11.05.2018 Views

KYRIL_MOBIAK Product Catalogue

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SINCE 1977<br />

SINCE 1977<br />

S.A.<br />

F I R E F I G H T I N G E Q U I P M E N T<br />

I N D U S T R I A L A N D M E D I C A L G A S E S<br />

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE


FACTORY<br />

AKROTIRI, CHANIA - CRETE 731 00<br />

TEL.:+30 28210 63222, FAX:+30 28210 66260<br />

CENTRAL OFFICE<br />

M.MPOTSARI STR. 96-98, CHANIA- CRETE 731 36<br />

TEL:+30 28210 91561, 91661, FAX:+30 28210 91644<br />

CENTRAL - SOUTH & INSULAR GREECE DISTRIBUTION CENTER<br />

ASPROPIRGOS, NEA ZOI - ATTICA, ATHENS 193 00<br />

TEL:+30 210 4614006, FAX:+30 210 5595986<br />

N. GREECE - BALKAN AREA DISTRIBUTION CENTER<br />

IONIA, KALOCHORI - THESSALONIKI 570 09<br />

TEL:+30 2310 785668, FAX:+30 2310 574793<br />

CENTRAL & EASTERN CRETE DISTRIBUTION CENTER<br />

I’ STR., INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION - CRETE 716 01<br />

TEL/FAX: +30 2810 333151<br />

e-mail: info@mobiak.gr<br />

www.mobiak.gr<br />

INTERNATIONAL SALES NETWORK<br />

SERVICE RECOGNITION<br />

PR I727261 A-X<br />

Cert No37939<br />

QA - C -510/09<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

LPR0/DDI/20100512181902<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

09/XH/24/01<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

509/08/SNV


Κ ε ν τ ρ ι κ έ ς ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς σ τα Χ α ν ι ά τ η ς Κ ρ ή τ η ς ( Π ε ρ ι οχ ή Κ α θ ι α ν ά , Α κ ρ ωτ η ρ ί ο υ )<br />

Κ ε ν τ ρ ι κ έ ς Ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς σ τα Χ α ν ι ά τ η ς Κ ρ ή τ η ς ( Π ε ρ ι οχ ή Κ α θ ι α ν ά , Α κ ρ ωτ η ρ ί ο υ )<br />

ПОГЛАВЈЕ 1:<br />

Противпожарни Апарати<br />

ПОГЛАВЈЕ 2:<br />

Резервни делови за Противпожарни Апарати и<br />

Противпожарни Стабилни Системи<br />

ПОГЛАВЈЕ 3:<br />

Огнено сузбивачки материи-Противпожарни течности<br />

ПОГЛАВЈЕ 4:<br />

Противпожарни Хидранти,Хидранти за<br />

Алат,Релевантна опрема<br />

ПОГЛАВЈЕ 5:<br />

Противпожарни Врати<br />

ПОГЛАВЈЕ 6:<br />

Противпожарна опрема,Сигурносна-прва помош<br />

опрема<br />

ПОГЛАВЈЕ 7:<br />

Разновидни производи<br />

ПОГЛАВЈЕ 8:<br />

Постојани Противпожарни системи


Гл а в н и т е П р о с т о р и и в о Х а н и а , К р и т ( р е г и о н К а т и а н а , А к р от и р и )<br />

Κ ε ν τ ρ ι κ έ ς Ε γ κα τα σ τά σ ε ι ς σ τα Χ α ν ι ά τ η ς Κ ρ ή τ η ς ( Π ε ρ ι οχ ή Κ α θ ι α ν ά , Α κ ρ ωτ η ρ ί ο υ )


Сектор за Гасови и Течности-Простории за<br />

производство и полнење<br />

Нискотемпературни Резервоари се прикажани<br />

на сликата(2 Кислород,1 Азот,1 Аргон,1 Јаглерод<br />

Диоксид)<br />

Административни канцеларии<br />

Конфренциска канцеларија,со<br />

презентациони производи<br />

Направа за проверка<br />

на истекување<br />

на гас(Смесата<br />

на Хелиум-Азот)<br />

користејќи високоосетлив<br />

хелиум<br />

сенсор според<br />

Европските барања.<br />

Канцеларија на претседателот<br />

Комплетно автоматска единица за составување<br />

и проверка на противпожарни апарати.<br />

Производствена линија во етапи:<br />

- Процедура на автоматско полнење со прашок<br />

- Вибрации за време на процесот<br />

- Монтирање на вентилите<br />

- Полнење со гс(Хелиум-Азот)<br />

Автоматска единица за полнење со Гасови<br />

(Медицински и индустриски гасови Кислород, Азот,<br />

Аргон, Мешавини на пр:IG541,IG55, Банарк итн.)<br />

Единица за лепење на<br />

налепници<br />

Печатење на самиот<br />

противпожарен апарат


Магацин за суровини и различни<br />

стоки на Крит<br />

Просторија за рачно<br />

испитување на<br />

противпожарните апарати.<br />

Машина за<br />

поставување на<br />

Вентили<br />

За цилиндри со Гас<br />

како и противпожарни<br />

апарати<br />

Надворешно Чистење<br />

и бојадисување на<br />

цилиндри со гас<br />

и противпожарни<br />

апарати<br />

Простории за<br />

сушење на цилндри<br />

и тела проследени со<br />

хидраулични тестови<br />

Просторија за<br />

складирање на<br />

прашок(1тон една<br />

вреќа)кој се користи<br />

во единицата за<br />

автоматско полнење<br />

Автоматска машина за лепење на<br />

налепници<br />

Оддел за полнење на Јаглерод Диоксид со четри<br />

одделни единици за полнење<br />

Хидраулична машина за тестирање на цилиндри за гас<br />

и цилиндри на противпожарни апарати со 6 места.<br />

- Максимален тест притисок 450бари<br />

- Максимален производствен капацитет од 30<br />

цилиндри на 1час<br />

Хемиска Лабараторија<br />

Комплетно опремена со контрола на квалитет и<br />

инструменти за хемиски анализи<br />

Τμήμα Χειροκίνητης<br />

Μονάδας<br />

Επανελέγχου<br />

Πυροσβεστήρων<br />

Μηχάνημα Υδραυλικής Δοκιμής 6 Θέσεων,<br />

για Φιάλες Αερίων και Πυροσβεστήρες<br />

- Μέγιστη Πίεση Δοκιμής 450 bar<br />

- Μέγιστη Παραγωγική Δυνατότητα 30 Φιάλες /<br />

ώρα


Ц е н т р а л е н д и с т р и б у т и в е н ц е н т а р з а ј у ж н а г р ц и ј а и о с т р о в и т е , А с п р о п и р г о с , Н е а З ол , А т и к а - А т и н а


Д и с т р и б у т и в е н Ц е н т а р з а С е в е р н а Гр ц и ј а - Б а л к а н с к и П р о с т о р и И о н и а , К а л охо р и , С олун


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ


ПРОТИВПОЖАРНИ СЕТОВИ<br />

ПРИ УПОТРЕБА КАЈ ВОЗИЛА,БРОДОВИ,КУЈНИ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK10 - SET - PYR1 - ABC90<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK10 - SET - PYR2SMALL<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

8A 34B<br />

C<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

1кг сет со суво полнење<br />

-Рефлектирачки Триаголник<br />

-Сет Прва Помош<br />

Поголем капацитет за гаснење<br />

споредбено со апарат од 2кг суво<br />

полнење АБЦ40%<br />

2кг сет со суво полнење<br />

-Рефлектирачки Триаголник<br />

-Сет Прва Помош<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ07- SET - PYR2BIG<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

2кг сет со суво полнење<br />

- Рефлектирачки Триаголник<br />

- Прва Помош(Сертифицирана според DIN<br />

13164 од Lloyed’s)<br />

- Флуоресцентен Елек<br />

- Изотермичко Ќебе-CE-сертифицирано<br />

(За Рефлектирачки Триаголници и<br />

[ Сетови за Прва помош) види на стр.190 ]<br />

14


Geo Fire<br />

СПЕЦИЈАЛЕН ТИП НА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ИНТЕЛЕГЕНТНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦВЕЌЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - FLOWER - F - CLASS<br />

Противпожарното цвеќе е наменето за спречување на почетната фаза на<br />

пожар во кујнските пожари.Истовремено е декоративно со поставувње на<br />

фрижидер со вградени магнети како и во декоративна вазна.Се користи како<br />

за домашна така и за професионална употреба. ИДЕАЛНО ЗА ПОДАРОК.<br />

1 3<br />

2<br />

Тестирано и сертифицирано од<br />

MIRTEC SA.<br />

ΜΒΚ03 - ΑF447 - AER1<br />

Противпожарен Рачен Апарат со Аеросоли<br />

Погоден за А,Б,Ц типови на пожар<br />

MBK03 - 085SEMCA<br />

Резервна Ампула за Противпожарен<br />

Рачен Апарат со Аеросоли<br />

- R.I.N.A<br />

tested<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

15


НОВ ПРОИЗВОД<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

Ова е револуционерен производ на<br />

противпожарен апарат кој не содржи гас.<br />

Принципот на работа е во тоа што средството<br />

се испушта преку нов тип на силиконски<br />

еластичен кертриџ.<br />

СОДРЖИ 800мл СПЕЦИЈАЛНА<br />

ПРОТИВПОЖАРНА ПЕНА.<br />

СЕ КОРИСТИ ВО:<br />

• кујни (професионални и домашни)<br />

• Фирми и Канцеларии<br />

• Куќи и Градини<br />

• Возила<br />

• Бродови<br />

• Лица за обезбедување<br />

MBK03 - 010PA - P1RD<br />

Geo Fire<br />

1Kg<br />

1кг Противпожарен апарат со суво полнење во вид<br />

на буре(со пластичен округлест држач)<br />

ПОГОДНО ЗА ВОЗИЛА И БРОДОВИ.<br />

ИДЕАЛНО ЗА ПОКЛОН<br />

MBK10 - FIREX<br />

A B C<br />

85%<br />

13A 34B<br />

C<br />

ПОГОДНО ЗА ТИПОВИ НА ПОЖАР ОД<br />

КАТЕГОРИИТЕ:<br />

• А(Запаливи цврсти материи)<br />

• Б(Запаливи течни материи)<br />

• Ц(Кујнски зејтини и масти)<br />

ПРЕДНОСТИ:<br />

• Флексибилност поради малата тежина<br />

• Лесна,независна-ориентација(360 степени)<br />

• Лесна тежина помала од 1,5кг поради<br />

пластичната структура.<br />

• Голем домет за гасење до 6м<br />

• Целиот е направен од рециклирачка<br />

пластика<br />

СЕРТИФИКАТИ:<br />

• GS(Сигурносен производ со Германска<br />

дозвола)<br />

• MIRTEC(Сертификат за противпожарен<br />

апарат според MIRTEC)<br />

16


37939<br />

QA - C -510/09<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

LPR0/DDI/20100512181902<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

09/XH/24/01<br />

509/08/SNV<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK10 - AEROSOL<br />

Geo Fire<br />

Β C E<br />

Geo Fire<br />

Светски Најмалиот , рачен противпожарен апарат со АЕРОСОЛИ:<br />

> Нова Генерација-Паметен-Чист-Економичен апарат<br />

> Мал-Лесен за ракување апарат<br />

> Апаратот не е под притисок<br />

> Не подлежи на годишен сервис<br />

> Не остава дамки после гасењето на пожар<br />

> Пријателски расположен по животната средина=Лесен за ракување<br />

> Сигурен Производ - Сертифициран<br />

Светски Најмалиот апарат со АЕРОСОЛИ -ГЕО најповолен е за користење во домови,канцеларии,бродови,итн.<br />

EMC dir 2004 / 108 / EC Annex II<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK10-SET-BOX<br />

Geo Fire<br />

5A 25F<br />

Производот содржи 1парче од 2 литри Противпожарен апарат со<br />

влажно хемиско средство како и 1парче Противпожарно Ќебе со<br />

димензија 0,90м х 0,90м.<br />

Противпожарниот апарат е погоден за Ф-типови на<br />

пожар(домашни и професионални кујни)како и за А-типови на<br />

пожар(памук,дрво,хартија,тврди запаливи течности,итн.)<br />

КАРЕКТИРИСТИКИ НА КВАЛИТЕТ:<br />

- Според Европската Регулатива EN3.7/2004 + A1 2007(E).Овие типови<br />

на противпожарни апарати се единствените за употреба на Ф-типови<br />

на пожар,кај професионалните и домашните кујни.<br />

- Противпожарниот апарат има манометар за притисок за проверка на<br />

притисокот.<br />

- Чистењето на просторот после употребата на апаратот е многу лесно.<br />

- Противпожарниот апарат се среќава и ги исполнува специјалните<br />

побарувања според параграфот 9 од стандардот EN3-07:2004 + A1.<br />

- Внатрешноста на телото на противпожарниот апарат е импрегнирано<br />

со пластична антиоксидативна материја.<br />

Fire Fighting Safety Box<br />

SERVICE RECOGNITION<br />

PR I727261 A-X<br />

17


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

KX11 - DP - CYL02 - REA0<br />

ΚΧ11 - DP - CYL04 - REA0<br />

СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

0,2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

Противпожарен апарат од 0,2кг за на маса со<br />

суво полнење.<br />

ИДЕАЛНО ЗА БИЗНИС ПОДАРОК.<br />

MBK07 - 010ARP - P1A<br />

1Kg<br />

A B C<br />

75%<br />

8A 21B<br />

C<br />

Противпожарен апарат со аеросоли за една употреба од<br />

1кг суво полнење со манометар за притисок на дното од<br />

апаратот.<br />

Вклучен жолт пластичен држач.<br />

Спакуван во атомска картонска кутија.<br />

Заштитен со пластифицирана фолија<br />

> Налепница со упатство за користење<br />

1066/2006<br />

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ<br />

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ<br />

0,4Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

Противпожарен апарат од 0,4кг за на маса со суво<br />

полнење.<br />

ИДЕАЛНО ЗА БИЗНИС ПОДАРОК.<br />

> МЕТАЛЕН манометар за притисок со тестер<br />

> Челичен Осигурач<br />

ΜΒΚ03 - PA25<br />

20-25 литри Воден Апарат.<br />

Произведен од незапаливи материјали со<br />

висока огноотпорност.<br />

> Атомска картонска кутија<br />

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за<br />

18


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK09 - 010PA - P1D - BASE<br />

MBK09 - 010PA - DF<br />

Geo Fire<br />

1Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

5A 21B<br />

C<br />

1Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

5A 21B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.<br />

Сигурносен вентил за притисок<br />

> Вклучен метален држач<br />

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.<br />

Сигурносен вентил за притисок<br />

> Вклучен метален држач<br />

[ ]<br />

Техничките карактеристики на<br />

табелата подолу не важат за<br />

производот со код MBK09-010PA-DF<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ02 - 010ΡΑ - Ρ1S<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK04 - 010PA - P1E<br />

1Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

5A 21B<br />

C<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

8A 34B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

INOX<br />

Противпожарен апарат од 1кг со тело со еден вар.<br />

Капацитетот на гасење на апаратот е<br />

еквивалентен на противпожарен апарат од 2кг<br />

со полнење од<br />

АБЦ40% прашок.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> Сигурносна стега со врежани иницијали<br />

> Прстен со година на производство<br />

> Пластифицирана налепница со упатство на<br />

користење<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати<br />

19


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 020ΡΑ - Ρ1D<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK09 - 020PA - DF<br />

СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 2кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> Вклучен метален држач<br />

2Kg<br />

INOX<br />

MBK02 - 020PA - P1S<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 2кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

INOX<br />

Geo Fire<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 2кг со тело со<br />

еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> Вклучен метален држач<br />

[ ]<br />

Техничките карактеристики на<br />

табелата подолу не важат за<br />

производот со код<br />

MBK09-020PA-DF<br />

ΜΒΚ04 - 020ΡΑ - Ρ1E<br />

2Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

13A 89B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 2кг со тело со еден вар.<br />

> Капацитетот на гасење на апаратот е<br />

еквивалентен на противпожарен апарат од 3кг<br />

со полнење од<br />

АБЦ40% прашок.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> МЕТАЛЕН манометар за притисок со тестер<br />

> Челичен Осигурач<br />

> Атомска картонска кутија<br />

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за<br />

20


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK09 - 030PA - P1B<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΚΧ11 - 504 - ΑΟSS<br />

Geo Fire<br />

3Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

13A 55B<br />

C<br />

3Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

13A 55B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 3кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> Вклучен метален држач<br />

Противпожарен апарат од 3кг со тело со еден вар.<br />

INOX<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK04-030PA-P1C<br />

3Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 3кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> Капацитетот на гасење на апаратот е еквивалентен на<br />

противпожарен апарат од 6кг со полнење од<br />

АБЦ40% прашок.<br />

> Сигурносна стега со врежани иницијали<br />

> Прстен со година на производство<br />

> Пластифицирана налепница со упатство на<br />

користење<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати<br />

21


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

GOLDEN SERIES<br />

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM<br />

СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

Geo Fire<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

> МЕТАЛЕН МАНОМЕТАР со тестер<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> Нов тип на црево млазница со поцинкувани клипови<br />

и спојки, со појачана млазница и појачан магнет,кои ги<br />

намалуваат процедурите.<br />

> Атомска картонска кутија.<br />

> Печатено упатство за користење ,доволен простор<br />

на горниот дел да залепите налепница од вашата<br />

компанија.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

6Kg<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - DF<br />

A B C<br />

40%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

[ ]<br />

Каректиристиките на горната табела не се<br />

валидни за производот со код<br />

MBK09-060PA-DF<br />

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за<br />

22


НОВ ПРОИЗВОД<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK02 - 060PA - P1S<br />

Geo Fire<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

6Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.<br />

INOX<br />

MBK11 - 060PA - P1S<br />

> Челичен Осигурач<br />

> Сигурносна стега со врежани иницијали<br />

> Прстен со година на производство<br />

6Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

90%<br />

55A<br />

233B C<br />

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.<br />

> НОВ ТИП на Поцинкувани држачи<br />

INOX<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ07 - 060ΡΑ - Ρ1<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - ΡIL<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

Против пожарен Апарат 6кг со внатрешна<br />

ампула.<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

6Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

34A<br />

233B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> Капацитет на гасење скоро идентичен<br />

како кај 12кг противпожарни апарати со<br />

суво полнење АБЦ40% ,кога се работи за<br />

А-типови на пожар,односно кај пожари од<br />

Б-типот пропишан од EN3 стандардот(има<br />

многу поголем капацитет на гасење од 12кг<br />

АБЦ40%противпожарни апарати)<br />

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати<br />

23


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - Ρ1F<br />

Geo Fire<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

43A<br />

183B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 6кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

> МЕТАЛЕН МАНОМЕТАР со тестер<br />

> Нов тип на црево млазница со поцинкувани клипови<br />

и спојки, со појачана млазница и појачан магнет,кои ги<br />

намалуваат процедурите.<br />

> Атомска картонска кутија.<br />

> Печатено упатство за користење ,доволен простор<br />

на горниот дел да залепите налепница од вашата<br />

компанија.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

12Kg<br />

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - DF<br />

A B C<br />

40%<br />

43A<br />

183B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 12кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

Каректиристиките на горната табела не се<br />

валидни за производот со код<br />

MBK09-120PA-DF<br />

Пишувањето на Серискиот број од апаратот на самата кутија е со цел за<br />

24


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

MBK02 - 120PA - P1S<br />

12Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

43A<br />

183B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 12кг со тело со еден вар.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ПРЕНОСЛИВ ПРОТИВ ПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ ПОГОДЕН ЗА Д-ТИП НА<br />

ПОЖАР КАЈ МЕТАЛИ<br />

> Челичен Осигурач<br />

INOX<br />

МОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 6 И 12кг НА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СПЕЦИЈАЛЕН<br />

СУВ ПРАШОК ЗА ПОЖАРИ ОД Д-КАТЕГОРИЈА.<br />

ПОГОДНИ ЗА НАТРИУМ, КАЛИУМ И МАГНЕЗИУМ<br />

ПОЖАРИ.<br />

НЕ Е ПОГОДЕН ЗА ЛИТИУМ ПОЖАРИ .3,5кг НА<br />

ПРАШОК ЗА 1кг НА МЕТАЛ.<br />

> Сигурносна стега со врежани иницијали<br />

> Прстен со година на производство<br />

> НОВ ТИП на Поцинкувани држачи<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 090ΡΑ - DF<br />

9Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

27A<br />

144B<br />

C<br />

Противпожарен апарат од 9кг со тело со еден вар.<br />

> Сигурносен вентил за притисок<br />

КАРАКТЕРИСТИКИТЕ на горната табела не се<br />

валидни за производот со код<br />

MBK09-090PA-DF<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД<br />

СТРАНА НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

побрзо пополнување на сервисниот картон како и соодветните сертификати<br />

25


Geo Fire<br />

UL-СЕРИЈА<br />

GOLDEN SERIES<br />

26


Geo Fire<br />

UL-СЕРИЈА<br />

GOLDEN SERIES<br />

27


Морнарички Тип на Држач исто така достапен по барање<br />

UL-СЕРИЈА<br />

GOLDEN SERIES<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK12 - 2.5PA - UL<br />

Geo Fire<br />

2.5lb<br />

A B C<br />

90%<br />

1A 10B<br />

C<br />

2.5lb Противпожарен Апарат со суво полнење.<br />

> Вклучен метален зиден држач<br />

UL SERIES<br />

> Произведен ,Тестиран и<br />

Одобрен според ANSI/UL<br />

711 & ANSI/UL 299 USCG<br />

WP 195psi TP 585psi<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK12 - 5PA - UL<br />

Geo Fire<br />

5lb<br />

A B C<br />

90%<br />

5lb Противпожарен Апарат со суво полнење.<br />

> Вклучен метален зиден држач<br />

> Произведен ,Тестиран и<br />

Одобрен според ANSI/UL<br />

711 & ANSI/UL 299 USCG<br />

WP 195psi TP 585psi<br />

GOLDEN SERIES<br />

2A 40B<br />

C<br />

> ГОЛЕМ МАНОМЕТАР ВО БОЈА<br />

> ОСИГУРАЧ од Нерѓосувачки челик<br />

> АТОМСКА Картонска Кутија<br />

> МЛАЗНИЦА ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ со елоксирани<br />

алуминиумски клипови и спојки отопрни на<br />

оксидирање.РП 250 psi<br />

28


UL-СЕРИЈА<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

> Произведен ,Тестиран и<br />

Одобрен според ANSI/UL<br />

711 & ANSI/UL 299 USCG<br />

WP 195psi TP 585psi<br />

GOLDEN SERIES<br />

MBK12 - 10PA - UL<br />

Geo Fire<br />

10lb<br />

A B C<br />

90%<br />

10lb Противпожарен Апарат со суво полнење.<br />

> Вклучен метален зиден држач<br />

4A 60B<br />

C<br />

> Високо Квалитетни суровини<br />

> Формулирана боја во прав електростатски<br />

Нанесена се со цел да се осигура целосно<br />

покривање на цилиндерот и еднакво<br />

нанесена боја<br />

> Челичен Цилиндер Епоксидно обложен за<br />

отпорност од корозија<br />

> Ергономски дизајн на рачките на апаратот<br />

> Една Етика со питограми за лесно читање<br />

GOLDEN SERIES<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK12 - 20PA - UL<br />

Geo Fire<br />

20lb<br />

A B C<br />

90%<br />

10A<br />

120B C<br />

20lb Противпожарен Апарат со суво полнење.<br />

> Вклучен метален зиден држач<br />

> Произведен ,Тестиран и<br />

Одобрен според ANSI/UL<br />

711 & ANSI/UL 299 USCG<br />

WP 195psi TP 585psi<br />

> ТЕЛО НА ВЕНТИЛОТ направен од<br />

Хромиран месинг и Иноксни делови<br />

и рачки<br />

> Метален Држач за монтажа на зид<br />

> МЕТАЛЕН РЕМЕН за стабилна подршка<br />

на млазницата<br />

29


СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

PRODOTTO ORIGINALE<br />

S E R<br />

I E<br />

G O L D E N<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F<br />

30


Geo Fire<br />

GOLDEN SERIES<br />

СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

PRODOTTO ORIGINALE<br />

S E R<br />

I E<br />

G O L D E N<br />

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM<br />

31


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПЕНИЛО АФФФ(6%)<br />

ΜΒΚ07 - 010ARF - Ρ1A<br />

1Lt<br />

AFFF<br />

6%<br />

5A 21B<br />

Аеросоли противпожарен апарат за една употреба 1лтр<br />

Пенило со манометар за притисок на дното.<br />

Жолт пластичен држач вклучен<br />

Спакуван во атомска картонска кутија.<br />

Зачтитен со пластична фолија<br />

Силиконска налепница со упатство за користење.<br />

1066/2006<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK04 - 010AF - P1C<br />

1Lt<br />

5A<br />

21B<br />

Противпожарен апарат од 1лтр со тело со<br />

еден вар со пластифицирана внатрешност и<br />

сигурносен вантил за притисок.Тестиран според<br />

EN3 стандардот,МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН.<br />

MBK04 - 010AF - P1S<br />

1Lt<br />

INOX<br />

5A<br />

21B<br />

Противпожарен апарат од 1лтр со тело со еден<br />

вар со пластифицирана внатрешност и сигурносен<br />

вентил за притисок.<br />

Тестиран според EN3 стандардот.<br />

INOX<br />

Geo Fire<br />

AFFF<br />

916<br />

> МЕТАЛЕН манометар со тестер<br />

> Челичен осигурач<br />

AFFF<br />

916<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

> ТЕЛО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ<br />

> Печатено упатство за користење<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

32


ПРЕНОСНИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО ПЕНИЛО АФФФ(6%)<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ05 - 020AF - Ρ1D<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK04 - 020AF - P1S<br />

2Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

5A 34B<br />

2Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

5A<br />

34B<br />

Противпожарен апарат од 2лтр со тело со еден вар со<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен<br />

вентил за притисок.<br />

МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН.<br />

Противпожарен апарат од 2лтр со тело со еден вар со<br />

сигурносен вентил за притисок.<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

INOX<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1B<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1S<br />

3Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

55B<br />

Geo Fire<br />

3Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

55B<br />

Противпожарен апарат од 3лтр со тело со еден вар со<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен<br />

вентил за притисок.<br />

МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН.<br />

Противпожарен апарат од 3лтр со тело со еден вар.<br />

INOX<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

> СИГУРНОСНА СТЕГА со врежани иницијали<br />

> Пластичен прстен со година на производство<br />

> МЕТАЛЕН генератор за пена<br />

> Филтер за потопна цевка<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

33


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

MBK07 - 060AF - P1E<br />

ПЕНИЛО АФФФ(6%)<br />

Противпожарен апарат од 6лтр со тело со еден<br />

вар.<br />

INOX<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

Geo Fire<br />

MBK04 - 060AF - P1S<br />

6Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

113B<br />

6Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

113B<br />

Противпожарен апарат од 6лтр со тело со еден вар<br />

со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен<br />

вентил за притисок.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK09 - 060WT - P1A<br />

Geo Fire<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

6Lt<br />

ВОДА<br />

8A<br />

Противпожарен апарат од 6лтр со тело со еден<br />

вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и<br />

сигурносен вентил за притисок.<br />

> МЕТАЛЕН манометар со тестер<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

> Нова црево млазница со поцинкувани клипови и спојки<br />

како и појачан магнет кој што ги скратува процедурите за<br />

користење.<br />

> НОВА МЛАЗНИЦА направено од специјална појачана<br />

пластика.<br />

> Пластифицирана налепница со упаство за користење<br />

> АТОМСКА Бела Картонска Кутија<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

34


ПРЕНОСЕН АПАРАТ СО ПЕНИЛО АФФФ(6%)-ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО ВОДА<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ07 - 090AF - Ρ1D<br />

KX11 - 046A - 00<br />

9Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

13A<br />

183B<br />

9Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

13A<br />

183B<br />

Противпожарен апарат од 9лтр со тело<br />

со еден вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен вентил за<br />

притисок.<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

Противпожарен апарат од 9лтр со тело со еден<br />

вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и<br />

сигурносен вентил за притисок.<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

MBK04 - 090AF - P1S<br />

9Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

13A<br />

183B<br />

MBK08 - 090WT - P1A<br />

Противпожарен апарат од 9лтр со тело со еден<br />

вар<br />

9Lt<br />

ВОДА<br />

13A<br />

INOX<br />

Противпожарен апарат од 9лтр со тело со еден<br />

вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и<br />

сигурносен вентил за притисок.<br />

> ЦИЛИНДЕР со пластифицирана внатрешност<br />

> ФИЛТЕР ЗА ПОТОПНА ЦЕВКА<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

> Челичен Осигурач<br />

> Сигурносна Стега со врежани иницијали<br />

> Пластичен Прстен со година на производство<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

35


ПРЕНОСЛИВИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА-ТЕЧНА ХЕМИЈА<br />

Погодно за користење кај професионални и домашни кујни<br />

F CLASS - WET CHEMICAL<br />

КАРАКТЕРИСТИКИ НА<br />

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА :<br />

-НЕ ОСТАВА ДАМКИ<br />

ПОСЛЕ УПОТРЕБАТА<br />

-НЕ ДОЗВОЛУВА<br />

ПОВТОРНО ПАЛЕЊЕ<br />

НА ЗЕЈТИНИТЕ И<br />

ЗАПАЛИВИТЕ ТЕЧНОСТИ<br />

-ПРИЈАТЕЛ НА<br />

ОКОЛИНАТА<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK09 - 020FCS - P1A<br />

2Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

5A 25F<br />

Противпожарен апарат од 2лтр Ф_КЛАСА -ТЕЧНА<br />

ХЕМИЈА со тело со еден вар со ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен вентил за притисок.<br />

Тестиран според EN3 стандардите<br />

МЕТАЛЕН ДРЖАЧ ВКЛУЧЕН<br />

MBK08 - 060FCS - P1A<br />

6Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

8A<br />

75F<br />

Противпожарен апарат од 6лтр Ф_КЛАСА<br />

-ТЕЧНА ХЕМИЈА со тело со еден вар со<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ и сигурносен<br />

вентил за притисок.<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

> МЕТАЛЕН Манометар со тестер<br />

> Нов тип на црево кај апарати со Течна Хемија со<br />

поцинкувани клипови и спојки како и со продолжена<br />

иноксна цевка све со цел за посигурна употреба на<br />

противпожарниот апарат<br />

> НОВА МЛАЗНИЦА НАПРАВЕНА ОД СПЕИЈАЛНО ПОЈАЧАНА<br />

ПЛАСТИКА<br />

> ПЛАСТИФИЦИРАНА налепница со упатство за користење<br />

> Атомска бела картонска кутија<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

36


Ф КЛАСА СОЛУЦИЈА - ТЕЧНА ХЕМИЈА<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK11 - 020FCS - SS<br />

