”⁄ B «ÁÈ ÁΔ Ï‹≈¬∂

Ó¬Δ Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ ‘¯Â∂ ”⁄ C «ÁÈ ⁄Ò≈«¬¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÁΔ «‡’‡ Ï∞«’ß◊ Ù∞apple±

‘Ø ◊¬Δ ‘À Õ «¬√ √ÏßË ”⁄ ‹≈‰’≈appleΔ

«Áß«Á¡≈ ¡ß«ÓÃÂ√apple «Ú’≈√ Óß⁄ Á∂

’≈apple‹’≈appleΔ ÓÀ∫Ïapple ÔØ◊∂Ù ’≈Óapple≈ È∂ Áμ«√¡≈

«’ ÈÚΔ∫ Ù∞apple± ‘Ø apple‘Δ «¬‘ ÂΔ√appleΔ ¿∞‚≈‰

GHG ÎzΔÓÒÀ∫‚ ‘apple √«È⁄appleÚ≈apple 鱧 √Ú∂apple∂

A:EE ”Â∂ ¡ß«ÓÃÂ√apple Á∂ √zΔ ◊∞apple± apple≈ÓÁ≈√

’ΩÓªÂappleΔ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ÂØ∫ apple≈ÚÈ≈ ‘ØÚ∂◊Δ ‹Ø

¡ÀÈ. ‚Δ. ¬∂. apple≈‹ ”⁄

Á«Òª «ıÒ≈¯

¡μ«Â¡≈⁄≈apple ÚË∂-«appleÍØapple‡

¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ÂØ∫ Ï≈¡Á

«Ï‘≈apple ¡Â∂ apple≈‹√Ê≈È

’zÓÚ≈apple Á±‹∂ ¡Â∂ ÂΔ‹∂

√Ê≈È ”Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡Íapple≈˪ Á∂ «apple’≈apple‚ Ï≈apple∂

apple≈Ù‡appleΔ «Ï¿±appleØ ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ¡ß’«Û¡ª

Ó∞Â≈«Ï’ ¡ÀÈ. ‚Δ. ¬∂. Á∂ Ù≈√È ’≈Ò ”⁄

Á«Òª ”Â∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple ”⁄

Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ «Ï¿±appleØ Á∂ ¡ß’«Û¡ª

Ó∞Â≈«Ï’ B@AA ÂØ∫ B@AC ÁΩapple≈È Á«Òª

Á∂ «ıÒ≈¯ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple ÁΔ «◊‰ÂΔ

A,@F,GHB ‘Ø ◊¬Δ ‘À Õ ¡ÀÈ. √Δ. ¡≈apple.

ÏΔ. Á∂ ¡ß’«Û¡ª Ó∞Â≈«Ï’ Á«Òª ”Â∂ √Ì

ÂØ∫ ÚμË ¡μ«Â¡≈⁄≈apple ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ”⁄

Áapple‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √È, «‹È∑ª ÁΔ «◊‰ÂΔ

A@,DBF ‘À Õ √≈Ò B@AF ”⁄ Áapple‹ ’ΔÂ∂

¡ß’«Û¡ª ”⁄Ø∫ BF ÎΔ√ÁΔ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple

¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ”⁄ ‘ج∂ ‘È Õ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ÂØ∫

Ï≈¡Á «Ï‘≈apple ¡Â∂ apple≈‹√Ê≈È ’zÓÚ≈apple

Á±‹∂ ¡Â∂ ÂΔ‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ

Á«Òª Á∂ «ıÒ≈¯ ˜∞ÒÓª Á∂ EG@A

Ó≈Ó«Ò¡ª È≈Ò «Ï‘≈apple Á±‹∂ ÈßÏapple ”Â∂ ‘À,

‹Ø «’ Á∂Ù Ìapple ”⁄ ‘ج∂ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple Á≈ AD

¯Δ√ÁΔ ‘À Õ EACD Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ È≈Ò

apple≈‹√Ê≈È ÂΔ‹∂ ÈßÏapple ”Â∂ ‘À Õ «¬È∑ª ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò, fi≈apple÷ß‚ ¡Â∂

’∂appleÒ≈ ÚΔ Á«Òª Á∂ «ıÒ≈¯ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple

Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ ’zÓÚ≈apple Á∂Ù Ìapple ”⁄ ⁄ΩÊ∂,

Í≥‹Ú∂∫ ¡Â∂ ¤∂Ú∂∫ ÈßÏapple ”Â∂ ‘È Õ

¡◊Ò∂ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple 鱧 √Ú∂apple∂ G:C@ Ú‹∂

Ïapple«ÓßÿÓ ÂØ∫ Ú≈Í√ ¡ß«ÓÃÂ√apple Á∂ ‘Ú≈¬Δ

¡μ‚∂ ”Â∂ Í∞μ‹∂◊Δ Õ ¿∞È∑ª Áμ«√¡≈ «’ ¬∂∂¡apple

«¬ß‚Δ¡≈ ÂØ∫ ‘Ú≈Ò∂ ÂØ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple «¬‘ ¿∞‚≈‰ ‘¯Â∂ ”⁄ B «ÁÈ

¡ß«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ Ïapple«ÓßÿÓ Áapple«Ó¡≈È «√μËΔ

⁄ÒÁΔ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ÁØÚ∂∫ «ÁÈ «¬μÊØ ÌappleΔ

‹ªÁΔ ‘À Õ ÷≈√ ’apple’∂ ÚÍ≈apple’ Ùz∂‰Δ ”⁄ «¬√

ÁΔ¡ª √Δ‡ª ͱappleΔ Âapple∑ª È≈Ò ÌappleΔ¡≈ ‹ªÁΔ¡ª

‘È Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «¬√ ¿∞‚≈‰ ˘ ‘¯Â∂ ”⁄

G «ÁÈ ’appleÈ Ò¬Δ ’∂∫ÁappleΔ Ù«‘appleΔ ‘Ú≈Ï≈˜Δ

ÓßÂapple≈Ò∂ ’ØÒ Óß◊ appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘À Õ ¿∞È∑ª «’‘≈

‹∂’apple «¬‘ ¿∞‚≈‰ ‘¯Â∂ ”⁄ √μ «ÁÈ

⁄ÒÁΔ ‘À ª «¬μÊØ∫ ¯Ò, √Ï˜Δ¡ª ¡Â∂

Î∞μÒ ÚΔ «¬√ ¿∞‚≈‰ apple≈‘Δ∫ ‹≈ √’Á∂ ‘È

«‹√ È≈Ò Íß‹≈Ï ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ Á∂ È≈Ò

Ò◊Á∂ √±«Ï¡ª Á∂ ÚÍ≈apple 鱧 ‘∞Ò≈apple≈ «ÓÒ∂◊≈

¡Â∂ ’≈apple◊Ø∫ ÂØ∫ ‘؉ Ú≈ÒΔ ¡≈ÓÁÈ È≈Ò

¡ß«ÓÃÂ√apple Á≈ «¬√ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ Á∂ «ÚμÂΔ

È∞’√≈È ”⁄ ’ÓΔ ¡≈¬∂◊Δ Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

«Ú’≈√ Óß⁄ ÚÒØ∫ Ô±. ’∂. Á∂ ◊Àapple-√apple’≈appleΔ

√ß◊·È √∂Ú≈ ‡appleμ√‡ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò

¡ß«ÓÃÂ√apple ¡Â∂ Òß‚È Áapple«Ó¡≈È ÚΔ «√μËΔ

‘Ú≈¬Δ √∂Ú≈ Ù∞apple± ’appleÈ Ò¬Δ Ô±È≈¬Δ«‡‚

«’ß◊‚Ó ”⁄ √ß√ÁΔ Ó∞«‘ßÓ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‹≈

apple‘Δ ‘ÀÕ

√≈ÈΔ¡≈-ÙØ«¬Ï Á∂ ÿapple ¡’±Ïapple ”⁄ ◊±ß‹‰◊Δ¡≈∫ «’Ò’≈appleΔ¡≈∫

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‡À«È√

«÷‚≈appleΔ √≈ÈΔ¡≈ «Óapple˜≈

Ó≈∫ Ï‰È Ú≈ÒΔ ‘À¢

√≈ÈΔ¡≈ Á∂ «ÍÂ≈

«¬Óapple≈È «Óapple˜≈ È∂ «¬√

ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’apple«Á¡≈∫

Áμ«√¡≈ «’ √≈ÈΔ¡≈

ÚμÒØ∫ ¡’±Ïapple «Úμ⁄ Ïμ⁄∂

鱧 ‹ÈÓ Á∂‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈

‘À¢ √≈ÈΔ¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂

ÍÂΔ Ùج∂Ï È∂ ÚΔ ¡≈͉∂

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¡’≈¿±∫‡

“Â∂ Â√ÚΔapple ÍØ√‡ ’apple’∂

√ß’∂ «ÁμÂ∂ ‘È «’ ¿∞È∑≈∫

Á∂ ÿapple ÈßÈ∑≈ Ó«‘Ó≈È

¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘À¢

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


7 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

’appleÈ≈‡’ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ : «√ËappleÓ¬Δ¡≈

¡Â∂ Ô∂ÁΔÔ∞appleμÍ≈ «¬’Ø ‘Ò’∂ ÂØ∫ ÒÛÈ◊∂ ⁄؉

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ Õ ’appleÈ≈‡’ «ÚË≈È

√Ì≈ ⁄؉ª «Ú⁄ ¡≈ÍØ-¡Í‰Δ «‹μÂ

È±ß Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ Ì≈‹Í≈

¡Â∂ ’ª◊apple√ ÁØ‘∂ Í≈apple‡Δ¡ª ÚÒØ∫

¡μ‚Δ ⁄Ø‡Δ Á≈ ˜Øapple Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À¢ Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡«Ó Ù≈‘

¡Â∂ ’ª◊apple√ ‹ÈappleÒ √’μÂapple

Ú∂‰±◊ØÍ≈Ò apple≈˙ Á∂ «Ï¡≈Ȫ È≈Ò ‹Ø

«’¡≈√ ¡apple≈¬Δ¡ª Á≈ Ϙ≈apple ◊appleÓ

‘Ø«¬¡≈ √Δ ¿∞‘ ‘’Δ’Â «Ú⁄ ÏÁÒ

«apple‘≈ ‘À¢ ÂÀ¡ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ «√ËappleÓ¬Δ¡≈ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ Á∂

«Áμ◊˜ «Òß◊≈Ô È∂Â≈ ÏΔ¡À√

Ô∂ÁΔÔ∞appleμÍ≈ Ï≈Á≈ÓΔ ‘Ò’∂ ÂØ∫ «¬’

Á±‹∂ «Úapple∞Ë ⁄؉ ÒÛÈ◊∂¢

’appleÈ≈‡’ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

«√ËappleÓ¬Δ¡≈ ¡Í‰Δ appleÚ≈«¬ÂΔ √Δ‡

⁄≈Ó∞ß‚∂ÙÚappleΔ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞Âapple

’appleÈ≈‡’ «Ú⁄ Ï≈◊Ғ؇ Á∂

Ï≈Á≈ÓΔ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ÚΔ ⁄؉ ÒÛÈ◊∂¢

’appleÈ≈‡’ ’ª◊apple√ «¬ß⁄≈apple‹

Ú∂‰±◊ØÍ≈Ò apple≈˙ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞Âapple

’appleÈ≈‡’ Á∂ ÒØ’ª Á∂ ÁÏ≈¡ ÁΔ

Ú‹∑≈ ’apple’∂ ¡√Δ∫ «√ËappleÓ¬Δ¡≈ ȱß

Ï≈Á≈ÓΔ ÷∂Âapple ÂØ∫ ⁄؉ ÒÛÚ≈¿∞‰≈

⁄≈‘∞ßÁ∂ √Δ Íapple ‘∞‰ ¡«Ó Ù≈‘ È∂

«’‘≈ ‘À «’ ⁄ÒØ ÒÛÚ≈˙

Ô∂ÁΔÔ∞appleμÍ≈ ȱߢ «√¡≈√Δ

«Ï¡≈ÈÏ≈˜Δ ÂØ∫ ‘‡ ’∂ ÚΔ ‹∂’apple

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª √μ⁄ «¬‘ ‘À «’

«¬√ Ú≈apple ⁄≈Ó∞ß‚∂ÙÚappleΔ «Ú⁄ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ÁΔ¡ª ⁄∞‰ΩÂΔ¡ª ’≈¯Δ ÚË

◊¬Δ¡ª ‘È ¡Â∂ «¬√ ÁΔ Ú‹∑≈

’∞appleÏÔ≈ È∂Â≈ ¡À⁄ «ÚÙÚÈ≈Ê ÁΔ

«√ËappleÓ¬Δ¡≈ «Úapple∞Ë Ïˆ≈ÚÂ,

Á«Ò È∂Â≈ √zΔ«ÈÚ≈√ Íz√≈Á Á≈

’ª◊apple√ ¤μ‚‰≈ ¡Â∂ ‹∂‚Δ¡À√ ¡Â∂

Ì≈‹Í≈ Á≈ ¿∞È∑ª «Úapple∞Ë Ò≈ÓÏßÁ

‘؉≈ ‘À¢ ⁄≈Ó∞ß‚∂ÙÚappleΔ «ÚË≈È √Ì≈

÷∂Âapple «Ú⁄ «Òß◊≈«¬Âª ÁΔ¡ª Ú؇ª

Ò◊Ì◊ BE ‘˜≈apple, ÚØ’ÒΔ◊≈ G@

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

‘˜≈apple, ’ØappleÏ≈ D@ ‘˜≈apple, ¡È∞√±«⁄Â

‹È‹≈ÂΔ CH ‘˜≈apple, Ïz≈‘Ó‰ AE

‘˜≈apple, Ó∞√«ÒÓ E ‘˜≈apple ¡Â∂ Á±‹∂

ÒØ’ Ò◊Ì◊ D@ ‘˜≈apple ‘È¢ «¬√∂

Âapple∑ª Ï≈Á≈ÓΔ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’∂

«Ú⁄ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «√ËappleÓ¬Δ¡≈ ÁΔ

‹≈ÂΔ ’ØappleÏ≈ Á∂ ÒØ’ DE ‘˜≈apple,

¡È∞√±«⁄ ‹È‹≈ÂΔ C@ ‘˜≈apple,

«Òß◊≈Ô F@ ‘˜≈apple, Á«Ò B@

‘˜≈apple, Ó∞√«ÒÓ AE ‘˜≈apple, Ï∞‰’apple

AE ‘˜≈apple, appleÀ‚Δ A@ ‘˜≈apple ¡Â∂ Á±‹∂

ÒØ’ B@ ‘˜≈apple Á∂ ’appleΔÏ ‘È¢

’∂‡ «Ó‚Ò‡È È∂ ÂΔ‹∂ Ïμ⁄∂ 鱧 ‹ÈÓ «ÁμÂ≈

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Ù≈‘Δ

Ó‘μÒ ”⁄ «¬’ Ú≈apple «Îapple

«’Ò’≈appleΔ¡ª ◊±ß‹Δ¡ª ‘È Õ «ÍÃß√

«ÚÒΔ¡Ó Â∂ ’∂‡ ÂΔ‹∂ Ïμ⁄∂ Á∂

Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ω ◊¬∂ ‘È Õ

‚Àμ⁄√Δ˜ ¡≈¯ ’ÀÓ«ÏË È∂ Òß‚È

Á∂ √∂∫‡ ÓÀappleΔ˜ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ «Òß‚Ø

«Úß◊ ”⁄ Í∞μÂapple 鱧 ‹ÈÓ «ÁμÂ≈ ‘À

Õ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬‘ ÈÚª Ïμ⁄≈

Ù≈‘Δ apple≈‹ ÁΔ ◊μÁΔ ”⁄ Íß‹Úª Â∂

’∞¬ΔÈ Á≈ ¤∂Úª ÍØÂ≈ ‘À

’ÀÈ«√ß◊‡È ÍÀÒ∂√ È∂ «Ï¡≈È ”⁄

«’‘≈ «’ ’À‡ Â∂ ¿∞√ Á≈ Ï∂‡≈

ÁØÚ∂∫ ·Δ’ ‘È Õ ’ÀÈ«√ß◊‡È ÍÀÒ∂√

È∂ «’‘≈ «’ Ïμ⁄∂ Á∂ Ȫ¡ Á≈

¡ÀÒ≈È Ï≈¡Á ”⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈

¡Â∂ ‹ÈÓ Á∂ apple√ÓΔ ÈØ«‡√ ȱß

Ï«’ßÿÓ ÍÀÒ∂√ Á∂ È؇√ ÏØapple‚ ”Â∂

ÍØ√‡ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ Á±‹∂

Í≈√∂ Ïμ⁄∂ Á∂ Ȫ¡ 鱧 ÒÀ ’∂

√μ‡∂Ï≈˜Δ Á≈ ÁΩapple Ù∞apple± ‘Ø

«◊¡≈ ‘À Õ ‘∞‰ Âμ’ Á∂

Í√ßÁΔÁ≈ È≈Úª ”⁄

¡≈appleÊapple, ¡ÒÏapple‡,

ÎappleÀ‚«apple’, ‹∂Ó˜ Â∂

«Î«ÒÍ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È

Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÊÀapple∂√≈ Ó∂¡

È∂ «ÚÒΔ¡Ó Â∂ ’À‡ ȱß

ÚË≈¬Δ¡ª «Áß«Á¡ª ⁄ß◊∂

Ì«Úμ÷ Ò¬Δ Ù∞μÌ’≈ÓÈ≈Úª

«ÁμÂΔ¡ª Õ Òß‚È Á∂ Ó∂¡apple

√≈«Á’ ı≈È È∂ Òß‚È Ú≈√Δ¡ª

Âapple¯Ø∫ ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

‹ÒÁ «‘ßÁΔ ”⁄ ¡≈Ú∂◊Δ Ù‘ΔÁ-¬∂-¡≈˜Ó

ÁΔ D@D Íß«È¡≈∫ ÁΔ ‹∂Ò∑ ‚≈«¬appleΔ

⁄ø‚Δ◊Û∑Õ Á∂Ù È±ß ◊∞Ò≈ÓΔ∫ ÁΔ¡ª

‹ß˜Δappleª ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ «ÁÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

Ì◊ «√ßÿ È∂ Ò≈‘Ωapple ‹∂Ò∑ «Úμ⁄ ‹Ø

«ÁÈ ◊∞‹≈apple∂ ¿∞√Á≈ ‘apple ÍÒ D@D

Í∂˜ ÁΔ ‚≈«¬appleΔ «Úμ⁄ ’ÀÁ

’ΔÂ≈¢¿∞È∑ªÈ∂ «¬√ ‚≈«¬appleΔ È±ß

¡ß◊apple∂˜Δ Ì≈Ù≈ «Úμ⁄ «Ò«÷¡≈

√Δ¢«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫

¿∞È∑ª ÁΔ «¬√ «¬«Â‘≈«√’ ‚≈«¬appleΔ

ÁΔ¡ª √≈appleΔ¡ª ◊μÒª «‘ßÁΔ Ì≈Ù≈

«Úμ⁄ ÒØ’ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ

«Â¡≈appleΔ ⁄μÒ apple‘Δ √Δ¢¿∞Ê∂ ‘Δ ‘∞‰

«¬√ ‹∂Ò∑ ‚≈«¬appleΔ Á≈ ¡È¡À‚Δ«‡‚

«‘ßÁΔ Úapple˜È «Â¡≈apple ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À¢

«¬μ’ «appleÍØapple‡ Á∂ ¡È∞√≈apple «¬√

‚≈«¬appleΔ È±ß ¿∞È∑ª Á∂ ÚßÙ‹ «‘ßÁΔ «Úμ⁄

¡È∞Ú≈Á ’apple≈ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ ¿∞Ê∂ ‘Δ ‘∞‰

«¬√ ‚≈«¬appleΔ È±ß Òª⁄ ’appleÈ ÁΔ

«Â¡≈appleΔ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À¢ Áμ«√¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À Ó¬Δ Á∂ Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄ ‹∂Ò∑

‚≈«¬appleΔ Á≈ «‘ßÁΔ Úapple‹È ¡≈Ó ÒØ’ª

Ò¬Δ Òª⁄ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢Áμ√

Á¬Δ¬∂ «’, «¬√ Ó±Ò ‚≈«¬appleΔ Á≈

¡È∞Ú≈Á ’appleÈ Á≈ Ó’√Á «√appleÎ

«¬‘Δ ‘À «’ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ √Ø⁄ ȱß

‘apple Úapple◊ Á∂ ÒØ’ª Âμ’ Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈

‹≈ √’∂¢

«¬È∑ª Á∂ ’ØÒ √Δ ¡√ÒΔ ‚≈«¬appleΔ

D@D Í∂˜ ÁΔ «Ò÷Δ ‘Ø¬Δ ‚≈«¬appleΔ

Ì◊ «√ßÿ Á∂ ÌÂΔ‹∂ Ï≈Ïapple «√ßÿ Á∂

’ØÒ √Δ¢Ï≈Ïapple ÁΔ ÓΩ Á∂ Ï≈¡Á ÂØ∫

«¬‘ ‚≈«¬appleΔ ¿∞È∑ª Á∂ Ï∂‡∂ Ô≈ÁÚ∂∫Áapple

√ß˱ Á∂ ’ØÒ ‘À¢ ¿∞‘ ÎappleΔÁ≈Ï≈Á «Úμ⁄

apple«‘ßÁ∂ ‘È¢ ¿∞È∑ªÈ∂ «’‘≈ D@D Í∂˜

ÁΔ «Ò÷Δ «¬√ ‚≈«¬appleΔ «Úμ⁄ Ì◊Â

«√ßÿ Á∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í Á∂ «Ò÷∂ «Ú⁄≈apple

ÍÛ∑È Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ∂◊≈¢

D@D Íß«È¡ª ÁΔ ‚≈«¬appleΔ

Ì◊ «√ßÿ È∂ Ò≈‘Ωapple √À∫‡appleÒ ‹∂Ò∑

«Úμ⁄ D@D Íß«È¡ª ÁΔ ‚≈«¬appleΔ

«Ò÷Δ √Δ¢¡≈˜≈Á Ì≈apple Á∂ √∞ÍÈ∂ ȱß

ÒÀ ’∂ ¿∞È∑ªÈ∂ Ò≈‘Ωapple ‹∂Ò∑ «Úμ⁄ ‹Ø

¡Ω÷∂ «ÁÈ ◊∞‹≈apple∂ √È ¿∞√Á≈ ‘apple

«¬μ’ ÍÒ «¬√ ‚≈«¬appleΔ Á∂ «Úμ⁄ «Ò÷∂

Sandwell Wolverhampton

Birmingham & Solihull Plated

Vehicle available

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Recovery & Storage

Personal

Injury

Specialist

‘apple ¡μ÷apple «Úμ⁄ ’ÀÁ ‘À¢

¡ß◊apple∂˜Δ Â∂ ¿∞appleÁ± “⁄ «Ò÷Δ ◊¬Δ

√Δ ‚≈«¬appleΔ

Ì◊ «√ßÿ È∂ ‹∂Ò∑ «Úμ⁄ «ÏÂ≈¬∂

¡Ω÷∂ ÍÒª ¡Â∂ ’zªÂΔ’≈appleΔ¡ª Á∂

√ßÿappleÙ Á∂ Ï≈apple∂ ‹∂Ò∑ ‚≈«¬appleΔ È±ß

¡ß◊apple∂˜Δ «Úμ⁄ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈

√Δ¢¿∞√ «Úμ⁄ ¿∞appleÁ± Ì≈Ù≈ Á≈ ÚΔ

Ï‘∞ ÍzÔØ◊ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢Ì◊Â

«√ßÿ ’∞μfi «Ò÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È¢

«‹√Á∂ Ò¬Δ ¿∞È∑ªÈ∂ Ò≈‘Ωapple √À∫‡appleÒ

‹∂Ò∑ ÍzÙ≈√È ÂØ∫ ‚≈«¬appleΔ Óß◊Δ

√Δ¢¿∞Ê∂ ‘Δ AB √ÂßÏapple AIBI 鱧 ‹∂Ò∑

ÍzÙ≈√È È∂ ‚≈«¬appleΔ «ÁμÂΔ √Δ¢

’Δ ‘À ‚≈«¬appleΔ “⁄

«¬√ ‚≈«¬appleΔ «Úμ⁄ ¡‹Ø’Δ

ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ È±ß Ì◊ «√ßÿ ȱß

‹≈ȉ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ∂◊≈¢«¬√ «Úμ⁄

BC √≈Ò Á∂ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ Í±appleΔ

Ù÷√Δ¡Â È±ß √Ófi‰ Á≈ ÓΩ’≈

«ÓÒ∂◊≈¢‚≈«¬appleΔ «Úμ⁄ ¡ÓappleΔ’Δ ,

apple±√Δ ¡Â∂ Îappleª√Δ√Δ ’appleªÂΔ¡ª Á∂

Ï≈apple∂ «Úμ⁄ ÚΔ «Ò«÷¡≈ ‘À¢¿∞Ê∂ ‘Δ ,

¿∞È∑ªÈ∂ ¡ÓappleΔ’Δ ’ÚΔ ‹∂∫√Ò Ò≈Ú∂Ò

apple√∂Ò ÁΔ ’«ÚÂ≈ ÎzΔ‚Ó ÚΔ «Ò÷Δ

‘À¢¿∞È∑ªÈ∂ ¡≈Í‰Δ ‚≈«¬appleΔ «Úμ⁄

«¬√ ◊μÒ Á≈ «˜’apple ’ΔÂ≈ ‘À «’

¡≈˜≈ÁΔ Á∂ Ï≈¡Á «‘ßÁ∞√Â≈È «’‘Ø

«‹‘≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ ‘∞‰ ¡À⁄-AÏΔ ÚΔ˜≈ Ë≈apple’ ÍÂΔ-ÍÂÈΔ È±ß Úapple’ Íapple«Ó‡ È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊≈

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ “⁄ ‡appleßÍ ÍzÙ≈√È ¡À⁄-AÏΔ ÚΔ˜≈

Ë≈apple’ ÍÂΔ-ÍÂÈΔ Ò¬Δ Úapple’ Íapple«Ó‡ ıÂÓ ’appleÈ ÁΔ

ÔØ‹È≈ ω≈ «apple‘≈ ‘À, «‹√ È≈Ò ¡ÓappleΔ’≈ “⁄ apple«‘ apple‘∂

Òμ÷≈∫ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ “Â∂ Ï∞apple≈ ÍzÌ≈Ú ÍÀ √’Á≈ ‘À Õ ‡appleßÍ

ÍzÙ≈√È √≈Ï’≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ïapple≈’ ˙Ï≈Ó≈ Á∂

’≈apple‹’≈Ò ÁΩapple≈È ¿∞√ √Ó∂∫ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ 鱧 ıÂÓ

’appleÈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ «‹√ «‘ ¡À⁄-AÏΔ ÚΔ˜≈

Ë≈apple’ ÍÂΔ-ÍÂÈΔ È±ß Úapple’ Íapple«Ó‡ ‹≈appleΔ ‘Ø

‹≈∫Á≈ √Δ Õ Ô≈ÈΔ «’ ‘∞‰ ‹∂’apple ÍÂΔ ’ØÒ ¡À⁄-

AÏΔ ÚΔ˜≈ ‘À Â≈∫ ÍÂÈΔ È±ß ’ßÓ ’appleÈ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫

‘ØÚ∂◊Δ Õ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ÍÂÈΔ ’ØÒ ÚΔ˜≈ ‘؉ “Â∂ ÍÂΔ È±ß

Úapple’ Íapple«Ó‡ È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊≈ Õ ÎÀ‚appleÒ ¬∂‹ß√Δ Á∂ «¬’

¡«Ë’≈appleΔ È∂ ¿∞’ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ Õ «¬‘ Óß«È¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ «¬√ ’ÁÓ È≈Ò Òμ÷≈∫ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ “Â∂ ¡√apple

ÍÚ∂◊≈ Õ Ïapple≈’ ˙Ï≈Ó≈ Á∂ ’≈apple‹’≈Ò “⁄ ‹ΔÚÈ √≈ÊΔ È±ß

«¬ÈÀÒØ-Ï√Í≈ ÁΔ √±Ï≈¬Δ

’≈apple‹’≈apple‰Δ¡≈∫ ÁΔ √≈∫fiΔ ÏÀ·’ B ȱß

’∞apple±’Ù∂ÂappleÕ ◊·‹ØÛ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬ÈÀÒØ-Ï√Í≈ ÁΔ √≈∫fiΔ ÏÀ·’ B Ó¬Δ È±ß ‘ØÚ∂◊Δ

Õ «¬√ ÁΩapple≈È ÒØ’ √Ì≈ Â∂ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÁΔ apple‰ÈΔÂΔ ”Â∂ «Ú⁄≈apple ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬ÈÀÒØ √±Ï≈¬Δ ÍzË≈È ¡ÙØ’ ¡appleØÛ≈ ¡Â∂ Ï√Í≈ √±Ï≈¬Δ ÍzÌ≈appleΔ ‚≈.

ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ È∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÁØÚ∂∫

Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ «˜Ò∑≈ Úapple’apple≈∫ ÁΔ √≈∫fiΔ ÏÀ·’ Íß‹≈ÏΔ ËappleÓÙ≈Ò≈ ”⁄ ‘Ø¬Δ Õ ÏÀ·’

”⁄ apple≈‹ √Ì≈ √≈∫√Á apple≈Ó ’∞Ó≈apple ’ÙÔÍ, Ï√Í≈ «˜Ò∑≈ ÍzË≈È Ó≈È «√ßÿ, Ï√Í≈

ÍzÌ≈appleΔ appleØ‘Â≈Ù «√ßÿ appleß◊≈ È∂ ÚΔ «Ú⁄≈apple appleμ÷∂ Õ ¡ÙØ’ ¡appleØÛ≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬’

Ó¬Δ ÂØ∫ ¡À√.Ú≈¬Δ.¡ÀÒ., Á≈Á±Í∞apple ÈÒÚΔ È«‘apple, √Ú≈ÓΔÈ≈ÊÈ «appleÍØapple‡ Ò≈◊±

’appleÈ, ˆappleΔÏ «’√≈È ¡Â∂ Ó˜Á±apple≈∫ Á∂ ’apple‹∂ Ó≈¯ ’appleÈ È±ß ÒÀ ’∂ Í≈apple‡Δ È∂ ‹Ø

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ‘∞‰ «¬‘ ¡ßÁØÒÈ «¬ÈÀÒØ-Ï√Í≈ ◊·ÏßËÈ ⁄Ò≈Ú∂◊≈ Õ

«¬’ Ó¬Δ È±ß «ÌÚ≈ÈΔ ÂØ∫ Ù∞apple± ‘؉ Ú≈Ò∂ «¬√ ‹∂Ò∑ ÌappleØ ¡ßÁØÒÈ ÁΔ ÒÛΔ ”⁄ AH

Ó¬Δ È±ß ’∞apple±’Ù∂Âapple Á∂ ÊΔÓ Í≈apple’ “⁄ ◊·ÏßËÈ ÁΔ «¬’ «ÚÙ≈Ò «˜Ò∑≈ ÍμËappleΔ appleÀÒΔ

‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁØÚ∂∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ Úapple’apple √≈∫fiΔ «◊ïÂ≈appleΔ Á∂‰◊∂ Õ

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Ï∞μ„Δ Ï∂Ï∂ Á≈ Á∂‘≈∫Â

‡Ø’Δ˙Õ Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ √Ì ÂØ∫ Ϙ∞apple◊ Ó«‘Ò≈ Á≈ Áμ÷‰Δ ‹≈Í≈È «Úμ⁄ ¡’≈Ò

⁄Ò≈‰≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ¿∞Óapple AAG √≈Ò √Δ¢ ÈÏΔ

Á≈ ‹ÈÓ ⁄≈apple ¡◊√ AI@@ «Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ ¿∞√ Á∂

AF@ ÂØ∫ ÚμË ÚßÙ‹ ‘È¢ ¿∞√ Á≈ Ù«‘apple «’’≈¬Δ ‹≈Í≈È Á∂

⁄≈apple ÁΔÍ≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Áμ÷‰Δ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ‘À¢ ’appleΔÏ √μÂ

Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ Ú≈«¬Ò‡ Ïz≈¿∞È ÁΔ ‹ÓÀ’≈ «Úμ⁄ ÓΩ ‘جΔ

√Δ¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓΩ ÚΔ AAG √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ √Δ¢

¡ÓappleΔ’≈ √«Ê “◊∂appleØÈØÒ≈‹Δ «apple√apple⁄ ◊apple∞μÍ“ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‘∞‰ ‹≈Í≈È

«Úμ⁄ ‘Δ «¬μ’ ¡«‹‘Δ ¡Ωapple ‘À «‹√ ÁΔ ¿∞Óapple AAF √≈Ò ‘À¢ ‘∞‰ ¿∞‘

Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ √Ì ÂØ∫ Ϙ∞apple◊ ¡Ωapple ‘À¢ ¿∞√ Á≈ È≈∫ «ÙÔØ ÔØ«ÙÁ≈ ‘À¢

Úapple’ Íapple«Ó‡ Á∂‰ Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ 鱧 ıÂÓ ’appleÈ È≈Ò

G@@@@ ÂØ∫ ÚμË ¡À⁄-D ÚΔ˜≈ Ë≈apple’ ÍzÌ≈«Ú ‘؉◊∂,

«‹È∑≈∫ ’ØÒ Úapple’ Íapple«Ó‡ ‘À Õ ¡À⁄-D ÚΔ˜≈ ¡À⁄-AÏΔ

ÚΔ˜≈ ÚΔ˜≈ Ë≈apple’ Á∂ ‹ΔÚÈ √≈ÊΔ È±ß ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈

‘À Õ «¬È∑≈∫ “⁄ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ “⁄ Í∂Ù∂Úapple

Òμ÷≈∫ Ì≈appleÂΔ Ì≈appleÂΔ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬‘ Úapple’ ‹≈∫

Úapple’ Íapple«Ó‡ ˙Ï≈Ó≈ ÍzÙ≈√È Á∂ ’≈apple‹’≈Ò

‘؉◊∂ ÍzÌ≈«Ú “⁄ ‹≈appleΔ «ÚÙ∂Ù ¡≈Á∂Ù ˜appleΔ¬∂ «Ó«Ò¡≈ √Δ Õ

«¬√ «ÚÚ√Ê≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Î≈«¬Á≈

Ì≈appleÂΔ-¡ÓappleΔ’Δ¡≈∫ 鱧 «Ó«Ò¡≈ √Δ Õ A Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË

¡À⁄-D ÚΔ˜≈ Ë≈apple’≈∫ 鱧 «¬√ «ÈÔÓ Â«‘ Ò≈Ì «ÓÒ

⁄∞μ’≈ ‘À Õ ˙Ï≈Ó≈ ÍzÙ≈√È Á∂ B@AE Á∂ «ÈÔÓ ¡È∞√≈apple

¡À⁄-AÏΔ ÚΔ˜≈ Ë≈apple’≈∫ Á∂ ‹ΔÚÈ √≈ÊΔ¡≈∫ 鱧 Úapple’

Íapple«Ó‡ ÁΔ «¬‹≈˜Â √Δ, Í«‘Ò≈∫ ¿∞‘ «’√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ

ÈΩ’appleΔ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ √È Õ

07958-320-320 07929-673-710

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

Email : inforoyalclaims.com.uk | Web. www.royalclaims.co.uk


8 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Á∂Ù √Û «apple‘À, ÓØÁΔ È±ß Ó∞Û ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ Ï‰È ÁΔ «⁄ßÂ≈-apple≈‘∞Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ È±ß «√appleÎ ¡≈͉∂ Ó∞Û ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ Ï‰È È≈Ò √appleØ’≈apple ‘À, Á∂Ù

”⁄ ¡Ωappleª È≈Ò ‘Ø apple‘∂ ‹Ïapple ‹È≈‘

‹ª Á«Òª ”Â∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ ˜∞ÒÓª Ï≈apple∂

¿∞‘ «√appleÎ ⁄∞μÍ Ë≈apple ÒÀ∫Á∂ ‘È¢

’ª◊apple√ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂

«ÁμÒΔ Á∂ Â≈Ò’‡Øapple≈ √‡∂‚Δ¡Ó ”⁄

apple≈Ù‡apple«Ú¡≈ÍΔ Ó∞«‘ßÓ “√ß«ÚË≈È

Ï⁄≈˙” ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ’apple«Á¡ª ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ”Â∂ «Âμı≈ ‘ÓÒ≈ ÏØÒ«Á¡ª

¿∞’ «Ï¡≈È «ÁμÂ≈¢ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ

È∂ Ì≈‹Í≈ ”Â∂ √≈apple∂ √ß«ÚË≈È’

√ß√Ê≈Ȫ ”⁄ ¡≈apple. ¡À√. ¡À√. Á∂ ÒØ’

«Ï·≈ ’∂ √ß√Ê≈Ȫ 鱧 ÏappleÏ≈Á ’appleÈ

Á≈ «¬Ò˜≈Ó Ò≈¿∞∫«Á¡≈ «’‘≈ «’

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ 鱧 ’∞⁄«Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À ¡Â∂ √ß√Á 鱧 ÏßÁ appleμ«÷¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À¢ ‘≈Ò ”⁄ ıÂÓ ‘ج∂ Ï‹‡

«¬‹Ò≈√, «‹√ Á∂ Á±‹∂ ÍÛ≈¡ ”⁄

appleΩÒ∂-appleμÍ∂ ’≈appleÈ ’Ø¬Δ ’ßÓ È‘Δ∫ ‘Ø

√«’¡≈, Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áß«Á¡≈ apple≈‘∞Ò

◊ªËΔ È∂ «’‘≈ «’ ¡≈Ó ÂΩapple ”Â∂

«ÚappleØËΔ «Ëapple √ß√Á ⁄μÒ‰ ”⁄

¡«Ûμ’≈ Í≈¿∞∫ÁΔ ‘À Íapple Í«‘ÒΔ Ú≈apple

‘À «’ √apple’≈apple È∂ √ß√Á 鱧 appleØ’

appleμ«÷¡≈ ‘À¢

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ “√ß«ÚË≈È Ï⁄≈˙

Ó∞«‘ßÓ” 鱧 ¡◊Ò∂ √≈Ò Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ ‹À¡ßÂΔ (AD

¡ÍzÀÒ) Âμ’ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈,

«‹√ ”⁄ √apple’≈apple ÚÒØ∫ √ß«ÚË≈È

«ıÒ≈¯ ’ΔÂΔ¡ª ’≈appleÚ≈¬Δ¡ª ȱß

ÒØ’ª Âμ’ Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

’ª◊apple√ «¬√ Ó∞«‘ßÓ ˜appleΔ¬∂ Á∂Ù Á∂

AG ¯Δ√ÁΔ Á«Ò ÂÏ’∂ 鱧 ¡≈͉∂

Quot

’≈∫◊apple√ ÚÒØ∫ √ß«ÚË≈È Ï⁄≈˙ Ó∞«‘ßÓ ÁΔ Ù∞apple±¡≈Â

È≈Ò Ó∞Û ‹ØÛÈ Á≈ ÔÂÈ ’apple apple‘Δ

‘À¢ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚÒØ∫ Ó≈apple⁄ ”⁄

¡À√. √Δ./¡À√. ‡Δ. ’≈ȱßÈ ”⁄ ’ΔÂΔ

ÂappleÓΔÓ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ª◊apple√ ÚÒØ∫

Ì≈‹Í≈ ”Â∂ Á«Ò «ÚappleØËΔ ‘؉ Á≈

«¬Ò˜≈Ó Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ, «‹√

鱧 ‘∞‰ Ó∞«‘ßÓ Ï‰≈ ’∂ Á∂Ù Ìapple Á∂ ‘apple

«¬Ò≈’∂ ”⁄ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

Â≈Ò’‡Øapple≈ √‡∂‚Δ¡Ó ”⁄ ¡≈͉∂

Ì≈Ù‰ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ‘Δ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÁΔ «Ò÷Δ «’Â≈Ï “’appleÓÔØ◊Δ” ”⁄Ø∫

Ò¬∂ ÙÏÁª È≈Ò ’apple«Á¡ª apple≈‘∞Ò

◊ªËΔ È∂ «’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á≈

Óßȉ≈ ‘À «’ ÒØ’ª Á≈ ÓÀÒ≈ „Ø‘‰

Ú≈Ò≈ Ú≈ÒÓΔ«’ √Ó≈‹ «¬‘ ’ßÓ

«√appleÎ ¡≈͉≈ Í∂‡ ÌappleÈ Ò¬Δ È‘Δ∫,

√◊Ø∫ ¡«Ë¡≈ÂÓ Ú‹Ø∫ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈

‘À¢ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂ Á«Òª ÍzÂΔ

¡«‹‘Δ √Ø⁄ appleμ÷‰ Á≈ ‘Ú≈Ò≈

«Áß«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬‘Δ ’≈appleÈ ‘À «’

