24.05.2018 Views

SG01

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

0 1<br />

0 1<br />

1/2004 Svět Grálu<br />

Svět Grálu<br />

9 771614 513002<br />

říjen – prosinec 2004 · číslo 1<br />

strana 10<br />

Jak to, že žijeme po smrti?<br />

Objev aury<br />

strana 15<br />

Řeč ledových krystalů<br />

strana 31<br />

Ježíš Kristus: „Já však vám pravím...“<br />

„Život je jen náhoda...“ ?<br />

Neviditelná síť osudu<br />

9 771614 512005<br />

1/2004 Svet Grálu<br />

strana 34<br />

Hledání dětí z minulosti<br />

příběh Jenny Cockell<br />

Svet Grálu<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

október – december 2004 · číslo 1<br />

Ako to, že žijeme po smrti?<br />

strana 38<br />

cena 78 Kč<br />

strana 10<br />

Objav aury<br />

strana 15<br />

Reč ľadových kryštálov<br />

strana 31<br />

Ježiš z Nazareta:<br />

„Ja vám však hovorím...“<br />

strana 34<br />

Stretnutie s deťmi z minulosti<br />

príbeh Jenny Cockellovej<br />

strana 38<br />

cena 87 Sk<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

„Život je len náhoda...“ ?<br />

Neviditeľná sieť osudu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svet Grálu<br />

Časopis<br />

pre tých, ktorí hľadajú<br />

v náhodách súvislosti,<br />

v súvislostiach zmysel<br />

a v zmysle múdrosť.<br />

Časopis Svet Grálu,<br />

ktorý vychádza súčasne aj<br />

v češtine, nadväzuje na nemecký<br />

Gr alsWelt a francúzsky<br />

Monde du Graal, ktoré<br />

si vo svojich krajinách získali už<br />

tisíce stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete v prílohe<br />

alebo na internete:<br />

www.svetgralu.sk<br />

V ďaľšom čísle časopisu:<br />

titulná téma: Tri dimenzie lásky •<br />

Sú rozvody nezmyselné? •<br />

Kráľovná zo Sáby •<br />

Najväčší dar Vianoc •<br />

Päť stĺpov Ježišovho učenia •<br />

Živá voda Viktora Schaubergera •<br />

vychádza už 1. decembra 2004<br />

január – marec 2005 · číslo 2<br />

2/2005 Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

január – marec 2005 · číslo 2<br />

Sú rozvody nezmyselné?<br />

strana 10<br />

Kráľovná zo Sáby<br />

strana 15<br />

Najväčší dar Vianoc<br />

strana 31<br />

Päť sĺpov Ježišovho učenia<br />

strana 34<br />

Živá voda Viktora Schaubergera<br />

strana 38<br />

cena 87 Sk<br />

Tri dimenzie lásky<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


Svet Grálu · 1/2004<br />

ŽIVOT<br />

Slabosť zvyku 5<br />

CIVILIZÁCIA<br />

Nenávisť k symbolom 8<br />

KNIŽNÁ UKÁŽKA<br />

R. Steinpach: Ako to, že žijeme po smrti? 10<br />

UMENIE<br />

Albrecht Dürer: Melanchólia 12<br />

VÝSKUM<br />

Objav aury<br />

Obklopuje naše telá<br />

neviditeľný energetický<br />

obal? Je možné vyžiarovanie<br />

živých bytostí merať? 15<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Zákony stvorenia a zákony ľudí 20<br />

TÉMA<br />

Neviditeľná sieť osudu<br />

Je všetko určené<br />

dopredu? Alebo máme<br />

svoj osud vo vlastných<br />

rukách? 24<br />

POVIEDKA<br />

O službe Bohu 29<br />

FOTOGRAFIE<br />

Reč ľadových kryštálov<br />

Japonský vedec dr. M. Emoto<br />

ukazuje, ako naše city<br />

a myšlenky ovplyvňujú<br />

fyzickú ralitu. 31<br />

OSOBNOSŤ<br />

Ježiš Kristus: „Ja vám však hovorím…“ 34<br />

REINKARNÁCIA<br />

Stretnutie s deťmi z minulosti… 38<br />

NÁZORY<br />

Osud a viera 41<br />

ZÁVEROM...<br />

Túžba po Svetle 42<br />

Milí čitatelia,<br />

na slovenský trh prichádza prvé číslo<br />

slovenského vydania medzinárodného<br />

časopisu Svet Grálu (vychádza od r. 1996<br />

v nemčine, v súčasnosti aj vo francúzštine<br />

a v českej mutácii takmer identickej<br />

so slovenskou). Jeho zameranie je v periodickej<br />

tlači neobvyklé. Ako už hovorí<br />

podtitul, prináša najmä témy odkrývajúce<br />

duchovné súvislosti života. Čo je to duch?<br />

Tento pojem sa väčšinou spája s náboženstvom<br />

alebo s kultúrou, niekedy s liečiteľstvom,<br />

astrológiou, výkladom snov. Ako<br />

pomoci k duchovnému pokroku sa na verejnosť<br />

ponúkajú rôzne techniky telesných<br />

a mentálnych cvičení, ktoré majú priniesť<br />

vnútornú harmóniu, či rozšírenie vedomia.<br />

Duchovná tematika „je v kurze“. Niet<br />

sa čo diviť. Sme obklopení nie vždy prívetivým<br />

okolím, stiesnení mnohými dejmi<br />

tohto viditeľného sveta, preto túžime<br />

povzniesť sa nad to všetko, aspoň v myšlienkach.<br />

Hľadáme, povedané slovami<br />

Krista, „pokoj, ktorý nie je z tohto sveta“.<br />

Vráťme sa však k otázke: Čo je to duch?<br />

V našom chápaní je to to, čo sa prejavuje<br />

denne a každú hodinu osobnými vlastnosťami,<br />

povahou človeka. Je všetkým<br />

tým, čo presahuje čisto rozumové, analytické<br />

myslenie. Má schopnosť bleskovo<br />

zvažovať problémy a situácie vnútorným<br />

cítením, čo sa bežne označuje ako intuícia.<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


EDITORIÁL<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

Aj rozpor medzi nutnosťou podriadiť sa hmotnej realite a túžbou po ťažko<br />

definovateľnej osobnej slobode je prejavom ducha. Najmä v mladosti vystupuje<br />

do popredia s vedomou či nevedomou kritikou všetkého, čo sa rozchádza<br />

s ideálmi. Vtedy sa ešte nezdajú nedosiahnuteľnými pojmy ako spravodlivosť,<br />

dobro alebo večnosť. Čo to všetko má však spoločné s dnešným svetom a jeho<br />

problémami? Myslím si, že žiaden človek nemôže v živote nájsť trvalé uspokojenie,<br />

ak jeho vnútro nie je v harmónii, ak nehľadá niečo viac než materiálne<br />

výhody. Taký život môže síce priniesť krátkodobý úspech, skôr či neskôr však<br />

prináša stratu niečoho podstatnejšieho. Nevyváženosť v akomkoľvek smere<br />

prináša zmätok a to sa potom musí odraziť aj vo vzťahoch medzi ľuďmi, v rodine<br />

a nakoniec úplne všade.<br />

Kde potom načerpať silu k tomu, aby sa ideály celkom neutopili v mene<br />

niečoho „reálneho“? Jedine vo vlastnej duši, kde má prístup len každý sám.<br />

Hodiny stíšenia potom pozvoľna prinášajú obnovené prežívanie sveta, kde<br />

vládne duch. Niekomu k tomu môže pomôcť meditácia, niekomu modlitba,<br />

inému vnímanie prírody alebo umeleckého diela. Je dobré, keď pritom človek<br />

dospeje od viery k presvedčeniu a naučí sa za všetkými udalosťami vidieť<br />

pôsobenie ducha.<br />

V mnohých stredovekých legendách sa objavuje ako cieľ tohto večného hľadania<br />

pojem Grál. Bol zobrazovaný ako drahokam vyžarujúci tajomnú silu,<br />

vo Wagnerovom Parsifalovi je posvätnou nádobou, do ktorej prúdi sila Stvoriteľa.<br />

Grál je zdrojom inšpirácie pre všetkých pútnikov na Ceste. Preto Svet<br />

Grálu ako názov pre časopis, ktorý má prinášať duchovné povzbudenie.<br />

Našou ambíciou je prinášať v neobvyklom rozsahu poznatky z oblastí, ktoré<br />

posúvajú hranice ľudského bytia ďaleko za bežne uznávanú skutočnosť.<br />

Predkladané články okrem iného čitateľom približujú prekvapujúce závery<br />

medzinárodne akceptovaného vedeckého výskumu: Dozviete sa, ako dokážu<br />

vedci na základe vyžarovania biofotónov „merať auru“ živých organizmov. Na<br />

fotografiách ľadových kryštálov uvidíte, ako dokáže obyčajná voda „zachytiť“<br />

a zobraziť ľudské myšlienky. Možno Vás zaujíma, čo prežívajú ľudia v štádiu<br />

klinickej smrti, alebo, či existuje medzi zvieratami telepatia. Z netradičného<br />

uhla pohľadu Vám priblížime témy partnerských a rodinných vzťahov: Čo<br />

sú to tri dimenzie lásky? Sú rozvody nezmyselné? Ako pomôcť deťom, aby si<br />

vytvárali o živote zdravý úsudok? Nakoľko ovplyvňuje zdravie disharmónia<br />

v rodine? Aké sú zásady správnej komunikácie medzi ľuďmi? A dotkneme sa<br />

aj oblasti, ktorá je často považovaná za výlučnú doménu teológov a filozofov:<br />

Akú úlohu hrá v ľudskom bytí osud a čo je to slobodná vôľa? Ak existuje vyššia<br />

spravodlivosť, prečo trpí tak mnoho nevinných ľudí? Má v duchovných<br />

otázkach svoje miesto prísna logika?<br />

To je len niekoľko z tém, s ktorými sa v našom časopise budete môcť stretávať.<br />

Zo začiatku budeme využívať v hojnej miere výsledky dlhoročnej práce<br />

našich zahraničných kolegov. Postupne budeme uverejňovať stále viac autorských<br />

článkov a dáme priestor osobnostiam z nášho prostredia, ktoré majú<br />

k predkladanému obsahu viac než len teoretický vzťah. Neponúkame návody<br />

na život, ale celkom iste podnety na zamyslenie. Sami budete môcť posúdiť,<br />

nakoľko je nami prezentovaný pohľad na svet objavný a či môže byť pozitívnou<br />

súčasťou Vášho života.<br />

Roman Levický, 4. 8. 2004<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote.<br />

číslo 1/2004, vyšlo 1. 10. 2004.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický (šéfredaktor), Košice<br />

Rastislav Podivinský, Trenčanské Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Jazyková úprava:<br />

Jana Sejáková, Stupava<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján<br />

Dobrota, Ľuba Dvornická, Júlia Faberová,<br />

Peter Galbavý, Beáta Kseňáková, Maroš<br />

Látal, Rastislav Podivinský, Andrea<br />

Stúpalová, Hana Šimková, Žaneta<br />

Štefaničková, Kvetka Viskupičová, Igor<br />

Vojtek, Dana Zlatohlávková<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o.,<br />

Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Grafika:<br />

Zdeněk Bohdanecký, Praha<br />

Marek Frank, Brno<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Tlač:<br />

Slovenská Grafia a.s., Bratislava<br />

Ilustrácie:<br />

ISIFA (1, 3, 25, 26), Fotobanka.cz (24),<br />

M. Průšová, MUDr. J. Palouček (3, 19),<br />

Monde du Graal (17). Ostatné obrázky<br />

GralsWelt a redakcia.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Otto Hauck, Brno<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk.<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk.<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004.<br />

Český Svět Grálu<br />

je možné objednať si na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno,<br />

www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk


ŽIVOT<br />

Slabosť<br />

zvyku<br />

Prečo nás brzdí toľko<br />

„samozrejmostí všedného dňa“<br />

a čo s tým môžeme urobiť<br />

Zvykli sme si pokladať sa za<br />

slobodných jedincov, ktorí<br />

sú schopní neobmedzene<br />

používať vlastnú vôľu. Radi<br />

veríme, že všetko riadime<br />

silou svojho ducha a dokážeme<br />

kráčať výlučne cestami,<br />

ktoré sme si sami zvolili.<br />

Toto zdanie však klame,<br />

pretože sme v skutočnosti<br />

často v mnohých ohľadoch<br />

závislí. Pritom vôbec nemusí<br />

ísť len o klasické sklony<br />

a vášne. Aj mnohé malé samozrejmosti<br />

všedného dňa<br />

spôsobujú často výraznú<br />

vnútornú spútanosť. Ale čo<br />

robiť, aby sila zvyku neviedla<br />

k slabosti ducha?<br />

Neuvedomené<br />

mechanické<br />

siahnutie do škatule s chrumkavým<br />

pečivom, rutinný postoj<br />

k dieťaťu, ktoré túži po pozornosti,<br />

hlboko vrytá reakcia na žobráka,<br />

ktorý nás osloví na ulici: kto dôkladne<br />

pozoruje sám seba, objaví<br />

veľmi rýchlo množstvo „pevne<br />

zakotvených postojov“ alebo „milých<br />

zvykov“, ktoré charakterizujú<br />

všedný život a svedčia o veľmi malom<br />

duchovnom vedomí alebo slobodnom<br />

rozhodovaní vôle. Asi sme<br />

predsa iba „živočíchovia zvykov“.<br />

Zdá sa, že táto skutočnosť je čiastočne<br />

podmienená aj biologicky.<br />

Telesný mozog – ako služobník ducha,<br />

teda nehmotného jadra človeka<br />

– uskutočňuje mnohé činnosti<br />

automaticky bez toho, aby sme si<br />

to uve domovali. Mozog koordinuje<br />

a riadi telesné funkcie – od rytmickej<br />

činnosti srdca cez dýchanie až<br />

po trávenie – a vyvoláva myšlienky<br />

a pocity, ktoré vychádzajú z pudov<br />

našej telesnosti: hlad, smäd, túžbu<br />

po sexuálnej činnosti atď. Táto „biologická<br />

samostatnosť“ funguje podľa<br />

preukázaných lekárskych poznatkov<br />

v celom tele. V ľudskom organizme<br />

existujú dve oddelené nervové dráhy<br />

pre riadenie pohybov – na jednej<br />

strane pre pohyby jednoznačne riadené<br />

vôľou – tieto bežia po tzv. „pyramídovej<br />

dráhe“, a na druhej strane<br />

pre automatické pohyby, ktoré idú po<br />

vlastných dráhach – hovorí sa o „extrapyramidálne-motorických<br />

nervových<br />

dráhach“. Keď napríklad zoberie<br />

hudobník svoj hudobný nástroj<br />

so samozrejmosťou do rúk a všetky<br />

pohyby vykonáva bez premýšľania,<br />

nervové riadenie nejde po pyramídovej<br />

dráhe.<br />

Na telesnej úrovni sa teda mnohé<br />

deje samé od seba; uvedomíme si to až<br />

vtedy, keď o tom začneme premýšľať,<br />

alebo keď sa začnú problémy. Potom<br />

telo volá prostredníctvom informačného<br />

systému bolesti „vyššiu inštanciu“,<br />

„domáceho pána“ (alebo domácu<br />

paniu), pretože je nutné zasiahnuť, je<br />

potrebné zapojiť naše vedomie!<br />

Konanie a postoj<br />

Fyzický život človeka skutočne<br />

určuje prevažne „samostatne“<br />

jeho telo. Ale aj životné úseky vyhra-<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


ŽIVOT<br />

dené vedomému pôsobeniu ducha<br />

pri bližšom pozorovaní vyzerajú až<br />

prekvapivo nevedome prežité. Všedný<br />

deň je oveľa viac zaplnený radom<br />

nespočítateľných malých obyčajov,<br />

rutinou. Každé viac či menej vedomé<br />

zvykové konanie – od ranného<br />

umývania až po počúvanie večerných<br />

televíznych správ – ovplyvňuje<br />

tiež naše životné postoje.<br />

Prečo je to tak? Súvislosti sú zrejmé:<br />

ide o úľavu pre ducha. Život nás<br />

denne stavia pred mnohé rozhodnutia,<br />

ktorými sa stále musíme vedome<br />

zaoberať. Aby sa tento proces<br />

zjednodušil, skrátil, urýchlil, aby<br />

naše duchovné kapacity neboli premárnené<br />

v každodenných samozrejmostiach,<br />

pomáha pri rozhodovaní<br />

mozog ako „služobník ducha“ na<br />

základe doterajších zvyklostí. Dalo<br />

by sa teda povedať, že v základoch<br />

každého nového konania leží starý<br />

postoj. A tak niekto venuje žobrákovi<br />

na okraji cesty už vopred málo<br />

pozornosti, pretože mal pravdepodobne<br />

kedysi s týmito „otrhancami“<br />

nemilú skúsenosť, zatiaľ čo niekto<br />

iný s najväčšou samozrejmosťou vytiahne<br />

peňaženku, pretože je jednoducho<br />

naučený pomáhať iným.<br />

Na tomto príklade je však aj vidieť,<br />

že požehnanie toho, keď mozog nám<br />

na uľahčenie vykonáva automatické<br />

rozhodnutia dopredu, môže byť tiež<br />

kliatbou. Konanie, ktorému chýba<br />

zmysel a ktoré pohŕda človekom,<br />

totiž vytvára jemu zodpovedajúci<br />

postoj – a to nie je dobrá východisková<br />

pozícia z hľadiska budúceho<br />

rozhodovania. Okrem toho rutina,<br />

hlavne tá, ktorú pestujeme s veľkou<br />

chuťou, podporuje vznik sklonov<br />

a závislostí. Tak môžu zlé zvyky<br />

zaviniť napríklad príliš veľkú kritickosť,<br />

netoleranciu, závisť alebo<br />

túžbu vedieť všetko lepšie bez toho,<br />

aby to dotyčný spozoroval. Kliatba<br />

spočíva v tom, že nesprávne sa stalo<br />

súčasťou osobnosti, stalo sa posto-<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

jom, ktorý určuje ďalšie rozhodnutia,<br />

a dotyčný sa tak zároveň stáva<br />

stále neslobodnejším a závislejším.<br />

Loď svojho života<br />

riadime sami...<br />

Ale nemusí to tak byť. Podstata<br />

(vlastné jadro) človeka, duch,<br />

totiž môže určovať smer, ktorý riadi<br />

loď jeho života. Každé rozhodnutie,<br />

každé konanie vedie síce k určitému<br />

postoju, ale naopak, náš postoj, teda<br />

to, čo sme si vopred vytvorili, nemusí<br />

viesť k nejakému konaniu. Do<br />

tohto procesu sa dá vedome zasiahnuť!<br />

Môžeme sa rozhodnúť, že žobrákovi<br />

navzdory doterajším zvykom<br />

vhodíme voľačo do klobúka, alebo<br />

že neprejdeme nevšímavo okolo starej<br />

dámy s ťažkou nákupnou taškou.<br />

Konanie odporujúce vlastným zvykom<br />

ovplyvňuje tiež postupne náš<br />

postoj.<br />

Kľúč na prekonanie rutiny alebo<br />

(seba)zničujúcich návykov leží v našich<br />

rukách a existuje dobrá stratégia,<br />

ako tento kľúč – teda duchovný potenciál<br />

– cieľavedome použiť.<br />

Skúste si položiť niekoľko nasledujúcich<br />

otázok:<br />

• Je to, čo konám s rutinou, skutočne<br />

zmysluplné? Nemohol by som<br />

to, čo robím, robiť aj inak? Hoci byť<br />

vľúdnejší pri telefonovaní? Trochu<br />

častejšie sa usmiať? Viac sa pohybovať<br />

na čerstvom vzduchu? Každý bez ťažkostí<br />

nájde veci, ktoré sa dajú zmeniť<br />

k lepšiemu – pokiaľ už beztak presne<br />

necíti, kde to škrípe.<br />

• Určité rutiny je dobré vedome<br />

nahradiť inými, zmysluplnejšími. Napríklad<br />

tridsať minút každodenného<br />

popoludňajšieho sledovania „veľavýznamnej“<br />

televíznej talk-show vymeniť<br />

za prechádzku v prírode. Kto<br />

vedome vsadí nový „stavebný kameň“<br />

do behu svojho života, ten urobí niečo<br />

dobré nielen pre seba, ale posilňuje aj<br />

nový postoj. Popoludňajšia prechádzka<br />

ho čoskoro nebude stáť žiadne premáhanie,<br />

naopak, prinesie radosť. Nejeden<br />

sa potom sám seba spýta, prečo<br />

mu táto myšlienka nenapadla už oveľa<br />

skôr. Bude potom chcieť trebárs vidieť<br />

viac prírodných krás, podnikať<br />

pravidelné horské túry, začne spoznávať<br />

nových ľudí s inými záujmami atď.<br />

Krok za krokom tak nové správanie<br />

popri navyknutom vytvára nový postoj,<br />

ktorý spätným pôsobením posilní<br />

slobodnejšie správanie.<br />

• Tato stratégia výmeny „stavebných<br />

kameňov rutiny“ sa môže použiť<br />

na každú životnú zmenu a byť tak<br />

kráľovskou cestou dokonca i na prekonávanie<br />

závislostí. V tomto prípade<br />

je síce najprv dôležité, aby po „fáze<br />

rozhodnutia“, teda po vážnom úmysle<br />

urobiť niečo proti závislosti, nasledovala<br />

„fáza uskutočnenia“, ale ide vždy<br />

aj o to, aby sa v tom vytrvalo, aby sa<br />

dosiahnuté udržalo. Na čin – zrieknutie<br />

sa návykových prostriedkov – a na<br />

následné úsilie – udržať stav bez nich –<br />

má nový poriadok správania sa rozhodujúci<br />

význam. Nestačí chcieť rieku<br />

utesniť priehradnou nádržou, pretože<br />

sa doteraz sila vody zneužívala. Hrádza<br />

by sa nevyhnutne niekde pretrhla.<br />

Je nutné postarať sa o nové riečište, pretože<br />

sily, ktoré nami pretekajú, môžeme<br />

iba riadiť a viesť, ale nie zadržať.<br />

• Staré, nevhodné časti skladačky<br />

z celkového obrazu životných zvykov<br />

sa dajú postupne nahradzovať novými,<br />

vhodnými, zmysluplnými. Lenže<br />

zatiaľ čo v hĺbke svojho srdca vždy<br />

vieme, čo by bolo správne a zmysluplné,<br />

býva niekedy tichý vnútorný hlas<br />

nášho ducha prehlušený hlasnejšími<br />

rozumovými argumentmi a známy<br />

vnútorný dialóg medzi „ja“ , ktoré sa<br />

usiluje o ideál, a „protihráčom s konskou<br />

nohou“ sa rozbieha:<br />

„Behať v lese je predsa zdravšie ako<br />

lenivo civieť na obrazovku!“ – „Ale<br />

nemám vari právo na trochu pohody<br />

a uvoľnenia? Okrem toho by som mo-


ŽIVOT<br />

hol niečo zmeškať!“ – „Ale ja sa chcem<br />

prekonať. To som si predsavzal a som<br />

to povinný urobiť kvôli svojmu rozvoju!“<br />

– „Ale práve v tejto talk-show ide<br />

často o zaujímavé rozhovory i o duchovné<br />

veci. Tu by som sa mohol niečo<br />

naučiť!“ – „Predsa len si myslím, že<br />

behanie by bolo lepšie!“ – „Behať sa dá<br />

vždy, ale televízny program je len v určitom<br />

termíne. Keď to odložím na inokedy,<br />

neznamená to, že som to zrušil!“<br />

Vo väčšine prípadov je práve toto jeden<br />

z častých spôsobov, ako sa vrátiť<br />

k svojim starým návykom. Bez dôslednosti<br />

sa nedá nájsť cesta, ako sa<br />

zbaviť nepríjemných zvykov a už vôbec<br />

nie závislosti.<br />

Čo je zmysluplné?<br />

Argumenty nášho vnútorného<br />

„spoluhráča“ nie sú vždy tak jasne<br />

priehľadné. Niekedy môžeme byť<br />

skutočne postavení pred otázku, čo<br />

je vlastne zmysluplné alebo kde sa dá<br />

nájsť to nové, čo nahradí staré „stavebné<br />

kamene rutiny“. V tejto súvislosti<br />

sa dá poukázať na pozoruhodné<br />

rozprávanie o „najvnútornejšom zo<br />

všetkých vnútorných hlasov“ v knihe<br />

„Spôsob života a blaho“. Dr. Elizabeth<br />

Lukasová z Juhonemeckého<br />

inštitútu pre logoterapiu v nej uverejnila<br />

súhrn toho, ako spoznať, čo<br />

je zmysluplné. V úvode predniesla:<br />

„Nevychádzala som zo žiadnej teologickej<br />

alebo filozofickej knihy, ale zo<br />

svojej tvrdej práce s pacientmi, ktorí<br />

sa často váhavo pýtali, ako môžu pri<br />

svojich konfliktoch a dilemách nájsť<br />

priority a vniesť tak poriadok do<br />

svojho života.“<br />

„Čo je ted a zmysluplné? Zmysluplné<br />

je to,<br />

• o čom sa dá s určitosťou predpokladať,<br />

že to bude spôsobovať dobro,<br />

• čo prispieva k dobru všetkých zúčastnených,<br />

• čo je zbavené sebeckej motivácie,<br />

• čo je tu a teraz celkom konkrétne,<br />

• čo nekladie ani privysoké, ani príliš<br />

nízke požiadavky,<br />

• čo je v súlade s názormi skúsených<br />

blížnych,<br />

• čo človeku dodáva silu, aby to<br />

chcel.“<br />

K tomu sa dá dodať, že zmysluplné<br />

je to, čo zodpovedá vlastným schopnostiam<br />

a možnostiam, pretože tieto<br />

sú naším najdôležitejším výstrojom<br />

pre život. Existujú ľudia, ktorí sa pokúšajú<br />

robiť niečo, k čomu vôbec nemajú<br />

sklony, čo sa im nedarí, a to iba<br />

preto, že veria, že prekonanie samého<br />

seba im duchovne prospeje. Následkom<br />

toho je často trvalé preťažovanie,<br />

z čoho pramenia nespokojnosť<br />

a sebaobžaloby, alebo tiež pokrytectvo.<br />

Je nesprávne vytvoriť si najprv<br />

rozumový model bytia a myšlienkami<br />

sa s ním stotožniť a až potom sa ho pokúšať<br />

zladiť s vlastným založením. To<br />

nemôže fungovať. Činnosť vždy musí<br />

zodpovedať schopnostiam, konkrétne<br />

konanie musí byť pevne zakotvené<br />

v konkrétnom založení.<br />

Tento zásadný princíp neplatí len<br />

pre duchovné zdokonalenie jednotlivca,<br />

ale aj pre výstavbu akéhokoľvek<br />

spoločenstva. Kde nie sú základom<br />

pre spolupôsobenie schopnosti jednotlivých<br />

ľudí, tam chýba najdôležitejší základ<br />

pre angažovanosť a radosť z práce.<br />

Vo veľkých podnikoch sa s veľkou obľubou<br />

vytvárajú umelé štruktúry pre<br />

spoluprácu – mnoho riaditeľov kreslí<br />

vyrozumované organizačné diagramy.<br />

Ale všetko začne správne fungovať, až<br />

keď sa na všetky miesta nájde aj vhodný<br />

pracovník. Inak je nutné aj tú najrafinovanejšiu<br />

organizačnú schému<br />

prekresliť, prispôsobiť biologickým<br />

skutočnostiam. Takže by sa dalo povedať<br />

(ako je to trebárs v Rakúsku na<br />

každom väčšom pracovisku): v spornom<br />

prípade neplatí plán architekta,<br />

ale prirodzené meradlo…<br />

Werner HUEMER<br />

Vystatoval som sa<br />

pred ľuďmi,<br />

že ťa poznám.<br />

Vidia tvoje obrazy<br />

vo všetkých mojich<br />

dielach.<br />

Prichádzajú za mnou<br />

a pýtajú sa ma:<br />

„Kto je to?“<br />

Neviem, ako by som im<br />

odpovedal. Hovorím:<br />

„Naozaj neviem<br />

povedať.“<br />

Hania ma a pohŕdavo<br />

odo mňa odchádzajú.<br />

A ty tu sedíš<br />

a usmievaš sa.<br />

Rozprávam o tebe svojím<br />

neustálym spevom.<br />

Moje srdce prekypuje<br />

tajomstvom.<br />

Prichádzajú a pýtajú sa ma:<br />

„Povedz, aký to má<br />

všetko význam?“<br />

Neviem, ako by som im<br />

odpovedal. Hovorím:<br />

„Ach, ktože vie, aký!“<br />

Smejú sa a odchádzajú<br />

s hlbokým pohŕdaním.<br />

A ty tu sedíš<br />

a usmievaš sa.<br />

Rabindranáth Thákur: Gitándžali.<br />

Prel. N. A. Zoberi a Ľ. Feldek. (Z knihy<br />

Rabindranáth Thákur: Stroskotanci,<br />

Slovenský spisovateľ 1971.)<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