Geo Fire<br />

F Class<br />

2 Lt 5A 25F<br />

Solution<br />

Противпожарен апарат од 2лтр Ф-класа<br />

солуција-Течна хемија со тело со еден вар.<br />

ИНОКСЕН МЕТАЛЕН ДРЖАЧ Е ВКЛУЧЕН<br />

INOX<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK 12 - MEDFIRE<br />

Geo Fire<br />

6 Lt<br />

Пренослив туш за тело при иницијален третман<br />

кај хемиски и термички изгореници.<br />

Вода со стерилен раствор за употреба кај<br />

луѓеto.<br />

> ЦИЛИНДЕР СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ<br />

> ФИЛТЕР СО ПОТОПНА ЦЕВКА<br />

> ЧЕЛИЧЕН ОСИГУРАЧ<br />

> СИГУРНОСНА СТЕГА со врежани иницијали<br />

> Пластичен прстен со година на производство<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

37


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

ПРЕНОСЛИВИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

MBK02 - 020CA - P1A<br />

ΚΧ11 - 532 - Α0<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

Противпожарен апарат 2кг Цо2<br />

Висина 570мм<br />

Противпожарен апарат 2кг Цо2<br />

Висина 510мм<br />

KX11 - 532 - AOR<br />

MBK04 - 020CA - P1B<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

CO2<br />

Противпожарен апарат 2кг ЦО2 со Голема Цврстина на<br />

предната млазница(со надворешен метален нут)<br />

Висина 510мм<br />

Противпожарен апарат 2кг ЦО2 со Алуминиумски<br />

Цилиндер и Голема Цврстина на предната<br />

млазница(со надворешен метален нут)<br />

Комплетна тежина 5,8 кг<br />

Висина 590мм<br />

> Предна млазница со голема јачина со<br />

надворешен нут<br />

> Атомска Бела картонска кутија<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

38


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

ПРЕНОСНИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ ЦО2<br />

MBK02 - 050CA - P1A<br />

MBK06 - 050CA - P1D<br />

5Κg<br />

CO2<br />

55B<br />

5Kg<br />

CO2<br />

55B<br />

Противпожарен Апарат 5кг Цо2<br />

Висина 750мм<br />

Противпожарен Апарат 5кг Цо2<br />

Висина 665мм<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

Алуминиум<br />

MBK10 - 050CA - P1A<br />

5Kg<br />

CO2<br />

55B<br />

Противпожарен апарат 5кг Цо2 со Ќелиќен Вентил.<br />

Висина 675мм<br />

Комплетна тежина 14кг<br />

> НОВА ЦРЕВО МЛАЗНИЦА со Хорна и Дрвена рачка како<br />

превенција од создавање на Статички Електрицитет<br />

> Печатено упатство за користење ,доволен простор<br />

на горниот дел да залепите налепница од вашата<br />

компанија .<br />

> НОВ ТИП на поцинкуван држач<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

Противпожарен Апарат<br />

со Антимагнетно дејство<br />

погоден за користење<br />

кај подморници<br />

болнички простории со<br />

медицински машини кои<br />

се осетливи на магнетни<br />

полиња.<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

39


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПЛАФОНСКИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

1Kg<br />

3Kg<br />

KX11 - ACE1 - A0<br />

Автоматски Плафонски Противпожарен<br />

апарат од 1кг со Сплинкерска заштита.<br />

Висина 25см. Дијаметар 16см<br />

SPRINKLER<br />

A B C<br />

40%<br />

KX11 - ACE3 - A0<br />

A B C<br />

40%<br />

СЕ Склоп<br />

СЕ Склоп<br />

A B C<br />

A B C<br />

Автоматски Плафонски Противпожарен<br />

апарат од 3кг<br />

Висина 27.6см. Дијаметар 24см Единствениот<br />

Автоматски<br />

Противпожарен Апарат<br />

SPRINKLER<br />

на пазарот со тестиран<br />

притисок од 26 бари и<br />

дебелина на телото од<br />

2.5мм кој нуди најдобра<br />

можна сигурност.<br />

ОВ ПРОИЗВОД<br />

НСЕ Склоп<br />

Geo Fire<br />

KX11 - ACE6 - A0R<br />

6Kg<br />

> 68 o C СПЛИНКЕР СЕ сертифициран со сигурносен вентил<br />

за притисок и вграден вентил за полнење и проверка на<br />

притисок.<br />

> МЕТАЛЕН Манометар со тестер<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

Автоматски Плафонски Противпожарен<br />

Апарат од 6кг.<br />

Висина 40,5см . Дијаметар 21.3см<br />

SPRINKLER<br />

НОВ Конусен обрач со поголем дијаметар<br />

од(160мм)за полесна инсталација.<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

40


АВТОМАТСКИ ПЛАФОНСКИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

СЕ Склоп<br />

KX11 - ACE12 - A0M<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

Автоматски Плафонски Противпожарен<br />

Апарат од 12кг.<br />

Висина 37см. Дијаметар 30,2см<br />

SPRINKLER<br />

Единствениот<br />

Автоматски<br />

Противпожарен Апарат<br />

на пазарот со тестиран<br />

притисок од 26 бари и<br />

дебелина на телото од<br />

2.5мм кој нуди најдобра<br />

можна сигурност.<br />

НОВ Конусен обрач со поголем дијаметар<br />

од(160мм)за полесна инсталација.<br />

Количината на составот на апаратот за заштита<br />

на специфични простори мора да биде пресметан<br />

од страна на специјално стручно лице.<br />

Во затворени простории количината на апаратот<br />

треба да биде 12кг за простор од 10м2 на висина<br />

од 1,5-2м од точката за гасење.<br />

Во отворени простори потребата од количина<br />

на средство треба да биде поголема поради<br />

загубите.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

KX11 - ACE12 - A0M - 122<br />

12Kg<br />

B C 20%<br />

B C<br />

Автоматски Плафонски Противпожарен Апарат<br />

од 12кг.<br />

Висина 37см. Дијаметар 30,2см<br />

SPRINKLER<br />

СЕ Склоп<br />

НОВ Конусен обрач со поголем дијаметар<br />

од(160мм)за полесна инсталација.<br />

MBK07 - MBK - CPCEILING<br />

Спојка за полнење на Автоматски Плафонски<br />

Противпожарни апарати<br />

KX11 - ACE - ADB<br />

> КОНУСЕН ОБРАЧ со странични отвори за подобро<br />

празнење на апаратот, директна контрола на<br />

притисокот во манометарот како и за повторно<br />

полнење на апаратот.<br />

Држач со подесување на висина за монтирање на<br />

Автоматски Плафонски Противпожарни Апарати<br />

со должина од 80-150см.<br />

> ПЛАФОНСКИ ДРЖАЧ со нут за лесна и брза<br />

инсталација.<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД<br />

СТРАНА НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

41


ЛОКАЛЕН ПОСТОЈАН ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

СИСТЕМ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР (А) Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА / ТЕЧНА ХЕМИЈА<br />

СЕРТИФИЦИРАНО<br />

ТЕХНИЧКО ОБЈАСНУВАЊЕ:<br />

Опремата функционира и кај двата типа на<br />

домашни и професионални кујни кои користат<br />

електрична енергија и/или плински системи.<br />

Во тие простори се користат големи количини<br />

на запаливи материи како масла за готвење и<br />

зејтини, кои се особено опасни при запалување.<br />

Врз основа на релевантното законодавство<br />

соодветно средство за гаснење мора да биде од<br />

категоријата(Ф)- Масла за готвење и масти.<br />

Средството за гаснење што го користи<br />

МОБИАК,комерцијално именувано како Ф-класа<br />

солуција/Течна Хемија, е одобрено од Главното<br />

седиште на Противпожарната Бригада (Број на<br />

Протокол 56404F.701.6, 9/11/2009) за гаснење од<br />

категоријата на (Ф) и (А) пожари –Готвачки Масла<br />

и Масти како и Тврди горива.<br />

Ова средство за гаснење(Ф-класа солуција/Течна<br />

Хемија) е Карбоксилни киселински соли солуција<br />

кои го суспендираат огнот преку создавање на<br />

сапунест слој (кора) кој го спречува кислородот<br />

да влијае на површината што гори, ја оладува<br />

површината и ги елиминира можностите на<br />

повторно запалување.Ниското ниво на киселост<br />

(PH: 9 на 20 оС) спречува било какво оштетување<br />

на површини направени од нерѓосувачки челик.<br />

Електромеханичкиот систем за сузбивање со<br />

комерцијалното име “ЗЕВС“ го користи Ф-Класа<br />

Солуција/Течна Хемија средството за гаснење<br />

и најефикасното, Сигурно и Сертифицирано<br />

Решение кое резултира со Директно и<br />

Ефективно (Ф) категорично сузбивање на оган кај<br />

Професионалните Кујни.<br />

Огнот се детектира според одобрениот (UL/<br />

FM) линеарен кабел за детектирање на оган<br />

со активациона температура од 138 о С,180 о С<br />

ZEUS<br />

или 250 о С, и инсталацијата која е практична<br />

брза и едноставна.Овој кабел е поврзан со<br />

Противпожарниот детекционен панел кој ја<br />

контролира автоматската работа на системот.<br />

Поточно, Сертифицираниот Кабел нуди<br />

уникатна Способност и Сигурност откако ке го<br />

детектира потенционалното место за пожар,на<br />

сите површини на заштитената кујна, издувните<br />

оџаци,како и вентилационите канали.<br />

Најголемата предност на детектирачкиот кабел<br />

,споредбено со пневматскиот детектирачки кабел<br />

е тоа што не е под притисок,и како резултатот на<br />

минималните можности за промена на сигурноста<br />

при промената на температурата во издувните<br />

канали.<br />

Работниот век му е 10год., и е скоро ослободено<br />

од одржување.<br />

Монтажата на Детектирачкиот кабел се<br />

реализира со нерѓосувачка жица поврзана на<br />

мрежата за дистрибуирање на средството за<br />

гаснење. Особено едноставно е поврзувањето<br />

на детектирачки кабли со различна температура<br />

преку порцелански конектори за кабли.<br />

Голема конкурентна предност на Детектирачкиот<br />

Панел за пожар MOB2001, се базира на фактот<br />

дека е наједноставен тип од таа категорија за<br />

процедурата при инсталирање како и најсигурен<br />

во врска со перформансите –Екстремно<br />

едноставно надворешно поврзување на жиците<br />

како и едноставни електрични компоменти.<br />

Системот за сузбивање на пожар “ЗЕВС“ за<br />

класа (Ф) пожари наменет за Професионални<br />

Кујни е е најсигурното и најпрактично решение<br />

за крајните корисници,а при тоа нуди и досега<br />

најсигурниот,најбрзиот и најефикасниот процес<br />

за инсталација.<br />

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ:<br />

• CE-EN3 Одобрени Противпожарни апарати за<br />

локална примена со Сертифициран вентил кај<br />

автоматската и мануелната активација.<br />

• Цилиндри со Пластифицирана внатрешност со<br />

капацитети од :6лтр, 9лтр, 11-16лтр, 17-20лтр<br />

и 21-35лтр.<br />

• Цилиндри од нерѓосувачки челик со капацитет<br />

од 10лтр и 11-20лтр.<br />

• Појачани Држачи за апаратите.<br />

• Сертифициран Детонатор за употреба кај<br />

автоматската активација на апаратот.<br />

• Флексибилно Црево од нерѓосувачки челик за<br />

поврзување на вентилот на противпожарниот<br />

апарат со цевките во мрежата.<br />

• Линеарен Кабел за топлинска детекција од<br />

138 о С, 180 о С и 250 о С.<br />

• Порцелански конектори за поврзување на<br />

детекционен кабел од различна активациона<br />

температура.<br />

• 100(ом) Отпорник за мониторинг на правилната<br />

работа на линијата за детекција<br />

• Копче за далечинска контрола<br />

• ½“ Млазници од машки навој со различен<br />

проток и со огноотпорни силиконски капи.<br />

• Детекционен противпожарен панел со:<br />

- Автономна батерија<br />

- Сирена со светло<br />

- Мануелно копче за активација<br />

- Детонатор со фабричко подесено<br />

одложување од 40сек. (може да се подеси<br />

од 0-80сек.)<br />

- Фабрички поврзан систем за итно стопирање<br />

со 2м кабел.<br />

- Фабрички поврзан бел електричен шуко<br />

кабел за напојување од (2м должина).<br />

- Фабрички поврзан бел кабел со пластични<br />

конектори за 2 контакта за поврзување на<br />

детонаторот на системот (2м должина).<br />

- Фабрички поврзан помаранџест кабел<br />

со пластични конектори за 2 контакта<br />

за поврзување на линеарниот кабел за<br />

топлинска детекција (2м должина).<br />

Излезно реле за гасење на електричната<br />

енергија, каналите за вентилација како и доводот<br />

на гориво(плин,гас) на одбраниот Кујнскиот<br />

Систем.<br />

42


СИСТЕМ ЗА КУЈНИ<br />

СИСТЕМ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР (Б) Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА / ТЕЧНА ХЕМИЈА<br />

АХИЛ<br />

СЕРТИФИЦИРАНО<br />

Компанијата МОБИАК С.А после неколку месечни напори успеа да дизајнира три(3)<br />

различни Стабилни противпожарни Системи за Кујни и Ресторани,така што крајниот<br />

потрошувач(сопственикот на ресторанот)може да си одбере кој од системите е идеален за<br />

неговиот простор.<br />

Во оваа точка мора да напоменеме дека сите три системи се прифатени од противпожарната<br />

бригада во цела територија на Грција како и составот на Ф-класа солуција е одобрен од Главното<br />

Седиште на Противпожарната Бригада.<br />

СИСТЕМ (А)<br />

Кај овој тип на систем,во автоматските<br />

операции,термичките детектори се користат<br />

за детектирањето на пожарот.<br />

Материјата за гасење се пренесува преку<br />

заштитени подрачни апарати,како и во<br />

цевката за издувни гасови низ ИСО Бакарните<br />

Цевки и Специјалниот тип на млазници.<br />

Во случај системот да се состои од повеќе<br />

Противпожарни апарати во тој случај<br />

операцијата на секој апарат поединечно ќе<br />

биде постигната со користење на детонатор<br />

со осигурач.<br />

Во двата случаји на автоматски и мануелно<br />

активирање ,системот може да биде<br />

програмиран да ја гаси електричната енергија<br />

како и доводот на гас(плин) на цела или<br />

определени простории со цел за максимална<br />

заштита како и заштита од реактивација на<br />

пожарот.<br />

АВТОМАТСКА ОПЕРАЦИЈА<br />

Во случај на пожар ,со кршењето-топењето<br />

на било кој од термичките детектори(138°С<br />

или 182°C или 260°C),го активираат системот<br />

во електро-механичка смисла.Детекторите се<br />

редно врзани со челична жица.<br />

Едниот крај од жицата е фиксиран на<br />

издувната кука додека другиот крај е врзан за<br />

електро-механичкиот прекидач.<br />

Во нормални услови металната жица е<br />

затегната и го повлекува контактот на<br />

прекидачот.Во случај на пожар осигурачот<br />

на детекторот се крши или топи со што ја<br />

ослободува жицата и прекидачот се активира.<br />

Со активирањето на прекидачот се активира<br />

и Противпожарниот панел на Стабилниот<br />

систем при што се испушта материјата<br />

за гаснење низ бакарните цевки како и<br />

специјалните типови на млазници.<br />

МАНУЕЛНА(РАЧНА)<br />

ОПЕРАЦИЈА<br />

Во случај на пожар ,рачната операција на<br />

системот може да се направи на три(3)<br />

различити начини.<br />

(1)-Со притискање на специјалното копче за<br />

мануелна активација кое што е вградено во<br />

противпожарниот панел.<br />

(2)-Влечејќи ја рачно металната жица од<br />

панелот.<br />

(3)-Влечејќи ја рачката на вентилот на<br />

противпожарниот апарат надолно.<br />

СИСТЕМОТ ВКЛУЧУВА:<br />

• Противпожарен Апарат со пластифицирана<br />

внатрешност на апаратот со капацитет од 6 и<br />

9 лтр.<br />

• Противпожарен Апарат направен од<br />

нерѓосувачки челик со капацитет од 10<br />

односно 12лтр.<br />

• Противпожарен Апарат со антикорозивен<br />

премаз на внатрешноста на телото од<br />

20лтр(25кг тело) и 35 лтр(50кг) капацитет на<br />

тело.<br />

• Метални држачи за монтирање на<br />

противпожарниот апарат.<br />

• Противпожарен Апарат со сертифицирани<br />

вентили за мануелна или автоматска<br />

активација на системот според CE-TUV<br />

стандардот<br />

• Флексибилно нерѓосувачко црево (21,7мм х<br />

1/2’’)за поврзување на вентилот со мрежната<br />

инсталација.<br />

• Термичко-осетливи детектори(138°C или182°C<br />

или 260°C)<br />

• Бази за детекција.<br />

• Челична метална жица и спојки.<br />

• Механичка контролна табла.<br />

• 90°С водилка за метална жица.<br />

• Електричен Панел со една зона со вградена<br />

сирена ,акумулаторска батерија ,и копче за<br />

мануелна активација.<br />

• Електрично-механички прекинувач.<br />

• Копче за интервентна деактивација.<br />

• Гас/Плин Електромагнетно-механички вентил<br />

за прекинување.<br />

• Специјални млазници.<br />

• Спојка со машки навој(1/2’’ х 3/8’’)за<br />

поврзување со мрежната инсталација.<br />

43


ЛОКАЛЕН ПОСТОЈАН ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

СИСТЕМ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР (C) Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА / ТЕЧНА ХЕМИЈА<br />

СЕРТИФИЦИРАНО<br />

СИСТЕМ(Б)<br />

Главна карактеристика на Системот(Б) е<br />

недостатокот на Противпожарниот панел<br />

за дојава.Во овој случај детекцијата не е од<br />

страна на осетливи еутетични линкови туку<br />

од специјални типови на спринклери.Кај<br />

системот (А)<br />

испуштањето на течноста за гасење е низ<br />

истите инсталациони цевки и во двата случаја<br />

,автоматски и мануелен,доколку кај системот<br />

(Б)има 2 две различити гранки првиот води<br />

према еден специјален тип на сплинкери за<br />

време на автоматската активација ,а доколку<br />

другиот води ккон специјален тип на млазници<br />

за време на мануелната активација.<br />

АВТОМАТСКА ОПЕРАЦИЈА<br />

Кај овој случај мрежната гранка на<br />

автоматскиот систем треба да биде под<br />

притисок со Нитрогенски Гас од 18бара со<br />

тоа што притисокот во оваа гранка е поголем<br />

од притисокот во Противпожарниот апарат<br />

кој е 15бара.<br />

Во овој случај средството за гаснење секогаш<br />

останува во апаратот бидејќи притисокот во<br />

апаратот е помал од оној во мрежната гранка.<br />

Во случај на пожар кога термичкото стакло од<br />

сплинкерот ќе се скрши со тоа што притисокот<br />

во гранката опаднува под 15бара во тој случај<br />

средството од апаратот ќе биде во можност<br />

да се испушти низ целата инсталација.<br />

Кај системот (Б) исклушувањето на а)<br />

електричната енергија и под б)Плинот<br />

се прави преку прекидач под притисок.<br />

ПРОМЕТЕАС<br />

Прекидачот под притисок се инсталира на<br />

било која точка на автоматската мрежна<br />

гранка и програмиран е да работи на 14бар.<br />

Овој прекидач е поврзан со електричното<br />

реле кое е сместено внатре во електричната<br />

табла на кујната со што во моментот на<br />

активација кога прекидачот ќа се активира<br />

го активира електричното реле кое ја гаси<br />

струјата и плинот на кујнските апарати.<br />

МАНУЕЛНА ОПЕРАЦИЈА<br />

Во овој случај мречната гранка за мануелна<br />

операција не е под притисок на Нитрогенски<br />

Гас.Испуштањето на средството за гаснење<br />

се врши рачно со едноставно отварање на<br />

куглестиот вентил.Овој вентил секогаш е<br />

затворен и само во случај на пожар истиот<br />

комплетно се отвара со цел средството<br />

за гаснење да може да се испушти низ<br />

специјалниот тип на млазници.<br />

Прекидот на доводот на струја како и плинот<br />

се прави преку прекидачот под притисок кој е<br />

инсталиран на автоматската мрежна гранка.<br />

Во случај на мануелната операција кога се<br />

испушта средството за гаснење притисокот<br />

опаѓа постепено.<br />

Ова опаѓање на притисокот влијае на<br />

притисокот од 18бари во автоматската мрежна<br />

гранка која за возврат опаѓа постепено.<br />

Падот на притисокот го активира прекидачот<br />

на притисокот кој истиот го активира<br />

електричното реле во електричната табла.<br />

како и во автоматската операција напонското<br />

реле ја гаси електричната енергија и плинот<br />

во кујнските апарати.<br />

• Противпожарен Апарат со<br />

пластифицирана внатрешност со<br />

капацитет од 6лтр и 9лтр.<br />

• Противпожарен Апарат направен од<br />

нерѓосувачки челик со капацитет од<br />

10лтр(12кг тело).<br />

• Противпожарен Апарат со Антикорозивна<br />

внатрешна боја со капацитет од<br />

20лтр(25кг тело).<br />

• Противпожарен Апарат со Антикорозивна<br />

внатрешна боја со капацитет од<br />

35лтр(50кг тело).<br />

СИСТЕМОТ ВКЛУЧУВА:<br />

• Цврсти држачи за монтирање на<br />

Протипожарен Апарат.<br />

• Нов тип на дупли заеднички вентил за<br />

спојување na двата куглести вентили.<br />

• 4 S.S 316 куглести вентили за висок<br />

притисок.<br />

• Специјален тип на спринклери 93˚C,<br />

141˚C, 182˚C или 260˚C.<br />

• Плинско Електрично-механички<br />

прекинувачки вентил<br />

• Специјален тип на млазници.<br />

• Машки спојки од (1/2”x 3/8”) за<br />

поврзување на млазниците во цевната<br />

мрежа.<br />

• Прекидач за притисок(07-30бари)<br />

• Контролно механичка табла за<br />

управување.<br />

• Специјален тип на манометри за притисок<br />

за мерење на притисокот во автоматската<br />

операција.<br />

44


СИСТЕМ ЗА КУЈНИ<br />

<strong>MOBIAK</strong> AEROSOL GENERATORS:<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

МОБИАК аеросоли технологијата за гаснење е базирана на хемиската рекција на<br />

цврсти енергетски материјали кои генерираат преку процесот на согорување, големи<br />

количини на ефективни прашкасти аеросоли кои реагираат хемиски и физички на<br />

огнот при што гасејќи го за неколку секунди.<br />

Главни Карактеристики<br />

-Дозволен како замена за Халон<br />

-за неокупирани простори<br />

-Не ја осиромашува озонската обвивка- Нула потенција за осиромашување на озонската<br />

обвивка<br />

-Не влијае на Глобалното Затоплување<br />

-Ниска Токсичност<br />

-Висока Ефикасност<br />

-Не е во сад со притисок<br />

-Не се потребни цевки или млазници<br />

-Не е потребна конекција со панел за детекција<br />

- Ефективен во многу мали дизајнирани количини<br />

- Нема потреба од одржување<br />

- Мал-сигурен-ефективен<br />

- Рентабилен<br />

- Тотално ги подржува А,Б,Ц,Е(типови на пожар)<br />

- Ставен е на листата EPA-SNAP како прашкасти аеросоли A (SFE)<br />

- Дизајниран да ги пресретне стандардите NFPA 2010 и PrEN15276<br />

МОДЕЛ A50 A100 A200 A500 A1000 A5000<br />

Специфична тежина [гр] 50 100 200 500 1000 5000<br />

Време на празнење [сек] 15 17 27 48 65 70<br />

Димензии [мм]<br />

Ширина 50 60 80 120 120 190<br />

Висина 50 60 80 120 120 445<br />

Должина 135 170 210 245 320 390<br />

Тотална тежина [кг] 0.6 1.2 2.7 11.6 12.5 46<br />

Активирање на системот<br />

1.2 A<br />

Волумен на гаснење [м3] 0.5 1.0 2.0 5.0 10 50<br />

Средина за оперативни услови<br />

-40°C to +80°C (-40°F to +176°F) 98% RH Max<br />

Услови за чување 25°C ± 15°C<br />

Сервисирање (после инсталацијата)<br />

12 Години<br />

Режим на активирање<br />

Електричен<br />

Токсичност<br />

Нула<br />

Еколошки<br />

Не влијае на озонската обвивка и ефектот на стаклена градина (No ODP & GWP)<br />

Класа на опасност UN1479 Class 5.1<br />

45


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Локална Примена<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

АВТОМАТСКИ ПРОТИВПОЖАРЕН СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА ПРИМЕНА<br />

За простории со електрично напојување каде што се користат зејтини и масти за готвење<br />

(професионални кујни,ресторани, итн..)<br />

Автоматски противпожарен систем за локална примена кој се користи во професионални кујни за гасење на пожари кој потекнуваат од зејтини и<br />

масти.Составот во апаратот се вика ‘Ф’-класа солуција-’ТЕЧНА ХЕМИЈА’.Исто може да се користи и кај А-типови на пожар (тврди материи).<br />

Различни типови на системи се достапни на барање од Ф-класа солуција со цилиндри од 6-9-20-35лтр како и Челични Цилиндри од<br />

10лтр и 20лтр.<br />

За понатамошни информации обратете се кај продажниот оддел.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

СЕ Склоп<br />

6Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

6лтр Фкласа солуција-Течна Хемија Локален<br />

Противпожарен Систем со СЕ автоматски<br />

вентил со сигурносен диск како и со детонатор<br />

со навој од 1/4‘‘ (детонаторот не е вклучен).<br />

Горните<br />

противпожарни<br />

апарати се<br />

СЕ-сертифицирани<br />

за монтажа<br />

СЕ Склоп<br />

MBK10-160FCS-L1C<br />

Geo Fire<br />

Капацитет на<br />

цилиндерот<br />

11Lt-16Lt<br />

Фкласа солуција-Течна Хемија Локален<br />

Противпожарен Систем со СЕ автоматски<br />

вентил со сигурносен диск како и со<br />

детонатор со навој 1 / 4<br />

‘‘<br />

(детонаторот не е вклучен).<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:190mm<br />

ВИСИНА:795 ± 2mm<br />

F Class<br />

Solution<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

9Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

9лтр Фкласа солуција-Течна<br />

Хемија Локален Противпожарен<br />

Систем со СЕ автоматски<br />

вентил со сигурносен диск како<br />

и со детонатор со навој од 1/4‘‘<br />

(детонаторот не е вклучен).<br />

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

Капацитет на<br />

цилиндерот<br />

17Lt-20Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

Фкласа солуција-Течна Хемија Локален<br />

Противпожарен Систем со СЕ автоматски вентил со<br />

сигурносен диск како и со детонатор со навој 1/4‘‘<br />

(детонаторот не е вклучен)<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm<br />

ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

СЕ Склоп<br />

СЕ Склоп<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

> НОВ сертифициран систем за локална<br />

употреба<br />

Вентил од TUV со сигурносен диск осигурач<br />

за поврзување.<br />

> ТЕЛО со пластифицирана внатрешност<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

46


Систем за локална примена кај Ф-класа солуција и Течна хемија<br />

противпожарните апарати<br />

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1D<br />

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1D<br />

6Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

9Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

6лтр Ф-класа солуција-Течна хемија<br />

Противпожарен систем за локална<br />

употреба со дупли излезен вентил од 1 / 2<br />

”.<br />

9лтр Ф-класа солуција-Течна хемија<br />

Противпожарен систем за локална<br />

употреба со дупли излезен вентил од 1 / 2<br />

”.<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ ЗА СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА СО<br />

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА СО ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ ОД 20 И 35лтр<br />

ДОСТАПНИ ПО БАРАЊЕ НА КЛИЕНТИТЕ<br />

ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ ОД 1/2“ ЗА СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА<br />

УПОТРЕБА ВО 10лтр ТЕЛО ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК И ДУПЛИ<br />

ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ ОД 3/4“ЗА СИСТЕМ ЗА ЛОКАЛНА УПОТРЕБА<br />

ВО ТЕЛО ОД 20лтр ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК ПО БАРАЊЕ НА<br />

КЛИЕНТИТЕ<br />

> НОВ SS 316 високо притисен куглести вентил (без<br />

варови). Специјален метален механизам на рачката<br />

кој се користи за заклучување на вентилот.Специјален<br />

вградена кривина која овозможува брзо и лесно<br />

празнење на противпожарното средство од апаратот за<br />

време на<br />

одржувањето и сервисирањето на апаратот без претходно<br />

одвртување на куглестиот вентил.<br />

> МАНОМЕТАР метален со тестер<br />

> НАЛЕПНИЦА со упатство за користење<br />

> НОВ ТИП НА МЕСИНГЕН ВЕНТИЛ (без варови)кој се користи<br />

за поврзување на двата куглести вентили.Без досегашни<br />

протекувања на гас.<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

47


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Локална Примена<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

АВТОМАТСКИ ПРОТИВПОЖАРЕН СИСТЕМ<br />

За простории со електрично напојување каде се користат зејтини и масти(професионални<br />

кујни,ресторани,хотели,итн)<br />

Автоматскиот противпожарен систем се користи во Професионални кујни за гасење на пожари кои потекнуваат од зејтини и масти за готвење.<br />

Средството за гаснење се нарекува ‘Ф‘- класа солуција-Течна Хемија.<br />

Истата може да се користи и кај пожари од типот А(тврди материи)<br />

Различити типови насистеми за локална употреба се достапни ,за ‘Ф‘- класа цилиндри од 6-9-20-35лтр како и од нерѓосувачки челик од 10лтр и<br />

20лтр.<br />

За понатамошни информации обратете се во продажниот центар.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ<br />

СЕ Склоп<br />

Ф класа -Течна хемија локален противпожарен<br />

систем со сертифициран автоматски вентил со<br />

сигурносен диск како и со детонатор со навојна<br />

врска1/4‘‘(детонаторот не е вклучен)<br />

INOX<br />

ΜΒΚ10 - 120FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

10Lt<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

Дијаметар:270 ± 2,5mm<br />

Висина:627,5 ± 5mm<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СЕ<br />

СЕРТИФИЦИРАНИ ЗА УПОТРЕБА<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

F Class<br />

Solution<br />

СЕ Склоп<br />

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS<br />

Geo Fire<br />

Капацитет на<br />

цилиндерот<br />

11Lt-20Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

Ф класа -Течна хемија локален противпожарен<br />

систем со сертифициран автоматски вентил со<br />

сигурносен диск како и со детонатор со навојна<br />

врска 1/4‘‘(детонаторот не е вклучен)<br />

INOX<br />

> НОВ Систем за локална употреба СЕ<br />

Сертифициран вентил од ТИВ со сигурносен<br />

диск и со детонатор со навојна врска<br />

48<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а<br />

с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и


Geo Fire<br />

CE ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ<br />

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS<br />

49


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

П Р О Т И В П О Ж А Р Е Н С И СТ Е М З А Л О К А Л Н А У П О Т Р Е Б А С О СУ ВО П О Л Н Е Њ Е<br />

Примена<br />

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1C<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

6кг апарат за локална употреба со тело со<br />

еден вар и дупли излезен вентил од 1 / 2<br />

”.<br />

ΜΒΚ03 - 120PΑ - L1C<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

12кг апарат за локална употреба со тело со<br />

еден вар и дупли излезен вентил од 1 / 2<br />

”.<br />

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1Β<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

