Views
6 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Vfd³fUfS 19 ¸fBÊ 2018 ª¹fZ¿NX Vfb¢»f ´fÃf ¨f°fb±feÊ , Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 6 AaIY : 06, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY www.amanpath.com BSXfQf Àf¨f IYf ·ffSX°f ¸fZÔ IYSXef 2.68 IYSXûOÞX dQ½¹ffÔ¦f : ±ff½fSX ¨faQ d¨fSXd¸fSXe IYû d¸f»ff °fWXÀfe»f IYf QþfÊ, EIY ªfb»ffBÊ ÀfZ Af ªffE¦ff AdÀ°f°U ¸fZÔ QcÀfSXf SXûªff (SXf¹f´fbSX IZY d»fE) BXµ°ffSX-19 ¸fBÊX-6.38 fªfZ ÀfWXSXe-20 ¸fBÊX- 4.00 fªfZ ¨fbMXIYe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dUIYfÀf ¹ffÂff IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f IYe VfbøYAf°f WXû ¦fBÊ WX`Ü ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ JOÞX¦fÔUf ÀfZ dUIYfÀf SX±f IYe ¹ffÂff VfbøY IYe þû d¨fSXd¸fSXe ¸fZÔ dUVff»f Af¸fÀf·ff IZY ÷Y´f ¸fZ Àf¸ff~ WXû ¦fBÊÜ WXf»ffhdIY JOÞX¦fÔUf ¸fZ þf ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX IYe ÀUf¦f°f Àf·ff VfbøY WXe WXbBÊ, ¸füÀf¸f ³fZ A´f³ff SXÔ¦f fQ»ff AüSX Óf¸ffÓf¸f ffdSXVf VfbøY WXû ¦fBÊÜ JOÞX¦fÔUf ÀfZ d¨fSXd¸fSXe IZY SXûOX Vfû IZY QüSXf³f IYBÊ þ¦fWXûÔ ´fSX ´feBÊMXe ¸fZÔ d·f»ffBÊ IZY Àffd°UIY A½U»f SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX ½¹fUÀffd¹fIY ´fSXeÃff ¸fÔOX»f ³fZ ´feBÊMXe, ´fe´feMXe AüSX ´fe´feE¨fMXe IZY ³f°feþZ §fûd¿f°f IYSX dQE WX`ÔÜ ´feBÊMXe ¸fZÔ d·f»ffBÊ IZY Àffd°UIY fÔLûSX ³fZ MXfg´f dIY¹ff WX`Ü þfdIY ´fe´feE¨fMXe ¸fZÔ ff»fûQ IYe þ¹fßfe ÀffUfÊ AüSX ´fe´feMXe ¸fZÔ d·f»ffBÊ IZY dSXd°fIY IbY¸ffSX ´fWX»fZ ³fÔfSX ´fSX SXWXZÜ f°ff QZÔ dIY ´feBÊMXe ¸fZÔ 18,842 ´fSXeÃff±feÊ Vffd¸f»f WXbE ±fZÜ UWXeÔ ´fe´feE¨fMXe ¸fZÔ 13,979 ÀMXcOXZÔMXÐÀf ³fZ dIYÀ¸f°f Afþ¸ffBÊ ±feÜ BÀfe °fSXWX ´fe´feMXe ¸fZÔ 21,851 LfÂf-LfÂff Vffd¸f»f WXbE ±fZÜ ‘cÀMX³f/EªfZÔÀfeÜ ³fü ffSX ·füd°fIYe IZY ³fûfZ»f ´fbSXÀIYfSX IZY d»fE ³ffd¸f°f WXbE ´fi£¹ff°f ·ffSX°fUÔVfe U`Äffd³fIY BÊÀfe þfgþÊ ÀfbQVfʳf IYf A¸fZdSXIYf IZY MXZ¢ÀffÀf ´fifÔ°f ¸fZÔ AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ 86 U¿feʹf ·füd°fIY dUÄff³fe IYf 13 ¸fBÊ IYû MXZ¢ÀffÀf IZY AfgdÀMX³f VfWXSX ¸fZÔ d³f²f³f WXû ¦f¹ff ±ffÜ AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX IZY QüSXf³f ´f}e ·ff¸f°fe ³fZ ÀfbQVfʳf IYf ´fÀfÔQeQf ·fþ³f ¦ffIYSX CX³WXZÔ ·ffU·fe³fe dUQfBÊ QeÜ BÀf QüSXf³f ´fdSXþ³fûÔ IZY Àff±f CX³fIZY QûÀ°f AüSX MXZ¢ÀffÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY IYBÊ LfÂf ¸füþcQ SXWXZÜ ÀfbQVfʳf IZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ ´f}e IZY A»ffUf Qû fZMXZ E»fZ¢Àf AüSX AVfûIY WX`ÔÜ 1931 ¸fZÔ IZYSX»f ¸fZÔ þ³¸fZ ÀfbQVfʳf d´fL»fZ ¨ff»feÀf U¿fûÊ ÀfZ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ¨fZ»ff¸fZV½fSX IYf VfbIiYUfSX IYû AÔd°f¸f IYf¸fIYfþe dQ³f ±ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IY»fedþ¹f¸f ³fZ CXØfSXfJÔOX IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY E¸f þûÀfZRY IZY ³ff¸f IYe dÀfRYfdSXVf QûWXSXf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dUd·f³³f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVfûÔ IZY ³ff¸f ´fSX kAüSX ¨f¨ffÊl AüSX kdUÀ°fÈ°f øY´f ÀfZ dU¨ffSX IYSX³fZl IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ Vfe¿fÊ AQf»f°f IYe UZfÀffBMX ´fSX IY»fedþ¹f¸f IYe 16 ¸fBÊ IYe f`NXIY IYf ´fiÀ°ffU VfbIiYUfSX IYû A´f»fûOX dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY CX³f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ IZY ³¹ff¹fff²feVfûÔ IYû CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ »ff³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`, dþ³fIYf ´fid°fd³fd²f°U ³fWXeÔ WX`Ü ´fiÀ°ffU ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY (16 ¸fBÊ IYû) IY»fedþ¹f¸f IYe f`NXIY IYf ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ³fþdSX¹ff WX` dIY CX³f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVfûÔ AüSX ³¹ff¹ff²feVfûÔ IZY ³ff¸fûÔ ´fSX AüSX ¨f¨ffÊ °f±ff dUÀ°fÈ°f øY´f ÀfZ dU¨ffSX WXû³ff ¨ffdWXE dþ³fIYf CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ dRY»fWXf»f ´fid°fd³fd²f°U »f¦fZ f`³fSX AüSX IYMX AfCXMX °fZþ WXUfAûÔ IZY dVfIYfSX f³fZÜ ´fSX ¹fWX dQ»f¨fÀ´f ±ff dIY, JOÞX¦fÔUf ¸fZÔ ffdSXVf IZY ffUþcQ ¦fif¸fe¯f Àf·ff À±f»f ÀfZ ³fWXe WXMXZÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ IbYdÀfʹfûÔ IYû WXe Lf°fZ IZY ÷Y´f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f IYSX d»f¹ffÜ ÀfeE¸f OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ·fe ´fcSXe Af°¸fe¹f°ff ÀfZ »fû¦fû IYf À³fZWX ÀUeIYfSXfÜ Af¸fÀf·ff ¸fZ ÀfeE¸f OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ fWXb´fi°fedÃf°f ¸ffh¦f IYû ´fcSXf dIY¹ffÜ Af¸fÀf·ff ¸fZÔ ÀfeE¸f OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ §fû¿f¯ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY d¨fSXd¸fSXe Af °fWXÀfe»f WXû¦fe, Af¦ff¸fe EIY þc³f ÀfZ ¹fWX IYf¹ffÊ»f¹f AdÀ°f°U ¸fZÔ Af þfE¦ffÜ WX¸f dUIYfÀf IYSX SXWXZ WX`Ô Uû PXcÔPX SXWXZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX dÀfaWX ³fZ VfbIiYUfSX IYû dUIYfÀf ¹ffÂff IZY QüSXf³f IYfa¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWbX»f ¦ffa²fe ´fSX °faªf IYÀffÜ dUIYfÀf ¹ffÂff ¸fZÔ IYûSXff dþ»fZ IZY IYSX°f»ff ¦ffÔU IYe þ³fÀf·ff ¸fZÔ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf fJf³f dIY¹ff AüSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY Qû dQUÀfe¹f LØfeÀf¦fPÞX QüSXZ ´fSX IYMXfÃf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Af´f IYfÔ¦fiZÀf IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX³fZ ³fWXeÔ, LØfeÀf¦fPÞX IYf