CIVILIZÁCIA<br />

NENÁVISŤ<br />

K SYMBOLOM<br />

Vroku 2001 priniesli médiá<br />

správu, že navzdory energickým<br />

protestom z mnohých<br />

(aj moslimských) krajín boli<br />

v afgánskom Bamiáne strhnuté<br />

obrovské sochy Budhu, do tej doby<br />

najväčšie na svete. Za týmto činom<br />

údajne stáli členovia radikálneho<br />

hnutia Taliban, ktorí<br />

chceli v barbarskom<br />

záchvate<br />

ničivosti a ešte pred zničujúcimi<br />

útokmi USA vytýčiť míľnik pre<br />

„nezadržateľné víťazstvo“ svojej<br />

ideológie. Avšak nenávisť k náboženským<br />

alebo politickým symbolom<br />

nie je v žiadnom prípade<br />

nová. Siegfried Hagl podáva prehľad<br />

o tom, že k ničeniu, ktoré poháňala<br />

nenávisť, opakovane<br />

dochádzalo aj v minulosti.<br />

Víťazi si vždy privlastňovali majetok<br />

porazených a aby ich ponížili,<br />

nezriedka ničili to, čo bolo porazeným<br />

najposvätnejšie, napríklad<br />

náboženské alebo politické symboly.<br />

V starom Egypte nechával faraón<br />

odstraňovať z chrámov mená a sochy<br />

predchodcov, ktorí upadli do<br />

nemilosti; v antike sa mŕtve telá zomrelých<br />

nepriateľov vynášali z hrobov<br />

a spaľovali alebo sa ničili chrámy<br />

dobytých miest.<br />

Kresťanskí misionári (Bonifacius<br />

v roku 724) zoťali Donarov<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


CIVILIZÁCIA<br />

dub (Donar bol germánsky boh<br />

hromu), rozbíjali modly alebo pálili<br />

„kacírske“ spisy, ale aj staroamerické<br />

texty, ktoré nevedeli prečítať.<br />

Tí, ktorí sa odchyľovali od oficiálneho<br />

názoru cirkvi, ako napríklad<br />

husiti, ničili obrazy svätých a kríže<br />

s Kristovým telom, ateisti ničili kostoly<br />

a kláštory (napríklad po Veľkej<br />

októbrovej revolúcii) a víťazní politici<br />

dávali po prevrate odstraňovať<br />

výsostné znaky a sochy predchádzajúcej<br />

vlády.<br />

BOJ O NÁBOŽENSKÝ OBRAZ<br />

Kedysi sa ostro diskutovalo<br />

o tom, či sa smú uctievať náboženské<br />

symboly. V priebehu stáročí<br />

vznikol množstvo teologických<br />

teórií, ktoré môžeme spomenúť len<br />

krátko. V starom židovstve (a neskôr<br />

v islame) sa prísne dodržiavalo<br />

druhé prikázanie:<br />

„Nebudeš mať iných bohov okrem<br />

mňa! Neurobíš si vyrezávanú modlu<br />

ani podobu ničoho, čo je na nebi<br />

hore, čo je na zemi dolu, alebo čo<br />

je vo vode pod zemou! Nebudeš sa<br />

ničomu takému klaňať, ani tomu<br />

slúžiť...“ (Tretia kniha Mojžišova<br />

26)<br />

V Rímskej ríši sa uctievali obrazy<br />

cisára a prvým kresťanom nerobilo<br />

nijaké starosti modliť sa pred obrazom<br />

Ježiša. Bola však potrebná<br />

rafinovaná teologická slovná akrobacia,<br />

aby sa ospravedlnil kult<br />

napriek tomu, že biblické slová<br />

Starého zákona znejú jednoznačne.<br />

Cirkevní otcovia diskutovali,<br />

či a ako je odôvodniteľná kultová<br />

hodnota obrazov; či má obraz Ježiša<br />

vystupovať ako symbol, alebo či<br />

má prostredníctvom svojej podoby<br />

podiel na ľudskej a božskej podstate<br />

Syna Božieho, a tým je svätý.<br />

Vznikol spor o hodnote a význame<br />

kresťanských obrazov, dokonca<br />

došlo k ich dôslednému ničeniu,<br />

napríklad v Byzantskej ríši v ôsmom<br />

storočí pri tzv. „ikonoklazme“<br />

(obrazoborectve). Cisár Lev III. zakázal<br />

vtedy rozšírené uctievanie<br />

ikon. Pravdepodobne mu išlo viac<br />

o jeho moc nad cirkvou než o ikony<br />

a možno v tom hral rolu aj boj biskupov<br />

Ríma a Byzancie o hodnosť<br />

hlavy cirkvi.<br />

Voči pohanským obrazom chýbala<br />

kresťanská tolerancia. Vyzeralo<br />

to podobne ako v prípade dnešného<br />

Talibanu. „Diabolská vec“ musela<br />

byť zničená, pohanské svätyne –<br />

údajne zasvätené démonom – spálené.<br />

Nakoniec boli v štvrtom storočí<br />

zakázané pohanské náboženstvá<br />

a kultové miesta boli zničené alebo<br />

prestavané na kresťanské kostoly.<br />

Za vykonávanie pohanských kultov<br />

hrozil trest smrti.<br />

UMENIE V SLUŽBE VIERY<br />

k chceš byť dokonalý, choď,<br />

„Apredaj, čo ti patrí, rozdaj chudobným,<br />

a budeš mať poklad v nebi;<br />

potom príď a nasleduj ma.“ (Matúš<br />

19,21)<br />

Predať celý svoj majetok a peniaze<br />

dať chudobným – takú tvrdú požiadavku<br />

voči bohatým nešlo presadiť.<br />

Preto cirkevní otcovia hľadali<br />

od štvrtého storočia kompromisy:<br />

kto nechcel dať všetko chudobným,<br />

a tým Kristovi, ten mal odovzdať<br />

aspoň časť. Zatiaľ čo v dobe raného<br />

kresťanstva boli také dary, nadácie,<br />

dedičstvá a závete hlavne v prospech<br />

chudobných, vyvinul sa v stredoveku<br />

názor, že „duchovný chlieb“ nie<br />

je menej dôležitý než ten pozemský,<br />

a že teda zakladanie kláštorov, kostolov,<br />

chrámov, kaplniek, oltárov či<br />

náboženských obrazov nie je menej<br />

záslužné než milodary chudobným.<br />

Kto nemohol cirkvi darovať žiadnu<br />

stavbu, ten sa v rámci svojich možností<br />

podieľal aspoň na vnútornej<br />

výzdobe, takže sa „kostolné ozdoby“<br />

stali zvláštnou formou „odpustkov“.<br />

Umelecké remeslá a umenie v službe<br />

náboženstvu zažívali v stredoveku<br />

rozkvet a v tej dobe vytvorené diela<br />

dodnes svedčia o hlbokej a nám už<br />

dnes cudzej zbožnosti.<br />

Zvlášť v období od 12. do 16. storočia<br />

sa veľká časť majetku celej<br />

spoločnosti vynakladala na rozvoj<br />

kresťanského umenia. Dominantami<br />

miest boli katedrály, v každej<br />

dedine stál kostol a krajina bola posiata<br />

kláštormi, kaplnkami a krížmi.<br />

Všeobecne rozšírený bol strach<br />

pred očistcom. Zbožným darom sa<br />

z neho človek mohol vykúpiť a napríklad<br />

financovať čítanie zádušnej<br />

omše „až do posledného súdu“.<br />

Nakoniec sa do vlastníctva cirkvi<br />

dostala taká veľká časť majetku, že<br />

to ohrozovalo fungovanie hospodárstva;<br />

v 13. storočí musel byť preto<br />

vydaný zákon, ktorý bol zameraný<br />

proti vlastníctvu pozemkov cirkevnými<br />

inštitúciami.<br />

Tento systém stredovekých predstáv<br />

o onom svete, strachu z očistca<br />

a pekla, spochybnil Lutherov spis<br />

„O dobrých činoch“ (1520). Luther<br />

veril v predurčenie a učil, že Boh od<br />

nás nepožaduje žiadne také skutky,<br />

ako je pôst, pútnické cesty alebo<br />

zakladanie oltárov a kostolov, ale<br />

len „vieru v Krista, ktorý nás svojou<br />

smrťou spasil“. Nadáciami, milodarmi,<br />

odpustkami alebo inými<br />

materiálnymi darmi nebolo podľa<br />

jeho presvedčenia možné vykúpiť si<br />

kráľovstvo nebeské.<br />

NIČENIE NÁBOŽENSKÝCH<br />

OBRAZOV V OBDOBÍ<br />

REFORMÁCIE<br />

Reformáciou sa kostoly v evanjelických<br />

krajinách zbavili<br />

všetkých zbytočných ozdôb, pretože<br />

nový prístup kresťanstva sa cel-<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


CIVILIZÁCIA<br />

kom sústredil na Bibliu, na Sväté<br />

písmo. Veriaci sa mali vzdať obrazov,<br />

ktoré človeka len odvádzali od<br />

jadra viery.<br />

Väčšina ľudí v stredoveku boli<br />

analfabeti. Množstvo náboženských<br />

obrazov malo v tej dobe<br />

slúžiť výchove nevzdelaných a povzbudzovať<br />

ich k zbožnosti. Počas<br />

reformácie sa vďaka prekladom<br />

do národných jazykov a tlači stala<br />

Biblia prístupnou omnoho väčšiemu<br />

okruhu ľudí, ktorí už z veľkej<br />

časti vedeli čítať a písať; písmo<br />

vytlačilo obraz. Tak sa z protestantských<br />

kostolov odstránili obrazy<br />

a sochy, lebo veriaci sa mali<br />

sústrediť na to podstatné, na Písmo.<br />

Luther sám nebol fanatickým<br />

obrazoborcom. Dával síce odstraňovať<br />

z kostolov obrazy, z ktorých<br />

sa väčšina aj tak nehodila k novému<br />

učeniu (obrazy svätých, sošky<br />

Panny Márie atď.), nepožadoval<br />

však ich ničenie.<br />

No inde dochádzalo k ničeniu<br />

náboženských obrazov, k zlovoľnému<br />

alebo úradmi prikázanému<br />

systematickému ničeniu cirkevných<br />

umeleckých diel. Kalvín<br />

a Zwingli kázali proti vyobrazeniam<br />

pápežov a žiadali ich zničenie.<br />

Tak bolo zničených veľa<br />

obrazov, sôch a drevorezieb a celé<br />

krajiny (napr. vo Švajčiarsku alebo<br />

Holandsku) boli vyčistené od<br />

„modiel“. Že pritom z veľkej časti<br />

išlo o cenné kultúrne bohatstvo, si<br />

zrejme väčšina ľudí tej doby neuvedomovala.<br />

V katolíckom chápaní<br />

boli sakrálne obrazy obetované<br />

Bohu, a preto predstavovali svätené<br />

predmety. Kto zničil cirkevný<br />

obraz, dopustil sa svätokrádeže,<br />

teda previnenia zasluhujúceho<br />

smrť. Ako to bolo často v histórii<br />

náboženstva, odlišovalo sa nové<br />

učenie od starého tým, že „prelamovalo<br />

tabu“, teda že ospravedlňovalo<br />

konanie, ktoré sa v chápaní<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

staršieho náboženstva pokladalo<br />

za zločin. Pravoverný Žid nemohol<br />

Ježiša uznať ako živú časť z Boha;<br />

pravoslávny kresťan sa zhrozil, keď<br />

videl, že v katolíckom kostole stojí<br />

kňaz pri podávaní hostie chrbtom<br />

k oltáru; a katolík zasa pozeral na<br />

ničenie posvätených sakrálnych<br />

predmetov ako na pôsobenie diabla.<br />

Nám dnes môže padnúť zaťažko<br />

lipnúť na takých detailoch, ktoré<br />

podľa moderného chápania majú<br />

málo spoločného so skutočnou religiozitou,<br />

ale pred stáročiami boli<br />

také vonkajšie formy pre väčšinu<br />

ľudí veľmi dôležité.<br />

Odstraňovanie sakrálnych obrazov<br />

z kostolov bolo aj výrazom<br />

potrebnej zmeny, ktorú reformátori<br />

priniesli: odklon od strachu<br />

z onoho sveta; odvrátenie sa od<br />

mylných predstáv, že by si človek<br />

mohol vykúpiť večnú blaženosť<br />

pozemskými darmi, kúpou<br />

odpustkov alebo inými hmotne<br />

orientovanými činmi. Z tohto<br />

hľadiska bolo reformačné obrazoborectvo<br />

indikátorom zmeny<br />

náboženského vedomia. Ako pri<br />

všetkých revolúciách, aj v tomto<br />

prípade bolo priveľa zbytočného<br />

ničenia.<br />

V reformovaných komunitách<br />

sa vyvinulo nové chápanie kresťanského<br />

života. Zmyslové prežitie<br />

viery, ktoré neskôr chcela znovu<br />

sprostredkovať protireformácia<br />

prostredníctvom barokového štýlu,<br />

ustúpilo pred užšie vymedzeným<br />

učením, založeným na slovách<br />

z Biblie. Zrušením sviatkov venovaných<br />

svätým pribudlo za rok 30<br />

pracovných dní a vyvinula sa protestantská<br />

pracovná etika, ktorá<br />

aspoň čiastočne (napríklad u puritánov)<br />

videla v hospodárskom<br />

úspechu najlepší dôkaz kresťanskej<br />

životnej premeny...<br />

Siegfried HAGL<br />

Ako to, že žijeme<br />

po smrti<br />

a aký zmysel má<br />

život?<br />

ráťme sa ku knihe dr. Moodyho<br />

„V „Život po smrti“. Mnoho z osôb,<br />

ktorých sa pýtal, zažilo ešte viac ako<br />

stav „mimotelesnosti“. Len čo „hlbšie<br />

vnikli do ríše smrti“, mali podivuhodný<br />

zážitok. Pripadalo im, akoby sa kĺzali<br />

tmavou úžinou, akýmsi údolím či tmavou<br />

rúrou, tunelom. Čo ako ťažko je<br />

vyjadriť pocity z druhého sveta pozemskými<br />

pojmami, zúčastnení príznačne<br />

svorne hovorili o tom, že boli „vyťahovaní<br />

von,“ resp. pri svojom návrate do<br />

pozemského života „vťahovaní naspäť“.<br />

Tu máme teda už do činenia s nasledujúcim<br />

úsekom, s úsilím jemnohmotnej<br />

duše vzdialiť sa od astrálneho tela,<br />

teda s jej odpútaním sa od tohto tela.<br />

V týchto okamihoch prechodu, pohybu<br />

s úsilím vzdialiť sa, duch už nemôže vidieť<br />

ani pozemskými očami, ani očami<br />

astrálneho, ale ešte ani jemnohmotného<br />

tela, ktoré sa ešte len oslobodzuje.<br />

Preto má prechodne dojem tmy. Dá sa<br />

to prirovnať jazde výťahom, keď sme<br />

medzi dvoma poschodiami. Tu sa tiež<br />

nedá pozerať von, lež treba vyčkať, kým<br />

dorazíme na najbližšie poschodie.<br />

Skutočnosť, že toto najbližšie poschodie,<br />

do ktorého teraz duša vstupuje, je<br />

skutočne rýchlejšie sa zachvievajúci<br />

svet, podčiarkuje akustický zážitok,<br />

ktorý mali skúmané osoby pri tomto<br />

„vyťahovaní“. Počuli totiž hluk, ktorý<br />

im pripomínal zvonenie zvona, šumenie,<br />

hučanie, buchot. Potom sa náhle<br />

ocitli v jasnom svetle nového sveta a pozemské<br />

im zmizlo. Vstup duše do novej<br />

formy jej existencie sa podobá prelomeniu<br />

zvukovej bariéry. Prechádza do<br />

sveta rýchlejšieho zachvievania.<br />

Dôsledok tohto rýchlejšieho zachvievania<br />

je aj zmena pojmu času. Aj tu opäť


KNIŽNÁ UKÁŽKA<br />

vidíme základnú príbuznosť sna a smrti.<br />

Už vo sne sa často množstvo zážitkov nekryje<br />

s pozemským časom. Zdá sa nám,<br />

že sa nám snívalo oveľa dlhšie. Jedna<br />

z osôb, ktorých sa dr. Moody pýtal, zhrnula<br />

v tomto ohľade ešte ďalej siahajúci<br />

zážitok z onoho sveta jednou vetou: „Len<br />

čo človek opustí svoje pozemské telo, zdá<br />

sa, že sa všetko zrýchľuje.“<br />

Aj to je vlastne samozrejmé a nemohlo<br />

by to byť vôbec ináč. Jemnohmotné duševné<br />

telo je v dôsledku svojho rýchlejšieho<br />

vlastného pohybu ľahšie, teda<br />

priestupnejšie, a to prináša so sebou<br />

schopnosť vnímať viac zážitkov. Pretože<br />

všetko, čo sa deje, pôsobí na ducha<br />

cez menej hutný obal omnoho bezprostrednejšie.<br />

Je schopný v rovnakom<br />

čase vnímať omnoho viac ako my, to<br />

znamená, že môže viac prežiť, pretože<br />

všetko dianie dokáže hýbať duchom<br />

omnoho priamejšie. Ide tu vlastne<br />

o rovnaký zákon, aký môžeme pozorovať<br />

aj v pozemskom svete. Čím väčší<br />

počet kmitov má prúd, ktorý vkladáme<br />

do vedenia, tým viac hovorov ním<br />

môžeme súčasne prenášať; čím vyššej<br />

frekvencie je svetlo, ktorým robíme<br />

snímku, tým viac detailov nám táto<br />

snímka ukáže. Najzreteľnejším príkladom<br />

tohto javu je laserový lúč. Zdanlivo<br />

záhadný výrok, že „tisíc rokov je<br />

ako jeden deň“, má na prírodných zákonoch<br />

založené, ľahko pochopiteľné<br />

vysvetlenie v tejto zväčšenej schopnosti<br />

vnímania, ktorá je vlastná každému<br />

zrýchlenému pohybu.<br />

Zmenené vnímanie času na onom<br />

svete nám však veľmi zreteľne ukazuje,<br />

že nemáme správnu predstavu o pojme<br />

času. Obvykle chápeme čas ako minúty,<br />

hodiny, dni a roky. V podstate sú však<br />

iba mierou odvodenou od relatívneho<br />

pohybu Zeme okolo Slnka. Pritom<br />

všetci vieme, že nie je hodina ako hodina,<br />

že hodina radosti nám pripadá<br />

krátka, hodina bolesti nekonečná. Pri<br />

bohatom prežívaní sa nám zdá, že čas<br />

letí, ale ak čakáme nečinne, vlečie sa.<br />

Čas nie je to, čo ukazujú hodiny, čo<br />

ukazuje kalendár, ale bohatosť toho, čo<br />

v ňom stačíme prežiť a uložiť do svojho<br />

vnútra. Hugo von Hofmannsthal to vyjadril<br />

veľmi dobre, keď povedal: „Ten,<br />

kto prežíva, predlžuje si život.“<br />

Preto je také dôležité, že pomocou<br />

prežitia tých, ktorí nakrátko „zomreli“<br />

a priniesli nám svoje skúsenosti, sa nám<br />

dostáva toto poznanie do vedomia a prehlbuje<br />

sa. Znamená totiž už prvý krok<br />

k odpovedi na otázku, ktorú si ľudia<br />

kladú vždy znovu: „Aký zmysel má náš<br />

život?“ Vidíme: žiť znamená prežívať!<br />

V tejto súvislosti nadobúda zvláštny<br />

význam ďalšia skúsenosť, ktorú získali<br />

tí, ktorí sa mohli pohybovať medzi životom<br />

a smrťou. Zažili totiž, že na druhom<br />

svete platí iba iný druh poznania. Bolo<br />

to, tak to opisovali, hlbšie poznanie, takpovediac<br />

poznanie „s dušou“, ktoré sa<br />

vzťahuje na príčiny a súvislosti toho, čo<br />

„drží svet v jeho základoch pohromade“.<br />

Získať tento druh poznania, tak im povedali<br />

pomocníci na druhom svete, je to<br />

najdôležitejšie už aj tu na zemi. A to by<br />

nás malo podnietiť nielen k rozmýšľaniu,<br />

malo by nás to vyburcovať. Veď ukazuje,<br />

aké nesprávne je naše vzdelanie, koľko<br />

drahocenného času z nášho života venujeme<br />

učeniu vecí, ktoré sú v základe<br />

celkom nepodstatné.<br />

Tu totiž prebieha deliaca čiara medzi<br />

rozumom a duchom. Čo sa naučíme, je<br />

na osoh rozumu, uložené v bunkách<br />

nášho mozgu zostane s naším pozemským<br />

telom. Iba to, čo prežijeme a precítime,<br />

čo zapôsobí na ducha, vstúpi do<br />

nás, iba to si môžeme zobrať so sebou.<br />

Avšak jednostranným rozvíjaním rozumu<br />

trpí dnes celé ľudstvo. Vytvárame<br />

veľkolepé diela techniky, ale chýba nám<br />

schopnosť ovládať ich a využívať ich<br />

zmysluplne, pretože namiesto toho, aby<br />

sme sa dali viesť duchom, prenechali<br />

sme riadenie jeho pozemskému nástroju,<br />

rozumu. Tak zasahujeme všade do<br />

prírodného diania bez toho, aby sme<br />

vedeli predvídať následky, pretože nám<br />

chýba skutočné poznanie štruktúry<br />

tohto stvorenia. Otriasajúce poznanie<br />

Richard Steinpach<br />

Goetheho Fausta, žiaľ, nestratilo ani<br />

dnes nič zo svojej platnosti:<br />

„Ó, šťastný, kto ešte dúfať môže,<br />

kto schopný je vynoriť sa z mora omylov!<br />

To, čo nevieme, to nám práve chýba,<br />

to, čo vieme, je nám zbytočné.“<br />

Všetci, ktorí počas dočasného výstupu<br />

zo svojho pozemského tela opustili pozemský<br />

svet, zažili tam blízkosť láskyplnej<br />

svetelnej bytosti, ktorá im umožnila, aby<br />

sa pozreli späť na svoj pozemský život. Pritom<br />

sami od seba spoznali, koľko v ňom<br />

bolo nesprávneho, koľko utrpenia spôsobili<br />

– často nevedomky – druhým ľuďom<br />

a koľko času premrhali neužitočne. Mnohí<br />

sa veľmi neradi vracali do pozemského<br />

života a niekedy to svojim záchrancom<br />

dokonca trpko vyčítali. Avšak všetci, ktorí<br />

sa takýmto spôsobom ocitli na „druhej<br />

strane“, si so sebou priniesli predsavzatie,<br />

že v budúcnosti budú žiť ináč, vedomejšie.<br />

A toto považujem vlastne za to najdôležitejšie<br />

z toho, čo nám tieto správy<br />

zo života po smrti mali dať. Pretože<br />

tento spätný pohľad na život, pochopenie<br />

a jeho dôsledky, sú jasným znamením<br />

zodpovednosti, tej zodpovednosti,<br />

ktorú si duch uvedomí ihneď, keď sa<br />

zbaví pút pozemskosti. Potom sa totiž<br />

samy od seba stratia jeho úvahy o pozemskej<br />

užitočnosti a všetky pochybnosti,<br />

ktoré sa zrodili z rozumu.”<br />

Ukážka z knihy Richarda Steinpacha „Ako to,<br />

že žijeme po smrti a aký zmysel má život...“,<br />

vydavateľstvo Stiftung Gralsbotschaft.<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


UMENIE<br />

Albrecht Dürer<br />

MELANCHÓLIA<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

Albrecht Dürer (1471–1528) je autorom medirytiny „Melanchólia“,<br />

grafiky rovnako krásnej ako tajomnej. Dielo vzniklo v roku<br />

1514. Christiana Baura podnietilo k úvahe o podstate ľudských<br />

temperamentov.<br />

Melanchólia je personifikovaná<br />

ako<br />

okrídlená ženská<br />

postava. Umelec ju zobrazil<br />

sediacu, s hlavou<br />

v zamyslení opretou<br />

o ľavú ruku. Obklopená<br />

podivnými predmetmi,<br />

pochybovačným pohľadom<br />

hľadí na nejaké<br />

miesto, ktoré na obraze<br />

nevidno. Zatiaľ čo<br />

sa zdá priam stiesnená<br />

zvláštnymi vecami vo<br />

svojej blízkosti – guľou,<br />

veľkým kameňom<br />

podobným hranolu, tu<br />

i tam ležiacim remeselníckym<br />

náradím, stenou<br />

za sebou – po jej<br />

pravej ruke sa otvára<br />

pohľad na morskú diaľ.<br />

Tam práve zapadá slnko,<br />

preráža posledným<br />

lúčom oblaky a čaruje<br />

na oblohe dúhu. Vznáša<br />

sa tam netopier, ktorý<br />

krídlami pridŕža nápis<br />

„Melencolia I“. Dúha<br />

a slnečný lúč sa javia<br />

ako veľké kozmické oko,<br />

zvláštnym spôsobom<br />

príbuzné s ľavým okom<br />

Melanchólie.<br />

Možno uviesť ešte<br />

mnoho vecí a bytostí na<br />

tomto obraze. Schúlený<br />

pri nohách ženskej postavy<br />

tu spí pes, anjelik<br />

sediaci na mlynskom<br />

kameni je celkom vážne


UMENIE<br />

zaujatý sústredeným písaním, je tu<br />

rebrík, opretý o budovu, váhy, presýpacie<br />

hodiny, zvonček a magický<br />

štvorec. Nezabudnime na kružidlo,<br />

knihu a kľúč „Melanchólie“, ako aj<br />

veľa remeselného náradia.<br />

Pohľad obrátený<br />

dovnútra<br />

Albrecht Dürer<br />

Albrecht Dürer (21. mája<br />

1471 až 6. apríla 1528), maliar<br />

a grafik, sa v dejinách<br />

nemeckého umenia považuje<br />

za jednu z vedúcich tvorivých<br />

osobností. Pochádzal z Norimbergu<br />

a tu aj získal vzdelanie<br />

v zlatníckej dielni svojho otca<br />

a u maliara M. Wolgemuta 2 .<br />

Po uplynutí učňovských rokov<br />

sa v r. 1490 vydal na štvorročné<br />

putovanie, ktorého najdôležitejšími<br />

stanicami boli Bazilej<br />

a Štrasburg. Po návrate do<br />

Norimbergu sa oženil s Agnes<br />

Freyovou a potom pôsobil vo<br />

Wittenbergu. Okolo r. 1495 sa<br />

vydal na svoju prvú taliansku<br />

cestu, v rokoch 1505–1507 nasledoval<br />

druhý pobyt v Taliansku;<br />

roky 1520 až 1521 strávil<br />

v Holandsku. Aj jeho brat<br />

Hans (1490–1535) bol maliarom,<br />

zďaleka však nedosiahol<br />

taký veľký význam.<br />

Vlasy sediacej postavy zdobí veniec<br />

z lístia a aj dlhé zriasené<br />

šaty, siahajúce až k špičkám topánok,<br />

vypovedajú o dôstojnosti a význame<br />

osoby. Zaoberá sa geometriou takisto<br />

ako aj remeslom, alebo dokonca<br />

magickým umením? Nech už je jej<br />

zamestnanie akékoľvek, zdá sa, že<br />

pochybuje o správnosti celého bádania<br />

a konania. Kružidlo jej temer<br />

padá z ruky a predmety v jej blízkosti<br />

sú jej cudzie, pretože pohľad<br />

plynie do diaľky, akoby tam bolo<br />

možné nájsť riešenie všetkých otázok.<br />

Je to diaľka, alebo vlastné vnútro?<br />

Môže nakoniec anjelik vedieť,<br />

aké myšlienky ňou hýbu, a všetko<br />

starostlivo zaznamenávať?<br />

Medzi kozmickým úkazom na<br />

nebi a okom Melanchólie však existuje<br />

súvislosť! Tento zasnený zrak<br />

nehľadí do blízkosti, ale do diaľky<br />

a zdá sa, že tam číta ako vo vlastnej<br />

duši. Pohľad, ktorý nevyjadruje<br />

vôľu, prisľubuje pôvodné poznanie;<br />

poznanie, ktoré chápe vnútro<br />

a vonkajšok, dušu a kozmos nie ako<br />

vzájomne cudzie, ale ako navzájom<br />

harmonicky súvisiace oblasti.<br />

Znovu však treba zdôrazniť, že<br />

svet Melanchólie, jej vzťah ku kontemplácii,<br />

k vnútru človeka, sa môže<br />

prejavovať len v rezignácii na všetko<br />

vonkajšie konanie. Tu už neprebieha<br />

žiadna hmotná činnosť, ale ani<br />

žiadne vedecké poznávanie! Váhy<br />

a zvonec, ktoré symbolizujú to, čo<br />

možno merať, zostávajú za chrbtom<br />

Melanchólie, práve tak ako presýpacie<br />

hodiny, ktoré pripomínajú nielen<br />

plynúci čas, ale zároveň smrť.<br />

Aj magický štvorec, ktorého čísla<br />

dávajú vždy 34, zostáva v pozadí.<br />

Erwin Panofsky 1 povedal, že ide<br />

o planetárnu pečať, ktorá označuje<br />

priaznivý vplyv Jupitera, a nie, ako<br />

by sa snáď dalo očakávať, brzdiaci<br />

vplyv Saturna, ktorý sa považuje za<br />

planétu melancholikov. Zdá sa, že<br />

vzťah k Jupiteru, teda k sangvinickému<br />

temperamentu, symbolizuje<br />

minulosť, naproti tomu všetko, čo<br />

sa hýbe v duši samotnej Melanchólie<br />

alebo v diaľavách morskej pláne,<br />

naznačuje budúcnosť, to, čo vzniká.<br />

Nie je náhoda, že Dürer vytvoril<br />

svoj grafický list „Melencolia I“ v dobe<br />

prenikavej zmeny pomerov. Egon<br />

Friedell o tejto dobe píše: „…človek<br />

po prvý raz po dlhom čase pozoruje,<br />

že má rozum a že rozum je všemocný.<br />

Objavuje sám seba ako mysliacu<br />

bytosť, ako ‚ens rationale‘ – rozumnú<br />

bytosť, alebo oveľa viac: on tieto<br />

sily v sebe znovu rodí; inak povedané<br />

– toto je zmysel slova ‚renesancia‘<br />

– znovuzrodenie. Tento precitajúci<br />

rozum začína prenikať všetkým:<br />

nebom, zemou, vodou a svetlom, tým,<br />

čo je nekonečne veľké, i tým, čo je nekonečne<br />

malé, vzájomnými vzťahmi<br />

ľudí a ich pomeru k Bohu i k záhrobiu,<br />

vládou prírody a zákonmi umenia;<br />

niet divu, že si preto myslí, že je<br />

na svete sám.“<br />

I keď toto Friedell pozoroval a výstižne<br />

opisoval, ako ctiteľ renesancie<br />

nedokázal úplne postihnúť súčasnú<br />

zmenu, ktorá sa ohlasuje u Dürera,<br />

a nakoniec uchopí ducha Luthera.<br />

Dürer bol dva razy v Taliansku a tamojší<br />

vývoj na neho urobil hlboký<br />

dojem, najmä pokiaľ ide o umenie.<br />

Ale na sever od Álp musel predsa len<br />

opäť ísť vlastnou cestou, ktorá nebola<br />

ožiarená talianskym slnkom.<br />

Na tejto ceste došiel Dürer až<br />

k zdanlivo neaktuálnym drevorytom<br />

„Utrpenie Krista“ a „Zjavenie<br />

Jánovo“. Kto dokáže docieliť takúto<br />

pôsobivosť obrazu, aká je v „Otvorení<br />

šiestej pečate“, toho sa viera<br />

v pyšné renesančné „ja“, o ktorej hovorí<br />

Friedell, dotkla len veľmi zľah-<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


