26.05.2018 Views

SG08

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

SVET GRÁLU<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

Dáš mi svoje srdce?<br />

Transplantácia orgánov – dve strany mince<br />

Dlhší život s orgánmi zomrelých, alebo nevyhnutná smrť? Ako sa žije ľuďom<br />

s transplantovanými orgánmi? Ako vlastne vnímame transplantáciu?<br />

Aká je cena za predĺženie života?<br />

Filipínski liečitelia na vlastnej koži<br />

Znova sa vrátime k filipínskemu liečiteľstvu. Tentokrát<br />

sa však nevydáme na Filipíny – zostaneme<br />

v Českej republike, ktorú navštívil filipínsky<br />

liečiteľ Lino be Guinsada. Ten nám tiež umožnil<br />

pozorovať a fotografovať v priebehu liečenia.<br />

Skalný chrám v Jeruzaleme<br />

Tri chrámy. Kedysi Šalamúnov, neskôr Herodesov,<br />

do ktorého vstúpil Ježiš, dnes jeruzalemský<br />

Skalný chrám. Táto nádherná stavba je dokladom<br />

umenia tvorcov, ktorí nevychádzali zo židovskej<br />

ani kresťanskej tradície. Odkiaľ pochádzala<br />

ich inšpirácia?<br />

Odvrátená tvár misií<br />

SVET GRÁLU č. 9<br />

vychádza 1. septembra 2006<br />

titulná téma:<br />

Ťažkú traumu znamená pre jeden z prírodných<br />

horských kmeňov v Thajsku, kmeň Akha, kontakt<br />

s civilizáciou. Rozhovor s Tomášom Ryškom<br />

nás zavedie medzi obyvateľov bambusových<br />

chatrčí.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

GralsWelt a francúzsky<br />

Monde du Graal, ktoré<br />

si vo svojich krajinách získali<br />

už tisíce stálych čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

7/2006 SVěT GRÁLU<br />

www.svetgralu.sk<br />

Nevítaný host<br />

Duchovní rozměr potratu<br />

SVěT GRÁLU<br />

<br />

8/2006 SVET GRÁLU<br />

březen – květen 2006 · číslo 7<br />

Výzkum geopatogenních zón,<br />

agrolaseru a harmonizované vody<br />

SVET GRÁLU<br />

<br />

strana 5<br />

Krev a její tajemství<br />

strana 8<br />

Podzemní krápníkový svět<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

strana 17<br />

Kataři, kacíři<br />

a zánik hradu Montségur<br />

strana 25<br />

strana 30<br />

Výuka podle Montessori<br />

jún – august 2006 · číslo 8<br />

Reinkarnácia –<br />

kresťanská myšlienka?<br />

strana 5<br />

Tajomný Veľkonočný ostrov<br />

strana 7<br />

Aký drahý je lacný nákup?<br />

strana 9<br />

cena 78 Kč<br />

Duša, láska a sexualita –<br />

zamlčané fakty<br />

strana 30<br />

Platón a Akadémia<br />

strana 37<br />

cena 87 Sk<br />

Reinkarnácia<br />

Prečo si nespomíname?<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


OBSAH<br />

T É M A<br />

Reinkarnácia - kresťanská myšlienka? 5<br />

C I V I L I Z Á C I A<br />

Tajomný ostrov<br />

Kedysi bohatý lesnatý ostrov sa nemúdrym<br />

hospodárením zmenil na pustatinu a hrdí<br />

stavitelia sôch na živoriaci kmeň. 7<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

Aký drahý je lacný nákup? 9<br />

Z A U J A L O N Á S<br />

Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu 11<br />

T É M A<br />

Dôkazy reinkarnácie? 12<br />

R O Z H O V O R<br />

Geopatogénne zóny, žiarenie a liečiteľstvo 16<br />

F O T O G R A F I E<br />

India<br />

Že ste v Indii, spoznáte hneď pri výstupe<br />

z lietadla. Urobíte tri kroky a dostanete ranu<br />

horúcou a mokrou handrou cez ústa. 18<br />

T É M A<br />

Prečo si nespomíname na minulé životy? 22<br />

Ž I V O T<br />

Potrebujeme pohyb? 26<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

Svet, ktorý hľadáš 28<br />

R O Z H O V O R<br />

Duša, láska a sexualita –<br />

zamlčané fakty<br />

Dnešná presexualizovanosť je nielen v rozpore<br />

s etikou, ale aj s vedeckými poznatkami<br />

o psychosexuálnom vývoji človeka. 30<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

