KYRIL_MOBIAK Product Catalogue

mobiak

SINCE 1977

SINCE 1977

S.A.

F I R E F I G H T I N G E Q U I P M E N T

I N D U S T R I A L A N D M E D I C A L G A S E S

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE


FACTORY

AKROTIRI, CHANIA - CRETE 731 00

TEL.:+30 28210 63222, FAX:+30 28210 66260

CENTRAL OFFICE

M.MPOTSARI STR. 96-98, CHANIA- CRETE 731 36

TEL:+30 28210 91561, 91661, FAX:+30 28210 91644

CENTRAL - SOUTH & INSULAR GREECE DISTRIBUTION CENTER

ASPROPIRGOS, NEA ZOI - ATTICA, ATHENS 193 00

TEL:+30 210 4614006, FAX:+30 210 5595986

N. GREECE - BALKAN AREA DISTRIBUTION CENTER

IONIA, KALOCHORI - THESSALONIKI 570 09

TEL:+30 2310 785668, FAX:+30 2310 574793

CENTRAL & EASTERN CRETE DISTRIBUTION CENTER

I’ STR., INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION - CRETE 716 01

TEL/FAX: +30 2810 333151

e-mail: info@mobiak.gr

www.mobiak.gr

INTERNATIONAL SALES NETWORK

SERVICE RECOGNITION

PR I727261 A-X

Cert No37939

QA - C -510/09

SERVICE SUPPLIER

LPR0/DDI/20100512181902

SERVICE SUPPLIER

09/XH/24/01

SERVICE SUPPLIER

509/08/SNV


Κ ε ν τ ρ ι κ έ ς ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς σ τα Χ α ν ι ά τ η ς Κ ρ ή τ η ς ( Π ε ρ ι οχ ή Κ α θ ι α ν ά , Α κ ρ ωτ η ρ ί ο υ )

Κ ε ν τ ρ ι κ έ ς Ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς σ τα Χ α ν ι ά τ η ς Κ ρ ή τ η ς ( Π ε ρ ι οχ ή Κ α θ ι α ν ά , Α κ ρ ωτ η ρ ί ο υ )

ПОГЛАВЈЕ 1:

Противпожарни Апарати

ПОГЛАВЈЕ 2:

Резервни делови за Противпожарни Апарати и

Противпожарни Стабилни Системи

ПОГЛАВЈЕ 3:

Огнено сузбивачки материи-Противпожарни течности

ПОГЛАВЈЕ 4:

Противпожарни Хидранти,Хидранти за

Алат,Релевантна опрема

ПОГЛАВЈЕ 5:

Противпожарни Врати

ПОГЛАВЈЕ 6:

Противпожарна опрема,Сигурносна-прва помош

опрема

ПОГЛАВЈЕ 7:

Разновидни производи

ПОГЛАВЈЕ 8:

Постојани Противпожарни системи


Гл а в н и т е П р о с т о р и и в о Х а н и а , К р и т ( р е г и о н К а т и а н а , А к р от и р и )

Κ ε ν τ ρ ι κ έ ς Ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς σ τα Χ α ν ι ά τ η ς Κ ρ ή τ η ς ( Π ε ρ ι οχ ή Κ α θ ι α ν ά , Α κ ρ ωτ η ρ ί ο υ )


Сектор за Гасови и Течности-Простории за

производство и полнење

Нискотемпературни Резервоари се прикажани

на сликата(2 Кислород,1 Азот,1 Аргон,1 Јаглерод

Диоксид)

Административни канцеларии

Конфренциска канцеларија,со

презентациони производи

Направа за проверка

на истекување

на гас(Смесата

на Хелиум-Азот)

користејќи високоосетлив

хелиум

сенсор според

Европските барања.

Канцеларија на претседателот

Комплетно автоматска единица за составување

и проверка на противпожарни апарати.

Производствена линија во етапи:

- Процедура на автоматско полнење со прашок

- Вибрации за време на процесот

- Монтирање на вентилите

- Полнење со гс(Хелиум-Азот)

Автоматска единица за полнење со Гасови

(Медицински и индустриски гасови Кислород, Азот,

Аргон, Мешавини на пр:IG541,IG55, Банарк итн.)

Единица за лепење на

налепници

Печатење на самиот

противпожарен апарат


Магацин за суровини и различни

стоки на Крит

Просторија за рачно

испитување на

противпожарните апарати.

Машина за

поставување на

Вентили

За цилиндри со Гас

како и противпожарни

апарати

Надворешно Чистење

и бојадисување на

цилиндри со гас

и противпожарни

апарати

Простории за

сушење на цилндри

и тела проследени со

хидраулични тестови

Просторија за

складирање на

прашок(1тон една

вреќа)кој се користи

во единицата за

автоматско полнење

Автоматска машина за лепење на

налепници

Оддел за полнење на Јаглерод Диоксид со четри

одделни единици за полнење

Хидраулична машина за тестирање на цилиндри за гас

и цилиндри на противпожарни апарати со 6 места.

- Максимален тест притисок 450бари

- Максимален производствен капацитет од 30

цилиндри на 1час

Хемиска Лабараторија

Комплетно опремена со контрола на квалитет и

инструменти за хемиски анализи

Τμήμα Χειροκίνητης

Μονάδας

Επανελέγχου

Πυροσβεστήρων

Μηχάνημα Υδραυλικής Δοκιμής 6 Θέσεων,

για Φιάλες Αερίων και Πυροσβεστήρες

- Μέγιστη Πίεση Δοκιμής 450 bar

- Μέγιστη Παραγωγική Δυνατότητα 30 Φιάλες /

ώρα


Ц е н т р а л е н д и с т р и б у т и в е н ц е н т а р з а ј у ж н а г р ц и ј а и о с т р о в и т е , А с п р о п и р г о с , Н е а З ол , А т и к а - А т и н а


Д и с т р и б у т и в е н Ц е н т а р з а С е в е р н а Гр ц и ј а - Б а л к а н с к и П р о с т о р и И о н и а , К а л охо р и , С олун


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ


ПРОТИВПОЖАРНИ СЕТОВИ

ПРИ УПОТРЕБА КАЈ ВОЗИЛА,БРОДОВИ,КУЈНИ

НОВ ПРОИЗВОД

MBK10 - SET - PYR1 - ABC90

НОВ ПРОИЗВОД

MBK10 - SET - PYR2SMALL

1Kg

A B C

85%

8A 34B

C

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

1кг сет со суво полнење

-Рефлектирачки Триаголник

-Сет Прва Помош

Поголем капацитет за гаснење

споредбено со апарат од 2кг суво

полнење АБЦ40%

2кг сет со суво полнење

-Рефлектирачки Триаголник

-Сет Прва Помош

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ07- SET - PYR2BIG

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

2кг сет со суво полнење

- Рефлектирачки Триаголник

- Прва Помош(Сертифицирана според DIN

13164 од Lloyed’s)

- Флуоресцентен Елек

- Изотермичко Ќебе-CE-сертифицирано

(За Рефлектирачки Триаголници и

[ Сетови за Прва помош) види на стр.190 ]

14


Geo Fire

СПЕЦИЈАЛЕН ТИП НА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ИНТЕЛЕГЕНТНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦВЕЌЕ

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - FLOWER - F - CLASS

Противпожарното цвеќе е наменето за спречување на почетната фаза на

пожар во кујнските пожари.Истовремено е декоративно со поставувње на

фрижидер со вградени магнети како и во декоративна вазна.Се користи како

за домашна така и за професионална употреба. ИДЕАЛНО ЗА ПОДАРОК.

1 3

2

Тестирано и сертифицирано од

MIRTEC SA.

ΜΒΚ03 - ΑF447 - AER1

Противпожарен Рачен Апарат со Аеросоли

Погоден за А,Б,Ц типови на пожар

MBK03 - 085SEMCA

Резервна Ампула за Противпожарен

Рачен Апарат со Аеросоли

- R.I.N.A

tested

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

15


НОВ ПРОИЗВОД

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

СУВО ПОЛНЕЊЕ

НОВ ПРОИЗВОД

Ова е револуционерен производ на

противпожарен апарат кој не содржи гас.

Принципот на работа е во тоа што средството

се испушта преку нов тип на силиконски

еластичен кертриџ.

СОДРЖИ 800мл СПЕЦИЈАЛНА

ПРОТИВПОЖАРНА ПЕНА.

СЕ КОРИСТИ ВО:

• кујни (професионални и домашни)

• Фирми и Канцеларии

• Куќи и Градини

• Возила

• Бродови

• Лица за обезбедување

MBK03 - 010PA - P1RD

Geo Fire

1Kg

1кг Противпожарен апарат со суво полнење во вид

на буре(со пластичен округлест држач)

ПОГОДНО ЗА ВОЗИЛА И БРОДОВИ.

ИДЕАЛНО ЗА ПОКЛОН

MBK10 - FIREX

A B C

85%

13A 34B

C

ПОГОДНО ЗА ТИПОВИ НА ПОЖАР ОД

КАТЕГОРИИТЕ:

• А(Запаливи цврсти материи)

• Б(Запаливи течни материи)

• Ц(Кујнски зејтини и масти)

ПРЕДНОСТИ:

• Флексибилност поради малата тежина

• Лесна,независна-ориентација(360 степени)

• Лесна тежина помала од 1,5кг поради

пластичната структура.

• Голем домет за гасење до 6м

• Целиот е направен од рециклирачка

пластика

СЕРТИФИКАТИ:

• GS(Сигурносен производ со Германска

дозвола)

• MIRTEC(Сертификат за противпожарен

апарат според MIRTEC)

16


37939

QA - C -510/09

SERVICE SUPPLIER

LPR0/DDI/20100512181902

SERVICE SUPPLIER

09/XH/24/01

509/08/SNV

НОВ ПРОИЗВОД

MBK10 - AEROSOL

Geo Fire

Β C E

Geo Fire

Светски Најмалиот , рачен противпожарен апарат со АЕРОСОЛИ:

> Нова Генерација-Паметен-Чист-Економичен апарат

> Мал-Лесен за ракување апарат

> Апаратот не е под притисок

> Не подлежи на годишен сервис

> Не остава дамки после гасењето на пожар

> Пријателски расположен по животната средина=Лесен за ракување

> Сигурен Производ - Сертифициран

Светски Најмалиот апарат со АЕРОСОЛИ -ГЕО најповолен е за користење во домови,канцеларии,бродови,итн.

EMC dir 2004 / 108 / EC Annex II

НОВ ПРОИЗВОД

MBK10-SET-BOX

Geo Fire

5A 25F

Производот содржи 1парче од 2 литри Противпожарен апарат со

влажно хемиско средство како и 1парче Противпожарно Ќебе со

димензија 0,90м х 0,90м.

Противпожарниот апарат е погоден за Ф-типови на

пожар(домашни и професионални кујни)како и за А-типови на

пожар(памук,дрво,хартија,тврди запаливи течности,итн.)

КАРЕКТИРИСТИКИ НА КВАЛИТЕТ:

- Според Европската Регулатива EN3.7/2004 + A1 2007(E).Овие типови

на противпожарни апарати се единствените за употреба на Ф-типови

на пожар,кај професионалните и домашните кујни.

- Противпожарниот апарат има манометар за притисок за проверка на

притисокот.

- Чистењето на просторот после употребата на апаратот е многу лесно.

- Противпожарниот апарат се среќава и ги исполнува специјалните

побарувања според параграфот 9 од стандардот EN3-07:2004 + A1.

- Внатрешноста на телото на противпожарниот апарат е импрегнирано

со пластична антиоксидативна материја.

Fire Fighting Safety Box

SERVICE RECOGNITION

PR I727261 A-X

17


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

KX11 - DP - CYL02 - REA0

ΚΧ11 - DP - CYL04 - REA0

СУВО ПОЛНЕЊЕ

0,2Kg

A B C

40%

Противпожарен апарат од 0,2кг за на маса со

суво полнење.

ИДЕАЛНО ЗА БИЗНИС ПОДАРОК.

MBK07 - 010ARP - P1A

1Kg

A B C

75%

8A 21B

C

Противпожарен апарат со аеросоли за една употреба од

1кг суво полнење со манометар за притисок на дното од

апаратот.

Вклучен жолт пластичен држач.

Спакуван во атомска картонска кутија.

Заштитен со пластифицирана фолија

> Налепница со упатство за користење

1066/2006

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

0,4Kg

A B C

40%

Противпожарен апарат од 0,4кг за на маса со суво

полнење.

ИДЕАЛНО ЗА БИЗНИС ПОДАРОК.

> МЕТАЛЕН манометар за притисок со тестер

> Челичен Осигурач

ΜΒΚ03 - PA25

20-25 литри Воден Апарат.

Произведен од незапаливи материјали со

висока огноотпорност.

> Атомска картонска кутија

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за

18


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ

НОВ ПРОИЗВОД

НОВ ПРОИЗВОД

MBK09 - 010PA - P1D - BASE

MBK09 - 010PA - DF

Geo Fire

1Kg

A B C

40%

5A 21B

C

1Kg

A B C

40%

5A 21B

C

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.

Сигурносен вентил за притисок

> Вклучен метален држач

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.

Сигурносен вентил за притисок

> Вклучен метален држач

[ ]

Техничките карактеристики на

табелата подолу не важат за

производот со код MBK09-010PA-DF

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ02 - 010ΡΑ - Ρ1S

НОВ ПРОИЗВОД

MBK04 - 010PA - P1E

1Kg

INOX

A B C

40%

5A 21B

C

1Kg

A B C

85%

8A 34B

C

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

INOX

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.

Капацитетот на гасење на апаратот е

еквивалентен на противпожарен апарат од 2кг

со полнење од

АБЦ40% прашок.

> Сигурносен вентил за притисок

> Сигурносна стега со врежани иницијали

> Прстен со година на производство

> Пластифицирана налепница со упатство на

користење

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати

19


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 020ΡΑ - Ρ1D

НОВ ПРОИЗВОД

MBK09 - 020PA - DF

СУВО ПОЛНЕЊЕ

НОВ ПРОИЗВОД

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

Противпожарен апарат од 2кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

> Вклучен метален држач

2Kg

INOX

MBK02 - 020PA - P1S

A B C

40%

8A 34B

C

Противпожарен апарат од 2кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

INOX

Geo Fire

НОВ ПРОИЗВОД

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

Противпожарен апарат од 2кг со тело со

еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

> Вклучен метален држач

[ ]

Техничките карактеристики на

табелата подолу не важат за

производот со код

MBK09-020PA-DF

ΜΒΚ04 - 020ΡΑ - Ρ1E

2Kg

A B C

85%

13A 89B

C

Противпожарен апарат од 2кг со тело со еден вар.

> Капацитетот на гасење на апаратот е

еквивалентен на противпожарен апарат од 3кг

со полнење од

АБЦ40% прашок.

> Сигурносен вентил за притисок

> МЕТАЛЕН манометар за притисок со тестер

> Челичен Осигурач

> Атомска картонска кутија

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за

20


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ

НОВ ПРОИЗВОД

MBK09 - 030PA - P1B

НОВ ПРОИЗВОД

ΚΧ11 - 504 - ΑΟSS

Geo Fire

3Kg

A B C

40%

13A 55B

C

3Kg

INOX

A B C

40%

13A 55B

C

Противпожарен апарат од 3кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

> Вклучен метален држач

Противпожарен апарат од 3кг со тело со еден вар.

INOX

НОВ ПРОИЗВОД

MBK04-030PA-P1C

3Kg

A B C

85%

21A

113B

C

Противпожарен апарат од 3кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

> Капацитетот на гасење на апаратот е еквивалентен на

противпожарен апарат од 6кг со полнење од

АБЦ40% прашок.

> Сигурносна стега со врежани иницијали

> Прстен со година на производство

> Пластифицирана налепница со упатство на

користење

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати

21


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

НОВ ПРОИЗВОД

GOLDEN SERIES

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM

СУВО ПОЛНЕЊЕ

Geo Fire

6Kg

A B C

40%

> МЕТАЛЕН МАНОМЕТАР со тестер

21A

113B

C

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

> Нов тип на црево млазница со поцинкувани клипови

и спојки, со појачана млазница и појачан магнет,кои ги

намалуваат процедурите.

> Атомска картонска кутија.

> Печатено упатство за користење ,доволен простор

на горниот дел да залепите налепница од вашата

компанија.

НОВ ПРОИЗВОД

6Kg

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - DF

A B C

40%

21A

113B

C

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

[ ]

Каректиристиките на горната табела не се

валидни за производот со код

MBK09-060PA-DF

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за

22


НОВ ПРОИЗВОД

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F

НОВ ПРОИЗВОД

MBK02 - 060PA - P1S

Geo Fire

6Kg

A B C

40%

21A

113B

C

6Kg

INOX

A B C

40%

21A

113B

C

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.

INOX

MBK11 - 060PA - P1S

> Челичен Осигурач

> Сигурносна стега со врежани иницијали

> Прстен со година на производство

6Kg

INOX

A B C

90%

55A

233B C

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.

> НОВ ТИП на Поцинкувани држачи

INOX

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ07 - 060ΡΑ - Ρ1

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - ΡIL

6Kg

A B C

40%

Против пожарен Апарат 6кг со внатрешна

ампула.

21A

113B

C

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

6Kg

A B C

85%

34A

233B

C

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

> Капацитет на гасење скоро идентичен

како кај 12кг противпожарни апарати со

суво полнење АБЦ40% ,кога се работи за

А-типови на пожар,односно кај пожари од

Б-типот пропишан од EN3 стандардот(има

многу поголем капацитет на гасење од 12кг

АБЦ40%противпожарни апарати)

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати

23


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

СУВО ПОЛНЕЊЕ

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - Ρ1F

Geo Fire

12Kg

A B C

40%

43A

183B

C

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

> МЕТАЛЕН МАНОМЕТАР со тестер

> Нов тип на црево млазница со поцинкувани клипови

и спојки, со појачана млазница и појачан магнет,кои ги

намалуваат процедурите.

> Атомска картонска кутија.

> Печатено упатство за користење ,доволен простор

на горниот дел да залепите налепница од вашата

компанија.

НОВ ПРОИЗВОД

12Kg

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - DF

A B C

40%

43A

183B

C

Противпожарен апарат од 12кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

Каректиристиките на горната табела не се

валидни за производот со код

MBK09-120PA-DF

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за

24


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ

MBK02 - 120PA - P1S

12Kg

INOX

A B C

40%

43A

183B

C

Противпожарен апарат од 12кг со тело со еден вар.

НОВ ПРОИЗВОД

ПРЕНОСЛИВ ПРОТИВ ПОЖАРЕН

АПАРАТ ПОГОДЕН ЗА Д-ТИП НА

ПОЖАР КАЈ МЕТАЛИ

> Челичен Осигурач

INOX

МОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 6 И 12кг НА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СПЕЦИЈАЛЕН

СУВ ПРАШОК ЗА ПОЖАРИ ОД Д-КАТЕГОРИЈА.

ПОГОДНИ ЗА НАТРИУМ, КАЛИУМ И МАГНЕЗИУМ

ПОЖАРИ.

НЕ Е ПОГОДЕН ЗА ЛИТИУМ ПОЖАРИ .3,5кг НА

ПРАШОК ЗА 1кг НА МЕТАЛ.

> Сигурносна стега со врежани иницијали

> Прстен со година на производство

> НОВ ТИП на Поцинкувани држачи

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 090ΡΑ - DF

9Kg

A B C

40%

27A

144B

C

Противпожарен апарат од 9кг со тело со еден вар.

> Сигурносен вентил за притисок

КАРАКТЕРИСТИКИТЕ на горната табела не се

валидни за производот со код

MBK09-090PA-DF

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД

СТРАНА НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати

25


Geo Fire

UL-СЕРИЈА

GOLDEN SERIES

26


Geo Fire

UL-СЕРИЈА

GOLDEN SERIES

27


Морнарички Тип на Држач исто така достапен по барање

UL-СЕРИЈА

GOLDEN SERIES

НОВ ПРОИЗВОД

MBK12 - 2.5PA - UL

Geo Fire

2.5lb

A B C

90%

1A 10B

C

2.5lb Противпожарен Апарат со суво полнење.

> Вклучен метален зиден држач

UL SERIES

> Произведен ,Тестиран и

Одобрен според ANSI/UL

711 & ANSI/UL 299 USCG

WP 195psi TP 585psi

НОВ ПРОИЗВОД

MBK12 - 5PA - UL

Geo Fire

5lb

A B C

90%

5lb Противпожарен Апарат со суво полнење.

> Вклучен метален зиден држач

> Произведен ,Тестиран и

Одобрен според ANSI/UL

711 & ANSI/UL 299 USCG

WP 195psi TP 585psi

GOLDEN SERIES

2A 40B

C

> ГОЛЕМ МАНОМЕТАР ВО БОЈА

> ОСИГУРАЧ од Нерѓосувачки челик

> АТОМСКА Картонска Кутија

> МЛАЗНИЦА ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ со елоксирани

алуминиумски клипови и спојки отопрни на

оксидирање.РП 250 psi

28


UL-СЕРИЈА

НОВ ПРОИЗВОД

> Произведен ,Тестиран и

Одобрен според ANSI/UL

711 & ANSI/UL 299 USCG

WP 195psi TP 585psi

GOLDEN SERIES

MBK12 - 10PA - UL

Geo Fire

10lb

A B C

90%

10lb Противпожарен Апарат со суво полнење.

> Вклучен метален зиден држач

4A 60B

C

> Високо Квалитетни суровини

> Формулирана боја во прав електростатски

Нанесена се со цел да се осигура целосно

покривање на цилиндерот и еднакво

нанесена боја

> Челичен Цилиндер Епоксидно обложен за

отпорност од корозија

> Ергономски дизајн на рачките на апаратот

> Една Етика со питограми за лесно читање

GOLDEN SERIES

НОВ ПРОИЗВОД

MBK12 - 20PA - UL

Geo Fire

20lb

A B C

90%

10A

120B C

20lb Противпожарен Апарат со суво полнење.

> Вклучен метален зиден држач

> Произведен ,Тестиран и

Одобрен според ANSI/UL

711 & ANSI/UL 299 USCG

WP 195psi TP 585psi

> ТЕЛО НА ВЕНТИЛОТ направен од

Хромиран месинг и Иноксни делови

и рачки

> Метален Држач за монтажа на зид

> МЕТАЛЕН РЕМЕН за стабилна подршка

на млазницата

29


СУВО ПОЛНЕЊЕ

PRODOTTO ORIGINALE

S E R

I E

G O L D E N

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F

30


Geo Fire

GOLDEN SERIES

СУВО ПОЛНЕЊЕ

PRODOTTO ORIGINALE

S E R

I E

G O L D E N

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM

31


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПЕНИЛО АФФФ(6%)

ΜΒΚ07 - 010ARF - Ρ1A

1Lt

AFFF

6%

5A 21B

Аеросоли противпожарен апарат за една употреба 1лтр

Пенило со манометар за притисок на дното.

Жолт пластичен држач вклучен

Спакуван во атомска картонска кутија.

Зачтитен со пластична фолија

Силиконска налепница со упатство за користење.

1066/2006

НОВ ПРОИЗВОД

НОВ ПРОИЗВОД

MBK04 - 010AF - P1C

1Lt

5A

21B

Противпожарен апарат од 1лтр со тело со

еден вар со пластифицирана внатрешност и

сигурносен вантил за притисок.Тестиран според

EN3 стандардот,МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН.

MBK04 - 010AF - P1S

1Lt

INOX

5A

21B

Противпожарен апарат од 1лтр со тело со еден

вар со пластифицирана внатрешност и сигурносен

вентил за притисок.

Тестиран според EN3 стандардот.

INOX

Geo Fire

AFFF

916

> МЕТАЛЕН манометар со тестер

> Челичен осигурач

AFFF

916

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

> ТЕЛО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ

> Печатено упатство за користење

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

32


ПРЕНОСНИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО ПЕНИЛО АФФФ(6%)

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ05 - 020AF - Ρ1D

НОВ ПРОИЗВОД

MBK04 - 020AF - P1S

2Lt

AFFF

916

5A 34B

2Lt

INOX

AFFF

916

5A

34B

Противпожарен апарат од 2лтр со тело со еден вар со

ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен

вентил за притисок.

МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН.

Противпожарен апарат од 2лтр со тело со еден вар со

сигурносен вентил за притисок.

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

INOX

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1B

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1S

3Lt

AFFF

916

8A

55B

Geo Fire

3Lt

INOX

AFFF

916

8A

55B

Противпожарен апарат од 3лтр со тело со еден вар со

ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен

вентил за притисок.

МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН.

Противпожарен апарат од 3лтр со тело со еден вар.

INOX

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

> СИГУРНОСНА СТЕГА со врежани иницијали

> Пластичен прстен со година на производство

> МЕТАЛЕН генератор за пена

> Филтер за потопна цевка

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

33


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

MBK07 - 060AF - P1E

ПЕНИЛО АФФФ(6%)

Противпожарен апарат од 6лтр со тело со еден

вар.

INOX

НОВ ПРОИЗВОД

Geo Fire

MBK04 - 060AF - P1S

6Lt

INOX

AFFF

916

8A

113B

6Lt

AFFF

916

8A

113B

Противпожарен апарат од 6лтр со тело со еден вар

со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен

вентил за притисок.

НОВ ПРОИЗВОД

MBK09 - 060WT - P1A

Geo Fire

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

6Lt

ВОДА

8A

Противпожарен апарат од 6лтр со тело со еден

вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и

сигурносен вентил за притисок.

> МЕТАЛЕН манометар со тестер

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

> Нова црево млазница со поцинкувани клипови и спојки

како и појачан магнет кој што ги скратува процедурите за

користење.

> НОВА МЛАЗНИЦА направено од специјална појачана

пластика.

> Пластифицирана налепница со упаство за користење

> АТОМСКА Бела Картонска Кутија

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

34


ПРЕНОСЕН АПАРАТ СО ПЕНИЛО АФФФ(6%)-ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО ВОДА

НОВ ПРОИЗВОД

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ07 - 090AF - Ρ1D

KX11 - 046A - 00

9Lt

AFFF

916

13A

183B

9Lt

AFFF

916

13A

183B

Противпожарен апарат од 9лтр со тело

со еден вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен вентил за

притисок.

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

Противпожарен апарат од 9лтр со тело со еден

вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и

сигурносен вентил за притисок.

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

MBK04 - 090AF - P1S

9Lt

INOX

AFFF

916

13A

183B

MBK08 - 090WT - P1A

Противпожарен апарат од 9лтр со тело со еден

вар

9Lt

ВОДА

13A

INOX

Противпожарен апарат од 9лтр со тело со еден

вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и

сигурносен вентил за притисок.