UMENIE<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

ka. Zdá sa tiež, že práve to, čoho sa<br />

chce precitajúci rozum s úspechom<br />

chopiť, preniknutia „neba a zeme,<br />

vody a svetla… vzájomných vzťahov<br />

ľudí a ich pomeru k Bohu a záhrobiu…“,<br />

že tento „pozitívny svet“<br />

všetkých možností poznania je práve<br />

v Dürerovom diele „ Melanchólia“<br />

odložený bokom. Namiesto toho<br />

napĺňa vedomie skúsenosť celej<br />

vnútornej duševnej hybnosti a vzťah<br />

k vesmíru stvoreného Bohom.<br />

Až keď človek vedome prežije stupeň,<br />

ktorý je mu primeraný, až keď<br />

jeho vnútorné skúsenosti narastú<br />

tak, ako zadržaná voda vystúpi až<br />

k okraju hrádze, môže nastať nové<br />

správanie, môžu sa uskutočniť cieľavedomé<br />

a veľké činy. Až potom sa<br />

dosiahne ďalší, cholerický stupeň.<br />

Dürerovo dielo<br />

Postupnosť<br />

temperamentov<br />

Iba ak niekto nadhodnocuje jednotlivé<br />

temperamenty a chcel by<br />

si napríklad udržať melanchóliu<br />

po celý život, musel by sa v zmysle<br />

Aristotelovej filozofie považovať<br />

za postihnutého chorobou blízkou<br />

epilepsii. Kto naproti tomu prijíma<br />

náuku gréckeho lekára Hippokrata<br />

o štyroch temperamentoch, prizná<br />

aj melanchólii (grécky: „čierna žlč“)<br />

jej žiaduce miesto v živote človeka.<br />

V Posolstve Grálu od Abd-ru-<br />

-shina (prednáška „Temperament“)<br />

sa priznáva štyrom temperamentom<br />

a ich odstupňovaniam zásadný<br />

význam pre život jednotlivca i celých<br />

národov:<br />

Tvorba Albrechta Dürera predstavuje pôsobivý prechod od neskorej<br />

gotiky k renesancii. K hlavným dielam Dürerovho prvého intenzívneho<br />

tvorivého obdobia (asi od r. 1484) patria okrem známych autoportrétov<br />

aj obrazy otca, drevorezby k „Lodi bláznov“, satirickému dielu<br />

vtedajšieho básnika Sebastiana Branta, tzv. Paumgärtnerský oltár,<br />

ako aj „Ukladanie do hrobu“ a „Oplakávanie Krista“. Roku 1498 sa<br />

v prvom vydaní objavil rad drevorytov „Apokalypsa“. Zároveň vznikli<br />

jednotlivé grafické listy veľkého formátu a v r. 1511 uverejnené drevoryty<br />

„Veľkých pašií“. Rovnako pôsobivý je cyklus drevorytov „Život<br />

Márie“, pozostávajúci z 19 listov.<br />

Vo svojom maliarskom diele sa Albrecht Dürer venoval ako náboženským,<br />

tak aj svetským témam. Rovnako ako jeho veľké grafické<br />

cykly (medirytiny „Utrpenie Pána“) sú známe aj mnohé jednotlivé listy.<br />

K nim patrí „Melanchólia“, rovnako ako aj pozoruhodný „Hieronym<br />

v cele“, „Veľké šťastie“ alebo „Rytier, smrť a diabol“. Zvláštnu pozornosť<br />

venuje Albrecht Dürer otázke proporcií. Tento maliar a grafik bol<br />

činný aj ako spisovateľ. Jeho životné dielo korunujú „Štyria apoštoli“<br />

(1526), práca, ktorá bola pôvodne koncipovaná pre oltárne krídlo. Obsahuje<br />

nápisy vyzývajúce k tomu, aby sme rozoznávali medzi správnymi<br />

a falošnými náukami, čiže aby sme pátrali po tom, podľa čoho sa<br />

pozná duch Boží.<br />

Albrechta Dürera ako umelca uctievali nie až po jeho smrti (1528),<br />

ale už za jeho života. Jeho dielo stelesňuje typicky nemecké, ale aj v zahraničí<br />

uznávané vyrovnávanie sa s „duchom renesancie“. Obsahuje<br />

125 malieb, 100 medirytín, 350 drevorytov a viac než 1000 kresieb.<br />

„V zdravej krvi človeka sú zakotvené<br />

všetky vyžarovania, ktoré vôbec<br />

môže vytvoriť krv, a tým tiež všetky<br />

temperamenty. Stále mám na mysli<br />

len zdravé pozemské telo; lebo choroba<br />

prináša do žiarenia zmätok.<br />

Starnutím pozemského tela sa mení<br />

aj zloženie krvi. Pri týchto zmenách<br />

starnutia krvi nastáva súčasne tiež<br />

primeraná zmena temperamentu.<br />

Okrem veku tela spolupôsobia na<br />

zmenu krvi ešte ďalšie veci, ako druh<br />

pásma a všetko, čo k tomu patrí, teda<br />

ešte podnebie, vyžarovanie hviezd,<br />

druh výživy a ešte všeličo iné. Všetko<br />

to pôsobí bezprostredne na temperamenty,<br />

pretože tie patria k hmotnosti,<br />

a preto sú s ňou tiež veľmi úzko spojené.<br />

Vo všeobecnosti sa u ľudí rozoznávajú<br />

štyri základné druhy temperamentov,<br />

podľa ktorých sa označujú<br />

aj samotní ľudia, a to: sangvinik,<br />

melancholik, cholerik a flegmatik.<br />

V skutočnosti je ich však sedem a so<br />

všetkými odstupňovaniami dokonca<br />

dvanásť. Lenže tie najhlavnejšie sú<br />

štyri.<br />

Pri celkom zdravej krvi ich možno<br />

zadeliť do štyroch vekových skupín,<br />

v ktorých sa mení zloženie krvi. Ako<br />

prvý máme detský vek, rovnajúci sa<br />

sangvinickému temperamentu, t. j.<br />

bezstarostnému životu prítomnej<br />

chvíľky. Ďalej je to vek mládenecký<br />

alebo dievčenský, ktorý sa rovná melancholickému<br />

temperamentu, zasnenosti<br />

plnej túžob. Potom vek mužov<br />

a žien, rovnajúci sa cholerickému<br />

temperamentu činov, a nakoniec<br />

starecký vek, zodpovedajúci flegmatickému<br />

temperamentu pokojného<br />

uvažovania.“<br />

Z tohto zásadného významu<br />

temperamentov, ktoré majú byť<br />

stupňami života, vyplýva aj to, že<br />

nedostatočné naplnenie jednotlivých<br />

úsekov prežívania musí viesť<br />

k hlbokému narušeniu priebehu života.<br />

Treba poľutovať každého, kto


VÝSKUM<br />

nesmie prežiť svoje detstvo nezaťažene,<br />

či už je to spôsobené pomermi<br />

v rodičovskom dome alebo neistotou<br />

doby. – Kto sa počas svojej<br />

mladosti nechá predčasne odviesť<br />

od hľadania toho, čo pôsobí v jeho<br />

vlastnom vnútri, čo tomuto životu<br />

môže dať zmysel a naplnenie, stráca<br />

tým svoj vari najcennejší čas.<br />

Pretože čo pomôže nesamostatné<br />

napodobňovanie realistických,<br />

účelových názorov staršej generácie,<br />

keď sa mladý človek nenaučil<br />

zamýšľať sa aj sám nad sebou a pýtať<br />

sa na to, čo presahuje vlastné<br />

„ja“ a ľudstvo.<br />

Život, ktorý nasleduje po priveľmi<br />

vážne prežitom detstve a po období<br />

mladosti poznamenanom prešpekulovanosťou<br />

dospelých, môže byť zaťažený<br />

len ťažkosťami a problémami.<br />

Ako jar, ktorú zahnal nový vpád<br />

zimy alebo leto pokazené dažďom<br />

trvajúcim dlhé mesiace. I to môže<br />

priniesť len zlé plody – alebo vôbec<br />

žiadne.<br />

Prirodzene, i vonkajšie okolnosti<br />

môžu brániť tomu, aby temperamenty<br />

boli prežité tak, ako to určil<br />

Stvoriteľ, napríklad vojna alebo<br />

čas núdze. V takomto prípade však<br />

vždy budú nejaké príležitosti, aby<br />

sa dohnalo zameškané. V hlbokom<br />

zamyslení sa nad sebou samým, nad<br />

životom, nad stvorením môže ešte<br />

človek i v zrelšom veku pochopiť, čo<br />

je melanchólia schopná dať človeku,<br />

ktorý sa tomu otvorí.<br />

Christian Baur<br />

Poznámky:<br />

1) Erwin Panofsky (1892–1968), nemecký<br />

historik umenia, od r. 1933 bol profesorom<br />

univerzity v Princetownu v USA. V r. 1943<br />

vydal knihu The Life and Art of Albrecht<br />

Dürer.<br />

2) norimberský maliar Michael Wolgemut<br />

(Dürer vytvoril aj jeho portrét).<br />

Objav aury<br />

Vedci skúmajú „svetlo života“<br />

Obklopuje naše telá neviditeľný energetický obal? Je možné vyžarovanie<br />

živých bytostí merať? Dokážu liečitelia vedome a dokázateľne<br />

vysielať veľké množstvá energie?<br />

„Kamery na snímanie aury“ na veľtrhoch ezoteriky,<br />

„skúmatelia aury“, „liečitelia aury“. Na neviditeľnom<br />

vyžarovaní človeka sa dá dozaista postaviť slušné<br />

živobytie. Čo sa však skrýva za týmito (niekedy<br />

pochybnými) praktikami? Skutočne jestvuje<br />

„fluidum“, o ktorom hovoria staré duchovné<br />

spisy? Autori nasledujúceho článku, Dagny<br />

Kernerová (1956) a Imre Kerner (1938), promovaný<br />

biochemik, pracujú už mnoho rokov<br />

pre nemeckú televíziu (Monitor, Report, ZAK,<br />

Stern TV a i.) a tiež ako publicisti a spisovatelia<br />

(kniha Volanie ruže). Pre časopis Svet<br />

Grálu sa vydali hľadať seriózny prístup k výskumu<br />

aury. To, čo sa dozvedeli, je fascinujúcim<br />

mostom spájajúcim najnovšie vedecké objavy<br />

so starým cenným poznaním.<br />

LABORATÓRNY<br />

POKUS<br />

Na laboratórnom stole stoja dve<br />

sklenené misky plné slepačích<br />

vajec. Vedci v bielych plášťoch robia<br />

prácu žien v domácnosti: rozbíjajú<br />

vajcia a oddeľujú žĺtok od bielka.<br />

Žĺtky sa rozmiešajú v mixéri, laboratórnou<br />

rečou sa to nazýva homogenizácia.<br />

Výskumníci si však<br />

nechcú zlepšovať skromnú stravu<br />

v závodnej jedálni vlastnoručne<br />

vyrobenými palacinkami. Žĺtkový<br />

homogenizát potrebujú na vedecký<br />

experiment. V Inštitúte pre analýzy<br />

pomocou žiarenia Technologického<br />

centra v Kaiserslauterne chcú vedci<br />

z tímu doktora Fritza Alberta Poppa<br />

zistiť, či vajcia od sliepok pohybujúcich<br />

sa voľne po vonku „žiaria“<br />

inak ako vajcia sliepok<br />

žijúcich neustále v hydinárňach<br />

s umelým osvetlením,<br />

kde sú natlačené jedna na druhej.<br />

Pri žiarení, ktoré sa vedci chystajú<br />

merať, nejde o rádioaktivitu, ale<br />

o takzvané „svetlo života“, ktoré vyžarujú<br />

všetky živé bunky.<br />

VÝSKUM<br />

BIOFOTÓNOV<br />

Biofotónmi sa nazývajú čiastočky<br />

svetla, ktoré vznikajú v jadre<br />

buniek. Výskum biofotónov dosiahol<br />

v ostatných rokoch významný<br />

pokrok predovšetkým v Ázii. Čína<br />

podporuje tímy výskumníkov medzi<br />

Pekingom a Šanghajom značnými<br />

prostriedkami, Japonsko investo-<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


VÝSKUM<br />

valo stovky miliónov a v podstate už<br />

stojí pred okamihom, ktorý premení<br />

peniaze investované do základného<br />

výskumu na zisk. Zatiaľ však v tejto<br />

oblasti vedie Nemecko. Mnohé medzinárodné<br />

pracovné<br />

skupiny<br />

udržiavajú úzky<br />

kontakt s kvantovým<br />

fyzikom<br />

F. A. Poppom,<br />

ktorý zhruba<br />

pred dvadsiatimi<br />

rokmi<br />

začal skúmať<br />

nesmierne slabé<br />

svetlo, ktoré<br />

Dr. Fritz Albert Popp vyžaruje každý<br />

živočích od<br />

jednobunkového organizmu až po<br />

človeka. Fotóny sú fyzikálnymi stavebnými<br />

kameňmi svetla. Popp ich<br />

nazval biofotónmi, aby zdôraznil<br />

skutočnosť, že svetlo vyžarujú živé<br />

bunky.<br />

Jedným z najdôležitejších poznatkov<br />

výskumu biofotónov bolo zistenie,<br />

že svetlo buniek nie je rovnakého<br />

druhu ako, povedzme, svetlo<br />

žiarovky, v ktorom je obsiahnutých<br />

mnoho vlnových dĺžok, ale že je<br />

„koherentné“, podobne ako svetlo<br />

laserového lúča. Laserové svetlo sa<br />

skladá iba z jednej vlnovej dĺžky, kde<br />

všetky fotóny kmitajú v rovnakom<br />

takte. Tieto mimoriadne vlastnosti<br />

dnes technika využíva najrozmanitejším<br />

spôsobom. Väčšina z nás<br />

pozná trojrozmerné obrazy, ktoré<br />

laserové lúče vyčaria v priestore.<br />

Obrazy môžu vzniknúť vďaka tomu,<br />

že laserové svetlo je veľmi dobrým<br />

nosičom informácií. Laserové lúče<br />

sa už dlho využívajú na prenos<br />

správ, ak je potrebné sprostredkovať<br />

veľké množstvo dát s mimoriadnou<br />

presnosťou a rýchlosťou svetla.<br />

Meranie biofotónov z dvoch rôznych<br />

homogenizátov vajcových žĺtkov,<br />

teda od „šťastných“ sliepok a od<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

sliepok chovaných v klietkach, ukázalo<br />

v Poppovom laboratóriu jednoznačné<br />

výsledky: vajcia sliepok, ktoré<br />

žijú natlačené v tmavých kójach,<br />

„žiaria“ iba spolovice v porovnaní<br />

s vajcami sliepok, ktoré zobú zrno<br />

na relatívnej slobode a na slnku a žijú<br />

primeranejšie svojmu druhu.<br />

Na začiatku experimentu žili všetky<br />

sliepky v spoločnej hydinárni<br />

a vyžarovanie biofotónov všetkých<br />

vajec bolo rovnaké. Potom boli sliepky<br />

rozdelené, polovica z nich zostala<br />

v hydinárni a druhá polovica žila tri<br />

mesiace vonku. Počas tohto obdobia<br />

viedli iný, nový a „šťastnejší“ život.<br />

Preukázateľne zmenené biofotónové<br />

žiarenie ich vajec privádza k záveru,<br />

že všetky bunky, teda aj bunky vajcového<br />

žĺtka, „informácie“ týchto<br />

dvanástich týždňov strávených na<br />

slnku, v prírode a na slobode uchovali<br />

a vyžarovaným svetlom ich stále<br />

odovzdávajú.<br />

Netreba veľkú dávku fantázie, aby<br />

si človek predstavil, aký druh „bioinformácie“<br />

nám odovzdávajú vajcia<br />

alebo aj mäso sliepok z veľkochovov<br />

v hydinárňach, keď tieto sliepky<br />

od prvého dňa svojho života sedia<br />

zatvorené v klietke,<br />

nikdy nepoznali<br />

nič<br />

iné než umelé osvetlenie, tesný<br />

priestor, prázdnotu, mreže, betón<br />

a strojovo vyrábané krmivo, a preto<br />

sa v nich vyvinula agresivita a strach<br />

z voľného priestoru.<br />

NOVÉ KRITÉRIUM<br />

PRE POTRAVINY<br />

Dôsledky pre potraviny, ktoré<br />

jeme, sú zrejmé: s jedlom neprijímame<br />

iba kalórie, vitamíny,<br />

uhľohydráty, proteíny a minerály,<br />

ale aj celkovú „životnú informáciu“<br />

zvieraťa, či v prípade ovocia a zeleniny<br />

bioinformáciu rastliny. Po nespočetných<br />

experimentoch s rastlinami<br />

od čajovníka po paradajky,<br />

s olejom a mäsom sa doktorovi Poppovi<br />

zdá „úplne logické“, že biologické<br />

informácie, ktoré s potravou<br />

prijímame, jednoducho nemiznú,<br />

ale sa „prenášajú na naše telo rezonanciou<br />

s jeho vlastnými biofotónmi“.<br />

Doktor Popp hovorí: „Každá<br />

potravina prenáša energiu na náš<br />

systém, na telo. Namiesto energie<br />

by sme mohli radšej povedať informácie.<br />

Dobrá potravina má schopnosť<br />

aktívne zlepšiť stav nášho telesného<br />

systému. Zlá potravina<br />

zákonite prenáša zlú informáciu.<br />

To znamená, že<br />

informačný<br />

potraviny,<br />

obsah<br />

ktorý<br />

je vyžarovaný so<br />

svetlom, je novým<br />

kritériom<br />

kvality jedla.“<br />

Tento poznatok<br />

je už<br />

známy aj v potravinárskej<br />

brandži: moderné<br />

biofotóno-<br />

Biofotóny:<br />

veda dokáže zobraziť<br />

svetlo, vydávané bunkami.


VÝSKUM<br />

vé meranie ako kritérium kvality<br />

sa používa alebo zatracuje, podľa<br />

stanoviska a zámerov toho, koho sa<br />

týka. Prostredníctvom tohto merania<br />

je totiž možné zistiť aj to, či je<br />

potravina ošetrená pesticídmi, alebo<br />

či bola dlho a zle skladovaná.<br />

Tieto informácie majú nesmierny<br />

význam, najmä pri výrobe dojčenskej<br />

výživy.<br />

Koncern Hoffmann-La Roche sa<br />

stal prvou svetovou firmou, ktorá<br />

na kontrolu vlastných výrobkov<br />

začala popri bežných chemických<br />

analýzach používať aj meranie biofotónov.<br />

Ak sa napríklad pre dojčenskú<br />

výživu spracúva mrkva, ukáže<br />

meranie biofotónov celkom jasne, či<br />

bola mrkva kvôli predĺženiu skladovateľnosti<br />

ožiarená rádioaktívnymi<br />

lúčmi alebo ošetrená konzervačnými<br />

prostriedkami. Aj nepatrné<br />

množstvo takzvaných prostriedkov<br />

na „ochranu“ rastlín výrazne zmení<br />

vyžarované svetlo.<br />

BIOLOGICKÁ<br />

KOMUNIKÁCIA<br />

Doktor Popp nesporne objavil<br />

základnú formu komunikácie<br />

v prírode – svetlom vysielané informácie<br />

prijímajú aj ostatné bunky<br />

a dokážu ich rozlúštiť. Biofotóny riadia<br />

aj procesy vo vnútri organizmu.<br />

Podľa odhadu vedcov prebehne napríklad<br />

v ľudskom organizme každú<br />

sekundu 1 000 000 000 000 000 000,<br />

slovami jeden trilión chemických reakcií.<br />

Alebo, ako to formuluje Fritz<br />

Albert Popp: „Bez biofotónov ako<br />

koordinátorov všetkých týchto procesov<br />

by nemohol existovať žiaden<br />

človek, lebo po niekoľkých sekundách<br />

by sa zrútil ako biochemická<br />

kaša. Nervový systém nemôže túto<br />

prácu zvládnuť a ani pre ňu nebol<br />

vytvorený. Napokon po dvadsiatich<br />

rokoch každodennej práce v oblasti<br />

týchto meraní som ešte nenašiel živý<br />

organizmus, ktorý by nevyžaroval<br />

žiadne svetlo.“<br />

Výmena informácií je nutná na<br />

prežitie nielen v rámci jedného organizmu,<br />

ale zohráva aj doposiaľ nie<br />

priveľmi známu, no pritom významnú<br />

úlohu pri komunikácii medzi<br />

jednotlivými živými organizmami.<br />

Biofotóny, „svetlo života“, vystupujú<br />

z tela každého živého organizmu<br />

ako nositelia komplexnej informácie,<br />

pohybujú sa rýchlosťou svetla a zasahujú<br />

iné živé organizmy. Biofotónové<br />

žiarenia sú vlnovými obrazmi informácie,<br />

ktorú ľudia, zvieratá a rastliny<br />

vysielajú a prijímajú.<br />

BIOFOTÓNOVÉ<br />

ŽIARENIE A AURA<br />

V<br />

našom jazyku jestvujú pojmy<br />

a rečnícke obrazy, ktoré vznikli<br />

dávno pred týmito najnovšími výsledkami<br />

výskumu, a predsa sa zdá,<br />

že ich reflektujú. Poznáme ich všetci<br />

a denne ich používame: kritizuje sa<br />

„vyžarovanie nejakého človeka“, alebo<br />

s niekým nie sme „na rovnakej<br />

vlnovej dĺžke“. Namiesto „vyžarovania“<br />

používame tiež do istej miery<br />

všednejší pojem „aura, ktorá človeka<br />

obklopuje“. Spravodajský magazín<br />

„Spiegel“, ktorý ťažko možno podozrievať<br />

zo spojenia s ezoterikou,<br />

používa pojem „aura“ v každom<br />

treťom vydaní. Hovorí sa povedzme<br />

o „aure násilia“, alebo sa pred majstrovstvami<br />

sveta vo futbale ironizovala<br />

špecifická „Biedermannova<br />

aura nemeckého národného futbalového<br />

tímu“.<br />

Predstavy o energetickej aure<br />

zobrazovanej vo forme pestrých<br />

svetelných obláčikov okolo tela,<br />

predovšetkým okolo hlavy človeka,<br />

možno nájsť vo všetkých časových<br />

obdobiach a kultúrach všetkých<br />

kontinentov. Severoamerickí Indiáni<br />

Navahovia ju tesali do skalných<br />

stien rovnako ako domorodci<br />

v Austrálii.<br />

V jednom tureckom rukopise z roku<br />

1368 sa nachádza obraz proroka<br />

Mohameda obklopeného plameňmi<br />

aury, keď sa mu na hore Híra zjavil<br />

archanjel Gabriel. Aj starí Egypťania<br />

si mysleli, že nehmotné telo človeka<br />

sa skladá zo „svetla“. Rozlišovali desať<br />

rôznych tiel a tú časť, ktorá prežije<br />

smrť, nazývali „Khu“, čo značí<br />

„žiarivý“ alebo „jasný“. Aj v kresťanskej<br />

tradícii existuje mnoho vyobrazení<br />

„nadpozemského“ svetla. Po<br />

celé stáročia sa zobrazovali takzvané<br />

svätožiary. V tibetskom zobrazení<br />

budhov sa vyskytuje veniec<br />

plameňov. „Výboje svetla“ vo forme<br />

modrých plameňov, ktoré boli videné<br />

okolo prorokov a svätých v okamihoch<br />

najvyššej zbožnosti, sú opísané<br />

tiež v Biblii.<br />

Nemeckému kvantovému fyzikovi<br />

Poppovi bolo od začiatku jeho<br />

výskumu jasné, že biofotóny, ktoré<br />

telo vyžaruje, môžu mať súvislosť<br />

s tým, čo sa už po tisícročia opisuje<br />

ako „aura“ alebo zvláštne „vyžarovanie<br />

svetla“. Vedel tiež, že sa z hľadiska<br />

vedy v očiach svojich kolegov<br />

fyzikov vydal na tenký ľad, keď za-<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


VÝSKUM<br />

Rosalyn Bruyere to dokázala na<br />

prvý pokus: vôľou ovládnuť silu<br />

vyžiarovania biofotónov.<br />

čal skúmať bunkové svetlo. Dospel<br />

k záveru, že „svetlo, ktoré meriame,<br />

je aura živých tvorov. Lepšie povedané,<br />

časť ich aury, totiž tá časť, ktorá<br />

je viditeľná a merateľná dnešnými<br />

detektormi. My toto svetlo meriame.<br />

Nemôžu byť teda žiadne pochybnosti<br />

o tom, že vystupuje zo systému<br />

tela.“<br />

Vo svojich prácach sa Popp vždy<br />

usiloval vyhnúť slovu aura, pretože<br />

nechcel nechať vzklíčiť podozrenie,<br />

že vedecký biofotónový výskum<br />

má niečo spoločné s ezoterikou,<br />

s takzvanými skúmateľmi aury, ktorí<br />

o sebe tvrdia, že vidia svetlo okolo<br />

tela. Popp uvádza: „Nanajvýš možno<br />

pochybovať o tom, či ho môžu<br />

vidieť, teda či citlivosť ľudského oka<br />

vôbec stačí na to, aby mohlo toto ultra<br />

slabé žiarenie vidieť. Oko je vôbec<br />

ten najcitlivejší optický prístroj<br />

na meranie svetla, jeho citlivosť dosahuje<br />

citlivosť našich moderných<br />

detekčných systémov!“<br />

VIDENIE AURY<br />

So zosilňovačom zostatkového<br />

svetla (podobné prístroje pou-<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