Zázraky kedysi a dnes 34<br />

H I S T Ó R I A<br />

Grécko - Platón a Akadémia 37<br />

N Á Z O R Y<br />

Listy čitateľov 40<br />

N A Z Á V E R …<br />

Turíce - sviatok Ducha Svätého 42<br />

Jeden tibetský láma začína svoju knihu<br />

prekvapivou myšlienkou: skutočnou<br />

príčinou ekologickej katastrofy je to,<br />

že ľudia na Západe neveria v reinkarnáciu.<br />

Pre tohto mnícha to nie je prehnané<br />

tvrdenie – iba dôsledok logickej postupnosti<br />

vecí.<br />

Ak by sme naozaj verili, že na Zemi<br />

nežijeme iba raz, asi by sme mysleli aj<br />

na to, čo nás čaká v budúcom živote.<br />

Napríklad, že sa budeme musieť opäť<br />

narodiť na tejto Zemi a – splatiť svoje<br />

dlhy za to, čo sme tu stihli napáchať. Tu<br />

sa viera v reinkarnáciu spája s vierou<br />

vo vyššiu spravodlivosť a dokonale ju<br />

dopĺňa. Bez tohto presvedčenia je dnes<br />

už veľmi ťažké veriť v dobrotivého Stvoriteľa,<br />

tvárou v tvár utrpeniu, s ktorým<br />

sa denne stretávame; ak aj nie priamo,<br />

tak prostredníctvom správ v masmédiách.<br />

Každý človek však žije obklopený<br />

najmä následkami svojich minulých<br />

činov. A presvedčenie, že sa nám málokedy<br />

stane niečo, čo sme si svojím<br />

konaním kedysi nezaslúžili, môže byť<br />

veľmi oslobodzujúce. Neznamená to, že<br />

za všetko zlo na Zemi môže len vopred<br />

predurčený osud, na ktorom sa už nedá<br />

nič zmeniť. Práve naopak: naše súčasné<br />

3<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


N A Ú V O D…<br />

pomery nás majú povzbudiť k úsiliu<br />

meniť to, čo zmeniť môžeme.<br />

Viera v reinkarnáciu nám na druhej<br />

strane pomáha pochopiť a zmieriť sa<br />

s tým, čo nemôžeme zmeniť. Obzvlášť<br />

prenikavo to môže ovplyvniť pohľad na<br />

ľudí v našom okolí. Nezriedka sa s našimi<br />

najbližšími stretávame v pozemských<br />

životoch opakovane, ibaže niekedy<br />

je nevyhnutná zmena úloh. Alebo<br />

sa stáva, že sa napríklad tyranský a panovačný<br />

človek musí neskôr narodiť<br />

takým rodičom, ktorí mu dajú precítiť,<br />

ako sa kedysi správal k svojim deťom<br />

on sám. Táto skúsenosť sa navždy<br />

zapíše do jeho duše a sformuje sa do<br />

predsavzatia: „Keď ja budem mať svoje<br />

deti, nikdy sa k nim takto správať nebudem!“<br />

To je výsledok, ku ktorému by<br />

bez vlastného prežitia pravdepodobne<br />

nikdy nedospel. Týmto rozhodnutím<br />

sa zároveň vyslobodzuje z osudových<br />

pút, ktoré si sám ukoval, a môže kráčať<br />

ďalej k zdokonaleniu.<br />

Podobných darov nám dáva reinkarnácia<br />

veľmi veľa. Opakované pozemské<br />

životy sú možnosťou, ako postúpiť<br />

v škole života o krôčik ďalej. Zrazu<br />

sa stráca pocit nezmyselnosti bytia,<br />

reptanie na osud a jeho zdanlivú nespravodlivosť,<br />

závisť voči tým, ktorí sa<br />

majú „lepšie“ ako my… Uvedomujeme<br />

si, že naším cieľom je nadobudnúť takú<br />

duchovnú zrelosť, aby sme nemuseli<br />

donekonečna prežívať všetky strastiplné<br />

a bludné cesty hmotného života<br />

a stali sa skutočne ľuďmi – podporovateľmi<br />

stvorenia.<br />

Viera v reinkarnáciu nám ukazuje aj<br />

to, že za naše hriechy neexistuje žiadny<br />

odpustok, okrem úprimnej nápravy<br />

svojho myslenia, chcenia a konania.<br />

Tak prestáva byť Boh v mysli človeka<br />

jeho úplatným služobníkom. Veľkosť<br />

Jeho pôsobenia presahuje všetku našu<br />

predstavivosť, pretože u Neho je skutočne<br />

„spravodlivosť nadovšetko“.<br />

Spravodlivosť je zákonom, v rámci ktorého<br />

sa všetko odohráva, pred ktorým<br />

niet úniku: Až tu má jasný zmysel prí-<br />

4<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

slovie: „Božie mlyny melú pomaly, ale<br />

isto!“ Niektorým kresťanom sa napriek<br />

tomu myšlienka reinkarnácie zdá nebezpečná<br />

– boja sa, že by ohrozila vieru<br />

v Boží program spásy ľudstva.<br />

Kristus údajne o reinkarnácii nehovoril.<br />

Vieme to skutočne? A možno sa<br />

čudovať, že sa mnoho z jeho myšlienok<br />

nezachovalo, pretože mu jeho súčasníci<br />

jednoducho nerozumeli?<br />

Veď vtedajší náboženskí vodcovia ho<br />

odsúdili ako rúhača proti Bohu už len<br />

za jeho nedodržiavanie nezmyselných<br />

náboženských predpisov. Mohol a chcel<br />

v takomto prostredí hovoriť o všetkom,<br />

čo ho vnútorne zamestnávalo? Pravdepodobne<br />

nie. Zachoval sa aspoň jeden,<br />

v tejto súvislosti príznačný výrok: „Ešte<br />

vám mám mnoho čo hovoriť, ale teraz by<br />

ste to nezniesli…“<br />

Tak či onak, v kresťanstve sa postupne<br />

viac presadila myšlienka „spásy<br />

skrze vieru“, pretože žiadny človek nie<br />

je dosť dobrý, aby bez Božej milosti<br />

unikol trestu za svoje hriechy. Ľudia sa<br />

uspokojili s myšlienkou, že sú hriešni<br />

a musia sa pred Bohom plaziť na kolenách.<br />

Dodržiavanie Božích prikázaní sa<br />

postupne zdalo ľuďom také ťažké a nepohodlné,<br />

že si ich začali prispôsobovať,<br />

tak ako to opísal George Orwell vo svojej<br />

Zvieracej farme. Aj tam najprv platilo<br />

„žiadne zviera nezabije iné zviera“,<br />

no neskôr bol tento príkaz upravený<br />

na „žiadne zviera nezabije iné zviera<br />

bez zvláštneho dôvodu“. A máme dosť<br />

príkladov na to, že pádny dôvod na<br />

obchádzanie prikázaní – aj na zabíjanie<br />

– sa veľmi často našiel. Len občas<br />

v dejinách zasvietil príklad takých uvedomelých<br />

občanov, ktorí odmietli ísť<br />

s davom a zaplatili za to vysokú cenu.<br />

Napríklad slávny americký spisovateľ<br />

Henry David Thoreau, ktorý na protest<br />

proti vojne v Mexiku prestal platiť<br />

dane a ocitol sa vo väzení. Keď ho navštívil<br />

jeho priateľ Ralph Waldo Emerson<br />

a opýtal sa ho, čo robí vo väzení,<br />

Thoreau mu odpovedal okrídlenou vetou:<br />

„A čo robíš ty tam vonku?“ Možno<br />

nie je náhoda, že aj Thoreau bol stúpencom<br />

myšlienky reinkarnácie.<br />

Iste, zločiny môže spáchať aj človek,<br />

ktorý v reinkarnáciu verí, dokonca<br />

môže byť presvedčený, že svojím<br />

násilím urobil dobrý skutok. Tak<br />

ako hinduistický kňaz, ktorý zastrelil<br />

Mahátmú Gándhího. To sa stáva vtedy,<br />

keď človek kladie svoju vlastnú mienku<br />

na roveň Božej vôle, keď sa sám „vymenuje“<br />

za sluhu Božej spravodlivosti. Takých<br />

poľutovaniahodných príkladov je<br />

však mnoho v každej ideológii.<br />

Viera v reinkarnáciu má najmä v Ázii<br />

veľa pozitívnych príkladov. Pre nás to<br />

môže byť aj skutočný, veľmi biedny<br />

človek v Indii, ktorý za svoju zdrvujúcu<br />

chudobu neviní Stvoriteľa, ale svoj<br />

vlastný minulý život premárnený v zhýralosti.<br />

A vďaka tejto viere má silu každé<br />

ráno vstať zo svojej chatrče kdesi v slume<br />

na periférii veľkomesta, aby s pomocou<br />

štedrých dobrodincov študoval na univerzite,<br />

v túžbe neskôr pomáhať rovnako<br />

chudobným, ako je on sám.<br />

Nuž teda, nie je jedno, čomu človek<br />

verí. Najmä duchovné rozhodnutia<br />

v otázkach viery majú rozhodujúce,<br />

ďalekosiahle následky na celý život človeka,<br />

ba vlastne, i na viacero životov.<br />

Dúfam, milí čitatelia, že Vám aj náš<br />

časopis pomáha urobiť si jasno v tom,<br />

čomu vlastne – a prečo veríme.<br />

Roman LEVICKÝ, redaktor


T É M A<br />

REINKARNÁCIA<br />

Kresťanská myšlienka?<br />

V povedomí väčšiny ľudí je málo známa<br />

skutočnosť, že do roku 553 neboli úvahy<br />

o reinkarnácii cudzie ani kresťanom.<br />

Boli úzko spojené s učením Origena,<br />

ktoré bolo neskôr z politických dôvodov<br />

zavrhnuté na koncile v Konštantinopole.<br />

Aj keď niektoré Origenove predstavy<br />

možno označiť za trocha premrštené,<br />

obsahuje jeho učenie aj mnoho cenných<br />

myšlienok.<br />

O<br />

rigenes z Alexandrie (185–254)<br />

bol jedným z najvplyvnejších<br />

teológov raného kresťanstva. Jeho<br />

dielo „De principiis“ je považované<br />

za prvé systematické zobrazenie kresťanskej<br />

vierouky. Pôvodné grécke podanie<br />

tohto diela sa nám nezachovalo.<br />

K dispozícii je len latinský preklad<br />

Rufinusa z roku 398, ktorý uvádza, že<br />

pri preklade niečo zmenil a vynechal.<br />

Týmto spôsobom chcel Rufinus zabrániť<br />

odsúdeniu Origenovho učenia<br />

zo strany cirkvi; v tom čase sa totiž<br />

vyskytli prvé veľké spory medzi jeho<br />

zástancami a jeho protivníkmi.<br />

Z diela „De principilis“, ktoré pojednáva<br />

o „základných princípoch<br />

bytia“, okrem iného vyplýva, že Origenes<br />

je presvedčený o bezpodmienečnej<br />

spravodlivosti a dobrote Stvoriteľa.<br />

Pochopenie rôznych osudov a rozdielnych<br />

podmienok pri každom narodení<br />

v zmysle Božej spravodlivosti je<br />

možné len vtedy, ak sa berú do úvahy<br />

viaceré pozemské životy. Príslušné životné<br />

okolnosti sú pritom spôsobené<br />

človekom samotným ako výsledky<br />

z predchádzajúcich životov. Origenes<br />

prirovnáva Stvoriteľa k lekárovi, ktorý<br />

chybujúcu dušu lieči tým, že na ňu zošle<br />

utrpenie ako trpký liek.<br />

Ďalej sa Origenes domnieva, že anjeli,<br />

ktorí sa odvrátili od Boha, padli<br />

do hlbších oblastí a pritom sa stali<br />

démonmi a tiež ľuďmi. Podľa neho<br />

materiálny svet vznikol len kvôli zlyhaniu<br />

anjelov a mal by byť teda výsledkom<br />

hriechu. Origenes dokonca<br />

pripúšťal, že morálne hlboko padlí<br />

ľudia sa niekedy môžu narodiť aj vo<br />

zvieracích telách; tento názor však nie<br />

je v jeho spisoch jednoznačný. Podľa<br />

neho je pre človeka tiež možný aj opätovný<br />

vzostup v anjela, ba dokonca<br />

k podobe s Bohom alebo k „jednote“<br />

s Bohom. Tak vysvetľuje Origenes<br />

jeden zo spôsobov putovania duší.<br />

V diele „De principiis“ Origenes napríklad<br />

píše: „Čo sa týka Ezaua a Jakoba,<br />

tak pri podrobnom štúdiu tohto<br />

príbehu zistíme, že skôr než sa bratia<br />

narodili a niečo v tomto živote vykonali,<br />

mal starší slúžiť mladšiemu. Predpokladáme,<br />

že u Boha nie je nespravodlivosť<br />

možná a zistíme, že to taktiež<br />

nebola nespravodlivosť, keď Jakob v tele<br />

matky spôsobil pád svojho brata. Musíme<br />

len pripustiť, že na základe zásluh<br />

z predchádzajúceho života ho Boh<br />

právom odmenil, takže bol pred svojím<br />

bratom zaslúžene uprednostnený…“<br />

„Tí, ktorí tu na zemi umierajú normálnou<br />

smrťou, boli odsúdení k pobytu<br />

na mieste, ktoré sa nazýva Hades. Sú<br />

vykázaní na rôzne miesta na základe<br />

svojich pozemských skutkov a hriechov.<br />

Rovnako tí, ktorí takpovediac v Hadese<br />

zomreli, vystupujú snáď sem hore,<br />

a podľa znejúceho rozsudku si vyslúžia<br />

pobyt v rôznych – lepších, alebo horších<br />

obydliach na určitom pozemskom<br />

mieste a pri takých alebo onakých rodičoch.<br />

V dôsledku toho môže napríklad<br />

Izraelita padnúť medzi Skýtov a Egypťan<br />

sa dostať do Judei.“<br />

P<br />

ODSÚDENIE ORIGENA<br />

ribližne 300 rokov po Origenovej<br />

smrti si cisár Justinián (527–565)<br />

stanovil za cieľ opätovne zriadiť rímsku<br />

ríšu na kresťanskom základe. Cirkev<br />

a ríša boli navzájom tak úzko prepojené,<br />

že spory o vieru mohli vážne<br />

ohroziť jednotu ríše. Preto si cisár vyhradil<br />

právo činiť všeobecné záväzné<br />

rozhodnutia v otázkach viery.<br />

Tak postupoval aj v prípade roztržky<br />

medzi mníchmi v Palestíne.<br />

Jedna z dvoch znepriatelených strán<br />

pozostávala z prívržencov učenia<br />

Origena, ktoré bolo rozšírené predovšetkým<br />

medzi vzdelanými mníchmi.<br />

Aby Justinián ukončil nepokoje, vyniesol<br />

v roku 543 edikt, v ktorom Origena<br />

a deväť bodov jeho učenia odsúdil<br />

(pričom treba poznamenať, že<br />

náuka, ktorú zastupovali jeho prívrženci,<br />

nezodpovedala pôvodným spisom<br />

Origena vo všetkých bodoch).<br />

Pápež Vigilius (537–555) a všetci<br />

biskupi ríše s týmto ediktom súhlasili.<br />

Origenovo meno bolo pripojené<br />

k zoznamu bludárov, ktorý sa predkladal<br />

všetkým biskupom a opátom<br />

pri nástupe do úradu.<br />

Veľké nebezpečenstvo pre Justiniánovu<br />

ríšu predstavovali nábožen-<br />

5<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


T É M A<br />

ské boje medzi monofyzitmi a diofyzitmi.<br />

Zjednodušene povedané, verili<br />

monofyziti (ako aj Origenes) v jednu<br />

povahu Ježiša, diofyziti v dve povahy<br />

Ježiša (Boh a človek). Monofyziti sa<br />

vyskytovali hlavne vo východnej<br />

cirkvi. Od čias koncilu v Chalcedóne<br />

(451) sa ocitali v nemilosti samotnej<br />

cirkvi a pápeža; náboženské a politické<br />

úsilia sa mnohokrát vyhrocovali<br />

a ohrozovali tým jednotu ríše.<br />

Cisár Justinián sa preto všetkými<br />

prostriedkami pokúšal zmieriť monofyzitov<br />

opäť s cirkvou. Z tohto dôvodu<br />

chcel dať odsúdiť sporné „Tri kapitoly“,<br />

ktoré boli monofyzitom tŕňom v oku.<br />

Na nátlak cisára sa pápež Vigilius vydal<br />

do Konštantinopolu, kde dorazil<br />

v januári roku 547. Vigilius, v tom<br />

čase olúpený o svoju osobnú slobodu,<br />

odsúdil „Tri kapitoly“, čo medzi západnými<br />

biskupmi vyvolalo búrku<br />

rozhorčenia; chceli pápeža dokonca<br />

vylúčiť z cirkvi. Cisár a pápež sa preto<br />

dohodli, že odsúdenie „Troch kapitol“<br />

sa zruší. Záležitosť sa mala vyjasniť na<br />

všeobecnom koncile.<br />

Rozpory medzi cisárom a pápežom,<br />

ako aj medzi východnými a západnými<br />

biskupmi sa nanovo vyostrili<br />

v roku 551 a pretrvávali kvôli koncilu<br />

v Konštantinopoli. Nasledovalo zajatie<br />

a útek pápeža, nasadenie cisárovho<br />

vojska, striedali sa nepriateľské nálady<br />

s prímeriami. Vigilius striktne<br />

odmietal otvoriť koncil, ktorý mohol<br />

6<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

mať za následok len definitívne odsúdenie<br />

„Troch kapitol“, čomu chcel za<br />

každých okolností zabrániť.<br />

Na jeseň 552 dosiahli boje medzi<br />

mníchmi v Palestíne nový vrchol. Cisár<br />

chcel toto ohnisko nepokojov s konečnou<br />

platnosťou odstrániť, pričom<br />

počítal s pomocou cirkevných otcov<br />

v Konštantinopoli.<br />

Pápež<br />

Vigilius s tým<br />

súhlasil, no<br />

zahájenie koncilu<br />

odmietol.<br />

A tak ponúkol<br />

cisár Justinián<br />

„výmenný obchod“:<br />

poslal<br />

tej istej synode,<br />

ktorá<br />

mala neskoršie<br />

zavrhnúť<br />

„Tri kapitoly“, list, v ktorom odsúdil<br />

15 článkov viery prívržencov Origena.<br />

Ak odmietnutie „Troch kapitol“ predstavovalo<br />

ústupok monofyzitom, potom<br />

sa mohli diofyziti cítiť odsúdením<br />

Origena uznaní; pretože aj Origenes<br />

učil o jednej povahe Ježiša.<br />

Asi v marci, alebo apríli 553 sa synoda<br />

pripojila k odsúdeniu 15 článkov<br />

viery. Kánon 1 znel: „Ak niekto<br />

zastáva vymyslenú preexistenciu duší<br />

a z nej vyplývajúcu fantastickú opätovnú<br />

obnovu – potom nech je prekliaty.“<br />

Pojem „reinkarnácia“ sa v rozhodnutiach<br />

cisára a synody nevynára.<br />

Avšak myšlienka na preexistenciu (život<br />

pred pozemským narodením) nie<br />

je možná bez vzťahu k opakovaným<br />

pozemským životom. Reinkarnácia<br />

bez preexistencie neexistuje.<br />

Pojem „opätovná obnova“ v kánone<br />

1 je prekladom gréckeho slova<br />

„apokatastasis“, čo znamená obnova<br />

dokonalého stavu, návrat všetkých<br />

vecí na zodpovedajúce miesto. Origenes<br />

tu má na mysli návrat človeka<br />

do vyšších, nemateriálnych úrovní,<br />

a síce v mnohých etapách a stupňoch,<br />

pričom jedna etapa na tejto ceste zahŕňa<br />

opakované pozemské životy.<br />

V niektorých latinských prekladoch<br />

sa grécke slovo apokatastasis reprodukuje<br />

ako ,restitutio et redintegratio’;<br />

restitutio znamená obnovu, privolanie<br />

späť, omilostenie; redintegratio znamená<br />

opakovanie. Tieto dva latinské<br />

pojmy sa vo veľkej miere približujú<br />

zmyslu slova reinkarnácia: v možnosti<br />

opakovania spočíva milosť.<br />

Dňa 5. mája 553, niekoľko týždňov<br />

po odsúdení 15 článkov viery synodou,<br />

cisár zahajuje koncil. Stalo sa tak<br />

proti pápežovej vôli, ktorý sa na ňom<br />

ani nezúčastnil. Tento koncil, ktorý<br />

skončil 2. júna 553, odsúdil „Tri kapitoly“.<br />

Chorý a zlomený pápež sa napokon<br />

podrobil cisárovej vôli: 8. decembra<br />

553 a 23. februára 554 taktiež<br />

zavrhol „Tri kapitoly“, čím dodatočne<br />

uznal závery koncilu.<br />

Kvôli tejto komplikovanej situácii<br />

v cirkevnej histórii ostáva sporné, či<br />

rozhodnutia z jari roku 553 môžu byť<br />

vlastne považované za rozhodnutia<br />

koncilu alebo nie. Jestvujú názory, že<br />

všetko, čo sa odohralo do 5. mája 553,<br />

nepatrí k vlastnému koncilu.<br />

Avšak aj po 5. máji 553 sa učinilo<br />

rozhodnutie proti Origenovi: kánon<br />

11 (z celkovo 14 kánonov) znie: „Ak<br />

niekto nezatratí Ariusa, Macedonia,<br />

Apollinaria, Nestoria, Eutycha, Origena<br />

s ich bezbožnými spismi (…), nech<br />

je prekliaty.“<br />

Napriek cisárovmu úsiliu sa monofyziti<br />

už do jednotnej cirkvi nevrátili.<br />

To, že cirkev niektoré state v Origenových<br />

spisoch označila za bludnú<br />

vieru, je celkom pochopiteľné. No tým,<br />

že s odsúdením Origena boli zatratené<br />

i všetky jeho spisy, stratili sa mnohé<br />

správne myšlienky – a medzi nimi tiež<br />

myšlienka opätovných pozemských životov<br />

ako jeden kamienok z mozaiky<br />

celkového obrazu ľudskej existencie.<br />

Waltraud GROSSE


C I V I L I Z Á C I A<br />

Tajomný<br />

Na Veľkú noc v roku 1722 holandský admirál<br />

Jakob Roggeveen (1659-1729), ktorý<br />

pátral po „terra australis“ (mýtická južná<br />

krajina), uvidel na obzore uprostred šíreho<br />

Pacifiku osamotený ostrov. Ostrov,<br />

vzdialený viac ako 3 500 km od juhoamerického<br />

kontinentu a asi 5 000 km od Nového<br />

Zélandu: Veľkonočný ostrov. Na admirálovo<br />

prekvapenie bol tento len asi<br />

165 km 2 veľký ostrov osídlený. Tých možno<br />

3000 obyvateľov holého ostrova sa namáhavo<br />

živilo na chudobnej kamenistej pôde;<br />

pri obstarávaní pitnej vody boli odkázaní<br />

na kalné jazerá v kráteroch tohto vulkanického<br />

ostrova. Svetovou senzáciou bol<br />

ostrov<br />

objav monumentov z čierneho tufu nazývaných<br />

Maoi, ktoré boli roztrúsené po<br />

celom ostrove. Ako boli vyrobené? Ako boli<br />

dopravené? Siegfried Hagl, ktorý sa bližšie<br />

zaoberá zvláštnymi príbehmi, mýtickými<br />

omylmi a záhadnými fenoménmi v ľudských<br />

dejinách, venuje svoju pozornosť<br />

i „tajomnému“ Veľkonočnému ostrovu –<br />

vzniku, rozkvetu a zániku jeho civilizácie.<br />

V<br />

eľkonočný ostrov sa podobá<br />

rovnoramennému trojuholníku<br />

so základňou asi 24 km a stranami<br />

približne 17 km a neponúka domorodcom<br />

pre život žiadne ideálne<br />

podmienky. Niet divu, že ich Jakob<br />

Roggeveen opísal ako „chabé, biedne,<br />

neisté a smutné“. Pustatina ostrova<br />

a na ňom obdivuhodné Maoi – ich<br />

vzájomná súvislosť ostala pre admirála<br />

záhadou. Údaje domorodcov<br />

k sochám boli nejasné a mätúce.<br />

Holanďania preskúmaniu ostrova<br />

ani nevenovali veľa času. Zostali iba<br />

zopár dní; došlo k zbytočnej mušketierskej<br />

streľbe, ktorá usmrtila niekoľkých<br />

domorodcov – a malá flotila<br />

opustila nehostinný ostrov.<br />

Ani neskorší bádatelia nezískali od<br />

domácich žiadne uspokojivé informácie<br />

o sochách, napriek tomu, že<br />

obyvatelia Veľkonočného ostrova –<br />

ako jediní Polynézania – v 16. storočí<br />

vynašli jednoduché písmo. Toto<br />

písmo slúžilo najmä kultovým účelom.<br />

Tak vznikli divoké špekulácie<br />

o vzniku týchto viac než 12 metrov<br />

vysokých Maoi. Niektoré dohady<br />

o ich vzniku dokonca pripúšťali, že<br />

sa na ich vytvorení podieľala dávna,<br />

dnes už potopená vysoko vyvinutá<br />

kultúra Pacifiku, alebo že na ostrove<br />

pristáli mimozemšťania.<br />

Tieto po celom ostrove rozptýlené<br />

sochy pôsobia skutočne nadmieru<br />

pôsobivo: prevažný počet hotových<br />

Maoi je 5–6 metrov vysokých. Sú aj<br />

menšie, ktoré merajú 2 metre, a viac<br />

ako 30 exemplárov je vysokých od<br />

10 do 12 metrov. Najväčšia dohotovená<br />

socha zo sivo-žltej lávy meria<br />

9,8 m a váži asi 80 ton; k tomu patrí<br />

ešte cylindrický nadstavec na hlavu<br />

z červenej horninovej škvary. Nadstavec<br />

je ďalších 2,4 m vysoký a cca 10<br />

ton ťažký. Absolútne najväčšia Maoi<br />

zostala žiaľ nedokončená; je skoro<br />

21 m vysoká, čo je toľko, ako sedemposchodový<br />

dom. Je ešte spojená so<br />

skalou a otázkou zostáva, či by ňou<br />

ostrovania vôbec dokázali pohnúť.<br />

Nielen Maoi, ale tiež etnológmi<br />

zozbierané povesti ostrovanov sa tešili<br />

veľkej pozornosti. Poslúžili ako<br />

materiál pre filmy a knihy a stali sa<br />

tak známe aj širokej verejnosti.<br />

POZORUHODNÝ PRÍBEH<br />

O<br />

sídlenie rôznych ostrovov v Pacifiku<br />

patrí k jedným z najúžasnejších<br />

činov Polynézanov. Dlho<br />

bolo považované za nemožné, aby<br />

7<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


C I V I L I Z Á C I A<br />

námorníci doby kamennej dosiahli<br />

široko-ďaleko rozptýlené ostrovy<br />

v Pacifiku, ležiace medzi Novým Zélandom,<br />

Havajom a Veľkonočným<br />

ostrovom. Stovky, ba až tisíce kilometrov<br />

oceánu bolo treba prekonať<br />

na primitívnych lodiach. Vydať sa<br />

za takým dobrodružstvom – na to je<br />

potrebná riadna odvaha. Vyžadovalo<br />

to také navigátorské majstrovstvo,<br />

aké európski námorníci dosiahli až<br />

koncom obdobia stredoveku!<br />

Dnes vieme, že Polynézania, túžiaci<br />

po cestovaní, dosiahli v prvom<br />

tisícročí po Kristovi aj Veľkonočný<br />

ostrov – vtedy ešte husto zalesnený.<br />

Títo novousadlíci v hojnej miere rúbali<br />

lesy, sadili rastliny, ktorých semená<br />

si priniesli so sebou (sladké<br />

zemiaky, banány, cukrovú trstinu),<br />

chovali dovezenú hydinu a lovili<br />

ryby. Život na ostrove pripomínal<br />

raj, keďže narastajúce obyvateľstvo<br />

uživila bohatá tropická vegetácia aj<br />

bez tvrdej práce.<br />

Potom akoby z dlhej chvíle dostal<br />

ktosi nápad vytesávať z lávového<br />

kameňa sochy – najmä monumentálne<br />

sochy. Podľa odhadov nebolo<br />

obyvateľov ostrova nikdy viac než<br />

7 tisíc, a predsa sa im podarilo za<br />

asi 700 rokov vytesať do mäkkého<br />

tufu vyše 500 kusov monumentálnych<br />

sôch. To všetko s náradím z tvrdého<br />

kameňa: vytesať, transportovať<br />

8<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

a vystaviť. Stoja väčšinou chrbtom<br />

k moru, niektoré sú umiestnené na<br />

plošinách.<br />

Ako na mnohých polynézskych<br />

ostrovoch, stáli aj tu kňazi – náčelníci<br />

– na vrchole jednotlivých klanov<br />

s ich teokratickým patriarchátom.<br />

Zabezpečovali na príkaz bohov<br />

mier a poriadok. Vybudovanie sôch<br />

slúžilo pravdepodobne udržaniu prestíže<br />

klanu.<br />

P<br />

ZNIČENIE „RAJA“<br />

otom zavládol v spoločenstve<br />

neporiadok. Začiatok úpadku<br />

zjavne nastal vtedy, keď nárast obyvateľstva<br />

na ostrove začal preťažovať<br />

miestne životné podmienky. Rástla<br />

spotreba dreva: na domy, lode, kúrenie,<br />

nástroje, a v neposlednom rade<br />

aj na transport monumentov. S ubúdaním<br />

lesov ubúdali aj zrážky, erózia<br />

poškodila ornicu a hlad viedol k bojom<br />

pri rozdeľovaní potravy. Postupom<br />

času chýbalo drevo aj na stavbu<br />

lodí a pre rybolov. Kolaps prišiel tak<br />

rýchlo, že v kameňolomoch ostalo<br />

ležať ešte asi 300 monumentov nedokončených.<br />

Úcta bezmocných náčelníkov utrpela<br />

a nakoniec prevzali vládu bojovníci.<br />

Objavili novú zbraň – tenkú<br />

obsidiánovú kopiju so smrtiacim<br />

