Views
6 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Àfû¸fUfS 14 ¸fBÊ 2018 ª¹fZ¿NX IÈY¿¯f ´fÃf ¨f°fbQÊVfe, Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 6 AaIY : 01, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY www.amanpath.com BSXfQf Àf¨f IYf Ad¸f°ff·f IYû ³fWXeÔ Àf¸fÓf AfBÊ kAUZÔþÀfÊl dUIYfÀf ¹ffÂff IYe ÀUf¦f°f Àf·ff ¸fZÔ fû»fZ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f þWXfÔ fZdMX¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f °fSX¢IYe ·fe CXÀfe SXfª¹f IYe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY dþÀf SXfª¹f ¸fZÔ fZdMX¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f WXû°ff WX`, °fSX¢IYe ·fe dÀfRYÊ CXÀfe SXfª¹f IYe WXû°fe WX`Ü OXfg. dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX IYe ²fSX°fe IYû WX¸f Àff ¸fWX°ffSXe IYWX°fZ WX`Ô AüSX ¹fWXfÔ Q³°fZV½fSXe ¸ff°ff ÀfdWX°f A³fZIY QZdU¹fûÔ IYe ´fcþf WXû°fe WX`, þû Àf¸ffþ ¸fZÔ fZdMX¹fûÔ IZY Àf¸¸ff³f IYf ´fi°feIY WX`ÔÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f °fZþe ÀfZ dUIYfÀf IYe dQVff ¸fZÔ Af¦fZ fPÞX SXWXf WX`Ü Af °fû SXfª¹f IZY IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ fZMXûÔ IYe QþÊ ÀfÔ£¹ff IYe °fb»f³ff ¸fZÔ fZdMX¹ffÔ IYe QþÊ ÀfÔ£¹ff Ad²fIY WXû ¦f¹fe WX`Ü Af WX¸ffSXZ IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ EIY Àfü LfÂfûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ LfÂffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 125 °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹fe WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXdUUfSX IYe Qû´fWXSX ´fiQZVf ½¹ff´fe dUIYfÀf ¹ffÂff IZY QüSXf³f SXfª¹f IZY AfdQUfÀfe fWXb»f dUIYfÀfJ¯OX ¸fb£¹ff»f¹f fÀ°fSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀUf¦f°f Àf·ff IYû Àf¸fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff IZY AfVfeUfÊQ, ÀfWX¹fû¦f AüSX Àf¸f±fʳf ÀfZ WXe WX¸fZÔ ´fiQZVf IZY dUIYfÀf IZY d»fE IYf¸f IYSX³fZ IYe °ffIY°f d¸f»fe WX`Ü BÀfd»fE BÀf dUIYfÀf ¹ffÂff IYû ¸f`Ô ²f³¹fUfQ ¹ffÂff ¸fWX°ffSXe dQUÀf ´fSX ¸ff°ffAûÔ ³fZ f¨¨fûÔ IYû dQ¹ff k´ff³fel IYf CX´fWXfSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSX Ü ¸ffÔ f¸»fZV½fSXe ÀU ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX EUÔ ¸fdWX»ff RYüþ IYe þf¦føYIY ¸fdWX»ffAûÔ õfSXf ¸fWX°ffSXe dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX LbdSX¹ff dUIYfÀfJ¯OX IZY ¦fif¸f CX¸fSXUfWXe EUÔ f¸WX¯fe ¸fZÔ ³feSX AüSX ³ffSXe IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ ´fSX fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ EIYþbMX WXbBË Ü ·fSXe Qû´fWXSXe A´f³fZ §fSXûÔ ÀfZ d³fIY»f IYSX ÀU¹fa IZY ÀfÔÀff²f³f ÀfZ AfÀf-´ffÀf ÃfZÂf IYe ¸fdWX»ffEÔ IYf¹fÊIiY¸f ¨fbMXIYe AüSX °fe±fÊ ¹ffÂff IYWXcÔ¦ffÜ ÀffIZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX IYû QZVf IYf ÀffÀfZ dUIYdÀf°f SXfª¹f f³ffEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ fZdMX¹fûÔ IYe dVfÃff IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ IYBÊ Àff±fÊIY IYQ¸f CXNXfE WX`ÔÜ ÀfSXÀU°fe Àff¹fdIY»f ¹fûþ³ff ¸fZÔ WXfBÊ ÀIcY»f À°fSX ´fSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f, þ³fþfd°f, ¦fSXef AüSX d´fLOÞXZ U¦fÊ IYe ffd»fIYfAûÔ IYû d³f:Vfb»IY À±f»f °fIY ´fWXbÔ¨fe ¢¹fûÔdIY CX³WXZ Af³fZ Uf»fe ´fePÞXe IZY ·fdU¿¹f IYe d¨fÔ°ff IYSX°fZ WXbE ´ff³fe ÀfÔ¨f¹f EUÔ dþ¸feIÔYQ SXû´f¯f Ad·f¹ff³f IYû ¸fc°fÊøY´f QZ³fZ Àff±f WXe ¸fdWX»ff RYüþ IZY ¸ff²¹f ÀfZ Àf¸ffdþIY fbSXfBʹfûÔ ´fSX EIYþcMX WXûIYSX AÔIbYVf »f¦ff³fZ AfUfþ fb»fÔQ IYSX ÀfÔQZVf QZ³ff ±ffÜ ¸fdWX»ff RYüþ ³fZ §fSX ÀfZ fWX SXWXZ ´ff³fe IYû Àfû£°ff ¦fPXPÞXf f³ffIYSX SXûIY³fZ IYf ÀfaQZVf dQ¹ffÜ ¸ffÔ f¸»fZV½fSXe þ³fdWX°fIYfSXe Àfd¸fd°f õXfSXf ßfX¸fQf³f IYSXIZY Àfû£°ff ¦fPXPÞXf f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Af¸feÊ ³fZ SXdUUfSX IYû 15 WXþfSX IYSXûOÞX IZY WXd±f¹ffSXûÔ IYe d³f¸ffʯf ´fdSX¹fûþ³ff IYû ¸fÔþcSXe QZ QeÜ BÀf ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ WXe ´fZ¨feQf °fIY³feIY Uf»fZ WXd±f¹ffSX AüSX MX`ÔIY f³ffE þfEÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSX IYf ¸fIYÀfQ WXd±f¹ffSXûÔ IZY Af¹ff°f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe QZSXe IYû SXûIY³ff WX`Ü BÀf ´fiûþZ¢MX ÀfZ 30 dQ³f »f¦ff°ffSX ¨f»f³fZ Uf»fe þÔ¦f ¸fZÔ ·fe WXd±f¹ffSXûÔ IYf þJeSXf IY¸f ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦ffÜ Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY, Af¸feÊ IZY BÀf ´fiûþZ¢MX ¸fZÔ 11 d³fþe RY¸fûÊÔ IYû ·fe Vffd¸f»f dIY¹ff þfE¦ffÜ ´fdSX¹fûþ³ff IYe Àff¹fdIY»f Qe þf SXWXe WX`Ü BÀfIZY RY»fÀUøY´f SXfª¹f ¸fZÔ Af 97 ´fid°fVf°f ffd»fIYfEÔ WXfBÊ ÀIcY»f þf SXWXe WX`ÔÜ ³fû³fe ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff IYf CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fSXef ´fdSXUfSXûÔ ¸fZÔ fZMXe IZY þ³¸f ´fSX CXÀfIZY ³ff¸f ÀfZ f`ÔIY ¸fZÔ Jf°ff Jb»fUfIYSX 05 Àff»f °fIY ´ffÔ¨f-´ffÔ¨f WXþfSX øY´fE þ¸ff IYSX°fe WX`Ü fZMXe þf 18 Àff»f IYe WXû þfE¦fe °ff CXÀfZ EIY »ffJ øY´fE d¸f»fZÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ÀfÔ¨ffSX IiYfÔd°f ¹fûþ³ff IYe ·fe þf³fIYfSXe Qe AüSX IYWXf dIY BÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ 50 »ffJ ¸fûffB»f À¸ffMXÊ RYû³f d³f:Vfb»IY dU°fSX¯f dIYE þfEÔ¦fÜ À¸ffMXÊ RYû³f IZY þdSXE »fû¦f VffÀf³f IYe dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ ·fe þbOÞX þfEÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ Àf·fe ´fi¸fbJ ¹fûþ³ffAûÔ IYf ¸fûffB»f E´´f ·fe SXWXZ¦ffÜ þ³fÀf·ff IYû SXfþÀU AüSX CX¨¨f dVfÃff ¸fÔÂfe ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ff¯OXZ¹f ³fZ ·fe Àf¸fûd²f°f dIY¹ffÜ »fûIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f, AfdQ¸f þfd°f dUIYfÀf AüSX ÀIcY»f dVfÃff ¸fÔÂfe IZYQfSX IYV¹f´f, »fûIY Àf·ff ÀffÔÀfQ dQ³fZVf IYV¹f´f, dU²ff¹fIY ÀfÔ°fû¿f ffRY³ff AüSX A³¹f A³fZIY þ³f´fid°fd³fd²f ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àff±f ÀUf¦f°f Àf·ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸ffa U`¿¯fû QZUe IZY d»fE U`IYd»´fIY SXfÀ°ff Jb»ff þ¸¸fcÜ U`¿¯fû QZUe ¸fÔdQSX IZY d»fE Àff°f dIY»fû¸feMXSX »fÔfZ U`IYd»´fIY ¸ff¦fÊ IYû SXdUUfSX IYû ßfðf»fbAûÔ IZY d»fE Jû»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe Aü´f¨ffdSXIY øY´f ÀfZ 19 ¸fBÊ IYû BÀf ¸ff¦fÊ IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ þ¸¸fc IYV¸feSX IZY SXfª¹f´ff»f AüSX ßfe ¸ff°ff U`¿¯fû QZUe ßffB³f fûOXÊ IZY A²¹fÃf E³fE³f UûWXSXf ³fZ Vfd³fUfSX IYû BÀf ¸ff¦fÊ ÀfZ ¹ffÂff IYe AüSX °f`¹ffdSX¹fûÔ AfdQ IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ RYSXUSXe 2011 ¸fZÔ ff¯f¦fÔ¦ff ÀfZ AðÊIbYUfSXe IZY fe¨f U`IYd»´fIY ¸ff¦fÊ d³f¸ffʯf IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU ¸fÔþcSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ EÀfE¸fUeEÀffe IZY Ad°fdSXöY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe AÔVfb»f ¦f¦fÊ ³fZ f°ff¹ff, 80 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe »ff¦f°f ÀfZ Àff°f U¿fÊ ¸fZÔ f³fZ BÀf ¸ff¦fÊ IYû SXdUUfSX IYû Qû´fWXSX ßfðf»fbAûÔ IZY d»fE Jû»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXfÀ°ff Jû»f³fZ IZY ´fWX»fZ WXU³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX ¸ff¦fÊ LWX ¸feMXSX ¨füOÞXf WX`Ü BÀf ¸ff¦fÊ ¸fZÔ AfSXf¸fQf¹fIY PXf»f AüSX dUd·f³³f ÀfbdU²ffEÔ WX`ÔÜ d³f¦fSXf³fe SXÃff ¸fÔÂff»f¹f AüSX Af¸feÊ IZY MXfg´f ARYÀfSX IYSXZÔ¦fZÜ ´fiûþZ¢MX IYf ÀffÀfZ fOÞXf ¸fIYÀfQ ¹fWXe WX` dIY WXd±f¹ffSXûÔ IZY Af¹ff°f ¹ff dUQZVfûÔ ´fSX d³f·fÊSX°ff IYû J°¸f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ ÀfSXIYfSX IZY UdSXâ ARYÀfSX ³fZ f°ff¹ff, ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ 15 WXþfSX IYSXûOÞX IZY WXd±f¹ffSX f³ffE þf³fZ WX`ÔÜ BÀfZ 10 Àff»f ¸fZÔ ´fcSXf IYSX³fZ IYf »fùf SXJf ¦f¹ff WX`Ü ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû BÀf ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ SXfgIZYMXÐÀf AüSX »ffg³¨fSX, E¹fSX dOXRZYÔÀf dÀfÀMX¸f, AfdMXÊ»fSXe fÔQcIZYÔ AüSX »fOÞXfBÊ IZY d»fE þøYSXe ¦ffdOÞX¹ffÔ f³ffBÊ þf³fe WX`ÔÜ ´fdSX¹fûþ³ff IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f IZY ffQ ´fiûOX¢Vf³f MXfSX¦fZMX IYf dSX½¹fc dIY¹ff þfE¦ffÜ 72 Af°¸f Àf¸fd´fÊ°f ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû Qe ¸fIYf³f ÀUeIÈYd°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ³f¢Àf»f dWXÔÀff ´fedOÞX°f ÀfbIY¸ff dþ»fZ IZY ¦ffQeSXfÀf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dUIYfÀf ¹ffÂff IYe dUVff»f þ³fÀf·ff ¸fZÔ 72 Af°¸f Àf¸fd´fÊ°f ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû ´fb³fUfÊÀf ³fed°f IZY °fWX°f ¸fIYf³f ÀUeIÈYd°f ´fÂfûÔ IYf dU°fSX¯f dIY¹ffÜ f°ff QZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe ´fb³fUfÊÀf ³fed°f IZY °fWX°f ÀfbIY¸ff dþ»fZ ¸fZÔ Af°¸f Àf¸fd´fÊ°f ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY d»fE EIY Àfü ¸fIYf³fûÔ IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þfE¦ffÜ B³f¸fZÔ ÀfZ 72 ¸fIYf³f ÀfbIY¸ff ¸fZÔ AüSX 28 ¸fIYf³f QûSX³ff´ff»f ¸fZÔ f³fZÔ¦fZÜ OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ¦ffQeSXfÀf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ 50 °fZ³Qc´fØff ßfd¸fIYûÔ IYû ¨fSX¯f ´ffQbIYf AüSX 50 RYOÞX ¸fÔbdVf¹fûÔ IYû Àff¹fdIY»fûÔ IYf ·fe dU°fSX¯f dIY¹ffÜ OXfg. dÀfÔWX õfSXf dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff IZY d»fE QÀf dIYÀff³fûÔ IYû OXeþ»f ´f¸´f AüSX Àff°f dIYÀff³fûÔ IYû dUôb°f ´f¸´f °f±ff ³f¢Àf»f dWXÔÀff ´fedOÞX°f QÀf ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IYû ´fid°f dUôf±feÊ 12 WXþfSX øY´fE IZY ¸ff³f ÀfZ EIY »ffJ feÀf WXþfSX øY´fE IYe ÀfWXf¹f°ff SXfdVf ·fe Qe ¦f¹feÜ WX`QSXfffQ IYû 8 dUIZYMX ÀfZ WXSXfIYSX ¨fZ³³fBÊ ´»fZAfgRY ¸fZÔ ´fb¯fZ/EªfZÔÀfeÜ dVfJSX ²fU³f (79) AüSX IZY³f dUd»f¹f¸fÀf³f (51) IYe Vf°fIYe¹f ÀffÓfZQfSXe IZY Q¸f ´fSX Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXfffQ ³fZ SXdUUfSX IYû AfBÊX´feE»f 2018 ¸fZÔ JZ»fZ þf SXWXZ 46UZÔ ¸f`¨f ¸fZÔ ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IYû 180 SX³fûÔ IYf »fùf dQ¹ff WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑX dIiYIZYMX EÀfûdÀfEVf³f ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ MXfgÀf