6кг апарат за локална употреба со тело со<br />

еден вар со единечен излезен вентил од 1 / 2<br />

”.<br />

6кг и 12кг системи за локална употреба<br />

без цевка достапни по барање<br />

> НОВ SS 316 Cast High Pressure Ball Valve (without<br />

weldments). Special metallic mechanism on the handle<br />

used for the locking of the valve. Special built-in<br />

bolt which allows the easy and fast discharge of the<br />

extinguishing agent from the fire extinguisher during the<br />

maintenance-service without screwing out the ball valve.<br />

50<br />

Локална


ΜΒΚ02 - 120PΑ - L1A<br />

СЕ Склоп<br />

MBK05 - 120PA - L1D<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

Geo Fire<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

12кг апарат за локална употреба со тело со<br />

еден вар со единечен излезен вентил од 1 / 2<br />

”.<br />

12кг Локален противпожарен апарат со сертифициран<br />

автоматски вентил со сигурносен диск како и со детонатор со<br />

навојна врска 1 / 4<br />

”. (детонаторот не е вклучен)<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ЗА СИСТЕМИ ЗА ЛОКАЛНА<br />

УПОТРЕБА ЗА Д-ТИПОВИ НА<br />

ПОЖАР(МЕТАЛИ)<br />

АПАРАТИ ЗА СИСТЕМИ ОД 6,12 И 25КГ СО СУВО<br />

ПОЛНЕЊЕ ОД Д-ТИП ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ<br />

КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД МЕТАЛИ ДОСТАПНИ ПО<br />

БАРАЊЕ.<br />

> МЕТАЛЕН манометар со тестер.<br />

> Налепница со упатство за користење<br />

> НОВ ТИП НА МЕСИНГЕН ВЕНТИЛ (без варови)кој се користи<br />

за поврзување на двата куглести вентили.Без досегашни<br />

протекувања на гас.<br />

51


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

СЕ Склоп<br />

MBK03 - 250PA - L1C<br />

Локална Примена<br />

Geo Fire<br />

25Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

25кг Противпожарен апарат за локална примена со<br />

сертифициран автоматски вентил со сигурносен диск како и<br />

со осигурач со навојна врска 1/4‘‘(осигурачот не е вклучен) .<br />

ПОГОДЕН ЗА БЕНЗИСКИ СТАНИЦИ<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

MBK03 - 500PA - L1D<br />

Geo Fire<br />

СЕ Склоп<br />

50Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

A B C<br />

50кг Противпожарен апарат за локална<br />

примена со сертифициран автоматски вентил со<br />

сигурносен диск како и со осигурач со навојна<br />

врска 1/4‘‘ (осигурачот не е вклучен) .<br />

ПОГОДЕН ЗА БЕНЗИСКИ СТАНИЦИ<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:320 ± 3mm ВИСИНА:875 ± 5mm<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

INOX<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm<br />

ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

MBK10 - 250PA - L1SS<br />

Geo Fire<br />

СЕ Склоп<br />

25Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

25кг Противпожарен апарат од нерѓосувачки челик за локална<br />

примена со сертифициран автоматски вентил со сигурносен диск како<br />

и со осигурач со навојна врска 1/4‘‘ (осигурачот не е вклучен) .<br />

ПОГОДЕН ЗА БЕНЗИСКИ СТАНИЦИ<br />

> Цилиндер со TP40 бари и PS28 бари ,со дебелина од 3мм<br />

за 25кг односно 3,2мм за 50кг Противпожарни Апарати<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

52


П Р О Т И В П О Ж А Р Е Н С И СТ Е М З А Л О К А Л Н А У П О Т Р Е Б А С О СУ ВО П О Л Н Е Њ Е<br />

ΜΒΚ02 - 250PΑ - L1A<br />

25Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

25кг Противпожарен апарат за систем со<br />

единечен излезен вентил со навој од 3 / 4<br />

”.<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm<br />

ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

MBK02 - 500PA - L1A<br />

50Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

50кг Противпожарен апарат за систем со<br />

единечен излезен вентил со навој од 3 / 4<br />

”.<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:320 ± 3mm<br />

ВИСИНА:875 ± 5mm<br />

25кг и 50кг ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ<br />

БЕЗ ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ СО<br />

НАВОЈ 3 / 4<br />

’’ ДОСТАПЕН ПО БАРАЊЕ<br />

25кг ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ ОД<br />

> ПОСЕБНИ ДРЖАЧИ за цилиндерот за посигурна инсталација на<br />

апаратот<br />

НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК СО ИЛИ БЕЗ<br />

ДУПЛИ ИЗЛЕЗЕН ВЕНТИЛ СО НАВОЈ 3 / 4<br />

’’<br />

ДОСТАПЕН ПО БАРАЊЕ<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

53


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

П РО Т И В П ОЖ А Р Н И АПАРАТ И Н А КОЛИЧКИ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И СО П Е Н И Л О<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 250ΡΑ - H1Β<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

ΜΒΚ09 - 500ΡΑ - H1Β<br />

Geo<br />

Geo Fire<br />

25Kg<br />

ABC<br />

40%<br />

A ΙB C<br />

Geo Fire<br />

50Kg<br />

ABC<br />

40%<br />

A ΙΙΙB C<br />

К О Л И Ч К А<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

25кг Противпожарен апарат на количка со<br />

5м црево млазница.Сигурносен вентил за<br />

притисок со систем за испуштање.<br />

EN1866<br />

ΜΒΚ03 - 250AF - W1Α<br />

Geo Fire<br />

25Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

25лтр противпожарен апарат на количка со 5м<br />

црево со млазница.<br />

Тело со антиоксидативна внатрешност.<br />

Сигурносен вентил за притисок со систем за<br />

испуштање.<br />

EN1866<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

3-то тркалце додадено<br />

на предна страна од<br />

апаратот за полесно<br />

маневрирање.<br />

A ΙB<br />

3-то тркалце додадено<br />

на предна страна од<br />

апаратот за полесно<br />

маневрирање.<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

50кг Противпожарен апарат на количка со 5м<br />

црево млазница.Сигурносен вентил за притисок<br />

со систем за испуштање.<br />

EN1866<br />

MBK03 - 500AF - W1B<br />

Geo Fire<br />

50Lt<br />

A IIB<br />

50лтр противпожарен апарат на количка со 5м<br />

црево со млазница.<br />

Тело со антиоксидативна внатрешност.<br />

Сигурносен вентил за притисок со систем за<br />

испуштање.<br />

EN1866<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

AFFF<br />

916<br />

> ТЕЛО со 50мм машки навој на грлото. > НОВ ТИП на црево со пиштол млазница , направен од<br />

> ОДВОЕНА КОЛИЧКА монтирана на цилиндерот.<br />

висококвалитетна пластика со нерѓосувачки пружини со цел за<br />

превентивно спречување на деформација на млазницата.<br />

> ТРКАЛЦА со голема цврстина<br />

> СИЛИКОНСКА НАЛЕПНИЦА со упатство за користење<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

54


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

П РО Т И В П ОЖ А Р Н И АПАРАТ И Н А КОЛИЧКИ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И СО П Е Н И Л О<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK10 - 1000PA - H1B<br />

НОВ ПРОИЗВОД<br />

MBK10 - 1000AF - W1A<br />

Geo Fire<br />

ABC<br />

100Kg A IVB C 100Lt<br />

40%<br />

Geo Fire<br />

AFFF<br />

916<br />

A IIIB<br />

100кг Противпожарен апарат на количка со 5м<br />

црево млазница.Сигурносен вентил за притисок<br />

со систем за испуштање.<br />

100лтр противпожарен апарат на количка со 5м<br />

црево со млазница.<br />

Тело со антиоксидативна внатрешност.<br />

EN1866<br />

EN1866<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

3-то тркалце додадено<br />

на предна страна од<br />

апаратот за полесно<br />

маневрирање.<br />

ΜΒΚ05 - 100AF - W2A<br />

Противпожарен Апарат со генератор на количка со пенило кој се користи во<br />

специјални прилики како и хитни случаеви каде обичните апарати би можело<br />

да се покажат како неефективни.<br />

Вклучувајки Цилиндер од 100лтр со пенило(можност од 200лтр по барање на<br />

клиентот),Црево за Пенило,мешалица,две противпожарни црева како и<br />

Млазница за Вода-Пенило.<br />

Генераторот за пенило мора да биде приклучен на довод на вода .<br />

Погоден е за користење кај Горива,Бои,како и други запаливи течни<br />

материи.<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

55


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Ч Е Л И Ч Е Н П РО Т И В П ОЖ А Р Е Н АПАРАТ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И ПЕНИЛО<br />

К о л и ч к а<br />

ΜΒΚ10 - 250ΡΑ - H1SS<br />

Geo<br />

Geo Fire<br />

25Kg<br />

ABC<br />

40%<br />

A ΙB C<br />

25кг Челичен Противпожарен апарат на количка<br />

со 5м црево млазница.Сигурносен вентил за<br />

притисок со систем за испуштање.<br />

INOX<br />

EN1866<br />

3-то тркалце додадено<br />

на предна страна од<br />

апаратот за полесно<br />

маневрирање.<br />

> ТЕЛО со 50мм машки навој на грлото > НОВ ТИП на црево со пиштол млазница , направен од<br />

> ОДВОЕНА КОЛИЧКА монтирана на цилиндерот.<br />

висококвалитетна пластика со нерѓосувачки пружини со цел<br />

за превентивно спречување на деформација на млазницата.<br />

> ТРКАЛЦА со голема цврстина<br />

> СИЛИКОНСКА НАЛЕПНИЦА со упатство за користење<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

56


ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Ч Е Л И Ч Е Н П РО Т И В П ОЖ А Р Е Н АПАРАТ СО СУ ВО П ОЛНЕЊЕ И ПЕНИЛО<br />

MBK10-250AF-W1SS<br />

Geo Fire<br />

25Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

A ΙB<br />

25лтр Челичен Противпожарен апарат на количка со 5м<br />

црево млазница.<br />

INOX<br />

EN1866<br />

3-то тркалце додадено<br />

на предна страна од<br />

апаратот за полесно<br />

маневрирање.<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

57


Geo Fire<br />

ПРОТИВ ПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Ц о 2 П РО Т И В П ОЖ А Р Е Н АПАРАТ Н А КОЛИЧКА<br />

ΚΧ11 - 536 - Α0D<br />

10Kg<br />

CO2<br />

70B<br />

К о л и ч к а<br />

10кг (2х5кг) Цо2 Противпожарен Апарат<br />

на количка со многу јака количка со два<br />

цилиндер(7,5лтр)со 5м цревомлазница.<br />

MBK03 -120CA - P1A<br />

10Kg<br />

CO2<br />

97/23/EC<br />

70<br />

B<br />

10кг Цо2 Противпожарен Апарат на количка<br />

со 16лтр Цилиндер и 5м црево со млазница.<br />

MBK03 - 300CA - P1A<br />

30Kg<br />

CO2<br />

113<br />

B<br />

30кг Цо2 Противпожарен Апарат на количка со<br />

40лтр Цилиндер и 5м црево со млазница.<br />

99/36/EC(π) EN1964 - 1 EN1866<br />

99/36/EC(π) EN 1964 - 1 EN1866<br />

ISO 9809 - 1 ISO 9809 - 1<br />

> ВИСОКО ПРИТИСНО ЦРЕВО СО МЛАЗНИЦА со<br />

Раб.Прит. од 155бар со Дрвена Рачка и вентил со<br />

контрола на проток на воадух,направен според<br />

ЕН853 стандард.<br />

> ЦВРСТА КОЛИЧКА<br />

EN1866<br />

MBK03 - 450CA - P1A<br />

45 Kg CO2 B<br />

> РАЧКА ЗА ЗАШТИТА НА ВЕНТИЛ<br />

45кг Цо2 Противпожарен Апарат на количка со<br />

67,5лтр Цилиндер и 5м црево со млазница.<br />

99/36/EC(π) EN 1964 - 1<br />

ISO 9809 - 1<br />

[ ]<br />

СТАПКАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР НАПИШАНА<br />

НА ТЕЛОТО НА СЕКОЈ ПРОТИВПОЖАРЕН<br />

АПАРАТ Е МИНИМУМ ПРИФАТЛИВО ОД СТРАНА<br />

НА ОВЛАСТЕНО ТЕЛО<br />

58


Geo Fire<br />

2ЛТР Ф КЛАСА СОЛУЦИЈА - ТЕЧНА ХЕМИЈА<br />

MBK09 - 020FCS - P1A<br />

59


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И<br />

ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР


РЕЗЕРВНИ


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПРСТЕН ЗА ИНСПЕКЦИЈА СО ИЗГРАВИРАН И ИНИЦИЈАЛИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Пластичниот прстен за инспекција се користи за увид на година на<br />

производство како и име на вашата компанија.<br />

> 3000 парчиња е минималната порачка за да се напише ваше лого.<br />

> Прстените се произведуваат за сите типови на противпожарни апарати.<br />

Цилиндри од противпожарни<br />

апарати за суво полнење<br />

Тело со еден вар за суво полнење со ширина на грло од<br />

30х1,5мм<br />

TP 26bar, PS 18bar<br />

FT01 - 501 - A4 1Kg D: 85mm ±1, L: 270mm ±2<br />

FT01 - 502 - A4 2Kg D: 110mm ±1, L: 310mm ±5<br />

FT01 - 504 - A4 3Kg D: 130mm ±1, L: 365mm ±5<br />

FT01 - 06A - 02 - 00<br />

KX11 - 512 - A2<br />

6Kg D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5<br />

9Kg D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5<br />

FT01 - 12A - 02 - 00 12Kg D: 190mm ±1,5, L: 535mm ±5<br />

Geo Fire<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и о т б р о ј о д а п а р а т о т н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

62


Geo Fire<br />

ΚΑΙ И ΜΟΝΙΜΩΝ ПОСТОЈАНИ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ПОЖАР<br />

Цилиндри од противпожарни<br />

апарати за Пенило и Вода<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

Тело со еден вар со пластифицирана внатрешност за<br />

максимална Анти-оксидативна Заштита со ширина на<br />

грлото од 30х1,5мм.<br />

TP 27bar, PS 18bar<br />

KX11 - 501 - A3 1Lt D: 85mm ±1, L: 270mm ±2<br />

KX11 - 502 - A3 2Lt D: 110mm ±1, L: 310mm ±5<br />

KX11 - 504 - A3 3Lt D: 130mm ±1, L: 365mm ±5<br />

KX11 - FEX - CY6B 6Lt D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5<br />

KX11 - FEX - CY9B 9Lt D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5<br />

п о б р з о п о п о л н у в а њ е н а с е р в и с н и о т к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

63


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ<br />

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Цилиндри од нерѓосувачки<br />

челик со еден вар<br />

Тело со еден вар од нерчосувачки челик<br />

TP 26bar, PS 18bar ΙΝΟΧ<br />

KX11 - 501 - B2 1Kg / 1Lt D: 89mm ±0,5, L: 270mm ±2<br />

KX11 - 502 - B3 2Kg / 2Lt D: 110mm ±0,5, L: 302mm ±2<br />

KX11 - 504 - B2 3Kg / 3Lt D: 130mm ±1, L: 346mm ±2<br />

KX11 - 507 - B3 6Kg / 6Lt D: 160mm ±1, L: 448mm ±3<br />

KX11 - 516 - B2 12Kg / 9Lt D: 180mm ±1, L: 595mm ±3<br />

Geo Fire<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и от б р о ј о д а п а р а т от н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

64


Geo Fire<br />

ΚΑΙ И ПОСТОЈАНИ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ПОЖАР<br />

Цилиндри за висечки<br />

Geo Fire<br />

противпожарни апарати<br />

Цилиндричен тип на тел за плафонски апарати со конусно<br />

грло .Одвоен држач за цилиндерот со нут и 30х1.5мм грло за<br />

вентил.<br />

TP 26bar<br />

ΚΧ11 - ACE6 - A2R<br />

6Kg<br />

6кг-Висина 41.5см-<br />

Дијаметар 21,3см<br />

Единствениот<br />

плафонски цилиндер<br />

кој е тестиран<br />

на 26бар и 2,5мм<br />

дебелина на ѕидот<br />

нудејќи максимална<br />

заштита.<br />

MBK07 - ACE12 - A3<br />

12Kg<br />

НОВА КОНУСНА ГЛАВА СО<br />

ДИЈАМЕТАР ОД 160мм СО ЦЕЛ ЗА<br />

ПОЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЈА<br />

12кг-Висина 37см-<br />

Дијаметар 30,2см<br />

> КОНУСНА ГЛАВА со отворени дупки за полесно<br />

празнење на составот на апаратот како и полесна<br />

контрола и сервис на противпожарниот апарат.<br />

> ПЛАФОНСКИ ДРЖАЧ за полесна и побрза монтажа.<br />

п о б р зо п о п ол н у в а њ е н а с е р в и с н и от к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

65


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ<br />

ТЕЛА ЗА АПАРАТИ<br />

ЗА ЛОКАЛНА ПРИМЕНА<br />

Тела за системи за локална употреба.Посебно одвоени зидни<br />

држачи и екстра држачи за посигурна инсталација.<br />

1‘‘ Навој на грлото на апаратот.<br />

ТП 40бари и ПС 28бари со 3мм односно 3,2мм Дебелината на<br />

25кг и 50кг апарати е соодветна.<br />

ΚΧ11 - PES25 - Α2<br />

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm<br />

ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

ΚΧ11 - PES25 - Α2R<br />

(ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА)<br />

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm<br />

ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

KX11 - PES50 - A2<br />

(ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА)<br />

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:<br />

ДИЈАМЕТАР:320 ± 3mm<br />

ВИСИНА:875 ± 5mm<br />

Geo Fire<br />

INOX<br />

MBK10-PES25-A2-SS<br />

ДИМЕНЗИЈА НА ТЕЛОТО:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm<br />

ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

25Kg<br />

25Lt<br />

50Kg<br />

25Kg/Lt<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

ДИМЕНЗИИ НА ЦИЛИНДЕРОТ:<br />

ДИЈАМЕТАР:270 ± 2,5mm<br />

ВИСИНА:627,5 ± 5mm<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и от б р о ј о д а п а р а т от н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

66


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

Цилиндри за апарати на<br />

тркала со Суво полнење<br />

TP 30bar, PS 21bar<br />

KX11 - 525 - A2<br />

ТЕЛО ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ СО ОДВОЕНА КОЛИЧКА СО 50мм<br />

ДИЈАМЕАТР СО МАШКИ НАВОЈ НА ГРЛОТО НА АПАРАТОТ.<br />

ПОЈАЧАНИ ТРКАЛА НА КОЛИЧКАТА<br />

25Kg<br />

KX11 - 528 - A2<br />

50Kg<br />

Цилиндри за апарати на<br />

тркала со Пенило<br />

ТЕЛО ЗА ПЕНИЛО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ВНАТРЕШНОСТ<br />

СО ОДВОЕНА КОЛИЧКА СО 50мм ДИЈАМЕАТР СО МАШКИ<br />

НАВОЈ НА ГРЛОТО НА АПАРАТОТ.<br />

ПОЈАЧАНИ ТРКАЛА НА КОЛИЧКАТА<br />

ТЕЛО СО<br />

ПЛАСТИФИЦИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

TP 30bar, PS 21bar<br />

KX11 - 525 - A2R<br />

25Lt<br />

KX11 - 528 - A2R<br />

50Lt<br />

3то ТРКАЛЦЕ<br />

ДОДАДЕНО НА<br />

ПРЕДНАТА СТРАНА<br />

НА КОЛИЧКАТА<br />

ЗА ПОЛЕСНО<br />

УПРАВУВАЊЕ-<br />

МАНЕВРИРАЊЕ<br />

п о б р зо п о п ол н у в а њ е н а с е р в и с н и от к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

67


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ<br />

КОЛИЧКА ЗА АПАРАТИ СО ПЕНИЛО И СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

INOX<br />

ТЕЛО ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК<br />

TP 30bar, PS 21bar<br />

ΜΒΚ10-525-Α2SS<br />

3то ТРКАЛЦЕ<br />

ДОДАДЕНО НА<br />

ПРЕДНАТА СТРАНА<br />

НА КОЛИЧКАТА<br />

ЗА ПОЛЕСНО<br />

УПРАВУВАЊЕ-<br />

МАНЕВРИРАЊЕ<br />

Geo Fire<br />

25Kg/Lt<br />

ТЕЛО ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК СО ОДВОЕНА<br />

КОЛИЧКА СО ПОЈАЧАНИ ТРКАЛА<br />

П и ш у в а њ е т о н а С е р и с к и от б р о ј о д а п а р а т от н а с а м а т а к у т и ј а е с о ц е л з а<br />

68


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

ЦИЛИНДРИ ЗА ВИСОК ПРИТИСОК<br />

Geo Fire<br />

WP 150bar TP 250bar 97/23 (CE)<br />

ΚΧ11 - 532 - Β2<br />

2кг(3лтр)Цо2 пилот цилиндер за<br />

Цо2,IG541 или IG55 Стабилен Систем<br />

3 Lt - Висина: 475mm, Дијаметар: 105 mm ±1.<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 12<br />

16 Lt - Висина: 960mm, Дијаметар: 160 mm ±2.<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 30<br />

40 Lt - Висина: 1210mm, Дијаметар: 229 mm ±2.<br />

ПОЛНЕЊЕ НА ЦИЛИНДРИ<br />

СО СРЕДСТВО ЗА<br />

ГАСНЕЊЕ КАКО И<br />

КОРИСТЕЊЕ НА<br />

СЕРТИФИЦИРАНИ<br />

ВЕНТИЛИ ДОСТАПНИ ПО<br />

БАРАЊЕ.<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 35<br />

50 Lt - Висина: 1515mm, Дијаметар: 229 mm ±2.<br />

MARINE<br />

DNV<br />

WP 150bar TP250 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK09 - ΤΙC - 45<br />

67,5 Lt - Висина: 1480mm, Дијаметар: 267mm ±3.<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK08 - ZW - 50<br />

67,5 Lt - Висина: 1500mm, Дијаметар: 267mm ±3.<br />

75Lt - 150Bar - 50Kg<br />

Капацитет на CO 2<br />

Цилиндри достапни по<br />

барање.<br />

За повеќе информации<br />

контактирајте ги<br />

Извозните канцеларии<br />

на <strong>MOBIAK</strong> S.A.<br />

на тел +30 28210 63222<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 60<br />

80 Lt - Висина: 1750mm, Дијаметар: 267mm ±3.<br />

п о б р зо п о п ол н у в а њ е н а с е р в и с н и от к а р т о н к а к о и с о о д в е т н и т е с е р т и ф и к а т и<br />

69


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

70ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ<br />

СИГУРНОСНИ КАПИ<br />

ΚΧ10 - 026 - 01<br />

ЗАШТИТНИ КАПИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ<br />

ΚΧ10 - 166 - 00<br />

ЗАШТИТНИ КАПИ ЗА ВЕНТИЛИ<br />

KX10 - 346 - 00<br />

KX10 - 346Α - 00<br />

ЗАШТИТЕН ДИСК ЗА ВЕНТИЛ<br />

KX10 - 181 - 00<br />

W.P. 200bar T.P. 300bar 99/36/EC(π)<br />

АЛУМИНИУМСКИ ЦИЛИНДРИ<br />

Навој на грлото 25E<br />

KX11 - 533 - D2<br />

Сигурносни капи за вентили на<br />

цилиндри со гас.<br />

Пластични капи за пренесување за<br />

цилиндрите за гас со надворешни навои на<br />

грлото на телото .<br />

Исто се користат и кај ЦО2 Апаратите за<br />

заштита на вентилот.<br />

Пластични заштитни капи за Цо2<br />

Противпожарни Апарати.<br />

Се користат во случај на пад.<br />

2Kg Co 2<br />

5Kg Co 2<br />

Сигурносен диск за заштита на<br />

вентил во случај на пад.<br />

Се препорачува при пренос<br />

на Стабилни системи од<br />

магацини,бродови,машински<br />

простории,итн<br />

1,5Lt D:111mm, L:280mm ±3<br />

KX11 - 531 - D2 2Lt D:111mm, L:368mm ±4<br />

KX11 - 532 - D2 3Lt D:111mm, L:495mm ±5<br />

ΚΧ11 - 536 - D2 5Lt D:111mm, L:535mm ±5


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

ВЕНТИЛИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР И ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

6 - 12Kg / 6 - 9Lt<br />

KX02 - 025G - 00<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез<br />

30х1.5мм излез 1/4‘‘ и навој за манометар<br />

М10х1<br />

Месинган излез за монтирање на<br />

успонска цевка-Не е пластичен<br />

6 - 12Kg / 6 - 9Lt<br />

KX02 - 015J - 00<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез<br />

30х1.5,излез1/4‘‘ со сигурносен механизам<br />

за притисокот кај манометарот и навој за<br />

манометарот М10х1<br />

6-12Kg / 6 - 9Lt<br />

ΚΧ02 - 159A - 00<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез<br />

30х1.5мм излез 1/4‘‘ и навој за манометар<br />

М10х1<br />

3Kg / 3Lt<br />

ΚΧ02 - 017Η - 00 / CE2<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило со влез<br />

30х1.5,излез1/4‘‘ со сигурносен механизам<br />

за притисокот кај манометарот и навој за<br />

манометарот М10х1<br />

1 - 2Kg / 1 - 2Lt Вентил за Суво полнење/Пенило ,мала<br />

ΚΧ01 - 009F - 00/CE1<br />

димензија со влез 30х1.5мм ,излез 1/8‘‘<br />

сигурносен механизам за притисок на<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

манометарот и навој за манометарот<br />

М10х1<br />

1 - 2Kg / 1 - 2Lt<br />

KX02 - 061B - 00A<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило<br />

30х1.5мм Навој за манометарот М10х1<br />

71


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ<br />

ВЕНТИЛИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР И ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

6 - 12Kg / 6 - 9Lt<br />

KX01 - 006A - 00Β<br />

1 - 3Kg / 1 - 3Lt<br />

KX01 - 004 - 00C<br />

ΙΝΟΧ<br />

3 - 12Kg / 3 - 9Lt<br />

KX02 - 007C2 - 00<br />

Вентил од нерѓосувачки челик за суво полнење/Пенило<br />

30х1,5мм<br />

(TUV)<br />

ΙΝΟΧ<br />

(TUV)<br />

(TUV)<br />

1 - 2Kg / 1 - 2Lt<br />

KX01 - 009F - 00A1<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило од нерѓосувачки челик<br />

од 30х1.5мм<br />

Со сигурносен механизам за притисок на манометарот<br />

при одвртување<br />

(TUV)<br />

25 - 50 - 100 - 150Kg / Lt<br />

KX05 - 003C - 00/CE<br />

(TUV)<br />

ΚΧ05 - 002C - 00<br />

Вентил за апарати на количка за<br />

суво полнење/пенило<br />

Влез 1‘‘, Излез 1 / 2<br />

”<br />

(TUV)<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило<br />

24х1.5мм<br />

Со сигурносен механизам за притисок на<br />

манометарот при одвртување<br />

Вентил за Суво полнење/Пенило мала<br />

димензија 24х1.5мм<br />

Со сигурносен механизам за притисок на<br />

манометарот при одвртување<br />

Вентил за апарати на количка за Суво<br />

полнење/Пенило со женска спојка.<br />

Влез 2‘‘ (ф50мм),Излез 3/4‘‘<br />

Со сигурносен механизам за притисок на<br />

манометарот при одвртување<br />

ΚΧ05 - 004 - 44C<br />

Резервна рачка за вентил за апарати на количка<br />

72


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

Влез 30x1.5 6 - 12Κg<br />

ΚΧ03 - 046E - 00<br />

Geo Fire<br />

(TUV)<br />

Влез 1’’ 25 - 50Κg<br />

KX03 - 046F - 01<br />

(TUV)<br />

СЕ Сертифициран Вентил со сигурносен диск за<br />

Суво полнење,Течна Хемија и Пенило Постојани<br />

Системи<br />

Рачен и Детонаторски адаптер за активација за<br />

1/4‘‘ детонатор(детонаторот не вклучен)<br />

1. Вентил<br />

2. Клип<br />

2.<br />

1.<br />

ΚΧ04 - 010 - 00<br />

Вентил за суво полнење за постојан систем со<br />

дупли излез.Рачен и Детонаторски адаптер за<br />

активирање за М8х0.75 Англиски детонатор(MBK03<br />

- PYR - 2006C1 не е вклучен).<br />

Со стаклена распрснувачка сијаличка под притисок<br />

68 С за автоматска операција.<br />

ΚΧ04 - 010 - 48<br />

Резервна стаклена сијаличка 68 С за<br />

гореспоменатиот вентил(KX04-010-00)<br />

2 - 5Kg CO 2<br />

KX03 - 016E - 00<br />

ЦO2 Вентил со преден излез<br />

27,8 x 14 (25E)<br />

(TUV)<br />

PS 174bar (60 0 C) ΤP 250bar<br />

Сигурносен распрснувачки диск 225 ±22.5бари<br />

2 - 5Kg CO 2<br />

ΚΧ03 - 007Β1 - 00<br />

ЦО2 Вентил со страничен излез<br />

27,8 x 14 (25E) (TUV)<br />

PS 174bar (60 0 C) ΤP 250bar<br />

Сигурносен распрснувачки диск 225 ±22.5бари<br />

73


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ<br />

ВЕНТИЛИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР И ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ΚΧ03 - 016D - 00<br />