> ЦИЛИНДЕР со пластифицирана внатрешност

> ФИЛТЕР ЗА ПОТОПНА ЦЕВКА

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

> Челичен Осигурач

> Сигурносна Стега со врежани иницијали

> Пластичен Прстен со година на производство

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

35


ПРЕНОСЛИВИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА-ТЕЧНА ХЕМИЈА

Погодно за користење кај професионални и домашни кујни

F CLASS - WET CHEMICAL

КАРАКТЕРИСТИКИ НА

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА :

-НЕ ОСТАВА ДАМКИ

ПОСЛЕ УПОТРЕБАТА

-НЕ ДОЗВОЛУВА

ПОВТОРНО ПАЛЕЊЕ

НА ЗЕЈТИНИТЕ И

ЗАПАЛИВИТЕ ТЕЧНОСТИ

-ПРИЈАТЕЛ НА

ОКОЛИНАТА

НОВ ПРОИЗВОД

НОВ ПРОИЗВОД

MBK09 - 020FCS - P1A

2Lt

F Class

Solution

5A 25F

Противпожарен апарат од 2лтр Ф_КЛАСА -ТЕЧНА

ХЕМИЈА со тело со еден вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен вентил за притисок.

Тестиран според EN3 стандардите

МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН

MBK08 - 060FCS - P1A

6Lt

F Class

Solution

8A

75F

Противпожарен апарат од 6лтр Ф_КЛАСА

-ТЕЧНА ХЕМИЈА со тело со еден вар со

ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен

вентил за притисок.

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

> МЕТАЛЕН Манометар со тестер

> Нов тип на црево кај апарати со Течна Хемија со

поцинкувани клипови и спојки како и со продолжена

иноксна цевка све со цел за посигурна употреба на

противпожарниот апарат

> НОВА МЛАЗНИЦА НАПРАВЕНА ОД СПЕИЈАЛНО ПОЈАЧАНА

ПЛАСТИКА

> ПЛАСТИФИЦИРАНА налепница со упатство за користење

> Атомска бела картонска кутија

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

36


Ф КЛАСА СОЛУЦИЈА - ТЕЧНА ХЕМИЈА

НОВ ПРОИЗВОД

MBK11 - 020FCS - SS

Geo Fire

F Class

2 Lt 5A 25F

Solution

Противпожарен апарат од 2лтр Ф-класа

солуција-Течна хемија со тело со еден вар.

ИНОКСЕН МЕТАЛЕН ДРЖАЧ Е ВКЛУЧЕН

INOX

НОВ ПРОИЗВОД

MBK 12 - MEDFIRE

Geo Fire

6 Lt

Пренослив туш за тело при иницијален третман

кај хемиски и термички изгореници.

Вода со стерилен раствор за употреба кај

луѓеto.

> ЦИЛИНДЕР СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ

> ФИЛТЕР СО ПОТОПНА ЦЕВКА

> ЧЕЛИЧЕН ОСИГУРАЧ

> СИГУРНОСНА СТЕГА со врежани иницијали

> Пластичен прстен со година на производство

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

37


Geo Fire

Geo Fire

Geo Fire

Geo Fire

ПРЕНОСЛИВИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

MBK02 - 020CA - P1A

ΚΧ11 - 532 - Α0

2Kg

CO2

21B

2Kg

CO2

21B

Противпожарен апарат 2кг Цо2

Висина 570мм

Противпожарен апарат 2кг Цо2

Висина 510мм

KX11 - 532 - AOR

MBK04 - 020CA - P1B

2Kg

CO2

21B

2Kg

CO2

21B

CO2

Противпожарен апарат 2кг ЦО2 со Голема Цврстина на

предната млазница(со надворешен метален нут)

Висина 510мм

Противпожарен апарат 2кг ЦО2 со Алуминиумски

Цилиндер и Голема Цврстина на предната

млазница(со надворешен метален нут)

Комплетна тежина 5,8 кг

Висина 590мм

> Предна млазница со голема јачина со

надворешен нут

> Атомска Бела картонска кутија

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

38


Geo Fire

Geo Fire

Geo Fire

ПРЕНОСНИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ ЦО2

MBK02 - 050CA - P1A

MBK06 - 050CA - P1D

5Κg

CO2

55B

5Kg

CO2

55B

Противпожарен Апарат 5кг Цо2

Висина 750мм

Противпожарен Апарат 5кг Цо2

Висина 665мм

НОВ ПРОИЗВОД

Алуминиум

MBK10 - 050CA - P1A

5Kg

CO2

55B

Противпожарен апарат 5кг Цо2 со Ќелиќен Вентил.

Висина 675мм

Комплетна тежина 14кг

> НОВА ЦРЕВО МЛАЗНИЦА со Хорна и Дрвена рачка како

превенција од создавање на Статички Електрицитет

> Печатено упатство за користење ,доволен простор

на горниот дел да залепите налепница од вашата

компанија .

> НОВ ТИП на поцинкуван држач

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

Противпожарен Апарат

со Антимагнетно дејство

погоден за користење

кај подморници

болнички простории со

медицински машини кои

се осетливи на магнетни

полиња.

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

39


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПЛАФОНСКИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

1Kg

3Kg

KX11 - ACE1 - A0

Автоматски Плафонски Противпожарен

апарат од 1кг со Сплинкерска заштита.

Висина 25см. Дијаметар 16см

SPRINKLER

A B C

40%

KX11 - ACE3 - A0

A B C

40%

СЕ Склоп

СЕ Склоп

A B C

A B C

Автоматски Плафонски Противпожарен

апарат од 3кг

Висина 27.6см. Дијаметар 24см Единствениот

Автоматски

Противпожарен Апарат

SPRINKLER

на пазарот со тестиран

притисок од 26 бари и

дебелина на телото од

2.5мм кој нуди најдобра

можна сигурност.

ОВ ПРОИЗВОД

НСЕ Склоп

Geo Fire

KX11 - ACE6 - A0R

6Kg

> 68 o C СПЛИНКЕР СЕ сертифициран со сигурносен вентил

за притисок и вграден вентил за полнење и проверка на

притисок.

> МЕТАЛЕН Манометар со тестер

A B C

40%

A B C

Автоматски Плафонски Противпожарен

Апарат од 6кг.

Висина 40,5см . Дијаметар 21.3см

SPRINKLER

НОВ Конусен обрач со поголем дијаметар

од(160мм)за полесна инсталација.

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

40


АВТОМАТСКИ ПЛАФОНСКИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ

НОВ ПРОИЗВОД

СЕ Склоп

KX11 - ACE12 - A0M

12Kg

A B C

40%

A B C

Автоматски Плафонски Противпожарен

Апарат од 12кг.

Висина 37см. Дијаметар 30,2см

SPRINKLER

Единствениот

Автоматски

Противпожарен Апарат

на пазарот со тестиран

притисок од 26 бари и

дебелина на телото од

2.5мм кој нуди најдобра

можна сигурност.

НОВ Конусен обрач со поголем дијаметар

од(160мм)за полесна инсталација.

Количината на составот на апаратот за заштита

на специфични простори мора да биде пресметан

од страна на специјално стручно лице.

Во затворени простории количината на апаратот

треба да биде 12кг за простор од 10м2 на висина

од 1,5-2м од точката за гасење.

Во отворени простори потребата од количина

на средство треба да биде поголема поради

загубите.

НОВ ПРОИЗВОД

KX11 - ACE12 - A0M - 122

12Kg

B C 20%

B C

Автоматски Плафонски Противпожарен Апарат

од 12кг.

Висина 37см. Дијаметар 30,2см

SPRINKLER

СЕ Склоп

НОВ Конусен обрач со поголем дијаметар

од(160мм)за полесна инсталација.

MBK07 - MBK - CPCEILING

Спојка за полнење на Автоматски Плафонски

Противпожарни апарати

KX11 - ACE - ADB

> КОНУСЕН ОБРАЧ со странични отвори за подобро

празнење на апаратот, директна контрола на

притисокот во манометарот како и за повторно

полнење на апаратот.

Држач со подесување на висина за монтирање на

Автоматски Плафонски Противпожарни Апарати

со должина од 80-150см.

> ПЛАФОНСКИ ДРЖАЧ со нут за лесна и брза

инсталација.

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД

СТРАНА НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

41


ЛОКАЛЕН ПОСТОЈАН ПРОТИВПОЖАРЕН

СИСТЕМ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР (А) Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА / ТЕЧНА ХЕМИЈА

СЕРТИФИЦИРАНО

ТЕХНИЧКО ОБЈАСНУВАЊЕ:

Опремата функционира и кај двата типа на

домашни и професионални кујни кои користат

електрична енергија и/или плински системи.

Во тие простори се користат големи количини

на запаливи материи како масла за готвење и

зејтини, кои се особено опасни при запалување.

Врз основа на релевантното законодавство

соодветно средство за гаснење мора да биде од

категоријата(Ф)- Масла за готвење и масти.

Средството за гаснење што го користи

МОБИАК,комерцијално именувано како Ф-класа

солуција/Течна Хемија, е одобрено од Главното

седиште на Противпожарната Бригада (Број на

Протокол 56404F.701.6, 9/11/2009) за гаснење од

категоријата на (Ф) и (А) пожари –Готвачки Масла

и Масти како и Тврди горива.

Ова средство за гаснење(Ф-класа солуција/Течна

Хемија) е Карбоксилни киселински соли солуција

кои го суспендираат огнот преку создавање на

сапунест слој (кора) кој го спречува кислородот

да влијае на површината што гори, ја оладува

површината и ги елиминира можностите на

повторно запалување.Ниското ниво на киселост

(PH: 9 на 20 оС) спречува било какво оштетување

на површини направени од нерѓосувачки челик.

Електромеханичкиот систем за сузбивање со

комерцијалното име “ЗЕВС“ го користи Ф-Класа

Солуција/Течна Хемија средството за гаснење

и најефикасното, Сигурно и Сертифицирано

Решение кое резултира со Директно и

Ефективно (Ф) категорично сузбивање на оган кај

Професионалните Кујни.

Огнот се детектира според одобрениот (UL/

FM) линеарен кабел за детектирање на оган

со активациона температура од 138 о С,180 о С

ZEUS

или 250 о С, и инсталацијата која е практична

брза и едноставна.Овој кабел е поврзан со

Противпожарниот детекционен панел кој ја

контролира автоматската работа на системот.

Поточно, Сертифицираниот Кабел нуди

уникатна Способност и Сигурност откако ке го

детектира потенционалното место за пожар,на

сите површини на заштитената кујна, издувните

оџаци,како и вентилационите канали.

Најголемата предност на детектирачкиот кабел

,споредбено со пневматскиот детектирачки кабел

е тоа што не е под притисок,и како резултатот на

минималните можности за промена на сигурноста

при промената на температурата во издувните

канали.

Работниот век му е 10год., и е скоро ослободено

од одржување.

Монтажата на Детектирачкиот кабел се

реализира со нерѓосувачка жица поврзана на

мрежата за дистрибуирање на средството за

гаснење. Особено едноставно е поврзувањето

на детектирачки кабли со различна температура

преку порцелански конектори за кабли.

Голема конкурентна предност на Детектирачкиот

Панел за пожар MOB2001, се базира на фактот

дека е наједноставен тип од таа категорија за

процедурата при инсталирање како и најсигурен

во врска со перформансите –Екстремно

едноставно надворешно поврзување на жиците

како и едноставни електрични компоменти.

Системот за сузбивање на пожар “ЗЕВС“ за

класа (Ф) пожари наменет за Професионални

Кујни е е најсигурното и најпрактично решение

за крајните корисници,а при тоа нуди и досега

најсигурниот,најбрзиот и најефикасниот процес

за инсталација.

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ:

• CE-EN3 Одобрени Противпожарни апарати за

локална примена со Сертифициран вентил кај

автоматската и мануелната активација.

• Цилиндри со Пластифицирана внатрешност со

капацитети од :6лтр, 9лтр, 11-16лтр, 17-20лтр

и 21-35лтр.

• Цилиндри од нерѓосувачки челик со капацитет

од 10лтр и 11-20лтр.

• Појачани Држачи за апаратите.

• Сертифициран Детонатор за употреба кај

автоматската активација на апаратот.

• Флексибилно Црево од нерѓосувачки челик за

поврзување на вентилот на противпожарниот

апарат со цевките во мрежата.

• Линеарен Кабел за топлинска детекција од

138 о С, 180 о С и 250 о С.

• Порцелански конектори за поврзување на

детекционен кабел од различна активациона

температура.

• 100(ом) Отпорник за мониторинг на правилната

работа на линијата за детекција

• Копче за далечинска контрола

• ½“ Млазници од машки навој со различен

проток и со огноотпорни силиконски капи.

• Детекционен противпожарен панел со:

- Автономна батерија

- Сирена со светло

- Мануелно копче за активација

- Детонатор со фабричко подесено

одложување од 40сек. (може да се подеси

од 0-80сек.)

- Фабрички поврзан систем за итно стопирање

со 2м кабел.

- Фабрички поврзан бел електричен шуко

кабел за напојување од (2м должина).

- Фабрички поврзан бел кабел со пластични

конектори за 2 контакта за поврзување на

детонаторот на системот (2м должина).

- Фабрички поврзан помаранџест кабел

со пластични конектори за 2 контакта

за поврзување на линеарниот кабел за

топлинска детекција (2м должина).

Излезно реле за гасење на електричната

енергија, каналите за вентилација како и доводот

на гориво(плин,гас) на одбраниот Кујнскиот

Систем.

42


СИСТЕМ ЗА КУЈНИ

СИСТЕМ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР (Б) Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА / ТЕЧНА ХЕМИЈА

АХИЛ

СЕРТИФИЦИРАНО

Компанијата МОБИАК С.А после неколку месечни напори успеа да дизајнира три(3)

различни Стабилни противпожарни Системи за Кујни и Ресторани,така што крајниот

потрошувач(сопственикот на ресторанот)може да си одбере кој од системите е идеален за

неговиот простор.

Во оваа точка мора да напоменеме дека сите три системи се прифатени од противпожарната

бригада во цела територија на Грција како и составот на Ф-класа солуција е одобрен од Главното

Седиште на Противпожарната Бригада.

СИСТЕМ (А)

Кај овој тип на систем,во автоматските

операции,термичките детектори се користат

за детектирањето на пожарот.

Материјата за гасење се пренесува преку

заштитени подрачни апарати,како и во

цевката за издувни гасови низ ИСО Бакарните

Цевки и Специјалниот тип на млазници.

Во случај системот да се состои од повеќе

Противпожарни апарати во тој случај

операцијата на секој апарат поединечно ќе

биде постигната со користење на детонатор

со осигурач.

Во двата случаји на автоматски и мануелно

активирање ,системот може да биде

програмиран да ја гаси електричната енергија

како и доводот на гас(плин) на цела или

определени простории со цел за максимална

заштита како и заштита од реактивација на

пожарот.

АВТОМАТСКА ОПЕРАЦИЈА

Во случај на пожар ,со кршењето-топењето

на било кој од термичките детектори(138°С

или 182°C или 260°C),го активираат системот

во електро-механичка смисла.Детекторите се

редно врзани со челична жица.

Едниот крај од жицата е фиксиран на

издувната кука додека другиот крај е врзан за

електро-механичкиот прекидач.

Во нормални услови металната жица е

затегната и го повлекува контактот на

прекидачот.Во случај на пожар осигурачот

на детекторот се крши или топи со што ја

ослободува жицата и прекидачот се активира.

Со активирањето на прекидачот се активира

и Противпожарниот панел на Стабилниот

систем при што се испушта материјата

за гаснење низ бакарните цевки како и

специјалните типови на млазници.

МАНУЕЛНА(РАЧНА)

ОПЕРАЦИЈА

Во случај на пожар ,рачната операција на

системот може да се направи на три(3)

различити начини.

(1)-Со притискање на специјалното копче за

мануелна активација кое што е вградено во

противпожарниот панел.

(2)-Влечејќи ја рачно металната жица од

панелот.

(3)-Влечејќи ја рачката на вентилот на

противпожарниот апарат надолно.

СИСТЕМОТ ВКЛУЧУВА:

• Противпожарен Апарат со пластифицирана

внатрешност на апаратот со капацитет од 6 и

9 лтр.

• Противпожарен Апарат направен од

нерѓосувачки челик со капацитет од 10

односно 12лтр.

• Противпожарен Апарат со антикорозивен

премаз на внатрешноста на телото од

20лтр(25кг тело) и 35 лтр(50кг) капацитет на

тело.

• Метални држачи за монтирање на

противпожарниот апарат.

• Противпожарен Апарат со сертифицирани

вентили за мануелна или автоматска

активација на системот според CE-TUV

стандардот

• Флексибилно нерѓосувачко црево (21,7мм х

1/2’’)за поврзување на вентилот со мрежната

инсталација.

• Термичко-осетливи детектори(138°C или182°C

или 260°C)

• Бази за детекција.

• Челична метална жица и спојки.

• Механичка контролна табла.

• 90°С водилка за метална жица.

• Електричен Панел со една зона со вградена

сирена ,акумулаторска батерија ,и копче за

мануелна активација.

• Електрично-механички прекинувач.

• Копче за интервентна деактивација.

• Гас/Плин Електромагнетно-механички вентил

за прекинување.

• Специјални млазници.

• Спојка со машки навој(1/2’’ х 3/8’’)за

поврзување со мрежната инсталација.

43


ЛОКАЛЕН ПОСТОЈАН ПРОТИВПОЖАРЕН

СИСТЕМ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР (C) Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА / ТЕЧНА ХЕМИЈА

СЕРТИФИЦИРАНО

СИСТЕМ(Б)

Главна карактеристика на Системот(Б) е

недостатокот на Противпожарниот панел

за дојава.Во овој случај детекцијата не е од

страна на осетливи еутетични линкови туку

од специјални типови на спринклери.Кај

системот (А)

испуштањето на течноста за гасење е низ

истите инсталациони цевки и во двата случаја

,автоматски и мануелен,доколку кај системот

(Б)има 2 две различити гранки првиот води

према еден специјален тип на сплинкери за

време на автоматската активација ,а доколку

другиот води ккон специјален тип на млазници

за време на мануелната активација.

АВТОМАТСКА ОПЕРАЦИЈА

Кај овој случај мрежната гранка на

автоматскиот систем треба да биде под

притисок со Нитрогенски Гас од 18бара со

тоа што притисокот во оваа гранка е поголем

од притисокот во Противпожарниот апарат

кој е 15бара.

Во овој случај средството за гаснење секогаш

останува во апаратот бидејќи притисокот во

апаратот е помал од оној во мрежната гранка.

Во случај на пожар кога термичкото стакло од

сплинкерот ќе се скрши со тоа што притисокот

во гранката опаднува под 15бара во тој случај

средството од апаратот ќе биде во можност

да се испушти низ целата инсталација.

Кај системот (Б) исклушувањето на а)

електричната енергија и под б)Плинот

се прави преку прекидач под притисок.

ПРОМЕТЕАС

Прекидачот под притисок се инсталира на

било која точка на автоматската мрежна

гранка и програмиран е да работи на 14бар.

Овој прекидач е поврзан со електричното

реле кое е сместено внатре во електричната

табла на кујната со што во моментот на

активација кога прекидачот ќа се активира

го активира електричното реле кое ја гаси

струјата и плинот на кујнските апарати.

МАНУЕЛНА ОПЕРАЦИЈА

Во овој случај мречната гранка за мануелна

операција не е под притисок на Нитрогенски

Гас.Испуштањето на средството за гаснење

се врши рачно со едноставно отварање на

куглестиот вентил.Овој вентил секогаш е

затворен и само во случај на пожар истиот

комплетно се отвара со цел средството

за гаснење да може да се испушти низ

специјалниот тип на млазници.

Прекидот на доводот на струја како и плинот

се прави преку прекидачот под притисок кој е

инсталиран на автоматската мрежна гранка.

Во случај на мануелната операција кога се

испушта средството за гаснење притисокот

опаѓа постепено.

Ова опаѓање на притисокот влијае на

притисокот од 18бари во автоматската мрежна

гранка која за возврат опаѓа постепено.

Падот на притисокот го активира прекидачот

на притисокот кој истиот го активира

електричното реле во електричната табла.

како и во автоматската операција напонското

реле ја гаси електричната енергија и плинот

во кујнските апарати.

• Противпожарен Апарат со

пластифицирана внатрешност со

капацитет од 6лтр и 9лтр.

• Противпожарен Апарат направен од

нерѓосувачки челик со капацитет од

10лтр(12кг тело).

• Противпожарен Апарат со Антикорозивна

внатрешна боја со капацитет од

20лтр(25кг тело).

• Противпожарен Апарат со Антикорозивна

внатрешна боја со капацитет од

35лтр(50кг тело).

СИСТЕМОТ ВКЛУЧУВА:

• Цврсти држачи за монтирање на

Протипожарен Апарат.

• Нов тип на дупли заеднички вентил за

спојување na двата куглести вентили.

• 4 S.S 316 куглести вентили за висок

притисок.

• Специјален тип на спринклери 93˚C,

141˚C, 182˚C или 260˚C.

• Плинско Електрично-механички

прекинувачки вентил

• Специјален тип на млазници.

• Машки спојки од (1/2”x 3/8”) за

поврзување на млазниците во цевната

мрежа.

• Прекидач за притисок(07-30бари)

• Контролно механичка табла за

управување.

• Специјален тип на манометри за притисок

за мерење на притисокот во автоматската

операција.

44


СИСТЕМ ЗА КУЈНИ

MOBIAK AEROSOL GENERATORS:

НОВ ПРОИЗВОД

МОБИАК аеросоли технологијата за гаснење е базирана на хемиската рекција на

цврсти енергетски материјали кои генерираат преку процесот на согорување, големи

количини на ефективни прашкасти аеросоли кои реагираат хемиски и физички на

огнот при што гасејќи го за неколку секунди.

Главни Карактеристики

-Дозволен како замена за Халон

-за неокупирани простори

-Не ја осиромашува озонската обвивка- Нула потенција за осиромашување на озонската

обвивка

-Не влијае на Глобалното Затоплување

-Ниска Токсичност

-Висока Ефикасност

-Не е во сад со притисок

-Не се потребни цевки или млазници

-Не е потребна конекција со панел за детекција

- Ефективен во многу мали дизајнирани количини

- Нема потреба од одржување

- Мал-сигурен-ефективен

- Рентабилен

- Тотално ги подржува А,Б,Ц,Е(типови на пожар)

- Ставен е на листата EPA-SNAP како прашкасти аеросоли A (SFE)

- Дизајниран да ги пресретне стандардите NFPA 2010 и PrEN15276

МОДЕЛ A50 A100 A200 A500 A1000 A5000

Специфична тежина [гр] 50 100 200 500 1000 5000

Време на празнење [сек] 15 17 27 48 65 70

Димензии [мм]

Ширина 50 60 80 120 120 190

Висина 50 60 80 120 120 445

Должина 135 170 210 245 320 390

Тотална тежина [кг] 0.6 1.2 2.7 11.6 12.5 46

Активирање на системот

1.2 A

Волумен на гаснење [м3] 0.5 1.0 2.0 5.0 10 50

Средина за оперативни услови

-40°C to +80°C (-40°F to +176°F) 98% RH Max

Услови за чување 25°C ± 15°C

Сервисирање (после инсталацијата)

12 Години

Режим на активирање

Електричен

Токсичност

Нула

Еколошки

Не влијае на озонската обвивка и ефектот на стаклена градина (No ODP & GWP)

Класа на опасност UN1479 Class 5.1

45


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

Локална Примена

НОВ ПРОИЗВОД

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

АВТОМАТСКИ ПРОТИВПОЖАРЕН СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА ПРИМЕНА

За простории со електрично напојување каде што се користат зејтини и масти за готвење

(професионални кујни,ресторани, итн..)

Автоматски противпожарен систем за локална примена кој се користи во професионални кујни за гасење на пожари кој потекнуваат од зејтини и

масти.Составот во апаратот се вика ‘Ф’-класа солуција-’ТЕЧНА ХЕМИЈА’.Исто може да се користи и кај А-типови на пожар (тврди материи).

Различни типови на системи се достапни на барање од Ф-класа солуција со цилиндри од 6-9-20-35лтр како и Челични Цилиндри од

10лтр и 20лтр.

За понатамошни информации обратете се кај продажниот оддел.

НОВ ПРОИЗВОД

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1C

Geo Fire

СЕ Склоп

6Lt

F Class

Solution

6лтр Фкласа солуција-Течна Хемија Локален

Противпожарен Систем со СЕ автоматски

вентил со сигурносен диск како и со детонатор

со навој од 1/4‘‘ (детонаторот не е вклучен).

Горните

противпожарни

апарати се

СЕ-сертифицирани

за монтажа

СЕ Склоп

MBK10-160FCS-L1C

Geo Fire

Капацитет на

цилиндерот

11Lt-16Lt

Фкласа солуција-Течна Хемија Локален

Противпожарен Систем со СЕ автоматски

вентил со сигурносен диск како и со

детонатор со навој 1 / 4

‘‘

(детонаторот не е вклучен).

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:190mm

ВИСИНА:795 ± 2mm

F Class

Solution

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

НОВ ПРОИЗВОД

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1C

Geo Fire

9Lt

F Class

Solution

9лтр Фкласа солуција-Течна

Хемија Локален Противпожарен

Систем со СЕ автоматски

вентил со сигурносен диск како

и со детонатор со навој од 1/4‘‘

(детонаторот не е вклучен).

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1C

Geo Fire

Капацитет на

цилиндерот

17Lt-20Lt

F Class

Solution

Фкласа солуција-Течна Хемија Локален

Противпожарен Систем со СЕ автоматски вентил со

сигурносен диск како и со детонатор со навој 1/4‘‘

(детонаторот не е вклучен)

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm

ВИСИНА:627,5 ± 5mm

СЕ Склоп

СЕ Склоп

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

> НОВ сертифициран систем за локална

употреба

Вентил од TUV со сигурносен диск осигурач

за поврзување.

> ТЕЛО со пластифицирана внатрешност

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

46


Систем за локална примена кај Ф-класа солуција и Течна хемија

противпожарните апарати

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1D

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1D

6Lt

F Class

Solution

9Lt

F Class

Solution

6лтр Ф-класа солуција-Течна хемија

Противпожарен систем за локална

употреба со дупли излезен вентил од 1 / 2

”.

9лтр Ф-класа солуција-Течна хемија

Противпожарен систем за локална

употреба со дупли излезен вентил од 1 / 2

”.

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ ЗА СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА СО

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА СО ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ ОД 20 И 35лтр

ДОСТАПНИ ПО БАРАЊЕ НА КЛИЕНТИТЕ

ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ ОД 1/2“ ЗА СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА

УПОТРЕБА ВО 10лтр ТЕЛО ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК И ДУПЛИ

ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ ОД 3/4“ЗА СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА

ВО ТЕЛО ОД 20лтр ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК ПО БАРАЊЕ НА

КЛИЕНТИТЕ

> НОВ SS 316 високо притисен куглести вентил (без

варови). Специјален метален механизам на рачката

кој се користи за заклучување на вентилот.Специјален

вградена кривина која овозможува брзо и лесно

празнење на противпожарното средство од апаратот за

време на

одржувањето и сервисирањето на апаратот без претходно

одвртување на куглестиот вентил.

> МАНОМЕТАР метален со тестер

> НАЛЕПНИЦА со упатство за користење

> НОВ ТИП НА МЕСИНГЕН ВЕНТИЛ (без варови)кој се користи

за поврзување на двата куглести вентили.Без досегашни

протекувања на гас.