WXfSXIYSX ´fWX»fZ f»»fZffþe IYSX³fZ CX°fSXe WX`QSXfffQ ³fZ ¨ffSX dUIZYMX IZY ³fbIYÀff³f ´fSX 179 SX³f f³ffEÜ BÀf ´ffSXe ¸fZÔ ²fU³f ³fZ 49 ¦fZÔQûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE 10 ¨füIYûÔ AüSX °fe³f L¢IYûÔ IZY Àff±f BÀf Àfeþ³f IYf °feÀfSXf A²fÊVf°fIY ´fcSXf dIY¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf, IY~f³f IZY³f dUd»f¹f¸fÀf³f ³fZ 30 dQ³f IYe þÔ¦f ¸fZÔ ·fe IY¸f ³fWXeÔ ´fOXZ¦ff WXd±f¹ffSX A¸f³f ´f±f ³fZ ´fcSZX dIY¹fZ ´fiIYfVf³f IZY ´ffa¨f U¿fÊ Afþ, LXØfeÀf¦fPÞX IYe SXfªf²ff³fe SXf¹f´fbSX ÀfZ ´fiIYfdVf°f dWX³Qe Q`d³fIY A¸f³f ´f±fX IYe CX¸fi 5 U¿fÊ WXbBÊÜ Afþ WXe IZY dQ³f, 14 ¸fBÊX 2013 IYû BÀf AJffSX IYf ´fWX»ff AÔIY ´fiIYfdVf°f WbXAf ±ffÜ SXf¹f´fbSX ªf`Àfe þ¦fWX ÀfZ AJffSX IZY ´fiIYfVf³f IYe IY»´f³ff ¸fZÔ BÀf d´fLOÞXZ AÔ¨f»f ¸fZÔ þf¦føYIY°ff, Äff³f AüSX fQ»ffU IYf ¸ffWXü»f f³ff³fZ IYf þªff ±ffÜ Àff¸ffdþIY ÀfSXûIYfSXûÔ IYe dWX¸ff¹f°f IYSX°fZ WXbE »fûIYd´fi¹f dWX³Qe Q`d³fIY A¸f³f ´f±f LXNXUZÔ U¿fÊ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX ¦f¹ff WX`Ü Afþ ffþfSXUfQ IZY QüSX ¸fZÔ Àf¨¨fe ´fÂfIYfdSX°ff U þ³f ÀfSXûIYfSXûÔ IYû ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ IYe dUVfZ¿f þøYSX°f WX`Ü EIY ¸fþfc°f MXe¸f IZY IYfSX¯f WXe ¹fWX AJffSX d³f°¹f ´fid°f ÀfRY»f°ff IZY ³fE Àfû´ff³f ´fif~ IYSX SXWXf WX`Ü d³fd›°f øY´f ÀfZ Af³fZ Uf»ff AfBÊXÀfeEÀfBÊ fûOÊX IYf ´fSeÃff ´fdSX¯ff¸f Afªf ³fBÊ dQ»»feÜ IYfCXÔdÀf»f RYfgSX BÔdOX¹f³f ÀIcY»f ÀfdMXÊdRYIZYMX E¦þfd¸f³fZVf³f AfBÊÀfeEÀfBÊ 10UeÔ AüSX 12UeÔ IZY dSXþ»MX IYe §fû¿f¯ff Àfû¸fUfSX ¹ff³fe 14 ¸fBÊ IYû IYSXZ¦ffÜ Qû´fWXSX 3 fþZ dSXþ»MX þfSXe dIY¹ff þfE¦ffÜ dþ³f LfÂf-LfÂffAûÔ ³fZ ¹fZ ´fSXeÃffEÔ Qe WX`aÜ BÀf Àfeþ³f IYf Àff°fUfÔ A²fÊVf°fIY »f¦ff¹ffÜ dUd»f¹f¸fÀf³f ³fZ 39 ¦fZÔQûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE ´ffÔ¨f ¨füIZY AüSX Qû L¢IYZ »f¦ffEÜ MXe¸f IZY d»fE Qe´fIY WXbOÐXOXf (21) AüSX VffdIYf A»f- WXÀf³f (8) ³ffffQ SXWXZÜ ¨fZ³³fBÊ IZY d»fE BÀf ´ffSXe ¸fZÔ VffQcÊ»f NXfIbYSX ³fZ Qû dUIZYMX d»fE, UWXeÔ Qe´fIY ¨ffWXSX AüSX OXÐUZ³f fifUû IYû EIY-EIY ÀfRY»f°ff d¸f»feÜ IY»f WX¸ffSXf WX`Ü Àf¨f IYû d»fJ³fZ IZY ÀffWXÀf IYf ´fdSX¯ff¸f WX` dIY ´ffNXIY IYf ´fc¯fÊ dUV½ffÀf BÀf ´fÂf IYû ´fif~ WXû SXWXf WX`Ü ´ffNXIYûÔ IYû dUV½ffÀf WX` dIY ¹fWX ´fÂf Àf¨f IYû ÀffWXÀf´fcUÊIY Àff¸f³fZ »ff°ff SXWXZ¦ffÜ BÀf AJffSX IYe ÀfRY»f°ff IYf EIY SXfþ ¹fWX ·fe WX` dIY ¹fWXfÔ Àf·fe IYû IYf¸f IYSX³fZ IYe AfþfQe WX`Ü ¹fWXfÔ A´f³fZ´f³f IYf ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ´fSX 10 ¦fb³ff Ad²fIY