žíva napríklad armáda pri nočných<br />

akciách) dnes môže sedemdesiatpäťročný<br />

kvantový fyzik Dr. Fritz<br />

Albert Popp urobiť „svetlo života“,<br />

ktoré už dvadsať rokov meria,<br />

priamo viditeľným. Na farebnom<br />

monitore možno presne vidieť,<br />

ako steblo trávy v úplnej tme žiari,<br />

alebo ako prvoky druhu Gonyaulax,<br />

vodné organizmy mikroskopickej<br />

veľkosti, v ľubovoľne veľkej<br />

skupine opakovane synchrónne<br />

zažiaria. Toto je však možné iba<br />

v prípade ich vzájomnej komunikácie.<br />

K ich súčasnému žiareniu<br />

dochádza dokonca i vtedy, ak sa<br />

pohybujú v dvoch vedľa seba postavených<br />

sklených nádobách. Sklo<br />

je pre biofotóny priepustné, vodné<br />

organizmy si teda môžu odovzdávať<br />

informácie aj cez sklenené steny.<br />

Zrejmým dôkazom toho, že pri<br />

tomto experimente ide o skutočnú<br />

komunikáciu pomocou svetla, je<br />

okamih, keď obe sklenené nádoby<br />

oddelíme kovovou doskou. Synchrónne<br />

žiarenie v nádobách prestane,<br />

každá z oboch skupín svieti<br />

zvlášť, lebo kovová doska neprepúšťa<br />

svetlo.<br />

To, čo doktor Popp meria a môže<br />

zobraziť pomocou zosilňovača zostatkového<br />

svetla, vidí americká liečiteľka<br />

a skúmateľka aury Rosalyn<br />

Bruyerová neustále. Veľkú časť svojho<br />

života strávila v laboratóriách<br />

kalifornskej univerzity a na známej<br />

Menningerovej klinike. Jej schopnosti<br />

sa ustavične skúšali a využívali<br />

na stanovenie presnej diagnózy<br />

na základe aury pacientov. Jej liečiteľská<br />

sila sa merala fyzikálnymi<br />

metódami.<br />

Päťdesiatročná Kalifornčanka<br />

z Los Angeles na rozdiel od väčšiny<br />

svojich kolegov liečiteľov stále<br />

vyhľadáva spoluprácu s lekármi<br />

a vedcami. Ako partnerka lekárov<br />

je vo svojej krajine častým hosťom<br />

v nemocniciach a tamojší vedci<br />

ju už dávno uznali za kolegyňu,<br />

ktorá dáva k dispozícii svoje odborné<br />

znalosti. Bola preto veľmi<br />

prekvapená, keď v nemeckom<br />

tíme výskumníkov okolo doktora<br />

Poppa narazila na skepsu a určitý<br />

druh odmietania, ktoré bolo<br />

v USA prekonané už pred celými<br />

desaťročiami. „Som už mnoho rokov<br />

zvyknutá na to, že vykonávam<br />

pokusy spoločne s lekármi a vedcami,“<br />

hovorí Rosalyn Bruyerová.<br />

„Vždy som bola v úlohe ich uznávanej<br />

kolegyne. V biofotónovom<br />

laboratóriu v Kaiserslauterne som<br />

sa náhle cítila ako pokusná osoba,<br />

ktorej navyše nikto veľmi neveril<br />

alebo veriť nechcel, o ktorej poznatky<br />

nikto nestál.“<br />

ROZSIAHLY<br />

EXPERIMENT<br />

Meranie malo zistiť, či má Rosalyn<br />

Bruyerová schopnosti<br />

vedome a chcene vysielať zo svojej<br />

ruky svetlo, teda biofotóny. Nad<br />

týmto pokusom sa mohla vlastne len<br />

usmiať, pretože pri liečení pacientov<br />

vidí a cíti energie, ktorými lieči.<br />

Vedci dávno zistili rovnakým prístrojom,<br />

ktorým merali biofotóny<br />

pri slepačích vajciach, že z každej<br />

ľudskej ruky neustále prúdia biofotóny<br />

v podobe ultra slabého svetelného<br />

žiarenia. Každý z nich sa už<br />

sám pokúsil vedome meniť intenzitu<br />

svetla vystupujúceho z vlastnej<br />

ruky, žiadnemu sa to však nepodarilo.<br />

Rosalyn Bruyerová to dokázala<br />

okamžite. Rozdiel medzi prúdom<br />

biofotónov, ktorý „normálne“ vystupuje<br />

z ruky, a prúdom svetla vystupujúceho<br />

z ruky zámerne, ako pri<br />

liečení, bol pre fyzikov taký prekvapujúci,<br />

že to spočiatku považovali<br />

za chybu meracích prístrojov. Keď<br />

všetko skontrolovali a zistili, že prí-


VÝSKUM<br />

stroje pracujú správne, experiment<br />

zopakovali.<br />

Výsledok bol rovnaký. Okrem<br />

vlastného merania biofotónov<br />

svetlo z liečiacich rúk Rosalyn<br />

Bruyerovej pri treťom pokuse<br />

zviditeľnili na zosilňovači<br />

zostatkového svetla, uložili<br />

do počítača, nafilmovali<br />

a vyfotografovali, teda<br />

zdokumentovali všetkými<br />

možnými spôsobmi. Vedci<br />

dospeli k poznaniu, že<br />

„liečitelia sú v porovnaní<br />

s normálnymi ľuďmi<br />

schopní vedome zosilniť<br />

vyžarovanie fotónov svojich<br />

rúk. Ruky americkej liečiteľky<br />

Rosalyn Bruyerovej<br />

vyžarovali pri mnohých pokusoch<br />

zreteľne viacej svetla<br />

vždy, keď uviedla, že cez svoje ruky<br />

posiela liečivú energiu!“<br />

Samotnú Rosalyn Bruyerovú po<br />

tomto experimente ešte cestou do<br />

hotela pobavili ohromené a bezradné<br />

tváre fyzikov a ich strach zo<br />

stretnutia s prastarou liečiteľskou<br />

tradíciou.<br />

V biofotónovom laboratóriu potom<br />

vykonali merania na ďalšom<br />

liečiteľovi, Talianovi Nicolovi Cutolovi.<br />

Jeho ruka vyslala v priebehu<br />

dvoch sekúnd „minimálne desaťkrát<br />

silnejšiu emisiu fotónov“, ako je<br />

bežné u „normálnych“ ľudí.<br />

Ideálny obraz aury zdravého človeka.<br />

Vľavo: aura chorého človeka.<br />

Ilustrácia: M. Průšová, MUDr. J. Palouček.<br />

NOVÉ MOŽNOSTI<br />

TERAPIE<br />

V<br />

Japonsku už dlhý čas pracuje<br />

s veľkým nasadením skupina<br />

výskumníkov, ktorí majú pomocou<br />

biofotónového výskumu „znovu objaviť“<br />

a dokázať meridiány, „energetické<br />

dráhy“ ľudského tela tak, ako<br />

ich už pred 3 000 rokmi opísala<br />

orientálna medicína. Nedávno vyšlo<br />

najavo, že určité body, ktoré zohrávajú<br />

v akupunktúre dôležitú úlohu,<br />

boli už identifikované a potvrdené<br />

meraním svetla.<br />

Výskum biofotónov zároveň otvára<br />

celkom nové možnosti pri diagnóze<br />

a terapii rakovinových ochorení.<br />

Nádorové bunky „žiaria“ celkom<br />

inak ako zdravé bunky. Zmenou<br />

biofotónového žiarenia sa laboratórnym<br />

pokusom môže pri<br />

nádorových bunkách zistiť, či<br />

podanie lieku pomáha, škodí,<br />

alebo nepôsobí nijako. Je to<br />

rozhodujúca pomoc pre lekárov<br />

pri voľbe správneho lieku.<br />

Nemecký kvantový fyzik<br />

Popp, ktorý prednedávnom<br />

otvoril svoje druhé laboratórium<br />

v meste Neuss pri Düsseldorfe,<br />

je so svojím výskumom<br />

biofotónov, ktorý založil,<br />

na ceste od zabudnutého vedca<br />

k uznávanej kapacite. Profesor<br />

Dürr, „pápež“ nemeckej fyziky,<br />

Heisenbergov nástupca v mníchovskom<br />

Inštitúte Maxa Plancka,<br />

mu v roku 1996 oficiálne „udelil<br />

rozhrešenie“ svojím potvrdením, že<br />

všetky živé organizmy vyžarujú biofotóny<br />

a toto žiarenie je koherentné,<br />

teda môže slúžiť ako nosič informácií.<br />

Vzhľadom na stále rastúce náklady<br />

na zdravotníctvo si západná priemyselná<br />

spoločnosť so svojou vysoko<br />

rozvinutou technológiou rozhodne<br />

nemôže dovoliť zriecť sa možností,<br />

ktoré biofotóny a aura ponúkajú pre<br />

diagnostiku a terapiu.<br />

Dagny Kernerová<br />

Imre Kerner<br />

„Objav aury“ na videu<br />

Od Dagny a Imre Kernerovcov,<br />

autorov tohto príspevku, jestvuje k téme<br />

„Aura“ aj pozoruhodný videofilm pod<br />

názvom „Aura: liečivá sila, alebo podvod?“<br />

Obaja televízni žurnalisti v ňom dokumentujú<br />

celosvetovo po prvý raz prostredníctvom<br />

filmu, ako možno „svetlo života“ urobiť<br />

pre každého viditeľným. Rovnako ako<br />

príspevok v tomto časopise sa film zaoberá<br />

výskumom biofotónov a liečiteľkou aury<br />

Rosalyn Bruyerovou, dotýka sa však aj iných<br />

tém.<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


SPOLOČNOSŤ<br />

ZÁKONY<br />

STVORENIA<br />

A<br />

ZÁKONY<br />

ĽUDÍ<br />

„Buď vôľa Tvoja,<br />

ako v nebi, tak i na<br />

zemi!“ Už takmer<br />

dvetisíc rokov kresťania<br />

pri modlitbe<br />

odriekajú tieto<br />

slová z „ Otčenáša“.<br />

Sotva sa však niekto<br />

vážne pýta sám<br />

seba, aká je „vôľa<br />

Otca v nebi“, alebo<br />

nosné zákony<br />

hmotného i duchovného<br />

stvorenia,<br />

a ako by sme mohli<br />

uskutočňovať túto<br />

vôľu na Zemi. Helge<br />

Loytved, povolaním<br />

sudca, a Werner<br />

Huemer pre Svet<br />

Grálu podávajú<br />

prehľad o tom, ako<br />

súvisí naše pozemské<br />

právne usporiadanie<br />

s veľkými<br />

zákonmi stvorenia.<br />

Kľúč k vysvetleniu<br />

hľadali v tisíce<br />

rokov starom<br />

„Desatore“, teda<br />

v desiatich Božích<br />

prikázaniach.“<br />

Zákonitosti vo stvorení a ľudský<br />

zákon. Na prvý pohľad sa<br />

zdá, že oba pojmy len málo<br />

súvisia. Na jednej strane v právnom<br />

štáte podliehame množstvu právnych<br />

noriem, ktoré upravujú a určujú<br />

normy v rôznych oblastiach<br />

života, na druhej strane sme všetci<br />

nevyhnutne podriadení aj zákonitostiam<br />

pôsobiacim vo stvorení.<br />

V čom však spočíva vzájomné prepojenie<br />

týchto dvoch oblastí?<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

Desať Božích<br />

prikázaní<br />

Kľúč k odpovedi na túto otázku<br />

leží v dôverne známom Desatore.<br />

Tieto prikázania nemajú len určiť<br />

vzťah medzi Bohom a človekom, čo<br />

je obsahom prvých troch prikázaní,<br />

ale upravujú aj mierumilovné spolužitie<br />

ľudí medzi sebou. Kto sa Desatorom<br />

zaoberá podrobnejšie, zistí, že<br />

mnohé v ňom vyjadrené myšlienky<br />

sú zároveň nosnými stĺpmi nášho<br />

dnešného trestného poriadku. Ak<br />

sa v piatom až ôsmom prikázaní hovorí:<br />

„Nezabiješ!“, „Nescudzoložíš!“,<br />

„Nepokradneš!“ a „Nevydáš krivého<br />

svedectva proti blížnemu svojmu!“,<br />

potom práve tieto „pravidlá“ sú<br />

základom mnohých dnešných zákonných<br />

ustanovení, a pokiaľ sa na<br />

ne nedbá, prichádzajú často v spätnom<br />

pôsobení sankcie. A aj ostatné<br />

prikázania, za prestúpenie ktorých


SPOLOČNOSŤ<br />

dnes nehrozí trest, pretože sa dotýkajú<br />

skôr vnútorného správania sa<br />

človeka a menej jeho vonkajšieho,<br />

viditeľného konania, majú pre ľudí<br />

orientovaných na duchovné hodnoty<br />

nezmenenú platnosť: „Nebudeš<br />

bažiť po žene blížneho svojho!“ (čo<br />

by sa malo chápať ako výzva k čistote<br />

myšlienok), „Nebudeš žiadostivý<br />

domu, dvora, dobytka svojho blížneho<br />

a všetkého, čo je jeho!“… Správne<br />

pochopenie a dodržiavanie týchto<br />

niekoľkých pravidiel by zaručilo mierumilovné<br />

a zbožné spolužitie ľudí<br />

na zemi. Tieto pravidlá ostatne Ježiš<br />

zhrnul do jedného jediného prikázania:<br />

„Miluj blížneho svojho ako seba<br />

samého!“ Prestúpenie týchto desiatich<br />

prikázaní cíti každý človek až do<br />

končekov svojich prstov, ak je k sebe<br />

dostatočne poctivý, pretože tieto Božie<br />

prikázania sú v nás nezmazateľne<br />

vryté ako „duchovné poznanie“,<br />

teda ako súčasť svedomia. Kto sa<br />

však snaží prehlušiť svoj vnútorný<br />

hlas a chce len zväčšovať svoj vlastný<br />

„voľný priestor“, bez toho, aby rovnako<br />

rešpektoval voľný priestor svojich<br />

blížnych, toho od nesprávnych ciest<br />

sotva odradia hoci i najhrubšie zväzky<br />

paragrafov. Záleží na duchovnej<br />

zrelosti (alebo nezrelosti) človeka, či<br />

uskutoční princípy poriadku v praxi,<br />

alebo ich ignoruje.<br />

Prikázanie a zákon<br />

Bol by to však veľmi obmedzený<br />

pohľad, keby sme v Desatore<br />

videli len zjednodušené pravidlá na<br />

mierumilovné spolužitie ľudí, alebo<br />

keby sme na svoje svedomie, ktoré sa<br />

ozýva pri nedodržiavaní prikázaní,<br />

hľadeli len ako na výsledok výchovy<br />

k určitým hodnotám. Za Desatorom,<br />

ktoré je „vtesané“ do nášho vnútra,<br />

je oveľa viac. Jeho dodržiavanie<br />

je pre každého človeka tou najväčšou<br />

pomocou v duchovnom vývoji,<br />

pretože ho uvádza do súladu so zákonmi<br />

stvorenia, ktorých všadeprítomné<br />

pôsobenie má vždy budujúcu<br />

povahu. Prikázania teda „ponúkajú“,<br />

aby sme pôsobili v podporujúcej<br />

sile Stvoriteľa a mohli sa s ňou spoluzachvievať.<br />

Je v nich pomoc, ktorú<br />

nám Stvoriteľ ponúka.<br />

Aby sme pochopili tesné spojenie,<br />

ktoré existuje medzi Božími prikázaniami<br />

a zákonmi stvorenia, je nutné<br />

najprv sa podrobnejšie zaoberať<br />

týmito zákonmi. Aké sú základné<br />

princípy, ktorými sa všetko riadi?<br />

Tri zákony<br />

Stvorenia<br />

Nikto nepopiera existenciu prírodných<br />

zákonov, v rámci ktorých<br />

prebiehajú všetky deje v tomto<br />

svete. Prírodovedci nám neustále<br />

podávajú dôkazy o tom, ako podivuhodne<br />

je všetko v malom i veľkom<br />

dianí hmotného sveta usporiadané.<br />

Jasným zákonitostiam sú však podriadené<br />

nielen chemické alebo fyzikálne<br />

deje, ale aj duchovná podstata človeka<br />

podlieha určitému „súboru pravidiel“.<br />

Pritom sa ukazuje, že ako vo<br />

vnútornom, tak i vo vonkajšom svete<br />

platia v podstate rovnaké zásady. Pozrime<br />

sa napríklad na účinok zákona<br />

spätného pôsobenia. Poznáme ho<br />

ako základný fyzikálny zákon akcie<br />

a reakcie, ale aj ako obrazné vyjadrenie<br />

v Ježišových slovách tlmočených<br />

apoštolom Pavlom (Gal. 6,7): „Čo<br />

človek zasieva, to aj zožne.“ Tieto slová<br />

sa vzťahujú aj na ľudské myšlienky<br />

a činy. To, čo môžeme pozorovať na<br />

malom pozemskom príklade, teda že<br />

zrnko pšenice prináša v klasoch v čase<br />

žatvy mnohonásobnú úrodu, to<br />

isté platí i v duchovných dejoch – zákonom<br />

spätného pôsobenia je zaručené,<br />

že nás v neprehľadnom súkolesí<br />

stvorenia skôr či neskôr dostihnú<br />

zvýšenou mierou také následky, ktoré<br />

presne zodpovedajú druhu nášho<br />

predchádzajúceho konania. Z množstva<br />

týchto spätných účinkov sa vytvára<br />

ľudský osud. Túto skutočnosť<br />

správne pochopíme až vtedy, keď<br />

sme schopní akceptovať, že nežijeme<br />

na zemi pre duchovný proces dozrievania<br />

len raz, ale viackrát. Až v súvislosti<br />

s opakovanými pozemskými<br />

životmi je možné objasniť také rôzne<br />

osudy jednotlivých ľudí. (Poznámka<br />

redakcie: V tejto súvislosti možno poukázať<br />

na pozoruhodnú prednášku<br />

Dr. Richarda Steinpacha: Prečo sú narodenia<br />

predsa len spravodlivé, ktorá<br />

bola vydaná vo vydavateľstve Efezus<br />

v r. 2004.)<br />

Ako ďalší všeobecný princíp riadiacej<br />

vôle vo Stvorení platí zákon<br />

príťažlivosti rovnorodého, ktorý<br />

je rozhodujúci nielen pre zlučovanie<br />

jednotlivých „stavebných látok<br />

hmoty“, ale riadi sa ním (v našej<br />

spoločnosti väčšinou nevedome)<br />

i správanie ľudí. Ako sa ľudovo hovorí,<br />

„Vrana k vrane sadá, rovný<br />

rovného si hľadá“. Prevládajúce<br />

cítenie a povaha určujú vzájomnú<br />

„príťažlivosť“, teda to, ktorí ľudia nás<br />

priťahujú a v ktorých kruhoch sa<br />

radi stretávame.<br />

Popri tom pôsobí ako tretí veľký<br />

základný princíp stvorenia zákon<br />

tiaže. Čo je ľahké, stúpa nahor, ťažké<br />

klesá nadol. To platí i pre náš duchovný<br />

stav. Človek, ktorý trvalo oživuje<br />

dobré vlastnosti, sa slobodne a ľahko<br />

nielen cíti, ale jeho duša sa podľa zákona<br />

tiaže skutočne stala svetlejšou,<br />

a tým i ľahšou. Každá zmena nášho<br />

duchovného stavu nás vedie zodpovedajúcou<br />

mierou nahor, alebo aj nadol<br />

– a my to cítime. Sme voľní, ľahkí,<br />

akoby sme mali krídla, alebo stiesnení,<br />

sklesnutí, zaťažení starosťami.<br />

Tieto tri základné princípy pôsobia<br />

následne v rámci všeobsiahleho<br />

prazákona pohybu. Tak, ako je<br />

materiálny pokrok – rovnako ako<br />

každý vývoj – možný len stálym po-<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


SPOLOČNOSŤ<br />

hybom, musíme i my byť živými aj<br />

vnútorne, aby sme zostali duchovne<br />

bdelými a mohli sa vyvíjať.<br />

Čo je „dobré“?<br />

Všetky zákony stvorenia sú vyjadrením<br />

Božej vôle a majú za úlohu<br />

podporovať všetko stvorené, ktoré<br />

potrebuje vývoj. Ich pôsobenie tiež<br />

jasne a jednoznačne určuje pojem<br />

„dobro“. „Dobré“ je to, čo pôsobí podporujúco<br />

v zmysle týchto zákonov, čo<br />

teda privádza človeka k väčšej živosti<br />

(podľa zákona pohybu), k duševnej<br />

ľahkosti alebo „oslobodeniu“ (podľa<br />

zákona tiaže), k vôli pôsobiť pri vývoji<br />

stvorenia ako užitočná súčasť<br />

(v zákone príťažlivosti rovnorodého)<br />

a k prežívaniu lásky a Božej blízkosti<br />

(v zákone spätného pôsobenia) – pričom<br />

všetky zákony stvorenia pôsobia,<br />

prirodzene, len spoločne a nemožno<br />

ich od seba oddeliť.<br />

Čo však majú účinky týchto zákonov<br />

stvorenia spoločné s Desatorom?<br />

Odpoveď je prostá: Desatoro<br />

je do istej miery „prekladom“ pojmu<br />

„dobro“, definovaného zákonmi<br />

stvorenia, do nášho všedného živo-<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

ta. Preto si zachovalo svoju platnosť<br />

po celé tisícročia, zatiaľ čo my sme<br />

sa skôr vzdialili od pochopenia jeho<br />

ďalekosiahleho obsahu.<br />

Každé z prikázaní vyjadruje, že pri<br />

jeho nasledovaní nás podľa zákona<br />

spätného pôsobenia postretne v zosilnenej<br />

miere len „dobro“, teda to, čo<br />

nás duchovne podporí, ďalej, že sme<br />

v zákone príťažlivosti rovnorodého<br />

takisto priťahovaní a posilňovaní len<br />

dobrom, a napokon, že sme zároveň<br />

vnútorne povznesení podľa zákona<br />

tiaže. Kto činí dobro, dosiahne „živosť<br />

dobra“; kto činí zlo, kráča duševne<br />

zaťažený cestou nadol (ľudovo<br />

povedané, „dostane sa na „šikmú<br />

plochu“), samočinne a neodvratne,<br />

dokiaľ mu nové rozhodnutia jeho<br />

vlastnej vôle opäť neukážu iné cesty.<br />

Ľudské<br />

zákonodarstvo<br />

Ak sa pozrieme na súčasný právny<br />

poriadok, pohľad nám okamžite<br />

padne na záplavu zákonov a zmes<br />

predpisov, v ktorej sa i právnik ťažko<br />

orientuje. Ide o „potopu“, ktorú sme<br />

si privodili sami a ktorá zreteľne ukazuje,<br />

že je čoraz menej ľudí ochotných<br />

z vnútornej potreby nasledovať Desatoro,<br />

ktoré by bez čohokoľvek ďalšieho<br />

umožnilo dobré spolužitie. Možno<br />

je to aj tým, že štát sa cíti byť povinný<br />

právne zasahovať v čoraz viacerých<br />

oblastiach života až do detailov. Technický<br />

a priemyselný vývoj, ktorý sotva<br />

dobrovoľne berie ohľad na prirodzené<br />

životné podmienky, je príčinou<br />

stále nových predpisov o ochrane životného<br />

prostredia, prevencii úrazov<br />

a odvrátení rôznych nebezpečenstiev.<br />

Existujú zákony o ochrane pred škodlivými<br />

účinkami okolitého prostredia<br />

spôsobenými znečistením vzduchu,<br />

hlukom, otrasmi a inými vplyvmi,<br />

zákon o mierovom využití jadrovej<br />

energie a ochrane proti jej nebezpečenstvu<br />

i zákon o výbušných látkach.<br />

Všetky tieto paragrafy sa často prispôsobujú<br />

neustále sa meniacim pomerom,<br />

alebo sa korigujú pre vyskytujúce<br />

sa nedostatky, čo sa opäť rieši<br />

ďalšími dodatočnými zákonmi, takže<br />

v konkrétnom prípade môže človek<br />

často len s veľkou námahou nájsť<br />

príslušné znenie nejakého ustanovenia.<br />

Na uskutočňovanie a dopĺňanie<br />

zákonov nezriedka existujú ďalšie<br />

objemné právne ustanovenia a vykonávacie<br />

predpisy. Čím väčší je počet<br />

a komplikovanosť všetkých týchto<br />

úprav, tým ťažšie a náročnejšie je ich<br />

presadzovanie; dôsledkom je prebujnená,<br />

ťažkopádna byrokracia a množstvo<br />

vleklých právnych sporov.<br />

Navyše ľudia činní v štátnom aparáte<br />

nie sú, samozrejme, bez chyby.<br />

Preto aj ľudské slabosti bezprostredne<br />

ovplyvňujú obsah a použitie zákonov.<br />

Mocné spoločenské skupiny ovplyvňujú<br />

štátne orgány v úsilí presadiť<br />

svoje záujmy, rozširuje sa korupcia.<br />

Dokonca aj vtedy, keď sa štátny úradník<br />

poctivo snaží slúžiť všeobecnému<br />

záujmu, vystavuje sa nebezpečenstvu,<br />

že vykoná závažné chybné rozhodnutia,<br />

ak dôveruje len svojmu intelektu<br />

a zabúda na silu svojej intuície.


SPOLOČNOSŤ<br />

Hrozivá záplava zákonov by opadla,<br />

keby viac ľudí uznávalo poriadok<br />

vo stvorení, dobrovoľne sa doň vradilo,<br />

a v dôsledku toho začalo viac<br />

dbať na základné princípy ľudského<br />

spolunažívania. Potom by právny<br />

poriadok samozrejme vystačil s relatívne<br />

malým počtom zákonov.<br />

Práca každého človeka na sebe samom<br />

je jedinou zárukou mierumilovného<br />

a harmonického ľudského<br />

spolunažívania. Aj posolstvá pochádzajúce<br />

od Boha v ich pôvodnej podobe<br />

smerovali vždy k jednotlivcovi,<br />

aby ho podnietili k dobrovoľnému<br />

nasledovaniu prikázaní, pretože len<br />

to mu môže priniesť v spätnom účinku<br />

duchovnú hodnotu. Žiadne Božie<br />

posolstvo neprinieslo pevný, do detailov<br />

presný súbor pravidiel či ustanovení<br />

typu „musíš“. Takéto ustanovenia<br />

sú vo svojej strnulej forme vždy<br />

ľudskou zlátaninou a nikdy nemôžu<br />

vziať do úvahy skutočnosť, že tu na<br />

zemi žijú vedľa seba ľudia na rôznom<br />

stupni duchovného vývoja!<br />

Sú možné reformy?<br />

Možno sa predsa len oplatí premýšľať<br />

nad tým, ako by sa<br />

naše zákonodarstvo dalo lepšie prispôsobiť<br />

zmyslu Desatora, a tým pôsobeniu<br />

zákonov stvorenia.<br />

Je naozaj ideálne ukladať časovo obmedzené<br />

tresty odňatia slobody, ktoré<br />

berú relatívne malý ohľad na vnútorný<br />

stav vývoja páchateľa? Neboli by v určitých<br />

prípadoch mysliteľné pilotné<br />

projekty s neohraničenou dobou trestu,<br />

v ktorých by sa trestný poriadok<br />

pokúsil podmieniť prepustenie z väzby<br />

úrovňou vnútorného vývoja väzňa?<br />

Alebo by táto myšlienka musela hneď<br />

na začiatku stroskotať na tom, že neexistujú<br />

ľudia, ktorí by mohli takýto<br />

vývoj spoľahlivo posúdiť?<br />

Ďalšie možnosti aplikácie by sa dali<br />

nájsť v oblasti sociálneho práva, kde<br />

existuje obzvlášť veľká záplava zákonov.<br />

Aj keď je zabezpečenie dôstojnej<br />

ľudskej existencie všetkých občanov<br />

veľmi dôležité, štát by mal napriek<br />

tomu dbať o to, aby poskytovaním<br />

sociálnych dávok napokon<br />

nepodporoval vnútornú lenivosť<br />

príjemcov. Ak štát prostredníctvom<br />

systému sociálneho zabezpečenia<br />

odníme občanom príliš veľa starostí,<br />

jednotlivec ľahko stratí nevyhnutnú<br />

čulosť ducha. Tým sa uvedie do chodu<br />

proces, ktorý je v každom ohľade<br />

škodlivý. V neposlednom rade je<br />

takýto sociálny systém, ako ho dnes<br />

poznáme, finančne neúnosný.<br />

Predovšetkým sociálne zákonodarstvo<br />

by preto malo akýmkoľvek<br />

možným spôsobom posilňovať vlastnú<br />

zodpovednosť jednotlivca a dbať<br />

na základné princípy rovnováhy medzi<br />

dávaním a braním, ktoré možno<br />

odvodiť zo zákona spätného pôsobenia.<br />

Tak by napríklad muselo byť pre<br />

príjemcu sociálnej pomoci samozrejmé,<br />

že bude v rámci svojich možností<br />

vykonávať všeobecne prospešné<br />

práce, hoci aj tie najnepatrnejšie.<br />

Napríklad zákon o sociálnej podpore<br />

v Nemecku síce dáva možnosť donútiť<br />

príjemcu sociálnej podpory vykonávať<br />

súkromné a verejné práce, úrady sa<br />

však v praxi priveľmi nesnažia využiť<br />

túto možnosť v širšom meradle. Možno<br />

pre to nájsť veľa zdôvodnení. Nie je<br />

vždy ľahké správne odhadnúť schopnosti<br />

dotyčnej osoby po zdravotnej<br />

stránke. Treba vziať do úvahy osobné<br />

životné okolnosti, napríklad opatrovanie<br />

malých detí. Aj organizačné<br />

možnosti, politická orientácia a odpor<br />

zo strany príjemcu sociálnej podpory<br />

zohrávajú svoju úlohu.<br />

(Pozn. redakcie: Tento odsek vystihuje<br />

predovšetkým situáciu v Západnej<br />

Európe a Severnej Amerike. Na<br />

Slovensku je nám známa situácia, keď<br />

tisíce ľudí majú záujem pracovať a sami<br />

podnikať, štátna legislatíva však<br />

v tomto nepôsobí dostatočne podporujúco.<br />

Preto mnoho ľudí odchádza<br />

za prácou do zahraničia, dokonca<br />

podstupujú riziká spojené s prácou<br />

načierno. Verejno-prospešné práce<br />

pôsobia často ako zlá záplata na neúnosnú<br />

situáciu na trhu práce.)<br />

Chmúrne<br />

vyhliadky?<br />

Tu sa tiež znovu ukazuje jeden základný<br />

problém použitia práva.<br />

Ak totiž nie je veľký počet občanov<br />

ochotných dobrovoľne dodržiavať zákony,<br />

dostane sa štátny poriadok do<br />

vážneho nebezpečenstva, pretože za<br />

týchto okolností sa môže udržiavať len<br />

s neprimeranými nákladmi. Štát má<br />

potom prakticky dvojakú voľbu: Buď<br />

sa podvoľuje stále rastúcemu porušovaniu<br />

práva a vznikajúcemu chaosu,<br />

alebo buduje obrovský kontrolný a donucovací<br />

aparát, až nakoniec zanikne<br />

v dôsledku jeho prebujnelosti. Tento<br />

výhľad sa môže zdať pochmúrny. Je<br />

zrejmé, že ďalší vývoj nášho právneho<br />

a spoločenského poriadku, ako tu<br />

bol načrtnutý, nenastane sám od seba.<br />

Práve tak nestačí veriť, že vláda urobí<br />

všetko, čo je na to treba. Oveľa viac<br />

bude záležať na nás všetkých. Je nevyhnutné,<br />

aby sa občania po duchovnej<br />

stránke vyvíjali smerom nahor. Tento<br />

duchovný vývoj predpokladá, že sa<br />

každý jednotlivec bude zo všetkých síl<br />

usilovať o vradenie sa do živého a podporujúceho<br />

poriadku vo stvorení, teda<br />

do Božej vôle, a to tak, že spozná zákony<br />

stvorenia, tiež všeobsiahly zmysel<br />

Desatora a bude podľa neho žiť.<br />

Až potom splníme to, čo nespočetní<br />

ľudia už takmer dvetisíc rokov<br />

neustále sľubujú slovami Otčenáša<br />

daného Ježišom Kristom: „Buď vôľa<br />

Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!“<br />

Dr. Helge Loytved<br />

Werner Huemer<br />

Literatúra:<br />

Abd-ru-shin: Posolstvo Grálu – Vo svetle<br />

Pravdy<br />

Herbert Vollmann: Svět, jaký by mohl být.<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