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

47


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

Локална Примена

НОВ ПРОИЗВОД

АВТОМАТСКИ ПРОТИВПОЖАРЕН СИСТЕМ

За простории со електрично напојување каде се користат зејтини и масти(професионални

кујни,ресторани,хотели,итн)

Автоматскиот противпожарен систем се користи во Професионални кујни за гасење на пожари кои потекнуваат од зејтини и масти за готвење.

Средството за гаснење се нарекува ‘Ф‘- класа солуција-Течна Хемија.

Истата може да се користи и кај пожари од типот А(тврди материи)

Различити типови насистеми за локална употреба се достапни ,за ‘Ф‘- класа цилиндри од 6-9-20-35лтр како и од нерѓосувачки челик од 10лтр и

20лтр.

За понатамошни информации обратете се во продажниот центар.

НОВ ПРОИЗВОД

ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ

СЕ Склоп

Ф класа -Течна хемија локален противпожарен

систем со сертифициран автоматски вентил со

сигурносен диск како и со детонатор со навојна

врска1/4‘‘(детонаторот не е вклучен)

INOX

ΜΒΚ10 - 120FCS - L1C

Geo Fire

10Lt

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

Дијаметар:270 ± 2,5mm

Висина:627,5 ± 5mm

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СЕ

СЕРТИФИЦИРАНИ ЗА УПОТРЕБА

НОВ ПРОИЗВОД

F Class

Solution

СЕ Склоп

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS

Geo Fire

Капацитет на

цилиндерот

11Lt-20Lt

F Class

Solution

Ф класа -Течна хемија локален противпожарен

систем со сертифициран автоматски вентил со

сигурносен диск како и со детонатор со навојна

врска 1/4‘‘(детонаторот не е вклучен)

INOX

> НОВ Систем за локална употреба СЕ

Сертифициран вентил од ТИВ со сигурносен

диск и со детонатор со навојна врска

48

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а

с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и


Geo Fire

CE ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS

49


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

П Р О Т И В П О Ж А Р Е Н С И СТ Е М З А Л О К А Л Н А У П О Т Р Е Б А С О СУ ВО П О Л Н Е Њ Е

Примена

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1C

6Kg

A B C

40%

A B C

6кг апарат за локална употреба со тело со

еден вар и дупли излезен вентил од 1 / 2

”.

ΜΒΚ03 - 120PΑ - L1C

12Kg

A B C

40%

A B C

12кг апарат за локална употреба со тело со

еден вар и дупли излезен вентил од 1 / 2

”.

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1Β

6Kg

A B C

40%

A B C

6кг апарат за локална употреба со тело со

еден вар со единечен излезен вентил од 1 / 2

”.

6кг и 12кг системи за локална употреба

без цевка достапни по барање

> НОВ SS 316 Cast High Pressure Ball Valve (without

weldments). Special metallic mechanism on the handle

used for the locking of the valve. Special built-in

bolt which allows the easy and fast discharge of the

extinguishing agent from the fire extinguisher during the

maintenance-service without screwing out the ball valve.

50

Локална


ΜΒΚ02 - 120PΑ - L1A

СЕ Склоп

MBK05 - 120PA - L1D

12Kg

A B C

40%

A B C

Geo Fire

12Kg

A B C

40%

A B C

12кг апарат за локална употреба со тело со

еден вар со единечен излезен вентил од 1 / 2

”.

12кг Локален противпожарен апарат со сертифициран

автоматски вентил со сигурносен диск како и со детонатор со

навојна врска 1 / 4

”. (детонаторот не е вклучен)

НОВ ПРОИЗВОД

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ЗА СИСТЕМИ ЗА ЛОКАЛНА

УПОТРЕБА ЗА Д-ТИПОВИ НА

ПОЖАР(МЕТАЛИ)

АПАРАТИ ЗА СИСТЕМИ ОД 6,12 И 25КГ СО СУВО

ПОЛНЕЊЕ ОД Д-ТИП ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ

КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД МЕТАЛИ ДОСТАПНИ ПО

БАРАЊЕ.

> МЕТАЛЕН манометар со тестер.

> Налепница со упатство за користење

> НОВ ТИП НА МЕСИНГЕН ВЕНТИЛ (без варови)кој се користи

за поврзување на двата куглести вентили.Без досегашни

протекувања на гас.

51


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

СЕ Склоп

MBK03 - 250PA - L1C

Локална Примена

Geo Fire

25Kg

A B C

40%

25кг Противпожарен апарат за локална примена со

сертифициран автоматски вентил со сигурносен диск како и

со осигурач со навојна врска 1/4‘‘(осигурачот не е вклучен) .

ПОГОДЕН ЗА БЕНЗИСКИ СТАНИЦИ

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm ВИСИНА:627,5 ± 5mm

MBK03 - 500PA - L1D

Geo Fire

СЕ Склоп

50Kg

A B C

40%

A B C

A B C

50кг Противпожарен апарат за локална

примена со сертифициран автоматски вентил со

сигурносен диск како и со осигурач со навојна

врска 1/4‘‘ (осигурачот не е вклучен) .

ПОГОДЕН ЗА БЕНЗИСКИ СТАНИЦИ

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:320 ± 3mm ВИСИНА:875 ± 5mm

НОВ ПРОИЗВОД

INOX

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm

ВИСИНА:627,5 ± 5mm

MBK10 - 250PA - L1SS

Geo Fire

СЕ Склоп

25Kg

A B C

40%

A B C

25кг Противпожарен апарат од нерѓосувачки челик за локална

примена со сертифициран автоматски вентил со сигурносен диск како

и со осигурач со навојна врска 1/4‘‘ (осигурачот не е вклучен) .

ПОГОДЕН ЗА БЕНЗИСКИ СТАНИЦИ

> Цилиндер со TP40 бари и PS28 бари ,со дебелина од 3мм

за 25кг односно 3,2мм за 50кг Противпожарни Апарати

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

52


П Р О Т И В П О Ж А Р Е Н С И СТ Е М З А Л О К А Л Н А У П О Т Р Е Б А С О СУ ВО П О Л Н Е Њ Е

ΜΒΚ02 - 250PΑ - L1A

25Kg

A B C

40%

A B C

25кг Противпожарен апарат за систем со

единечен излезен вентил со навој од 3 / 4

”.

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm

ВИСИНА:627,5 ± 5mm

MBK02 - 500PA - L1A

50Kg

A B C

40%

A B C

50кг Противпожарен апарат за систем со

единечен излезен вентил со навој од 3 / 4

”.

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:320 ± 3mm

ВИСИНА:875 ± 5mm

25кг и 50кг ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

БЕЗ ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ СО

НАВОЈ 3 / 4

’’ ДОСТАПЕН ПО БАРАЊЕ

25кг ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ ОД

> ПОСЕБНИ ДРЖАЧИ за цилиндерот за посигурна инсталација на

апаратот

НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК СО ИЛИ БЕЗ

ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ СО НАВОЈ 3 / 4

’’

ДОСТАПЕН ПО БАРАЊЕ

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

53


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

П РО Т И В П ОЖ А Р Н И АПАРАТ И Н А КОЛИЧКИ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И СО П Е Н И Л О

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 250ΡΑ - H1Β

НОВ ПРОИЗВОД

ΜΒΚ09 - 500ΡΑ - H1Β

Geo

Geo Fire

25Kg

ABC

40%

A ΙB C

Geo Fire

50Kg

ABC

40%

A ΙΙΙB C

К О Л И Ч К А

НОВ ПРОИЗВОД

25кг Противпожарен апарат на количка со

5м црево млазница.Сигурносен вентил за

притисок со систем за испуштање.

EN1866

ΜΒΚ03 - 250AF - W1Α

Geo Fire

25Lt

AFFF

916

25лтр противпожарен апарат на количка со 5м

црево со млазница.

Тело со антиоксидативна внатрешност.

Сигурносен вентил за притисок со систем за

испуштање.

EN1866

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

3-то тркалце додадено

на предна страна од

апаратот за полесно

маневрирање.

A ΙB

3-то тркалце додадено

на предна страна од

апаратот за полесно

маневрирање.

НОВ ПРОИЗВОД

50кг Противпожарен апарат на количка со 5м

црево млазница.Сигурносен вентил за притисок

со систем за испуштање.

EN1866

MBK03 - 500AF - W1B

Geo Fire

50Lt

A IIB

50лтр противпожарен апарат на количка со 5м

црево со млазница.

Тело со антиоксидативна внатрешност.

Сигурносен вентил за притисок со систем за

испуштање.

EN1866

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

AFFF

916

> ТЕЛО со 50мм машки навој на грлото. > НОВ ТИП на црево со пиштол млазница , направен од

> ОДВОЕНА КОЛИЧКА монтирана на цилиндерот.

висококвалитетна пластика со нерѓосувачки пружини со цел за

превентивно спречување на деформација на млазницата.

> ТРКАЛЦА со голема цврстина

> СИЛИКОНСКА НАЛЕПНИЦА со упатство за користење

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

54


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

П РО Т И В П ОЖ А Р Н И АПАРАТ И Н А КОЛИЧКИ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И СО П Е Н И Л О

НОВ ПРОИЗВОД

MBK10 - 1000PA - H1B

НОВ ПРОИЗВОД

MBK10 - 1000AF - W1A

Geo Fire

ABC

100Kg A IVB C 100Lt

40%

Geo Fire

AFFF

916

A IIIB

100кг Противпожарен апарат на количка со 5м

црево млазница.Сигурносен вентил за притисок

со систем за испуштање.

100лтр противпожарен апарат на количка со 5м

црево со млазница.

Тело со антиоксидативна внатрешност.

EN1866

EN1866

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

3-то тркалце додадено

на предна страна од

апаратот за полесно

маневрирање.

ΜΒΚ05 - 100AF - W2A

Противпожарен Апарат со генератор на количка со пенило кој се користи во

специјални прилики како и хитни случаеви каде обичните апарати би можело

да се покажат како неефективни.

Вклучувајки Цилиндер од 100лтр со пенило(можност од 200лтр по барање на

клиентот),Црево за Пенило,мешалица,две противпожарни црева како и

Млазница за Вода-Пенило.

Генераторот за пенило мора да биде приклучен на довод на вода .

Погоден е за користење кај Горива,Бои,како и други запаливи течни

материи.

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

55


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

Ч Е Л И Ч Е Н П РО Т И В П ОЖ А Р Е Н АПАРАТ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И ПЕНИЛО

К о л и ч к а

ΜΒΚ10 - 250ΡΑ - H1SS

Geo

Geo Fire

25Kg

ABC

40%

A ΙB C

25кг Челичен Противпожарен апарат на количка

со 5м црево млазница.Сигурносен вентил за

притисок со систем за испуштање.

INOX

EN1866

3-то тркалце додадено

на предна страна од

апаратот за полесно

маневрирање.

> ТЕЛО со 50мм машки навој на грлото > НОВ ТИП на црево со пиштол млазница , направен од

> ОДВОЕНА КОЛИЧКА монтирана на цилиндерот.

висококвалитетна пластика со нерѓосувачки пружини со цел

за превентивно спречување на деформација на млазницата.

> ТРКАЛЦА со голема цврстина

> СИЛИКОНСКА НАЛЕПНИЦА со упатство за користење

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

56


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

Ч Е Л И Ч Е Н П РО Т И В П ОЖ А Р Е Н АПАРАТ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И ПЕНИЛО

MBK10-250AF-W1SS

Geo Fire

25Lt

AFFF

916

A ΙB

25лтр Челичен Противпожарен апарат на количка со 5м

црево млазница.

INOX

EN1866

3-то тркалце додадено

на предна страна од

апаратот за полесно

маневрирање.

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

57


Geo Fire

ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ

Ц о 2 П РО Т И В П ОЖ А Р Е Н АПАРАТ Н А КОЛИЧКА

ΚΧ11 - 536 - Α0D

10Kg

CO2

70B

К о л и ч к а

10кг (2х5кг) Цо2 Противпожарен Апарат

на количка со многу јака количка со два

цилиндер(7,5лтр)со 5м цревомлазница.

MBK03 -120CA - P1A

10Kg

CO2

97/23/EC

70

B

10кг Цо2 Противпожарен Апарат на количка

со 16лтр Цилиндер и 5м црево со млазница.

MBK03 - 300CA - P1A

30Kg

CO2

113

B

30кг Цо2 Противпожарен Апарат на количка со

40лтр Цилиндер и 5м црево со млазница.

99/36/EC(π) EN1964 - 1 EN1866

99/36/EC(π) EN 1964 - 1 EN1866

ISO 9809 - 1 ISO 9809 - 1

> ВИСОКО ПРИТИСНО ЦРЕВО СО МЛАЗНИЦА со

Раб.Прит. од 155бар со Дрвена Рачка и вентил со

контрола на проток на воадух,направен според

ЕН853 стандард.

> ЦВРСТА КОЛИЧКА

EN1866

MBK03 - 450CA - P1A

45 Kg CO2 B

> РАЧКА ЗА ЗАШТИТА НА ВЕНТИЛ

45кг Цо2 Противпожарен Апарат на количка со

67,5лтр Цилиндер и 5м црево со млазница.

99/36/EC(π) EN 1964 - 1

ISO 9809 - 1

[ ]

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО

58


Geo Fire

2ЛТР Ф КЛАСА СОЛУЦИЈА - ТЕЧНА ХЕМИЈА

MBK09 - 020FCS - P1A

59


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И

ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР


РЕЗЕРВНИ


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПРСТЕН ЗА ИНСПЕКЦИЈА СО ИЗГРАВИРАН И ИНИЦИЈАЛИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Пластичниот прстен за инспекција се користи за увид на година на

производство како и име на вашата компанија.

> 3000 парчиња е минималната порачка за да се напише ваше лого.

> Прстените се произведуваат за сите типови на противпожарни апарати.

Цилиндри од противпожарни

апарати за суво полнење

Тело со еден вар за суво полнење со ширина на грло од

30х1,5мм

TP 26bar, PS 18bar

FT01 - 501 - A4 1Kg D: 85mm ±1, L: 270mm ±2

FT01 - 502 - A4 2Kg D: 110mm ±1, L: 310mm ±5

FT01 - 504 - A4 3Kg D: 130mm ±1, L: 365mm ±5

FT01 - 06A - 02 - 00

KX11 - 512 - A2

6Kg D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5

9Kg D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5

FT01 - 12A - 02 - 00 12Kg D: 190mm ±1,5, L: 535mm ±5

Geo Fire

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

62


Geo Fire

ΚΑΙ И ΜΟΝΙΜΩΝ ПОСТОЈАНИ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ПОЖАР

Цилиндри од противпожарни

апарати за Пенило и Вода

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

Тело со еден вар со пластифицирана внатрешност за

максимална Анти-оксидативна Заштита со ширина на

грлото од 30х1,5мм.

TP 27bar, PS 18bar

KX11 - 501 - A3 1Lt D: 85mm ±1, L: 270mm ±2

KX11 - 502 - A3 2Lt D: 110mm ±1, L: 310mm ±5

KX11 - 504 - A3 3Lt D: 130mm ±1, L: 365mm ±5

KX11 - FEX - CY6B 6Lt D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5

KX11 - FEX - CY9B 9Lt D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

63


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Цилиндри од нерѓосувачки

челик со еден вар

Тело со еден вар од нерчосувачки челик

TP 26bar, PS 18bar ΙΝΟΧ

KX11 - 501 - B2 1Kg / 1Lt D: 89mm ±0,5, L: 270mm ±2

KX11 - 502 - B3 2Kg / 2Lt D: 110mm ±0,5, L: 302mm ±2

KX11 - 504 - B2 3Kg / 3Lt D: 130mm ±1, L: 346mm ±2

KX11 - 507 - B3 6Kg / 6Lt D: 160mm ±1, L: 448mm ±3

KX11 - 516 - B2 12Kg / 9Lt D: 180mm ±1, L: 595mm ±3

Geo Fire

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и от б р о ј о д а п а р а т от н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

64


Geo Fire

ΚΑΙ И ПОСТОЈАНИ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ПОЖАР

Цилиндри за висечки

Geo Fire

противпожарни апарати

Цилиндричен тип на тел за плафонски апарати со конусно

грло .Одвоен држач за цилиндерот со нут и 30х1.5мм грло за

вентил.

TP 26bar

ΚΧ11 - ACE6 - A2R

6Kg

6кг-Висина 41.5см-

Дијаметар 21,3см

Единствениот

плафонски цилиндер

кој е тестиран

на 26бар и 2,5мм

дебелина на ѕидот

нудејќи максимална

заштита.

MBK07 - ACE12 - A3

12Kg

НОВА КОНУСНА ГЛАВА СО

ДИЈАМЕТАР ОД 160мм СО ЦЕЛ ЗА

ПОЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЈА

12кг-Висина 37см-

Дијаметар 30,2см

> КОНУСНА ГЛАВА со отворени дупки за полесно

празнење на составот на апаратот како и полесна

контрола и сервис на противпожарниот апарат.

> ПЛАФОНСКИ ДРЖАЧ за полесна и побрза монтажа.

п о б р зо п о п ол н у в а њ е н а с е р в и с н и от к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

65


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ТЕЛА ЗА АПАРАТИ

ЗА ЛОКАЛНА ПРИМЕНА

Тела за системи за локална употреба.Посебно одвоени зидни

држачи и екстра држачи за посигурна инсталација.

1‘‘ Навој на грлото на апаратот.

ТП 40бари и ПС 28бари со 3мм односно 3,2мм Дебелината на

25кг и 50кг апарати е соодветна.

ΚΧ11 - PES25 - Α2

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm

ВИСИНА:627,5 ± 5mm

ΚΧ11 - PES25 - Α2R

(ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА)

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm

ВИСИНА:627,5 ± 5mm

KX11 - PES50 - A2

(ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА)

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:

ДИЈАМЕТАР:320 ± 3mm

ВИСИНА:875 ± 5mm

Geo Fire

INOX

MBK10-PES25-A2-SS

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm

ВИСИНА:627,5 ± 5mm

25Kg

25Lt

50Kg

25Kg/Lt

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm

ВИСИНА:627,5 ± 5mm

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и от б р о ј о д а п а р а т от н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

66


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Цилиндри за апарати на

тркала со Суво полнење

TP 30bar, PS 21bar

KX11 - 525 - A2

ТЕЛО ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ СО ОДВОЕНА КОЛИЧКА СО 50мм

ДИЈАМЕАТР СО МАШКИ НАВОЈ НА ГРЛОТО НА АПАРАТОТ.

ПОЈАЧАНИ ТРКАЛА НА КОЛИЧКАТА

25Kg

KX11 - 528 - A2

50Kg

Цилиндри за апарати на

тркала со Пенило

ТЕЛО ЗА ПЕНИЛО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ

СО ОДВОЕНА КОЛИЧКА СО 50мм ДИЈАМЕАТР СО МАШКИ

НАВОЈ НА ГРЛОТО НА АПАРАТОТ.

ПОЈАЧАНИ ТРКАЛА НА КОЛИЧКАТА

ТЕЛО СО

ПЛАСТИФИЦИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

TP 30bar, PS 21bar

KX11 - 525 - A2R

25Lt

KX11 - 528 - A2R

50Lt

3то ТРКАЛЦЕ

ДОДАДЕНО НА

ПРЕДНАТА СТРАНА

НА КОЛИЧКАТА

ЗА ПОЛЕСНО

УПРАВУВАЊЕ-

МАНЕВРИРАЊЕ

п о б р зо п о п ол н у в а њ е н а с е р в и с н и от к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

67


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

КОЛИЧКА ЗА АПАРАТИ СО ПЕНИЛО И СУВО ПОЛНЕЊЕ

INOX

ТЕЛО ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

TP 30bar, PS 21bar

ΜΒΚ10-525-Α2SS

3то ТРКАЛЦЕ

ДОДАДЕНО НА

ПРЕДНАТА СТРАНА

НА КОЛИЧКАТА

ЗА ПОЛЕСНО

УПРАВУВАЊЕ-

МАНЕВРИРАЊЕ

Geo Fire

25Kg/Lt

ТЕЛО ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК СО ОДВОЕНА

КОЛИЧКА СО ПОЈАЧАНИ ТРКАЛА

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и от б р о ј о д а п а р а т от н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а

68


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

ЦИЛИНДРИ ЗА ВИСОК ПРИТИСОК

Geo Fire

WP 150bar TP 250bar 97/23 (CE)

ΚΧ11 - 532 - Β2

2кг(3лтр)Цо2 пилот цилиндер за

Цо2,IG541 или IG55 Стабилен Систем

3 Lt - Висина: 475mm, Дијаметар: 105 mm ±1.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 12

16 Lt - Висина: 960mm, Дијаметар: 160 mm ±2.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 30

40 Lt - Висина: 1210mm, Дијаметар: 229 mm ±2.

ПОЛНЕЊЕ НА ЦИЛИНДРИ

СО СРЕДСТВО ЗА

ГАСНЕЊЕ КАКО И

КОРИСТЕЊЕ НА

СЕРТИФИЦИРАНИ

ВЕНТИЛИ ДОСТАПНИ ПО

БАРАЊЕ.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 35

50 Lt - Висина: 1515mm, Дијаметар: 229 mm ±2.

MARINE

DNV

WP 150bar TP250 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK09 - ΤΙC - 45

67,5 Lt - Висина: 1480mm, Дијаметар: 267mm ±3.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK08 - ZW - 50

67,5 Lt - Висина: 1500mm, Дијаметар: 267mm ±3.

75Lt - 150Bar - 50Kg

Капацитет на CO 2

Цилиндри достапни по

барање.

За повеќе информации

контактирајте ги

Извозните канцеларии

на MOBIAK S.A.

на тел +30 28210 63222

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 60

80 Lt - Висина: 1750mm, Дијаметар: 267mm ±3.

п о б р зо п о п ол н у в а њ е н а с е р в и с н и от к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и

69


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

70ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

СИГУРНОСНИ КАПИ

ΚΧ10 - 026 - 01

ЗАШТИТНИ КАПИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ

ΚΧ10 - 166 - 00

ЗАШТИТНИ КАПИ ЗА ВЕНТИЛИ

KX10 - 346 - 00

KX10 - 346Α - 00

ЗАШТИТЕН ДИСК ЗА ВЕНТИЛ

KX10 - 181 - 00

W.P. 200bar T.P. 300bar 99/36/EC(π)

АЛУМИНИУМСКИ ЦИЛИНДРИ

Навој на грлото 25E

KX11 - 533 - D2

Сигурносни капи за вентили на

цилиндри со гас.

Пластични капи за пренесување за

цилиндрите за гас со надворешни навои на

грлото на телото .

Исто се користат и кај ЦО2 Апаратите за

заштита на вентилот.

Пластични заштитни капи за Цо2

Противпожарни Апарати.

Се користат во случај на пад.

2Kg Co 2

5Kg Co 2

Сигурносен диск за заштита на

вентил во случај на пад.

Се препорачува при пренос

на Стабилни системи од

магацини,бродови,машински

простории,итн

1,5Lt D:111mm, L:280mm ±3

KX11 - 531 - D2 2Lt D:111mm, L:368mm ±4

KX11 - 532 - D2 3Lt D:111mm, L:495mm ±5

ΚΧ11 - 536 - D2 5Lt D:111mm, L:535mm ±5


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

ВЕНТИЛИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР И ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

6 - 12Kg / 6 - 9Lt

KX02 - 025G - 00

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез

30х1.5мм излез 1/4‘‘ и навој за манометар

М10х1

Месинган излез за монтирање на

успонска цевка-Не е пластичен

6 - 12Kg / 6 - 9Lt

KX02 - 015J - 00

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез

30х1.5,излез1/4‘‘ со сигурносен механизам

за притисокот кај манометарот и навој за

манометарот М10х1

6-12Kg / 6 - 9Lt

ΚΧ02 - 159A - 00

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез

30х1.5мм излез 1/4‘‘ и навој за манометар

М10х1

3Kg / 3Lt

ΚΧ02 - 017Η - 00 / CE2

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез

30х1.5,излез1/4‘‘ со сигурносен механизам

за притисокот кај манометарот и навој за

манометарот М10х1

1 - 2Kg / 1 - 2Lt Вентил за Суво полнење/Пенило ,мала

ΚΧ01 - 009F - 00/CE1

димензија со влез 30х1.5мм ,излез 1/8‘‘

сигурносен механизам за притисок на

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

манометарот и навој за манометарот

М10х1

1 - 2Kg / 1 - 2Lt

KX02 - 061B - 00A

Вентил за Суво полнење/Пенило

30х1.5мм Навој за манометарот М10х1

71


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ВЕНТИЛИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР И ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

6 - 12Kg / 6 - 9Lt

KX01 - 006A - 00Β

1 - 3Kg / 1 - 3Lt

KX01 - 004 - 00C

ΙΝΟΧ

3 - 12Kg / 3 - 9Lt

KX02 - 007C2 - 00

Вентил од нерѓосувачки челик за суво полнење/Пенило

30х1,5мм

(TUV)

ΙΝΟΧ

(TUV)

(TUV)

1 - 2Kg / 1 - 2Lt

KX01 - 009F - 00A1

Вентил за Суво полнење/Пенило од нерѓосувачки челик

од 30х1.5мм

Со сигурносен механизам за притисок на манометарот

при одвртување

(TUV)

25 - 50 - 100 - 150Kg / Lt

KX05 - 003C - 00/CE

(TUV)

ΚΧ05 - 002C - 00

Вентил за апарати на количка за

суво полнење/пенило

Влез 1‘‘, Излез 1 / 2


(TUV)

Вентил за Суво полнење/Пенило

24х1.5мм

Со сигурносен механизам за притисок на

манометарот при одвртување

Вентил за Суво полнење/Пенило мала

димензија 24х1.5мм

Со сигурносен механизам за притисок на

манометарот при одвртување

Вентил за апарати на количка за Суво

полнење/Пенило со женска спојка.

Влез 2‘‘ (ф50мм),Излез 3/4‘‘

Со сигурносен механизам за притисок на

манометарот при одвртување

ΚΧ05 - 004 - 44C

Резервна рачка за вентил за апарати на количка

72


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Влез 30x1.5 6 - 12Κg

ΚΧ03 - 046E - 00

Geo Fire

(TUV)

Влез 1’’ 25 - 50Κg

KX03 - 046F - 01

(TUV)

СЕ Сертифициран Вентил со сигурносен диск за

Суво полнење,Течна Хемија и Пенило Постојани

Системи

Рачен и Детонаторски адаптер за активација за

1/4‘‘ детонатор(детонаторот не вклучен)

1. Вентил

2. Клип

2.

1.

ΚΧ04 - 010 - 00

Вентил за суво полнење за постојан систем со

дупли излез.Рачен и Детонаторски адаптер за

активирање за М8х0.75 Англиски детонатор(MBK03

- PYR - 2006C1 не е вклучен).

Со стаклена распрснувачка сијаличка под притисок

68 С за автоматска операција.

