27.05.2018 Views

SG35

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

december 2010 – február 2011<br />

strana<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

strana 7<br />

strana 36<br />

a<br />

december 2010 –<br />

február 2011<br />

strana 13<br />

Seriál MUDr.<br />

Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

Keď sa práca stáva<br />

službou Bohu<br />

strana 21<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 7<br />

strana 36<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 36<br />

Vychádza v júni 2013<br />

Homosexualita<br />

Téma sexuality je medzi ľuďmi, ktorí chcú žiť duchovným<br />

životom, stále tabu. Ak sa o nej hovorí, tak len veľmi<br />

opatrne, nesmelo a rozpačito. Ak ide o homosexualitu,<br />

rozpaky sa ešte stupňujú. Nikto však nepoprie, že je to<br />

téma veľmi aktuálna. V nasledujúcom čísle časopisu sa<br />

pozrieme na homosexualitu a jej pôvod z trochu inej<br />

strany a budeme hľadať odpoveď na chúlostivú otázku –<br />

aký postoj k nej zaujať?<br />

Svet Grálu<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

2012<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika?<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú enú cenu.<br />

Svet Grálu<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Karma – čo to je?<br />

Svet<br />

Grálu<br />

život<br />

Svet Grálu<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri embri 2012?<br />

Karma<br />

– čo to je?<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

2012<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika ?<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú cenu.<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

život<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

Podporte nás<br />

2 % z dane!<br />

Vážená čitateľka, vážený čitateľ časopisu Svet Grálu,<br />

tento rok máte opäť možnosť podporiť neziskovú organizáciu Svet Grálu 2 % z dane. Vaším rozhodnutím podporíte vydávanie<br />

a šírenie časopisu Svet Grálu.<br />

Ak ste fyzická osoba – živnostník:<br />

• Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2 % z dane (XIII. oddiel). Uveďte meno organizácie: Svet Grálu, n.o. Právna forma:<br />

nezisková organizácia. IČO: 355 83 223. Sídlo: Vojenská 9, 040 01 Košice. Žiadne iné tlačivo podávať netreba.<br />

• Ak ste odpracovali aspoň 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3 % z dane.<br />

Ak ste zamestnanec:<br />

• Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (tlačivo 1). Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane“ (tlačivo 2). Obe<br />

tlačivá doručte do 30. apríla 2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.<br />

• Ak ste odpracovali aspoň 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3 % z dane.<br />

Ak ste právnická osoba:<br />

• Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.<br />

• Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov,<br />

poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 na jedného prijímateľa.<br />

V časti IV. daňového priznania vyplňte uvedené údaje o našej neziskovej organizácii nasledovne:<br />

• Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA<br />

financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane<br />

vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.<br />

• Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA<br />

financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane označí<br />

v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.<br />

Náš účet je: Svet Grálu, n.o., č. ú. 4350319108/3100<br />

G<br />

Ďakujeme!


A<br />

ko mnohé iné pojmy, tak aj myšlienka<br />

reinkarnácie veľmi často<br />

padne za obeť povrchnému úsudku. Je<br />

to výmysel new age, je to budhizmus, je<br />

to hinduizmus, je to nezmyselná viera,<br />

že sa človek narodí ako krava a krava<br />

ako človek. Takto je vec rýchlo vybavená<br />

ešte skôr, ako by mohla začať znepokojovať.<br />

Keďže je myšlienka reinkarnácie<br />

zvyčajne považovaná za vynález<br />

východných náboženstiev, ba dokonca<br />

za antikresťanskú ideu, nerád sa púšťam<br />

do reči na túto tému len tak, bez<br />

prípravy. Myslím si, že je lepšie hovoriť<br />

najprv, a predovšetkým, o duši. Veríme,<br />

že má človek dušu? Nehmotný princíp,<br />

ktorý je tým, čo je v nás nejakým a tajomným<br />

spôsobom nesmrteľné? Povedzme,<br />

že áno a povedzme, že dušu<br />

nebudeme hľadať niekde vo fyzickom<br />

tele. (O to sa snažil už kedysi dávno<br />

René Descartes. Myslel si, že duša vydáva<br />

pokyny telu cez zvláštny útvar<br />

v mozgu, kde sama aj sídli. Vlastne,<br />

od týchto úvah sa príliš nevzdialili ani<br />

moderní psychológovia. Vo svojom bádaní<br />

si spojili poškodenia mozgu s poškodením<br />

duševných schopností a odvodili<br />

z toho bez ďalšieho uvažovania<br />

v medicíne dnes rozšírený záver: žiadny<br />

mozog = žiadna duša). Hovorme však<br />

o ľuďoch, ktorí veria v existenciu nesmrteľnej<br />

duše a na základe kréda by<br />

to malo platiť o všetkých kresťanoch.<br />

Odkiaľ sa duša v tele vzala? Kresťanskí<br />

teológovia tvrdia, že vzniká práve<br />

v okamihu počatia. Vzniká, a Stvoriteľ<br />

ju po jej vytvorení pripojí k práve<br />

vzniknutému telu. Oproti tomu stojí<br />

tvrdenie pochybovačov: to, čo má svoj<br />

počiatok, musí mať aj svoj koniec. Duša<br />

je teda alebo večná a bola tu vždy, alebo<br />

neexistuje. Treba na tomto mieste povedať,<br />

že názor o preexistencii duše (jej<br />

živote pred zrodením) nie je vôbec vynález<br />

Východu. Bol bežný okrem iného<br />

aj v starom Grécku. Na jeho pravdivosti<br />

trval Platón, ktorý svoju teóriu poznania<br />

priamo staval na základe anamnezis,<br />

„rozpomínania sa“. Teda na spomienkach<br />

duše, ktoré si prináša na zem<br />

z bytia pred zrodením v hmotnom<br />

tele. Duša spoznáva krásne a pravdivé<br />

idey len vďaka tomu, že ich už kedysi<br />

predtým „zhliadla“ v inom, jasnejšom<br />

a pravdivejšom svete. Čuduj sa svete,<br />

predstava o prevteľovaní nebola cudzou<br />

ani obyvateľom Svätej zeme, súdiac<br />

podľa zmienok v samotnej Biblii. Ako<br />

máme doložené v texte Nového zákona,<br />

veriaci Židia považovali Jána Krstiteľa<br />

za navrátivšieho sa proroka Eliáša. Dokonca<br />

ani Ježiš sa nijako jasne neohradil<br />

proti názorom, ktoré ho označovali<br />

za zmŕtvychvstalého proroka. Pravda,<br />

myšlienku reinkarnácie zvlášť nerozvíjal,<br />

ale ju ani žiadnym spôsobom nezavrhol.<br />

To urobili až o päťsto rokov neskôr<br />

príslušníci sľubne sa rozvíjajúceho<br />

kléru na piatom ekumenickom koncile<br />

v Konštantinopole. Tu, bez priamej prítomnosti<br />

pápeža, „zavrhli“ učenie jedného<br />

z najvýznamnejších apologétov<br />

raného kresťanstva, Origena. Toho istého<br />

Origena, ktorý napísal zrejme prvé<br />

systematické dielo o kresťanskej filozofii.<br />

A keďže bola reinkarnácia v súlade<br />

s jeho učením, škrtli účastníci koncilu<br />

spolu s ostatnými aj túto doktrínu. –<br />

Otázka znie, prečo sa vôbec zaoberať<br />

teóriou prevteľovania dnes. Aké ďalšie,<br />

praktické dôsledky má myšlienka reinkarnácie?<br />

Prijatie myšlienky, že na zemi<br />

NA ÚVOD…<br />

nežijeme iba raz, by prinieslo okrem<br />

iného aj revolučné zmeny v náhľade<br />

na skutočné hodnoty ľudského života.<br />

Ako by zapôsobilo na mnohých ľudí<br />

poznanie, že v minulom živote mohli<br />

spáchať zločiny a prečiny, ktoré môžu<br />

vďaka zákonu znovuzrodenia práve<br />

tu na zemi odpykať – a že už kvôli<br />

tejto možnosti je bláznovstvom akýkoľvek<br />

pokus vyvyšovať sa nad iných?<br />

Ba že často musíme práve v tomto živote<br />

stretnúť ľudí, s ktorými máme<br />

ešte nevyrovnané účty? Že svoje viny<br />

nemôžeme hádzať na niekoho iného,<br />

ale máme ich vidieť ako prácu, ktorú<br />

máme pred sebou? Neprinieslo by toto<br />

stanovisko do ľudských duší väčšiu<br />

skromnosť a pokoru? Práve v tomto je<br />

pre mňa prínos myšlienky reinkarnácie.<br />

A možno jej najdôležitejšia hodnota.<br />

Prijatím myšlienky reinkarnácie<br />

by sme istotne dokázali aj lepšie porozumieť<br />

ľuďom, ktorým sa spontánne<br />

objavujú spomienky na minulé životy,<br />

bez toho, aby ich nejako vlastným úsilím<br />

privolávali. Títo ľudia, často ešte<br />

ako malé deti, nám ukazujú, že mnohé<br />

zo starého poznania ľudstva bolo zavrhnuté<br />

veľmi bezmyšlienkovito a bez<br />

rozumného dôvodu. Napríklad preto,<br />

že nasledovníci Origena nemali potrebný<br />

politický vplyv.<br />

Roman Levický<br />

levick y@svetgralu.sk<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


OBSAH<br />

FEJTÓN<br />

Reinkarnácia<br />

TÉMA<br />

Kým ste boli v minulom<br />

živote?<br />

Možno by ste radi vedeli<br />

5<br />

DUCHOVNÝ SVET<br />

Božia iskra v nás<br />

HISTÓRIA<br />

Keď sa hranica rozhorela<br />

Stredoveký hon na čarodejnice<br />

34<br />

TÉMA<br />

Barbro Karlén – „Keď som<br />

bola Annou Frankovou“<br />

Spomienky na minulý život<br />

TÉMA<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Ukážka z knihy Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

VÝCHOVA<br />

7<br />

12<br />

16<br />

„Ako nemyslieť na ružového slona“<br />

– 12 zlatých pravidiel výchovy<br />

ROZHOVOR<br />

Každý má na výber, keď<br />

vie, ako na to<br />

18<br />

CIVILIZÁCIA<br />

„Krvavý“ palmový olej z Indonézie<br />

Privysoká cena – neprekáža nám to?<br />

DUCHOVNÝ SVET<br />

Skúsenosti blízkosti smrti:<br />

Ilúzia, či realita?<br />

RECENZIA<br />

Železná lady<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Ukrižovanie Ježiša – je biblická<br />

interpretácia pravdivá?<br />

HUDBA<br />

Georg Friedrich Händel<br />

36<br />

40<br />

41<br />

45<br />

46<br />

Život skladateľa, ktorý ospevoval<br />

Mesiáša<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

ZDRAVIE<br />

„Odvďačia sa mi dôverou“<br />

... hovorí Siegfried Mössner<br />

Rozhovor s liečiteľom zvierat<br />

POHYB<br />

Osvieženie za minútku<br />

Cvičenie, keď nemáte čas<br />

20<br />

POSOLSTVO GRÁLU<br />

Od „Listov Grálu“ k trojzväzkovému<br />

„Posolstvu Grálu“<br />

História vzniku diela „Vo svetle Pravdy“<br />

24<br />

28<br />

30<br />

48<br />

ODPOVEDE NA ŽIVOTNÉ OTÁZKY<br />

Prečo mal Kristus taký hrozný osud?<br />

Otázka, ktorú si kladie mnoho veriacich<br />

ŽIVOT<br />

Skrytý zmysel starnutia<br />

Správny vzťah k tejto etape života<br />

NÁZORY<br />

Listáreň<br />

52<br />

53<br />

56


FEJTÓN<br />

V<br />

Reinkarnácia<br />

celom dome presne o polnoci<br />

zhaslo svetlo.<br />

Ešte minútu predtým bol domáci<br />

večierok v plnom prúde. Na stoloch<br />

namiesto tanierov trónili poháriky.<br />

Spoločnosť sa v rozľahlej obývacej<br />

izbe rozdelila na malé debatné skupinky.<br />

„Veda uznáva iba to, čo dokáže pochopiť,“<br />

poučoval svojich poslucháčov<br />

pri krbe docent Pergner, „čo nechápe,<br />

to neexistuje“.–<br />

Pri dverách na verandu sa rozhorčoval<br />

Jozef. „Také sociálne príspevky<br />

ako u nás si môžu dovoliť tak<br />

Artur Zatloukal<br />

akurát vo Švédsku,“ a živo gestikulujúc<br />

pokračoval: „Švédi majú stále<br />

tmu a zimu, živly sú tam drsné, ľudia<br />

poctiví a vážia si, čo majú. U nás je<br />

v lete horúco ako v Afrike, teplo plodí<br />

neresti a vychováva k bezdomovectvu<br />

a lenivosti. Ľudia radšej budú stáť<br />

v rade na prídavky než by šli pracovať.“<br />

Vtom k nemu pristúpila hostiteľka,<br />

jemne mu vybrala z ruky pohár<br />

s červeným vínom a namiesto neho<br />

mu vtisla pohár bieleho. „Ale ja biele<br />

nepijem!“ zarazene protestoval Jozef<br />

s výrazom arabského šejka, ktorému<br />

sa jedna z jeho manželiek odvážila<br />

kibicovať do obchodu s ropou. „Chápem.<br />

Ale na koberci sa biele vyníma<br />

lepšie než červené,“ podotkla ľúbezne<br />

žena. –<br />

„Nakoniec to husto posypem kolieskami<br />

cibule a zalejem smotanou,“<br />

končila svoje rozprávanie Krásna<br />

Edita pri okrúhlom stolíku pod veľkým<br />

fikusom. – „To my,“ nedočkavo<br />

jej skočila do reči Zuzanka, „sme si<br />

doma nedávno varili poctivú kuraciu<br />

polievku. Lenže manžel predtým nasypal<br />

do varnej kanvice čistiaci prášok<br />

a odišiel trucovať s vysávačom a prachovkou<br />

do obývačky. No a ja som<br />

ten kyslý štiav priliala do polievky...“<br />

– „Tvoj manžel trucuje s vysávačom?“<br />

žasla Krásna Edita. –<br />

Eliška sedela mlčky sama v kúte<br />

s nedopitým pohárom vína v ruke.<br />

„Čo tu vlastne pohľadávam?“ pýtala<br />

sa v duchu seba samej. V tom ako odpoveď<br />

cinkli hodiny polnoc a zhaslo<br />

svetlo. Miestnosť sa ponorila do úplnej<br />

tmy.<br />

V prvej chvíli všetci zmeraveli.<br />

Po dvoch sekundách ktosi o niečo zavadil,<br />

to čosi spadlo a tresklo. „Nehýbať<br />

sa!“ zavelil hostiteľ pevným hlasom,<br />

„zájdem po svetlo.“ Vykročil<br />

k dverám, vzápätí zakopol o stolík<br />

a zasa čosi spadlo a tresklo. – „Ty<br />

tak dokážeš dôjsť spamäti akurát<br />

do chladničky po pivo,“ štekla uštipačne<br />

hostiteľka, „dodnes nevieš čo<br />

kde v byte je.“ A pevným krokom vyrazila<br />

vpred. Ale i ona o niečo zakopla<br />

a to niečo zhrmelo na podlahu.<br />

Keď sa o minútu neskôr zjavila<br />

so svetlom v ruke, zospodu ožiarená<br />

ako prízrak, všetci si vydýchli. Ukázalo<br />

sa, že v byte je síce veľa sviečok,<br />

ale všetky sú ozdobné. Polovica z nich<br />

sa nedala zapáliť a tá druhá nebola<br />

schopná osvietiť okolie. Zato okamžite<br />

zhltli všetok kyslík a nahradili ho<br />

chemickým parfémom. V ich svite<br />

miestnosť nadobudla zamyslený výraz<br />

obrazov Rembrandta van Rijna.<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