d¸f»fZ¦ff ¸fbAfUþf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfOÞXIY WXfQÀfZ IZY ´fedOÞX°fûÔ IYû dQE þf³fZ Uf»fZ ³¹fc³f°f¸f ¸fbAfUþZ IYe SXfdVf IYû 10 ¦fb³ff fPÞXf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü ¹ff³fe Af §fMX³ff ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE »fû¦fûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ, §ff¹f»fûÔ, À±ff¹fe øY´f ÀfZ dU¢»ffÔ¦f °f±ff ¸ff¸fc»fe ¨fûdMX»f »fû¦fûÔ IYû 10 ¦fb³ff Ad²fIY ¸fbAfUþf d¸f»f ´ffE¦ffÜ 24 Àff»f ffQ ¸fbAfUþf SXfdVf ¸fZÔ UÈdð IYf R`YÀf»ff IYSX°fZ WXbE MÑfÔÀf´ffgMXÊ d¸fd³fÀMÑe ³fZ »fû¦fûÔ IYû ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¸fbAfUþZ IZY d»fE IZYÀf IYû ¸fûMXSX EZd¢ÀfOXZÔMX ¢»fZ¸f dMѹfc³f»f IZY Àff¸f³fZ »fZ þf³fZ IYf dUIY»´f dQ¹ff WX`Ü ³f¹ff d³f¹f¸f þ»Q »ff¦fc WXû þfE¦ffÜ BÀfIZY ¸fb°ffdfIY, §fMX³ff ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE »fû¦fûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû 5 »ffJ ÷Y´f¹fZ dQE þfEÔ¦fZ, °f±ff dU¢»ffÔ¦f°ff IZY d»fE 50,000 ÀfZ 5 »ffJ ÷Y´f¹fZ °f¹f dIYE ¦fE WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ WXSX Àff»f 5 ´fid°fVf°f IYe UÈdð IYf ·fe ´fifU²ff³f WXû¦ffÜ QSXAÀf»f, ¹fWX ´fifU²ff³f ´fedOÞX°fûÔ IYû °UdSX°f SXfWX°f Af¸feÊ ³fZ 15 WXþfSX IYSXûOÞX IZY WXd±f¹ffSXûÔ IZY d³f¸ffʯf IYû ¸fÔþcSXe Qe Af °fIY IYf ÀffÀfZ fOÞXf ´fiûþZ¢MX fe°fZ IYBÊ Àff»fûÔ ¸fZÔ BÀfZ QZVf ¸fZÔ WXd±f¹ffSXûÔ IZY d³f¸ffʯf IYf Af °fIY IYf ÀffÀfZ fOÞXf ´fiûþZ¢MX IYSXfSX dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü ¨fe³f õfSXf A´f³fZ d¸fd»fMÑe J¨fûÊÔ ¸fZÔ fPÞXû°fSXe IYSX³fZ IZY ffQ ·ffSX°f IYe °fSXRY ÀfZ ·fe BÀfIYe þøYSX°f ¸fWXÀfcÀf IYe þf SXWXe ±fe Af¸feÊ ¨feRY þ³fSX»f dfd´f³f SXfU°f ·fe Qbd³f¹ff IYe QcÀfSXe ÀffÀfZ fOÞXe ¹ff³fe ·ffSX°f IYe Af¸feÊ ¸fZÔ WXd±f¹ffSXûÔ AüSX ¦fû»fffføYQ IYe þøYSX°f IYe ff°f IYWX ¨fbIZY WX`ÔÜ Uû ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX J°fSXf ·fe f°ff ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸ffWXü»f ·fe Àf·fe IYû ßfZâ IYf¹fûÊÔ U A´f³fZ CXØfSXQfd¹f°U IZY ´fid°f ´fiZdSX°f IYSX°ff WX`Ü WX¸f ²f³¹fUfQ QZ°fZ WX`Ô, Af·ffSX ´fiIYMX IYSX°fZ WX`Ô, CX³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ AüSX dUÄff´f³fQf°ffAûÔ IZY ´fid°f þû BÀf ¹ffÂff ¸fZÔ WXSX Ãf¯f ÀfWX¹fû¦f AüSX Àff±fÊIY ÀfbÓffU QZ°fZ SXWX°fZ W`ÔXÜ WX¸f ´ffNXIYûÔ Àf¸fZ°f, WXfgIYSXûÔ-EþZÔMXûÔ, dUÄff´f³fQf°ffAûÔ IYû AüSX Àf¸ffþ IZY ´fid°f A´f³fe IÈY°fÄf°ff ½¹föY IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX Àf¸ffþ WX`, SXfª¹f