ΚΧ04 - 010 - 48

Резервна стаклена сијаличка 68 С за

гореспоменатиот вентил(KX04-010-00)

2 - 5Kg CO 2

KX03 - 016E - 00

ЦO2 Вентил со преден излез

27,8 x 14 (25E)

(TUV)

PS 174bar (60 0 C) ΤP 250bar

Сигурносен распрснувачки диск 225 ±22.5бари

2 - 5Kg CO 2

ΚΧ03 - 007Β1 - 00

ЦО2 Вентил со страничен излез

27,8 x 14 (25E) (TUV)

PS 174bar (60 0 C) ΤP 250bar

Сигурносен распрснувачки диск 225 ±22.5бари

73


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ВЕНТИЛИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР И ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ΚΧ03 - 016D - 00

1‘‘ Внатрешен навој

(TUV)

KX03 - 001 - 00

19,2х14(17е)Внатрешен навој

(TUV)

ΚΧ03 - 026N - 00

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)

27,8х14(25е)Внатрешен навој

ПС200бар(60С) ПТ300бар

Сигурносен распрснувачки диск

ΚΧ03 - 022 - 00

19,2х14(17е) Внатрешен навој

(TUV)

ΜΒΚ03 - S - 023BR - CE

27,8х14(25е)Внатреѓен навој

(BV)

Geo Fire

(TUV)

ЦО2 Вентил

ЦО2 Вентил

ЦО2 Вентил.Повеќето се користи кај

апаратите на количка

Цо2 Вентил

Сертифициран СЕ Вентил за ЦО2

Постојани системи,Рачни,Воздушни или

детонаторски1/4‘‘ активација(детонаторот

не е вклучен).

74


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Geo Fire

EN 12094-4

WP 200bar TP 300bar

MBK03 - V - K8550

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)

Вентил за IG541/IG55 Постојани системи,Рачни,Воздуѓни или

детонаторски 1 / 4

” активации(детонаторот не е вклучен).

EN 12094-4

WP 200bar TP 300bar

MBK04 - V - K8555

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)

Вентил за IG541/IG55 Постојани

системи,Рачни,Воздуѓни или детонаторски 1 / 4


активации (детонаторот не е вклучен).

Со вграден манометар за притисок.

ΜΒΚ04 - S - 056CB

Произведен според БС стандарди.

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)

Соленоиден вентил за постојан CO 2

/IG541/

IG55 систем-исто така одговара на пилот CO 2

цилиндер.

(TUV)

MBK04 - V - 19255

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)

Соленоиден вентил за постојан CO 2

/IG541/IG55

систем

МЕСИНГАНА СЛЕПА СПОЈКА

KX09 - 003 - 149

3

/ 8

” месинган затварач,соодветен за

затворање на вентилите кај CO 2

/ IG541/

IG55 или кај пилот цилиндерот.

ДЕТОНАТОР

ΜΒΚ02 - PYR

1

/ 4

” детонатор,произведено во германија.

Наоѓа примена кај вентилите на

постојаните системи кај ЦО2/IG541/ΙG55/

течна хемија/суво полнење/пенило.

75


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ДЕТОНАТОР

MBK03 - PYR - 2006C1

ОСИГУРАЧИ

ΙΝΟΧ

KX02 - 015 - 09 - 02B

KX01 - 006 - 09 - 02A

ΚΧ09 - 006 - 00

ΙΝΟΧ

ΚΧ05 - 004 - 09 - 02C

ΙΝΟΧ

KX02 - 025D - 09

ΙΝΟΧ

Geo Fire

Geo Fire

KX02 - 015J - 09

М8х0.75 детонатор,произведен во

Англија(одговара за вентилот со сериски код

KX04-010-00 на стр67).

Осигурач за вентил,Должина 4см

Нерѓосувачки челик

Осигурач за вентил,Должина 4см

Осигурач за вентил со прстен ,Должина

3см

Осигурач за вентил од нерѓосувачки

челик наменет за апарати на количка

Осигурачи за вентил од нерѓосувачки челик со

заштитна капа за манометарот (одговара за

вентилот со код KX02-025G-00 на страна 65)

Осигурачи за вентил од нерѓосувачки челик со

заштитна капа за манометарот (одговара за

вентилот со код KX02-015J-00/CE на страна 65)

76


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

СИГУРНОСНА ПЛОМБА ЗА ВЕНТИЛ

KX10 - 131 - 00

Сигурносна пломба за вентил,тип на игла,пластична ,вашето лого

може да се испечати со порачка од мин.1000 парчиња.

С и г у р н о с н а п л о м б а з а в е н т и л , т и п н а с т е г а , П л а с т и ч н а .

В а ш е т о л о г о м о ж е д а с е и с п е ч а т и с о м и н п о р а ч к а о д 5 0 0 0 п а р ч и њ а .

ΚΧ09 - 006 - 06C

Плава стега

(МБК гравура)

ΚΧ09 - 006 - 28F

Жолта стега

(МБК гравура)

ΚΧ09 - 006 - 28D2

Бела стега

(МБК гравура)

77


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

СЕТ ЗА РЕПАРИРАЊЕ

MBK03 - 025G - 00

Сет за репарирање на вентил со компоненти за 6-12кг/6-9лтр (KX02-025G-00)

спакувани во мала пластична кеса.

MBK09 - 015J - 00

Сет за репарирање на вентил со компоненти за 6-12кг/6-9лтр (KX02-015J-00)

спакувани во мала пластична кеса.

СЛОБОДНО

ПОБАРАЈТЕ

КАТАЛОГ НА

О-ПРСТЕНИ СО

ПРИМЕРОЦИ

ОД ИЗВОЗНИОТ

ОДДЕЛ

MBK03 - 025G - 00A

Сетот за репарирање вклучува: О-прстен 33х25,О-прстен6х1.9 и

О-прстен за клип.

KX - BX - 01

Ο - RING

KX10 - 084E - 00

KX10 - 219 - 00

KX07 - 012 - 10

KX10 - 292 - 00

KX10 - 220 - 00

KX10 - 084B - 00

Вентил против преоптоварување за секој тип на Суво полнење-Пенило-

Течна Хемија Вентили.

О-Прстен 14х2мм (Надворешен дијаметар х Дебелина),пластично пакување

од 50парч.,за 3-6-12 кг Суво полнење,/6-9лтр Пена црева млазници.

о-прстен 33,5х2,5мм (Надворешен ДијаметархДебелина),пластичното пакување

содржи 50пар.за Вентил 30х1,5,Кој одговара за сите тела на Суво полнење и

пенило.

О-прстен 34х3мм (Надворешен дијаметар х Дебелина)пластичното

пакување содржи 50пар. за 30х1.5мм Вентили и Тела од други

производители.

О-прстен 34,5х3,25мм (Надворешен дијаметар х Дијаметар),пластичното

пакување содржи 50пар.,за 30х1,5мм Вентили со дупли излез како и за апарати

за стабилни системи 6-12кг,за плафонски и нерѓосувачки челик тела.

О-прстен 36,5х3.5мм (Надворешен дијаметар х Дебелина)во пластично

пакување кое содржи 50пар.за месингани вентили за системи за локална

употреба со единечен или дупли излез.

О-прстен 29х2.65мм(Надворешен дијаметар х Дебелина),пластичното

пакување содржи 50пар.,за Вентили 24х1.5мм

78


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

KX02 - 045 - 10

О-прстен 28х3мм(Надворешен дијаметар х Дебелина),пластичното пакување

содржи 50пар.за Вентили 24х1.5мм

KX07 - 035 - 10

О-прстен 29х3,5мм (Надворешен дијаметар х Дебелина),пластичното

пакување содржи 50пар.заВентили 24х1.5мм

ΚΧ10 - 293 - 00Α

ΚΧ10 - 293 - 00

ΚΧ05 - 004 - 10A/CE

МЛАЗНИЦА ЗА ГЕНЕРАТОР

ЗА ПЕНА

1 - 2Lt

KX09 - 003 - 28D

О-прстен 51х3мм(Надворешен Дијаметар х Дебелина),пластично пакување кое

содрѓи 50пар. за Вентили со надворешен навој за апарати на количка.(Кој се

користат за долеспоменатиот О-прстен со шифра KX10-293-00)

О-прстен 51x3.5мм (Надворешен Дијаметар х Дебелина),пластично пакување кое

содржи 50пар.за Вентил со Надворешен навој за апарати на количка(Внатрешен

О-прстен).

О-прстен 45х3.5мм(Надворешен Дијаметар х Дебелина),пластично пакување кое

содржи 50пар.за Вентил со Надворешен навој за апарати на количка(Внатрешен

О-прстен).

G 1 / 8

х 28 Метална Млазница за Генератор за Пена

(За Мал Вентил со Код KX01-009F-00/CE1)

3Lt

KX09 - 003 - 28B

1 - 2Lt

KX09 - 003 - 28F

G 1 / 4

х 19 Метална Млазница за Генератор

за Пена (За Среден Вентил со Код

KX02-017H-00/CE2)

Метална Млазница за Генератор за пена

(За Вентил со Црна заштитна капа со код

KX02-061B-00A)

МЛАЗНИЦА

3Κg

ΚΧ02 - 001Α - 03Α

Млазница за Вентили кај Суво Полнење со код (KX02-017H-00/CE2)

Пластичен

3Κg

ΚΧ09 - 004 - 12

Метален со О-прстен

РЕЗЕРВНА ЖИЛА

ΚΧ01 - 008 - 09 - 01

Пластична резервна жила потребна за поврзување на

вентилот со неопходниот осигурач

79


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

МАНОМЕТРИ

Μ10x1

0 - 27bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 - G Φ23

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B - G Φ27

МАНОМЕТРИ

Μ10x1

0 - 28bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 Φ23

1

/ 8

NPT 0 - 24bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G25

Μ10x1

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B Φ27

Μ10x1

0 - 28bar

0 - 24bar

KX09 - 020A - 00

Geo Fire

Geo Fire

Манометар со тестер,со О-прстен и филтер, Голема Цврстина,

Водотпорни со Големи перформанси во долгорочни примени.

Манометар за О-прстен и Филтер

Φ25 Манометар со филтер,без

О-прстен.

Φ27 Манометар со филтер,без О-прстен.

80


Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

МАНОМЕТРИ

Μ10x1

0 - 28bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G35A

Ф35 Манометар за апарати на количка

Μ10x1

0 - 35bar με και πράσινη περιοχή 20 - 25bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37A

Ф37 за Суво Полнење-Пенило(за

бензиски станици)-Постојани Системи

со Течна Хемија.

1

/ 8

NPT 0 - 25bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37

Ф-37 со Филтер,без О-прстен.

1

/ 4

NPT 0 - 25bar

ΚΧ09 - 057 - 00

Ф63 за Низок Притисок кај Суво

полнење-Пенило-Течна хемија

Постојаните системи.

Испустно црево за

противпожарен апарат

3Κg

ΤP 26bar

KX - HLC - 05 - 05

Црево Млазница за суво полнење-тип EPDM со распрснувачки притисок од 98бари.

40cm

> Поцинкувани клипови

> Поцинкувани спојки

> Нов тип на специјална млазница

> Магнет за поврзување со апаратот

> Млазница за генератор за пена направена од појачана пластика

6Κg

KX - HLC - 05 - 03

52cm

12Κg

KX - HLC - 05 - 04

61,5cm

81


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

> Поврзување со телото преку магнет

> Поцинкувани клипови и спојки

> Нов тип на специјална млазница

> Млазница за пенило за генератор направена од појачана пластика

KX - HLC - 04 - 04

6 / 9 Lt ΤP 26bar

Испустно црево за

противпожарни апарати на тркала

25 - 50Kg / 25 - 50Lt ΤP 26bar

> Нова појачана челична спирала

> подобрени механички својства

Прашок 3 / 4 ” 5m

ΚΧ07 - 069C - 00

Пенило 3 / 4 ” 5m

KX07 - 069D - 00

KX07 - 069 - 87

Резервна Пиштол Млазница за суво полнење.

KX07 - 069 - 00

49cm

Резервна млазница за суво полнење/пенило за

противпожарни апарати.

Нова црево млазница од 36бара за противпожарен

апарат со пенило со издржување од 98бара

распрснувачки притисок

Нова Црево Млазница за противпожарни апарати на количка со

суво полнење/пенило со Пиштол тип на млазница

KX07 - 069Α - 88

Резервна Пиштол Млазница за пенило.

О- Гумен прстен за апарат

> Димензии(внатр. х надвор. х дебелина)=(30мм х 18мм х 3мм) (Помеѓу

млазницата и вентилот)

> Димензии(внатр. х надвор. х дебелина)=(25мм х 18мм х 2.5мм)

(Помеѓу млазницата и пиштолот)

82


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Испустно црево за

противпожарен апарат

Црево млазница за апарати на количка со суво полнење/

пенило со пиштол тип на млазница.

KX07 - 069C2 - 00

Суво полнење 1 / 2 ”, 5m

KX07 - 069D2 - 00

Пенило

1

/ 2 ”, 5m

Geo Fire

MBK08 - M - 05 - 063

6 / 9Lt ΤP 26bar

EPDM

Црево Млазница со специјален тип на млазница за Ф-класа

солуција/Течна Хемија апарати.

MBK12 - 006 - 14F

6 / 9Lt

Поцинкувани прстени за црево млазница MBK08-M-05-063

за 6-9лтр,Ф-класа решение и Течна хемија противпожарни

апарати

Испустно црево со хорна

Geo Fire

EN 853

KX - HLC - 06 - 00

Дрвена рачка

EPDM

Црево млазница за висок притисок со хорна

за 5кг Цо2 апарати,со дрвена рачка како

заштита од статички електрицитет

KX10 - 085D - 00

Дихтунг 19,8 х 10.5 х 1.8-Пластичен за Црево со хорна за 5кг Цо2

апарат,Поставен на излезот од вентилот,на спојот од цревото со

хорната.

EN 853 EPDM

Испустно црево со хорна

Дрвена рачка

KX - HLC - 02 - 02

Црево млазница за висок притисок со хорна и проточен

прекинувач за Цо2 апарати на количка со дрвена рачка која нуди

дополнителна заштита од статички електрицитет.

Според барањата на ΕΝ1866.

5m

KX - HLC - 02 - 03

8m

83


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Појачана хорна

2Κg

KX09 - 009 - 07

2Κg

KX09 - 012 - 00

Резервен магнет

MBK11 - SPARE - MAGNET

ПЛАСТИЧНА СТЕГА

3Kg / 3Lt & 6Kg / 6Lt

ΚΧ09 - 006 - 14G

9 - 12Kg / 9Lt

> 500 τεμ. ανά κιβώτιο

ΚΧ09 - 006 - 14

МЛАЗНИЦА ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ

ΚΧ09 - 001 - 01A

МЛАЗНИЦА ЗА ПЕНА

KX09 - 008 - 00

Метална навртка!

Цо2 Појачана хорна со надворешен навој (за

преден излез на вентил со код KX03-016E-00).

Цо2 Појачана хорна (за страничен излез за вентил со код

KX03-007B1-00).

Резервен магнет за црево млазница за 6-9-

12 кг противпожарни апарати.Може да се

користи како замена за пластичната стега.

Пластична стега за држење на црево млазницата кај апаратите

со суво полнење/пенило/Течна хемија.

Должина:60см

Должина:70см

> Направена од флексибилна пластика

Млазница за Суво полнење,Пластична,ф13

продолжеток.Одговара на цревото на апарати

со количка .

Пластична млазница за пена 3 / 8

‘‘.

Одговара на гореспоменатата млазница за суво полнење да се

конвертира во млазница за пена.

84


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

РЕЗЕРВНА БОЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1

KX11 - 046 - 122A

Geo Fire

Резервна внатрешна боца за апарат со суво

полнење со код MBK09-060PA-PIL

-Навој:М 18 х 1,5

-Должина:275мм Капацитет:120гр

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1

KX11 - 046A - 122A

Резервна внатрешна боца за апарат со пенило со код

KX11-046A-00

-Навој:М 18 х 1,5

-Должина:267мм Капацитет:75гр

PVC

ПОТОПНИ ЦЕВКИ СО НАВОЈ НА ЕДНИОТ КРАЈ

Μ16x1,5

За преносни противпожарни

апарати

KX09 - 010 - 01P

за 1кг Противпожарен

апарат

KX09 - 010 - 01P1

за 2кг Противпожарен

апарат

KX09 - 010 - 01P2

за 3кг Противпожарен

апарат

KX09 - 010 - 01P4

за 6кг Противпожарен апарат

(погоден за 6кг апарат за систем за

локална употреба со единечен или

дупли излезен вентил)

KX09 - 010 - 01P5

за 12кг Противпожарен апарат

(погоден за 12кг апарат за систем

за локална употреба со единечен

или дупли излезен вентил)

85


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Μ16 x 1,5

86РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПОТОПНИ ЦЕБКИ ЗА ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА-ВОДА

СО НАВОЈИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ

За апарати кај Пенило-Течна Хемија-Вода со навоји на двете страни кој одговара на

вентилот со код KX02-022D-38

ΚΧ09 - 010 - 57Β L=18,50 cm, D=16 mm, За 1лтр Противпожарен

апарат

ΜΒΚ07 - ΜΒΚ - DΤ2LT

MBK07 - MBK - DP3LT

ΚΧ09 - 010 - 57

ΚΧ09 - 010 - 57A

25 & 50Κg L=85cm

ΚΧ09 - 010 - 07Β

MBK07 - MBK - DT25LT

KX09 - 010 - 07B1

ПОТОПНА ЦЕВКА ЗА ЦО2 СО НАВОЈ

L=80cm, OD=14mm, ID=10mm

ΚΧ09 - 010 - 36

OD=10mm, ΙD=8mm, L=80cm

KX09 - 010 - 01J5

L=26 cm, За 2лтр Противпожарен апарат

L=32,50 cm, За 3лтр Противпожарен апарат

L=35,50 cm, За 6лтр Противпожарен апарат

L=44,00 cm, За 9лтр Противпожарен апарат

ПОТОПНИ ЦЕВКИ ЗА АПАРАТИ НА КОЛИЧКА СО НАВОЈ

ОД ЕДНАТА СТРАНА

25Lt

50Lt

L=53,5cm

L=80cm

За апарати на количка со суво полнење

Надворешен дијаметар=26мм, 3 / 4

‘‘ на едната

страна и агол од 45 С на другата страна

За апарати на количка со пенило

Црна потопна цевка ,надворешен дијаметар=26мм, 3 / 4

‘‘

на едниот крај и навој на другата страна за монтирање

на филтерот со код KX09-004-95

За ЦО2 5кг Противпожарен

апарат

За ЦО2 2кг противпожарен Апарат и ЦО2 10кг

Апартат на Количка


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

СУВО ПОЛНЕЊЕ-ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА

1 / 2

”, за Противпожарен апарат со единечен излезен вентил

ЛОКАЛНА ПРИМЕНА ПОТОПНА ЦЕВКА ЗА

ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

L=65cm

ΚΧ09 - 010 - 038A

25Kg / 25Lt

L=90cm

ΚΧ09 - 010 - 038

50Kg / 50Lt

ПОТОПНА ЦЕВКА Д=300см,Д=16мм МОЖЕ ДА СЕ СКРАТИ ВО ЗАВИСНОСТ ЗА КОЈ

ΚΧ09 - 010 - 01P6

ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ СЕ РАБОТИ

ФИЛТЕР ЗА ПЕНИЛО

ΚΧ02 - 022D - 38

Филтер за потопна цевка за преносен

противпожарен апарат со пена од 1-9лтр со

навој од 16мм

Појачана пластика!

KX09 - 004 - 95

Алуминиумски филтер за потопна цевка

за противпожарен апарат со пенило од

25-50лтр,навој 3 / 4

‘‘

87


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ДУПЛИ МЕСИНГАН ЛИЕН СПОЈНИК

За противпожарни апарати кај локална примена.

Со конструиран специјален навој за полесно

одвртување.

Нема повеќе губитоци на гасови.

30 x 1,5

ΚΧ02 - 119 - 00Β

1” BSP

KX02-119-00C

ЕДИНЕЧНА ИЗЛЕЗНА НИПЛА

30 x 1,5

KX09 - 003 - 143

1’’ BSP

KX09 - 003 - 143A

ДУПЛА ИЗЛЕЗНА НИПЛА

1‘‘ За Противпожарни апарати кај локална примена.

Geo Fire

KX02 - 119Α - 00

Со 2 излеза 1 / 2

‘‘ за 6-12кг/лтр Противпожарни апарати.

Со 2 излеза 3 / 5

‘‘ за 25-50кг/лтр Противпожарни апарати.

За противпожарни апарати кај локална примена.

1

/ 2

‘‘ Излез за 6-12кг

Противпожарни апарати.

3

/ 4

‘‘ Излез за 25-50кг

Противпожарни апарати.

3

/ 4

‘‘ Излез за 25-50кг

Противпожарни апарати.

88


Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

КУГЛЕСТИ ВЕНТИЛ ОД

НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

6 - 12Kg

ΚΧ06 - 003Ι - 00Β

Нов тип од 1 / 2

‘‘односно 3 / 4

‘‘ од Нерѓосувачки челик (SS316)излиен(без заварување),Куглести

вентил за висок притисок. Специјален метален механизам на рачката кој се користи за

затварање на вентилот.Специјална вградена завртка која овозможува лесно и брзо испуштање

на противпожарната материја од апаратот за време на вршење на сервисот без да се одврти

куглестиот вентил.

1

/ 2


25 - 50Kg

ΚΧ06 - 03J1 - 00A 3

/ 4


МЕСИНГАНА НИПЛА 1 /2”

MBK06 - TZ - 1/2

Машки навој од двете

страни,прилагодена за 1/2‘‘ куглест

вентил(KX06-003L-00B)за промена на

новојот од женски на машки со цел да

се прицврсти на флексибилното црево

KX09-007-30 (страна 82)

ВЕНТИЛ ЗА ВОЗДУШНО ПОЛНЕЊЕ

ΚΧ09 - 003 - 124

За противпожарни апарати за

локална примена како и за плафонски

автоматски противпожарни апарати.

Л Е П А К

200ml

ΜΒΚ09 - Α1042

За врзување и спојување на компонентите кај Системите за локална

употреба.

89


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА КАЈ

ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ

INOX

KX09 - 007 - 30 21,7 - 1 / 2


KX09 - 007 - 30Α 21,7 - 3 / 4


МЛАЗНИЦА ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ

ΚΧ09 - 004 - 59A

ЗА ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ

МЛАЗНИЦА ЗА ЦО2 СИСТЕМ

ΚΧ09 - 004 - 58

KX09 - 004 - 63

ЗА ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ

МЛАЗНИЦИ ЗА ИГ55/ИГ541 СИСТЕМИ

KX09 - 041 - 00

KX09 - 041A - 00

KX09 - 041B - 00

50см Должина,Женски навој на двата краја,спојки од

нерѓосувачки челик како и челична надворешно исплетена

заштита,ги спојува вентилот кај суво полнење со мрежата од

млазници кај противпожарните постојани системи.

Пластична заштитна капа ,за постојани

системи со суво полнење .Индикативна

употреба кај бензински станици.

1

/ 2


1

/ 2


1

/ 2


3

/ 4


KX09 - 041C - 00 1 1 / 2


1”

90


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ

Ф-класа солуција-Течна Хемија

Geo Fire

ДЕТЕКЦИОНА БАЗА

KX10 - 356 - 04

БАЗА ЗА ДЕТЕКТОРИ

KX10 - 356 - 03

ДЕТОНАТОРИ-ДЕТЕКТОРИ

KX10 - 356 - 01Α

KX10 - 356 - 01

138 0 C

182 0 C

90С РОЛЕР ВОДИЛКА

KX10 - 356 - 02

INOX 316

ЖИЦА ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

MBK10 - WIRE - 316

СПОЈКА ЗА ЖИЦА ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

KX09 - 003 - 308

91


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ЗАШТИТНО КАПАЧЕ KX09-

110-01-09-01 Е ВКЛУЧЕНО

КАЈ СИТЕ ТИПОВИ НА

СПЕЦИЈАЛНИ МЛАЗНИЦИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ

Ф-класа солуција-Течна Хемија

СПЕЦИЈАЛЕН ТИП НА МЛАЗНИЦА

KX09 - 004 - 110 - 03 (ΜΒΚ Α2)

> Погодна за фритеза,скара,електрична печка,итн

KX09 - 004 - 110 - 02 (ΜΒΚ Α3)

> Погодно за јаглен,дрво

KX09 - 004 - 110 - 04 (ΜΒΚ Α4)

> Погодно за печка

KX09 - 004 - 110 - 05 (ΜΒΚ Α8)

> Погодно за 4-точки на електрична печка

KX09 - 004 - 110 - 01 (ΜΒΚ Α9)

> Погодно за фритеза и плотна скара

KX09 - 004 - 110 - 01 - 09 - 01

> Заштитно капаче за гореспоменатите специјални

типова на млазници за празнење.

92


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Geo Fire

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ

Ф-класа солуција-Течна Хемија

KX04 - 001D - 00

> 93С Специјален тип на Спринклер.

Погодно за Постојани Системи со

Ф-класа солуција-Течна Хемија.

KX04 - 001D - 00A

> 141С Специјален тип на Спринклер.

Погодно за Постојани Системи со

Ф-класа солуција-Течна Хемија.

KX04 - 013D - 00

> 182С Специјален тип на Спринклер.

Погодно за Постојани Системи со

Ф-класа солуција-Течна Хемија.

KX04 - 001D - 00Β

> 260С Специјален тип на Спринклер.

Погодно за Постојани Системи со

Ф-класа солуција-Течна Хемија.

93


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ

Ф-класа солуција-Течна Хемија

MBK10 - FC - PANEL

ПРОТИВПОЖАРЕН ДЕТЕКЦИОНЕН

ПАНЕЛ СО ЕДНА ЗОНА СО ВГРАЕНА

БАТЕРИЈА ,ОПТИЧКА СВЕТИЛКА

КАКО И КОПЧЕ ЗА АКТИВАЦИЈА НА

СИСТЕМОТ

MBK10 - CANCEL - BUTTON

КОПЧЕ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА

СИСТЕМОТ

94


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Geo Fire

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ

Ф-класа солуција-Течна Хемија

MBK10 - FD576

ПОЗИЦИОНЕН ПРЕКИНУВАЧ

MBK10 - PRESS

ПРЕКИНУВАЧ ПОД ПРИТИСОК

95


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

СПЛИНКЕР

K = 8 0 , 6 В И С Е Ч К И

KX04 - 042 - 00

K = 8 0 , 6

K = 8 0 В И С Е Ч К И / И С П РА В Е Н И

Geo Fire

ВИСЕЧКИТЕ СПЛИНКЕРИ

СЕ МОНТИРААТ ПОД

ЦЕВКИТЕ .ИСПРАВЕНИТЕ

СПЛИНКЕРИ СЕ

МОНТИРААТ НАД

ЦЕВКИТЕ.

ИСПРАВЕНИ

ΜΒΚ06 - ST - 68UL

Обложен од Никел 1 / 2

” , 68 0 C,

сертифициран.

KX04 - 001 - 00 Обложен од Никел 1 / 2

”,

68 0 C

Обложен од Никел 1 / 2

” , 68 0 C,

сертифициран.

СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА

96


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

K = 8 0 В И С Е Ч К И

KX04 - 018 - 00

Обложен од Никел, 1 / 2

”,

68 0 C, Рамен

K = 8 0 В И С Е Ч К И

KX04 - 002A - 00

Обложен од Никел 1 / 2

”,

68 0 C, Висок Притисок

K=80 ИСПРАВЕНИ

KX04 - 019 - 00

68 0 C, Обложен од Никел 1 / 2


K = 8 0

В И С Е Ч К И / И С П РА В Е Н И

KX04 - 001A - 00

Обложен од Никел, 1 / 2


93 0 C

K=80,6 ВИСЕЧКИ

MBK12 - SPRINKLER - WHITE

68 0 C, Обложен хромирани 1 / 2


СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА

97


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ВИСЕЧКИТЕ

СПЛИНКЕРИ СЕ

МОНТИРААТ

ПОД ЦЕВКИТЕ

.ИСПРАВЕНИТЕ

СПЛИНКЕРИ СЕ

МОНТИРААТ НАД

ЦЕВКИТЕ.

СПЛИНКЕР

K = 8 0 В И С Е Ч К И / И С П РА В Е Н И

KX04 - 001B - 00

ЗА СКАРИ-ЈАГЛЕН СКАРА ,

ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ГОТВЕЊЕ ВО

ПРОСТОРИИ

KX04 - 013Α - 00Α

В И С Е Ч К И

Geo Fire

Обложен од Никел 1 / 2

”,

141 0 C

Обложен од Никел 1 / 2

”,

182 0 C

СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА

98


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

За електрични скари,скари со јаглен

како и за готвачки простории со високи

температури

ΚΧ04 - 013Α - 00Β

В И С Е Ч К И

1

/ 2

”,

260 0 C

KX04 - 029 - 00

Обложена од Никел отворен

тип на сплинкер 1 / ” 2

K=80 вградлив сплинкер 68 0 C

KX04 - 023 - 00

1

/ 2

”,

Погодни за над таванот

99


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Вградени сплинкери 68 0 C

ΜΒΚ10 - RECESSED

K=80 ЅИДЕН СПРИНКЛЕР 68 0 C

KX04 - 021 - 00

30 x 1,5

KX04 - 007J - 00

(TUV)

ПОКРИВА ПРОСТОР

ОД 9м ДОЛЖИНА И 5м

ШИРИНА

3

/ 4

”,

Никел, 1 / 2


СЕРТИФИЦИРАНИ

според UL / FM

Сплинкер 68С сертифициран

според СЕ(TUV),со сигурносен

вентил и место за манометар за

притисок.

СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА

100


Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

30 x 1,5

KX04 - 022 - 00

Со метална база 68 0 C

НЕЗАВИСЕН 68 0 C

MBK10 - DH80

3

/ 4

”,

Με πιστοποιητικό UL

Покрива простор од 9м должина и 5м

ширина

K=30 ПЕНИЛО 1 / 2


KX15 - FES - ZTP10

K=200

68 0 C

MBK10 - ESFR

3

/ 4

”,

ΕСпецијален Сплинкер кој

с користи во магацини или

други простории со висина до

13м и покривност до9,3 м2

101


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ЗАШТИТНА ОБВИВКА

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ЗА СПЛИНКЕРИ

KX10 - 168A - 00

РОЗЕТНА

MBK12 - ROSETTE - WHITE

ΚX10 -121 - 00

ΚX10 -117 - 00

WP 200 BAR

TP 300 BAR

КОЛЕКТОР - ПОЦИНКУВАН

ΚΧ09 - 003 - 167

За плафонски Противпожарен апарат без

конусно грло или за мрежа за сплинкери.

Розетна за сплинкер, 1/2”

Розетна за сплинкер

Розетна за монтирање на ѕид.

1 1 / 4

” X 1 1

/ 4

” X 3

/ 4


ΚΧ09 - 003 - 167Α 2 ” X 2 ” X 3 / 4


ΚΧ09 - 003 - 167Β 2 1 / 2

” X 2 1

/ 2

” X 3

/ 4


ΚΧ09 - 003 - 167C 3 ” X 3 ” X 3 / 4


102


Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

WP 200 BAR

TP 300 BAR

РЕДУЦИРНА СПОЈКА ЗА КОЛЕКТОР

ΚΧ09 - 003 - 166

1 1 / 4


КОЛЕКТОРИТЕ СЕ ТЕСТИРАНИ НА 300бари ПРИТИСОК

СПОРЕД ОРГАНОТ МИРТЕК С.А

ΚΧ09 - 003 - 166Α 2 ”

ΚΧ09 - 003 - 166Β 2 1 / 2


ΚΧ09 - 003 - 166C 3 ”

WP 200 BAR

TP 300 BAR

КАПА ЗА КОЛЕКТОР-ПОЦИНКУВАНА

ΚΧ09 - 003 - 168

1 1 / 4


ΚΧ09 - 003 - 168Α 2 ”

ΚΧ09 - 003 - 168Β 2 1 / 2


ΚΧ09 - 003 - 168C 3 ”

103


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

WP 200 BAR

TP 300 BAR

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕДУЦИРНА СПОЈКА ЗА КОЛЕКТОР

ΚΧ09 - 003 - 169

1 1 / 4

” - 3

/ 4


ΚΧ09 - 003 - 169Α 2 ” - 1 ”

ΚΧ09 - 003 - 169Β 2 1 / 2

” - 1 1

/ 2


ΚΧ09 - 003 - 169C 3 ” - 2 ”

НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ

KX06 - 082 - 00

WP 200 BAR

TP 300 BAR

ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО

MBK04 - 007 - 45Β

MBK04 - 007 - 45

3

/ 4

” - 3

/ 4

” За постојан систем

IG541/ IG55 / CO2 се инсталира помеѓу

флексибилното црево и колекторот.

Должина 50см 21.78-3/8‘‘(Женски навој на двата

краја)За спојување на вентилот на пилот цилиндерот

со првиот цилиндерски вентил за висок притисок на

постојаниот систем IG541 / IG55 /CO2.

(Заеднички систем од повеќе цилиндри)

Должина 50см -3/8‘‘(Женски навој на двата краја)За

меѓусебно спојување на вентилите на воздушниот

цилиндер со постојаниот систем IG541 / IG55 /CO2.

(Заеднички систем од повеќе цилиндри)

104


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

СПОЈКИ

ΚΧ09 - 003 - 170

3 ”

/ 8 - 3 / 8

”. за поврзување на ЦО2 вентили

со флексибилните црева кои ги поврзуваат

цилиндрите на ЦО2 Стабилниот Систем.

WP 200 BAR

TP 300 BAR

ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА

MBK04 - 007 - 45C

MBK04 - 007 - 45Α

50см должина 21.78,3/4‘‘(Женски навој на

двете страни)За поврзување на цилиндрите

на стабилниот систем одIG 541/ ΙG 55 / CO2 со

колекторот.(Систем на заеднички цилиндри)

50см должина 21.78,1/2‘‘(Женски навој на

двете страни)За поврзување на цилиндрите

на стабилниот систем одIG 541/ ΙG 55 / CO2 со

со системот со мрежните млазници.(Систем

на заеднички цилиндри)

ПОСЛЕ СПЕЦИЈАЛНА

ПОРАЧКА

ФЛЕКСИБИЛНИТЕ

ЦРЕВА СЕ

ПРОИЗВЕДУВААТ

ВО РАЗЛИЧИТИ

ДОЛЖИНИ

ДИХТУНГ

KX10 - 085A - 00

21,7mm (18,6x12,3x1,6mm).Поставен на

излезот на вентилот на цилиндерот од

постојаниот систем ,на спојната точка

од флексибилното црево и конекторот/

мрежата на млазници.

KX10 - 085B - 00

3

/ 8

” (15x6,5x1,5mm). Поставен на

флексибилното црево кое ги поврзува

цилиндрите од постојаниот систем CO2

/ IG 541/ ΙG 55меѓусебно,осигурувајќи ја

конекцијата како безбедна.

KX10 - 085C - 00

1

/ 2

” (19,8x12,5x1,6mm). Поставен на

флексибилното црево кое го поврзува единечниот

цилиндер од постојаниот системCO2 / IG 541/

ΙG 55 со мрежата на млазници,осигуруваајќи ја

конекцијата како безбедна.

105


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

1.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ

НА ТЕЖИНАТА НА ЦИЛИНДРИТЕ

МАКСИМАЛНА НОСИВОСТ 180кг

MBK04 - S - 015MB

MBK04 - S - 013MB

ПРЕФРЛУВАЧКИ ВЕНТИЛИ

MBK04 - SRC - 100

MBK04 - SRC - 150 1 1 / 2


MBK04 - SRC - 200 2 ”

MBK04 - SRC - 250

Вага за цилиндер од стабилен систем со

ПОЛНО/ПРАЗНО индикатор.Адаптерот за

цилиндер е вклучен (MBK04 - S - 016MB)

Анализа на сликата:

1. Вага

2. Прекидач(НЕ е вклучен)

3. Адаптер

Прекидач кој е поставен на

гореспоменатата вага за

електронска контрола на тежината

на постојаниот

систем од CO2 / IG 541 / ΙG 55

(2 дел од горната слика)

За CO2/ IG 541/ IG 55 постојани системи,Се активираат

пневматски или преку електронска табла.

1 ”

2 1 / 2


3.

2.

106


Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

ДРЖАЧИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ЦИЛИНДРИ

МЕТАЛНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА

Електростатска обвивка,пластични навлаки на краевите

како заштита за телото на апаратот.

KX09 - 013 - 37

> Ѕидни држачи за 6кг/лтр ППА.

Вклучен е во кутијата на апаратот.

KX09 - 016 - 02C1

1Κg / 1Lt

KX09 - 013 - 37A

KX09 - 016 - 03D

> Ѕидни држачи за 12кг/9лтр ППА.

Вклучен е во кутијата на апаратот

2Kg / 2Lt

3Κg / 3Lt

KX09 - 016 - 03E

KX09 - 013 - 37B

> Ѕидни држачи за 2кг ЦО2 ППА.

Вклучен се во кутијата на апаратот

6Κg / 6Lt

KX09 - 016 - 78 - NEW

KX09 - 013 - 37C

> Ѕидни држачи за 5кг ЦО2 ППА.

Вклучен е во кутијата на апаратот

ПЛАСТИЧНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА

Ф90 ,За челични и нерѓосувачко челични ППА 1кг/1лтр

ΚΧ09 - 016 - 30C

Ф110 за челични ППА 2кг/2лтр

ΚΧ09 - 016 - 30Α1

Ф105,за ППА од нерѓосувачки челик од 2кг/2лтр

ΚΧ09 - 016 - 30Β1

Ф130, За челични и нерѓосувачко челични ППА 3кг/3лтр

ΚΧ09 - 016 - 33Α

107


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Geo Fire

ЅИДНИ ДРЖАЧИ

ΚΧ09 - 013 - 04E

MBK10 - BRACKET - 12

KX09 - 013 - 06

KX09 - 013 - 21N

ΚΧ10 - 176 - 00

ΜΒΚ02 - DOLPHIN

Држачи со голема јачина за 6кг/6лтр ППА.

Држачи со голема јачина за 12кг/9лтр ППА.

Кружни држачи со голема јачина за

6-12кг/6-9лтр,2-5кгЦО2 ППА

Пластични држачи со голема јачина за 6-12кг/6-9лтр

ППА(Погодни за надворешна употреба кај сурови

невремиња на прЧпокрај море)

Заштитно перниче за ППА.

Се користи кога е поставен ППА

(6-12кг/6-9лтр) на ѕид како заштита помеѓу

апаратот и ѕидот.

ДРЖАЧ - Сигурносен аларм, за ППА со суво

полнење,пенило и ЦО2(потребно е 9волти батерија).

Се активира во случај да ППА биде изваден од

држачот од неовластено лице.Се деактивира кога

овластено лице ке го внесе осигурачот во држачот.

108


Geo Fire

Geo Fire

Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Хромирани

ИНОКСНИ ПОДНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА

ΜΒΚ10 - CHROMEBASE

За противпожарни апарати 6-12кг/6-12/2-5кгЦО2 со ППА знак.

ПОДНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА

KX09 - 016 - 44

За противпожарни апарати 6-12кг/6-12/2-5кгЦО2 со

ППА знак.

ПОДЕН ТИП ЗА ППА ХРОМИРАН

ΜΒΚ10 - SUPPORT - CHROMIUM

За Противпожарен Апарат 6-12кг/6-12лтр/2-5кг ЦО2

ДУПЛИ ПОДЕН ДРЖАЧ ЗА ППА

ΚΧ09 - 016 - 84

За две парчиња Противпожарни апарати, 6-12кг,

6-12лтр,2-5кг ЦО2

109


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ДРЖАЧ ЗА ПИЛОТ ЦИЛИНДЕР

КАЈ ПОСТОЈАН СИСТЕМ

KX09 - 016 - 48

ПОЈАЧАНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА

Галванизираани држачи со внатрешни заштитни перничиња.

Подесувачка ширина која одговара за различни капацитети.

Електростатски заштитено.Погодно за употреба кај камиони или

на ѕид.Добар избор за апаратите кај стабилните системи со суво

полнење-пенило.

Geo Fire

ΚΧ09 - 016 - 20Β

ΚΧ09 - 016 - 18Β

ПОДЕН ДРЖАЧ ЗА ППА

ΚΧ09 - 016 - 45

За Противпожарен Апарат 6-12кг/6-9лтр/2-5кгЦО2

Метален држач за пилот цилиндер кај постојан

систем со внатрешен заштитен слој,електростатски

премачкан.

6 Kg / 6Lt / 5Kg CO 2

12Kg / 9Lt

Geo Fire

110


Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

ДРЖАЧИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Метални држачи со внатрешна постава и нерѓосувачки штрафови.

Електростатски обоени. За хоринзонтална и вертикална инсталација.

KX09 - 016 - 48C

6 Kg

ΚΧ09 - 016 - 48D

12Kg

ΚΧ09 - 016 - 08A

6Kg

СИГУРНОСЕН ПОЈАС Е ВКЛУЧЕН

ΚΧ09 - 016 - 08B

12Kg

СИГУРНОСЕН ПОЈАС Е ВКЛУЧЕН

111


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ДРЖАЧ ЗА ЦИЛИНДЕР

За постојан систем од CO2kg/IG541/IG55 ,Внатрешно обложен со пластика за појако

прицврстување и заштита на цилиндерот.Нерѓосувачки пеперутка штрафови за брза и лесна

монтажа.Електростатски обоени.

KX09 - 016 - 47

Цилиндер 16Lt

KX09 - 016 - 46 Цилиндер 40 - 50Lt

KX09 - 016 - 46A Цилиндер 60 - 80Lt

KX11 - ACE - ADB

Подесувачки.

Држачи по должина со навртка и завртка за автоматски плафонски ППА.

Мин. должина 90см - максим. Должина 150см.

112


Geo Fire

Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

ЗАШТИТНИ КУТИИ ЗА ППА

ΚΧ06 - 090 - 00

Пластична заштитна кутија за 1кг/1лтр со

дополнително место за противпожарно

ќебе 90х90(MBK04-CT9090,не е вклучено)

Димензии на кутијата:26х18см

ΚΧ06 - 090A - 00

1Kg / 1Lt

Пластична транспортна-заштитна кутија

за 1-2кг/1-2лтр ППА.

Димензија на кутијата: 33х14

ΜΒΚ08 - R - RR2M

2Kg / 2Lt

KX - TH02 - 03 - 00

Пластична заштитна кутија за 6-9-12кг/6-9лтр

(Погодно за камиони,цистерни,автобуси,итн)

СО заштитна гума како и со појаси за ППА се

вклучени.

Димензии:83х31х26.3см

MBK10 - TH02 - 04

Дупла пластична кутија

за две парчиња на противпожарни

апарати 6кг прашок и 2кгЦО2(погодни за

автобуси,камиони,итн)

Димензии:71,5х54х27см

113


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ЗАШТИТНИ КУТИИ ЗА ППА

Заштитна ктија за ППА од полиестер.

Погодна за надворешна употреба и екстремни

временски услови,на пр:покрај море

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S1

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S2

ПОТПОРНИ АПАРАТИ

6Kg / 6Lt за противпожарни апарати со

дијаметар 18cm

ΜΒΚ03 - SUPPAF

12Kg / 9Lt за противпожарни апарати со

дијаметар 20cm

MBK03 - SUPPAT

6Kg / 6Lt

ДИМЕНЗИИ: 28x65x22,5 cm

12Kg / 9Lt

ДИМЕНЗИИ: 30x75x22,5 cm

FIRE

EXTINGUISHER

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

FIRE

EXTINGUISHER

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Метални потпорни држачи, со кука за прицврстување на двата појаси (кои не се

вклучени)за монтирање на ППА внатре во заштитната кутија(MBK02-TR12/T) Исто

така се користат како посебни држачи за ППА.

114


Geo Fire

ДРВЕНА КУТИЈА ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

MBK10-WOODENCASE

6Kg / 6Lt

115


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

ПОЈАС ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

KX09 - 006 - 100

РАСТЕГЛИВИ ЦРНИ НИЗИ

KX06 - 090A - 130

НАЈЛОНСКИ ЗАШТИТНИ ФУТРОЛИ

ΚΧ - TH08 - 01

Растеглива црна низа за заштитни кутии.

Најлонска заштитна футрола

со голема јачина и водоотпорна за

надворешно поставување на ППА.

6Κg / 6Lt / 2Kg CO 2

ΚΧ - TH08 - 01A 12Κg / 9Lt / 5Kg CO 2

Најлонска заштитна футрола со голема јачина и

водоотпорна за надворешно поставување на ППА.

KX - TH08 - 02

KX - TH08 - 02A

За 6-12кг / 6-9лтр

Се монтираат на металните потпорни држачи

(MBK03-SUPPAF / MBK03-SUPPAT страна 108)

25Κg / 25Lt

50Κg / 50Lt

116


Geo Fire

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

КОЛИЧКА ЗА ЦО2 ОД 10кг ППА

10Kg CO 2

ΚΧ11 - 542 - Α3

1парче во пакување+потребна компонента за 10кг ЦО2.

25-30Kg CO 2

KX11 - 547 - A3

1парче во пакување+потребна компонента за 30кг ЦО2.

40-60Kg CO 2

KX11 - 550 - A3

1парче во пакување+потребна компонента за 45кг ЦО2.

MBK 08 - KX - WHEELS KIT

Сервицен сет за колички за ЦО2

(тркала-резервни делови)

НОВ!

ПОДОБРЕН И ПОЈАЧАН ТИП!

СПОРЕД ΕΝ 1866

117


ПРОТИВПОЖАРНИ СУПСТАНЦИ И

ТЕЧНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР


ПРОТИВПОЖАРНИ

СУПСТАНЦИ


ПРОТИВПОЖАРНИ СУПСТАНЦИ

ПРОТИВПОЖАРНИ СУПСТАНЦИ

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register

Вреќа од 1.000кг

ΚΧ10 - 315Α - 00B

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register

MBK - ABC40 - 1000

Противпожарен прашок

Англиско производство,isocomp,

АБЦ 40%

Вреќа од 1.000кг

ΚΧ10 - 315Α - ABC85

> Противпожарен прашок АБЦ85% специјално

запечатен во картонска кутија за подобро

пакување.

- Картонска кутија од 25кг

СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА-ДОСТАПНА НА БАРАЊЕ

ПРОТИВПОЖАРЕН ПРАШОК

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register

MBK11 - SZ - ABC40

> Противпожарен прашок АБЦ40% специјално

запечатен во картонска кутија за подобро

пакување.

Картонска кутија од 25кг.

ΑΒC 85% EN615 Lloyd’s Register

После специјално барање нашата компанија е во можност да ви

обезбеди специјален противпожарен прашок за пожари од Д-типот.

Погодно за метали како Содиум,Магнезиум,Титаниум,алуминиум,

Зироциниум(Не литиум)

погодно за:

> Фармацевтски индустрии

> Индустрии за вештачки ѓубрива

> Хемиски индустрии

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register

MBK - ABC40

Вреќа од 25кг

ΒCE 20%

MBK11 - SZ - BC20

> Противпожарен прашок БЦ20% специјално

запечатен во картонска кутија за подобро

пакување.

- Картонска кутија од 25кг

120


Geo Fire

И ТЕЧНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР

EN1568 - 3 & EN1568 - 4

ПРОТИВПОЖАРНА ПЕНА АФФФ 6%

Противпожарна пена 716(6%),произведено во ОК.

MBK08 - AF716 - 25

Канистер од 25лтр

MBK08 - AF716 - 200

Канистер од 200лтр

Противпожарна пена AΦΦΦ,пенило 916(6%)

MBK09 - AF916 - 25

Канистер од 25лтр

MBK08 - AF916 - 200

Канистер од 200лтр

EN1568 - 3 & EN1568 - 4

ПРОТИВПОЖАРНА ПЕНА АФФФ 3%

противпожарна пена

713(3%),Произведено во ОК.

MBK05 - AF713 - 25

Канистер од 25лтр

MBK05 - AF713 - 200

Канистер од 200лтр

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА, “ТЕЧНА ХЕМИЈА“

> Канистер од 25лтр

MBK07 - F - CLASS - 25

ΜΒΚ08 - F - CLASS - 200

погодно за пожари од Ф класа зејтини,масла исто и за пожари од

А-класа(тврди материи).

Број на одобрување Α.Π.Σ. 56404_Φ.701.6, 9 ноември 2009

> Канистер од 200лтр

ТЕЧНОСТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР

> Канистер од 20лтр

ΜΒΚ04 - 001

Течно средство

за гаснење со

Аналитички

извештај

(цена по

канистер)

[ ]

Нашата компанија исто така може

да обезбеди течно средство за

гаснење на пожари од метали и

дрвени површини кои се одобрени од

противпожарната бригада.

покриеност 300-350gr/m 2

121


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА,

СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ, ЦРЕВА,

СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

П РА З Н И Х И Д РА Н Т И З А Ц Р Е ВО И СТА Н И Ц И З А А Л АТ

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

700 x 630 x 180 mm

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

700 x 630 x 180 mm

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

700 x 630 x 180 mm

Дебелина на лимот: 1,5mm [

Geo Fire

MBK05 - FC - BIG

Хидрант за црево со тркало.

Електростатски офарбано рал3000,

УВ- заштита со налепница.

ΚΧ06 - 002W4 - 00A

Хидрант за црево со тркало.

Електростатски офарбано рал3000,УВ-заштита

со налепница.

Geo Fire

KX06 - 002W4 - 00C

Галванизиран Хидрант за црево со

тркало.

Електростатски офарбано рал3000,УВ-заштита со

налепница.

]

СИТЕ ХИДРАНТИ И АЛАТНИ

СТАНИЦИ СЕ СПАКУВАНИ ВО

КАРТОНСКА КУТИЈА

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А

124


Geo Fire

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

MBK07 - TN - REEL - PGL

Хидрант за црево со тркало со транспарентно

плексиглас прозорче.

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

700 x 630 x 180 mm

Електростатски офарбано рал3000-УВ-Заштита

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА

СО СПЕЦИЈАЛНИ

ДИМЕНЗИИ СЕ

ДОСТАПНИ ПОСЛЕ

СПЕЦИЈАЛНА

НАРАЧКА

MBK07 - TN - REEL - EXT

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

Хидрант за црево со тркало со одвоена преграда

за противпожарен апарат(Дупла преграда)

Hλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection

Με Μεταξοτυπία.

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

630 x 1000 x 180 mm

Хидрант за црево со тркало од нерѓосувачки челик со НЧ тркало.

Вратата се отвара со едноставно притискање на НЧ копчето.

ΙΝΟΧ 316

KX06 - 002W6 - 00B

ΙΝΟΧ 304

KX06 - 002W6 - 00

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

700 x 630 x 185 mm

нерѓосувачки сјаен челик

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И

125


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

П РА З Н И Х И Д РА Н Т И З А Ц Р Е ВО И СТА Н И Ц И З А А Л АТ

FIRE HOSE CABINET

W I T H WAT E R H O S E

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm

FIRE HOSE CABINET

W I T H WAT E R H O S E

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm

FIRE HOSE CABINET

W I T H WAT E R H O S E

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm

FIRE HOSE C A B I N E T

W I T H WAT E R H O S E

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm

MBK05 - FC - SMALL

Хидрант за црево со кука

Електростатски офарбано

рал3000.

УВ-заштита.

MBK11 - H - SMALL

Хидрант за црево со кука.

Нов специјален отпорен слој.

УВ-заштита.

Geo Fire

ΚΧ06 - 002W9 - 00

Хидрант за црево со кука.

(Дебелина на лимот 0.9мм)

Електростатски офарбано рал3000.

УВ-заштита-Со налепница

Галванизиран

ΜΒΚ10 - SLOPE

Хидрант за црево со кука.

(Дебелина на лимот 0.9мм)

Електростатски офарбано рал3000.

УВ-заштита-Со налепница и истакнат

покрив.

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А

126


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

Сјаен од нерѓосувачки челик 316

ΚΧ06 - 002W2 - 00Α

Geo Fire

Хидрант за црево со кука од нерѓосувачки

челик.

Вратата се отвара со едноставно притискање на

НЧ копчето.

Сјаен од нерѓосувачки челик 304

ΚΧ06 - 002W2 - 00

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm

Хидрант за црево со кука од нерѓосувачки

челик.

Вратата се отвара со едноставно притискање на

НЧ копчето.

KX15 - TH02 - 09

FIRE HOSE CABINET

Полиестерски хидрант за црево со кука.

Погоден за екстремни временски услови(на пр.

блиску до море)

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 420 x 420 x 210 mm

KX15 - H0SEC - S2

FIRE HOSE CABINET

Полиестерски хидрант за црево со кука.

Погоден за екстремни временски услови(на пр.

блиску до море)

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 573 x 573 x 210 mm

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И

127


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

П РА З Н И Х И Д РА Н Т И З А Ц Р Е ВО И СТА Н И Ц И З А А Л АТ

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 520 x 450 x 195 mm

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 520 x 450 x 195 mm

ΜΒΚ02 - PK45 - BL

PVC Хидрант за црево со транспарентно сигурносно

кршлива врата,адаптер за надземен вентил и

сигурносна мрежа за црево.

СЕРТИФИЦИРАНО СПОРЕД EN671-2:2001 (UNI45)

РЕЗЕРВНОТО СТАКЛО Е ДОСТАПНО

ПОСЛЕ НАРАЧКАТА

MBK02 - PK45 - RF

PVC Хидрант за црево со транспарентно сигурносно

кршлива врата,адаптер за надземен вентил и

сигурносна мрежа за црево.

СЕРТИФИЦИРАНО СПОРЕД EN671-2:2001 (UNI45)

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А

128


Geo Fire

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

ΜΒΚ05 - FS - STATION

FIRE ΤΟΟL STATION

Противпожарна станица за алат со 4 куки за алат.

Електростатски офарбано

рал3000.

УВ заштита-Со пластифицирана

налепница

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm

KX06 - 002W8 - 00A

FIRE ΤΟΟL STATION

Противпожарна станица за алат со две

прегради,погодна за поголеми алати и апарати

за дишење.

Електростатски офарбано рал3000.

УВ заштита-Со пластифицирана налепница

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm

ΙΝΟΧ 304

KX06 - 002W8 - 00B

Противпожарна станица за алат од

нерѓосувачки челик со две прегради,погодна за

поголеми алати и апарати за дишење.

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И

129


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

КОМПЛЕТЕН ХИДРАНТ ЗА ЦРЕВО И СТАНИЦА ЗА АЛАТ

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm

Комплетен хидрант за црево со тркало (MBK05 - FC - BIG),

со 1 3 / 4

” 8 бара / 15 бара Противпожарно црево

врзано со жица и заштитни гумици.

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со

регулација (KX07-060A-00).

НЕ СОСТАВЕНИ

> 1 3 / 4

” 8 бари ELOT според 14811-1

> 1 3 / 4

” 15 бари EN 14540

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА

> 1 3 / 4

” 8 бари ELOT според 14811-1

> 1 3 / 4

” 15 бари EN 14540

Комплетен хидрант за црево со тркало (ΚΧ06 - 002W4 - 00A), со

1 3 / 4

’’ 8 бара / 15 бара Противпожарно црево врзано со жица од

нерѓосувачки челик и заштитни гумици.

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со регулација

(KX07-060A-00).

НЕ СОСТАВЕНИ

> 1 3 / 4

” 8 бари ΕΛΟΤ според 14811 - 1

> 1 3 / 4

” 15 бари EN 14540

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА

> 1 3 / 4

” 8 бари ΕΛΟΤ според 14811 - 1

> 1 3 / 4

” 15 бари EN 14540

Комплетен хидрант за црево со тркало (KX05-002W4-00A), со

2’’ 8 бара / 15 бара Противпожарно црево врзано со жица од

нерѓосувачки челик и заштитни гумици.

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со регулација

(KX07-060A-00).

НЕ СОСТАВЕНИ

> 2” 8 бари

> 2” 15 бари ΕΝ 14540

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА

> 2” 8 бари

> 2” 15 бари ΕΝ 14540

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А

130


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

Комплетен хидрант за црево со тркало (MBK05-FC-BIG), со 2’’ 8 бара / 15 бара

Противпожарно црево врзано со жица од нерѓосувачки челик и заштитни гумици.

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со регулација (KX07-060A-00).

НЕ СОСТАВЕНИ

> 2” 8 бари

> 2” 15 бари ΕΝ 14540

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА

> 2” 8 бари

> 2” 15 бари ΕΝ 14540

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm

F I R E H O S E C A B I N E T

W I T H WAT E R H O S E

Хидрант за црево со кука (ΚΧ06 - 002W9 - 00), Црвено црево за вода 1/2’’

15м,НОВ ТИП на пластична млазница за вода со подесување

1

/ 2

’’- (MBK07 - UT - ADJ12), соодветна спојка и пар на поцинкувани стеги.

Не се поврзани но сите компоненти се вклучени.

Електростатски обоено RAL 3000.

UV заштита-Со пластифицирана налепница

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm

Хидрант за црево со кука (MBK05 - FC - SMALL), Црвено црево за вода

1/2’’ 15м,НОВ ТИП на пластична млазница за вода со подесување 1 / 2

’’-

(MBK07 - UT - ADJ12), соодветна спојка и пар на поцинкувани стеги.

F I R E H O S E C A B I N E T

W I T H WAT E R H O S E

Електростатски обоено RAL 3000.

UV заштита-Со пластифицирана налепница

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140mm

Хидрант за црево со кука (MBK05 - H - SMALL) , Црвено црево за вода

1

/ 2

’’ 15м,НОВ ТИП на пластична млазница за вода со подесување 1 / 2

’’-

(MBK07 - UT - ADJ12),соодветна спојка и пар на поцинкувани стеги.

F I R E H O S E C A B I N E T

W I T H WAT E R H O S E

Нов специјален отпорен слој

UV заштита-Со пластифицирана налепница

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И

131


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

КОМПЛЕТНИ СТАНИЦИ ЗА АЛАТ

FIRE ΤΟΟL STATION

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm

FIRE ΤΟΟL STATION

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 800 x 700 x 180mm

Комплетна станица за алат-ТИП А

(MBK05-FS-STATION)

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скепар,с

екира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х 0.90м

и две батериски ламби.

Комплетна станица за алат-ТИП Б

(MBK05-FS-STATION)

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скеп

ар,секира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х

0.90м и две батериски ламби.Еден апарат за

дишење 15минутен,2шлема и две маски за

пола лице со филтри.

Електростатски обоено RAL 3000.

UV заштита-Со пластифицирана

налепница.

Комплетна станица за алат-ТИП А

(kx06-002w8-00A)

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скеп

ар,секира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х

0.90м и две батериски ламби.

Комплетна станица за алат-ТИП Б

(kx06-002w8-00A)

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скеп

ар,секира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х

0.90м и две батериски ламби.Еден апарат за

дишење 15минутен,2шлема и две маски за

пола лице со филтри.

Електростатски обоено RAL 3000.

UV заштита-Со пластифицирана

налепница

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А

132


Geo Fire

Geo Fire

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

ΜΒΚ10 - SJC - 09A

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

760 x 760 x 240mm

Дупли хидрант за црево-комплетно со црево

од 3 / 4

’’(30м)

ΒSI / EN671, BSI / EN694

ΜΒΚ10 - SJC - 02C

Комплетен хидрант за црево-опремен со црево

3

/ 4

’’(30м)и млазница.

ΒSI / EN671, BSI / EN694

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

1400 x 700 x 300 mm

ΜΒΚ10 - SJC - 02D

Комплетен хидрант за црево-опремен со

црево 1’’(30м)и млазница.

ΒSI / EN671, BSI / EN694

ΜΒΚ10 - SJC - 09B

Дупли хидрант за црево-комплетно со црево

од 1’’(30м)

ΒSI / EN671, BSI / EN694

СПЕЦИАЛНО ДИМЕНЗИРАНИ

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА

(СЕРТИФИЦИРАНИ СПОРЕД

ЕС-ЕN) ДОСТАПНИ СЕ

ПОСЛЕ БАРАЊЕ ВО

СЛЕДНИВЕ ДИМЕНЗИИ.

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

840 x 840 x 300mm

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):

1500 x 780 x 250 mm

760 x 230 x 720 mm

680 x 230 x 680 mm

1030 x 230 x 720 mm

840 x 300 x 840 mm

780 x 230 x 780 mm

133


КАБИНЕТИ ЗА ЦРЕВА-МАКАРА ЗА ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

ΜΒΚ06 - ΤD - REEL

Резервна макара за црево,со подвижен

зглоб монтиран на вертикална површина.

ΜΒΚ10 - SJR - 01B

Ѕиден рачно придвижувачка макара за

црево со противпожарно црево од 1.3’’- 30м

спремно за употреба.

& EN671-1:2000

ΜΒΚ10 - SJR - 02A

ΜΒΚ10 - SJR - 02Β

Ѕиден фиксен рачен (без придввижување)

макара за црево со противпожарно црево

3/4’’-30м.Достапно исто така и со 1’’- 30м.

Спремно за употреба

& EN671-1:2000

Geo Fire

> 3/4”

> 1”

134


Geo Fire

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

Geo Fire

ΜΒΚ10 - SJR - 05A

ΜΒΚ10 - SJR - 05B

> 3/4”

> 1”

Ѕидна автоматска Обложен хромирани

макара за црево со придвижувачки зглоб со

враден манометар и црево 3 / 4

’’- 30м. Достапно

и со 1’’- 30м.Спремно за употреба.

ΜΒΚ10 - SJR - 06A

ΜΒΚ10 - SJR - 06C

> 3/4”

> 1”

Ѕидна автоматска макара за црево со

придвижувачки зглоб со враден манометар

и црево 3 / 4

’’- 30м. Достапно и со 1’’- 30м.

Спремно за употреба.

& EN671-1:2000

ΜΒΚ10 - SJR - 04B

ΜΒΚ10 - SJR - 04C

> 3/4”

> 1”

Ѕидна мануелна макара за црево со

придвижувачки зглоб со црево 3/4’’- 30м.

Достапно и со 1’-30м. Спремно за употреба.

ΜΒΚ10 - SJR - 07A

ΜΒΚ10 - SJR - 07C

> 3/4”

> 1”

Ѕидна автоматска макара за црево со

придвижувачки зглоб со враден манометар

и црево 3 / 4

’’- 30м. Достапно и со 1’’- 30м.

Спремно за употреба.

& EN671-1:2000

135


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

ΜΒΚ05 - PL - 15

Црвено црево за вода 1 / 2

”, 15m

ΜΒΚ08 - UT - 34 HOSE

Црвено црево за вода 3 / 4

”, 15m

Geo Fire

EN694

ΚΧ - HLC - HOSE2

Црево за вода 3 / 4

’’,за ѕидни макари со црево

WP 16 BAR

EN694

KX - HLC - HOSE1

Црево за вода 1’’,за ѕидни макари со црево

WP 16 BAR

ΚΧ14 - 501 - Β2

Црево за вода 1 / 2

’’, 20м , 8 бара, со гумирана

внатрешност.

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о

136


Geo Fire

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

ВРЗАНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО

ВРЗАНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО СО ЖИЦА ОД НЕРЃОСУВАЧКИ

ЧЕЛИК И ЗАШТИТНИ ГУМИ .

ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА СО ВИСОК КВАЛИТЕТ,ТИПОТ НА

СЕРТИФИКАТОТ Е НАПИШАН НА САМОТО ЦРЕВО.

MED 96/98 /EC DIN 14811

[ ]

СЕКОЕ СЕРТИФИЦИРАНО ЦРЕВО Е

СПАКУВАНО ВО БЕЛА КАРТОНСКА КУТИЈА

GL EN 14540:2004 AI:2007

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M1 1” 8bar 20m

ΜΒΚ07 - EL - 8B30M1

1” 8 bar 30m

ΜΒΚ08 - EL - 16B20M1 1” 16 bar 20m

MBK07 - DIN - HS20 - 1 - 25

1” 16 bar κόκκινη 25m DIN 14811

MBK07- EL - 16B25M1

1” 16 bar κόκκινη 25m

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M1

1” 16 bar 30m

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M112

1 1 / 2

” 8 bar 20m

ΜΒΚ10 - EL - 16B30M112

1 1 / 2

” 15 bar 30m EN 14540

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M134

1 3 / 4

” 8 bar 15m ELOT DIN 14811

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о

137


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M134

ΜΒΚ07 - BD - 8B30M134

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M134

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M134

1 3 / 4

” 15 bar 25m ΕΝ 14540

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M134

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M2

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M2

ΜΒΚ10 - BD - 8B30M2

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M2

ΜΒΚ07 - BD - 16B25M2

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M212

ΜΒΚ07 - EL - 16B20M212

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M212

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M212

[ ]

СЕКОЕ СЕРТИФИЦИРАНО ЦРЕВО Е

СПАКУВАНО ВО БЕЛА КАРТОНСКА КУТИЈА

1 3 / 4

” 8 bar 20m ELOT DIN 14811

1 3 / 4

” 8 bar 30m ELOT DIN 14811

1 3 / 4

” 15 bar 20m ΕΝ 14540

1 3 / 4

” 15 bar 30m ΕΝ 14540

2” 8 bar 15m

2” 8 bar 20m

2” 8 bar 30m

2” 15 bar 20m ΕΝ 14540

2” 15 bar 25m ΕΝ 14540

2 1 / 2

” 8bar 20m

2 1 / 2

” 16 bar 20m

2 1 / 2

” 16 bar 25m

2 1 / 2

” 16 bar 30m

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о

138


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА

Заштитна гума

ΜΒΚ07 - UT - PS1

1 ”

KX08 - 006A - 98B

1 1 / 2


KX08 - 006A - 98 1 3 / 4


KX08 - 006A - 98C

KX08 - 006A - 98A 2 1 / 2


2”

Заштитни гумици за црево.Поставени се

на местото каде е врзано црево со цел за

заштита на корисникот од повреди.

KX08 - 006A - 98D

3”

Противпожарни црева

UL/FM

Сертифицирано противпожарно црево,20м,со внатрешен

слој на синтетика,Одлични перформанси при ниски

температури.надворешен слој од плетено платно за

дополнителна јачина.

Типот на сертификатот е испишан на цревото.

Тестирано едно по едно!!!

KX19 - 002 - 00

1 1 / 2

” 14bar UL LISTED 410gr/m

KX14 - 506 - AH3 - 20FM

1 3 / 4

” 8bar FM APPROVED 150gr/m

KX14 - 506 - AH4 - 20FM

2” 8 bar FM APPROVED 180gr/m

ΚΧ19 - 002Β - 00

2 1 / 2

” 14bar UL LISTED 475gr/m

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о

139


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

ΚΧ14 - 501 - Α1

ΚΧ14 - 501 - Α2 1 1 / 2

” 100gr/m

ΚΧ14 - 501 - Α3

ΚΧ14 - 501 - Α4

ΚΧ14 - 501 - Α5

1” 80gr/m

1 3 / 4

” 130gr/m ΕΛΟΤ DIN 14811-1

2” 145gr/m

2 1 / 2

” 150gr/m

ΚΧ14 - 501 - Α6 3” 280gr/m

Противпожарно црево WP 8 bar, 20 ΜΕΤΡΩΝ

TP 24 bar, BP ≥50 bar

Плетена платнен слој како превенција од повреди на цревото.

Максимална анага и нулта деформација на цревото.Нови оптимистички

перформанси на внатрешната облога со напредни спецификации.

Голема јачина при растегливост.

Дебелина 0,4 ± 0,003мм,потенко во однос на другите

црева,комбинирани нови механички својства како реултат на

преработката на рециклирана пластика.

ТЕСТИРАНО едно по едно!!!

[ ]

ПОБАРАЈТЕ КАТАЛОГ СО ПРИМЕРОЦИ

ОД ЦРЕВАТА ОД ВАШИОТ УВОЗНИК

ГУМИРАНА ВНАТРЕШНОСТ

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о

140


Geo Fire

ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

Противпожарно црево WP 8 bar, 30 ΜΕΤΡΩΝ

TP 24 bar, BP ≥50 bar

[ ]

ПО СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА

ПРОТИВПОЖАРНИТР ЦРЕВА СЕ СЕЧАТ НА

ДВЕ ПАРЧИЊА ОД ПО 15м.

ΚΧ14 - 501 - Α1 - 30 1” 80gr/m

ΚΧ14 - 501 - Α3 - 30

1 3 / 4

” 130gr/m ΕΛΟΤ DIN 14811-1

ΚΧ14 - 501 - Α4 - 30 2’’ 145gr/m

ГУМИРАНА

ВНАТРЕШНОСТ

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о

141


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

MBK07 - EL - 16B1” - 20

MBK07 - EL - 16B1” - 25

MBK07 - EL - 16B1” - 30

MBK07 - EL - 16B112 - 30

MBK10 - EL - 15B112 - 20 - MED

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 20

Противпожарно црево WP 15/16 bar

TP 48 bar, BP ≥50 bar

Нов оптимизиран внатрешен слој со напредни својства како на

пр.отпорност при растегнување и превиткување.

[ ]

СЕКОЕ СЕРТИФИЦИРАНО ЦРЕВО Е ВО БЕЛА

КАРТОНСКА КУТИЈА

1” 20m 100gr/m

1” 25m 100gr/m, црвена!

1” 30m 100gr/m

1 1 / 2

” 30m 175gr/m EN 14540

1 1 / 2

” 20m 175gr/m EN 14540, MED / SOLAS

1 3 / 4

” 20m 180gr/m EN 14540

Geo Fire

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о

142


ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ΚΧ14 - 504 - ΑΗ3 - 20 ΜΕD

1 3 / 4

” 20m 180gr/m EN 14540, MED / SOLAS

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 25

1 3 / 4

” 25m 180gr/m EN 14540

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 30

1 3 / 4

” 30m 180gr/m EN 14540

MBK10 - EL - 15B2 - 20 MED

2” 20m 230gr/m EN 14540, MED / SOLAS

KX14 - 506 - AH4 - 20

2” 20m 230gr/m EN 14540

KX14 - 506 - AH4 - 25

2” 25m 230gr/m EN 14540

KX14 - 506 - AH4 - 30

2” 30m 230gr/m EN 14540

KX14 - 506 - AH5 - 20

2 1 / 2

” 20m 310gr/m

MBK10 - EL - 15B212 - 20 MED

2 1 / 2

20m 310gr/m EN 14540, MED / SOLAS

KX14 - 506 - AH5 - 25

2 1 / 2

” 25m 310gr/m

KX14 - 506 - AH5 - 30

2 1 / 2

” 30m 310gr/m

ΚΧ14 - C14 - 7520

3” 20m 420gr/m

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о

143


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

СПЕЦИЈАЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ПРОТИВПОЖАРНО ШУМСКО ЦРЕВО

Шумското црево е со мала тежина еднослојно обложен со 100% растеглив

полиестер со ТПУ еластомер.Оптималниот третман значително ја зголемува отпорноста

од кинење,температури,и отпорноста на огин додека практично ја исфрла водата.Кога се

користи,шумското црево е заштитено од влага и не е потребно сушење.Неговиот тенок слој

е специјално направен да му ја зголеми трајноста,намалено триење кога се развлекува,и

отпорност од озон,временски услови,влага,и од нормално триење.Неговата полиестерска

внатрешност овоможува многу поголема отпорност на кинење,влага,бензини,како и

стареење споредено со останатите гумени црева,а и голем придонес е и тежината што

го прави многу компактен.Лента со кнотрастна боја на целата должина на цревото може

да биде проткаена за време на производството.Ова црево се сретнува со препораките на

NFPA за пумпни панели,шумски пожари заштита од шумски пожари.Поради неговата ласна

тежина и карактеристики ова црево не го препорачуваме за перење или во градежништво

плантажи или погони.

MBK09 - EL - 21FOR - 25

ОГНОТПОРНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО ’’ДУЗ’’

Долготрајното црево-ДУЗ е 3-пати гумирано противпожарно црево со посебно и

независно произведени обвивката и внатрешниот слој и со дупло вулканизирање на

целото црево со голема моќ на растегливост појачано со полиестер за максимална

трајност и флексибилност.Ребрастата прекривка од гума ја зголемува отпорноста на

оштетување,овозможува долг сервисен век,и тенкиот појачан слој овозможува отпорност

на дупчење.Мазниот дел овозможува доведување до минимум на абење и тој е еден од

најдобрите.Цревото останува флексибилно и на температури до -5°F (-20°C) отпорно е

на озон,оксидација,и на повеќето хемиски или бензиски деривати.

Различнот однос ПВЦ резултира со различни својства.Ова црево е произведено според

BS6391 стандардот.

• Дотур на вода кај машини за наводнување.

• Дотур на течни ѓубрива.(типови на кал)

• Земјоделски наводнувања

• Црево за дотур

• Инсталирање во високо оштетувачки услови

• Преден и страничен зглоб

• Општински противпожарни

• Индустриски противпожарни

• Воени и морнарички противпожарни

• Наводнувачки сектори

KX14 - 506 - 134DUZ - 20

KX14 - 506 - 2DUZ - 20

Geo Fire

WP 8bar

ПЛАСТИЧНО ПРОТИВПОЖАРНО

ЦРЕВО(ПВЦ) 8 БАРА

NBR / PVC ЦРЕВО ПОГОДНО ЗА хЕМИСКИ ИНДУСТРИИ И

РАФИНЕРИИ.

MBK09 - EL - 134PVC8

MBK09 - EL - 2PVC8

1 ” 21bar црвена 25m

1 3 / 4

17bar црвена 20m

2 ” 17bar црвена 20m

1 3 / 4

8bar 20m

2 ” 8bar 20m

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о

144


Geo Fire

ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ПЛАСТИЧНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО 16 БАРА, 20М, ТП

48бари,БП над50бар

NBR / PVC Jacket

Погодно за рафинерии и хемиски индустрии.

MBK07 - EL - 134PVC

1 3 / 4


MBK07 - EL - 2PVC

MBK12 - EL - 212PVC

2”

2 1 / 2


ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО - SEMIRIGID

MBK10 - SEMIRIGID - 1 - 30

1” 15 Bar, црвена, 30m

Специјално црево погодно за противпожарни возила,

камиони и ѕидни макари со црева.

MBK07 - EF - BINDING

Рачна машина за врзување на црева со спојки користејќи

галванизирана жица.Погодно од 1’’ до 4’’ црева.Се состои од два

дела: Делот за цревото и делот за вжицата.

Исто така погодно за користење во морнарицата за користење на

брод.

морнари

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о

145


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

Д - ТИП НА СТЕГА

ΚΧ10 - 091Β - 00

ΚΧ10 - 091C - 00

ΚΧ10 - 091D - 00

ΚΧ10 - 091E - 00

ΚΧ10 - 091F - 00

ΚΧ10 - 091G - 00

ПОЦИНКУВАНА СТЕГА

ΚΧ10 - 091Α - 00Α

ΚΧ10 - 091B - 00Α

ΚΧ10 - 091C - 00Α

ΚΧ10 - 091D - 00A

ΚΧ10 - 091E - 00A

ΚΧ10 - 091F - 00A

ΚΧ10 - 091G - 00A 3”

1”

1 1 / 2


1 3 / 4


2”

2 1 / 2


3”

1

/ 2


1”

1 1 / 2


1 3 / 4


2”

2 1 / 2


Месингана стега17мм за

прицврстување на спојката со

цревото.

τέλεια Προσαρμογή του Σφικτήρα στην Ουρά του Ρακόρ για Ιδανικό Δέσιμο του Πυροσβεστικού Σωλήνα!

146


Geo Fire

СПОЈКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

СПОЈКА ЗА ЧЕШМА

ΚΧ09 - 003 - 221

1

/ 2

” Спојка прилагодена за црево за вода на малиот

хидрант за прицврстување на цревото

СЕРТИФИЦИРАНИ

АЛУМИНИУМСКИ СПОЈКИ

MBK07 - DIN - ST1F

DIN 14306 1” стабилна

MBK07 - DIN - ST1M

DIN 14301 1’’ потисна

ΜΒΚ07 - DIN - ST134M

NEN 1 3 / 4

” потисна

ΜΒΚ07 - DIN - ST2F

DIN 14307 1 3 / 4

” - 2’’ стабилна

ΜΒΚ07 - DIN - ST2M

DIN 14321 2’’ потисна

ΜΒΚ07 - NEN - ST212F

NEN 2 1 / 2

’’ стабилна

ΜΒΚ07 - NEN - ST212M

NEN 2 1 / 2

’’ потисна

MBK07 - DIN - ST3F

DIN 14308 3’’ стабилна ( 2 1 / 2

’’ ΒSP )

MBK07 - DIN - ST3M

DIN 14332 3’’ потисна

147


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

TS 50 BAR

АЛУМИНИУМСКИ СПОЈКИ

Произведен од чист сјаен алуминиум(не рециклиран)

> СО БЕЛИ ГУМИЦИ ОД ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ

KX08 - 002Q - 00

ΚΧ08 - 001J - 00

ΚΧ08 - 002J - 00

ΚΧ08 - 001 - 00

ΚΧ08 - 002I - 00

ΚΧ08 - 001G - 00

KX08 - 002H - 00

KX08 - 001D1 - 00

KX08 - 002P - 00

KX08 - 001B1 - 00

MBK05 - YT - 3THR

MBK05 - YT - 3TAIL

РЕДУЦИРНА АЛУМИНИУМСКА СПОЈКА

Се користи за адаптирање на спојки со различни димензии.

1 1 / ” x 1”, 2

2” x 1”, 2” x 1 1 / ”, 2

2 1 / ” x 1”, 2

2 1 / ” x 1 1 2

/ ” 2

2 1 / ” x 2”, 2

3” x 1 1 / ”, 2

3” x 2”, 3” x 2 1 / ” 2

Geo Fire

1” стабилна

1” потисна

1 1 / 2

” стабилна

1 1 / ” 2

потисна

1 3 / ” 4

стабилна

1 3 / ” 4

потисна

2” стабилна

2” потисна

2 1 / 2

” стабилна

2 1 / 2

” потисна

3” стабилна

3” потисна

148


СПОЈКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

АЛУМИНИУМСКИ СПОЈКИ

KX08 - 002P2 - 00A

2 1 / 2

” стабилна

> АМЕРИКАНСКА СТАБИЛНА СПОЈКА

МЕСИНГАНА СПОЈКА

KX08 - 002I1 - 00

1 3 / 4

” стабилна

KX08 - 001G1 - 00

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2F

1 3 / 4

” потисна

2” стабилна

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2M

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212F

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212M

2” потисна

2 1 / 2

” стабилна

2 1 / 2

” потисна

АЛУМИНИУМСКА СПОЈКА ЏОН МОРИС

MARINE

Спојки,Џон Морис, (стабилна-потисна)

Произведено

според BS 336

ΜΒΚ07-UT-JMR134AL

MBK07 - UT - JMR2AL

MBK07 - UT - JMR212AL

1 3 / 4

’’

2”

2 1 / 2

’’

Произведено според BS 336

MBK07 - UT - JMR212x2BSP

MARINE

Алуминиумска Спојка-адаптер Џон Морис 2 1 / 2

женска х 2’’ женска за адаптирање на недземен

вентил.

149


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

MARINE

МЕСИНГАНА СПОЈКА ЏОН МОРИС

MBK07 - UΤ - JMR2BR

MBK07 - UΤ - JMR212BR

MBK07 - UΤ - JMR2X2BSP - BR

MBK07 - UΤ - JMR212X2BSP - BR

МЕСИНГАНА НАКАЈИМА СПОЈКА

MBK07 - UT - NΚJ112BR

MBK07 - UT - NΚJ2BR

MARINE

MBK07 - UT - NΚJ212BR

> Се отвара со специјален НКАЈИМА КЛУЧ

Спојка Џон Морис, достапна во пар погодна

за апликации со висок притисок

2”

2 1 / 2

’’

Месинган адапптер спојка Џон Морис 2’’женска х 2’’ женска за да се

прилагоди на вентилот или млазницата.

Произведен според BS 336

Месинган адапптер спојка Џон Морис 2 1 / 2

’’женска х 2 ’’ женска за да

се прилагоди на вентилот или млазницата.

Произведен според BS 336

1 1 / 2

’’

2’’

2 1 / 2

’’

Произведено

според BS 336

MARINE

MARINE

Произведена според

Француски Стандард

NF 561 - 704

150


СПОЈКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

MARINE

НАКАЈИМА АДАПТЕР СПОЈКА

Произведено според Француски Стандард.

KX08 - 072B - 00

Месинган Адаптер Спојка 1 1/2’’

НАКАЈИМА х 1 1 / 2

’’ за поврзување со

вентил или млазница

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ2AD

Месинган Адаптер Спојка 2’’

НАКАЈИМА х 2’’ за поврзување со вентил

или млазница

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ212AD

Месинган Адаптер Спојка 2 1 / 2

’’

НАКАЈИМА х 2 1/2’’ за поврзување со

вентил или млазница.

ΚΧ10 СЛЕПА - 091Β СПОЈКА- - 00

СЕРТИФИЦИРАНА

DIN 14311

MBK07 ΚΧ10 -- DIN 091Β - CAP134 - 00

1 3 / 4


DIN 14311

MBK07 - DIN - CAP2

2”

MBK07 - NEN - CAP212

2 1 / 2


151


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

TS 50 BAR

Алуминиумска слепа спојка

KX08 - 061D - 00

KX08 - 061E - 00

KX08 - 061F - 00

KX08 - 061B - 00

KX08 - 061C - 00

MBK04-UT-CAP3’

Geo Fire

Произведено од сјаен алуминиум(не

рециклиран)со високи перформанси.

