04.05.2018 Views

Bacaan Bertahap - Bahasa Arab - Apakah Yang Ada Dalam Lubang Itu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Apakah Yan g Ada Dala m Luban g Itu?

Penulis:

Mahani Mokhtar

Windi Chaldun

Konsep dan Idea Asal:

Zairani A Hamid

Ilustrator:

Nur Jannah Dinie


www.awal.my

2-1, Tingkat Satu, Jalan 9/23A,

Medan Makmur Off Jalan Usahawan,

53200 Setapak Kuala Lumpur. (AJL931362)

Tel: +603 4143 4343 Fax: +603 4149 1414

E-mail: ameenbooks@alameenserve.com

Konsep dan Idea Asal: Zairani A.Hamid

Penulis: Mahani Mokhtar

Windi Chaldun

Editor: Nasary Yusof

Ilustrator: Nur Jannah Dinie

Pereka Grafik: Umair Md Idros

@ Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. 2018

Hak cipta terpelihara:

Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan

semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan

kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik,

gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin terlebih

dahulu daripada Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

Cetakan Pertama: 2018

Grafik, Ilustrasi, dan Teks

@ Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd, 2018

Dicetak oleh:

2

Infocus Printing Sdn. Bhd.

No.11, Jalan PBS 14/14,

Taman Perindustrian Bukit Serdang,

43300 Seri Kembangan, Selangor.


Apakah Yang Ada Dalam Lubang Itu?

Kisah ini tentang Sarah dan Salim.

Mereka terjumpa sebuah lubang.Di

dalamnya ada sebuah tong. Di dalam

tong itu, ada sebuah kotak, berisi rambut

palsu dan pin yang besar.

Semasa memperagakan rambut palsu

dan pin itu, Mereka berdua dipanggil

oleh si ibu. Ibu mahu ciuman rindu,

daripada anak kesayangan.

3


سَ‏ الِمٌ‏

سَ‏ ارَةُ‏

4


حُفْرَةٌ‏

اُنْظُرْ‏

بَ‏ رِمي لٌ‏

5


6 اُنْظُرْ!‏


مَاذَا فِي الحُفْرَةِ؟

7


8 بَ‏ رِْمي لٌ‏ !


فِي الحُفْرَةِ،‏ بَ‏ رِْمي لٌ‏ !

9


10 مَاذَا فِي البَرْمِيلِ‏ ؟


11


دَبُّوسَ‏ ةٌ‏

عُلْبَةٌ‏

12


بَارُوكَةٌ‏

قُبْلَةٌ‏

تَعَالَ‏ هُنَا

13


14 فِي البَرْمِيلِ‏ ، عُلْبَةٌ!‏


15


16

وَمَاذَا فِي العُلْبَةِ؟


17


18 فِي العُلْبَةِ،‏ بَارُوكَةٌ‏ كَبِيرَةٌ!‏


19


20


وَدَبُّوسَ‏ ةٌ‏ كَبِيرَةٌ!‏

21


22


يَلْبَسُ‏ سَ‏ الِمٌ‏ الدَّبُّوسَ‏ ةََعلَ‏ رَأْ‏ سِ‏ هِ.‏

23


24


وَتَلْبَسُ‏ سَ‏ ارَةُ‏ البَارُوكَةَ‏ عَلَ‏ رَأْسِ‏ هَا.‏

25


26


قَالَتِ‏ األُمُّ‏ : تَعَالِي هُنَا يَا سَ‏ ارَةُ.‏

27


28


وَقَالَتِ‏ األُمُّ‏ : تَعَالَ‏ هُنَا يَا سَ‏ الِمُ.‏

29


30 هَاتَانِي قُبْلَةً.‏


اِقْرَؤُوا

البَ‏ ‏ْمِيلُ‏ كَبيِرٌ.‏

الرَّأْسُ‏ كَبيِرٌ.‏

الحُفْرَةُ‏ كَبِيرَةٌ.‏

العُلْبَةُ‏ كَبِيرَةٌ.‏

الدَّبُّوسَ‏ ةُ‏ كَبِيرَةٌ.‏

Panduan Tatabahasa

Setiap objek mempunyai jantina.

Kebiasaannya ia perempuan apabila

adanya ‏.ة Ketiadaan ة menandakan

ia lelaki.

31


مُرَاجَعَةٌ‏

Terjemahan Perkataan/ Ayat m/s

4 سَ‏ ارَةُ‏ - سَ‏ الِمٌ‏ Sarah - Salim

5 حُفْرَةٌ‏ - بَرْمِيلٌ‏ - اُنْظُرْ!‏ lihat! lubang - tong -

6 اُنْظُرْ!‏ Lihat!

7 مَاذَا فِي الحُفْرَةِ؟ itu? Apakah yang ada di dalam lubang

8 بَ‏ رِْمي لٌ‏ ! Tong!

9 فِي الحُفْرَةِ،‏ بَرْمِيلٌ‏ ! tong! Di dalam lubang itu, ada

10 مَاذَا فِي البَرْمِيلِ‏ ؟ itu? Apakah yang ada di dalam tong

12 دَبُّوسَ‏ ةٌ‏ - عُلْبَةٌ‏ pin - kotak

13 بَارُوكَةٌ‏ - قُبْلَةٌ‏ - تَعَالَ‏ هنا rambut palsu - ciuman - mari ke sini

14 فِي البَرْمِيلِ‏ ، عُلْبَةٌ!‏ kotak. Di dalam tong itu, ada

16 وَمَاذَا فِي العُلْبَةِ؟ itu? Dan apakah yang ada di dalam kotak

18 فِي العُلْبَةِ‏ ، بَارُوكَةٌ‏ كَبِيرَةٌ!‏ besar! Di dalam kotak itu, ada rambut palsu

21 وَدَبُّوسَ‏ ةٌ‏ كَبِيرَةٌ!‏ besar! Dan pin

23 يَلْبَسُ‏ سَ‏ الِمٌ‏ الدَبُّوسَ‏ ةَ‏ عَلَ‏ رَأْسِ‏ هِ.‏ kepalanya. Salim memakai pin di atas

Dan Sarah memakai rambut palsu di atas

kepalanya.

25 وَتَلْبَسُ‏ سَ‏ ارَةُ‏ البَارُوكَةَ‏ عَلَ‏ رَأْسِ‏ هَا.‏

27 قَالَتِ‏ األُمُّ‏ : تَعَالِي هُنَا يَا سَ‏ ارَةُ.‏ Sarah. Ibu berkata : Mari sini

29 وَقَالَتِ‏ األُمُّ‏ : تَعَالَ‏ هُنَا يَا سَ‏ الِمُ.‏ Salim. Dan Ibu berkata : Mari ke sini

30 هَاتَانِي قُبْلَةً.‏ ciuman. Mari beri ibu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!