účinkom. Pôvodne početné skupiny<br />

ostrovanov sa zjednotili do dvoch<br />

veľkých skupín a tak dve protiľahlé<br />

časti ostrova viedli proti sebe vojnu.<br />

Sochy nepriateľov – aby ich pokorili<br />

– boli z pomsty zrútené. Potom<br />

sa stalo, že padol aj posledný<br />

strom, ktorý rástol na jednom z vrchov<br />

ostrova. Drevorubač, ktorý ho<br />

sťal, musel vedieť, že je to posledný<br />

strom, pretože z oboch vrchov je na<br />

celý ostrov veľmi dobrý výhľad. Odvtedy<br />

nebolo viac možné stavať lode<br />

a ani opustiť ostrov. Všetci sa stali<br />

zajatcami svojho malého zničeného<br />

ostrova.<br />

Keď v roku 1722 Roggeveen dorazil<br />

na ostrov, chaos na ostrove bol<br />

už v pokročilom štádiu a počet obyvateľstva<br />

poklesol. Potom prepadli<br />

ostrov otrokári, vraždili ženy a deti<br />

a odvliekli asi 900 mužov na jeden<br />

z peruánskych ostrovov. Tam zahynul<br />

aj posledný náčelník a všetci<br />

písma znalí muži. Asi stovka sa ich<br />

vrátila domov chorých a nanešťastie<br />

si so sebou priniesli ešte aj nákazlivú<br />

nemoc – osýpky. I táto okolnosť<br />

prispela k tomu, že koncom<br />

19. storočia klesla populácia ostrova<br />

na púhych 111 ľudí. V 20. storočí sa<br />

však obyvateľstvo zregenerovalo; prišli<br />

prisťahovalci a krajina sa zalesnila.<br />

Dnes Veľkonočný ostrov vstáva<br />

z prachu svojej pohnutej histórie:<br />

priťahuje turistov z celého sveta, aby<br />

obdivovali svedkov jeho dávnej minulosti<br />

– majestátne Maoi.<br />

P<br />

MINULOSŤ VARUJE<br />

re ekológov poskytuje Veľkonočný<br />

ostrov názorný príklad<br />

zničenia životného prostredia – genézu<br />

jedného mikrokozmu. A to, čo<br />

sa príkladne ukázalo v malom, prebieha<br />

dnes celosvetovo. Keď prišli<br />

prví osídlenci, ostrov bol husto zalesnený.<br />

Orba, chov hydiny, rybo-


lov, plody a malé zvieratá dodávali<br />

bohatú poživeň. Stavebný materiál<br />

pre domy a lode ako aj drevo na kúrenie<br />

boli plne k dispozícii. Potom<br />

populácia prekročila únosnú mieru<br />

tamojších prírodných podmienok<br />

a vyčerpala zdroje. Najprv pomaly,<br />

neskôr stále rýchlejšie bol ostrov<br />

odlesňovaný; erózia zničila ornicu<br />

a pramene vody vyschli. Populácia<br />

obyvateľstva na ostrove následkom<br />

podvýživy drasticky klesala a začala<br />

sa vojna.<br />

Nemenej šokujúci je sociálno-<br />

-psychologický pohľad: obyvatelia<br />

ostrova vôbec neboli hlúpym národom<br />

a nesprávali sa inak ako sa kedy<br />

ľudstvo správalo. Presne ako teraz<br />

my mali ostrovania svoj životný štýl,<br />

ktorý bolo ťažké meniť: poľnohospodárstvo,<br />

rybolov, varenie, ťažba<br />

dreva, stavby lodí a domov. Podľa<br />

svojho kedysi dávno vzniknutého<br />

zvyku postavili – či už z kultových<br />

dôvodov alebo pre vlastné sebazobrazenie<br />

– ohromné monumentálne<br />

sochy. Na to potrebovali náradie<br />

a posuvné zariadenia, ktoré<br />

pohltilo veľké množstvo dreva. Porovnateľné<br />

objekty sa nachádzajú<br />

v mnohých civilizáciách. Keď sa<br />

civilizácia Veľkonočného ostrova<br />

rúcala, prišli vojny, kanibalizmus<br />

a zničenie všetkých zdrojov – až na<br />

pokraj úplného vyhladenia.<br />

Azda sa archeológom a prírodovedcom<br />

podarilo poodhaliť záhadu<br />

monumentálnych sôch. Čo je však<br />

v histórii tohto odľahlého kúska<br />

zeme oveľa významnejšie: v dejinách<br />

ostrova nachádzajú psychológovia<br />

typický vzorec ľudského správania<br />

a ekológovia ukážkový príklad jeho<br />

následkov: úplnej devastácie nedotknutého<br />

životného prostredia.<br />

Žeby jeden príklad na zamyslenie<br />

aj pre dnešný civilizovaný zvyšok<br />

sveta?<br />

Siegfried HAGL<br />

Prečo ako spotrebitelia spoluzodpovedáme<br />

svojimi jednotlivými rozhodnutiami<br />

o kúpe za hospodársky a spoločenský<br />

vývoj.<br />

D<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

Aký DRAHÝ<br />

nes už asi ani niet človeka,<br />

ktorý by sa vyhol pochybnej<br />

a vtieravej reklame rôznych obchodných<br />

reťazcov, snažiacich sa<br />

u spotrebiteľov zabodovať výstižnými<br />

a dobre mierenými reklamnými<br />

sloganmi. Myšlienka na veci,<br />

ktoré „nevyhnutne“ potrebujeme<br />

a vidina lacného nákupu<br />

spôsobujú, že<br />

honba za „výhodným<br />

nákupom“ sa stala<br />

spoločenskou záľubou.<br />

Zatiaľ čo mnoho tradičných<br />

firiem a obchodov<br />

bojuje o svoju<br />

existenciu, zaznamenávajú najlacnejšie<br />

diskontné predajne stále<br />

rastúce obraty.<br />

?<br />

je LACNÝ nákup<br />

Môžeme vyčítať niekomu, kto sa<br />

snaží nakupovať tam kde je najlacnejšie?<br />

Nie je hlupákom ten, kto<br />

platí viac, než je nutné? Kto má<br />

dnes ešte toľko, aby mohol rozdávať?<br />

A nie je logické nakupovať<br />

v obchodoch a firmách, ktoré sú<br />

v hospodárskej súťaži jednoducho<br />

najúspešnejšie?<br />

Ak sa zamyslíme nad širšími<br />

súvislosťami, nemusí byť najlacnejší<br />

nákup zároveň aj najvýhodnejší.<br />

Nezriedka sa totiž stáva, že<br />

V krachujúcich tradičných<br />

firmách prichádza o prácu<br />

mnoho ľudí<br />

pod neprimerane nízkou cenou<br />

sa skrýva zároveň aj nízka kvalita.<br />

Stále častejšie než voľakedy<br />

9<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


N A Z A M Y S L E N I E<br />

10<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

Výmena musí prebiehať tak,<br />

aby žiadny národ nemo -<br />

hol druhého využívať jednostranne.<br />

Vždy musí byť zachovaná<br />

rovnováha medzi<br />

dávaním a braním.<br />

Herbert Vollmann, Svet, aký by mohol byť<br />

sa stretávame s kratšou životnosťou<br />

tovaru a to mnohokrát aj u certifikovaných<br />

výrobcov a zvučných<br />

značiek. Presvedčíme sa tak o pravdivosti<br />

ľudového príslovia dnešných<br />

čias, že „nie sme dosť bohatí na to,<br />

aby sme kupovali lacné veci“. To<br />

však nie je vždy pravidlom a niekedy<br />

sme naozaj nadmieru spokojní<br />

s výhodnosťou svojej kúpy.<br />

Ako je to možné? Príčiny môžu byť<br />

rôzne. Tento tovar je buď vyrábaný<br />

vo veľkých sériách modernými<br />

technológiami, kde je minimalizovaná<br />

ľudská práca, alebo výrobcovia<br />

kvôli konkurencieschopnosti<br />

a vyšším ziskom presúvajú svoje<br />

fabriky do krajín s výrazne nižšou<br />

cenou práce. Okrem toho využívajú<br />

nižšie štandardy pre ochranu<br />

životného prostredia, prípadne daňové<br />

prázdniny, čo pochopiteľne<br />

prispieva k ďalšiemu znižovaniu<br />

nákladov. Navyše veľmi často legislatíva<br />

a situácia v krajine umožňujú<br />

detskú prácu a málokto sa zaujíma<br />

o osudy zamestnancov, ich<br />

potreby a práva. Nejaká firma zo<br />

západnej Európy teda prepustí povedzme<br />

500 zamestnancov, presunie<br />

výrobu do niektorej rozvojovej<br />

krajiny, kde získa prácu nových približne<br />

500 ľudí. Pokiaľ sa prepúšťanie<br />

netýka bezprostredne nás, tak si<br />

možno povieme, že všetko zlé je na<br />

voľačo dobré a že aspoň tí chudáci<br />

dostanú prácu. O tom, že chudákmi<br />

často naozaj sú, sme si už povedali.<br />

Zvlášť dobré príjmy ich nečakajú,<br />

pretože aj v týchto „lacných<br />

regiónoch“ existuje<br />

konkurencia, ale mnohí<br />

si iste polepšia. Mali by sa<br />

tešiť aj domáci, potencionálne<br />

noví dodávatelia;<br />

no vzhľadom na už existujúce<br />

kontrakty s nadnárodnými<br />

spoločnosťami a otáznej<br />

lokálnej kvalite často neuspejú.<br />

Zároveň sa domáca konkurencia<br />

popri silnom protivníkovi stáva<br />

slabším hráčom a v krachujúcich<br />

tradičných menších firmách prichádza<br />

o prácu mnoho ľudí. Tí sa<br />

potom za prácou sťahujú do väčších<br />

miest, kde sa pracovné príležitosti<br />

centralizujú. Avšak pri nákladoch<br />

na dopravu a ubytovanie<br />

sa ani zdanlivo dobrý plat nemusí<br />

javiť až taký dobrý. A každý sa nakoniec<br />

hrozí toho, že nový investor<br />

jedného dňa jednoducho zdvihne<br />

kotvy a presunie sa do iného, ešte<br />

priaznivejšieho prostredia. Určujúcim<br />

je tu jedine zisk a verejný záujem<br />

zostáva bokom. A tak za naše<br />

lacné nákupy veľakrát vďačíme lacnej<br />

pracovnej sile a chudobe krajín<br />

tretieho sveta.<br />

V globálnej súťaži o najlacnejšie<br />

výrobky by mal človek v prvom rade<br />

vidieť nemilosrdné vykorisťovanie<br />

všetkých ľudí, pracujúcich vo výrobnom<br />

a predajnom reťazci. Počnúc<br />

robotníkmi v krajinách s najnižšími<br />

príjmami, končiac predavačkami<br />

v hypermarketoch, ktoré sa<br />

sťažujú na veľmi zlé ohodnotenie<br />

a zaobchádzanie. Aj zvýšená náročnosť<br />

na prepravu tovaru na veľké<br />

vzdialenosti nijako nešetrí životné<br />

prostredie.<br />

Zdá sa teda, že za výhodnou cenou<br />

často stojí chudoba niekoho<br />

iného, a naša lakomosť väčšinou<br />

zvíťazí. Nákupom tovaru od tých<br />

výrobcov, ktorí na dosiahnutie nízkych<br />

cien využívajú ekonomickú<br />

zaostalosť krajín a lacnú pracovnú<br />

Určujúcim je jedine zisk<br />

a verejný záujem zostáva<br />

bokom<br />

silu, podporujeme ich rozvoj. Zamestnanci<br />

takýchto firiem vzhľadom<br />

na svoju sociálnu situáciu vyhľadávajú<br />

opäť iba ten najlacnejší<br />

tovar a kríza sa tým ďalej prehlbuje.<br />

Alternatívni ekonómovia síce ponúkajú<br />

riešenie sociálnej neistoty<br />

a ekonomickej nestability: podporu<br />

rozvoja lokálnych ekonomík a zavedenie<br />

bezúročných, resp. nízkoúročených<br />

úverov. To sa ale nestane<br />

len tak zo dňa na deň a neurobia<br />

to za nás politici. Prvý krok spočíva<br />

predovšetkým v zmene myslenia<br />

smerom k uvedomelosti každého<br />

jednotlivca. Majme preto na<br />

zreteli – a to nielen pri nákupoch –<br />

aby v nás nevíťazila snaha po jednostranných<br />

výhodách, ale úsilie<br />

o harmóniu v dávaní a braní. Iba to<br />

nám vo zvratnom pôsobení prinesie<br />

úžitok a prispeje k väčšej spokojnosti<br />

a všeobecnému blahu.<br />

Paul SCHMITT, Rastislav PODIVINSKÝ


Z A U J A L O N Á S<br />

Z A U J Í M A V O S T I Z O S V E TA V E D Y A V Ý S K U M U<br />

Riziká geneticky<br />

modifikovaných<br />

plodín<br />

Zaujímavé údaje publikovali<br />

v januári poprední<br />

vedci Ruskej akadémie<br />

vied o výskume geneticky<br />

modifikovanej sóje. Experti<br />

pri pokusoch s potkanmi<br />

zistili, že geneticky<br />

modifikovaná sója ma negatívne<br />

dopady na zdravie<br />

testovaných zvierat. Štúdia,<br />

o ktorej informoval britský<br />

The Independent uvádza,<br />

že viac ako polovica mláďat<br />

potkanov kŕmených<br />

geneticky modifikovanou<br />

sójou zahynula počas prvých<br />

troch týždňov života.<br />

Podľa autorov štúdie je to<br />

šesťkrát viac úmrtí ako<br />

u kontrolnej vzorky potkanov,<br />

ktoré boli kŕmené<br />

normálnou potravou.<br />

www.greenpeace.sk<br />

Motory<br />

v nanoformáte<br />

Autormi najmenšieho<br />

motora na svete sú holandskí<br />

vedci Ben Feringa<br />

a jeho kolegovia z univerzity<br />

v Groningene. Podľa<br />

správy v časopise „Nature“<br />

je tento drobček<br />

tvorený jedinou organickou<br />

molekulou. Jedná sa<br />

o alkén obsahujúci asi 60<br />

atómov. Štruktúra motora<br />

je jednoduchá: stator,<br />

rotor a os. Horná časť<br />

alkénu, rotor, sa otáča<br />

ako veterné koleso okolo<br />

centrálnej dvojitej väzby,<br />

ktorá tvorí os. Spodná<br />

časť molekuly, stator, je<br />

atómami síry z dvoch thi-<br />

olových skupín<br />

pevne fixovaný<br />

na pod ložke.<br />

K rotácii dochádza<br />

ožiarením<br />

ultrafialovým<br />

svetlom a prívodom<br />

tepelnej energie.<br />

Na využitie v praxi je<br />

ale pohon svetlom často<br />

nevhodný, vedci preto vyvinuli<br />

prvé molekulárne<br />

motory, ktoré môžu byť<br />

poháňané chemickou<br />

energiou získanou porušením<br />

chemickej väzby.<br />

Využitie? Zatiaľ iba špekulácie.<br />

Možno môžu také<br />

motory tvoriť pohon malých<br />

strojov, ktoré budú<br />

raz transportovať lieky<br />

v krvnom obehu tela.<br />

www.faz.net<br />

PVC ohrozuje<br />

životné prostredie<br />

Už roky bojujú ochrancovia<br />

životného prostredia<br />

proti výrobe PVC – dosiaľ<br />

bez veľkého úspechu.<br />

Výrobky z PVC totiž spôsobujú<br />

vážne ekologické<br />

problémy počas celej doby<br />

svojej životnosti. Začína<br />

to výrobou plastu s rakovinotvornou<br />

surovinou<br />

vinylchloridom a ťažkými<br />

kovmi, pokračuje<br />

emisiami pri používaní<br />

týchto výrobkov a končí<br />

dosia ľ nev y riešený m<br />

problémom likvidácie. Pri<br />

laboratórnych pokusoch<br />

bolo zistených vyše 150<br />

prchavých organických<br />

látok, ktoré sa uvoľňujú<br />

z podlahovín vyrobených<br />

z PVC. Sú medzi nimi alkány,<br />

alkény, aromatické<br />

uhľovodíky, alkylfenoly,<br />

alkoholy,<br />

aldehydy,<br />

ketóny, kyseliny<br />

a estery. Zvýšená<br />

k onc e nt r á c i a<br />

týchto látok v uzavretom<br />

priestore môže vyvolávať<br />

nielen nepríjemné pocity,<br />

ale aj zdravotné komplikácie.<br />

V prípade horenia<br />

výrobkov z PVC vzniká<br />

oxid uhoľnatý, chlorovodík,<br />

dioxíny a furány.<br />

Roberto Bertollini, vysoko<br />

postavený pracovník<br />

Svetovej zdravotníckej organizácie<br />

(WHO), sa sťažuje,<br />

že podobné nebezpečenstvá<br />

dnes zástupcovia<br />

priemyselnej výroby stále<br />

ešte zľahčujú: „Priemysel<br />

dôrazne popiera, že existuje<br />

spojenie medzi chemickými<br />

zlúčeninami<br />

a chorobami, dokonca aj<br />

vtedy, keď existujú vedecké<br />

dôkazy!“<br />

Ako zabrániť<br />

rastu nádorov?<br />

Nádory potrebujú na prežitie<br />

a na rozmnožovanie<br />

kyslík. Vedci z Centra humánnej<br />

genetiky univerzity<br />

v Brémach objavili<br />

spôsob, ktorým si tento<br />

kyslík obstarávajú.<br />

Nádory sú samy osebe<br />

schopné dosiahnuť veľkosť<br />

1 až 2 mm, potom<br />

ich bunky následkom<br />

nedostatku kyslíka odumierajú.<br />

Pri odumieraní<br />

sa ale uvoľňuje proteín<br />

HMGB1, ktorý láka iné<br />

bunky, aby prevzali zásobovanie<br />

nádoru kyslíkom.<br />

Tak prispievajú už odumreté<br />

bunky k tomu, že nádor<br />

prežije a rastie.<br />

Objav tohto proteínu<br />

a jeho funkcie by mohli<br />

znamenať dôležitý krok<br />

k účinnej liečbe rakoviny.<br />

Pokiaľ by sme zastavili<br />

uvoľňovanie tohto proteínu,<br />

prestal by rásť aj nádor.<br />

Pozor na amalgám<br />

Vedci univerzitnej kliniky<br />

vo Freiburgu potvrdzujú<br />

nebezpečnosť amalgámových<br />

výplní zubov. Nová<br />

vedecká práca berie do<br />

úvahy odbornú literatúru<br />

až do roku 2005 (k tomuto<br />

námetu bolo uvedených<br />

247 odborných prác) a dochádza<br />

k záveru, že „na<br />

základe aktuálnych informácií<br />

nemôže byť amalgám<br />

označený ako bezpečný<br />

zubný materiál ani<br />

z lekárskeho, ani z ekologického<br />

hľadiska. Nepoužívanie<br />

amalgámových<br />

výplní by mohlo napríklad<br />

pri Alzheimerovej chorobe,<br />

popri iných preventívnych<br />

opatreniach, viesť<br />

k ústupu jej výskytu.“<br />

Zázračný hormón<br />

predlžuje<br />

dĺžku života<br />

Vo večnom boji výskumu<br />

proti starnutiu a smrti bol<br />

teraz objavený „zázračný<br />

hormón“ predlžujúci<br />

dĺžku života. Hormón tyroxín<br />

podporuje látkovú<br />

výmenu a sľubuje predĺženie<br />

dĺžky života až o 30<br />

rokov. Predávkovanie<br />

však môže byť smrteľné.<br />

11<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


T É M A<br />

Dôkazy<br />

reinkarnácie?<br />

Na svoje minulé životy sa väčšinou nepamätáme.<br />

Sú však zaznamenané mnohé<br />

prípady ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že na<br />

zemi už niekedy žili. Niektoré ich spomienky<br />

boli natoľko jasné a presvedčivé,<br />

že sa vydali hľadať miesta a osoby zo svojich<br />

predchádzajúcich životov. Práve takýmto<br />

prípadom venuje svoju pozornosť<br />

Prof. Dr. Dieter Malchow v nasledujúcom<br />

článku.<br />

O<br />

dporcovia reinkarnácie uvádzajú<br />

na podporu svojho stanoviska<br />

dva hlavné dôvody, prečo reinkarnácia<br />

nemôže existovať. Prvým argumentom<br />

je skutočnosť, že naša pamäť<br />

je závislá na mozgu, čo bolo vedecky<br />

dokázané, a spomienky tohto druhu<br />

nemôžeme mať, pretože mozog sa po<br />

smrti rozpadáva spolu s telom. Ďalší,<br />

ešte zarytejší skeptici sa nazdávajú, že<br />

existuje len telo a po smrti je jednoducho<br />

koniec. Dualizmus tela a duše,<br />

ktorá telo oživuje a predstavuje našu<br />

osobnosť, odmietajú. Zdá sa im nepochopiteľné,<br />

že čokoľvek nehmotné<br />

(duša) by mohlo vstupovať do interakcie<br />

s hmotným (telo).<br />

Interakcia – inými slovami vzájomné<br />

pôsobenie – je však neodškriepiteľnou<br />

skutočnosťou. Dôkazy o jej<br />

fungovaní nachádzame v jednoduchom<br />

pozorovaní prírody. Medzi základnými<br />

druhmi – ako sú zem, voda<br />

a vzduch – existuje intenzívna výmena;<br />

dokonca aj fotóny vstupujú do<br />

interakcie s rastlinami a sprostredkovávajú<br />

im tak energiu na ich vývoj.<br />

Ďalším zaujímavým príkladom je<br />

napr. fotomechanický princíp orien-<br />

12<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

tácie krasoňa (chrobák, lat. Phaenops<br />

cyanea), ktorý vníma infračervené<br />

lúče na vzdialenosť až 80 kilometrov.<br />

Vďaka nim potom dokáže nájsť<br />

cestu k miestu lesného požiaru, aby<br />

nakládol vajíčka do zuhoľnatených<br />

kmeňov.<br />

P<br />

PRÍBEH PARMONDA<br />

SHARMA<br />

redstavme si, že môže existovať<br />

vzájomné pôsobenie medzi telom<br />

a dušou, a že sa duša opakovane<br />

môže spojiť s hmotným telom, čiže<br />

inkarnovať. Obyčajne si zážitky z minulých<br />

životov nepamätáme (viď. článok<br />

„Prečo si nespomíname?“). Napriek<br />

tomu jestvujú medzi nami aj<br />

ľudia, ktorí takéto spomienky majú.<br />

Ich vlastná skúsenosť poukazuje na<br />

skutočnosť, že na zemi žijeme viac<br />

než len raz.<br />

Ian Stevenson, profesor Univerzity<br />

v Charlottsville vo Virginii, sa venoval<br />

tejto problematike<br />

a pátral<br />

po dôkazoch<br />

reinkarnácie.<br />

Študoval tisíce<br />

prípadov detí,<br />

ktoré si spomínali<br />

na niektorý<br />

zo svojich predošlých pozemských<br />

životov.<br />

Jedným z prípadov bol aj príbeh<br />

Parmonda Sharma. Narodil sa v októbri<br />

1944 v Indii (v meste Bisauli,<br />

45 kilometrov juhozápadne od Bareilly).<br />

Vo veku dvoch až troch rokov<br />

rozprával o veľkom obchode so<br />

sódou a keksami, ktorý vlastnil ako<br />

jeden z bratov rodiny Mohan. Potom<br />

vraj ochorel, pretože zjedol príliš<br />

veľa tvarohu. A v tomto útlom<br />

veku tiež hovoril svojej matke, aby<br />

nevarila, pretože on vraj má ženu<br />

v Moradabade (čo je miesto vzdialené<br />

približne 90 kilometrov severne<br />

od Bareilly), ktorá by mohla navariť<br />

namiesto nej. V roku 1949 cestoval<br />

Parmond so svojím otcom do Moradabadu.<br />

Päťročný chlapec ukazoval<br />

vodičovi cestu z vlakovej stanice až<br />

k svojmu niekdajšiemu obchodu. Keď<br />

tam dorazili, chlapec protestoval, že<br />

jeho miesto vo vnútri obchodu, kde<br />

sedával, bolo inak usporiadané. V Indii<br />

totiž bývalo zvykom, že majiteľ<br />

mával v prednej časti miestnosti oddelený<br />

priestor na posedenie.<br />

Parmond tiež presne vedel, ako funguje<br />

prístroj na výrobu sódy. Chlapcovi<br />

sa bez cudzej pomoci podarilo<br />

uviesť zložitý prístroj do prevádzky,<br />

Naše prežitia a skúsenosti, ktoré sa<br />

počas života zapísali do duše, v nej<br />

zostávajú zachované<br />

napriek tomu, že ho skúšajúci chceli<br />

prekabátiť tým, že mu predtým zastavili<br />

prívod vody. Rozpoznal tiež veľa<br />

členov svojej predošlej rodiny, plakal<br />

dojatím a otvorene prejavoval svoju<br />

náklonnosť. K svojej bývalej žene sa


T É M A<br />

správal ako manžel a k svojim deťom<br />

ako otec. Vyzval ich, aby ho tak aj<br />

oslovovali.<br />

Predošlý majiteľ obchodu, jeden<br />

z bratov rodiny Mohan, zomrel<br />

v máji 1943 na chronický zápal žalúdka<br />

a čriev potom, čo zjedol príliš<br />

veľa tvarohu.<br />

Ako sú také spomienky možné?<br />

V tomto prípade sa jedná o epizodické<br />

spomienky na udalosti, ktoré<br />

človek kedysi prežil. Tu zjavne nezostáva<br />

iné než pripustiť skutočnosť, že<br />

určité spomienky prichádzajú z duše<br />

do mozgu. To tiež ale znamená, že<br />

naše prežitia a skúsenosti, ktoré sa<br />

počas života zapísali do duše, tam zostávajú<br />

zachované. Napriek tomu, že<br />

sa po telesnej smrti mozog rozpadáva,<br />

spomienky sa môžu prostredníctvom<br />

nového mozgu v ďalšom živote znovu<br />

prebudiť.<br />

J<br />

KLAM NAŠEPKÁVANIA?<br />

edným z argumentov proti reinkarnácii<br />

je, že sa spomienky vytvárajú<br />

prenosom myšlienok alebo prostredníctvom<br />

našepkávania zomrelých<br />

osôb z onoho sveta. To prirodzene nemožno<br />

úplne vylúčiť. Javí sa to však<br />

dosť nepravdepodobné, pokiaľ človek<br />

sám zažije, akým spôsobom si tieto<br />

deti spomínajú. Ich rozprávania boli<br />

natoľko zaujímavé, že vyvolávali nielen<br />

údiv, ale i zvedavosť. Bolo to tak<br />

aj v prípade jedného novinára, istého<br />

Toma Shrodera, ktorý sa rozhodol pridať<br />

sa k Ianovi Stevensonovi na jeho<br />

cestách za deťmi. Chcel si o tomto fenoméne<br />

vytvoriť vlastnú predstavu.<br />

O svojich zážitkoch potom napísal napínavú<br />

knihu, v ktorej najprv predložil<br />

všetky svoje pochybnosti, aby ich<br />

potom postupne vyvrátil. Máloktorý<br />

prípad je však možné označiť za dokonalý.<br />

Často sa totiž stalo, že v okamihu,<br />

keď Ian Stevenson dostal informácie<br />

o novom prípade, boli deti so<br />

ZAVRAŽDENÝ PRIŠIEL SVEDČIŤ NA SÚD<br />

Profesor Ian Stevenson začal publikovať svoje výskumy reinkarnácie v šesťdesiatych<br />

rokoch. Jednou z jeho prvých kníh bola práca „Dvadsať podnetných<br />

prípadov reinkarnácie“. V tom čase už existovali v menšom počte spracované<br />

prípady reinkarnácie, napriek tomu sa jeho práce stretávali s veľkou opatrnosťou.<br />

Dr. Stevenson si dával záležať na vecnom, nestrannom až sucho vedeckom<br />

spracovaní faktov. Popisované prípady sa v podrobnostiach líšia, majú<br />

však niektoré podobné črty.<br />

Dr. Stevenson starostlivo preveroval tvrdenia reinkarnovaného dieťaťa; skúmal,<br />

kto a ako ich môže potvrdiť a či sa dieťa nemohlo o konkrétnych podrobnostiach<br />

dozvedieť odinakiaľ.<br />

Snáď najkurióznejším prípadom je príbeh šesťročného Ašóka Kumara z dediny<br />

neďaleko Kanpuru v Indii, ktorý bol dňa 19. januára 1951 ako šesťročný – kvôli<br />

dedičstvu – britvou brutálne zavraždený svojimi dvomi susedmi. Vražda im<br />

však nebola dokázaná. O niekoľko rokov neskôr sa otec zavraždeného, Sri<br />

Džagešvár Prasád dozvedel, že šesť mesiacov po vražde sa v okrese Kanaudž<br />

narodil chlapec Ravi Šankar, ktorý o sebe tvrdí, že je synom holiča Džagešvára<br />

Prasáda. Rozpráva o detailoch svojho života, podrobnostiach vraždy i o svojich<br />

vrahoch a chce od rodičov hračky, ktoré mal vo vtedajšom dome. Rozochvený<br />

otec sa za ním vybral; rodičia Ravi Šankara, znepokojení takým druhom<br />

publicity, sa s ním však odmietli stretnúť. Až neskôr sa stretnutie uskutočnilo,<br />

chlapec svojho predošlého otca spoznal a rozprával mu o príhodách zo spoločného<br />

života, i o vražde. Bolo to v júni 1955, keď mal Ravi štyri roky. Otec si<br />

tiež všimol, že Ravi má na krku materské znamienko v tvare reznej rany.<br />

Otec sa zasadil o obnovu súdneho procesu, súd však svedectvo reinkarnovanej<br />