FEJTÓN<br />

Atmosféra v miestnosti sa zmenila,<br />

akosi zvážnela, získala na pravdivosti.<br />

„Teraz vidno, aká je naša sebavedomá<br />

civilizácia zraniteľná,“ prehovoril<br />

docent Pergner, „žijeme si v pýche<br />

a pohodlí, ale stačí malé zakolísanie<br />

a všetko sa zosype ako domček z karát.“<br />

Chvíľočku všetci mlčali. Zrazu ostalo<br />

málo toho, čím by si mohli nedočkavo<br />

skákať do reči. Rozptýlená<br />

spoločnosť sa stiahla k stolu, k svetlu<br />

sviečky. Všetci boli radi, že sú pospolu.<br />

Vtom si Eliška všimla dvoch ľudí,<br />

ktorých predtým nevidela. V najtmavšom<br />

kúte miestnosti stáli dve priesvitné<br />

postavy v sivých plášťoch, muž<br />

a žena, a pozorovali spoločnosť. Žena<br />

si všimla, že ju Eliška vidí a priateľsky<br />

sa na ňu usmiala. Prvé čo Eliška zacítila,<br />

bola úľava: konečne ten duchaprázdny<br />

večer nadobúda zmysel.<br />

„Ja za to nemôžem, že mám takú<br />

povahu,“ vzdychla si pri stole Viera,<br />

„a nedokážem tie životné starosti zvládať.<br />

Nemám dosť energie. Proste som<br />

sa taká narodila a nedá sa s tým nič robiť.<br />

Je to boží osud.“ Tu sa žena v plášti<br />

pohla a ukázala Eliške na Vieru<br />

prstom: pozri sa! Eliška zaostrila zrak<br />

a začudovala sa: Viera mala na sebe<br />

zdobené šaty bohatej grófky, znudenej<br />

a lenivej. „Veľa si toho v minulom<br />

živote zanedbala, tentoraz to potrebuješ<br />

mať ťažšie,“ prehovorila žena<br />

v plášti k Viere. Ale tá nepočula, len<br />

sa trochu akoby schúlila, úzkostlivo<br />

a nepokojne.<br />

„Vy veriaci ste divní ľudia,“ namietol<br />

podnikateľ Peter, „takí neistí, takí<br />

ustráchaní, ja sa vám čudujem. Stále<br />

o čomsi špekulujete a čímsi sa trápite.<br />

To ja idem na veci pekne zostra, a ono<br />

to vždy vyjde. A pozrite sa – mám<br />

v rodine tri autá a kupujem tretí dom.<br />

Počuj, doktor,“ obrátil sa na internistu<br />

Jakuba, „veď ty máš schopnosti od pánaboha<br />

– ty si už dávno mohol byť primárom<br />

alebo riaditeľom súkromnej<br />

kliniky, a bohatý chlap!“<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

„Prečo?“, obrátil Jakub na Petra sivé,<br />

trochu plaché oči. Peter ohromený zalapal<br />

po dychu „čože!?“ – Tento atentát<br />

na svoj svet nehodlal pripustiť. Vymenil<br />

zásobník v samopale a vypálil<br />

novú dávku. „Nakladajú na teba čoraz<br />

viac práce, potĺkaš sa po nočných službách,<br />

domov chodíš uťahaný, ani oženiť<br />

si sa nestačil – je toto nejaký život?“<br />

„Budeš sa čudovať – je,“ kontroval<br />

neochvejne Jakub, „a dobrý. Ja by som<br />

sa nechcel namiesto liečenia hádať<br />

s podriadenými, kto si kedy vezme<br />

dovolenku a komu pridať na plate.<br />

A ešte niečo.“ Zdvihol hlavu. „Vieš,<br />

mám taký pocit, že tým pacientom,<br />

ľuďom okolo seba niečo dlžím...“. „Ty –<br />

im?“ žasol Peter. – „ Hej,“ priklincoval<br />

Jakub to slovo do priestoru. „Ľudia sú<br />

dnes celí chorí, celí, celí. To sa ti objaví<br />

vo dverách taká bacuľatá tetuška,<br />

pozdraví a kým dôjde k stolu, už viem<br />

koľko bije. Ide kolísavým krokom, to<br />

ten pravý bedrový kĺb by potreboval<br />

operáciu, nohy má opuchnuté, vyzerá<br />

to na choré obličky, asi i na srdce; vyzerá<br />

celá taká ustarostená, aj pleť má<br />

sivastú, trochu je dýchavičná, čo sa tak<br />

celý deň stará len o to gazdovstvo...<br />

ja v tých ľuďoch čítam ako v knihe.<br />

Rozumiem im – nielen to, ja rozumiem<br />

ich životu, chápem, ako je to<br />

v živote usporiadané a prečo je to tak.<br />

A to je veľká vec. Možno tá najväčšia.<br />

A to ešte nie je všetko – tie skúsenosti<br />

a doktorské oko, to je iba začiatok, ale<br />

je tu ešte intuícia, rozumieš, akýsi<br />

dotyk poznania. Nielen porozumenie,<br />

ale skutočné pochopenie, precítenie<br />

– akoby mi život sám diagnózu<br />

našepkával a radil, ako na tú chorobu<br />

ísť. To až neskôr som v čínskej medicíne<br />

naštudoval, že bedrami prechádza<br />

dráha žlčníka, ja som to vypozoroval<br />

už skôr, tie ženy s coxartrózou<br />

bývajú často také... žlčníkové. No a tú<br />

paniu som si posadil pred seba a dal<br />

sa s ňou do reči, stále som čosi hľadal,<br />

a stále to nebolo všetko, čosi mi<br />

chýbalo. Až sa mi zverila, že má veľké<br />

trampoty s dcérou, a tu mi to zrazu<br />

došlo. V okamihu som to mal: hrčka<br />

v ľavom prsníku, to bolo ono.“<br />

V miestnosti vládlo úplné ticho.<br />

Žena v sivom plášti znovu zodvihla<br />

ruku a Eliškou prešla vlna úľaku. Náhle<br />

uvidela Jakuba v minulom živote<br />

inak: pod bielym plášťom mal uniformu.<br />

Chlad a ľahostajnosť z neho<br />

vanula... rozhodoval o živote a smrti<br />

predstupujúcich zbedačených ľudí.<br />

„Ja tým ľuďom niečo dlžím; neviem<br />

presne prečo, ale viem, že ich chcem<br />

držať za ruku a že za to nič nechcem.<br />

Cítim pritom úľavu a je mi dobre.“<br />

„Možno by ste mali poznať svoj minulý<br />

život,“ mienila Viera, „to by vám<br />

určite pomohlo. Asi ste boli nejakým<br />

slávnym lekárom.“<br />

Tieň muža v sivom plášti v kúte<br />

sa pohol. „Nepomohlo,“ prehovoril<br />

pokojne, „a určite nie slávny.“<br />

„Asi nepomohlo,“ pokrčil Jakub<br />

ramenami, akoby ho počul, „ktovie,<br />

možno by ma to naopak zdeprimovalo.<br />

Žijem tu a teraz, a snažím<br />

sa. A po sláve ma nič nie je. Odídem<br />

do penzie ako dobrý lekár, a ľudia<br />

na mňa budú spomínať. To mi stačí.“<br />

Nad miestnosťou sa rozprestrelo ticho<br />

ako mäkké krídla.<br />

Tu v predsieni čosi cvaklo. V kuchyni<br />

sa rozsvietilo svetlo a zarachotila<br />

chladnička.<br />

„Škoda, že to skončilo,“ zašepkala<br />

Viera.<br />

„Neskončilo,“ opáčil Jakub a pozrel<br />

sa na hodinky, „zajtra o siedmej nám<br />

život pokračuje – a vďaka zaň!“<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz


TÉMA<br />

Kým ste boli<br />

v minulom<br />

živote?<br />

TOMÁŠ VÝBOCH<br />

„Kým som bol v minulom živote?“ Pýta sa mladý muž veštice sediacej pred ním. Žena<br />

sa mu uprene pozrie do očí a po chvíľke napätého čakania mu odpovie: „Ste veľmi<br />

vnímavý a silný muž. Vy to predsa už tušíte. Boli ste mocným panovníkom, ktorý<br />

si podrobil mnohé národy. Vy ste boli Alexander Veľký!“ Muž sa pousmeje, jeho oči<br />

prezrádzajú uspokojenie aj akési napätie. Počul, čo chcel počuť. Viac nepotrebuje.<br />

Ochotne veštici zaplatí a poznamená, že je naozaj talentovaná a určite ju svojim známym<br />

odporučí. Domov odchádza spokojný, jeho chôdza je sebavedomejšia a istejšia,<br />

jeho ego dostalo novú potravu. „Áno, vždy som tušil, že som bol niekým výnimočným.<br />

Tak mnohé veci sa tým vysvetľujú a dostávajú zmysel!“<br />

Znie to ako lacný a predvídateľný scenár k druhotriednemu filmu. Predsa však je<br />

v dnešnej dobe veľmi aktuálny...<br />

E<br />

PREDUCHOVNENÍ<br />

ĽUDIA<br />

zoterika bude vždy veľmi príťažlivá<br />

pre osoby v ktorých sa spájajú<br />

dve výrazné vlastnosti. Prvou je viera<br />

v neviditeľný svet okolo nás a druhou<br />

duchovná pýcha. Ak sa v človeku<br />

spájajú tieto dve vlastnosti, veľmi<br />

pravdepodobne sa jeho záujem bude<br />

uberať niektorým z mnohých ezoterických<br />

smerov. Dôvod je jednoduchý.<br />

Pokiaľ ide o neviditeľný svet,<br />

človek si môže veľmi ľahko o sebe<br />

niečo nahovárať. V žiadnej inej oblasti<br />

nedosiahne také výrazné uspokojenie<br />

ako v ezoterike. Jeho fantázia<br />

mu totiž poskytne pôdu na mnoho<br />

predstáv, ktoré mu nikto nevyvráti,<br />

pretože tento svet je bežnému<br />

človeku neviditeľný. A ako všade, aj<br />

tu sa stretne s rovnorodými ľuďmi,<br />

ktorí rozmýšľajú podobne ako on,<br />

a tak sa vo svojich sebaklamoch<br />

môžu vzájomne podporovať a obdivovať<br />

jeden druhého. Každý to môže<br />

vo svojom okolí ľahko poznať. Napríklad<br />

ľudia, ktorí radi rozprávajú<br />

o astrológii a nadobudli o nej určité<br />

vedomosti, budú nápadne hovoriť<br />

v superlatívoch práve o svojom znamení<br />

zverokruhu. Budú často poukazovať<br />

na to, aké výnimočné charakteristiky<br />

má ich znamenie, aké<br />

zvláštne a tajomné aspekty obsahuje<br />

a podobne. Ak takých ľudí vo svojom<br />

okolí nemáte, pozrite si televízne<br />

vysielanie, v ktorom numerológovia<br />

a veštice radia ľuďom, ktorí im telefonujú<br />

a žiadajú ich o radu. Ak sa náhodou<br />

nejaký číselný údaj narodenia<br />

volajúceho zhoduje s číselným<br />

údajom narodenia veštice, veštica<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


TÉMA<br />

na to zriedkavo zabudne upozorniť,<br />

pričom nezabudne dodať, že dotyčný<br />

volajúci sa narodil „vo výnimočnom<br />

a veľmi zvláštnom čase“ a disponuje<br />

„obrovskou vnútornou silou“. Presne<br />

rovnaká tendencia sa prejavuje pri<br />

téme minulých životov, len jej forma<br />

je trocha iná.<br />

Motív, ktorý človeka núti pýtať<br />

sa na jeho minulý život, je veľmi<br />

zriedkavo ušľachtilý. Väčšinou je to<br />

zvedavosť a túžba po senzácii, v ktorej<br />

sa skryte prejavuje pýcha človeka.<br />

Toto si ale pýtajúci vôbec neprizná<br />

a v skutočnosti si toho často nie je<br />

vedomý. Spýtajme sa takého hľadajúceho,<br />

kým predpokladá, že asi<br />

bol. Odpoveďou bude veľmi často<br />

nejaká významná osobnosť. Koľko<br />

žien si predstavuje, že boli panovníčkami,<br />

Kleopatrou, kráľovnou,<br />

alebo Janou z Arku. U mužov je<br />

táto tendencia výraznejšia. Boli dobyvateľmi,<br />

rímskymi vojakmi, gladiátormi,<br />

šamanmi, učeníkmi a podobne.<br />

Asi málokto by vám na vašu<br />

otázku odpovedal, že bol bežným<br />

obchodníkom, alebo povaľačom<br />

bez práce. Práve ľudia, ktorí skryte<br />

alebo otvorene očakávajú, že boli<br />

niekým výnimočným, sa najhorlivejšie<br />

snažia získať odpoveď na svoju<br />

otázku. A väčšinou ju aj dostanú<br />

a budú vo svojej domnienke utvrdení.<br />

Otázne však je, či je vízia veštca<br />

pravdou.<br />

K<br />

JE VÍZIA VŽDY<br />

PRAVDIVÁ?<br />

eďže je oblasť neviditeľného sveta<br />

väčšine ľudí neznáma, schopnosti<br />

s ňou spojené sú v podstate nepreskúmané.<br />

Posudzovanie toho, čo<br />

je možné, je veľmi kontrastné. Buď<br />

v takéto schopnosti ľudia neveria<br />

vôbec, alebo naopak, uveria úplne<br />

všetkému, hoci to odporuje aj tej<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