Á∂Ù Á∂ Á«Ò ÓØÁΔ ÂØ∫ È≈apple≈˜ ‘È¢

Á«Òª È≈Ò ‘ج∂ ˜∞ÒÓª Ò¬Δ apple≈‘∞Ò

◊ªËΔ È∂ ¿±È≈, ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù, ÓμË

ÍzÁ∂Ù ¡Â∂ Ó‘ªapple≈Ù‡apple Á≈ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple

¿∞Âapple ’ØappleΔ¡≈ È∂ ’ΔÂ≈ ÍzÓ≈‰±ß

‡À√‡ ÏßÁ ’appleÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È

«√˙ÒÕ ¿∞Âapple ’ØappleΔ¡≈ ÁΔ

√μÂ≈Ë≈appleΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ ’∂∫ÁappleΔ ’Ó∂‡Δ ÁΔ

ÏÀ·’ «Úμ⁄ «¬‘ ÎÀ∫√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈

‘À «’ ‘∞‰ ‘Øapple ÍzÓ≈‰±ß ‡À√‡ È‘Δ∫ ’ΔÂ∂

‹≈‰◊∂¢ ÍzÓ≈‰±ß ‡À√‡ Ú≈ÒΔ √≈¬Δ‡ ȱß

ÚΔ ÏßÁ ’appleÈ ÁΔ ÔØ‹È≈ ‘À¢ È≈appleÊ

’ØappleΔ¡≈ Á∂ Â≈È≈Ù≈‘ È∂ «’‘≈, √≈ȱß

‘∞‰ ‘Øapple ÍzÓ≈‰±ß ‡À√‡ ’appleÈ ÁΔ ‹apple±appleÂ

È‘Δ∫ ‘À¢ √≈‚Δ «È¿±’ÒΔ¡apple ‡À√‡

√≈¬Δ‡ Á≈ «ÓÙÈ Í±apple≈ ‘Ø ⁄∞μ«’¡≈ ‘À¢

È≈appleÊ ’ØappleΔ¡≈ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

«¬‘ ÿØÙ‰≈ «¬√ √Ó∂∫ Ï‘∞Â

¡«‘ÓΔ¡Â appleμ÷ÁΔ ‘À «’¿∞∫«’ Ï‘∞Â

‹ÒÁΔ ‘Δ ¡ÓappleΔ’≈, È≈appleÊ ’ØappleΔ¡≈

¡Â∂ √≈¿±Ê ’ØappleΔ¡≈ Á∂ Áapple«Ó¡≈È

◊μÒÏ≈ Á≈ ÈÚ≈∫ ÁΩapple Ù∞apple± ‘؉ Ú≈Ò≈

‘À¢ È≈appleÊ ’ØappleΔ¡≈ Á∂ «¬√ ¡ÀÒ≈È ÂØ∫

Ï≈¡Á ¡ÓappleΔ’Δ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈÒ‚

‡appleßÍ È∂ ‡ÚΔ‡ ’apple ’∂ «’‘≈ ‘À «’

¿∞Âapple ’ØappleΔ¡≈ √Ó∂ ͱappleΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á∂

Ò¬Δ «¬‘ ⁄ß◊Δ ıÏapple ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ È∂ «¬‘

ÚΔ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ «’Ó ‹Ø∫◊ È≈Ò

‘؉ Ú≈ÒΔ Ó∞Ò≈’≈Â È±ß ÒÀ ’∂

¿∞ÂÙ≈«‘ ‘È¢ ¡ÓappleΔ’≈ ¡Â∂ È≈appleÊ

’ØappleΔ¡≈ «Ú⁄’≈apple Ó∞Ò≈’≈ ’appleÚ≈¿∞‰

«Úμ⁄ √≈¿±Ê ’ØappleΔ¡≈ È∂ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈

«ÈÌ≈¬Δ ‘À¢ ¿∞Âapple ’ØappleΔ¡≈ ÁΔ Ó∞μ÷

«È¿±˜ ¬∂‹ß√Δ ¡È∞√≈apple , apple≈Ù‡appleΔ

Ó∞μ«Á¡≈∫ Â∂ Á∂Ù Á≈ ÎØ’√ ÏÁÒ «apple‘≈

‘À ¡Â∂ ¡appleÊ«ÚÚ√Ê≈ «Úμ⁄ ӘϱÂΔ

Â∂ «Ë¡≈È «ÁμÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

Â≈È≈Ù≈‘ «’Ó ‹Ø∫◊ È∂ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄

¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ appleΔ √ØÒ ‹± 鱧 Îapple√‡

Ò∂‚Δ ÿث٠’ΔÂ≈ ‘À¢

w w w.theasianindependent.co.uk

”Â∂ «˜’apple ’apple«Á¡≈ «’‘≈ «’

Á«Òª ”Â∂ ¬∂È∂ ˜∞ÒÓ ‘؉ ”Â∂ ÚΔ

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ ÒßÓΔ ⁄∞μÍΔ Ë≈appleΔ

‘Ø¬Δ ‘À¢

Á∞ÈΔ¡≈ ”⁄ «Áμı ÷apple≈Ï ’ΔÂΔ

apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂ G@ √≈Òª ”⁄ ‘ج∂

’¬Δ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ¡ª Á∂ ’≈apple‹’≈Òª

Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áß«Á¡ª «‹√ ”⁄ È≈

«√apple¯ È«‘apple± ¡Â∂ Èapple«√Ó∑≈ apple≈˙ Á≈

«˜’apple √Δ, √◊Ø∫ ¡‡Ò «Ï‘≈appleΔ

Ú≈‹Í≈¬Δ Á≈ ÚΔ Èª¡ ÒÀ∫«Á¡ª

«’‘≈ «’ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple Á∂ ÒØ’ √¯Ò

Òؒª«apple’ Á∂Ù Ú‹Ø∫ Ì≈apple ÚμÒ

Ú∂÷Á∂ √Δ Íapple ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÓØÁΔ Á∂ D

√≈Ò Á∂ √≈ÙÈ È∂ «¬√ «Áμ÷ ȱß

ÏappleÏ≈Á ’apple «ÁμÂ≈ ‘À, ‹Á«’ ‘∞‰

Á∞ÈΔ¡≈ ”⁄ «√appleÎ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡ª

¡Â∂ Á«Òª ”Â∂ ˜∞ÒÓª ÁΔ ⁄apple⁄≈

‘∞ßÁΔ ‘À¢

«√appleÎ ÓØÁΔ ’appleÁ∂ ‘È “ÓÈ ’Δ

Ï≈”: apple≈‘∞Ò È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ Á∂ “ÓÈ ’Δ Ï≈”

ÍzØ◊apple≈Ó Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áß«Á¡ª «’‘≈

«’ ¿∞‘ (ÓØÁΔ) «√apple¯ ¡≈͉∂ “ÓÈ ’Δ

Ï≈” ’appleÁ∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Á∂ ÓßÂappleΔ¡ª

Âμ’ È±ß ÚΔ ◊μÒ ‹ª √Ú≈Ò ’appleÈ ÁΔ

«¬˜≈‹Â È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹ªÁΔ¢ apple≈‘∞Ò

È∂ «’‘≈ «’ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘À «’

¡≈¬Δ. ¡ÀÓ. ¡ÀÎ. ÁΔ Ó∞÷Δ È∂ «’‘≈

«’ Ì≈apple ”⁄ ¡Ωappleª Ò¬Δ √‘Δ ’ßÓ

È‘Δ∫ ‘Ø «apple‘≈¢ ’ª◊apple√ ÍzË≈È È∂

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ D ‹μ‹ª ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ

ÍzÀμ√ ’≈ȯappleß√ Á≈ ÚΔ «˜’apple

’apple«Á¡≈ «’‘≈ «’ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘À

«’ ‹μ‹ ‹ÈÂ≈ ’ØÒ «È¡ª ÁΔ ◊∞‘≈apple

Ò≈ apple‘∂ ‘È¢

¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple ÁΔ

«¯ÒÓ “’∂√appleΔ” Á∂

√Àμ‡ ”Â∂ Òμ◊Δ ¡μ◊

Ó∞ßϬΔÕ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple ÁΔ ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ «¯ÒÓ ’∂√appleΔ Á∂ √Àμ‡ ”Â∂ ¡μ◊

Òμ◊‰ ÁΔ ıÏapple ‘À Õ Áμ«√¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ Ó‘≈apple≈Ù‡apple ’∂ Ú≈¬Δ ”⁄

⁄μÒ apple‘Δ «¬√ «¯ÒÓ Á∂ √Àμ‡ ”Â∂

«Ì¡≈È’ ¡μ◊ Òμ◊ ◊¬Δ Õ «¯ÒÓ

ÁΔ Ô±«È‡ ’Ò≈¬ΔÓÀ’√ Ù±‡ ’apple apple‘Δ

√Δ Õ ıÏapple≈∫ ¡È∞√≈apple ‘≈Á√∂ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈apple √Àμ‡ ÂØ∫ ‹≈

⁄∞μ’∂ √Δ Õ «˜apple’ÔØ◊ ‘À «’ ¡’Ù∂ ÁΔ

«¬‘ «¯ÒÓ ’≈¯Δ ⁄apple«⁄ apple‘Δ ‘À Õ

√≈apple≈◊Û∑Δ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ”Â∂ ¡≈Ë≈«appleÂ

«¬√ «¯ÒÓ È±ß ÒÀ ’∂ ¡’Ù∂ ’≈¯Δ

¿∞ÂÙ≈«‘ ‘È «¬√ «¯ÒÓ “⁄

ÍzΔÈΔÂΔ ⁄ØÍÛ≈ ÚΔ ’ßÓ ’apple apple‘Δ ‘À

Ó∞‘μÒ∂ ”⁄ Ì≈‹Í≈ È∂Â≈Ú≈∫ Á≈ ¡≈¿∞‰≈ ÓÈ∑≈ ‘À,

«¬μÊ∂ Ï‘±-Ï∂‡Δ¡≈∫ ‘È : Ô±ÍΔ ”⁄ Ò◊∂ ÍØ√‡apple

«¬Ò≈‘≈Ï≈Á Õ Ô±ÍΔ «Úμ⁄ ÚμË

apple‘∂ ¡Íapple≈Ë ¡Â∂ ÏÒ≈Â’≈apple ÁΔ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ ÂØ∫ Á∞μ÷Δ ‘ج∂ ÒØ’≈∫ È∂

«ÙÚ’∞μ‡Δ Á∂ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ÏΔ‹∂ÍΔ

√apple’≈apple Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ Ò¬Δ ÈÚ≈∫

ÂappleΔ’≈ ¬Δ‹≈Á ’ΔÂ≈ ‘À¢ Ó∞‘μÒ≈

Ú≈√Δ¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ÿapple≈∫ Á∂ Ï≈‘apple

ÍØ√‡apple Ò◊≈¬∂ ‘È, «‹ßÈ∑≈∫ «Úμ⁄

«Ò«÷¡≈ ‘À «’ Ì≈‹Í≈ Á∂ È∂Â≈Ú≈∫

¡Â∂ Úapple’apple≈∫ Á≈ Ó∞‘μÒ∂ «Úμ⁄

¡≈¿∞‰≈ ÓÈ∑≈∫ ‘À «’¿∞∫«’ «¬μÊ∂

Ïμ⁄Δ¡≈∫ ¡Â∂ Ó«‘Ò≈Ú≈∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫

‘È¢

Á∂Ù «Úμ⁄ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄

‘Ø¬Δ¡≈∫ ÏÒ≈Â’≈apple ÁΔ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ «Úμ⁄ «‹√ Âapple∑≈∫ Ì≈‹Í≈

È∂Â≈Ú≈∫ Á≈ È≈Ó ¡≈ «apple‘≈ ‘À, «¬√

’apple’∂ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ Á∂ ÓÈ≈∫ «Úμ⁄

¡ΩappleÂ≈∫ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ 鱧 ÒÀ ’∂ ‚apple

¡Â∂ «⁄ßÂ≈ ‘À¢ «‹√ ’≈apple‰ ¿∞È∑≈∫ È∂

¡≈͉∂ ÿapple≈∫ Á∂ Ï≈‘apple «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂

ÍØ√‡apple Ò◊≈¬∂ ‘È¢

ÚappleȉÔØ◊ ‘À «’ Ô±ÍΔ Á∂

¿∞È≈Ú «Úμ⁄ ÏΔ‹∂ÍΔ «ÚË≈«¬’

’∞ÒÁΔÍ «√ßÿ Â∂ «¬μ’ ¡Ωapple È∂

ÏÒ≈Â’≈apple Á≈ ¡≈appleØÍ Ò◊≈«¬¡≈

‘À¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ Ô±ÍΔ Í∞«Ò√

ÚμÒØ∫ «ÈÌ≈¬Δ ◊¬Δ ̱«Ó’≈ Â∂

«¬Ò≈‘≈Ï≈Á ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂

Èapple≈˜◊Δ ‹≈«‘apple ’ΔÂΔ ‘À¢ ‹ÁØ∫

‹ÈÂ≈ «Úμ⁄ ÔØ◊Δ √apple’≈apple Á∂

«÷Ò≈¯ ◊∞√≈ Úμˉ Ò◊≈ Â≈∫ «¬√

’∂√ ÁΔ ‹≈∫⁄ Á≈ «‹ßÓ≈ √ΔÏΔ¡≈¬Δ

鱧 √Ω∫Í «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

‹ßÓ±-’ÙÓΔapple Á∂ ’·±¡≈ «Úμ⁄

ÚΔ H √≈Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ È≈Ò Óß«Áapple

«Úμ⁄ ‘ج∂ ◊À∫◊apple∂Í È∂ ‘ÀÚ≈ÈΔ¡Â

¡Â∂ ÈΔ⁄Â≈ ÁΔ¡≈∫ √≈appleΔ¡≈∫ ‘Δ

‘μÁ≈∫ Í≈apple ’apple «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È¢ ¿∞√

ÂØ∫ ÚΔ ÚμË Á∞μ÷Á≈«¬’ ‘À, ¡≈appleØÍΔ

ÒØ’≈∫ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ «Âappleß◊∂ ÒÀ ’∂

ÏΔ‹∂ÍΔ Íμ÷Δ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ’μ«„¡≈

«◊¡≈ ‹Ò±√ √Δ¢ ¿∞√ ÂØ∫ ÚΔ ÚμË

ÙappleÓÈ≈’ ◊μÒ ‘À , apple≈‹ Á∂ ÁØ

ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á≈ «¬√ ‹Ò±√ «Úμ⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉≈¢

«¬√ Ò¬Δ Á∂Ù Á∂ ÒØ’≈∫ ÚμÒØ∫

¡≈͉∂ ÿapple≈∫ Á∂ Ï≈‘apple ¡«‹‘∂

ÍØ√‡apple Ò◊≈¿∞‰≈ ◊μÒ ȑΔ∫ ‘À,

√◊Ø∫ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ‹≈ÒÓ≈È≈∫ ¡Â∂

’ØfiΔ¡≈∫ ‘apple’Â≈∫ ’appleÈ Ú≈Ò∂

¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ 鱧 ¡«‹‘Δ¡≈∫ √÷Â

√‹≈Ú≈∫ Á∂‰Δ¡≈∫ ⁄≈‘ΔÁΔ¡≈∫ ‘È

Â≈∫ «’ Ì«Úμ÷ «Úμ⁄ Ïμ⁄Δ¡≈∫ ¡Â∂

¡ΩappleÂ≈∫ Â∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple

鱧 appleØ«’¡≈ ‹≈ √’∂¢

÷μ‡≈ «√ßÿ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡≈¬∂ ¡Á≈ÒÂΔ ¯À√Ò∂ ÂØ∫ Ï∂⁄ÀÈ

Â∂ Íz∂Ù≈È È˜apple ¡≈«¬¡≈ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ÚÒØ∫ ÷μ‡≈ «√ßÿ 鱧 «Îapple ÂØ∫ «Ï¡≈È

Áapple‹ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â «ÁμÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ ’≈ÎΔ Ï∂⁄ÀÈ Â∂ Íz∂Ù≈È

Șapple ¡≈¿∞‰ Òμ◊∂ ‘È Õ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂ B Ú’ΔÒ≈∫ È∂

¡μ‹ appleØ‘Â’ √«Ê √∞È≈appleΔ¡≈ ‹∂Ò∑ “⁄ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó

apple‘ΔÓ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’apple ’∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ √ÏßËΔ ¡≈¬∂

¡Á≈ÒÂΔ ¯À√Ò∂ Â∂ ¿∞È∑≈∫« ıÒ≈Î ⁄μÒ apple‘∂ ‘Øapple

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ √ÏßËΔ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È≈Ò «Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple≈

’apple«Á¡≈∫ ¡◊Ò∂appleΔ apple‰ÈΔÂΔ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ ‘À Õ ¿∞ÓΔÁ

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À «’ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ 鱧 ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ Á∂ Ú’ΔÒ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ “⁄ ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰◊∂ Õ ÏΔÂ∂

«ÁÈ ÷μ‡≈ «√ßÿ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ ¯À√Ò∂ ÂØ∫

Ï≈¡Á ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ È≈Ò ¿∞√ Á∂ Ï∂‡∂ ‹√ÓΔ «¬ß√≈∫, ¿∞√

ÁΔ Ó≈Â≈, ¤Ø‡Δ Ï∂‡Δ Â∂ Úμ‚∂ ‹Ú≈¬Δ È∂ Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔ

Â∂ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple È≈Ò

‹≈apple‹ ¡À⁄.‚Ï«Ò¿±.

Ï∞Ù ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ıÒ

«‘¿±√‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ √≈Ï’≈

apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‹≈apple‹ ¡À⁄.‚Ï«Ò¿±.

Ï∞Ù È±ß «√‘ ‹≈∫⁄ Ò¬Δ «‘¿±√‡È

Á∂ «¬’ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈ıÒ

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ Í«appleÚ≈apple’

Ï∞Ò≈apple∂ «‹Ó ÓÀ’◊z≈Ê È∂ «¬μÊ∂

Áμ«√¡≈ «’ IC √≈Ò Á∂ Ï∞٠ȱß

«‘¿±√‡È Ó∂ÊØ«‚√‡ ‘√ÍÂ≈Ò “⁄

Á≈ıÒ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ Ï∞٠ȱß

√«È⁄appleÚ≈apple 鱧 ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ Á∂

¡ß«ÂÓ √ß√’≈apple ÓΩ’∂ ÚΔÒ⁄∂¡apple “Â∂

Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ √Δ «‹È∑≈∫ Á≈ ÏΔÂ∂

Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 «Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬Ò≈‹ Á≈ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«√‘ ”Â∂ ¡√apple ‘Ø «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘

·Δ’ ‘Ø apple‘∂ ‘È¢

Ó∞Ò≈’≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷μ‡≈ «√ßÿ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ‘≈¬Δ’Øapple‡

Á∂ ¡≈¬∂ ¯À√Ò∂ Ï≈apple∂ ÍÂ≈ Òμ◊‰ “Â∂ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ ’≈ÎΔ

Íz∂Ù≈È È˜apple ¡≈ apple‘∂ ‘È Õ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÚÒØ∫

¿∞È∑≈∫ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á∂

ÁØ Ú’ΔÒ≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔ Â∂ «¬√ ͱapple∂

Ó≈ÓÒ∂ √ÏßËΔ «Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple≈ ’ΔÂ≈ Õ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À

«’ ÷μ‡≈ «√ßÿ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ Á≈ √≈Ï’≈ ‚apple≈¬ΔÚapple ‘À, ‹Ø

‚∂apple∂ Á∂ ÓÀÈ∂‹apple apple‰‹Δ «√ßÿ Â∂ ÍμÂapple’≈apple apple≈Ó⁄ßÁapple

¤ÂappleÍÂΔ ÁΔ ‘μ«Â¡≈ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. Á≈ Ó∞÷

◊Ú≈‘ √Δ Õ ¿∞‘ Í«‘Ò≈∫ ‚∂apple≈ Ó∞÷Δ« ıÒ≈Î ◊Ú≈‘Δ Á∂‰

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ «Ï¡≈È≈∫ ÂØ∫ Ó∞’apple «◊¡≈ √Δ, Íapple ‚∂apple≈

Ó∞÷Δ È±ß √≈ËÚΔ¡≈∫ È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ “⁄ B@

√≈Ò ÁΔ √˜≈ ‘؉ Â∂ ‹∂Ò∑ “⁄ Ì∂‹∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷μ‡≈

«√ßÿ È∂ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ.¡Á≈Ò “⁄ Ó∞Û ÂØ∫ ◊Ú≈‘Δ Á∂‰

Ò¬Δ B ¡apple˜Δ¡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ √È Õ


9 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ

鱧 √Óapple«Í ⁄∂ÂÈ≈ Ó≈apple⁄

¯Â«‘◊Û∑ √≈«‘ÏÕ √ß«ÚË≈È

«ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈. ÏΔ ¡≈apple ¡ßÏ∂‚’apple Á≈

‹ÈÓ «Á‘≈Û≈ «˜Ò∑∂ ”⁄ Úμ÷ Úμ÷

ʪ¬Δ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÓΩ’∂

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple √ØÙÒ

√∞√≈«¬‡Δ Íß‹≈Ï ÚμÒØ∫ √±Ï≈ ÍzË≈È

apple≈‹∂Ù ÓÈ⁄ßÁ≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

‹ÈÓ «ÁÚ√ 鱧 √Óapple«Í ⁄∂ÂÈ≈

Ó≈apple⁄ ’μ«„¡≈ «◊¡≈¢ «¬√ «Úμ⁄

¡È∞√±«⁄ ‹≈ÂΔ Úapple◊ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

«¬Ò≈’∂ ÁΔ¡ª ‘Øapple ¿∞μÿΔ¡ª

Ùı√Δ¡Âª È∂ «Ùapple’ ’ΔÂΔ¢ Ó≈apple⁄

«Úμ⁄ ÏÀ∫’ «¬ßÍÒ≈¬Δ˜ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ

ÁΔ ’Ø¡≈apple‚ΔÈ∂ÙÈ ’Ó∂‡Δ Á∂ «‚͇Δ

‹ÈappleÒ √’μÂapple Ì≈apple Èapple∂Ù ÚÀÁ

Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È, apple≈Ù‡appleΔ Ú≈ÒÓΔ«’

√Ì≈ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ’∞ÒÁΔÍ «√ßÿ

√‘ØÂ≈, ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Á«Ò ¯apple߇ Á∂

¡≈◊± ‘appleÚ∂Ò «√ßÿ Ó≈ËØÍ∞apple ¡Â∂

¡À‚ÚØ’∂‡ ’ÓÒ‹Δ Ó쇱 «ÚÙ∂Ù

Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ Ù≈ÓÒ ‘ج∂¢ «¬‘

Ó≈apple⁄ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ √apple«‘ßÁ ÂØ

appleÚ≈È≈ ‘Ø ’∂ √apple«‘ßÁ Á∂ Úμ÷ Úμ÷

Ï≈˜≈appleª «Úμ⁄Ø∫ ‘∞ßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈

¯Â«‘◊Û∑ √≈«‘Ï Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈

¡ßÏ∂‚’apple Á∂ Ï∞μ ¡μ◊∂ Ùapple˪‹ÒΔ

Á∂‰ ¿∞Íappleß √Ó≈Í ‘Ø«¬¡≈¢ «¬√

ÓΩ’∂ √zΔ ÚÀÁ ¡Â∂ √zΔ √‘ØÂ≈ È∂

√ßÏØËÈ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple ◊appleΔÏ ¡Â∂ ˜apple±appleÂÓßÁª Á∂

Ó√Δ‘≈ √È¢ «¬√ ÓΩ’∂ √∞÷ÓΔÂ

√∞μ÷Δ, ÌØÒ≈ apple≈ÓÁ≈√ È◊apple,

’appleÓ‹Δ «√ßÿ, ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ,

◊∞appleÂ∂‹ «√ßÿ, Íz∂Ó ’∞Ó≈apple, ¡«ÈÒ

’∞Ó≈apple, apple‰‹Δ «√ßÿ Âapple÷≈‰

Ó≈‹apple≈, «◊appleË≈appleΔ Ò≈Ò, apple≈‹∂Ù

’∞Ó≈apple Â∂ ‘Øapple ÚΔ ‘≈˜apple √È¢ ¿∞Ëapple

◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ È∂

√’μÂapple ‹ÈappleÒ «’zÙÈ «√ßÿ,

⁄∂¡appleÓÀÈ ◊∞Ò˜≈apple «√ßÿ ËΔappleÍ∞apple,

¿∞Í ⁄∂¡appleÓÀÈ Ó∂Ò «√ßÿ ‡Ω‘Û≈ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ‚≈. ÏΔ.¡≈apple.

¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ‹ÈÓ «Á‘≈Û≈

ÓÈ≈«¬¡≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

√≈鱧 Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂ Áapple√≈¬∂ Ó≈apple◊

“Â∂ ⁄μÒ«Á¡ª ÍÛ∑Ø, √ß◊«·Â ‘ØÚØ

¡Â∂ ‘μ’ª Ò¬Δ √ßÿappleÙ ’appleÈ Ò¬Δ

Íz∂«apple ’ΔÂ≈¢

«Íß‚ ÓØ÷∂ ”⁄ ‚≈: ÏΔ.¡≈apple.¡ßÏ∂‚’apple

Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈«¬¡≈

«’ÙÈ◊Û∑Õ Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈ Â∂ ◊appleΔϪ Á∂

Ó√Δ‘≈ ‚≈: ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ABGÚª ‹ÈÓ «ÁÈ

«Íß‚ ÓØ÷∂ «Ú÷∂ √Ó±‘ ◊z≈Ó Íß⁄≈«¬Â, √Ó±‘ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ÚÒØ∫

√Ó±‘ È◊apple Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂

‚≈: √∞«appleßÁappleÍ≈Ò apple≈‰≈ √appleÍß⁄, Ò≈ÒΔ ÓØ÷≈ ÍzË≈È Ì≈appleÂ

Ó∞’ÂΔ ÓØapple⁄≈ (’appleÂ≈appleÍ∞apple) ¡≈«Á ÚÒØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂

‹ΔÚÈ √ßÿappleÙ ”Â∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈¿∞∫«Á¡ª Õ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫

Áapple√≈¬∂ Ó≈apple◊ ”Â∂ ⁄μÒ‰ Ò¬Δ ÚΔ Íz∂«apple¡≈ Õ «¬√ ÁΩapple≈È

÷∂‚ª Â∂ ÍÛ∑≈¬Δ Á∂ ÷∂Âapple ”⁄ ÚËΔ¡≈ Í∞‹ΔÙȪ ‘≈√Ò

√ß«ÚË≈È Ï⁄≈˙ √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ ÍzÁappleÙÈ

«ÎÒΩappleÕ √ß«ÚË≈È Ï⁄≈˙ √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ «‘√ΔÒ

«ÎÒΩapple ÚμÒØ∫ Î◊Ú≈Û≈ ◊ØÒΔ ’ª‚ ¡Â∂ B ¡ÍappleÀÒ

Ì≈apple ÏßÁ ÓΩ’∂ Á«Òª ”Â∂ Í≈¬∂ fi±·∂ Íapple⁄∂ appleμÁ

’apple≈¿∞‰ ¡Â∂ Á∂Ù Ìapple ”⁄ ¤Ø‡Δ¡ª Ïμ⁄Δ¡ª Á∂

’≈ÂÒ ÏÒ≈Â’≈appleΔ¡ª È±ß Îª√Δ ÁΔ √˜≈ ÁΔ Óß◊

Ò¬Δ Â«‘√ΔÒ ’ßÍÒÀ’√ ¡ßÁapple appleØ√ ËappleÈ≈ «ÁμÂ≈

«◊¡≈¢ Úμ÷-Úμ÷ Ë≈apple«Ó’, apple≈‹ÈΔ«Â’,

√Ó≈«‹’, Ú≈ÒÓΔ«’ √Ì≈Úª ¡Â∂ ¡ßÏ∂‚’appleΔ

√Ì≈Úª ÚμÒØ∫ “√ß«ÚË≈È Ï⁄≈˙ √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ

«‘√ΔÒ «ÎÒΩapple Á∂ ÍÒ∂‡¯≈appleÓ ÚμÒØ∫ «¬‘ ÍzÁappleÙÈ

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ Á∂

ÍzÓ∞μ÷ ¡≈◊±¡ª Ó∞·μ‚≈ ’Òª Á∂ √appleÍß⁄ ’ªÂΔ

ÓØ‘‰, ‹appleÈÀÒ «ÎÒΩapple, √∞«appleßÁapple ‚≈Ïapple, √ß‹ΔÚ ÌΩapple≈

¡Â∂ ÁΔÍ’ apple√±ÒÍ∞appleΔ È∂ √ªfi∂ ÂΩapple ”Â∂ ’ΔÂΔ¢ «¬√

ÓΩ’∂ √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ ¡À√‚Δ¡ÀÓ «ÎÒΩapple

Ú«appleßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ Ï≈‹Ú≈ apple≈‘Δ∫ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¡Â∂

‘Øapple ¡«Ë’≈appleΔ¡ª 鱧 «¬μ’ Óß◊ ÍμÂapple Ì∂‹ ’∂ Óß◊

’ΔÂΔ «’ B ¡ÍappleÀÒ ÁΔ Á∂Ù «Ú¡≈ÍΔ Ì≈apple ÏßÁ

ÂØ∫ Ï≈¡Á Á«Ò ¡≈◊±¡ª ”Â∂ Í≈¬∂ fi±·∂ Íapple⁄∂ appleμÁ

’ΔÂ∂ ‹≈‰, Î◊Ú≈Û≈ ◊ØÒΔ ’ª‚ «Ú⁄ Á«Òª ”Â∂

’ΔÂ∂ Íapple⁄∂ appleμÁ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ ◊ØÒΔ ⁄Ò≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ ÒØ’ª 鱧 Â∞appleß ‹∂Ò∑ Ì∂«‹¡ª ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ˜ıÓΔ

Á«Òª Á∂ Í«appleÚ≈apple 鱧 √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ ¡Â∂ ÔØ◊

Ó∞¡≈Ú˜≈ Á∂ ’∂ «¬È√≈¯ Á∞¡≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂, Á∂Ù Ìapple

”⁄ ¤Ø‡Δ¡ª Ïμ⁄Δ¡ª È≈Ò ÏÒ≈Â’≈apple ’apple’∂ ’ÂÒ

’appleÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª È±ß Îª√Δ ÁΔ √˜≈ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂

¡Â∂ Á∂Ù ”⁄ ¡Ωappleª ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ È±ß Ô’ΔÈΔ

ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢ ¡≈◊±¡ª È∂ ¡À√√Δ/¡À√‡Δ ¡À’‡

鱧 Á∞Ï≈apple≈ Í«‘Òª Ú≈ÒΔ ‘≈Ò «Ú⁄ «Ò¡≈¿∞‰

Ò¬Δ ’∂∫Áapple ÁΔ ’Àϫȇ ”⁄ ÓÂ≈ «Ò¡≈ ’∂ Í≈√

’appleÈ Ú≈«Ò¡ª Ïμ«⁄¡ª 鱧 Â∂ √«‘ÔØ◊Δ Ùı√Δ¡Âª ȱß

«ÍÃø√ΔÍÒ ÍappleÓ‹Δ ‹μ√Ò, √appleÍß⁄ √∞«appleßÁappleÍ≈Ò apple≈‰≈,

ÍzË≈È Ò≈ÒΔ ÓØ÷≈ √∂Ú≈Ó∞’ «ÍÃø√ΔÍÒ Âapple√∂Ó Ò≈Ò,

√≈Ï’≈ Íß⁄ Ó«‘ßÁapple «√ßÿ ÎΩ‹Δ ¡≈«Á ÚÒØ∫ √ªfi∂ ÂΩapple ”Â∂

√ÈÓ≈«È ÚΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ apple¤Í≈Ò «√ßÿ

Íß⁄, «¬’Ï≈Ò «√ßÿ Íß⁄, Ì≈¬Δ ‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ, Íß⁄

«¬ßÁapple‹Δ ’Ωapple, ÍÒ«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple, ‹√«ÚßÁapple, ¡ÙÚÈΔ

’∞Ó≈apple ÓΔ‚Δ¡≈ «¬ß⁄≈apple‹, «ÏμËΔ «√ßÿ, ¡‹∂ Ó±Ò «ÈÚ≈√Δ,

appleÓÈ Ó≈‘Δ ¡≈«Á ‘≈˜apple √È ®

’appleÈ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «‘ßÁ± ’μ‡ÛÍßÊΔ¡ª,

¡≈apple¡À√¡À√ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ¡ª √«‘ÔØ◊Δ

‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª ”Â∂ √ıÂΔ È≈Ò Í≈ÏßÁΔ Ò◊≈¬Δ

‹≈Ú∂¢ «¬√ ÓΩ’∂ √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ Á∂ ¡≈◊± ‹appleÈÀÒ

«ÎÒΩapple Â∂ ’ªÂΔ ÓØ‘È È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ AE «ÁÈ

«Ú⁄ ’Ø¬Δ ’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ‘Ø¬Δ Âª ¡◊Ò∂ ¡ßÁØÒÈ

Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬√ appleÀÒΔ È±ß ÷∞μÒ ’∂

√ÓappleÊÈ Á∂‰ Ú≈ÒΔ¡ª ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª È∂ ¬∂’Â≈ Á≈

√ϱ «ÁμÂ≈, «‹È∑ª ”⁄ Ì≈appleÂΔ «¬È’Ò≈ÏΔ

Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ (¡≈apple¡ÀÓÍΔ¡≈¬Δ),

Ì≈Ú≈Ë√ «‘√ΔÒ «ÎÒΩapple, ËßÓª ÎÀ‚apple∂ÙÈ ¡≈¯

«¬ß‚Δ¡≈, «Á‘≈ÂΔ Ó˜Á±apple √Ì≈, ‹ÈÚ≈ÁΔ

«¬√ÂappleΔ √Ì≈, ◊apple≈Ó Íß⁄≈«¬Â Ó∞·μ‚≈ ’Òª,

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ÈΩ‹Ú≈È √Ì≈ Íß‹≈Ï,

Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫ √apple’≈apple «ıÒ≈¯ ÍzÁappleÙÈ

ÂappleÈ Â≈appleÈÕ Ì≈appleÂΔ

«¬È’Ò≈ÏΔ Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ

(¡≈apple.¡ÀÓ.ÍΔ.¡≈¬Δ) Á∂ Úapple’appleª

ÚÒØ∫ «Íß‚ ¡Ò≈ÁΔÈÍ∞apple «Ú⁄ ’∂∫Áapple

¡Â∂ √±Ï≈ √apple’≈apple ÁΔ¡ª ÈΔÂΔ¡ª

«÷Ò≈¯ appleØ√ «Ú÷≈Ú≈ ’apple’∂ √apple’≈appleª

Á≈ Í∞ÂÒ≈ √≈«Û¡≈ «◊¡≈¢

Úapple’appleª ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Í≈apple‡Δ ¡≈◊±

«ÈappleÓÒ «√ßÿ ÂappleÈÂ≈appleÈ, ⁄À∫⁄Ò

«√ßÿ, √«ÚßÁapple «√ßÿ Â∂ ‹ÈÚ≈ÁΔ

«¬√ÂappleΔ √Ì≈ ÁΔ «˜Ò∑≈ ÍzË≈È

‹√ÏΔapple ’Ωapple È∂ ’ΔÂΔ¢ «¬√ ÓΩ’∂

Í≈apple‡Δ Á∂ √±Ï≈ ¡≈◊± Íapple◊‡ «√ßÿ

‹≈Ó≈apple≈¬∂ ¡Â∂ ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ Íß‚ØappleΔ

È∂ √ßÏØËÈ ’appleÁ∂ ‘ج∂ Á∂Ù ¡ßÁapple

Ï≈ÒÛΔ¡ª È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘ ¡Â∂

’ÂÒ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª

ÁΔ «È÷∂ËΔ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «’‘≈ «’

√apple’≈apple Á≈ √Ó≈«‹’ ‹Ïapple Ú«‘ÙΔ

apple±Í Ë≈appleÈ ’appleÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «‹√

«÷Ò≈¯ ÒØ’ª 鱧 «¬’‹∞μ‡ ‘Ø ’∂

‹Ú≈Ï Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª

Ì≈‹Í≈ ¡Â∂ ¡≈apple.¡À√.¡À√. ÚÒØ∫

Á∂Ù ¡ßÁapple ÎÀÒ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ «Îapple’±Í∞‰∂

«÷Ò≈¯ ÚΔ ÒØ’ª 鱧 ‹≈◊apple±’

’ΔÂ≈¢ ¡≈◊±¡ª È∂ √±Ï≈ √apple’≈apple

ÁΔ¡ª ÈΔÂΔ¡ª ÁΔ «È÷∂ËΔ ’appleÁ∂

‘ج∂ «’‘≈ «’ √apple’≈apple ÚÒØ∫ ÒØ’ª ÁΔ

ÌÒ≈¬Δ ’appleÈ ÁΔ Êª Í«‘Òª ÂØ∫

«ÓÒ apple‘Δ¡ª «È◊±‰Δ¡ª √‘±Òª

ÍΔ¡À√¡ÀÎ, ¡ßÏ∂‚’apple √ÀÈ≈ Íß‹≈Ï, ◊apple≈Ó

Íß⁄≈«¬Â ¡’ÒÍ∞apple≈, ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÷«‘apple≈,

ÈßÏappleÁ≈apple Ô±ÈΔ¡È «ÎÒΩapple, ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ apple≈¬∂Í∞apple

¡apple≈¬Δ¡ª, ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ¡μ‡Δ, ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ

Ïz‘ÓÍ∞appleΔ, ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Ù≈‘Í∞apple, ‚≈. ÏΔ ¡≈apple

¡ßÏ∂‚’apple ¡À‹±’∂ÙÈ √∞√≈«¬‡Δ «ÎÒΩapple, ÍzÏßË’

’Ó∂‡Δ Ó‘μÒ≈ ÓÒ≈‘ª «ÎÒΩapple, ◊apple≈Ó Íß⁄≈«¬Â

ÍμÁΔ ‹◊Δapple, ¡˜≈Á «È◊apple≈È ’Ó∂‡Δ ‘appleΔÍ∞apple

ı≈Ò√≈ ¡≈«Á Ù≈ÓÒ √È¢ «¬√ ÓΩ’∂ ’appleÈÀÒ

«ÎÒΩapple, apple≈‹ ’∞Ó≈apple «Úμ’Δ, ‹√«ÚßÁapple „∂√Δ, √ßÂØ÷

«ÏÒ◊≈, ÍappleÓ‹Δ appleßË≈Ú≈, ÙÓÙ≈Á apple‹≈,

√¬Δ¡Á ˆ∞Ò≈Ó Ó∞apple˜≈, «Ï‘≈appleΔ Ò≈Ò «¤ß˜Δ,

«ÈappleÓÒ Ìμ‡Δ, ÙΔÂÒ Áapple≈ÚÛ, √∞«appleßÁapple ’∞Ó≈apple

‘≈˜apple √È¢

ÚΔ Ú≈Í√ Ò¬Δ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª

‘È¢ ¿∞È∑ª ¡≈«÷¡≈ «’ ’À͇È

ÁΔ √apple’≈apple ⁄؉ª ÁΩapple≈È ’ΔÂ∂

‘ج∂ Ú≈¡«Á¡ª ÂØ∫ «Íμ¤∂ ‘‡

◊¬Δ ‘À «‹√ ’apple’∂ «’√≈Ȫ

¡ßÁapple ÷∞Á’ÙΔ¡ª Á≈ apple∞fi≈È ‘Øapple

‘Δ «Ú’apple≈Ò apple±Í Ë≈appleÈ ’appleÁ≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À, ÈÙ∂ ÚË apple‘∂ ‘È,

apple∂Â-Ïμ‹appleΔ Á∂ Ì≈¡ ¡√Ó≈ÈΔ

‹≈ Í∞μ‹∂ ‘È, ¡≈‡≈-Á≈Ò,

ÒÚ ’∞Ù √ÀÈ≈ È∂ ÍÀÁÒ Ô≈Âapple≈ ’μ„Δ

χ≈Ò≈Õ ÒÚ ’∞Ù √ÀÈ≈ Íß‹≈Ï ÚÒØ∫ Ì◊Ú≈È Ú≈ÒÓΔ«’ ÓßÁapple

¡μ⁄ÒΔ ◊∂‡ χ≈Ò≈ «Ú÷∂ √ß«ÚË≈È Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈: ÌΔÓ

apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ABGÚ≈∫ ‹ÈÓ «ÁÈ √±Ï≈ ÍzË≈È Ï≈¿±

√μ‹Δ ÁÀ«Â¡≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ «¬√ Á∂

√ÏßË «Ú⁄ ÍÀÁÒ Ô≈Âapple≈ ¡μ⁄ÒΔ ◊∂‡ χ≈Ò≈ ÂØ∫ appleÚ≈È≈ ‘Ø

’∂ Ï≈Ï≈ ¡ßÏ∂‚’apple ⁄Ω’ ’ͱappleΔ ◊∂‡ Í‘∞ß⁄ ’∂ √Ó≈Í ‘Ø¬Δ Õ

ÍÀÁÒ Ô≈Âapple≈ ”⁄ ¡ÙÚÈΔ √∂÷ÛΔ, √ß Ó∂ÿ È≈Ê, ¡ß«ÓÃÂ√apple

Ú≈ÒΔ Á«Ò √∞appleμ«÷¡≈ √ÀÈ≈ Ì≈apple Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ÒÚ Ó쇱,

√ÏΔapple ‚apple≈«Ú‚, apple≈‘∞Ò, ¡«Ó Á≈√, «Ï쇱 Ù≈‘, «ÁÒÏ≈◊

«√ßÿ, ’apple‰ apple≈‹Í±Â, Ó≈: ‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ ¡μ⁄ÒΔ ◊∂‡, Íz∂Ó

È≈Ê, Òμ’Δ ‹√Úß «√ßÿ, ‚≈: ¡ÙØ’, ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ,

‹√Í≈Ò «√ßÿ, Ó≈√‡apple √ß‹ΔÚ, ËappleÓÍ≈Ò, ÏÒÁ∂Ú apple≈‹,

Ò≈ÒΔ, Á∂Ù apple≈‹, Ó∂Ò≈ apple≈Ó, ’appleÓ‹ΔÂ, Ï≈ϱ apple≈Ó, È«appleßÁapple

«√ßÿ ¡≈«Á ‘≈˜apple √È Õ

√Ó≈«‹’ √∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ¡ª

ÍÀÈÙȪ ¡≈«Á È‘Δ∫ «ÓÒ

apple‘Δ¡ª¢ «¬√ ÓΩ’∂ Ó∞÷Â≈apple «√ßÿ,

√«ÚßÁapple «√ßÿ, ÓÒ±’ «√ßÿ,

ÁÒÏΔapple ’Ωapple, ¡‹Δ «√ßÿ,

√ÂÚß ’Ωapple, ’∂ÚÒ «√ßÿ,

’∞ÒÁΔÍ ’Ωapple, ÓÈ‹Δ ’Ωapple È∂ ÚΔ

√ßÏØËÈ ’ΔÂ≈¢ Í≈apple‡Δ Úapple’appleª È∂

√apple’≈apple Á≈ Í∞ÂÒ≈ √≈ÛÁ∂ ‘ج∂

È≈¡apple∂Ï≈˜Δ ÚΔ ’ΔÂΔ¢

Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ”Â∂ ‘Ø apple‘∂ ˜∞ÒÓ≈∫ «ıÒ≈¯

Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ È∂ «ÁμÂ≈ Óß◊-ÍμÂapple

Í·≈È’Ø‡Õ ¡À√.√Δ./¡À√.‡Δ. ¡À’‡ ¡Â∂ ÏΔÂ∂

«ÁÈΔ∫ Î◊Ú≈Û∂ «Ú⁄ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ”Â∂ ‘ج∂

¡μ«Â¡≈⁄≈apple Á∂ √ÏßË «Ú⁄ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ

«˜Ò∑≈ Í·≈Ȓ؇ Á∂ ÍzË≈È √ß√≈apple ⁄ßÁ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· Ó≈ÈÔØ◊ apple≈‹Í≈Ò Íß‹≈Ï Á∂ È≈∫¡

Óß◊-ÍμÂapple «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple 鱧 «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ

«˜Ò∑≈ ÍzË≈È √ß√≈apple ⁄ßÁ È∂ Áμ«√¡≈ «’

¡À√.√Δ./¡À√.‡Δ. ¡À’‡ ͱappleÈ ÂΩapple ”Â∂ Ò≈◊± È‘Δ∫

’ΔÂ≈, ¿∞√ 鱧 √ÁÈ ”⁄ Í≈√ ’appleÚ≈ ’∂ Ò≈◊± ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂, B ¡ÍzÀÒ È±ß Ù≈∫ÂÓ¬Δ „ß◊ È≈Ò ’ΔÂ∂ ÏßÁ

ÁΩapple≈È Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ”Â∂ Áapple‹ ’ΔÂ∂ fi±·∂ Íapple⁄∂

appleμÁ ’ΔÂ∂ ‹≈‰, Á«ÒÂ≈∫ ”Â∂ ‘Ø apple‘∂ Ò◊≈Â≈apple

˜∞ÒÓ≈∫ 鱧 ·μÒ∑ Í≈¬Δ ‹≈Ú∂ Õ


10 09/05/2018 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VIL-

LAGE UNIT 3, 192 EAL-

ING ROAD, WEMBLEY,

MIDDLESEX HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


11 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Ï√Í≈ ¡≈◊± Â∂ Úapple’apple √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ Á«ÒÂ

«ÚappleØËΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á≈ ‚μ‡ ’∂ «ÚappleØË ’appleÈ:ÂØÓapple

’ͱappleÊÒ≈Õ ‚≈: ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple

Á∂ «ÓÙÈ È±ß ¡μ◊∂ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ √≈ȱß

√≈«apple¡ª 鱧 «¬μ’‹∞μ‡ ‘Ø ’∂ ’ßÓ ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ «¬‘ ÙÏÁ ¡ÀÓ.¡ÀÒ.