dUIYfÀf QZJ³fZ AfE WXûÜ WX¸f °fû dUIYfÀf IYSX SXWXZ WX`Ô »fZdIY³f Af´f dUIYfÀf PXcÔPX SXWXZ WX`ÔÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû AfOÞXZ WXf±fûÔ »fZ°fZ WXbE ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ³fZ IYWXf dþÀfIYe MXe¸f WXfSX°fe WX`, CXÀf IYû¨f IYû WXMXf dQ¹ff þf°ff WX`Ü Af´f dQ»»fe WXfSXZ, AÀf¸f, ¦fbþSXf°f, IY³ffÊMXIY WXfSXZ, Af´f IYWXeÔ ³fWXeÔ f¨fZÜ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¸fÔ¨f ÀfZ dUIYfÀf IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE OXfg. SX¸f³f ³fZ IYWXf dIY AfþfQe IZY ffQ ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ EIY ÷Y´f¹fZ dIY»fû ¨ffU»f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ 1700 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ fû³fÀf ffÔMXf, ³f¸fIY AüSX Qf»f ffÔMXe ¦fBÊÜ 14 ´fid°fVf°f ¹ffþ QSX ÀfZ IYþÊ Af Vfc³¹f RYeÀfQe dIY¹ff ¦f¹ffÜ °fZÔQc´fØff JSXeQe WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ dIY¹ffÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX ¸fbµ°f ¸fZÔ fÔMXUfEÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY 22 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ feþZ´fe IYe ÀfSXIYfSX f³f SXWXe WX` AüSX QZVf ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYf ÀfRYf¹ff WXû SXWXf WX`Ü 15 Àff»f ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf BÀfd»fE ÀfØff ÀfZ ffWXSX WX`, ¢¹fûadIY Uû dUIYfÀf IZY dUSXû²fe WX`ÔÜ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX dUIYfÀf IYSX SXWXe AüSX IYfÔ¦fiZÀf dUIYfÀf PXcÔPX SXWXe WX`Ü ·ffSX°fUÔVfe U`Äffd³fIY IZY AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX ¸fZÔ ´f}e ³fZ ¦ff¹ff ·fþ³f ³fü ffSX ³fûfZ»f ´fbSXÀIYfSX IZY d»fE ³ffd¸f°f WXbE ±fZ ·füd°fIY dUÄff³fe BÊÀfe þfgþÊ ÀfbQVfʳf fSXÀf°ff SXWXf ´ff³fe ´fSX OXfg SX¸f³f IZY d»fE JOÞXZ SXWXZ ¦fif¸fe¯f Af SXWXf WX` ¨fIiYUf°fe °fcRYf³f kÀff¦fSXl ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¨fIiYUf°fe °fcRYf³f kÀff¦fSXl IYû »fZIYSX ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ °fd¸f»f³ffOXb, IZYSX»f, IY³ffÊMXIY, ¦fûUf, ¸fWXfSXf¿MÑX AüSX »fÃfõe´f IYû A»fMXÊ þfSXe dIY¹ff WX`Ü A·fe ¹fWX ¨fIiYUf°fe °fcRYf³f ¹f¸f³f IZY AQ³f VfWXSX ÀfZ 390 dIY»fû¸feMXSX QdÃf¯f-´fcUÊ ¸fZÔ AüSX ÀfûIYûÂff õe´f Àf¸fcWX ÀfZ 560 dIY»fû¸feMXSX ´fd›¸fe-CXØfSX ´fd›¸f ¸fZÔ AQ³f IYe JfOÞXe IZY DY´fSX IZYÔdQi°f WX`Ü ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ IYWXf WX` dIY ¹fWX ¨fIiYUf°fe °fcRYf³f IZY A¦f»fZ 12 §fÔMXûÔ ¸fZÔ ±fûOÞXf ¸fþfc°f WXûIYSX ´fd›¸fe-QdÃf¯f ´fd›¸f IYe AûSX fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü dU·ff¦f ³fZ ¸fLbAfSXûÔ IYû A¦f»fZ 48 §fÔMXûÔ IZY QüSXf³f AQ³f IYe JfOÞXe AüSX ´fd›¸fe ¸f²¹f AüSX QdÃf¯f-´fd›¸fe ASXf Àff¦fSX IZY