1‘‘ Внатрешен навој<br />

(TUV)<br />

KX03 - 001 - 00<br />

19,2х14(17е)Внатрешен навој<br />

(TUV)<br />

ΚΧ03 - 026N - 00<br />

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)<br />

27,8х14(25е)Внатрешен навој<br />

ПС200бар(60С) ПТ300бар<br />

Сигурносен распрснувачки диск<br />

ΚΧ03 - 022 - 00<br />

19,2х14(17е) Внатрешен навој<br />

(TUV)<br />

ΜΒΚ03 - S - 023BR - CE<br />

27,8х14(25е)Внатреѓен навој<br />

(BV)<br />

Geo Fire<br />

(TUV)<br />

ЦО2 Вентил<br />

ЦО2 Вентил<br />

ЦО2 Вентил.Повеќето се користи кај<br />

апаратите на количка<br />

Цо2 Вентил<br />

Сертифициран СЕ Вентил за ЦО2<br />

Постојани системи,Рачни,Воздушни или<br />

детонаторски1/4‘‘ активација(детонаторот<br />

не е вклучен).<br />

74


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

Geo Fire<br />

EN 12094-4<br />

WP 200bar TP 300bar<br />

MBK03 - V - K8550<br />

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)<br />

Вентил за IG541/IG55 Постојани системи,Рачни,Воздуѓни или<br />

детонаторски 1 / 4<br />

” активации(детонаторот не е вклучен).<br />

EN 12094-4<br />

WP 200bar TP 300bar<br />

MBK04 - V - K8555<br />

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)<br />

Вентил за IG541/IG55 Постојани<br />

системи,Рачни,Воздуѓни или детонаторски 1 / 4<br />

”<br />

активации (детонаторот не е вклучен).<br />

Со вграден манометар за притисок.<br />

ΜΒΚ04 - S - 056CB<br />

Произведен според БС стандарди.<br />

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)<br />

Соленоиден вентил за постојан CO 2<br />

/IG541/<br />

IG55 систем-исто така одговара на пилот CO 2<br />

цилиндер.<br />

(TUV)<br />

MBK04 - V - 19255<br />

Навој на влезот 27,8x14 (25Ε)<br />

Соленоиден вентил за постојан CO 2<br />

/IG541/IG55<br />

систем<br />

МЕСИНГАНА СЛЕПА СПОЈКА<br />

KX09 - 003 - 149<br />

3<br />

/ 8<br />

” месинган затварач,соодветен за<br />

затворање на вентилите кај CO 2<br />

/ IG541/<br />

IG55 или кај пилот цилиндерот.<br />

ДЕТОНАТОР<br />

ΜΒΚ02 - PYR<br />

1<br />

/ 4<br />

” детонатор,произведено во германија.<br />

Наоѓа примена кај вентилите на<br />

постојаните системи кај ЦО2/IG541/ΙG55/<br />

течна хемија/суво полнење/пенило.<br />

75


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ<br />

ДЕТОНАТОР<br />

MBK03 - PYR - 2006C1<br />

ОСИГУРАЧИ<br />

ΙΝΟΧ<br />

KX02 - 015 - 09 - 02B<br />

KX01 - 006 - 09 - 02A<br />

ΚΧ09 - 006 - 00<br />

ΙΝΟΧ<br />

ΚΧ05 - 004 - 09 - 02C<br />

ΙΝΟΧ<br />

KX02 - 025D - 09<br />

ΙΝΟΧ<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

KX02 - 015J - 09<br />

М8х0.75 детонатор,произведен во<br />

Англија(одговара за вентилот со сериски код<br />

KX04-010-00 на стр67).<br />

Осигурач за вентил,Должина 4см<br />

Нерѓосувачки челик<br />

Осигурач за вентил,Должина 4см<br />

Осигурач за вентил со прстен ,Должина<br />

3см<br />

Осигурач за вентил од нерѓосувачки<br />

челик наменет за апарати на количка<br />

Осигурачи за вентил од нерѓосувачки челик со<br />

заштитна капа за манометарот (одговара за<br />

вентилот со код KX02-025G-00 на страна 65)<br />

Осигурачи за вентил од нерѓосувачки челик со<br />

заштитна капа за манометарот (одговара за<br />

вентилот со код KX02-015J-00/CE на страна 65)<br />

76


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

СИГУРНОСНА ПЛОМБА ЗА ВЕНТИЛ<br />

KX10 - 131 - 00<br />

Сигурносна пломба за вентил,тип на игла,пластична ,вашето лого<br />

може да се испечати со порачка од мин.1000 парчиња.<br />

С и г у р н о с н а п л о м б а з а в е н т и л , т и п н а с т е г а , П л а с т и ч н а .<br />

В а ш е т о л о г о м о ж е д а с е и с п е ч а т и с о м и н п о р а ч к а о д 5 0 0 0 п а р ч и њ а .<br />

ΚΧ09 - 006 - 06C<br />

Плава стега<br />

(МБК гравура)<br />

ΚΧ09 - 006 - 28F<br />

Жолта стега<br />

(МБК гравура)<br />

ΚΧ09 - 006 - 28D2<br />

Бела стега<br />

(МБК гравура)<br />

77


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

СЕТ ЗА РЕПАРИРАЊЕ<br />

MBK03 - 025G - 00<br />

Сет за репарирање на вентил со компоненти за 6-12кг/6-9лтр (KX02-025G-00)<br />

спакувани во мала пластична кеса.<br />

MBK09 - 015J - 00<br />

Сет за репарирање на вентил со компоненти за 6-12кг/6-9лтр (KX02-015J-00)<br />

спакувани во мала пластична кеса.<br />

СЛОБОДНО<br />

ПОБАРАЈТЕ<br />

КАТАЛОГ НА<br />

О-ПРСТЕНИ СО<br />

ПРИМЕРОЦИ<br />

ОД ИЗВОЗНИОТ<br />

ОДДЕЛ<br />

MBK03 - 025G - 00A<br />

Сетот за репарирање вклучува: О-прстен 33х25,О-прстен6х1.9 и<br />

О-прстен за клип.<br />

KX - BX - 01<br />

Ο - RING<br />

KX10 - 084E - 00<br />

KX10 - 219 - 00<br />

KX07 - 012 - 10<br />

KX10 - 292 - 00<br />

KX10 - 220 - 00<br />

KX10 - 084B - 00<br />

Вентил против преоптоварување за секој тип на Суво полнење-Пенило-<br />

Течна Хемија Вентили.<br />

О-Прстен 14х2мм (Надворешен дијаметар х Дебелина),пластично пакување<br />

од 50парч.,за 3-6-12 кг Суво полнење,/6-9лтр Пена црева млазници.<br />

о-прстен 33,5х2,5мм (Надворешен ДијаметархДебелина),пластичното пакување<br />

содржи 50пар.за Вентил 30х1,5,Кој одговара за сите тела на Суво полнење и<br />

пенило.<br />

О-прстен 34х3мм (Надворешен дијаметар х Дебелина)пластичното<br />

пакување содржи 50пар. за 30х1.5мм Вентили и Тела од други<br />

производители.<br />

О-прстен 34,5х3,25мм (Надворешен дијаметар х Дијаметар),пластичното<br />

пакување содржи 50пар.,за 30х1,5мм Вентили со дупли излез како и за апарати<br />

за стабилни системи 6-12кг,за плафонски и нерѓосувачки челик тела.<br />

О-прстен 36,5х3.5мм (Надворешен дијаметар х Дебелина)во пластично<br />

пакување кое содржи 50пар.за месингани вентили за системи за локална<br />

употреба со единечен или дупли излез.<br />

О-прстен 29х2.65мм(Надворешен дијаметар х Дебелина),пластичното<br />

пакување содржи 50пар.,за Вентили 24х1.5мм<br />

78


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

KX02 - 045 - 10<br />

О-прстен 28х3мм(Надворешен дијаметар х Дебелина),пластичното пакување<br />

содржи 50пар.за Вентили 24х1.5мм<br />

KX07 - 035 - 10<br />

О-прстен 29х3,5мм (Надворешен дијаметар х Дебелина),пластичното<br />

пакување содржи 50пар.заВентили 24х1.5мм<br />

ΚΧ10 - 293 - 00Α<br />

ΚΧ10 - 293 - 00<br />

ΚΧ05 - 004 - 10A/CE<br />

МЛАЗНИЦА ЗА ГЕНЕРАТОР<br />

ЗА ПЕНА<br />

1 - 2Lt<br />

KX09 - 003 - 28D<br />

О-прстен 51х3мм(Надворешен Дијаметар х Дебелина),пластично пакување кое<br />

содрѓи 50пар. за Вентили со надворешен навој за апарати на количка.(Кој се<br />

користат за долеспоменатиот О-прстен со шифра KX10-293-00)<br />

О-прстен 51x3.5мм (Надворешен Дијаметар х Дебелина),пластично пакување кое<br />

содржи 50пар.за Вентил со Надворешен навој за апарати на количка(Внатрешен<br />

О-прстен).<br />

О-прстен 45х3.5мм(Надворешен Дијаметар х Дебелина),пластично пакување кое<br />

содржи 50пар.за Вентил со Надворешен навој за апарати на количка(Внатрешен<br />

О-прстен).<br />

G 1 / 8<br />

х 28 Метална Млазница за Генератор за Пена<br />

(За Мал Вентил со Код KX01-009F-00/CE1)<br />

3Lt<br />

KX09 - 003 - 28B<br />

1 - 2Lt<br />

KX09 - 003 - 28F<br />

G 1 / 4<br />

х 19 Метална Млазница за Генератор<br />

за Пена (За Среден Вентил со Код<br />

KX02-017H-00/CE2)<br />

Метална Млазница за Генератор за пена<br />

(За Вентил со Црна заштитна капа со код<br />

KX02-061B-00A)<br />

МЛАЗНИЦА<br />

3Κg<br />

ΚΧ02 - 001Α - 03Α<br />

Млазница за Вентили кај Суво Полнење со код (KX02-017H-00/CE2)<br />

Пластичен<br />

3Κg<br />

ΚΧ09 - 004 - 12<br />

Метален со О-прстен<br />

РЕЗЕРВНА ЖИЛА<br />

ΚΧ01 - 008 - 09 - 01<br />

Пластична резервна жила потребна за поврзување на<br />

вентилот со неопходниот осигурач<br />

79


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

МАНОМЕТРИ<br />

Μ10x1<br />

0 - 27bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 - G Φ23<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B - G Φ27<br />

МАНОМЕТРИ<br />

Μ10x1<br />

0 - 28bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 Φ23<br />

1<br />

/ 8<br />

NPT 0 - 24bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G25<br />

Μ10x1<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B Φ27<br />

Μ10x1<br />

0 - 28bar<br />

0 - 24bar<br />

KX09 - 020A - 00<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

Манометар со тестер,со О-прстен и филтер, Голема Цврстина,<br />

Водотпорни со Големи перформанси во долгорочни примени.<br />

Манометар за О-прстен и Филтер<br />

Φ25 Манометар со филтер,без<br />

О-прстен.<br />

Φ27 Манометар со филтер,без О-прстен.<br />

80


Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

МАНОМЕТРИ<br />

Μ10x1<br />

0 - 28bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G35A<br />

Ф35 Манометар за апарати на количка<br />

Μ10x1<br />

0 - 35bar με και πράσινη περιοχή 20 - 25bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37A<br />

Ф37 за Суво Полнење-Пенило(за<br />

бензиски станици)-Постојани Системи<br />

со Течна Хемија.<br />

1<br />

/ 8<br />

NPT 0 - 25bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37<br />

Ф-37 со Филтер,без О-прстен.<br />

1<br />

/ 4<br />

NPT 0 - 25bar<br />

ΚΧ09 - 057 - 00<br />

Ф63 за Низок Притисок кај Суво<br />

полнење-Пенило-Течна хемија<br />

Постојаните системи.<br />

Испустно црево за<br />

противпожарен апарат<br />

3Κg<br />

ΤP 26bar<br />

KX - HLC - 05 - 05<br />

Црево Млазница за суво полнење-тип EPDM со распрснувачки притисок од 98бари.<br />

40cm<br />

> Поцинкувани клипови<br />

> Поцинкувани спојки<br />

> Нов тип на специјална млазница<br />

> Магнет за поврзување со апаратот<br />

> Млазница за генератор за пена направена од појачана пластика<br />

6Κg<br />

KX - HLC - 05 - 03<br />

52cm<br />

12Κg<br />

KX - HLC - 05 - 04<br />

61,5cm<br />

81


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

> Поврзување со телото преку магнет<br />

> Поцинкувани клипови и спојки<br />

> Нов тип на специјална млазница<br />

> Млазница за пенило за генератор направена од појачана пластика<br />

KX - HLC - 04 - 04<br />

6 / 9 Lt ΤP 26bar<br />

Испустно црево за<br />

противпожарни апарати на тркала<br />

25 - 50Kg / 25 - 50Lt ΤP 26bar<br />

> Нова појачана челична спирала<br />

> подобрени механички својства<br />

Прашок 3 / 4 ” 5m<br />

ΚΧ07 - 069C - 00<br />

Пенило 3 / 4 ” 5m<br />

KX07 - 069D - 00<br />

KX07 - 069 - 87<br />

Резервна Пиштол Млазница за суво полнење.<br />

KX07 - 069 - 00<br />

49cm<br />

Резервна млазница за суво полнење/пенило за<br />

противпожарни апарати.<br />

Нова црево млазница од 36бара за противпожарен<br />

апарат со пенило со издржување од 98бара<br />

распрснувачки притисок<br />

Нова Црево Млазница за противпожарни апарати на количка со<br />

суво полнење/пенило со Пиштол тип на млазница<br />

KX07 - 069Α - 88<br />

Резервна Пиштол Млазница за пенило.<br />

О- Гумен прстен за апарат<br />

> Димензии(внатр. х надвор. х дебелина)=(30мм х 18мм х 3мм) (Помеѓу<br />

млазницата и вентилот)<br />

> Димензии(внатр. х надвор. х дебелина)=(25мм х 18мм х 2.5мм)<br />

(Помеѓу млазницата и пиштолот)<br />

82


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

Испустно црево за<br />

противпожарен апарат<br />

Црево млазница за апарати на количка со суво полнење/<br />

пенило со пиштол тип на млазница.<br />

KX07 - 069C2 - 00<br />

Суво полнење 1 / 2 ”, 5m<br />

KX07 - 069D2 - 00<br />

Пенило<br />

1<br />

/ 2 ”, 5m<br />

Geo Fire<br />

MBK08 - M - 05 - 063<br />

6 / 9Lt ΤP 26bar<br />

EPDM<br />

Црево Млазница со специјален тип на млазница за Ф-класа<br />

солуција/Течна Хемија апарати.<br />

MBK12 - 006 - 14F<br />

6 / 9Lt<br />

Поцинкувани прстени за црево млазница MBK08-M-05-063<br />

за 6-9лтр,Ф-класа решение и Течна хемија противпожарни<br />

апарати<br />

Испустно црево со хорна<br />

Geo Fire<br />

EN 853<br />

KX - HLC - 06 - 00<br />

Дрвена рачка<br />

EPDM<br />

Црево млазница за висок притисок со хорна<br />

за 5кг Цо2 апарати,со дрвена рачка како<br />

заштита од статички електрицитет<br />

KX10 - 085D - 00<br />

Дихтунг 19,8 х 10.5 х 1.8-Пластичен за Црево со хорна за 5кг Цо2<br />

апарат,Поставен на излезот од вентилот,на спојот од цревото со<br />

хорната.<br />

EN 853 EPDM<br />

Испустно црево со хорна<br />

Дрвена рачка<br />

KX - HLC - 02 - 02<br />

Црево млазница за висок притисок со хорна и проточен<br />

прекинувач за Цо2 апарати на количка со дрвена рачка која нуди<br />

дополнителна заштита од статички електрицитет.<br />

Според барањата на ΕΝ1866.<br />

5m<br />

KX - HLC - 02 - 03<br />

8m<br />

83


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Појачана хорна<br />

2Κg<br />

KX09 - 009 - 07<br />

2Κg<br />

KX09 - 012 - 00<br />

Резервен магнет<br />

MBK11 - SPARE - MAGNET<br />

ПЛАСТИЧНА СТЕГА<br />

3Kg / 3Lt & 6Kg / 6Lt<br />

ΚΧ09 - 006 - 14G<br />

9 - 12Kg / 9Lt<br />

> 500 τεμ. ανά κιβώτιο<br />

ΚΧ09 - 006 - 14<br />

МЛАЗНИЦА ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

ΚΧ09 - 001 - 01A<br />

МЛАЗНИЦА ЗА ПЕНА<br />

KX09 - 008 - 00<br />

Метална навртка!<br />

Цо2 Појачана хорна со надворешен навој (за<br />

преден излез на вентил со код KX03-016E-00).<br />

Цо2 Појачана хорна (за страничен излез за вентил со код<br />

KX03-007B1-00).<br />

Резервен магнет за црево млазница за 6-9-<br />

12 кг противпожарни апарати.Може да се<br />

користи како замена за пластичната стега.<br />

Пластична стега за држење на црево млазницата кај апаратите<br />

со суво полнење/пенило/Течна хемија.<br />

Должина:60см<br />

Должина:70см<br />

> Направена од флексибилна пластика<br />

Млазница за Суво полнење,Пластична,ф13<br />

продолжеток.Одговара на цревото на апарати<br />

со количка .<br />

Пластична млазница за пена 3 / 8<br />

‘‘.<br />

Одговара на гореспоменатата млазница за суво полнење да се<br />

конвертира во млазница за пена.<br />

84


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

РЕЗЕРВНА БОЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ<br />

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1<br />

KX11 - 046 - 122A<br />

Geo Fire<br />

Резервна внатрешна боца за апарат со суво<br />

полнење со код MBK09-060PA-PIL<br />

-Навој:М 18 х 1,5<br />

-Должина:275мм Капацитет:120гр<br />

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1<br />

KX11 - 046A - 122A<br />

Резервна внатрешна боца за апарат со пенило со код<br />

KX11-046A-00<br />

-Навој:М 18 х 1,5<br />

-Должина:267мм Капацитет:75гр<br />

PVC<br />

ПОТОПНИ ЦЕВКИ СО НАВОЈ НА ЕДНИОТ КРАЈ<br />

Μ16x1,5<br />

За преносни противпожарни<br />

апарати<br />

KX09 - 010 - 01P<br />

за 1кг Противпожарен<br />

апарат<br />

KX09 - 010 - 01P1<br />

за 2кг Противпожарен<br />

апарат<br />

KX09 - 010 - 01P2<br />

за 3кг Противпожарен<br />

апарат<br />

KX09 - 010 - 01P4<br />

за 6кг Противпожарен апарат<br />

(погоден за 6кг апарат за систем за<br />

локална употреба со единечен или<br />

дупли излезен вентил)<br />

KX09 - 010 - 01P5<br />

за 12кг Противпожарен апарат<br />

(погоден за 12кг апарат за систем<br />

за локална употреба со единечен<br />

или дупли излезен вентил)<br />

85


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Μ16 x 1,5<br />

86РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПОТОПНИ ЦЕБКИ ЗА ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА-ВОДА<br />

СО НАВОЈИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ<br />

За апарати кај Пенило-Течна Хемија-Вода со навоји на двете страни кој одговара на<br />

вентилот со код KX02-022D-38<br />

ΚΧ09 - 010 - 57Β L=18,50 cm, D=16 mm, За 1лтр Противпожарен<br />

апарат<br />

ΜΒΚ07 - ΜΒΚ - DΤ2LT<br />

MBK07 - MBK - DP3LT<br />

ΚΧ09 - 010 - 57<br />

ΚΧ09 - 010 - 57A<br />

25 & 50Κg L=85cm<br />

ΚΧ09 - 010 - 07Β<br />

MBK07 - MBK - DT25LT<br />

KX09 - 010 - 07B1<br />

ПОТОПНА ЦЕВКА ЗА ЦО2 СО НАВОЈ<br />

L=80cm, OD=14mm, ID=10mm<br />

ΚΧ09 - 010 - 36<br />

OD=10mm, ΙD=8mm, L=80cm<br />

KX09 - 010 - 01J5<br />

L=26 cm, За 2лтр Противпожарен апарат<br />

L=32,50 cm, За 3лтр Противпожарен апарат<br />

L=35,50 cm, За 6лтр Противпожарен апарат<br />

L=44,00 cm, За 9лтр Противпожарен апарат<br />

ПОТОПНИ ЦЕВКИ ЗА АПАРАТИ НА КОЛИЧКА СО НАВОЈ<br />

ОД ЕДНАТА СТРАНА<br />

25Lt<br />

50Lt<br />

L=53,5cm<br />

L=80cm<br />

За апарати на количка со суво полнење<br />

Надворешен дијаметар=26мм, 3 / 4<br />

‘‘ на едната<br />

страна и агол од 45 С на другата страна<br />

За апарати на количка со пенило<br />

Црна потопна цевка ,надворешен дијаметар=26мм, 3 / 4<br />

‘‘<br />

на едниот крај и навој на другата страна за монтирање<br />

на филтерот со код KX09-004-95<br />

За ЦО2 5кг Противпожарен<br />

апарат<br />

За ЦО2 2кг противпожарен Апарат и ЦО2 10кг<br />

Апартат на Количка


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

СУВО ПОЛНЕЊЕ-ПЕНИЛО-ТЕЧНА ХЕМИЈА<br />

1 / 2<br />

”, за Противпожарен апарат со единечен излезен вентил<br />

ЛОКАЛНА ПРИМЕНА ПОТОПНА ЦЕВКА ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ<br />

L=65cm<br />

ΚΧ09 - 010 - 038A<br />

25Kg / 25Lt<br />

L=90cm<br />

ΚΧ09 - 010 - 038<br />

50Kg / 50Lt<br />

ПОТОПНА ЦЕВКА Д=300см,Д=16мм МОЖЕ ДА СЕ СКРАТИ ВО ЗАВИСНОСТ ЗА КОЈ<br />

ΚΧ09 - 010 - 01P6<br />

ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ СЕ РАБОТИ<br />

ФИЛТЕР ЗА ПЕНИЛО<br />

ΚΧ02 - 022D - 38<br />

Филтер за потопна цевка за преносен<br />

противпожарен апарат со пена од 1-9лтр со<br />

навој од 16мм<br />

Појачана пластика!<br />

KX09 - 004 - 95<br />

Алуминиумски филтер за потопна цевка<br />

за противпожарен апарат со пенило од<br />

25-50лтр,навој 3 / 4<br />

‘‘<br />

87


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ДУПЛИ МЕСИНГАН ЛИЕН СПОЈНИК<br />

За противпожарни апарати кај локална примена.<br />

Со конструиран специјален навој за полесно<br />

одвртување.<br />

Нема повеќе губитоци на гасови.<br />

30 x 1,5<br />

ΚΧ02 - 119 - 00Β<br />

1” BSP<br />

KX02-119-00C<br />

ЕДИНЕЧНА ИЗЛЕЗНА НИПЛА<br />

30 x 1,5<br />

KX09 - 003 - 143<br />

1’’ BSP<br />

KX09 - 003 - 143A<br />

ДУПЛА ИЗЛЕЗНА НИПЛА<br />

1‘‘ За Противпожарни апарати кај локална примена.<br />

Geo Fire<br />

KX02 - 119Α - 00<br />

Со 2 излеза 1 / 2<br />

‘‘ за 6-12кг/лтр Противпожарни апарати.<br />

Со 2 излеза 3 / 5<br />

‘‘ за 25-50кг/лтр Противпожарни апарати.<br />

За противпожарни апарати кај локална примена.<br />

1<br />

/ 2<br />

‘‘ Излез за 6-12кг<br />

Противпожарни апарати.<br />

3<br />

/ 4<br />

‘‘ Излез за 25-50кг<br />

Противпожарни апарати.<br />

3<br />

/ 4<br />

‘‘ Излез за 25-50кг<br />

Противпожарни апарати.<br />

88


Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

КУГЛЕСТИ ВЕНТИЛ ОД<br />

НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК<br />

6 - 12Kg<br />

ΚΧ06 - 003Ι - 00Β<br />

Нов тип од 1 / 2<br />

‘‘односно 3 / 4<br />

‘‘ од Нерѓосувачки челик (SS316)излиен(без заварување),Куглести<br />

вентил за висок притисок. Специјален метален механизам на рачката кој се користи за<br />

затварање на вентилот.Специјална вградена завртка која овозможува лесно и брзо испуштање<br />

на противпожарната материја од апаратот за време на вршење на сервисот без да се одврти<br />

куглестиот вентил.<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

25 - 50Kg<br />

ΚΧ06 - 03J1 - 00A 3<br />

/ 4<br />

”<br />

МЕСИНГАНА НИПЛА 1 /2”<br />

MBK06 - TZ - 1/2<br />

Машки навој од двете<br />

страни,прилагодена за 1/2‘‘ куглест<br />

вентил(KX06-003L-00B)за промена на<br />

новојот од женски на машки со цел да<br />

се прицврсти на флексибилното црево<br />

KX09-007-30 (страна 82)<br />

ВЕНТИЛ ЗА ВОЗДУШНО ПОЛНЕЊЕ<br />

ΚΧ09 - 003 - 124<br />

За противпожарни апарати за<br />

локална примена како и за плафонски<br />

автоматски противпожарни апарати.<br />

Л Е П А К<br />

200ml<br />

ΜΒΚ09 - Α1042<br />

За врзување и спојување на компонентите кај Системите за локална<br />

употреба.<br />

89


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА КАЈ<br />

ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ<br />

INOX<br />

KX09 - 007 - 30 21,7 - 1 / 2<br />

”<br />

KX09 - 007 - 30Α 21,7 - 3 / 4<br />

”<br />

МЛАЗНИЦА ЗА СУВО ПОЛНЕЊЕ<br />

ΚΧ09 - 004 - 59A<br />

ЗА ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ<br />

МЛАЗНИЦА ЗА ЦО2 СИСТЕМ<br />

ΚΧ09 - 004 - 58<br />

KX09 - 004 - 63<br />

ЗА ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ<br />

МЛАЗНИЦИ ЗА ИГ55/ИГ541 СИСТЕМИ<br />

KX09 - 041 - 00<br />

KX09 - 041A - 00<br />

KX09 - 041B - 00<br />

50см Должина,Женски навој на двата краја,спојки од<br />

нерѓосувачки челик како и челична надворешно исплетена<br />

заштита,ги спојува вентилот кај суво полнење со мрежата од<br />

млазници кај противпожарните постојани системи.<br />

Пластична заштитна капа ,за постојани<br />

системи со суво полнење .Индикативна<br />

употреба кај бензински станици.<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

3<br />

/ 4<br />

”<br />

KX09 - 041C - 00 1 1 / 2<br />

”<br />

1”<br />

90


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија<br />

Geo Fire<br />

ДЕТЕКЦИОНА БАЗА<br />

KX10 - 356 - 04<br />

БАЗА ЗА ДЕТЕКТОРИ<br />

KX10 - 356 - 03<br />

ДЕТОНАТОРИ-ДЕТЕКТОРИ<br />

KX10 - 356 - 01Α<br />

KX10 - 356 - 01<br />

138 0 C<br />

182 0 C<br />

90С РОЛЕР ВОДИЛКА<br />

KX10 - 356 - 02<br />

INOX 316<br />

ЖИЦА ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК<br />

MBK10 - WIRE - 316<br />

СПОЈКА ЗА ЖИЦА ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК<br />

KX09 - 003 - 308<br />

91


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ЗАШТИТНО КАПАЧЕ KX09-<br />

110-01-09-01 Е ВКЛУЧЕНО<br />

КАЈ СИТЕ ТИПОВИ НА<br />

СПЕЦИЈАЛНИ МЛАЗНИЦИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија<br />

СПЕЦИЈАЛЕН ТИП НА МЛАЗНИЦА<br />

KX09 - 004 - 110 - 03 (ΜΒΚ Α2)<br />

> Погодна за фритеза,скара,електрична печка,итн<br />

KX09 - 004 - 110 - 02 (ΜΒΚ Α3)<br />

> Погодно за јаглен,дрво<br />

KX09 - 004 - 110 - 04 (ΜΒΚ Α4)<br />

> Погодно за печка<br />

KX09 - 004 - 110 - 05 (ΜΒΚ Α8)<br />

> Погодно за 4-точки на електрична печка<br />

KX09 - 004 - 110 - 01 (ΜΒΚ Α9)<br />

> Погодно за фритеза и плотна скара<br />

KX09 - 004 - 110 - 01 - 09 - 01<br />

> Заштитно капаче за гореспоменатите специјални<br />

типова на млазници за празнење.<br />

92


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

Geo Fire<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија<br />

KX04 - 001D - 00<br />

> 93С Специјален тип на Спринклер.<br />

Погодно за Постојани Системи со<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија.<br />

KX04 - 001D - 00A<br />

> 141С Специјален тип на Спринклер.<br />

Погодно за Постојани Системи со<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија.<br />

KX04 - 013D - 00<br />

> 182С Специјален тип на Спринклер.<br />

Погодно за Постојани Системи со<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија.<br />

KX04 - 001D - 00Β<br />

> 260С Специјален тип на Спринклер.<br />

Погодно за Постојани Системи со<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија.<br />

93


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија<br />

MBK10 - FC - PANEL<br />

ПРОТИВПОЖАРЕН ДЕТЕКЦИОНЕН<br />

ПАНЕЛ СО ЕДНА ЗОНА СО ВГРАЕНА<br />

БАТЕРИЈА ,ОПТИЧКА СВЕТИЛКА<br />

КАКО И КОПЧЕ ЗА АКТИВАЦИЈА НА<br />

СИСТЕМОТ<br />

MBK10 - CANCEL - BUTTON<br />

КОПЧЕ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА<br />

СИСТЕМОТ<br />

94


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

Geo Fire<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОСТОЈАНИ<br />

Ф-класа солуција-Течна Хемија<br />

MBK10 - FD576<br />

ПОЗИЦИОНЕН ПРЕКИНУВАЧ<br />

MBK10 - PRESS<br />

ПРЕКИНУВАЧ ПОД ПРИТИСОК<br />

95


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

СПЛИНКЕР<br />

K = 8 0 , 6 В И С Е Ч К И<br />

KX04 - 042 - 00<br />

K = 8 0 , 6<br />

K = 8 0 В И С Е Ч К И / И С П РА В Е Н И<br />

Geo Fire<br />

ВИСЕЧКИТЕ СПЛИНКЕРИ<br />

СЕ МОНТИРААТ ПОД<br />

ЦЕВКИТЕ .ИСПРАВЕНИТЕ<br />

СПЛИНКЕРИ СЕ<br />

МОНТИРААТ НАД<br />

ЦЕВКИТЕ.<br />

ИСПРАВЕНИ<br />

ΜΒΚ06 - ST - 68UL<br />

Обложен од Никел 1 / 2<br />

” , 68 0 C,<br />

сертифициран.<br />

KX04 - 001 - 00 Обложен од Никел 1 / 2<br />

”,<br />

68 0 C<br />

Обложен од Никел 1 / 2<br />

” , 68 0 C,<br />

сертифициран.<br />

СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА<br />

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА<br />

96


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

K = 8 0 В И С Е Ч К И<br />

KX04 - 018 - 00<br />

Обложен од Никел, 1 / 2<br />

”,<br />

68 0 C, Рамен<br />

K = 8 0 В И С Е Ч К И<br />

KX04 - 002A - 00<br />

Обложен од Никел 1 / 2<br />

”,<br />

68 0 C, Висок Притисок<br />

K=80 ИСПРАВЕНИ<br />

KX04 - 019 - 00<br />

68 0 C, Обложен од Никел 1 / 2<br />

”<br />

K = 8 0<br />

В И С Е Ч К И / И С П РА В Е Н И<br />

KX04 - 001A - 00<br />

Обложен од Никел, 1 / 2<br />

”<br />

93 0 C<br />

K=80,6 ВИСЕЧКИ<br />

MBK12 - SPRINKLER - WHITE<br />

68 0 C, Обложен хромирани 1 / 2<br />

”<br />

СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА<br />

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА<br />

97


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ВИСЕЧКИТЕ<br />

СПЛИНКЕРИ СЕ<br />

МОНТИРААТ<br />

ПОД ЦЕВКИТЕ<br />

.ИСПРАВЕНИТЕ<br />

СПЛИНКЕРИ СЕ<br />

МОНТИРААТ НАД<br />

ЦЕВКИТЕ.<br />

СПЛИНКЕР<br />

K = 8 0 В И С Е Ч К И / И С П РА В Е Н И<br />

KX04 - 001B - 00<br />

ЗА СКАРИ-ЈАГЛЕН СКАРА ,<br />

ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ГОТВЕЊЕ ВО<br />

ПРОСТОРИИ<br />

KX04 - 013Α - 00Α<br />

В И С Е Ч К И<br />

Geo Fire<br />

Обложен од Никел 1 / 2<br />

”,<br />

141 0 C<br />

Обложен од Никел 1 / 2<br />

”,<br />

182 0 C<br />

СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА<br />

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА<br />

98


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

За електрични скари,скари со јаглен<br />

како и за готвачки простории со високи<br />

температури<br />

ΚΧ04 - 013Α - 00Β<br />

В И С Е Ч К И<br />

1<br />

/ 2<br />

”,<br />

260 0 C<br />

KX04 - 029 - 00<br />

Обложена од Никел отворен<br />

тип на сплинкер 1 / ” 2<br />

K=80 вградлив сплинкер 68 0 C<br />

KX04 - 023 - 00<br />

1<br />

/ 2<br />

”,<br />

Погодни за над таванот<br />

99


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Вградени сплинкери 68 0 C<br />