ÂØÓapple ¡ÀÓ.¡ÀÒ.√Δ. ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Â∂

«¬ß⁄≈apple‹ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ

Íß‹≈Ï È∂ √Ê≈È’ ‹ÒØ÷≈È≈ ⁄Ω∫’

«Ú⁄ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ ‚≈:

ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂

√ÏßËΔ ’appleÚ≈¬∂ √Ó≈◊Ó È±ß √ßÏØËÈ

’apple«Á¡ª ’‘∂ Õ ¿∞È∑ª ’∂∫Áapple √apple’≈apple

ÁΔ¡ª Á«Ò Ó≈apple± ÈΔÂΔ¡ª ÁΔ

«ÈßÁ≈ ’ΔÂΔ Â∂ Í≈apple‡Δ ¡≈◊±¡ª Â∂

Úapple’appleª 鱧 «’‘≈ «’ ¿∞‘ √apple’≈apple

ÁΔ¡ª Á«Ò «ÚappleØËΔ ÈΔÂΔ¡ª Á≈

‚μ‡ ’∂ «ÚappleØË ’appleÈÕ «¬√ ÓΩ’∂

ÏØÒ«Á¡ª Í≈apple‡Δ Á∂ ’ͱappleÊÒ≈ «˜Ò∑∂

Á∂ «¬ß⁄≈apple‹ Âapple√∂Ó Ê≈Íapple È∂ Í≈apple‡Δ

¡≈◊±¡ª Â∂ Úapple’appleª 鱧 ‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple

Á∂ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ ÁΔ Ó∞Ï≈apple’Ï≈Á

«ÁμÂΔ Õ √Ó≈◊Ó Á∂ ¡ß «Ú⁄ Í≈apple‡Δ

Á∂ «˜Ò∑≈ ÍzË≈È apple’∂Ù ’∞Ó≈apple

Á≈Â≈appleÍ∞appleΔ È∂ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ

‘ج∂ Úμ÷-Úμ÷ ¡≈◊±¡ª Â∂ Í≈apple‡Δ

Úapple’appleª Á≈ «‘«ÁÒØ∫ ËßÈÚ≈Á

’ΔÂ≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ’ª◊apple√ 鱧 ¤μ‚ ’∂

Ï√Í≈ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘ج∂ ’∞ÒÁΔÍ

«√ßÿ ÂÒÚß‚Δ Í∞appleÁÒ, ÏÒÏΔapple

«√ßÿ, Á«ÚßÁapple «√ßÿ, Ï≈Ï≈ ’≈Ò≈,

Ï√Í≈ ¡≈◊± ÏÒÏΔapple ÷≈ÈØÚ≈Ò ÚμÒØ∫

Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ

‘؉ ”Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ √Ú≈◊ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Â∂ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ ͱapple≈ √«Â’≈apple

«ÁÚ≈¿∞‰ Á≈ ÌappleØ√≈ «ÁÚ≈«¬¡≈

«◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ◊∞apple«Á¡≈Ò «√ßÿ

ÍzË≈È ‘Ò’≈ «ÚË≈«¬’ √Ì≈

’ͱappleÊÒ≈, ‚≈: ‹√Úß «√ßÿ ¿∞Í

ÍzË≈È, ÓØ‘È Ò≈Ò √’μÂapple, «ÚßÁ≈

Ó√Δ‘, ÓÒ’Δ «√ßÿ, «ÍÃø√ΔÍÒ

Âapple√∂Ó Ò≈Ò Íz∂Ó≈, ¡À√.ÍΔ. «√ßÿ

ÏÒμ◊È, «√ÒßÁapple «√ßÿ, √∞÷ apple≈Ó,

apple≈Ó ‹Δ Á≈√, «Í¡≈apple≈ «√ßÿ,

ÓÈ‹Δ «√ßÿ ¡≈«Á ‘≈˜apple √È Õ

Ï√Í≈ ¡ßÏ∂‚’apple È∂

’μ«„¡≈ «ÚÙ≈Ò

‹È ⁄∂ÂÈ≈ Ó≈apple⁄

√∞ÒÂ≈ÈÍ∞apple ÒØËΔÕ Ï√Í≈ ¡ßÏ∂‚’apple ÚÒØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈: ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ ¿∞È∑ª Á∂ ‹ÈÓ

«ÁÈ ÓΩ’∂ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ √∞ÒÂ≈ÈÍ∞apple ÒØËΔ ÂØ∫ ‹È

⁄∂ÂÈ≈ Ó؇apple√≈¬Δ’Ò Ó≈apple⁄ ’μ«„¡≈, ‹Ø Úμ÷-Úμ÷

Ó∞‘μ«Ò¡ª ÂØ∫ ‘∞ßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Ó∞‘μÒ≈ √ÀÔÁª Í∞μ‹≈ Õ

«¬√ ÓΩ’∂ √ßÏØËÈ ’apple«Á¡ª Ï√Í≈ (¡) Á∂ ’ΩÓΔ ÍzË≈È

Á∂ÚΔ Á≈√ È≈‘apple È∂ «’‘≈ «’ ‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple È∂ D@

√≈Ò Á≈ ÒßÏ≈ √ßÿappleÙ ’apple’∂ Á«ÒÂ, ˆappleΔϪ,

Ó˜Á±appleª Â∂ ¤Ø‡∂ «’√≈Ȫ È±ß Ï‘∞ √≈apple∂ ¡«Ë’≈apple

Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È «Ú⁄ «Òμ÷ ’∂ «ÁμÂ∂, Ízß± ¡√Δ∫

Á«Ò ı≈√ ’apple’∂ Ú≈ÒÓΔ’ Ó˜∑ÏΔ «√μ÷ ¿∞È∑ª Á≈

Ȫ¡ ª ÒÀ∫Á∂ ‘ª, Íapple ¿∞È∑ª Á∂ «ÓÙÈ ”Â∂ ⁄μÒÁ∂

È‘Δ∫ Õ ¿∞È∑ª Ï‰Δ¡ª √apple’≈appleª Â∂ ÓȱßÚ≈Á «Úapple∞μË

√Û’ª ”Â∂ ¡≈ ’∂ √ßÿappleÙ ’apple’∂ √≈鱧 ¡«Ë’≈apple ÒÀ ’∂

«ÁμÂ∂ Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ¡Ë±apple∂ «ÓÙÈ È±ß Í±apple≈ ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ

‘À Õ «¬√ ÓΩ’∂ ÍzÁ∂Ù ¡≈◊± ÏÒÚß «√ßÿ

√∞ÒÂ≈ÈÍ∞appleΔ, Â≈apple≈ «√ßÿ «◊μÒ, ÓÈØ‹ ’∞Ó≈apple È≈‘apple,

‹◊Â≈apple ÂÒÚß‚Δ, Íz’≈Ù «√ßÿ ‹μÏØÚ≈Ò, «Í¡≈apple≈

Ò≈Ò Ìμ‡Δ, ÏÒ«‹ßÁapple «√ßÿ, apple≈‘∞Ò È≈‘apple, «Ú‹∂

’∞Ó≈apple √‘ØÂ≈, √≈Ï’≈ ’≈√Òapple ◊Ø◊Δ Ìμ‡Δ, ’∂ÚÒ

Ó√Δª, «Ú’≈√ Ìμ‡Δ, ’ÙÓΔapple Ó√Δ‘, ’∂ÚÒ «√ßÿ,

Âapple√∂Ó «√ßÿ È√Δapple∂Ú≈Ò, ’ÙÓΔapple «√ßÿ ÏØ‘ÛÚ≈Ò≈,

ÏÒ«‹ßÁapple «√ßÿ √∞ÒÂ≈ÈÍ∞apple ÒØËΔ, √ßÂØ÷ «√ßÿ, apple±Û≈

apple≈Ó, √∞apple‹Δ ’Ωapple ’≈Òapple±, «’appleÈ ’∞Ó≈appleΔ ¡≈«Á ÚΔ

‘≈˜apple √È Õ

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ¡Ë±apple∂ «ÓÙÈ È±ß

ͱapple≈ ’appleÈ Ò¬Δ √ßÿappleÙ ÁΔ ÒØÛ-

Á∂ÚΔÁ≈√ È≈‘apple

Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ¡ßÏ∂‚’apple

ÚÒØ∫ «‹ßÈΔ Á∂apple Âμ’ ÒØ’ ¡≈͉∂

¡«Ë’≈appleª ÁΔ Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ √ßÿappleÙ

È‘Δ∫ ’appleÁ∂ ¿∞μÈΔ Á∂apple Âμ’ ‚≈: ÌΔÓ

apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ¡Ë±apple≈ «ÓÙÈ Í±apple≈

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ Õ «¬‘ ÙÏÁ

Á∂ÚΔÁ≈√ È≈‘apple ’ΩÓΔ ÍzË≈È Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ (¡ßÏ∂‚’apple) È∂ ‚≈:

ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂

√ÏßËΔ Í≈apple‡Δ Á¯Âapple «Ú⁄ Ó«‘Ò≈

«Úß◊ Á∂ ¡≈◊±¡ª Á∂ «¬’ ÌappleÚ∂∫

«¬’μ· È±ß √ßÏØËÈ ’apple«Á¡ª ’‘∂Õ

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ √Ó∂∫-√Ó∂∫ Ï‰Δ¡ª

√apple’≈appleª È∂ Á«Ò Â∂ ◊appleΔÏ ÒØ’ª ȱß

’Ó˜Øapple ω≈ ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈ Â∂ «’√∂

ÚΔ Í≈apple‡Δ È∂ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

¿∞Ê≈È Ò¬Δ ’Ø¬Δ ·Ø√ ¿∞Íapple≈Ò≈ È‘Δ∫

’ΔÂ≈Õ «‹√ ’≈appleÈ Á«Ò √Ó≈‹

Ò◊≈Â≈apple ’Ó˜Øapple ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ

Á∂ÚΔÁ≈√ È≈‘apple È∂ «’‘≈ «’ Á∂Ù Á∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ÚμÒØ∫

Á«Òª 鱧 ‘Øapple ’Ó˜Øapple ’appleÈ Ò¬Δ

Á«Ò «ÚappleØËΔ ’≈ȱßÈ «Ò¡≈¿∞‰

ÁΔ¡ª ’Ø«ÙÙª ’ΔÂΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª

‘È Õ «‹√Á≈ ‚μ‡ ’∂ «ÚappleØË ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈Õ

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Á«Ò √Ó≈‹ ÁΔ

ı∞Ù‘≈ÒΔ, Á∂Ù «Ú⁄ ÎÀÒ∂ «ÌÃÙ‡≈⁄≈apple,

Í∞«Ò√ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple 鱧 ÈμÊ Í≈¿∞‰

Â∂ ¡≈͉∂ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ

Á«Ò √Ó≈‹ 鱧 ‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple Á∂

«ÓÙÈ È±ß ¡Í‰≈ ’∂ ˜ØappleÁ≈apple √ßÿappleÙ

¤∂ÛÈ ÁΔ ÒØÛ ‘À Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª

Á∂ÚΔÁ≈√ È≈‘apple È∂ ‚≈: ÌΔÓ apple≈˙

¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ Â√ÚΔapple ”Â∂ Î∞μÒ

Ó≈Ò≈Úª Ì∂‡ ’apple’∂ ¿∞È∑ª ȱß

Ùapple˪‹ÒΔ Ì∂‡ ’ΔÂΔ Õ «¬√ ÓΩ’∂

Í≈apple‡Δ Á∂ √±Ï≈¬Δ ¡≈◊± ÏÒÚß «√ßÿ

√∞ÒÂ≈ÈÍ∞appleΔ, Â≈apple≈ «√ßÿ «◊μÒ,

ÓÈØ‹ ’∞Ó≈apple È≈‘apple, ‹◊Â≈apple «√ßÿ

ÂÒÚß‚Δ, ÏΔÏΔ «¬ßÁapple‹Δ ’Ωapple

√≈Ï’≈ √appleÍß⁄, ÏΔÏΔ «ÙßÁapple ’Ωapple,

ÏΔÏΔ ‹Ø«◊ßÁapple ’Ωapple, apple≈‹«ÚßÁapple ’Ωapple,

ÓΔÈ≈ ’ÙÍ, ¡apple∞‰≈, √∞apple‹Δ ’Ωapple

’≈Òapple± ¡≈«Á ‘≈˜apple √È Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.


12 09/05/2018 √≈¿»Ê≈Ò «Úæ⁄ «Ú√≈÷Δ Ó∂Ò≈ ¡Â∂ appleø◊≈appleø◊ ÍÃØ◊apple≈Ó ÁΔ¡ª ’πæfi fiÒ’Δ¡ª www.samajweekly.com

√≈¿»Ê≈Ò «Úæ⁄ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ Ù≈ÈÁ≈apple «Ú√≈÷Δ Ó∂Ò≈ ¡Â∂ appleø◊≈appleø◊ ÍÃØ◊apple≈Ó

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ¡ª Ó‘≈È Ù÷«√¡Âª È∂ ’ΔÂΔ «Ùapple’Â, „ØÒ ÁΔ Ê≈Í Â∂ Í≥‹≈ÏΔ¡ª Á∂ È≈Ò ◊Øapple∂ ÚΔ Èæ⁄∂


13 09/05/2018 √≈¿»Ê≈Ò «Úæ⁄ «Ú√≈÷Δ Ó∂Ò≈ ¡Â∂ appleø◊≈appleø◊ ÍÃØ◊apple≈Ó ÁΔ¡ª ’πæfi fiÒ’Δ¡ª www.samajweekly.com

‹≈appleΔ ’appleÂ≈ :

◊πappleÍ≈Ò «√øÿ ‹æ‹ apple«ÚøÁapple «√øÿ Ë≈appleΔÚ≈Ò Ìπ«Í≥Áapple «√øÿ √Ø‘Δ


14 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Sera Singh Aulakh says he understands the problems

that businesses and residents of Blakenhall Ward face

Sera Singh Aulakh lives in the Blakenhall Ward and has owned a business in the Ward on Dudley Road for many years. So he?? understands the problems that businesses and resident

face. Sera wishes everyone to know that if he is elected he will do the best he can for his Ward. He asks for everyone to vote for him and by doing so, help contribute to

making Blakenhall Ward of Wolverhampton a successful and happy place to live and conduct business in.

√≈¿±Ê≈Ò ”⁄ ÷≈Ò√∂ Á∂ CAIÚ∂∫ √≈‹‰≈

«ÁÚ√ «Ú√≈÷Δ ÓΩ’∂ ”Â∂ ‘≈‹apple≈∫ «√μ÷ √ß◊Â≈

È∂ È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ ’ΔÂΔ «Ù’appleÂ

√≈¿±Ê≈Ò (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) √≈¿±Ê≈Ò «Úμ⁄ ÷≈Ò√∂ Á∂

CAIÚ∂∫ √≈‹‰≈ «ÁÚ√ «Ú√≈÷Δ ÓΩ’∂ “Â∂ ◊∞appleÁÚ≈apple≈ √Δ?

◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò Â∂ √Ó±‘ √ß◊Â≈∫ Á∂ √«‘ÔØ◊

È≈Ò «ÚÙ≈Ò È◊apple ’ΔappleÂÈ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈,

«‹√ «Úμ⁄ ‘≈‹apple≈∫ ‘Δ È≈È’ Ò∂Ú≈ √ß◊Â≈∫ È∂ √ÏÁ ◊∞apple±

鱧 ÈÓ√’≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ ‹À’≈«apple¡≈∫ ÁΔ ◊±ß‹ «Úμ⁄

È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΔ ¡apple≈ÌßÂ≈ ◊∞appleÁÚ≈apple≈ √Δ? ◊∞apple± «√ßÿ

√Ì≈ ‘ÀÚÒØ’ appleØ‚ ÂØ∫ Á∞Í«‘apple Ï≈apple≈∫ Ú‹∂ Á∂ ’appleΔÏ ÚappleÁ∂

ÓΔ‘ ⁄

‘Ø¬Δ¢ ‡appleμ’ È±ß √Ø‘‰∂ Î∞μÒ≈∫ È≈Ò √‹≈ ’∂ ¡ßÁapple

÷±Ï√±apple Í≈Ò’Δ «Úμ⁄ √ÏÁ ◊∞apple± 鱧 ÙΩ√Ø«Ï ’ΔÂ≈

«◊¡≈ “Â∂ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï Á∂ ◊zßÊΔ «√ßÿ «◊¡≈ÈΔ

‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ ÚμÒØ∫ ⁄Ωapple √≈«‘Ï ÁΔ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¬Δ ◊¬Δ¢

Í≈Ò’Δ «Úμ⁄ ÙΩ√Ø«Ï √ÏÁ ◊∞apple± Â∂ √ß◊Â≈∫ ÚμÒØ∫ Î∞μÒ≈∫

ÁΔ Úapple÷≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ ◊zßÊΔ «√ßÿ Ì≈¬Δ √∞÷«‹ßÁapple «√ßÿ

ÚμÒØ∫ È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΔ ¡appleßÌÂ≈ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

¡Â∂ √Ó≈ÍÂΔ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ◊∞appleÁÚ≈apple≈ Í≈apple’ ¡ÀÚ«È¿±

«Úμ⁄ Á∂apple √≈Ó Ì≈¬Δ ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ Íμ‡Δ ÚμÒØ∫ √appleÏμÂ

Á∂ ÌÒ∂ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ È◊apple ’ΔappleÂÈ √ÏÁ ◊∞apple±

ÁΔ ¤Âapple ¤≈«¬¡≈ ¡Â∂ Íß‹ «Í¡≈«apple¡≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

«Úμ⁄ √∞apple± ‘Ø«¬¡≈¢ È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ √ß◊Â≈∫

Ú≈«‘◊∞apple± Á≈ ‹≈Í ’appleÁΔ¡≈∫ ¡μ◊∂ ÚμË ÁΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫¢

«¬√ ÓØ’∂ ¡÷ß‚ ’ΔappleÂÈΔ ‹Ê∂ ÚÒØ Ì≈¬Δ «ÍappleÊΔÍ≈Ò

«√ßÿ, Ì≈¬Δ È≈È’ «√ßÿ , Ì≈¬Δ √≈«‘Ï «√ßÿ, Ì≈¬Δ

¡ÓappleÁΔÍ «√ßÿ, appleÈ‹Δ «√ßÿ ÚμÒØ appleß√ «ÌßÈ≈∫ ’ΔappleÂÈ

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢√ß◊Â≈∫ ÚÒØ∫ Ê≈∫-Ê≈∫ Â∂ Òß◊apple Á≈ «¬Â‹≈Ó

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢ È◊apple ’ΔappleÂÈ Á∂ apple√Â∂ «Úμ⁄ Ê≈∫-Ê≈∫

Â∂ ÷«Ò√Â≈È ¡Â∂ √ß ‹appleÈÀÒ «√ßÿ «Ìß‚apple≈∫Ú≈Ò∂ ÁΔ¡≈∫

Â√ÚΔapple≈∫ Ú≈Ò∂ ÏÀÈapple Òμ◊∂ ‘ج∂ √È¢

È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ ◊∞appleÿapple Á∂ ÍzÏßË Á∂ ¡ËΔÈ Ï‰∂

÷≈Ò√≈ Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò Á∂ ¤Ø‡∂ ¤Ø‡∂ Ïμ⁄∂ Â∞apple apple‘∂ √È¢

‡appleμ’ Â∂ È◊≈apple∂ Ú≈Ò∂ «√ßÿ Â∂ ◊Â’≈ Í≈apple‡Δ, √ß◊Â≈∫,

√Û’ √≈¯ ’appleÁΔ¡≈∫ √ß◊Â≈∫, Íß‹ «È√≈È⁄Δ, Íß‹

«Í¡≈apple∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≈Ò’Δ Â∂ «Íμ¤∂ ‘˜≈apple≈ «√μ÷

√ß◊Â≈∫ √«ÂÈ≈Ó-Ú≈«‘◊∞apple± Á≈ ‹≈Í ’appleÁΔ¡≈∫ Â∞apple

apple‘Δ¡≈∫ √È¢ Ô± ’∂ «Úμ⁄ ‹ßÓ∂ Ïμ⁄∂ ÈΔÒ∂, «⁄μ‡∂, ’∂√appleΔ

Á√Â≈apple≈∫ È≈Ò Ï≈‰∂ Í≈¬Δ, «ÈÙ≈È √≈«‘Ï ⁄∞μ’ È◊apple

’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ ‘≈«˜apple √È¢ «√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò Á∂ ÈÚ∂∫

Ó∞÷Δ ◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ ÓμÒΔ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄ ˆÀapple ‘≈«‹apple apple‘∂

Â∂ È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ √Ø‘‰ «√ßÿ √Óapple≈ ÓΔ ÍzË≈È,

√ «‘ßÓ «√ßÿ √Ø‘Δ, È∂ “‹◊Ï≈‰Δ ÍzÂΔ«ÈË È≈Ò

«ÚÙ∂Ù ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈ √Ó±‘ «√μ÷≈∫ 鱧 ÷≈Ò√∂ Á∂

CAIÚ∂∫ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ ÁΔ ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ¢ «¬√

ÓΩ’∂ Ô± ’∂ Á∂ ‹ßÓ ÍÒ Ïμ⁄∂ ◊Â’≈ Á∂ ‹Ω‘apple «Á÷≈ apple‘∂

√È¢ «√μ÷ «ÓÙÈappleΔ √∞√≈«¬‡Δ ÚμÒØ∫ «√μ÷ Ë≈apple«Ó’

«Ò‡apple∂⁄apple, «√μ÷ apple«‘ ӫappleÔ≈Á≈ √ß◊Â≈∫ 鱧 Ó∞¯Â

Úß«‚¡≈∫ «◊¡≈¢ «¬√ Ï≈apple È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄ «apple’≈apple‚

ÂØÛ √ß◊Â≈∫ ‘≈«˜apple ‘Ø¬Δ¡≈∫ ¢ «¬√ ÓΩ’∂ ¬Δ«Òß◊-

√≈¿±Ê≈Ò, ÎÀÒÊÓ Á∂ √ßÙÁ ÓÀ∫Ïapple , √ apple≈«ÚßÁapple «√ßÿ, √

√ÂÈ≈Ó «√ßÿ, ‚≈ ÍÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ◊apple⁄≈, √ √∞÷Í≈Ò

«√ßÿ ‹Ω‘Ò, √ √appleÏ‹Δ «√ßÿ, √ ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ «„ÒØ,

√ ‹√ÏΔapple «√ßÿ ÿ∞Ó≈‰, √ Â∂«‹ßÁapple «√ßÿ √Óapple≈, ‚≈

Â≈apple≈ «√ßÿ, √ √∞apple‹Δ «√ßÿ «ÏÒ◊≈, √ ‹«ÂßÁapple «√ßÿ,

√ Íz∂Ó «√ßÿ „≈‚Δ, √zΩÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡ß«ÓzÂ√apple Á∂

Ô±Ê «Úß◊ Á∂ √«ÂßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ Óß◊±Ú≈Ò, √ ¡ÚÂ≈apple

«√ßÿ ÷ß‚≈, √ apple«‹ßÁapple «√ßÿ, √ √∞÷≈ «√ßÿ, ‘apple«‹ßÁapple

«√ßÿ, √ ÓÒ’Δ «√ßÿ, √ È«appleßÁapple «√ßÿ, √‡≈Ò‹ΔÂ

«√ßÿ ◊ØÒ‚Δ ¡Â∂ √ appleÂÈ «√ßÿ, √ apple≈«ÚßÁapple «√ßÿ

Ë≈ÒΔÚ≈Ò , Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ √Ø‘Δ, ¡≈«Á È∂ √ß◊Â≈∫ ȱß

«Ú√≈÷Δ ÁΔ ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢

√≈¿±Ê≈Ò «Ú⁄ ’appleÚ≈«¬¡≈ Ù≈ÈÁ≈apple «Ú√≈÷Δ √Ó≈◊Ó

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ) Ô±.’∂ «Ú⁄

Úμ√Á∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÚÒØ∫ Íß‹≈Ï

Á∂ ÷∞Ù‘≈ÒΔ Â∂ Ë≈apple«Ó’ Íμ÷Ø∫

Ó‘μÂÂ≈ appleμ÷Á∂ Í«ÚμÂapple «Â¿∞‘≈apple

«Ú√≈÷Δ È±ß √Óapple«Í appleß◊ª-appleß◊

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ ÍzØ◊apple≈Ó ÓΩÈ√±È

ÏÀ«’¿∞‡ ‘≈Ò √≈¿±Ê≈Ò «Ú÷∂

¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ◊∞appleÍ≈Ò

«√ßÿ ‹μ‹ ,apple«ÚßÁapple «√ßÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò

,Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ √Ø‘Δ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

«Ú⁄ ¡≈ÔØ«‹Â ¿∞’ √μ«Ì¡≈⁄≈apple

ÍzØ◊apple≈Ó ÁΩapple≈È Íß‹≈ÏΔ Í«‘apple≈Ú∂

«Ú⁄ √μ‹∂ ÈΩ‹Ú≈È Ó∞ß‚∂ ¡Â∂ ’∞ÛΔ¡ª

ÚÒØ∫ «‹μÊ∂ Íß‹≈Ï Á∂ Íz«√μË ÒØ’ È≈⁄

Ìß◊Û∂ ¡Â∂ «◊μË∂ ÁΔ √ÎÒ Í∂Ù’≈appleΔ

’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ¿∞μÊ∂ Íß‹≈Ï Á∂ ¡ÓΔapple

«Úapple√∂ 鱧 Í∂Ù ’appleÁ∂ ÒØ’ ◊Δª ¡Â∂

ÒØ’ ÏØÒΔ¡ª apple≈‘Δ∫ Ô±.’∂ Á∂ ⁄apple«⁄Â

ÒØ’ ◊≈«¬’ª ÚÒØ∫ √Ó≈◊Ó «Ú⁄

Í‘∞ß⁄∂ ÒØ’ª Á≈ Ìappleͱapple ÓÈØappleß‹È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «Ú√≈÷Δ √Ó≈◊Ó

«Ú⁄ «ÚÙ∂Ù ÂØapple Â∂ Í‘∞ß⁄∂ ◊∞appleÁ¡≈apple≈

«√ßÿ √Ì≈ Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È √.

«‘ßÓ «√ßÿ √Ø‘Δ Â∂ ‹√Úß «√ßÿ

◊apple∂Ú≈Ò È∂ «¬√ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Í‘∞ß⁄∂

Íß‹≈ÏΔ¡ª 鱧 «Ú√≈÷Δ ÁΔ ÚË≈¬Δ

«Áß«Á¡ª «’‘≈ «’ «Ú√≈÷Δ Á≈

«Â˙‘≈apple «‹μÊ∂ ’‰’ ÁΔ Î√Ò

Íμ’‰ ÁΔ ÷∞ÙΔ «Ú⁄ ÓÈ≈«¬¡≈

‹ªÁ≈ ‘À ¿∞μÊ∂ Ë≈apple«Ó’ Íμ÷Ø∫ «Ú√≈÷Δ

Ú≈Ò∂ «ÁÈ Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ √appleÏß√

Á≈ÈΔ √≈«‘Ï ÙzΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ

‹Δ ÚÒØ∫ ¡≈ÈßÁÍ∞apple √≈«‘Ï «Ú÷∂

÷≈Ò√≈ ÍßÊ ÁΔ √≈‹È≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

√Δ Õ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂

’Ò≈’≈appleª ¡Â∂ ÍzÓ∞μ÷ Ùı√Δ¡Âª Á≈

Ô≈Á◊≈appleΔ «⁄ßÈ ¡Â∂ Ù≈Ò≈ È≈Ò

«ÚÙ∂Ù √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

’≈«Ú’ √ÀÒΔ ¡Â∂ Ù≈«¬apple≈È≈ ¡ßÁ≈‹

«Ú⁄ √∞÷ÚΔapple «√ßÿ √Ø„Δ È∂ Óß⁄

√ß⁄≈ÒÈ ÁΔ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ «ÈÌ≈¬ΔÕ

«¬√ ÓΩ’∂ ¿∞Óapple≈˙ «√ßÿ ¡‡Ú≈Ò

,‚≈.ÍÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ◊apple⁄≈ ,‚≈

Á«ÚßÁapple «√ßÿ ’±Èapple,‹Ø◊≈ «√ßÿ

„‚Ú≈Û ,‹√’appleÈ «√ßÿ ‹Ø‘Ò

,ÍzÂ≈Í «√ßÿ ,’Ω∫√Òapple ÓÈ‹Δ «√ßÿ

,ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ appleßË≈Ú≈ ,ÙappleÈ‹ΔÂ

-√≈¿±Ê≈Ò «Ú√≈÷Δ

√Ó≈◊Ó ÁΔ¡≈

apple؉’≈ Á∂ «ÁzÙÕ

«√ßÿ √ßÿ≈,‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ Ìß‚≈Ò

,«ÏßÁΔ √Ø‘Δ ,appleÙÍ≈Ò «√ßÿ √ßÿ≈

,‹◊‹Δ «√ßÿ ◊ΔÂ≈ (‚≈«¬appleÀ’‡apple

’∂ .‡ΔÚΔ ),Í≈Ò≈ ’Ò√Δ ,‹◊ÁΔÙ

«√ßÿ ‹Ø‘Ò ,‘appleÍzΔ «√ßÿ «Ízß√

,◊∞apple⁄appleÈ «√ßÿ ’Ω∫√Òapple ,Òμ’Δ «„μÒØ∫

,‘appleÍzΔ «√ßÿ Ï≈·,’∂ÚÒ «√μ˱

,ÏÒÚΔapple apple≈¬∂ ,‹◊‹Δ «√ßÿ apple≈¬∂

,«‹ßÁapple «„μÒØ∫ ,‘«appleßÁapple «√ßÿ √apple≈

¡≈«Á Ù÷√Δ¡Âª È∂ «Ùapple’ ’ΔÂΔÕ

√øÏø«Ë Î؇ءª Í∂˜ AB-AC ”Â∂


15 09/05/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

¡Ωapple Á≈ ÏÒ≈Â’≈apple appleØ’‰ «Ú⁄ ¡√¯Ò apple«‘‰ Ú≈Ò∂ “Ì≈apple Ó≈Â≈” Ú≈Ò≈ ¤∞‰¤∞‰≈ «’¿∞∫ ¤‰’≈¿π∫‰ Ò◊Á∂ ‘È?

¿∞È≈Ú ¡Â∂ ’·±¡≈ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª ’≈appleÈ

«ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ Ì≈apple Á≈ «¬‘ ¡’√ ωÁ≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ «¬‘ ◊∞ß«‚¡ª, ÏÁÓ≈Ùª Â∂

ÏÒ≈Â’≈appleΔ¡ª Á≈ Á∂Ù ‘À¢

√μ⁄ ’«‘‰ ÁΔ Â≈’ «Ú÷≈¬Δ Ó∞ßÏ¬Δ ÁΔ

¿∞√ ¡Á≈Ò È∂ «‹√ È∂ ÌappleΔ ¡Á≈Ò «Ú⁄

«’‘≈ «’ ¿∞È≈Ú ¡Â∂ ’·±¡≈ ÁΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª ’≈appleÈ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ Ì≈apple Á≈

«¬‘ ¡’√ ωÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ «¬‘

◊∞ß«‚¡ª, ÏÁÓ≈Ùª Â∂ ÏÒ≈Â’≈appleΔ¡ª Á≈ Á∂Ù

‘À¢ Á≈ÌØÒ’apple ¡Â∂ ÍÈ√≈apple∂ Á∂ ’ÂÒ ’∂√ª

Ï≈apple∂ ˆΩapple ’apple«Á¡ª ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’

√≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄ ‹Ø Ú≈Â≈Úapple‰ ¡μ‹ ω

«◊¡≈ ‘À, ¿∞‘ √≈‚Δ √Ó≈‹’ ¡Â∂

√«Ì¡≈⁄≈apple’ «˜ßÁ◊Δ ¿∞Â∂ ¡√apple Í≈ ’∂

apple‘∂◊≈¢ «¬√ Âapple∑ª ⁄ÒÁ≈ «apple‘≈ ª √≈‚∂ È≈Ò

’Ø¬Δ ◊μÒ ’appleÈ≈ ÚΔ Í√ßÁ È‘Δ∫ ’apple∂◊≈¢

«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ Ó≈È∂‡appleΔ ¯ß‚ Á∂ Ó∞÷Δ

’«apple√‡ΔÈ ÒÀ◊≈apple‚ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ È±ß ¿∞‘ ’∞μfi ’«‘ «ÁÂ≈ ‹Ø Ì≈apple ÁΔ

¡μËΔ ÂØ∫ ÚμË ‹ÈÂ≈ ¡≈÷‰≈ ª ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À

Íapple ’«‘ È‘Δ∫ √’ÁΔ¢ ¿∞È∑ª ÌappleΔ √Ì≈ «Ú⁄

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ ӱߑ Â∂ ’«‘ «ÁÂ≈ «’ Ì≈appleÂ

«Ú⁄ ‹Ø ‘Ø «apple‘≈ ‘À, ¿∞‘ ÏÛ≈ ‘Δ ÏÁ˜È

’appleÈ Ú≈Ò≈ (appleΔÚØÒ«‡ß◊) ‘À¢ ¿∞È∑ª «¬‘ ÚΔ

«’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Í«‘Òª ÚΔ ÓØÁΔ ‹Δ ¡Â∂

¿∞È∑ª ÁΔ √apple’≈apple 鱧 Ì≈apple ÁΔ¡ª ¡Ωappleª ÚÒ

«Ë¡≈È Á∂‰ Ò¬Δ ¡≈«÷¡≈ √Δ ¡Â∂ ’·±¡≈

Ó≈ÓÒ∂ 鱧 «Ë¡≈È «Ú⁄ apple÷«Á¡ª «¬‘

È√Δ‘Â Ó∞Û ÂØ∫ Á∞‘apple≈¬Δ √Δ¢Ì≈apple Ìapple «Ú⁄

¡Â∂ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ÏÀ·∂ Ì≈appleÂΔ ÚΔ ÓØÁΔ ‹Δ ȱß

«¬‘ ◊μÒ ⁄Δ’ ⁄Δ’ ’∂ ’«‘ apple‘∂ ‘È¢ ÒßÁÈ

«Ú⁄ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ¡Â∂ H √≈Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ

Ú≈√Â∂, ı≈√ ’apple ’∂ Ì≈appleÂΔ¡ª È∂, «¬’μ·∂ ‘Ø

’∂ È≈‘apple∂Ï≈˜Δ ’ΔÂΔ¢ È≈‘apple∂Ï≈˜Δ ȱß

ı≈«Ò√Â≈ÈΔ¡ª È≈Ò ÓÂÌ∂Á Ú‹Ø∫

Áapple√≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Íapple ¡√Ò «Ú⁄ ¿∞Ê∂

Úμ÷ Úμ÷ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª Ì≈apple «Ú⁄ Ïμ⁄Δ¡ª

«Úapple∞Ë ‘Ø apple‘∂ ÏÒ≈Â’≈appleª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄

ËappleÓ ¡Â∂ ÿ쇫◊‰ÂΔ¡ª Á∂ Ó∞μ«Á¡ª ȱß

«¬’Ø Âapple∑ª È≈Ò Á≈ıÒ Á¯Âapple ’appleÈ «Úapple∞Ë

ÍzÁappleÙÈ ’apple apple‘Δ¡ª √È¢ ’∂∫Áapple «√apple

’ÙÓΔapple «Ú⁄ «Ú◊ÛÁ∂ ‘≈Ò≈ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ

√∞μ‡Δ ‹≈ apple‘Δ √Δ Íapple appleΔÍØapple‡ª È∂

ı≈«Ò√Â≈ÈΔ¡ª È≈Ò fiÛÍ Á≈ Ȫ Á∂ ’∂

¡√Ò Ó∞μÁ∂ 鱧 ÁÏ≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ‘Δ ’ΔÂΔ

‘À¢Ì≈apple Á∂ ¿∞Í-apple≈Ù‡appleÍÂΔ È≈«¬‚± ¡≈÷Á∂

‘È «’ Ì≈apple «Ú⁄ ¡Ωappleª «Úapple∞Ë ¡Íapple≈ËΔ

’≈appleÚ≈¬Δ¡ª ¡Â∂ ÏÒ≈Â’≈appleª «Ú⁄ Ú≈Ë≈

ª «ÚÁ∂ÙΔ ¡√apple ‘∂· ‘Ø «apple‘≈ ‘À «’¿∞∫«’

Ì≈apple Á∂ √«Ì¡≈⁄≈apple «Ú⁄ ª ¡ΩappleÂ È±ß √μÌ

ÂØ∫ ÚμË «¬μ˜Â «ÁÂΔ ◊¬Δ ‘À Â∂ Á∂Ù È±ß ‘Δ

“Ì≈apple Ó≈Â≈” ’«‘‰ Ú≈ÒΔ Ì≈appleÂΔ

√ß√«’zÂΔ, ¡Ωapple Á∂ √«Â’≈apple ÁΔ √±⁄’ ‘À¢

Íapple ’Δ ¡√Ò «Ú⁄ Ì≈appleÂΔ È≈appleΔ È±ß √≈‚∂

√«Ì¡≈⁄≈apple «Ú⁄ ¬∂È≈ Ó≈‰ «ÁÂ≈ «◊¡≈

‘ÀÕÈ≈«¬‚± ‹Δ ª ¡≈apple.¡À√.¡À√. ¡Â∂

Ì≈‹Í≈ Á∂ ’≈apple’∞Ȫ «Ú⁄Ø∫ ¡≈¬∂ ‘È¢ «Îapple

«¬È∑ª ÁΔ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ ‘Δ √μÌ ÂØ∫ ÚμË ¿∞‘

√ß√Á ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂ «ÚË≈«¬’ «’¿∞∫

Ó‘μÂÚͱappleÈ Ê≈Úª ¿∞Â∂ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È «‹È∑ª

È∂ ¡Ωappleª «Úapple∞Ë ¡Íapple≈Ë ’ΔÂ∂ ‘ÈÕÌ≈appleÂΔ

√«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ ’«Ê ¡ΩappleÂ-Íμ÷Δ È∞‘≈apple

Á≈ Íz⁄≈apple ’appleÈ Ú≈Ò∂, ¡Í‰Δ Í≈apple‡Δ Á∂

’≈apple’∞Ȫ «Ú⁄ ‘Δ ¡Ωappleª Ú≈√Â∂ √«Â’≈apple

«’¿∞∫ È‘Δ∫ ÍÀÁ≈ ’apple √’∂?