TÉMA<br />

Neviditeľná sieť osudu<br />

Prečo to<br />

Boh<br />

všetko dopúšťa<br />

Presvedčení stúpenci materializmu<br />

by to vlastne mali<br />

mať celkom ľahké, pretože si<br />

s otázkami osudu nemusia príliš lámať<br />

hlavu. Ak ľudia ochorejú a zomrú,<br />

potom to, podľa nich, spôsobili<br />

pôvodcovia choroby alebo gény. Ak<br />

je niekto zasypaný pri zemetrasení<br />

alebo príde o život pri havárii, potom<br />

je príčinou technická závada, ľudské<br />

zlyhanie alebo vyššia moc. Po hlbších<br />

súvislostiach sa nepátra – veď<br />

načo, keď je celý život podriadený<br />

nevypočítateľnej hre slepej náhody!<br />

Ale môžeme byť skutočne spokojní<br />

s takýmito vysvetleniami? Môžeme<br />

byť presvedčení o materialistickom<br />

princípe náhody? Týmto<br />

materialistickým chápaním si to<br />

robíme takým ťažkým preto, lebo<br />

podstatou nášho duchovného vedomia<br />

je cítenie a myslenie, ktoré je<br />

orientované na určitý zmysel a cieľ.<br />

Keby sme žili nevedome, nekládli<br />

by sme si otázku o hlbších súvislostiach.<br />

Ale my žijeme, kráčame neustále<br />

k novým cieľom, usilujeme<br />

sa o slobodu a poznanie – a preto<br />

nás koľajnice, po ktorých náš život<br />

prebieha, nenechávajú ľahostajnými.<br />

Je teda úplne prirodzené, že<br />

sa pýtame na zmysel nášho osudu.<br />

Môžeme sa ho vôbec niekedy dozvedieť?<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

JE VŠETKO VOPRED<br />

PREDURČENÉ?<br />

Ľudia, ktorí si nevedia poradiť<br />

s otázkou pravdepodobných príčin<br />

niektorých životných udalostí<br />

a ktorí neveria na slepú náhodu, ale<br />

vo vyššie určenie, často dospeli k určitému<br />

druhu odovzdanosti voči osudu,<br />

k domnienke, že v živote je pre každého<br />

človeka jednoducho všetko predurčené.<br />

V tejto myšlienke sa stretávajú<br />

ešte i dnes najrozličnejšie prúdy:<br />

ten, kto sa domnieva, že osud závisí<br />

od neovplyvniteľného pohybu hviezd<br />

alebo môže byť jasnovidnými ľuďmi<br />

presne predvídaný, hlási sa v podstate<br />

k takzvanému fatalizmu, ako mnohé<br />

ezoterické prúdy, kde sa napríklad<br />

hovorí o kronike Akaša. Je to určitý<br />

druh svetovej pamäti, v ktorej má<br />

byť uložená každá, aj budúca udalosť.<br />

Potom by človek nebol ničím viac ako<br />

bábkou, ktorá sa hompáľa na neviditeľných<br />

vláknach osudu, hračkou<br />

vyšších mocností, ktoré dávno všetko<br />

predurčili a zachytili v obsiahlych<br />

„kronikách duší“. Niektorí ezoterici<br />

sa napríklad domnievajú, že v Indii<br />

bol kedysi dávno zachytený celý osud<br />

sveta v knižniciach na palmových listoch<br />

(palmové listy sa tam predtým<br />

používali ako papyrus), a bol, resp. je<br />

Prečo toľko ľudí trpí<br />

ťažkými chorobami? Prečo<br />

musia umierať i deti?<br />

Kde je spravodlivosť pri<br />

narodení? Je nakoniec<br />

pre každého z nás všetko<br />

určené dopredu – hviezdami<br />

alebo dokonca samotným<br />

Stvoriteľom? Alebo je<br />

správna teória karmy, a<br />

človek si teda sám zaviní<br />

všetko, s čím sa stretne? A<br />

ak je to pravda – platí to<br />

aj vtedy, keď človek umiera<br />

rukou vraha? Keď utrpí od<br />

iných viditeľnú neprávosť?<br />

Neboli by potom všetci<br />

zločinci iba pomocníkmi pri<br />

naplňovaní karmy? A keby<br />

dobro a zlo na konci vôbec<br />

neexistovalo?<br />

Otáznik za otázknikom.<br />

Pokusy o zodpovedanie<br />

týchto otázok sa končia dosť<br />

často v hustej ezoterickej<br />

džungli poloprávd a neprávd.<br />

To, čo sa dnes publikuje o<br />

„neviditeľnej sieti osudu“, je<br />

niekedy také nelogické, až sa<br />

ježia vlasy na hlave, alebo je<br />

to úmyselné tajnostkárstvo,<br />

ktoré sa snaží mystikou<br />

zakryť nevedomosť. Pritom<br />

v skutočnosti sa dá plne<br />

pochopiť, prečo to Boh<br />

všetko dopúšťa…


TÉMA<br />

teda k dispozícii v písomnej podobe.<br />

Nie je asi potrebné zvlášť zdôrazňovať,<br />

že s touto bezpodmienečnou vierou<br />

v osud kráča ruka v ruke pohodlná<br />

myšlienka, že človek nie je sám zodpovedný<br />

za žiadne rozhodnutie, pretože<br />

je všetko predurčené.<br />

Práve na to však s nevôľou reaguje<br />

bdelý cit v človeku, náš vnútorný<br />

ukazovateľ toho, čo je správne a čo<br />

nie. Kedykoľvek si môžeme overiť, že<br />

máme slobodnú vôľu, teda možnosť<br />

rozhodnúť sa v živote pre smer našej<br />

voľby. Táto schopnosť rozhodovania<br />

prináša so sebou po prvé vlastnú<br />

zodpovednosť a po druhé skutočnosť,<br />

že budúcnosť je otvorená, nebola<br />

predurčená vyššou mocou, ale<br />

si ju vytvárame sami. V tomto zmysle<br />

v našej spoločnosti aj správne uvažujeme:<br />

žijeme v istote, že každé<br />

naše rozhodnutie, či už v súkromnej,<br />

politickej alebo hospodárskej sfére,<br />

je významné a vytvára budúcnosť.<br />

Sú teda všetky úvahy o predurčení<br />

osudu obyčajným balamutením? Čo<br />

proroctvá, prorocké sny a prekognícia<br />

(prežitie budúcej udalosti)? Žeby<br />

to všetko bol len mystický nezmysel?<br />

A kam zaradiť všetky tie životné<br />

skúsenosti, ktoré nám ukazujú, že<br />

naša slobodná vôľa vôbec nie je taká<br />

celkom slobodná, pretože sa pohybujeme<br />

ako po koľajniciach podľa<br />

určitých vzorov správania sa, beznádejne<br />

bojujeme so svojimi slabosťami,<br />

po duchovnej stránke sa nemôžeme<br />

pohnúť z miesta? Neukazuje sa<br />

v tom predsa len strašná závislosť?<br />

TVORIVÁ VÔĽA<br />

Slobodná vôľa a závislosť na vláknach<br />

osudu sa v skutočnosti navzájom<br />

nevylučujú. Prežívame oboje,<br />

pretože oboje je súčasťou jednoduchého<br />

celkového diania: naša slobodná<br />

vôľa nám dáva možnosť rozhodnutia,<br />

ale zostávame podrobení<br />

následkom našich aktov vôle, teda<br />

spätných účinkov. Tieto spätné účinky<br />

sa dajú označiť ako osud alebo karma,<br />

a to celkom vecne, teda nezávisle<br />

od toho, či ide o dobro, či zlo. Pojem<br />

karma sa totiž často neprávom používa<br />

iba v zmysle osudového bremena,<br />

ale v skutočnosti v sebe zahŕňa aj<br />

všetky priaznivé účinky.<br />

Prostredníctvom osudu sa teda<br />

stretávame s tým, čo sme si sami<br />

„poslali“, pretože univerzálny zákon<br />

stvorenia – zákon spätného pôsobenia<br />

– sa stará o to, aby sa všetko, čo<br />

„vysielame“ do sveta svojimi citmi,<br />

myšlienkami a činmi, vrátilo pri<br />

uzatváraní kruhu zase k svojmu východisku,<br />

teda k nám.<br />

Udalosti, ktoré môžu odkryť pohľad<br />

do budúcnosti, či už prostredníctvom<br />

proroctva, astrológie<br />

či inak, sú iba<br />

tým, čo v spätných<br />

účinkoch očakáva<br />

jednotlivca,<br />

národ alebo<br />

ľudstvo na<br />

základe jeho<br />

vlastnej minulosti,<br />

pretože<br />

k nim už<br />

skôr dali podnet.<br />

Prísna zákonitosť<br />

spätných<br />

účinkov pritom korešponduje<br />

s pohybom<br />

hviezd a môže sa dešifrovať<br />

pomocou astrologických výpočtov.<br />

No hviezdy neurčujú náš osud, ale<br />

vytvárajú „kanály karmy“, ktorými<br />

to, čo zodpovedá hviezdnym konšteláciám,<br />

prúdi iba vtedy, ak sme<br />

k tomu predtým dali podnet.<br />

Takýto pohľad na vec nám umožňuje<br />

vytušiť všeobsiahlu spravodlivosť<br />

aj vo veľkom svetovom dianí, pretože<br />

nevychádza z ľubovôle a náhody, ale<br />

z príčiny a následku, teda z princípu,<br />

ktorý veľmi dobre poznáme z našich<br />

prírodných vied a ktorého zákonitosti<br />

sa využívajú prakticky vo všetkých<br />

technických oblastiach.<br />

A predsa práve tento pohľad často<br />

naráža na skepsu, a to z jednoduchého<br />

dôvodu: v oblasti fyziky a chémie<br />

môžeme spätné účinky bez problémov<br />

pozorovať, pri našom vlastnom<br />

konaní však nie. Kto urobí niečo<br />

zlé, neprežíva spätný účinok bezprostredne<br />

a často sa zdá, že práve<br />

dobrí ľudia musia mnoho trpieť.<br />

Takéto námietky sú, prirodzene,<br />

predmetom diskusie vtedy, ak človek<br />

obmedzí svoj obraz sveta hranicami<br />

priestoru a času. Z materiálneho hľadiska<br />

sa táto situácia vysvetliť nedá,<br />

a preto materialistom vo všetkých<br />

otázkach osudu zostáva nakoniec<br />

iba útek k viere v slepú náhodu.<br />

Takáto viera však stojí na vratkých<br />

základoch, pretože – ako už<br />

bolo povedané – odporuje<br />

nášmu duchovnému<br />

vedomiu,<br />

orientovanému<br />

na zmysel, ale<br />

aj preto, že<br />

všetko dianie<br />

vo stvorení<br />

zreteľne<br />

podlieha<br />

cieľavedomej<br />

vôli. A to je skutočnosť<br />

– aj keď<br />

dnes ešte stále spochybňovaná.<br />

Pretože<br />

evolúcia života na Zemi – od<br />

najjednoduchších počiatkov až ku<br />

„korune stvorenia“, človeku – nepopierateľne<br />

sleduje rovnaký vývojový<br />

princíp ako naše vedomie, ktoré sa<br />

má rozširovať a vyvíjať. Ak je však<br />

všetko prestúpené hlbokým zmyslom,<br />

prečo by mal byť práve ľudský<br />

osud výnimkou? Neexistuje dôvod<br />

pre takúto domnienku.<br />

Ak zmeníme svoj pohľad a ak<br />

vezmeme do úvahy aj nemateriálne<br />

úrovne bytia a to, že život každého<br />

ľudského ducha zahŕňa mnoho<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


TÉMA<br />

pozemských životov, potom nám<br />

zákon spätného pôsobenia odhalí<br />

i zmysel osudu: každý človek zožne<br />

jednoducho to, k čomu dala kedysi<br />

podnet jeho vlastná tvorivá vôľa.<br />

Sejba a žatva – nie náhodou Ježiš<br />

Nazaretský naliehavo poukazoval na<br />

tento bezpodmienečný a všeobsiahly<br />

princíp stvorenia. My musíme žať,<br />

a ak silu, ktorá je nám darovaná na<br />

vlastný vývoj, použijeme iba na užívanie<br />

pozemských pôžitkov – čo je<br />

životný princíp, ktorý sa dnes označuje<br />

ako „normálny“ – , nemôžeme sa<br />

čudovať, že človek je duchovne slabý,<br />

závislý na nenásytných túžbach, čím<br />

sa jeho kedysi slobodná vôľa čoskoro<br />

ukáže ako zviazaná. A naopak, ak sa<br />

snažíme o vnútorné zušľachťovanie,<br />

nezištnosť a lásku k blížnemu, staviame<br />

si „rebrík do neba“.<br />

Svojimi rozhodnutiami sa teda<br />

naozaj stávame strojcami vlastného<br />

šťastia alebo nešťastia. Zároveň<br />

pritom existuje ešte druhý rozho-<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

dujúci „osudový faktor“. Ten nie je<br />

zakotvený v našej tvorivej vôli, ale<br />

vo vôli Božej, ktorá je zrejmá z princípov<br />

pôsobenia zákonov stvorenia<br />

a možno ju charakterizovať ako<br />

podporujúci princíp. Všetko vznikanie<br />

a zanikanie, všetko krúženie<br />

vo stvorení je totiž nesené udržujúcim,<br />

budujúcim, pomáhajúcim<br />

a oživujúcim pôsobením dokonalých<br />

Božích zákonov. Inak by nebol<br />

vývoj vo stvorení vôbec možný.<br />

Človek by mal dobrovoľne prispôsobiť<br />

svoju vlastnú slobodnú vôľu vôli<br />

Stvoriteľa, tomu všeobsiahlemu pôsobeniu,<br />

z ktorého sa, a to úplne bez<br />

intelektuálnych kľučiek, dajú odvodiť<br />

aj pojmy „dobro“ a „zlo“: zlo nie je<br />

nutným protipólom dobra, ako sa vyvodzuje<br />

z nesprávne chápaného princípu<br />

polarity, dobro nepotrebuje nič<br />

zlé, „dobro“ je jednoducho všetko to,<br />

čo zodpovedá podporujúcemu princípu<br />

pomáhajúcej lásky. Zlo sa, naopak,<br />

stavia proti tomuto budujúcemu prúdu<br />

pôsobenia Božích zákonov. Čo je<br />

dobro, cíti každý človek až do končekov<br />

prstov. To znamená: kto činí dobro,<br />

žne pomoc, kto naproti tomu seje<br />

zlo, bude musieť skôr alebo neskôr na<br />

svojej ceste zažiť prekážky.<br />

Tu musíme vziať do úvahy aj to,<br />

že pôsobením zákonov stvorenia<br />

sa bez výnimky podporuje všetko<br />

stvorené – teda bezpodmienečne aj<br />

my sami. A pretože zmysel nášho života<br />

spočíva vo vývoji duchovného<br />

vedomia, nútia nás zákony stvorenia<br />

smerovať k tomuto cieľu. To znamená,<br />

že sme životnými okolnosťami<br />

stále vedení k rozvíjaniu svojich<br />

schopností a k vývoju stále jemnejšej<br />

kvality ducha. Kto nežije v nezištnej<br />

láske k blížnemu, neusiluje<br />

sa o čistotu a pravdivosť a neosvojí<br />

si cudný, čistý spôsob života, nemôže<br />

vstúpiť do duchovnej ríše.<br />

Kto sa však vždy naozaj dobrovoľne<br />

usiluje o tieto hodnoty, zvlášť,<br />

keď duchovne spustnutá spoločnosť<br />

predkladá ako „vzor“ pokušenie,<br />

bezohľadnosť a vyžitie ako „vedúce<br />

princípy“? Kto je ochotný sebaprekonávaním,<br />

rozhodnosťou a cieľavedomosťou<br />

zoceľovať svoju vôľu, a tým<br />

podporovať duchovné vedomie?<br />

Cesty, ktoré sme si sami zvolili, sa<br />

často stavajú proti podporujúcemu<br />

princípu zákonov stvorenia a neslúžia<br />

vývoju, ale naopak, nášho ducha<br />

spútavajú a zamotávajú. Nevedú<br />

k rozvoju, ale k ochromeniu našich<br />

schopností a možností, degradujú<br />

nás na akýchsi nemysliacich a necítiacich<br />

konzumných mrzákov. Nesmie<br />

nás preto prekvapiť, keď sme<br />

nepríjemnými ranami osudu nútení<br />

„zmeniť kurz“ bez ohľadu na to, či je<br />

nám to príjemné alebo nie.<br />

PÁCHATELIA<br />

A OBETE<br />

Ak to zhrnieme, dá sa povedať, že<br />

náš osud sa formuje pôsobením<br />

zákonov stvorenia a zároveň ako dôsledok<br />

vôľových rozhodnutí každého<br />

človeka. Všetci musíme žať to, čo zasejeme<br />

– a pritom v škole života dozrievame<br />

prostredníctvom príjemných či<br />

nepríjemných skúseností. Osud nemá<br />

teda nič spoločné so slepou náhodou,<br />

ale bez výnimky so spravodlivými<br />

spätnými účinkami. To vysvetľuje nerovnosť<br />

pri narodení rovnako ako rany<br />

osudu, ktoré nás zasahujú v neskoršom<br />

pozemskom živote. Musíme však<br />

rozšíriť svoj pohľad ponad všetko materiálne,<br />

aby sme sa naučili chápať tieto<br />

súvislosti na poli príčiny a účinku.<br />

Toto poznanie o základnom princípe<br />

osudu, teda o bezpodmienečnej<br />

vlastnej zodpovednosti každého<br />

človeka, viedlo však opäť k mnohorakým<br />

nedorozumeniam, a často dokonca<br />

k neľudskému pohrávaniu sa<br />

s myšlienkami. Podľa motta: „Každý<br />

si aj tak všetko zavinil sám“ prechádzajú<br />

„vediaci“ nevšímavo popri utr-


TÉMA<br />

NEBESKÁ ODPLATA<br />

Skrátený príbeh z Tisíc a jednej noci<br />

Pustovník Omar sedel na vrcholku<br />

svojej hory a meditoval o behu<br />

sveta. Tu zbadal v údolí jazdca,<br />

ktorý si chcel odpočinúť pri prameni<br />

vody. Videl, ako jazdec odložil na<br />

zem vedľa seba mešec, ktorý nosil za<br />

pásom, a pokľakol, aby sa z prameňa<br />

napil. Napojil aj svojho koňa, potom<br />

sa vyšvihol do sedla a odcválal, pričom<br />

mešec na zemi zabudol.<br />

Zanedlho prišiel k prameňu iný<br />

jazdec, napil sa, uvidel mešec, vzal si<br />

ho a odcválal.<br />

Ešte neskôr prišiel k prameňu drevorubač,<br />

odložil svoj náklad, sklonil<br />

sa nad vodu a pil. V tom okamihu sa<br />

k prameňu vrátil po svoj zabudnutý<br />

mešec prvý jazdec. Keď ho nenašiel,<br />

oboril sa na drevorubača, označil ho<br />

za zlodeja, vytiahol meč a zabil ho.<br />

Pustovník Omar to všetko videl<br />

a uvažoval: „Aký zmysel majú tieto<br />

udalosti? Zlodej ušiel a osud mu<br />

praje, zatiaľ čo nevinný drevorubač<br />

musí pykať za krádež, ktorú vykonal<br />

niekto iný. A jazdec sa stal vrahom,<br />

pretože zabudol svoj mešec… Kde, ó,<br />

Alah, zostala spravodlivosť?“<br />

Ale nebo mlčalo.<br />

Nasledujúci deň putoval horami<br />

mudrc. Zavítal do Omarovej pustovne<br />

a zajedol a vypil si s ním. Omar mu<br />

vyrozprával, čo sa stalo predchádzajúci<br />

deň, a pýtal sa mudrca, či v tejto<br />

príhode vidí nejaký zmysel. Mudrc sa<br />

usmial a povedal: „Nič, ty netrpezlivý<br />

človeče, nie je bez zmyslu. Všetko, čo<br />

sa deje, je riadené silami osudu a sleduje<br />

zákony poriadku a múdrosti.“<br />

„Nič také som nevidel,“ hundral<br />

pustovník. „Nepozeral si sa dostatočne<br />

hlboko,“ odpovedal mudrc.<br />

„Ty si videl iba koniec dlhej reťaze<br />

udalostí, uvidel si posledné účinky<br />

nám skrytej reťaze príčin. Nepoznal<br />

si súvislosti. To, čo sa skutočne<br />

odohralo podľa spravodlivých neviditeľných<br />

zákonov, na teba pôsobilo<br />

nezmyselne. Čo videli tvoje oči, je<br />

iba zdanie.“<br />

„Ak vidíš viac ako ja,“ odpovedal<br />

Omar, „potom mi to teda povedz,<br />

aby som to pochopil! Vrátiš tak mojej<br />

duši pokoj.“<br />

„Poznanie musíš nájsť ty sám,“ odpovedal<br />

mudrc. „Ale pretože sa poctivo<br />

snažíš o pochopenie, pokúsim<br />

sa ti otvoriť oči.“ Zavrel oči a ponoril<br />

sa do stavu hlbokého sústredenia,<br />

v ktorom prebudení môžu vidieť<br />

všetko skryté, akoby sa pred nimi<br />

roztvorila kniha osudu.<br />

Po chvíli mudrc otvoril oči, pozrel<br />

sa na Omara a povedal: „Počúvaj. Jazdec,<br />

ktorý si zabudol mešec, bol lupič.<br />

Mešec ukradol. Ale nemal sa zo svojej<br />

koristi radovať. Muž, ktorý mešec našiel<br />

a odišiel s ním, bol synom okradnutého<br />

človeka, lupič ho teda obral<br />

o jeho dedičstvo. Už dlho sledoval lupičovu<br />

stopu, ale nemohol ho dohnať.<br />

Tu mu Alah milostivo daroval späť peniaze,<br />

ktoré patria jeho otcovi.“<br />

„Ale prečo musel zomrieť ten nevinný<br />

drevorubač?“ pýtal sa Omar.<br />

„Nemá predsa s tou vecou nič spoločné!“<br />

„Iba s mešcom nie,“ odpovedal mudrc.<br />

„Ale inak zapadá do rovnakej<br />

osudovej súvislosti. Pred rokmi ubil<br />

v lese pútnika. Žiadny pozemský<br />

sudca sa o tom nikdy nedozvedel. Ale<br />

nebeská odplata ho zastihla, keď prišiel<br />

jeho čas. Jazdec však o tom, pravdaže,<br />

nič nevedel. Teraz ho hryzie<br />

svedomie a osudu neunikne. Jazdí po<br />

horách akoby prenasledovaný zlom…<br />

Muž, ktorý mešec vzal a ktorého<br />

si považoval za zlodeja, priniesol<br />

peniaze svojmu otcovi. Ten bol za<br />

svoje lakomstvo potrestaný úľakom<br />

z ich straty. Teraz sa raduje so svojím<br />

synom a považuje toto osudové znamenie<br />

za príležitosť na polepšenie.<br />

Dlho už žiť nebude. Ale na obrat nie<br />

je nikdy neskoro.“<br />

pení svojich blížnych a zachádzajú<br />

niekedy vo svojom blude dokonca<br />

tak ďaleko, že sa odvažujú tvrdiť, že<br />

i ten najpochybnejší zločinec je iba<br />

prostriedkom plniacim nevyhnutnú<br />

karmu. To, že sa takéto myšlienky<br />

vysmievajú každému zdravému vyciťovaniu,<br />

sa pritom jednoducho prehliada,<br />

alebo sa to obetuje zdanlivej<br />

logike nesprávneho pohľadu na svet.<br />

Dalo by sa, skrátka, povedať: Po<br />

prvé, vždy a bez výnimky je správne<br />

stáť pri svojom blížnom a snažiť<br />

sa pomôcť a zmierniť jeho núdzu –<br />

všetko ostatné nemá s podporujúcim<br />

princípom nič spoločné. A po<br />

druhé, nie je možné ospravedlňovať<br />

žiadny hanebný čin poukázaním na<br />

„karmu“ obete; už aj preto nie, lebo<br />

nikto pre svoj duchovný vývoj nutne<br />

nepotrebuje byť okradnutý, znásilnený<br />

či zavraždený – ani vtedy nie,<br />

ak on sám niekedy predtým niečo<br />

podobné svojmu blížnemu urobil.<br />

Čo teda pre svoj duchovný vzostup<br />

skutočne potrebujeme, a to tým viac,<br />

čím hlbšie sme sa zaplietli do viny, je<br />

hlboké poznanie nášho nesprávneho<br />

snaženia, ktoré je spojené nielen<br />

s prianím, ale aj s pevným odhodlaním<br />

zmeniť sa a s novým vnútorným<br />

nasmerovaním, s odhodlaním k činu.<br />

Keby sme v sebe mali toto chcenie,<br />

nemusela by nás zasiahnuť plnou<br />

silou žiadna ťažká karma a namiesto<br />

toho by mohlo dôjsť k takzvanému<br />

„symbolickému rozuzleniu“.<br />

Tým sme sa dotkli v otázke osudu<br />

rozhodujúceho bodu, na ktorý sa<br />

v mnohých úvahách neberie ohľad:<br />

karmické spätné účinky nesmerujú<br />

k nejakej vonkajšej udalosti, ale k určitému<br />

spôsobu prežitia, ktoré presne<br />

zodpovedá druhu rozhodnutia. Pretože<br />

na tejto duchovnej úrovni sa stretáva<br />

príčina a účinok a kruh sa uzatvára.<br />

Kto sa napríklad previní vážnym<br />

ohováraním, ktoré obeti prinesie<br />

bolesť a problémy, bude osudovými<br />

okolnosťami skôr alebo neskôr prive-<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