obete neuznal a vrahov znovu oslobodil. Asi vo veku jedenástich rokov<br />

Ravi už väčšinu dramatických okolností svojho detstva zabudol a prestal sa<br />

báť svojich dvoch vrahov, britiev i miesta neďaleko chrámu Čintamini, kde<br />

sa vražda stala.<br />

spomienkami už staršie a bol nútený<br />

overovať si dôveryhodnosť očitých<br />

svedkov. Niekedy boli ich spomienky<br />

neúplné, alebo spochybniteľné, keďže<br />

dotyčné rodiny mali teoreticky možnosť<br />

sa o sebe dozvedieť. Tom Shroder<br />

však úplne presvedčil spôsobom vyjadrovania,<br />

typickým pre deti, ktoré<br />

si spomienky na minulý život uchovali.<br />

Ich správanie totiž nevyzerá na<br />

opakovanie našepkaného, ani na plnenie<br />

inštrukcií ďalšej osoby. Samé sú<br />

onou vtedajšou osobou. Je to zrejmé<br />

aj s charakteristického správania sa<br />

Parmonda Sharma voči jeho predošlým<br />

príbuzným: „Prečo ste moje<br />

kreslo presťahovali inde?“ A k jeho<br />

žene: „Prečo nenosíš to znamenie?“<br />

(červenú bodku na čele, akú nosia vydaté<br />

ženy). Až si pripadáme trochu<br />

nešikovne, keď si uvedomíme, aké zložité<br />

je napríklad obsluhovať prístroj na<br />

výrobu sódy. A potom priamo pred<br />

vami päťročný „špunt“ zložitý prístroj<br />

jednoducho spustí.<br />

V iných prípadoch deti skúšali svojim<br />

matkám napríklad vysvetliť, že<br />

majú jedlo pripravovať iným spôsobom,<br />

pretože boli zvyknuté na iné<br />

pokrmy. Tvrdilo by dieťa niečo také,<br />

keby mu jedlo v zásade chutilo? Ďalším<br />

znakom dôveryhodnosti rozprávania<br />

je emocionálne počínanie detí<br />

a ich predošlých príbuzných. Parmond<br />

plakal a otvorene preukazoval svoju<br />

náklonnosť. Aj predošlí príbuzní po-<br />

13<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


T É M A<br />

cítili v mnohých prípadoch duševnú<br />

spriaznenosť; niektoré deti chceli dokonca<br />

radšej zostať v rodine, s ktorou<br />

žili v predchádzajúcom živote.<br />

Ď<br />

ZÁZRAK<br />

(RE) INKARNÁCIE<br />

alšia naliehavá otázka sa týka samotnej<br />

reinkarnácie. Pre Toma<br />

Shrodera je spojenie tela a duše veľkou<br />

hádankou. Kedy a ako nastáva?<br />

Príroda ukazuje, že v živote zvierat<br />

môžu prebiehať obdivuhodné procesy.<br />

Mám na mysli okamih, keď sa<br />

z obyčajnej húsenice vyliahne motýľ.<br />

Nové, pôvabné stvorenie, ktorého základ<br />

sa začal vytvárať v tele húsenice<br />

a bol dokončený počas jej zakuklenia,<br />

nakoniec ako motýľ opustilo<br />

staré obydlie. I v živote človeka sú<br />

deje, ktoré nám aj vo svojej prostej<br />

prirodzenosti pripadajú ako zázrak.<br />

Tak napr. dušu dieťaťa, ktorého telíčko<br />

sa vyvíja v tele matky, priťahuje<br />

predovšetkým duša matky. Tento dej<br />

sa odohráva v polovici tehotenstva<br />

a podlieha zákonu príťažlivosti rovnorodého<br />

druhu a zákonu zvratného<br />

pôsobenia – nie je to teda náhodný<br />

proces.<br />

Obzvlášť zaujímavé sú prípady<br />

dvojčiat. Ian Stevenson popísal 26<br />

dobre zdokumentovaných prípadov<br />

dvojčiat, u ktorých si aspoň jedno<br />

z nich spomínalo na svoj predošlý<br />

život. V 19-tich prípadoch bola<br />

predošlá osobnosť jedného dvojčaťa<br />

v príbuzenskom vzťahu k druhému<br />

a niektoré boli dokonca manželmi.<br />

V ostatných siedmich prípadoch<br />

boli priateľmi alebo aspoň známymi.<br />

Z toho vyplýva, že obe duše k sebe<br />

nejakým spôsobom patria, a že tento<br />

vzťah vznikol už v predchádzajúcom<br />

živote.<br />

Celkom ukážkovo si spomínali<br />

jedny barmské dvojčatá Cho a Ko<br />

Theinové na svoje životy ako maji-<br />

14<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

teľky ryžového mlyna a ryžového<br />

farmára, ktorý svoju ryžu vozil do<br />

jej mlyna. V správaní týchto dvojčiat<br />

sa odrážalo na jednej strane trochu<br />

povýšené vystupovanie bohatej mlynárky<br />

a na strane druhej pokorný postoj<br />

roľníka. Nevieme, aký osud, aké<br />

udalosti z predošlého života zviedli<br />

teraz týchto dvoch ľudí dohromady.<br />

Či už to bola náklonnosť, alebo niečo<br />

iné, postavil pred nich súčasný život<br />

sestry a brata novú úlohu. V nových<br />

podmienkach pozemského života<br />

duša dostáva novú príležitosť<br />

dozrievať a zosilnieť.<br />

N<br />

PREČO<br />

ZABUDNEME?<br />

ovinár Tom Shroder uvažoval<br />

nad tým, prečo si niektoré deti<br />

spomínajú, a iné (väčšina) nie. Ian<br />

Stevenson zistil, že veľa z detí, ktorých<br />

prípady študoval, zomrelo v relatívne<br />

mladom veku pri nehode alebo chorobe<br />

a v krátkom čase sa potom narodili.<br />

Vo viac než 600 prípadoch to<br />

bolo priemerne 15 mesiacov. Možnou<br />

príčinou, že ich spomienky pretrvali<br />

do ďalšieho života, je krátky časový<br />

interval. Dotknuté osoby boli totiž zo<br />

svojho predošlého života vytrhnuté<br />

a emocionálne ho stále prežívali.<br />

Bežne si na svoj minulý život našťastie<br />

nepamätáme. Prečo našťastie?<br />

Tieto spomienky môžu byť totiž veľmi<br />

traumatizujúce a tým významne zasahujú<br />

do života. Môžu byť natoľko<br />

intenzívne, že zásadným spôsobom<br />

ovplyvnia celý ďalší život. Uveďme si<br />

príklad: istá Angličanka, Jenny Cockellová<br />

sa od ranného detstva rozpomínala<br />

na svoj život v Írsku, v dedine<br />

neďaleko Dublinu. Keď bola Jenny<br />

malá, veľmi často sa jej zdával hrôzostrašný<br />

sen. Vo sne sa volala Mary<br />

a bola matkou ôsmich detí. Zdávalo<br />

sa jej, že zomrela. Vždy sa prebúdzala<br />

s veľkými výčitkami svedomia,<br />

že svoje deti opustila. Jenny v súčasnom<br />

živote túžila nájsť svoje vtedajšie<br />

deti. Keď dospela, osamostatnila sa<br />

a zakladala si rodinu, skutočne sa jej<br />

to aj podarilo. Najťažšie bolo jej predošlé<br />

deti presvedčiť, kým je – boli<br />

totiž v tomto živote oveľa staršie než<br />

Jenny. Aj to sa jej nakoniec podarilo,<br />

pretože mala veľa rovnakých spomienok<br />

ako jej najstarší syn. (rozhovor<br />

s Jenny Cockellovou sme uviedli<br />

v Svete Grálu č. 1 a č. 2 – „Stretnutie<br />

s deťmi z minulosti…“)<br />

Spomienky na minulý život ovplyvňujú<br />

náš súčasný život. I keď nie sú<br />

konkrétne, predsa nám pripomínajú<br />

naše silné prežitia, či pochybenia. Bez<br />

týchto spomienok môžeme žiť nezaťažený<br />

život. Vďaka tomu sme schopní<br />

vydať sa novými cestami a prebúdzať<br />

schopnosti, ktoré v nás driemu. Jenny<br />

však spomienky priniesli aj veľa dobrého.<br />

Okrem priateľstva s najstarším<br />

synom tiež istotu, že život po smrti<br />

pokračuje.<br />

N<br />

NOVÝ ŽIVOT –<br />

NOVÁ ŠANCA<br />

ájdu naše osobnosti v novom živote<br />

ešte ďalšie príležitosti vyvíjať<br />

sa? Parmond vo svojom terajšom<br />

živote nebol taký úspešný ako<br />

v minulom, keď sa živil ako obchodník.<br />

V súčasnom živote sa vo svojich<br />

27 rokoch stal bežným sekretárom<br />

v štátnej správe. Rozviedol sa, býval<br />

sám a viac sa už neoženil. Často navštevoval<br />

svoju dcéru aj syna, už menej<br />

svoju bývalú ženu, s ktorou by<br />

sa – ako sa raz vyjadril – stále hádal.<br />

Jeho súčasné spoločensky nižšie<br />

postavenie obyčajného sekretára,<br />

ktorý môže kedykoľvek dostať výpoveď,<br />

mu dalo príležitosť pozerať sa na<br />

svet očami podriadeného.<br />

Trochu inak to bolo u Jenny Cockellovej.<br />

Voľakedy ako Mary viedla<br />

jednoduchý život plný strádania


T É M A<br />

F E J E T Ó N<br />

a chudoby v stálom strachu pred<br />

násilníckym manželom závislom<br />

na alkohole. Vo svojom súčasnom<br />

živote bola nútená usilovať sa<br />

o vzdelanie (stala sa manikérkou<br />

a pedikérkou). Tak sa jej podarilo<br />

zhromaždiť prostriedky, aby sa<br />

mohla pustiť do hľadania svojich<br />

predošlých detí. Jej podvedomý pocit<br />

viny, že opustila svoje deti, pôsobil<br />

ako veľká motivácia a poháňal<br />

ju, aby pri svojom hľadaní nevynechala<br />

žiadnu možnosť. Vo svojom<br />

súčasnom živote sa vydala, napriek<br />

tomu, že v predošlom živote hlavne<br />

kvôli vtedajšiemu manželovi veľmi<br />

trpela. Tentoraz si našla dobrého<br />

a láskavého manžela.<br />

A<br />

CESTA<br />

K ZODPOVEDNOSTI<br />

ké závery možno vyvodiť zo<br />

spomienok na minulé životy?<br />

Život sa smrťou tela nekončí. V duši<br />

zostávajú uchované naše skúsenosti<br />

a prežitia, ktoré za určitých okolností<br />

môžu v rannom detstve vyplávať<br />

na povrch ako spomienky.<br />

Často sa tak stáva napríklad vtedy,<br />

ak po náhlom úmrtí v krátkom<br />

čase sú okrem prežitých skúseností<br />

zapísané vlastnosti tvoriace osob-<br />

nosť – vôľa, charakter, schopnosť<br />

úsudku, sebavedomie, schopnosť<br />

prežívania, atď.<br />

Iba samotná viera v reinkarnáciu<br />

ešte nemusí nič znamenať. Dôležité<br />

je, aby človek na základe tohto<br />

poznania pochopil svoju zodpovednosť<br />

za vlastný osud. Napríklad<br />

India je krajinou, kde veľa ľudí reinkarnáciu<br />

akceptuje. Napriek tomu je<br />

tam – oproti iným krajinám – veľká<br />

kriminalita. Podobne ako u nás veľa<br />

ľudí fajčí, napriek tomu, že vedia<br />

o škodlivosti fajčenia. Záleží v plnej<br />

miere na jednotlivcovi, ako sa<br />

jeho presvedčenie prejaví v bežnom<br />

živote. Je dobré si uvedomiť,<br />

že všetky udalosti svetovej histórie,<br />

všetky vrcholné obdobia aj obdobia<br />

pádu našej spoločnosti, boli formované<br />

rovnakými ľudskými duchmi –<br />

nech hovoríme o založení, rozkvete<br />

a páde rímskej ríše, stavbe chrámov,<br />

inkvizícii, francúzskej revolúcii<br />

alebo o prvej a druhej svetovej<br />

vojne. Pritom sa neustále striedajú<br />

národnosti, náboženské príslušnosti<br />

a spoločenské postavenie – podľa<br />

konania každého človeka. Prostredie,<br />

do ktorého sa v nasledujúcom<br />

živote narodíme, určuje zákon spätného<br />

pôsobenia a zákon príťažlivosti<br />

rovnorodých druhov. Tu v plnom<br />

rozsahu platí múdrosť: „Každý<br />

si je strojcom svojho šťastia“. Pravdivosť<br />

tohto výroku rozpoznáme<br />

až pri nadhľade nad našimi pozemskými<br />

životmi.<br />

Tom Shroder sa na svojich cestách<br />

s profesorom Stevensonom<br />

sám presvedčil, že spomienky detí<br />

na minulé životy nie sú preludy.<br />

Vo svojej knihe „Old Souls“ („Staré<br />

duše“) popisuje nazhromaždené<br />

dôkazy o reinkarnáciách a ponecháva<br />

na čitateľoch, aby uvedené<br />

informácie sami skúmali a vytvorili<br />

si tak vlastný názor.<br />

Prof. Dr. Dieter MALCHOW<br />

CESTA<br />

AUTOBUSOM<br />

Bol horúci deň a jeden z mála, kedy<br />

sme boli odkázaní na cestovanie autobusom.<br />

Naše auto som musel zanechať<br />

u mechanika a tak sme s dcérkou<br />

zamierili na zastávku. Tých pár minút<br />

do príchodu autobusu sme sa zhovárali<br />

ako obyčajne o všetkých tých dôležitých<br />

veciach, ktoré zaujímajú deti.<br />

V rozhovore sme pokračovali aj v autobuse.<br />

Stáli sme pri zadných dverách<br />

a Anička, držiac ma za ruku pokračovala<br />

v kladení otázok a ja som jej ako<br />

pozorný otec na ne trpezlivo odpovedal.<br />

To viete, deti majú množstvo<br />

otázok. Cesta ubiehala pomaly, ľudia<br />

nastupovali a vystupovali. Anička mi<br />

znova položila otázku. „Oci, a prečo<br />

je tamtá pani len v spodnom prádle?<br />

Je to preto, že je chudobná?“ Dúfal<br />

som, že otázku počulo čo najmenej<br />

ľudí. Pani, stojaca vedľa nás, sa pousmiala<br />

a namiesto mňa odpovedala.<br />

„To vieš maličká, taká je dnes móda.<br />

Čo bolo voľakedy nemysliteľné, je<br />

dnes celkom bežné.“ Anička obdarila<br />

paniu širokým úsmevom. Dúfal<br />

som, že ma ďalšie prostoduché otázky<br />

dieťaťa neprivedú do nepríjemnej situácie.<br />

A prišla ďalšia otázka. „Oci,<br />

a čo je to móda?“ Anička na mňa hľadela<br />

svojimi modrými očami a očakávala<br />

odpoveď. Touto otázkou som sa<br />

sám dlhšie zaoberal, takže som s odpoveďou<br />

ani veľmi nezaváhal. „Vieš,<br />

Anička, móda, to je keď človek neuvažuje<br />

nad vlastným vkusom a tak robí<br />

to, čo robia ostatní.“ Pani vedľa mňa<br />

sa zarazila; prestali sme sa jej páčiť.<br />

Koniec-koncov, za chvíľu vystúpime<br />

a móda zostane. Skutočne – usmial<br />

som sa na tú paniu, vystúpili sme<br />

z autobusu a móda zostala, aká bola.<br />

A je možné, že po Aničkinej otázke<br />

v autobuse tiež niečo zostalo.<br />

(RP)<br />

15<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


R OZ H O V O R<br />

Ing. Andrej Sándor je uznávaným<br />

odborníkom v oblasti výskumu<br />

elektromagnetického žiarenia<br />

a jeho vplyvu na živé organizmy.<br />

V minulom čísle Sveta Grálu sme<br />

priniesli prvú časť reportáže z Výskumného<br />

ústavu živočíšnej výroby<br />

v Nitre. Hovorili sme o experimente<br />

s harmonizovanou vodou,<br />

o ožarovaní rastlín hélio–neónovým<br />

laserom a tiež o geopatogénnych<br />

zónach, o ich vplyve na<br />

zdravie a možnostiach jeho eliminácie.<br />

V druhej časti sa dočítate<br />

okrem iného o rizikách používania<br />

osobných tvarových žiaričov<br />

a výskume schopností liečiteľov<br />

vedeckými metódami.<br />

GEOPATOGÉNNE ZÓNY,<br />

ŽIARENIE A LIEČITEĽSTVO<br />

Sú z vášho pohľadu rôzne zariadenia<br />

na „rušenie“ geopatogénnych<br />

zón, napr. tie, ktoré sú ponúkané na<br />

internete, funkčné?<br />

Nestretol som sa ešte s inými zariadeniami.<br />

Bolo by možné ich testovať,<br />

problém je však v našej le-<br />

16<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

gislatíve. Tá zatiaľ nevyžaduje, aby<br />

tieto výrobky mali certifikát štátnej<br />

skúšobne, takže sa voľne dostávajú<br />

do ezoterických obchodov. Štátna<br />

skúšobňa podobné testy zatiaľ nemá<br />

vo svojej náplni.<br />

Týka sa to aj rôznych medených<br />

náramkov, ktoré sú odporúčané na<br />

nosenie na ruke?<br />

Isteže. Takýto náramok<br />

je vlastne<br />

rezonančný obvod,<br />

ktorý má tiež určitú<br />

indukčnosť a kapacitu.<br />

Náramok je<br />

však „otvorený“ a je<br />

potrebné individuálne<br />

vyskúšať jeho<br />

nastavenie, teda vzájomnú<br />

vzdialenosť<br />

medených drôtov,<br />

pretože tým sa mení<br />

rezonancia. Ľudia to<br />

však nastaviť väčšinou<br />

nevedia.<br />

Je to podobne aj<br />

s rôznymi príveskami,<br />

ako je napr.<br />

nílsky kríž?<br />

To sú dosť silné<br />

t v a r o v é ž i a r i č e<br />

a môžu veľmi rozladiť<br />

biopole a jeho energetické centrá,<br />

takzvané čakry, preto je namieste<br />

veľká opatrnosť.<br />

Momentálne je veľmi populárne<br />

učenie Feng – šuei, ktoré kladie dôraz<br />

na prúdenie energie v priestore,<br />

väčšinou v obytných priestoroch.<br />

Okrem iného sa v ňom odporúča<br />

používanie prírodných materiálov,<br />

ako je kameň, drevo, atď. Môžete<br />

nám povedať k tomu svoj náhľad?<br />

Áno, je veľmi dobré používať prírodné<br />

materiály. Páčilo sa mi napríklad<br />

v Tsukube, kde sa nachádza<br />

taký „mozog Japonska“ – je<br />

tam sústredených štyridsaťpäť výskumných<br />

ústavov. Hneď ako som<br />

vošiel do hotelovej izby, premeral<br />

som ju svojou virguľou. Bola tam<br />

silná prútikárska reakcia, keď som<br />

však prišiel k posteli, tak sa to vyrovnalo.<br />

Na posteli bol položený<br />

vankúš, vypchatý nejakým prírodným<br />

rastlinným materiálom a ten<br />

zónu harmonizoval. Preto je aj pre<br />

hospodárske zvieratá dôležitá prírodná<br />

podstieľka. Napríklad pre<br />

kravy by mala mať hrúbku aspoň 10<br />

centimetrov a nemala by byť mokrá.<br />

Rovnako aj pre ošípané – žiadne železné<br />

rošty, čo najmenej železa. Ak<br />

už je to nevyhnutné, tak potom je<br />

potrebné tento rošt uzemniť, inak<br />

táto konštrukcia dokáže rozladiť<br />

okolité prostredie. To isté platí o panelákoch.<br />

Čím vyššie človek býva,<br />

tým je to pôsobenie horšie.<br />

Čo sa dá robiť v takom prípade?<br />

Používať tieniče a tiež prírodné<br />

materiály. Napríklad kameňmi – žulovými<br />

okruhliakmi sa dá toto pole<br />

pekne harmonizovať. Kedysi ich používali<br />

v kaštieľoch.<br />

Ste informovaný aj o výskumoch<br />

s meraním takzvaných biofotónov,


R OZ H O V O R<br />

ktorý zaviedol v Nemecku Dr. Fritz<br />

Albert Popp? (pozn. red.: podrobnejšie<br />

sme o ňom písali v prvom<br />

čísle Sveta Grálu)<br />

Pracovisko Dr. Poppa v Kaisserslauterne<br />

som osobne navštívil,<br />

viem o metóde merania takzvanej<br />

bio-luminiscencie. Ja som však v úzkom<br />

kontakte s profesorom Injušinom<br />

z Alma-Aty, kde na štátnej univerzite<br />

prebiehal podobný výskum.<br />

On tento fenomén nazýva „studená<br />

plazma“ alebo „bioplazma“.<br />

V prvom čísle nášho časopisu sme<br />

čitateľom priblížili fotografické experimenty<br />

Dr. Masaru Emota, ktorý<br />

skúmal schopnosť vody „zapamätať<br />

si“ určité nehmotné vplyvy. Voda<br />

bola experimentálne opakovane<br />

ovplyvňovaná hudbou, fotografiami,<br />

esenciami či emocionálnym rozpoložením<br />

pokusných osôb. Na fotografiách<br />

mrznúcich kryštálov sa zreteľne<br />

zobrazili príslušné vplyvy. Z toho<br />

však vyplýva, že všetko, čo si niekedy<br />

myslíme, čo povieme, alebo preciťujeme,<br />

má vplyv na našu, vašou terminológiou<br />

povedané „bioplazmu“<br />

alebo „energoinformačné pole“…<br />

Áno, viete, už každé slovo je určitá<br />

informácia. Informácia, ktorá<br />

vplýva na hmotu. Slovo je vlastne<br />

zhmotnená myšlienka.<br />

Má teda z vášho pohľadu vplyv na<br />

naše okolie?<br />

Áno. Preto by mal človek strážiť<br />

svoje myšlienky, byť čestný a nechcieť<br />

zle druhému. V osemdesiatych<br />

rokoch som sa v Moskve pri<br />

svojom návrate z Japonska stretol<br />

so známou liečiteľkou Džunou Davidašvili.<br />

Vtedy vyšiel v ruskom<br />

propagačnom časopise Ogoňok (čo<br />

bola paralela amerického časopisu<br />

„Life“) „extra“ rozhovor s Džunou –<br />

to muselo byť samozrejme oficiálne<br />

schválené. Ona vtedy otvorila túto<br />

tému – hovorila o tom, že liečiteľ<br />

musí byť dobrý človek, musí chcieť<br />

pomôcť druhému – to je etika.<br />

Je možné vôbec schopnosti liečiteľov<br />

oficiálne overovať? Spolupracujete<br />

s liečiteľmi aj vy?<br />

Ja osobne v oblasti bio-energoterapie<br />

nepracujem; venujem sa najmä<br />

geopatogénnym<br />

vplyvom. Schopnosti<br />

liečiteľov je<br />

však možné verifikovať<br />

a podľa mňa<br />

by toto malo byť<br />

legislatívne ošetrené,<br />

aby sa liečiteľstvo<br />

nevykonávalo pokútne pod<br />

rúškom masáží, poradenstva a podobne.<br />

V Novosibirsku už existuje<br />

štátne pracovisko Sibírskej akadémie<br />

vied so svojím Ústavom klinickej<br />

a experimentálnej medicíny, ktoré<br />

piatimi štandardnými pokusmi<br />

laboratórne verifikuje schopnosti<br />

liečiteľov, teda ľudí s „bio-energoterapeutickými“<br />

schopnosťami.<br />

Spomeniem napr. len skúmanie tepelného<br />

žiarenia liečiteľových rúk<br />

infračerveným snímaním, meranie<br />

schopnosti meniť elektrickú vodivosť<br />

určitých materiálov a podobne.<br />

Tam potom liečiteľ dostane protokol<br />

o tom, že jeho schopnosti boli<br />

oficiálne overené. Títo ľudia okrem<br />

svojich schopností majú mať aj príslušné<br />

vzdelanie, t. j. musia mať aj<br />

zdravotnícky kurz. Ja hovorím, že<br />

liečiteľ by mal pracovať v symbióze<br />

s lekárom, lebo jeden vie to, druhý<br />

zas má svoju odbornosť. A malo<br />

by to byť takto ošetrené aj v legislatíve.<br />

Liečiteľ musí byť dobrý<br />

človek, musí chcieť pomôcť<br />

druhému – to je etika<br />

Rád by som sa opýtal aj na jeden<br />

fenomén, ktorý taktiež súvisí<br />

s energiou priestoru – ide o jav<br />

zvaný poltergeist – teda rôzne praskanie,<br />

buchotanie, spontánne váľanie<br />

predmetov, ktoré nie je možné<br />

vysvetliť bežnými fyzikálnymi procesmi.<br />

Čo si myslíte, čo spôsobuje<br />

tieto javy?<br />

Sú to podľa mňa rôzne plazmatické<br />

útvary, ktoré sa nachádzajú<br />

na určitom mieste a ktoré narušujú<br />

rovnováhu v priestore. Môže to súvisieť<br />

aj s prítomnosťou osôb, ktoré<br />

sú v strese. Známy je napríklad prípad<br />

Rosenheim z roku 1968, kde<br />

sa niečo podobné dialo v kancelárii<br />

jednej panej, ktorá bola v strese<br />

a spúšťala tento fenomén.<br />

Občas sa v tlači objavujú správy<br />

o podobných fenoménoch v budovách,<br />

kde nikto nebýva a sú opustené.<br />

Pri týchto javoch sa hovorí<br />

o antropogénnych zónach, však?<br />

Áno, sú to človekom spôsobené<br />

javy. Je to podobné, ako už pri spomínanej<br />

vode a jej schopnosti prijať<br />

určitú vibráciu. Tieto javy vznikajú<br />

tým, že napríklad pri excitáciách,<br />

ako sú vraždy, samovraždy, niečo<br />

z tohto deja – jeho určitá vibrácia –<br />

ostane akoby zakódovaná v hmote,<br />

napr. v budove.<br />

Dá sa potom tento fenomén nejako<br />

eliminovať?<br />

Ohňom – napríklad sviečkou, je ale<br />

otázne, do akej miery. Ja sa takýmito<br />

vecami nezaoberám. Som elektroinžinier<br />

a držím sa pri zemi. Venujem<br />

sa experimentom, ktoré je možné<br />

modelovať, robiť opakovane, a ktoré<br />

sa dajú štatisticky vyhodnocovať.<br />

Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme<br />

všetko dobré.<br />

Rastislav PODIVINSKÝ a Roman LEVICKÝ<br />

17<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


F O T O G R A F I E<br />

INDIA<br />

Kúpeľ v Gange, Varanásí<br />

Že ste v Indii, spoznáte hneď pri výstupe<br />

z lietadla. Urobíte tri kroky<br />

a dostanete ranu horúcou a mokrou<br />

handrou cez ústa. To ste sa prvýkrát<br />

nadýchli indického vzduchu. Zalapete<br />

po tom, čo teraz budete dýchať, otvoríte<br />

všetky póry a so stoickou odovzdanosťou<br />

sa podriadite osudu. Tým ste<br />

urobili prvý krok do Indie.<br />

Ak chcete poznať Indiu, potrebujete<br />

mať málo peňazí a musí to byť na<br />

vás vidieť. Cestujete lacným autobusom,<br />

ťaháte ulicou všetok svoj majetok<br />

v ruksaku a podstupujete večer na<br />

ubytovni obrad „vyháňania veľkých<br />

guľatých chrobákov z postele“.<br />

Až potom ste naozaj v Indii.<br />

India je veľká a rôzna, ale väčšina<br />

Indie je chudobná a prostá. V pozadí<br />

je však India stará a bohatá, ako<br />

ohromné staré schodište za malým<br />

dievčatkom.<br />

India je trpezlivá. Ulice sú upchaté,<br />

medzi nimi sa pletú bicykle, rikše, mopedy<br />

a autá, vodiči trpezlivo prechádzajú<br />

s bublajúcimi motormi alebo čakajú,<br />

až sa to vpredu uvoľní, a rovnako<br />

Rozjímanie vo „svätej rieke“, Varanásí<br />

V Udajpure. Tristotisícové pokojné „mestečko“ s najväčším palácom v Radžastáne.<br />