’«apple√‡ΔÈ ÒÀ◊≈apple‚ È∂ ÚΔ «’‘≈ ‘À «’

«√apple¯ ˜∞Ï≈ÈΔ ◊μÒª ‘Δ ’≈¯Δ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ¡ª¢

¡μ‹ Ì≈apple ÚΔ ¡Í‰Δ √apple’≈apple 鱧 ¡≈÷Á≈ ‘À

«’ ’«‘‰ ¡Â∂ ’appleÈ Á≈ ¯apple’ √≈鱧 √Ófi

¡≈ «apple‘≈ ‘À¢ √μ⁄ ’«‘‰ ÁΔ Â≈’ «Ú÷≈¬Δ

Ó∞ßÏ¬Δ ÁΔ ¿∞√ ¡Á≈Ò È∂ «‹√ È∂ ÌappleΔ

¡Á≈Ò «Ú⁄ «’‘≈ «’ ¿∞È≈Ú ¡Â∂ ’·±¡≈

ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª ’≈appleÈ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ Ì≈appleÂ

Á≈ «¬‘ ¡’√ ωÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ «¬‘

◊∞ß«‚¡ª, ÏÁÓ≈Ùª Â∂ ÏÒ≈Â’≈appleΔ¡ª Á≈ Á∂Ù

‘À¢ Á≈ÌØÒ’apple ¡Â∂ ÍÈ√≈apple∂ Á∂ ’ÂÒ ’∂√ª

Ï≈apple∂ ˆΩapple ’apple«Á¡ª ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’

√≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄ ‹Ø Ú≈Â≈Úapple‰ ¡μ‹ ω

«◊¡≈ ‘À, ¿∞‘ √≈‚Δ √Ó≈‹’ ¡Â∂

√«Ì¡≈⁄≈apple’ «˜ßÁ◊Δ ¿∞Â∂ ¡√apple Í≈ ’∂

apple‘∂◊≈¢ «¬√ Âapple∑ª ⁄ÒÁ≈ «apple‘≈ ª √≈‚∂ È≈Ò

’Ø¬Δ ◊μÒ ’appleÈ≈ ÚΔ Í√ßÁ È‘Δ∫ ’apple∂◊≈¢ ‹μ‹

ËappleÓ¡«Ë’≈appleΔ ¡Â∂ ‚ª◊apple∂ È∂ ÁØ‘ª ’ÂÒª Á∂

Íß‹ √≈Ò ÏΔ ‹≈‰ Ó◊appleØ∫ ÚΔ ‹ª⁄ È≈ ͱapple∂

‘؉ Á≈ ÍzÙÈ ⁄∞«’¡≈¢ ‘apple ÈÚΔ∫ √apple’≈apple

¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ ÈÚΔ¡ª ◊μÒª ’appleÁΔ ‘À,

ÈÚ∂∫ ‡Δ⁄∂ «ÓÊÁΔ ‘À Íapple ¡ß «Ú⁄ ‘∞ßÁ≈ ’Δ

‘ÀÕ‹ª⁄ª ıÂÓ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ¡ª¢ ‹ª⁄ ıÂÓ

‘∞ß«Á¡ª ‘∞ß«Á¡ª √ϱ ◊Ú≈⁄ ‹ªÁ∂ ‘È¢

¡√apple-apple√±ı Ú≈Ò∂ ÒØ’ ◊Ú≈‘ª 鱧 ËÓ’Δ¡ª

Á∂‰ Òμ◊ ‹ªÁ∂ ‘È¢’·±¡≈ ‹ª ¿∞È≈Ú ’∂√ª

«Ú⁄ ‹ÁØ∫ √˜≈ Á≈ √Óª ¡≈Ú∂◊≈, ¿∞ÁØ∫ Â’

Ù≈«¬Á Ó∞Ò˜Ó Óapple ⁄∞μ’∂ ‘؉◊∂¢ «√μ÷

’ÂÒ∂¡≈Ó Á∂ Ó∞Ò˜Ó ÚΔ Âª Óapple ◊¬∂ Íapple

«È¡ª Á≈ È≈ÓØ-«ÈÙ≈È ÚΔ «’Â∂ È‘Δ∫

«Á√Á≈¢ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È≈Ò ‘∞‰ ‘apple

«¬È√≈È Á≈ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Íapple

√≈‚Δ Í∞«Ò√ ¡‹∂ ÚΔ «√μ÷ª Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ «¬√

Á≈ ¯≈«¬Á≈ È‘Δ∫ ¿∞·≈ √’Δ¢ «√apple¯ √apple’≈apple

«Úapple∞Ë ÏØÒ‰ Ú≈ÒΔ¡ª ¡≈Ú≈˜ª ÎÛΔ¡ª ‹≈

apple‘Δ¡ª ‘È¢ ¡Ωappleª ÍzÂΔ «¬√ appleÚ¬Δ¬∂ È≈Ò

’Δ Ì≈apple ¡μ◊∂ ÚμË √’Á≈ ‘ÀÕ «‹√ √Ó≈‹

«Ú⁄ «¬’ ÏÒ≈Â’≈appleΔ È±ß «ÚË≈«¬’ ω≈¿∞‰

«Ú⁄ ÙappleÓ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ, ¿∞√ Ï≈apple∂ ‘Øapple

’Δ «’‘≈ ‹≈¬∂Õ

’Á∂ Ì≈apple «Ú⁄ ¡Ωappleª ‘Δ √∞appleμ«÷¡Â

È‘Δ∫ √È, Íapple ‘∞‰ Ïμ⁄Δ¡ª Á∂

ÏÒ≈Â’≈appleΔ¡ª 鱧 ÚΔ √apple’≈appleΔ ÍÈ≈‘ «ÓÒÁΔ

‘À¢¡μ‹ Ì≈appleÂΔ ¡Ωappleª ¡Â∂ Ïμ⁄Δ¡ª Ú≈√Â∂

«ÚÁ∂Ùª ”⁄Ø∫ ¡≈Ú≈˜ª ¿∞· apple‘Δ¡ª ‘È¢

Ù≈«¬Á ‘∞‰ «¬√ Á∂ ¡≈◊± √Ófi ‹≈‰ «’ ¿∞‘

¡Í‰Δ¡ª ¡Ωappleª Á≈ ’Δ ‘≈Ò ’apple apple‘∂ ‘È¢

’·±¡≈ ÏÒ≈Â’≈apple ÁΔ ÍΔÛ Ïμ⁄Δ Á≈ «¬’

◊Δ ◊≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ Á≈ ÚΔ‚Δ¿∞ √≈‘Ó‰∂

¡≈«¬¡≈ ‘À¢

¿∞√ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ‘apple Ì≈appleÂΔ Á∂ «ÁÒØ

«ÁÓ≈ˆ «Ú⁄ ◊±ß‹‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À:

““√∞È≈ Ê≈ Ï∂‘μÁ √∞È«‘appleΔ ‘À «ÁμÒΔ,

√ÓßÁapple √Δ ı≈ÓØÙ ◊«‘appleΔ ‘À «ÁμÒΔ¢

Ó◊apple ¬∂’ Óª ’Δ √Á≈ √∞È È≈ Í≈¬∂,

ÂØ Ò◊Á≈ ‘À ◊±ß◊Δ ‘À Ï«‘appleΔ ‘À «ÁμÒΔ¢

ÚØ ¡ª÷Ø∫ Ó∂∫ ¡Ù’Ø∫ Á≈ Á«apple¡≈ √Ó∂‡∂,

ÚØ ¿∞ÓΔÁ Á≈ «¬’ ȘappleΔ¡≈ √Ó∂‡∂¢

Ô‘ª ’«‘ apple‘Δ ‘À Ú‘ª ’«‘ apple‘Δ ‘À,

ÂÛÍ ’apple ’∂ Ô∂ ¬∂’ Óª ’«‘ apple‘Δ ‘À¢

’Ø¬Δ Í±¤Â≈ ‘Δ È‘Δ∫ ‘≈Ò Ó∂apple≈...¢

’Ø¬Δ Ò≈ ’∂ Á∂ Á∂ Ó∞fi∂ Ò≈Ò Ó∂apple≈¢““

-«ÈÓapple ’Ωapple

«’√≈È Â∂ ÷∂ ӘÁ±apple≈∫ 鱧 «√«Ú¡≈∫ Á∂ apple≈‘ ‹≈‰ ÂØ∫ appleØ’‰ ÁΔ ˜apple±appleÂ

Íß‹≈Ï Á≈ «’√≈È ¡Â∂ ÷∂ ӋÁ±apple ¡μ‹

√apple’≈appleª ÁΔ Ï∂apple∞ıΔ ’≈appleÈ «√«Ú¡ª Á∂ apple≈‘

⁄μÒ «Í¡≈ ‘À Â∂ «¬‘ ÚappleÂ≈apple≈ ÓΩ‹±Á≈ ÁΩapple ”⁄

apple∞’Á≈ «Á÷≈¬Δ È‘Δ∫ Á∂ «apple‘≈ ‘À, «’¿∞«’

√apple’≈appleª ÁΔ¡ª ÈΔÂΔ¡ª ¡Â∂ ÈΔ¡Â

«’√≈Ȫ ¡Â∂ Ó˜Á±appleª ÍzÂΔ √≈Î È‘Δ∫ Òμ◊

apple‘Δ ‘À¢ ‘apple∂ «¬È’Ò≈Ï ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï Á∂

«’√≈Ȫ È∂ ¡≈Í‰Δ «Ó‘È √Á’≈ Ì≈apple Á∂

¡È≈‹ ÌÛØÒ∂ Ìapple «ÁμÂ∂ «¬√∂ ’≈appleÈ ‘Δ

Íß‹≈Ï Á∂ «’√≈Ȫ 鱧 ¡ßÈÁ≈Â≈ «’‘≈ ‹≈‰

Òμ◊≈ ¡ßÈÁ≈Â∂ ÁΔ «Ó‘È √Á’≈ Ì≈appleÂ

¡È≈‹ Íμ÷Ø∫ ¡≈ÂÓ «ÈappleÌapple ‘Ø «◊¡≈ Íapple

«¬√Á∂ Ï≈¡Á ¯√Òª ”Â∂ Ò≈◊ Úμˉ Òμ◊Δ

ÁÔ≈ Ùß’apple ÓÀÈΔ

Â∂ ¯√Òª Á∂ Ì≈¡ ”⁄ «¬√Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂

«¬˜≈Î≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ «‹√ ’≈appleÈ

¡≈Í‰Δ¡ª ÒØÛª ͱappleΔ¡ª ’appleÈ Ò¬Δ «’√≈Ȫ

È∂ ’apple˜≈ ÒÀ‰≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈, «¬√ ’apple˜∂ Á≈

Úμ‚≈ «‘μ√≈ Ù≈‘±’≈appleª Â∂ ¡≈ÛÂΔ¡ª ÂØ∫

«Ò¡≈ «◊¡≈, «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √apple’≈appleΔ ¡Â∂

ˆÀapple-√apple’≈appleΔ ÏÀ∫’ª Á∂ ÚΔ H@ ‘˜≈apple ’appleØÛ Á∂

˜ÓΔÈ ¡Ë≈«apple «ÒÓ‡ª, Î√ÒΔ ¡Â∂

«Ó¡≈ÁΔ ’apple˜∂ «’√≈Ȫ ÚμÒ Ï’≈«¬¡≈ ‘È

‹∂’apple Ó˜Á±appleª ÁΔ ‘≈Ò ”Â∂ «Ú⁄≈apple ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂ ª «¬‘ Â√ÚΔapple Ï‘∞ «˜¡≈Á≈

Âapple√ÔØ◊ ‘À¢ «¬Èª ‘Ò≈ª Â∂ ◊∞appleÏ ÁΔ

«˜ßÁ◊Δ ’≈appleÈ «’√≈Ȫ Â∂ Ó˜Á±appleª ÚμÒØ∫

«√«Ú¡ª Á≈ apple≈‘ ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈¢

‹∂’apple ͱapple∂ Ó∞Ò’ Á∂ «’√≈Ȫ ÁΔ ◊μÒ

’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ ª ÈÀÙÈÒ ’z≈«¬Ó «apple’≈apple‚˜

ÁΔ «appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple AIIE ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‘∞‰ Âμ’

Ì≈apple ”⁄ C Òμ÷ «’√≈È ÷∞Á’∞ÙΔ¡ª ’apple

⁄∞μ’∂ ‘È¢ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂappleΔ apple≈Ë≈ ÓØ‘È «√ßÿ

ÚμÒØ∫ ‹Ø ¡ß’Û≈ ÒØ’ √Ì≈ ”⁄ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À

¿∞‘ ‘Øapple ÚΔ Íapple∂Ù≈È ’appleÈ Ú≈Ò≈ ‘À «¬√

¡È∞√≈apple «Í¤Ò∂ «ÂßÈ √≈Ò ÁΩapple≈È CF ‘˜≈apple

«’√≈Ȫ ¡Â∂ ÷∂ ӘÁ±appleª È∂ ÷∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂΔ

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂappleΔ È∂ apple≈Ù‡appleΔ ÈÓ±È≈ √appleÚ∂ı‰

Á¯Âapple Á∂ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Úapple∑∂ ‹∞Ò≈¬Δ B@AB-

‹±È B@AC Á∂ √ßÁappleÌ Á∂ Ò¬Δ Á∂Ù Á∂ Í∂∫‚±

÷∂Âappleª ”⁄ G@Ú∂∫ ÁΩapple Á∂ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Í«appleÚ≈apple Á∂

√appleÚ∂ı‰ ¡ß’«Û¡ª Á∂ ¡Ë≈apple ”Â∂ «¬‘ ◊μÒ

’‘Δ «’ DG ‘˜≈apple apple∞Í«¬¡≈ ÍzÂΔ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ

Í«appleÚ≈apple ’apple˜≈ ‘À¢ ¿∞Ȫ √ÁÈ È±ß Áμ«√¡≈

«’ ͱapple∂ Ì≈apple ”⁄ Ï’≈«¬¡≈ ’apple˜∂ Á≈

Ò◊Ì◊ F@ ¯Δ√ÁΔ √ß√Ê≈◊ √zت apple≈‘Δ∫

«Ò¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ «‹√ ”⁄ √apple’≈apple ÂØ∫ B.A

¯Δ√ÁΔ, √«‘’≈appleΔ √«ÓÂΔ ÂØ∫ AD.H ¯Δ√ÁΔ,

ÏÀ∫’ª ÂØ∫ «Ò¡≈ «◊¡≈ ’apple˜ DB.I ¯Δ√ÁΔ

¡Â∂ Ù≈‘±’≈appleª ¡Â∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡ª ÂØ∫ BE.H

¯Δ√ÁΔ ’apple˜≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ÓßÂappleΔ

È∂ ¤Ø‡∂ ¡Â∂ Áapple«Ó¡≈È∂ «’√≈Ȫ 鱧 «ÏÈ ª

apple∞’≈Ú‡ ¯√ÒΔ ’apple˜≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ’apple˜∂

ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ Â∂ «’√≈Ȫ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ ÚË≈¿∞‰

Á≈ ’Ø¬Δ ¿∞Í≈¡ ¿∞È ª È‘Δ∫ Áμ«√¡≈ Â∂ È≈

‘Δ Ì«Úμ÷ ”⁄ «¬√ √ÏßËΔ ’ÁÓ ⁄∞μ’‰ Á≈

«¬Ù≈apple≈ ’ΔÂ≈¢ Ì≈apple Á∂ «Úμ ÓßÂappleΔ ÚμÒØ∫

ÚΔ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’√≈Ȫ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ

B@BB Âμ’ Á∞◊‰Δ ’appleÈ ¡Â∂ √Ú≈ÓΔÈ≈ÊÈ

«appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª ¯√Òª Á∂

Ì≈¡ Ò≈◊ ÂØ∫ E@ ¯Δ√ÁΔ ÚμË ÂÀ¡ ’appleÈ

ÁΔ ◊μÒ ¡≈÷Δ ◊¬Δ √Δ¢ «¬√ Ò¬Δ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple È∂ ‹Ø ¯≈appleÓ±Ò≈ ¡Í‰≈«¬¡≈ ¿∞‘

«’√≈Ȫ È≈Ò ËØ÷≈ ‘Δ √≈Ï ‘Ø«¬¡≈¢ Ì≈appleÂ

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ ͱapple∂ Ì≈apple Á∂ «’√≈Ȫ ÁΔ

«¬μ’‹∞‡Â≈ ¡Â∂ ’ΩÓΔ ÍμËapple Á∂ ω apple‘∂

«’√≈È √ß◊·Èª 鱧 Á∂÷Á∂ ‘ج∂ Ù≈«¬Á “‘≈ÊΔ

Á∂ ÁßÁ «Á÷≈¿∞‰ 鱧 ‘Øapple Â∂ ÷≈‰ 鱧 ‘Øapple“

Ú≈Ò≈ Î≈appleÓ±Ò≈ «Ò¡≈Á≈ «◊¡≈¢ ‹∂’apple ◊μÒ

√±Ï∂ ÁΔ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ ª Íß‹≈Ï Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

⁄ß‚Δ◊Û , Íß‹≈ÏΔ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Í«‡¡≈Ò≈

¡Â∂ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÚμÒØ∫

’ΔÂΔ ÍÛÂ≈Ò ¡È∞√≈apple B@@@ ÂØ∫ B@AE

Âμ’ Íß‹≈Ï ”⁄ AFF@F «’√≈Ȫ ¡Â∂ ÷∂Â

Ó˜Á±appleª È∂ ◊∞appleÏ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ ÂØ∫ ‘≈apple ’∂

«√«Ú¡ª Á≈ apple≈‘ ⁄∞«‰¡≈ ‘À, «¬√ ⁄Ø∫ D@

¯Δ√ÁΔ «◊‰ÂΔ ÷∂ ӘÁ±appleª ÁΔ √Δ¢ ‘∞‰ ÚΔ

‹Ø ÷Ïappleª appleؘ≈È≈ ¡≈¿∞ÁΔ¡ª ‘È «¬Èª ÂØ∫

«¬ßfi ‹≈Í «apple‘≈ ‘À «’ ÷∂ª “⁄ «ÁÈ-apple≈Â

«Ó‘È ’appleÈ Ú≈Ò∂, Â∂‹ Ë∞μͪ ¡Â∂ ·ß„Δ¡ª

√Δ apple≈ª ÂØ∫ ÚΔ È≈ ÿÏapple≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

¡ßÈÁ≈Â∂ 鱧 ’apple˜∂ Á∂ ’ΔÛ∂ È∂ «¬√ ’Áapple

÷Ø÷Ò≈ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À «’ ÷∂ª Á∂ Í∞μª ȱß

¡≈͉∂ ‘Δ ÿapple ”⁄ ÿ∞쇉 ÌappleΔ «˜ßÁ◊Δ ÂØ∫

ÓΩ «Í¡≈appleΔ Òμ◊‰ Òμ◊Δ ‘À¢

«’√≈È Ó˜Á±appleª ÁΔ¡ª ÷∞Á’∞ÙΔ¡ª

Á≈ «√Ò√Ò≈ AIIA Á∂ Á‘≈’∂ ÂØ∫

Ï≈¡Á Ù∞apple± ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ B@@@ Á∂

ÁΩapple “⁄ ¡≈ ’∂ «¬√ ”⁄ Â∂‹Δ ¡≈¬Δ

«’¿∞∫«’ «¬√ ÁΩapple ”⁄ ¡≈ ’∂ √apple’≈apple È∂

«’√≈È Íμ÷Δ ÈΔÂΔ¡ª ȱß

‘∞Ò≈apple≈ Á∂‰≈ ÿμ‡ ’apple

«ÁμÂ≈ Â≈˜≈ ¡ß’«Û¡ª

Ó∞Â≈Ï’ Ì≈apple ÁΔ E@

ÎΔ√ÁΔ ¡Ï≈ÁΔ

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ”Â∂ «ÈappleÌapple

’appleÁΔ ‘À Â∂ Ó∞Ò’ Á∂

¡appleÊ⁄≈apple∂ ”⁄ «¬√Á≈

«‘μ√≈ AD ÎΔ√ÁΔ ÂØ∫ ÚΔ

ÿμ‡ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À,

√≈‚∂ Ó∞Ò’ Á≈ GC ÎΔ√ÁΔ

√appleÓ≈«¬¡≈ «√appleÎ A ÎΔ√ÁΔ ÒØ’ª ’ØÒ ‘À¢

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ È≈Ò ‹∞Û∂ Ì≈appleÂΔ¡ª ÁΔ ¡≈ÓÁÈ

Ò◊≈Â≈apple ÿμ‡ apple‘Δ ‘À Â∂ ÷apple⁄∂ ¿∞ÓΔÁª ÂØ∫

’ΔÂ∂ «‹¡≈Á≈ ‘Ø apple‘∂ ‘È, Íapple Á±‹∂ Í≈√∂ A

ÎΔ√ÁΔ Ó∞Ò’ Á∂ Ú√ÈΔ’ ¡«‹‘∂ ‘Δ ‘È

«‹Èª Á≈ √appleÓ≈«¬¡≈ AE ¯Δ√ÁΔ Ú«Ë¡≈ ‘À¢

«’√≈È ¡Â∂ ÷∂ ӘÁ±appleª ÁΔ Ï∞appleΔ ¡≈apple«Ê’

‘≈Ò Á∂ ’≈appleȪ ”Â∂ Șapple Ó≈appleΔ ‹≈Ú∂ ª

’‰’-fiØÈ≈ Î√ÒΔ ⁄μ’apple ’≈appleÈ «’√≈Ȫ ÁΔ

¡≈ÓÁÈ Á≈ Úμ‚≈ «‘μ√≈ ÷∂ÂΔ «‡¿±ÏÒª ”Â∂

÷apple⁄ ‘Ø «apple‘≈ ‘À «¬√Á≈ ’≈appleÈ Í≈‰Δ Á≈

ÍμËapple Ò◊≈Â≈apple «‚μ◊‰≈ ¡Â∂ Í≈‰Δ ÁΔ

’∞¡≈Ò‡Δ ”⁄ «◊apple≈Ú‡ ¡≈¿∞‰≈ «‹√Á≈

«√μË≈ ¡√apple ¯√Òª Á∂ fi≈Û ”Â∂ ‘∞ßÁ≈ ‘À «¬√∂

ӋϱappleΔ ’≈appleÈ «’√≈Ȫ È±ß Ó‹Ï±appleΔ Úμ√ ÏØapple

‚±ßÿ∂ ’appleÈ∂ ÍÀ apple‘∂ ‘È Â∂ Ó؇appleª ÁΔ ‘≈apple√

Í≈Úapple ÚË≈¿∞‰Δ ÍÀ apple‘Δ ‘À Í«‘Òª BE@ Î∞μ‡

Ú≈Ò∂ Íμ‰ ”Â∂ G.E ‘≈apple√ Í≈Úapple ÁΔ

√ÏÓapple√ΔÏÒ È≈Ò ‹Ø Í≈‰Δ Íz≈Í ‘∞ßÁ≈ √Δ

‘∞‰ F@@ Î∞μ‡ Á∂ Íμ‰ ÂØ∫ Í≈‰Δ ⁄∞μ’‰

Ò¬Δ «’√≈È È±ß AE ‘≈apple√ Í≈Úapple ÁΔ

√ÏÓapple√ΔÏÒ ÁΔ

ÚappleÂØ∫ ’appleÈΔ

ÍÀÁΔ ‘À ¡Â∂ ‡zª√Î≈appleÓ

¡Â∂ «Ï‹ÒΔ ’∞ÈÀ’ÙÈ

Á≈ ÒØ‚ ÚΔ ÚË≈¿∞‰≈

ÍÀ∫Á≈ ‘À «¬‘

Ú apple  ≈ apple ≈

Ò◊≈Â≈apple ⁄μÒÁ≈

‘À «‹√ ’≈appleÈ «’√≈È

”Â∂ Ò◊≈Â≈apple «ÚμÂΔ ÏØfi

ÍÀ∫Á≈ apple«‘ßÁ≈ ‘À¢ «’√≈Ȫ

ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ÓßÁ‘≈ÒΔ Á≈

Á±‹≈ Úμ‚≈ ’≈appleÈ ‘À Ò≈◊Â

Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ Î√Òª Á∂ Ì≈¡ È≈

Úμˉ≈ ÷∂ÂΔ √À’‡apple ”⁄

ÍÀ√‡Δ√≈«¬‚ ¡Â∂ Ô±appleΔ¡≈ ¡Â∂

‚Δ¬∂ÍΔ ÁΔ Ò≈◊ Ò◊≈Â≈apple ÚμË apple‘Δ

‘À «‹√Á∂ Ì≈¡ ÚΔ ‘apple √≈Ò Â∂‹Δ È≈Ò ÚμË

apple‘∂ È∂, «¬√Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ Á±‹∂ Í≈√∂ Î√Òª Á∂

Ì≈¡ Ï‘∞ ÿμ‡ ÚË≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ Î√Òª Á≈

ÿμ‡Ø-ÿμ‡ √ÓappleÊÈ Ó∞μÒ ÂÀ¡ ’appleÈ≈ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple Á∂ ¡ı«Â¡≈apple ‘À Â∂ «Í¤Ò∂ ’∞μfi

√≈Òª ÂØ∫ ¯√Òª Á∂ Ì≈¡ “⁄ Ú≈Ë≈ E@ ÂØ∫

A@@ apple∞ͬ∂ Á∂ Áapple«Ó¡≈È ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À

Á±‹∂ Í≈√∂ ÷∂ÂΔ Ò≈◊ Ú≈ÒΔ¡ª Ú√ª ¡Â∂

Ó«ÙÈappleΔ Á∂ Ì≈¡ «¬√ ‘μÁ Âμ’ Ï∂Ò≈Ó È∂ «’

«¬√È∂ «’√≈È ÁΔ ÂØÏ≈ ’appleÚ≈ appleμ÷Δ ‘À¢ ‹∂’apple

«’√≈È ’‰’-fiØÈ∂ Á≈ Î√ÒΔ ⁄μ’apple ¤μ‚

ÂΔ‹∂ ÏÁÒ È±ß ÷Ø‹‰ ⁄μÒ‰ ª ¿∞√Á∂ «√μ‡∂

ÚΔ ’Ø¬Δ «‹¡≈Á≈ Â√μÒΔÏıÙ È‘Δ∫ ‘È,

◊ßÈ∂ Á≈ Ï’≈«¬¡≈ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ÷Û≈ apple«‘ßÁ≈ ‘À

√apple’≈appleΔ Â∂ ˆÀapple-√apple’≈appleΔ ÷ß‚ «ÓμÒª ÚμÒØ∫

ÿ≈‡∂ Á≈ apple≈◊ ¡Ò≈Í ’∂ ‘Ó∂Ù≈ ÍÀ√≈ ‹≈appleΔ

’appleÈ ÂØ∫ «’È≈apple≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ‹∂’apple

«’√≈È ’∞μfi ‘Øapple ÏÁÒÚΔ¡ª ¯√Òª ÚμÒ apple∞ı

’appleÁ∂ ‘È Âª Óß‚Δ’appleÈ Á≈ ’Ø¬Δ ÍzÏßË È‘Δ∫

Â∂ ¡≈Ò± ’≈ÙÂ’≈apple «¬√ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ

¿∞Á≈‘apple‰ È∂¢ «’√≈ÈΔ ’apple˜∂ Á≈ «¬μ’ ‘Øapple

Í«‘Ò± ‘À «‹√鱧 ¡’√apple ‘Δ «√¡≈√ÂÁ≈È

Úμ‚≈ ’apple’∂ Í∂Ù ’appleÁ∂ ‘È ¿∞‘ ‘À «Ú¡≈‘ª

¡Â∂ Óapple◊ Á∂ ÌØ◊ª ”Â∂ Òμ÷ª apple∞ͬ∂ ÷apple⁄‰ Á≈

ÁΩapple «¬μ’-Á±‹∂ 鱧 Á∂÷Á∂ ‘ج∂ Ó«‘Òª Úapple◊∂

ÿapple ω≈¿∞‰ ÁΔ appleΔ√ È∂ ÚΔ «’√≈Ȫ Á∂

¡appleÊ⁄≈apple∂ 鱧 ‚±ßÿΔ √μ‡ Ó≈appleΔ «¬√ Ì∂‚ ⁄≈Ò

鱧 appleØ’‰ ÁΔ Í«‘Ò’ÁÓΔ «’√≈Ȫ 鱧 ’appleÈΔ

ÍÚ∂◊Δ¢ ’apple˜∂ ÂØ∫ «ÈÔ≈ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ¤Ø‡∂

«’√≈Ȫ 鱧 √ß◊«·Â ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈ ¡Â∂ √ªfiΔ

÷∂ÂΔ ÁΔ appleÚ≈«¬Â 鱧 ¡μ◊∂ ÚË≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈

«‹√ √Á’≈ √ªfiΔ Ó«ÙÈappleΔ È≈Ò Ò≈◊ ȱß

ÊØÛ ≈ ÿμ‡ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â∂ Óß‚Δ’appleÈ Á∂

ÈÚ∂∫ Ú√ΔÒ∂ ÂÒ≈Ù‰∂ ÚΔ ¡√≈È ‘؉◊∂,

«’¿∞«’ √ªfiΔ ÷∂ÂΔ √Á’≈ ¯√Ò «¬μ’ ‹◊ ≈

ÂØ∫ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂◊Δ Â∂ ’ΩÓªÂappleΔ Óß‚Δ Âμ’ ÚΔ

Í‘∞ß⁄ ω≈¬Δ ‹≈ √’∂◊Δ ¢’∂∫Áapple √apple’≈apple Á≈

ÚΔ ¯apple˜ ωÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ √Ú≈ÓΔÈ≈ÊÈ

«appleÍØapple‡ È±ß Í±appleÈ apple±Í ”⁄ Ò≈◊± ’apple∂ ª ‹Ø

«’√≈Ȫ 鱧 √μ⁄Ó∞μ⁄ ‘Δ ÷apple⁄∂ ÂØ∫ E@ ¯Δ√ÁΔ

«˜¡≈Á≈ Ó∞È≈¯≈ «ÓÒ √’∂¢ ¤Ø‡∂ «’√≈Ȫ ȱß

÷∂ÂΔ ÂØ∫ «ÈappleÌappleÂ≈ ÿ‡≈ ’∂ √‘≈«¬’

«’μ«Â¡ª 鱧 ÚΔ ¡Í‰≈¿∞‰ «‹√ “⁄ ͱapple≈

Í«appleÚ≈apple ’ßÓ ’apple∂ «‹ßÈ ª ÚΔ «’√≈Ȫ È∂ «¬√

Âapple ª «Ó‘È ’ΔÂΔ ‘À ¿∞È ª ÁΔ ¡≈apple«Ê’

‘≈Ò Ï≈’Δ «’√≈Ȫ ÂØ∫ Ï‘∞ «Ï‘Âapple ‘À¢

«’√≈È ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª ÚΔ «’√≈ÈΔ √ß’‡ Á∂ ‘μÒ

Ò¬Δ Ó‘μÂÚͱappleÈ Ì±«Ó’≈ ¡Á≈ ’apple

√’ÁΔ¡ª ‘È «¬È ª Á≈ ÚΔ Îapple˜ ωÁ≈ ‘À

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


16 09/05/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

ÈÏ≈Ò◊ ¡≈«√¯≈ Á∂ √Ó±«‘’ ÏÒ≈Â’≈apple È∂ «¬È√≈ÈΔ¡Â ÙappleÓÙ≈apple ’ΔÂΔ

‹ßÓ± ’ÙÓΔapple Á∂ ’·±¡≈ «¬Ò≈’∂ Á∂ apple√≈È≈

«Íß‚ «Ú⁄ Ï’appleÚ≈Ò ÷≈È≈ÏÁØ√ ’ÏΔÒ∂ ÁΔ H

√≈Ò≈ È≈Ï≈Ò◊ ÒÛ’Δ ¡≈«√¯≈ È≈Ò ‘ج∂

Á«appleßÁ◊Δ Á∂ Èß◊∂ È≈⁄, «ÁÒ ’ßÏ≈¿±, appleΩ∫◊‡∂

÷Û∑∂ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ¡Â∂ ¡‰ÓÈ∞μ÷Δ „ß◊ È≈Ò

’ΔÂ∂ ◊¬∂ √Ó±«‘’ ÏÒ≈Â’≈apple ÁΔ ıΩÎÈ≈’

ÿ‡È≈ È∂ Ó≈ÈÚÂ≈ 鱧 ’«’ ’apple«Á¡ª

«¬È√≈ÈΔ¡Â È±ß ÙappleÓÙ≈apple ’ΔÂ≈ ‘À¢ ÁØÙΔ¡ª

Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ Ó∞˜≈‘apple∂ ’appleÈ Ú≈«Ò˙ ’Δ

¡≈«√¯≈ «’√∂ ÁΔ ËΔ ÌÀ‰ È‘Δ∫ √ΔÕ ‹∂ √≈‚Δ

¡≈Í‰Δ ËΔ ÌÀ‰ È≈Ò ¡«‹‘Δ ’apple± ‘ØÚ∂

’Δ ¡√Δ∫ ÏappleÁ≈Ù ’apple ÒÚª◊∂Õ ËΔ¡ª ÌÀ‰ª

Ú≈«Ò˙ ¡Â∂ ËΔ¡ª ÁΔ¡ª ’∞μ÷ª «Ú⁄Ø∫ ‹ÈÓ

ÒÀ‰ Ú≈«Ò˙, ¿∞È∑ª ËΔ¡ª ÌÀ‰ª ÁΔ «¬˜Â

’appleÈΔ «√μ÷Ø, «‹È∑ª È∂ Â∞‘≈鱧 «¬‘

√ß√≈apple «Ú÷≈«¬¡≈ ‘À¢ «¬√Á≈ √∂’

¿∞‹≈◊apple «√ßÿ

Â∞‘≈‚∂ Âμ’ ÚΔ Í‘∞ß⁄ √’Á≈ ‘À¢

Á±‹∂ Á∂ ÿapple 鱧 Òμ◊Δ ¡μ◊ Ï√ßÂapple

«Á÷ÁΔ ‘À, ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ ÿapple Òμ◊∂◊Δ

«Îapple ‘ØÙ ¿∞‚‰◊∂¢ ‹∂ ‘≈Ò≈ «¬‘Ø apple‘∂ ª

¿∞‘ «ÁÈ ÚΔ Á±apple È‘Δ∫¢ «¬√ÂØ∫ ÚΔ ıÂappleÈ≈’

¡Â∂ «¬È√≈ÈΔ¡Â ÂØ∫ «◊appleΔ ‘Ø¬Δ ◊μÒ «¬‘

‘Ø¬Δ ‘À «’ ’«Ê ÁØÙΔ¡ª Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ «‘ßÁ±

¬∂’Â≈ Óß⁄ ÁΔ appleÀÒΔ «Ú⁄ ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple ÁΔ

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ÍΔ.‚Δ.ÍΔ.ÁΔ

√ªfiΔ Ó«‘ϱÏ≈ √apple’≈apple Á∂ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ Á∂ ÁØ √ΔÈΔ¡apple ÓßÂappleΔ Ò≈Ò «√ßÿ

⁄ΩËappleΔ ¡Â∂ ⁄ßÁapple Íz’≈Ù ◊ß◊≈ Ù≈ÓÒ ‘ج∂¢

Ó∞Ò˜Ó≈ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ Á∂ ÓßÂappleΔ ÂappleÒØÓμ¤Δ ‘∞ßÁ∂ apple‘∂¢ ¡‹∂ ÚΔ

¿∞‘ √≈Ï’≈ ÓßÂappleΔ ÁØÙΔ¡ª 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ

’ΔÂΔ¡ª ‹ªÁΔ¡ª appleÀÒΔ¡ª, Ëapple«È¡ª ¡Â∂

Ó∞˜≈‘«apple¡ª «Ú⁄ Ùapple∂¡≈Ó Ù≈ÓÒ ‘Ø apple‘∂ ‘È,

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Ì≈appleÂΔ¡ª 鱧 ’Δ √ßÁ∂Ù

Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ

Ì≈apple ÁΔ √ß√«’zÂΔ ¡«‹‘Δ¡ª ‘apple’ª

ÁΔ «¬˜≈‹Â È‘Δ∫ «ÁßÁΔ Ízß± ⁄ß‚Δ◊Û∑ ÂØ∫

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ ÒØ’ √Ì≈ ÁΔ ÓÀ∫Ïapple

√zΔÓÂΔ «’appleÈ ı∂apple È∂ ‘Øapple ÚΔ «¬‘ ’«‘’∂

ÙappleÓÙ≈apple ’ΔÂ≈ ‘À «’ Ì≈apple «Ú⁄ ÏÒ≈Â’≈apple

Í∞apple≈ÂÈ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‘∞ßÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È ‹Ø «’

Ì≈appleÂΔ √ß√«’zÂΔ Á≈ «‘μ√≈ ω ◊¬∂ ‘È¢

Â∞‘≈‚≈ «¬√ÂappleΔ ‘؉≈ √Ó∞μ⁄Δ «¬√ÂappleΔ ‹≈ÂΔ

鱧 ÙappleÓÙ≈apple ’apple «apple‘≈ ‘À¢ ÙappleÓ ’appleØ Â∂ ‚∞Ï

ÓappleØ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ ¡«‹‘∂ «Ï¡≈È

Á∂‰ Ú≈Ò∂ È∂Â≈˙, ÿμ‡Ø ÿμ‡ √≈‚Δ √ß√«’zÂΔ

鱧 Á±Ù È≈ ’appleØ¢ apple≈‹ Ì≈◊ ª Ú’ÂΔ ◊μÒª

‘∞ßÁΔ¡ª ‘È¢ «¬‘ ª ¡≈¿∞∫Á∂ ‹ªÁ∂ apple«‘‰∂

‘È¢ Â∞√Δ∫ ª ‘Ó∂Ù≈ «¬√∂ √Ó≈‹ «Ú⁄

apple«‘‰≈ ¡Â∂ «Ú⁄appleÈ≈ ‘À¢ ÒØ’ Â∞‘≈‚∂ ¿∞Íapple

Ê∞μ’‰◊∂¢ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ ¡μ¤∂

«ÁȪ Á∂ ‹∞ÓÒ∂ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ÁΔ ¡≈√ Ò≈¬Δ

ÏÀ·∂ ÒØ’ Ï∞apple∂ «ÁȪ ÁΔ «◊z¯Â «Ú⁄ Î√ ◊¬∂

‘È, «’¿∞∫«’ ‹ÁØ∫ Ú≈Û ‘Δ ÷∂Â È±ß ÷≈‰ Òμ◊

‹≈Ú∂ ª ÷∂ ÁΔ apple≈÷Δ «’Ú∂∫ ‘ØÚ∂◊ΔÕ Ì≈appleÂ

ÁΔ ‹ÈÂ≈ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ √apple’≈apple

ω≈’∂ ·μ◊Δ ◊¬Δ Ó«‘√√ ’appleÁΔ ‘Ø¬Δ Ï∂Ï√

‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ «¬’ ‘Øapple «¬÷Ò≈’ ÂØ∫ «◊appleΔ