najjednoduchšej logike. Takýto pohľad<br />

je aj na jasnovidcov. Buď ich považujú<br />

za šarlatánov, alebo ľudí mimoriadne<br />

vyspelých a vyvolených.<br />

Vôbec sa tu nerozlišuje, že každý jasnovidec<br />

je úplne odlišný a schopnosť<br />

videnia sa u každého líši.<br />

Tu je dôležité poznamenať,<br />

že každý človek si sám vytvára svoj<br />

neviditeľný svet, ktorý ho obklopuje<br />

a silne ovplyvňuje. Celé jeho vyžarovanie<br />

je úplne presiaknuté jeho myšlienkami,<br />

citmi a vlastnosťami. Veľká<br />

väčšina dnešných jasnovidcov vníma<br />

predovšetkým toto jeho okolie. Ich<br />

videnie je teda silne ovplyvnené myšlienkami<br />

dotyčného človeka, a nielen<br />

to, je ovplyvnené dokonca aj vnútorným<br />

stavom samotného jasnovidca.<br />

Preto, ak ten niečo vidí, vôbec<br />

to ešte nemusí zodpovedať pravde,<br />

veľmi často ide len o videnie myšlienkového<br />

sveta pýtajúceho, ktorý<br />

preto často zostane utvrdený vo svojom<br />

mylnom predpoklade.<br />

S<br />

OPRÁVNENÉ OTÁZKY<br />

amozrejme to nemožno zovšeobecňovať.<br />

Sú medzi nami i ľudia,<br />

ktorých motivuje k poznaniu minulého<br />

života naozajstná túžba po poznaní,<br />

ktorá sa nespája s pýchou<br />

a sebavyvyšovaním. Človek, ktorý<br />

sa vážne zaoberá zmyslom svojho života<br />

a otázkami „odkiaľ sme a kam<br />

smerujeme“ postupným poznaním<br />

nakoniec nadobudne vedomie, že tu<br />

na zemi nie je prvý raz. Vzrastajúcim<br />

Keď človek dospeje k tomu, že prijíma<br />

reinkarnáciu ako fakt, prirodzene v ňom<br />

vyvstane otázka: „Prečo si na minulé životy<br />

nepamätáme?"<br />

dozrievaním pochopí, že reinkarnácia<br />

je nevyhnutná, pretože jeden život<br />

je príliš krátky na to, aby sme získali<br />

dostatočnú múdrosť a poznanie<br />

a nakoniec tiež naplnili zmysel svojej<br />

existencie. Okrem toho sa prijatím<br />

myšlienky reinkarnácie rozuzlí<br />

aj mnoho otázok týkajúcich sa spravodlivosti<br />

vo svete, dôvodu, prečo<br />

sa ľudia rodia s rozdielnymi vlastnosťami<br />

a do rozdielnych pomerov. Ak<br />

sa chce človek držať dogmy a viery<br />

v jeden pozemský život, bude pri svojom<br />

hľadaní neustále narážať na prekážky,<br />

nikdy nedosiahne vnútorný<br />

pokoj, pretože duša túži po spravodlivosti,<br />

vo svojej podstate ona o tejto<br />

spravodlivosti dokonca vie a chce,<br />

aby bola odhalená. O existencii jediného<br />

života naopak, nenasvedčuje<br />

nič, je to len dogma, názor spoločnosti,<br />

ktorá zmýšľa o živote povrchne<br />

alebo vôbec.<br />

Keď človek dospeje do toho bodu,<br />

že začne vnímať reinkarnáciu ako<br />

prirodzený fakt, vyvstane v ňom<br />

oprávnená otázka: „Prečo sa na minulé<br />

životy nepamätáme? Ak je cieľom<br />

života človeka neustály vývoj<br />

a sebazdokonaľovanie, nebolo by<br />

jednoduchšie, keby sme si všetko<br />

pamätali?“<br />

P<br />

ČO SI PO SMRTI<br />

ODNESIEME<br />

red odpoveďou na túto otázku<br />

treba zodpovedať ešte jednu – čo<br />

je to vývoj a sebazdokonaľovanie.<br />

Možno si mnohí pod týmto pojmom


TÉMA<br />

predstavia naučené vedomosti, zručnosť<br />

v remeslách a podobne. Z duchovného<br />

hľadiska je však takéto<br />

poznanie druhoradé. Naučená vedomosť<br />

je potrebná len pre tento pozemský<br />

život, je viazaná na rozum<br />

a pri pozemskej smrti zanikne. To,<br />

čo si človek po smrti odnáša, sú jeho<br />

hlboké zážitky, ktoré ovplyvnili jeho<br />

osobnosť. Rozlišovanie medzi týmito<br />

dvoma schopnosťami, naučeným<br />

a prežitým, nemusí byť na prvý pohľad<br />

jednoduché.<br />

Predstavme si výpočet nejakého<br />

matematického príkladu – šesť vynásobte<br />

šiestimi. Spamäti dospejete<br />

k výsledku. Táto myšlienková úvaha<br />

v nás nevyvoláva nijaké emócie, nijaký<br />

cit. Je to naučená vedomosť,<br />

ktorá smrťou zanikne. Teraz si spomeňte<br />

na nejaký zážitok, ktorý vás<br />

hlboko zasiahol. Spomienka môže<br />

byť taká silná, že i vo chvíli, keď si<br />

na ňu pomyslíte, sa môže objaviť fyzická<br />

reakcia – zrýchlený dych, mráz<br />

po chrbte, alebo zmenená nálada.<br />

Toto sú zážitky duše, ktoré si človek<br />

odnáša i po smrti. Konkrétny zážitok<br />

si pamätať nebude, skôr len jeho<br />

stopu. Niekto si môže napríklad<br />

myslieť, že život v hmotnom blahobyte<br />

mu prinesie šťastie. Celý svoj<br />

život zasvätí hromadeniu bohatstva,<br />

stane sa kariéristom a workholikom,<br />

len aby získal to, čo on považuje<br />

za šťastie. Takto si svoj život, prirodzene,<br />

skráti, keďže predčasne vyplytvá<br />

všetky svoje sily. Ako tento<br />

človek starne, pričom musí spĺňať<br />

i dôležitý predpoklad – že svoj život<br />

z času načas zvažuje a necháva<br />

k sebe prehovárať vnútorný hlas<br />

i svedomie - postupne dospeje k bolestnému<br />

poznaniu, že mu blahobyt<br />

priniesol akúsi spokojnosť, pohodlie,<br />

ale nie šťastie. Toto bolestné poznanie<br />

vytvorí do duše človeka nezmazateľnú<br />

stopu, stane sa jeho vlastníctvom.<br />

Ak tento človek zomrie<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


TÉMA<br />

a po nejakom čase sa opäť narodí,<br />

nebude si síce pamätať, že by vo svojom<br />

minulom živote bol bohatým,<br />

bude v ňom však presvedčenie,<br />

že hmotné bohatstvo nezaručuje<br />

šťastie. Bude cítiť, že šťastie treba<br />

hľadať inak. To je ten číry extrakt,<br />

prežitie, ktoré sformovalo a zmenilo<br />

osobu človeka. Okolnosti, ako k takému<br />

poznaniu dospel už vôbec nie<br />

sú dôležité, dokonca je nežiaduce<br />

aby to vedel.<br />

ŽIŤ PRÍTOMNÝ OKAMIH<br />

V<br />

esmírne zákony pracujú tak, aby<br />

priniesli človeku čo najviac zážitkov,<br />

ktoré sa do jeho duše hlboko<br />

zapíšu a pomôžu mu sformovať ho<br />

tak, aby bol užitočný. Pri tom je<br />

veľmi dôležité, aby človek plne prežíval<br />

prítomný okamih. Nie je náhoda,<br />

že je táto okolnosť silne prizvukovaná<br />

v rôznych náboženstvách<br />

a učeniach. Iba ak človek plne prežíva<br />

prítomný okamih, úplne sa mu<br />

otvorí a snaží sa ho pre seba využiť,<br />

vtedy je „stopa“ toho okamihu dostatočne<br />

silná, aby ovplyvnila charakter<br />

a pohľad na svet. Môžeme to<br />

obzvlášť výrazne vnímať u detí. Ich<br />

schopnosť analytického myslenia nie<br />

je ešte dostatočne vyvinutá, preto je<br />

schopnosť preciťovania prítomného<br />

okamihu veľmi výrazná. Toto sa deje,<br />

samozrejme, nevedome, dôležité ale<br />

je, aby bol dospelý človek schopný<br />

uchovať si časť tejto detskosti v sebe.<br />

V dospelom veku sa táto schopnosť<br />

môže ešte viac zušľachtiť, pretože<br />

sa prežívanie deje vedome. Ľudia<br />

dôležitosť tohto prežívania podvedome<br />

vyciťujú, preto sa väčšina<br />

z nich veľmi rada vracia v spomienkach<br />

do detstva a tieto spomienky<br />

považuje za mimoriadne cenné, samozrejme,<br />

pokiaľ človek nežil v obzvlášť<br />

ťažkých pomeroch. Nadmerná<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

práca rozumu často zabraňuje tomu,<br />

aby človek prítomný okamih dostatočne<br />

precítil.<br />

A<br />

ČO AK BY SME SI<br />

PAMÄTALI?<br />

k by sa človek rozpamätal na svoj<br />

minulý život, je veľmi pravdepodobné,<br />

že by zvyšok života prežil<br />

v očakávaní a strachu, pocitoch<br />

viny, alebo naopak, v ľahkovážnom<br />

ničnerobení. Príliš by ho totiž mohli<br />

zamestnávať spomienky na minulosť.<br />

Vezmime si extrémnejší prípad.<br />

Niekto by sa rozpamätal na to,<br />

že v minulom živote zapríčinil vlastnou<br />

nedbanlivosťou smrť niekoľkých<br />

osôb. Takéto poznanie by ho mohlo<br />

úplne paralyzovať a vyvolať obrovský<br />

strach pred odplatou. Právom<br />

by totiž mohol očakávať, že bude<br />

v tomto živote zabitý tiež nedbanlivosťou<br />

iného človeka. Takéto emočné<br />

stavy by ho úplne odstrihli od reality,


TÉMA<br />

mohli by vyvolať panickú poruchu<br />

a ďalšie patologické stavy. Ujarmený<br />

v strachu by mohol začať konať vypočítavo,<br />

napríklad by vôbec nevychádzal<br />

z domu, alebo by sa kŕčovite<br />

snažil konať dobro, aby splatil dlh.<br />

Takéto dobro ale nie je skutočným<br />

dobrom, jeho motívy by boli čisto sebecké<br />

a nepriniesli by mu vykúpenie<br />

z viny. A tiež naopak, ak si bol človek<br />

vedomý toho, že v minulom živote<br />

vykonal veľmi mnoho dobra, mohol<br />

by nadobudnúť dojem, že v tomto živote<br />

už taký dobrý byť nemusí, a stal<br />

by sa duševne vlažným. V oboch<br />

prípadoch tu vidíme silné fixovanie<br />

sa na minulosť. Teda práve to, čo<br />

nemá byť. V spomienkach človek neprežíva<br />

prítomný okamih. Bol by to<br />

pre neho zbytočne premárnený život.<br />

Ak sa nad tým zamyslíme, pochopíme<br />

v tom múdrosť prírodných zákonov,<br />

ktoré dovoľujú človeku „zabudnúť“.<br />

Vytvára sa tak tá najlepšia<br />

pôda na to, aby sa človek zo svojej<br />

viny vykúpil. Pretože ak sa rozhodne<br />

pre to, že chce byť ľuďom prospešný,<br />

bude to len z jeho vlastnej vôle, len<br />

preto, že chce, nie preto, aby vyrovnal<br />

dlh. A preto jeho láska bude nezištná<br />

a pravá.<br />

Ak človeku nie je dané vedieť,<br />

kým v minulom živote bol, je ľahkovážne<br />

snažiť sa to zistiť umelými<br />

spôsobmi, ako je napríklad psychická<br />

regresia v ktorej hypnotizér<br />

človeka uvedie do hypnotického<br />

spánku a vyzve, aby sa rozpamätal<br />

na okolnosti svojho minulého<br />

života. Takýto zážitok môže mať<br />

vážne psychické následky, hoci<br />

sa terapeuti odvolávajú na pozitívne<br />

ciele v snahe pochopiť motívy činov<br />

svojich pacientov prostredníctvom<br />

väzby na minulý život. Zo všetkých<br />

metód hypnózy má regresná terapia<br />

najzávažnejšie vedľajšie účinky.<br />

Klinické štúdie opisujú chronické<br />

bolesti hlavy, depresie, chorobne<br />

úzkostné reakcie. Obnovujú sa aj<br />

spomienky na dávnejšie traumy,<br />

vracajú sa disociatívne epizódy, objavuje<br />

sa psychóza.<br />

AK SA PREDSA LEN<br />

PAMÄTÁME<br />

Existujú mimoriadne prípady,<br />

keď sa ľudia samovoľne rozpamätajú<br />

na svoje minulé životy a potom<br />

hnaní vnútorným nutkaním po nich<br />

pátrajú. Taký bol aj príbeh Jenny<br />

Cockellovej, ktorá svoj životný príbeh<br />

vyrozprávala v knihe „Deti včerajška“.<br />

Presvedčivé svedectvo prináša<br />

aj kniha „Most času“ v ktorej<br />

sa malý chlapec James Leininger rozpamätal<br />

na svoj minulý život z obdobia<br />

druhej svetovej vojny. Pod tlakom<br />

množstva nevyvrátiteľných dôkazov<br />

museli i jeho rodičia priznať, že ich<br />

dieťa bolo reinkarnovaným pilotom<br />

lietadla. Takéto prípady sú veľmi<br />

ojedinelé, no nemali by sme cez ne<br />

prechádzať bez povšimnutia. Sú pre<br />

ľudí podnetom na zamyslenie, aby<br />

prehodnotili svoj doterajší pohľad<br />

na svet. Pri týchto prípadoch rozpamätania<br />

sa nájdeme určitú podobnú<br />

črtu – osoby, ktoré ho zažili, zväčša<br />

netúžia po senzácii a po tom, aby<br />

ich ľudia videli a obdivovali. Dôvod,<br />

prečo svoj príbeh vyrozprávali, nesúvisí<br />

s ich egocentrizmom, ale so snahou<br />

pomôcť, byť užitočný, prípadne<br />

sa zbaviť ťarchy, ktorú na sebe pociťujú<br />

a pod.<br />

Každý vnímavý človek môže<br />

do istej miery tušiť, kým kedysi bol<br />

a na akom mieste žil. Indíciou k tomu<br />

môžu byť jeho vlohy ako aj jeho koníčky<br />

a záujmy z detstva. Mnoho mu<br />

môže napovedať zvláštna, ničím nevysvetliteľná<br />

príťažlivosť k miestu,<br />

kultúre alebo národu na zemi, ktorá<br />

nemá zjavnú spätosť s jeho terajším<br />

zázemím. Nepredstavujú naše<br />

strachy a fóbie skryté spomienky<br />

na spôsob akým sme zomreli alebo<br />

príčinu, prečo sme trpeli? Takmer<br />

každý má tiež skúsenosť, že pri zoznámení<br />

sa s novou osobu mal pocit,<br />

akoby ju už niekedy videl, poznal,<br />

hoci to v terajšom živote mohol<br />

úplne vylúčiť. Napriek tomu, žiadna<br />

z týchto skúseností nedáva istotu,<br />

že súvisí s minulým životom.<br />

Koniec koncov je to jedno. Zabudnutím<br />

na minulý život nás príroda<br />

učí, že je úplne jedno, kým sme<br />

kedysi boli, pretože v skutočnosti<br />

záleží jedine na tom, kým sme teraz.<br />

Nič človeku nepomôže, ak bol<br />

v minulom živote výnimočný dobrodinec,<br />

pokiaľ túto svoju schopnosť<br />

stratil a dnes je len lenivým človekom,<br />

slniacim sa vo svojej predošlej<br />

sláve. Zákon pohybu núti človeka<br />

k neustálemu zdokonaľovaniu<br />

a vývoju. Všetko, čo človek nepoužíva,<br />

sa časom zmenšuje a stratí.<br />

To isté platí o jeho vlohách a vlastnostiach.<br />

Tento istý zákon necháva<br />

človeka prežívať skutočné šťastie<br />

len v prítomnom okamihu. Človek<br />

môže šťastie pocítiť len vo chvíli,<br />

keď si ho skutočne zaslúži. Spätné<br />

spomienky na roky šťastia vyvolajú<br />

pocit nostalgie, ale nie šťastie samotné.<br />

Rovnako je zbytočné smútiť<br />

a bedákať nad minulými chybami<br />

a previneniami, pretože skutočný<br />

platný čas je len „teraz“ a tento čas<br />

nám dáva možnosť zmeniť sa a tým<br />

zmeniť svoju budúcnosť.<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch@svetgralu.sk<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


TÉMA<br />

Barbro Karlén:<br />

„Keď som bola<br />

Annou Frankovou“<br />

„Moje spomienky na minulý život“<br />

VÍTĚZSLAV FOF<br />

Anna Franková sa narodila roku 1929<br />

v nemeckej židovskej rodine. Keď mala<br />

trinásť rokov, ukryla sa celá jej rodina<br />

pred prenasledovaním nacistov v Amsterdame,<br />

v zadnom trakte kancelárskej<br />

budovy. Krátko predtým začala Anna,<br />

citlivé a zjavne talentované dievča, písať<br />

svoj svetoznámy „Denník Anny Frankovej“.<br />

Väčšina z neho je venovaná životu<br />

v stiesnených priestoroch úkrytu,<br />

zaznamenávanému vnímavými očami<br />

dospievajúceho dievčaťa. Dva roky potom<br />

bol úkryt prezradený a všetci jeho<br />

obyvatelia boli odvezení do koncentračného<br />

tábora. Späť sa vrátil len otec Otto<br />

Frank.<br />

Barbro Karlén sa narodila v roku<br />

1954 vo Švédsku, deväť rokov<br />

po smrti Anny Frankovej.<br />

Jej spomienky na predchádzajúci<br />

život pripisovali rodičia sprvoti<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

Anna Franková (1929–1945)


TÉMA<br />

Dom Anny Frankovej<br />

bujnej fantázii. Meno Anna Franková<br />

im nebolo nijako známe, pretože<br />

denník holandskej školáčky nebol<br />

ešte v 60-tych rokoch preložený<br />

do švédčiny. Pre Barbro bolo nanajvýš<br />

zvláštne nazývať svojich rodičov<br />

„mami a tati“, hlavne keď cítila,<br />

že to nie sú jej skutoční rodičia. Život<br />

v takto rozpoltenom svete bol veľmi<br />

náročný. Hoci ju rodičia mali veľmi<br />

radi, nechceli sa touto skutočnosťou<br />

zaoberať. Nikto jej nerozumel, nebolo<br />

sa komu zveriť.<br />

Roky plynuli a Barbro stále rozprávala<br />

rodičom o svojom predchádzajúcom<br />

živote. Tvrdila, že jej pravý<br />

otec si ju určite čoskoro vyzdvihne.<br />

Pýtala sa, kedy môže odísť domov.<br />

Spomenula si dokonca, že jej priezvisko<br />

bývalo „Franková“. To mala<br />

šesť rokov. Matka dievčaťa už bola<br />

natoľko znepokojená, že ju zaviedla<br />

k psychológovi. Lenže Barbro si zavčasu<br />

uvedomila, že psychológ je<br />

rovnaký dospelý ako všetci ostatní<br />

a tak mu o svojich neobvyklých spomienkach<br />

nič nepovedala. Lekár ju<br />

vyšetril, a nezbadal žiadnu odlišnosť<br />

od zdravého dieťaťa jej veku. Povedal<br />

matke, že dievčaťu nič nechýba<br />

a že z toho určite vyrastie.<br />

Čo sa však nikdy nestalo.<br />

V siedmich rokoch začala<br />

chodiť do školy a naučila<br />

sa čítať a písať. Písanie<br />

pre ňu znamenalo obrovskú<br />

úľavu, pretože papieru<br />

mohla zveriť všetko, čo<br />

by nikto iný nepochopil.<br />

Po čase bola jej izba zaplavená<br />

množstvom listov<br />

popísaných básňami, poviedkami<br />

a filozofickými<br />

esejami. Témy boli viac<br />

než prekvapivé. Ľudská<br />

povaha, smrť, hriech, odpustenie,<br />

vyššia moc, reinkarnácia,<br />

odkiaľ pochádzame,<br />

kam ideme.<br />

Jedného dňa našiel jej<br />

listy rodinný priateľ a spýtal<br />

sa, či ich môže ukázať<br />

nakladateľovi. Rodičia priznali, že jej<br />

písanie považujú za výstrednosť,<br />

ktorej sa venuje už niekoľko rokov.<br />

Nikdy ich nenapadlo, že by diela stáli<br />

za vydanie.<br />

A tak v dvanástich rokoch vyšla jej<br />

prvá kniha s názvom „Man on Earth“<br />

(Človek na Zemi). Razom sa kniha<br />

stala senzáciou a Barbro najčítanejšou<br />

autorkou Švédska, detským literárnym<br />

zázrakom. Len zriedka minul<br />

deň bez toho, že by<br />

sa neobjavilo interview<br />

s ňou v televízii<br />

alebo v tlači.<br />

Len málokto však<br />

vedel o jej často<br />

opakovanej nočnej<br />

more: Muž v zelenej<br />

uniforme dievča<br />

brutálnym spôsobom<br />

vlečie z úkrytu<br />

jej rodiny do opancierovaného<br />

auta.<br />

Vo svojej prvotine však nespomína<br />

ani najmenšiu súvislosť svojej osoby<br />

so životom Anny Frankovej. V tom<br />

čase sa v škole dozvedela, že Anna<br />

Franková je známou osobnosťou.<br />

Barbro sa cítila čudne, keď učiteľka<br />

hovorila o holandskej školáčke a jej<br />

denníku. Vnímala, že je to ona,<br />

o ktorej sa hovorí. Ako si môže učiteľka<br />

dovoliť povedať to alebo ono?<br />

Bola si však vedomá toho, že o svojich<br />

zážitkoch nesmie nikomu povedať.<br />

Spomienky boli stále živé, len<br />

Barbro sa stala mlčanlivejšia.<br />

Kľúčovým momentom bola jej<br />

cesta po Európe. Navštívila s rodičmi<br />

hlavné mesto Nemecka, Francúzska,<br />

Belgicka a Veľkej Británie.<br />

Dostala sa i do Amsterdamu. Kým<br />

v iných veľkomestách sa cítila cudzia,<br />

tu na ňu dýchol pocit dobre známeho<br />

prostredia. Ubytovali sa v hoteli<br />

a plánovali návštevu miestnych pamätihodností.<br />

„Dom Anny Frankovej navštívime<br />

ako prvý,“ vyhlásil otec, zatiaľčo sedeli<br />

v hotelovej izbe, „zavolám taxík.“<br />

„Taxík nepotrebujeme,“ odvetila<br />

malá Barbro, „je to len kúsok pešo,<br />

dovediem vás tam.“<br />

„Ako môžeš vedieť, kadiaľ sa tam<br />

ide a ako je to ďaleko, keď si tu nikdy<br />

nebola?“<br />

„To neviem, ale dajte mi šancu doviesť<br />

vás tam.“<br />

Vyrazili na cestu, po desiatich<br />

Tajný vchod<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


TÉMA<br />

Izba Anny Frankovej<br />

minútach prišli na križovatku,<br />

a Barbro povedala, že za ďalším rohom<br />

už stojí dom, ktorý hľadajú.<br />

Obaja rodičia nechápali, čo sa vlastne<br />

deje, ale na nič sa nepýtali.<br />

Zatiaľ čo sa blížili k domu, všimla<br />

si Barbro, že schody k hlavným dverám<br />

sú iné než v jej spomienkach.<br />

„To je zvláštne, schody sú úplne iné,“<br />

prehodilo dievča mimovoľne. Ani<br />

tentokrát rodičia nič nepovedali.<br />

Kúpili lístky a vošli do domu. V tej<br />

chvíli sa dievčaťa zmocnil ten najstrašnejší<br />

pocit, aký kedy zažila.<br />

V okamihu sa ocitla vo svojich najhorších<br />

snoch, ktoré ju prenasledovali<br />

celé detstvo. Teraz videla, že to<br />

neboli fantastické predstavy, ale spomienky<br />

na minulý život ukryté hlboko<br />

v duši. Matka si všimla jej vydesený<br />

výraz a pýtala sa, či je všetko<br />

v poriadku a či skutočne chce ísť<br />

na prehliadku. Malá pritakala, ale<br />

poprosila, aby sa mohla mamky stále<br />

držať za ruku.<br />

Vyšli nahor do izby, kde žila Anna<br />

Franková. Atmosféra toho miesta<br />

ju natoľko vydesila, že by najradšej<br />

hneď utiekla preč. Malá časť jej ja<br />

však túžila zostať a porovnať, do akej<br />

miery sa jej predstavy zhodovali<br />

so skutočnosťou.<br />

Začala si prezerať obrázky na stene,<br />

vystrihnuté z novín a časopisov.<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