TÉMA<br />

dený do situácie, ktorá vyvolá rovnaké<br />

prežitie – ibaže by sa dotyčný medzitým<br />

lepším poznaním vnútorne zmenil<br />

tak, že toto bolestné prežitie, teda<br />

„rana osudu“, už nie je nutná, a je potrebné<br />

iba rozviazať „spojovacie vlákna“<br />

s obeťou. To sa môže stať jednoduchým<br />

symbolickým činom, napríklad<br />

priateľským, pomocným gestom.<br />

Teda ešte raz: žiadny zločin nemožno<br />

ospravedlniť tým, že poukážeme<br />

na karmu obete, pretože spätné pôsobenie<br />

nikdy nesmeruje k pomste,<br />

ale len a len k poznaniu. Nie každá<br />

spáchaná vražda sa preto musí odčiniť<br />

prežitou vraždou, to by sa potom<br />

reťaz zločinov nemohla nikdy skončiť.<br />

Zločinec teda vždy koná proti<br />

podporujúcemu princípu Stvoriteľovej<br />

vôle a sám si vytvára svojím cítením,<br />

myslením a konaním prekážky,<br />

ktoré ho v spätnom pôsobení musia<br />

osudovo určitou formou zasiahnuť.<br />

Na druhej strane – a to je to nádherné<br />

a milostiplné v tkaní božskej<br />

spravodlivosti – môže práve v prežití<br />

utrpenia spočívať duchovná podpora,<br />

teda nutný vývojový popud, pri<br />

ktorom „obeť osudu“ (vlastne by sa<br />

na základe ďalekosiahlych príležitostí,<br />

ktoré každý osud ponúka, nemalo<br />

vôbec o „obeti“ hovoriť) dostáva<br />

možnosť rozvinúť duchovné sily<br />

a vnútorne rásť. A pretože hĺbka utrpenia<br />

vždy zodpovedá veľkosti šance,<br />

nepostihne nás z hľadiska nášho celkového<br />

bytia žiadna nespravodlivosť.<br />

Tým však nie je ešte celkom zodpovedaná<br />

dôležitá a obzvlášť obľúbená<br />

otázka, či nás – nezávisle na karme,<br />

ktorú sme si privodili sami – môžu<br />

postihnúť aj nezaslúžené, v určitom<br />

zmysle slova predsa len nespravodlivé<br />

rany osudu. O tejto otázke sa diskutuje<br />

tak často preto, lebo človek rád<br />

hľadá zadné dvierka, ktorými môže<br />

aspoň čiastočne uniknúť pred vlastnou<br />

zodpovednosťou za svoj život.<br />

Na základe opísaných šancí sa už<br />

nedá o „nespravodlivosti“ hovo-<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

riť pri žiadnej udalosti, ani keď ide<br />

o zdanlivo predčasnú smrť človeka.<br />

Pretože každú hlboko prežitú<br />

udalosť možno využiť ako pomoc –<br />

môžu ju využiť všetci ľudia, ktorých<br />

sa táto udalosť akýmkoľvek spôsobom<br />

týka. Smrť, aj keď ju prežívame<br />

veľmi bolestne, nás napríklad<br />

v mnohých ohľadoch núti k novému<br />

začiatku, ktorý je nakoniec spojený<br />

s osviežením, obnovou a zintenzívnením<br />

prežívania. Preto patrí vznik<br />

a pominuteľnosť nerozlučne k nášmu<br />

fyzickému svetu, resp. k určitému<br />

(skoršiemu) úseku vo vývoji<br />

nášho duchovného vedomia.<br />

Ale existuje ešte jeden dôležitý aspekt<br />

pri pozorovaní osudových udalostí:<br />

kto vie o bezpodmienečnej zákonitosti<br />

v celom dianí v stvorení, môže<br />

tiež pokojne vychádzať z toho, že druh<br />

vonkajšej udalosti sa vždy musí „hodiť“<br />

k osobným zvláštnostiam postihnutých<br />

jedincov, aby táto udalosť mohla<br />

vôbec nastať. To znamená, že stupeň<br />

našej duchovnej zrelosti určuje rozsah<br />

možností prežitia, teda udalostí, ktoré<br />

sa nám môžu prihodiť. V skutočnosti<br />

slepá náhoda neexistuje, aj pri osude<br />

sa ukazuje to, čo poznáme z pozorovateľného<br />

fyzického života: čím je človek<br />

nevedomejší a nepozornejší, tým viac<br />

sa vystavuje nebezpečenstvu. Čím<br />

svojvoľnejšie žije a čím viac si zaťažuje<br />

svoju hlavu, tým menej sa bude môcť<br />

otvoriť láskyplnému vedeniu. Vždy<br />

a bez výnimky si teda sami utvárame<br />

podmienky, v ktorých sa musí naplniť<br />

náš životný osud. Voči každej životnej<br />

udalosti máme istú vnútornú príbuznosť,<br />

alebo inak povedané, náš duchovný<br />

druh „pripustí“ osud.<br />

VLÁKNA SIETE<br />

OSUDU<br />

To, čo nás v živote stretáva a prináša<br />

radosť či utrpenie, to, čo<br />

nás vedie nahor, či to, čo nás strháva<br />

nadol, to všetko je výsledkom procesu<br />

vývoja, ktorý sa – ako rast rastliny<br />

– dlho odohráva skrytý, ale len<br />

do určitého času, potom vyjde najavo<br />

a prejaví sa osudovou udalosťou.<br />

A tak, ako vzniká rastlina zo zákonitého<br />

nahromadenia hmotnosti, tak<br />

podlieha aj „vznik osudu“ princípu<br />

zhustenia rovnakého druhu.<br />

Neviditeľný „východiskový materiál“<br />

má svoj pôvod v nás: z nášho<br />

chcenia sa odvíjajú mnohé „osudové<br />

vlákna“, ktoré z nás vychádzajú,<br />

vo všeobsiahlom tkaní stvorenia sú<br />

potom podľa druhu chcenia spojené<br />

s rovnorodými vláknami iných ľudí.<br />

Vytvárajú celé centrály a pôsobia<br />

späť na pôvodcov. Stále väčšie zhusťovanie<br />

potom v určitom okamihu<br />

nevyhnutne vedie k „hrubohmotnej<br />

atmosférickej zrážke“, teda ku konaniu<br />

a udalostiam, ktoré pôvodcu diania<br />

uvedú do určitej životnej situácie<br />

zodpovedajúcej jeho chceniu. Osud<br />

teda nevyvolávajú iba naše činy, neviditeľnú<br />

sieť osudu neustále tkáme<br />

aj chcením v našich citoch a myšlienkach,<br />

čo nie je možné poznať iba podľa<br />

jej hrubohmotných „výbežkov“.<br />

Ak chceme svetové dianie pozorovať<br />

iba na základe vonkajších<br />

udalostí, bude sa nám osud javiť<br />

ako výsledok slepej náhody. Ale tak,<br />

ako konaniu človeka predchádza<br />

jeho chcenie, tak každý vonkajší dej<br />

nasleduje až po prípravnom vnútornom<br />

pôsobení, ktoré podlieha<br />

jasným zákonitostiam. A len ten,<br />

kto svoj pohľad rozšíri o tieto zákonitosti<br />

a do svojich úvah zahrnie aj<br />

zmysel a cieľ nášho života, spozná,<br />

prečo to Boh všetko dopúšťa.<br />

Werner Huemer<br />

Poznámka:<br />

Vyššie uvedené vysvetlenia sa opierajú o poznanie<br />

obsiahnuté v „Posolstve Grálu“ od<br />

Abd-ru-shina. V článku stručne objasnené<br />

„aspekty osudu“ ako zákony stvorenia, žiarenie<br />

hviezd, vlákna osudu či zodpovednosť,<br />

sú v tomto diele vysvetlené podrobne.


POVIEDKA<br />

O službe Bohu<br />

Dialóg v starých Aténach – alebo kdekoľvek inde…<br />

Sysias: „Kto bol ten človek,<br />

Sokrates, s ktorým ste hovorili<br />

včera v Lýceu? Okolo vás stálo<br />

toľko ľudí, že sa nedalo načúvať, hoci<br />

som sa priblížil čo najbližšie. Videl<br />

som však, že to bol nejaký cudzinec.<br />

Povedzte mi, kto bol ten muž?“<br />

sokrates: „Ten človek, na ktorého<br />

sa pýtate, je Petrios, prišelec zo<br />

severu z exilu, ktorý žije už dlhšie<br />

v Aténach. Zaujímavá osoba, ktorej<br />

hlas v diskusii zaznieva dôrazne.“<br />

sysias: „Boli ste vo svojom rozhovore<br />

veľmi zahĺbení a okolostojacich<br />

tiež veľmi upútal. Nechceli by ste mi<br />

povedať, o akej téme ste diskutovali?“<br />

sokrates: „Samozrejme, porozprávam<br />

vám o tom. Ten rozhovor<br />

zanechal vo mne taký hlboký dojem,<br />

že sa mi ho určite podarí zreprodukovať.<br />

Petrios a ja sme sa rozprávali<br />

o jednej téme, ktorá je v Aténach už<br />

dlhší čas dôležitým predmetom diskusií:<br />

služba Bohu. Petrios sa hneval,<br />

a ja tiež, že bohatí mešťania si vo<br />

svojom mene nechávajú za poplatok<br />

vykonávať pre seba slávnosti. Ale<br />

práve tak sa staval proti vykúpeniu<br />

sa z povinných obiet, ako to majú<br />

niektorí inak veľmi vážení občania<br />

vo zvyku.“<br />

sysias: „Skutočne zaujímavé stanovisko.<br />

Rozprávajte ďalej, Sokrates.“<br />

sokrates: „Asi chápete, že sme sa<br />

hneď pýtali, čo to asi má byť, tá pravá<br />

služba Bohu.“<br />

sysias: „To sa mi však nezdá byť<br />

ľahká téma na rozhovor!“<br />

sokrates: „Ako hovoríte! Čoskoro<br />

sme i my prišli k tomuto záveru.<br />

Aby sme mohli túto otázku lepšie<br />

zodpovedať, Petrios navrhol, aby<br />

sme najprv stanovili, čo služba Bohu<br />

nie je. Ostatne, to, že skôr zmienení<br />

bohatí mešťania sa vôbec nesprávajú<br />

tak, ako to požaduje náboženstvo,<br />

bolo pre nás také samozrejmé, že sa<br />

nám nezdalo potrebné o tom ďalej<br />

hovoriť. Rýchlo sme sa zhodli na<br />

tom, že služba Bohu zahŕňa viac než<br />

len to, čo úrady zapíšu pri registrácii<br />

slobodných mužov. Či sa pripájame<br />

k tradičnému učeniu Grékov alebo<br />

skôr k perzskému kultu Mitru, teda<br />

ku ktorému náboženstvu sa priznávame,<br />

je len formalita.“<br />

sysias: „Isteže, Sokrates!“<br />

sokrates: „Tiež nám bolo jasné, že<br />

služba Bohu nie je to, čo sa o nej prednáša<br />

našim synom na Gymnáziu.“<br />

sysias: „Samozrejme, Sokrates.“<br />

sokrates: „Petrios na to poznamenal,<br />

že pravá služba Bohu určite nie<br />

je nič také ako naučená viera, s čím<br />

som okamžite súhlasil.“<br />

sysias: „To bola určite tá jednoduchá<br />

časť rozhovoru, Sokrates! Ďalej<br />

ste sa, dovolím si predpokladať, pokúsili<br />

definovať, čo je teda skutočným<br />

obsahom pravej služby Bohu.“<br />

sokrates: „To súhlasí, Sysias. Práve<br />

s týmto zámerom som sa odhodlal<br />

položiť Petriovi niekoľko otázok<br />

v očakávaní, že takto prebudím<br />

v ňom spočívajúce poznanie. Najskôr<br />

som sa ho spýtal: ,Petrios, z pojmu<br />

‚služba Bohu‘ sa dá oddeliť slovo ‚slúžiť‘.<br />

Na čo myslíte pri tomto slove, na<br />

niečo aktívne alebo pasívne?‘ ‚Bez<br />

pochýb Sokrates!‘ odpovedal Petrios,<br />

‚čo iné by to mohlo byť ako aktivita,<br />

Sokrates! Pri tomto slove myslí človek<br />

ihneď na nejaký druh činnosti!‘ “<br />

sysias: „To sa mi zdá byť zaujímavý<br />

záver!“<br />

sokrates: „Isteže, Sysias, a k tomu-<br />

to som ihneď pripojil i ďalšiu otázku:<br />

‚Petrios, povedzte mi, keď aj jeden<br />

viac ako druhý, ale všetci pracujeme<br />

pre Boha, čo si mám pri tom predstaviť?‘<br />

O tejto otázke musel Petrios popremýšľať<br />

dlhší čas. Napokon odpovedal:<br />

‚Sokrates, som toho názoru, že<br />

práca pre Božstvo, u každého podľa<br />

jemu darovaného talentu a vlôh, je to<br />

isté ako budujúce spolupôsobenie na<br />

svete, ktorý za svoju existenciu vďačí<br />

tvorivej sile Boha.‘<br />

sysias: „Čo mienil Petrios týmto<br />

výrokom, Sokrates?“<br />

„Ako vidím, uvažujete tým istým<br />

smerom ako my. Ja som mu totiž položil<br />

tiež túto otázku. Na to Petrios<br />

odpovedal: ‚Nie je svet, v ktorom žijeme,<br />

veľký dom Boha, v ktorom my<br />

ľudia prebývame ako hostia? Nie je<br />

v tomto dome všetko, čo nám umožňuje<br />

život, náš osobný vývoj a rozvoj<br />

nášho sebauvedomenia? Nemali by<br />

sme sa potom správať ako dobrí hostia?<br />

To znamená, že by sme mali byť<br />

nášmu hostiteľovi stále vďační a mali<br />

by sme sa podrobiť pravidlám domu.<br />

Nemali by sme napríklad zanechať<br />

izbu, v ktorej sme spali, čistú a upratanú?<br />

Zanechávanie neporiadku je zlo<br />

a poškodzovanie vlastníctva o to viac.<br />

Ako vďaku za preukázanú pohostinnosť<br />

by sme mohli dokonca ponúknuť<br />

našu pomoc pri údržbe a skrášľovaní<br />

hosťovského domu.‘ A Petrios trocha<br />

ostrejšie doplnil: ,A to, samozrejme,<br />

platí pre každého z nás. Z tohto dôvodu<br />

je zbytočné, že existuje kňazská<br />

vrstva, ktorá si uplatňuje nárok<br />

byť nenahraditeľnou v spojení medzi<br />

nami a Božstvom.‘ ‚To je ale veľmi neobvyklý<br />

uhol pohľadu na pojem služba<br />

Bohu, Petrios,‘ povedal som mu na<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


POVIEDKA<br />

1/2004<br />

to, ‚domnievate sa tiež, že by sa nemali<br />

dávať predpísané hodiny, na ktorých<br />

ľudia spolu vzdávajú vďaku Božstvu?‘<br />

‚Je to tak, Sokrates, to je moje presvedčenie,‘<br />

odpovedal Petrios, ‚podľa môjho<br />

názoru nestojí služba Bohu vedľa<br />

každodenného života, ale naopak, je<br />

jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ba čo<br />

viac, všetko, čo človek robí a na čo<br />

myslí, by malo mať svoj pôvod v pripravenosti<br />

slúžiť Bohu.“<br />

sysias: „Petrios teda v žiadnom<br />

prípade nehájil našu zaužívanú<br />

zbožnosť.“<br />

sokrates: „Svojím ponímaním<br />

v skutočnosti kritizoval celú náboženskú<br />

prax nášho mestského štátu.“<br />

sysias: „Odkiaľ má vlastne Petrios<br />

tieto neobyčajné náhľady?“<br />

sokrates: „Hovorí sa, že Petriovi<br />

sa vraj počas jeho ciest v Taliansku<br />

dostalo učenia od muža menom Pytagoras.<br />

O ňom sa tvrdí, že disponuje<br />

veľkými poznatkami týkajúcimi sa<br />

duše a oných nehmotných oblastí,<br />

kam putujú duše po smrti, a potom,<br />

s cieľom ďalej sa vyvíjať, môžu sa opäť<br />

vrátiť do pozemského tela. Po niekoľkých<br />

cykloch života, v ktorých sa<br />

človek naučil konať dobro, byť mierumilovný<br />

a žiť pravý život, vstúpi duša,<br />

ktorá získala zodpovedajúce sebauvedomenie<br />

a plne dozrela, do večnej<br />

ríše ducha. Ale aj tu sa musí pracovať.<br />

O večnom pokoji nikdy nemôže byť<br />

ani reči! Či v hmotných alebo v duchovných<br />

sférach, človek bude môcť<br />

vždy slúžiť Bohu tým, že sa bude<br />

riadiť jeho vôľou a bude spolupôsobiť<br />

budujúco. Pritom je každý človek<br />

povinný sám pátrať po zásadách bo-<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

humilého života, a tým i po zásadách<br />

pravej služby Bohu. A k tomu dodal<br />

Petrios ešte niečo dôležité...“<br />

sysias: „A čo to bolo, Sokrates, vy<br />

ma napínate!“<br />

sokrates: „Na moju otázku, ako<br />

majú zbierať tie správne znalosti medzi<br />

nami žijúci analfabeti, Petrios odpovedal<br />

takto: odhodlane tvrdil, že<br />

každý človek, či slobodný muž, žena<br />

alebo otrok, či vzdelaný tak ako my<br />

alebo analfabet, má hlboko vo svojom<br />

vnútri druh načúvajúceho ucha,<br />

ktorým – viem, že to znie trocha<br />

zvláštne – možno prijímať pokyny<br />

z vyšších sfér. V týchto vyšších sférach<br />

prebýva mnoho duchov, ktorí sú<br />

vždy pripravení pomáhať ľuďom na<br />

zemi. Petrios mal tým na mysli, že to<br />

nie je Božstvo samo, ktoré sa trvale<br />

stará o každého jednotlivého človeka.“<br />

sysias: „Ale Sokrates, to predsa odporuje<br />

našim skúsenostiam. Napríklad<br />

zločinci vraj nepočujú nič!“<br />

sokrates: „Domnievam sa, že<br />

Petrios to myslel takto: každému<br />

človeku, ktorý sa usiluje o dobro, sa<br />

dostane pomoci, každému človeku,<br />

ktorý vedie bohumilý život a ktorý<br />

vo svojom každodennom myslení<br />

a konaní ukazuje, že slúži Bohu.<br />

sysias: „Máte iste na mysli tú pravú<br />

službu Bohu, o ktorej sme hovorili<br />

na začiatku rozhovoru.“<br />

sokrates: „Isteže, Sysias!“<br />

sysias: „Čo si myslíte o takom spojení<br />

nahor, Sokrates?“<br />

sokrates: „Je dosť možné, že tento<br />

Petrios má pravdu. Moje skúsenosti<br />

mi ukazujú, že čím viac sa človek cvičí<br />

v mlčaní, o to lepšie sa učí počúvať<br />

týmto vnútorným uchom. Ľudia by<br />

sa teda mali o to usilovať, Sysias!“<br />

sysias: „To si zapamätám, Sokrates.<br />

A po tomto závere ste rozhovor<br />

ukončili?“<br />

sokrates: „Aj ja som si myslel, že to<br />

najpodstatnejšie bolo povedané. Avšak<br />

Petrios chcel predostrieť ešte niečo<br />

veľmi podstatné, čo sa dozvedel…“<br />

sysias: „Ale to mi potom nesmiete<br />

zamlčať!“<br />

sokrates: „Petrios mi na záver<br />

opísal skutočne zbožného človeka:<br />

‚Spoznať ho hneď podľa jeho pokory,‘<br />

povedal. Tým nemyslel otrockú poníženosť,<br />

ktorou my Aténčania tak<br />

veľmi opovrhujeme. Nie, pre Petria je<br />

pokora duchovný stav, ktorý je základom<br />

odvahy slúžiť. Pokora teda nie je<br />

žiadnou slabosťou, ale práve ona vyžaduje<br />

veľkú vnútornú silu. Pokorný<br />

človek sa vedome odvracia od všetkej<br />

samoľúbosti, nie je nadutý a netlačí<br />

sa zbytočne do popredia. Tento duchovný<br />

postoj podporuje veľa cností,<br />

ktorými možno slúžiť Bohu so<br />

samozrejmosťou. Pokorný človek sa<br />

bude usilovať o dobro a posilňovať<br />

ho, avšak zlému bude vzdorovať. Pokúsi<br />

sa dodávať všetkému krásu, ku<br />

cti Božej, ale škaredému sa bude vyhýbať.<br />

Nebude nikdy vedome škodiť<br />

živému tvorovi, ale pokúsi sa chrániť<br />

všetko živé, predovšetkým to slabšie,<br />

a bude nápomocný tam, kde to bude<br />

potrebné. S vedomím, že pre Boha<br />

nemôžu byť užitoční namyslení táraji,<br />

pokračuje pokojne a dôstojne ďalej<br />

svojou cestou života.“<br />

sysias: „Myslím si, Sokrates, že skôr,<br />

než bude človek môcť uplatniť skutočnú<br />

službu Bohu alebo prinajmenšom<br />

takú, akú mal na mysli Petrios, musí<br />

na sebe veľa dopracovať a zlepšiť!“<br />

sokrates: „Hovoríte pravdivé slová,<br />

Sysias. A čo sa sám seba pýtam,<br />

je: budeme raz tak ďaleko, že sa už<br />

viac nebudeme potrebovať toľko pýtať?<br />

Ľudovo povedané, žiadne slová,<br />

lež činy?“<br />

sysias: „Nemám poňatia, Sokrates,<br />

tak ďaleko veru ešte nie som.“<br />

sokrates: „Hovoríte, čo si myslím,<br />

Sysias. Ale s práve preukázanou<br />

skromnosťou ste už pravdepodobne<br />

urobili prvý krok na správnu cestu!“<br />

Sytske Teppema


FOTOGRAFIE<br />

Japonský výskumník, doktor<br />

alternatívnej medicíny<br />

Masaru Emoto (1943),<br />

vzbudil záujem verejnosti fascinujúcimi<br />

vysokorýchlostnými<br />

fotografiami mrznúcej<br />

vody a ľadových kryštálikov,<br />

vznikajúcich pri – 5 °C. Čo<br />

je také pozoruhodné na čarokrásnych,<br />

alebo naopak,<br />

strohých či bizarných formách<br />

kryštálov, získaných<br />

zo vzoriek „obyčajnej“ vody?<br />

Dr. Masaru Emoto považuje<br />

vodu za univerzálne médium<br />

– zachytávač schopný<br />

prijímať a zobrazovať aj veľmi<br />

jemné, nehmotné vibrácie a vplyvy.<br />

Na jeho fotografiách môžeme<br />

prvýkrát v histórii vidieť, ako voda<br />

zobrazuje všetky druhy doteraz nepreukázateľných<br />

žiarení a energií.<br />

To je zároveň vysvetlením nekonečnej<br />

rozmanitosti kryštalických<br />

tvarov, ktoré voda pri zamŕzaní<br />

vytvára. Pán Emoto je presvedčený,<br />

že forma kryštálov úplne závisí<br />

od kvality vody, ktorá bola použitá<br />

na ich „výrobu“. Pojem kvality<br />

vody v zmysle tohto výskumu však<br />

zahŕňa aj nehmotné „vibračné<br />

vplyvy“, ktoré sú na vzorky vody<br />

nasmerované. Na ovplyvnenie experimentálnych<br />

vzoriek vody bola<br />

použitá hudba, vizuálne obrazy,<br />

voda bola tiež vystavená vplyvu<br />

slov napísaných na papieri a pôsobeniu<br />

fotografií umiestnených pod<br />

skúmavkami alebo okolo nich, kde<br />

sa nachádzala.<br />

Zámerom pána Emota bolo preveriť,<br />

či majú uvedené „energie“ nejaký<br />

vplyv. Na tieto experimenty<br />

použil malé množstvá vody v pohároch<br />

a skúmavkách, ale takisto<br />

aj vzorky z veľkých vodných plôch<br />

a vo všetkých prípadoch nastali<br />

zmeny v štruktúre kryštálov. Vytvorením<br />

rôznych vibračných vplyvov<br />

a ich pôsobením na tie isté<br />

vzorky vody je možné ukázať, že<br />

voda „mení svoje vyjadrenie“ pod<br />

ich vplyvom. Nevšedná krása kryštálu<br />

zmrznutej vody je, jednoducho<br />

povedané, výsledkom „nehmotného<br />

vyžarovania“, ktorému bola vystavená.<br />

Napríklad vyjadrenie ľudskej<br />

vďačnosti voda ihneď prijme<br />

a odzrkadlí.<br />

Ako zistil pri svojich experimentoch<br />

M. Emoto, bolo nemožné<br />

dopracovať sa k obrázkom<br />

identických tvarov. Inými slovami,<br />

nebolo možné vytvoriť znovu –<br />

zreprodukovať – rovnaký tvar<br />

kryštálu, a teda neexistujú dva<br />

kryštály, ktoré by mali rovnaký<br />

vzhľad. Ďalším poznatkom, ktorý<br />

pokusy priniesli, je, že čistá voda<br />

z prírodného zdroja vykryštalizuje<br />

na kryštál harmonických tvarov.<br />

Ten istý „zušľachťujúci“ efekt<br />

na vodu však mali tiež pozitívne<br />

myšlienky, duchovné pôsobenie<br />

či klasická hudba, a tieto dokonca<br />

vniesli do formy kryštálu celkom<br />

určitý „estetický výraz“. Naopak, znečistená,<br />

kontaminovaná voda kryštalizuje<br />

do príkrych, nepekných tvarov<br />

a negatívne emócie vyvárajú dokonca<br />

bizarné, odpudzujúce „obrazy“. Pretože<br />

voda pokrýva väčšiu časť povrchu<br />

našej zeme a predstavuje najväčší objem<br />

našich fyzických tiel, možno podľa<br />

teórie dr. Emota ľahko pochopiť, aký<br />

veľký vplyv môžu mať naše myšlienky<br />

a pocity na „životné prostredie“ – a to<br />

na úrovni globálnej, ako aj individuálnej.<br />

Nejde teda len o obyčajné kryštalizované<br />

molekuly vody. To, čo postavil<br />

dr. Emoto do popredia svojej teórie, je<br />

dôkaz, že myšlienky a pocity ovplyvňujú<br />

FYZICKÚ REALITU. Nakoniec nám<br />

umožnil pochopiť, že voda nám odhalila<br />

jedno zo svojich tajomstiev – ukazuje<br />

nám pravdu o nás samotných.<br />

Roman Levický<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


FOTOGRAFIE<br />

Do vzorky vody bol primiešaný aromatický<br />

olej, potom bola vzorka zmrazená<br />

a sfotografovaná. Formy kryštalických<br />

štruktúr vytvorili obrazy kvetín, ktoré<br />

boli v oleji lúhované. V tomto prípade ide<br />

o harmanček.<br />

Účinok slov vyrieknutých pri vodnej hladine.<br />

Vpravo: Túto formu kryštálu ovplyvnili<br />

slová o láske a vďačnosti. Malý obrázok:<br />

Nepekné formy pri slovách: „Robí sa mi<br />

z teba zle!“ alebo „Zabijem ťa!“<br />

Voda zo snehu na hore Yatsugatake. Z tejto vzorky<br />

pochádza nádherný kryštál so šesťhrannou štruktúrou.<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

Bol tento kryštál „očarený“ Bachovou<br />

husľovou skladbou? Kryštál sa rozvetvuje<br />

celkom voľne, zdá sa, že tvary „tancujú“.