ΜΒΚ10 - RECESSED<br />

K=80 ЅИДЕН СПРИНКЛЕР 68 0 C<br />

KX04 - 021 - 00<br />

30 x 1,5<br />

KX04 - 007J - 00<br />

(TUV)<br />

ПОКРИВА ПРОСТОР<br />

ОД 9м ДОЛЖИНА И 5м<br />

ШИРИНА<br />

3<br />

/ 4<br />

”,<br />

Никел, 1 / 2<br />

”<br />

СЕРТИФИЦИРАНИ<br />

според UL / FM<br />

Сплинкер 68С сертифициран<br />

според СЕ(TUV),со сигурносен<br />

вентил и место за манометар за<br />

притисок.<br />

СИТЕ СПЛИНКЕРИ ПРИСТИГНУВААТ СО ПЛАСТИЧНА ЗАШТИТНА КАПА<br />

КОЈА МОРА ДА ЈС ОТСТРАНИТЕ ПРЕД МОНТАЖАТА<br />

100


Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

30 x 1,5<br />

KX04 - 022 - 00<br />

Со метална база 68 0 C<br />

НЕЗАВИСЕН 68 0 C<br />

MBK10 - DH80<br />

3<br />

/ 4<br />

”,<br />

Με πιστοποιητικό UL<br />

Покрива простор од 9м должина и 5м<br />

ширина<br />

K=30 ПЕНИЛО 1 / 2<br />

”<br />

KX15 - FES - ZTP10<br />

K=200<br />

68 0 C<br />

MBK10 - ESFR<br />

3<br />

/ 4<br />

”,<br />

ΕСпецијален Сплинкер кој<br />

с користи во магацини или<br />

други простории со висина до<br />

13м и покривност до9,3 м2<br />

101


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ЗАШТИТНА ОБВИВКА<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ЗА СПЛИНКЕРИ<br />

KX10 - 168A - 00<br />

РОЗЕТНА<br />

MBK12 - ROSETTE - WHITE<br />

ΚX10 -121 - 00<br />

ΚX10 -117 - 00<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

КОЛЕКТОР - ПОЦИНКУВАН<br />

ΚΧ09 - 003 - 167<br />

За плафонски Противпожарен апарат без<br />

конусно грло или за мрежа за сплинкери.<br />

Розетна за сплинкер, 1/2”<br />

Розетна за сплинкер<br />

Розетна за монтирање на ѕид.<br />

1 1 / 4<br />

” X 1 1<br />

/ 4<br />

” X 3<br />

/ 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 167Α 2 ” X 2 ” X 3 / 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 167Β 2 1 / 2<br />

” X 2 1<br />

/ 2<br />

” X 3<br />

/ 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 167C 3 ” X 3 ” X 3 / 4<br />

”<br />

102


Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

РЕДУЦИРНА СПОЈКА ЗА КОЛЕКТОР<br />

ΚΧ09 - 003 - 166<br />

1 1 / 4<br />

”<br />

КОЛЕКТОРИТЕ СЕ ТЕСТИРАНИ НА 300бари ПРИТИСОК<br />

СПОРЕД ОРГАНОТ МИРТЕК С.А<br />

ΚΧ09 - 003 - 166Α 2 ”<br />

ΚΧ09 - 003 - 166Β 2 1 / 2<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 166C 3 ”<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

КАПА ЗА КОЛЕКТОР-ПОЦИНКУВАНА<br />

ΚΧ09 - 003 - 168<br />

1 1 / 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 168Α 2 ”<br />

ΚΧ09 - 003 - 168Β 2 1 / 2<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 168C 3 ”<br />

103


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕДУЦИРНА СПОЈКА ЗА КОЛЕКТОР<br />

ΚΧ09 - 003 - 169<br />

1 1 / 4<br />

” - 3<br />

/ 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 169Α 2 ” - 1 ”<br />

ΚΧ09 - 003 - 169Β 2 1 / 2<br />

” - 1 1<br />

/ 2<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 169C 3 ” - 2 ”<br />

НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ<br />

KX06 - 082 - 00<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО<br />

MBK04 - 007 - 45Β<br />

MBK04 - 007 - 45<br />

3<br />

/ 4<br />

” - 3<br />

/ 4<br />

” За постојан систем<br />

IG541/ IG55 / CO2 се инсталира помеѓу<br />

флексибилното црево и колекторот.<br />

Должина 50см 21.78-3/8‘‘(Женски навој на двата<br />

краја)За спојување на вентилот на пилот цилиндерот<br />

со првиот цилиндерски вентил за висок притисок на<br />

постојаниот систем IG541 / IG55 /CO2.<br />

(Заеднички систем од повеќе цилиндри)<br />

Должина 50см -3/8‘‘(Женски навој на двата краја)За<br />

меѓусебно спојување на вентилите на воздушниот<br />

цилиндер со постојаниот систем IG541 / IG55 /CO2.<br />

(Заеднички систем од повеќе цилиндри)<br />

104


И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

СПОЈКИ<br />

ΚΧ09 - 003 - 170<br />

3 ”<br />

/ 8 - 3 / 8<br />

”. за поврзување на ЦО2 вентили<br />

со флексибилните црева кои ги поврзуваат<br />

цилиндрите на ЦО2 Стабилниот Систем.<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА<br />

MBK04 - 007 - 45C<br />

MBK04 - 007 - 45Α<br />

50см должина 21.78,3/4‘‘(Женски навој на<br />

двете страни)За поврзување на цилиндрите<br />

на стабилниот систем одIG 541/ ΙG 55 / CO2 со<br />

колекторот.(Систем на заеднички цилиндри)<br />

50см должина 21.78,1/2‘‘(Женски навој на<br />

двете страни)За поврзување на цилиндрите<br />

на стабилниот систем одIG 541/ ΙG 55 / CO2 со<br />

со системот со мрежните млазници.(Систем<br />

на заеднички цилиндри)<br />

ПОСЛЕ СПЕЦИЈАЛНА<br />

ПОРАЧКА<br />

ФЛЕКСИБИЛНИТЕ<br />

ЦРЕВА СЕ<br />

ПРОИЗВЕДУВААТ<br />

ВО РАЗЛИЧИТИ<br />

ДОЛЖИНИ<br />

ДИХТУНГ<br />

KX10 - 085A - 00<br />

21,7mm (18,6x12,3x1,6mm).Поставен на<br />

излезот на вентилот на цилиндерот од<br />

постојаниот систем ,на спојната точка<br />

од флексибилното црево и конекторот/<br />

мрежата на млазници.<br />

KX10 - 085B - 00<br />

3<br />

/ 8<br />

” (15x6,5x1,5mm). Поставен на<br />

флексибилното црево кое ги поврзува<br />

цилиндрите од постојаниот систем CO2<br />

/ IG 541/ ΙG 55меѓусебно,осигурувајќи ја<br />

конекцијата како безбедна.<br />

KX10 - 085C - 00<br />

1<br />

/ 2<br />

” (19,8x12,5x1,6mm). Поставен на<br />

флексибилното црево кое го поврзува единечниот<br />

цилиндер од постојаниот системCO2 / IG 541/<br />

ΙG 55 со мрежата на млазници,осигуруваајќи ја<br />

конекцијата како безбедна.<br />

105


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

1.<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ<br />

НА ТЕЖИНАТА НА ЦИЛИНДРИТЕ<br />

МАКСИМАЛНА НОСИВОСТ 180кг<br />

MBK04 - S - 015MB<br />

MBK04 - S - 013MB<br />

ПРЕФРЛУВАЧКИ ВЕНТИЛИ<br />

MBK04 - SRC - 100<br />

MBK04 - SRC - 150 1 1 / 2<br />

”<br />

MBK04 - SRC - 200 2 ”<br />

MBK04 - SRC - 250<br />

Вага за цилиндер од стабилен систем со<br />

ПОЛНО/ПРАЗНО индикатор.Адаптерот за<br />

цилиндер е вклучен (MBK04 - S - 016MB)<br />

Анализа на сликата:<br />

1. Вага<br />

2. Прекидач(НЕ е вклучен)<br />

3. Адаптер<br />

Прекидач кој е поставен на<br />

гореспоменатата вага за<br />

електронска контрола на тежината<br />

на постојаниот<br />

систем од CO2 / IG 541 / ΙG 55<br />

(2 дел од горната слика)<br />

За CO2/ IG 541/ IG 55 постојани системи,Се активираат<br />

пневматски или преку електронска табла.<br />

1 ”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

3.<br />

2.<br />

106


Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

ДРЖАЧИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ЦИЛИНДРИ<br />

МЕТАЛНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА<br />

Електростатска обвивка,пластични навлаки на краевите<br />

како заштита за телото на апаратот.<br />

KX09 - 013 - 37<br />

> Ѕидни држачи за 6кг/лтр ППА.<br />

Вклучен е во кутијата на апаратот.<br />

KX09 - 016 - 02C1<br />

1Κg / 1Lt<br />

KX09 - 013 - 37A<br />

KX09 - 016 - 03D<br />

> Ѕидни држачи за 12кг/9лтр ППА.<br />

Вклучен е во кутијата на апаратот<br />

2Kg / 2Lt<br />

3Κg / 3Lt<br />

KX09 - 016 - 03E<br />

KX09 - 013 - 37B<br />

> Ѕидни држачи за 2кг ЦО2 ППА.<br />

Вклучен се во кутијата на апаратот<br />

6Κg / 6Lt<br />

KX09 - 016 - 78 - NEW<br />

KX09 - 013 - 37C<br />

> Ѕидни држачи за 5кг ЦО2 ППА.<br />

Вклучен е во кутијата на апаратот<br />

ПЛАСТИЧНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА<br />

Ф90 ,За челични и нерѓосувачко челични ППА 1кг/1лтр<br />

ΚΧ09 - 016 - 30C<br />

Ф110 за челични ППА 2кг/2лтр<br />

ΚΧ09 - 016 - 30Α1<br />

Ф105,за ППА од нерѓосувачки челик од 2кг/2лтр<br />

ΚΧ09 - 016 - 30Β1<br />

Ф130, За челични и нерѓосувачко челични ППА 3кг/3лтр<br />

ΚΧ09 - 016 - 33Α<br />

107


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Geo Fire<br />

ЅИДНИ ДРЖАЧИ<br />

ΚΧ09 - 013 - 04E<br />

MBK10 - BRACKET - 12<br />

KX09 - 013 - 06<br />

KX09 - 013 - 21N<br />

ΚΧ10 - 176 - 00<br />

ΜΒΚ02 - DOLPHIN<br />

Држачи со голема јачина за 6кг/6лтр ППА.<br />

Држачи со голема јачина за 12кг/9лтр ППА.<br />

Кружни држачи со голема јачина за<br />

6-12кг/6-9лтр,2-5кгЦО2 ППА<br />

Пластични држачи со голема јачина за 6-12кг/6-9лтр<br />

ППА(Погодни за надворешна употреба кај сурови<br />

невремиња на прЧпокрај море)<br />

Заштитно перниче за ППА.<br />

Се користи кога е поставен ППА<br />

(6-12кг/6-9лтр) на ѕид како заштита помеѓу<br />

апаратот и ѕидот.<br />

ДРЖАЧ - Сигурносен аларм, за ППА со суво<br />

полнење,пенило и ЦО2(потребно е 9волти батерија).<br />

Се активира во случај да ППА биде изваден од<br />

држачот од неовластено лице.Се деактивира кога<br />

овластено лице ке го внесе осигурачот во држачот.<br />

108


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

Хромирани<br />

ИНОКСНИ ПОДНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА<br />

ΜΒΚ10 - CHROMEBASE<br />

За противпожарни апарати 6-12кг/6-12/2-5кгЦО2 со ППА знак.<br />

ПОДНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА<br />

KX09 - 016 - 44<br />

За противпожарни апарати 6-12кг/6-12/2-5кгЦО2 со<br />

ППА знак.<br />

ПОДЕН ТИП ЗА ППА ХРОМИРАН<br />

ΜΒΚ10 - SUPPORT - CHROMIUM<br />

За Противпожарен Апарат 6-12кг/6-12лтр/2-5кг ЦО2<br />

ДУПЛИ ПОДЕН ДРЖАЧ ЗА ППА<br />

ΚΧ09 - 016 - 84<br />

За две парчиња Противпожарни апарати, 6-12кг,<br />

6-12лтр,2-5кг ЦО2<br />

109


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ДРЖАЧ ЗА ПИЛОТ ЦИЛИНДЕР<br />

КАЈ ПОСТОЈАН СИСТЕМ<br />

KX09 - 016 - 48<br />

ПОЈАЧАНИ ДРЖАЧИ ЗА ППА<br />

Галванизираани држачи со внатрешни заштитни перничиња.<br />

Подесувачка ширина која одговара за различни капацитети.<br />

Електростатски заштитено.Погодно за употреба кај камиони или<br />

на ѕид.Добар избор за апаратите кај стабилните системи со суво<br />

полнење-пенило.<br />

Geo Fire<br />

ΚΧ09 - 016 - 20Β<br />

ΚΧ09 - 016 - 18Β<br />

ПОДЕН ДРЖАЧ ЗА ППА<br />

ΚΧ09 - 016 - 45<br />

За Противпожарен Апарат 6-12кг/6-9лтр/2-5кгЦО2<br />

Метален држач за пилот цилиндер кај постојан<br />

систем со внатрешен заштитен слој,електростатски<br />

премачкан.<br />

6 Kg / 6Lt / 5Kg CO 2<br />

12Kg / 9Lt<br />

Geo Fire<br />

110


Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

ДРЖАЧИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

Метални држачи со внатрешна постава и нерѓосувачки штрафови.<br />

Електростатски обоени. За хоринзонтална и вертикална инсталација.<br />

KX09 - 016 - 48C<br />

6 Kg<br />

ΚΧ09 - 016 - 48D<br />

12Kg<br />

ΚΧ09 - 016 - 08A<br />

6Kg<br />

СИГУРНОСЕН ПОЈАС Е ВКЛУЧЕН<br />

ΚΧ09 - 016 - 08B<br />

12Kg<br />

СИГУРНОСЕН ПОЈАС Е ВКЛУЧЕН<br />

111


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ДРЖАЧ ЗА ЦИЛИНДЕР<br />

За постојан систем од CO2kg/IG541/IG55 ,Внатрешно обложен со пластика за појако<br />

прицврстување и заштита на цилиндерот.Нерѓосувачки пеперутка штрафови за брза и лесна<br />

монтажа.Електростатски обоени.<br />

KX09 - 016 - 47<br />

Цилиндер 16Lt<br />

KX09 - 016 - 46 Цилиндер 40 - 50Lt<br />

KX09 - 016 - 46A Цилиндер 60 - 80Lt<br />

KX11 - ACE - ADB<br />

Подесувачки.<br />

Држачи по должина со навртка и завртка за автоматски плафонски ППА.<br />

Мин. должина 90см - максим. Должина 150см.<br />

112


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

ЗАШТИТНИ КУТИИ ЗА ППА<br />

ΚΧ06 - 090 - 00<br />

Пластична заштитна кутија за 1кг/1лтр со<br />

дополнително место за противпожарно<br />

ќебе 90х90(MBK04-CT9090,не е вклучено)<br />

Димензии на кутијата:26х18см<br />

ΚΧ06 - 090A - 00<br />

1Kg / 1Lt<br />

Пластична транспортна-заштитна кутија<br />

за 1-2кг/1-2лтр ППА.<br />

Димензија на кутијата: 33х14<br />

ΜΒΚ08 - R - RR2M<br />

2Kg / 2Lt<br />

KX - TH02 - 03 - 00<br />

Пластична заштитна кутија за 6-9-12кг/6-9лтр<br />

(Погодно за камиони,цистерни,автобуси,итн)<br />

СО заштитна гума како и со појаси за ППА се<br />

вклучени.<br />

Димензии:83х31х26.3см<br />

MBK10 - TH02 - 04<br />

Дупла пластична кутија<br />

за две парчиња на противпожарни<br />

апарати 6кг прашок и 2кгЦО2(погодни за<br />

автобуси,камиони,итн)<br />

Димензии:71,5х54х27см<br />

113


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ЗАШТИТНИ КУТИИ ЗА ППА<br />

Заштитна ктија за ППА од полиестер.<br />

Погодна за надворешна употреба и екстремни<br />

временски услови,на пр:покрај море<br />

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S1<br />

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S2<br />

ПОТПОРНИ АПАРАТИ<br />

6Kg / 6Lt за противпожарни апарати со<br />

дијаметар 18cm<br />

ΜΒΚ03 - SUPPAF<br />

12Kg / 9Lt за противпожарни апарати со<br />

дијаметар 20cm<br />

MBK03 - SUPPAT<br />

6Kg / 6Lt<br />

ДИМЕНЗИИ: 28x65x22,5 cm<br />

12Kg / 9Lt<br />

ДИМЕНЗИИ: 30x75x22,5 cm<br />

FIRE<br />

EXTINGUISHER<br />

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ<br />

FIRE<br />

EXTINGUISHER<br />

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ<br />

Метални потпорни држачи, со кука за прицврстување на двата појаси (кои не се<br />

вклучени)за монтирање на ППА внатре во заштитната кутија(MBK02-TR12/T) Исто<br />

така се користат како посебни држачи за ППА.<br />

114


Geo Fire<br />

ДРВЕНА КУТИЈА ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ<br />

MBK10-WOODENCASE<br />

6Kg / 6Lt<br />

115


РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

ПОЈАС ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

KX09 - 006 - 100<br />

РАСТЕГЛИВИ ЦРНИ НИЗИ<br />

KX06 - 090A - 130<br />

НАЈЛОНСКИ ЗАШТИТНИ ФУТРОЛИ<br />

ΚΧ - TH08 - 01<br />

Растеглива црна низа за заштитни кутии.<br />

Најлонска заштитна футрола<br />

со голема јачина и водоотпорна за<br />

надворешно поставување на ППА.<br />

6Κg / 6Lt / 2Kg CO 2<br />

ΚΧ - TH08 - 01A 12Κg / 9Lt / 5Kg CO 2<br />

Најлонска заштитна футрола со голема јачина и<br />

водоотпорна за надворешно поставување на ППА.<br />

KX - TH08 - 02<br />

KX - TH08 - 02A<br />

За 6-12кг / 6-9лтр<br />

Се монтираат на металните потпорни држачи<br />

(MBK03-SUPPAF / MBK03-SUPPAT страна 108)<br />

25Κg / 25Lt<br />

50Κg / 50Lt<br />

116


Geo Fire<br />

И ПОСТОЈАНИ СИСТЕМИ ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР<br />

КОЛИЧКА ЗА ЦО2 ОД 10кг ППА<br />

10Kg CO 2<br />

ΚΧ11 - 542 - Α3<br />

1парче во пакување+потребна компонента за 10кг ЦО2.<br />

25-30Kg CO 2<br />

KX11 - 547 - A3<br />

1парче во пакување+потребна компонента за 30кг ЦО2.<br />

40-60Kg CO 2<br />

KX11 - 550 - A3<br />

1парче во пакување+потребна компонента за 45кг ЦО2.<br />

MBK 08 - KX - WHEELS KIT<br />

Сервицен сет за колички за ЦО2<br />

(тркала-резервни делови)<br />

НОВ!<br />

ПОДОБРЕН И ПОЈАЧАН ТИП!<br />

СПОРЕД ΕΝ 1866<br />

117


ПРОТИВПОЖАРНИ СУПСТАНЦИ И<br />

ТЕЧНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР


ПРОТИВПОЖАРНИ<br />

СУПСТАНЦИ


ПРОТИВПОЖАРНИ СУПСТАНЦИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ СУПСТАНЦИ<br />

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register<br />

Вреќа од 1.000кг<br />

ΚΧ10 - 315Α - 00B<br />

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register<br />

MBK - ABC40 - 1000<br />

Противпожарен прашок<br />

Англиско производство,isocomp,<br />

АБЦ 40%<br />

Вреќа од 1.000кг<br />

ΚΧ10 - 315Α - ABC85<br />

> Противпожарен прашок АБЦ85% специјално<br />

запечатен во картонска кутија за подобро<br />

пакување.<br />

- Картонска кутија од 25кг<br />

СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА-ДОСТАПНА НА БАРАЊЕ<br />

ПРОТИВПОЖАРЕН ПРАШОК<br />

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register<br />

MBK11 - SZ - ABC40<br />

> Противпожарен прашок АБЦ40% специјално<br />

запечатен во картонска кутија за подобро<br />

пакување.<br />

Картонска кутија од 25кг.<br />

ΑΒC 85% EN615 Lloyd’s Register<br />

После специјално барање нашата компанија е во можност да ви<br />

обезбеди специјален противпожарен прашок за пожари од Д-типот.<br />

Погодно за метали како Содиум,Магнезиум,Титаниум,алуминиум,<br />

Зироциниум(Не литиум)<br />

погодно за:<br />

> Фармацевтски индустрии<br />

> Индустрии за вештачки ѓубрива<br />

> Хемиски индустрии<br />

ΑΒC 40% EN615 Lloyd’s Register<br />

MBK - ABC40<br />

Вреќа од 25кг<br />

ΒCE 20%<br />

MBK11 - SZ - BC20<br />

> Противпожарен прашок БЦ20% специјално<br />

запечатен во картонска кутија за подобро<br />

пакување.<br />

- Картонска кутија од 25кг<br />

120


Geo Fire<br />

И ТЕЧНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР<br />

EN1568 - 3 & EN1568 - 4<br />

ПРОТИВПОЖАРНА ПЕНА АФФФ 6%<br />

Противпожарна пена 716(6%),произведено во ОК.<br />

MBK08 - AF716 - 25<br />

Канистер од 25лтр<br />

MBK08 - AF716 - 200<br />

Канистер од 200лтр<br />

Противпожарна пена AΦΦΦ,пенило 916(6%)<br />

MBK09 - AF916 - 25<br />

Канистер од 25лтр<br />

MBK08 - AF916 - 200<br />

Канистер од 200лтр<br />

EN1568 - 3 & EN1568 - 4<br />

ПРОТИВПОЖАРНА ПЕНА АФФФ 3%<br />

противпожарна пена<br />

713(3%),Произведено во ОК.<br />

MBK05 - AF713 - 25<br />

Канистер од 25лтр<br />

MBK05 - AF713 - 200<br />

Канистер од 200лтр<br />

Ф-КЛАСА СОЛУЦИЈА, “ТЕЧНА ХЕМИЈА“<br />

> Канистер од 25лтр<br />

MBK07 - F - CLASS - 25<br />

ΜΒΚ08 - F - CLASS - 200<br />

погодно за пожари од Ф класа зејтини,масла исто и за пожари од<br />

А-класа(тврди материи).<br />

Број на одобрување Α.Π.Σ. 56404_Φ.701.6, 9 ноември 2009<br />

> Канистер од 200лтр<br />

ТЕЧНОСТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР<br />

> Канистер од 20лтр<br />

ΜΒΚ04 - 001<br />

Течно средство<br />

за гаснење со<br />

Аналитички<br />

извештај<br />

(цена по<br />

канистер)<br />

[ ]<br />

Нашата компанија исто така може<br />

да обезбеди течно средство за<br />

гаснење на пожари од метали и<br />

дрвени површини кои се одобрени од<br />

противпожарната бригада.<br />

покриеност 300-350gr/m 2<br />

121


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА,<br />

СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ, ЦРЕВА,<br />

СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

П РА З Н И Х И Д РА Н Т И З А Ц Р Е ВО И СТА Н И Ц И З А А Л АТ<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

Дебелина на лимот: 1,5mm [<br />

Geo Fire<br />

MBK05 - FC - BIG<br />

Хидрант за црево со тркало.<br />

Електростатски офарбано рал3000,<br />

УВ- заштита со налепница.<br />

ΚΧ06 - 002W4 - 00A<br />

Хидрант за црево со тркало.<br />

Електростатски офарбано рал3000,УВ-заштита<br />

со налепница.<br />

Geo Fire<br />

KX06 - 002W4 - 00C<br />

Галванизиран Хидрант за црево со<br />

тркало.<br />

Електростатски офарбано рал3000,УВ-заштита со<br />

налепница.<br />

]<br />

СИТЕ ХИДРАНТИ И АЛАТНИ<br />

СТАНИЦИ СЕ СПАКУВАНИ ВО<br />

КАРТОНСКА КУТИЈА<br />

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А<br />

124


Geo Fire<br />

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

MBK07 - TN - REEL - PGL<br />

Хидрант за црево со тркало со транспарентно<br />

плексиглас прозорче.<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

Електростатски офарбано рал3000-УВ-Заштита<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА<br />

СО СПЕЦИЈАЛНИ<br />

ДИМЕНЗИИ СЕ<br />

ДОСТАПНИ ПОСЛЕ<br />

СПЕЦИЈАЛНА<br />

НАРАЧКА<br />

MBK07 - TN - REEL - EXT<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

Хидрант за црево со тркало со одвоена преграда<br />

за противпожарен апарат(Дупла преграда)<br />

Hλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection<br />

Με Μεταξοτυπία.<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

630 x 1000 x 180 mm<br />

Хидрант за црево со тркало од нерѓосувачки челик со НЧ тркало.<br />

Вратата се отвара со едноставно притискање на НЧ копчето.<br />

ΙΝΟΧ 316<br />

KX06 - 002W6 - 00B<br />

ΙΝΟΧ 304<br />

KX06 - 002W6 - 00<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

700 x 630 x 185 mm<br />

нерѓосувачки сјаен челик<br />

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И<br />

125


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

П РА З Н И Х И Д РА Н Т И З А Ц Р Е ВО И СТА Н И Ц И З А А Л АТ<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

W I T H WAT E R H O S E<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

W I T H WAT E R H O S E<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

W I T H WAT E R H O S E<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm<br />

FIRE HOSE C A B I N E T<br />

W I T H WAT E R H O S E<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm<br />

MBK05 - FC - SMALL<br />

Хидрант за црево со кука<br />

Електростатски офарбано<br />

рал3000.<br />

УВ-заштита.<br />

MBK11 - H - SMALL<br />

Хидрант за црево со кука.<br />

Нов специјален отпорен слој.<br />

УВ-заштита.<br />

Geo Fire<br />

ΚΧ06 - 002W9 - 00<br />

Хидрант за црево со кука.<br />

(Дебелина на лимот 0.9мм)<br />

Електростатски офарбано рал3000.<br />

УВ-заштита-Со налепница<br />

Галванизиран<br />

ΜΒΚ10 - SLOPE<br />

Хидрант за црево со кука.<br />

(Дебелина на лимот 0.9мм)<br />

Електростатски офарбано рал3000.<br />

УВ-заштита-Со налепница и истакнат<br />

покрив.<br />

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А<br />

126


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

Сјаен од нерѓосувачки челик 316<br />

ΚΧ06 - 002W2 - 00Α<br />

Geo Fire<br />

Хидрант за црево со кука од нерѓосувачки<br />

челик.<br />

Вратата се отвара со едноставно притискање на<br />

НЧ копчето.<br />

Сјаен од нерѓосувачки челик 304<br />

ΚΧ06 - 002W2 - 00<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm<br />

Хидрант за црево со кука од нерѓосувачки<br />

челик.<br />

Вратата се отвара со едноставно притискање на<br />

НЧ копчето.<br />

KX15 - TH02 - 09<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

Полиестерски хидрант за црево со кука.<br />

Погоден за екстремни временски услови(на пр.<br />

блиску до море)<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 420 x 420 x 210 mm<br />

KX15 - H0SEC - S2<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

Полиестерски хидрант за црево со кука.<br />

Погоден за екстремни временски услови(на пр.<br />

блиску до море)<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 573 x 573 x 210 mm<br />

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И<br />

127


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

П РА З Н И Х И Д РА Н Т И З А Ц Р Е ВО И СТА Н И Ц И З А А Л АТ<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 520 x 450 x 195 mm<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 520 x 450 x 195 mm<br />

ΜΒΚ02 - PK45 - BL<br />

PVC Хидрант за црево со транспарентно сигурносно<br />

кршлива врата,адаптер за надземен вентил и<br />

сигурносна мрежа за црево.<br />

СЕРТИФИЦИРАНО СПОРЕД EN671-2:2001 (UNI45)<br />

РЕЗЕРВНОТО СТАКЛО Е ДОСТАПНО<br />

ПОСЛЕ НАРАЧКАТА<br />

MBK02 - PK45 - RF<br />

PVC Хидрант за црево со транспарентно сигурносно<br />

кршлива врата,адаптер за надземен вентил и<br />

сигурносна мрежа за црево.<br />

СЕРТИФИЦИРАНО СПОРЕД EN671-2:2001 (UNI45)<br />

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А<br />

128


Geo Fire<br />

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

ΜΒΚ05 - FS - STATION<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

Противпожарна станица за алат со 4 куки за алат.<br />

Електростатски офарбано<br />

рал3000.<br />

УВ заштита-Со пластифицирана<br />

налепница<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm<br />

KX06 - 002W8 - 00A<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

Противпожарна станица за алат со две<br />

прегради,погодна за поголеми алати и апарати<br />

за дишење.<br />

Електростатски офарбано рал3000.<br />

УВ заштита-Со пластифицирана налепница<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm<br />

ΙΝΟΧ 304<br />

KX06 - 002W8 - 00B<br />

Противпожарна станица за алат од<br />

нерѓосувачки челик со две прегради,погодна за<br />

поголеми алати и апарати за дишење.<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm<br />

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И<br />

129


ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

КОМПЛЕТЕН ХИДРАНТ ЗА ЦРЕВО И СТАНИЦА ЗА АЛАТ<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180 mm<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm<br />

Комплетен хидрант за црево со тркало (MBK05 - FC - BIG),<br />

со 1 3 / 4<br />

” 8 бара / 15 бара Противпожарно црево<br />

врзано со жица и заштитни гумици.<br />

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со<br />

регулација (KX07-060A-00).<br />

НЕ СОСТАВЕНИ<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 бари ELOT според 14811-1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 бари EN 14540<br />

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 бари ELOT според 14811-1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 бари EN 14540<br />

Комплетен хидрант за црево со тркало (ΚΧ06 - 002W4 - 00A), со<br />

1 3 / 4<br />

’’ 8 бара / 15 бара Противпожарно црево врзано со жица од<br />

нерѓосувачки челик и заштитни гумици.<br />

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со регулација<br />

(KX07-060A-00).<br />

НЕ СОСТАВЕНИ<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 бари ΕΛΟΤ според 14811 - 1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 бари EN 14540<br />

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 бари ΕΛΟΤ според 14811 - 1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 бари EN 14540<br />