Mala veľkú radosť, pretože úplne<br />

presne zodpovedali jej spomienkam.<br />

Cítila sa takmer, akoby sa po dlhej<br />

dobe vracala domov.<br />

„Vidíš tie obrázky, mami? Sú stále<br />

ešte na svojom mieste!“<br />

„Aké obrázky?“<br />

Zadívala sa na stenu<br />

pozornejšie a s prekvapením<br />

zistila, že na nej<br />

žiadne obrázky nevisia.<br />

„Myslím tie, čo boli<br />

zavesené na stene<br />

priamo pred nami.“<br />

Na matku dievčatka<br />

už toho bolo dosť. Zavolala<br />

sprievodcu a spýtala<br />

sa, či boli niekedy<br />

predtým na stene nejaké<br />

obrázky.<br />

„Umiestnila ich tam<br />

Anna Franková, ale<br />

pred pár týždňami sme ich zložili.<br />

Návštevníci na ne siahali a obrázky<br />

tým trpeli. Skoro sa sem vrátia, tentokrát<br />

už budú umiestnené v ráme<br />

pod sklom.“<br />

V tej chvíli si matka malej Barbro<br />

konečne uvedomila, že všetky príbehy,<br />

ktoré jej dcérka rozprávala,<br />

nie sú výplodom detskej fantázie.<br />

Bol to rozhodujúci moment,<br />

kedy pre svoju dcéru získala<br />

viac pochopenia a začala ju<br />

brať takú, aká je. Vzťah oboch<br />

sa výrazne posunul k lepšiemu,<br />

šťastnejšiemu spolužitiu. Objala<br />

svoju dcéru s novým porozumením<br />

a do očí jej vstúpili slzy.<br />

Barbro sa spýtala mamky, či<br />

by na ňu a otca mohla počkať<br />

vonku. Pocit vo vnútri domu<br />

bol pre ňu na hranici znesiteľnosti.<br />

Otec trval na tom, že chce<br />

vidieť všetky písomnosti, predmety<br />

i záznamy, a tak malá<br />

sľúbila, že počká tesne pred<br />

vchodom a nikam sa nezatúla.<br />

Rodičia dovolili.<br />

Dievča schádzalo po schodoch<br />

a plakalo. Bolo na smrť vydesené.<br />

Chcela ísť preč. Len von. Rýchlo<br />

z tohto domu. Bola už takmer pri<br />

dverách, keď sa vynoril muž v zelenej<br />

uniforme. Mieril na ňu. Bol skutočný!<br />

Chcela sa kryť. Zdvihla ruku.<br />

Zatackala sa a spadla.<br />

Keď sa spamätala, videla len ľahostajné<br />

tváre okolitých turistov. Neistým<br />

krokom vyšla von. Na rodičov<br />

čakala len pár minút a potom spoločne<br />

dom opustili.<br />

V ten deň si matka konečne pripustila,<br />

že malá Barbro bola v minulom<br />

živote Anna Franková. Od toho okamihu<br />

sa výrazne zmenila.<br />

Otec bol však vo svojich názoroch<br />

silne konzervatívny. Takmer ho obťažovalo,<br />

že mal pred očami také jasné<br />

dôkazy. Cítil sa ubitý argumentami.<br />

Nechcel, aby to tak bolo. Mal svoj kresťanský<br />

svet, kde bolo všetko presne<br />

nalinkované a bolo to tak podľa neho<br />

správne. Predstava reinkarnovanej<br />

dcéry, v minulom živote židovky, bola<br />

pre neho neprijateľná. Povedal, že nechápe,<br />

ako mohla Barbro ukázať cestu<br />

k domu Anny Frankovej, poznať vymenené<br />

schody, alebo vidieť obrázky


TÉMA<br />

na stene. Pripustil , že na tomto mieste<br />

jeho dcéra zrejme akýmsi spôsobom<br />

bola už predtým. No viac o tom nechcel<br />

hovoriť.<br />

Barbro rozdielne stanoviská<br />

svojich rodičov prijala. Konečne<br />

hodiny sa rozprávali. Od tohto okamihu<br />

sa stali blízkymi priateľmi.<br />

Keď znovunájdený bratanec opúšťal<br />

miesto stretnutia, zastavili ho<br />

zvedaví novinári. Bernhard na ich<br />

otázky odpovedal, že pokiaľ vôbec<br />

Vydané knihy Barbro Karlén<br />

sa mohla vysporiadať so svojimi spomienkami.<br />

Teraz len dúfala, že bude<br />

môcť nechať minulosť za sebou,<br />

a nechcela o tom viac hovoriť. Písala<br />

ďalej knihy, ale neplánovala ich vydanie.<br />

Netúžila po sláve ani uznaní,<br />

nemala potrebu ponúkať senzáciu.<br />

Naisto vedela, ako sa veci majú, a to<br />

jej úplne stačilo.<br />

Po rokoch nastal v jej nazeraní<br />

zlom. Jej švajčiarsky nakladateľ zistil,<br />

kým údajne bola v minulom živote<br />

a rozhodol sa zoznámiť ju s riaditeľom<br />

Nadácie Anny Frankovej. Spýtal<br />

sa jej, či by jej neprekážalo stretnúť<br />

sa osobne s jedným slávnym hercom,<br />

ktorý čítal jej knihy. Nepovedal jej,<br />

že ide o posledného žijúceho príbuzného<br />

Anny, jej bratanca Bernharda<br />

Eliasa, o ktorom sa píše i v slávnom<br />

denníku. Švajčiarsky herec súhlasil<br />

so stretnutím, hoci dopredu oznámil,<br />

že je to skôr zo zvedavosti, pretože<br />

v možnosť reinkarnácie neverí.<br />

Pri ich osobnom stretnutí však<br />

okamžite šli všetky pochybnosti bokom.<br />

Akonáhle sa uvideli, padli si<br />

do náručia, plakali dojatím a dlhé<br />

mohol niekto byť v minulom živote<br />

Annou Frankovou, tak je to určite<br />

Barbro Karlén.<br />

Toto vyhlásenie vzbudilo veľký<br />

rozruch. Denníky začali útočiť<br />

na jeho slová a spochybňovať ich vierohodnosť.<br />

Domnievali sa, že riaditeľ<br />

takej prestížnej organizácie si nemôže<br />

dovoliť natoľko nekonvenčný<br />

názor, nieto ho verejne propagovať.<br />

Medzitým Barbro napísala knihu<br />

„And the Wolves Howled: Fragments<br />

of Two Lifetimes“(A vlci vyli: Zlomky<br />

dvoch životov) a pred vydaním ju<br />

konzultovala s Bernhardom. Povedala<br />

mu, že pokiaľ s niečím v tejto<br />

knihe nesúhlasí, do tlače sa to nedostane.<br />

Riaditeľ knihu prečítal a vyjadril<br />

sa, že rozhodne musí byť vydaná.<br />

Keď v roku 2000 pri uvedení knihy<br />

verejne vystúpil a vyjadril jej svoju<br />

plnú podporu, novinári nemali zľutovania.<br />

Tlak médií bol taký výrazný,<br />

že prispel k zhoršeniu jeho zdravotného<br />

stavu a bol jednou z príčin infarktu.<br />

Po tejto srdcovej príhode požiadala<br />

Barbro Bernharda, aby k jej<br />

prípadu už nevydával žiadne vyhlásenia<br />

a nevystavoval sa tak zbytočne<br />

kritike.<br />

V závere knihy priznáva, že by bolo<br />

ďaleko ľahšie prihlásiť sa k svojim<br />

spomienkam, keby nebola v minulom<br />

živote takou známou osobnosťou.<br />

Uvedomuje si tiež, koľko problémov<br />

jej spôsobil fakt, že si z predchádzajúceho<br />

pozemského pobytu toľko<br />

pamätá. Jasne tým potvrdzuje, akou<br />

veľkou pomocou je pre človeka nemožnosť<br />

spomenúť si na predchádzajúce<br />

pozemské vtelenie.<br />

„Nezáleží mi na tom, či ľudia veria,<br />

že som žila ako Anna Franková,<br />

alebo nie,“ povedala neskôr Barbro.<br />

„Sama viem, že to tak bolo a to mi<br />

stačí. Za podstatné považujem, aby<br />

ľudia porozumeli hlbokej dômyselnosti<br />

života. Toto pochopenie ich<br />

posilní a dodá im nádej. Vyrovnajú<br />

sa tak ľahšie so všetkými osudovými<br />

ranami, ktoré ich postihnú.“<br />

Tereza Sýkorová a Vítězslav Fof<br />

redakce@svetgralu.cz<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


TÉMA<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Ukážka z diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

Ľ<br />

udia nevedia, čo tým činia, keď<br />

hovoria, že je veľká nespravodlivosť<br />

v tom, v akých pomeroch sa človek<br />

rodí!<br />

Jeden zanovito prehlasuje: „Ak je<br />

nejaká spravodlivosť, ako sa môže<br />

narodiť dieťa, zaťažené dedičnou<br />

chorobou! Nevinné dieťa musí spolutrpieť<br />

za hriechy rodičov!“<br />

Iný zase povie: „Jedno dieťa sa rodí<br />

v bohatstve a druhé v trpkej chudobe<br />

a núdzi. Z toho nemôže vyrásť viera<br />

v spravodlivosť.“<br />

Alebo: „Pripusťme, že rodičia<br />

majú byť potrestaní, potom ale nie je<br />

správne, že trestom je nemoc a smrť<br />

dieťaťa. Dieťa musí predsa pri tom<br />

trpieť nevinne.“<br />

Takýchto a podobných názorov koluje<br />

medzi ľuďmi na tisícky. Niekedy<br />

i vážne hľadajúci si tým lámu hlavy.<br />

Jednoduchým prehlásením, že „nevyspytateľné<br />

sú cesty Božie, ktoré<br />

privádzajú všetko k dobrému“, neodstráni<br />

sa zo sveta to nástojčivé<br />

„prečo“. Kto sa chce tým uspokojiť,<br />

musí sa s tým ľahostajne zmieriť,<br />

alebo každú spýtavú myšlienku musí<br />

v zárodku potlačiť ako neoprávnenú.<br />

Ale tak to nebolo chcené! Otázkami<br />

sa nájde pravá cesta. Ľahostajnosť<br />

alebo násilné potláčanie pripomína<br />

len otroctvo. Boh však nechce<br />

mať otrokov! Nechce tupé poddanstvo,<br />

ale slobodný, vedomý pohľad<br />

nahor.<br />

Jeho nádherné, múdre usporiadanie<br />

sa nepotrebuje zahaľovať<br />

do mystického šera, ale skôr získa<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