ÿ‡È≈ «¬‘ ‘Ø¬Δ «’ «‹‘Û∂ Ú’ΔÒ

¡≈Ó ‹ÈÂ≈ Á∂ ÓÈ∞μ÷Δ ‘μ’ª ÁΔ

apple≈÷Δ Ò¬Δ ’∂√ Ì≈Ú∂∫ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ ‘Δ

ÒÛÁ∂ ‘È, Ízß± ÒØ’ª Á∂ «‘ª Â∂

Í«‘apple≈ ª «ÁßÁ∂ ‘È¢ «¬Ê∂ ª

¿∞Ò‡Δ ◊ß◊≈ ‘Δ Í‘Ø¬∂ È±ß Ú«‘ Â∞appleΔ

‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª Ú’ΔÒª È∂ ’⁄«‘appleΔ

«Ú⁄ ‹≈ ’∂ ’«Ê ÁØÙΔ¡ª «Úapple∞Ë

Í∂Ù ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ⁄Ò≈‰ 鱧 appleØ’‰

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ¢ Ï≈apple ’Ω∫√Ò È∂ ÁØÙΔ¡ª Á∂

‘μ’ «Ú⁄ ‘ÛÂ≈Ò ’apple’∂ Ó∞˜≈‘apple≈ ’ΔÂ≈¢

‘Øapple ÚΔ ‘Àapple≈ÈΔ ¡Â∂ Ï∂ÙappleÓΔ ÁΔ ◊μÒ ‘جΔ

«’ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ È∂ «¬√ Ï∂‘±Á≈

ÿ‡È≈ È±ß Ó‹∑ÏΔ appleß◊ Á∂‰ ÁΔ ¡√ÎÒ

’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ¢

‘≈Òª «’ Í∞«Ò√ Á∂ ⁄Ò≈‰ Ó∞Â≈Ï’

¡‰ÌØÒ ÒÛ’Δ «‹√鱧 ¡‹∂ «‹‘Û≈ ¿∞√

È≈Ò ’∞’appleÓ ‘Ø«¬¡≈, ¿∞√ Ï≈apple∂ √Ófi ‘Δ È‘Δ∫

√Δ, ¿∞√鱧 ⁄appleªÁ «Ú⁄Ø∫ ÿØÛ∂, Ï’appleΔ¡ª ¡Â∂

Ì∂‚ª ⁄≈appleÁΔ È±ß «¬’ ÓßÁapple Á∂ Í∞‹≈appleΔ √ª‹Δ

apple≈Ó ÁΔ Ù«‘ ¿∞Íapple ¿∞√Á∂ AE √≈Ò≈ ÌÂΔ‹∂

È∂ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ¡ª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ¡◊Ú≈

’apple’∂ ÓßÁapple «Ú⁄ «Ò¡ªÁ≈¢ «‹Ê∂ Í∞«Ò√ ÁΔ

«appleÍØapple‡ Ó∞Â≈Ï’ ¿∞√鱧 ÈÙ∂ Ú≈ÒΔ Á∞¡≈¬Δ

«ÍÒ≈ ’∂ √Ó±«‘’ ÏÒ≈Â’≈apple H «Ú¡’ÂΔ A@

‹ÈÚappleΔ ÂØ∫ AG ‹ÈÚappleΔ Âμ’ ’appleÁ∂ apple‘∂¢

«¬ÊØ∫ Âμ’ «’ ÓßÁapple Á∂ Í∞‹≈appleΔ Á∂ ÒÛ’∂

«ÚÙ≈Ò ‹ß◊ØÂ≈ 鱧 ¿∞√ Ó≈√±Ó ÒÛ’Δ È≈Ò

ÏÒ≈Â’≈apple ’appleÈ Ò¬Δ Ó∂apple· ÂØ∫ Ï∞Ò≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ ÓÈ∞μ÷Δ «’appleÁ≈apple ÁΔ «◊apple≈Ú‡ Ú∂÷Ø

¿∞√ Ó≈√±Ó ÒÛ’Δ È≈Ò Ï≈Í, Í∞Âapple ¡Â∂

ÌÂΔ‹≈ Ú≈appleØ Ú≈appleΔ ÏÒ≈Â’≈apple ’appleÁ∂ apple‘∂¢

Ò≈‘‰Â ‘À ¡«‹‘∂ √Ó≈‹, √apple’≈apple ¡Â∂ ÷≈√

ÂΩapple Â∂ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Ò¬Δ «‹‘Û∂

’ß‹’ª ÁΔ Í±‹≈ ’appleÈ ÁΔ È√Δ‘Â «ÁßÁ∂ ‘È

¡Â∂ ÷∞Á ’ß‹’ª ÁΔ ¡√Ó È≈Ò ÷∂‚‰

Ú≈«Ò¡ª Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ Ì∞◊ÂÁ∂ ‘È¢ Ï∂ÙappleÓΔ

¡Â∂ Ï∂‘±Á◊Δ ÁΔ ‘μÁ ‘Ø ◊¬Δ ‹ÁØ∫ «¬’

Í∞«Ò√ ’appleÓ⁄≈appleΔ ÁΔÍ’ ÷‹±appleΔ¡≈ È∂ ÒÛ’Δ

鱧 Ó≈appleÈ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈apple

’ΔÂ≈¢ ÓΩ’≈ Â≈Û ’∂ ÒÛ’Δ ÁΔ Ò≈Ù È∂Û∂

‹ß◊Ò «Ú⁄ √∞μ‡ «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢ «‹‘Û∂ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ¡ª √Ï «¬È√ÍÀ’‡apple ¡≈ÈßÁ ÁμÂ≈

¡Â∂ ‘Ú≈ÒÁ≈apple «ÂÒ’ apple≈‹ 鱧 ÍÛÂ≈Ò

’appleÈ Á≈ ’ßÓ √Ω∫«Í¡≈ «◊¡≈, ¿∞È∑ª È∂ A.Òμ÷

E@ ‘˜≈apple ÁΔ «appleÙÚ ÒÀ ’∂ ’∂√ ÷∞appleÁ Ï∞appleÁ

’appleÈ Ò¬Δ ¡≈«√Î≈ Á∂ ’ÍÛ∂ √≈Û ’∂ ’≈ȱßÈΔ

√ϱ ıÂÓ ’apple «ÁμÂ∂¢ «¬‘ √≈apple≈ ’∞fi Í∞«Ò√

È∂ ⁄Ò≈‰ «Ú⁄ Ó∞Ò˜Óª ÁΔ¡ª ‡ÀÒΔÎØÈ

’≈Òª Á∂ «apple’≈apple‚ ÂØ∫ Íz≈Í ’apple’∂ √ϱª

√Ó∂ «Ò«÷¡≈ ‘À¢

Ó∞μ÷ Ù≈‹√ ’appleÂ≈ Óª‹Δ apple≈Ó √∂Ú≈ Ó∞’Â

͇Ú≈appleΔ ‘À¢ ¿∞√ ÒÛ’Δ È≈Ò √Ì ÂØ∫ ÚμË

¡‰ÓÈ∞μ÷Δ ÚÂΔapple≈ Óª‹Δ apple≈Ó Á∂ ÌÂΔ‹∂ È∂

’ΔÂ≈ «‹‘Û≈ ÈÙ∂ Á≈ ¡≈ÁΔ ¡Â∂ √’±Ò

«Ú⁄Ø∫ ÒÛ’Δ¡ª 鱧 ¤∂ÛÈ ’apple’∂ ’μ«„¡≈

«◊¡≈ √Δ¢ Óª‹Δ apple≈Ó Á≈ ÒÛ’≈ «ÚÙ≈Ò

‹ß◊ØÂapple≈ ¿∞appleÎ Ù≈Ó≈, ¿∞√Á≈ ÁØ√Â, √∞apple∂∫Áapple

ÚappleÓ≈, ÍzÚ∂Ù ’∞Ó≈apple Ó鱧 ¡Â∂ ÁΔÍ’

÷‹±appleΔ¡≈ √≈‹Ù «Ú⁄ Ù≈ÓÒ √È¢

«¬√ ‘ÀÚ≈ÈΔ¡Â ÌappleΔ ÿ‡È≈ È±ß Ó‹∑ÏΔ

appleß◊ Á∂‰ Ò¬Δ ÁØÙΔ¡ª Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ apple≈‹

’apple apple‘Δ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ ’≈apple’∞ßȪ

È∂ «Âappleß◊≈ fiß‚≈ Ô≈Âapple≈ ’μ„ ’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í

鱧 ’ΩÓΔ «‘ª Á∂ apple÷Ú≈Ò∂ «√μË ’appleÈ ÁΔ

’Ø«Ù√ ’ΔÂΔ, «‹Ú∂∫ «¬‘ Á«appleßÁ◊Δ Ú≈ÒΔ

ÿ‡Èª Á∂Ù Á∂ «‘μª ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ‘ØÚ∂¢ «¬‘ √Ø«⁄¡≈ ÚΔ È‘Δ∫ ‹≈ √’Á≈

√Δ «’ ’ΩÓΔ ÍμËapple ÁΔ «¬’ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ

¡«‹‘Δ¡ª «¬÷Ò≈’ ÂØ∫ «◊appleΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

‘apple’ª ’apple∂◊Δ¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª C Ó‘ΔÈ∂

ÒÀ«ÈÈ Á≈ ADHÚ≈∫ ‹ÈÓ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈

⁄ß‚Δ◊Û∑ Õ ⁄ß‚Δ◊Û∑ «˜Ò∑≈ ’Ω∫√Ò

Ì≈appleÂΔ ’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫

¡‹À ÌÚÈ «Ú÷∂ ’≈Óapple∂‚ ÚΔ ¡≈¬Δ

ÒÀ«ÈÈ Á∂ ADHÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÈ √ßÏßËΔ

«¬’ ’ÈÚÀÈÙÈ √≈ÊΔ √∞apple‹Δ «√ßÿ

¡À‚ÚØ’∂‡ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ «Ú⁄ ’ΔÂΔ

◊¬Δ¢ ÍzË≈È◊Δ Óß‚Ò «Ú⁄ ¿∞‘È≈∫

È≈Ò ‚≈’‡apple ‹Ø«◊ßÁapple «Á¡≈Ò ÓÀ∫Ïapple

’ΩÓΔ ¡◊˜À’«‡Ú √Δ ÍΔ ¡≈¬Δ,

’≈Óapple∂‚ Ïß «√ßÿ Ïapple≈Û √∞Ï≈

√’μÂapple Íß‹≈Ï √Δ ÍΔ ¡≈¬Δ, ÍzΔÂÓ

«√ßÿ ‘∞ßÁÒ ÓΔ √’μÂapple «˜Ò∑≈

⁄ß‚Δ◊Û∑ ¡Â∂ ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

√’μÂapple «˜Ò∑≈ ÓØ‘≈ÒΔ È∂ ÙÓ±ÒΔ¡Â

’ΔÂΔ¢ ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ A@@ Á∂ ’appleΔÏ

Ù«‘apple ÁΔ¡≈∫ Úμ÷-Úμ÷ «¬’≈¬Δ¡≈∫

Á∂ Ïapple≈∫⁄ √’μÂapple≈∫ ¡Â∂

’≈apple‹’≈appleÈΔ ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ ÌappleÚΔ∫

‘≈˜appleΔ Ò◊Ú≈¬Δ¢

Ó∞μ÷ Ì≈Ù‰ «Áß«Á¡≈∫ ‚≈.

‹Ø«◊ßÁapple «Á¡≈Ò È∂ Ó‘≈È

«¬È’Ò≈ÏΔ ’≈Óapple∂‚ ÚΔ.¡≈¬Δ.

ÒÀ«ÈÈ ÚμÒØ∫ apple±√Δ ’apple≈∫ÂΔ «Ú⁄ Í≈¬∂

Úμ‚Ó∞μÒ∂ ¡Â∂ ¡Ì∞μÒ ÔØ◊Á≈È ¿∞Â∂

appleØÙÈΔ Í≈¬Δ¢ ¿∞‘È≈∫ Áμ«√¡≈ «’

apple±√Δ ’apple≈∫ÂΔ ¿∞ÊØ∫ Á∂ ÒØ’≈∫ Á∂ ÒßÏ∂

√ßÿappleÙ ¿∞Íappleß ¡≈¬Δ √Δ, «‹√ȱß

√‘Δ «ÁÙ≈ «Ú⁄ «Ò‹≈ ’∂ √≈appleÊ’

ÈÂΔ‹∂ ’섉 Á≈ ͱapple≈ «√‘apple≈

’≈Óapple∂‚ ÒÀ«ÈÈ Á∂ «√apple ÏμfiÁ≈ ‘À¢

’≈Óapple∂‚ Ïß «√ßÿ Ïapple≈Û √±Ï≈

√’μÂapple √Δ ÍΔ ¡≈¬Δ Íß‹≈Ï È∂ «’‘≈

«’ Ì≈apple ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫ ‘Δ apple±√

Ì≈apple Á≈ «ÓμÂapple Á∂Ù «apple‘≈ ‘À¢

¿∞√ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ‘Δ √≈‚Δ

¡≈apple«Ê’Â≈ √∞ËappleΔ ¡Â∂ √≈鱧 √‡ΔÒ

Â∂ Úμ‚∂ ’≈apple÷≈«È¡≈∫ ÁΔ √Ê≈ÍÂΔ

Ò¬Δ apple±√ È∂ ‘Δ Â’È≈ÒØ‹Δ «ÁμÂΔ¢

’≈Óapple∂‚ ÒÀ«ÈÈ È∂ Ó≈apple’√ Á∂ ÎÒ√Î∂

鱧 ‘Øapple ӘϱÂΔ È≈Ò ◊z«‘‰ ’apple’∂

apple±√Δ «¬È’Ò≈Ï √Ó∂∫ ¡Â∂ ’apple≈∫ÂΔ

¿∞Íappleß ÒØ’-«‘μÂ≈∫ «Ú⁄ Ò≈◊± ’apple’∂

Á∞ÈΔ¡≈ ¿∞Â∂ Í«‘Ò≈ Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ

Á∂Ù ÷Û≈ ’ΔÂ≈, «‹√ È≈Ò ‹ÒÁΔ

‘Δ ’¬Δ ‘Øapple Á∂Ù «¬√∂ apple≈‘ Â∞apple ͬ∂¢

¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ ¡μ‹ Ì≈apple Á∂

«’√≈È ÷∞Á’ÙΔ¡≈∫ Á∂ apple≈‘ ”Â∂ ‹≈‰

Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘È, Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ,

ÏÁ¡ÓÈΔ, Ò∞μ‡≈∫-÷Ø‘≈∫, Ó«‘ß◊≈¬Δ,

¡ΩappleÂ≈∫ ¿∞Â∂ ÂÙμÁÁ ¡Â∂ apple∂Í Úapple◊∂

«ÿÈ≈¿∞‰∂ ¡Íapple≈Ë, ‹≈Â-Í≈ Á∂

È≈∫¡ ¿∞Â∂ Úß‚Δ¡≈∫ ¡Â∂ ’ÂÒ ‘Ø apple‘∂

‘È¢ «Îapple’≈Íz√ÂΔ ÚΔ Èß◊≈-È≈⁄

’apple’∂ Á∂Ù Ú≈√Δ¡≈∫ 鱧 Úß‚ apple‘Δ ‘À¢

√appleÚ√≈ÊΔ ◊Ø«ÏßÁ ÍÈ√≈apple∂, ◊ΩappleΔ

Òß’∂Ù, ’ÒÏ∞apple◊Δ Úapple◊∂ ÒØ’-Íμ÷Δ

√ß◊apple≈ÓΔ ’ÂÒ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È¢

¡μ‹ ‘apple ÒØ’-Íμ÷Δ Ù’ÂΔ¡≈∫ ¡Â∂

÷μÏΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ 鱧 √≈∫fi∂ ÂΩapple ”Â∂

√ßÿappleÙ ’apple’∂ √Ó∂∫ ÁΔ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫

ÒØ’-ÁØ÷Δ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á≈ ӱߑ ÂØÛ

‹Ú≈Ï Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

√≈ÊΔ √∞apple‹Δ «√ßÿ ¡À‚ÚØ’∂‡ È∂

ÍzË≈È◊Δ ÙÏÁ≈∫ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ ◊ØÙ‡Δ È±ß

¡Ì∞μÒ, Úμ‚Ó∞μÒΔ ¡Â∂ √Ó∂∫ ÁΔ √‘Δ

˜apple±apple ’«‘ ’∂ Ú«‚¡≈«¬¡≈¢

¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ ¡μ‹ √Ó∂∫ ÁΔ ÒØÛ ‘À

«’ ÒÀ«ÈÈ Á∂ ÎÒ√Î∂ 鱧 ÒØ’-Íμ÷Δ

√ß◊apple≈ÓΔ Í±appleΔ Âapple∑≈∫ ¡Í‰≈¿∞‰ ¡Â∂

√≈Óapple≈‹Δ √appleÓ≈¬∂Á≈apple≈∫ ÚμÒØ∫ √Â≈¬Δ

¡≈Ó ‹ÈÂ≈ 鱧 apple≈‘ Á∂‰¢

¡ß «Ú⁄ ËßÈÚ≈Á ÓÂ≈ √≈ÊΔ

ÍzΔÂÓ «√ßÿ ‘∞ßÁÒ √‘≈«¬’ √’μÂapple

√Δ ÍΔ ¡≈¬Δ ⁄ß‚Δ◊Û∑ È∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈¢

¿∞‘È≈∫ È≈Ò √appleÚ√≈ÊΔ Á∂ÚΔ

«Á¡≈Ò ÙappleÓ≈, ‹Ø«◊ßÁapple ÙappleÓ≈,

’appleÓ «√ßÿ Ú’ΔÒ, Ó«‘ßÁappleÍ≈Ò

«√ßÿ ÓØ‘≈ÒΔ, ‚≈’‡apple apple≈«ÏßÁapple È≈Ê

ÙappleÓ≈, «ÁÒÁ≈apple «√ßÿ, ‚≈.

√∞ÒÂ≈È≈, ‘apple⁄ßÁ Ï≈·, Ëapple«ÓßÁapple

«√ßÿ apple≈‘Δ, apple‰‹Δ «√ßÿ ‘ß√,

‹◊È Í≈Ò, ¡ß«Óz Ò≈Ò, √∂ÚΔ

apple≈«¬Â, ÷∞Ù‘≈Ò È≈◊≈, ‹√ÏΔapple

’Ωapple, «Ùß◊≈apple≈ «√ßÿ, √∂Ú’ «√ßÿ,

ÍzÒ≈Á «√ßÿ, ◊∞appleÓΔ «√ßÿ √Ó∂Â

√À∫’Û∂ √≈ÊΔ¡≈∫ È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈¢

«¬‘ ’∂√ ¡ıÏ≈appleª «Ú⁄ ÚΔ ¡≈¿∞‰ È‘Δ∫

«ÁμÂ≈¢ ‹ÁØ∫ ⁄Øapple Á∂ Ï∞apple∂ «ÁÈ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Âª

¿∞‘ ’ØÂÚ≈Ò Ï‰ Ï«‘ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈͉∂

¡≈Í ‘Δ ¡≈Í‰Δ¡ª ’apple±ª È≈Ò Î√ ‹ªÁ≈

‘À, «¬√∂ Âapple∑ª Ó∞Ò˜Óª Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ ‹Ò√∂-

‹Ò±√ ’섉 È≈Ò «¬‘ ıÏappleª ¡ıÏ≈appleª ¡Â∂

⁄ÀÈÒª ÁΔ¡ª √∞apple÷Δ¡ª ω ◊¬Δ¡ª, «‹√Á≈

√Ó∞⁄∂ Ì≈apple Á∂ ËΔ¡ª ÌÀ‰ª Ú≈Ò∂ √ÓfiÁ≈apple

Ù«‘appleΔ¡ª È∂ Ï∞apple≈ ÓÈ≈«¬¡≈¢ ‹ÁØ∫ Ì≈appleÂΔ

Ó∞μ÷ Ù≈‹√ ’appleÂ≈ Ó≈∫‹Δ apple≈Ó

√∂Ú≈ Ó∞’ ͇Ú≈appleΔ ‘À¢ ¿∞√

ÒÛ’Δ È≈Ò √Ì ÂØ∫ ÚμË

¡‰ÓÈ∞μ÷Δ ÚÂΔapple≈ Ó≈∫‹Δ apple≈Ó Á∂

ÌÂΔ‹∂ È∂ ’ΔÂ≈ «‹‘Û≈ ÈÙ∂ Á≈

¡≈ÁΔ ¡Â∂ √’±Ò «Ú⁄Ø∫

ÒÛ’Δ¡≈∫ 鱧 ¤∂ÛÈ ’apple’∂

’μ«„¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ Ó≈∫‹Δ apple≈Ó

Á≈ ÒÛ’≈ «ÚÙ≈Ò ‹ß◊ØÂapple≈

¿∞appleÎ Ù≈Ó≈, ¿∞√Á≈ ÁØ√Â,

√∞apple∂∫Áapple ÚappleÓ≈, ÍzÚ∂Ù ’∞Ó≈apple Óȱß

¡Â∂ ÁΔÍ’ ÷‹±appleΔ¡≈ √≈‹Ù

«Ú⁄ Ù≈ÓÒ √È...

‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ È∂ Í∞«Ò√ ÁΔ ÍÛÂ≈Ò ¿∞Íapple

¿∞∫◊ÒΔ ¿∞·≈¬Δ ª ’apple≈¬ΔÓ Ïappleª⁄ Á∂ ÁØ

¡≈¬Δ ‹Δ appleÀ∫’ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª «¬μ’ «‘ßÁ±

¡ÒØ’ Í∞appleΔ ¡Â∂ Á±‹≈ Ó∞√ÒÓ≈È ¡‘Î≈Á∞Ò

Ó∞‹ÂÏ≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ ¡À√ ¡≈¬Δ ‡Δ

ω≈¬Δ ◊¬Δ¢

appleÓ∂Ù ’∞Ó≈apple ‹≈Ò≈ «¬’ «ÈappleÍμ÷ ¡Â∂

ÁÒ∂apple ¡«Ë’≈appleΔ È±ß ¡À√.¡À√.ÍΔ.,

ÙÚ∂Â≈ÓÏappleΔ ‚Δ.¡À√.ÍΔ. Á∂ ÂΩapple Â∂ Ù≈ÓÒ

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ appleÓ∂Ù ’∞Ó≈apple ‹≈Ò≈ 鱧 ‹ßÓ±

’ÙÓΔapple √apple’≈apple È∂ “Ù∂apple∂ ’ÙÓΔapple” Á≈ «ıÂ≈Ï

Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È¡ª ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Ízß± ‹ÁØ∫ ¿∞√È∂

√ª‹Δ apple≈Ó √Ó∂ H «Ú¡’ÂΔ¡ª ȱß

‚Δ.¡ÀÈ.¬∂ ¡Â∂ Ú≈Òª ÁΔ Î≈appleÀ√’ ‡À√‡ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÁØÙΔ Í≈«¬¡≈ ª ‘∞‰ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ.鱧 ’∂√ Á∂‰ ÁΔ Óß◊ ’apple

apple‘Δ ‘À¢ Í«‘Òª appleÓ∂Ù ’∞Ó≈apple ‹≈Ò≈ ȱß

apple≈Ù‡appleÚ≈ÁΔ ’«‘ßÁ∂ √È, ‘∞‰ ¿∞√ÁΔ «appleÍØapple‡

Â∂ Ùμ’ ’appleÁ∂ ‘È¢ ¿∞‘ ’ÙÓΔappleΔ Íß‚Â ‘À¢

¡≈«√Î≈ Á≈ ’∂√ ÒÛ apple‘Δ Ú’ΔÒ ÁΔÍ’≈

«√ßÿ apple‹≈Ú ÚΔ «‘ßÁ± ‘À¢ ¿∞√鱧 ÚΔ

ËÓ’Δ¡ª «ÁμÂΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª ‘È¢ Ì≈appleÂ

Á∂ √∂Ú≈ Ó∞’ √appleÚ¿∞⁄ DI ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È∂

Á∂Ù Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß «¬’ ÍμÂapple «Ò÷’∂

«¬√ ÒÛ’Δ Á∂ ’ÂÒ È±ß ¡≈˜≈Á Ì≈apple Á∂

«¬«Â‘≈√ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ’≈Ò≈ «ÁÈ «’‘≈ ‘À¢

apple√≈È≈ «Íß‚ «Ú⁄ Ï‘∞ÂΔ ¡≈Ï≈ÁΔ «‘ßÁ±

√Ó∞Á≈¬∂ ÁΔ ‘À, ÙappleÓ ÁΔ ‘μÁ ‘Ø ◊¬Δ ‹ÁØ∫

¡≈«√¯≈ 鱧 ÁÎÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ Í∞μ‡Δ ‹≈ apple‘Δ

’Ïapple 鱧 ‘Δ ¡μË «Ú⁄≈Ò∂ appleØ’ «ÁμÂ≈ «’ «¬√

«Íß‚ «Ú⁄ ¿∞√鱧 Á¯È≈¿∞‰ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈

‹≈Ú∂◊≈¢ ¡≈«√Î≈ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ «’√∂

«appleÙÂ∂Á≈apple È∂ apple√≈È≈ «Íß‚ ÂØ∫ H «’ÒØÓΔ‡apple

Á±apple ¡≈Í‰Δ ˜ÓΔÈ «Ú⁄ ÁÎÈ≈¿∞‰ ÁΔ

«¬˜≈‹Â «ÁμÂΔ¢

ÓappleÈ ¿∞Íappleß ÚΔ ¡≈«√Î≈ 鱧 ¡≈͉∂

«Íß‚ «Ú⁄ ’Ïapple È√ΔÏ È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ¢ Ì≈appleÂΔ

‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ È∂Â≈Úª ÁΔ √Ø⁄ Á≈ «¬’

‘Øapple Íz◊‡≈Ú≈ ¿∞Âapple ÍzÁ∂Ù Á∂ ˙È≈˙ «‹Ò∑∂ Á∂

Ïß◊apple≈Ó≈¿± ‘Ò’∂ Á∂ «ÚË≈È’≈apple ’∞ÒÁΔÍ

«√ßÿ √∂∫◊apple ÁΔ ’apple± ÂØ∫ ÙÍ√‡ ‘Ø ‹ªÁ≈

‘À, «‹√È∂ «¬’ ÈÏ≈Ò◊ AG √≈Ò≈ ÒÛ’Δ È±ß

B@ ‹±È B@AG 鱧 «¬’ «¬√ÂappleΔ ÙÙΔ «√ßÿ

apple≈‘Δ∫ ÈΩ’appleΔ Á≈ fiª√≈ Á∂ ¡≈͉∂ ÿapple «Ú⁄

Ï∞Ò≈’∂ ‘Δ ÏÒ≈Â’≈apple ’ΔÂ≈¢ ÒÛ’Δ È±ß

ËÓ’≈«¬¡≈ «’ ‹∂’apple «’√∂ ’ØÒ ◊μÒ ’ΔÂΔ

ª Â∂apple≈ Í«appleÚ≈apple ıÂÓ ’apple «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

ÒÛ’Δ Á≈ Í«appleÚ≈apple Í∞«Ò√ ’ØÒ «appleÍØapple‡

«Ò÷Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ A@ Ó‘ΔÈ∂ Ëμ’∂ ÷ªÁ≈ «apple‘≈

Ízß± Í∞«Ò√ È∂ «ÚË≈È’≈apple Á∂ «Úapple∞Ë ’جΔ

’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ¢ ‹ÁØ∫ ÒÛ’Δ È∂ ’Øapple‡

«Ú⁄ ’∂√ ’apple «ÁμÂ≈ ª D «Ú¡’ÂΔ

«ÚË≈È’≈apple Á∂ Ìapple≈ È≈Ò ¡≈ ’∂ ÒÛ’Δ È±ß

¿∞√Á∂ ÿappleØ∫ ‘Δ ⁄∞μ’ ’∂ ÒÀ ◊¬∂ ¡Â∂ √Ó±«‘’

ÏÒ≈Â’≈apple ’ΔÂ≈¢

ÒÛ’Δ Á∂ «ÍÂ≈ ¿∞Íapple Í∞«Ò√ ’∂√ ω≈’∂

‹∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁμÂ≈¢ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ¿∞√鱧 ’∞μ‡ ’∂

Ó≈apple «ÁμÂ≈¢ Í∞«Ò√ «ÚË≈È’≈apple ¿∞Íapple ’∂√

Áapple‹ ’apple’∂ ¿∞√鱧 ÎÛÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple È‘Δ∫

√Δ¢ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ ¡≈͉∂ ÂΩapple Â∂ Í∞«Ò√ ȱß

‘∞’Ó Á∂ ’∂ «ÚË≈È’≈apple 鱧 «◊z¯Â≈apple

’appleÚ≈«¬¡≈¢ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Ò¬Δ

«¬√ÂØ∫ ¡μ¤∂ «ÁÈ ‘Øapple ’Δ ¡≈ √’Á∂ ‘ÈÕ

√≈Ï’≈ «‹Ò∑≈ ÒØ’ √ßÍapple’ ¡«Ë’≈appleΔ

’≈Óapple∂‚ Ú≈√Á∂Ú «◊μÒ Á∂ «Á‘≈∫Â

È≈Ò ◊«‘apple≈ √ÁÓ≈ : ¡appleÙΔ

⁄ß‚Δ◊Û∑ Õ «˜Ò∑≈ «ÎappleؘÍ∞apple ÂØ∫ ÒßÓ≈

√Ó≈∫ Íß‹≈Ï ÁΔ ¡«Ë¡≈Í’ Ò«‘apple

¡Â∂ Í √ √ Î Á∂ √±Ï≈¬Δ ¡≈◊± apple‘∂

¡Â∂ ¡μ‹-’μÒ∑ √Δ ÍΔ ¡≈¬Δ ÁΔ √±Ï≈

’Ω∫√Ò Á∂ ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂ «’√≈È √Ì≈ Á∂

ÓΔ ÍzË≈È ’≈Óapple∂‚ Ú≈√Á∂Ú «◊μÒ

Á∂ «Á‘≈∫ ¿∞Â∂ √±Ï≈ Í≈apple‡Δ È∂

◊«‘apple≈ √ÁÓ≈ Íz◊‡ ’ΔÂ≈¢

√Δ ÍΔ ¡≈¬Δ ÁΔ Íß‹≈Ï √±Ï≈

’Ω∫√Ò Á∂ √’μÂapple √≈ÊΔ ‘appleÁ∂Ú «√ßÿ

¡appleÙΔ È∂ Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫ √≈ÊΔ Ú≈√Á∂Ú

«◊μÒ Á∂ «Á‘≈∫ ¿∞Â∂ ‚±ßÿ≈ Á∞μ÷

Íz◊‡ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ √≈ÊΔ

Ú≈√Á∂Ú «◊μÒ È∂ √≈appleΔ ¿∞Óapple Í≈apple‡Δ

Á∂ ’≈‹ 鱧 «Á¡≈ÈÂÁ≈appleΔ ¡Â∂

ÍzÂΔÏμËÂ≈ È≈Ò √Óapple«Í ’ΔÂΔ¢

Í«‘Ò≈∫ ¡«Ë¡≈Í’ ¡≈◊± Ú‹Ø∫ ¡Â∂

√∂Ú≈-Ó∞’ ‘؉ Ó◊appleØ∫ «’√≈È √Ì≈

¡Â∂ Í≈apple‡Δ Á∂ ÓØapple⁄∂ ¿∞Â∂

«√Á’«ÁÒΔ ¡Â∂ «ÁzÛ∑Â≈ È≈Ò ’ßÓ

’apple«Á¡≈∫ ¿∞‘ «˜Ò∑≈ «ÎappleؘÍ∞apple

Í≈apple‡Δ «Ú⁄ ¡μ‹-’μÒ∑ «˜Ò∑≈

√’μÂapple √≈ÊΔ ’ÙÓΔapple «√ßÿ È≈Ò

√apple◊appleÓ «˜Ò∑≈ ÒΔ‚apple«ÙÍ Á∂ ÓÀ∫Ïapple

√È¢ √≈ÊΔ Ú≈√Á∂Ú ’À∫√apple ÂØ∫ ÍΔÛÂ

√È, «Îapple ÚΔ ¿∞‘ ¡≈÷appleΔ √Ó∂∫ Âμ’

Í≈apple‡Δ Á∂ √μÁ∂ ¿∞Â∂ √apple◊appleÓ apple‘∂¢

¿∞È∑≈ ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ ’≈Ò «Ú⁄

¡È∂’≈∫ ‘ÛÂ≈Ò≈∫, ÿØÒ≈∫ «Ú⁄ «‘μ√≈

«Ò¡≈ ¡Â∂ ‹∂Ò∑ Ô≈Âapple≈Ú≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫¢ «˜Ò∑≈ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÁΔ

’≈apple‹’≈appleÈΔ, «‹√ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊

Ò∞«Ë¡≈‰≈ appleÀÒΔ ÁΔ «Â¡≈appleΔ Ò¬Δ

√≈ÊΔ ‘appleÁ∂Ú «√ßÿ ¡appleÙΔ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple

”Â∂ Í‘∞ß⁄∂ √È, È∂ ÓΔ«‡ß◊ Á∂ ¡≈appleßÌ

«Ú⁄ √≈ÊΔ Ú≈√Á∂Ú «◊μÒ È±ß ÁØ-

«Ó߇ Á≈ ÓΩÈ ÷Û∂ ‘Ø ’∂ ÙappleË≈∫‹ÒΔ

¡apple«Í ’ΔÂΔ, «‹È∑≈∫ Á∂ ‹≈‰ È≈Ò

Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ¡◊≈∫‘Ú˱ Ò«‘apple ȱß

Úμ‚≈ ÿ≈‡≈ «Í¡≈ ‘À¢

ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ √≈ÊΔ Ú≈√Á∂Ú

«◊μÒ È±ß ÙappleË≈ Á∂ Î∞μÒ Á∂‰

Ú≈«Ò¡≈∫, ÍappleÚ≈apple È≈Ò Á∞μ÷ √≈∫fi≈

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ¡Â∂ «˜Ò∑≈ «ÎappleؘÍ∞apple

ÁΔ Í≈apple‡Δ È≈Ò Á∞μ÷ Úß‚≈¿∞‰

Ú≈«Ò¡≈∫ «Ú⁄ √±Ï≈ √’μÂapple √≈ÊΔ

‘appleÁ∂Ú «√ßÿ ¡appleÙΔ È≈Ò √’μÂapple∂Â

ÓÀ∫Ïapple √≈ÊΔ ◊∞appleÈ≈Ó ’ßÚapple, «˜Ò∑≈

¡≈◊± ‚Δ ÍΔ ÓΩÛ, ‚≈’‡apple ¡apple∞‰

«ÓÂapple≈, ◊∞Ò˜≈apple ◊ØappleΔ¡≈, ‚≈’‡apple

◊∞Ò˜≈apple ÍßË∂apple, √≈ÊΔ ¡ÚÂ≈apple

«◊μÒ, √≈ÊΔ appleÓ∂Ù appleÂÈ, √≈ÊΔ

◊∞appleÈ≈Ó «◊μÒ, ÏΔÏΔ ‹Δ ’∞Ó≈appleΔ

¡Â∂ Á±‹∂ √≈ÊΔ Ù≈ÓÒ √È¢


17 09/05/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

’∂∫Áapple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ «Í¤Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ È≈

«√appleÎ Á∂Ù Á∂ ‘apple È≈◊«apple’ Á∂ Ò¬Δ ¡Ë≈apple

’≈apple‚ ωÚ≈¿∞‰ ÁΔ Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ

‘À √◊Ø∫ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ ÁΔ ‹apple±appleÂ È±ß ÒÀ’∂

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ ’¬Δ ¡«‘Ó √Ú≈Ò ÷Û∂

’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ

ÔØ‹È≈Úª ÂØ∫ ¡μ◊∂ ÚË ’∂ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ ÁΔ

ÒØÛ ¡Â∂ ‹apple±appleÂ È±ß Á≈ Á≈«¬apple≈ Ò◊≈Â≈apple

ÚË≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ÏÀ∫’ ÷≈Â≈

÷∞ÒÚ≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ‹ª ÓØÏ≈«¬Ò «√Ó ⁄≈Ò±

’appleÚ≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂,Ïμ«⁄¡ª 鱧 √’±Ò «Úμ⁄

Á≈÷Ò ’appleÚ≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ‹ª √apple’≈appleΔ apple≈ÙÈ

ÒÀ‰≈ ‘ØÚ∂ ,‘≈Ò «¬‘ ‘À «’ «ÏȪ ¡Ë≈apple

’≈apple‚ Á∂ ¡μ‹ ¤Ø‡∂ ÂØ∫ ¤Ø‡≈ ’ßÓ ÚΔ apple∞’

‹ªÁ≈ ‘À¢‘≈Òª«’ «Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ ÚΔ Í≈√ÍØapple‡

Á∂ Ò¬Δ ¡Ë≈apple ÁΔ ÒØÛ È±ß ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ Ú≈ÒΔ

¡apple‹Δ “Â∂ √∞‰Ú≈¬Δ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¡Á≈ÒÂ

È∂ «¬‘ √ÍÙ‡ «’‘≈ √Δ ’∂∫Áapple √apple’≈apple

‘appleÍÃΔ «√øÿ Ïapple≈Û

¡Ë≈apple 鱧 ‹apple±appleΔ Ï‰≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ ÁÏ≈¡

È‘Δ∫ Í≈ √’ÁΔ,È≈Ò ‘Δ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂

√ß«ÚË≈È ÏÀ∫⁄ È∂ ÓØÏ≈«¬Ò ,ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ ¡Â∂

‘Øapple √∂Ú≈Úª 鱧 ¡Ë≈apple È≈Ò ‹ØÛÈ ÁΔ √Óª

√ΔÓ≈ CA Ó≈apple⁄ ÂØ∫ ¡μ◊∂ ÚË≈ ’∂ ¡≈Ó ÒØ’ª

Ò¬Δ «¬μ’ Úμ‚Δ apple≈‘ «ÁμÂΔ √Δ ¡Â∂ ‘∞‰

«Í¤ÒΔ E ¡ÍzÀÒ È±ß √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ¡≈͉Δ

√÷ «‡μÍ‰Δ apple≈‘Δ∫ ¡Ë≈apple 鱧 ÒÀ’∂ ’∂∫Áapple Á∂

Âapple’ª ¡Â∂ Á≈«Ú¡ª 鱧 «√apple∂ ÂØ∫ ÷≈«apple‹ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À¢ ¡Ë≈apple 鱧 ÒÀ’∂ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Âapple’

«ÁμÂ∂ ‹ªÁ∂ apple‘∂ ‘È «’ «¬√Á∂ apple≈‘Δ∫ È≈ «√appleÎ

’¬Δ ÔØ‹È≈Úª ¡Â∂ Ó≈ÒΔ ÒÀ‰ Á∂‰ «Úμ⁄

Í≈appleÁapple«ÙÂ≈ ¡≈Ú∂◊Δ √◊Ø∫ ¡Íapple≈˪ ¡Â∂

¡μÂÚ≈Á È≈Ò √∞⁄μ‹∂ „ß◊ È≈Ò È«‹μ·‰

«Úμ⁄ ÚΔ «¬‘ ’≈apple◊apple «√μË ‘ØÚ∂◊≈¢ Íapple

Úμ‚≈ √Ú≈Ò «¬‘ ‘À «’ ’Δ ‘‹∂ Âμ’ ¿∞‘

Ó’√Á ͱapple≈ ‘∞ßÁ≈ È‹apple ¡≈«¬¡≈,«‹√ÁΔ

’Ò͉≈ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ apple‘Δ ‘À¢ ’∂∫Áapple √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ Âapple’ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘À «’ ¡Ë≈apple

‘apple Âapple∑ª Á∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple 鱧 appleØ’‰ Á≈ «¬μ’

Ô’ΔÈΔ ‘«Ê¡≈apple ‘À Íapple √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫

’∂∫Áapple Á∂ «¬√ Âapple’ 鱧 ÷≈«apple‹ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ‘∞‰

√ÍÙ‡ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡Ë≈apple ‘apple

ËØ÷≈ËÛΔ Á≈ «¬Ò≈‹ È‘Δ∫ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬√

‘apple ⁄Δ‹ 鱧 ¡Ë≈apple ’≈apple‚ È≈Ò «’¿π∫ ‹ØÛÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À √apple’≈apple?