AfÀf´ffÀf IZY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ³f þf³fZ IYe Àf»ffWX Qe WX`Ü MXZ¢ÀffÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ ´fiûRZYÀfSX ±fZÜ ´ffÔ¨f QVfIY IZY »fÔfZIYdSX¹fSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¢½ffÔMX¸f Afg´fdMX¢Àf, ¢½ffÔMX¸f þe³fû BRZY¢MX AüSX ¢½ffÔMX¸f IÔY´¹fcMXZVf³f ÀfZ þbOÞXZ IYBÊ dÀfðfÔ°f ´fid°f´ffdQ°f dIYEÜ ÀfbQVfʳf AüSX CX³fIZY LfÂf UeIZY QZVf´ffÔOXZ ³fZ ´fiIYfVf ÀfZ ·fe Ad²fIY °fZþe ÀfZ ¨f»f³fZ Uf»fZ IY¯f MX`IY¹ffg³Àf IYe ¸füþcQ¦fe IYf QfUf dIY¹ff ±ff þû AfBÔÀMXe³f IZY Àff´fZÃf°ff IZY dÀfðfÔ°f IYû ¨fb³fü°fe QZ°ff WX`Ü ÀfbQVfʳf IYSXef Qû QVfIY °fIY BÔdOX¹f³f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ÀffBÔÀfZþ ¸fZÔ Àfed³f¹fSX ´fiûRZYÀfSX AüSX 1984 ÀfZ 1991 °fIY ¨fZ³³fBÊ IZY BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ¸f`±fZ¸f`dMXIY»f ÀffBÔÀfZþ IZY d³fQZVfIY ·fe SXWXZÜ Vfû²f AüSX dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f ¹fû¦fQf³f IZY d»fE ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ 2007 ¸fZÔ CX³WXZÔ ´fó dU·fc¿f¯f ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ±ffÜ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ³fZ SXfWbX»f ¦ffa²fe ´fSX IYÀff °faªf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ QZVf IYe ³fUSX} IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY E³fE¸fOXeÀfe IZY ³ff¸f IYed°fʸff³fûÔ IYf EIY AüSX dÀf°ffSXf þbOÞX ¦f¹ffÜ IYfgSX´fûSXZMX þ¦f°f IYf ´fid°fdâ°f EÀf&´fe ¦»fûf»f ´»f`MXÐÀf AUfOXÊ BÀf ffSX E³fE¸fOXeÀfe IYû d¸f»ff WX`Ü E³fE¸fOXeÀfe IZY ÀfeE¸fOXe E³f f`þZÔQi IbY¸ffSX ³fZ ¦fb÷YUfSX IYe SXf°f »fÔQ³f ¸fZÔ EIY ·f½¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ BÀf AUfOXÊ IYû WXfdÀf»f dIY¹ffÜ WXSX Àff»f Af´ff°fIYf»f IYe ¹ffQ dQ»ffBÊX SXfWXb»f ´fSX d³fVff³f Àff²f°fZ WXbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY QZVf IYû Af´ff°fIYf»f IYe IYûNXSXe ¸fZÔ OXf»f³fZ Uf»fZ ´fiþf°fÔÂf IYe WX°¹ff IYSX³fZ Uf»fZ 3000 d³fQûÊ¿f dÀfJûÔ IZY Jc³f ÀfZ WXf±f SXÔ¦fZ WXû UZ ´fiþf°fÔÂf IYe WX°¹ff IYe QbWXfBÊ QZ SXWXZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZY ¸fbÔWX ÀfZ ¹fZ ff°f A¨Le ³fWXeÔ »f¦f°feÜ SXfª¹f´ff»f ³fZ ÀfÔU`²ffd³fIY ´fidIiY¹ff IZY °fWX°f IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ÀffÀfZ fOÞXe ´ffMXeÊ IYû fb»ff¹ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYû BÔ°fþfSX IYSX³ff ±ff, µ»fûSX ¸fZÔ dþÀfIYf fWXb¸f°f WXû¦ff Àffdf°f WXû þfE¦ffÜ ¹fZQbSX´´ff IYû Afªf 4 fªfZ °fIY dQJf³ff WXû¦ff fWXb¸f°f ³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ IY³ffÊMXIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû ³f¹ff ¸fûOÞX Af ¦f¹ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ A´f³ff R`YÀf»ff Àfb³ff°fZ WXbE ¹fZQbSX´´ff