18<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


F O T O G R A F I E<br />

trpezlivo dýchajú výfukové splodiny<br />

opotrebovaných motorov.<br />

India je mierna a vyrovnaná. Prial<br />

by som nám mať v sebe trochu tej samozrejmosti<br />

muža, drepčiaceho pred<br />

diežou s cestom, aby predal placky<br />

a nakŕmil rodinu. Medzitým hodí reč<br />

so susedom, čo predáva sväté obrázky<br />

Kálí a Višnu, a obaja berú život tak,<br />

ako sa im dáva. Keď Európan nadskakuje<br />

od zlosti, zistí náhle, že je pozorovaný,<br />

so zaujatou účasťou dieťaťa, prezerajúceho<br />

si rybu v akváriu.<br />

India je chudobná. Veľmi. Keď potrebujete<br />

betón, nekupujte miešačku ani<br />

transportér, obratom zoženiete stovku<br />

živiteľov rodín, ktorí ho namiešajú a odnesú<br />

na hlavách, kam chcete. Ak patríte<br />

k strednej vrstve, budete jesť dookola ryžu,<br />

olej a karí, občas sa dostanete k rybe.<br />

India je bohatá a inteligentná. Cez rameno<br />

jej hľadí päťtisíc rokov stará kultúra<br />

a náboženstvo, mlčí a len sa díva.<br />

Ale väčšina Indie je chudobná<br />

a prostá.<br />

Artur ZATLOUKAL<br />

fotografie: Martin VIK<br />

Muž mieša cesto na čápátí, placky z hrubej múky<br />

Ranné holenie, Varanásí<br />

19<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


F O T O G R A F I E<br />

Varanásí, Šivovo mesto<br />

Varanásí, mesto ghátov – stupňovitých brehov<br />

slúžiacich všetkým ľudským potrebám<br />

Nábožné rozjímanie, Varanásí<br />

20<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


F O T O G R A F I E<br />

Stretnutie s kravou v úzkej uličke môže byť neriešiteľný problém<br />

Odpočinok na brehu Gangy<br />

Jogíni, Varanásí<br />

Pútnik, Varanásí<br />

21<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


T É M A<br />

PREČO<br />

SI NESPOMÍNAME<br />

NA MINULÉ ŽIVOTY?<br />

22<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

SPOMIENKA: SPOĽAHLIVÉ<br />

ZOBRAZENIE MINULOSTI?<br />

o je to spomienka? Spomienka<br />

Č je úzko spojená s pamäťou.<br />

Naša pamäť je naplnená nepreberným<br />

množstvom dojmov, v ktorých<br />

pri spätnom pohľade vidíme náš<br />

život. Podľa známeho rozdelenia<br />

disponujeme veľmi krátkodobou,<br />

krátkodobou a dlhodobou pamäťou.<br />

Vo veľmi krátkodobej pamäti<br />

máme uložené iba to, čím sa naše<br />

vedomie v danom okamihu zaoberá.<br />

Musíme napríklad registrovať<br />

a v pamäti krátkodobo uchovať<br />

všetky slová jednej vety, aby<br />

sme tejto vete mohli porozumieť.<br />

V krátkodobej pamäti sú uložené<br />

vety jedného odseku, ktoré musia<br />

byť k dispozícii, aby sme mohli pochopiť<br />

jeho zmysel. No v dlhodobej<br />

pamäti je ukladaná len esencia<br />

zážitku z čítaného, nie však spomienky<br />

na jednotlivé slová alebo<br />

vety. A tak je to so všetkým, čo<br />

môžeme skúmať zmyslami. Neskôr<br />

máme zážitok uložený už iba v dlhodobej<br />

pamäti a na podrobnosti<br />

si môžeme spomenúť len vtedy, keď<br />

Aj výskum snov nám ukazuje obmedzené<br />

možnosti pamäti. Ak zobudíme<br />

spiacu osobu, bezprostredne<br />

po prebudení doznieva sen v krátkodobej<br />

pamäti a môže byť preberaný<br />

do dlhodobej pamäti. Ak ale<br />

niekoho zo spánku nezobudíme<br />

a precitá pozvoľne, často si nemôže<br />

na sen spomenúť. Mnohí ľudia nevedia<br />

nič o svojich snoch, pretože sa<br />

na ne nepamätajú.<br />

My všetci sa každú noc ponárame<br />

do sveta, ktorý je pre nás v okamihu<br />

prežívania rovnako skutočný ako<br />

zážitky počas denného vnímania.<br />

Hlbokú stopu v pamäti však zaneide<br />

o niečo skutočne mimoriadne,<br />

čo nás veľmi zaujalo alebo vnútorne<br />

zasiahlo. Obzvlášť ťažké je pre nás<br />

spomenúť si napríklad na dni raného<br />

detstva. Preberanie do dlhodobej<br />

pamäti je závislé na procesoch<br />

v mozgu a vyžaduje si určitý<br />

čas. To znamená, že za krátky čas<br />

môže byť do dlhodobej pamäti prebraté<br />

len obmedzené množstvo zážitkov.<br />

Okrem toho môže pri preberaní<br />

dôjsť k poruchám.<br />

Raz som napríklad pri korčuľovaní<br />

spadol a silno som sa udrel do<br />

hlavy. Ako som neskôr zistil, nebol<br />

som v bezvedomí či neschopný<br />

konania, ale v mojich spomienkach<br />

jednoducho chýba polhodina, ktorá<br />

začína už v okamihu pred pádom.<br />

V spätnom pohľade to vyzerá, ako<br />

keby som v tomto časovom úseku<br />

ani nežil, alebo aspoň nič nevnímal.<br />

A predsa som bol (podľa svedkov<br />

nehody) plne pri vedomí a správal<br />

som sa celkom normálne. Iný príklad<br />

výpadku pamäti je alkoholové<br />

opojenie. Keď dosiahne určitý stupeň,<br />

tiež vypadne preberanie do dlhodobej<br />

pamäti a dotyčný neskôr<br />

musí počúvať od iných, čo hovoril<br />

a robil. V prípadoch šokových stavov<br />

je to podobné.<br />

V mojich spomienkach chýba polhodina<br />

pred pádom


T É M A<br />

chajú väčšinou iba zážitky bdelého<br />

prežívania, sny iba zriedka.<br />

Na týchto príkladoch je vidieť, že<br />

zďaleka nie každé prežívanie nám<br />

umožní vrátiť sa k nemu neskôr<br />

v spomienkach. Spomienky nie sú<br />

spoľahlivým záznamom toho, čo sa<br />

nám prihodilo…<br />

KNIHY SPOMIENOK<br />

eby sme hľadali vhodné prirovnanie<br />

pre naše spomienky, mohli<br />

K<br />

by sme ich prirovnať k záznamom<br />

v účtovných knihách. Aj účtovné<br />

knihy sú záznamom minulých dejov.<br />

Ľudská duša si nesie svoje vedomie<br />

vo viacerých druhoch takýchto<br />

kníh. Jednak sú to knihy, ktoré sa<br />

týkajú nášho viditeľného súčasného<br />

života a ktoré predstavujú našu pamäť.<br />

Na tieto knihy môžeme vedome<br />

siahnuť, otvoriť ich. Sú však<br />

aj knihy, ktoré našou vôľou len tak<br />

bez všetkého neotvoríme, ktoré zostávajú<br />

nášmu dennému vedomiu<br />

uzavreté. Sú oveľa objemnejšie než<br />

tie ostatné a nahliadnuť do nich môžeme<br />

spravidla len pomocou rôznych<br />

umelých techník. Môžeme sa<br />

napríklad stretnúť s poznatkom, že<br />

medzery v pamäti, ktoré vznikli šokom,<br />

možno znovu uzavrieť hypnózou<br />

alebo inými technikami zmeny<br />

vedomia (tzv. regresmi). Tieto techniky<br />

umožňujú inak zablokovaný<br />

prístup k tým knihám našej duše,<br />

ktorým možno nepresne hovoríme<br />

podvedomie.<br />

SPOMIENKY NA OBDOBIE<br />

PRED NARODENÍM<br />

vosťou požaduje ako obvykle pre<br />

každé tvrdenie dôkazy, potvrdené<br />

opakovaným experimentom. A zdá<br />

sa, že aj pre reinkarnáciu sa dôkazy<br />

našli.<br />

Približne pred sto rokmi pri pokusoch<br />

s „vrátením<br />

pamäti“<br />

Profesor Stevenson<br />

preveroval údajné<br />

spomienky na minulé<br />

životy<br />

ž začiatkom minulého storočia<br />

U boli veľmi populárne pokusy<br />

takzvanej parapsychológie. Kult<br />

vedeckého západoeurópskeho myslenia,<br />

podporovaný ľudskou zvedakarnujú<br />

a ich spomienky na minulý<br />

život môžu byť v prvých rokoch detstva<br />

ešte živé. Závery tohto aj ďalších<br />

podobných výskumov priviedli<br />

mnohých ľudí k názoru, že existencia<br />

opakovaných pozemských životov<br />

je už preukázaná,<br />

a preto<br />

narazil francúzsky<br />

plukovník<br />

a vysokoškolský<br />

rektor Albert<br />

de Rochas na<br />

spomienky ľudí<br />

z obdobia pred<br />

ich narodením.<br />

Potom, čo sa presvedčil, že nemohlo<br />

ísť len o výplod fantázie, napísal<br />

knihu „Životy, ktoré nasledujú po<br />

sebe“. O svojom náhodnom objave<br />

povedal: „Ocitol som sa v oblasti<br />

výskumu, o ktorej som nemal ani<br />

tušenie.“ Podľa takýchto poznatkov<br />

je na začiatku každého pozemského<br />

života založená nová kniha<br />

spomienok a duša čoskoro zabudne<br />

čítať v starých knihách. Nielenže to<br />

zabudne, je jej v tom dokonca zabránené,<br />

aby jej schopnosť prežívania<br />

zostala nezaťažená. Vo výnimočných<br />

prípadoch však kniha<br />

spomienok z minulého života nie<br />

je celkom uzavretá a niektorí ľudia<br />

si môžu na skutočnosti z minulého<br />

života spomenúť. V tejto oblasti sa<br />

stali známymi aj výskumy profesora<br />

Iana Stevensona z USA. Profesor<br />

Stevenson sa pokúšal preverovať<br />

všetko, čo ľudia zúčastnení na výskume<br />

vydávali za svoje spomienky<br />

na minulý život. Ukázalo sa, že tieto<br />

spomienky sú tým intenzívnejšie,<br />

čím menej času uplynulo medzi minulým<br />

a súčasným pozemským životom.<br />

Pri krátkom časovom rozpätí<br />

môže byť taká kontrola celkom<br />

úspešná. Podľa Stevensonovho výskumu<br />

sa pravdepodobne ľudia,<br />

ktorí zomreli neprirodzenou, násilnou<br />

smrťou, veľmi rýchlo znovu inprofesor<br />

Ian Stevenson<br />

nie je nutné vnímať<br />

reinkarnáciu<br />

len ako záležitosť<br />

viery.<br />

Spomienky na<br />

minu lý život<br />

môže niekedy<br />

vyvolať aj stretnutie<br />

s určitými osobami alebo pobyt<br />

na miestach, ktoré dotyčný spozná<br />

ako známe z predošlého života.<br />

Známy je napríklad príbeh istého<br />

vojaka, ktorý pri archeologickom<br />

výskume starovekého mesta s neomylnou<br />

istotou označoval umiestnenie<br />

a účel konkrétnych hľadaných<br />

budov. Neskôr sa ich skutočne podarilo<br />

odkryť. Väčšinou však takéto<br />

záznamy pamäti zostávajú na nevedomej<br />

úrovni a prejavujú sa ako<br />

neurčité tušenie, dôvera, sympatie<br />

alebo antipatie k osobám alebo<br />

miestam. Bolo to takéto tušenie,<br />

ktoré viedlo Goetheho k tomu, aby<br />

23<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


T É M A<br />

24<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

napísal pani von Steinovej „…ach,<br />

Tys bola v minulých dobách mojou<br />

sestrou či mojou ženou…“?<br />

Aj pri pozorovaní dieťaťa vidíme,<br />

že vstupuje do pozemského života<br />

ako (do istej miery) vyhranená osobnosť.<br />

Táto osobnosť<br />

je utváraná<br />

svojím minulým<br />

bytím, aj keď to<br />

spočiatku ešte<br />

neregistrujeme.<br />

Najprv sa totiž<br />

musí učiť prejavovať<br />

sa, používať svoje telo, naučiť<br />

sa hovoriť a podobne. Ale len<br />

v týchto veciach je dieťa skutočne<br />

nepopísaným listom. Celkom inak<br />

je to s jeho vnútorným Ja, s jeho<br />

dušou. Výskumy života jednovaječných<br />

dvojčiat 1) ukázali, že sa takíto<br />

súrodenci môžu vo svojich osobnostiach<br />

aj v talentoch veľmi líšiť. Teda<br />

okrem dedičných vlôh a vplyvu<br />

okolia musí existovať ešte ďalšia veličina,<br />

ktorá sa v živote často ukáže<br />

ako rozhodujúca: totiž osobnosť,<br />

ktorá sa vyvíjala už počas minulých<br />

životov. Spomeňme tu aj geniálnych<br />

hudobníkov, ktorí už ako malé deti<br />

dokážu hrať s filharmóniou. Očividne<br />

veľmi rýchlo predčia všetkých<br />

svojich učiteľov a väčšinou ich čaká<br />

hviezdna dráha…<br />

JE PÁTRANIE PO<br />

MINULÝCH ŽIVOTOCH<br />

UŽITOČNÉ?<br />

a minulé životy si zvyčajne nespomíname.<br />

Prečo je to tak?<br />

N<br />

Pokiaľ veríme v inteligentnú vôľu,<br />

stojacu za usporiadaním sveta, môžeme<br />

predpokladať, že toto „opatrenie“<br />

má svoj hlbší zmysel. Pozrime<br />

sa len na prejavy človeka v súčasnom<br />

živote: po svojom narodení začne<br />

zbierať skúsenosti a zhromažďovať<br />

spomienky. Spočiatku je pritom<br />

mienkami. Ich<br />

bremeno by nám<br />

brá ni lo ot voriť<br />

sa novému<br />

životu sviežo<br />

a bez predsudkov.<br />

Už ako deti by sme boli presvedčení<br />

o tom, že už toho veľa<br />

vieme a preto sa nemusíme snažiť<br />

o nové pohľady na veci a udalosti.<br />

To sa beztak mnohým ľuďom stáva:<br />

nie sú ochotní pripustiť iné možnosti,<br />

než tie, ktoré poznajú a sú im<br />

blízke.<br />

Aj v rámci jedného jediného pozemského<br />

života by bolo mnohé<br />

jednoduchšie, keby sme mohli svoju<br />

pamäť cielene vyčistiť a nie ju len<br />

zapĺňať. Skôr než človek prijme do<br />

svojho vnútra niečo principiálne<br />

nové alebo sa otvorí novým skúsenostiam,<br />

musí staré, prekonané<br />

poznatky odložiť bokom. To však<br />

vyžaduje niekedy veľké sebazaprenie<br />

a námahu. Ostatne aj vo vede<br />

býva veľkou prekážkou značný konzervativizmus.<br />

Rozhodne teda má<br />

zmysel skutočnosť, že sa v našom<br />

bytí opakuje okamih, keď sa naraz<br />

zbavíme „starej záťaže“. To sa deje<br />

smrťou a znovuzrodením.<br />

Uvedomme si, aká oslobodzujúca<br />

pre nás môže byť púha zmena bytu<br />

alebo domu, alebo aspoň dôkladne<br />

urobený poriadok. Človek je väčšinou<br />

donútený s mnohými vecami<br />

sa rozlúčiť a nanovo si veci usporiadať.<br />

V knižnici sa zbavíme starých<br />

časopisov a kníh, ktoré sme už<br />

prečítali, a tak získame miesto pre<br />

nové. To, čo sme si z nich zobrali za<br />

svoje, stalo sa súčasťou nášho vnúprirodzený,<br />

nezaujatý. Čoskoro ale<br />

získa skúsenosti, ktoré mu pomôžu<br />

zvládať život. Druh jeho osobnosti<br />

určuje, čo si zo všetkých podnetov,<br />

ktoré sa mu ponúkajú, privlastní.<br />

Ako však človek starne, stráca sa<br />

Goethe napísal pani von Steinovej „…ach,<br />

Tys bola v minulých dobách mojou sestrou<br />

či mojou ženou…“<br />

jeho nezaujatosť. Stále viac sa stáva<br />

väzňom svojich predstáv a spomienok,<br />

ktoré sa v priebehu života<br />

nazbierali. Vo vyššom veku<br />

Keď dieťa prichádza na svet,<br />

považujeme ho za „nepopísaný list“<br />

je schopnosť prežívania väčšinou<br />

silno obmedzená, pretože starý človek<br />

vníma všetko už len cez okuliare<br />

svojich spomienok. „Ja som to<br />

predsa hneď hovoril…“ , „To sa dalo<br />

čakať…“ a podobné výroky sú typické<br />

pre starších ľudí. Keď taký človek<br />

nie je skutočne duchovne bdelý,<br />

nespozoruje sám zo svojej strnulosti<br />

nič. Môžeme tiež povedať, že dušu<br />

možno s postupujúcim vekom stále<br />

menej ovplyvniť, pretože všetky<br />

dojmy sa určitým spôsobom filtrujú<br />

cez nános spomienok skôr, než dosiahnu<br />

naše vedomie.<br />

Pre novonarodenú dušu by bolo<br />

teda veľmi nevýhodné začať nový<br />

pozemský život<br />

so starými spo-


T É M A<br />

torného bohatstva, aj keď si na text<br />

už detailne nepamätáme.<br />

Podobne nie je navždy stratené<br />

to, čo sme v minulých životoch<br />

prežili, len vonkajšie okolnosti<br />

nám už spravidla nie sú k dispozícii.<br />

Tie by nás<br />

nosti slobodného konania. Možno<br />

sa tiež stretnúť s tým, že svoje slabosti<br />

a chyby človek ľahko ospravedlňuje<br />

záťažou – karmou z minulých<br />

životov. Pritom sa za tým<br />

môže skrývať obyčajný alibizmus.<br />

Chlapec mal strach vždy, keď musel<br />

prechádzať cez most<br />

Existujú prirodzene aj také spomienky<br />

z minulých dôb, ktoré registrujeme<br />

pri dennom vedomí<br />

a pociťujeme ich ako záťaž. Môžu<br />

byť v pozadí rôznych fóbií. Mohol<br />

by<br />

Ľudský mozog nie je spoľahlivý<br />

záznamník minulosti…<br />

som spomenúť prípad chlapca,<br />

ktorý mal veľký strach vždy, keď<br />

musel prechádzať cez most. Za svoj<br />

strach sa hanbil, pretože ho sám<br />

sebe ani iným nedokázal vysvetliť,<br />

totiž viac zaťažovali<br />

než podporova<br />

li. Nema<br />

l i by sme<br />

sa ani snažiť<br />

toto zabudnutie obísť, ako sa to<br />

často praktikuje pomocou techník<br />

zmeny vedomia. Pretože ak je<br />

v skutočnosti zabudnutia skrytý<br />

hlbší zmysel (ako vo všetkom), je<br />

nanajvýš pravdepodobné, že neprirodzené<br />

prelomenie tejto bariéry<br />

môže byť škodlivé a dokonca<br />

nebezpečné. Aj v bežnom živote<br />

zvyčajne rešpektujeme hranice<br />

priestorov, ktoré sú<br />

nám úplne neznáme<br />

alebo kde nie sme pozvaní.<br />

O možných rizikách<br />

hypnózy i tzv.<br />

regresov sa už objavilo<br />

mnoho tvrdení<br />

od samotných účastníkov<br />

týchto techník.<br />

Ide predovšetkým<br />

o veľkú emocionálnu<br />

roz ladenosť, k torá<br />

môže viesť až k depresiám<br />

a dlhodobým traumatickým<br />

stavom. Pri<br />

sledovaní videozáznamov<br />

hypnotických sedení nezainteresovanému<br />

môže behať mráz po<br />

chrbte, keď vidí, ako ťažko prežíva<br />

daná osoba stavy ohrozenia<br />

a strachu, na ktoré si náhle živo<br />

spomína. A duchovný pokrok, na<br />

ktorý sa vykonávatelia podobných<br />

techník odvolávajú, je skôr zbožným<br />

želaním, než skutočným ziskom<br />

zúčastnených. Účasť na takýchto<br />

seansách mnohokrát vedie<br />

skôr k určitej závislosti a neschopa<br />

potreboval vždy veľa vnútorných<br />

síl, aby tento strach prekonal. Aká<br />

bola asi príčina tohto nevysvetliteľného<br />

strachu? V dávnejších dobách<br />

sa stávalo, že nepohodlný človek<br />

bol spútaný a hodený do vody.<br />

Možno sa dotyčnému<br />

chlapcovi<br />

niečo podobné<br />

v minulom živote<br />

prihodilo.<br />

P o m o h l o b y<br />

však, keby v ňom znovu živo vyvstala<br />

spomienka na túto hroznú<br />

udalosť? Medzičasom svoj strach<br />

prekonal aj bez náhľadu do minulého<br />

života. A teraz má pochopenie<br />

pre ľudí s podobne nevysvetliteľným<br />

strachom, alebo abnormalitou<br />

správania. Vie, čo je to fóbia,<br />

vie ako môže nepriaznivo<br />

pôsobiť na život človeka.<br />

Je mu jasné, že príčina<br />

môže byť skrytá aj<br />

v minulom živote.<br />

Náš súčasný pozemský<br />

život je<br />

z p oh ľ adu opakovaných<br />

pozemských<br />

životov len<br />

krátkou chvíľou v celom<br />

bytí. Ak sa však<br />

snažíme o duchovný pokrok,<br />

vieme, že aj tento<br />

život je obrovskou príležitosťou<br />

posilniť náš charakter<br />

a napraviť prípadné chyby, a to aj<br />

za cenu rôznych problémov a strádania.<br />

Živé spomienky na minulý<br />

život by nám toto úsilie mohli sťažiť<br />

– bez toho, aby sme sa pomocou<br />

nich skutočne dostali vyššie.<br />

Dr. Gerd HARMS<br />

(1) Dlhodobá štúdia Institutu Maxa<br />

Plancka pre psychologický výskum<br />

v Mníchove, uverejnená v časopise<br />

DER SPIEGEL 8/2002 pod názvom<br />

„Bezmocné gény“<br />

25<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


POTREBUJEME<br />

dravie je pre nás samozrejmosťou<br />

až do chvíle, keď sa obja-<br />

Z<br />

via prvé ťažkosti. Potom si lámeme<br />

hlavu nad ich príčinami a, samozrejme,<br />

aj nad tým, ako zdravie čo<br />

najskôr opäť získať. Kroky mnohých<br />

vedú k dverám ordinácií,<br />

alebo k liečiteľom. Iní uprednostňujú<br />

skôr vlastné recepty, užívajú<br />

vitamínové preparáty a potiac sa na<br />

rotopede spomínajú na niekdajšiu<br />

kondíciu.<br />

Podľa niektorých výskumov je<br />

to ale práve pohyb, ktorý sa ukazuje<br />

ako jeden z hlavných predpokladov<br />

zdravého a dlhého života.<br />

Dnes sa „pohybujeme“ väčšinou<br />

v dopravných prostriedkoch<br />

a šport si vychutnávame večer pri<br />

televízii. Mládež „trénuje“ pri po-<br />

26<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

čítačoch a rodičia sa nestačia čudovať<br />

ich zlému držaniu tela. Niet<br />

divu, že sa tento životný štýl spája<br />

s tzv. civilizačnými chorobami, ako<br />

sú zvýšený krvný tlak, cholesterol<br />

a nadváha. A tak príslovie staroba<br />

= choroba sa týka čoraz mladších<br />

generácií. Svoju úlohu v tom, samozrejme,<br />

zohráva ešte aj strava<br />

a životné prostredie.<br />

POHYB AKO RECEPT<br />

PROTI DEMENCII<br />

Jednou z najobávanejších chorôb<br />

pokročilého veku, okrem rakoviny,<br />

je demencia, ktorá sa prejavuje aj<br />

pri degeneratívnych chorobách<br />

mozgu, akými sú Alzheimer alebo<br />

Huntington. Súčasná medicína síce<br />

pozná liečebné postupy, ktoré pomôžu<br />

spomaliť ich priebeh, celkom<br />

vyliečiť sa však nedajú. Môže tieto<br />

procesy nejako (pozitívne) ovplyvniť<br />

pohyb?<br />

Pozrime sa na jeden príklad z prírody.<br />

Niektoré druhy rýb, žijúce<br />

v trvalom nebezpečí z obavy, že sa<br />

stanú potravou dravých rýb, žijú<br />

dlhšie ako ryby rovnakého druhu,<br />

ktoré sú pred svojimi predátormi<br />

čiastočne chránené.<br />

Alebo istý druh myší má sklon<br />

k podobnému ochoreniu akým je<br />

Huntington u človeka. Vedcov zaujímala<br />

otázka, ako ovplyvní vynútená<br />

zmena pohybového režimu<br />

myší vývoj tohoto ochorenia. Organizátori<br />

experimentu im z kartónu,


Ž I V O T<br />

papiera a plastu postavili rôzne objekty<br />

ako skrýše, preliezačky, tunely<br />

a každé štyri týždne ich obmieňali.<br />

Zvieratá veľmi podrobne<br />

preskúmali všetky objekty<br />

a strávili pri nich<br />

až 70 % svojho času. Výsledkom<br />

experimentu<br />

bolo, že prepuknutie<br />

choroby sa v porovnaní<br />

s druhou skupinou myší bez týchto<br />

podnetov výrazne zdržalo.<br />

Tieto nové poznatky presvedčili<br />

vedcov o tom, že okolie podnecujúce<br />

k činnosti môže zdržať<br />

vypuknutie nemoci aj u ľudí. To<br />

sa potvrdilo aj pri skúmaní osôb<br />

pochádzajúcich z jednovaječných<br />

dvojičiek, kde ich odlišné správanie<br />

menilo symptómy ochorenia.<br />

V ďalšej štúdii bol viac než dva<br />

roky sledovaný osud približne<br />

16 000 bývalých zdravotných sestier<br />

vo veku 70 až 80 rokov. Demencia<br />

sa u nich neprejavila. Zistilo sa, že<br />

telesne aktívne dámy boli po duševnej<br />

stránke v oveľa lepšej kondícii<br />

ako ich menej aktívne bývalé<br />

kolegyne. Čím viac sa pohybovali,<br />

tým pomalšie klesali ich kognitívne<br />

schopnosti.<br />

V podstate rovnaký výsledok priniesla<br />

štúdia 2300 mužov vo veku<br />

medzi 71 až 93 rokov. V priebehu<br />

siedmich rokov u 160 z nich sa prejavila<br />

demencia. U mužov, ktorí<br />

prešli denne menej ako 400 metrov,<br />

prepuklo ochorenie v dvojnásobnej<br />

miere ako u tých, ktorí absolvovali<br />

denne približne tri kilometre.<br />

POHYB A DĹŽKA<br />

ŽIVOTA<br />

Iná štúdia sa uskutočnila v rokoch<br />

1988 až 2000 a zapojilo sa do<br />

nej jedenásť európskych krajín. Sledovanými<br />

osobami bolo 1500 zdravých<br />

mužov a 830 žien vo veku 70<br />

Fyzická aktivita znížila riziko<br />

predčasného úmrtia o 37 percent<br />

až 90 rokov. V priebehu dvanástich<br />

rokov ochorelo a postupne zomrelo<br />

935 účastníkov. Zistilo sa, že<br />

u tých, ktorí sa aktívnejšie zapájali<br />

do pohybových činností, bolo<br />

riziko predčasného úmrtia smrti<br />

o 37 % nižšie.<br />

V uvedenej štúdii boli skúmané<br />

aj iné faktory, u ktorých sa predpokladal<br />

pozitívny vplyv na starnutie.<br />

Ako prospešná sa ukázala mierna<br />

konzumácia alkoholu a vzdanie<br />

sa fajčenia, čo znížilo riziko o 22<br />

až 35 %. Prijímanie stredomorskej<br />

stravy znížilo riziko o ďalších<br />

23 %.<br />

Z výsledkov výskumu jedného<br />

kanadského tímu okrem iného vyplýva,<br />

že k udržaniu sviežej mysle<br />

v pokročilom veku významne prispieva<br />

aj čítanie kníh, učenie sa cudzích<br />

jazykov a venovanie sa hudbe.<br />

Aj tu platí pravidlo, že čo sa nenamáha,<br />

to chradne. A ako je to s našou<br />

dušou v dobe, keď na duchovné<br />

Koľko „zmyslov“<br />

má vlastne život?<br />

nie je čas? V dobe, keď mnohí túžia<br />

po bezstarostnom a pohodlnom<br />

živote, kráčajúc tak v ústrety<br />

telesnému, ale hlavne duchovnému<br />

úpadku, a keď hlavným korením<br />

života sa stáva relax a zábava?<br />

Dramatik a fi lozof Eugene<br />

Ionesco zastával o úlohe divadla<br />

názor, že by malo vytrhnúť obecenstvo<br />

z jeho duševnej strnulosti,<br />

aby si uvedomilo „podivnosť bytia“<br />

a malo by v ňom vzbudiť údiv nad<br />

tým, že vôbec existuje. Čo si pred-<br />

stavoval Ionesco pod duševnou strnulosťou?<br />

Ionesco ako priekopník absurdnej<br />

drámy neponúkal vo svojich<br />

divadelných predstaveniach<br />

žiadne východisko<br />

ani žiadne riešenie.<br />

Chcel, aby divák zo<br />

sledu udalostí pochopil<br />

plytkosť a prázdnotu žitia<br />

ľudí, ktorých predstavovali herci<br />

na javisku.<br />

POHYB, ALE KTORÝM<br />

SMEROM?<br />

Z fyziologického hľadiska prispieva<br />

dostatok pohybu k dobrému<br />

prekrveniu tela, uvoľňujú sa<br />

napätia, dochádza k intenzívnej<br />

výmene vzduchu a celkovo k lepšej<br />

fyzickej kondícii. Zmysluplné<br />

aktivity obracajú pozornosť človeka<br />

na iné ciele a prinášajú radosť<br />

na duši. Pritom ide o viac než len<br />

o pocit užitočnosti. Je tu cieľ, ktorému<br />

podriaďujeme svoj denný režim<br />

na to, aby sme ho dosiahli. A to<br />

si vyžaduje pohyb, telesný i duševný.<br />

V prípade týchto štúdií išlo<br />

o ľudí, ktorých dennou náplňou už<br />

nebolo zamestnanie a ani výchova<br />

rodiny. V tejto etape života sa raz<br />

ocitne každý z nás. Začneme uvažovať<br />

o nových cieľoch a budeme<br />

dávať nášmu životu ďalší zmysel.<br />

Prečo ďalší, a prečo až teraz? Koľko<br />

„zmyslov“ má vlastne život? Myšlienka<br />

na cieľ a vnímanie zmyslu<br />

bytia dávajú človeku hybnú silu<br />

na to aby žil, aby sa hýbal telom<br />

i dušou. Pozdvihnime preto zrak<br />

od zeme, od krátkodobých pozemských<br />

úloh a hľadajme cieľ a zmysel<br />

bytia, ktorý prevyšuje kolobeh rodenia<br />

sa a smrti.<br />

Prof. Dieter MALCHOW,<br />

Rastislav PODIVINSKÝ<br />

27<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


P<br />

red časom sme boli v lete s kamarátmi<br />

v Slovinsku, na horách.<br />

Spali sme pod širokým<br />

nebom, budili sme sa do zarosených<br />

rán, cez deň sme putovali po dolinách<br />

a tiež vrcholoch, po prašných<br />

makadamových cestách, suťových<br />

chodníkoch i po skalách, večer sme<br />

si, unavení, už len tak sadli a pozerali<br />

sa po krajine. V Slovinsku nosia<br />

oblečenie bez kravaty, ľudia sa<br />

poznávajú podľa horských topánok<br />

a vo vyšších polohách sa zdravia,<br />

pretože sú priateľmi a plní prežívania.<br />

Celý čas vám nad hlavou žiaria<br />

modrasté vápencové hory a biele<br />

snehové polia ako vznešený sen. Vy<br />

sa potom na ne pozeráte a pýtate sa:<br />

Je blízko ten svet, ktorý hľadám?<br />

Potom sme sa spustili k moru, do<br />

Chorvátska. Teda, tak celkom sme<br />

sa nespustili – len sme tam zišli.<br />

Chorvátsko je pri mori zložené<br />

z troch svetov, deliacou rovinou<br />

28<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

je žltý pás pobrežných skál. Prvý<br />

svet je more. Začína sa na úpätí<br />

skál a tiahne sa doďaleka. Ráno je<br />

na svitaní tiché ako biele a ružové<br />

zrkadlo, z vesmíru do neho steká<br />

sila a kto si privstane, smie byť pri<br />

tom. Cez deň sa rozvlní, narastú mu<br />

penové hrebienky a naberie tyrkysové<br />

farby svetlých i tmavých odtieňov,<br />

od plytko zelenej po hlbokú<br />

čiernu. Ohmatáva pobrežie drobnými<br />

vlnami nekonečne čistej vody,<br />

ale po každej vlne sa zase stiahne<br />

späť. Vy sa potom na neho pozeráte<br />

a pýtate sa: Je blízko ten svet, ktorý<br />

hľadám?<br />

Druhý svet je svet pláží. Po plážach<br />

sa chodí bez košele a bez škrupúľ,<br />

pretože sem ľudia prišli, aby si užili.<br />

Hovoria po česky, slovensky, poľsky<br />

a chorvátsky, takže je im rozumieť<br />

a je len pochopiteľné, že vedú<br />

plážové rozhovory. Deti zbierajú<br />

podivuhodné mušličky, dospelým<br />

naproti tomu stačia kratochvíľne<br />

noviny typu Blesk a kratochvíľne<br />

knihy typu Obzvlášť premyslená<br />

vražda. Ráno si nikto neprivstáva,<br />

len upratovačky a rybári, zato večer<br />

dunia pláže hudbou a zábavou, každých<br />

dvadsať metrov pláže má svoju<br />

hudbu a svoju zábavu. Vy sa potom<br />

na to pozeráte a pýtate sa: Je ďaleko<br />

ten svet, ktorý hľadám?<br />

Tretí svet sa začína neďaleko odtiaľ.<br />

Raz som si vyšiel cestičkou od<br />

pobrežia nahor a v sedle na konci<br />

stúpania bolo nad cestou po chorvátsky<br />

napísané na skale: Otče, odpusť<br />

im, lebo nevedia, čo činia! Za<br />

nápisom začínala mlčanlivá zem<br />

zvlnených rozrytých plání a pahorkov,<br />

suchej trávy, kríkov a dlhých<br />

kamenných múrov, prácne postavených<br />

generáciami predkov. Vzduch<br />

sa vlnil horúčavou, ovce hľadali<br />

tieň, ľudí nebolo, bolo tu len mlčanie<br />

a páľava, oboje prichádzalo z ob-


SVET, KTORÝ HĽADÁŠ<br />

lohy. Vari to tu vyzeralo rovnako už<br />

za čias starého Grécka. Vy sa potom<br />

pozeráte a pýtate sa: Je blízko ten<br />

svet, ktorý hľadám?<br />

Posledný deň pred odchodom zomrel<br />

na pláži človek. Bol to starý pán<br />

a zlyhalo mu srdce, keď vstupoval do<br />

vody. Ľudia sa zarazili, trochu akoby<br />

sa schúlili, zhlukli sa do skupiniek<br />

a nepokojne pozerali na miesto,<br />

kde na kameňoch ležalo popolavo<br />

šedé telo, napoly zakryté uterákom.<br />

Každý deň kŕmia televízne obrazovky<br />

a knižky milióny spotrebiteľov<br />

krvavými príbehmi, predkladajú<br />

ku konzumácii rafinovane komponovanú<br />

smrť ako dráždivú prílohu<br />

zaujímavých príbehov. Ale keď nás<br />

skutočne zasiahne úplne obyčajná,<br />

ale zato nevymyslená, zrúti sa ten<br />

úbohý domček z kariet, vybudovaný<br />

na nezmyselnosti a nepravdivosti<br />

priemyslu, zabávajúceho svojich<br />

spotrebiteľov klamstvom. Ideme<br />

životom zdanlivo v dostatku a bez<br />

potreby veľkých prežívaní či pokory<br />

pred životom, a skutočný život ide<br />

po celú dobu vedľa nás; stačí otras,<br />

tenká deliaca stena padne a my uvidíme<br />

jeho skúmavý pohľad: aký skutočne<br />

si, človeče? Utrpenie a radosť<br />

ťa ustavične nabádajú, formujú, prehlbujú;<br />

koľko si z nich prijal? A či sa<br />

ti často podarilo urobiť práve to, čo<br />

bolo správne, potrebné, pravdivé? –<br />

Šiel som si sadnúť do blízkosti tohto<br />

človeka a poprosil Svetlo, aby ho<br />

milostivo sprevádzalo na jeho ďalšej<br />

ceste, aby ho sprevádzalo všetko<br />

dobré, čo vo svojom živote urobil.<br />

Pretože nám nakoniec zostane to,<br />

čo sme rozdali iným. – Ešte som pridal<br />

Otčenáš, tú modlitbu zosnulý<br />

isto poznal; ale pomaly, s precítením<br />

každého riadku zvlášť, s tým vrúcnym,<br />

túžobným „príď kráľovstvo<br />

Tvoje“ a s odhodlaným „buď vôľa<br />

Tvoja ako v nebi, tak i na zemi“.<br />

Tú noc pred odchodom sa zodvihol<br />

vietor. Šumel medzi tenkými<br />

ihličkami borovíc, budil nepokoj,<br />

naliehal. Si hlúpy, človeče, hovoril,<br />

ty, ktorý si taký domýšľavý;<br />

zavri oči a uvidíš, že pootvorenú<br />

bránu do toho vytúženého sveta<br />

si nosíš sám v sebe. Hľadáš okolo<br />

seba krásny, múdry svet, krásnych<br />

a múdrych ľudí, si šťastný, keď<br />

nájdeš čriepky, náznaky, záblesky.<br />

Buď aj ty krásny človek, snaž sa o to<br />

zo všetkých svojich síl, z celej svojej<br />

mysle a srdca. Asi ti to hneď veľmi<br />

nepôjde, ale buď trpezlivý a stály,<br />

kto hľadá, tiež nájde, môžeš si byť<br />

istý. A buď trpezlivý aj k ostatným,<br />

mnohí z nich pod tvrdou ulitou<br />

nosia také isté túžby a rovnako<br />

hľadajú. Vieš, človeče – buď človekom,<br />

je celkom blízko ten svet,<br />

ktorý hľadáš.<br />

Artur ZATLOUKAL<br />

29<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


R O Z H O V O R<br />

Duša ,<br />

láska<br />

Rozhovor s MUDr. Margarétou Černákovou<br />

a sexualita<br />

[ zamlčané fakty ]<br />

30<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

Pred naším rozhovorom ste<br />

mi prezentovali v dnešnej<br />

dobe dosť prekvapujúce tvrdenie:<br />

priskoré sexuálne skúsenosti<br />

tínedžerov sú často<br />

sprevádzané rozčarovaním<br />

a frustráciou. V médiách sa<br />

ale prezentuje skôr opak…<br />

Podrobne sa tejto téme venovali<br />

viacerí psychológovia<br />

a sexuológovia, napríklad<br />

anglický psychoterapeut Dr.<br />

Maxwel Anchell, ktorý realizoval<br />

prieskum na vzorke viac<br />

ako 2 500 respondentov. Publikoval<br />

prácu „Predtínedžerský<br />

a tínedžerský sex a jeho dôsledky“.<br />

V nej sa napríklad venoval všeobecne<br />

zaužívanej téze, že tínedžeri majú s nástupom<br />

puberty svoje tajomné erotické<br />

predstavy, ktoré sú považované za prirodzený<br />

sprievodný jav tohto obdobia,<br />

ale zároveň dokázal, že tieto predstavy<br />

nespájajú s predstavou realizovať sexuálny<br />

akt. Anchell poukazuje na to, že<br />

v skutočnosti tieto „romantické predstavy“<br />

samotní tínedžeri odvodzujú skôr<br />

od potreby milovať a byť milovaný, cítiť<br />

blízkosť a záujem milovaného človeka.<br />

Sexualita je dnes odtabuizovaná do takej miery, že<br />

v masmédiách každodenne narážame na rôzne spôsoby<br />

jej zobrazenia. S istým nadsadením možno povedať,<br />

že sa odhalené ľudské telo stalo symbolom doby.<br />

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že je to nevyhnutné presadenie<br />