È≈Ò ¡μÂÚ≈ÁΔ¡ª 鱧 ÎÛÈ «Úμ⁄ ÓÁÁ

«ÓÒ √’ÁΔ ‘À¢¡≈ÓÁÈ «apple‡appleÈ Á≈÷Ò ’appleÁ∂

√Ó∂∫ ¡Ë≈apple ÈßÏapple ‹ª «¬√ 鱧 ÍÀÈ ÈßÏapple È≈Ò

‹ØÛÈ ÁΔ ‹apple±appleÂ Ò±ß ÷ÂÓ ’appleÈ ÁΔ Óß◊ “Â∂

«ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’apple؇ È∂ ÚΔ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ÂØ∫

‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈ ‘À¢

¡Ë≈apple ÁΔ Ù∞apple±¡≈ «¬√∂ Ó’√Á È≈Ò

’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ «’ ‹È ’«Ò¡≈‰ ÔØ‹È≈Úª

¡√≈ÈΔ È≈Ò ÒØ’ª Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¬Δ¡ª ‹≈

√’‰◊Δ¡ª Íapple ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ «‹√ Âapple∑ª È≈Ò

«¬√ 鱧 Ò◊Í◊ √≈appleΔ¡ª √∂Ú≈Úª È≈Ò

È≈◊«apple’Â≈ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ È≈Ò ‹ØÛÈ ÁΔ

‘ØÛ ÚΔ Á∂÷Δ ◊¬Δ ‘À,¿∞√

È≈Ò ¡Ë≈apple 鱧 ÒÀ’∂

«ÚÚ‘≈«apple’ Ó∞Ù«’Òª ÍÀÁ≈

‘؉ Òμ◊Δ¡ª ‘È¢ÓÀ∫ ÷∞Á

¡«‹‘∂ ’¬Δ ÒØ’ª 鱧 «ÓÒ

⁄∞μ«’¡ª ‘ª ,‹Ø ¡≈͉∂

¡Ë≈apple ’≈apple‚ «Úμ⁄ √∞Ë≈apple

È≈ ‘؉ ‹ª Ú≈apple Ú≈apple

¡ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ “Â∂ ÚΔ ÈÚª

¡Ë≈apple ’≈apple‚ ω≈¿∞‰ Á∂ ⁄Ò«Á¡ª Ï‘∞Â

Íz∂Ù≈È ‘È¢«¬√ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √À∫’Û∂ ¡«‹‘∂

Ï‹∞apple◊ª È≈Ò ÚΔ «Ó«Ò¡ª ‘ª ,‹Ø ¿∞Óapple Á∂

«¬√ È≈‹∞’ ÁΩapple «Úμ⁄ ÚΔ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ ÁΔ

∞ÏÁΩÒ «¬μËapple ¿∞Ëapple Ëμ’∂ ÷≈‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple

‘È ¡Â∂ «¬√ 鱧 ÒÀ’∂ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ◊∞μ√≈ √≈‚

fiÒ’Á≈ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢√apple’≈appleΔ

ÔØ‹È≈Úª Á≈ Î≈«¬Á≈ ÒÀ∫Á∂ Ú’Â «’√∂ Á∂

«Îß◊apple «Íz߇ Ó∂Ò È‘Δ∫ ÷ªÁ∂ ª «’√∂ Á∂

√≈‘Ó‰∂ ‘Øapple ’Ø¬Δ Â’ÈΔ’Δ √Óμ«√¡≈ ¡≈

‹ªÁΔ ‘À¢Áapple¡√Ò «Í¤Ò∂ ’∞fi √≈Òª ¡È∂’ª

¡Ë≈apple ’≈apple‚ ¡«‹‘∂ ω≈ «ÁμÂ∂ ◊¬∂,«‹ßȪ

«Úμ⁄ Â√ÁΔ’ ’ΔÂ∂ «ÏȪ √≈«apple¡ª ÁΔ ‹ÈÓ

Â≈appleΔ’ A ‹ÈÚappleΔ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ ¡À ‘≈Ò∂

ÚΔ ¿∞√ 鱧 ·Δ’ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ¿∞È∑ª ȱß

¡Ë≈apple ’∂∫Áapple≈ Á∂ Ëμ’∂ ÷≈‰∂ ÍÀ apple‘∂ ‘È¢ Ï‘∞Â

√≈apple∂ ¡«‹‘∂ ÒØ’ ‘È,«‹ßÈ∑ª 鱧 ¡Ë≈apple «Úμ⁄

Â’ÈΔ’Δ ÷≈ÓΔ¡ª Á∂ ’≈appleÈ apple≈Ù‡ ¡Â∂

ÍÀ∫ÙÈ ÒÀ‰ «Úμ⁄ Íz∂Ù≈ÈΔ ¡≈ apple‘Δ ‘À¢ ̪Ú∂ ‘Δ

√apple’≈apple Á∂ ÚμÒØ∫ ¡Ë≈apple √‘±Ò Ó∞Π‘À Íapple

«’¿∞∫«’ √apple’≈appleΔ ¡Ë≈apple ’∂∫Áappleª “Â∂

’∂∫Áapple √apple’≈apple ÈΔ∫Á ⁄Ø∫ ‹≈◊Δ

‹ÏappleÁ√ ÌΔÛ Òμ◊Δ apple«‘ßÁΔ ‘À ¡Â∂ ¡’√apple

ÒØ’ª ÁΔ «Ù’≈«¬Â √∞‰È 鱧 «ÓÒÁΔ ‘À «’

«¬Ê∂ Â√μÒΔÏ÷Ù ’ßÓ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ ,√Ø ÒØ’ª ȱß

‘Øapple Á±‹∂ ¡Ë≈apple ’∂∫Áapple≈ ”Â∂ ‹≈‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple

‘؉ª ÍÀ∫Á≈ ‘À,«‹μÊ∂ «¬√∂ Âapple∑ª Á∂ ’ßÓ≈ Á∂ Ò¬Δ

A@@ ÂØ∫ D@@ apple∞ͬ∂ Âμ’ Ú√±Ò∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È¢

√Ø ÒØÛ ‘À «¬√ ◊μÒ ÁΔ «’ √apple’≈apple ȱß

√≈appleΔ¡ª ‹‰ ’«Ò¡≈‰ ÔØ‹È≈Úª Á∂ Ò¬Δ

¡Ë≈apple 鱧 ‹apple±appleΔ Ï‰≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√

Âapple∑ª ÁΔ¡ª ÷≈ÓΔ¡ª 鱧 Á±apple ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘∂¢

«¬È∑Δ∫ «ÁÈΔ ¡Ë≈apple ’≈ȱßÈ ÁΔ ÒØÛ “Â∂

√∞‰Ú≈¬Δ ’apple apple‘Δ ¡Á≈Ò ÁΔ Íß‹ ÓÀ∫ÏappleΔ

’Ó∂‡Δ È∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ÂØ∫ √Ú≈Ò ’ΔÂ≈ ‘À

«’ ¡≈«÷apple ¿∞‘ ‘apple ⁄Δ‹ 鱧 ¡Ë≈apple È≈Ò

«’¿∞∫ ‹ØÛÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À ?’Δ ¿∞‘ ‘apple

«Ú¡’ÂΔ È±ß ¡μÂÚ≈ÁΔ √ÓfiÁΔ ‘À Õ√ß«ÚË≈È

ÏÀ∫⁄ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹È’«Ò¡≈‰

ÔØ‹È≈Úª Á≈ Î≈«¬Á≈ ¡√Ò ÒØÛÚßÁ≈ ȱß

«ÓÒ∂,¡Ë≈apple «¬√ Ò¬Δ Âª Ò≈Ì’≈appleΔ ‘Ø

√’Á≈ ‘À Íapple ¡Ë≈apple È≈Ò ÏÀ∫’ ËØ÷≈ËÛΔ «’√

Âapple∑ª apple∞’ ‹≈Ú∂◊ΔÕ¡Ë≈apple Á∂ ‹appleΔ¬∂ ‘‹≈appleª

’appleØÛª apple∞ͬ∂ ÁΔ ËØ÷≈ËÛΔ ,Ï∂È≈ÓΔ ÒÀ‰Á∂‰

ÎÛ∂ ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ÂÓ≈Ó Îapple‹Δ ’ßÍÈΔ¡ª Á≈

÷∞Ò≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À,¡‡≈appleÈΔ ‹ÈappleÒ ’∂.’∂

Ú∂‰±◊ØÍ≈Ò Á∂ «¬√ Âapple’ 鱧 ÷≈«apple‹ ’appleÁØ ‘ج∂

¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡Ë≈apple

«Úμ⁄ ¡«‹‘≈ ’∞fi È‘Δ∫ ‘À,«‹√ È≈Ò

«Ú¡’ÂΔ È±ß ÚÍ≈apple’ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª «Úμ⁄

ÒÀ‰ Á∂‰ ÂØ∫ appleØ«’¡≈ ‹≈ √’∂ ¡Â∂ ¡Á≈ÒÂ

È‘Δ∫ √ÓfiÁΔ «’ ¡Ë≈apple ¡«‹‘Δ ÏÀ∫’

ËØ÷≈ËÛΔ È±ß appleØ’ √’Á≈ ‘À¢«‹μÊØ∫ Âμ’

¡μÂÚ≈Á ”Â∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ «Úμ⁄ ¡Ë≈apple Á∂

ÔØ◊Á≈È ÁΔ ◊μÒ ‘À √apple’≈apple Á∂ «¬√ Âapple’

”Â∂ «’ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏappleª 鱧 ¡Ë≈apple È≈Ò ‹ØÛÈ

Á∂ ⁄Ò«Á¡ª ’ÙÓΔapple «Úμ⁄ «√Ó ’≈apple‚ ÏßÁ

‘Ø «◊¡≈,«‹√Á≈ ¡μÂÚ≈ÁΔ «¬√Â∂Ó≈Ò

¡Ë≈apple ÁΔ Ù∞apple±¡≈ «¬√∂ Ó’√Á

È≈Ò ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ «’ ‹È

’«Ò¡≈‰ ÔØ‹È≈Ú≈∫ ¡√≈ÈΔ È≈Ò

ÒØ’≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¬Δ¡≈∫ ‹≈

√’‰◊Δ¡≈∫ Íapple ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ «‹√

Âapple∑≈∫ È≈Ò «¬√ 鱧 Ò◊Í◊

√≈appleΔ¡≈∫ √∂Ú≈Ú≈∫ È≈Ò È≈◊«apple’Â≈

ÁΔ Í«‘⁄≈‰ È≈Ò ‹ØÛÈ ÁΔ ‘ØÛ

ÚΔ Á∂÷Δ ◊¬Δ ‘À,¿∞√ È≈Ò ¡Ë≈apple

鱧 ÒÀ’∂ «ÚÚ‘≈«apple’ Ó∞Ù«’Ò≈∫ ÍÀÁ≈

‘؉ Òμ◊Δ¡≈∫ ‘È...

’appleÁ∂ √È,¡Á≈Ò Á≈ √≈Î ’«‘‰≈ ‘À «’

’Δ ⁄ßÁ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡ª 鱧 ÎÛÈ Á∂ Ò¬Δ √Ú≈

√Ω ’appleØÛ ÒØ’ª Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏapple 鱧 ¡Ë≈apple

’≈apple‚ È≈Ò «Òß’ ’appleÚ≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ «’‘≈

‹≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ ÚÀ√∂ ÚΔ ¡μÂÚ≈ÁΔ «√Ó

’≈apple‚ È‘Δ∫ √◊Ø∫ √À‡∂Ò≈¬Δ‡ ÎØÈ Á≈

«¬√Â∂Ó≈Ò ’appleÁ∂ ‘È¢ ¡Ë≈apple È≈Ò «Èμ‹Â≈

Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ÚΔ ‹∞«Û¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∂ ◊ÂÒ

«¬√Â∂Ó≈Ò Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ÚΔ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫Á∂

‘È¢Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ ¡Ë≈apple ¡Â∂ ÏÀ∫’

÷≈«Â¡ª È≈Ò ‹∞ÛΔ¡ª ‹≈‰’≈appleΔ¡ª ÒΔ’

‘؉ ÁΔ¡ª ◊μÒª ÚΔ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞ÁΔ¡ª

apple‘Δ¡ª ‘È ¡Â∂ ÚÀ√∂ ÚΔ Ì≈Ú∂∫ ‘Δ √apple’≈apple ‹ª

Ô±¡≈¬Δ‚Δ¬∂¡≈¬Δ ¡Ë≈apple Á∂ √∞appleμ«÷¡Â ‘؉

鱧 ÒÀ’∂ «’ßÈ∂ ÚΔ Á≈¡Ú∂ ’apple∂ Íapple ‘’Δ’Â

«¬‘Δ ‘À «’ √Ú≈ √Ω ’appleØÛ ÁΔ Úμ‚Δ ¡≈Ï≈ÁΔ

Á∂ «Ú¡’ÂΔ◊ ¡ª’«Û¡ª 鱧 √∞appleμ«÷¡Â

appleμ÷‰ Á≈ ‘≈Ò∂ Âμ’ √≈‚∂ ’ØÒ ’Ø¬Δ ÌappleØ√∂ÔØ◊

ÈÀμ‡Úapple’ È‘Δ∫ ‘À¢

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ Âapple’ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘À

«’ ÏÀ∫’ ÷≈«Â¡ª Á∂ È≈Ò ¡Ë≈apple ’≈apple‚ «Òß’

’apple≈¿∞‰ È≈Ò È≈ «√appleÎ ÏÀ∫’≈ Á∂ «ÚÚ‘≈apple

«Úμ⁄ Í≈appleÁapple«ÙÂ≈ ¡≈Ú∂◊Δ √◊Ø∫ ÏÀ∫’

ÿ؇≈«Ò¡ª ”Â∂ ÚΔ Ò◊≈Ó Òμ◊∂◊Δ Íapple √Ú≈Ò

«¬‘ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ÏÀ∫’ Íz‰≈ÒΔ ‘Δ ÿ؇≈Ò∂Ï≈‹ª

鱧 ÍzØÂ√≈«‘ ’appleÁΔ ‘ØÚ∂ ª ¡Ë≈apple «’Ú∂∫

ÏÀ∫’ ÿÍ«Ò¡ª ”Â∂ Ò◊≈Ó Ò◊≈¿∞‰ «Úμ⁄

’≈apple◊apple ‘ØÚ∂◊≈ Õ Â’appleΔÏÈ H@ ’appleØÛ

ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏapple ¡Ë≈apple ’≈apple‚ ¡Â∂ ’¬Δ ÏÀ∫’

÷≈«Â¡ª È≈Ò ‹ØÛ∂ ‹≈ ⁄∞μ’∂ ‘È Íapple ’Δ

¿∞√Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ ÏÀ∫’ ËØ÷≈ËÛΔ “Â∂ Ò◊≈Ó

Òμ◊Δ Õ ÚÀ√∂ ÚΔ ÒØÈ ÒÀ‰≈ ª Á±apple ÁΔ

◊μÒ,√≈apple∂ ‹apple±appleΔ Á√Â≈Ú∂˜ ͱapple∂ ‘؉ Á∂

Ï≈¡Á ‘Δ ÏÀ∫’ «¬μ’ ¡≈Ó ◊z≈‘’ Á≈ √Ë≈apple‰

÷≈Â≈ ÷ØÒ‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘∞ßÁ≈ ‘À¢

‘‹≈appleª ’appleØÛª Á∂ ÏÀ∫’ ÿ؇≈Ò∂ ’appleÒ Ú≈Ò∂

ÒØ’ª 鱧 È≈ ª ‹ª⁄ ¬∂‹ß√Δ¡ª Á≈ ‚apple ‘∞ßÁ≈

‘À ¡Â∂ È≈ ‘Δ ÏÀ∫’ Íz‰≈ÒΔ Á∂ ÷∞ÎΔ¡≈ ÂßÂapple

Á≈ √◊Ø∫ ¿∞È∑ª Á∂ Â≈apple «√μË≈ ¿∞μÍapple Âμ’ ‹∞Û∂

‘∞ßÁ∂ ‘È È‘Δ∫ ª ’Δ ’≈appleÈ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’

¡Ë≈apple ’≈apple‚,Í≈√ÍØapple‡ ¡Â∂ ‘Øapple √≈apple∂ ‹apple±appleΔ

’≈◊‹ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡«‹‘∂ ÒØ’ Úμ‚∂Úμ‚∂

ÿ؇≈Ò∂ ’apple’∂ ¡√≈ÈΔ È≈Ò «ÚÁ∂Ù Ì싉

«Úμ⁄ √ÎÒ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ Ï≈¡Á «Úμ⁄

¿∞È∑ª Á∂ Í≈√ÍØapple‡ appleμÁ ‘؉ ÁΔ Íz«’«apple¡≈ Ù∞apple±

‘∞ßÁΔ ‘À Ì≈Ú √μÍ Á∂ Òßÿ ‹≈‰ Ï≈¡Á ÒΔ‘

’∞쇉 Á≈ ’ßÓ Ù∞apple± ‘∞ßÁ≈ ‘À¢

‘≈Òª«’ «¬√ ÂμÊ È±ß «’È≈apple∂ È‘Δ∫

appleμ«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ «’ ‹È’«Ò¡≈‰ ÁΔ¡ª

ÔØ‹È≈Úª Ò¬Δ ¡Ë≈apple Á∂ ¡È∂’ª Î≈«¬Á∂ ÚΔ

‘È¢«¬√ È≈Ò ’¬Δ Âapple∑ª ÁΔ¡ª

‹È’«Ò¡≈‰ √‘±Òª «Úμ⁄ ‘∞ßÁΔ ËØ÷≈ËÛΔ

“Â∂ Ò◊≈Ó Ò◊≈¿∞‰ «Úμ⁄ ÓÁÁ ÚΔ «ÓÒΔ

‘À¢ ¡Ë≈apple ÁΔ ÏÁΩÒ ’appleΔÏ ÁØ ’appleØÛ GE

Òμ÷ Îapple‹Δ apple≈ÙÈ ’≈apple‚ª Á≈ Ó≈ÓÒ≈

√≈‘Ó‰∂ ¡≈ Í≈«¬¡≈ ¡Â∂ ’appleΔÏ AB ’appleØÛ

Îapple‹Δ ÒØ’ª 鱧 Úß‚∂ ‹≈ apple‘∂ apple≈ÙÈ ”Â∂ appleØ’

Òμ◊ √’Δ¢ (Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

Á∂Ù Ìapple «Úμ⁄ ÒØ’ Íz∂Ù≈È ‘Ø apple‘∂

‘È¢ Íapple ’∂∫Áapple √apple’≈apple √∞μÂΔ Í¬Δ

‘À¢ È؇ÏßÁΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂Ù «Úμ⁄

«Îapple ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ ω∂ ‘ج∂ ‘È «’

ÒØ’ª 鱧 ¡≈͉∂ ‘Δ ÍÀ√∂ ’„≈¿∞‰

Ò¬Δ ÷μ‹Ò-÷∞¡≈apple ‘؉≈ ÍÀ «apple‘≈ ‘À¢

Íß‹≈Ï √Ó∂ Á∂Ù Á∂ «¬’ Áapple‹È ÂØ∫

ÚμË √±«Ï¡ª «Úμ⁄ ÏÀ∫’ª Á∂

¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. ÷∞Ù’ ͬ∂ ‘È¢ ÒØ’ª ȱß

¡≈Í‰Δ¡ª appleؘ≈È≈ ˜apple±appleª Ò¬Δ

ÍÀ√∂ È‘Δ∫ «ÓÒ apple‘∂¢ ¡ªËapple≈ ÍzÁ∂Ù,

«ÂÒß◊≈È≈, ÓμË ÍzÁ∂Ù, «Ï‘≈apple ¡Â∂

’appleÈ≈‡’ Úapple◊∂ apple≈‹ª «Úμ⁄ ª

‘≈Ò≈ ‘Øapple ÚΔ Ó≈Û∂ ‘È¢ ÏÀ∫’ª Á∂

¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. ÷≈ÒΔ ‘È ¡Â∂ ÒØ’ª

¡ßÁapple Ì≈appleΔ ÿÏapple≈‘‡ Í≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ

‘À¢ ‘Øapple ª ‘Øapple «ÁμÒΔ «Úμ⁄ ÚΔ

¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. ¡μ◊∂ ÒßÏΔ¡ª ’Â≈appleª

Òμ◊ apple‘Δ¡ª ‘È¢ ’∂∫Áapple √apple’≈apple Á≈

«Úμ ÓßÂapple≈Ò≈ Ï∂Ù’ «¬‘ √Î≈¬Δ Á∂

«apple‘≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ «ÂßÈ Ó‘Δ«È¡ª

ÁΩapple≈È È◊ÁΔ ÁΔ Óß◊ Ï∂‘≈Ù≈

Úμˉ ’≈appleÈ ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ ÍÀÁ≈

‘ج∂ ‘È¢ Ízß± «¬√ √ÏßË «Úμ⁄

√apple’≈apple Á≈ «„μÒÛ ¡Â∂ √≈«‹ÙΔ

appleÚμ¬Δ¡≈ Ó∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘À¢

È؇ÏßÁΔ ÁΩapple≈È ÚΔ «¬√∂ Âapple∑ª ÒØ’ª

鱧 Ì≈appleΔ Íz∂Ù≈ÈΔ «Úμ⁄Ø∫ ◊∞˜appleÈ≈

«Í¡≈¢ ‘∞‰ «Îapple ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈Â

ÍÀÁ≈ ‘؉≈ «¬‘ Áμ√ «apple‘≈ ‘À «’ apple≈‹

ÍzÏß˪ «Úμ⁄ «’Â∂-È≈-«’Â∂

◊ÛÏÛ ˜apple±apple ‘À¢ ’∂∫ÁappleΔ «ÚμÂ

ÓßÂappleΔ ÙzΔ ¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ «Í¤Ò∂ ’∞fi

Ó‘Δ«È¡ª ÂØ∫ ÂßÁapple∞√ ȑΔ∫ ‘È¢

¿∞‘ ¡≈͉∂ ÓßÂapple≈Ò∂ ÚμÒ ÔØ◊

«Ë¡≈È È‘Δ∫ Á∂ apple‘∂¢ √ß’‡ Ú≈Ò∂

‘≈Ò≈ª «Úμ⁄ ÚΔ ¿∞È∑ª ÚμÒØ∫ «√appleÎ

ÌappleØ√∂ ‘Δ «ÁμÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È¢ È◊ÁΔ

ÁΔ Ê±Û Á∂ ‘≈Ò≈ Â∂˜Δ È≈Ò

ÏÁÂapple ‘Ø apple‘∂ ‘È¢ «¬√ È≈Ò

’≈appleØÏ≈apple Úμ‚∂ ÍμËapple “Â∂ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø

«apple‘≈ ‘À¢ ÏÀ∫’ª √«ÊÂΔ È±ß √ßÌ≈Ò‰

«Úμ⁄ ¡√ÎÒ ‘È¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÙzΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ «ÚÁ∂Ù ÁΩapple∂ “Â∂ ‘È¢ √zΔ

‹∂ÂÒΔ ‹Ø «’ ◊∞appleÁ∂ ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ

’≈appleÈ B ¡ÍzÀÒ ÂØ∫ Á¯Âapple È‘Δ∫ ¡≈

√’∂¢¢ ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ª «Úμ⁄ √apple’≈apple

È≈Ó ÁΔ ’Ø¬Δ ⁄Δ˜ «Á√ È‘Δ∫ apple‘Δ¢

Á∂Ù «Úμ⁄ ¡≈apple«Ê’ ¡ÀÓapple‹À∫√Δ

Úapple◊∂ ‘≈Ò≈ ‘È¢ Á∞μ÷ ª «¬‘ ‘À

«’ √apple’≈apple ÁΔ ÂappleÎØ∫ ’Ø¬Δ ÚΔ «¬√

√«ÊÂΔ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ ÒÀ‰ ȱß

«Â¡≈apple È‘Δ∫¢ Á∂Ù ÁΔ ÏÀ∫«’ß◊

«ÚÚ√Ê≈ «‘√-È«‘√ ‘Ø ’∂ apple«‘

◊¬Δ ‘À¢ ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. «Úμ⁄Ø∫ Úμ‚∂ È؇ª

ÁΔ ÿ≈‡ «¬‘ Áμ√ apple‘Δ ‘À «’ «¬√

Ê±Û «Íμ¤∂ ˜apple±apple ’Ø¬Δ Úμ‚≈ ’≈appleÈ

‘À¢ «¬√ ÁΔ ‹ª⁄ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ª È≈Ò Í«‘Òª ‘Δ

Á∂Ù ÁΔ ¡appleÊ «ÚÚ√Ê≈ Á≈ Ì≈appleΔ

È∞’√≈È ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À¢ È◊ÁΔ ÁΔ Ê±Û

È≈Ò ‘∞‰ ‘Øapple È∞’√≈È ‘؉ Á≈

¡ßÁ∂Ù≈ ‘À¢ «¬√ È≈Ò ¡≈Ó ÒØ’ª ÁΔ

«˜ßÁ◊Δ ÚΔ Á∞Ìapple ‘∞ßÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢

√apple’≈apple ÒØ’ª ÍzÂΔ ’Ø¬Δ ‹Ú≈ÏÁ∂‘Δ

È‘Δ∫ √Ófi apple‘Δ¢ ‹∂’apple ¡«‹‘∂

‘≈Ò≈ apple‘∂ ª Á∂Ù «Úμ⁄

¡apple≈‹’Â≈ ÎÀÒ ‹≈Ú∂◊Δ¢ «√¡≈√Δ

È∂Â≈Úª Ò¬Δ È◊ÁΔ ÁΔ Ê±Û «¬’

¡≈Ó ◊μÒ ‘Ø √’ÁΔ ‘À Ízß± ¡≈Ó

√Ë≈appleÈ ÒØ’ª Ò¬Δ «¬‘ «˜ßÁ◊Δ

ÓΩ Á≈ √Ú≈Ò ‘À¢ ¿∞È∑ª Ò¬Δ ÁØ

Ú∂Ò∂ ÁΔ appleØ‡Δ ÚΔ Ó∞Ù«’Ò ‘∞ßÁΔ ‹≈

apple‘Δ ‘À¢ ’∂∫Áapple √apple’≈apple 鱧 Â∞appleßÂ

ÈΔ∫Á ÂØ∫ ‹≈◊‰≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÙzΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È±ß «ÚÁ∂ÙΔ

ÁΩ«apple¡ª ÁΔ Êª Á∂Ù Á∂ ‘≈Ò≈ª

ÚμÒ ÚΔ «Ë¡≈È Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

Í«‘Òª ’·±¡≈ ’ª‚ ’apple’∂ ͱapple≈

Á∂Ù √ÁÓ∂ «Úμ⁄Ø∫ ◊∞˜apple «apple‘≈ ‘À,

‘∞‰ È◊ÁΔ ÁΔ ’ÓΔ È∂ ª ¡≈Ó

ÒØ’ª È±ß Í±appleΔ Âapple∑ª Ó∞Ù«’Ò «Úμ⁄

ÒÀ ¡ªÁ≈ ‘À¢


18 09/05/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


19 09/05/2018 ÷Ïappleª

www.samajweekly.com

’≈∫◊apple√ Á∂ ‘μÊ ÚΔ appleß◊∂ È∂

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ Á∂ ı±È È≈Ò : ı∞appleÙΔÁ

¡ÒΔ◊Û∑/ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √≈Ï’≈ ’∂∫ÁappleΔ

ÓßÂappleΔ Â∂ √ΔÈΔ¡apple ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± √ÒÓ≈È

ı∞appleÙΔÁ È∂ «¬’ «ÚÚ≈Á◊z√ «Ï¡≈È «Úμ⁄

Óß«È¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Í≈apple‡Δ Á∂ ‘μÊ ÚΔ

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ Á∂ ÷±È È≈Ò appleß◊∂ ‘ج∂ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫

ÏΔÂ∂ ¡ÀÂÚ≈apple 鱧 ¡ÒΔ◊Û∑ Ó∞√«ÒÓ

Ô±ÈΔÚapple√‡Δ «Úμ⁄ «¬’ √Ó≈◊Ó

ÁΩapple≈È Óß«È¡≈ «’ ’≈∫◊apple√ ÁΔ

‘’±Ó ÁΩapple≈È ÚΔ Ó∞Ò’ «Úμ⁄

Ó∞√«ÒÓ «ÚappleØËΔ ¯√≈Á ‘∞ßÁ∂ apple‘∂

‘È¢ Á±‹∂ Í≈√∂ ’≈∫◊apple√ È∂ ı∞Á

鱧 «¬√ «Ï¡≈È ÂØ∫ Úμ÷ ’apple

«Ò¡≈ ‘À¢

√Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È √zΔ ı∞appleÙΔÁ È∂

«¬‘ ◊μÒ «¬’ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ÁΔ

«‡μÍ‰Δ Á∂ ‹Ú≈Ï ’‘Δ¢

«Ú«Á¡≈appleÊΔ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’

’≈∫◊apple√ Á∂ ‘μÊ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ Á∂

÷±È È≈Ò appleß◊∂ ‘ج∂ ‘È Â∂ ¿∞‘ «¬È∑≈∫ Á≈ˆ≈∫ ȱß

Ë؉ Ò¬Δ ’Δ ’apple apple‘Δ ‘À¢

«¬√ “Â∂ √zΔ ı∞appleÙΔÁ È∂ «’‘≈, ““«¬‘ «¬’

«√¡≈√Δ √Ú≈Ò ‘À¢ √≈‚∂ ‘μÊ≈∫ “Â∂ ÷±È Òμ◊≈ ‘À¢

ÓÀ∫ ı∞Á ’≈∫◊apple√ Á≈ «‘μ√≈ ‘≈∫ Â∂ ÓÀ∫ ¡≈÷Á≈ ‘≈∫

«’ √≈‚∂ ‘μÊ≈∫ 鱧 ÷±È Òμ◊≈ ‘À¢““ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

«¬√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ’≈∫◊apple√ 鱧 Á∂Ù «Úμ⁄

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ “Â∂ ‘Ø apple‘∂ ‘Ó«Ò¡≈∫ «ıÒ≈¯ ¿∞È∑≈∫

ÁΔ «‘¯≈˜Â Ò¬Δ ¡μ◊∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ È‘Δ∫

appleØ«’¡≈ ‹≈ √’Á≈¢

¿∞È∑≈∫ «’‘≈, ““¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ‘μÊ≈∫ 鱧 Òμ◊≈

÷±È Â∞‘≈鱧 «Á÷≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘≈∫ Â≈∫ «’

Â∞‘≈鱧 ¡«‘√≈√ ‘Ø √’∂ «’ Â∞‘≈‚∂ ‘μÊ≈∫ 鱧 ÚΔ

÷±È È≈Ò Òμ◊∂¢ ‹∂ Â∞√Δ∫ ¿∞È∑≈∫

“Â∂ ‘ÓÒ∂ ’appleØ◊∂ Â≈∫ Â∞‘≈‚∂ ‘μÊ

ÚΔ ÷±È È≈Ò appleß◊∂ ‹≈‰◊∂¢““

«Ú«Á¡≈appleÊΔ È∂ «¬√ ÓΩ’∂

’≈∫◊apple√ ‘’±Ó ÁΩapple≈È ‘ج∂

Úμ÷-Úμ÷ Áß«◊¡≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

“Ï≈ÏappleΔ Ó√«‹Á Á∂ ÁappleÚ≈˜∂ ÷ØÒ∑∂

‹≈‰, ¿∞Ê∂ Ó±appleÂΔ¡≈∫ √Ê≈ÍÂ

’ΔÂ∂ ‹≈‰ Â∂ ¡≈ıapple Ï≈ÏappleΔ

Ó√«‹Á 鱧 „≈‘ «ÁμÂ∂ ‹≈‰“ Á≈

‘Ú≈Ò≈ «ÁμÂ≈ √Δ, ‹Ø √≈apple≈ ’∞fi

’≈∫◊apple√Δ ‘’±ÓÂ≈∫ ÁΩapple≈È

‘Ø«¬¡≈ √Δ¢

’≈∫◊apple√ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß «¬√ «Ï¡≈È ÂØ∫

Úμ÷ ’apple «Ò¡≈ ‘À¢ Í≈apple‡Δ Á∂ Âapple‹Ó≈È

ÍΔ.¡ÀÒ. ͱÈΔ¡≈ È∂ «¬√ √ÏßËΔ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ

«Úμ⁄ «’‘≈, ““’≈∫◊apple√ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «Ï¡≈È È≈Ò

√«‘Ó ȑΔ∫ ‘À «¬‘ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «È‹Δ «Ú⁄≈apple

‘È, Í≈apple‡Δ Á∂ È‘Δ∫¢““

Íß‹≈Ï Á∂ √’±Ò≈∫ ”⁄ ‘∞‰

ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ “⁄ΔÈΔ” Ì≈Ù≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï Á∂ √’±Ò≈∫ ”⁄ ‘∞‰ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ⁄ΔÈΔ Ì≈Ù≈

ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ Õ «¬‘ Ì≈Ù≈ Ú≈˱ «ÚÙ∂ Ú‹Ø∫ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ¡≈͉Δ

«¬μ¤≈ ¡È∞√≈apple √’±Ò≈∫ ”⁄ ÍÛ∑ √’‰◊∂ Õ «¬√ ◊μÒ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈

Íß‹≈Ï «√ÚÒ √’μÂapple∂ «Ú÷∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂

’ΔÂ≈ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È±ß Ì«Úμ÷ ”⁄ ⁄ΔÈΔ Ì≈Ù≈ Á≈

«◊¡≈È «ÚÙÚ ÍμËapple ”Â∂ ’ßÓ’≈‹ ’appleÚ≈¿∞‰ ”⁄ √‘≈¬Δ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Á∞¡≈Ï≈ ”⁄ «¬‡≈ÒΔ¡È ¡Â∂ ‘Øapple «ÚÁ∂ÙΔ Ì≈Ù≈ √ÏßËΔ

Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂ ’Ø«⁄ß◊ «ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À, «‹√ ”⁄ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ’≈¯Δ

apple∞⁄Δ «Á÷≈ apple‘∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «ÚÁ∂ÙΔ Ì≈Ù≈Ú≈∫ Á≈ «◊¡≈È

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ’ÀappleΔ¡apple ÁΩapple≈È «¬’ √‘±Ò ڋØ∫ ÚΔ √‘≈¬Δ

‘ØÚ∂◊≈ Õ ‘≈Ò≈∫«’ ¿∞È∑≈∫ «¬√ ÓΩ’∂ «¬‘ √≈¯ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «’ ⁄ΔÈΔ

Ì≈Ù≈ «’√ ‹Ó≈ ÂØ∫ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫

ÁΩapple≈È ⁄ΔÈ ÂØ∫ «¬’ Ú¯Á ÚΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È≈Ò ÁØ Ú≈apple Ó∞Ò≈’≈Â

’appleÈ ¡≈ ⁄∞μ’≈ ‘À ¡Â∂ √’±Ò≈∫ «Ú⁄ ⁄ΔÈΔ Ì≈Ù≈ ÍÛ∑≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈

¿∞√ ÁΩapple≈È ‘Ø¬Δ «Ú⁄≈apple ⁄apple⁄≈ Á≈ «‘μ√≈ ÚΔ ‘Ø √’Á≈ ‘À Õ Ó≈«‘apple≈∫

¡È∞√≈apple Í«‘Ò≈∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈∫ apple∞˜◊≈apple Ò¬Δ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 Ó∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ ¡ß◊apple∂˜Δ Ì≈Ù≈ Á≈ ‘Δ «◊¡≈È

¡≈¿∞‰≈ ˜apple±appleΔ √Ó«fi¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ Íapple ‘∞‰ ⁄ΔÈΔ, «¬‡≈ÒΔ¡È,

√Í∂«ÈÙ, ÎappleÀ∫⁄ √Ó∂ ‘Øapple «ÚÁ∂ÙΔ Ì≈Ù≈Ú≈∫ Á≈ «◊¡≈È «ÚÁ∂Ù≈∫ “⁄

‹≈‰ «Ú⁄ apple∞⁄Δ appleμ÷‰ Ú≈«Ò¡≈∫ Ò¬Δ Âapple‹Δ‘ Á≈ ÍμËapple ÚΔ Óß«È¡≈

‹≈‰ Òμ«◊¡≈ ‘À Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚÒØ∫ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «ÚË≈È √Ì≈ √ÀÙÈ

«Ú⁄ ÚΔ «’‘≈ «◊¡≈ √Δ «’ ⁄ΔÈ «¬’ Ó‘μÂÚͱappleÈ Á∂٠ω «apple‘≈ ‘À,

«¬√ «Ò‘≈˜ È≈Ò ⁄ΔÈΔ Ì≈Ù≈ Ú≈˱ «ÚÙ∂ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ √ΔÈΔ¡apple √À’ß‚appleΔ

√’±Ò≈∫ «Ú⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ Õ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ √Δ «’ ⁄ΔÈ Á≈

Á≈«¬apple≈ ‘apple Í≈√∂ ÚμË «apple‘≈ ‘À «‹√ Á∂ ⁄ÒÁ∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ⁄ΔÈΔ

Ì≈Ù≈ Á≈ «◊¡≈È ‘؉≈ ˜apple±appleΔ ‘À

’ÚΔ ÁappleÏ≈apple BG Ó¬Δ ˘ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ ‘apple «¬μ’ «¬È√≈È È±ß ¡≈Í‰Δ Ó≈∫-ÏØÒΔ Â∂

Ó≈‰ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ Íß‹≈ÏΔ «Ò√Èapple˜ ’ÒμÏ

1995 ÂØ∫ Ó≈ Ì≈Ù≈ Íß‹≈ÏΔ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ¡Òμ◊

¡Òμ◊ √Ó≈◊Ó ¿∞ÒΔ’ ’∂ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫

¡Â∂ √«‘Â’≈apple≈∫ 鱧 È≈Ò ‹ØÛÈ Á∂ ÔÂÈ ’appleÁΔ ¡≈

apple‘Δ ‘À¢Ú≈«‘◊∞apple± ‹Δ ÁΔ «’appleÍ≈

È≈Ò Ó≈∫-ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ Á∂

«√apple‹‰‘≈apple∂ √zΔ ◊∞apple± ¡ß◊Á Á∂Ú

‹Δ Á∂ ◊∞appleÍ∞appleÏ ÁΔ ÷∞ÙΔ «Úμ⁄

◊∞appleÁÚ≈apple≈ √zΔ ◊∞apple± ‘«apple ’z«ÙÈ

√≈«‘Ï ‹Δ, ’ÀÈÒÚappleÊ ‚apple≈¬ΔÚ,

˙‚ÏΔ, ÒÀ√‡appleÙ≈«¬apple «Ú÷∂

¡ÀÂÚ≈apple 27 Ó¬Δ È±ß 12.15 ÂØ∫

1.00 Ú‹∂ Âμ’ Íß‹≈ÏΔ «Ò√Èapple˜ ’ÒμÏ ÚÒØ∫ ’ÚΔ

ÁappleÏ≈apple ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ Ó≈∫-ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ Á∂

Íz∂ÓΔ ¡Â∂ ’ÒμÏ Á∂ √ß⁄≈Ò’ ÂappleÒØ⁄È «√ßÿ «Úapple’ È∂

Áμμ«√¡≈ «’ ◊Δ ‹≈∫ ’«ÚÂ≈ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ 鱧 ¿∞‘

√«Â’≈apple È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈ ‹Ø ◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ 鱧 «ÓÒ ‹≈∫Á≈

‘À¢ √≈鱧 «¬‘ Áμ√«Á¡≈∫ Ï∂¡ß ÷∞ÙΔ «Ó‘√±√ ‘Ø apple‘Δ ‘À

«’ «¬√ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple «Úμ⁄ ͱappleÏ ¡Â∂ ÍߤÓ

«Ó‚ÒÀ∫‚˜ Á∂ È≈ÓÚapple ’ÚΔ «‹Ú∂∫ ‘appleÏß√ «√ßÿ ‹ß‚±

«ÒÂapple≈∫Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ÂappleÒØ⁄È «√ßÿ “⁄ßÈ” «‹ß‚¡≈ÒÚΔ

Ì≈◊ ÒÀ apple‘∂ ‘È¢ ¿∞È≈∫ È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ √Δz ◊∞apple±

¡ß◊Á Á∂Ú ‹Δ Á∂ ◊∞appleÍ∞appleÏ Â∂ ‘apple∂’ √≈Ò ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple

‹≈∫ ’Ø¬Δ ‘Øapple Ó∞’≈ÏÒ∂ appleμ÷‰ ÁΔ ’Ø«ÙμÙ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ

¡Â∂ √Ó∂ √Ó∂ Â∂ «¬√ Âapple≈∫ Á∂ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple √≈apple∂ √≈Ò

‘Δ appleμ÷‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Â≈∫ «’ ¡≈Í≈∫

«¬È≈∫ «ÚÁÚ≈È≈∫ apple≈‘Δ∫ ¡≈Í‰Δ Ó≈∫-ÏØÒΔ apple≈‘Δ∫ ÚμË

ÂØ∫ ÚμË «√÷ √’Δ¬∂¢

ÒØ’ √Ì≈ Â∂ «ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡ª «˜ÓÈΔ

⁄؉ª «Ú⁄ apple≈‹ √μÂ≈ Á≈ ¡ÈßÁ Ó≈‰ apple‘Δ

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ (Ì≈‹Í≈) 鱧 «ÚappleØËΔ

Í≈apple‡Δ¡ª Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈appleª ÚÒØ∫ ‘apple≈¿∞‰≈ «’√∂

Ò¬Δ ¡⁄ßÌ∂ Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘Ø √’ÁΔ ‘À Íapple

√ÓfiÁ≈apple ÒØ’ª Ò¬Δ «¬‘ ’Ø¬Δ ¡ÒØ’≈appleΔ

◊μÒ È‘Δ∫ «’¿∞∫«’ «ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡ª ‘∞‰∂

‘Ø¬Δ¡ª ⁄؉ª «Ú⁄ «ÂzÍ∞apple≈ apple≈‹ «Ú⁄ BE

√≈Òª Á∂ ’≈Óapple∂‚Δ apple≈‹ 鱧 ‘apple≈ ’∂ ¿∞Ê∂

Ì≈‹Í≈ Á≈ Ì◊Úª apple≈‹ ω≈¿∞‰≈ «’√∂ ÂØ∫

ÚΔ Ò∞«’¡≈ È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈¢ «¬‘ ¿∞√∂

¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. Á≈ ‘Δ ’Ó≈Ò «’‘≈ ‹≈ √’Á≈

‘À, «‹√ ÁΔ¡ª «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ’¬Δ

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡ª È∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ’ØÒ «¬‘

«Ù’≈«¬Âª ’ΔÂΔ¡ª √È «’ «¬√ ÓÙΔÈ ÁΔ

Á∞appleÚappleÂØ∫ ‘Ø apple‘Δ ‘À Â∂ Ì≈‹Í≈ «¬√ ÓÙΔÈ È±ß

“‘À∫◊“ ’apple ’∂ «‹μª Íz≈Í ’apple apple‘Δ ‘À¢ Íapple

«˜ÓÈΔ ⁄؉ª «Ú⁄ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡ª 鱧 ’∞μfi

Ê≈Úª ¿∞Â∂ «¬√∂ ÓÙΔÈ È≈Ò «‹μª «ÁÚ≈ ’∂

Ì≈‹Í≈ È∂ «¬’ ÂΔapple È≈Ò ÁØ «ÈÙ≈È∂ Ò◊≈¬∂

‘È¢ Í«‘Òª «ÚappleØËΔ¡ª 鱧 ’∞μfi Ê≈Úª ¿∞Â∂

«‹μª «ÁÚ≈ ’∂ ı∞Ù ’apple ’∂ ÏÀ∫’ ÿ∞‡≈«Ò¡ª

ÂØ∫ ¿∞È∑ª Á≈ «Ë¡≈È Í≈√∂ ’apple «ÁÂ≈ ‘À¢ ¿∞‘

«‹μª ÁΔ ı∞ÙΔ «Ú⁄ ÷ΔÚ∂ ‘Ø ’∂ Ìß◊Û∂ Í≈ apple‘∂

‘È ¡Â∂ ÏÀ∫’ ÿ∞‡≈Ò∂ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ÈΔappleÚ ÓØÁΔ

Â∂ Ó∂‘∞Ò ⁄Ω’√Δ È±ß Ì∞μÒ ◊¬∂ ‘È¢ Á±‹≈ ¿∞√

È∂ ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. ÓÙΔÈ È±ß «¬‘ Ó≈ÈÂ≈ ÚΔ

«ÁÚ≈ «ÁÂΔ «’ «¬√ ÓÙΔÈ ÁΔ Á∞appleÚappleÂØ∫

È‘Δ∫ ‘Ø apple‘Δ Â∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ÁΔ¡ª

⁄؉ª «Ú⁄ ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. ÓÙΔÈ ÁΔ ÚappleÂØ∫

’appleÈ Ò¬Δ ÚΔ ÷∞μÒ∑ Íz≈Í ’apple Ò¬Δ ‘À¢ «¬√∂

鱧 «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À ⁄Ò≈’ ÒØ’ª ÁΔ

“Á±apple¡ßÁ∂ÙΔ“¢ «¬√∂ Á±apple¡ßÁ∂Ù √Ø⁄ 鱧 Úapple ’∂

‘Δ ¿∞‘ ÒØ’ª 鱧 Ò∞‡Á∂, ’∞‡Á∂ ¡Â∂ Ó±apple÷

ω≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ √ÁΔ¡ª ÂØ∫ ‘Δ «¬‘ ⁄ÒÁ≈

¡≈«¬¡≈ ‘À Â∂ «¬‘Δ ⁄ÒÁ≈ apple‘∂◊≈¢ «¬√

Âapple∑ª ˆappleΔÏ ‘Øapple ˆappleΔÏ ¡Â∂ ¡ÓΔapple ‘Øapple

¡ÓΔapple ‘∞ßÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

√≈«¬ß√ ÁΔ¡ª ’≈„ª È∂ Ì≈Ú∂∫ ÓÈ∞μ÷ ȱß

’¬Δ √∞μ÷ √‘±Òª È≈Ò ÒÀ√ ’apple «ÁÂ≈ ‘À Íapple

Óμ’≈apple ¡Â∂ ⁄Ò≈’ ÒØ’ª È∂ «¬È∑ª ’≈„ª ÁΔ

Á∞appleÚappleÂØ∫ ’apple ’∂ √Ë≈apple‰ ÒØ’ª 鱧 ı±Ï

Ò∞«‡¡≈ ¡Â∂ ’∞«‡¡≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ ÚΔ «¬‘Δ

’∞μfi ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Ú⁄

ÚΔ «¬‘Δ ’∞μfi ’appleÁ∂ apple«‘‰◊∂, ‹∂’apple ¡√Δ

√∞⁄∂ È≈ ‘ج∂¢ √≈«¬ß√ ÁΔ¡ª ’≈„ª «Ú⁄ √μÌ

ÂØ∫ Í«‘Òª ’ß«Í¿±‡apple ÁΔ ◊μÒ ’appleΔ¬∂¢ «¬√

ÔßÂapple È≈Ò √μÌ ÂØ∫ ÚμË Ò∞μ‡ ’appleÈ Ò¬Δ

¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. ÂØ∫ ˜apple≈ Ïμ⁄ ’∂

‹ØÂÙΔ¡ª Á≈ Ȫ Í«‘Ò∂ ÈßÏapple Â∂ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À¢

’ß«Í¿±‡apple ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’apple ’∂ ‹ØÂÙΔ¡ª È∂ ‡∂Ú∂

¡Â∂ ‹ÈÓ ÍÂappleΔ¡ª ω≈¿∞‰∂ Ù∞apple± ’apple «ÁÂ∂

‘È ¡Â∂ ÒØ’ «¬√ Á∂ ‹≈Ò «Ú⁄ ÏÛΔ

¡≈√≈ÈΔ È≈Ò Îμ√ ‹ªÁ∂ ‘È ‹Á«’ √μ⁄ ª

«¬‘ ‘À «’ ’ß«Í¿±‡apple «Ú⁄ ‹Ø ÚΔ ¯Δ‚ ’ΔÂ≈

‹ªÁ≈ ‘À ¿∞‘Δ ’∞μfi Ï≈‘apple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À¢

’ß«Í¿±‡apple ’Ø¬Δ appleμÏΔ Ï≈‰Δ Ì≈Ú «’√∂ ÚΔ

ÓÈ∞μ÷ ÁΔ «’√Ó Ï≈apple∂ Ì«Úμ÷Ï≈‰Δ È‘Δ∫

’apple √’Á≈¢ Íapple ⁄Ò≈’ ‹ØÂÙΔ ’ß«Í¿±‡apple

«Ú⁄ ¡«‹‘≈ √≈¯‡Ú∂¡apple Í≈ «ÁßÁ∂ ‘È «’

¡≈Ó ÒØ’ª 鱧 «¬‘ ‹⁄‰ Òμ◊ ‹ªÁ≈ ‘À «’

Ó∂appleΔ «’√Ó «Ú⁄ √μ⁄Ó∞⁄ ‘Δ ¡«‹‘≈ ‘؉

Ú≈Ò≈ ‘À ‹Ø ’ß«Í¿±‡apple «Ú⁄Ø∫ «È’«Ò¡≈ ‘À¢

«¬√ Âapple∑ª ⁄Ò≈’ ‹ØÂÙΔ √≈«¬ß√ ÁΔ ’≈„ ȱß

¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á È≈Ò ‹ØÛ ’∂ √≈‚∂ ¡≈Ó

ÒØ’ª 鱧 Ò∞‡Á∂ ‘È¢

Â∞‘≈鱧 √≈«apple¡ª È±ß Í‡appleΩÒ Íßͪ Ú≈«Ò¡ª

ÚÒØ∫ ͇appleΩÒ ÍÚ≈¿∞‰ √Ó∂∫ ‘∞ßÁΔ Ò∞μ‡ Ì∞μÒΔ

È‘Δ∫ ‘Ø‰Δ¢ «¬’ «ÚÙ∂Ù «⁄Í ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò

¿∞‘ ÿμ‡ Â∂Ò Í≈ ’∂ Â∞‘≈È±ß Ô’ΔÈ «ÁÚ≈

«ÁßÁ∂ ‘È «’ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒØ∫ «‹ßÈ∂ ÍÀ√∂ Ò¬∂ ‘È,

¿∞È∑ª ÍÀ«√¡ª Á≈ ͱapple≈ Â∂Ò Â∞‘≈鱧 Á∂ «ÁÂ≈

‘À Íapple «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ Â∂

¡≈¬Δ¡ª ÍØ√‡ª «Ú⁄ ͇appleΩÒ Íßͪ Â∂ ͬ∂

«Ú‹ΔÒÀ∫√ Á∂ ¤≈«Í¡ª ÂØ∫ «¬‘ √μ⁄ √≈‚∂ √μÌ

Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬’ «⁄Í ÁΔ

ÚappleÂØ∫ È≈Ò ¿∞‘ √≈鱧 «’Ú∂∫ Ò∞μ‡ apple‘∂

‘È¢Ó≈Á≈ Ìapple±‰ ‘«Â¡≈ ÁΔ ¿∞Á≈‘apple‰ ª

√≈‚∂ √μÌ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘Δ ‘À «’ «’Ú∂∫ ⁄Ò≈’

‚≈’‡appleª ¡Â∂ ¡Ò‡apple≈√≈¿±∫‚ Á∂ Ó≈Ò’ª È∂

‘μÊ «ÓÒ≈ ’∂ ’∞Áapple È≈Ò «÷ÒÚ≈Û ’appleÈ≈

Ù∞apple± ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡Í‰Δ¡ª ‹∂Ϫ

ÍÀ«√¡ª È≈Ò ÌappleÈΔ¡ª Ù∞apple± ’ΔÂΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

‘È¢ Ïμ⁄∂ Á≈ «Òß◊ Ó∞ß‚≈ ‘À ‹ª ’∞ÛΔ Áμ√ ’∂

’appleØÛª apple∞ͬ∂ ’Ó≈ ’∂ Úμ‚∂-Úμ‚∂ ¡≈ÒΔÙ≈È

‘√ÍÂ≈Ò ¡Â∂ √’ÀÈ ’∂∫Áapple ÷ØÒ∑ Ò¬∂ ‘È¢

«¬√ ÂØ∫ ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ‘À «’ √≈«¬ß√ ÁΔ¡ª

÷Ø‹ª 鱧 ÓÈ∞μ÷ È∂ «’Ú∂∫ ¡≈͉∂ √ΩÛ∂ «‘ª

Ò¬Δ Úapple‰≈ Ù∞apple± ’apple «ÁÂ≈ ‘À¢ «¬‘ «’√∂ ÁΔ

Șapple ÂØ∫ Ò∞«’¡≈ «¤«Í¡≈ È‘Δ∫, «Îapple ÚΔ

¡√Δ Ï∞μ˱ ωÁ∂ √μÌ ’∞μfi Ú∂÷Δ ‹≈ apple‘∂ ‘ª

¡Â∂ «¬√ Á≈ «ÏÒ’∞Ò ÚΔ «ÚappleØË È‘Δ∫ ’apple

apple‘∂¢ ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. 鱧 √μ⁄≈ «√μË ’appleÈ Ò¬Δ

ÚΔ.ÚΔ. ÍÀ‡ ÓÙΔȪ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ

‘À ‹Ø «’ «¬’ ËØ÷∂ ÂØ∫ ÚμË ’∞μfi ÚΔ È‘Δ∫

«’¿∞∫«’ «‹Ú∂∫ ͇appleΩÒ Íßͪ Ú≈Ò∂ ·μ◊Δ

Ó≈appleÁ∂ ‘È, «¬√∂ Âapple∑ª ‘Δ ÚΔ.ÚΔ. ÍÀ‡

ÓÙΔȪ È≈Ò ÚΔ ·μ◊Δ Ó≈appleΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢

«¬‘ ◊μÒ √ØÒª ¡≈È∂ √μ⁄ ‘À «’ ÓÈ∞μ÷

ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ¡ª ÷Ø‹ª 鱧 ⁄Ò≈’ ÒØ’ ¡Í‰∂

«‘ «Ú⁄ Úapple‰ Ò¬Δ ’ØfiΔ¡ª ÂØ∫ ’ØfiΔ¡ª

⁄≈Òª ⁄ÒÁ∂ ‘Δ apple«‘ßÁ∂ ‘È¢ «√apple¯ ’∞ÁappleÂ

Á∂ «ÈÔÓª «Ú⁄ ‘Δ ¡ÁÒ≈ ÏÁÒΔ È‘Δ∫

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ¢ Òμ÷ª √≈Òª ÂØ∫ ËappleÂΔ,

√±apple‹ Á∞¡≈Ò∂ ¡Í‰Δ Ë∞appleΔ Â∂ ÿ∞ßÓÁΔ ‘À

¡Â∂ «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡ÁÒ≈-ÏÁÒΔ

È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ¢ «‹Ú∂∫ ’∞Áapple Á≈ «ÈÔÓ ‘À «’

Í≈‰Δ «ÈÚ≈‰ ÚÒ Ú«‘ßÁ≈ ‘À Íapple ÓÈ∞μ÷ È∂

‡∞μÒ± ÍßÍ Ò≈ ’∂ «¬√ 鱧 ÓÈÓapple˜Δ Á∂ Ê≈Úª

¿∞Â∂ «Ò‹≈‰ Á≈ ÏßÁØÏ√ ’apple «Ò¡≈ ‘À¢

¡μ‹ ÒØÛ «¬√ ◊μÒ ÁΔ ‘À «’ Óμ’≈apple

ÒØ’ª ÁΔ¡ª ⁄Ò≈’Δ¡ª 鱧 «’Ú∂∫ ·μÒ∑ Í≈¬Δ

‹≈Ú∂¢ √≈鱧 «¬√ ◊μÒ ¿∞Â∂ ˜Øapple Á∂‰≈

ÍÚ∂◊≈ «’ ⁄؉ ’«ÓÙÈ Á∂ ÂØÂ∂ 鱧 Ì≈‹Í≈

Á∂ «Íß‹apple∂ «Ú⁄Ø∫ Ï≈‘apple ’μ„ ’∂ «¬’ ¡≈˜≈Á

√ß√Ê≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈¬∂ Â≈«’ ⁄؉ª

«ÈappleÍμ÷ „ß◊ È≈Ò ¡Â∂ Í≈appleÁappleÙΔ ÂappleΔ’∂

È≈Ò ’appleÚ≈¬Δ¡ª ‹≈‰¢ ¿∞μ⁄-

«È¡ªÍ≈«Ò’≈ 鱧 ¡Â∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈapple ȱß

¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. 鱧 √μ⁄≈ «√μË ’appleÈ Ò¬Δ ÚΔ.ÚΔ. ÍÀ‡ ÓÙΔÈ≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ

‹≈∫ÁΔ ‘À ‹Ø «’ «¬’ ËØ÷∂ ÂØ∫ ÚμË ’∞μfi ÚΔ È‘Δ∫ «’¿∞∫«’ «‹Ú∂∫ ͇appleΩÒ ÍßÍ≈∫

Ú≈Ò∂ ·μ◊Δ Ó≈appleÁ∂ ‘È, «¬√∂ Âapple∑≈∫ ‘Δ ÚΔ.ÚΔ. ÍÀ‡ ÓÙΔÈ≈∫ È≈Ò ÚΔ ·μ◊Δ

Ó≈appleΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ «¬‘ ◊μÒ √ØÒ≈∫ ¡≈È∂ √μ⁄ ‘À «’ ÓÈ∞μ÷ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ¡≈∫

÷Ø‹≈∫ 鱧 ⁄Ò≈’ ÒØ’ ¡Í‰∂ «‘ «Ú⁄ Úapple‰ Ò¬Δ ’ØfiΔ¡≈∫ ÂØ∫ ’ØfiΔ¡≈∫

⁄≈Ò≈∫ ⁄ÒÁ∂ ‘Δ apple«‘ßÁ∂ ‘È¢ «√apple¯ ’∞Áapple Á∂ «ÈÔÓ≈∫ «Ú⁄ ‘Δ ¡ÁÒ≈

ÏÁÒΔ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ¢ Òμ÷≈∫ √≈Ò≈∫ ÂØ∫ ËappleÂΔ, √±apple‹ Á∞¡≈Ò∂ ¡Í‰Δ

Ë∞appleΔ Â∂ ÿ∞ßÓÁΔ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡ÁÒ≈-ÏÁÒΔ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ....

ÚΔ Ï∂ÈÂΔ ’appleÈΔ ÍÚ∂◊Δ «’ ¿∞‘ ¡«‹‘∂

¿∞ÓΔÁÚ≈appleª 鱧 ‘Δ ⁄؉ ÒÛÈ Á≈ ‘μ’ È≈

Á∂‰ «‹È∑ª Â∂ «’√∂ ÚΔ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ’جΔ

Ó∞’μÁÓ≈ ⁄ÒÁ≈ ‘ØÚ∂¢ «¬‘ Ó∞’μÁÓ≈ Ì≈Ú∂∫

«’ßÈ≈ ÚΔ ¤Ø‡≈ «’¿∞∫ È≈ ‘ØÚ∂, ¡Íapple≈ËΔ¡ª,

ÿÍÒ∂Ï≈˜ª ¡Â∂ ÁÒ ÏÁÒ±¡ª Á∂ ⁄؉

ÒÛÈ Â∂ ͱappleΔ Í≈ÏßÁΔ Ò≈¿∞‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

¿∞ÓΔÁÚ≈apple «√apple¯ ¡Í‰∂ ‘Ò’∂ «Ú⁄ «¬’

ʪ ÂØ∫ ‘Δ ⁄؉ ÒÛ √’∂¢ ϱʪ ¿∞Â∂ ’Ϙ∂

’appleÈ Ú≈ÒΔ¡ª Í≈apple‡Δ¡ª ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ appleμÁ

’apple ’∂ Íß‹ √≈Ò Ò¬Δ ⁄؉ ÒÛÈ Â∂

Í≈ÏßÁΔ Ò≈¬Δ ‹≈Ú∂¢ ÌßÈÂØÛ ’appleÈ

Ú≈«Ò¡ª 鱧 ‹∂Òª «Ú⁄ Â∞apple ‚«’¡≈

‹≈Ú∂ ¡Â∂ √ı √˜≈Úª «ÁÂΔ¡ª ‹≈‰¢

ÒØ’ÂßÂapple 鱧 ÒØ’ÂßÂapple ‘Δ apple«‘‰ «ÁÂ≈

‹≈Ú∂, «¬√ 鱧 ◊∞ß‚≈ÂßÂapple È≈ ω≈«¬¡≈

‹≈Ú∂¢ E@ ¯Δ √ÁΔ ÂØ∫ ÿμ‡ ÍØ«Òß◊ ‘؉ Â∂

ÍØ«Òß◊ appleμÁ ’apple ’∂ Á∞Ï≈apple≈ ÍØ«Òß◊ ’appleÚ≈¬Δ

‹≈Ú∂¢ ÍØ«Òß◊ Ô’Ó∞Ù √≈apple∂ √±«Ï¡ª «Ú⁄

«¬’ «ÁÈ ‘Δ ’apple≈¬Δ ‹≈Ú∂ Â∂ Ú؇ª ÁΔ

«◊‰ÂΔ Á±‹∂ ‹ª ÂΔ‹∂ «ÁÈ ‘Δ ’apple ’∂

ÈÂΔ‹≈ ’«„¡≈ ‹≈Ú∂¢ «‹√ √±Ï∂ «Ú⁄

ÌßÈÂØÛ ¡Â∂ ϱʪ ¿∞Â∂ ’Ϙ∂ ÁΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª «˜¡≈Á≈ ‘∞ßÁΔ¡ª ‘È, ¿∞È∑ª

√±«Ï¡ª 鱧 ’≈ÒΔ √±⁄Δ «Ú⁄ Í≈ ’∂ ¿∞Ê∂ Íß‹

√≈Òª Ò¬Δ apple≈Ù‡appleÍÂΔ apple≈‹ Ò≈«¬¡≈

‹≈Ú∂¢ ⁄؉ª √apple’≈appleΔ ıapple⁄∂ Â∂ ’apple≈¬Δ¡ª

‹≈‰ ¡Â∂ «√apple¯ ‡Δ.ÚΔ. apple≈‘Δ∫ ‘Δ

¿∞ÓΔÁÚ≈appleª ÚÒØ∫ Íz⁄≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂¢ Ì≈appleÂ

Á≈ ÒØ’ÂßÂapple, «‹√ Á∂ Á∞ÈΔ¡ª «Ú⁄

ÚËΔ¡≈ ÒØ’ÂßÂapple ‘؉ Á∂ ÁÓ◊‹∂ Ó≈apple∂ ‹≈

apple‘∂ ‘È, ¡√Ò «Ú⁄ «¬‘ ‘∞‰ «¬’

‹Ø’ÂßÂapple ¡Â∂ ◊∞ß‚≈ÂßÂapple ω ⁄∞«’¡≈ ‘À

«’¿∞∫«’ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÁΔ¡ª ⁄Øapple ÓØappleΔ¡ª

apple≈‘Δ∫ √ß√Á ¡Â∂ «ÚË≈È √Ì≈Úª «Ú⁄

«ÁÈØ∫-«ÁÈ «ÌzÙ‡ ÿÍÒ∂Ï≈˜ ¡Â∂ ¡Íapple≈ËΔ

«’√Ó Á∂ «√¡≈√ÂÁ≈È ’≈Ϙ ‘Ø apple‘∂ ‘È¢

¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ «’Â∂ ¡«‹‘≈ È≈

‘ØÚ∂ «’ «‹√ Âapple∑ª “«¬√ ÿapple ’Ø ¡≈◊ Òμ◊

◊¬Δ ÿapple ’∂ «⁄apple≈ˆ √∂” Úª◊ «¬‘ ÒØ’ÂßÂapple

ÚΔ «¬’ «ÁÈ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ÁΔ¡ª ’ØfiΔ¡ª

⁄≈Òª ’≈appleÈ ËappleÂΔ «Ú⁄ ‘Δ Á¯È È≈ ‘Ø

‹≈Ú∂¢ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ 鱧 ¡appleÙ ÂØ∫ ¯appleÙ Â∂

«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬È∑ª 鱧 ÚΔ Ó∞Ò≈˜Óª Úª◊

ÂÈı≈‘ª «ÁÂΔ¡ª ‹≈‰ ¡Â∂ Ó∞Ò≈˜Óª

Úª◊ ‘Δ «¬È∑ª Á≈ «¬È’Ó ‡À’√ ’«‡¡≈

‹≈Ú∂ Â≈«’ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ÚÒØ∫ ÿÍÒ∂

ÿ∞‡≈Ò∂ ’apple ’∂ Ï∂Ê≈‘ ÁΩÒ «¬’μ·Δ ’appleÈ

ÂØ∫ appleØ«’¡≈ ‹≈ √’∂ ¡Â∂ ÿÍÒ∂ ÿ∞‡≈«Ò¡ª ȱß

ÏßÁ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂¢ ‘∞‰ √Ú≈Ò ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À

«’ ‹∂’apple ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. ÓÙΔÈ «Ú⁄ «⁄μÍ Ò≈

’∂ ·μ◊Δ È‘Δ∫ Ó≈appleΔ ‹≈ √’ÁΔ Âª «Îapple «¬√

ÓÙΔÈ È±ß AB@ Á∂Ùª «Ú⁄ Í≈ÏßÁΔÙ∞Á≈ «’¿∞∫

’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √∞‰È «Ú⁄ ª «¬‘ ÚΔ

¡≈«¬¡≈ ‘À «’ «ÁμÒΔ ÁΔ¡ª «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉ª «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ ÚÒØ∫ ˆÒÂΔ È≈Ò «⁄μÍ

«Ú⁄ ˆÒ ’Ø‚ «Îμ‡ ’apple «ÁÂ≈ √Δ Âª ‘Δ

¿∞Ê∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ 鱧 Â≈ÏÛ ÂØÛ

«‹μ Íz≈Í ‘Ø ◊¬Δ √Δ¢ ¡≈ıapple «Ú⁄ √≈ȱß

√≈«apple¡ª 鱧 ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ Óß◊ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’

ÏÀÒ‡ Í∂Íapple apple≈‘Δ∫ ‘Δ Ú؇ª ÍÚ≈¬Δ¡ª ‹≈‰¢

Ó∂apple≈ ª «¬‘Δ ’«‘‰≈ ‘À «’ “¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. √∂

Ï⁄ ’∂ apple«‘È≈ ¬∂ Ï≈Ï≈¢”


20 09/05/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Â∂ apple±√ ÁΔ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

«ÏÒ’∞Ò ·Δ’ ‘Ø ◊¬Δ ‘À ¡Â∂ ¿∞√

鱧 ‘√ÍÂ≈Ò ÂØ∫ ¤∞μ‡Δ «ÁμÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ «Îapple ’∞fi «⁄apple

Ï≈¡Á «ÍÂ≈ 鱧 ÚΔ «¬ß‹ ‘Δ ¤∞μ‡Δ «ÓÒ ◊¬Δ¢

“«Á ◊≈apple‚Δ¡È“ È∂ «¬√ √≈apple∂ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 √ÍμÙ‡ ’apple«Á¡ª

«’‘≈ ‘À «’ ÏØ«apple√ ‹ΩÈ√È ÚμÒØ∫ «ÏȪ √Ø⁄∂-√Ófi∂ ’ΔÂ∂

Á≈¡«Ú¡ª Á≈ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ √apple’≈apple 鱧 È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡Â∂

apple±√ È∂ ¡≈͉∂ «ıÒ≈¯ ‘ج∂ Íz⁄≈apple Á≈ ‚‡ ’∂ √≈‘Ó‰≈ ’ΔÂ≈ ‘À

¡Â∂ «Ïz«‡Ù ÓßÂappleΔ apple±√Δ¡ª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «’Â∂ ÷Ò؉ ‹Ø◊∂ È‘Δ∫

‘È¢ apple±√ ÁΔ ‹Ú≈ÏΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ”⁄ «Ïz‡∂È «Úμ⁄ ¿∞√ Á∂ √¯Δapple

¡ÒÀ◊˜À∫‚apple Ô≈’ØÚÀ∫’Ø È∂ ¡≈͉∂ ÁØ√Â≈È≈ ¡’√ 鱧 «Í¤ª‘

¤μ‚«Á¡ª √’z≈¬ΔÍÒ Ó∞μÁ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ √apple’≈apple “Â∂

apple±√ 鱧 ÏÁÈ≈Ó ’appleÈ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈¢ ¡«‹‘Δ “√ßÌ≈ÚÈ≈

Ï‘∞ «˜¡≈Á≈” ‘À «’ ˜«‘apple «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ ¡≈Í‰Δ ı∞¯Δ¡≈

¯Ω‹Δ apple√≈«¬‰ ¯À’‡appleΔ “ÍØapple‡È ‚≈¿±È” «Úμ⁄ «Â¡≈apple ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ¢ «¬√∂ Ò¬Δ apple±√Δ √¯Δapple È∂ √∞¡≈Ò Á≈«ˆ¡≈ ‘À, «¬‘

’Ø¬Δ ÓΩ’≈-Ó∂Ò ‘À «’ apple√≈«¬‰ «Â¡≈apple ’appleÈ Ú≈ÒΔ «¬ß◊ÒÀ∫‚

ÁΔ ¡≈Í‰Δ ¯À’‡appleΔ ÿ‡È≈ √Ê≈È ÂØ∫ «√apple¯ ¡μ· ÓΔÒ Á±apple ‘ÀÕ

«√apple¯ ÁØ ’∞ ‘¯Â∂ Í«‘Òª ‹ÁØ∫ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ Ì≈¬ΔÚ≈Ò Ó∞Ò’

¡Â∂ ¡ÓappleΔ’≈ Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂ apple±√ Á∂ √¯≈appleÂΔ ¡Ó«Ò¡ª ȱß

Â∂˜Δ È≈Ò Ï≈‘apple ’μ„ apple‘∂ √È, ¿∞ÁØ∫ «¬√ “·ß„Δ ‹ß◊” «Ú⁄

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Á≈ ‘μÊ ¿∞μÂ∂ «Á÷≈¬Δ Á∂ «apple‘≈ √Δ¢ ¿∞ÁØ∫ ‡Àapple∂˜≈ Ó∂¡

È∂ «¬√ ’≈appleÚ≈¬Δ 鱧 “«¬μ’‹∞‡Â≈ Á≈ «ÚÒμ÷‰” ÍzÁappleÙÈ ’apple≈apple

«ÁμÂ≈ √Δ¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ √Δ «’ «¬ß‹ apple±√ 鱧 √ı √∞È∂‘≈ «ÓÒ∂◊≈¢

Í«‘Òª-Í«‘Ò Ó≈√’Ø È±ß ¡≈Í‰Δ ‹Ú≈ÏΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ “⁄

’∞fi √Óª ª ˜apple±apple Òμ◊≈ Íapple ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ ‹Ú≈ÏΔ ‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈,

ª √≈‘Ó‰∂ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ Î±’ «Èμ’Ò ◊¬Δ¢ apple±√ È∂ √ÀÒ˜ÏappleΔ

‘ÓÒ∂ ”⁄ ¡≈Í‰Δ ’«Ê ÙÓ±ÒΔ¡Â Á∂ ·Ø√ √ϱ Óß◊∂ √È Â∂

«¬√ √≈apple∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √∞ÂßÂapple ‹ª⁄ Óß◊Δ √Δ¢ «¬√ ÂμÊ ÂØ∫ ͱappleΔ

Á∞ÈΔ¡≈ Ú≈«’¯ ‘À «’ apple±√Δ ‹ÁØ∫ Íz≈Í∂◊ß‚≈ ’appleÈ “Â∂ ¡≈ ‹ªÁ∂

‘È, ª «Îapple ¿∞È∑ª Á≈ ’Ø¬Δ Ó∞’≈ÏÒ≈ È‘Δ∫ ’apple √’Á≈¢

apple√≈«¬‰ Á≈ «ÈappleΔ÷‰ ’appleÈ Ò¬Δ ÂÀ¡ ’ΔÂ∂ ’ΩÓªÂappleΔ

Ó≈«‘appleª Á∂ ÍÀÈÒ «Úμ⁄ «˜¡≈Á≈Âapple «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ Ì≈¬ΔÚ≈Ò

Ó∞Ò’ª Á∂ Ó≈«‘apple √È¢ apple±√ È∂ Óß◊ ’ΔÂΔ √Δ «’ ’∞fi «ÈappleÍμ÷

Ó∞Ò’ª Á∂ Ó≈«‘apple ÚΔ «¬√ ÍÀÈÒ “⁄ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Íapple ¿∞‘

Óß◊ appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ √Δ (¿∞√ È∂ ı≈√ ÂΩapple “Â∂ Ì≈appleÂΔ Ó≈«‘apple

Ù≈ÓÒ ’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈ √Δ)¢ «¬√ ÍÀÈÒ È∂ «¬‘Ø Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ

√Δ «’ apple√≈«¬‰ ¡√Ò «Ú⁄ “ÈØÚΔ⁄Ø’“ ‘Δ √Δ Íapple «¬ß◊ÒÀ∫‚ «¬‘

√ÍμÙ‡ È≈ ’apple √«’¡≈ «’ «¬‘ ˜«‘appleΔÒ≈ ÍÁ≈appleÊ «’μÊØ∫ Â∂

«’Ú∂∫ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ «¬√ ÁΩapple≈È Í±«ÂÈ È∂ Á≈¡Ú≈

’ΔÂ≈ ‘À «’ «¬√ apple√≈«¬‰ Â’ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ B@ Ó∞Ò’ª ÁΔ Í‘∞ß⁄

‘À¢ ‘∞‰ «¬ß◊ÒÀ∫‚ 鱧 ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ͱ«ÂÈ Á∂ Á≈¡Ú∂ Á≈

‹Ú≈Ï Á∂Ú∂ Â∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ «¬√ ◊μÒ Á∂ √ϱ Óß◊∂ Íapple ÍÂ≈ È‘Δ∫

«’¿∞∫ «Ïz‡∂È «¬‘ √Ì «’¿∞∫ È‘Δ∫ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈Õ

Ò∂÷’ Òß‚È √«Ê √ΔÈΔ¡apple ÍμÂapple’≈apple ‘À¢

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

√ı ’ȱßÈ ‘Δ ’≈¯Δ È‘Δ∫

‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ Ó≈‰ÔØ◊ ‹μ‹ª 鱧 √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ ÂØ∫

Íz∂Ù≈È ‘Ø ’∂ «¬‘ ¡≈Á∂Ù Á∂‰≈ «Í¡≈ √Δ «’ ¿∞√ Á≈ ‚≈«¬appleÀ’‡apple

«Èμ‹Δ ÂΩapple ¿∞μÂ∂ Í∂Ù ‘Ø ’∂ «¬‘ Ú‹∑≈ «Ï¡≈È ’apple∂ «’ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ

ÁØÙΔ¡ª 鱧 ‘μÊ «’¿∞∫ È‘Δ∫ Í≈ apple‘Δ¢ ÂÁ «’Ëapple∂ ‹≈ ’∂ √Δ ÏΔ

¡≈¬Δ Ú≈Ò∂ ‘apple’ «Úμ⁄ ¡≈¬∂ Â∂ ¡Á≈ÒÂ È±ß Áμ«√¡≈ «’ «¬μ’

ÁØÙΔ È±ß ‹ª⁄ Ò¬Δ «‘apple≈√ «Úμ⁄ ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞ÍappleØ’Â

ÂØ∫ «¬‘ ◊μÒ √ÍμÙ‡ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À «’ ’ȱßÈ ⁄≈‘∂ «’ßÈ∂ ÚΔ √ıÂ

«’¿∞∫ È≈ ω≈ «ÁμÂ∂ ‹≈‰, ‹ÁØ∫ Âμ’ √≈‚∂ Ù≈√È Â∂ ÍzÙ≈√È È±ß

‹∞¡≈ÏÁ∂‘Δ Á∂ ÿ∂apple∂ «Úμ⁄ È‘Δ∫ «Ò¡ªÁ≈ ‹ªÁ≈, ˙ÈΔ Á∂apple √«ÊÂΔ

«Úμ⁄ √∞Ë≈apple ÁΔ ¡≈√ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ¢

page 22

Justice Rajinder Sachar

sanity and for much authenticity too. At the

moment when our judiciary is facing slumber and

conspiracy theories are roaming around as the highest

court of the land is under scrutiny, Justice Sachar’s

voice would have been very sane and useful for all of

us who believe in constitutionalism and rule of law.

His death is a big blow to the civil liberties movement

in India as well as to all the secular forces who looked

upon him as a guardian. The country’s secular liberal

democratic space will definitely miss him in these

moments of national crisis when his solidarity and

presence encouraged activists to fight their battle

more vigorously.

Vidya Bhushan Rawat is a social and human

rights activist. He blogs at

www.manukhsi.blogspot.com twitter @freetohumanity

Email: vbrawat@gmail.com

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √≈∫fi 鱧 ....

Ȫ¡ ”Â∂ ‘«Ê¡≈appleª È≈Ò ÒÀ√ ‘Ø ’∂ ÌÛ’≈¿± ‹Ò±√ ’μ«„¡≈

«◊¡≈¢ «¬√ √Ó∂∫ «‘ß√≈ Á≈ ¿∞‘Ø Âª‚Ú È≈⁄ Èμ«⁄¡≈ «◊¡≈,

«‹‘Ø «‹‘≈ ¿∞È∑ª Á∂ Ì≈¬ΔÏßÁª ÚμÒØ∫ «Ï‘≈apple Á∂ Ì≈◊ÒÍ∞apple,

¡ΩappleΔ¡≈, È≈ÒßÁ≈, ¡Ωappleß◊≈Ï≈Á, Ó∞ß◊∂apple, √Ó√ÂΔÍ∞apple Â∂ ÈÚ≈Á≈,

«‹‘Û≈ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ «◊appleΔapple≈‹ «’ÙØapple «√ßÿ Á≈ Í≈appleÒΔÓ≈ÈΔ

‘Ò’≈ ‘À, ¡Â∂ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò Á∂ apple≈‰Δ◊ß‹, ¡≈√È√ØÒ «Úμ⁄

Èμ«⁄¡≈ «◊¡≈ √Δ¢

«¬√ ÂØ∫ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Òª ‹ØËÍ∞apple ‹∂Ò∑ «Úμ⁄ ÏßÁ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò

Á∂ «¬μ’ Ó∞√ÒÓ≈È «’appleÂΔ È±ß ’Ø‘-’Ø‘ ’∂ Ó≈appleÈ Â∂ «¬√ Á≈

ÚΔ‚Δ˙ Ú≈«¬appleÒ ’appleÈ Á∂ ÁØÙΔ Ùß̱ Ò≈Ò appleÀ◊apple ÁΔ¡ª Úμ‚Δ¡ª

Â√ÚΔappleª «¬μ’ «ÓßÈΔ ‡appleμ’ ”Â∂ Ò≈ ’∂ ÌÛ’≈¿± È≈‘«apple¡ª È≈Ò

‹Ò±√ ’μ«„¡≈ «◊¡≈¢ ‘≈Ò≈ ’≈ϱ ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘∞ßÁ∂ Á∂÷ ’∂

ÍzÙ≈√È È±ß ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘؉≈ «Í¡≈¢ ‹∂ ◊‘∞

È≈Ò Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª «¬ß‹ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’ Ì≈‹Í≈, √ßÿ

ÍappleÚ≈apple Â∂ ¿∞√ ÁΔ¡ª √‘≈«¬’ √ß√Ê≈Úª Á∂ ’≈apple’∞Ȫ ÚμÒØ∫

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √ªfi 鱧 ÍÒΔÂ≈ Ò≈¿∞‰ Á∂ «¬‘ ‹ÂÈ B@AI «Úμ⁄

‘؉ ‹≈ apple‘Δ¡ª Í≈appleÒΔÓ≈ÈΔ ⁄؉ª «Úμ⁄ Ú؇ª Á∂ Ëapple∞ÚΔ’appleÈ È±ß

È∂Íapple∂ ⁄≈Û∑È Ò¬Δ apple⁄Δ √≈«˜Ù Á≈ «‘μ√≈ ‘È¢

¬∂Ê∂ «¬‘ ◊μÒ Úappleȉ ÔØ◊ ‘À «’ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple È∂ ‹ÁØ∫ ÂØ∫

Ó‘ª-◊μ·ÏßËÈ È≈Ò È≈Â≈ ÂØÛ ’∂ Ì≈‹Í≈ È≈Ò «ÓÒ ’∂

√apple’≈apple ω≈¬Δ ‘À, ¿∞√ Ó◊appleØ∫ «Ï‘≈apple «Úμ⁄ ÁØ √Ω Á∂ ’appleΔÏ

«¯apple’± ¯√≈Á Ú≈Íapple ⁄∞μ’∂ ‘È¢ ‘∞‰ Ӌϱapple ‘Ø ’∂ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple

鱧 ÚΔ ¡≈͉∂ Ì≈¬ΔÚ≈Ò Ì≈‹Í≈ Ú≈«Ò¡ª «Úapple∞μË ˜Ï≈È

÷ØÒ∑‰Δ Í¬Δ ‘À¢ ¡¯√Ø√ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ «‹È∑ª ¡≈◊±¡ª

È∂ √ß«ÚË≈È ÁΔ apple≈÷Δ ÁΔ √‘∞ß ÷≈ ’∂ ’∂∫Áapple Â∂ apple≈‹ª «Úμ⁄ √μÂ≈

√ßÌ≈ÒΔ ‘À, ¿∞‘ ı∞Á ‘Δ √ß«ÚË≈È’ ÍzßÍapple≈Úª ÁΔ¡ª Ëμ‹Δ¡ª

¿∞‚≈ ’∂ ¡ÓÈ-’ȱßÈ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ 鱧 ÍÒΔÂ≈ Ò≈¿∞‰ Á∂ apple≈‘

ͬ∂ ‘ج∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª 鱧 «¬√ ÂØ∫ ÂΩÏ≈ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À, È‘Δ∫ ª

B@AI «Úμ⁄ ¿∞È∑ª Á∂ Ó∞Û √μÂ≈ ÁΔ Íz≈ÍÂΔ Á∂ √∞¯È∂ Ëapple∂-Ëapple≈¬∂

apple«‘ ‹≈‰◊∂¢ Ô± ÍΔ Á∂ ◊Øapple÷Í∞apple Â∂ ¯±ÒÍ∞apple ¡Â∂ apple≈‹√Ê≈È Á∂

¡ÒÚapple Â∂ ¡‹Ó∂apple ÁΔ¡ª √Δ‡ª ”Â∂ ‘Ø¬Δ¡ª ¿∞μÍ-⁄؉ª «Úμ⁄

Ú؇appleª È∂ ÎÂÚ≈ Á∂ ’∂ ¡≈Í‰Δ È≈apple≈˜◊Δ Á∂ √ÍμÙ‡ √ß’∂ Á∂

ÚΔ «ÁμÂ∂ ‘È¢

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ...