IYû Vfd³fUfSX Vff¸f 4 fþZ °fIY fWXb¸f°f Àffdf°f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY Vfe¿fÊ IYûMXÊ CXÀf ¹ffd¨fIYf ´fSX QûffSXf Àfb³fUfBÊ IYe WX` dþÀf¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf AüSX þZOXe-EÀf ³fZ SXfª¹f´ff»f Uþb·ffBÊ Uf»ff õfSXf ¹fZQbSX´´ff IYû ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IYf ³¹fû°ff dQE þf³fZ IYû ¨fb³fü°fe dQE ±fZÜ BÀf A¦f»f-A»f¦f I`YMXZ¦fSXe IZY d»fE dQ¹ff þf³fZ Uf»ff ¹fZ AUfOXÊ E³fE¸fOXeÀfe IYû ÀfeEÀfAfSX IZY fZWX°fSXe³f BÀ°fZ¸ff»f AüSX »fûIY CX´f¹fû¦fe f³ff³fZ IZY ³fþdSX¹fZ IYe UþWX ÀfZ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü AUfOXÊ »fZ³fZ ´fidVfÃf¯f ´fSX Àff²ff d³fVff³ff E³fE¸fOXeÀfe IYû d¸f»ff EÀf&´fe ¦»fûf»f AUfOXÊ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX IYe þ³f°ff IYû SXfWXb»f ´fidVfÃf¯f QZ³fZ AfE WX`a AüSX Af²ff ÀMXZdOX¹f¸f Jf»fe ±ffÜ þû A´f³fZ ¦fPÞX CXØfSX ´fiQZVf IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f QZ°fZ WXbE WXfSX ¨fbIZY WX`Ô, dþÀfIYe dQ»»fe ¸fZÔ EIY ÀfeMX ³fWXeÔ f¨feÜ SXfWXb»f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ 23 SXfª¹f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX ¨f»fe ¦fBÊÜ dþÀfIZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ÀffÀfZ IY¸f »fûIY Àf·ff ÀffÔÀfQ WX`, EZÀff ½¹fdöY ´fidVfÃf¯f QZ SXWXf WX`Ü dU¿f¹f ¸fZÔ þdÀMXÀf ÀfeIYSXe ³fZ feþZ´fe IZY UIYe»f ¸fbIbY»f SXûWX°f¦fe ÀfZ IYWXf dIY ¹fZ fWXb°f À´fá WX` dIY þf °fIY Af´f BÀf IYûMXÊ IYû ÀfÔ°fbá ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`Ô, °ff °fIY Af´f d³f¹fbdöY ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ IYûMXÊ IYe ¹fWX dMX´´f¯fe EÔ¦»fû BÔdOX¹f³f ³ffgd¸f³fZVf³f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ±fe, dþÀf ffSXZ ¸fZÔ ¹fZQbSX´´ff ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû R`YÀf»ff d»f¹ff ±ffÜ BÀfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ IYSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ R`YÀf»ff Àfb³ff°fZ WXbE IYWXf dIY Vfd³fUfSX Vff¸f 4 fþZ °fIY ¹fZQbSX´´ff ÀfQ³f ¸fZÔ fWXb¸f°f ´fSXeÃf¯f IYSXZÜ ff»f ÀfÔ´fiZÃf¯f ¦fÈWX ÀfZ RYSXfSX ¨ffSX dIYVfûSX ´fIYOÞZX ¦fE SXf¹f´fbSXÜ þVf´fbSX³f¦fSX ¸fZÔ ¹fü³f A´fSXf²f þ`ÀfZ ¦fÔ·feSX ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ AfSXûd´f°f ³fü dIYVfûSX ff»f ÀfÔ´fiZÃf¯f ¦fÈWX ÀfZ RYSXfSX WXû ¦fEÜ 16 U 17 ¸fBÊ IZY QüSXf³f RYSXfSX WXû³fZ IYe §fMX³ff IYû ÀfÔ´fiZÃf¯f ¦fÈWX ´fiVffÀf³f dL´ff°ff SXWXfÜ VfbIiYUfSX IYû ´fbd»fÀf ³fZ B³f¸fZÔ ÀfZ EIY ff»f A´f¨ffSXe IYû ´fIYOX d»f¹ff WX`Ü þfdIY °fe³f dIYVfûSXûÔ IYû CX³fIZY ´fdSXþ³f JbQ »fZIYSX ´fbd»fÀf ±ff³fZ ´fWXbÔ¨fZÜ ff»f ÀfÔ´fiZÃf¯f ¦fÈWX IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY ¸fb°ffdfIY dIYVfûSXûÔ ³fZ ¸fb£¹f ¦fZMX