СО БЕЛИ ГУМИЦИ СО ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ

СО БЕЛИ ГУМИЦИ СО ОДЛИЧЕН

КВАЛИТЕТ

ΜΒΚ07 - UT - CAP134BR

ΜΒΚ07 - UT - CAP2BR

ΜΒΚ07 - UT - CAP212BR

1”

1 1 / 2


1 3 / 4


2”

2 1 / 2


3”

1 3 / 4


2”

2 1 / 2


152


КУКАСТИ КЛУЧЕВИ

КУКАСТИ КЛУЧЕВИ

KX10 - 087 - 00

Кукасти клуч за спојки од 1’’-3’’

KX10 - 088 - 00

Кукасти клуч за спојки од 1’’-4’’

KX10 - 090 - 00

Голем кукасти клуч за спојки од 2 1 / 2

” - 3”,

за хидранти и за капи на цилиндри со висок

притисок.

MBK07 - UT - NJSP112

Кукасти клуч за НАКАЈИМА спојки 1 1 / 2

’’

MBK07 - UT - NJSP2

Кукасти клуч за НАКАЈИМА спојки 2’’

MBK07 - UT - NJSP212

Кукасти клуч за НАКАЈИМА спојки 2 1 / 2

’’

153


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

Geo Fire

БЕЛИ ГУМИЦИ ЗА СПОЈКИ

ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ НА СПОЈКИ

KX08 - 001J - 37

KX08 - 001M - 37

KX08 - 001G - 37

KX08 - 001C - 37

KX08 - 001B - 37

MBK07 - UT - RUB3’’

MBK07 - UT - RUB4’’ 4”

МЛАЗНИЦА

MBK07 - UT - ADJ12

Пластична млазница со подесување за црево за

вода 1 / 2

’’, 3 / 4

’’ или 1’’ (подесувачки влез)

1”

1 1 / 2


1 3 / 4


2”

2 1 / 2


3”

1

/ 2


154


Geo Fire

МЛАЗНИЦИ

МЕСИНГАНА МЛАЗНИЦА СО

РЕГУЛАЦИЈА

KX07 - 075Α - 00

1

/ 2


KX07 - 075 - 00

3

/ 4


АЛУМИНСКА МЛАЗНИЦА

(БЕЗ РЕГУЛАЦИЈА)

ΚΧ07 - 061 - 00

1”

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА СО

РЕГУЛАЦИЈА

ΚΧ07 - 060 - 00

1 1 / 2

” (машки навој)

ΚΧ07 - 060Α - 00

1 3 / 4

” - 2” (машки навој)

KX07 - 060B - 00

2 1 / 2

” (машки навој)

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА СО 3

ПОЗИЦИИ

СО ПОДЕСУВАЊЕ НА МЛАЗОТ(ЏЕТ,СПРЕЈ,СТОП)

KX07 - 001H - 00

KX07 - 002H - 00

MBK07 - UT - ADJ212

1” (машки навој)

1 3 / 4

” - 2” (машки навој)

2 1 / 2

” (машки навој)

155


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

СЕРТИФИЦИРАНА МЛАЗНИЦА СО 3

ПОЗИЦИИ

DIN 14365

Џет-Спреј-Стоп подесување и Водена Завеса за

дополнителна заштита од топлина и чад,подесување од

0 o – 160 o (Со стабилна спојка).

MBK07 - Z - CUR2

MBK07 - Z - CUR212

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА СО 3

ПОЗИЦИИ

Џет-Спреј-Стоп подесување и Водена Завеса за

дополнителна заштита од топлина и чад,подесување од

0 o – 160 o (Со стабилна спојка).

MBK07 - UT - CUR112

ΚΧ07 - 033Α - 00

KX07 - 033A1 - 00

2”

2 1 / 2


1 1 / 2

” (машки навој)

2” (машки навој)

2 1 / 2

” (машки навој)

156


Geo Fire

МЛАЗНИЦИ

ТУРБОЏЕТ МЛАЗНИЦИ

2’’, Млазница,4 Позиции на подесување ,Воден

Сноп и подесување на нивото на проток од 463лтр/

мин на 7 бари.

Τurbojet

MARINE

MBK07 - STR - TURB2 - STORZ

ΚΧ07 - 048C1 - 00 - STORZ

2”

2 1 / 2


KX07 - 048F - 00 - JOHN MORRIS

2 1 / 2

’’,Млазница,4 Позиции на подесување ,Воден

Сноп и подесување на нивото на проток од 514лтр/

мин на 7 бари.

Τurbojet

MARINE

KX07 - 048M - 00 - ΝΑΚΑJIMA

1 1 / 2

’’ - 2’’, Млазница,4 Позиции на подесување, Воден

Сноп и подесување на нивото на проток од 463лтр/

мин на 7 бари.

Τurbojet

MARINE

MARINE

МЕСИНГАНА ДИФУЗЕР МЛАЗНИЦА

Подесување на Воден Сноп како и подесување на нивото на проток.

MBK07 - UT - DIF112

1 1 / 2


MBK07 - UT - DIF2

2”

MBK07 - UT - DIF212

2 1 / 2


157


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

ПЛАСТИЧНА МЛАЗНИЦА

Погодно за модифицирање на обиччна млазница во

подесувачка

KX07 - 016 - 00

KX07 - 036 - 00

Со женски навој1’’.Доваѓа со машка стега.

KX07 - 016Α1 - 00

2’’ спојка е вклучена.

’’Л’’-ТИП НА МЛАЗНИЦА

KX07 - 110Α - 00

Κατασκευασμένο κατά DΙN 30

КУКАСТИ КЛУЧЕВИ

ΜΒΚ07 - Α - FIRE - EX

MARINE

2” Со подесување на проток на вода како и опција за водена

завеса како додатна заштита од топлина.

Должина 180см

Пиштол тип на млазница,со капсула од сапун(може да се

промени после употреба)за ефективно гасење.Сапунот се

раствора кога водата ќе влезе во млазницата.Создадениот

слој на пена го спречува кислородот да ја освои површината

што гори,зголемувајќи ја ефективноста на процесот на

гаснење на порозните материи како што се дрво,ткаенина,од

природни или синтетички влакна.

Исто така погодна е за чистење на машини,возила како и

патишта од уље и нафтени деривати.Мешавината не е штетна

за околината и е според Европските законски барања.

158


Geo Fire

СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

СЕРТИФИЦИРАНИ КОСИ ВЕНТИЛИ

Месинган Кос Вентил

DIN 14461-3

Part 3 - EN671

MBK07 - Z - LD2

1 3 / 4

” - 2”

DIN 14461-3

Part 3 - EN671

MBK07 - Z - LD212 2 1 / 2


МЕСИНГАН КОС ВЕНТИЛ

ΚΧ06 - 073 - 00 1 1 / 2


ΚΧ06 - 073Α - 00 1 3 / 4

” - 2”

KX06 - 073C - 00

2 1 / 2


АЛУМИНИУМ

KX06 - 046 - 00

KX06 - 046Β - 00

KX06 - 046C - 00

1 1 / 2


1 3 / 4

” -2”

2 1 / 2


РЕЗЕРВЕН ДЕЛ

ΚΧ06 - 073Α - 43

159


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

ВИСИНА 1м

MBK07 - EL - PIL3

Електростатски обоено.

ВЛЕЗ 3” ИЗЛЕЗ 2 x 2 1 / 2

ГУМЕН ДИХТУНГ ЗА

ХИДРАНТСКИ СТОЛБ

MBK07 - EL - RB3”

MBK07 - EL - RB4” 4”

ХИДРАНТСКИ СТОЛБ

Хидрантски столб со два излеза 2 1 / 2

’’ со машки навој,со вграден механизам за проток.

Стабилни спојки и слепи спојки не се вклучени.

CE 89/106/EEC (EN 14384:2005) CE 89/106/EEC (EN 14384:2005)

ΜΒΚ05 - ΒΑ - 0554

ВИСИНА 1.455мм

3”

MBK05 - ΒΑ - 0558

ГУМЕН ДИХТУНГ ЗА АГОЛНИ

СТОЛБОВИ

ΜΒΚ07 - UT - LV112

MBK07 - UΝ - LV2

ВИСИНА 1.465мм

ВЛЕЗ 3’’ ВЛЕЗ 4’’

ВЛЕЗ 4” ИЗЛЕЗ 2 x 2 1 / 2

MBK07 - UΝ - LV212

ВИСИНА 1м

MBK04 - EL - PIL4

Електростатски обоено.

Geo Fire

1 1 / ” 2

2”

2 1 / ” 2

160


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

KX10 - 118A - 00

ХЅДРАНТСКИ КЛУШ ЗА

ХИДРАНТСКИ СТОЛБ:1-4’’

УЛИЧЕН СТОЛБ СО ПРИКЛУЧОК

KX08 - 175C - 00

Приклучен директно на водено снабдување,

три излези.

2 x 1 / 2

” За црево за вода и 2 за противпожарно

црево.Влезниот машки навој е 2 1 / 2


Произведено

според DIN 3221

ХИДРАНТСКИ ПРОДОЛЖЕТОК

СО ПРИКЛУЧОК

Είσοδος 2 1 / 2

” BSP Aρσενικό

KΧ08 - 175Β - 00

Хидрантски продолжеток поврзан директно на

снабдувањето со вода, со проточни вентили на

двете страни.

Излез 2’’ со машки навој.

Произведено

според DIN 3221.

161


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

ВЛЕЗЕН ПРОДОЛЖЕТОК

СО УВАЛА 2 1 / 2

” BSP

KX08 - 077A - 00

KX08 - 077 - 00

НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ

Се монтира на влезниот продолжеток.

MBK07 - UT - NRV3

3’’ Месинган диск и сечило за подесување на насоката на

протокот.

MBK07 - UT - NRV4

3” ИЗЛЕЗ

4” ИЗЛЕЗ

4’’ Месинган диск и сечило за подесување на насоката на

протокот.

162


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

МЛАЗНИЦА ЗА ПЕНА СО ВГРАДЕНА

МЕШАЛИЦА

KX07 - 103Α - 00

2’’, Алуминиумска, Со ниска Експанзија од 200лтр/мин,со

црево за довод на пена.

А л у м и н и у м

2’’ МЕШАЛИЦА ЗА ПЕНА-ВОДА

KX07 - 122A - 00

2’’ ПЕНА-ВОДА (макс.Проток:400 лтр/мин)

Geo Fire

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА

KX07 - 010Z1 - 00

Алуминиумска млазница 2’’ со машки навој,за мешалица

за пена-вода,со вентил за проток и ниво(макс.

Проток:215лтр/мин на 5 бара).

Дупките за додаток на воздух во смесата се наоѓаат на

солниот дел на мешалицата.2’’ стабилна спојка не е

вклучена.Прилагодена за МЕШАЛИЦА ПЕНА-ВОДА со

код KX07-122A-00.

СО ВКЛУЧЕН ФИЛТЕР

ЦРЕВО ЗА ДОВОД НА ПЕНА

KX07 - 122A - 49 - 00

1’’ х 1,5м црево 1’’ спојка.Цревото со прицврстува на

мешалицата со код KX07-1220A-00.

За специјални како и контрола контактирајте го извозниот оддел

163


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

Geo Fire

АЛАТ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ

АЛАТНИ СТАНИЦИ

ΜΒΚ03 - 200 - 05

ΜΒΚ03 - 200 - 01

ΜΒΚ03 - 200 - 02

ΜΒΚ04 - 200 - 07

Мотика

Метален Лост

Скепар

Секира

164


ОПРЕМА ЗА СТАНИЦА ЗА АЛАТ

ΜΒΚ04 - 200 - 06

Ашов

ΜΒΚ05 - 200 - 08

Батериска Лампа без

батерии

ΚΧ10 - 326 - 00

Противпожарна Метла со

должина од 1,5м

KX - TH07 - 02 - 00

Кофа за песок 10лт

165


Geo Fire

СПЕЦИЈАЛЕН САНДУК ЗА ПЕСОК СО ОГНООТПОРНА ЗАШТИТА

Погодно за бензиски станици,индустрии,итн.

KX06 - 167A - 00

> 100Lt

ВИСИНА: 440mm ДОЛЖИНА: 750mm ДЛАБОЧИНА: 450mm

KX06 - 167B - 00

> 150Lt

ВИСИНА: 5000mm ДОЛЖИНА: 800mm ДЛАБОЧИНА: 500mm

MBK12 - SAND - TROLLEY

> 100Lt

ВИСИНА: 1125mm ДОЛЖИНА: 735mm ДЛАБОЧИНА: 430mm

ШЛЕМ ЗА АЛАТНА СТАНИЦА

ΜΒΚ03 - SE1711R

EN397

166


С Т А Н И Ц А З А А Л А Т И Р Е Л Е В А Н Т Н А О П Р Е М А

МАСКА ЗА ПОЛА ЛИЦЕ

Произведена од гума,за алатна станица

ΜΒΚ03 - SE1570

Маска со еден филтер

(тип ΜΒΚ05 - SE153Β) НЕ е вклучен.

MBK05 - SE153B

Филтер за прашина ,влага и дим за

гореспоменатата маска.

MBK03 - SE1540

Маска со два филтери (тип MBK05-SE156C)

Не е вклучен

ΜΒΚ05 - SE156C

Филтер за прашина ,влага и дим за

гореспоменатата маска.

167


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

Geo Fire

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

СЕРТИФИЦИРАНИ МАСКИ ЗА ПОЛА ЛИЦЕ

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426

ΜΒΚ03 - TP2000 - R

Маска за пола лице со два филтери (Филтерите не се

вклучени)

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426

ΜΒΚ03 - TP2000 - S

Маска за пола лице со два филтери (Филтерите не се

вклучени)

ΜΒΚ03 - A2

Филтер погоден за органски гасови и пареа за

гореспоменатите типови на маски.

ΜΒΚ07 - BL - P3

Филтер за Прашина, Дим, Влага итн..За

гореспоменатите маски.

Направени од гума

Направена од

силикон

ФИЛТЕРИТЕ СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ СПОРЕД 89/686 и ΕΝ 14387:2004

ФИЛТЕРИТЕ СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ СПОРЕД 89/686 и ΕΝ 143:2000

168


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

EN 136/98

МАСКИ ЗА ЦЕЛО ЛИЦЕ

Маски со еден филтер(тип MBK03-A1F or MBK03-P3).

Филтерот не е вклучен

MBK03 - SGE150

Направено

од гума

Dir EC/89/686 EN140

ΜΒΚ03 - SGE400

направено од

силикон

Dir EC/89/686 EN140

КАФЕАВ.................... Α

органски гасови и пареи(точка

на вриење >65 0 C)

Geo Fire

СИВ............................ Β

неоргански гасови и пареи

(пр:chlorine, H 2

S, HCN)

MBK06 - PN - SE1595

Неопренови

ЖОЛТ......................... Ε

сулфур диоксид,киселински

гасови и пареи.

ЗЕЛЕН........................ Κ

Амониум и амониумски

деривати.

КАФЕАВ..................ΑΧ

Organic gases and vapors

(boiling point


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА

ПРОТИВПОЖАРНО ЌЕБЕ

Огноотпорно ќебе во жолта боја ,со упатство за

користење.

KX13 - 010 - 00A - Y

KX13 - 010 - 00A - Ζ

KX13 - 009 - 00A - Y

KX13 - 006 - 00

Geo Fire

KX10 - 375A - 00

0,90 х 0,90м во меко пакување.

0,90 х 0,90м во тврдо пакување.

1,00 х 1,50 во меко пакување.

1,20 х 1,20м во тврдо пакување.

1,50 х 1,50 во меко пакување.

170


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

СЕРТИФИЦИРАНО

ПРОТИВПОЖАРНО ЌЕБЕ

спакувано во тврда цилиндрична кутија.

MARINE

EN1869

RINA

MBK04 - CT9090

0,90 x 0,90m

MARINE

EN1869

RINA

ΜΒΚ02 - CA120X180 1,20 x 1,80m

MARINE

EN1869

RINA

ΜΒΚ03 - Α - 180Χ180/Ν 1,80 x 1,80m

Geo Fire

EN1869

Geo Fire

EN1869

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 11

1 x 1m

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1212

1,2 x 1,2m

Geo Fire

EN1869

Geo Fire

EN1869

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 115

1 x 1,5m

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1515

1,5 x 1,5m

АПАРАТИ ЗА ДИШЕЊЕ ПРИ

ЕВАКУАЦИЈА

Апарати за дишење при евакуација

сертифицирани: ΙΜΟ RES. MSC. 98(73) και ΕΝ

1146: 1997 από LLOYDS

MBK11 - EEBD - MASK

MBK06 - S - TH10

Погодни за користење кај морнарици.

10мин времетраење (2,2лтр Цилиндер 210бари)

MARINE

MED 96/98 EC - SOLAS

MBK03 - AOGD03Z002

MBK12 - EEBD - BAG

Погодни за користење кај морнарици.

15мин времетраење (3 лтр Цилиндер 210бари)

MARINE

MED 96/98 EC - SOLAS

171


П Р О Т И В П О Ж А Р Н И В Р АТ И


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

Против пожарни врати од 60 или 120 мин,Сертифицирани според новиот европски стандард EN 1634-1, Со единечно или

дупло крило.Тестирањето за сертификатот за Противпожарните врати беше изведеноод страна на CSI Интернационално

признат орган за овој сектор.

ΕΝ1634 - 1

Технички детали и спецификации:

> Тотална дебелина на крилото на вратата 60мм,надворешниот слој

е произведен од дупла челична плоча 0.8мм,додека внатрешниот

состав е од многу густ слој на огноотпорен материјал.

> Рамката е направена од 1.5мм челичен слој.

> Се заклучува со клуч

> Црна сигурносна квака.

> Дупли шарки на крило,од кои на едната има шина со цел да се подеси

отворањето на вратата.

> Појачани плочи со цел да се намести шипка за паника.

> 28мм Термо гума за како дополнително запечатување на просторот

на вратата.

> Метална етикета на која е напишан сертификатот на вратата.

> Бојадисана со боја на водена база,стандардна боја RAL 7035 Светло

сива.

КАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕТАЛИ:

> 35кг/м 2 Тежина за 60’ врата и 45кг/м2 за 120’ врата ,секоја врата доваѓа

со инструкции за поставување и сертификат прикажаните димензии се

точни димензии(од ѕид до ѕид).

ЗАБЕЛЕШКА:

После специјална порачка противпожарните врати се

достапни и во други димензии,бои,додатоци итн.

За повеќе информации обратете се во извозниот оддел.

во извозниот оддел.

Двонасочна

174


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

ЕДИНЕЧНА ПРОТИВПОЖАРНА

ВРАТА ОД 60’

ΜΒΚ06 - D205 - 80

СВЕТЛО СИВА , RAL 7035

800 x 2.050 mm

Паник копчето не е

вклучено

ΜΒΚ06 - D205 - 90

900 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 100

1.000 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 110

1.100 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 120

1.200 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 135

1.350 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 80

800 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 90

900 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 100

1.000 x 2.150 mm

ΜΒΚ04 - D215 - 110

1.100 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 120

1.200 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 135

1.350 x 2.150 mm

ПОСЛЕ СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА ДУПЛИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ ОД 120’ СЕ ДОСТАПНИ ВО ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ

ДИМЕНЗИИ КАКО И ВО СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ

175


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

ΕΝ1634 - 1

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

ЗА ДРУГИ ДИМЕНЗИИ

ВЕ МОЛИМЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ ГО

ИЗВОЗНИОТ ОДДЕЛ

НА:+30 28210 63222 OR

AT exports@mobiak.gr

ЕДНОКРИЛНА ВРАТА ВО

БОЈА НА ДРВО 60’

Достапна во шест различни боји на дрво:

Beech

DL76/8001

Walnut Light

DL87/8001

Briar - Root

DL37/8002

MBK07 - DW205 - 90

MBK07 - DW205 - 100

MBK07 - DW215 - 90

MBK07 - DW215 - 100

Oak

DL89/8024

Одлични естетски резултати во комбинација со сите предности како

противпожарна врата.

Cherry

DL99CE/8002

Mahogany

DL57SME/8017

900 x 2.050 mm

1.000 x 2.050 mm

900 x 2.150 mm

1.000 x 2.150 mm

Противпожарни врати во ’’Даб-DL89/8024’’ со гореспоменатите димензии

се достапни во магацин!

Специјални димензии на врати 60’’ и со гореспоменатите бои се достапни

при порачка.

ЕДНОКРИЛНА 120’’

ΕΝ1634 - 1

MBK07 - D205 - 80 - 120’

MBK07 - D205 - 90 - 120’

MBK07 - D205 - 100 - 120’

MBK08 - D215 - 80 - 120’

MBK07 - D215 - 90 - 120’

MBK07 - D215 - 100 - 120’

800 x 2.050 mm

900 x 2.050 mm

1.000 x 2.050 mm

800 x 2.150 mm

900 x 2.150 mm

1.000 x 2.150 mm

Двонасочна

Двонасочна

176


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

ДВОКРИЛНА ВРАТА ОД 60’’

СВЕТЛО СИВА

RAL 7035

Носивоста на рамката на вратите е на сите три страни.Не се

составуваат.Предност на вградениот механизам е за правилно

затворање на вратата.

Двонасочна

(900+500) x 2.050

ΜΒΚ06 - DL205 - 140

(1000+500) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 150

(800+800) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 160

(900+900) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 180

(1.000+1.000) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 200

(900+500) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 140

(1000+500) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 150

(800+800) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 160

(900+900) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 180

(1.000+1.000) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 200

ПОСЛЕ СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА ДУПЛИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ ОД 120’ СЕ ДОСТАПНИ ВО ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ

ДИМЕНЗИИ КАКО И ВО СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ

177


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

ЗА ДРУГИ ДИМЕНЗИИ

ВЕ МОЛИМЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ ГО

ИЗВОЗНИОТ ОДДЕЛ

НА:+30 28210 63222 OR

AT exports@mobiak.gr

ДВОКРИЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ ОД 120’’

(800+800) x 2.050

ΜΒΚ09 - DL205 - 160 - 120

(900+900) x 2.050 mm

ΜΒΚ08 - DL205 - 180 - 120

(1000+1000) x 2.050 mm

ΜΒΚ08 - DL205 - 200 -120

MULTIPLAY METALLIC

NON-FIRE DOORS

(800+800) x 2.150 mm

(900+900) x 2.150 mm

ΜΒΚ08 - DL215 - 180 - 120

(1000+1000) x 2.150 mm

ΜΒΚ08 - DL215 - 200 - 120

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ - СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

СЕ ДОСТАПНИ ВО СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ

КАКО СЛЕДНИВЕ:

ЗА ЕДНОКРИЛНИТЕ ВРАТИ:

ОД 554мм ДО 1.350мм(ШИРИНА)

ОД 1,770мм ДО 2,690мм(ВИСИНА)

ЗА ДВОКРИЛНИТЕ ВРАТИ:

ОД 900мм ДО 2,592мм (ШИРИНА)

ОД 1,658мм ДО 2,690мм (ВИСИНА)

-ДОСТАПНИ ВО СИТЕ БОИ

-ОДРЕДУВАЊЕ НА ОТВАРАЊЕ(НАСОКА) НА

КРИЛОТО НА ВРАТАТА СПОРЕД ЦРТЕЖОТ

(стр:173)

ОД 1,658мМ ДО 2,690мМ (ВИСИНА)

ΜΒΚ08 - DL215 - 160 -120

ДОПОЛНИТЕЛНО НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ВРАТИ

ИСТО ТАКА ДОСТАПНИ СЕ И ОБИЧНИ МЕТАЛНИ

ВРАТИ (НЕ СЕ ПРОТИВПОЖАРНИ)

178


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

INSIDE

THE ROOM

INSIDE

THE ROOM

OUTISIDE

THE ROOM

RIGHT DOOR

OUTISIDE

THE ROOM

LEFT DOOR

179


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

ОГНООТПОРЕН ПРОЗОР 60’’

Противпожарни врати со стаклен прозор се достапни во магацин со

димензии:

900 х 2.050, 900 х 2.150, 1.000 х 2.050, 1.000 х 2.150

Кај еднокрилните врати RAL 7035.

Сите други димензии се достапни после специјална порачка.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ

MBK07 - D - MS

MBK10 - FIXED - KNOB

MBK07 - DL - MS2A

0407 ΕΝ12209

ΜΒΚ07 - LOCK - 015

0407 ΕΝ12209

ΜΒΚ07 - LOCK - 019L

0407 ΕΝ1125

ΜΒΚ04 - D - M1

MBK06 - D - PANLOCK

ΕΝ1125

ΜΒΚ04 - D - M2

ДИМЕНЗИИ:

300 х 400мм и дебелина 22-24мм

КВАКА ЗА ЕДНОКРИЛНА

ВРАТА

ФИКСНА РАЧКА ЗА ЕДНОКРИЛНА ИЛИ

ДВОКРИЛНА ВРАТА

КВАКА ЗА ДВОКРИЛНА ВРАТА

Панична шипка за еднокрилна

врата како и за главното крило за

двокрилната врата.

Потребната брава за заклучување

не е вклучена.

Брава за заклучување за

еднокрилна врата.

Панична шипка за секундарното

крило на двокрилната врата.

Потребната брава за заклучување

не вклучена.

БРАВА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ЕДНОКРИЛНА

ВРАТА(без панична шипка)

БРАВА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ДВОКРИЛНА ВРАТА(без

панична шипка)

MBK06 - DL - PANLOCK

Брава за заклучување за

секундарното крило на

двокрилната врата.

180


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА

MBK10 - SLASH - Μ1

Панична шипка за еднокрилна врата и за главното

крило за двокрилната врата.

УДАРЕН ТИП

Потребната брава за заклучување не е вклучена.

MBK10 - SLASH - M2

ПАНИЧНАТА БРАВА НЕ Е ВКЛУЧЕНА

Панична чипка за секундарното крило од

двокрилната врата.Потребната брава за

заклучување не е вклучена.

MBK04 - D - CYL1

Цилиндер со три клуча.

MBK04 - D - CYL 1 / 2

Пола цилиндер за панична брава со три клуча.

ΕΝ1154

MBK07 - D - CPS

Повратен механизам.

MBK07 - D - ΤΗΕRM

Топлински-проширувачка гума (по метар)

MBK07 - D - GFF

Гума за запечатување на противпожарните врати.

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИ

ΜΒΚ04 - D - MW

ΜΒΚ04 - D - MF

Ѕиден

тип

Поден

тип

Други резервни

делови што не се

вклучени во каталогот

се достапни по

барање.

181


С И Г У Р Н О С Н А П Р О Т И В П О Ж А Р Н А О П Р Е М А

& П Е Р С О Н А Л Н А З А Ш Т И Т Н А О П Р Е М А

& П Р В А П О М О Ш О П Р Е М А


СИГУРНОСНА


ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ

ЕВАКУАЦИОНИ АПАРАТИ ЗА

ДИШЕЊЕ

Автономен апарат за дишење од 6лтр со

Компримиран воздух на 300бари,60’минутно

оперативен,со анатомски држачи и ремени за на грб

направени од Огноотпорен Материјал.Спакувани во

пластичен појачан куфер.