sexuálnej prirodzenosti. Sú však aj takí, ktorí si myslia,<br />

že tento trend presadzujú najmä obchodníci s erotikou<br />

a v neposlednom rade aj farmaceutické firmy, ktoré „na<br />

lone ženy“ zarábajú miliardy dolárov. Ak sa pozrieme na<br />

správy z policajných hlásení o „obchode s bielym mäsom“,<br />

neľudskom zneužívaní žien i detí a o ďalších kriminálnych<br />

činoch, vidíme vrchol ľadovca. Vyrastá jeho mohutná<br />

základňa práve z nespútaného šírenia sexuálnej<br />

fantázie? O lekárskych i etických súvislostiach sexuality<br />

som sa rozprával s lekárkou Margarétou Černákovou.<br />

Alebo iný fakt: chlapci v tínedžerskom<br />

veku už síce sú schopní sexuálneho<br />

aktu, dievčatá však ešte prirodzene<br />

cítia nezáujem až odpor. Môžu<br />

pociťovať strach z budúcnosti a potrebujú<br />

oporu partnera, ktorú im on<br />

v tomto veku ešte nie je schopný poskytnúť.<br />

Odpor k sexualite je u mladých<br />

dievčat podmienený aj anatomicky<br />

– žena pohlavne dospieva<br />

neskôr ako muž, približne v 22 – 26<br />

roku života. Aj keď je to individuálne,<br />

práve dievčatá uvádzajú sklamanie<br />

a frustráciu, pretože v tomto<br />

veku často ani nie sú schopné<br />

plnohodnotne prežívať samotný<br />

telesný styk. Môže to<br />

však byť aj naopak: niektorí<br />

chlapci môžu byť citlivejší<br />

ako dievčatá, pretože je v nich<br />

túžba to slabšie dievčenské<br />

chrániť, a prirodzene čakajú<br />

aj určité zábrany od dievčat.<br />

Naopak, niektoré dievčatá<br />

chcú byť za každú cenu „in“,<br />

žiadúce, a preto sa priam ponúkajú.<br />

Dôsledky takýchto sexuálnych<br />

vzťahov – ako vieme<br />

aj podľa frekvencie rozchodov<br />

a promiskuity – sú veľmi často negatívne.<br />

Ale sú aj dôsledky psychického<br />

charakteru, keď citové traumy môžu<br />

vyústiť k niektorým typom depresií<br />

v dospelom veku alebo k odporu k sexualite<br />

najmä u žien. Je dôležité uvedomiť<br />

si, že pri telesnom akte nedávame<br />

len svoje telo, ale aj seba, svoje<br />

najvnútornejšie „Ja“. Svoje telo nemôžem<br />

dať tak ako sa dáva auto alebo<br />

peniaze, preto sa prirodzene objavuje<br />

vo veku dospievania hanblivosť a stud,<br />

ktorými nás vybavila samotná príroda,


R OZ H O V O R<br />

ako ochrana nášho najvnútornejšieho<br />

človeka. Pani profesorka Dr. Wanda<br />

Poltawská z Poľska pri svojej psychiatrickej<br />

lekárskej praxi so svojimi pacientmi<br />

napríklad zistila, že niektoré<br />

ženy majú psychický blok ešte dlho<br />

v dospelom, zrelom veku, pretože príliš<br />

skoro a ľahkovážne prišli o panenstvo,<br />

a majú problém prežívať zdravý sexuálny<br />

život neskôr v manželstve. Tieto<br />

ženy si neskoro uvedomili, že prišli<br />

o „niečo“, čo považujú za klenot.<br />

Alebo je tu časť homosexuálne sa<br />

správajúcich (nie vrodene takto orientovaných)<br />

pacientov, ktorí vyhľadávajú<br />

odbornú pomoc. S poznatkami tohto<br />

druhu vystúpila na Medzinárodnom<br />

vedeckom kongrese o homosexualite<br />

v Bratislave v roku 1997 Dr. Sheila<br />

Martinez, anglická psychosexuologička.<br />

Ukazuje sa, že časť jedincov<br />

s homosexuálnym správaním pochádza<br />

zo skupiny citovo zranených tínedžerov,<br />

ktorí boli sklamaní predčasným<br />

heterosexuálnym vzťahom a našli<br />

si podobne zraneného partnera rovnakého<br />

pohlavia. Niektorí dokonca<br />

akoby stratili svoju sexuálnu identitu,<br />

a preto sú nútení vyhľadať aj pomoc<br />

sexuológa. Traja takíto pacienti vystúpili<br />

anonymne aj na spomínanom<br />

kongrese.<br />

Aké sú následky predčasnej sexuality<br />

v telesnej oblasti?<br />

V odborných kruhoch boli už dávnejšie<br />

publikované štúdie o vývoji<br />

limbického systému v mozgu, ktorý<br />

spracúva emocionálne zážitky človeka<br />

a riadi psychosexuálny vývoj jednotlivca.<br />

Psychosexuálny vývoj v mozgu<br />

trvá približne do 22 – 26 rokov. Predčasným<br />

sexuálnym životom sa tento<br />

vývoj môže narušiť do takej miery, že<br />

nedôjde k správnemu emocionálnemu<br />

prežívaniu sexuálneho aktu a dochádza<br />

k poruchám sexuálneho správania<br />

v dôsledku citových zranení. Vieme,<br />

že telo reaguje na procesy mysle, na<br />

rôzne citové podnety pomocou prenášačov<br />

– takzvaných neurotransmiterov,<br />

ktoré ovplyvňujú mozgové bunky,<br />

a tak vplývajú aj na vývoj osobnosti.<br />

Ak sa do oblasti limbického systému<br />

v období dospievania dostávajú také<br />

látky, ktoré na základe svojho biochemického<br />

zloženia zasahujú do normálneho<br />

psychosexuálneho vývoja<br />

v centre sexuality limbického systému<br />

v strednom mozgu – následkom sú neraz<br />

sexuálne poruchy až deviácie.<br />

S nástupom puberty je<br />

vývoj sexuality na najnižšej<br />

úrovni, keď na mladého<br />

človeka – chlapca – dolieha<br />

vybitie sexuálnej energie,<br />

o ktorej si myslí, že ju<br />

treba realizovať masturbáciou alebo<br />

plytkými sexuálnymi vzťahmi. Oba<br />

tieto spôsoby v tomto období slúžia<br />

len ako prostriedok k cieľu, ktorým<br />

je získanie slasti – príjemnosti pre<br />

seba. Nebezpečenstvo je v tom, že oba<br />

tieto spôsoby sexuálneho správania si<br />

mladý človek odnesie aj do dospelosti.<br />

Podobne sa k tejto téme vyjadroval aj<br />

Viktor Emanuel Frankl, zakladateľ tretieho<br />

viedenského smeru psychoterapie<br />

- logoterapie 1 . Frankl poukazoval<br />

na skutočnosť, že sexualita by nemala<br />

u človeka ostať na dvoch najnižších<br />

stupňoch – na úrovni sebaukájania<br />

a sexuálneho styku bez citovej väzby,<br />

ktoré on nazýva psychosexuálnou retardáciou.<br />

V súčasnosti však oba tieto<br />

spôsoby výdatne podporuje sexuálny<br />

zábavný priemysel a tiež niektorí sexuológovia,<br />

ktorí zabávajú divákov<br />

v talkshow a hovoria to, čo mnoho<br />

ľudí chce počuť, totiž že toto správanie<br />

je vlastne „progresívne“. Na druhej<br />

strane tu máme čoraz častejšie poruchy<br />

potencie u mužov, ktoré sa riešia<br />

v ordináciách sexuológov. To je práve<br />

následkom – vyjadrím sa slovami jedného<br />

známeho slovenského sexuológa<br />

– „uhnaním štvaného zvieratka“.<br />

Masmédiá podporujú prejavy<br />

psychosexuálnej retardácie<br />

Rôzne psychosexuálne problémy, ktoré<br />

vznikajú predčasnou a nadmernou sexuálnou<br />

aktivitou najmä u chlapcov,<br />

môžu neskôr spôsobiť aj disharmóniu<br />

v intímnom živote partnerov a to niekedy<br />

vedie až k rozpadu manželstiev.<br />

Odborníci tvrdia, že kde je pravá láska,<br />

tam nie sú sexuálne problémy.<br />

Ale takéto názory sa dnes prezentujú<br />

ako zastaraný cirkevný svetonázor…<br />

Viete, každá téma, ktorá sa prezentuje<br />

z etického pohľadu, má svojich<br />

veľkých kritikov najmä v radoch tých,<br />

ktorí cítia, že nemajú v tomto smere<br />

celkom čisté svedomie. Ďalšia vec je,<br />

že na predčasnej sexualite mladistvých<br />

sa v ohromnej miere obohacujú firmy,<br />

ktoré profitujú práve na hormonálnej<br />

MUDr. Margaréta Černáková<br />

Vyštudovala lekársku fakultu v Košiciach, pôsobila<br />

na internom oddelení nemocnice v Žiari nad<br />

Hronom. V deväťdesiatych rokoch pracovala v občianskom<br />

združení „Tehotné v núdzi“, ktoré je pobočkou<br />

Rakúskej nadácie Schwangere im Not.<br />

Pomáhala ženám v priamom kontakte vyhľadávať<br />

možnosti, ako sa vyhnúť potratu, riešiť ich osobné,<br />

sociálne a ekonomické problémy. V rokoch 1997<br />

– 2004 prednášala lekársku etiku a bioetiku na Lekárskej fakulte UK v Bratislave<br />

a na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny (dnešná Slovenská zdravotnícka<br />

univerzita). V súčasnosti pôsobí ako praktický lekár pre dospelých.<br />

31<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


R OZ H O V O R<br />

antikoncepcii, čím cez lono ženy „preháňajú“<br />

miliardy dolárov. Zámerne<br />

obmedzujú diskusiu na túto tému slovami:<br />

čo je lepšie – potrat alebo antikoncepcia?<br />

Tu ale ide o ľudský život,<br />

o jeho šťastie, aj o zdravé sexuálne spolužitie<br />

partnerov. Predčasný sexuálny<br />

život nedospelých ľudí nikdy nedáva<br />

pocit šťastia, a to preto, lebo telo nemá<br />

schopnosť spájať ľudí. Dvaja skutočne<br />

hlboko milujúci ľudia sa ľúbia nezávisle<br />

na vzdialenosti. Telá môžu byť celkom<br />

blízko a dvaja ľudia si nemajú čo povedať.<br />

A, na druhej strane, môžu sa<br />

telesne nachádzať na opačných póloch<br />

zemegule a blízkosť sŕdc je zachovaná.<br />

Zamilovaní si sľúbia, že budú na seba<br />

myslieť presne o určitej hodine.<br />

A v tom čase sú tak blízko, že ich nič<br />

nemôže rozdeliť.<br />

Čo by ste mladým ľuďom poradili<br />

vy?<br />

Aby si užívali zdravé nesexuálne<br />

vzťahy najmä s osobami rovnakého<br />

pohlavia – typicky chlapčenské<br />

a dievčenské kamarátstva. U chlapcov<br />

v tomto období by bolo vhodné vybitie<br />

nadbytočnej energie inteligentným<br />

spôsobom, akým je zdravý pohyb,<br />

šport alebo umenie. Obrovskú<br />

32<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

hodnotu v psychosexuálnom vývoji<br />

má práve vysmievaná platonická láska,<br />

ktorá pomáha nájsť spôsoby citového<br />

vyjadrenia a pomáha aj v osobnostnom<br />

raste, kedy sa dospievajúci určitým<br />

spôsobom snaží priblížiť k svojmu<br />

ideálu. Ľudskú osobnosť netvorí len<br />

telo s pohlavnými orgánmi a sexualita<br />

by nemala byť životným cieľom, ale len<br />

vyjadrením hlbokého vzťahu dvoch<br />

zrelých partnerov. Najvyšší stupeň ľudskej<br />

sexuality je výrazom lásky. Znamená<br />

najhlbšie možné preniknutie do<br />

osobnosti partnera. Inými slovami, je<br />

to „nastavenie“ sa na duchovnú osobu<br />

milovaného človeka v celej jej jedinečnosti<br />

a nezameniteľnosti. To telesné<br />

a emocionálne, čo nás tak priťahuje,<br />

je vlastne vonkajším rúchom, ktoré<br />

duchovná bytosť nosí. Skutočne milujúci<br />

vidí akoby skrze fyzické a duševné<br />

„šaty“ duchovnej osoby na ňu samotnú.<br />

A pre takúto lásku je úplne prirodzené,<br />

že sa potrebuje stelesniť – vyjadriť v telesnosti<br />

a citovosti – a predovšetkým<br />

je nesebecká, lebo vo svojej zodpovednosti<br />

berie ohľad aj na dobro milovanej<br />

osoby.<br />

Čitateľov by pravdepodobne zaujímal<br />

aj váš názor na pozemskejšiu<br />

tému – na hormonálnu antikoncepciu.<br />

Ženský organizmus má v sebe zabudované<br />

biologické hodiny, ktoré<br />

fungujú už celé veky. Chod týchto biologických<br />

hodín zabezpečujú hormóny.<br />

Pri hormonálnej antikoncepcii<br />

sa dávkami syntetického hormónu<br />

zablokuje prirodzený ženský hormón<br />

a tým aj tento biologický cyklus. Prirodzený<br />

ženský hormón však má v organizme<br />

svoju úlohu. Ak tam dáme<br />

niečo umelé, aby tento hormón nepôsobil,<br />

tak môžeme povedať, že žena<br />

je takto biologicky„odženštená“. Ak<br />

by sme išli ďalej po tejto špirále, tak<br />

u ženy vo fertilnom, plodnom veku,<br />

keď užíva hormonálnu antikoncepciu<br />

napríklad viac ako 10 rokov, a potom<br />

chce mať dieťatko, tak často prechádza<br />

tortúrou náročných vyšetrení a nakoniec<br />

sa lieči z neplodnosti, lebo v jej<br />

vaječníkoch sú dlhou umelou blokádou<br />

prítomné degeneratívne zmeny.<br />

Pritom farmaceutické firmy pilulky<br />

ponúkajú dievčatám už od 14 rokov.<br />

Organizácie typu „Pro choice“ (Pre<br />

voľbu) či Spoločnosť pre plánované rodičovstvo<br />

(IPPF) fungujú týmto spôsobom:<br />

hovoria, že sexuálny život je<br />

zdravý aj v tínedžerskom veku a teraz<br />

si môžeme vybrať – buď budeme riskovať<br />

nechcené tehotenstvo a potrat,<br />

alebo tu máme pilulku. Dnes medicínu<br />

čoraz viac zasahuje bezbrehý pragmatizmus.<br />

Takéto ciele klasická hippokratovská<br />

medicína nikdy nemala a nemá!<br />

Možno teda konštatovať, že „cez lono<br />

ženy sú preháňané miliardy a miliardy<br />

dolárov“. Priamo v príbalovom letáku<br />

k týmto tabletkám sú uvedené aj vedľajšie<br />

a nežiaduce účinky: zvýšená zrážanlivosť<br />

krvi s rizikom embólie (istá<br />

štúdia napríklad dokázala vyšší výskyt<br />

mozgovej mŕtvice u žien užívajúcich<br />

hormonálnu antikoncepciu), vysoký<br />

krvný tlak, rakovina prsníka, rakovina<br />

krčka maternice, zápalové poruchy pečene,<br />

depresie a, samozrejme, neplodnosť.<br />

Tieto nežiaduce účinky môžu<br />

mať aj iné hormonálne lieky, ale tie<br />

sa zvyčajne nasadzujú pri závažných<br />

ochoreniach, kde je možné očakávať<br />

zlepšenie chorobného procesu – tu je<br />

ich užívanie opodstatnené. Ja by som<br />

tu chcela zdôrazniť ten fakt, že hormonálna<br />

antikoncepcia nie je liekom.<br />

Hovoríte o týchto nežiaducich účinkoch<br />

aj so svojimi pacientkami?<br />

Pravidelne; často sa stáva, že mladá<br />

dievčina má zlé pečeňové testy, tak<br />

sa jej hneď spýtam, či užíva hormonálnu<br />

antikoncepciu. Tiež sa zvyčajne<br />

pýtam, či sa o možných negatívnych<br />

následkoch tejto metódy informovala<br />

a úprimne sa porozprávala aj so svojím<br />

partnerom, ale najčastejšia odpoveď<br />

je typu: „On by to aj tak nepochopil“.


R OZ H O V O R<br />

Z toho je mi smutno, keď kvôli napríklad<br />

zlým pečeňovým testom či poruche<br />

zrážanlivosti krvi musíme vysadiť<br />

hormonálnu antikoncepciu, avšak ak<br />

sú výsledky testov neskôr negatívne,<br />

pacientka si ju opäť nechá gynekológom<br />

predpísať.<br />

Pravdepodobne teda vnímate ako<br />

pozitívne skôr prirodzené metódy antikoncepcie.<br />

Aký je váš názor napríklad<br />

na metódu Dr. Eugena Jonáša?<br />

Myslím, že je to úžasné. Všetko, čo<br />

je prirodzené, je dobré. Pri metóde<br />

neplodných dní je tak isto ochrana<br />

pred neželaným počatím, pretože ženská<br />

pohlavná bunka – vajíčko – má tiež<br />

svoje optimálne obdobie pre oplodnenie,<br />

a potom je obdobie, keď nie je<br />

oplodnenie pravdepodobné. Pozitívne<br />

na týchto metódach je aj to, že sa nezabúda<br />

na muža. Pri pilulke si žena robí<br />

so svojím telom to, čo ona chce, a mužovi<br />

to len vyhovuje. Pri prirodzenej<br />

metóde sa muž musí zaujímať o život<br />

ženy. Pri jednom psychologickom výskume<br />

sa zistilo, že medzi pármi, ktoré<br />

používajú prirodzenú metódu antikoncepcie,<br />

je aj napriek problémom<br />

skôr harmonickejšie<br />

spolužitie a hlboké citové<br />

vzťahy, kým u párov používajúcich<br />

hormonálnu metódu<br />

je častým problémom istá<br />

odľudštenosť. Konkrétne fakty o tejto<br />

metóde však dopodrobna nepoznám.<br />

Viem len, že plodné obdobie ženy je<br />

v tom postavení Mesiaca, aké bolo pri<br />

jej narodení. Potrebný výpočet sa musí<br />

urobiť prísne individuálne v spolupráci<br />

s astrológom.<br />

Zmienili ste sa aj o tom, že pokiaľ<br />

dieťaťu v detstve chýbal rodič opačného<br />

pohlavia, teda u dievčat otec,<br />

u chlapcov matka, často sa stáva, že<br />

tieto deti predčasne vyhľadávajú sexuálne<br />

skúsenosti.<br />

Áno, je to tak. Sú to deti, ktoré sú<br />

„citovo vyhladnuté“. Ale ony potrebujú<br />

„A či to nebola Božia ruka, čo dávno pred naším novým zrodením<br />

z nás urobila nerozlučnú dvojicu, a to až do čias, kým sa budú<br />

striedať dni a noci? Život človeka (…), sa nezačína v matkinom<br />

lone a nekončí v hrobe. Hlboká obloha nad nami, plná jagavého<br />

svitu mesiaca a hviezd, je domovom duchov, ktorí sa tam objímajú<br />

s Láskou, a milujúcich sa duší, ktoré tam vo vzájomnej harmónii<br />

prebývajú pred príchodom na zem.“<br />

[Chalíl Gibrán]<br />

inú náplň, očakávajú predovšetkým<br />

prijatie, každý človek túži milovať<br />

a byť milovaný. Ak takéto podnety nedostávajú<br />

od rodičov, hľadajú náhradu<br />

v predčasnom sexuálnom živote. To sa<br />

podporuje aj na školách formou hotových,<br />

instantných informácií o sexuálnom<br />

styku.<br />

Máme tu aj ďalšiu kontroverznú<br />

tému – potraty…<br />

Potrat zanechá následky na tele i na<br />

duši. Ak žena potratí spontánne, prirodzene,<br />

teda v prípade, že si priala<br />

narodenie dieťaťa, prežíva samozrejme<br />

bolesť, sklamanie, psychickú<br />

traumu. Ale rovnaké pocity opisujú<br />

Prirodzené metódy antikoncepcie<br />

vyžadujú ohľaduplnosť muža<br />

veľmi často aj ženy, ktoré išli na potrat<br />

chcený – na umelé ukončenie tehotenstva…<br />

Rovnaké traumy, depresie,<br />

obrovský pocit viny či odpor ku<br />

sexualite, predovšetkým u ženy, kde<br />

často musí zasahovať psychiater. A, samozrejme,<br />

poruchy na telesnej úrovni,<br />

predovšetkým na maternici – umelé<br />

rozšírenie krčka, ktorý už nemôže dostatočne<br />

ochrániť plod, spôsobí, že<br />

v budúcnosti, aj keď žena bude chcieť<br />

dieťa donosiť, môže dôjsť k spontánnemu<br />

potratu a dokonca už nikdy nemusí<br />

mať dieťa. A ešte je málo známy<br />

fakt, že vo veľkej väčšine prípadov sa<br />

partneri, ktorí sa pre potrat svojho dieťaťa<br />

rozhodli, aj rozídu. Ich vzťah sa<br />

rozpadne, pretože, povedané ich slovami,<br />

vzniklo akési prázdno, vákuum.<br />

Žiaľ, zástancovia „práva na potrat“ vyťahujú<br />

nakoniec aj taký argument, že<br />

sa opýtajú, kedy je plod už človekom.<br />

A tu je kameň úrazu: právny a morálny<br />

problém…<br />

Môžete sa k tomu vyjadriť podrobnejšie?<br />

O tom som prednášala na súdno-lekárskej<br />

konferencii v Bratislave. V zahraničí<br />

sú kliniky, kde zbierajú plody<br />

pre transplantáciu buniek do chorých<br />

orgánov, a sú ženy, ktoré si nechajú<br />

zaplatiť za to, že otehotnejú, a potom<br />

idú na potrat preto, aby ich<br />

plod odkúpila embryonálna<br />

banka… To sú ťažké etické<br />

a právne problémy. A je to<br />

predovšetkým biznis a zneužitie<br />

fenoménu chudoby.<br />

Ďalšou vecou je, že dnes sa robia rozsiahle<br />

vyšetrenia aj z plodovej vody,<br />

kde je cieľom odhaliť genetické a dedičné<br />

poruchy, a zákon povoľuje potrat<br />

až pri dvesto diagnózach. Ale je<br />

tu obrovské riziko falošne pozitívneho<br />

výsledku, keď sa napriek výsledkom<br />

vyšetrení ukáže, že sa mohlo narodiť<br />

úplne zdravé dieťa. O tom mi rozprával<br />

aj jeden kolega zo súdneho lekárstva,<br />

pretože takýto potratený plod musí ísť<br />

na pitvu a až tam sa často zistí, že ide<br />

o zdravé deti. Matkám sa hneď odporúča<br />

potrat bez toho, aby sa hľadali aj<br />

iné možné východiská. Vzniklo veľmi<br />

veľa dôvodov, prečo „potrat áno“, aby<br />

33<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


R OZ H O V O R<br />

N A Z A M Y S L E N I E<br />

sme si ho nejako ospravedlnili. Ľudský<br />

život ale nie je darom štátu ani výsledkom<br />

politickej dohody, a preto by<br />

o tom nemala rozhodovať ani parlamentná<br />

väčšina, ktorá je v tomto prípade<br />

de iure diskriminujúca. A kto<br />

je subjektom spravodlivosti – kto má<br />

právo žiť a kto nie? Veď zabitie nevinného<br />

je predsa nespravodlivé! Chýba<br />

nám etická senzibilita, lebo akonáhle<br />

začnete hovoriť o morálke, tak väčšinou<br />

nikto nechce nič počuť, ani medzi<br />

lekármi. Zažila som občas prednášku,<br />

kde ma kolegovia chceli prehlušiť nesúhlasnými<br />

výkrikmi, až musel zasiahnuť<br />

iný kolega, aby som mohla dohovoriť.<br />

To je tiež odraz ducha doby, lebo<br />

nechceme „vyrušovať“ naše svedomie<br />

a niesť zodpovednosť.<br />

V súvislosti s postihnutými deťmi –<br />

je tu aj duchovná rovina týchto rodinných<br />

vzťahov – známe sú prípady aj<br />

v rodinách celebrít, ktoré sa nezdráhali<br />

verejne vyznať, že aj postihnuté<br />

dieťa je pre nich veľkou radosťou…<br />

Okrem toho je tu materno-fetálna<br />

medicína, kde sa na špecializovanom<br />

pracovisku liečia matka i plod súčasne<br />

a dokonca sú možné chirurgické výkony<br />

na plode už počas tehotenstva,<br />

kedy sa dá v mnohých veciach dieťatku<br />

pomôcť. Matka a jej plod nemôžu stáť<br />

proti sebe, sú na tej istej strane barikády<br />

v tejto latentnej vojne.<br />

Ďakujem vám za rozhovor a prajem<br />

vám veľa chápavých pacientov.<br />

Roman LEVICKÝ<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

1) Logoterapia – voľne preložené „liečba zmyslom<br />

či hľadaním zmyslu“ v každej situácii –<br />

zmyslu života, smrti, utrpenia… Táto v poradí<br />

tretia viedenská škola psychoterapie<br />

stavia na pozitívnych životných cieľoch. Jej<br />

autor prežil tri roky svojho života v nacistických<br />

koncentračných táboroch ako väzeň.<br />

Známym dielom Viktora Emanuela Frankla<br />

je „Lekárska starostlivosť o dušu“ alebo „Psychológ<br />

v koncentračnom tábore“.<br />

34<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

Zázraky<br />

kedysi a dnes<br />

V jednom z príbehov, známych z kedysi veľmi populárnej knihy Slepačia polievka<br />

pre dušu, sa rozprávač, skúmajúci možnosti ľudského podvedomia, rozhodne pre<br />

veľmi odvážny experiment. Na prednáške, kde je zhromaždených niekoľko tisíc<br />

návštevníkov, zavolá k sebe na pódium pacienta v poslednom štádiu rakoviny.<br />

Zároveň vyzve všetkých prítomných, aby k tejto osobe vyslali svoje láskyplné<br />

a pomáhajúce myšlienky. Dojímavý príbeh sa končí šťastne. Pacient s beznádejnou<br />

diagnózou je uzdravený – vďaka zázračnej sile ľudských myšlienok. Podobné<br />

správy sa sporadicky tu a tam objavujú v tlači i v ďalších masmédiách.<br />

Medicína pozná aj pomerne hmlistý pojem „spontánna remisia“, čo v preklade<br />

vlastne znamená nevysvetliteľné vyliečenie. Existujú správy o spontánnej remisii<br />

posledného štádia rakoviny, sklerózy multiplex a ďalších zákerných chorôb,<br />

u ktorých sa patologický proces považuje z medicínskeho hľadiska za nezvratný.<br />

Uskutočnili sa aj seriózne vedecké výskumy založené na sledovaní štatisticky významnej<br />

skupiny ľudí, podľa ktorých ľudia nábožensky či duchovne založení, takí,<br />

ktorí sa modlia alebo meditujú, žijú dlhšie, menej trpia psychickými ochoreniami<br />

a užívajú menej liekov ako ľudia, ktorí sa podobným praktikám nevenujú.<br />

Často sa vysvetlenie tohto javu z vedeckého hľadiska posudzuje ako autosugescia,<br />

teda schopnosť ľudskej mysle ovplyvňovať a príležitostne dokonca liečiť<br />

vlastné telo. Táto teória poukazuje na antistresový účinok pozitívneho myslenia<br />

a modlitby. Nemôže však zodpovedať na otázky spojené s ďalšími, takzvanými<br />

paranormálnymi javmi. Tieto javy sú v dvetisícročnej kresťanskej tradícii, ale<br />

aj v starších židovských spisoch pomenované ako zázraky. Sú zázraky dôkazom<br />