WX`, QZVf WX`, °f·fe WX¸f WX`ÔÜ BÀfd»fE WX¸ffSXe ´fÂfIYfdSX°ff IYf ¸fc»f ²f¸fÊ ·fe BÀfe Àf¸ffþ, SXfª¹f AüSX QZVf IYû fZWX°fSX f³ff³fZ IZY ÀfÔIY»´f ÀfZ þbOÞXf WX`Ü Af´fIYf ·fSX´fcSX ÀfWX¹fû¦f AüSX Àf¸f±fʳf WXe WX¸ffSXe °ffIY°f WX`, Vfb·fIYf¸f³ffEÔÜ Àfa´ffQIY QZ³fZ IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY QZVf ¸fZÔ WXSX Àff»f 1.5 »ffJ »fû¦f ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ ¸ffSXZ þf°fZ WX`Ô þfdIY 5 »ffJ ÀfZ Ad²fIY »fû¦f §ff¹f»f WXû°fZ WX`ÔÜ ¸fbAfUþZ IYe SXfdVf ¸fZÔ ¸fûMXSX ¸ffd»fIY IZY d»fE ±fOXÊ ´ffMXeÊ ´fied¸f¹f¸f ¸fZÔ fPÞXû°fSXe ·fe Vffd¸f»f WX`Ü ¸füþcQf Àf¸f¹f ¸fZÔ ¸fûMXSX UeBIY»Àf EZ¢MX ¸fZÔ ¸fü°f ´fSX 50,000 ÷Y´f¹fZ AüSX À±ff¹fe dU¢»ffÔ¦f°ff IZY d»fE 25 ÷Y´f¹fZ dQE þf°fZ WX`ÔÜ MÑfÔÀf´ffgMXÊ d¸fd³fÀMÑe ³fZ ¸fbAfUþf °f¹f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fûMXSX UfWX³f EZ¢MX IZY VfZOXйfc»f-2 IZY °fWX°f 2011-12 ÀfZ »fZIYSX 2015-16 IZY fe¨f ¸fü°f ´fSX AüÀf°f³f dþ°f³fe SXfdVf ¢»fZ¸f IZY øY´f ¸fZÔ Qe ¦fBÊ , CXÀf ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff ±ffÜ BÀf QüSXf³f dþÀf QüSXf³f 3 »ffJ ÀfZ 4.9 »ffJ ÷Y´f¹fZ ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX IYû dQE ¦fE ±fZÜ EIY Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff, ª¹ffQf°fSX ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸fZ IYû §fMXf³fZ IZY d»fE ¹fWX R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þû A°¹fd²fIY ¸fbAfUþf ¨ffWX°fZ WX`Ô, UZ IYf³fc³fe SXfÀ°ff A´f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô, dþÀf¸fZÔ MXfB¸f »f¦f°ff WX`Ü SXdUÔQi SX`³ff þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ feªfZ´fe IZY ³fE ´fiQZVf A²¹fÃf þ¸¸fc Ü þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ A¢ÀfSX Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IZY dJ»ffRY A´f³fZ f¹ff³fûÔ IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ feþZ´fe IZY dU²ff¹fIY SXdUÔQi SX`³ff IYû Af ¹fWXfÔ ´ffMXeÊ IYf ³f¹ff ´fiQZVf A²¹fÃf d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àff»f 2019 ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff IZY ¨fb³ffU IYû QZJ°fZ WXbE SXdUÔQi SX`³ff IYe ´fiQZVf A²¹fÃf ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY IYû IYfRYe AWX¸f ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü þ¸¸fc-IYV¸feSX IYe C ³füVfZSXf ÀfeMX ÀfZ feþZ´fe IZY dU²ff¹fIY M SXdUÔQi SX`³ff A¢ÀfSX ¸fedOX¹ff IZY fe¨f Y A´f³fZ f¹ff³fûÔ IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ K SXWX°fZ WX`ÔÜ