FOTOGRAFIE<br />

Voda z vodovodu z mesta Sapporo (Japonsko),<br />

ktorá pochádza z rieky Toyohira. I keď táto<br />

rieka nie je príliš silne znečistená, nevznikli z jej<br />

vzoriek pekné kryštály.<br />

V kanadskom pohorí Rocky Mountains<br />

je veľa ľadovcov. Tento kryštál ľadu bol<br />

extrahovaný z firnu a má pravidelnú<br />

šesťuholníkovú štruktúru. Čo asi može<br />

znamenať otvor uprostred?<br />

Dr. Masaru<br />

Emoto<br />

Malý obrázok: Kryštál zo znečistenej vody,<br />

odobranej z jednej japonskej priehrady.<br />

Vpravo: Po intenzívnej modlitbe sa ukázala<br />

táto forma kryštálu.<br />

sa narodil v Jokohame<br />

v júli<br />

1943. Vyštudoval<br />

Yokohama<br />

Municipal University,<br />

odbor<br />

humanistiky a vedy so zameraním<br />

na medzinárodné vzťahy. V roku<br />

1986 založil v Tokiu IHM Corporation.<br />

V októbri 1992 obhájil<br />

doktorát alternatívnej medicíny<br />

v Open International University.<br />

Následne uviedol svoju teóriu<br />

o mikrozoskupení molekúl vody.<br />

Uskutočnil intenzívny výskum<br />

vody vo všetkých kútoch planéty<br />

nie ani tak ako vedecký výskumník,<br />

ale viac z pohľadu perspektívneho<br />

a originálneho mysliteľa. Pokračuje<br />

vo svojej experimentálnej činnosti<br />

a napísal množstvo dobre prijímaných<br />

kníh v japončine ako aj<br />

pôvodných vedeckých prác o vode<br />

publikovaných dvojjazyčne.<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


SERIÁL<br />

OSOBNOSŤ<br />

DÍL 1<br />

„JA VÁM VŠAK HOVORÍM...“<br />

Život, náuka a poslanie Ježiša Krista<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

Ježiš Kristus je v súčasnej<br />

dobe toľko skúmaný ako<br />

nikdy predtým. O jeho živote<br />

vychádza mnoho kníh –<br />

od špekulatívnych románov<br />

až po karikujúce zväzky<br />

a na niektorých fórach sa<br />

o nich horlivo diskutuje.<br />

Vecné knihy prinášajú<br />

v najlepšom prípade nové<br />

domnienky a fakty o „historickom<br />

Ježišovi“. „ Krista<br />

viery“ však knihy ešte<br />

stále opisujú ako stredobod<br />

početných ság a legiend,<br />

ktoré majú byť podložené<br />

vierou v ľubovoľné zasahovanie<br />

Stvoriteľa do<br />

prírodných zákonov, alebo<br />

ich príležitostné rušenie.<br />

V skutočnosti však „pravdy<br />

viery“ takéhoto druhu od<br />

počiatku nezodpovedajú<br />

ani znalosti prírodných<br />

zákonov, ale ani životu,<br />

učeniu a misii Ježiša Krista.<br />

Jednoznačne možno povedať<br />

toľko, že ide o muža,<br />

ktorý na túto zem priniesol<br />

pred 2000 rokmi v každom<br />

ohľade výnimočné učenie.<br />

A jeho posolstvo možno<br />

posudzovať zároveň aj ako<br />

vlastný doklad jeho osobnosti,<br />

pôvodu a poslania.<br />

Čo je v súvislosti s Ježišom<br />

z Nazareta skutočne historicky<br />

podložené? Žiaľ, žalostne<br />

málo. Ak spochybníme historickú<br />

vierohodnosť biblických podaní, pretože<br />

u nich ide predovšetkým o vysvetľujúce<br />

vyznania, zostáva vlastne<br />

len rímsky dejepisec Tacitus, ktorý<br />

vo svojich análoch napísal o prenasledovaní<br />

kresťanov Nerom, respektíve<br />

o veľkom požiari v Ríme v roku 64:<br />

„Aby odpravil zo sveta zlý chýr, že požiar<br />

bol založený na jeho rozkaz, zvalil<br />

Nero vinu na druhých a uvalil na<br />

tých, ktorí boli svojím hanebným počínaním<br />

nenávidení a v ľudovej reči<br />

sa nazývali „kresťania“, tie najhoršie<br />

tresty. Tento názov je odvodený od<br />

Krista, ktorého dal za vlády Tibéria<br />

popraviť prokurátor Pontius Pilát.“<br />

Historický Ježiš<br />

S<br />

týmto dokladom, že Ježiš z Nazareta<br />

skutočne žil (pretože aj<br />

o tom sa pochybovalo), historici<br />

počas uplynulých desaťročí preskúmali<br />

životné podmienky a vierouky<br />

v Palestíne prvého storočia tak dopodrobna<br />

ako ešte nikdy predtým.<br />

Navyše analyzovali všetky dostupné<br />

biblické a apokryfické texty a na<br />

tomto základe dospeli k takému<br />

obrazu Ježiša, ktorý snáď najlepšie<br />

možno označiť ako „hodnotovo neutrálny“.<br />

Vedec totiž nemôže prísť<br />

na to, či Ježiš bol skutočne zasľúbeným<br />

Božím Synom alebo nie; jeho<br />

zaujímajú v prvom rade vonkajšie,<br />

hmatateľné fakty. A podľa tých bol<br />

Ježiš židovským rabínom, ktorý ako<br />

i mnohí iní chodil po krajine ako<br />

potulný kazateľ – a zvestoval svoje<br />

posolstvo. Popravený bol ako burič,<br />

ktorý údajne viedol Židov a plánoval<br />

revolučné povstanie proti Rímu.<br />

Okrem toho sa predpokladá určitá<br />

súvislosť medzi Ježišom a esejcami,<br />

ktorí boli popri farizejoch a saducejoch<br />

tretím dôležitým židovským<br />

náboženským spoločenstvom, ale,


OSOBNOSŤ<br />

čo je zvláštne, nie je o nich zmienka<br />

v žiadnom spise Nového zákona.<br />

Pokiaľ ide o obsah Ježišovho učenia,<br />

dnes sa považuje za vedecky<br />

podložené, že on sám nikdy nehlásal<br />

ani netvrdil, že jeho smrťou by<br />

malo byť ľudstvo vykúpené zo svojich<br />

hriechov. Príbehy o jeho zázračných<br />

činoch sa pokladajú za celkom<br />

vymyslené a tak isto sa pochybuje<br />

o historickej pravosti biblických opisov<br />

zmŕtvychvstania. Zdá sa teda, že<br />

zostáva len málo z pôsobenia muža,<br />

životom ktorého sa začal nový letopočet<br />

a na učenie ktorého nadväzuje<br />

najväčšie svetové náboženstvo.<br />

Príznačné je, že aj 2 000 rokov po<br />

Ježišovi z Nazareta sa najmenej zamýšľame<br />

nad tým najdôležitejším –<br />

obsahom jeho posolstva.<br />

Ale v čom sa prejavuje to jedinečné<br />

v Ježišovom učení? Je v ňom<br />

niečo, čo by vecne oprávňovalo, aby<br />

tento človek nebol stavaný do jedného<br />

radu s ostatnými židovskými<br />

rabínmi, ale aby sa mu priznal štatút<br />

niečoho osobitného, ba dokonca<br />

jedinečného, ako to kresťanský svet<br />

vyjadruje v označení „Boží Syn“?<br />

Z dnešného pohľadu sa táto otázka<br />

určite nedá celkom jednoducho zodpovedať.<br />

Napokon, už dve tisícročia<br />

sme zvyknutí na to, že sa rutinne<br />

prehŕňame v biblickej zásobárni citátov<br />

a pripadá nám akosi zaťažko<br />

sprítomniť si, v akom prostredí Ježiš<br />

z Nazareta kedysi skutočne vystupoval.<br />

Práve tieto rámcové podmienky<br />

však predstavujú nie nepodstatný<br />

uhol pohľadu, pretože aj dnes dávajú<br />

vytušiť, o aký veľkolepý čin išlo, priniesť<br />

medzi ľudí „radostné posolstvo<br />

lásky“ – naskrze nové, dovtedy neznáme<br />

Posolstvo od Boha, zo Svetla…<br />

Pred 2000 rokmi…<br />

Obdobie pred 2 000 rokmi možno<br />

smelo opísať ako obdobie poznačené<br />

najhlbším duchovným temnom.<br />

Už i v samotnom Grécku dávno<br />

pominuli veľké časy túžby ľudí po<br />

poznaní a hlbokej filozofii, svet bohov<br />

bol olúpený o svoju vznešenosť, znetvorený,<br />

poľudštený, zatiaľ čo človek<br />

sa príliš rád sám zbožšťoval. A „vyvolený<br />

národ“ Židov, ktorý síce nesplodil<br />

porovnateľných mysliteľov a básnikov,<br />

ale jeho proroci ho kedysi verne viedli,<br />

bol, zdalo sa, rovnako v koncoch:<br />

bol spútaný v strnulých pravidlách<br />

viery formovaných zákonom spravodlivosti<br />

– oko za oko, zub za zub –,<br />

ktorý sa už dávno zvrhol na nemilosrdnosť<br />

a slúžil len jeho strážcom, nie<br />

však obyčajným ľuďom. Zdalo sa, že<br />

náboženské úsilie sa všeobecne obmedzovalo<br />

na to, aby zodpovedalo<br />

tradovaným predstavám, ktoré učenci<br />

písma s horlivosťou premúdrelo<br />

omieľali. Takto sa pestovalo duchovné<br />

sebauspokojovanie namiesto služby<br />

Bohu, rozum chrlil pekelné iskry,<br />

ľudskosť naproti tomu chátrala. Prameň<br />

toho, čo bolo živé, zostával nedotknutý.<br />

Skrátka: Stvoriteľ bol ľuďom<br />

vzdialený, nekonečne vzdialený, a len<br />

neurčitá túžba na základe starých<br />

proroctiev, ktoré zvestovali „mesiáša“,<br />

vedela udržať poniektorú myseľ ešte<br />

v bdelosti – hlboká nádej na návrat<br />

Boha z čias Mojžiša, keď bol Stvoriteľ<br />

ľudstvu tak „na dosah“ ako nikdy.<br />

Príchodom Ježiša z Nazareta sa tieto<br />

zasľúbenia splnili, pretože, podľa<br />

viery jeho stúpencov, Boží Syn skutočne<br />

vstúpil na zem! Prinajmenšom<br />

pre každého kresťana toto bolo a je<br />

nedotknuteľnou pravdou, ktorej verí.<br />

Ak sa hovorí o takom duchovnom<br />

dianí, mnoho kritických evanjeliových<br />

bádateľov napadne ako prvé, že<br />

proroctvá sa (tak vtedy ako aj dnes)<br />

najlepšie hodia na to, aby veriacich<br />

mobilizovali a aby sa nimi praktizovala<br />

politika vzbúr. Pre historika je<br />

pravdepodobnejšie, že Ježiš bol z nejakých<br />

mocenských politických dôvodov<br />

povýšený na Bohom zoslaného<br />

„mesiáša“, než že bol skutočne tým<br />

veľkým duchovným pomocníkom.<br />

Otázka, či sa židovské mesiášske<br />

zasľúbenia naplnili práve Ježišom<br />

z Nazareta a či sa tento muž právom<br />

nazýva „Boží Syn“, sa na základe<br />

vonkajších faktov zodpovedať nedá.<br />

Ak je nejaká všeobecne schodná cesta,<br />

ako dospieť k presvedčeniu, že<br />

pred 2 000 rokmi sa na tejto zemi<br />

z duchovne dejinného pohľadu<br />

udialo niečo absolútne výnimočné,<br />

potom táto cesta vedie bezpodmienečne<br />

cez Kristovo posolstvo. Pretože<br />

Ježišove slová, respektíve spôsob,<br />

akým boli vyjadrované, dávajú ako<br />

celok skutočne vytušiť niečo, čo tu<br />

ešte nebolo – a to omnoho zreteľnejšie<br />

ako akékoľvek nebeské znamenia<br />

ako napr. betlehemská hviezda alebo<br />

iné zázračné sprievodné okolnosti,<br />

na ktoré sa poukazuje, aby sa podčiarkol<br />

dosah Božieho zostúpenia.<br />

Ježišova reč<br />

Svetlo Pravdy, ktoré zažiarilo<br />

prostredníctvom posolstva Ježiša,<br />

sa prejavovalo už v jeho reči.<br />

Tým sa, prirodzene, nemá poukazovať<br />

na aramejčinu z Galiley, Ježišov<br />

materinský jazyk. Nápadný bol spôsob,<br />

akým hovoril. Tento spôsob vyjadrovania<br />

vynikal jednak tým, že<br />

zjavne nepochádzal z nijakého spoločenského<br />

„tábora“, jednak svojou<br />

bezprostrednou obsahovou hĺbkou.<br />

Vtedy, tak ako dnes, stáli totiž proti<br />

sebe na jednej strane „prostý ľud“<br />

a na druhej strane „intelektuálna<br />

horná vrstva“. Tu jednoduchí ľudia,<br />

ktorí hovorili tak, ako im „zobák<br />

narástol“, tam učenci písma, ktorí<br />

sa voľbou slov a tónom snažili vystavovať<br />

hrdo na obdiv svoj odstup<br />

od všetkého svetského.<br />

Ježiš z Nazareta mal naproti tomu<br />

svoju vlastnú reč, ktorá akoby mala<br />

výlučne sprostredkovať posolstvo.<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


OSOBNOSŤ<br />

Bola rovnako jednoduchá ako obsahovo<br />

bohatá, tak jasná, ako aj mocná,<br />

bola požadujúca a neuchádzala sa<br />

o prívržencov. Obrovský rozdiel oproti<br />

učencom písma musel byť nápadný:<br />

„A stalo sa, keď Ježiš dokončil tieto reči,<br />

že ľud žasol nad jeho učením. Lebo ich<br />

učil ako taký, kto má moc a nie ako<br />

ich učenci písma.“ (Mat. 7,28–29)<br />

Slová, ktoré Ježiš používal, boli<br />

slovami ostrej prísnosti, naplnenými<br />

láskou, ktorá chcela byť na úžitok,<br />

namiesto toho, aby lichotila, ktorá<br />

chcela dať podnet k zmene a ktorá<br />

pritom vždy dávala zreteľne najavo,<br />

že cesta k Pravde sa má dosiahnuť<br />

vlastnou snahou, zatiaľ čo pohodlne,<br />

bezmyšlienkovite a lenivo tiahnuť<br />

spolu s masou v slepej viere vedie<br />

veľmi ľahko k duchovnej smrti:<br />

„Vchádzajte tesnou bránou; lebo<br />

priestranná brána a široká cesta vedie<br />

do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú;<br />

ale do života vedie tesná brána<br />

a úzka cesta a málo je tých, ktorí<br />

ju nachádzajú“ (Mat. 7,13–14)<br />

Tak ako Ježišova reč nemala nič<br />

spoločné s ľúbezným, svet objímajúcim<br />

druhom tónu, ktorý sa jej tak<br />

rád prisudzuje, tak málo si brávala<br />

na pomoc nejakú intelektuálnu akrobaciu,<br />

aby takto vynikala. O to viac<br />

získavala na význame v najprirodzenejšej<br />

forme svojím obsahom, pretože<br />

ten, kto skutočne pozná súvislosti, ich<br />

vie podať aj v jednoduchých slovách<br />

(zásada, ktorá platí rovnako aj dnes).<br />

Ježiš používal reč podobenstiev, ktorá<br />

má tú prednosť, že ľudský duch takto<br />

sprostredkovanými obrazmi môže<br />

precítiť cenné zákonitosti vo vlastnom<br />

prežití, a tým si ich trvalo osvojí.<br />

Táto mocná obrazná reč bola zrejme<br />

aj príčinou toho, že dodnes sa zachovalo<br />

33 Ježišových podobenstiev, hoci<br />

sa písomne zaznamenali až dlho po<br />

jeho smrti. Jednou z Kristových najdôležitejších<br />

snáh bolo, aby oproti pozemskému<br />

súženiu človeka postavil<br />

vyhliadku na svetlú ríšu Božiu, ktorá<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

sa môže stať skutočnosťou, ak s tým<br />

jednotlivec začne v malom – ušľachtilými,<br />

svetlými myšlienkami a cítením.<br />

To sú tie „horčičné zrná“, ktoré môžu<br />

vyrásť do významných pozemských<br />

činov, pokiaľ sú patrične živené: „S<br />

Božím kráľovstvom je to ako s horčičným<br />

zrnom: Keď sa rozsieva na zem,<br />

vysoko vyrastie a je väčšie ako všetky<br />

zeliny a vyháňa veľké vetvy, takže<br />

v ich tieni bývajú nebeskí vtáci.“<br />

Ježiš objasňoval aj to, aký význam<br />

má v práci na sebe samom svet myšlienkových<br />

foriem – jemnohmotný<br />

svet. Napríklad vo svojej známej<br />

kázni na hore sa zmienil o desiatich<br />

Božích prikázaniach a poukázal na<br />

to, že človek môže zabíjať alebo smilniť<br />

aj v slovách alebo myšlienkach:<br />

„Počuli ste, že bolo povedané starým:<br />

Nezabiješ! Kto by však zabíjal, musí<br />

ísť pred súd. Ja vám však hovorím:<br />

Kto sa hnevá na svojho brata, musí ísť<br />

pred súd.“ (Mat. 5,21–22) „Počuli ste,<br />

že bolo povedané: Nescudzoložíš!<br />

Ja vám však hovorím: Každý, kto sa<br />

žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou<br />

scudzoložil v srdci!“ (Mat. 5,28–29)<br />

Pokiaľ ide o zmysel jeho slov, je<br />

druhoradé, či Ježiš – ako sa dnes na<br />

základe spätného prekladu evanjelia<br />

do aramejčiny predpokladá – hovoril<br />

v rýmoch alebo či sa jeho hlas vyznačoval<br />

ľubozvučnosťou a veľkým<br />

rozpätím, ako by sa dalo usudzovať<br />

zo slov Lukáša (4,22). V každom<br />

prípade treba Ježišovu reč hodnotiť<br />

ako zreteľný doklad jeho výnimočnej<br />

vnútornej veľkosti.<br />

Ježišovo<br />

vystupovanie<br />

Ja vám však hovorím…! Dnes by sa<br />

človeku pravdepodobne zazlievalo,<br />

že keď stále používa takéto slová, vyjadruje<br />

tým toľkú samoľúbosť, až to<br />

vzbudzuje obavy – veď si robí nárok<br />

na to, že je sám tým ostrým mečom,<br />

na ktorom sa všetko správne a nesprávne<br />

vo svete musí súdiť. A kto<br />

by to mohol o sebe vážne tvrdiť?<br />

Ako teda posudzovať Ježiša z Nazareta,<br />

ktorý tieto slová ustavične<br />

používal?<br />

Ak by sa niekto chcel, pokiaľ ide<br />

o jeho vystupovanie, hrať na, „diablovho<br />

advokáta“, ktorý všetko spochybňuje,<br />

potom by boli zrejme dve<br />

sľubné stratégie, ako „muža z Nazareta“<br />

znemožniť: Buď obvinením,<br />

že tu vystúpil na verejnosť niekto,<br />

s kým nebolo niečo v poriadku, kto<br />

sa chcel na základe nadmernej túžby<br />

po predvádzaní vyvyšovať nad zvyšok<br />

sveta, alebo tým, že sa pripustia<br />

nízke motívy zavádzania: Ježiš ako<br />

populistický vodca sekty, ktorý nadutými<br />

slovami vyšiel na lov duší<br />

a svojich stúpencov fanatizoval…<br />

Takéto domnienky sa vyjadrovali<br />

vždy znova, aj keď snáď len zdržanlivo,<br />

medzi riadkami. Pri dôkladnejšom<br />

pohľade triafajú však obidve<br />

obvinenia do prázdna – a to úplne!<br />

Voči domnienke, že Ježiš z Nazareta<br />

nejakým spôsobom stratil vzťah<br />

k realite alebo vedome zneužíval<br />

ľudí na egoistické účely, stojí neprekonateľne<br />

jedna vec: jeho posolstvo!<br />

Zbavené všetkých dodatočne pridaných<br />

prímesí ukazuje sa totiž ako<br />

naskrze životu blízke a vyznačujúc<br />

sa hlbokým poznaním ľudí neprináša<br />

tiež nič neopodstatnene nadnesené,<br />

lež namiesto toho veci, ktoré sa<br />

dajú prakticky zažiť. Ukazuje cestu<br />

poznania, na ktorej sa môže – a má<br />

o pravdivosti Ježišových slov presvedčiť<br />

každý sám vlastnými zážitkami.<br />

Skrátka: posolstvo sa ukazuje<br />

voči ľuďom tak priateľské ako aj pomáhajúce.<br />

Ako príklad by mohlo poslúžiť slovo<br />

z Jánovho evanjelia, podľa ktorého<br />

Ježiš svojim učeníkom uložil:<br />

„Tým, ktorým odpustíte hriechy, sú<br />

im odpustené, tým, ktorým zadržíte,<br />

sú zadržané.“ (Ján 20,23)


OSOBNOSŤ<br />

Prirodzene, že Ježiš tým nechcel<br />

otvoriť bránu svojvoľnému odpúšťaniu<br />

hriechov a o to menej dvere<br />

k spovedniciam 1) . Spomína sa tu<br />

skôr celkom jednoduchý, pre každého<br />

ľahko vyciťovaný dej: Ten, na<br />

kom sa jeho blížny dopustil bezprávia,<br />

je s ním spojený nepríjemnými<br />

„vláknami osudu“, ktoré môže<br />

zreteľne vnímať, pokiaľ ešte má do<br />

určitej miery vyvinuté jemné cítenie.<br />

Zakaždým, keď napríklad myslí na<br />

páchateľa toho zla alebo ho niekde<br />

stretne, vytrpené bezprávie, teda<br />

„hriech“, bude nepríjemne pociťovať –<br />

a to dovtedy, kým mu ho z úprimného<br />

srdca neodpustí, či už vo forme<br />

nejakého vyjadrenia, listom alebo<br />

iným vhodným symbolickým skutkom.<br />

Až tým sa nepríjemné spútanie<br />

uvoľní a obidvaja zúčastnení pocítia<br />

o kúsok viac slobody.<br />

Poverenie odpúšťať hriechy sa<br />

môže v dôsledku toho vzťahovať<br />

vždy len na poškodeného človeka<br />

a každý, kto chce byť vnútorne slobodný,<br />

urobí dobre, keď prekážajúce<br />

duševné väzby v zmysle Kristovho<br />

vyhlásenia čo najrýchlejšie uvoľní.<br />

Nepríjemné vlákna osudu totiž nikdy<br />

nemôžu byť „uvoľnené“ tretími osobami,<br />

ktoré sa na nich nepodieľali;<br />

zostávajú zreteľne citeľné, aj keď ten<br />

najsnaživejší spovedajúci farár uloží<br />

hriešnikovi k pokániu veľa Otčenášov.<br />

Odriekanie modlitieb snáď<br />

môže upokojiť svedomie, pre vnútorné<br />

blaho je však bezvýznamné,<br />

pretože v skutočnosti nič nerieši.<br />

Citovaný príklad z Jánovho evanjelia<br />

môže tiež ukázať, aké dôležité je<br />

chápať Ježišovo posolstvo v duchovnom<br />

zmysle. Pretože výklady, ktoré<br />

nepreniknú k jadru výroku, respektíve<br />

podobenstva, lež namiesto toho<br />

zostávajú len prilepené na obale<br />

slov, vedú takmer zákonite k nedorozumeniam<br />

a v najhoršom prípade<br />

k mylnej domnienke, že Ježišovo<br />

učenie je svetu cudzie, prakticky neuplatniteľné<br />

alebo dokonca poznačené<br />

nečistým mocenským úsilím.<br />

Za dôkazmi, z ktorých by sa takéto<br />

niečo dalo vyvodiť, by sa však človek<br />

v Ježišovom posolstve zháňal márne.<br />

Naopak, zdá sa, že je dokonca nevhodné<br />

na to, aby sa ním získavali<br />

prívrženci alebo fanatizovali veriaci.<br />

Toto by sa dalo ľahko dosiahnuť lichotivými<br />

rečami, snáď aj naháňaním<br />

strachu, lenže celkom určite nie<br />

učením, ktoré jednotlivcom ukladá<br />

povinnosť a vyžaduje úsilie samostatného,<br />

duchovne orientovaného<br />

myslenia a konania.<br />

Prekrásny príklad toho, že Ježiš žiadal<br />

od tých, ktorí ho chceli nasledovať,<br />

presne toto, poskytuje jeho tak známe,<br />

ako aj vo veľkej miere nepochopené<br />

varovanie: „Počuli ste, že bolo<br />

povedané: Oko za oko a zub za zub. Ja<br />

vám však hovorím: Neprotivte sa zlému!<br />

Naopak: Tomu, kto ťa udrie po<br />

pravom líci, nastav aj ľavé. Tomu, kto<br />

sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné<br />

rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude<br />

dakto nútiť k službe na jednu míľu,<br />

choď s ním dve. (Mat. 5,38–41)<br />

Tieto slová sa väčšinou vidia len<br />

v súvislosti s Ježišovou požiadavkou,<br />

aby sme milovali aj našich nepriateľov.<br />

Avšak tento výklad je príliš<br />

povrchný. Vari sa má človek nechať<br />

vydávať napospas tým najneznesiteľnejším<br />

podlostiam a tváriť sa<br />

pritom akoby nič? Zapierať vlastnú<br />

osobnosť? Ponižovať sa na beztvárnu<br />

loptu na hranie v rukách iných?<br />

Samozrejme nie. Za Ježišovými slovami<br />

sa skrýva oveľa hodnotnejší pokyn.<br />

Ide o to, aby sa človek v žiadnej<br />

situácii nevzdával svojej duchovnej,<br />

k Bohu obrátenej orientácii, teda aby<br />

si vždy zachovával svoj vnútorný postoj<br />

a aby sám nezostupoval na nízku,<br />

neblahú úroveň boja, zlodejstva alebo<br />

nátlaku. Toto má naopak zostať prenechané<br />

úplne a celkom tomu druhému.<br />

Namiesto toho, aby sme – v zmysle<br />

zákona „oko za oko“ – siahali po rovnakých<br />

ničiacich zbraniach a razantne<br />

nimi odplácali, nech láska a úcta<br />

k blížnemu pôsobí pri riešení konfliktov<br />

ako ukazovateľ cesty.<br />

Avšak práve to si vyžaduje najčulejšiu<br />

duchovnú prácu, vysokú mieru<br />

sebapremáhania a dôvery v Boha.<br />

Avšak len ten, kto k ohováračovi pristupuje<br />

s trpezlivosťou, má vyhliadku<br />

na to, aby sa ľady medziľudských<br />

vzťahov začali roztápať.<br />

Ježiš z Nazareta priniesol teda<br />

takéto poznanie. V jeho posolstve<br />

neobjavíme taktiež nič o tom, že by<br />

sa – v politickom zmysle – chcel stať<br />

„kráľom Židov“, čo sa mu pripisovalo.<br />

Ježišove slová nemali v sebe nič vypočítavé,<br />

chceli len jednoducho zapáliť<br />

vnútorný oheň všade tam, kde v človeku<br />

ešte driemala iskra Pravdy a bolo<br />

možné poznanie. Jeho „Ja vám však<br />

hovorím!“ slúžilo ako kľúč k srdciam<br />

všetkých, ktorí v sebe nosili túžbu po<br />

niečom vyššom. Boli to slová, ktoré<br />

chceli prekonať prežité židovské tradície<br />

viery, strnulé spoločenské konvencie<br />

a nedorozumenia každého druhu<br />

a namiesto toho priniesť neskalené<br />

svetlo Pravdy. Nikdy a za žiadnych<br />

okolností neslúžili Ježišovi k oslavnému<br />

predvádzaniu sa. Ako vlastné<br />

svedectvo muselo úplne postačiť jeho<br />

posolstvo. Odhliadnuc od mocnej Ježišovej<br />

reči a jeho strhujúceho vystupovania<br />

na verejnosti, je to samozrejme<br />

v prvom rade obsah jeho učenia,<br />

ktorý nám dovoľuje urobiť si spätné<br />

závery o jeho pôvodcovi. Vystopovanie<br />

„červenej nite“ v Kristovom posolstve<br />

je preto vďačným cieľom…<br />

Werner HUEMER<br />

Čítajte v ďalšom čísle:<br />

„Päť stĺpov Ježišovho učenia“<br />

1) Forma spovede sa vyvinula v dnes známej<br />

forme až dlho po Kristovej smrti; existujúca<br />

prax „odpúšťania hriechov“ siaha do<br />

13. storočia; spovednice sú až od 17. storočia.<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


REINKARNÁCIA<br />

Stretnutie s deťmi z minulosti . . .<br />

„Matka“ a „syn“: Jenny Cockellová<br />

so Sonnym, svojím najstarším synom z minulosti,<br />

keď sa v roku 1990 znovu stretli.<br />

Rozhovor s Jenny Cockellovou,<br />

ktorú jej jasné spomienky<br />

na minulý pozemský život<br />

dohnali k neobyčajnému<br />

hľadaniu…<br />

V<br />

západnej Európe a najmä<br />

v USA sa po komerčnom<br />

úspechu kníh Dr. R. Moodyho<br />

stalo pre mnoho ľudí lákavou<br />

predstavou dozvedieť sa, či skutočne<br />

existuje reinkarnácia a či skutočne<br />

už kedysi žili na zemi. Tisíce ľudí absolvovalo<br />

„výlety do minulých životov“<br />

pomocou hypnotických sedení.<br />

Mnohokrát sa však dočkali sklamania<br />

z traumatických zážitkov, ktoré<br />

si nedokázali vysvetliť. Príbeh Jenny<br />

Cockellovej je príbehom ženy, ktorá<br />

spomienky na minulé životy „nelovila“.<br />

Vstúpili však do jej života už<br />

v útlom detstve a i v dospelosti zostali<br />

živé, neodbytné a intenzívne.<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