IYf °ff»ff °fûOÞXIYSX IÔYMXe»fZ °ffSXûÔ IYû ´ffSX dIY¹ff AüSX ·ff¦f d³fIY»fZÜ BÀfIYe þf³fIYfSXe °ff WXû ´ffBÊ þf VfbIiYUfSX IYû °fe³f dIYVfûSXûÔ IYû »fZIYSX CX³fIZY ´fdSXþ³f ´fbd»fÀf ±ff³fZ ´fWXbÔ¨fZÜ BÀfIZY ffQ ´fbd»fÀf ·fe WXSXIY°f ¸fZÔ AfBÊ AüSX EIY dIYVfûSX IYû ´fIYOÞX d»f¹ffÜ WXfQÀfZ ¸fZÔ 11 ßfðf»fbAûÔ IYe ¸fü°f SXfWbX»f ³fZ IYe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ¸fZÔ ªff³f RcaYIY³fZ IYe IYûdVfVf WXZ»feIYf´MXSX ÀfZ CX°fSX³fZ Uf»fûÔ IYû dMXIYMX ³fWXeÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe LXØfeÀf¦fPÞX ´fiUfÀf IZY QcÀfSZX dQ³f IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYf CX°ÀffWX fPÞXf¹ffÜ Qb¦fÊ ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WXZ»feIYfg´MXSX ÀfZ CX°fSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ dMXIYMX ³fWXeÔ Qe þfE¦feÜ dMXIYMX IYf R`YÀf»ff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ´fcLIYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ Qb¦fÊ ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ¸fZÔ þf³f RcYÔIY³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ´fSX °fû d³fVff³ff Àff²ff Àff±f WXe ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IZY ¸f³fûf»f IYû fPÞXf³fZ IYe ·fSXÀfIY IYûdVfVf IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ IYf dU¨ffSX QZVf ¸fZÔ R`Y»ff³ff WX` AüSX CX³fIZY ´ffMXeÊ IYf IYf¹fÊIY°ffÊ ÀffÀfZ ª¹ffQf þøYSXe WX`Ü ¸fZSXf IYf¸f Af´fIYe SXÃff IYSX³fZ IYf AüSX ³¹ff¹f dQ»ff³fZ IYf WX`Ü IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IZY A´f¸ff³f ´fSX fOÞXZ ³fZ°ffAûÔ ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ °fIY IYe ff°f IYWXeÜ ³fWXeÔ WX`Ü BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY BÀf ³fþdSX¹fZ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE f`NXIY À±fd¦f°f IYe þf°fe WX` AüSX BÀfZ þ»Q ÀfZ þ»Q dRYSX ÀfZ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ ³fZ 16 ¸fBÊ IYû IYWXf ±ff dIY ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf Qe´fIY d¸fßff AüSX ¨ffSX UdSXâ°f¸f ³¹ff¹ff²feVfûÔ þZ ¨fZ»ff¸fZV½fSX, SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ, E¸f fe »fûIcYSX AüSX IbYdSX¹f³f þûÀfZRY IZY IY»fedþ¹f¸f ³fZ EIY §fÔMXZ ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f °fIY dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ffÜ ´ffÔ¨f dQ³f ¸fZÔ ¹fWX QcÀfSXe f`NXIY ·fû´ff»fÜ IZYÔQie¹f Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f EUÔ Ad²fIYfdSX°ff ¸fÔÂfe ±ffUSX ¨fÔQ ¦fWX»fû°f IZY A³fbÀffSX U°fʸff³f ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ IYSXef 2.68 IYSXûOÞX dQ½¹ffÔ¦f WX`Ô, þûdIY IbY»f AfffQe IYf IYSXef Qû ´fid°fVf°f WX`Ü ·fû´ff»f ¸fZÔ ¸fedOX¹ff IZY EIY ÀfUf»f IYf þUff QZ°fZ WXbE ¦fWX»fû°f ³fZ f°ff¹ff dIY QZVf ¸fZÔ IYSXef 2.68 IYSXûOÞX dQ½¹ffÔ¦f WX`Ô, dþ³f¸fZÔ ÀfZ IYSXef ´ffÔ¨f ´fid°fVf°f »fû¦f ¸ff³fdÀfIY AÀUÀ±f°ff, A»´ffbdð AüSX OXfCX³fdÀfÔOÑû¸f ÀfZ ´fedOÞX°f WX`ÔÜ Qb¦fÊ ÀfZ SXf¹f´fbSX °fIY dIY¹ff ¸fZ¦fû SXûOX Vfû IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ Qb¦fÊ ÀfZ ¸fZ¦ff SXûOX Vfû dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f þ¦fWXþ¦fWX CX³fIYf ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfWXb»f IYBÊ ¸füIYûÔ ´fSX ´fiûMXûIYf»f °fûOÞXIYSX IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ d¸f»f³fZ fÀf ÀfZ ³fe¨fZ ·fe CX°fSXZÜ Qb¦fÊ ÀfZ d·f»ffBÊ IZY fe¨f CX³fIZY SXûOX Vfû IZY ÀUf¦f°f IZY d»fE IYf¹fÊIY°ffÊ WXf±fe AüSX DYÔMX »fZIYSX ·fe ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ SXûOX Vfû IZY QüSXf³f ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe AüSX ÀfSXQfSX ´fMXZ»f IYe ´fid°f¸ffAûÔ ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf ·fe dIY¹ffÜ Aû´f³f fÀf ¸fZÔ SXfWXb»f IZY Àff±f ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ·fc´fZVf f§fZ»f ·fe ÀfUfSX ±fZÜ Qb¦fÊ IZY ¦ffÔ²fe ¨füIY, ÀfSXQfSX ´fMXZ»f, Àfb´fZ»ff ¨füIY, ´ffUSX WXfCXÀf AÔfZOXIYSX ¨füIY, dÀfSXÀff ¨füIY AüSX IbY¸WXfSXe ¨füIY ¸fZÔ CX³fIYf Àf¸¸ff³f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ¹fWX SXûOX Vfû ¨fÔQ³feOXeWX, MXfMXefÔ²f, ¸fûWXffffþfSX, Af¸ff³ffIYf, þeBÊSXûOX, SXfþIbY¸ffSX IYfg»fZþ WXû°fZ WXbE dUUZIYf³fÔQ Afßf¸f d°fSXfWXZ ÀfZ »ffJZ³f¦fSX, ´fbSXf³fe fÀ°fe, fcPÞXf´ffSXf ¨füIY, dfþ»fe AfgdRYÀf ¨füIY, ¸fdWX»ff ±ff³ff ¨füIY, VffÀÂfe ¨füIY, þeBÊ SXûOX, ¸fSXe³f OÑfBU, °fZ»feffÔ²ff WXû°fZ WXbE ¸ff³ff ¸ff³ff dÀ±f°f E¹fSX´fûMXÊ ´fWbaX¨ffÜ SXZ¯fb þû¦fe IYû ³fWXeÔ WXMXf³ff ¸ff³fUe¹f°ff IYfÔ¦fiZÀf IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe Aþe°f þû¦fe ´fSX d³fVff³ff Àff²ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYû ¸füIYf´fSXÀ°f ³fZ°ff ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ SXZ¯fb þû¦fe IYû ³fWXeÔ WXMXf³ff WX¸ffSXe ¸ff³fUe¹f°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀffRY dIY¹ff dIY þû¦fe JbQ ´ffMXeÊ LûOÞX IYSX ¦fE WX`ÔÜ »fOÞXfBÊ IZY Àf¸f¹f ´ffMXeÊ LûOÞX³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE IYûBÊ þ¦fWX ³fWXeÔ WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ df»ffÀf´fbSX ¸fZÔ EdOXMXÀfÊ ¸feMX ¸fZÔ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ WX¸ffSXe MXe¸f ÀfÃf¸f WX` AüSX ¹fWXe MXe¸f ¨fb³ffU þe°fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfeE¸f ´fQ IYe QfUZQfSXe IYSX SXWXZ ³fZ°ffAûÔ IYû ÀffRY dIY¹ff dIY ¹fWXfÔ ÀfeE¸f ´fiûþZ¢MX IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü BÔOXû³fZdVf¹ff IZY ´fWX»fZ QüSXZ ´fSX þfEÔ¦fZ ¸fûQe ³fBÊ ³füÀfZ³ff ¸ff¸f»fûÔ IZY dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, ·ffSX°f AüSX BÔOXû³fZdVf¹ff ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe Àff±f ¸fZÔ ³füÀfZ³ff IZY BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ A·¹ffÀf 2017 ¸fZÔ IZY ffQ E³f f`þZÔQi ³fZ MXÐUeMX IYSX A´f³fZ ´fWX»fZ QüSXZ ´fSX VfbøY dIY¹ff WX` AüSX IYWXf WX` dIY BÀf AUfOXÊ IZY d»fE ´fcSXe þf³fZ Uf»fZ WX`Ü BÀfÀfZ Af WX¸f A¦f»fZ Qbd³f¹ff IZY A»f¦f-A»f¦f IYfgSX´fûSXZMX ´fWX»fZ WXe þIYf°ffÊ IYe °fSXRY ÀfZ ³fBÊ ¸fbIYf¸f ´fSX þf SXWXZ WX`ÔÜ Àf¸fbQie °fMXûÔ ´fSX ÀfZ¢MXSX ÀfZ þbOÞXe BÔOXdÀMѹfûÔ ÀfZ BÔMÑe dQ»»fe IZY d»fE ÀfWX¹fû¦fe IYQ¸f ÀfWX¹fû¦f fPÞXf³fZ IYe dQVff ¸fZÔ WX¸f ¸fÔ¦ff¹fe ¦f¹fe ±fe, dþ³f¸fZÔ A»f¦f- QZWXSXfQc³fÜ CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ ¨fÔ´ffU°f CXNXfE þf SXWXZ WX`ÔÜ BÔOXû³fZdVf¹ff IYe IYQ¸f CXNXf SXWXZ WX`ÔÜ ÀfffÔ¦f Àf¸fbQie °fMX A»f¦f ÀMXZþ ´fSX þcSXe ¸fZÔfSX IYe dþ»fZ IZY df¨fBÊ ÃfZÂf ¸fZÔ ´fc¯ffÊd¦fSXe °fSXRY ÀfZ ·ffSX°fe¹f þWXfþûÔ IYû ¦fWXSXZ þf ·ffSX°f IZY ÀfWX¹fû¦f IZY Àff±f ÀIiYcMX³fe IZY ffQ 12 IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ¸fÔdQSX QVfʳf IZY d»fE þf SXWXZ 11 Àf¸fbQi °fMX Uf»fZ A´f³fZ ÃfZÂf ÀfffÔ¦f ¸fZÔ dUIYdÀf°f WXû¦ff °fû ¹fWX Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY VffMXÊd»fÀMX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ßfðf»fbAûÔ IYe EIY ·fe¿f¯f WXfQÀfZ ´fiUZVf IYe A³fb¸fd°f QZ³fZ IZY ÀfÔIZY°f QZ d»fE EIY AüSX fOÞXf IYQ¸f Àffdf°f ÀfeEÀfAfSX RÔYOX ¸fZÔ A´f³fe ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´f`Q»f þf SXWXZ dQE WX`ÔÜ BÔOXû³fZdVf³ff IZY ³füÀfZ³ff WXû¦ffÜ ÀfffÔ¦f ´fûMXÊ IYe ¦fWXSXfBÊ 40 CX»»fZJ³fe¹f Àff¸ffdþIY dþ¸¸fZQfSXe ßfðf»fbAûÔ ´fSX ´feLZ ÀfZ °fZþ ¦fd°f ÀfZ ¸ff¸f»fûÔ IZY ¸fÔÂfe »fbWXb¨f ´fÔOXþ`°ff³f ³fZ ¸feMXSX °fIY WX` AüSX ¹fWX ³füÀfZ³ff IZY d³f·ff³fZ IYe UþWX ÀfZ dU³fSX Af SXWXZ OXÔ´fSX IZY ¨fPÞX þf³fZ ÀfZ 11 ¸fedOX¹ff ÀfZ ff°f IYSX°fZ WXbE ¹fWX IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY d»fWXfþ ÀfZ fWXb°f E³fE¸fOXeÀfe SXWXfÜ ßfðf»fbAûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦f¹feÜ þf³fIYfSXe QeÜ þûIYû ÀfSXIYfSX ¸fZÔ CX´f¹fû¦fe WX`Ü þþûÔ IYe d³f¹fbdöY ´fSX AüSX dU¨ffSX IYe þøYSX°f ±feÜ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ¨fZ»ff¸fZV½fSX IYf VfbIiYUfSX IYû AÔd°f¸f IYf¸fIYfþe dQ³f ±ff ¢¹fûÔdIY UWX 22 þc³f IYû ÀfZUfd³fUÈØf WXû SXWXZ WX`Ô AüSX Vfe¿fÊ AQf»f°f IYe ¦fd¸fʹfûÔ IYe Lbd˜¹ffÔ IY»f ÀfZ VfbøY WXû SXWXe WX`ÔÜ ¦¹ffSXWX ¸fBÊ IYe d´fL»fe f`NXIY ¸fZÔ IYf»fZdþ¹f¸f ³fZ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ þûÀfZRY IYû Vfe¿fÊ AQf»f°f IZY ³¹ff¹ff²feVf IZY øY´f ¸fZÔ ´fQû³³f°f C IYSX³fZ IYe A´f³fe dÀfRYfdSXVf QûWXSXf³fZ M ´fSX Àf`ðfÔd°fIY øY´f ÀfZ ÀfWX¸fd°f þ°ffBÊ Y ±feÜ K