ešte na svojej vznešenej nedotknuteľnej<br />

veľkosti a dokonalosti, ak voľne<br />

leží pred nami! Svoje večné pôsobenie<br />

koná bez prestania, nezmeniteľne<br />

a neúplatne, so stále rovnakým pokojom<br />

a istotou.<br />

Nedbá na hromženie alebo uznanie<br />

ľudí, ani na ich nevedomosť, ale<br />

vracia každému jednotlivcovi v zrelých<br />

plodoch navlas presne to, čo zasieval.<br />

...<br />

Človek si teda vytvára svoj budúci<br />

život vždy sám. Dodáva nitky a určuje<br />

tak farbu a vzor rúcha, ktoré<br />

pre neho utkajú Božie krosná zákona<br />

zvratného pôsobenia.<br />

Vo vzdialenej minulosti spočívajú<br />

často príčiny, určujúce vonkajšie pomery,<br />

do ktorých sa duša zrodí, práve<br />

tak ako dobu, pod vplyvmi ktorej<br />

dieťa vstupuje do pozemského sveta.<br />

To všetko pôsobí potom trvalo cez<br />

celé jeho pozemské putovanie, aby<br />

sa dosiahlo to, čo je práve pre túto<br />

dušu potrebné k vyrovnaniu, k obrúseniu,<br />

k odvrhnutiu a k ďalšiemu vývoju.<br />

Ale ani to sa nedeje jednostranne<br />

len pre dieťa. Vlákna sa totiž spriadajú<br />

samočinne tak, že v pozemskom<br />

sa tiež odohráva zvratné pôsobenie.<br />

Rodičia dávajú dieťaťu práve to, čo<br />

potrebuje k svojmu vývoju, a tak isto<br />

zase aj dieťa rodičom, nech už je to<br />

dobré alebo zlé. Veď k duchovnému<br />

vývoju patrí prirodzene aj oslobodenie<br />

sa od zla prežitím. Tým, že sa zlo<br />

prežije a spozná, ako také sa aj<br />

odvrhne. A príležitosť k tomu dáva<br />

vždy zvratné pôsobenie. Bez neho<br />

by sa človek nikdy nemohol naozaj<br />

oslobodiť od toho, čoho sa dopustil.<br />

V zákonoch zvratného pôsobenia<br />

spočíva teda cesta k slobode alebo<br />

k vzostupu ako veľký dar a milosť.<br />

Z toho dôvodu nemožno vôbec hovoriť<br />

o treste. Trest je nesprávny výraz,<br />

lebo predsa práve v ňom sa prejavuje<br />

najväčšia láska, ruka Stvoriteľova,<br />

podávaná na odpustenie hriechov<br />

a oslobodenie sa.<br />

...<br />

Len jeden jednoduchý príklad nech<br />

je uvedený: Matka miluje svojho syna<br />

natoľko, že mu všemožne bráni, aby<br />

sa oženil a od nej odišiel. Stále ho<br />

pripútava k sebe. Takáto láska je<br />

falošná, čisto sebecká, i keď matka<br />

podľa svojej mienky vynakladá<br />

všetko, aby synovi učinila pozemský<br />

život čo najkrajším. Svojou sebeckou<br />

láskou zasiahla do synovho života<br />

neprávom.<br />

Pravá láska nemyslí na seba, ale<br />

vždy len na prospech milovaného, aj<br />

keď je to spojené s vlastným odriekaním.<br />

Príde hodina, keď je matka odvolaná.<br />

Syn teraz ostal sám. Je pre neho<br />

už prineskoro, aby sa ešte vzchopil<br />

k radostnému splneniu vlastných<br />

prianí, ako to poskytuje mladosť.<br />

Napriek tomu predsa niečo získal;<br />

núteným odriekaním si niečo odpykal.<br />

Či už to bolo niečo rovnorodé<br />

z jeho predchádzajúceho bytia, takže<br />

sa vyhol vnútornému osamoteniu


TÉMA<br />

v manželstve, ktoré by ho inak muselo<br />

postihnúť, keby sa bol oženil,<br />

alebo je to niečo iné. Týmto môže<br />

len získať.<br />

Matka však vzala svoju sebeckú<br />

lásku so sebou. Príťažlivá sila duchovnej<br />

rovnorodosti ju preto ťahá<br />

neúprosne k ľuďom s podobnými<br />

vlastnosťami. Len v blízkosti takých<br />

ľudí nachádza možnosť, aby prostredníctvom<br />

ich citového života<br />

mohla spolupreciťovať časť svojej<br />

vlastnej vášne, pretože títo ľudia tiež<br />

preukazujú sebeckú lásku voči iným.<br />

Tak zostáva pripútaná k zemi.<br />

Ak dôjde potom u ľudí, v blízkosti<br />

ktorých sa matka trvalo zdržuje,<br />

k počatiu, ona sa znovu vtelí práve<br />

v dôsledku tohto pevného duchovného<br />

spútania.<br />

Potom sa situácia obráti. Ona ako<br />

dieťa musí teraz trpieť pre podobnú<br />

vlastnosť otca alebo matky to isté,<br />

čím kedysi trpelo jej dieťa od nej. Nemôže<br />

opustiť svoj rodičovský dom,<br />

aj keď po tom túži a naskytujú sa jej<br />

príležitosti. Jej vina je zahladená, keď<br />

prežitím na sebe samej pozná takéto<br />

vlastnosti ako nesprávne, a tým<br />

sa od nich oslobodí.<br />

Pri spojení s hrubohmotným telom,<br />

to jest pri inkarnácii, kladie<br />

sa každému človeku na oči páska,<br />

ktorá mu bráni vidieť a rozpamätať<br />

sa na svoje predošlé bytie. Aj to,<br />

ako všetko dianie vo stvorení, je len<br />

k prospechu dotyčného. Opäť v tom<br />

spočíva múdrosť a láska Stvoriteľa.<br />

Keby sa každý mohol presne rozpamätať<br />

na svoj predošlý život, zostal<br />

by vo svojom novom pozemskom živote<br />

len tichým pozorovateľom, vedomý<br />

si toho, že stúpa, alebo niečo<br />

rozväzuje. Avšak práve preto by potom<br />

pre neho nebol možný nijaký<br />

pokrok, ale skôr by to prinieslo veľké<br />

nebezpečie zostupu.<br />

Pozemský život má byť skutočne<br />

prežitý, ak má splniť svoj účel. Len to,<br />

čo človek vnútorne prežije, teda precíti<br />

od najvyššieho po najhlbšie, len<br />

to je jeho vlastníctvom. Keby človek<br />

vždy už vopred poznal jasne presný<br />

smer, jemu prospešný, nemusel by<br />

uvažovať ani sa rozhodovať. Tým by<br />

zase nezískal nijakú silu, nijakú samostatnosť,<br />

ktoré bezpodmienečne<br />

potrebuje.<br />

Avšak takto berie každú situáciu<br />

v pozemskom živote vážnejšie. Každé<br />

skutočné prežitie vštepuje nezabudnuteľné<br />

dojmy do citu, do toho nesmrteľného,<br />

čo si človek pri svojej<br />

premene bytia odnáša so sebou ako<br />

svoje vlastníctvo, ako časť seba samého,<br />

už pretvoreného podľa prežitých<br />

dojmov. Ale odnáša si len to<br />

skutočne prežité, všetko ostatné zaniká<br />

pozemskou smrťou. Toto prežité<br />

však zostáva ako číry extrakt<br />

pozemského života, ako jeho zisk!<br />

K prežitému nepatrí naučené; iba<br />

to, čo si z naučeného osvojil prežitím.<br />

Celá ostatná hŕba naučeného,<br />

kvôli čomu nejeden človek obetuje<br />

celé pozemské bytie, odpadá ako<br />

bezcenný brak. Preto by mal každý<br />

okamih života brať vážnejšie, aby<br />

ním pulzovalo silné životné teplo, či<br />

už v myšlienkach, v slovách alebo<br />

v činoch, a aby neupadol do prázdnych<br />

návykov.<br />

Novonarodené dieťa vyzerá s páskou<br />

na očiach, ktorú dostalo pri vtelení,<br />

ako úplne nevedomé, a preto<br />

omylom považované aj za nevinné.<br />

Pritom si často prináša mocnú<br />

karmu, ktorá mu poskytuje možnosť<br />

napraviť predchádzajúce bludné<br />

cesty prežitím. Karma je v osudovom<br />

určení len nutným následkom diania<br />

v minulosti. Pri poslaniach sa karma<br />

berie dobrovoľne na seba kvôli získaniu<br />

pozemského chápania a pozemskej<br />

zrelosti, potrebných k ľahšiemu<br />

splneniu poslania, pokiaľ však karma<br />

nepatrí k samotnému poslaniu.<br />

Preto by človek už nemal reptať<br />

proti nespravodlivosti pri narodeniach,<br />

ale mal by vďačne vzhliadnuť<br />

k Stvoriteľovi, ktorý každým narodením<br />

dáva len novú milosť!<br />

Abd-ru-shin<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


VÝCHOVA<br />

12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy alebo<br />

„Ako nemyslieť<br />

na ružového slona“<br />

BIRGIT MARIA A PHILIPP-DAMIAN SIEFERT<br />

Najdôležitejšie zásady úspešnej výchovy<br />

sme vám predstavili už v čísle 34. Pokiaľ<br />

ste si ich vzali k srdcu, bude pre vás v poradí<br />

tretie pravdepodobne celkom samozrejmé:<br />

Pravidlo číslo 3<br />

PO KAŽDOM „NIE“<br />

DESAŤKRÁT „ÁNO“<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

Samozrejme, tento „výrok“ nebudeme<br />

brať celkom doslovne. Pokiaľ<br />

naše dieťa robí niečo, čo ohrozuje<br />

jeho zdravie alebo život, potom je naše<br />

„nie“ namieste. No dieťa naň zareaguje<br />

oveľa spontánnejšie a rýchlejšie, pokiaľ<br />

toto nie počúva len zriedka. Prirodzene<br />

zbystrí pozornosť.<br />

Ak v nejakej bežnej situácii chceme<br />

vysloviť nie, skúsme sa najprv<br />

na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa, či<br />

je tento zákaz skutočne nevyhnutný.<br />

Podľa našich skúseností je použitie slovíčka<br />

nie väčšinou zbytočné.<br />

Ak zakazujeme príliš často, podlieha<br />

naše nie „inflácii“. Radšej citlivým<br />

usmerňovaním našich detí rozvíjajme<br />

ich zmysel pre vnímanie reality a porastie<br />

aj ich dôvera v seba samých. Ony<br />

chcú spoznávať realitu vo všetkých jej<br />

podobách – i keď je to pre nás dospelých<br />

niekedy ťažko znesiteľné. V prípade,<br />

že dieťa prekračuje „hranice“,<br />

potom nech je nie z našej strany citlivé,<br />

ale rozhodné: deti hranice potrebujú<br />

a postupne sa ich učia akceptovať.<br />

Keď budeme zákazmi šetriť, deti ich<br />

budú rešpektovať. To je aj naša skúsenosť.<br />

Občas nevychádzame z údivu,<br />

s akou samozrejmosťou akceptuje nie


VÝCHOVA<br />

naša vnučka. Pravda, od nás ho počuje<br />

zriedka.<br />

Skúsme sa zamyslieť: ak často a bez<br />

rozmyslu povieme nie, musíme svoje<br />

rozhodnutie nezriedka korigovať.<br />

Na jednej strane tým vzbudzujeme<br />

neistotu, alebo náš zákaz deti začnú<br />

ignorovať, čo je celkom pochopiteľná<br />

reakcia, ktorá však stresuje všetkých<br />

zúčastnených.<br />

Okrem toho, časté nie vyvoláva<br />

vzdor a frustráciu. Ako sa cítime my,<br />

keď nám niekto neustále odporuje?<br />

Vyhýbajme sa aj „skrytému nie“ v záporných<br />

formuláciách: „Neskáč! Nelietaj<br />

toľko! Nebúchaj tak tými dverami!“<br />

Dajme si záležať na kladnej formulácii:<br />

„Zatváraj prosím dvere potichu!“<br />

To predsa znie úplne inak: príkaz<br />

sa mení na želanie, prosbu. Okrem<br />

iného tu spolupracuje aj „princíp ružového<br />

slona“. Ak nám niekto povie:<br />

nemyslite na ružového slona – čo<br />

sa stane? Naša myseľ sa upriami na ružového<br />

slona, hoci doteraz nám to ani<br />

len nenapadlo. Naše podvedomie totiž<br />

nie je schopné predstaviť si pojem<br />

„nie“. Pokiaľ je teda naším zvykom hovoriť<br />

v negatívach, podnecujeme tým<br />

práve to, čomu chceme zabrániť. Ak<br />

bude náš spôsob vyjadrovania pozitívny,<br />

potom bude všetko jednoduchšie.<br />

Niekedy sa stáva, že naše zákazy vychádzajú<br />

z pocitu vlastnej nespokojnosti.<br />

Skúmajme jej príčiny, starajme<br />

sa aj sami o seba, o svoje potreby. Venujme<br />

čas činnostiam, ktoré napĺňajú<br />

naše srdce. Spokojní rodičia majú spokojné<br />

deti. – Aj my sa usilujeme o to,<br />

aby sa nám darilo. Keď sa nám práve<br />

nedarí, úprimne to svojmu dieťaťu<br />

povieme. Máme skúsenosť, že to deti<br />

pochopia. Cítia, že ich berieme vážne<br />

a vedia, že to nemá nič spoločné s ich<br />

správaním.<br />

Teda zhrnieme si: ak budeme s nie<br />

zaobchádzať šetrne, s pribúdajúcim<br />

vekom dieťaťa bude jeho potreba<br />

automaticky ubúdať. Je to prirodzené,<br />

pretože dieťa si vytvorí zmysel pre<br />

realitu, získa dôveru v našu pomoc<br />

i vo vlastné schopnosti. Samo si tak<br />

nájde cesty k vlastnému rozvoju.<br />

Pravidlo číslo 4<br />

DÔVERUJME<br />

SVOJIM DEŤOM<br />

Z obavy, že sa dieťaťu môže stať<br />

niečo zlé, ho často pripravíme o plnohodnotné<br />

zážitky, podnecujúce<br />

odvahu a samostatnosť. Áno, myslíme<br />

to dobre, je to predsa spôsob ako<br />

dať najavo: starám sa o teba, záleží mi<br />

na tebe. No ruku na srdce: nebránime<br />

tým svojmu dieťaťu v rozvoji?<br />

Niektoré skúsenosti jednoducho<br />

bývajú spojené s bolesťou. Spomeňme<br />

si, ako sa naše deti učili chodiť. Tiež<br />

pritom padali, zase vstávali, a pokračovali<br />

tak ďalej v neustálom učení.<br />

Namiesto ochrany pred nepríjemnými<br />

a obtiažnymi situáciami<br />

skúsme svoje deti nimi skôr sprevádzať;<br />

ukážme im, ako sa s novým,<br />

neznámym môžu vysporiadať. Potom<br />

mnoho nebezpečenstiev prestane<br />

existovať. A naučme ich, ako zaobchádzať<br />

s bolesťou. Bolesť k životu patrí.<br />

Takmer u všetkých prírodných národov<br />

– aby sa chlapci raz stali „poriadnymi<br />

chlapmi“ – sa môžeme<br />

stretnúť s podnetmi, rituálmi, ktoré<br />

sú spojené s bolesťou. Prečo asi?<br />

Je prirodzené pociťovať ju, vnímať,<br />

no nepodliehať jej priveľmi. Ako<br />

často sa stane, že si dieťa privodilo<br />

bolesť a my odpútame jeho pozornosť<br />

slovami: „pozri kam letí ten vtáčik,<br />

tam hore…“ (alebo nejako podobne).<br />

No dovoľme dieťaťu bolesť precítiť<br />

a prípadne si aj poplakať. Napríklad,<br />

keď dieťa spadne: máme okamžite<br />

k nemu pribehnúť a dvíhať ho<br />

zo zeme? Možno si ani nestačí uvedomiť,<br />

čo sa práve stalo. Stratí súvislosť.<br />

Niekedy plačom reaguje skôr na náš<br />

strach, prípadne možný hnev. Dajme<br />

svojmu dieťaťu príležitosť, aby mohlo<br />

vstať samé, veď sa učí. Buďme jednoducho<br />

prítomní – s pocitom dôvery<br />

a účasti. A predovšetkým: zachovajme<br />

pokoj, zdržme sa zbytočných<br />

rečí. Majme na pamäti, že všetko čo<br />

dieťa v úľaku počuje, sa okamžite<br />

ukladá do jeho podvedomia. Preto<br />

vážme svoje slová.<br />

Na záver ešte jedna chúlostivá téma:<br />

„pusinkovanie.“<br />

Máloktoré dieťa dáva pusinky samé<br />

od seba – a keď, tak len zriedka. Pokiaľ<br />

príde dieťa samo, potom je to<br />

v poriadku. Ale doprajme dieťaťu<br />

slobodu prejavu a takéto správanie<br />

nevynucujme! Nežnosti, ako je bozk<br />

na pery, sú veľmi osobným, intímnym<br />

a preto výsostne spontánnym prejavom.<br />

Naša zdržanlivosť je namieste,<br />

aj ak ide o bozk dcéry otcovi alebo<br />

syna matke. Je nešťastné, keď je dieťa<br />

vedené k dôvernostiam a pusinkovaniu<br />

ďalších osôb z príbuzenstva. Tým<br />

sa vnútorné cítenie dieťaťa deformuje<br />

– formalizovaním citových poryvov<br />

dochádza k pestovaniu fyzických prehmatov.<br />

Náš tip: Správajme sa nežne<br />

k svojmu mužovi, k svojej žene. Partnera<br />

potešíme – a deťom ukážeme<br />

vhodný vzor.<br />

Prajeme veľa lásky a tolerancie!<br />

A majme na pamäti: pri výchove<br />

je dovolené dopúšťať sa chýb, no napriek<br />

nim – s úsmevom, vnútorným<br />

pokojom a dôverou – vytrvať.<br />

Birgit a Philipp Siefertocvi<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


ROZHOVOR<br />

Každý má na výber,<br />

keď vie, ako na to<br />

Rozhovor z farmy Na konci sveta<br />

Krajina okolo Bouzova je rozprávková. Rozmanité kľukaté cesty, lesy a kopce… Akoby<br />

sa tam zastavil čas niekedy pred sto rokmi. Niet divu, že si ju pre život vybrala rodina,<br />

ktorá sa rozhodla žiť sebestačným a ekologickým spôsobom. Lenka Voštová a jej<br />

izraelský manžel Navot hospodária na osamelom statku neďaleko malej obce Střemeníčko,<br />

asi 30 kilometrov severozápadne od Olomouca. „Na mieste, ktoré si právom<br />

zaslúži názov Na konci sveta, pretože i cesta u nás končí,“ hovorí tridsaťšesťročná<br />

Lenka, ktorá sa so svojím o dva roky starším mužom zoznámila na štúdiách v Japonsku.<br />

Okolo desiatej dopoludnia nás vítajú najprv mečiace biele kozy a o chvíľu i Lenka<br />

s malým synčekom, ktorý vrtko vyskočí z jej náručia a bosý vbehne rovno do jesenným<br />

ránom ochladenej trávy…<br />

Vidím, že ste u detí zaviedli „studený<br />

odchov“.<br />

No áno. Vy snáď nie? Nie je im<br />

zima a nebývajú ani choré. Chodia<br />

bosé, pretože topánky odmietajú nosiť.<br />

Majú to po svojom otcovi, ktorý chodí<br />

bosý celoročne. Ale topánky máme<br />

(smiech) a celkom drahé, inak by<br />

na nás mohla prísť aj sociálka. A samozrejme<br />

vlastníme i kočík, ktorý nepoužívame<br />

(smiech).<br />

Takže už máte dve deti…<br />

Starší štvorročný Samuel je teraz<br />

v lesnej škôlke v Podolí a toto je Naty,<br />

ktorý má teraz rok a štvrť. Ale pri<br />

deťoch toho na statku veľa nestíham.<br />

Tento rok dokonca ani zeleninu ani<br />

pečenie chleba, ten musíme tentokrát<br />

kupovať. No v zime zase budeme<br />

piecť. Keď sme tento rok vysievali<br />

zeleninu, Naty všetko zničil<br />

a nemáme nič, iba asi päť základných<br />

druhov. A ovocie nám všetko<br />

zamrzlo. Takže máme len mlieko,<br />

kurčatá a vajcia.<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

To sa zlepší, keď deti trochu povyrastú.<br />

Ale inak ste dosiaľ sebestační<br />

boli, však?<br />

Áno. Z polozbúraného statku sme<br />

pomaly vybudovali fungujúce vidiecke<br />

hospodárstvo, ktoré nám<br />

umožňuje sebestačný život, priestor<br />

na naše aktivity a záujmy a zároveň<br />

možnosť stretávať sa s mnohými zaujímavými<br />

ľuďmi, ktorí k nám zavítajú.<br />

Chováme ovce, kozy a niekoľko<br />

kravičiek Jersey. Ich mlieko spracovávame<br />

na syry, jogurty a ďalšie dobroty.<br />

Na farme prebieha celoročne predaj<br />

z dvora a chodievame i na farmárske<br />

trhy. Ďalším naším záujmom je<br />

extenzívne ovocinárstvo, vysádzame<br />

ovocné sady na našich pozemkoch<br />

a staráme sa i o starý obecný sad.<br />

Aké stromy vysádzate?<br />

Sadíme hlavne staré odrody ovocných<br />

stromov, ktoré stojí za to zachovať<br />

a majú aj krajinársky význam.<br />

Na dvore nám pobehuje vodná<br />

i hrabavá hydina, máme troch psov,<br />

mačky... pestujeme i zeleninu, väčšinou<br />

len pre spotrebu u nás na hospodárstve.<br />

Príležitostne hostíme rôzne<br />

ekologicky zamerané akcie a občas<br />

usporadúvame kurzy a víkendovky.<br />

Sme takisto hostiteľskou farmou<br />

medzinárodného dobrovoľníckeho<br />

programu WWOOF – niekoľkokrát<br />

u nás boli na skusy Američania<br />

a Francúzi. Pri všetkom našom konaní<br />

sa snažíme voliť ekologicky šetrnejšie,<br />

ale praktické a životaschopné<br />

alternatívy.<br />

Ako ste začínali?<br />

Od roku 2001, keď sme kúpili polovicu<br />

statku na samote, sme dom<br />

opravovali a využívali ako víkendové<br />

a prázdninové útočisko. Potom naraz<br />

vznikla záhradka, priviezli sa mačiatka,<br />

sliepky – a už to začalo. Hospodáriť<br />

sme začali nenápadne, nákupom<br />

jednej kozy v roku 2005, keď sme<br />

sa sem natrvalo presťahovali. Lenže<br />

jednej koze bolo smutno, tak k nej<br />

pribudla druhá. Ďalšie kozliatko bolo<br />

krásne a tak kôz postupne pribúdalo,<br />

až sme sa mimovoľne stali najväčšími<br />

chovateľmi kôz v okolí. Niežeby naše<br />

stádočko bolo nejako veľké, ale veľa<br />

kôz sa tu už nechová. Domov u nás<br />

našlo aj niekoľko plemenných východofrízskych<br />

oviec a pôvodná valaška.<br />

Nedokážem tie kozy teraz rýchlo<br />

všetky spočítať. Koľko ich v tej ohrade<br />

je?


ROZHOVOR<br />

Dojíme ich asi dvadsaťosem a aj<br />

šesť oviec. Je tam takisto pár kravičiek<br />

a niekoľko kozliat alebo mladých<br />

kôz, ktoré ešte kozľatá nemali.<br />

Kozy ste si zaobstarali kvôli mlieku<br />

a syru?<br />

Áno. Chcela som skúsiť vyrobiť syr<br />

a začali sme v tom i podnikať. A stále<br />

sa umeniu výroby kozích syrov<br />

učíme. Okrem osvedčených druhov<br />

neustále skúmame, ako syry vylepšiť<br />

a ako vyrobiť i naozajstné špeciality.<br />

S tým, ako pribúdalo množstvo<br />

spracovávaného mlieka, rástli i nároky<br />

na priestor. Preto sme na farme<br />

vybudovali i malú syráreň.<br />

Dá sa výrobou syrov uživiť?<br />

To je otázka, na ktorú stále nevieme<br />

odpovedať. Vyzerá to, že áno. Žijeme,<br />

a i naši pomocníci dostávajú výplatu.<br />

No stále treba do niečoho investovať.<br />

A tak sa peniaze strácajú v investíciách<br />

a údržbe. Kupuje sa traktor, zvieratá,<br />

treba opravovať budovy, atď. Keby<br />

sme mali len syráreň a vyrábali z kupovaného<br />

mlieka, tak sa veľmi pekne<br />

uživíme. Ale pretože si mlieko produkujeme<br />

sami, je to horšie. Ale musíme<br />

brať do úvahy i to, že sme tu začínali<br />

úplne od nuly. Nebolo tu nič, všetko<br />

sme museli vybudovať sami. Nebol<br />

tu ani plot, ani nástroje, ani chlievy,<br />

ktoré by sme mohli použiť.<br />

Ako a kde ste sa zoznámili s manželom?<br />

Zhodou okolností sme obaja boli<br />

práve v Japonsku a tam sme sa i zoznámili.<br />

Študovala som japončinu a andragogiku.<br />

Pobudla som tam niekoľkrát.<br />

Napríklad trištvrte roka, rok, desaťkrát<br />

asi po mesiaci. A veľakrát na kratšie.<br />

Zaujímavé, ako ste sa vydali úplne<br />

inou cestou a iným smerom, a dnes<br />

žijete v Střemeníčku vidieckym životom.<br />

To veľa spoločného s vaším štúdiom<br />

nemá.<br />

Že by to bolo to isté, to sa povedať<br />

nedá. Ale ja nie som z veľkého mesta,<br />

pochádzam z Rožnova pod Radhoštěm<br />

a zvieratá i záhrada ma vždy<br />

zaujímali. Len nepochádzam z poľnohospodárskej<br />

rodiny. Tomu sa u nás<br />

doma nikto nevenoval.<br />

(Prichádza si k nám sadnúť bosý<br />

muž...) Tak to bude najskôr váš manžel<br />

Navot?<br />

Áno, to prichádza náš hlavný hospodár.<br />

Nie je vám smutno za Izraelom?<br />

(Navot) Vôbec nie. Tu sa mi veľmi<br />

páči. Nič mi tu nechýba. Prišiel som<br />

„Radi by sme vybudovali miesto, ktoré každému, kto sem zavíta, prinesie inšpiráciu a poznanie niečoho nového. Miesto, kde<br />

sa človek môže zamyslieť nad tým, ako dnes žijeme a ako by sme skutočne žiť chceli. Miesto, ktoré prichádzajúcemu môže ukázať<br />

iný svet, ak bude chcieť. Miesto na život. Až keď spoznáme, aké rozmanité možnosti nám život ponúka, môžeme o ňom skutočne<br />

slobodne rozhodovať. Život v súlade s odvekými rytmami prírody je niečo, na čo sme kvôli priemyselnej výrobe a každodennému<br />

pracovnému stereotypu zabudli. Až žitie na statku uprostred prírody nás vrátilo späť k prirodzenému poňatiu času.“<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