Комплетен хидрант за црево со тркало (KX05-002W4-00A), со<br />

2’’ 8 бара / 15 бара Противпожарно црево врзано со жица од<br />

нерѓосувачки челик и заштитни гумици.<br />

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со регулација<br />

(KX07-060A-00).<br />

НЕ СОСТАВЕНИ<br />

> 2” 8 бари<br />

> 2” 15 бари ΕΝ 14540<br />

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА<br />

> 2” 8 бари<br />

> 2” 15 бари ΕΝ 14540<br />

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А<br />

130


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

Комплетен хидрант за црево со тркало (MBK05-FC-BIG), со 2’’ 8 бара / 15 бара<br />

Противпожарно црево врзано со жица од нерѓосувачки челик и заштитни гумици.<br />

Потисна и алуминиумска спојка,вентил и млазница со регулација (KX07-060A-00).<br />

НЕ СОСТАВЕНИ<br />

> 2” 8 бари<br />

> 2” 15 бари ΕΝ 14540<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

СОСТАВЕНИ И СПРЕМНИ ЗА УПОТРЕБА<br />

> 2” 8 бари<br />

> 2” 15 бари ΕΝ 14540<br />

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm<br />

F I R E H O S E C A B I N E T<br />

W I T H WAT E R H O S E<br />

Хидрант за црево со кука (ΚΧ06 - 002W9 - 00), Црвено црево за вода 1/2’’<br />

15м,НОВ ТИП на пластична млазница за вода со подесување<br />

1<br />

/ 2<br />

’’- (MBK07 - UT - ADJ12), соодветна спојка и пар на поцинкувани стеги.<br />

Не се поврзани но сите компоненти се вклучени.<br />

Електростатски обоено RAL 3000.<br />

UV заштита-Со пластифицирана налепница<br />

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm<br />

Хидрант за црево со кука (MBK05 - FC - SMALL), Црвено црево за вода<br />

1/2’’ 15м,НОВ ТИП на пластична млазница за вода со подесување 1 / 2<br />

’’-<br />

(MBK07 - UT - ADJ12), соодветна спојка и пар на поцинкувани стеги.<br />

F I R E H O S E C A B I N E T<br />

W I T H WAT E R H O S E<br />

Електростатски обоено RAL 3000.<br />

UV заштита-Со пластифицирана налепница<br />

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140mm<br />

Хидрант за црево со кука (MBK05 - H - SMALL) , Црвено црево за вода<br />

1<br />

/ 2<br />

’’ 15м,НОВ ТИП на пластична млазница за вода со подесување 1 / 2<br />

’’-<br />

(MBK07 - UT - ADJ12),соодветна спојка и пар на поцинкувани стеги.<br />

F I R E H O S E C A B I N E T<br />

W I T H WAT E R H O S E<br />

Нов специјален отпорен слој<br />

UV заштита-Со пластифицирана налепница<br />

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 500 x 470 x 140 mm<br />

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И<br />

131


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

КОМПЛЕТНИ СТАНИЦИ ЗА АЛАТ<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 700 x 630 x 180mm<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

ДИМЕНЗИИ (Висина х Ширина х Длабина): 800 x 700 x 180mm<br />

Комплетна станица за алат-ТИП А<br />

(MBK05-FS-STATION)<br />

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скепар,с<br />

екира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х 0.90м<br />

и две батериски ламби.<br />

Комплетна станица за алат-ТИП Б<br />

(MBK05-FS-STATION)<br />

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скеп<br />

ар,секира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х<br />

0.90м и две батериски ламби.Еден апарат за<br />

дишење 15минутен,2шлема и две маски за<br />

пола лице со филтри.<br />

Електростатски обоено RAL 3000.<br />

UV заштита-Со пластифицирана<br />

налепница.<br />

Комплетна станица за алат-ТИП А<br />

(kx06-002w8-00A)<br />

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скеп<br />

ар,секира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х<br />

0.90м и две батериски ламби.<br />

Комплетна станица за алат-ТИП Б<br />

(kx06-002w8-00A)<br />

Вклучува:Казма,метален лост(хебла),скеп<br />

ар,секира,ашов,противпожарно ќебе 0.90 х<br />

0.90м и две батериски ламби.Еден апарат за<br />

дишење 15минутен,2шлема и две маски за<br />

пола лице со филтри.<br />

Електростатски обоено RAL 3000.<br />

UV заштита-Со пластифицирана<br />

налепница<br />

С П А К У В А Н И В О К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А<br />

132


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 09A<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

760 x 760 x 240mm<br />

Дупли хидрант за црево-комплетно со црево<br />

од 3 / 4<br />

’’(30м)<br />

ΒSI / EN671, BSI / EN694<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 02C<br />

Комплетен хидрант за црево-опремен со црево<br />

3<br />

/ 4<br />

’’(30м)и млазница.<br />

ΒSI / EN671, BSI / EN694<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

1400 x 700 x 300 mm<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 02D<br />

Комплетен хидрант за црево-опремен со<br />

црево 1’’(30м)и млазница.<br />

ΒSI / EN671, BSI / EN694<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 09B<br />

Дупли хидрант за црево-комплетно со црево<br />

од 1’’(30м)<br />

ΒSI / EN671, BSI / EN694<br />

СПЕЦИАЛНО ДИМЕНЗИРАНИ<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА<br />

(СЕРТИФИЦИРАНИ СПОРЕД<br />

ЕС-ЕN) ДОСТАПНИ СЕ<br />

ПОСЛЕ БАРАЊЕ ВО<br />

СЛЕДНИВЕ ДИМЕНЗИИ.<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

840 x 840 x 300mm<br />

К А Р Т О Н С К А К У Т И Ј А О Д С И Г У Р Н О С Н И П Р И Ч И Н И<br />

ДИМЕНЗИИ(Висина х Ширина х Длабина):<br />

1500 x 780 x 250 mm<br />

760 x 230 x 720 mm<br />

680 x 230 x 680 mm<br />

1030 x 230 x 720 mm<br />

840 x 300 x 840 mm<br />

780 x 230 x 780 mm<br />

133


КАБИНЕТИ ЗА ЦРЕВА-МАКАРА ЗА ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

ΜΒΚ06 - ΤD - REEL<br />

Резервна макара за црево,со подвижен<br />

зглоб монтиран на вертикална површина.<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 01B<br />

Ѕиден рачно придвижувачка макара за<br />

црево со противпожарно црево од 1.3’’- 30м<br />

спремно за употреба.<br />

& EN671-1:2000<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 02A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 02Β<br />

Ѕиден фиксен рачен (без придввижување)<br />

макара за црево со противпожарно црево<br />

3/4’’-30м.Достапно исто така и со 1’’- 30м.<br />

Спремно за употреба<br />

& EN671-1:2000<br />

Geo Fire<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

134


Geo Fire<br />

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

Geo Fire<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 05A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 05B<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Ѕидна автоматска Обложен хромирани<br />

макара за црево со придвижувачки зглоб со<br />

враден манометар и црево 3 / 4<br />

’’- 30м. Достапно<br />

и со 1’’- 30м.Спремно за употреба.<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 06A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 06C<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Ѕидна автоматска макара за црево со<br />

придвижувачки зглоб со враден манометар<br />

и црево 3 / 4<br />

’’- 30м. Достапно и со 1’’- 30м.<br />

Спремно за употреба.<br />

& EN671-1:2000<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 04B<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 04C<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Ѕидна мануелна макара за црево со<br />

придвижувачки зглоб со црево 3/4’’- 30м.<br />

Достапно и со 1’-30м. Спремно за употреба.<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 07A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 07C<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Ѕидна автоматска макара за црево со<br />

придвижувачки зглоб со враден манометар<br />

и црево 3 / 4<br />

’’- 30м. Достапно и со 1’’- 30м.<br />

Спремно за употреба.<br />

& EN671-1:2000<br />

135


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

ΜΒΚ05 - PL - 15<br />

Црвено црево за вода 1 / 2<br />

”, 15m<br />

ΜΒΚ08 - UT - 34 HOSE<br />

Црвено црево за вода 3 / 4<br />

”, 15m<br />

Geo Fire<br />

EN694<br />

ΚΧ - HLC - HOSE2<br />

Црево за вода 3 / 4<br />

’’,за ѕидни макари со црево<br />

WP 16 BAR<br />

EN694<br />

KX - HLC - HOSE1<br />

Црево за вода 1’’,за ѕидни макари со црево<br />

WP 16 BAR<br />

ΚΧ14 - 501 - Β2<br />

Црево за вода 1 / 2<br />

’’, 20м , 8 бара, со гумирана<br />

внатрешност.<br />

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о<br />

136


Geo Fire<br />

ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

ВРЗАНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО<br />

ВРЗАНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО СО ЖИЦА ОД НЕРЃОСУВАЧКИ<br />

ЧЕЛИК И ЗАШТИТНИ ГУМИ .<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА СО ВИСОК КВАЛИТЕТ,ТИПОТ НА<br />

СЕРТИФИКАТОТ Е НАПИШАН НА САМОТО ЦРЕВО.<br />

MED 96/98 /EC DIN 14811<br />

[ ]<br />

СЕКОЕ СЕРТИФИЦИРАНО ЦРЕВО Е<br />

СПАКУВАНО ВО БЕЛА КАРТОНСКА КУТИЈА<br />

GL EN 14540:2004 AI:2007<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M1 1” 8bar 20m<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B30M1<br />

1” 8 bar 30m<br />

ΜΒΚ08 - EL - 16B20M1 1” 16 bar 20m<br />

MBK07 - DIN - HS20 - 1 - 25<br />

1” 16 bar κόκκινη 25m DIN 14811<br />

MBK07- EL - 16B25M1<br />

1” 16 bar κόκκινη 25m<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M1<br />

1” 16 bar 30m<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M112<br />

1 1 / 2<br />

” 8 bar 20m<br />

ΜΒΚ10 - EL - 16B30M112<br />

1 1 / 2<br />

” 15 bar 30m EN 14540<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M134<br />

1 3 / 4<br />

” 8 bar 15m ELOT DIN 14811<br />

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о<br />

137


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M134<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B30M134<br />

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M134<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M134<br />

1 3 / 4<br />

” 15 bar 25m ΕΝ 14540<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M134<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M2<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M2<br />

ΜΒΚ10 - BD - 8B30M2<br />

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M2<br />

ΜΒΚ07 - BD - 16B25M2<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M212<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B20M212<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M212<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M212<br />

[ ]<br />

СЕКОЕ СЕРТИФИЦИРАНО ЦРЕВО Е<br />

СПАКУВАНО ВО БЕЛА КАРТОНСКА КУТИЈА<br />

1 3 / 4<br />

” 8 bar 20m ELOT DIN 14811<br />

1 3 / 4<br />

” 8 bar 30m ELOT DIN 14811<br />

1 3 / 4<br />

” 15 bar 20m ΕΝ 14540<br />

1 3 / 4<br />

” 15 bar 30m ΕΝ 14540<br />

2” 8 bar 15m<br />

2” 8 bar 20m<br />

2” 8 bar 30m<br />

2” 15 bar 20m ΕΝ 14540<br />

2” 15 bar 25m ΕΝ 14540<br />

2 1 / 2<br />

” 8bar 20m<br />

2 1 / 2<br />

” 16 bar 20m<br />

2 1 / 2<br />

” 16 bar 25m<br />

2 1 / 2<br />

” 16 bar 30m<br />

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о<br />

138


ТРКАЛА ЗА ЦРЕВА, ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВА, СТАНИЦИ ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АЛАТ,<br />

ЦРЕВА, СПОЈКИ И СЛИЧНА ОПРЕМА<br />

Заштитна гума<br />

ΜΒΚ07 - UT - PS1<br />

1 ”<br />

KX08 - 006A - 98B<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

KX08 - 006A - 98 1 3 / 4<br />

”<br />

KX08 - 006A - 98C<br />

KX08 - 006A - 98A 2 1 / 2<br />

”<br />

2”<br />

Заштитни гумици за црево.Поставени се<br />

на местото каде е врзано црево со цел за<br />

заштита на корисникот од повреди.<br />

KX08 - 006A - 98D<br />

3”<br />

Противпожарни црева<br />

UL/FM<br />

Сертифицирано противпожарно црево,20м,со внатрешен<br />

слој на синтетика,Одлични перформанси при ниски<br />

температури.надворешен слој од плетено платно за<br />

дополнителна јачина.<br />

Типот на сертификатот е испишан на цревото.<br />

Тестирано едно по едно!!!<br />

KX19 - 002 - 00<br />

1 1 / 2<br />

” 14bar UL LISTED 410gr/m<br />

KX14 - 506 - AH3 - 20FM<br />

1 3 / 4<br />

” 8bar FM APPROVED 150gr/m<br />

KX14 - 506 - AH4 - 20FM<br />

2” 8 bar FM APPROVED 180gr/m<br />

ΚΧ19 - 002Β - 00<br />

2 1 / 2<br />

” 14bar UL LISTED 475gr/m<br />

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о<br />

139


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

ΚΧ14 - 501 - Α1<br />

ΚΧ14 - 501 - Α2 1 1 / 2<br />

” 100gr/m<br />

ΚΧ14 - 501 - Α3<br />

ΚΧ14 - 501 - Α4<br />

ΚΧ14 - 501 - Α5<br />

1” 80gr/m<br />

1 3 / 4<br />

” 130gr/m ΕΛΟΤ DIN 14811-1<br />

2” 145gr/m<br />

2 1 / 2<br />

” 150gr/m<br />

ΚΧ14 - 501 - Α6 3” 280gr/m<br />

Противпожарно црево WP 8 bar, 20 ΜΕΤΡΩΝ<br />

TP 24 bar, BP ≥50 bar<br />

Плетена платнен слој како превенција од повреди на цревото.<br />

Максимална анага и нулта деформација на цревото.Нови оптимистички<br />

перформанси на внатрешната облога со напредни спецификации.<br />

Голема јачина при растегливост.<br />

Дебелина 0,4 ± 0,003мм,потенко во однос на другите<br />

црева,комбинирани нови механички својства како реултат на<br />

преработката на рециклирана пластика.<br />

ТЕСТИРАНО едно по едно!!!<br />

[ ]<br />

ПОБАРАЈТЕ КАТАЛОГ СО ПРИМЕРОЦИ<br />

ОД ЦРЕВАТА ОД ВАШИОТ УВОЗНИК<br />

ГУМИРАНА ВНАТРЕШНОСТ<br />

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о<br />

140


Geo Fire<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

Противпожарно црево WP 8 bar, 30 ΜΕΤΡΩΝ<br />

TP 24 bar, BP ≥50 bar<br />

[ ]<br />

ПО СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИТР ЦРЕВА СЕ СЕЧАТ НА<br />

ДВЕ ПАРЧИЊА ОД ПО 15м.<br />

ΚΧ14 - 501 - Α1 - 30 1” 80gr/m<br />

ΚΧ14 - 501 - Α3 - 30<br />

1 3 / 4<br />

” 130gr/m ΕΛΟΤ DIN 14811-1<br />

ΚΧ14 - 501 - Α4 - 30 2’’ 145gr/m<br />

ГУМИРАНА<br />

ВНАТРЕШНОСТ<br />

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о<br />

141


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

MBK07 - EL - 16B1” - 20<br />

MBK07 - EL - 16B1” - 25<br />

MBK07 - EL - 16B1” - 30<br />

MBK07 - EL - 16B112 - 30<br />

MBK10 - EL - 15B112 - 20 - MED<br />

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 20<br />

Противпожарно црево WP 15/16 bar<br />

TP 48 bar, BP ≥50 bar<br />

Нов оптимизиран внатрешен слој со напредни својства како на<br />

пр.отпорност при растегнување и превиткување.<br />

[ ]<br />

СЕКОЕ СЕРТИФИЦИРАНО ЦРЕВО Е ВО БЕЛА<br />

КАРТОНСКА КУТИЈА<br />

1” 20m 100gr/m<br />

1” 25m 100gr/m, црвена!<br />

1” 30m 100gr/m<br />

1 1 / 2<br />

” 30m 175gr/m EN 14540<br />

1 1 / 2<br />

” 20m 175gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

1 3 / 4<br />

” 20m 180gr/m EN 14540<br />

Geo Fire<br />

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о<br />

142


ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ΚΧ14 - 504 - ΑΗ3 - 20 ΜΕD<br />

1 3 / 4<br />

” 20m 180gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 25<br />

1 3 / 4<br />

” 25m 180gr/m EN 14540<br />

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 30<br />

1 3 / 4<br />

” 30m 180gr/m EN 14540<br />

MBK10 - EL - 15B2 - 20 MED<br />

2” 20m 230gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

KX14 - 506 - AH4 - 20<br />

2” 20m 230gr/m EN 14540<br />

KX14 - 506 - AH4 - 25<br />

2” 25m 230gr/m EN 14540<br />

KX14 - 506 - AH4 - 30<br />

2” 30m 230gr/m EN 14540<br />

KX14 - 506 - AH5 - 20<br />

2 1 / 2<br />

” 20m 310gr/m<br />

MBK10 - EL - 15B212 - 20 MED<br />

2 1 / 2<br />

20m 310gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

KX14 - 506 - AH5 - 25<br />

2 1 / 2<br />

” 25m 310gr/m<br />

KX14 - 506 - AH5 - 30<br />

2 1 / 2<br />

” 30m 310gr/m<br />

ΚΧ14 - C14 - 7520<br />

3” 20m 420gr/m<br />

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о<br />

143


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

СПЕЦИЈАЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ПРОТИВПОЖАРНО ШУМСКО ЦРЕВО<br />

Шумското црево е со мала тежина еднослојно обложен со 100% растеглив<br />

полиестер со ТПУ еластомер.Оптималниот третман значително ја зголемува отпорноста<br />

од кинење,температури,и отпорноста на огин додека практично ја исфрла водата.Кога се<br />

користи,шумското црево е заштитено од влага и не е потребно сушење.Неговиот тенок слој<br />

е специјално направен да му ја зголеми трајноста,намалено триење кога се развлекува,и<br />

отпорност од озон,временски услови,влага,и од нормално триење.Неговата полиестерска<br />

внатрешност овоможува многу поголема отпорност на кинење,влага,бензини,како и<br />

стареење споредено со останатите гумени црева,а и голем придонес е и тежината што<br />

го прави многу компактен.Лента со кнотрастна боја на целата должина на цревото може<br />

да биде проткаена за време на производството.Ова црево се сретнува со препораките на<br />

NFPA за пумпни панели,шумски пожари заштита од шумски пожари.Поради неговата ласна<br />

тежина и карактеристики ова црево не го препорачуваме за перење или во градежништво<br />

плантажи или погони.<br />

MBK09 - EL - 21FOR - 25<br />

ОГНОТПОРНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО ’’ДУЗ’’<br />

Долготрајното црево-ДУЗ е 3-пати гумирано противпожарно црево со посебно и<br />

независно произведени обвивката и внатрешниот слој и со дупло вулканизирање на<br />

целото црево со голема моќ на растегливост појачано со полиестер за максимална<br />

трајност и флексибилност.Ребрастата прекривка од гума ја зголемува отпорноста на<br />

оштетување,овозможува долг сервисен век,и тенкиот појачан слој овозможува отпорност<br />

на дупчење.Мазниот дел овозможува доведување до минимум на абење и тој е еден од<br />

најдобрите.Цревото останува флексибилно и на температури до -5°F (-20°C) отпорно е<br />

на озон,оксидација,и на повеќето хемиски или бензиски деривати.<br />

Различнот однос ПВЦ резултира со различни својства.Ова црево е произведено според<br />

BS6391 стандардот.<br />

• Дотур на вода кај машини за наводнување.<br />

• Дотур на течни ѓубрива.(типови на кал)<br />

• Земјоделски наводнувања<br />

• Црево за дотур<br />

• Инсталирање во високо оштетувачки услови<br />

• Преден и страничен зглоб<br />

• Општински противпожарни<br />

• Индустриски противпожарни<br />

• Воени и морнарички противпожарни<br />

• Наводнувачки сектори<br />

KX14 - 506 - 134DUZ - 20<br />

KX14 - 506 - 2DUZ - 20<br />

Geo Fire<br />

WP 8bar<br />

ПЛАСТИЧНО ПРОТИВПОЖАРНО<br />

ЦРЕВО(ПВЦ) 8 БАРА<br />

NBR / PVC ЦРЕВО ПОГОДНО ЗА хЕМИСКИ ИНДУСТРИИ И<br />

РАФИНЕРИИ.<br />

MBK09 - EL - 134PVC8<br />

MBK09 - EL - 2PVC8<br />

1 ” 21bar црвена 25m<br />

1 3 / 4<br />

17bar црвена 20m<br />

2 ” 17bar црвена 20m<br />

1 3 / 4<br />

8bar 20m<br />

2 ” 8bar 20m<br />

П р о т и в п о ж а р н и ц р е в а с о с п о ј к и в р з а н и с о<br />

144


Geo Fire<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ПЛАСТИЧНО ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО 16 БАРА, 20М, ТП<br />

48бари,БП над50бар<br />

NBR / PVC Jacket<br />

Погодно за рафинерии и хемиски индустрии.<br />

MBK07 - EL - 134PVC<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

MBK07 - EL - 2PVC<br />

MBK12 - EL - 212PVC<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

ПРОТИВПОЖАРНО ЦРЕВО - SEMIRIGID<br />

MBK10 - SEMIRIGID - 1 - 30<br />

1” 15 Bar, црвена, 30m<br />

Специјално црево погодно за противпожарни возила,<br />

камиони и ѕидни макари со црева.<br />

MBK07 - EF - BINDING<br />

Рачна машина за врзување на црева со спојки користејќи<br />

галванизирана жица.Погодно од 1’’ до 4’’ црева.Се состои од два<br />

дела: Делот за цревото и делот за вжицата.<br />

Исто така погодно за користење во морнарицата за користење на<br />

брод.<br />

морнари<br />

н е р ѓ о с у в а ч к а ж и ц а и з а ш т и т н и г у м и ц и з а ц р е в о<br />

145


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

Д - ТИП НА СТЕГА<br />

ΚΧ10 - 091Β - 00<br />

ΚΧ10 - 091C - 00<br />

ΚΧ10 - 091D - 00<br />

ΚΧ10 - 091E - 00<br />

ΚΧ10 - 091F - 00<br />

ΚΧ10 - 091G - 00<br />

ПОЦИНКУВАНА СТЕГА<br />

ΚΧ10 - 091Α - 00Α<br />

ΚΧ10 - 091B - 00Α<br />

ΚΧ10 - 091C - 00Α<br />

ΚΧ10 - 091D - 00A<br />

ΚΧ10 - 091E - 00A<br />

ΚΧ10 - 091F - 00A<br />

ΚΧ10 - 091G - 00A 3”<br />

1”<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

3”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

1”<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

Месингана стега17мм за<br />

прицврстување на спојката со<br />

цревото.<br />

τέλεια Προσαρμογή του Σφικτήρα στην Ουρά του Ρακόρ για Ιδανικό Δέσιμο του Πυροσβεστικού Σωλήνα!<br />

146


Geo Fire<br />

СПОЈКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

СПОЈКА ЗА ЧЕШМА<br />

ΚΧ09 - 003 - 221<br />

1<br />

/ 2<br />

” Спојка прилагодена за црево за вода на малиот<br />

хидрант за прицврстување на цревото<br />

СЕРТИФИЦИРАНИ<br />

АЛУМИНИУМСКИ СПОЈКИ<br />

MBK07 - DIN - ST1F<br />

DIN 14306 1” стабилна<br />

MBK07 - DIN - ST1M<br />

DIN 14301 1’’ потисна<br />

ΜΒΚ07 - DIN - ST134M<br />

NEN 1 3 / 4<br />

” потисна<br />

ΜΒΚ07 - DIN - ST2F<br />

DIN 14307 1 3 / 4<br />

” - 2’’ стабилна<br />

ΜΒΚ07 - DIN - ST2M<br />

DIN 14321 2’’ потисна<br />

ΜΒΚ07 - NEN - ST212F<br />

NEN 2 1 / 2<br />

’’ стабилна<br />

ΜΒΚ07 - NEN - ST212M<br />

NEN 2 1 / 2<br />

’’ потисна<br />

MBK07 - DIN - ST3F<br />

DIN 14308 3’’ стабилна ( 2 1 / 2<br />

’’ ΒSP )<br />

MBK07 - DIN - ST3M<br />

DIN 14332 3’’ потисна<br />

147


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

TS 50 BAR<br />

АЛУМИНИУМСКИ СПОЈКИ<br />

Произведен од чист сјаен алуминиум(не рециклиран)<br />

> СО БЕЛИ ГУМИЦИ ОД ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ<br />

KX08 - 002Q - 00<br />

ΚΧ08 - 001J - 00<br />

ΚΧ08 - 002J - 00<br />

ΚΧ08 - 001 - 00<br />

ΚΧ08 - 002I - 00<br />

ΚΧ08 - 001G - 00<br />

KX08 - 002H - 00<br />

KX08 - 001D1 - 00<br />

KX08 - 002P - 00<br />

KX08 - 001B1 - 00<br />

MBK05 - YT - 3THR<br />

MBK05 - YT - 3TAIL<br />

РЕДУЦИРНА АЛУМИНИУМСКА СПОЈКА<br />

Се користи за адаптирање на спојки со различни димензии.<br />

1 1 / ” x 1”, 2<br />

2” x 1”, 2” x 1 1 / ”, 2<br />

2 1 / ” x 1”, 2<br />

2 1 / ” x 1 1 2<br />

/ ” 2<br />

2 1 / ” x 2”, 2<br />

3” x 1 1 / ”, 2<br />

3” x 2”, 3” x 2 1 / ” 2<br />

Geo Fire<br />

1” стабилна<br />

1” потисна<br />

1 1 / 2<br />

” стабилна<br />

1 1 / ” 2<br />

потисна<br />

1 3 / ” 4<br />

стабилна<br />

1 3 / ” 4<br />

потисна<br />

2” стабилна<br />

2” потисна<br />

2 1 / 2<br />

” стабилна<br />

2 1 / 2<br />

” потисна<br />

3” стабилна<br />

3” потисна<br />

148


СПОЈКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

АЛУМИНИУМСКИ СПОЈКИ<br />

KX08 - 002P2 - 00A<br />

2 1 / 2<br />

” стабилна<br />

> АМЕРИКАНСКА СТАБИЛНА СПОЈКА<br />

МЕСИНГАНА СПОЈКА<br />

KX08 - 002I1 - 00<br />

1 3 / 4<br />

” стабилна<br />

KX08 - 001G1 - 00<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2F<br />

1 3 / 4<br />

” потисна<br />

2” стабилна<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2M<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212F<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212M<br />

2” потисна<br />

2 1 / 2<br />

” стабилна<br />

2 1 / 2<br />

” потисна<br />

АЛУМИНИУМСКА СПОЈКА ЏОН МОРИС<br />

MARINE<br />

Спојки,Џон Морис, (стабилна-потисна)<br />

Произведено<br />

според BS 336<br />

ΜΒΚ07-UT-JMR134AL<br />

MBK07 - UT - JMR2AL<br />

MBK07 - UT - JMR212AL<br />

1 3 / 4<br />

’’<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

’’<br />

Произведено според BS 336<br />

MBK07 - UT - JMR212x2BSP<br />

MARINE<br />

Алуминиумска Спојка-адаптер Џон Морис 2 1 / 2<br />

женска х 2’’ женска за адаптирање на недземен<br />

вентил.<br />

149


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

MARINE<br />

МЕСИНГАНА СПОЈКА ЏОН МОРИС<br />

MBK07 - UΤ - JMR2BR<br />

MBK07 - UΤ - JMR212BR<br />

MBK07 - UΤ - JMR2X2BSP - BR<br />

MBK07 - UΤ - JMR212X2BSP - BR<br />

МЕСИНГАНА НАКАЈИМА СПОЈКА<br />

MBK07 - UT - NΚJ112BR<br />

MBK07 - UT - NΚJ2BR<br />

MARINE<br />

MBK07 - UT - NΚJ212BR<br />

> Се отвара со специјален НКАЈИМА КЛУЧ<br />

Спојка Џон Морис, достапна во пар погодна<br />

за апликации со висок притисок<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

’’<br />

Месинган адапптер спојка Џон Морис 2’’женска х 2’’ женска за да се<br />

прилагоди на вентилот или млазницата.<br />

Произведен според BS 336<br />

Месинган адапптер спојка Џон Морис 2 1 / 2<br />

’’женска х 2 ’’ женска за да<br />

се прилагоди на вентилот или млазницата.<br />

Произведен според BS 336<br />

1 1 / 2<br />

’’<br />

2’’<br />

2 1 / 2<br />

’’<br />

Произведено<br />

според BS 336<br />

MARINE<br />

MARINE<br />

Произведена според<br />

Француски Стандард<br />

NF 561 - 704<br />

150


СПОЈКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

MARINE<br />

НАКАЈИМА АДАПТЕР СПОЈКА<br />

Произведено според Француски Стандард.<br />

KX08 - 072B - 00<br />

Месинган Адаптер Спојка 1 1/2’’<br />

НАКАЈИМА х 1 1 / 2<br />

’’ за поврзување со<br />

вентил или млазница<br />

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ2AD<br />

Месинган Адаптер Спојка 2’’<br />

НАКАЈИМА х 2’’ за поврзување со вентил<br />

или млазница<br />

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ212AD<br />

Месинган Адаптер Спојка 2 1 / 2<br />

’’<br />

НАКАЈИМА х 2 1/2’’ за поврзување со<br />

вентил или млазница.<br />

ΚΧ10 СЛЕПА - 091Β СПОЈКА- - 00<br />

СЕРТИФИЦИРАНА<br />

DIN 14311<br />

MBK07 ΚΧ10 -- DIN 091Β - CAP134 - 00<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