Hnaná ustavičným nepokojom, rozhodla<br />

sa Jenny Cockellová vyhľadať<br />

miesta a osoby zo svojich nezvyčajných<br />

spomienok.<br />

Jenny si bola vedomá, že žila na<br />

prelome storočia, že bola matkou<br />

viacerých detí a roku 1932 na následky<br />

pôrodu zomrela v Dubline.<br />

Nechala svoje deti smrťou v ťažkostiach?<br />

Sužovaná týmito myšlienkami<br />

sa vybrala hľadať „deti z minulosti“<br />

– a skutočne ich našla.<br />

Hľadanie, ktoré krok za krokom<br />

zdokumentovala, nakoniec uverejnila<br />

i v knižnej forme. V roku<br />

1993 vyšlo v Anglicku pod názvom<br />

„Yesterday’s Children“. Tu podrobne<br />

opisuje hľadanie jej „rodiny z minulosti“.<br />

Pritom nemala v úmysle priniesť<br />

svojou dokumentáciou dôkaz<br />

pre náuku o reinkarnácii, ale robila<br />

to „z potreby nájsť svoju rodinu.<br />

Dôkaz, ktorý sa týka pravdy mojich<br />

spomienok, bol skôr akýmsi vedľajším<br />

produktom. Musela som všetko<br />

dôkladne zdokumentovať, lebo som<br />

si chcela byť stopercentne istá, že<br />

nájdem tie správne osoby, lebo tu<br />

boli veci, na ktoré sa pamätali deti<br />

a tiež ja sama, a aby boli tieto veci<br />

identické.“<br />

Reiner W. Sprenger sa stretol<br />

s Jenny Cockellovou, aby s ňou urobil<br />

rozhovor pre Svet Grálu.<br />

Na úvod<br />

októbra 1933 podľahla ťažkým<br />

chorobám niekoľko<br />

24.<br />

týždňov po narodení jej ôsmeho<br />

dieťaťa mladá írska matka, 35-ročná<br />

Mary Suttonová. Stalo sa tak v dublinskej<br />

nemocnici Rotunda Hospital.<br />

Smrteľná diagnóza znela: toxikémia,<br />

skupinový výraz pre viacero tehotenských<br />

ochorení neobjasnených<br />

príčin. Plynná sneť, ťažká kožná choroba<br />

vyvolaná hnilobnou baktériou,<br />

ktorá spôsobuje rozloženie kožného


REINKARNÁCIA<br />

tkaniva a tvorbu sneti, a zápal pľúc.<br />

Zanechala svojich osem detí, ktoré<br />

museli byť odteraz bez pomoci vystavené<br />

jej stále násilnejšiemu mužovi,<br />

ktorý navyše úplne prepadol<br />

alkoholu a zvyčajne premárnil aj<br />

poslednú penny. Prinajmenšom to<br />

musela aspoň akceptovať…<br />

O dvadsaťjeden rokov neskôr prichádza<br />

v Anglicku na svet dievčatko<br />

Jenny, ako tretie dieťa svojich<br />

rodičov. Jej otec sa zdal byť taktiež<br />

nešťastný v manželstve, veľmi podobne<br />

ako kedysi muž mladej Írky.<br />

A čoskoro začali zatieňovať život<br />

rodiny stále sa zväčšujúce rodinné<br />

napätia, až nakoniec musela žena aj<br />

s deťmi žiť pred mužom v neustálom<br />

strachu.<br />

Ale až trinásť rokov po narodení<br />

Jenny prišlo konečne k oslobodzujúcemu<br />

rozvodu rodičov, aj keď malá<br />

Jenny mala na tento deň, o ktorom<br />

vedela, že je neodvratný, pripravený<br />

kufor už od svojich piatich rokov.<br />

Neobyčajné na Jenny však bolo, že<br />

už od raného detstva v nej stále viac<br />

vystupovali obrazy zo života nejakej<br />

mladej ženy z Írska, o ktorej vedela<br />

len to, že sa volala Mary.<br />

Do istej miery sa malá utiekala do<br />

sveta týchto spomienok, obzvlášť do<br />

tých šťastnejšie sfarbených. Ale boli<br />

aj iné, vážnejšie chvíle. Tak napríklad<br />

spomienky na hodiny smrti tejto<br />

Írky, smrti, ktorej sa mladá žena<br />

vzpierala, sužovaná intenzívnym<br />

strachom o svoje deti. Obrazy sprevádzali<br />

pocity hlbokej nespravodlivosti<br />

tohto úmrtia, spolu s pocitom<br />

viny, že uniká šetrne z tejto ťažkej<br />

situácie a pritom zanecháva deti bez<br />

ochrany. A vlastne Jenny nikdy nepochybovala,<br />

že bola kedysi touto<br />

mladou ženou. Čoskoro však zistila,<br />

že jej okolie nechce o týchto spomienkach<br />

radšej nič vedieť, preto sa<br />

ešte viac uzatvárala do seba.<br />

Situácia sa veľmi zlepšila po rozchode<br />

rodičov, napriek materiálnej<br />

núdzi, v ktorej musela rodina<br />

bez otca nejaký čas žiť. Jej školské<br />

výsledky sa tiež nápadne zlepšili,<br />

ukončila školu a čoskoro nato absolvovala<br />

skúšku ako štátom uznaná<br />

pedikérka. Po krátkom čase spoznala<br />

Mary v roku 1927 se svojí dvouletou<br />

dcerou Phyllis. Mary byla drobnější<br />

postavy než Jenny a měla rovné vlasy.<br />

Jenny má vlasy černé a vlnité, ale<br />

rysy obličeje, postoj a držení rukou<br />

vykazují značnou podobnost.<br />

svojho budúceho manžela a po roku<br />

si už obaja hľadali vlastné bývanie.<br />

Našli malý, pekný, anglický vidiecky<br />

dom, ktorý ležal v malej osade a bol<br />

obklopený poliami, asi pol hodiny<br />

vlakom severne od Londýna.<br />

Stretnutie s jenny<br />

cockellovou<br />

Keď som vstúpil do vidieckeho<br />

domu, nestačil som sa čudovať<br />

mnohým paralelám medzi životom<br />

Jenny Cockellovej a jej životom ako<br />

Mary, nech to akokoľvek vylíčila vo<br />

svojej knihe „Yesterday’s Children“.<br />

Žije so svojím mužom a deťmi<br />

v malom rade domčekov, ktorý sa<br />

tiahne pozdĺž pokojnej, málo frekventovanej<br />

cesty, obklopenej poliami,<br />

mimo väčšej dediny v blízkosti<br />

hlavného mesta. A samotný vidiecky<br />

dom má viac-menej rovnaký pôdorys,<br />

aký mal kedysi dom Mary<br />

Suttonovej. „Nie, žiadna vedomá<br />

voľba,“ smeje sa. „Bolo to celkom<br />

intuitívne, … jediné miesto, ktoré<br />

sme obaja pociťovali ako náš domov.“<br />

Smejúc sa ukazuje aj na menšie,<br />

na stene visiace vrecko, ktoré je<br />

naplnené tým istým druhom zrna,<br />

ktorým živila svoje deti v biede žijúca<br />

Mary. Hovorí, že ešte stále z neho<br />

rada pripravuje jedlá.<br />

Čo ma však ešte viac prekvapuje,<br />

je bezstarostnosť, sebaistota a humor<br />

tejto ženy, o čom ma neustále<br />

presviedča jej zvonivý smiech. Iste,<br />

prejavuje sa tu jej príjemná a voči<br />

blížnym taká ohľaduplná povaha,<br />

zachádzajúca takmer až do sebazaprenia.<br />

Cítiť z nej opatrnosť, nikomu<br />

inému nevnucovať svoje vlastné<br />

názory. „Lebo ja sama, obzvlášť, keď<br />

som vyrástla, som zažila, aké to je,“<br />

hovorí, narážajúc na reakcie mnohých<br />

dospelých, ktorí chceli jej spomienky<br />

odsunúť bokom ako výplod<br />

príliš živej detskej fantázie. Ale táto<br />

vnútorná nenútenosť a humor? To<br />

som na základe čítania jej tak vecnej<br />

knihy, kde je podložený každý krok,<br />

neočakával.<br />

S<br />

úmyslom<br />

Spomienky na<br />

vlastnú smrť?<br />

dostať sa na koreň<br />

veci, pýtam sa na jej spomienky<br />

na smrť Mary, ktorá ju tak zaťažovala<br />

pocitom viny. „Keď som ako dieťa<br />

niečo robila, vzbudilo to vo mne<br />

často spomienky, keď som ako Mary<br />

robila niečo podobné. To som potom<br />

nejako včlenila do mojich hier.<br />

Ale spomienka na moju smrť bola<br />

iná. Nechcela som sa na to pamätať,<br />

nechcela som na to počas dňa myslieť!<br />

Ale v mojich snoch sa potom<br />

vždy znovu objavovala spomien-<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


REINKARNÁCIA<br />

ka na moju smrť. Hlboko otrasená<br />

a stuhnutá od hrôzy som sa vždy<br />

prebúdzala zo spánku. A vždy znovu<br />

a znovu som musela smrť Mary<br />

nanovo prežívať.<br />

Vo sne boli s touto spomienkou<br />

spojené dva základné pocity. Prvým<br />

bol veľký strach, čo sa stane s deťmi,<br />

a druhý bol ten hlboký pocit<br />

viny. Najskôr som chcela vyriešiť<br />

problém s deťmi a snažila som sa<br />

ich nájsť – a zabudla som pri tom na<br />

seba. U mňa samotnej nebolo niečo<br />

v poriadku! A myslela som si, že<br />

keď nájdem znovu rodinu a budem<br />

vedieť, že sa majú dobre, že to bude<br />

stačiť [aby som mohla zanechať ten<br />

pocit viny]. Ale nestačilo to. Musela<br />

som späť do izby, kde som vtedy zomrela<br />

– zvláštne!“<br />

Ako mi rozpráva, toto sa stalo<br />

až niekoľko rokov po vydaní knihy<br />

„Yesterday’s Children“ a znovunájdení<br />

jej „rodiny z minulosti“.<br />

Jedna americká televízna spoločnosť,<br />

ktorá o nej robila reportáž, ju<br />

chcela prehovoriť, aby našla svoju<br />

smrteľnú posteľ v nemocnici Rotunda<br />

Hospital a aby tam s ňou<br />

urobili zábery. Bránila sa však<br />

urobiť to, ale vyhotovila kresbu,<br />

na základe ktorej sa jednej vrchnej<br />

sestre podarilo identifikovať<br />

miestnosť, ktorá sa nachádzala na<br />

izolačnej stanici.<br />

„Dokázala som odpustiť sebe samej,<br />

až keď som túto nemocničnú izbu<br />

znovu navštívila. Rozumom som<br />

svoju smrť akceptovala. Toxikémia<br />

počas tehotenstva, plynná sneť, ťažký<br />

zápal pľúc, to všetko bez antibiotík<br />

– samozrejme som to nemohla<br />

prežiť. Ale iná časť zo mňa sa s tým<br />

stále nemohla vyrovnať, pokiaľ som<br />

znovu nestála v tejto izbe. Nato som<br />

sa niekoľko týždňov zmietala v neuveriteľných<br />

emocionálnych výkyvoch<br />

tohto vyrovnávania sa. – A na<br />

konci toho všetkého som sa cítila<br />

oslobodená od tejto viny.“<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

Medzi pozemskými<br />

životmi<br />

Dostávame sa k času medzi pozemskými<br />

životmi. Téma, ktorej<br />

sa v knihe „Yesterday’s Children“<br />

nedotýka z obavy, že ju ľudia nebudú<br />

brať vážne. Lebo to, na čo si ešte<br />

dokáže spomenúť, je „príliš neobyčajné,<br />

príliš podivné“. Nasledovné<br />

nadväzuje bezprostredne na jej smrť<br />

v nemocnici Rotunda Hospital:<br />

„Pamätám sa, ako som z rohu<br />

miestnosti [hore pri strope] pozerala<br />

na svoje telo. Niekto vstúpil do izby<br />

a znovu rýchle vyšiel von. Musela to<br />

byť zdravotná sestra. A potom prišiel<br />

niekto iný a kľakol si pred posteľ.<br />

Dovtedy som si myslela, že to bol<br />

manžel Mary – ale teraz verím, že to<br />

bol zrejme duchovný.<br />

Pamätám sa, ako som ešte dlhšiu<br />

dobu videla svoje telo. A potom som<br />

zacítila, akoby som bola ťahaná preč<br />

a ako sa moje celé telo schúlilo [ako<br />

embryo]. A po celý ten čas som videla<br />

len nemocničnú izbu. A potom<br />

sa zdalo, akoby sa všetko okolo mňa<br />

uzavrelo a ja som bola ťahaná rýchle<br />

dozadu. Nešla som teda tunelom<br />

a nevidela svetlo na jeho konci, lebo<br />

som pozerala iným smerom a celá<br />

moja pozornosť bola stále ešte tam<br />

[v nemocničnej izbe]. Nechcela som<br />

odtiaľ odísť preč. A zrazu bolo okolo<br />

mňa svetlo, ktoré by sa dalo prirovnať<br />

k rôzne zafarbeným svetelným<br />

chodbám… Bola som niekde inde.<br />

Teraz príde niečo, na čo sa veľmi<br />

dobre nepamätám. Všetko bolo veľmi<br />

iné a ja som bola len klbko energie,<br />

ktoré akosi vyžarovalo svetlo.<br />

Okolo mňa bolo veľa iných klbiek<br />

energie s určitým druhom membrány.<br />

Boli to klbká energie, ktoré sú<br />

akoby obkolesené membránou ako<br />

mydlová bublina. A ja som vedela,<br />

že tieto iné energie sú ľudia.<br />

Tam, kde som bola ja, boli všade<br />

ľudia, hore, dolu, okolo mňa, všade<br />

boli všetky tieto energie. Ale mne<br />

sa zdalo, že som s nimi spojená.<br />

Sčasti som mohla vycítiť, čo cítili<br />

oni. Cítila som, že som ich súčasťou.<br />

Bola som s nimi viac spojená,<br />

než oddelená. Čo je úplne inak než<br />

tu! Tu sa predsa len cítime uzavretí,<br />

oddelení od ostatných, aspoň z určitej<br />

časti.<br />

Z väčšej časti bolo všetko ponorené<br />

do nejakého druhu bieleho svetla<br />

a v diaľke akoby boli svetelné chodby,<br />

ktoré sa zdali byť modré, tmavomodré…<br />

A potom, všetko je tam bezčasové.<br />

V tom je to iné. Všetko tam bolo<br />

rovnaké. A ľudia sa ma často pýtajú:<br />

„Ale čo sa tam potom dá robiť?“<br />

Ale tam netreba nič robiť. Nie je tam<br />

žiaden pojem o čase. Keď nemáš poňatia<br />

o tom, ako ubieha čas, potom<br />

môže okamih trvať minútu alebo 10<br />

rokov. A nebol by v tom žiadny rozdiel.<br />

Takže tam netreba naozaj nič<br />

robiť, lebo ste súčasťou všetkého. Čo<br />

je ozaj ťažké niekomu vysvetliť.“<br />

Reiner W. Sprenger<br />

V ďalšom čísle časopisu<br />

Svet Grálu si budete môcť prečítať<br />

pokračovanie fascinujúceho<br />

príbehu Jenny Cockellovej.<br />

Poznámka redakcie: Pani Jenny Cockellová<br />

podáva skúsenosť z onoho sveta, ktorý<br />

síce obsahuje niektoré pacientmi často<br />

opisované deje (mimotelová skúsenosť,<br />

prežitie iného času, určitá spojitosť s blížnymi<br />

rovnakého druhu), avšak v konkrétnom<br />

vyjadrení neodvratne opisuje veľmi subjektívne<br />

zážitky. Pri všetkých dejoch, ktoré<br />

sa týkajú „onoho sveta“, musí sa brať do<br />

úvahy, že tento svet sa formuje podľa ľudského<br />

chcenia a prejavuje sa teda v prakticky<br />

neohraničenej rozmanitosti druhov<br />

a foriem. Svety myšlienok a pocitov každého<br />

človeka sa tu stávajú bezprostrednou<br />

skutočnosťou a spolu s formami rovnakého<br />

druhu tvoria množstvo „úrovní“.<br />

V každom prípade by sa tieto opisy nemali<br />

chápať tak, že by ľudskí duchovia stratili na<br />

onom svete svoju ľudskú formu.


NÁZORY<br />

Vážení čitatelia,<br />

na tomto mieste budeme pravidelne uverejňovať Vaše otázky a názory k témam,<br />

predkladaným v časopise Svet Grálu. Zaujal Vás niektorý z našich článkov? Myslíte<br />

si, že k danej problematike máte čo povedať? Napíšte nám! Vaše podnety očakávame<br />

na adrese:<br />

Svet Grálu, Rastislavova 9, 040 01 Košice.<br />

E-mail: redakcia@svetgralu.sk<br />

Otázka: Prednedávnom<br />

som pozoroval, ako si traja<br />

zjavne podgurážení mladí<br />

muži urobili žartík z jednej<br />

okoloidúcej tým, že ju vyľakali.<br />

Iba ju hrubo urážali, ale<br />

inak jej neublížili a nechali<br />

ju ísť svojou cestou. Mal som<br />

strach, čo by asi mohli vyviesť<br />

mne, keď pôjdem okolo.<br />

Nič mi neurobili, ale od tejto<br />

chvíle sa vo mne vynárali<br />

nasledovné otázky: môžem<br />

nejaké nešťastie, ktoré ma<br />

má postihnúť vinou niekoho<br />

iného, odvrátiť mojou<br />

vierou v Boha? Alebo som<br />

bezbranne vydaný napospas<br />

svojmu osudu? Keď môže<br />

nejaký páchateľ v rámci svojej<br />

slobodnej vôle konať bezprávie,<br />

nemôžeme sa potom<br />

my všetci ľudia stať obeťami<br />

bez toho, aby nám mohla byť<br />

zo strany Svetla poskytnutá<br />

ochrana? A ako sa to udialo<br />

pri Ježišovi? Hovoril predsa<br />

o tom, že „viera i hory prenáša“.<br />

Napriek tomu sa aj<br />

on stal obeťou ľudí a musel<br />

zomrieť na kríži.<br />

Odpoveď: Ako ste si už<br />

správne uvedomili, musia<br />

sa pojmy „osud“ a „vina“<br />

od seba starostlivo oddeliť.<br />

Prostredníctvom našej slobodnej<br />

vôle môžeme my<br />

ľudia páchať krivdy, teda aj<br />

veci, ktoré sú voči nášmu<br />

blížnemu nespravodlivé.<br />

Aby sme zodpovedali<br />

otázku, či sa tým všetci<br />

nestávame „neochrániteľnými<br />

obeťami“, musíme<br />

si pred očami premietnuť,<br />

ako sa „formujú“ hrubohmotné<br />

udalosti. Lebo<br />

aj tu, ako všade vo svetovom<br />

dianí, nevládnu slepé<br />

náhody, ale zákonitosti.<br />

Podstatné je poznanie, že<br />

každému činu, každému<br />

konaniu predchádzajú myšlienky.<br />

A práve v tejto rovine<br />

spočíva dôležitý kľúč k zodpovedaniu<br />

Vašich otázok.<br />

Pre to, či napríklad nejaký<br />

vrah napokon „stlačí spúšť“<br />

alebo nie, sú rozhodujúce<br />

myšlienkové impulzy. Na<br />

páchateľa môžu vplývať<br />

nielen „temné prúdy“, teda<br />

myšlienky závisti, nenávisti<br />

atď., ktoré jeho vlastné zlé<br />

chcenie posilňujú a nabádajú<br />

ho k hriešnemu činu,<br />

ale môžu ho zasiahnuť aj<br />

myšlienkové prúdy vyššej<br />

podstaty, ktoré ho od tohto<br />

nesprávneho konania odradia.<br />

Avšak o tom, do akej<br />

miery ho ovplyvňujú svetlejšie<br />

myšlienkové prúdy<br />

(možno sem zaradiť aj vplyv<br />

„strážnych anjelov“, čiže pomáhajúcich<br />

duchov „onoho“<br />

sveta), rozhoduje stav duchovnej,<br />

či duševnej zrelosti<br />

ľudí v okolí páchateľa. Keď<br />

napríklad človek myslí na<br />

malé dieťa, ktoré je prirodzene<br />

spojené so žiareniami<br />

čistoty, tak tu je tá „morálna<br />

zábrana“ pre zločin, ako je<br />

známe, omnoho väčšia.<br />

A ešte niečo: aby vôbec<br />

došlo k stretnutiu páchateľa<br />

a (nevinnej) obete, musia<br />

tomu predchádzať mnohé<br />

myšlienkové rozhodnutia.<br />

Je potrebný celý reťazec<br />

myšlienkových pochodov,<br />

aby sme vo všedný deň boli<br />

v určitom čase na určitom<br />

mieste. Nuž aj tu môžu<br />

svetlé pomoci zasiahnuť<br />

na myšlienkovej báze a pomocou<br />

zodpovedajúcich<br />

„myšlienkových impulzov“<br />

zabrániť spoločnému stretnutiu<br />

sa s páchateľom (bez<br />

toho, aby si dotyčný pri<br />

dennom vedomí všimol,<br />

že je takto vedený). Keď<br />

naproti tomu myšlienkový<br />

svet obete je rovnakého<br />

druhu ako páchateľov,<br />

alebo keď určité osudové<br />

vlákna vedú k nejakej udalosti,<br />

zatiaľ čo ochrana zo<br />

Svetla nemôže byť poskytnutá,<br />

potom dôjde za týchto<br />

okolností neodvratne<br />

k osudnému stretnutiu.<br />

V určitých prípadoch môže<br />

poskytnúť ochranu aj pôsobenie<br />

bytostných síl stvorenia<br />

– pomyslime si na početné<br />

reportáže, kde deti spadli na<br />

zem z veľkej výšky a dopadli<br />

tak „šťastne“, že sa im takmer<br />

alebo vôbec nič nestalo.<br />

So zreteľom na príklad<br />

uvedený v otázke by sa museli<br />

osvetliť aj ďalšie súvislosti:<br />

napríklad strach, ktorý<br />

môže svetlú ochranu oslabiť.<br />

Musela by sa prehĺbiť i samotná<br />

téma „utrpenie“, pretože<br />

práve nepríjemné životné<br />

situácie, ktorým by sa<br />

človek vo všeobecnosti najradšej<br />

vyhol, ukrývajú v sebe<br />

možnosti duchovného<br />

dozrievania. Ale aj bez toho,<br />

aby sme túto tému„utrpenie“<br />

prehlbovali, by malo<br />

byť jasné, že „život vo viere“<br />

ponúka v každom prípade<br />

aj pozemskú ochranu a taktiež<br />

možnosť duchovného<br />

dozrievania. Nikto nie je<br />

„obeťou vydanou napospas<br />

okolnostiam“.<br />

Okolnosti okolo Ježiša<br />

Krista sa musia posudzovať<br />

oddelene. Lebo Synovi<br />

Božiemu bolo prostredníctvom<br />

jeho spojenia so Svetlom<br />

vopred veľmi dobre známe,<br />

čo sa na neho chystá. On<br />

nebol natoľko jednoducho<br />

vydaný napospas okolnostiam.<br />

Že na seba vzal smrť na<br />

kríži, aby tým potvrdil pravdivosť<br />

svojho učenia, že teda<br />

neutiekol a nechal udalostiam<br />

voľný priebeh, je možno<br />

chápať len ako veľký akt<br />

lásky vôči ľudstvu. Keby tak<br />

nebol urobil, na jeho Slovo<br />

by sa bolo zaiste opäť veľmi<br />

rýchlo zabudlo. (WH)<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

1/2004


ZÁVEROM...<br />

TÚŽBA PO SVETLE<br />

Práve teraz, na sklonku roka,<br />

v období, keď svetla ubúda,<br />

čoraz viac na nás dolieha akýsi<br />

smútok, ktorý sprevádza umieranie<br />

v prírode.<br />

Usilovne sa snažíme uchovať si<br />

a ešte raz spätne prežiť tú všetku<br />

krásu, čo odchádzajúci rok dal.<br />

K ľahkému zármutku, ktorý nás<br />

napĺňa pri myšlienke na lúčiaci sa<br />

rok, sa druží radosť zo skvostných<br />

farieb jesene. Krása leta, jej kráľovská<br />

nádhera, jej podporujúca<br />

životná sila sa zmierňuje a ešte<br />

raz plnými dúškami vychutnávame<br />

to, čo nám tak hojne bolo<br />

dané.<br />

Ale aj to pomaly mizne a v prírode<br />

je čoraz tichšie.<br />

A pritom je to práve ten pravý čas<br />

na to, aby sme sa zahĺbili do seba.<br />

Naše myšlienky sa už tak nezapo-<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

1/2004<br />

dievajú krásou prírody. Akosi opäť<br />

nachádzame čas pre seba.<br />

A tak je to mienené aj v hlbšom<br />

zmysle. Musíme využiť pokoj v prírode,<br />

musíme upriamiť celé myslenie<br />

a snaženie na svoje vnútro. Veď nie<br />

je nič, čo by nás od toho odvádzalo,<br />

dokonca sa zdá, že i príroda je mŕtva.<br />

Preto o to živšie by sa mal hýbať<br />

duch človeka. Prichádza čas plánovať<br />

a pripravovať to, čo má vzniknúť<br />

v priebehu nadchádzajúceho roka.<br />

Duch človeka, samozrejme, pracuje<br />

stále, no vynútený pokoj v prírode<br />

nám prináša tú najlepšiu príležitosť,<br />

aby sme to robili koncentrovane.<br />

November je v skutočnosti ten najmenej<br />

pekný a príjemný mesiac roka.<br />

Nesie v sebe niečo kalného a neradostného<br />

snáď pre každého človeka.<br />

Príčina leží predovšetkým v predstave,<br />

ktorá sa spája s novembrom:<br />

pochmúrne počasie, hmla, málo<br />

slnka. Zrazu s hrôzou zisťujeme, že<br />

nedokážeme existovať bez slnečného<br />

svetla. To sú však len vonkajšie, viditeľné<br />

znaky. Je to o to skľučujúcejšie,<br />

že ľudstvo stráca túžbu po Svetle, usilovať<br />

sa o vyššie, o vznešenejšie! Pričom<br />

je to to podstatné a rozhodujúce.<br />

A to by sme si mali pri ubúdaní<br />

svetla každý rok opäť a opäť uvedomovať.<br />

November by mal byť pre<br />

nás popudom k obnovujúcemu sa<br />

duchovnému tvoreniu.<br />

Až keď to správne rozpoznáme<br />

a naše snaženie sa upriami k Svetlu<br />

našej pravlasti, pocítime, že sme zvíťazili<br />

nad temnom novembra a v decembri<br />

vykročíme v ústrety žiariacej<br />

svätosti Vianoc, ktoré nám pripomínajú<br />

lásku Syna Božieho, ku ktorej<br />

spejeme roztúžením ducha.<br />

1951, autor neznámy


Svet Grálu predstavuje:<br />

DVD/VHS<br />

TV<br />

SVET GRÁLU<br />

Videopublikácia pre duchovnú kultúru<br />

a celistvé súvislosti<br />

Smrť<br />

a<br />

druhý breh<br />

Správy z hranice<br />

pozemského života<br />

V tomto videodokumente rozprávajú ľudia o ich zážitkoch<br />

na prahu druhého brehu. V dojímavých filmových<br />

príspevkoch a zaujímavých rozhovoroch sa<br />

dozviete to najdôležitejšie o výsledkoch moderného<br />

výskumu smrti (tanatológie). Osobné skúsenosti a svetonázorové<br />

úvahy vedú pritom k rovnakému záveru:<br />

človek nie je len fyzické telo, jeho vedomie je nemateriálnej<br />

povahy. Naša duša žije po smrti ďalej!<br />

Smrť a druhý breh<br />

DVD/VHS<br />

Čas: cca 43 min.<br />

v slovenskom znení<br />

Cena: 390 Sk<br />

KNIHA<br />

Otázka, čo sa deje po smrti, je stará ako ľudstvo<br />

samé. Dlho malo len náboženstvo vyhradené<br />

právo zaoberať sa touto tabuizovanou témou<br />

našej spo loč nos ti a mali sme len dve možnosti:<br />

veriť v ,,druhý svet“ alebo nie.<br />

Táto kniha sa pokúša načrtnúť novú cestu, po kto rej<br />

môže čitateľ jednoduchými myšlienkovými po chod mi<br />

dospieť k pre svedčeniu, „prečo po smrti neumrieme,“<br />

prípadne, že smrť nie je nič iné ako na ro de nie sa do<br />

,,jemnohmotného sveta“.<br />

Objednávky:<br />

Svet Grálu s.r.o.<br />

Rastislavova 9<br />

040 01 Košice<br />

Telefón/Fax.: 055/678 24 60<br />

e-mail: redakcia@svetgralu.sk<br />

Werner Huemer<br />

Prečo po smrti neumrieme<br />

Brožúra<br />

Formát 12,5 x 19 cm<br />

141 strán<br />

Cena: 75 Sk<br />

© Nakladateľstvo Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart, 2004. www.gral.de<br />

Redakcia a distribúcia: Schuckerstraße 8<br />

71254 Ditzingen, Deutschland<br />

Vydané v spolupráci s vydavateľstvom Efezus spol. s r.o.,<br />

Hronská 36, 976 13 Slovenská Ľupča, www.gral.sk<br />

Werner Huemer<br />

Prečo po smrti<br />

neumrieme<br />

Veľké tajomstvá na konci života<br />

OBRAZ SVETA<br />

Od viery k presvedčeniu<br />

Výsledky výskumu smrti<br />

Druhý svet v nás<br />

Duša človeka<br />

Život a smrť, spánok a sen<br />

Kedy je človek mŕtvy?<br />

O zmysle života<br />

... a ďalšie témy<br />

EDÍCIA SVET GRÁ LU


Dbaj na svoje myšlienky,<br />

lebo z nich vzídu slová.<br />

Dbaj na svoje slová,<br />

lebo z nich vzídu činy.<br />

Dbaj na svoje činy,<br />

lebo z nich vzídu zvyky.<br />

Dbaj na svoje zvyky,<br />

lebo z nich vzíde tvoja povaha.<br />

Dbaj na svoju povahu,<br />

lebo z nej vzíde tvoj osud.<br />

Talmud

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!