ΕΝ 136 ΕΝ 137 96/98/ΕC SOLAS

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630

СИГУРНОСНА

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 6лтр

АПАРАТИ

ΚΧ15 - ΒΑ630 - MASK

ΚΧ15 - ΒΑ630 - LVD

ΚΧ15 - ΒΑ630 - TMD

KX15 - BA630 - RSV

MBK07 - SH - VALVE6

Маска за цело лице

Вентил за издишување и компоненти за континуиран

проток на воздух

Вентил за редуцирање на притисок и вентил за

проверка

Вентил за Цилиндер

Високо притисно црево ,Манометар и Аларм

CE 97/23

ЦИЛИНДЕР ЗА КОМПРИМИРАН

ВОЗДУХ

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630 - CYL

6Lt / 300bar (код за апаратот за дишење)

184


ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА ПРВА ПОМОШ

СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ

ЕВАКУАЦИОНИ АПАРАТИ ЗА

ДИШЕЊЕ

89/686/EC Лична Заштитна Опрема

MBK10-BA600

Автономен Апарат за дишење од 6лтр - СЕ

СЕРТИФИЦИРАН со Компримиран Воздух,60’ минутно

оперативен,со Анатомски држач и каиш за на грб

направен од Огноотпорен материја спакувано во

пластичен појачан куфер.

РЕЛЕВАНТНИТЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

СЕ-СЕРТИФИЦИРАНИТЕ

ДЕЛОВИ ЗА АПАРАТИТЕ

СЕ ДОСТАПНИ ПО

БАРАЊЕ

ЦИЛИНДЕР ЗА КОМПРИМИРАН

ВОЗДУХ ЗА

ΜΒΚ10 - ΒΑ600

CE 97/23/EC, ISO 9809-2, EN1964-2

ΜΒΚ10-ΒΑ600-CYL

6Lt / 300bar

185


ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ

СЕ-СЕРТИФИЦИРАНИ ЕВАКУАЦИОНИ

Geo Fire

АПАРАТИ СО ЦИЛИНДЕР ОД

КАРБОНСКИ ВЛАКНА

СИГУРНОСНА

89/686/EC ПЕРСОНАЛНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

MBK10-BA600-COMPOSITE

Автономен Апарат за дишење од 6лтр - СЕ

СЕРТИФИЦИРАН СО ЦЛИНДЕР ОД КАРБОНСКИ

ВЛАКНА со Компримиран Воздух,60’ минутно

оперативен,со Анатомски држач и каиш за на грб

направен од Огноотпорен материја спакувано во

пластичен појачан куфер.

РЕЛЕВАНТНИТЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА

СЕ-СЕРТИФИЦИРАНИТЕ

ДЕЛОВИ ЗА АПАРАТИТЕ

СЕ ДОСТАПНИ ПО

БАРАЊЕ

ЦИЛИНДЕР ЗА КОМПРИМИРАН

ВОЗДУХ ОД КАРБОНСКИ

ВЛАКНА ЗАΜΒΚ10 - ΒΑ600

CE 97/23/EC, EN12245:2002

ΜΒΚ10-ΒΑ600-COMPOSITE-CYL

6,8Lt / 300bar

186


ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА ПРВА ПОМОШ

ПОЖАРНИКАРНА ОПРЕМА

SOLAS

KX15 - DTXF - 93I

MBK12 - MED - SUIT (MED)

Пожарникарна текстилна облека произведена

од алуминизирани стаклени влакна кои имаат

рефлектирачко својство на топлина.Спакувани во

торба.Тотална тежина:14кг ,Мин.висина 1.65м и Макс.

Висина 1.90м

ВКЛУЧУВА: Чизми,Пантолони,Јакна,Шлем,Навлака за

чизми,Ракавици и Заштитна Капа

KX15 - HY - BELT

Пожарникарен Појас.Огноотпорен со прстен за сигурносно

закачување како и футрола за пожарникарна секира.

MBK07 - ST - AXEFR

Пожарникарна Секира

Geo Fire

SOLAS

KX15 - HY - ROPE

Сигурносно (јаже) со прстен

за закачување на појасот.

Месингана плочка со

инструкции е закачена на

секој од краевите на јажето.

Должина:40м

SOLAS

KX15 - HY - LANTERN

Пожарникарана Лампа

(Фенер)/

MBK07 - PT - SE2523

Огноотпорни Ракавици,направени од

алуминизиран текстил за рефлектирање на

топлина.

Должина 35см.

MBK07 - PT - SE2530

Огноотпорни навлаки за чизми,направени

од алуминизиран текстил за рефлектирање

на топлина.

187


ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ

СИГУРНОСНИ ЗНАЦИ

Димензии: 27x14cm

Р Е Ф Л Е К Т И Р А Ч К И

Н А Л Е П Н И Ц И

KX15 - PVCLB - 05

ЗНАК ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

СИГУРНОСНА

KX15 - PVCLB - 03

KX15 - PVCLB - 04

KX15 - PVCLB - 01

KX15 - PVCLB - 01Α

ИЗЛЕЗ

НЕМА ИЗЛЕЗ

ИЗЛЕЗ ПРЕМА ЛЕВИТЕ-СКАЛИ

ИЗЛЕЗ ПРЕМА ЛЕВО

KX15 - PVCLB - 02

ИЗЛЕЗ ПРЕМА

ДЕСНИТЕ - СКАЛИ

KX15 - PVCLB - 02Α

ИЗЛЕЗ ПРЕМА ДЕСНО

188


Geo Fire

ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА ПРВА ПОМОШ

ΚΧ10 - 175 - 00

Пластична кутија за

клучеви

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK100

Мануелна сирена 120±2db.

Работна фреквенција од 550херци.Тежина 1,2кг

Се користи во итни случаеви при Прекин на

електричната енергија,Пожари итн.

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK120

Поден тип на Сирена 120±2db. Работна

фреквенција од 600херци Ефективен Домет од

1,5км.

Тежина 9кг

Се користи во итни случаеви при Прекин на

електричната енергија,Пожари итн.

KX - TH10 - 04 - 00

Повеќенаменски чекан за кршење на стакло,

За Автомобили,Противпожарни Хидранти,Аларми итн.

Со две глави како и сечило за сечење на сигурносните

појаси во возилата

EN 471 Class 2

MBK07 - PT - SE2035

Рефлектирачки

Елек

189


Geo Fire

ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ

MBK04 - PT - SE5613

Рефлектирачки Триаголник,Метална

База,Сертифициран според Е11 одобрено

од орган за одобрување на возила од

Англија.

СИГУРНОСНА

MBK07 - KB - TRIANGLE

Geo Fire

MBK08 - Η - HY2905

MBK08 - Η - HY2903

Мала торба со Прва Помош-меко

пакување вклучувајќи листа на

содржината.

Рефлектирачки Триаголник според

ECER27

Прва Помош-Средна Големина (тврдо

пакување) сертифициран според DIN

13164 - Lloyd’s. Вклучувајќи листа на

содржината.

MBK08 - Η - HY2908

Прва Помош-Голема торба (меко

пакување) сертифициран според DIN

13164 - Lloyd’s. Вклучувајќи листа

на содржината.

190


ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА

ПРВА ПОМОШ

99/36/ΕC (π) WP 200bar TP 300bar

Медицинска Опрема

СЕТ ЗА ТЕРАПИЈА СО КИСЛОРОД СО РЕГУЛАТОР

ЗА ПРОТОК ПОГОСЕН ЗА ХОТЕЛИ,ПРОДАВНИЦИ ЗА

АВТОМИБИЛИ,БРОДОВИ

Преносен кислороден алуминиумски цилиндер за Медицинска употреба.

За повеќекратна употреба опремен со маска за лице и регулатор за проток, Комплетен Сет

ΜΒΚ08 - ΜED1.5 - COMB

Цилиндер 1,5Lt

Висина: 460mm

Tежина: 4Kg

ΜΒΚ08 - ΜED2 - COMB

Цилиндер 2Lt

Висина: 480mm

Tежина: 4,5Kg

ΜΒΚ08 - ΜED3 - COMB

Цилиндер 3Lt

Висина: 620mm

Tежина: 5,75Kg

ΜΒΚ08 - ΜED5 - COMB

Цилиндер 5Lt

Висина: 650mm

Tежина: 9,25Kg

Торбица за цилиндерот е достапна по дополнителна

наплата

191


КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЈА

Боци со кислород со 25Е зглоб за нос

9 9 / 3 6 / e c ( π ) W P 2 0 0 b a r t p 3 0 0 b a r

Преносен кисолороден Алуминиумски или Челичен цилиндер за медицинска

потреба ,за повеќекратна употреба со 25Е зглоб за нос.Регулаторот за проток

не е вклучен.

Код на производот Опис Висина Tежина

0202087

Алуминиумски цилиндер 1,5Lt 350mm 3,25Kg

СИГУРНОСНА

0202023

0202024

0202018

0202013

0202030

0202009

Алуминиумски цилиндер 2L 460mm 3,71Kg

Алуминиумски цилиндер 3Lt 590mm 5Kg

Алуминиумски цилиндер 5Lt 630mm 8,44Kg

Челичен цилиндер 10Lt 980mm 15,9Kg

Челичен цилиндер 16Lt 1100mm 27Kg

Челичен цилиндер 50Lt 1660mm 80Kg

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КИСЛОРОДНИОТ ЦИЛИНДЕР ВО РЕЛАЦИЈА СО ПРОТОКОТ

КАПАЦИТЕТ ПРИТИСОК m 3 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15

(Lt) (bar) Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min

часа часа часа часа часа часа часа часа часа часа

1,5 200 0,3 5 2,5 1,67 1,25 1 0,83 0,71 0,56 0,42 0,33

2 200 0,4 6,67 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 0,95 0,74 0,56 0,44

3 200 0,6 10 5 3,33 2,5 2 1,67 1,43 1,11 0,83 0,67

5 200 1 18,33 9,17 6,11 4,58 3,67 3,06 2,62 2,04 1,53 1,22

10 200 2 36,5 18,1 12,1 9 7 6 5,1 4 3 2,15

16 200 3,4 56,67 28,33 18,89 14,17 11,33 9,44 8,1 6,3 4,72 3,78

50 200 10,7 178,33 89,17 59,44 44,58 35,67 29,72 25,48 19,81 14,86 11,89

192


КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЈА

0807338

Регулатор за проток на

кислород

Медицинска Опрема

0802553

Регулатор за проток за

комбиниран систем

0802552

Систем за конзервација на

кислород “Лесен Пулс 5“

Конзервирање на кислород 5:1 во споредба со

континуираниот систем на проток

0808014

Количка за цилиндер од 16лтр

193


Р А З Н О В И Д Н И П Р О И З В О Д И


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

ЦИЛИНДЕР СО АЗОТ

Се користи како гас кај противпожарните апарати.

ПРЕНОСЕН ЦИЛИНДЕР СО ХЕЛИУМ

MBK08 - ΖW - ΗL30

Geo Fire

50лтр, 200бари (10м3),Комплетен,во замена со

вашиот испразнет цилиндер.

За една употреба за полнење на 30 балони од

23см,30 балони и лента се вклучени!

Лесно за употреба!

196


Geo Fire

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

СПОЈКИ ЗА БРЗО И СИГУРНО ПОЛНЕЊЕ НА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ (СО АЗОТ-ГАС)

ΚΧ10 - 332Α - 00

За 3-12кг Противпожарни апарати со

излез 1 / 4

’’

ΚΧ10 - 332 - 00

За 1-2кг Противпожарни апарати со излез 1 / 8

’’

MBK06 - IS - CLUTCHCO 2

Спојка за брзо и сигурно полнење со течен

ЦО 2

, излез 1 / 2

’’ 350 бари.

ДВД СО ИНСТРУКЦИИ

Противпожарни методи,Употреба на средства за гаснење за обука на

лица од компании.

> По барање

Нерѓосувачки Челик

Нерѓосувачки Челик

Се користи за време на противпожарни тестови,инструкции и правилна

употреба на противпожарен апарат.

Содржи цевка за врзување на 25кг цилиндер со плин (не е вклучена),

Проточен вентил како и сигурносен вентил.

> По барање

Достапен во две димензии:

-90 х 90см

-110 х 110см

197


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА ЗА МОМЕНТ КЛУЧ КОЈА СЕ КОРИСТИ

ЗА НАВРТУВАЊЕ И ОДВРТУВАЊЕ НА

ВЕНТИЛИ КАЈ ПРОТИВПОЖАРНИТЕ

АПАРАТИ СО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА

СООДВЕТНА ГЛАВА ЗАВИСНО ОД

ГОЛЕМИНАТА НА ВЕНТИЛОТ

МЕТАЛНА

KX11 - ACE - KS - NEW

ТЕФЛОНСКА

KX11 - 009Α - DYN - NEW

ТЕФЛОНСКА

KX11 - 017H - DYN - NEW

ТЕФЛОНСКА

KX11 - 025G - DYN - NEW

ТЕФЛОНСКА

KX11 - 015J - DYN - NEW

МЕТАЛНА

ΜΒΚ10 - TROLLEY - WRENCH

Динамометар

ΚΧ11 - ACE - DYN

Се користи за одвртување и завртување на вентилите кај

противпожарните апарати со користење на соодветната

глава зависно од големината на вентилот(провери горе)

Geo Fire

За сплинкери и автоматски плафонски

противпожарни апарати

За тип на вентил(kx01-009f-00-ce1)

кај 1-2кг/лтр противпожарните апарати

За вентили со средна големина

( kx02-017H-00 ) противпожарни апарати

од 3кг/лтр

За вентил (kx02-025G-00 ) кај

Противпожарен апарат од 6-12кг/6-9лтр

За вентил (kx02-015j-00 ) кај

Противпожарен апарат од 6-12кг/6-9лтр

Кај вентил на противпожарни

апарати на количка

(kx05-003c-00)

25, 50 & 100 кг/лтр

198


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

ЦРЕВО ЗА ПОЛНЕЊЕ СО

АЗОТ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ

АПАРАТИ

MBK07 - MBK - FLHOSE09

0,9m

MBK07 - MBK - FLHOSE15

1,5m

СПОЈКА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА

ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ

Одговара на цревото за полнење на

ППА .Види горе

MBK07 - MBK - CP1 - 2

За преносни противпожарни апарати

од 1-2кг

MBK07 - MBK - CP3 - 12

За преносни противпожарни апарати

од 3-12кг

199


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

СПОЈКИ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

MBK07 - MBK - CPCEILING

MBK07 - MBK - CPMOBILE

MBK07 - MBK - CPPERMST

MBK07 - MBK - ΒV6 - 12

За автоматски(тавански)

противпожарни апарати.

За противпожарни апарати на

количка.

За тавански противпожарни

апарати за бензински станици.

За противпожарни апарати за локална

употреба 6 и 12кг единечен или дупли

излез.

Одговара на:

KX10-332A-00 3 -12кг или на цревото за

полнење со спојка за полнење на 3-12кг

противпожарни апарати

200


Geo Fire

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ

КОРПОРАЦИСКИ ПОДАРОЦИ

MBK07 - 034F - FD

УСБ Противпожарен Апарат-2ГБ

MBK10 - 034G - AS

Анти-стрес противпожарен Апарат

[ ]

Вашето лого може да биде испринтано

на УСБ после специјална порачка од

1.500 парчиња.

MBK10 - 034H - SH

Хефталица - Противпожарен Апарат

[ ]

Вашето лого може да биде испринтано на

УСБ после специјална порачка од 3.000

парчиња.

[ ]

Вашето лого може да биде испринтано на

УСБ после специјална порачка од 1.500

парчиња.

201


С Т А Б И Л Н И С И С Т Е М И


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ

СТАБИЛЕН СИСТЕМ СО ЦО 2

CO 2

B

СТАБИЛНИ СИСТЕМИ

Јаглерод Диоксидот е безбоен,безмирисен и инертен гас.За време на користењето

,никакви оштетувања не се констатирани(споредбено со вода или суво

полнење,чива употреба може да нанесе сериозни оштетувања на опремата),тој е

сигурно средство за повеќето материјали,не е штетно за храна, некорозивно и е

неспроводлив.

Испарува комплетно за неколку секунди после процедурата на гасење

и не остава трагови.

Според тоа може да се користи без ризик на разновидни места кои содржат

електрични и електронски уреди,скапоцени уметнички изработки,слики или

ракописи,или кај запаливи течности во магацини,електрични постројки,печки и

фурни.

Употребата на ЦО 2

мора да се избегнува каде што има луѓе или животни,поради

неговите иритирачки и задушувачки својства.

Трите-димензиски својства на употребата на ЦО 2

значат дека тој може да се

користи при вертикални и хоринзонтални насоки.

Неговато брзо распрснувачко

својство е клучот за успешниот процес на гасење,откако може да навлезе во секоја

пукнатина на ѕидовите до сите најодалечни места што може да постојат.

Јаглерод Диоксидот преставува стабилен комерцијален производ со многу други

примени кој се користи низ целиот свет.

Стабилниот систем со ЦО 2

може да се активира рачно или автоматски,додека

активацијата може да биде механички, пневматски

или електронски како и од друга комбинација од споменатите зависно од

постоечките услови.

Јаглерод Диоксидот се чува во услови на нормална температура во челични

цилиндри.

Притисокот варира зависно од температурата кој на 21 С изнесува околу 59бари.

Поголемите цилиндри може да се користат кај специфични подрачја кои сакаме да

ги заштитиме од пожар.

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА СИСТЕМОТ

Заедничкиот систем се состои од:

Челични цилиндри под висок притисок,без варови и со различни

капацитети,електростатски обоени во црвена боја со сива боја на грлото на

цилиндерот.Цилиндрите се сертифицирани според 99/36/EC EN 1964-1(п).

Вентилите на системот се активираат пневматски-рачно со потенцијална употреба

на детонатор.

Покрај гореспоменатото исто тка може да се користи и вентил со електрична

активација,зависно од потребата на корисникот.

Челичната пилот боца со капацитет од 3лтр,содржи азот со рачно, детонаторски или

електричен активационен вентил зависно од барањето на корисникот(пилот боцата

се користи во редно врзаните или повеќе од две боци системите).Цилиндрите под

висок притисок се сертифицирани според 97/23/EC според TUV(CE 0036).

Колекторот под висок притисок, 300бари, поцинкуван, и неговиот дијаметар се

движи од 1 1 / 4

’’ до 3“,со 3 / 4

’’ влез и излез кој варира од 3/4’’

до 3’’.

Се обезбедуваат исто така и:

Држачи за цилиндрите,Флексибилно црево за висок притисок за поврзување на

вилиндрите меѓусебно како и нивна конекција со колекторот,различни типови на

млазници во зависно од потребите на противпожарните студии.

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9809 - 1 ΕΝ 1964 - 1, π 99/36/ΕC

CE ЦИЛИНДЕР 97/23/ΕC (TUV)

КОЛЕКТОРОТ Е ТЕСТИРАН НА 300 БАРИ ОД Mirtec SA Valve

(BV) CE 0062

Инсталациони инструкции

1. Поставете ги држачите на ѕид.

2. Поставете ги цилиндрите така што излезот за вентилот да биде од

предна страна.

3. Поставете го колекторот и инсталирајте ги неповратните вентили.

4. Поврзете ги вентилите меѓусебно користејќи го флексибилното

црево 3 / 8

’’- 3 / 8

’’.

5. Поврзете ги вентилите со неповратните вентили на колекторот

користејќи го флексибилното црево 21,78 - 3 / 4

’’.

6. Поврзете го пилот цилиндерот со првиот цилиндер користејќи го

флексибилното црево 21,78- 3 / 4

’’.Инсталирајте го детонаторот и

слепата спојка 3/8’’ на вентилот на пилот боцата.

204


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ

СТАБИЛЕН СИСТЕМ IG 541 IG - 541

IG 541 се користи како средство за гаснење пожари во осетливи подрачја како:компјутерски

простории,магацини за складирање на машини,осетливи компјутерски магацини итн.

IG 541 содрѓи Азот(52%),Аргон(40%) и Јаглероден Диоксид (8%).Тој е без мирис,без

боја,некорозивен и поради

тоа што содржи гасови кои постојат во атмосферата нема ефект на озонската обвивка и

нула ефект на зголемување на атмосферската температура.

IG 541 го гаси пожарот со тоа што намалува постоечкото ниво на кислород под 13%(повеќето

материи престануваат да горат на ова ниво).

Во исто време ,Јаглерод Диоксидот од смесата заштитува било кое лице што е заробено

во тој простор од ниско ниво на кислород.Овој ефект се случува од фактот дека Јаглерод

диоксидот кој што постои во крвта за контрола на дишењето расте,трансферот на кислород

до човечкиот мозок расте паралелно.

Поради тоа ,воколку некое лице биде заробено во простор со ниво на кислород помалку од

21%-кој што процент е нормален,тогаш тоа е изложено на ризична ситуација.

Јаглеродниод диоксид од смесата предизвикува проширување на вените и како резултат

на зголемено ниво на кислород-приближно 15% споредено со нормалните услови-се

трансферира до мозокот.

IG 541 се складира во цилиндри со различни капацитети пр:16,40,60,67.5,80 лтр.

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА СИСТЕМОТ

Заедничкиот систем се состои од:

Челичен цилиндер за висок притисок,без варови и со различни

капацитети,електростатски обоени во црвена боја со црно-сиво-зелена боја на грлото на

цилиндерот .Цилиндрите се сертифицирани според 99/36/EC и EN1964-1(п).

Вентилите на системот се пневматски-рачно активациски со

можност за употреба на детонатор.

Во продолжение на ова може да се користат и вентили на електрична активација,во

зависно од потребата на клиентот.

Челичната пилот боца со капацитет од 3лтр,содржи азот,со вентил со рачна или

детонаторска активација односно со вентил на електрична активација во зависност од

барањето на клиентот(пилот боцата се користи во случај на систем од повеќе од две

боци).

Цилиндрите под висок притисок се сертифицирани според 97/23/ЕС според TUV (СЕ

0036).

Колекторот под висок притисок,300бари,поцинкуван,со дијаметар кој варира од 1 1 / 4

” до

3’’,со 3 / 4

’’ влез и излез кој варира од 3/4’’ до 3’’.

Неповратните вентили 3 / 4

’’- 3 / 4

’’ се обврзувачки за правилна инсталација на колекторот

како и држачите за на ѕид.

Исто се обезбедуваат и:Држачи,Флексибилно црево за висок притисок за поврзување

на цилиндерите меѓусебно и нивно поврзување со колекторот,разновидни типови на

млазници во зависност од барањата на противпожарните студии.

Инсталациони инструкции

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

IG 541 е составен од:

NITROGEN 52% ± 4%, ARGON 40% ± 4%, CARBON DIOXIDE 8% ± 4%

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9809 - 1 ΕΝ 1964 - 1 π 99/36/ΕC

CE ЦИЛИНДЕР 97/23/ΕC (TUV) - CE вентил (ΒΑΜ) CE 0589

1. Поставете ги држачите на ѕид.

2. Поставете ги цилиндрите така што излезот за вентилот да биде од

предна страна.

3. Поставете го колекторот и инсталирајте ги неповратните вентили.

4. Поврзете ги вентилите меѓусебно користејќи го флексибилното

црево 3 / 8

’’- 3 / 8

’’.

5. Поврзете ги вентилите со неповратните вентили на колекторот

користејќи го флексибилното црево 21,78 - 3 / 4

’’.

6. Поврзете го пилот цилиндерот со првиот цилиндер користејќи го

флексибилното црево 21,78- 3 / 4

’’.Инсталирајте го детонаторот и

слепата спојка 3 / 8

’’ на вентилот на пилот боцата.

205


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ

АВТОМАТСКИ СТАБИЛЕН СИСТЕМ ЗА КАМИОНИ И АВТОБУСИ

СТАБИЛНИ СИСТЕМИ

Системот е дизајнирани тестиран исклучиво за гасење на пожари на одделот на моторот кај градежните

машини и автобуси,предизвикани од течењето на уље ,гориво или електричен спој на инсталација.

Автоматскиот систем за гаснење се активира како реакција на кабелот за детекција кој реагира на

зголемена температура или огин.

Критичната температура е +180С,којашто предизвикува краток спој во кабелот за детекција.Системот исто

така може да биде активиран рачно од кабината со едноставно притискање на копче

на противпожарната станица,или со активирање на системот надвор од кабината преку рачка. Реакцијата

на кабелот за детекција предизвикува активирање на противпожарната станица преку рачката на фитилот

на вентилот.Фитилот го крши стаклото на детонаторот кој го отвара вентилот и го испушта средството

за гаснење.Средството за гаснење се распрснува во компонентите на моторот преку млазниците.

Противпожарната пена го покрива просторот на горење формирајќи посебен слој на површината што гори

со што спречува достапност на кислород и со тоа го прекинува огинот.

Нанесениот слој од пена ја спречува повторната активација на огнот.

За Грција,Кипар и Балканските простори одговорен за дистрибуција и маркетинг на

системите е МОБИАК С.А.

Function diagram:

Temp. sensor

180ºC

Fuel supply

cut-off

Manifold 12mm

Triggering

station

Nozzles

te

Technology

Triggering

primer

Manometer

Hose ½”

Manual

trigger

Glass fuse 65º

Pressure

switch

Ext. agent

container

206

Functional description:


Technology

KX04 valve:

Manual

trigger

Glass fuse

+68ºC

Triggering primer

Service life: 10 years

Nitrogen filling

connector

Pressure

sensor

Technology

Tightening torque to

the container 25 Nm

Manometer

te

Outlet

3/8”

KX04 valve:

KX04 valve

Triggering T i i station:

ti

System ready for operation

Manual

trigger

Press the trigger for more than 3

seconds!

Container pressure too low

System triggered

Glass fuse

+68ºC

Triggering primer

Service life: 10 years

Nitrogen filling

connector

Pressure

sensor

Tightening torque to

the container 25 Nm

Manometer

te

Outlet

3/8”

Test and reset button

Deactivate engine stop and

acoustic alarm!

Triggering i station:

ti

System ready for operation

Press the trigger for more than 3

seconds!

Container pressure too low

System triggered

207


Geo Fire

®

S.A.

G. E. M.

Медицинска Опрема

МАЛОПРОДАЖЕН САЛОН - ХАНИА

ИНСТАЛАЦИОНИ И ПРОТИВПОЖАРНИ СТУДИИ

suggestive catalogue price 80,00 EURO / piece


S.A.

F I R E F I G H T I N G E Q U I P M E N T

I N D U S T R I A L A N D M E D I C A L G A S E S

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE

SERVICE RECOGNITION

PR I727261 A-X

Cert No37939

QA - C -510/09

SERVICE SUPPLIER

LPR0/DDI/20100512181902

SERVICE SUPPLIER

09/XH/24/01

SERVICE SUPPLIER

509/08/SNV


S.A.

F I R E F I G H T I N G E Q U I P M E N T

I N D U S T R I A L A N D M E D I C A L G A S E S

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE

E D I T I O N 2 0 1 3

More magazines by this user