Božej všemohúcnosti alebo len výmyslom veriacich?<br />

vyčajne sa o zázrakoch dozvedáme<br />

len z rozprávania alebo<br />

Z<br />

z písomných správ veľmi starého<br />

dáta, ktoré je veľmi ťažké dodatočne<br />

preskúmať. Navyše, zmienky<br />

priamych svedkov o zázrakoch<br />

môžu byť prifarbené snahou dodať<br />

udalostiam väčší význam, než<br />

v skutočnosti mali, alebo pridať na<br />

vážnosti určitým osobám či tradíciám.<br />

V dejinách kresťanstva sa<br />

zázraky spájajú jednak s osobou<br />

Ježiša z Nazaretu, ale aj s mnohými<br />

osobnosťami, ktoré sa stali<br />

známymi svojimi skutkami natoľko,<br />

že im cirkev priznala označenie<br />

svätosti.<br />

Pozrime sa teda na pojem zázrak<br />

najprv v súvislosti so správami<br />

evanjelií a postupne sa prenesme<br />

do nedávnej minulosti v spojitosti<br />

s osobou kapucínskeho mnícha<br />

a kňaza, pátra Pia, ktorého život<br />

značne rozvíril stojaté vody nielen<br />

v katolíckej cirkvi.<br />

V<br />

JEŽIŠOVE SKUTKY –<br />

LEGENDA VERIACICH?<br />

spisoch Novej zmluvy, ktoré<br />

veriaci kresťanských cirkví,<br />

ale aj mnohí historici považujú<br />

za autentické svedectvo o Ježišovi<br />

z Nazaretu, nájdeme opisy mnohých<br />

zázrakov. Nebolo by účelné<br />

uvádzať ich tu všetky. Skôr sa zamyslime<br />

nad tým, či možno všetky


N A Z A M Y S L E N I E<br />

opisy Ježišových údajných<br />

zázrakov nekriticky<br />

prijať, alebo by sme mali<br />

rozlišovať medzi javmi,<br />

ktoré majú reálny podklad,<br />

a výplodmi fantázie<br />

Ježišových nasledovníkov.<br />

Na prvý pohľad možno<br />

nie práve obyčajné skutky,<br />

pripisované Ježišovi, rozdeliť<br />

do dvoch kategórií:<br />

na javy, ktoré je možné<br />

pozorovať i dnes (a preukázať<br />

tak ich reálnosť),<br />

a na ťažko uveriteľné legendy, ktorých<br />

pravdivosť by úplne popierala<br />

platnosť prírodných zákonov. Časť<br />

správ z Novej zmluvy je z hľadiska<br />

nášho súčasného poznania na pomedzí<br />

týchto dvoch kategórií.<br />

Rozdiel medzi Ježišom<br />

a dnešnými liečiteľmi<br />

je v intenzite aj v druhu<br />

pôsobiacej uzdravujúcej sily<br />

Do prvej kategórie patrí predovšetkým<br />

uzdravovanie chorých prikladaním<br />

rúk alebo len sústredeným<br />

chcením, a tiež uzdravovanie<br />

na diaľku. Tieto javy možno pozorovať<br />

u mimoriadne obdarených<br />

jednotlivcov i dnes a časť týchto<br />

ľudí a ich schopností sa už podrobila<br />

moderným výskumným metódam<br />

(pozri článok Objav aury – Svet<br />

Grálu 1/2004). Rozdiel medzi Ježišom<br />

a dnešnými liečiteľmi, ktorí sa<br />

venujú takzvanej bio-energo-terapii,<br />

nie je len v intenzite, ale aj v druhu<br />

pôsobiacej uzdravujúcej sily, ktorá<br />

bola Ježišovi dostupná. Preto mohol<br />

uzdraviť mnoho beznádejne chorých<br />

so zázračnou rýchlosťou. Ľudia, pre<br />

ktorých Ježiš predstavuje stelesnenú<br />

Božiu Lásku, Syna Božieho, chápu<br />

aj jeho liečenie chorých ako dôkaz<br />

jeho Božského pôvodu. Najzaujímavejší<br />

a najťažšie uveriteľný prípad<br />

tohto druhu sa vzťahuje k istému nemocnému<br />

Lazarovi. Podľa vtedajších<br />

meradiel bol tri dni „mŕtvy“.<br />

Podľa nášho dnešného poznania<br />

by sme povedali, že to bol<br />

pravdepodobne pacient<br />

v kóme, ktorý už nejavil<br />

bežné známky života. Po<br />

Ježišovom zásahu zázračne<br />

„ožíva“. Ani pri takomto<br />

deji teda nie je nutné hneď<br />

obviniť prvých kresťanov<br />

a pisateľov raných evanjelií<br />

z podvodu. Lazarovo vzkriesenie<br />

možno logicky vysvetliť.<br />

Problematickejšie už je objasniť<br />

jednu zo základných dogiem 1 kresťanskej<br />

viery – zmŕtvychvstanie Ježiša.<br />

Po ukrižovaní a bolestnej smrti<br />

totiž nemožno predpokladať,<br />

že by Ježiš nejako<br />

neprirodzene ožil v biologickom<br />

zmysle. Takéto<br />

vysvetlenie, na ktorom ešte<br />

aj dnes cirkev trvá, neobstojí<br />

z hľadiska prírodných<br />

zákonov, v ktorých sa tiež<br />

prejavuje vôľa Božia 2 . Ešte<br />

väčšia škoda je, že sa tento<br />

výklad o vzkriesení tela v materiálnom<br />

zmysle dostal do kresťanského<br />

vyznania viery, tzv. creda. U mnohých<br />

ľudí možno aj toto vzbudzuje<br />

pochybnosti o kresťanskej duchovnej<br />

tradícii. Vysvetlenie<br />

Ježišovho zmŕtvychvstania<br />

by bolo oveľa prirodzenejšie<br />

a jednoduchšie<br />

hľadať v neobyčajných<br />

zážitkoch niektorých súčasných<br />

ľudí, a to aj v našom<br />

okolí! Nie sú predsa<br />

žiadnou výnimkou ľudia,<br />

ktorí vravia, že uvideli, či<br />

počuli aj po smrti svojho<br />

drahého príbuzného či<br />

priateľa. Stáva sa to najčastejšie<br />

v noci pri zaspávaní,<br />

pri náhlom prebudení alebo<br />

pri takzvaných živých snoch. Preto<br />

možno predpokladať, že Ježišovi učeníci<br />

videli svojho Majstra po fyzickej<br />

smrti v jeho inom, nemateriálnom<br />

tele. Ako podotkli už viacerí autori,<br />

toto tvrdenie podporuje aj skutočnosť,<br />

že ho najprv jeho najbližší nespoznali:<br />

„Keď vošli do hrobu, uzreli<br />

mládenca, oblečeného do bieleho rúcha,<br />

sedieť na pravej strane, a preľakli<br />

sa. On im však povedal: Nebojte sa!<br />

Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho<br />

ukrižovaného?“ 3) Samotná viera<br />

kresťanov v „nanebovstúpenie Pána“<br />

je tiež skôr logicky zlučiteľná s náukou<br />

o jemnohmotnom tele, ktoré je<br />

oveľa éterickejšie, a teda „ľahšie“, než<br />

naše telo z mäsa a krvi. Tu teda urobili<br />

vykladači správ o Ježišovi kresťanskej<br />

myšlienke medvediu službu:<br />

Viera kresťanov<br />

v „nanebovstúpenie Pána“<br />

je logicky zlučiteľná<br />

s náukou o jemnohmotnom,<br />

či tzv. astrálnom tele<br />

chceli mať Ježiša ešte zázračnejšieho,<br />

zrejme pre zvýšenie dojmu z rozprávania,<br />

akoby už jeho samotné učenie<br />

nebolo dostatočným zázrakom.<br />

Vyžadovaním slepej viery v takéto<br />

35<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


N A Z A M Y S L E N I E<br />

javy odradili mnoho ľudí od Ježišovho<br />

učenia.<br />

Dnešnej dobe zrozumiteľné vysvetlenie<br />

je ťažké poskytnúť k zázrakom<br />

spojeným s prírodnými živlami.<br />

V Ježišovom prípade ide o utíšenie<br />

mora: „Vtedy strhla sa veľká povíchrica<br />

a vlny sa valili do lode, že sa už<br />

naplňovala, On však spal v tyle lode<br />

na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc:<br />

Nedbáš, Majstre, že hynieme? A On,<br />

prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal<br />

moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal<br />

víchor a nastalo veľké utíšenie.“ 4<br />

Ani v takomto pôsobení však napodiv<br />

nie je Ježiš ojedinelým prípadom:<br />

Mojžiš zosiela ako Boží trest za<br />

zotročenie svojho národa na Egypt<br />

celé živelné pohromy a prikazuje vlnám<br />

mora, aby sa rozdelili. V Starom<br />

zákone je takých udalostí zaznamenaných<br />

viacero a podobné príbehy<br />

sa vyskytujú v mytológii a náboženských<br />

spisoch v takmer všetkých kultúrach.<br />

Pôvodné, tzv. prírodné náboženstvá<br />

vidia za pôsobením živlov<br />

skutočné, inteligentné bytosti, ktoré<br />

sa v týchto živloch prejavujú. Slovania<br />

poznali Perúna, boha bleskov, starí<br />

Gréci mali celú plejádu bohov, rovnako<br />

Germáni a podobne. V duchov<br />

prírody verili aj pôvodní obyvatelia<br />

Ameriky a nad nimi videli vládu Veľkého<br />

ducha. Kresťania v strachu pred<br />

panteizmom – teda vierou v mnohých<br />

rovnocenných bohov – vieru v prírodné<br />

bytosti zavrhli a v priebehu<br />

času ju cirkev potláčala dokonca násilím.<br />

Neboli to však práve prírodné<br />

bytosti, ktoré pri utíšení mora len vykonali<br />

Ježišovu prosbu?<br />

Prehľad Ježišových zázrakov uzavrime<br />

len krátkym vymenovaním<br />

niekoľkých skutkov, ktoré sú už na<br />

prvý pohľad legendami a nie jeho<br />

reálnymi činmi: nasýtenie 5000 ľudí<br />

piatimi chlebami (tu by sme sa mohli<br />

domnievať, že ide skôr o čistú symboliku<br />

duchovného pokrmu), premena<br />

vody na víno a podobne.<br />

36<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

ZÁZRAKY<br />

V DVADSIATOM<br />

STOROČÍ – SAN<br />

GIOVANNI ROTONDO<br />

Ak by sme ďalej pokračovali v odvodzovaní<br />

téz z údajných zázrakov,<br />

potom vlastne význam slova zázrak<br />

nie je synonymom niečoho neprirodzeného,<br />

iba nezvyčajného. Zázraky<br />

sa nediali iba v dávnej minulosti,<br />

dejú sa aj dnes. V 20. storočí sa akoby<br />

vrece roztrhlo s najneuveriteľnejšími<br />

udalosťami okolo osobnosti kapucínskeho<br />

mnícha Francesca Forgioneho,<br />

známejšieho pod menom páter<br />

Pio (*25.5.1887/†23.9.1968). Stojí<br />

za to pristaviť sa aspoň pri niektorých<br />

z nich, pretože mnoho týchto<br />

udalostí bolo podrobne zdokumentovaných<br />

a potvrdených viacerými<br />

nezávislými expertmi z lekárskeho<br />

prostredia, novinármi i obyčajnými<br />

laikmi, ktorí sa nikdy nerátali medzi<br />

veriacich a k údajným zázrakom<br />

pátra Pia pristupovali s veľkou nedôverou.<br />

Medzi inými sa s osobou pátra<br />

Pia spája jav stigmatizácie, uzdravovanie<br />

nevyliečiteľne chorých, vrátane<br />

dievčaťa nevidiaceho od narodenia,<br />

„vyháňanie zlého ducha“ z posadnutých<br />

osôb, predvídanie budúcnosti,<br />

čítanie v duši (spoznanie skutkov<br />

ľudí, ktorých nikdy predtým nevidel),<br />

rozprávanie jazykmi, ktoré sa nikdy<br />

neučil atď. Na sklonku života<br />

pátra Pia, len v jedinom roku<br />

1967, aureola jeho osoby pritiahla<br />

do malého provinčného<br />

mestečka San Giovanni na severe<br />

Talianska 1,5 milióna ľudí.<br />

O nezvyčajnom živote tohto<br />

mnícha natočila v roku 1968 dokument<br />

britská spravodajská televízia<br />

BBC. Žiaľ, masmédiá onedlho kauza<br />

pátra Pia prestala zaujímať. Nepôjde<br />

nám o to, podporovať kult osobnosti,<br />

ktorý okolo neho medzičasom vznikol,<br />

iba poukázať na javy, ktoré nemožno<br />

vysvetliť žiadnou autosugesciou<br />

alebo domnelými možnosťami<br />

ľudského podvedomia. Tu ostáva nestrannému<br />

pozorovateľovi jediné –<br />

prijať možnosť zásahu „vyššej moci“<br />

do nášho materiálneho sveta.<br />

JAV PRVÝ: STIGMY<br />

ento jav budí u časti ľudí veľmi<br />

T zvláštny druh náboženského zanietenia;<br />

pre osobu, ktorej sa to týka,<br />

však predstavuje nevýslovné utrpenie<br />

a tiež – prinajmenšom v prípade<br />

pátra Pia – pocit zahanbenia. Stigmy<br />

sú rany, ktoré vzniknú spontánne,<br />

bez vonkajšej príčiny na rukách, nohách,<br />

hlave, chrbte a boku postihnutého,<br />

presne v miestach, kde bol<br />

podľa dobových správ zranený Ježiš<br />

z Nazaretu, keď bol popravený pribitím<br />

na kríž a zomrel tu mučeníckou<br />

smrťou. Stigmatické rany nevykazujú<br />

žiadnu podobnosť s akýmkoľvek normálnym<br />

druhom rán na tele – predovšetkým<br />

preto, že sa vôbec nehoja, ale<br />

napriek tomu sa na nich neprejavuje<br />

zápalový proces, hnisanie či nekróza<br />

tkaniva. Jednoducho, ostávajú čisté<br />

a vyteká z nich pravidelne v malých<br />

množstvách krv. Nie je možné zahojiť<br />

ich akýmkoľvek lekárskym zásahom.<br />

Na tele postihnutého zostávajú<br />

po mnoho rokov – v prípade pátra<br />

Pia to bolo bolestných 50 rokov až do<br />

Cirkev vysvetľuje stigmy<br />

ako zvláštny prejav Božej<br />

milosti, ale sú nimi naozaj?<br />

jeho smrti, keď úplne zmizli. Stigmy<br />

pátra Pia sa stali predmetom fanatického<br />

zbožňovania, hoci on sám<br />

ich za hodné úcty nepovažoval. Sám<br />

sa k tomu, že sa uňho objavili stigmy,<br />

priznal až po niekoľkých rokoch na<br />

naliehanie svojho duchovného vodcu,


N A Z A M Y S L E N I E<br />

H I S T Ó R I A<br />

predstaveného kňaza. Inak rany po<br />

celý život skrýval pod rukavicami<br />

bez prstov. Predsa sa však niekoľkým<br />

ľuďom podarilo vyfotografovať<br />

ich a štyria lekári nezávisle od seba<br />

potvrdili, že z medicínskeho hľadiska<br />

neexistuje pre tento druh rán<br />

žiadne vysvetlenie. Cirkev zvykne<br />

vysvetľovať stigmy ako zvláštny prejav<br />

Božej milosti, ale sú nimi naozaj?<br />

Poznačí takýmito strašnými<br />

ranami Boh svojich vyvolených len<br />

preto, aby tu ukázal svoju moc? Táto<br />

predstava je ťažko zlučiteľná s predstavou<br />

dobrotivého Stvoriteľa. Sám<br />

páter Pio o svojich stigmách napísal:<br />

„Môže to byť pravda, že Pán napokon<br />

zoslal na mňa túto bezútešnosť,<br />

ktorú teraz prežívam? Odpovedal na<br />

moje naliehavé prosby milosťou a nechá<br />

ma vždy trpieť a podieľať sa na<br />

utrpení Božieho učiteľa? (…) Neviem<br />

si ani len trochu predstaviť, že môj<br />

terajší stav je milosťou. Zdá sa mi, že<br />

je to trest z nebies, ktorý si skutočne<br />

zaslúžim.“ Tieto slová sa zdajú byť<br />

v úplnom súlade s vysvetlením, uvedeným<br />

v knihe „Odpovede na otázky“<br />

od Abd-ru-shina, v ktorej sa autor<br />

vyjadruje k prípadu stigmatizovanej<br />

Terézie Neumanovej.<br />

Roman LEVICKÝ<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

Vysvetlivky:<br />

1. Dogma – základný článok viery, neomylné,<br />

nezvratné a večné tvrdenie<br />

2. „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon<br />

alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale<br />

naplniť, (…)“ – Evanjelium podľa Matúša<br />

5/17<br />

3. Evanjelium podľa Marka 16/5<br />

4. Evanjelium podľa Marka 4/37<br />

GRÉCKO<br />

PLATÓN A AKADÉMIA<br />

PUTOVANIE DO KRAJINY ÚSVITU<br />

latón – najvýraznejšia postava<br />

P gréckej duchovnej minulosti,<br />

najväčší filozof staroveku, ktorého<br />

vplyv pretrváva v európskom<br />

myslení ešte aj v súčasnosti, meno,<br />

ktoré pozná každý vzdelanec v euro-americkom<br />

kultúrnom okruhu,<br />

niektorými filozofmi nazývaný<br />

zakladateľom filozofie. Narodený<br />

v r. 427 pr. Kr. v poprednej aténskej<br />

rodine, mal už svojím pôvodom<br />

všetky predpoklady pre vynikajúcu<br />

dráhu. A on nielen že splnil,<br />

ale ďaleko prekonal všetky očakávania.<br />

Ovplyvnený najviac svojím<br />

otcovským priateľom Sokratom,<br />

stal sa skutočným šľachticom ducha,<br />

ktorého najpálčivejšou vnútornou<br />

túžbou bola túžba po múdrosti.<br />

Filozofia v gréčtine znamená<br />

láska k múdrosti; filozof je teda<br />

priateľom múdrosti a ním Platón<br />

po celý svoj život bol. Spojil<br />

logos – rozum – svojich filozofických<br />

myšlienok s mýtom, symbolickým<br />

stvárnením, ktoré chráni<br />

(IV.)<br />

Tento múdry muž, ktorému bol<br />

vlastný vnútorný pohľad do vecí,<br />

Ideálny štát má<br />

mravnú úlohu<br />

vychovávať občanov<br />

obdarený duševným zrakom, nebol<br />

neživým hĺbavým človekom<br />

stojacim v ústraní, ale v duchu žitia<br />

prítomnosti sa živo zaujímal<br />

o dianie okolo seba, o riadenie<br />

štátu. Podľa Platóna má ideálny<br />

štát vysokú mravnú úlohu, aby<br />

vychoval občanov a pomáhal im<br />

stúpať nahor.<br />

Žiaľ, skoro poznal, že v praktickom<br />

politickom živote ide všetko<br />

inak, a v jednom liste svojmu priateľovi<br />

napísal, že nedôstojný politický<br />

život mu neumožňuje v takom<br />

štáte spolupôsobiť. A tak<br />

dospel k poznaniu, že len skrz<br />

opravdivú lásku k múdrosti je<br />

možné oslobodiť štát a občanov<br />

Len skrz lásku k múdrosti je možné<br />

oslobodiť štát od biedy a nespravodlivosti<br />

Literatúra:<br />

• Biblia, vydanie Slovenskej evanjelickej cirkvi<br />

a.v., Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1978<br />

• Shug, John. A.: Páter Pio. Vydavateľstvo<br />

Serafín, Bratislava 1999<br />

• Abd-ru-shin: Odpovede na otázky.<br />

Nakladateľstvo Stiftung Gralsbotschaft,<br />

Stuttgart 1994<br />

logos pred strnulosťou, pretože<br />

mýtus je plný života, plný nesmrteľnosti,<br />

nadčasový a nemožno ho<br />

bezo zvyšku vyložiť. Preto nevytvoril<br />

žiadny hotový myšlienkový<br />

systém, neuzavrel svoje poznanie<br />

do dogiem.<br />

v ňom žijúcich od biedy a nespravodlivosti.<br />

Pretože nechcel štátu bezprostredne<br />

slúžiť, založil Platón v háji<br />

Heroa Akadema svoju vlastnú<br />

školu, nazvanú Akadémia, ktorú<br />

viedol štyridsať rokov až do svo-<br />

37<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


H I S T Ó R I A<br />

jej smrti v r. 347 pr. Kr. Tu mali byť<br />

vzdelávaní muži, ktorí mali dať štátu<br />

inú podobu. Na jeho vnútorný vývoj<br />

malo rozhodujúci vplyv stretnutie so<br />

Sokratom, ku ktorému došlo v jeho<br />

devätnástich rokoch. Deväť rokov<br />

s ním zostal pevne spätý a jeho spisy,<br />

v ktorých vystaval Sokratovi nesmrteľný<br />

pomník, sú jediným zdrojom<br />

Sokratových myšlienok, lebo Sokrates<br />

sám žiadny písomný odkaz nezanechal.<br />

Násilná smrť Sokrata, „najmúdrejšieho<br />

z ľudí“, ako bol nazývaný,<br />

ktorého odsúdili na smrť vypitím<br />

otráveného nápoja, znamenala pre<br />

Platóna životný otras a vyhnala ho<br />

z Atén. Dlhé roky putoval po mestách<br />

Malej Ázie, Talianska, Sicílie<br />

a Egypta, aby hľadal múdrosť v rôznych<br />

filozofických školách, a jeho<br />

otvorený duch ju nasával do seba,<br />

aby ju vlastnou silou pretváral. Lebo<br />

Platónov duch sa stal morom, do<br />

ktorého vtekajú prúdy najrôznejších<br />

myšlienkových smerov, na jeho dne<br />

sa však zbytočný balast usadí, aby<br />

von prúdila len krištáľová voda platónskeho<br />

ducha, ktorá oživuje a sýti<br />

všetkých, ktorí „putujú do krajiny<br />

úsvitu“.<br />

Literatúra spojená s Platónovým<br />

menom by zabrala celé knižnice. Veď<br />

z jeho diela čerpá európska kultúra<br />

už viac než dvetisíc rokov. Pri snahe<br />

dopátrať sa k pravde o veciach používal<br />

dialektické metódy v pôvodnom<br />

dobrom zmysle tohto slova, teda ako<br />

umenie premýšľať, ako umenie živého<br />

dialógu, pri ktorom sa osvetľuje<br />

skúmaný predmet zo všetkých<br />

strán. Tak dospel so svojím partnerom<br />

v priateľskom rozhovore k vysokým,<br />

ušľachtilým a krásnym poznatkom,<br />

ktoré nám ešte dnes spôsobujú<br />

potešenie a povzbudzujú nás, vždy<br />

podľa stupňa nášho duchovného<br />

pokroku, k úsiliu nájsť svetlo poznania.<br />

Platón dospel až k najčistejším<br />

formám myslenia, k praob-<br />

38<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

razom, k tomu, čo je večne platné,<br />

k najvyššej vede alebo k najvyššej<br />

náuke, ktorú možno poznať. Lebo<br />

základom všetkého musí byť niečo<br />

večne existujúce, nemenné. Tak hovorí<br />

o „kráse“ v protiklade ku krásnym<br />

veciam, o „bytí“ v protiklade<br />

k veciam, ktoré existujú.<br />

Od Platóna vzišiel pojem idea a dostal<br />

sa do myslenia a reči vzdelaného<br />

ľudstva. Idea podľa Platóna je pravzor,<br />

praobraz, to podstatné, všeobecne<br />

platné, existujúce samo osebe,<br />

to nemenné. Za nejasnými a relatívnymi<br />

predstavami ľudí o mravných<br />

a estetických hodnotových pojmoch<br />

spoznal to, čo je absolútne, čo je nemenné,<br />

všeobecne platné, ako to<br />

poznáme z matematiky. Preto Platón<br />

hovorí: „Geometria je poznanie<br />

večne existujúceho“ (spis „O štáte“).<br />

V slávnom podobenstve o jaskyni<br />

nám stvárňuje svoje učenie o ideách<br />

obzvlášť plasticky. Pripomeňme si<br />

ho tu v skrátenej forme (zo 7. knihy<br />

spisu „O štáte“): „Predstavme si ľudí,“<br />

necháva Platón prehovoriť Sokrata,<br />

„ktorí sedia v jaskyni, pripútaní tam<br />

od detstva za nohy a krk, takže môžu<br />

vidieť len zadnú stenu jaskyne. Od<br />

vchodu preniká do jaskyne žiara<br />

ohňa. Medzi jaskyňou a ohňom<br />

prebieha nízke zábradlie, za ktorým<br />

ľudia, čiastočne hovoriac, čiastočne<br />

mlčky, nesú okolo rôzne náradie, sochy,<br />

stĺpy atď. Zajatci, ktorí nemôžu<br />

pohnúť hlavou, vidia z týchto vecí<br />

a zo seba samých len tiene, a slová,<br />

ktoré počujú, ktoré stena jaskyne<br />

vracia ako ozvenu, považujú za<br />

slová oných tieňov, pohybujúcich sa<br />

na stene. Jednému z uväznených sú<br />

teraz uvoľnené putá. Musí vstať, otočiť<br />

sa a ísť proti svetlu. To sa deje za<br />

veľkých bolestí. Jeho oči sú oslepené<br />

žiarou ohňov. Nemôže spoznať veci,<br />

ktorých tiene skôr videl. Nemôže<br />

uveriť, že teraz je k pravde, teda<br />

k existujúcej, obsiahlejšej skutočnosti,<br />

bližšie než predtým. Považuje<br />

to, čo vtedy videl, za pravejšie, skutočnejšie<br />

než to, čo sa mu ukazuje<br />

teraz. Jeden pohľad do jasného svetla<br />

ohňa ho tak zabolí, že uteká a vracia<br />

sa znovu ku svojim tieňovým obrazom<br />

ako k tomu, čo je istejšie. Dajme<br />

tomu, že ho niekto vyvlečie príkrym<br />

vchodom z jaskyne na slnečné svetlo.<br />

Kvôli bolesti sa tomu bude brániť<br />

a najprv, celkom oslepený, nebude<br />

môcť uvidieť nič zo skutočných<br />

predmetov. Až keď si zvykne a postupne<br />

prenikne dopredu z temnoty<br />

do jasnejšieho svetla, je mu možné


H I S T Ó R I A<br />

poznávať. Nakoniec je schopný dívať<br />

sa aj na slnko a pozorovať, aké je,<br />

nielen ako zrkadlový obraz na vode.<br />

Potom usúdi, že je to slnko, ktoré<br />

vytvára roky a ročné obdobia, že nad<br />

Dobro je posledná<br />

príčina všetkého bytia<br />

všetkým vládne, že určitým spôsobom<br />

je i pôvodcom tieňových obrazov<br />

v jaskyni. Teraz bude šťastný<br />

a bude ľutovať svojich bývalých spoluväzňov.<br />

Ich pocty a vyznamenania<br />

pre toho, kto okoloidúce tiene vidí<br />

ostrejšie, kto vie najlepšie spomínať,<br />

a preto aj najlepšie prorokovať,<br />

čo príde, to všetko ho nebude lákať<br />

tak, aby znova žil dole. Raz sa však<br />

vráti do jaskyne, aby oslobodil svojich<br />

niekdajších druhov. Lenže jeho<br />