‘apple ⁄Δ‹ 鱧 ¡Ë≈apple ’≈apple‚ È≈Ò «’¿π∫ ‹ØÛÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À √apple’≈apple?

«¬√∂ Âapple∑ª ¡Ë≈apple ÈßÏapple Á∂ ’≈appleÈ ‘Δ Á∂Ù «Úμ⁄ H@ ‘‹≈apple ¡«‹‘∂

¡«Ë¡≈Í’ª Á≈ ÍÂ≈ ⁄μ«Ò¡≈ ,˜Ø «¬μ’ È‘Δ∫ √◊Ø∫ ÁØ ‹ª «ÂßÈ Êª

ÂØ∫ ÂÈ÷≈‘ ÒÀ’∂ √apple’≈apple 鱧 ‹ÏappleÁ√ ⁄±È≈ Ò◊≈ apple‘∂ √È Íapple

¡Ë≈apple 鱧 ÒÀ’∂ ¡≈Ó ÒØ’ª 鱧 ‘Ø apple‘Δ Íz∂Ù≈ÈΔ È±ß ÚΔ ¡‰◊Ω«Ò¡≈

’appleÈ≈ ÚΔ ·Δ’ È‘Δ∫ ‘À¢’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ Ò◊≈Â≈apple ÷Ïappleª ¡≈ apple‘Δ¡ª

‘È «’ «¬ß‡appleÈÀμ‡ “Â∂ Òμ÷ª ÒØ’ª Á∂ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ ¡Â∂ ¿∞√ È≈Ò

‹∞ÛΔ¡ª √≈appleΔ¡ª ‹≈‰’≈appleΔ¡ª ¡√≈ÈΔ È≈Ò ¿∞ÍÒÏË ‘È,«‹ßÈ∑ª

鱧 ’Ø¬Δ ÚΔ ‘≈«√Ò ’apple √’Á≈ ‘À¢ ’∞fi ‘Δ «ÁÈ Í«‘Òª

Ó‘≈apple≈Ù‡apple Á∂ ÔÚÂÓ≈Ò «‹Ò∑∂ «Úμ⁄ «¬μ’ ÷±‘ ÁΔ √Î≈¬Δ Á∂

ÁΩapple≈È ¿∞√ «Úμ⁄Ø∫ ÍÒ≈√«‡’ Á∂ ÏÀ◊ª «Úμ⁄ ‘‹≈appleª ¡Ë≈apple ’≈apple‚

«ÓÒ‰≈ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ª 鱧 ÒÀ’∂ √ßÏ«Ë ӫ‘’Ó∂ ÁΔ

√ßÚ∂ÁÈÙΔÒÂ≈ ÁΔ ÍØÒ ÷ØÒ∑Á≈ ‘À¢Òμ÷ª ÒØ’ ¡«‹‘∂ ‘È,«‹ßÈ∑ª ȱß

SAN FRANCISCO : For the

first time, Facebook Inc. is letting

people know its specific

rules for taking down content

once it’s reported to the social

network’s moderators.

The 27-page document governs

the behaviour of more than 2

billion users, giving Facebook’s

definitions of hate speech, violent

threats, sexual exploitation

and more. It’s the closest the

world has come to seeing an

international code of conduct

that was previously enacted

behind closed doors. The

release of the document follows

frequent criticism and confusion

about the company’s policies.

The community standards read

like the result of years of trial

√Î≈ AE Á≈ Ï≈’Δ...

«’√≈È Â∂ ÷∂ ӘÁ±apple≈∫...

«’ «¬μ’‹∞‡ ‘Ø ’∂ «’√≈È Ó√«Ò¡ª ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔ ‹≈Ú∂

ª ‹Ø √apple’≈appleª ”Â∂ ÁÏ≈¡ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ «’ ¿∞‘ ’apple˜≈

Ó∞¡≈¯Δ ¡Â∂ «’√≈È ÌÒ≈¬Δ ÁΔ¡ª √’ΔÓª 鱧 √ß‹ΔÁ◊Δ

«Á÷≈¿∞ÁΔ¡ª Ò≈◊± ’appleÈ¢

Íß‹≈Ï ÁΔ «¬‘ ÚΔ Âapple≈ÙÁΔ ‘À «’ «¬μÊ∂ «’√≈ÈΔ∫ √ß’‡ «‹ßÈ≈

Ú«Ë¡≈ «’√≈È ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª Á≈ appleØ√≈ ¿∞È ª ‘Δ ÿμ‡ ‘∞ßÁ≈

«◊¡≈¢ «’√≈È ¡≈◊±¡ª ÁΔ ËÛ∂ÏßÁΔ ¡Â∂ ◊apple∞μÍÏ≈‹Δ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ’∞μfi «Ëappleª ÁΔ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡ª È≈Ò «√μËΔ ¡Â∂

¡«√μËΔ √ªfi È∂ ’Á∂ √apple’≈appleª 鱧 «¬ßÈ≈ Ӌϱapple ‘Δ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

«’ ¿∞‘ «’√≈Ȫ Á∂ Ó√«Ò¡ª 鱧 ÂÚμ‹Ø∫ «ÁßÁΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò «Ú⁄≈appleÈ Íß‹≈Ï ”⁄ «Í¤Ò∂ ’∞μfi √Ó∂∫ ÂØ∫

√ß’∂Â’ Ëapple«È¡ª Â∂ √∞apple÷Δ¡ª ”⁄ ω∂ apple«‘‰ Á≈ ÁΩapple

«‹¡≈Á≈ Ì≈apple± «Á÷≈¬Δ Á∂ «apple‘≈ ‘À¢ √≈apple∂ «’√≈È ¡≈◊± ¡«‹‘∂

È‘Δ∫ ‘À Íapple ˜apple±apple ‘À «’ ⁄ß◊∂ ËÛ∂ «¬μ’ ¡Ú≈˜ ”⁄ ¡μ◊∂

¡≈¿∞‰ Â∂ «’√≈Ȫ Á∂ ‘μ’ª ÁΔ ◊μÒ ’appleÈ Âª ‹Ø «’√≈È

Íμ÷Δ ÈΔÂΔ¡ª ‘Ø∫Á ”⁄ ¡≈ √’‰¢ √±Ï≈ √apple’≈apple ÁΔ ’apple˜≈

Ó∞¡≈¯Δ Ï∂Ùμ’ Íß‹≈Ï Á∂ «’√≈Ȫ 鱧 «¬μ’ Á¯≈ Úμ‚Δ apple≈‘Â

Á∂ √’ÁΔ √Δ Íapple «¬√ Ò¬Δ ‹Ø apple’Ó √apple’≈apple È∂ appleμ÷Δ ¿∞‘ ¿±·

Á∂ Ó±ß∫‘ ”⁄ ˜Δapple∂ Á∂ Ïapple≈Ïapple ‘À √Ø ˜apple±apple ‘À «’ √±Ï≈ √apple’≈apple

ÚΔ È‹≈«¬˜ ÷apple«⁄¡ª “Â∂ Ò◊≈Ó Ò◊≈ ¡Â∂ ’apple˜≈ Ó∞¡≈ÎΔ

ÍzØ◊apple≈Óª Á≈ Ò≈ÓÒÙ’apple ÿ‡≈ ’∂ «’√≈Ȫ Á∂ ’apple˜≈ Ó∞¡≈ÎΔ

ÁΔ ÔØ‹È≈ Ò◊≈Â≈apple ‹≈appleΔ appleμ÷∂¢ ’‰’-fiØÈ∂ Á∂ ¯√ÒΔ ⁄μ’apple

”⁄Ø∫ «’√≈Ȫ 鱧 ’μ„ ¡ÎΔÓ ÁΔ ÷∂ÂΔ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «¬√ √Á’≈ «’√≈Ȫ ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ‘≈Ò ϑ∞Â

«Ï‘Âapple ‘Ø √’ÁΔ ‘À¢ √Ø ‘∞‰ ˜apple±apple ‘À «’ «’√≈Ȫ Ò¬Δ

◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò √Ø«⁄¡≈ ‹≈Ú∂ ª ‹Ø «’√≈È ¡Â∂ ÷∂ ӘÁ±appleª

ÁΔ¡ª ÷∞Á’∞ÙΔ¡ª Á≈ ÁΩapple apple∞’∂ ¡Â∂ Íμ¤ÓΔ ¡Â∂ ÷≈ÛΔ Ó∞Ò’ª

ÚμÒ ‘Ø apple‘∂ ÍzÚ≈√ 鱧 ÚΔ Ò◊≈Ó ÍÀ √’∂ ¡Â∂ ÈΩ‹Ú≈È «’√≈È

ÈÚΔ∫ Â’ÈΔ’ apple≈‘Δ∫ ÷∂ÂΔ Á∂ ËßÁ∂ 鱧 ¡Í‰≈¿∞‰ Â∂ Íß‹≈Ï Ó∞Û

‘μ√Á≈ Â∂ Èμ⁄Á≈ ÍzÂΔ ‘ØÚ∂◊≈¢

¡Ë≈apple ’≈appleÎ ÁΔ ¡√Ò ’≈ÍΔ ’Á∂ «ÓÒÁΔ ‘Δ È‘Δ∫ ¡Â∂ ¡«‹‘∂

¡Ë≈apple ’≈apple‚ ◊Ò ¡È√appleª Á∂ ‘μÊ Òμ◊‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª Á∂

◊Ò «¬√Â∂Ó≈Ò ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ √Á≈ Ïapple’apple≈apple apple«‘ßÁΔ ‘À¢’∞fi

¡«‹‘∂ Ó≈ÓÒ∂ ÚΔ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È ,‹ÁØ∫ «¬√∂ Âapple∑ª Á±«‹¡ª Á≈

¡Ë≈apple ’≈apple‚ ÈßÏapple ‘≈«√Ò ’apple’∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÏÀ∫’ ÷≈«Â¡ª «Úμ⁄Ø

apple’Ó ◊≈«¬Ï ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢ ¡Ë≈apple ÁΔ Ï≈«¬ÓÀ‡«apple’ ‹ª⁄

Íz«’«apple¡≈ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∞fi Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Òª ‹≈¡ÒΔ ¡Ë≈apple

’≈apple‚ Á∂ appleÀ’‡ Á≈ ÚΔ ÍappleÁ≈Î≈Ù ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢«ÎÒ‘≈Ò √Ì ÂØ∫

«‹¡≈Á≈ ‹apple±apple «¬√ ◊μÒ ÁΔ ‘À «’ √apple’≈apple √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√

◊μÒ È±ß ÒÀ’∂ √ßÚ∂ÁÈÙΔÒÂ≈ «Á÷≈¬∂ «’ ’Ø¬Δ ÚΔ √apple’≈appleΔ «ÚÌ≈◊

‹ª ’appleÓ⁄≈appleΔ ¡Ë≈apple 鱧 ÒÀ’∂ ‹∂’apple «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª ÁΔ Ò≈ÍappleÚ≈‘Δ

ÚappleÂÁ≈ ‘À ª ¿∞√Á∂ «÷Ò≈Î ’≈appleÚ≈¬Δ ‹apple±apple ‘ØÚ∂¢

Facebook publishes content

removal rules for first time

and error and are used to provide

workers with enough

specificity to make quick and

consistent judgments. While

fully nude close-ups of buttocks

aren’t allowed, they are permitted

if “photoshopped on a public

figure.”

Facebook published the policies

to help people understand where

the company draws the line on

nuanced issues, Monika

Bickert, vice-president of global

policy management, said in a

blog post. The company will for

the first time give people a right

to appeal its decisions.The

release of the content policies

comes just days after chief

executive officer Mark

Zuckerberg testified to

Congress, where he faced frequent

questions about the company’s

practices. They included

lawmakers asking if Facebook

unfairly takes down more conservative

content than that from

liberals or why bad content—

such as fake profiles and posts

selling opioid drugs -- stay up

even though they have been

reported.

“Our policies are only as good

as the strength and accuracy of

our enforcement—and our

enforcement isn’t perfect,”

Bickert said. “In some cases, we

make mistakes because our

policies are not sufficiently

clear to our content reviewers.

More often than not, however,

we make mistakes because our

processes involve people, and

people are fallible.”

When Aamir

Khan plays chess,

it helps the sport

a lot, says Anand

For the past three decades, one

sportsman whose name has been

synonymous with excellence is

Grandmaster Viswanathan

Anand. A fivetime World

Champion, Anand beat the

reigning No. 1, Norway’s

Magnus Carlsen, at the FIDE

World Rapid Chess

Championship 2017, held in

Riyadh, Saudi Arabia, in

December. He has also received

the Rajiv Gandhi Khel Ratna

Award and Padma Vibhushan.

Still, he feels, he has miles to

go. “I want to keep improving

chess,” says Anand. “I am at a

stage where every win makes

me happy. There’s always something

to look forward to.”His

achievements make headlines

often, so can we expect a biopic

soon? Anand says, “There’s

been some interest, but I don’t

know what will happen.” When

asked which actor he’d want to

see portraying the GM, he

replies with a laugh, “It [would

be] nice to have a chess-playing

actor. I always say Aamir Khan.

That’s who I usually mention.”

Aamir and Anand first met in

2001, and their acquaintance has

grown over the years. They’ve

played a few chess matches, too.

There was a public event in

Mumbai in 2015 where the actor

and the Grandmaster played for

about 30 minutes. “Yes, [Aamir]

is quite a chess fan and comes to

play chess a couple of times.

Obviously, that helps the sport a

lot,” says Anand. “I have seen

Dangal (2016)... that was very

nice, and yeah, I’ve seen a fair

number of his films.”

The chess champ, who likes

watching a wide range of sports,

is very enthused by India’s good

showing at the Commonwealth

Games 2018 in Australia. “It’s a

very good result, a lot of heartening

stories, and a moralebooster

for the country,” he

says, adding that this would help

the country do better at the

Asian Games or the Olympics.

Chess isn’t a part of the

Olympics — it’s seen as a sport

of the mind and not a hardcore

sport. However, Anand feels differently

about it. “Chess has

always been a sport. I think it’s

how you experience it… the

thoughts that I go through, the

emotions that I overcome, the

efforts I put in are very similar

to people in football or tennis or

any other sport. Now, we can

keep defining this game, but our

experience is the same.”


21 09/05/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Ambedkar House London 19 April 2018

On 19 April 2018 members of

the Ambedkarite, Ravidassia,

and Valmiki community met

at the newly refurbished

Ambedkar House, 10 king

Henry's Road, London. Dr

Ambedkar stayed at this house

whilst studying at the London

School of Economics and

Grays Inn in 1921-22. This

house was bought in

September 2015 by the

Government of Maharashtra

(GOM) following a proposal

by Santosh Dass MBE,

Federation of Ambedkarite

and Buddhist organisations

UK (FABO UK) to GOM that

they fund the purchase of the

house that had come on the

market. The FABO UK proposal

was for the house to be

refurbished and turned into a

memorial dedicated to Dr

Ambedkar, a resource centre,

and a place for inspiration.

The Ambedkar House that is

owned by GOM is managed

by the Indian High

Commission with the support

of an Advisory Committee is

situated in a quiet residential

area. The house now of historical

record, is visited by

Indian politicians,

Government officials, followers

of Dr Ambedkar, academics

and people interested in

social and human rights.

It was expected Prime

Minister Narendra Modi

would visit the newly refurbished

Ambedkar House set

over four floors on 19 April

during his UK visit. A number

of organisations attended on

the day to use the opportunity

to hand a pre-prepared Joint

Memorandum to the PM

expressing their outrage and

distress about the issues

affecting Dalit community

including the threat to the

Constitution, the watering

down of the laws designed to

protect Scheduled Castes and

Scheduled Tribes, the lack of

justice for women and girls

subjected to rape and violence,

demands that Dalits

arrested during Koregaon and

2nd April protest be released,

and for the need to do more to

annihilate Caste.

Prime Minister Narendra

Modi did not make the visit to

the Ambedkar House as

expected. In his absence, Mr

Raj Kumar Badole, Minister

of Social Justice and Special

Assistance, GOM, who has

played a prominent and vital

role in making the Ambedkar

House memorial a reality

presided over the function. As

a part of the refurbishment, a

bronze life size statue of

Babasaheb was collected by

the house's building developers

and installed by them in

the back garden of the

Ambedkar House where

Babasaheb lived 97 years ago.

This replica life-size statue of

Bharat Ratna Babasaheb that

was donated by FABO UK is

made by the world-renowned

sculptor Mr Brahmesh Wagh

who has to his credit the grand

statue of Dr Ambedkar that

occupies the prominent

place in the front of India's

Parliament building.

Celebrations started with

lighting of candles at the

shrine in the Ambedkar

House back garden by the

Honourable Minister, Mr

Badole and other community

leaders followed by garlanding

of the statue and

speeches. In the absence of

the Prime Minister, the

Joint Memorandum was

handed over to Mr Badole

and he was asked to pass

this on to the Prime

Minister of India.

6-MONTH VISA EXTENSION TO

WOMAN WHO MARRIED PAK MAN

ISLAMABAD: Pakistani authorities on

Tuesday said they have granted a sixmonth

extension of the visa of Kiran

Bala, a Sikh woman from Garhshankar

town in Punjab’s Hoshiarpur district

who embraced Islam and married a

Muslim man while on a pilgrimage.

The interior ministry approved the

extension of the visa on Monday, officials

said.

Kiran, who has taken the name Amna

Bibi after her conversion, was granted a

Pakistani visa valid from April 12 to 21

to visit Lahore for the Baisakhi festival.

She married Muhammad Azam, whom

she reportedly befriended on social

media, while in Lahore and said she did

not want to return to India. Azam confirmed

the news that his wife’s visa had

been extended for six months. “I will

receive the passport and other documents,”

he said.

The interior ministry, acting on the

orders of the Lahore high court, had

summoned Kiran Bala and her husband

to Islamabad. The couple appeared

before the relevant officer on Monday

but there was a delay as she did not have

her passport.

Kiran’s passport was with the Evacuee

Trust Property Board, which keeps the

travel documents of visiting Indian pilgrims.

Her passport was needed for verification

of the first visa. After much

delay, the ETPB shared her Indian passport,

following which her visa was verified.

After this, approval was granted

for extending her visa. Talking to the

media, Kiran said: “I am hopeful of getting

Pakistani nationality too.

Cong has to take a call on

joining federal front: Didi

KOLKATA: West Bengal chief minister

Mamata Banerjee on Tuesday

said the Congress has to decide

whether it will join the federal front

mooted by her to take on the

Bharatiya Janata Party (BJP),

and it has to agree to a one-onone

fight in all the states.

During an interview with a

private news channel, Mamata

claimed that it would be difficult

for the BJP to win the

2019 Lok Sabha elections.

When asked whether the federal front

will include the Congress, the TMC

chief said, “The answer lies in the

future. The Congress has to decide

whether it will join the federal front.”

She told the channel, “The Congress

is there in Karnataka. Why should I

go there? Similarly, DMK is in Tamil

Nadu, TRS is in Telangana,

Akhilesh (Yadav) is there in

UP. We will give support to

them. The Congress has to

agree to the one-on-one formula.”

Banerjee said all the regional

parties have to work together

on the basis of a common minimum

agenda in the country’s interest.

“The Congress has its limitavices

tions. It has to accept it,” she said.

“The federal front is the main criteria.

It has its importance,” Banerjee said,

adding, “I am happy doing politics in

the state. I want betterment of the

people.” Claiming that the Congress

did not want to fight the BJP in the

Tripura assembly elections, she said,

“We (TMC) wanted to give 30 seats

to the Congress in Tripura to fight the

poll together but they did not agree to

it.” The chief minister said it would

be tough for the BJP to win the 2019

general elections because small and

medium industries, unorganised and

rural sectors have suffered due to

demonetisation and hasty implementation

of the Goods and SerTax

(GST).


22 09/05/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Justice Rajinder Sachar : A life dedicated to

people’s movement, socialist vision and human rights

One does not remember

Justice Rajinder Sachar

when he was the Chief

Justice of Delhi High Court in 1985

but it is a fact that a forthright person

like him was never to the liking of

those in power. As a judge in Delhi

High Court, he was deeply disturbed

and upset with the lack of seriousness

and justification of brutal massacres

of the Sikhs in the aftermath of the

assassination of Mrs Indira Gandhi.

He spoke against it, passed orders

but an interference from the then

prime minister of India, Rajiv

Gandhi, who had a massive mandate

in Parliament, Justice Sachar was

denied hearing the cases related to

1984 pogrom in Delhi. He had been

openly critical of the emergency in

1975 and was transferred from Delhi

high court. That a chief justice of

Delhi high court could not make it to

the Supreme Court then we should

understand that the loss was of judiciary

and not the other way round.

The rest is history. His ‘punishment’

became a boon for the civil

liberty movement in India. Perhaps

the period post retirement were

more fruitful for him and for all

those who got associated with him

and engaged with him on issues of

public concern. It is a reality that

anyone who challenged those in

power became victim of the power

politics.

The fact is that Justice Sachar’s

name would come among the top

three jurists of India for their remarkable

contribution for the rule of law

and standing upright to the power as

well as defending civil liberties and

human rights after they got retired

from their ‘official’ work. In fact,

they never got retired because all

these legends did extraordinary work

of service to public life after they

demitted their office. They are

Justice V R Krishna Iyer, Justice V M

Tarkunde and Justice Rajinder

Sachar. Interestingly, all the three

might not be called the best in the

legal profession yet their concern for

human rights, human values and

social inclusion put them at very high

pedestal than those who might be

called ‘constitutional experts’. All

the three were actually political personalities

and participated in political

movements and hence the pro-people

thoughts were part of their basic

DNA. Justice Krishna Iyer was a

Minister in the first left government

in Kerala while Justice Tarkunde

played a very important role during

the emergency and was close associate

of Jai Prakash Narain, though

prior to that Tarkunde was part of the

Radical Humanist party formed by M

N Roy and Justice Rajinder Sachar

came from a very illustrious family

By Vidya Bhushan Rawat

social and human rights activist

background as his father was Bhim

Sen Sachar was the chief minister of

Punjab and an important leader of the

Congress Party yet in thoughts and

practice Justice Sachar was deeply

influenced by Ram Manohar Lohia

and his socialist thoughts in his very

young age. In fact, he associated with

various socialist political thoughts

and talked about an alternative to

both the Congress and the BJP.

One of the pioneers of civil liberties

movements in India, Justice

Rajinder Sachar was a very humble

person and easy to access. Unlike

many other luminaries, Justice

Sachar was more comfortable in sitting

and talking with activists of the

grassroots. He would stand in solidarity

with all the secular liberal

forces seeking justice and fair implementation

of law. When the human

rights organisations were putting

pressure for a National Human

Rights Commission, he was among

very few involved in supporting initiative

for it. He was well versed with

International affairs and was appointed

the UN rapporteur for the Housing

Rights but his main concern was the

issues of minorities in India and the

growing hatred being spread by the

Hindu right in India.

Justice Sachar became a household

name after the famous Sachar

Commission Report that he submitted

to the Union government in the

year 2006 on the Social, Economic

and Educational status of Muslim

community in India. Nobody was

expecting a miracle from this report.

Many were skeptical about the

‘Lahore’ club as upper caste upper

elite ‘seculars because Sachar Saheb

and others who migrated from

Pakistan actually never really bothered

too much about the caste discrimination.

They were thoroughly

secular and would go to any extent to

defend the rights of minorities but

would rarely speak about the caste

discrimination as an issue but the

Sachar report surprised many

because it did admit unambiguously

that Muslims are not a monolith

group as being made out and caste

system exists among the Muslims in

India. Though the issue of the

Pasmanda Muslims were already

gaining momentum but after the open

admittance by the Sachar Committee

that there are backward Muslims and

they need to be identified and provided

protection, the movement gained

ground. Till date, a large number of

Muslim elite institutions too avoided

speaking about the caste discrimination

among the Muslims terming it a

lie and suggesting that Islam does not

permit it but now they have realized

that conversion to other religion does

not actually remove our caste identity

and prejudices remain the same.

Justice Sachar was one of the most

active members of the People’s

Union for Civil Liberties and was

very pragmatic person. People would

go to him to seek advice whenever

there was a crisis

and his words

were like final for

many. While

human rights were

his primary concern

yet he was an

active political

activist whose

concerns about growing isolation of

minorities particularly Muslims in

India was shared by many. Not many

among his profession were that forthright

as Justice Sachar when he spoke

about the politics of intimidation and

marginalization of Muslims. It takes

a lot of courage of conviction when a

man of his stature spoke as why djd

not government act against those

Hindu dealers who are owners of the

slaughter houses and export beef. At

the time when beef and Muslims

were made synonymous, Justice

Sachar openly spoke how a majority

of the beef exporters in India are

Hindus which infuriated many in the

Hindutva camp.

Very few people know that Justice

Rajinder Sachar had actually suggested

a change in our electoral system

and switch to proportionate electorate

system. He submitted this to

Justice Jeevan Reddy Commission

suggesting that vote percentage and

seat one must be the same. He was

worried about the low voting percentage.

When Campaign for

Electoral Reforms in India actually

organized a National Conference in

Delhi in 2012, I had gone to invite

Justice Rajinder Sachar for the meeting

as I had found out that he had

given a written submission to Justice

Jeevan Reddy Commission. To my

surprise, Justice Sachar said that he

does not hold the same view now

because now the Dalits and OBCs are

coming in fair number in our parliament

and no one party has the

monopoly in our polity. Justice

Sachar came to the programme and

so did Justice D.S.Tewatia, former

Chief Justice of Punjab and Haryana

High Court, who he recommended.

Ofcourse, that day, both of them disappointed.

I was disappointed with the turn of

event on part of Justice Sachar for not

supporting the cause of proportionate

electorate system. Like many others,

The fact is that Justice Sachar’s

name would come among the top

three jurists of India for their

remarkable contribution for the

rule of law and standing upright

to the power as well as defending

civil liberties and human rights

after they got retired from their

‘official’ work. In fact, they never

got retired because all these legends

did extraordinary work of

service to public life after they

demitted their office. They are

Justice V R Krishna Iyer, Justice

V M Tarkunde and Justice

Rajinder Sachar. Interestingly, all

the three might not be called the

best in the legal profession yet

their concern for human rights,

human values and social inclusion

put them at very high pedestal

than those who might be called

‘constitutional experts’.

he too felt it was a bit complicated.

He wanted to focus on the other

issues of electoral reforms such as

corruption, criminalization of the

polity and the most important part

was that voting percentage must be

above 50% if any candidate has to

win. I feared that most of the ‘libertarians’

were afraid that the proportionate

Electorate System would

open a Pandora box and divide the

already divided society and hence

they wanted to keep it in cold storage.

One thing remarkable about him

was his enthusiasm and friendly

approach to people. He was much in

demand in the conferences, Dharanas

and seminars and gave his subjects

utter importance. I have observed

him on many occasions where he

would have spoken extempore but he

came with notes and full presentation.

He was very comfortable speaking

on the issues of Muslims and

minorities in India and was fairly

popular among them. Hailing from

Punjab, he knew the Islamic culture

and was well versed with Urdu language.

This was the reason he felt athome

with the Muslim intellectuals

and youths.

Partition created psychological

scars in both the Hindus and

Muslims. Punjab and Bengal were

the most affected regions. The world

saw the biggest migration of people,

unthinkable hitherto from one place

to other. Millions were killed. People

saw brutalities of worst kind. The

Hindu Right worked among these

communities in India and the Muslim

rights in Pakistan feeding them with

all kind of rumours about Muslims

and Hindus relatively. That resulted

in the large number of refugees in

both the countries developed virtual

hatred against each other. Their narrative

would give worst kind of picture

of their ‘enemy’. The ruling elite

also encouraged such and got

strengthened on the fear psychosis of

the people. As a young person he

Rajinder Sachar must have seen and

felt this and yet he did not succumb

to all these narratives and stories that

was being regularly fed to people. It

needs strong conviction and courage

to stand up and challenge these popular

narratives when the atmosphere

was thoroughly polarized. Perhaps,

this was his biggest strength to stand

up with the people suffering because

of their identity. He has seen Pakistan

and the failure of it because of the

religious right dictated political system

and therefore failed it. In India,

thankfully, the first generation of the

political leaders despite their differences,

were secular and liberal

democrats and hence we survived as

a democracy and gave minorities

equal rights unlike Pakistan.

Therefore, it need big courage to

stand up against the popular narrative

and speak for the rights of all which

he did all his life. Right from the

issue of Kashmir to those dying in

communal violence whether against

Sikhs in 1984 or Gujarat in 2002 or

Mumbai in 1993, he was always

there standing with the communities

marginalized by the bureaucratic and

administrative structure because of

pure communal polarization. He had

seen it in pre-partition days, the division

and hatred it created and that is

why he knew the repercussion of it

which made him a person championing

the cause of minorities and

their rights.

Justice Rajinder Sachar lived

every moment of his life. There was

never a dull moment for him. In fact

he was very serious about socialist

party and has been speaking to various

people about its vision. At the

age of 94 when most of his contemporaries

avoided going to political

protests, seminars and conferences,

Justice Sachar was exception. The

last time, we were at one platform

was the huge public programme at

the Talkatora Stadium organized by

All India Milli Council where he

spoke and defended the rights of the

Muslims a citizen of India. His was

the voice of See on Page 20


23 09/05/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

PADHO PUNJAB PADHAO PUNJAB

The recent slogan "Padho Punjab Padhao Punjab"

by the Punjab government under the leadership of

Chief Minister Amrinder Singh is a positive step.

Punjab is a predominantly an agriculture state. In

the colonial period, illiterate people from Punjab

migrated to the British colonies to work as laborers

in railways, mines etc. Those who migrated 60

years back to the British colonies did not upgrade

their educational credentials despite abundant facilities

in the developed world. Elderly Punjabis settled

permanently in England, USA, Canada and in

European countries remained illiterate. The current

status of education system in the state of Punjab is

dismal. In his article, "Socio-Economic Crisis in

Punjab"by Ranjit Singh Ghuman"observed that

"Education in rural Punjab has almost collapsed.

The process started in the 1980s and there has been

no resurgence till date". The dropout rate of students

belonging to marginalized groups in rural

government primary schools is more than 85%.

According to education department of more than

2667 primary, upper primary schools do not have

enough teachers. The shortage of qualified teachers

is a big challenge in fulfilling the mission. The

transfer of teachers from one place to another place

and extra administrative duties has disheartened the

Top UK diplomat calls Golden

Temple a mosque, apologises

LONDON: Simon McDonald, the head of

Britain’s diplomatic service in the Foreign &

Commonwealth Office, apologised on Tuesday for

calling Golden Temple a mosque during a visit to

Amritsar.

On Monday, McDonald had tweeted, “At

Queen’s Birthday party, presented with

picture of The Queen at Golden Mosque

in Amritsar in 1997, a permanent

memento for Deputy High

Commission’s wall.”

The gaffe came amid increasing

Islamophobia that has made Sikhs vulnerable

as they are often mistaken in the

West as Muslims owing to their beards

and headgear. He was widely criticised

on social media, and campaign group Sikh

Federation (UK) gave him 24 hours to apologise to

the community.

McDonald then tweeted: “I was wrong: I am sorry.

I should of course have said the Golden Temple or,

better, Sri Harmandir Sahib.”

Bhai Amrik Singh, chair of the federation, said:

“This was a major gaffe by a top civil servant and

totally unacceptable. It demonstrates a remarkable

Indian Prime Minister snubs Ambedkar

Statue at Ambedkar House London

On the evening of 19th April,

Prime Minister Narendra Modi

failed to make a scheduled, and

much, publicised stop in North

London. In an attempt to flee

from less than half a dozen

peaceful and silent protesters, he

ended up snubbing British Dalits

and dedicated Ambedkarites by

failing to visit Ambedkar House

at 10 King Henry’s Road, Chalk

Farm, London and unveil a statue

of Ambedkar as scheduled.

The silent protest by a group

of Ambedkarites who had hoped

to ask the Indian Prime Minister

about the escalating violence

against Dalits and minorities in

India since he came to power

apparently led to Mr Modi cancelling

his visit and calling off

the inauguration ceremony

abruptly.

A spokesperson for

CasteWatchUK said ‘ I wonder if

PM Modi would have called off

the inauguration at the last

minute if, instead of the

teachers. The media reports indicate that the working

teachers are utilized by the education department

for various political ends by successive governments.

The author conducted an interview with

more than 50 government and private primary and

higher school teachers in district Jalandhar, Punjab

and found that the majority of students want to go

to the developed countries such as England,

Canada, USA, European countries. Several studies

conducted in the past demonstrates that migrated

students from Punjab largely end up in doing labor

jobs in the western countries. There is need to

change mind set of the students of Punjab. In globalized

world, only educated and skilled workers

are welcome. The government of Punjab must

organize workshops in urban and rural areas of

Punjab to educate the students and the parents.

There is need to sensitize this important issue in

the larger interest of Punjab. The time and energy

of the working teachers need to be utilized to

impart holistic education to the students. Padho

Punjab and Padhao Punjab mission can only be fulfilled

if drastic changes are made in the education

system.

(Rahul Bali, Senior Correspondent, the

Asian Independent, New Delhi)

level of ignorance from someone in his position.”

“What hope is there for the average person to distinguish

between Sikhs and Muslims, if someone

holding his position can make such a massive blunder

while visiting the Sikh homeland?” he added.

It must be mentioned here that in

Canada, where too Sikhs are in a significant

number for decades, Jagmeet

Singh, who belongs to the community

and became the first visible minority

leader to head a political party, had

refused to clarify that he is not a Muslim

when a woman heckled him after mistaking

him for one at a campaign event

last year. However, Amrik Singh said,

“Unfortunately, it is this sort of ignorance

or ‘mistaken identity’ that breeds hate and

has resulted in Sikhs being abused, attacked and in

some cases killed across the globe since 9/11.”

He added, “A public apology and admitting the

mistake is not enough. What we need is a commitment

from the UK government and senior civil servants

to root out such ignorance and discrimination

or we will continue to face hate, abuse and threats

of violence.”

Ambedkar statue, it had been a

statue of Gandhi, Sardar Patel,

or any other of India’s late

national leaders. It is an insult to

Ambedkar and a snub to Dalits.

As such it exposes the hypocrisy

of PM Modi’

I tell you, Religion is for Man and not Man for

Religion. If you want to Organise, consolidate and

be successful in this world, change this religion. The

religion that does not recognise you as a human

being, or give you water to drink, or allow you to

enter in temples is not worthy to be called a religion.

The religion that forbids you to receive education

and comes in the way of your material advancement

is not worthy of the appellation 'religion'. The religion

that does not teach its followers to show

humanity in dealing with its co- religionists is nothing

but a display of a force. The religion that teaches

its followers to suffer the touch of animals but not

the touch of human beings is not a religion but a

mockery. The religion that compels the ignorant to

be ignorant and the poor to be poor is not a religion

but a visitation!

Dr. Babasaheb Ambedkar

Supreme Court should not interfere in

Sikh religious matter says Sarna

Rahul Bali

Senior Correspondent,

the Asian Independent, UK

Honorable Supreme Court has

asked the relevance of Sikh turban

in response to a Sikh

cyclist’s petition refusing to

wear a helmet. Sikh Turban is a

part of Sikh religious identity.

Guru Gobind Singh, a fighter

and upholder of Sikh traditions

asked his followers to wear turban

to establish identity.

The feats of bravery of Sikh

people during 1857 mutiny

deserve admiration. An article

appeared in Blackwood

Magazine in 1857 praised Sikh

religion, declaring it to be a faith

`which is by far the purest and

freest from the burden of forms

and rituals and its distance from

Hindu superstition and caste

restrictions. From colonial times

till date, the contribution of

valiant and martial Sikh people

in establishing peace and harmony

in the world is commendable.

Sikh Diaspora has been contributing

to the Indian economy.

Sikh Diaspora Philanthropic

activities in the state of Punjab

and in UK, USA, Canada, Spain,

Australia is well documented;

helping in establishing

hospitals, schools, universities

and village roads.

CANADA ROUNDS

UP ‘ISI-BACKED’

SIKH HARDLINER

CHANDIGARH: Canadian authorities have reportedly

‘rounded up’ and ‘questioned’ Hardip Singh Nijjar, Pakistan

InterServices Intelligence (ISI)-backed Sikh hardliner, for

allegedly running training camps for terrorists. Indian authorities

had issued a lookout circular against Nijjar on January 23,

2015. Punjab Police have Nijjar on its list of most-wanted

Khalistanis. His name was also on the list of nine wanted

Khalistanis that chief minister Captain Amarinder Singh had

given to Canadian Prime Minister Justin Trudeau during his

recent India visit. Intelligence wing officials with the Punjab

Police claim that Canada questioning Nijjar was a big diplomatic

win and had resulted due to the pressure that the state

had created. “Nijjar was rounded up on the basis of crucial

intelligence input that the Indian government provided. He

was released after questioning and is now under strict vigil for

his anti-India activities,” a police source said. Reports from

Delhi suggest that over the last week, the National

Investigation Agency (NIA) has registered a case against

Nijjer for anti-India activities. Police also claim that Nijjar had

been organising training camps in the Canadian province of

British Columbia at the behest of the ISI. Nijjar has refuted the

allegations. Born in 1977, he is from Jalandhar district and is

now based in Surrey, Canada. He is wanted in Punjab in various

cases, including a bomb blast near a temple in Patiala in

2010. He is also accused of hatching a conspiracy for a

Khalistani terror module that has killed various Hindu leaders

in Punjab over the past two years.

Across the globe, Sikh people

fought legal battles with the

local government of England,

France, USA, and many other

countries to protect their Sikh

identity and won.

Parmajit Singh Sarna of

SADD warned honorable

Supreme Court not to interfere in

religious matters of any community

anymore. He stated “You

have a lot on your plate already.

Perform your primary duty to

protect the legal, human, civil

and religious rights of the people

that are under attack. Intoxicated

by power, don’t be delusional

that the Sikhs will accept

your ludicrous interference

in their religion

hands down. We will just

not”.The malicious

attempt by any law

enforcing agency in India

and abroad will be sternly met

by the Sikh organizations.

Asst passport officer

files trespass plaint

against MLA Bains

LUDHIANA: Lok Insaaf Party (LIP)

chief and MLA from Ludhiana’s Atam

Nagar constituency, Simarjeet Singh

Bains, faces trouble after assistant passport

officer at the city’s Passport Seva Kendra

filed a police complaint, accusing him of

trespass on Tuesday. The officer, Yashpal,

has submitted the complaint to police commissioner

SS Gill.

According to the complaint , Bains,

with his armed gunmen and 10-15 supporters,

‘trespassed on the centre about

12.50pm on August 29, 2017, and that too

without any permission or prior appointment’.

It was not immediately clear that

why the complaint was being filed after the

delay.

The officer has alleged that Bains and

his supporters started making videos with

their mobile phone, spreading panic and

leading to applicants fleeing the premises.

When contacted, police commissioner Gill

said, “A complaint has been received. We

have started investigation.” Bains could

not be contacted despite repeated attempts

as his phone remained switched off.


24 09/05/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

More magazines by this user
Similar magazines