DIN 14311<br />

MBK07 - DIN - CAP2<br />

2”<br />

MBK07 - NEN - CAP212<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

151


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

TS 50 BAR<br />

Алуминиумска слепа спојка<br />

KX08 - 061D - 00<br />

KX08 - 061E - 00<br />

KX08 - 061F - 00<br />

KX08 - 061B - 00<br />

KX08 - 061C - 00<br />

MBK04-UT-CAP3’<br />

Geo Fire<br />

Произведено од сјаен алуминиум(не<br />

рециклиран)со високи перформанси.<br />

СО БЕЛИ ГУМИЦИ СО ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ<br />

СО БЕЛИ ГУМИЦИ СО ОДЛИЧЕН<br />

КВАЛИТЕТ<br />

ΜΒΚ07 - UT - CAP134BR<br />

ΜΒΚ07 - UT - CAP2BR<br />

ΜΒΚ07 - UT - CAP212BR<br />

1”<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

3”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

152


КУКАСТИ КЛУЧЕВИ<br />

КУКАСТИ КЛУЧЕВИ<br />

KX10 - 087 - 00<br />

Кукасти клуч за спојки од 1’’-3’’<br />

KX10 - 088 - 00<br />

Кукасти клуч за спојки од 1’’-4’’<br />

KX10 - 090 - 00<br />

Голем кукасти клуч за спојки од 2 1 / 2<br />

” - 3”,<br />

за хидранти и за капи на цилиндри со висок<br />

притисок.<br />

MBK07 - UT - NJSP112<br />

Кукасти клуч за НАКАЈИМА спојки 1 1 / 2<br />

’’<br />

MBK07 - UT - NJSP2<br />

Кукасти клуч за НАКАЈИМА спојки 2’’<br />

MBK07 - UT - NJSP212<br />

Кукасти клуч за НАКАЈИМА спојки 2 1 / 2<br />

’’<br />

153


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

Geo Fire<br />

БЕЛИ ГУМИЦИ ЗА СПОЈКИ<br />

ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ НА СПОЈКИ<br />

KX08 - 001J - 37<br />

KX08 - 001M - 37<br />

KX08 - 001G - 37<br />

KX08 - 001C - 37<br />

KX08 - 001B - 37<br />

MBK07 - UT - RUB3’’<br />

MBK07 - UT - RUB4’’ 4”<br />

МЛАЗНИЦА<br />

MBK07 - UT - ADJ12<br />

Пластична млазница со подесување за црево за<br />

вода 1 / 2<br />

’’, 3 / 4<br />

’’ или 1’’ (подесувачки влез)<br />

1”<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

3”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

154


Geo Fire<br />

МЛАЗНИЦИ<br />

МЕСИНГАНА МЛАЗНИЦА СО<br />

РЕГУЛАЦИЈА<br />

KX07 - 075Α - 00<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

KX07 - 075 - 00<br />

3<br />

/ 4<br />

”<br />

АЛУМИНСКА МЛАЗНИЦА<br />

(БЕЗ РЕГУЛАЦИЈА)<br />

ΚΧ07 - 061 - 00<br />

1”<br />

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА СО<br />

РЕГУЛАЦИЈА<br />

ΚΧ07 - 060 - 00<br />

1 1 / 2<br />

” (машки навој)<br />

ΚΧ07 - 060Α - 00<br />

1 3 / 4<br />

” - 2” (машки навој)<br />

KX07 - 060B - 00<br />

2 1 / 2<br />

” (машки навој)<br />

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА СО 3<br />

ПОЗИЦИИ<br />

СО ПОДЕСУВАЊЕ НА МЛАЗОТ(ЏЕТ,СПРЕЈ,СТОП)<br />

KX07 - 001H - 00<br />

KX07 - 002H - 00<br />

MBK07 - UT - ADJ212<br />

1” (машки навој)<br />

1 3 / 4<br />

” - 2” (машки навој)<br />

2 1 / 2<br />

” (машки навој)<br />

155


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

СЕРТИФИЦИРАНА МЛАЗНИЦА СО 3<br />

ПОЗИЦИИ<br />

DIN 14365<br />

Џет-Спреј-Стоп подесување и Водена Завеса за<br />

дополнителна заштита од топлина и чад,подесување од<br />

0 o – 160 o (Со стабилна спојка).<br />

MBK07 - Z - CUR2<br />

MBK07 - Z - CUR212<br />

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА СО 3<br />

ПОЗИЦИИ<br />

Џет-Спреј-Стоп подесување и Водена Завеса за<br />

дополнителна заштита од топлина и чад,подесување од<br />

0 o – 160 o (Со стабилна спојка).<br />

MBK07 - UT - CUR112<br />

ΚΧ07 - 033Α - 00<br />

KX07 - 033A1 - 00<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

1 1 / 2<br />

” (машки навој)<br />

2” (машки навој)<br />

2 1 / 2<br />

” (машки навој)<br />

156


Geo Fire<br />

МЛАЗНИЦИ<br />

ТУРБОЏЕТ МЛАЗНИЦИ<br />

2’’, Млазница,4 Позиции на подесување ,Воден<br />

Сноп и подесување на нивото на проток од 463лтр/<br />

мин на 7 бари.<br />

Τurbojet<br />

MARINE<br />

MBK07 - STR - TURB2 - STORZ<br />

ΚΧ07 - 048C1 - 00 - STORZ<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

KX07 - 048F - 00 - JOHN MORRIS<br />

2 1 / 2<br />

’’,Млазница,4 Позиции на подесување ,Воден<br />

Сноп и подесување на нивото на проток од 514лтр/<br />

мин на 7 бари.<br />

Τurbojet<br />

MARINE<br />

KX07 - 048M - 00 - ΝΑΚΑJIMA<br />

1 1 / 2<br />

’’ - 2’’, Млазница,4 Позиции на подесување, Воден<br />

Сноп и подесување на нивото на проток од 463лтр/<br />

мин на 7 бари.<br />

Τurbojet<br />

MARINE<br />

MARINE<br />

МЕСИНГАНА ДИФУЗЕР МЛАЗНИЦА<br />

Подесување на Воден Сноп како и подесување на нивото на проток.<br />

MBK07 - UT - DIF112<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

MBK07 - UT - DIF2<br />

2”<br />

MBK07 - UT - DIF212<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

157


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

ПЛАСТИЧНА МЛАЗНИЦА<br />

Погодно за модифицирање на обиччна млазница во<br />

подесувачка<br />

KX07 - 016 - 00<br />

KX07 - 036 - 00<br />

Со женски навој1’’.Доваѓа со машка стега.<br />

KX07 - 016Α1 - 00<br />

2’’ спојка е вклучена.<br />

’’Л’’-ТИП НА МЛАЗНИЦА<br />

KX07 - 110Α - 00<br />

Κατασκευασμένο κατά DΙN 30<br />

КУКАСТИ КЛУЧЕВИ<br />

ΜΒΚ07 - Α - FIRE - EX<br />

MARINE<br />

2” Со подесување на проток на вода како и опција за водена<br />

завеса како додатна заштита од топлина.<br />

Должина 180см<br />

Пиштол тип на млазница,со капсула од сапун(може да се<br />

промени после употреба)за ефективно гасење.Сапунот се<br />

раствора кога водата ќе влезе во млазницата.Создадениот<br />

слој на пена го спречува кислородот да ја освои површината<br />

што гори,зголемувајќи ја ефективноста на процесот на<br />

гаснење на порозните материи како што се дрво,ткаенина,од<br />

природни или синтетички влакна.<br />

Исто така погодна е за чистење на машини,возила како и<br />

патишта од уље и нафтени деривати.Мешавината не е штетна<br />

за околината и е според Европските законски барања.<br />

158


Geo Fire<br />

СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

СЕРТИФИЦИРАНИ КОСИ ВЕНТИЛИ<br />

Месинган Кос Вентил<br />

DIN 14461-3<br />

Part 3 - EN671<br />

MBK07 - Z - LD2<br />

1 3 / 4<br />

” - 2”<br />

DIN 14461-3<br />

Part 3 - EN671<br />

MBK07 - Z - LD212 2 1 / 2<br />

”<br />

МЕСИНГАН КОС ВЕНТИЛ<br />

ΚΧ06 - 073 - 00 1 1 / 2<br />

”<br />

ΚΧ06 - 073Α - 00 1 3 / 4<br />

” - 2”<br />

KX06 - 073C - 00<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

АЛУМИНИУМ<br />

KX06 - 046 - 00<br />

KX06 - 046Β - 00<br />

KX06 - 046C - 00<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

” -2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

РЕЗЕРВЕН ДЕЛ<br />

ΚΧ06 - 073Α - 43<br />

159


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

ВИСИНА 1м<br />

MBK07 - EL - PIL3<br />

Електростатски обоено.<br />

ВЛЕЗ 3” ИЗЛЕЗ 2 x 2 1 / 2<br />

ГУМЕН ДИХТУНГ ЗА<br />

ХИДРАНТСКИ СТОЛБ<br />

MBK07 - EL - RB3”<br />

MBK07 - EL - RB4” 4”<br />

ХИДРАНТСКИ СТОЛБ<br />

Хидрантски столб со два излеза 2 1 / 2<br />

’’ со машки навој,со вграден механизам за проток.<br />

Стабилни спојки и слепи спојки не се вклучени.<br />

CE 89/106/EEC (EN 14384:2005) CE 89/106/EEC (EN 14384:2005)<br />

ΜΒΚ05 - ΒΑ - 0554<br />

ВИСИНА 1.455мм<br />

3”<br />

MBK05 - ΒΑ - 0558<br />

ГУМЕН ДИХТУНГ ЗА АГОЛНИ<br />

СТОЛБОВИ<br />

ΜΒΚ07 - UT - LV112<br />

MBK07 - UΝ - LV2<br />

ВИСИНА 1.465мм<br />

ВЛЕЗ 3’’ ВЛЕЗ 4’’<br />

ВЛЕЗ 4” ИЗЛЕЗ 2 x 2 1 / 2<br />

MBK07 - UΝ - LV212<br />

ВИСИНА 1м<br />

MBK04 - EL - PIL4<br />

Електростатски обоено.<br />

Geo Fire<br />

1 1 / ” 2<br />

2”<br />

2 1 / ” 2<br />

160


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

KX10 - 118A - 00<br />

ХЅДРАНТСКИ КЛУШ ЗА<br />

ХИДРАНТСКИ СТОЛБ:1-4’’<br />

УЛИЧЕН СТОЛБ СО ПРИКЛУЧОК<br />

KX08 - 175C - 00<br />

Приклучен директно на водено снабдување,<br />

три излези.<br />

2 x 1 / 2<br />

” За црево за вода и 2 за противпожарно<br />

црево.Влезниот машки навој е 2 1 / 2<br />

”<br />

Произведено<br />

според DIN 3221<br />

ХИДРАНТСКИ ПРОДОЛЖЕТОК<br />

СО ПРИКЛУЧОК<br />

Είσοδος 2 1 / 2<br />

” BSP Aρσενικό<br />

KΧ08 - 175Β - 00<br />

Хидрантски продолжеток поврзан директно на<br />

снабдувањето со вода, со проточни вентили на<br />

двете страни.<br />

Излез 2’’ со машки навој.<br />

Произведено<br />

според DIN 3221.<br />

161


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

ВЛЕЗЕН ПРОДОЛЖЕТОК<br />

СО УВАЛА 2 1 / 2<br />

” BSP<br />

KX08 - 077A - 00<br />

KX08 - 077 - 00<br />

НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ<br />

Се монтира на влезниот продолжеток.<br />

MBK07 - UT - NRV3<br />

3’’ Месинган диск и сечило за подесување на насоката на<br />

протокот.<br />

MBK07 - UT - NRV4<br />

3” ИЗЛЕЗ<br />

4” ИЗЛЕЗ<br />

4’’ Месинган диск и сечило за подесување на насоката на<br />

протокот.<br />

162


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

МЛАЗНИЦА ЗА ПЕНА СО ВГРАДЕНА<br />

МЕШАЛИЦА<br />

KX07 - 103Α - 00<br />

2’’, Алуминиумска, Со ниска Експанзија од 200лтр/мин,со<br />

црево за довод на пена.<br />

А л у м и н и у м<br />

2’’ МЕШАЛИЦА ЗА ПЕНА-ВОДА<br />

KX07 - 122A - 00<br />

2’’ ПЕНА-ВОДА (макс.Проток:400 лтр/мин)<br />

Geo Fire<br />

АЛУМИНИУМСКА МЛАЗНИЦА<br />

KX07 - 010Z1 - 00<br />

Алуминиумска млазница 2’’ со машки навој,за мешалица<br />

за пена-вода,со вентил за проток и ниво(макс.<br />

Проток:215лтр/мин на 5 бара).<br />

Дупките за додаток на воздух во смесата се наоѓаат на<br />

солниот дел на мешалицата.2’’ стабилна спојка не е<br />

вклучена.Прилагодена за МЕШАЛИЦА ПЕНА-ВОДА со<br />

код KX07-122A-00.<br />

СО ВКЛУЧЕН ФИЛТЕР<br />

ЦРЕВО ЗА ДОВОД НА ПЕНА<br />

KX07 - 122A - 49 - 00<br />

1’’ х 1,5м црево 1’’ спојка.Цревото со прицврстува на<br />

мешалицата со код KX07-1220A-00.<br />

За специјални како и контрола контактирајте го извозниот оддел<br />

163


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

Geo Fire<br />

АЛАТ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ<br />

АЛАТНИ СТАНИЦИ<br />

ΜΒΚ03 - 200 - 05<br />

ΜΒΚ03 - 200 - 01<br />

ΜΒΚ03 - 200 - 02<br />

ΜΒΚ04 - 200 - 07<br />

Мотика<br />

Метален Лост<br />

Скепар<br />

Секира<br />

164


ОПРЕМА ЗА СТАНИЦА ЗА АЛАТ<br />

ΜΒΚ04 - 200 - 06<br />

Ашов<br />

ΜΒΚ05 - 200 - 08<br />

Батериска Лампа без<br />

батерии<br />

ΚΧ10 - 326 - 00<br />

Противпожарна Метла со<br />

должина од 1,5м<br />

KX - TH07 - 02 - 00<br />

Кофа за песок 10лт<br />

165


Geo Fire<br />

СПЕЦИЈАЛЕН САНДУК ЗА ПЕСОК СО ОГНООТПОРНА ЗАШТИТА<br />

Погодно за бензиски станици,индустрии,итн.<br />

KX06 - 167A - 00<br />

> 100Lt<br />

ВИСИНА: 440mm ДОЛЖИНА: 750mm ДЛАБОЧИНА: 450mm<br />

KX06 - 167B - 00<br />

> 150Lt<br />

ВИСИНА: 5000mm ДОЛЖИНА: 800mm ДЛАБОЧИНА: 500mm<br />

MBK12 - SAND - TROLLEY<br />

> 100Lt<br />

ВИСИНА: 1125mm ДОЛЖИНА: 735mm ДЛАБОЧИНА: 430mm<br />

ШЛЕМ ЗА АЛАТНА СТАНИЦА<br />

ΜΒΚ03 - SE1711R<br />

EN397<br />

166


С Т А Н И Ц А З А А Л А Т И Р Е Л Е В А Н Т Н А О П Р Е М А<br />

МАСКА ЗА ПОЛА ЛИЦЕ<br />

Произведена од гума,за алатна станица<br />

ΜΒΚ03 - SE1570<br />

Маска со еден филтер<br />

(тип ΜΒΚ05 - SE153Β) НЕ е вклучен.<br />

MBK05 - SE153B<br />

Филтер за прашина ,влага и дим за<br />

гореспоменатата маска.<br />

MBK03 - SE1540<br />

Маска со два филтери (тип MBK05-SE156C)<br />

Не е вклучен<br />

ΜΒΚ05 - SE156C<br />

Филтер за прашина ,влага и дим за<br />

гореспоменатата маска.<br />

167


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

Geo Fire<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

СЕРТИФИЦИРАНИ МАСКИ ЗА ПОЛА ЛИЦЕ<br />

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426<br />

ΜΒΚ03 - TP2000 - R<br />

Маска за пола лице со два филтери (Филтерите не се<br />

вклучени)<br />

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426<br />

ΜΒΚ03 - TP2000 - S<br />

Маска за пола лице со два филтери (Филтерите не се<br />

вклучени)<br />

ΜΒΚ03 - A2<br />

Филтер погоден за органски гасови и пареа за<br />

гореспоменатите типови на маски.<br />

ΜΒΚ07 - BL - P3<br />

Филтер за Прашина, Дим, Влага итн..За<br />

гореспоменатите маски.<br />

Направени од гума<br />

Направена од<br />

силикон<br />

ФИЛТЕРИТЕ СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ СПОРЕД 89/686 и ΕΝ 14387:2004<br />

ФИЛТЕРИТЕ СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ СПОРЕД 89/686 и ΕΝ 143:2000<br />

168


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

EN 136/98<br />

МАСКИ ЗА ЦЕЛО ЛИЦЕ<br />

Маски со еден филтер(тип MBK03-A1F or MBK03-P3).<br />

Филтерот не е вклучен<br />

MBK03 - SGE150<br />

Направено<br />

од гума<br />

Dir EC/89/686 EN140<br />

ΜΒΚ03 - SGE400<br />

направено од<br />

силикон<br />

Dir EC/89/686 EN140<br />

КАФЕАВ.................... Α<br />

органски гасови и пареи(точка<br />

на вриење >65 0 C)<br />

Geo Fire<br />

СИВ............................ Β<br />

неоргански гасови и пареи<br />

(пр:chlorine, H 2<br />

S, HCN)<br />

MBK06 - PN - SE1595<br />

Неопренови<br />

ЖОЛТ......................... Ε<br />

сулфур диоксид,киселински<br />

гасови и пареи.<br />

ЗЕЛЕН........................ Κ<br />

Амониум и амониумски<br />

деривати.<br />

КАФЕАВ..................ΑΧ<br />

Organic gases and vapors<br />

(boiling point


ХИДРАНТИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦРЕВА<br />

ХИДРАНТИ ЗА ЦРЕВО<br />

С П О Ј К И З А П Р О Т И В П О Ж А Р Н И Ц Р Е ВА<br />

ПРОТИВПОЖАРНО ЌЕБЕ<br />

Огноотпорно ќебе во жолта боја ,со упатство за<br />

користење.<br />

KX13 - 010 - 00A - Y<br />

KX13 - 010 - 00A - Ζ<br />

KX13 - 009 - 00A - Y<br />

KX13 - 006 - 00<br />

Geo Fire<br />

KX10 - 375A - 00<br />

0,90 х 0,90м во меко пакување.<br />

0,90 х 0,90м во тврдо пакување.<br />

1,00 х 1,50 во меко пакување.<br />

1,20 х 1,20м во тврдо пакување.<br />

1,50 х 1,50 во меко пакување.<br />

170


СТАНИЦА ЗА АЛАТ И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

СЕРТИФИЦИРАНО<br />

ПРОТИВПОЖАРНО ЌЕБЕ<br />

спакувано во тврда цилиндрична кутија.<br />

MARINE<br />

EN1869<br />

RINA<br />

MBK04 - CT9090<br />

0,90 x 0,90m<br />

MARINE<br />

EN1869<br />

RINA<br />

ΜΒΚ02 - CA120X180 1,20 x 1,80m<br />

MARINE<br />

EN1869<br />

RINA<br />

ΜΒΚ03 - Α - 180Χ180/Ν 1,80 x 1,80m<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 11<br />

1 x 1m<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1212<br />

1,2 x 1,2m<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 115<br />

1 x 1,5m<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1515<br />

1,5 x 1,5m<br />

АПАРАТИ ЗА ДИШЕЊЕ ПРИ<br />

ЕВАКУАЦИЈА<br />

Апарати за дишење при евакуација<br />

сертифицирани: ΙΜΟ RES. MSC. 98(73) και ΕΝ<br />

1146: 1997 από LLOYDS<br />

MBK11 - EEBD - MASK<br />

MBK06 - S - TH10<br />

Погодни за користење кај морнарици.<br />

10мин времетраење (2,2лтр Цилиндер 210бари)<br />

MARINE<br />

MED 96/98 EC - SOLAS<br />

MBK03 - AOGD03Z002<br />

MBK12 - EEBD - BAG<br />

Погодни за користење кај морнарици.<br />

15мин времетраење (3 лтр Цилиндер 210бари)<br />

MARINE<br />

MED 96/98 EC - SOLAS<br />

171


П Р О Т И В П О Ж А Р Н И В Р АТ И


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

Против пожарни врати од 60 или 120 мин,Сертифицирани според новиот европски стандард EN 1634-1, Со единечно или<br />

дупло крило.Тестирањето за сертификатот за Противпожарните врати беше изведеноод страна на CSI Интернационално<br />

признат орган за овој сектор.<br />

ΕΝ1634 - 1<br />

Технички детали и спецификации:<br />

> Тотална дебелина на крилото на вратата 60мм,надворешниот слој<br />

е произведен од дупла челична плоча 0.8мм,додека внатрешниот<br />

состав е од многу густ слој на огноотпорен материјал.<br />

> Рамката е направена од 1.5мм челичен слој.<br />

> Се заклучува со клуч<br />

> Црна сигурносна квака.<br />

> Дупли шарки на крило,од кои на едната има шина со цел да се подеси<br />

отворањето на вратата.<br />

> Појачани плочи со цел да се намести шипка за паника.<br />

> 28мм Термо гума за како дополнително запечатување на просторот<br />

на вратата.<br />

> Метална етикета на која е напишан сертификатот на вратата.<br />

> Бојадисана со боја на водена база,стандардна боја RAL 7035 Светло<br />

сива.<br />

КАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕТАЛИ:<br />

> 35кг/м 2 Тежина за 60’ врата и 45кг/м2 за 120’ врата ,секоја врата доваѓа<br />

со инструкции за поставување и сертификат прикажаните димензии се<br />

точни димензии(од ѕид до ѕид).<br />

ЗАБЕЛЕШКА:<br />

После специјална порачка противпожарните врати се<br />

достапни и во други димензии,бои,додатоци итн.<br />

За повеќе информации обратете се во извозниот оддел.<br />

во извозниот оддел.<br />

Двонасочна<br />

174


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

ЕДИНЕЧНА ПРОТИВПОЖАРНА<br />

ВРАТА ОД 60’<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 80<br />

СВЕТЛО СИВА , RAL 7035<br />

800 x 2.050 mm<br />

Паник копчето не е<br />

вклучено<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 90<br />

900 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 100<br />

1.000 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 110<br />

1.100 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 120<br />

1.200 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 135<br />

1.350 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 80<br />

800 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 90<br />

900 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 100<br />

1.000 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ04 - D215 - 110<br />

1.100 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 120<br />

1.200 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 135<br />

1.350 x 2.150 mm<br />

ПОСЛЕ СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА ДУПЛИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ ОД 120’ СЕ ДОСТАПНИ ВО ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ<br />

ДИМЕНЗИИ КАКО И ВО СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ<br />

175


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

ΕΝ1634 - 1<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

ЗА ДРУГИ ДИМЕНЗИИ<br />

ВЕ МОЛИМЕ<br />

КОНТАКТИРАЈТЕ ГО<br />

ИЗВОЗНИОТ ОДДЕЛ<br />

НА:+30 28210 63222 OR<br />

AT exports@mobiak.gr<br />

ЕДНОКРИЛНА ВРАТА ВО<br />

БОЈА НА ДРВО 60’<br />

Достапна во шест различни боји на дрво:<br />

Beech<br />

DL76/8001<br />

Walnut Light<br />

DL87/8001<br />

Briar - Root<br />

DL37/8002<br />

MBK07 - DW205 - 90<br />

MBK07 - DW205 - 100<br />

MBK07 - DW215 - 90<br />

MBK07 - DW215 - 100<br />

Oak<br />

DL89/8024<br />

Одлични естетски резултати во комбинација со сите предности како<br />

противпожарна врата.<br />

Cherry<br />

DL99CE/8002<br />

Mahogany<br />

DL57SME/8017<br />

900 x 2.050 mm<br />

1.000 x 2.050 mm<br />

900 x 2.150 mm<br />

1.000 x 2.150 mm<br />

Противпожарни врати во ’’Даб-DL89/8024’’ со гореспоменатите димензии<br />

се достапни во магацин!<br />

Специјални димензии на врати 60’’ и со гореспоменатите бои се достапни<br />

при порачка.<br />

ЕДНОКРИЛНА 120’’<br />

ΕΝ1634 - 1<br />

MBK07 - D205 - 80 - 120’<br />

MBK07 - D205 - 90 - 120’<br />

MBK07 - D205 - 100 - 120’<br />

MBK08 - D215 - 80 - 120’<br />

MBK07 - D215 - 90 - 120’<br />

MBK07 - D215 - 100 - 120’<br />

800 x 2.050 mm<br />

900 x 2.050 mm<br />

1.000 x 2.050 mm<br />

800 x 2.150 mm<br />

900 x 2.150 mm<br />

1.000 x 2.150 mm<br />

Двонасочна<br />

Двонасочна<br />

176


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

ДВОКРИЛНА ВРАТА ОД 60’’<br />

СВЕТЛО СИВА<br />

RAL 7035<br />

Носивоста на рамката на вратите е на сите три страни.Не се<br />

составуваат.Предност на вградениот механизам е за правилно<br />

затворање на вратата.<br />

Двонасочна<br />

(900+500) x 2.050<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 140<br />

(1000+500) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 150<br />

(800+800) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 160<br />

(900+900) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 180<br />

(1.000+1.000) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 200<br />

(900+500) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 140<br />

(1000+500) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 150<br />

(800+800) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 160<br />

(900+900) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 180<br />

(1.000+1.000) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 200<br />

ПОСЛЕ СПЕЦИЈАЛНА ПОРАЧКА ДУПЛИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ ОД 120’ СЕ ДОСТАПНИ ВО ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ<br />

ДИМЕНЗИИ КАКО И ВО СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ<br />

177


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

ЗА ДРУГИ ДИМЕНЗИИ<br />

ВЕ МОЛИМЕ<br />

КОНТАКТИРАЈТЕ ГО<br />

ИЗВОЗНИОТ ОДДЕЛ<br />

НА:+30 28210 63222 OR<br />

AT exports@mobiak.gr<br />

ДВОКРИЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ ОД 120’’<br />

(800+800) x 2.050<br />

ΜΒΚ09 - DL205 - 160 - 120<br />

(900+900) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ08 - DL205 - 180 - 120<br />

(1000+1000) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ08 - DL205 - 200 -120<br />

MULTIPLAY METALLIC<br />

NON-FIRE DOORS<br />

(800+800) x 2.150 mm<br />

(900+900) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ08 - DL215 - 180 - 120<br />

(1000+1000) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ08 - DL215 - 200 - 120<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ - СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ<br />

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

СЕ ДОСТАПНИ ВО СПЕЦИЈАЛНИ ДИМЕНЗИИ<br />

КАКО СЛЕДНИВЕ:<br />

ЗА ЕДНОКРИЛНИТЕ ВРАТИ:<br />

ОД 554мм ДО 1.350мм(ШИРИНА)<br />

ОД 1,770мм ДО 2,690мм(ВИСИНА)<br />

ЗА ДВОКРИЛНИТЕ ВРАТИ:<br />

ОД 900мм ДО 2,592мм (ШИРИНА)<br />

ОД 1,658мм ДО 2,690мм (ВИСИНА)<br />

-ДОСТАПНИ ВО СИТЕ БОИ<br />

-ОДРЕДУВАЊЕ НА ОТВАРАЊЕ(НАСОКА) НА<br />

КРИЛОТО НА ВРАТАТА СПОРЕД ЦРТЕЖОТ<br />

(стр:173)<br />

ОД 1,658мМ ДО 2,690мМ (ВИСИНА)<br />

ΜΒΚ08 - DL215 - 160 -120<br />

ДОПОЛНИТЕЛНО НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ВРАТИ<br />

ИСТО ТАКА ДОСТАПНИ СЕ И ОБИЧНИ МЕТАЛНИ<br />

ВРАТИ (НЕ СЕ ПРОТИВПОЖАРНИ)<br />

178


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

INSIDE<br />

THE ROOM<br />

INSIDE<br />

THE ROOM<br />

OUTISIDE<br />

THE ROOM<br />

RIGHT DOOR<br />

OUTISIDE<br />

THE ROOM<br />

LEFT DOOR<br />

179


ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

ОГНООТПОРЕН ПРОЗОР 60’’<br />

Противпожарни врати со стаклен прозор се достапни во магацин со<br />

димензии:<br />

900 х 2.050, 900 х 2.150, 1.000 х 2.050, 1.000 х 2.150<br />

Кај еднокрилните врати RAL 7035.<br />

Сите други димензии се достапни после специјална порачка.<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ<br />

MBK07 - D - MS<br />

MBK10 - FIXED - KNOB<br />

MBK07 - DL - MS2A<br />

0407 ΕΝ12209<br />

ΜΒΚ07 - LOCK - 015<br />

0407 ΕΝ12209<br />

ΜΒΚ07 - LOCK - 019L<br />

0407 ΕΝ1125<br />

ΜΒΚ04 - D - M1<br />

MBK06 - D - PANLOCK<br />

ΕΝ1125<br />

ΜΒΚ04 - D - M2<br />

ДИМЕНЗИИ:<br />

300 х 400мм и дебелина 22-24мм<br />

КВАКА ЗА ЕДНОКРИЛНА<br />

ВРАТА<br />

ФИКСНА РАЧКА ЗА ЕДНОКРИЛНА ИЛИ<br />

ДВОКРИЛНА ВРАТА<br />

КВАКА ЗА ДВОКРИЛНА ВРАТА<br />

Панична шипка за еднокрилна<br />

врата како и за главното крило за<br />

двокрилната врата.<br />

Потребната брава за заклучување<br />

не е вклучена.<br />

Брава за заклучување за<br />

еднокрилна врата.<br />

Панична шипка за секундарното<br />

крило на двокрилната врата.<br />

Потребната брава за заклучување<br />

не вклучена.<br />

БРАВА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ЕДНОКРИЛНА<br />

ВРАТА(без панична шипка)<br />

БРАВА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ДВОКРИЛНА ВРАТА(без<br />