ROZHOVOR<br />

z časti Izraela, ktorá bola európska.<br />

Moja rodina pochádzala zo Škótska,<br />

Nemecka a žili sme v obci, ktorú stavali<br />

Nemci.<br />

Mali ste v Izraeli hospodárstvo?<br />

Žil som v kibuci. Bol tam kravín,<br />

vedľa ktorého by sa i Klopina cítila<br />

Koľko syrov dnes vyrábate?<br />

(Lenka) Zhruba okolo dvanásť druhov.<br />

Z toho je asi polovica kravských<br />

a druhá polovica kozích alebo kozoovčích.<br />

Občas i niečo špeciálne. Z kozích<br />

robíme čerstvé kozie bochníky buď<br />

neochutené alebo ochutené rôznymi<br />

bylinkami alebo korením, robíme aj<br />

malá. (Lenka) Klopina je spoločnosť,<br />

ktorá obhospodaruje niekoľko desiatok<br />

tisíc hektárov pozemkov všade<br />

okolo nás až na sever.<br />

Kto podojil prvú kozu? Lenka alebo<br />

Navot?<br />

Neviem ako Navot, ale ja som sa to<br />

naučila až s prvou kozou, ktorú som si<br />

kúpila. Nevedela som ani, čo to žerie.<br />

Tušila som, že seno, ale že zrno? (Navot)<br />

Ja som ani netušil, že koza musí<br />

mať seno. To preto, že u nás v Izraeli<br />

nie je taká zima ako tu. Tam žerú kozy<br />

celoročne siláž z kukurice, pretože<br />

tráva tam veľmi nerastie. Lenka mi<br />

raz ukázala, ako sa dojí koza. Priviazala<br />

ju, podojila a potom odišla na dva<br />

týždne na Šumavu. Nechala ma tu samého<br />

s kozou.<br />

Trafili ste mliekom do šechtára?<br />

Nie. Koza kopala a sedela. Klať<br />

nemohla, ale zjavne vyjadrovala,<br />

že so mnou nie je spokojná. Dve<br />

deci som nadojil za 45 minút. A i tie<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

mi nakoniec vykopla z ruky a vyliala.<br />

A večer sa to opakovalo znovu.<br />

Až po niekoľkých dňoch sme našli<br />

s kozou spoločnú reč. Neskôr som<br />

bol schopný podojiť za dve hodiny<br />

i dvadsať zvierat. Naučil som sa to rukami<br />

celkom šikovne, ale v noci som<br />

nemohol ani spať, ako ma potom boleli.<br />

Tak sme si nakoniec zaobstarali<br />

stroj na dojenie.<br />

Dnes už máte nielen stroj, ale aj pomocníkov.<br />

(Lenka) Teraz tu máme na dlhodobej<br />

stáži šikovného pomocníka. Väčšinou<br />

sú tu pol roka. Ale chodia sem<br />

ľudia aj na brigády. Niekto pomáha<br />

dojiť, niekto na menší úväzok v syrárni.<br />

Priebežne sa tu rôzne striedajú<br />

traja pomocníci.<br />

Aké boli vaši prvé syry?<br />

V knižkách a na internete som si<br />

prečítala, ako sa robí syr a skúsila<br />

som ho vyrobiť. Kúpila som syridlo,<br />

použila mliečnu kultúru a väčšinou<br />

boli dobré, však Navot? (Navot)<br />

To áno, ale my už jeme toľko syrov,<br />

že sa na ne škeríme ako tí kritici, čo<br />

rozumejú vínu. A neviem, či by som<br />

dnes dal do úst syry, ktoré nám kedysi<br />

tak chutili. Dnes už sme náročnými<br />

ochutnávačmi, a ešte sa máme stále<br />

veľa čo učiť.<br />

tvrdý kozí syr čerstvý alebo zrejúci,<br />

ktorý zreje v pivnici. Vyrábame aj roztierateľný<br />

syr podľa receptúry, ktorú<br />

sem priniesol Navot. Ide o laban z ovčieho<br />

a kozieho mlieka, olivového<br />

oleja a libanonského korenia. Občas<br />

robíme aj ďalšie špeciality. Napríklad<br />

kozoovčí dezert s medom a mandľami.<br />

Kravské syry robíme hlavne tvrdé.<br />

Ako dlho trvá ich výroba?<br />

Kopčeky sú napríklad za dva dni<br />

hotové. Ale tvrdé syry zrejú dva mesiace<br />

i dlhšie, pokiaľ ich nepredáme.<br />

Ako často máte syry vo svojom jedálnom<br />

lístku?<br />

(Navot) Príliš často. (Lenka) Podľa<br />

toho, ako to práve cítim. Niekedy si<br />

i celý týždeň mliečny výrobok nedám.<br />

Ale väčšinou áno. Chlapci jedia kozie<br />

syry, ale chutia im aj jogurty a dezerty.<br />

Aké jedlá najčastejšie varíte?<br />

(Lenka) Čo dom dal. Keď je u nás<br />

niekto z dobrovoľníkov, môže


ROZHOVOR<br />

celkom slušné množstvo ekologicky<br />

pestovanej zeleniny. Kvôli malej<br />

ploche musíme pestovať intenzívne<br />

a dobre zeleninu nakombinovať, aby<br />

bola všetka plocha využitá. Na záhony<br />

často používame mulč, niektoré<br />

záhony sa nerýľujú, alebo sa rýľujú<br />

len v prípade nutnosti, pracujeme<br />

vám zamrzne voda a musíte ju každý<br />

deň nanosiť pre toľko zvierat, je to<br />

celkom drina. Nočné smeny nerobíme.<br />

Vstávame, keď sa zobudíme.<br />

Jeme zeleninu z vlastnej záhrady, bez<br />

chémie, bez hnojív, bez reklamných<br />

trikov. Vajíčka od spokojných sliepok<br />

a mlieko od maškrtných kôz<br />

sa zapojiť aj do varenia, a nič iné ako<br />

jesť našu stravu mu nakoniec neostáva<br />

(smiech). Ľudia sa u nás naučia piecť<br />

kváskový chlieb, placky, varíme aj<br />

z toho, čo nakúpime. Nekupujeme<br />

žiadne polotovary alebo hotové jedlá.<br />

(Navot) Ľudia, ktorí u nás pracujú, si<br />

musia na takúto stravu zvyknúť. Niektorí<br />

s tým majú problém, a to si myslím,<br />

že nie sme extrémne radikálni.<br />

Ako ste sa naučili pomôcť koze pri<br />

pôrode? Vo filmoch vždy ťahajú kozľa<br />

alebo teliatko dvaja ľudia a zdá sa,<br />

že je to dosť náročné…<br />

(Lenka) Normálne kozy a kravy rodia<br />

samé. Až na výnimky. My sme<br />

zatiaľ našťastie nemuseli z kravy nič<br />

ťahať. S kozami je to horšie. Keď ich<br />

máte toľko, vždy sa nájde nejaká,<br />

ktorá má pri pôrode problémy. Hlavne<br />

kvôli zlej polohe kozľaťa. Je to rovnaké<br />

ako u ľudí. To potom musíte do kozy<br />

siahnuť a kozľatá zrovnať. Niektoré<br />

veci vieme sami, ale tento rok i vlani<br />

sme už museli vyhľadať pomoc veterinára.<br />

Keby sme tomu nechali voľný<br />

priebeh, nedopadlo by to dobre.<br />

Akým spôsobom obrábate záhony<br />

so zeleninou?<br />

Neustále sme sa snažili vylepšovať<br />

našu záhradu, ktorá síce nie je nijako<br />

rozľahlá, ale darí sa nám získavať<br />

so zmiešanými kultúrami a nechávame<br />

si vlastné semienka. Obilie nepestujeme<br />

žiadne, pretože nemáme<br />

ornú pôdu.<br />

Pestujete niekedy aj neobvyklé<br />

druhy zeleniny?<br />

Áno. Radi jeme menej známe druhy<br />

zeleniny, napríklad daikon (japonská<br />

dlhá biela reďkovka) a lopúchový koreň,<br />

ktorého semienka som doviezla<br />

z Japonska. Náš lopúch sa dá síce tiež<br />

jesť, ale nemá tie korene také pekné<br />

zeleninové ako sú japonské, ktoré<br />

sa dajú prirovnať napríklad ku koreňom<br />

mrkvy. V Japonsku ich pestujú<br />

v debničkách. Potom ešte kvaku (druh<br />

repy), japonské tekvice a ázijské listové<br />

zeleniny, ktoré sa používajú na šaláty<br />

aj na tepelnú úpravu. Až do októbra<br />

a novembra rastú vonku. Skúšali sme<br />

aj rôzne iné druhy.<br />

Aký je váš denný režim?<br />

Stále máme dosť práce. V lete pracujeme<br />

dlho, v zime krátko. Ale keď<br />

chutia úplne inak ako kúpené v obchode.<br />

Vlastnoručne upečený kváskový<br />

chlieb. Domáci kozí syr. Jablčná<br />

šťava priamo zo sadu. Takú v žiadnom<br />

supermarkete nekúpite, pretože<br />

je robená s láskou a priamo pre tých,<br />

ktorí ju budú piť. Možno toto zdanlivo<br />

obyčajné, ale v ére diktátu priemyslu<br />

takmer zabudnuté, je luxus,<br />

akým je len málokto požehnaný. My<br />

„Ve dvoře“ si prajeme, aby čistá voda,<br />

krásne letné ráno a poctivé prírodné<br />

potraviny na tanieri boli pre všetkých.<br />

Každý má na výber, keď vie,<br />

ako na to.<br />

Zhovárala sa Marie Šuláková<br />

Foto: Veronika Ondřejová<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


ROZHOVOR<br />

„Odvďačia sa mi dôverou“<br />

... hovorí Siegfried Mössner, ošetrovateľ zvierat<br />

Čo robiť, keď je kôň nevyliečiteľne alergický na seno? Siegfried Mössner zo švábskeho<br />

Brackenheimu hľadal možnosti, ako zvieratám dlhodobo pomôcť. A v tejto pomoci<br />

súčasne našiel i svoje povolanie: teraz patrí k praktickým ošetrovateľom v Nemecku<br />

– a svojou činnosťou dokazuje, čo všetko sa dá pri liečení zvierat dosiahnuť pôsobením<br />

účinných homeopatických liečiv, predovšetkým však náklonnosťou a citlivým<br />

prístupom.<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


ROZHOVOR<br />

GralsWelt: Keď Vás tak pozorujem<br />

pri práci so zvieratami a ich<br />

majiteľmi, okamžite ma zaujme<br />

láskyplnosť, ktorú tu prejavujete…<br />

Mössner: Tá je pre mňa veľmi dôležitá!<br />

Chcem, aby sa ľudia v mojej<br />

blízkosti cítili dobre. Tento srdečný<br />

tón rozpoznajú prirodzene<br />

aj zvieratá, ktorým nemôžeme<br />

v tomto ohľade nič predstierať.<br />

Zviera proste vidí človeku priamo<br />

do srdca, tam nemôžete nič ukryť.<br />

Svoju prácu robím v tomto láskyplnom<br />

duchu, pretože som pevne<br />

presvedčený, že tento súcit je súčasťou<br />

liečebného procesu, ktorú<br />

zviera, majiteľ a prirodzene i terapeut<br />

môžu spoznať a vycítiť.<br />

GralsWelt: Na vašich webových<br />

stránkach sa môžeme dočítať,<br />

že ste vďaka koňovi, ktorý bol<br />

alergický na seno, našli svoje povolanie.<br />

Môžete nám tento nevšedný<br />

príbeh priblížiť?<br />

Mössner: Táto príhoda sa udiala<br />

pred 25-timi rokmi. Jedného dňa<br />

som musel svojho koňa priviesť<br />

na kliniku, pretože mal kompletne<br />

zahlienené dýchacie cesty.<br />

Po vykonaní pľúcnej endoskopie<br />

sa zistilo, že jeho ťažkosti vznikli<br />

kvôli alergii na seno! Aby som bol<br />

úplne presný, nebolo to samotné<br />

seno, čo spôsobilo problémy, ale<br />

„bacil“, ktorý sa nachádzal v sene<br />

a v slame. Po vybraní všetkých infúzií<br />

mi odovzdal vtedajší zverolekár<br />

koňa s poznámkou: „To pomôže<br />

akurát tak na rok. Potom<br />

všetko začne zase od začiatku!“ To<br />

ma vtedy skutočne vydesilo. Musíme<br />

zvieraťu predsa pomôcť dlhodobo!<br />

Hľadanie alternatívnych<br />

prostriedkov ma priviedlo pomerne<br />

rýchlo k povolaniu praktického<br />

ošetrovateľa. Chcel som<br />

sa stať pre zvieratá skutočnou pomocou.<br />

Musím ešte podotknúť,<br />

že zvieratá boli vždy mojimi najužšími<br />

priateľmi, už od detstva som<br />

túžil pracovať s nimi.<br />

GralsWelt: Akými metódami<br />

pracujete? Existuje nejaký špeciálny<br />

terapeutický prístup?<br />

Mössner: V zásade platí, že ja<br />

ako praktik v liečbe môžem len<br />

dopĺňať základnú medicínu. To<br />

znamená, že konvenčná medicína<br />

lieči symptomaticky, a ja ako praktický<br />

ošetrovateľ sa naopak snažím<br />

liečiť komplexne, a síce homeopatickými<br />

prostriedkami. Za tých<br />

dvadsať rokov sa stále len učím.<br />

Napríklad, keďže moji pacienti<br />

hovoria inou rečou, súčasťou mojej<br />

cesty bolo pestovať si vnímavosť<br />

k výrazom zvierat. Zviera mi<br />

dáva najavo, kde má problém. To<br />

je tá najväčšia a najkrajšia skúsenosť,<br />

ktorú toto povolanie prináša.<br />

Pri voľbe liečebných prostriedkov<br />

mám k dispozícii kompletnú homeopatickú<br />

lekáreň, aj základné<br />

pravidlá pri ošetrovaní sú podobné<br />

ako u ľudí, s tým rozdielom, že my<br />

používame účinnú látku v inej<br />

potencii. Keď napr. vezmem jed<br />

z tarantuly, viem, že k charakteristike<br />

tohto jedu patrí ochrnutie.<br />

Podľa homeopatického komplementárneho<br />

princípu však práve<br />

tým ochrnutie zvieraťa odstránim.<br />

Lieči sa proste podobné podobným,<br />

tak, ako to už dávno objavil Hahnemann.<br />

GralsWelt: Vy nepoužívate<br />

žiadne pilulky?<br />

Mössner: Nie, zistili sme totiž,<br />

že orálne užívanie nepôsobí<br />

tak dobre ako u ľudí. Ale keď použijeme<br />

účinnú látku v injekcii,<br />

úspech sa dostaví veľmi rýchlo.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


ROZHOVOR<br />

GralsWelt: Snahou komplexnej<br />

medicíny je pôsobiť na vedomie<br />

človeka, aby si uvedomil<br />

svoje vnútorné konflikty a riešil<br />

ich. Dá sa tento prístup aplikovať<br />

aj pri liečbe zvierat? Môže sa stať,<br />

že choré zviera je ovplyvnené konfliktmi<br />

svojho pána? Totiž u zvierat<br />

vo voľnej prírode, teda bez ich<br />

konkrétneho vzťahu k človeku,<br />

sa vyskytuje omnoho menej prípadov<br />

ochorenia.<br />

Mössner: Presne tak to vnímam<br />

i ja! Vo Švábsku sa hovorí: „Aký<br />

pán, taký krám!“ Toto príslovie<br />

sa uplatňuje takisto v prípade choroby<br />

zvieraťa. Počas svojej praxe<br />

som neraz pozoroval, ako sa osudy<br />

ľudí a zvierat v chorobe prelínajú.<br />

Choroba prebieha u majiteľa<br />

a zvieraťa často rovnako, paralelne,<br />

až to človeku vyráža dych. Mne<br />

osobne je úplne jasné, prečo to tak<br />

je: zvieratá chcú, podľa môjho názoru,<br />

človeku slúžiť!<br />

Zviera chce človeku pomôcť,<br />

chce ho vo svojej láske inštinktívne<br />

priviesť k poznaniu. Kto si myslí,<br />

že zvieratá len hlúpo sedia pri<br />

nohe svojho pána a čakajú na pohladenie,<br />

rozumejú bytostiam<br />

tohto stvorenia nesprávne! Zviera<br />

chce z nevýslovnej lásky pomôcť<br />

svojmu pánovi, a je mu jedno, ako.<br />

Dobrému pánovi slúži stále a bez<br />

výhrady. Keď je to nutné, preberá<br />

časť jeho choroby a pomáha mu<br />

ju znášať – tak ďaleko siaha jeho<br />

láska. Mnohí ľudia sa ma zo žartu<br />

pýtajú: „Teraz, keď ste už pomohli<br />

môjmu zvieraťu, nechcete pomôcť<br />

i mne?“ Je v tom veľa pravdy…<br />

GralsWelt: Keď je zviera indikátorom<br />

choroby svojho pána, potom<br />

sa má súčasne ošetriť aj ten,<br />

nie? Existujú ľudia, ktorí si to<br />

berú k srdcu a nechajú sa z lásky<br />

k svojmu zvieraťu vyšetriť tiež?<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