oči sú stále oslepené hojnosťou svetla<br />

a on preto neuvidí nič. Tak sa tam<br />

dole stáva smiešnym, keď im chce<br />

znova vysvetľovať tieňové obrazy. Tí<br />

dole hovoria, že si pokazil zrak tým,<br />

že šiel hore, a že sa nevyplatí ani sa<br />

pokúsiť vyjsť von. Keby niekto prišiel<br />

na myšlienku ich oslobodiť, tak by<br />

ho pripravili o život.“<br />

Toto podobenstvo sa môže vzťahovať<br />

k mnohému – materiálny a duchovný<br />

svet s ich odlišnými spôsobmi<br />

poznávania, slepota pri prechode<br />

z jedného sveta do druhého a naopak,<br />

vzlet duše do iného sveta – toto a ešte<br />

viac vysvetlil Platón sám v dodatku<br />

k podobenstvu o jaskyni.<br />

Nemecký filozof Karl Jaspers označuje<br />

toto podobenstvo ako „podivuhodné<br />

dielo filozofickej vynaliezavosti,<br />

aby sme mali oporu pre<br />

myšlienky, ktoré nie sú prístupné<br />

priamemu opisu“.<br />

Platón tým chcel ukázať, že v duchovnej<br />

oblasti možno – až ako to<br />

posledné – s námahou uvidieť ideu<br />

dobra alebo dokonalosti ako pôvod<br />

všetkého, čo vzniklo, čo bolo<br />

stvorené. A ešte ďalšia dôležitá<br />

myšlienka vyplýva z tohto podobenstva,<br />

totiž myšlienka o ľudskej<br />

duši, jedna z hlavných tém platónskeho<br />

myslenia vôbec. Vidíme<br />

tu človeka ako zajatca zmyslového<br />

sveta, ktorý sa musí obrátiť, musí<br />

urobiť obrat čelom vzad, ak chce<br />

poznať Pravdu, pravé Svetlo.<br />

Platón vedie človeka z tohto sveta<br />

na druhý svet, zo spútania v hmote<br />

k slobode absolútneho bytia, od<br />

zmyslového vnímania k idei dobra<br />

v nadzmyslovom svete. Napriek<br />

tomu nie je žiadnym rojkom, ktorý<br />

zavrhuje hmotu ako väzenie, z ktorého<br />

človek musí uniknúť. „Človek<br />

je »tu« vo svete, musí skrz tento svet<br />

hľadieť »tam«, aby tým, že sa dotýka<br />

podstatného, sám sa stal vedomým.“<br />

(Karl Jaspers)<br />

Za obzvlášť vysokú vedu považoval<br />

Platón geometriu, jedno zo siedmich<br />

slobodných umení, vysoko cenených<br />

od antiky až po stredovek<br />

(pre pripomenutie ich poradia: gramatika,<br />

dialektika, rétorika, aritmetika,<br />

geometria, hudba, astronómia).<br />

O geometrii Platón hovorí, že je to<br />

„poznanie večne existujúceho“. Matematické<br />

pojmy geometrie sú v platónskom<br />

myslení ideami večnej,<br />

všeobecnej platnosti, sú absolútne,<br />

vôbec nie relatívne, a tak je geometria<br />

schopná viesť človeka k najvyššej<br />

idei, k dobru ako takému. Toto dobro<br />

samo o sebe je teda posledná príčina,<br />

posledná tvorivá Prasila. Je to božské<br />

– božstvo – Boh.<br />

Pri všetkej obrovskej šírke aj hĺbke<br />

by sme však u Platóna márne hľadali<br />

nejakú náukovú konštrukciu<br />

s pevne postavenými dogmami.<br />

Strnulá dogma nemôže človeku nič<br />

dať, nemôže ho zahriať a podnietiť<br />

k vlastnému a slobodnému presvedčeniu.<br />

Vnútorná sloboda, vnútorné<br />

slobodné a ušľachtilé myslenie – to je<br />

hlavná známka platónskeho učenia.<br />

Jeho škola – Akadémia, ktorú založil<br />

vo veku 40 rokov, zodpovedala<br />

nedogmatickému platónskemu duchu.<br />

Platónska Akadémia vyučovala<br />

takmer tisíc rokov. Až v 6. storočí po<br />

Kristovi ju nechal zavrieť byzantský<br />

cisár Justinián. V tejto škole si stále<br />

udržovala prevahu myšlienka, že<br />

sloboda myslenia je dôležitejšia než<br />

dogma. Cesta, ktorú človek sám našiel,<br />

je pre neho dôležitejšia a správnejšia<br />

než cesta druhého, povýšená<br />

na dogmu. Slobodnému pátraniu po<br />

pravde sa nesmú klásť žiadne hranice.<br />

Platón ukázal novú cestu, úplný<br />

obrat z temnej jaskyne našich pozemských<br />

pút, obrátenie smerom ku<br />

Svetlu. Postavil ľuďom pred vnútorný<br />

zrak najvyššiu ideu dobra a krásy.<br />

Čo pútnici do krajiny úsvitu pred<br />

ním poznali a žili, to zaodel do jasnej<br />

reči svojej doby, ktorá je nám ešte<br />

aj dnes zrozumiteľná. Učil ľudí povzniesť<br />

sa do jasných a čistých výšin<br />

ducha, aby tým lepšie mohli plniť<br />

pozemské úlohy. Nad všetkým stojí<br />

sloboda osobnosti, sloboda myslenia<br />

a reči, sloboda bádania a hľadania<br />

Pravdy.<br />

Tak dal putovaniu do krajiny<br />

úsvitu nový smer, dal nové impulzy<br />

veľkému putovaniu za Svetlom, k domovu<br />

ducha.<br />

Spracoval Zdeněk KŘIVKA<br />

39<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


L I S TÁ R E Ň<br />

40<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 8/2006, vyšlo 1. 6. 2006.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján Dobrota, Ľuba<br />

Dvornická, Júlia Faberová, Peter Galbavý, Beáta Kseňáková,<br />

Maroš Látal, Mária Majerová, Rastislav Podivinský, Tatiana<br />

Pukančíková, Andrea Stúpalová, Hana Šimková, Žaneta<br />

Štefaničková, Igor Vojtek, Dana Zlatohlávková<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Marek Frank, Brno<br />

Tlač:<br />

Slovenská Grafia a.s., Bratislava<br />

Ilustrácie:<br />

Kristýna Franková, Brno (1, 22); Mehmet Alci, Cheyene, USA/* (1, 22);<br />

Tomáš Ryška (2); Ann Triling, Ramat gan, Israel/* (2); Artur Zatloukal st.,<br />

Brno (2); GralsWelt 36/2005 (2); Martin Vik (3, 18–21); W. Huemer, Hart-<br />

Purgstall (4); Ryan Fox, Portland, USA/* (3, 7); Vladimir Korostyshevskiy,<br />

NY, USA/* (8); Daniela Spyropourou, Atény, Řecko/* (9); Natalia<br />

Bratslavky, Bellevue, USA/* (10); Rastislav Podivínský, Trenčianské Teplice<br />

(16); GralsWelt Th. 16/2006 (23, 24); Mauritius images, Mittenwald<br />

(25); MEV-Verlag, Augsburg (26); Massimo Massignani, Terni, Itálie/*<br />

(28/29); Justin Hackworth, Provo, USA/* (30); Roman Levický, Košice<br />

(31); Mark Aplet, Sacramento, USA/* (32); Mike Wiggins, Sudbury, UK/*<br />

(35); Roswitha Schacht/morguefile.com (42); Ostatné obrázky GralsWelt<br />

a redakcia. *) – Dreamstime.com.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Otto Hauck ml., Brno<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát<br />

ročne. Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor pre Vaše ohlasy a otázky, i odpovede redakcie. Listy,<br />

názory a pripomienky čitateľov – či súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života.<br />

Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Niektoré otázky z verejných<br />

prednášok o reinkarnácii<br />

Inkarnujú sa ľudia znovu do rovnakých<br />

rodín?<br />

Áno, dosť často, nie je to však pravidlom.<br />

Smerodajná nie je genetická<br />

príbuznosť tiel, ale vnútorná rovnorodosť,<br />

a tiež vzájomné vzťahy alebo<br />

skutky z minulých životov. Tak sa<br />

môžu bývalí manželia znovu stretnúť<br />

napríklad ako súrodenci alebo<br />

ako babička a vnuk, alebo napr. dve<br />

ženy bez príbuzenského vzťahu sa<br />

môžu stretnúť ako matka a dcéra,<br />

aby si vyriešili svoje predošlé konflikty.<br />

Pri ďalšej inkarnácii majú rodinné<br />

väzby rovnakú silu ako priateľské<br />

vzťahy alebo ako nerozviazané<br />

vlákna skutkov, ktorými si ľudia navzájom<br />

ublížili. Preto sa tiež stáva,<br />

že sa do určitého rodinného prostredia<br />

narodí zosnulý príbuzný.<br />

Prečo sa človek nemôže inkarnovať<br />

do zvieraťa alebo rastliny?<br />

Zložitá a mnohostranná osobnosť,<br />

akou človek je, nemôže zúžiť<br />

svoju existenciu napríklad do<br />

zvieraťa. Podstatou človeka je duch<br />

a ten si tvorí svoje ľudské telo ako<br />

svoju schránku. V inej sa nemôže<br />

prejaviť, nemôže v inej žiť. Naopak<br />

vnímanie rastliny alebo zvieraťa je<br />

zúžené a nedokáže si uchovať vnútorné<br />

spomienky a charakterové<br />

črty človeka.<br />

Pomocou regresných metód sa<br />

možno dozvedieť o svojich minulých<br />

životoch. Je to užitočné?<br />

Všetky umelé zásahy do duchovnej<br />

oblasti sú chybné a môžu spôsobiť<br />

škody. K tejto otázke sme sa vo<br />

Svete Grálu už vyjadrovali. Väčšina<br />

z nás má dobrý dôvod, aby sme nevedeli<br />

o svojich pochybeniach ani<br />

poctách v minulých životoch, aby<br />

sme teda prežívali svoj dnešný život<br />

naplno a neovplyvnení. Človek<br />

zaťažený veľkou karmickou vinou<br />

môže prepadnúť depresii a pocitu<br />

beznádeje nad „neodčiniteľnosťou“<br />

svojej viny. A naopak, bývalá mocná<br />

či slávna osobnosť sa ocitne v pokušení<br />

konať povýšenecky a samoľúbo,<br />

aj keď práve teraz potrebuje<br />

ku svojmu vývoju skromné pomery.<br />

Najväčším vkladom do správne prežitého<br />

života je plné prežívanie toho,<br />

čo nám múdrosť života prináša; nie<br />

ako pozorovateľ, ale ako človek<br />

plne ponorený do svojich radostí<br />

i strastí.<br />

Niekedy sa regresné metódy vyhľadávajú<br />

kvôli vyliečeniu psychických<br />

blokov – ako napr. strachu<br />

z vody, koktania a pod. Ich príčiny<br />

bývajú v minulých životoch, napr.<br />

smrť utopením, zneužívanie reči<br />

na sebecké ciele a iné. A tieto bloky<br />

nie sú žiadnym omylom prírody,<br />

ale sú dôsledkom vlastného prežitia<br />

alebo pochybenia, a ako také<br />

sa majú prežiť, nie umelo odstrániť<br />

a obísť.<br />

Ako ovplyvní samovražda ďalšiu<br />

inkarnáciu?<br />

Samovrah sa domnieva, že neunesie<br />

ťarchu svojej životnej situácie.<br />

Krátko po čine zistí, že smrťou ni-


L I S TÁ R E Ň<br />

čomu neunikol a nič nevyriešil; dej<br />

bezvýchodnosti a okamih smrti sa<br />

mu neustále vracajú. O tom svedčia<br />

aj výpovede niektorých pacientov<br />

Dr. Moodyho. Toto opakovanie<br />

môže trvať i celé roky. Keď nakoniec<br />

pozbiera svoje sily a odvahu,<br />

dostane znovu príležitosť a v ďalšom<br />

živote je preňho pripravený<br />

podobný konflikt. Buď sa hneď narodí<br />

do zodpovedajúceho prostredia,<br />

alebo sa s ním jeho osudové nitky<br />

spoja až v ďalších rokoch. Až napne<br />

svoje sily, zistí, že svoju životnú situáciu<br />

predsa len dokáže riešiť a tak sa<br />

od osudového uzla oslobodí.<br />

Vo svojich úvahách a pri formovaní<br />

názorov si musíme byť vedomí,<br />

že životné osudy nie sú vedené snahou<br />

potrestať človeka, ale láskou<br />

k nemu a spravodlivosťou. Na nás<br />

je, aby sme i na takých ľudí mysleli<br />

iba s láskou a prianím posily.<br />

Telesné alebo mentálne postihnutia<br />

človeka a nešťastia, ktoré ho<br />

stretávajú, súvisia teda s jeho pochybením<br />

v minulom živote?<br />

Väčšinou, ale nie vždy. I na vlastné<br />

prianie sa môže človek narodiť postihnutý,<br />

napríklad aby sám takýto<br />

stav prežil, získal porozumenie pre<br />

iných postihnutých ľudí a bol schopný<br />

im pomôcť. Alebo aby bol odkázaný<br />

na pomoc iných, získal pokoru a naučil<br />

sa vážiť si nesebeckú lásku vo svojom<br />

okolí. Nitky, z ktorých sú utkané<br />

osudy ľudí, sú nesmierne rôznorodé<br />

a nedajú sa zjednodušovať do šablón.<br />

Môžeme dospieť k poznaniu o všeobecne<br />

platných zákonitostiach v živote,<br />

posúdiť však život iného človeka<br />

dokážeme iba čiastočne. Každý z nás<br />

má právo – a vlastne i povinnosť –<br />

naplno posudzovať svoj vlastný život,<br />

svoje vlastné pochybenia a víťazstvá,<br />

poznávať príčiny a následky svojich<br />

vlastných postojov a činov. Naša<br />

vlastná osobnosť je zároveň tou jedinou,<br />

ktorú dokážeme skutočne zmeniť.<br />

O iných ľuďoch mnohé nevieme<br />

a smieme nahliadnuť do ich života<br />

len s dobrými úmyslami a s porozumením.<br />

Postihnutí ľudia prežívajú svoj<br />

život väčšinou oveľa intenzívnejšie,<br />

než zdraví. Všetky telesné postihnutia<br />

a väčšina duševných postihnutí<br />

blokujú iba prejavy človeka navonok;<br />

taký človek si nemôže napr.<br />

radostne zatancovať alebo prosto<br />

nájsť výraz pre to, čo cíti v sebe. Vo<br />

svojom vnútri však žije intenzívnym<br />

životom a jeho duch tak získava<br />

bohatstvo prežitkov často vo<br />

väčšej miere, než jeho zdraví vrstovníci,<br />

vystavení nebezpečenstvu<br />

povrchného prežívania.<br />

Čo mám robiť, aby som sa už ďalej<br />

nemusel inkarnovať?<br />

Byť ochotný a pripravený odčiniť<br />

svoje pochybenia a nedostatky, brať<br />

svet dneška a svoje problémy ako<br />

prostredie, ktoré na to potrebujem<br />

a v ktorom sa mám osvedčiť; pritom<br />

sa smiem brániť útokom a zlu, ale<br />

nemám sa cítiť ukrivdený. – Pracovať<br />

na sebe i okolo seba, vnášať do<br />

sveta okolo seba ľudskosť, pomáhať.<br />

Stať sa človekom, ktorý žije srdcom<br />

a pritom je zrelou, dospelou, skúsenou<br />

osobnosťou. Nie je ľahké vystihnúť<br />

to niekoľkými slovami, a navyše<br />

je cesta každého človeka iná, jedinečná.<br />

Vo Vašej otázke však cítiť určitú<br />

snahu nemať s týmto upadajúcim<br />

svetom už nič spoločné a podľa<br />

možnosti sa od neho odpútať. Práve<br />

tu na Zemi je však najdôležitejšie<br />

bojisko dobra so zlom. Vaša silná<br />

snaha o dobro a Vaše činy dobrej<br />

vôle sú na pozemskej úrovni cennejšie,<br />

než v ľahšej úrovni, kde už<br />

je „vybojované“. Pomáhajú udržať<br />

Zem pri živote. Nie ste pre tento svet<br />

bezvýznamný – okrem snahy prijímať<br />

máte tiež schopnosť dávať, a na<br />

tú Vaše okolie čaká.<br />

P o k r a č u j e<br />

kolobeh inkarnácií<br />

večne?<br />

Cieľom kolobehu<br />

inkarnácií<br />

je zušľachtenie ľudského<br />

ducha do takej<br />

miery, aby sa už nemusel vracať<br />

na Zem, ale pokračoval vo vývoji<br />

„vo vyššom ročníku“, teda vo vyššej<br />

a jemnejšej úrovni stvorenia. Pokiaľ<br />

však váha, strieda dobré a zlé<br />

a musí sa vracať na Zem znovu<br />

a znovu, nemôže tak činiť večne.<br />

Práve súčasné desaťročia sú obdobím<br />

zosilneného tlaku, nútiaceho<br />

všetkých ľudí prejaviť svoje vlastnosti;<br />

teda osvedčiť v životných<br />

situáciách svoju snahu o dobro,<br />

o poznanie a úsilie o život podľa<br />

vôle Stvoriteľa – alebo naopak. Nastáva<br />

akési prebúdzanie všetkého<br />

mŕtveho a urýchľovanie všetkých<br />

dejov tak, že všetko smerovanie je<br />

nútené zrýchlene vydať svoje plody.<br />

Toto obdobie sa prejavuje prírodnými<br />

katastrofami rovnako ako<br />

zjavnými výsledkami všetkého ľudského<br />

úsilia, či sú viditeľné alebo sa<br />

nachádzajú v oblasti myšlienok, cítenia<br />

alebo hovoreného slova. Toto<br />

dianie sa dá nazvať očistou alebo<br />

súdom, neznamená však nejaký<br />

„koniec sveta“ alebo všeobecný<br />

zánik; je to triedenie – oddelenie<br />

všetkého negatívneho. Znamená<br />

tiež závoru pre ďalšiu možnosť<br />

opätovného inkarnovania takých<br />

ľudí, ktorí v sebe nemajú pevnú<br />

vôľu k dobrému. Neznamená to,<br />

že by snáď na Zemi zostali len nejakí<br />

dokonalí ľudia; rozhodujúca<br />

je úprimná snaha každého jednotlivca.<br />

Tento dej už prebieha. Kedy<br />

sa skončí, nevieme.<br />

AZ<br />

Autor vo svojich odpovediach čerpal<br />

z diela „Vo Svetle Pravdy“, Posolstvo Grálu<br />

od Abd-ru-shina.<br />

41<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006


N A Z ÁV E R …<br />

42<br />

SVET GRÁLU<br />

8 | 2006<br />

TURÍCE – SVIATOK DUCHA SVÄTÉHO<br />

V<br />

súčasných dňoch si kresťanský<br />

svet pripomína sviatky zoslania<br />

či vyliatia sily Ducha Svätého – Turíce.<br />

Sviatky, ktoré akoby zostávali<br />

v tieni Vianoc a Veľkej noci; podobne<br />

aj pojem Duch Svätý sa javí<br />

v tieni Otca a Syna. Pôvod takéhoto<br />

postoja k Turícam a Duchu Svätému<br />

môže azda vychádzať z odlišného<br />

vnímania pôsobenia Syna Božieho<br />

a Ducha Božieho. Ježišovo pôsobenie<br />

a jeho posolstvo bolo a je určené<br />

priamo ľudstvu. A aké je pôsobenie<br />

a posolstvo Ducha Svätého čiže Ducha<br />

Božieho? O Duchu Svätom sa<br />

hovorí a píše málo. A predsa, Duch<br />

Boží a jeho činnosť sa spomína na<br />

úplnom začiatku Biblie, už v prvej<br />

kapitole opisujúcej dianie pri stvorení<br />

sveta:<br />

„Na počiatku stvoril Boh nebesia<br />

a zem.“<br />

„A zem bola neladná a pustá,<br />

a tma bola nad priepasťou<br />

a Duch Boží sa oživujúci vznášal<br />

nad vodami.“<br />

V Biblii je zachytený opis dejov pri<br />

tvorivej činnosti Stvoriteľa strohými<br />

slovami: „A Boh oddelil svetlo od tmy,<br />

oblohu od vôd, stvoril zem, trávu, byliny,<br />

stromy, ovocie, hviezdy na oblohe,<br />

živočíchov v mori a na zemi…“<br />

Prostými slovami je opísané aj oživujúce<br />

pôsobenie Ducha Božieho.<br />

Aký to kontrast medzi počtom strohých<br />

slov a ich obsahom. Poznatky<br />

vedy hovoria o miliónoch rokov trvajúcom<br />

procese vývoja života na<br />

našej planéte, odhaľujú zmysluplnú<br />

činnosť miliónov tvorov od najmenších<br />

po najväčších. K vývinu, teda<br />

k postupnému zdokonaľovaniu,<br />

každému z nich od počiatku až po<br />

dnešok poskytuje oživujúci Duch<br />

všetko potrebné. Aj človeku.<br />

Človek oproti iným tvorom má<br />

niečo jedinečné, niečo, čo žiadny<br />

iný tvor nemá – slobodnú vôľu rozhodovania.<br />

Tá mu umožňuje konať<br />

slobodne. Činiť radosť, ale aj spôsobovať<br />

žiaľ. Poučiť sa z následkov<br />

svojich skutkov človek môže, ale nemusí.<br />

Slobodná vôľa rozhodovania<br />

a cit – dary, ktorými bol obdarovaný<br />

Stvoriteľom prostredníctvom Ducha<br />

Svätého, mu k tomu dávajú iba<br />

schopnosť.<br />

Iným z mnohých darov, ktorými<br />

Stvoriteľ obdaroval každého človeka<br />

rovnakou mierou, je schopnosť otvoriť<br />

svoje vnútro pomáhajúcej a oživujúcej<br />

sile vylievanej či vyžarovanej<br />

Duchom Svätým v deň Turíc do<br />

celého stvorenia, ktorého súčasťou<br />

sme aj my, ľudia. Pred takmer 2000<br />

rokmi sa Ježišovi učeníci, vopred<br />

pripravení na toto dianie svojím<br />

Majstrom, vedome otvorili sile Ducha<br />

Svätého:<br />

„Keď prišiel deň Letníc, boli spolu<br />

na jednom mieste. Tu zrazu povstal<br />

hluk z neba, ako keď sa prudký vietor<br />

valí, a naplnil celý dom, v ktorom<br />

sedeli. I ukázali sa im rozdelené<br />

jazyky akoby z ohňa, usadili sa na<br />

každého z nich a Duch Svätý naplnil<br />

všetkých, takže začali hovoriť jazykmi,<br />

ako im Duch dával hovoriť.“<br />

Skutočnosť, že toto vyliatie nebolo<br />

ojedinelým aktom, môže človek pozorovať<br />

v prírode, ktorá svojou každoročne<br />

sa opakujúcou činnosťou je<br />

toho zjavným dôkazom. K tomuto<br />

dianiu dochádza opakovane od počiatku<br />

– záleží na jednotlivcovi, či<br />

oživí svoju schopnosť otvoriť sa prílivu<br />

pomáhajúcej sily.<br />

Milí čitatelia, želám Vám, aby precítenie<br />

tohtoročného sviatku Turíc<br />

bolo pre Vás posilnením do nového,<br />

vedomejšieho a radostnejšieho bytia.<br />

Rudolf Harčarík<br />

harcarik@svetgralu.sk


LAO-C´<br />

Lao-c’<br />

Život a pôsobenie<br />

pripravovateľa cesty v Číne<br />

270 strán, formát 16 x 23 cm,<br />

tvrdá väzba<br />

ISBN 80-89163-05-X<br />

Cena 300 Sk<br />

…Li Erl sa veľmi zmätený utiahol do svojej malej izbičky. Premeriaval ju ráznymi<br />

krokmi. Zjavne prišiel k Pe Jangovi na príkaz Vznešeného. Ale čo, keď<br />

ho ten učí nesprávne? Ešte si pamätal, čo mu Lie-c’ hovoril, ale aké to bude,<br />

keď prenikne hlbšie do poznania lámu? Bude potom vedieť sám rozlišovať?<br />

Prepadla ho veľká vnútorná tieseň, pripadal si celkom opustený.<br />

A uprostred týchto bojov a zápasov si uvedomil, že aj toto má slúžiť tomu,<br />

aby vnútorne zosilnel. A nebol ani sám. Ako aj predtým, aj teraz mohol<br />

vidieť svetlého Božieho posla, ktorý sa k nemu blížil, aby mu priniesol objasnenie.<br />

Hlas sa mu zdal ľúbezný ako pieseň, hoci si bol vedomý, že znie len v jeho<br />

vnútri.<br />

„Li Erl,“ zaznelo to, „neklesaj na mysli. Máš byť zvestovateľom Vznešeného.<br />

Obklopuje ťa veľa neviditeľných pomocníkov. Buď si toho vedomý v každej<br />

tvojej životnej situácii a budeš tú pomoc cítiť.“<br />

„Boží posol, ďakujem ti!“ zvolal Li Erl, ktorého začala napĺňať veľká dôvera.<br />

„Považoval som sa za osamoteného a ešte takého nehodného vznešenej<br />

úlohy. Pomôž mi! Povedz mi, čo si mám počať s Pe Jangovou múdrosťou,<br />

ktorá vôbec nie je pravá.“<br />

„Li Erl, máš spoznať svetskú múdrosť. Máš poznať, čomu veria ľudia, ktorí<br />

sa vôbec zaoberajú myšlienkou na Vznešeného. Ostatných možno ľahko<br />

prehliadnuť: žijú podľa toho, ako sa im to páči, vzdialení všetkému duchovnému.<br />

Takí budú za tebou márne naťahovať svoje chápadlá.<br />

Ale mudrci, učenci a zbožní muži, akým je aj Pe Jang, nahradili poznanie<br />

o božstve vlastnými myšlienkami. To sú ľudia, ktorí môžu byť pre tých, čo<br />

hľadajú Boha, nebezpeční.<br />

Ty nesieš Pravdu zhora v sebe. Prebuď ju, Li Erl! Nech počuješ čokoľvek:<br />

načúvaj svojmu vnútru a porovnávaj. Ak to neobstojí pred tým, čo žije hlboko<br />

v tebe, potom je to falošné, nech to znie akokoľvek dobre.<br />

Pamätaj: čo sa dozvieš takýmto spôsobom, nech sa ti stane zbraňou v boji<br />

proti všetkému temnu! Máš byť svetlým zvestovateľom Boha, Li Erl. Nezabúdaj<br />

na to. Svetlo má byť v tebe a okolo teba. Zahoď preto všetko hĺbanie<br />

a váhanie. Je to zbabelé a nesprávne!“<br />

KNIHY O OSUDOCH PRIPRAVOVATEĽOV CESTY<br />

Knihy o pripravovateľoch cesty umožňujú vytušiť veľké a jednotné vedenie, pomocou ktorého malo byť<br />

ľudstvo v priebehu tisícročí postupne privedené k poznaniu Svetla.<br />

Náuky, kedysi prinesené ich prostredníctvom, boli ľudstvu dané Bohom. Boli presne prispôsobené<br />

jednotlivým národom a krajinám a sformované s ohľadom na ich vtedajšiu duchovnú zrelosť.<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft


„Nebezpečenstvo? Najviac ľudí umiera v posteli, keď sa prestali<br />

hýbať. Keď sa zastavíte, ste mŕtvy. A keď spomalíte, ste mŕtvym<br />

napoly. Svet bol, je a bude nebezpečný vždy. Život je pohyb,<br />

nehybnosť je smrť.”<br />

Tomáš Baťa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!