панична шипка)<br />

MBK06 - DL - PANLOCK<br />

Брава за заклучување за<br />

секундарното крило на<br />

двокрилната врата.<br />

180


И РЕЛЕВАНТНА ОПРЕМА<br />

MBK10 - SLASH - Μ1<br />

Панична шипка за еднокрилна врата и за главното<br />

крило за двокрилната врата.<br />

УДАРЕН ТИП<br />

Потребната брава за заклучување не е вклучена.<br />

MBK10 - SLASH - M2<br />

ПАНИЧНАТА БРАВА НЕ Е ВКЛУЧЕНА<br />

Панична чипка за секундарното крило од<br />

двокрилната врата.Потребната брава за<br />

заклучување не е вклучена.<br />

MBK04 - D - CYL1<br />

Цилиндер со три клуча.<br />

MBK04 - D - CYL 1 / 2<br />

Пола цилиндер за панична брава со три клуча.<br />

ΕΝ1154<br />

MBK07 - D - CPS<br />

Повратен механизам.<br />

MBK07 - D - ΤΗΕRM<br />

Топлински-проширувачка гума (по метар)<br />

MBK07 - D - GFF<br />

Гума за запечатување на противпожарните врати.<br />

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИ<br />

ΜΒΚ04 - D - MW<br />

ΜΒΚ04 - D - MF<br />

Ѕиден<br />

тип<br />

Поден<br />

тип<br />

Други резервни<br />

делови што не се<br />

вклучени во каталогот<br />

се достапни по<br />

барање.<br />

181


С И Г У Р Н О С Н А П Р О Т И В П О Ж А Р Н А О П Р Е М А<br />

& П Е Р С О Н А Л Н А З А Ш Т И Т Н А О П Р Е М А<br />

& П Р В А П О М О Ш О П Р Е М А


СИГУРНОСНА


ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ<br />

ЕВАКУАЦИОНИ АПАРАТИ ЗА<br />

ДИШЕЊЕ<br />

Автономен апарат за дишење од 6лтр со<br />

Компримиран воздух на 300бари,60’минутно<br />

оперативен,со анатомски држачи и ремени за на грб<br />

направени од Огноотпорен Материјал.Спакувани во<br />

пластичен појачан куфер.<br />

ΕΝ 136 ΕΝ 137 96/98/ΕC SOLAS<br />

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630<br />

СИГУРНОСНА<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 6лтр<br />

АПАРАТИ<br />

ΚΧ15 - ΒΑ630 - MASK<br />

ΚΧ15 - ΒΑ630 - LVD<br />

ΚΧ15 - ΒΑ630 - TMD<br />

KX15 - BA630 - RSV<br />

MBK07 - SH - VALVE6<br />

Маска за цело лице<br />

Вентил за издишување и компоненти за континуиран<br />

проток на воздух<br />

Вентил за редуцирање на притисок и вентил за<br />

проверка<br />

Вентил за Цилиндер<br />

Високо притисно црево ,Манометар и Аларм<br />

CE 97/23<br />

ЦИЛИНДЕР ЗА КОМПРИМИРАН<br />

ВОЗДУХ<br />

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630 - CYL<br />

6Lt / 300bar (код за апаратот за дишење)<br />

184


ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА ПРВА ПОМОШ<br />

СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ<br />

ЕВАКУАЦИОНИ АПАРАТИ ЗА<br />

ДИШЕЊЕ<br />

89/686/EC Лична Заштитна Опрема<br />

MBK10-BA600<br />

Автономен Апарат за дишење од 6лтр - СЕ<br />

СЕРТИФИЦИРАН со Компримиран Воздух,60’ минутно<br />

оперативен,со Анатомски држач и каиш за на грб<br />

направен од Огноотпорен материја спакувано во<br />

пластичен појачан куфер.<br />

РЕЛЕВАНТНИТЕ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

СЕ-СЕРТИФИЦИРАНИТЕ<br />

ДЕЛОВИ ЗА АПАРАТИТЕ<br />

СЕ ДОСТАПНИ ПО<br />

БАРАЊЕ<br />

ЦИЛИНДЕР ЗА КОМПРИМИРАН<br />

ВОЗДУХ ЗА<br />

ΜΒΚ10 - ΒΑ600<br />

CE 97/23/EC, ISO 9809-2, EN1964-2<br />

ΜΒΚ10-ΒΑ600-CYL<br />

6Lt / 300bar<br />

185


ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ<br />

СЕ-СЕРТИФИЦИРАНИ ЕВАКУАЦИОНИ<br />

Geo Fire<br />

АПАРАТИ СО ЦИЛИНДЕР ОД<br />

КАРБОНСКИ ВЛАКНА<br />

СИГУРНОСНА<br />

89/686/EC ПЕРСОНАЛНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА<br />

MBK10-BA600-COMPOSITE<br />

Автономен Апарат за дишење од 6лтр - СЕ<br />

СЕРТИФИЦИРАН СО ЦЛИНДЕР ОД КАРБОНСКИ<br />

ВЛАКНА со Компримиран Воздух,60’ минутно<br />

оперативен,со Анатомски држач и каиш за на грб<br />

направен од Огноотпорен материја спакувано во<br />

пластичен појачан куфер.<br />

РЕЛЕВАНТНИТЕ<br />

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА<br />

СЕ-СЕРТИФИЦИРАНИТЕ<br />

ДЕЛОВИ ЗА АПАРАТИТЕ<br />

СЕ ДОСТАПНИ ПО<br />

БАРАЊЕ<br />

ЦИЛИНДЕР ЗА КОМПРИМИРАН<br />

ВОЗДУХ ОД КАРБОНСКИ<br />

ВЛАКНА ЗАΜΒΚ10 - ΒΑ600<br />

CE 97/23/EC, EN12245:2002<br />

ΜΒΚ10-ΒΑ600-COMPOSITE-CYL<br />

6,8Lt / 300bar<br />

186


ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА ПРВА ПОМОШ<br />

ПОЖАРНИКАРНА ОПРЕМА<br />

SOLAS<br />

KX15 - DTXF - 93I<br />

MBK12 - MED - SUIT (MED)<br />

Пожарникарна текстилна облека произведена<br />

од алуминизирани стаклени влакна кои имаат<br />

рефлектирачко својство на топлина.Спакувани во<br />

торба.Тотална тежина:14кг ,Мин.висина 1.65м и Макс.<br />

Висина 1.90м<br />

ВКЛУЧУВА: Чизми,Пантолони,Јакна,Шлем,Навлака за<br />

чизми,Ракавици и Заштитна Капа<br />

KX15 - HY - BELT<br />

Пожарникарен Појас.Огноотпорен со прстен за сигурносно<br />

закачување како и футрола за пожарникарна секира.<br />

MBK07 - ST - AXEFR<br />

Пожарникарна Секира<br />

Geo Fire<br />

SOLAS<br />

KX15 - HY - ROPE<br />

Сигурносно (јаже) со прстен<br />

за закачување на појасот.<br />

Месингана плочка со<br />

инструкции е закачена на<br />

секој од краевите на јажето.<br />

Должина:40м<br />

SOLAS<br />

KX15 - HY - LANTERN<br />

Пожарникарана Лампа<br />

(Фенер)/<br />

MBK07 - PT - SE2523<br />

Огноотпорни Ракавици,направени од<br />

алуминизиран текстил за рефлектирање на<br />

топлина.<br />

Должина 35см.<br />

MBK07 - PT - SE2530<br />

Огноотпорни навлаки за чизми,направени<br />

од алуминизиран текстил за рефлектирање<br />

на топлина.<br />

187


ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ<br />

СИГУРНОСНИ ЗНАЦИ<br />

Димензии: 27x14cm<br />

Р Е Ф Л Е К Т И Р А Ч К И<br />

Н А Л Е П Н И Ц И<br />

KX15 - PVCLB - 05<br />

ЗНАК ЗА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ<br />

СИГУРНОСНА<br />

KX15 - PVCLB - 03<br />

KX15 - PVCLB - 04<br />

KX15 - PVCLB - 01<br />

KX15 - PVCLB - 01Α<br />

ИЗЛЕЗ<br />

НЕМА ИЗЛЕЗ<br />

ИЗЛЕЗ ПРЕМА ЛЕВИТЕ-СКАЛИ<br />

ИЗЛЕЗ ПРЕМА ЛЕВО<br />

KX15 - PVCLB - 02<br />

ИЗЛЕЗ ПРЕМА<br />

ДЕСНИТЕ - СКАЛИ<br />

KX15 - PVCLB - 02Α<br />

ИЗЛЕЗ ПРЕМА ДЕСНО<br />

188


Geo Fire<br />

ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА ПРВА ПОМОШ<br />

ΚΧ10 - 175 - 00<br />

Пластична кутија за<br />

клучеви<br />

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK100<br />

Мануелна сирена 120±2db.<br />

Работна фреквенција од 550херци.Тежина 1,2кг<br />

Се користи во итни случаеви при Прекин на<br />

електричната енергија,Пожари итн.<br />

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK120<br />

Поден тип на Сирена 120±2db. Работна<br />

фреквенција од 600херци Ефективен Домет од<br />

1,5км.<br />

Тежина 9кг<br />

Се користи во итни случаеви при Прекин на<br />

електричната енергија,Пожари итн.<br />

KX - TH10 - 04 - 00<br />

Повеќенаменски чекан за кршење на стакло,<br />

За Автомобили,Противпожарни Хидранти,Аларми итн.<br />

Со две глави како и сечило за сечење на сигурносните<br />

појаси во возилата<br />

EN 471 Class 2<br />

MBK07 - PT - SE2035<br />

Рефлектирачки<br />

Елек<br />

189


Geo Fire<br />

ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИ<br />

MBK04 - PT - SE5613<br />

Рефлектирачки Триаголник,Метална<br />

База,Сертифициран според Е11 одобрено<br />

од орган за одобрување на возила од<br />

Англија.<br />

СИГУРНОСНА<br />

MBK07 - KB - TRIANGLE<br />

Geo Fire<br />

MBK08 - Η - HY2905<br />

MBK08 - Η - HY2903<br />

Мала торба со Прва Помош-меко<br />

пакување вклучувајќи листа на<br />

содржината.<br />

Рефлектирачки Триаголник според<br />

ECER27<br />

Прва Помош-Средна Големина (тврдо<br />

пакување) сертифициран според DIN<br />

13164 - Lloyd’s. Вклучувајќи листа на<br />

содржината.<br />

MBK08 - Η - HY2908<br />

Прва Помош-Голема торба (меко<br />

пакување) сертифициран според DIN<br />

13164 - Lloyd’s. Вклучувајќи листа<br />

на содржината.<br />

190


ЛИЧНА СИГУРНОСНА ОПРЕМА-ОПРЕМА ЗА<br />

ПРВА ПОМОШ<br />

99/36/ΕC (π) WP 200bar TP 300bar<br />

Медицинска Опрема<br />

СЕТ ЗА ТЕРАПИЈА СО КИСЛОРОД СО РЕГУЛАТОР<br />

ЗА ПРОТОК ПОГОСЕН ЗА ХОТЕЛИ,ПРОДАВНИЦИ ЗА<br />

АВТОМИБИЛИ,БРОДОВИ<br />

Преносен кислороден алуминиумски цилиндер за Медицинска употреба.<br />

За повеќекратна употреба опремен со маска за лице и регулатор за проток, Комплетен Сет<br />

ΜΒΚ08 - ΜED1.5 - COMB<br />

Цилиндер 1,5Lt<br />

Висина: 460mm<br />

Tежина: 4Kg<br />

ΜΒΚ08 - ΜED2 - COMB<br />

Цилиндер 2Lt<br />

Висина: 480mm<br />

Tежина: 4,5Kg<br />

ΜΒΚ08 - ΜED3 - COMB<br />

Цилиндер 3Lt<br />

Висина: 620mm<br />

Tежина: 5,75Kg<br />

ΜΒΚ08 - ΜED5 - COMB<br />

Цилиндер 5Lt<br />

Висина: 650mm<br />

Tежина: 9,25Kg<br />

Торбица за цилиндерот е достапна по дополнителна<br />

наплата<br />

191


КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЈА<br />

Боци со кислород со 25Е зглоб за нос<br />

9 9 / 3 6 / e c ( π ) W P 2 0 0 b a r t p 3 0 0 b a r<br />

Преносен кисолороден Алуминиумски или Челичен цилиндер за медицинска<br />

потреба ,за повеќекратна употреба со 25Е зглоб за нос.Регулаторот за проток<br />

не е вклучен.<br />

Код на производот Опис Висина Tежина<br />

0202087<br />

Алуминиумски цилиндер 1,5Lt 350mm 3,25Kg<br />

СИГУРНОСНА<br />

0202023<br />

0202024<br />

0202018<br />

0202013<br />

0202030<br />

0202009<br />

Алуминиумски цилиндер 2L 460mm 3,71Kg<br />

Алуминиумски цилиндер 3Lt 590mm 5Kg<br />

Алуминиумски цилиндер 5Lt 630mm 8,44Kg<br />

Челичен цилиндер 10Lt 980mm 15,9Kg<br />

Челичен цилиндер 16Lt 1100mm 27Kg<br />

Челичен цилиндер 50Lt 1660mm 80Kg<br />

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КИСЛОРОДНИОТ ЦИЛИНДЕР ВО РЕЛАЦИЈА СО ПРОТОКОТ<br />

КАПАЦИТЕТ ПРИТИСОК m 3 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15<br />

(Lt) (bar) Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min<br />

часа часа часа часа часа часа часа часа часа часа<br />

1,5 200 0,3 5 2,5 1,67 1,25 1 0,83 0,71 0,56 0,42 0,33<br />

2 200 0,4 6,67 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 0,95 0,74 0,56 0,44<br />

3 200 0,6 10 5 3,33 2,5 2 1,67 1,43 1,11 0,83 0,67<br />

5 200 1 18,33 9,17 6,11 4,58 3,67 3,06 2,62 2,04 1,53 1,22<br />

10 200 2 36,5 18,1 12,1 9 7 6 5,1 4 3 2,15<br />

16 200 3,4 56,67 28,33 18,89 14,17 11,33 9,44 8,1 6,3 4,72 3,78<br />

50 200 10,7 178,33 89,17 59,44 44,58 35,67 29,72 25,48 19,81 14,86 11,89<br />

192


КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЈА<br />

0807338<br />

Регулатор за проток на<br />

кислород<br />

Медицинска Опрема<br />

0802553<br />

Регулатор за проток за<br />

комбиниран систем<br />

0802552<br />

Систем за конзервација на<br />

кислород “Лесен Пулс 5“<br />

Конзервирање на кислород 5:1 во споредба со<br />

континуираниот систем на проток<br />

0808014<br />

Количка за цилиндер од 16лтр<br />

193


Р А З Н О В И Д Н И П Р О И З В О Д И


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

ЦИЛИНДЕР СО АЗОТ<br />

Се користи како гас кај противпожарните апарати.<br />

ПРЕНОСЕН ЦИЛИНДЕР СО ХЕЛИУМ<br />

MBK08 - ΖW - ΗL30<br />

Geo Fire<br />

50лтр, 200бари (10м3),Комплетен,во замена со<br />

вашиот испразнет цилиндер.<br />

За една употреба за полнење на 30 балони од<br />

23см,30 балони и лента се вклучени!<br />

Лесно за употреба!<br />

196


Geo Fire<br />

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

СПОЈКИ ЗА БРЗО И СИГУРНО ПОЛНЕЊЕ НА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ (СО АЗОТ-ГАС)<br />

ΚΧ10 - 332Α - 00<br />

За 3-12кг Противпожарни апарати со<br />

излез 1 / 4<br />

’’<br />

ΚΧ10 - 332 - 00<br />

За 1-2кг Противпожарни апарати со излез 1 / 8<br />

’’<br />

MBK06 - IS - CLUTCHCO 2<br />

Спојка за брзо и сигурно полнење со течен<br />

ЦО 2<br />

, излез 1 / 2<br />

’’ 350 бари.<br />

ДВД СО ИНСТРУКЦИИ<br />

Противпожарни методи,Употреба на средства за гаснење за обука на<br />

лица од компании.<br />

> По барање<br />

Нерѓосувачки Челик<br />

Нерѓосувачки Челик<br />

Се користи за време на противпожарни тестови,инструкции и правилна<br />

употреба на противпожарен апарат.<br />

Содржи цевка за врзување на 25кг цилиндер со плин (не е вклучена),<br />

Проточен вентил како и сигурносен вентил.<br />

> По барање<br />

Достапен во две димензии:<br />

-90 х 90см<br />

-110 х 110см<br />

197


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

ГЛАВА ЗА МОМЕНТ КЛУЧ КОЈА СЕ КОРИСТИ<br />

ЗА НАВРТУВАЊЕ И ОДВРТУВАЊЕ НА<br />

ВЕНТИЛИ КАЈ ПРОТИВПОЖАРНИТЕ<br />

АПАРАТИ СО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА<br />

СООДВЕТНА ГЛАВА ЗАВИСНО ОД<br />

ГОЛЕМИНАТА НА ВЕНТИЛОТ<br />

МЕТАЛНА<br />

KX11 - ACE - KS - NEW<br />

ТЕФЛОНСКА<br />

KX11 - 009Α - DYN - NEW<br />

ТЕФЛОНСКА<br />

KX11 - 017H - DYN - NEW<br />

ТЕФЛОНСКА<br />

KX11 - 025G - DYN - NEW<br />

ТЕФЛОНСКА<br />

KX11 - 015J - DYN - NEW<br />

МЕТАЛНА<br />

ΜΒΚ10 - TROLLEY - WRENCH<br />

Динамометар<br />

ΚΧ11 - ACE - DYN<br />

Се користи за одвртување и завртување на вентилите кај<br />

противпожарните апарати со користење на соодветната<br />

глава зависно од големината на вентилот(провери горе)<br />

Geo Fire<br />

За сплинкери и автоматски плафонски<br />

противпожарни апарати<br />

За тип на вентил(kx01-009f-00-ce1)<br />

кај 1-2кг/лтр противпожарните апарати<br />

За вентили со средна големина<br />

( kx02-017H-00 ) противпожарни апарати<br />

од 3кг/лтр<br />

За вентил (kx02-025G-00 ) кај<br />

Противпожарен апарат од 6-12кг/6-9лтр<br />

За вентил (kx02-015j-00 ) кај<br />

Противпожарен апарат од 6-12кг/6-9лтр<br />

Кај вентил на противпожарни<br />

апарати на количка<br />

(kx05-003c-00)<br />

25, 50 & 100 кг/лтр<br />

198


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

ЦРЕВО ЗА ПОЛНЕЊЕ СО<br />

АЗОТ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ<br />

АПАРАТИ<br />

MBK07 - MBK - FLHOSE09<br />

0,9m<br />

MBK07 - MBK - FLHOSE15<br />

1,5m<br />

СПОЈКА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ<br />

Одговара на цревото за полнење на<br />

ППА .Види горе<br />

MBK07 - MBK - CP1 - 2<br />

За преносни противпожарни апарати<br />

од 1-2кг<br />

MBK07 - MBK - CP3 - 12<br />

За преносни противпожарни апарати<br />

од 3-12кг<br />

199


РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

СПОЈКИ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА<br />

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ<br />

MBK07 - MBK - CPCEILING<br />

MBK07 - MBK - CPMOBILE<br />

MBK07 - MBK - CPPERMST<br />

MBK07 - MBK - ΒV6 - 12<br />

За автоматски(тавански)<br />

противпожарни апарати.<br />

За противпожарни апарати на<br />

количка.<br />

За тавански противпожарни<br />

апарати за бензински станици.<br />

За противпожарни апарати за локална<br />

употреба 6 и 12кг единечен или дупли<br />

излез.<br />

Одговара на:<br />

KX10-332A-00 3 -12кг или на цревото за<br />

полнење со спојка за полнење на 3-12кг<br />

противпожарни апарати<br />

200


Geo Fire<br />

РАЗНОВИДНИ ПРОИЗВОДИ<br />

КОРПОРАЦИСКИ ПОДАРОЦИ<br />

MBK07 - 034F - FD<br />

УСБ Противпожарен Апарат-2ГБ<br />

MBK10 - 034G - AS<br />

Анти-стрес противпожарен Апарат<br />

[ ]<br />

Вашето лого може да биде испринтано<br />

на УСБ после специјална порачка од<br />

1.500 парчиња.<br />

MBK10 - 034H - SH<br />

Хефталица - Противпожарен Апарат<br />

[ ]<br />

Вашето лого може да биде испринтано на<br />

УСБ после специјална порачка од 3.000<br />

парчиња.<br />

[ ]<br />

Вашето лого може да биде испринтано на<br />

УСБ после специјална порачка од 1.500<br />

парчиња.<br />

201


С Т А Б И Л Н И С И С Т Е М И


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ<br />

СТАБИЛЕН СИСТЕМ СО ЦО 2<br />

CO 2<br />

B<br />

СТАБИЛНИ СИСТЕМИ<br />

Јаглерод Диоксидот е безбоен,безмирисен и инертен гас.За време на користењето<br />

,никакви оштетувања не се констатирани(споредбено со вода или суво<br />

полнење,чива употреба може да нанесе сериозни оштетувања на опремата),тој е<br />

сигурно средство за повеќето материјали,не е штетно за храна, некорозивно и е<br />

неспроводлив.<br />

Испарува комплетно за неколку секунди после процедурата на гасење<br />

и не остава трагови.<br />

Според тоа може да се користи без ризик на разновидни места кои содржат<br />

електрични и електронски уреди,скапоцени уметнички изработки,слики или<br />

ракописи,или кај запаливи течности во магацини,електрични постројки,печки и<br />

фурни.<br />

Употребата на ЦО 2<br />

мора да се избегнува каде што има луѓе или животни,поради<br />

неговите иритирачки и задушувачки својства.<br />

Трите-димензиски својства на употребата на ЦО 2<br />

значат дека тој може да се<br />

користи при вертикални и хоринзонтални насоки.<br />

Неговато брзо распрснувачко<br />

својство е клучот за успешниот процес на гасење,откако може да навлезе во секоја<br />

пукнатина на ѕидовите до сите најодалечни места што може да постојат.<br />

Јаглерод Диоксидот преставува стабилен комерцијален производ со многу други<br />

примени кој се користи низ целиот свет.<br />

Стабилниот систем со ЦО 2<br />

може да се активира рачно или автоматски,додека<br />

активацијата може да биде механички, пневматски<br />

или електронски како и од друга комбинација од споменатите зависно од<br />

постоечките услови.<br />

Јаглерод Диоксидот се чува во услови на нормална температура во челични<br />

цилиндри.<br />

Притисокот варира зависно од температурата кој на 21 С изнесува околу 59бари.<br />

Поголемите цилиндри може да се користат кај специфични подрачја кои сакаме да<br />

ги заштитиме од пожар.<br />

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА СИСТЕМОТ<br />

Заедничкиот систем се состои од:<br />

Челични цилиндри под висок притисок,без варови и со различни<br />

капацитети,електростатски обоени во црвена боја со сива боја на грлото на<br />

цилиндерот.Цилиндрите се сертифицирани според 99/36/EC EN 1964-1(п).<br />

Вентилите на системот се активираат пневматски-рачно со потенцијална употреба<br />

на детонатор.<br />

Покрај гореспоменатото исто тка може да се користи и вентил со електрична<br />

активација,зависно од потребата на корисникот.<br />

Челичната пилот боца со капацитет од 3лтр,содржи азот со рачно, детонаторски или<br />

електричен активационен вентил зависно од барањето на корисникот(пилот боцата<br />

се користи во редно врзаните или повеќе од две боци системите).Цилиндрите под<br />

висок притисок се сертифицирани според 97/23/EC според TUV(CE 0036).<br />

Колекторот под висок притисок, 300бари, поцинкуван, и неговиот дијаметар се<br />

движи од 1 1 / 4<br />

’’ до 3“,со 3 / 4<br />

’’ влез и излез кој варира од 3/4’’<br />

до 3’’.<br />

Се обезбедуваат исто така и:<br />

Држачи за цилиндрите,Флексибилно црево за висок притисок за поврзување на<br />

вилиндрите меѓусебно како и нивна конекција со колекторот,различни типови на<br />

млазници во зависно од потребите на противпожарните студии.<br />

СЕРТИФИКАТИ<br />

ISO 9809 - 1 ΕΝ 1964 - 1, π 99/36/ΕC<br />

CE ЦИЛИНДЕР 97/23/ΕC (TUV)<br />

КОЛЕКТОРОТ Е ТЕСТИРАН НА 300 БАРИ ОД Mirtec SA Valve<br />

(BV) CE 0062<br />

Инсталациони инструкции<br />

1. Поставете ги држачите на ѕид.<br />

2. Поставете ги цилиндрите така што излезот за вентилот да биде од<br />

предна страна.<br />

3. Поставете го колекторот и инсталирајте ги неповратните вентили.<br />

4. Поврзете ги вентилите меѓусебно користејќи го флексибилното<br />

црево 3 / 8<br />

’’- 3 / 8<br />

’’.<br />

5. Поврзете ги вентилите со неповратните вентили на колекторот<br />

користејќи го флексибилното црево 21,78 - 3 / 4<br />

’’.<br />

6. Поврзете го пилот цилиндерот со првиот цилиндер користејќи го<br />

флексибилното црево 21,78- 3 / 4<br />

’’.Инсталирајте го детонаторот и<br />

слепата спојка 3/8’’ на вентилот на пилот боцата.<br />

204


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ<br />

СТАБИЛЕН СИСТЕМ IG 541 IG - 541<br />

IG 541 се користи како средство за гаснење пожари во осетливи подрачја како:компјутерски<br />

простории,магацини за складирање на машини,осетливи компјутерски магацини итн.<br />

IG 541 содрѓи Азот(52%),Аргон(40%) и Јаглероден Диоксид (8%).Тој е без мирис,без<br />

боја,некорозивен и поради<br />

тоа што содржи гасови кои постојат во атмосферата нема ефект на озонската обвивка и<br />

нула ефект на зголемување на атмосферската температура.<br />

IG 541 го гаси пожарот со тоа што намалува постоечкото ниво на кислород под 13%(повеќето<br />

материи престануваат да горат на ова ниво).<br />

Во исто време ,Јаглерод Диоксидот од смесата заштитува било кое лице што е заробено<br />

во тој простор од ниско ниво на кислород.Овој ефект се случува од фактот дека Јаглерод<br />

диоксидот кој што постои во крвта за контрола на дишењето расте,трансферот на кислород<br />

до човечкиот мозок расте паралелно.<br />

Поради тоа ,воколку некое лице биде заробено во простор со ниво на кислород помалку од<br />

21%-кој што процент е нормален,тогаш тоа е изложено на ризична ситуација.<br />

Јаглеродниод диоксид од смесата предизвикува проширување на вените и како резултат<br />

на зголемено ниво на кислород-приближно 15% споредено со нормалните услови-се<br />

трансферира до мозокот.<br />

IG 541 се складира во цилиндри со различни капацитети пр:16,40,60,67.5,80 лтр.<br />

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА СИСТЕМОТ<br />

Заедничкиот систем се состои од:<br />

Челичен цилиндер за висок притисок,без варови и со различни<br />

капацитети,електростатски обоени во црвена боја со црно-сиво-зелена боја на грлото на<br />

цилиндерот .Цилиндрите се сертифицирани според 99/36/EC и EN1964-1(п).<br />

Вентилите на системот се пневматски-рачно активациски со<br />

можност за употреба на детонатор.<br />

Во продолжение на ова може да се користат и вентили на електрична активација,во<br />

зависно од потребата на клиентот.<br />

Челичната пилот боца со капацитет од 3лтр,содржи азот,со вентил со рачна или<br />

детонаторска активација односно со вентил на електрична активација во зависност од<br />

барањето на клиентот(пилот боцата се користи во случај на систем од повеќе од две<br />

боци).<br />

Цилиндрите под висок притисок се сертифицирани според 97/23/ЕС според TUV (СЕ<br />

0036).<br />

Колекторот под висок притисок,300бари,поцинкуван,со дијаметар кој варира од 1 1 / 4<br />

” до<br />

3’’,со 3 / 4<br />

’’ влез и излез кој варира од 3/4’’ до 3’’.<br />

Неповратните вентили 3 / 4<br />

’’- 3 / 4<br />

’’ се обврзувачки за правилна инсталација на колекторот<br />

како и држачите за на ѕид.<br />

Исто се обезбедуваат и:Држачи,Флексибилно црево за висок притисок за поврзување<br />

на цилиндерите меѓусебно и нивно поврзување со колекторот,разновидни типови на<br />

млазници во зависност од барањата на противпожарните студии.<br />

Инсталациони инструкции<br />

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ<br />

IG 541 е составен од:<br />

NITROGEN 52% ± 4%, ARGON 40% ± 4%, CARBON DIOXIDE 8% ± 4%<br />

СЕРТИФИКАТИ<br />

ISO 9809 - 1 ΕΝ 1964 - 1 π 99/36/ΕC<br />

CE ЦИЛИНДЕР 97/23/ΕC (TUV) - CE вентил (ΒΑΜ) CE 0589<br />

1. Поставете ги држачите на ѕид.<br />

2. Поставете ги цилиндрите така што излезот за вентилот да биде од<br />

предна страна.<br />

3. Поставете го колекторот и инсталирајте ги неповратните вентили.<br />

4. Поврзете ги вентилите меѓусебно користејќи го флексибилното<br />

црево 3 / 8<br />

’’- 3 / 8<br />

’’.<br />

5. Поврзете ги вентилите со неповратните вентили на колекторот<br />

користејќи го флексибилното црево 21,78 - 3 / 4<br />

’’.<br />

6. Поврзете го пилот цилиндерот со првиот цилиндер користејќи го<br />

флексибилното црево 21,78- 3 / 4<br />

’’.Инсталирајте го детонаторот и<br />

слепата спојка 3 / 8<br />

’’ на вентилот на пилот боцата.<br />

205


СТАБИЛНИ СИСТЕМИ<br />

АВТОМАТСКИ СТАБИЛЕН СИСТЕМ ЗА КАМИОНИ И АВТОБУСИ<br />

СТАБИЛНИ СИСТЕМИ<br />

Системот е дизајнирани тестиран исклучиво за гасење на пожари на одделот на моторот кај градежните<br />

машини и автобуси,предизвикани од течењето на уље ,гориво или електричен спој на инсталација.<br />

Автоматскиот систем за гаснење се активира како реакција на кабелот за детекција кој реагира на<br />

зголемена температура или огин.<br />

Критичната температура е +180С,којашто предизвикува краток спој во кабелот за детекција.Системот исто<br />

така може да биде активиран рачно од кабината со едноставно притискање на копче<br />

на противпожарната станица,или со активирање на системот надвор од кабината преку рачка. Реакцијата<br />

на кабелот за детекција предизвикува активирање на противпожарната станица преку рачката на фитилот<br />

на вентилот.Фитилот го крши стаклото на детонаторот кој го отвара вентилот и го испушта средството<br />

за гаснење.Средството за гаснење се распрснува во компонентите на моторот преку млазниците.<br />

Противпожарната пена го покрива просторот на горење формирајќи посебен слој на површината што гори<br />

со што спречува достапност на кислород и со тоа го прекинува огинот.<br />

Нанесениот слој од пена ја спречува повторната активација на огнот.<br />

За Грција,Кипар и Балканските простори одговорен за дистрибуција и маркетинг на<br />

системите е МОБИАК С.А.<br />

Function diagram:<br />

Temp. sensor<br />

180ºC<br />

Fuel supply<br />

cut-off<br />

Manifold 12mm<br />

Triggering<br />

station<br />

Nozzles<br />

te<br />

Technology<br />

Triggering<br />

primer<br />

Manometer<br />

Hose ½”<br />

Manual<br />

trigger<br />

Glass fuse 65º<br />

Pressure<br />

switch<br />

Ext. agent<br />

container<br />

206<br />

Functional description:


Technology<br />

KX04 valve:<br />

Manual<br />

trigger<br />

Glass fuse<br />

+68ºC<br />

Triggering primer<br />

Service life: 10 years<br />

Nitrogen filling<br />

connector<br />

Pressure<br />

sensor<br />

Technology<br />

Tightening torque to<br />

the container 25 Nm<br />

Manometer<br />

te<br />

Outlet<br />

3/8”<br />

KX04 valve:<br />

KX04 valve<br />

Triggering T i i station:<br />

ti<br />

System ready for operation<br />

Manual<br />

trigger<br />

Press the trigger for more than 3<br />

seconds!<br />

Container pressure too low<br />

System triggered<br />

Glass fuse<br />

+68ºC<br />

Triggering primer<br />

Service life: 10 years<br />

Nitrogen filling<br />

connector<br />

Pressure<br />

sensor<br />

Tightening torque to<br />

the container 25 Nm<br />

Manometer<br />

te<br />

Outlet<br />

3/8”<br />

Test and reset button<br />

Deactivate engine stop and<br />

acoustic alarm!<br />

Triggering i station:<br />

ti<br />

System ready for operation<br />

Press the trigger for more than 3<br />

seconds!<br />

Container pressure too low<br />

System triggered<br />

207


Geo Fire<br />

®<br />

S.A.<br />

G. E. M.<br />

Медицинска Опрема<br />

МАЛОПРОДАЖЕН САЛОН - ХАНИА<br />

ИНСТАЛАЦИОНИ И ПРОТИВПОЖАРНИ СТУДИИ<br />

suggestive catalogue price 80,00 EURO / piece


S.A.<br />

F I R E F I G H T I N G E Q U I P M E N T<br />

I N D U S T R I A L A N D M E D I C A L G A S E S<br />

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE<br />

SERVICE RECOGNITION<br />

PR I727261 A-X<br />

Cert No37939<br />

QA - C -510/09<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

LPR0/DDI/20100512181902<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

09/XH/24/01<br />

SERVICE SUPPLIER<br />

509/08/SNV


S.A.<br />

F I R E F I G H T I N G E Q U I P M E N T<br />

I N D U S T R I A L A N D M E D I C A L G A S E S<br />

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE<br />

E D I T I O N 2 0 1 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!