Mössner: Áno, existujú takíto ľudia,<br />

a zvieratá to obvykle vycítia.<br />

Mal som jeden taký úporný prípad,<br />

keď bežné prostriedky nepomáhali,<br />

a zistil som, že problém je<br />

niekde inde. Vtedy pomáha, keď si<br />

s majiteľom pohovorím a spoločne<br />

hľadáme, v čom to väzí. Keď potom<br />

človek svoj problém skutočne<br />

vyrieši, zapôsobí to obdivuhodne<br />

rýchlo aj na zvieracieho miláčika.<br />

GralsWelt: Aké zvieratá ste dosiaľ<br />

ošetrovali? Mali ste aj nejaké<br />

mimoriadne prípady?<br />

Mössner: Jedného dňa prišiel<br />

za mnou cvičiteľ cirkusu a chcel<br />

vedieť, či by som mohol ošetriť aj<br />

sibírskeho tigra kráľovského. Moja<br />

rýchla odpoveď: „Pre mňa nie je<br />

sibírsky tiger kráľovský ničím<br />

iným než veľkou mačkou!“ Krotiteľ<br />

sa na mňa prekvapene pozrel<br />

a spýtal sa, či mám pri sebe pušku<br />

na narkózu. „Samozrejme, že nemám.<br />

Žiadnu totiž nepoužívam!“<br />

Krotiteľ mi káravo vysvetlil ešte<br />

raz, že ide o urasteného sibírskeho<br />

tigra kráľovského, a že bude dobré<br />

použiť narkózu, pretože tiger má<br />

zranenú labu. Tak sme prišli, zabraní<br />

do diskusie, až ku klietke<br />

s tigrom, ktorý už bol od ostatných<br />

izolovaný. Zviera uprostred<br />

svorky by totiž bolo skutočne nevypočítateľné.<br />

Jednoducho som<br />

podišiel k tigrovi a tou najlepšou<br />

švábčinou som mu povedal: „Počuj,<br />

bratku, buď taký dobrý a podaj mi<br />

svoju labu. Máš ju zranenú!“ Krotiteľ<br />

stál užasnuto vedľa mňa a len<br />

utrúsil: „Niečo také som ešte nevidel!“<br />

Tigra som mohol bez problémov<br />

ošetriť, spolupracoval jedna<br />

radosť! Len ku koncu, keď som<br />

po ošetrení tú jeho labu postriekal<br />

dezinfekčným sprejom, zareval<br />

– trochu nesmelo, akoby skôr pre<br />

seba – bolo jasné, že to páli! Krotiteľ<br />

bol po ošetrení taký nadšený,<br />

že sa ma spýtal, či by som nechcel<br />

sprevádzať cirkus ako zverolekár...<br />

Dnes sa starám o zvieratá v zoologickej<br />

záhrade vo Schweigerne.<br />

Tam som mal takisto veselý zážitok<br />

s jednou šimpanzou dámou.<br />

Úbohé zviera bolo veľmi choré<br />

a malo vysokú horúčku, takže<br />

som mu musel dať injekciu. Na čo<br />

nesmiete zabudnúť: šimpanz má<br />

sedemkrát väčšiu silu ako človek<br />

a okrem toho impozantné zuby!<br />

Aplikácia injekcie takémuto zvieraťu<br />

môže byť teda trochu nebezpečná.<br />

– Po niekoľkých dňoch<br />

som ju opäť prišiel navštíviť, aby<br />

som sa presvedčil, či sa jej darí<br />

lepšie, a skutočne som ju uvidel<br />

spokojne sedieť na najvyššom<br />

mieste vo zvernici. Zavolal som<br />

na ňu menom a tleskol do dlaní.<br />

Tu zoskočila táto dáma dolu, vrhla<br />

sa na mňa s plnou silou a radostne<br />

ma objala. Dôvera, akú mi prejavila,<br />

sa nedá ničím zaplatiť. Nikdy<br />

na túto náklonnosť, vďaku tohto<br />

zvieraťa, nemôžem zabudnúť. Túto<br />

úprimnosť na zvieratách tak milujem.<br />

Ale keď ťa zviera neznáša, potom<br />

ti to takisto ukáže!<br />

Gralswelt: Existujú choroby,<br />

ktoré často liečite, u ktorých ste<br />

obzvlášť úspešný?<br />

Mössner: V prípade nádorov,<br />

teda rakoviny, ošetrujem relatívne<br />

veľa zvierat a často úspešne.<br />

U koní sú to krívanie a ešte jedna<br />

zvlášť záludná choroba, „headshaker“<br />

(tras hlavy), na ktorú<br />

dosiaľ neexistuje žiadny liek.<br />

A práve u zvierat s touto chorobou,<br />

ktorá vo väčšine prípadov<br />

končí smrťou, som dosiahol vyliečenie<br />

u viac než stovky prípadov.<br />

Našiel som v priebehu svojej<br />

praxe jednu špeciálnu kombináciu


homeopatických liečiv, ktorá sa mi<br />

obzvlášť osvedčila.<br />

GralsWelt: Čo robíte, keď má<br />

kôň ortopedické problémy? S nápravou<br />

kĺbu sa dá ťažko niečo robiť…<br />

Jedine, že by ste mali ruky<br />

ako lopaty ako známy liečiteľ koní<br />

Tamme Hanken…<br />

Mössner: Tamme Hanken to robil<br />

veľmi dobre! Ja som však vyvinul<br />

svoju metódu; je určite rovnako<br />

efektívna, a nepotrebujem pri<br />

nej žiadnu silu – nechávam túto<br />

prácu na samotného koňa. Pichnem<br />

mu akupunktúrnu ihlu do určitého<br />

miesta a dám tak svalstvu<br />

koňa impulz. Tým sa vo svaloch<br />

napätie uvoľní a v nadväznosti<br />

na to sa potom vyrovná aj usporiadanie<br />

kostí. Celkom jednoduché…<br />

GralsWelt: Na svojej úvodnej<br />

internetovej stránke píšete slová<br />

„vďaka Bohu“ veľkými písmenami.<br />

Akú rolu hrá Boh vo Vašom živote?<br />

Mössner: Veľkú! Musím povedať,<br />

že moja viera je absolútnym<br />

základom aj pri mojej práci. Boh<br />

a láska sú neoddeliteľné! Čím je<br />

človek láskavejší, tým bližšie má<br />

k Bohu. Robím svoju prácu s pokorou,<br />

vo všetkej skromnosti a cítim<br />

sa pri nej ako nástroj. Keby som<br />

nemal božie požehnanie, nikdy by<br />

som nemohol dosiahnuť také výsledky.<br />

Gralswelt: To je skutočne krásne<br />

vyznanie! Ďakujeme Vám za rozhovor.<br />

Novinka<br />

Margot Ruis:<br />

„Bytosti prírody<br />

a liečenie Zeme“<br />

Naša cena: 11,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 10,50 €<br />

Bytosti prírody a liečenie Zeme<br />

Slovenský preklad<br />

Po úspešnej knihe Bytosti přírody prinášame ďalšie pútavé<br />

rozprávanie v novej knihe Bytosti prírody a liečenie Zeme.<br />

Autorka komunikuje s vílami, elfami, dévami stromov<br />

a inými bytosťami a odovzdáva nám ich naliehavé posolstvo.<br />

Pochybný technologický a spoločenský vývoj poškodzuje<br />

jemnohmotné okolie Zeme. Každý človek však môže svojím<br />

vedomým životom prispieť k jej liečeniu. Čo tým autorka<br />

konkrétne myslí, ukazuje dojímavo i humorne na príkladoch<br />

počas svojej cesty z Rakúska, cez Stredomorie až na Havaj<br />

a do Indie.<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

yesilgoz@svetgralu.cz<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho<br />

kupónu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


POHYB<br />

Pohyb (4)<br />

Osvieženie za minútku<br />

Ako vám to zatiaľ ide s cvikmi, ktoré sme vám doteraz predstavili? Zvládli ste ich? Alebo<br />

sa vám zdá, že je ich priveľa? Možno ste len nemali čas. Básnik Gottfried Keller napísal: „Čas neplynie,<br />

on stojí, to my sa ním plavíme…“ Mohlo by to znamenať, že čas má svoj pôvod v pohybe?<br />

Dnes tu pre vás máme naozaj výnimočnú výzvu. Sú s ňou spojené dve správy, jedna dobrá<br />

a jedna zlá. Najskôr teda tú dobrú: náš dnešný cvičebný program zaberie len minútu a je úplne<br />

jednoduchý. A tá zlá správa: teraz sa už naozaj nebudete mať na čo vyhovoriť. Aj keď – z iného<br />

uhla pohľadu je aj tá „zlá“ správa vlastne dobrá…<br />

Takže, tu to máme:<br />

AKO SA VZPRUŽIŤ ZA 60 SEKÚND<br />

Príprava: Otvorme si okno (áno, aj keď je vonku chladno)!<br />

Birgit a Philipp Siefertovci<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

1<br />

Sekunda 0 až 10: Pravú<br />

nohu úplne uvoľníme<br />

a vytrasieme, od bedier<br />

až ku končekom prstov.<br />

Sekunda 10 až 20: Vytrasieme<br />

teraz ľavú nohu.<br />

2<br />

Sekunda 20 až 30: Rovnako<br />

uvoľníme a poriadne vytrasieme<br />

aj obe paže, od ramien<br />

až po končeky prstov. Pritom<br />

môžeme stáť rovno, alebo<br />

mierne v predklone – vtedy<br />

sa dá ramenami potriasať<br />

ešte lepšie.<br />

3<br />

Sekunda 30 až 45: Stojíme<br />

vzpriamení, v „kráľovskom“<br />

postoji. Trup voľne vytáčame<br />

zo strany na stranu.<br />

Paže máme uvoľnené a pohľadom<br />

sledujeme smer pohybu.


POHYB<br />

4<br />

Sekunda 45 až 60: Uvoľníme<br />

sa a ponaťahujeme sa všetkými<br />

smermi – paže, trup,<br />

hlavu, celé telo. Dýchame<br />

pokojne – hlboký nádych<br />

a výdych. Na záver cvičenia<br />

s výdychom vzdychneme,<br />

uvoľňuje to.<br />

Teraz si ešte venujme jeden<br />

úsmev; no a môžeme zatvoriť<br />

okno a pokračujeme vo svojej<br />

práci!<br />

Tu sme vyfotografovali<br />

našu „pokusnú osobu“<br />

pred a po našom minútovom<br />

osviežení. Viditeľná<br />

premena... Však?<br />

Naše odporúčanie: Opakujme toto osviežujúce cvičenie triaž<br />

päťkrát denne – samozrejme, môžeme aj častejšie. Ale<br />

pozor na jeho riziká a aj vedľajšie účinky! – Ihneď po cvičení<br />

pocítime sviežosť a uvoľnenie. A práca nám pôjde lepšie, pustíme<br />

sa do nej s novým elánom!<br />

Tak zase nabudúce!<br />

5<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


POSOLSTVO GRÁLU<br />

Od „Listov Grálu“ k trojzväzkovému<br />

„Posolstvu Grálu“<br />

História vzniku diela „Vo svetle Pravdy“<br />

WERNER HUEMER<br />

Dielo „Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“ od Abd-ru-shina, ktoré je myšlienkovou<br />

základňou redakčnej práce<br />

tohto časopisu, má históriu vzniku plnú<br />

zvratov, ktorá často vedie k chybnému<br />

pochopeniu. O súčasnej trojzväzkovej<br />

forme sa niekedy tvrdí, že nejde o autentické<br />

Abd-ru-shinovo dielo, ale o pozmenený<br />

originál. Pre vážnych čitateľov<br />

Posolstva znamenajú tieto pochybnosti<br />

závažný problém. Preto sme sa rozhodli<br />

našim čitateľom priblížiť históriu vzniku<br />

diela „Vo svetle Pravdy“.<br />

V<br />

roku 1920 sa začal Oskar Ernst<br />

Bernhardt, dovtedy známy predovšetkým<br />

ako autor cestopisov a divadelných<br />

hier, verejne vyjadrovať<br />

k dôležitým otázkam života. O niekoľko<br />

rokov neskôr uverejnil pod<br />

menom „Abdruschin“ prednášky<br />

a odpovede na otázky v jednotlivých<br />

zošitoch, s názvom „Gralsblätter<br />

– Gesammelte Vorträge von<br />

Abdruschin“ („Listy Grálu – zbierky<br />

prednášok od Abdruschina“). Sedem<br />

dielov „Listov Grálu – séria I“, vydalo<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

„Nakladateľstvo Listov Grálu“ („Verlag<br />

der Gralsblätter“) v Bad Heilbrunne<br />

(vtedajšie bydlisko rodiny<br />

Bernhardt).<br />

Význam u nás nezvyčajného mena<br />

Abdruschin je „služobník Svetla“.<br />

Na jednej strane vyjadruje úlohu nositeľa<br />

Pravdy a na druhej strane poukazuje<br />

na jeho inkarnáciu v čase, keď<br />

žil Mojžiš (viac v knihách Zaviate<br />

doby sa prebúdzajú II a Z doznelých<br />

tisícročí).<br />

V<br />

PRVÉ „POSOLSTVO<br />

GRÁLU“<br />

roku 1926 Abd-ru-shin zlúčil<br />

veľkú časť prednášok, ktoré<br />

už dovtedy vyšli v „Listoch Grálu“,<br />

do knižnej podoby a vydal ich pod<br />

názvom „Vo svetle Pravdy – nové Posolstvo<br />

Grálu od Abdruschina“. Táto<br />

publikácia, označovaná niekedy aj<br />

ako „malé ľudové vydanie“, alebo<br />

„fialové vydanie“ (podľa farby obálky)<br />

alebo i „tutzingské vydanie“ (na základe<br />

vtedajšieho sídla vydavateľstva),<br />

obsahovala spolu 43 prednášok, ako<br />

aj sprievodné slovo, ktoré je uvedené<br />

na začiatku každého dnes dostupného<br />

súborného vydania. Toto<br />

„Na úvod“ objasňuje nielen Abd-ru-<br />

-shinov zámer („Nasledujúce slovo<br />

neprináša nové náboženstvo. Má byť<br />

pochodňou pre všetkých vážnych poslucháčov<br />

alebo čitateľov, aby našli<br />

pravú cestu, ktorá ich povedie do vytúžených<br />

výšin“ ... ukážka), ale slúži<br />

aj každému človeku, hľadajúcemu<br />

pravdu a poznanie, „ako sprievodca“<br />

na jeho ceste životom: „Len ten, kto<br />

sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať.<br />

Hlupák, ktorý na to používa<br />

cudzie pomôcky vo forme hotových<br />

názorov, ide svojou cestou ako<br />

o barlách…“<br />

V tomto prvom Posolstve Grálu<br />

boli prednášky zoradené najprv<br />

podľa svojho prvého publikovania<br />

v siedmich zošitoch „Listov Grálu –<br />

Séria I“; no nie všetky boli ďalej zverejňované<br />

v rovnakej podobe. Niektoré<br />

boli novo uvedené pod iným<br />

názvom až v neskorších vydaniach<br />

„Posolstva Grálu“. Tak dostala prednáška,<br />

ktorá sa pôvodne volala<br />

„Žite!“, neskôr názov „Prebuďte sa!“<br />

alebo prednáška „Veľké tajomstvo“<br />

názov „Mlčanie“.<br />

Také zmeny sú, samozrejme, výsadným<br />

právom každého autora,<br />

a Abd-ru-shin formoval podobu<br />

svojho Posolstva aj v ďalších vydaniach;<br />

mnohé skrátil, mnohé rozšíril<br />

a upravil, vždy podľa toho, čo považoval<br />

v čase prepracovania za nutné<br />

a správne. Posolstvo Grálu zostalo<br />

vo svojej základnej myšlienkovej<br />

podstate bezo zmien, a človek môže<br />

pri bližšom pozorovaní a opakovanom<br />

čítaní iba žasnúť nad tým, že už<br />

prvé prednášky obsahovali v komprimovanej<br />

forme základ všetkého.<br />

Každý diel vo svojom obsahu a ladení<br />

pôsobí ako hologram celku, každá<br />

prednáška, ba miestami každá veta<br />

prináša kompletné posolstvo. Táto<br />

skutočnosť je jedným z najkrajších


dôkazov o tom, že v Abd-ru-shinovom<br />

diele nejde o nazhromaždené<br />

vedomosti, ale o niečo viac, o niečo<br />

omnoho vyššie, obsiahlejšie než je<br />

obyčajná ľudská múdrosť.<br />

P<br />

„VOLANIE“ NECH<br />

VYCHÁDZA<br />

DO CELÉHO SVETA!<br />

o zverejnení pôvodného diela<br />

„Vo svetle Pravdy – nové Posolstvo<br />

Grálu od Abdruschina“ nasledovali<br />

v rokoch 1926 až 1930 mnohé<br />

ďalšie prednášky. Publikované boli<br />

jednak v „Listoch Grálu – séria II“<br />

(zošity 1 až 7), a od leta 1927 v novom<br />

časopise s názvom „Der Ruf – Schrift<br />

für alles fortschrittliche Wissen“<br />

(„Volanie – spis pre pokrokové vedenie“).<br />

V predhovore prvého zošita<br />

Abd-ru-shin píše: „Volanie nech vychádza<br />

do celého sveta! Má vytvoriť<br />

užšie spojenie medzi všetkými stúpencami<br />

a čitateľmi mojich slov. /…/<br />

Nech Volanie prebudí mnoho duší<br />

a prinesie všetkým vážne hľadajúcim<br />

osvietenie a tým mier a pokrok!“<br />

Tieto slová sa však netýkajú iba časopisu,<br />

ale celého Abd-ru-shinovho<br />

Posolstva Grálu ako celku.<br />

V<br />

„VEĽKÉ VYDANIE“<br />

POSOLSTVA GRÁLU<br />

roku 1931 vyšlo v mníchovskom<br />

vydavateľstve „Der Ruf“, ktoré<br />

vydávalo aj rovnomenný časopis,<br />

rozšírené vydanie diela „Vo svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu“, tzv. „veľké<br />

vydanie“. Popri 43 prednáškach<br />

z prvého vydania v roku 1926 obsahovalo<br />

teraz ďalších 48 prednášok<br />

– sčasti tých, ktoré predtým vyšli<br />

v „Listoch Grálu“ alebo časopise „Der<br />

Ruf“, a sčasti nové texty. Niektoré,<br />

ako napr. „Liečivý magnetizmus“<br />

alebo „Môže byť staroba prekážkou<br />

k duchovnému vzostupu?“ sa vracali<br />

k odpovediam na otázky a sú príkladom,<br />

ako pochopenie (alebo nepochopenie)<br />

čitateľov a poslucháčov<br />

ovplyvňovalo autorovu ďalšiu prácu.<br />

Vo „veľkom vydaní“ Posolstva<br />

Grálu Abd-ru-shin do istej miery<br />

zmenil aj poradie prednášok, takže<br />

hlavné tematické body boli zreteľnejšie<br />

a jeho dielo mohlo poskytnúť<br />

čitateľovi ideálne vedenie.<br />

Ale niektoré zmeny, ktoré sa vykonali<br />

vo vydaní v roku 1931, boli<br />

uskutočnené bez súhlasu autora.<br />

V súlade s vtedajším „duchom doby“<br />

korektori vydavateľstva svojvoľne<br />

zmenili rad výrazov. Z „klauna“<br />

sa stal „vtipkár“, „rezonancia“ sa premenila<br />

na „ozvenu“ – a tak ďalej.<br />

Tieto neoprávnené zmeny boli napokon<br />

vo „vydaní z poslednej ruky“<br />

spätne skorigované podľa originálneho<br />

rukopisu až po smrti Abd-ru-<br />

-shina.<br />

V<br />

„DOZNIEVANIE“<br />

POSOLSTVA GRÁLU<br />

ydaním v roku 1931 sa jadro diela<br />

„Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“ sprístupnilo v novej úprave.<br />

Mnohé prednášky vychádzali i v ďalších<br />

rokoch. Celkovo bolo zverejnených<br />

59 jednotlivých číslovaných<br />

Abd-ru-shinových textov. Tie v roku<br />

1934 vydalo mníchovské nakladateľstvo<br />

„Der Ruf“ v novej knihe pod<br />

názvom „Doznievanie Posolstva<br />

Grálu – zväzok 1“ – opäť v čiastočne<br />

pozmenenom poradí než bolo pôvodné,<br />

a niektoré prednášky aj pod<br />

iným názvom.<br />

V rokoch 1934 až 1937 vyšlo<br />

ďalších 38 jednotlivých číslovaných<br />

prednášok. Vzhľadom na to,<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


POSOLSTVO GRÁLU<br />

že „Doznievanie“ z roku 1934 bolo<br />

označené ako „zväzok 1“, všetci predpokladali,<br />

že je v pláne i druhý diel<br />

„Doznievania“.<br />

Z dôvodu historického vývoja<br />

krátko pred druhou svetovou vojnou<br />

k jeho spísaniu však už nedošlo.<br />

(Napriek tomu sú dnes na určitých<br />

internetových stránkach ponúkané<br />

knihy s názvom „Doznievanie Posolstva<br />

Grálu“, zväzok 2 a 3, ktoré však<br />

nie sú ani obsahovo, ani usporiadaním<br />

autentické s prednáškami.)<br />

V<br />

„VYDANIE<br />

Z POSLEDNEJ RUKY“<br />

zhľadom na to, že ďalšie zverejňovanie<br />

bolo pod zvyšujúcim<br />

sa tlakom národne socialistického<br />

režimu stále ťažšie, publikoval<br />

Abd-ru-shin v roku 1937 ďalších<br />

desať prednášok, ako aj odpovede<br />

na otázky v časopise „Die Stimme“<br />

(Hlas), vydávanom v Zürichu. Neskôr<br />

sa vydávanie aj tohto časopisu<br />

muselo zastaviť. V marci 1938 národní<br />

socialisti Abd-ru-shina uväznili,<br />

v septembri 1938 nasledovalo<br />

jeho vyhostenie z Rakúska, kde jeho<br />

rodina žila na Vomperbergu v Tirolsku<br />

– najprv do Schlaurothu v Görlitzi,<br />

v marci 1939 potom do Kipsdorfu<br />

(Krušné hory). Tam dokončil<br />

novú úpravu svojho diela „Vo svetle<br />

Pravdy“ do dnešnej podoby. „Koncom<br />

mája 1941 bol upravený rukopis<br />

pripravený do tlače,“ písala neskôr<br />

Irmingard Bernhardt, ktorá sama<br />

Abd-ru-shina pri práci sprevádzala.<br />

Úprava obsahovala zmeny rôzneho<br />

druhu. Šlo napríklad o opravy interpunkčných<br />

znamienok, o zmeny<br />

slovosledu, o vypustenie alebo skrátenie<br />

celých viet alebo odstavcov, kde<br />

sa opakovali myšlienky už vyslovené.<br />

Vyškrtával však aj slová, vety, aj celé<br />

odstavce, keď nadobudol dojem,<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

že by ľudia jeho predchádzajúcim<br />

myšlienkam nerozumeli. Tento názor<br />

rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo<br />

prežívanie posledných rokov pred<br />

jeho odchodom.<br />

Uložené domáce väzenie mu napokon<br />

znemožnilo ďalšiu činnosť a 6.<br />

decembra 1941, príliš skoro, Abd-ru-<br />

-shin opustil Zem.<br />

Trojzväzkové dielo „Vo svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu“, tzv. „vydanie<br />

z poslednej ruky“, zostáva jeho<br />

odkazom (u nás vydáva Efezus spol.<br />

s r.o. v Slovenskej Ľupči). Toto posledne<br />

upravené vydanie obsahuje<br />

168 prednášok. Zmeny sa netýkali len<br />

nevyhnutných pravopisných úprav,<br />

ale rad prednášok bol zmenený a doplnený<br />

novými textami, niektoré boli<br />

vypustené. Aj niektoré názvy boli<br />

nanovo upravené. Tak sa napr. názov<br />

prednášky „Volanie po vodcovi“<br />

zmenil na „Volanie po pomocníkovi“<br />

– z pochopiteľného dôvodu, lebo pojem<br />

„vodca“ bol zneužitím národnými<br />

socialistami nadlho sprofanovaný.<br />

(Abd-ru-shin používal tento<br />

výraz v zmysle duchovného vedenia<br />

k pokroku a zušľachteniu.)<br />

Trojzväzkové „vydanie z poslednej<br />

ruky“ vyšlo až niekoľko rokov<br />

po ukončení druhej svetovej vojny<br />

a zostalo do dnešného dňa vo svojej<br />

forme a obsahu platnou verziou Posolstva<br />

Grálu. Odvtedy sa preložilo<br />

do šestnástich jazykov a je dostupné<br />

vo viac ako osemdesiatich krajinách<br />

sveta.<br />

Pojem „vydanie z poslednej ruky“<br />

pochádza z nakladateľstva. Zdôrazňuje,<br />

že ide o posledné autorizované<br />

prepracovanie; v prípade<br />

Posolstva Grálu poukazuje na to,<br />

že tieto tri diely majú byť považované<br />

za uzavretý celok, za základnú<br />

osnovu na pochopenie štruktúry<br />

stvorenia. Ale pojem „vydanie z poslednej<br />

ruky“ nemá byť chápaný<br />

tak, že Abd-ru-shin neplánoval už<br />

žiadne ďalšie prednášky. Mnohé odkazy<br />

v Posolstve Grálu poukazujú<br />

na to, že autor pripravoval detailnejšie<br />

popisy a dôkladnejšie vysvetlenia.<br />

K najtrpkejším dôsledkom ďalekosiahleho<br />

chybného vývoja v tridsiatych<br />

rokoch minulého storočia patrí<br />

aj predčasný odchod Abd-ru-shina<br />

– keďže sa už k práci nedostal. Musel<br />

tak vyschnúť zdroj poznania o stvorení,<br />

ktorý vďaka prednáškam Posolstva<br />

Grálu bohato napĺňal srdcia ľudí<br />

hľadajúcich pravdu, a dielo „Vo svetle<br />

Pravdy“ sa stalo ich životným sprievodcom.<br />

S<br />

FORMA A OBSAH<br />

náď skrytá, mylne vedená túžba<br />

po ďalšom zdroji spôsobuje,<br />

že dnes mnohí čitatelia „Posolstva<br />

Grálu“ hľadajú v Abd-ru-shinových<br />

textoch a prednáškach okrem „vydania<br />

z poslednej ruky“ ďalšie tajomstvá<br />

z čias jeho pozemského života.<br />

Táto túžba po všetkom neobvyklom<br />

sa u niektorých ľudí prejavuje snahou<br />

o vypátranie niečoho „skrytého“<br />

alebo „utajeného“ v súvislosti s Posolstvom<br />

Grálu.<br />

Tak napríklad Mariu Bernhardt,<br />

vdovu po Abd-ru-shinovi, a jeho<br />

dcéru Irmingard Bernhardt podozrievali<br />

zo sfalšovania obsahu Posolstva<br />

Grálu. Dokonca kolujú<br />

zoznamy všetkých slov a viet, zmenených<br />

oproti vydaniu v roku 1931,<br />

ktoré toto obvinenie dokladajú.<br />

V minulých desaťročiach sa vyskytovali<br />

skupiny ľudí, uznávajúcich iba<br />

„staré Posolstvo“. Irmingard Bernhardt<br />

už v roku 1956 na oblastnom<br />

súde vo Schwazi vysvetlila, že všetky<br />

zmeny boli vykonané „presne podľa<br />

príkazu autora“, a v roku 1985 presne<br />

popísala okolnosti novej úpravy<br />

v ďalšom rozšírenom vysvetlení, no


POSOLSTVO GRÁLU<br />

Dielo „Vo svetle Pravdy - Posolstvo<br />

Grálu“ má dlhú históriu<br />

vzniku. Začalo „Listami Grálu“<br />

cez „malé“ (1926) a „veľké“<br />

vydanie (1931) až k dnešnému<br />

trojzväzkovému dielu.<br />

jej vysvetlenia zostali bez trvalej odozvy.<br />

Myšlienka, že bolo vo „vydaní<br />

z poslednej ruky“ niečo sfalšované<br />

alebo zatajené, sa stále znovu vynára<br />

a od konca roku 2011, po uplynutí lehoty<br />

autorského práva (sedemdesiat<br />

rokov od úmrtia Abd-ru-shina), je<br />

podľa platných svetských právnych<br />

podmienok možné, aby sa autorské<br />

diela šírili voľne, hoci aj prostredníctvom<br />

internetu. A to sa týka aj tzv.<br />

„starého vydania.“<br />

Otázkou duchovnej zodpovednosti<br />

za šírenie nepodložených podozrení<br />

sa tu nebudeme zaoberať.<br />

Nepochopiteľným však zostáva fakt,<br />

že Abd-ru-shinova rodina sa ocitla<br />

v podozrení, že urobila niečo nesprávne,<br />

a to bez akéhokoľvek zrozumiteľného<br />

motívu. Súčasné trojzväzkové<br />

vydanie poskytuje predsa<br />

obsahovo rovnaké myšlienky, ako<br />

vydanie v roku 1931; nie je v ňom nič,<br />

čo by zavádzalo čitateľa iným smerom.<br />

Z finančného hľadiska by bolo<br />

po druhej svetovej vojne nové vydanie<br />

už napísanej knihy a prípadné<br />

vydanie druhého dielu „Doznievania“<br />

jednoduchšie a pochopiteľnejšie,<br />

než nové spracovanie troch prepracovaných<br />

zväzkov. Práve to však bola<br />

výslovná vôľa Abd-ru-shina. Novou<br />

úpravou svojho Posolstva Grálu chcel<br />

lepšie viesť všetkých čitateľov „...od<br />

prednášky k prednáške k rozšíreniu<br />

znalostí o všetkých zákonoch stvorenia<br />

ku zrelosti ich ducha“, (citované<br />

z vysvetlenia Irmingard Bernhardt).<br />

Podozrievanie zo strany niektorých<br />

ľudí nepotrebuje očividne<br />

žiadny motív. Ten, kto predpokladá,<br />

že bolo niečo zatajené alebo sfalšované,<br />

automaticky nachádza stúpencov,<br />

pretože pocit, že sa vo všetkých<br />

oblastiach života podvádza<br />

a klame, je dnes u mnohých ľudí<br />

silne v povedomí a paradoxne vedie<br />

ku sklonu bezmyšlienkovite veriť nezmyselným<br />

tvrdeniam.<br />

Ostáva iba dúfať, že rozum a spoľahlivý<br />

cit konečne uvedú ten zbytočný<br />

kult o predošlom vydaní „Posolstva<br />

Grálu“ na správnu mieru. Pre<br />

mnohých ľudí usilujúcich sa o rozšírenie<br />

vedomia a prehĺbenie znalostí<br />

je predovšetkým dôležité osvojiť si<br />

obsah Abd-ru-shinovho diela. Spor<br />

o vonkajšiu formu bude potom sám<br />

osebe bezvýznamný.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


????<br />

Božia iskra v nás<br />

Všetci ľudia v sebe nosia mimoriadny dar. Je ním túžba po zdokonaľovaní svojej bytosti.<br />

Niekto sa túto túžbu snaží naplniť vysokým pracovným nasadením, rastom<br />

svojho vplyvu a majetku. Iný napĺňa túto potrebu zlepšovaním svojich dobrých vlastností,<br />

alebo oslobodením sa od žiadostí. Medzi nami sú aj takí, ktorí za vrchol svojho<br />

snaženia považujú splynutie s božstvom, pretože, ako sami veria, majú v sebe božské<br />

jadro. Táto snaha je však klam a prinesie človeku v konečnom dôsledku len trpké<br />

sklamanie, pretože pravé jadro človeka je duchovné, nie božské.<br />

N<br />

ázor, že má človek vo svojej<br />

podstate božské jadro, je dnes<br />

pomerne populárny. Mnohí liečitelia,<br />

mediálne nadaní ľudia a majstri<br />

rôznych duchovných smerov hovoria<br />

o tom, že Boh je v každej kvetine,<br />

v každom kameni – a takisto<br />

v samotnom človeku. Opačný postoj,<br />

ktorý toto vyhlásenie popiera, môže<br />

v mnohých ľuďoch vyvolať pobúrenie.<br />

Je to predsa tvrdenie proti tvrdeniu.<br />

Na tejto pôde sa totiž nedá argumentovať<br />

vecnými rukolapnými<br />

dôkazmi. Prečo by teda človek nemal<br />

byť božský? Znie to predsa krajšie,<br />

honosnejšie. Sme najvyvinutejší spomedzi<br />

všetkých tvorov, sme pánmi<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

stvorenia. Pevne veríme, že o niekoľko<br />

storočí si podmaníme vesmír<br />

a osídlime nové galaxie. Nie je to dôkaz,<br />

že sme božskí?<br />

Avšak tento postoj je nepresný, nijakým<br />

spôsobom totiž nedosvedčuje<br />

božstvo v človeku. Okrem toho, pojem<br />

božský je rozumom neuchopiteľný,<br />

preto sa dá vnímať jedine citovou<br />

zložkou osobnosti a aj to až pri<br />

určitej duchovnej zrelosti.<br />

P<br />

ôvodom tohto omylu je pravdepodobne<br />

príliš subjektívne vnímanie<br />

človeka, ktorý je zvyknutý všetko<br />

posudzovať z vlastného stanoviska.<br />

Počas tisícročí svojho vývoja človek<br />

TOMÁŠ VÝBOCH<br />

stratil, alebo veľmi obmedzil svoju<br />

citovú schopnosť, ktorá jediná mu<br />

mohla dať odpovede na otázky súvisiace<br />

s jeho pôvodom a jeho určením,<br />

zmyslom jeho existencie. Človek<br />

sa vyvíjal len jednostranne, a to<br />

prostredníctvom svojej rozumovej<br />

činnosti. Tá však nie je schopná<br />

nikdy pochopiť duchovné pojmy<br />

a už vonkoncom nie pojem božstva.<br />

Tak sa stalo, že slovo síce ostalo, ale<br />

pojem sa úplne pokrivil, stratil svoj<br />

pôvodný význam. Ostala len slabá<br />

spomienka na to, že pojem „božstvo,<br />

božský“ znamená určitý vrchol a dokonalosť.<br />

Smerovanie človeka k prevažne<br />

pozemským cieľom spôsobilo<br />

stratu spojenia s neviditeľným svetom,<br />

kam patria aj duchovné svety,<br />

z ktorých človek pochádza. Tak tu<br />

ostal človek osamotený, schopný vnímať<br />

len hrubohmotné, našimi zmyslami<br />

vnímateľné okolie. V tomto<br />

prostredí je však človek naozaj<br />

tým najvyšším tvorom. Duchovno<br />

sa stalo len vierou, ktorú nemohol


DUCHOVNÝ SVET<br />

priviesť k životu. Tak dospel človek<br />

k názoru, že po svojom najvyššom<br />

zdokonalení sa sám stane božským,<br />

alebo bohom, pretože jeho<br />

pravé jadro, ako sám verí, je božské.<br />

U materialistu to dospelo do štádia,<br />

že tieto pojmy začal považovať<br />

za fikciu. Sám seba teda človek ustanovil<br />

najvyšším vládcom a svoj trón<br />

nechce za žiadnu cenu opustiť. Avšak<br />

život ho z tohto trónu skôr či neskôr<br />

bolestne zosadí, pretože mu nepatrí.<br />

Výstižne to opisuje Abd-ru-shin<br />

vo svojom diele Vo Svetle Pravdy −<br />

Posolstvo Grálu v prednáške Blúdenie:<br />

„Pôvod predsa dáva oporu bytia<br />

i celého jestvovania pre každého<br />

jednotlivca! Kto sa však snaží, ako je<br />

to obvyklé, siahať ďaleko nad pôvod,<br />

načahuje sa za niečím, čo je pre neho<br />

nedosiahnuteľné, a tak stráca podľa<br />

celkom prirodzeného diania každú<br />

oporu (...) Ak tento duch chce mať<br />

zo svojho pôvodu nevyhnutnú oporu,<br />

ktorú potrebuje, tak sa, samozrejme,<br />

nesmie snažiť siahať po božskom. Potom<br />

by to bolo neprirodzené, lebo<br />

božské sa rozprestiera omnoho ďalej<br />

nad tým a je úplne inej podstaty!<br />

A predsa človek vo svojej domýšľavosti<br />

hľadá spojenie na tom mieste,<br />

ktoré on nemôže nikdy dosiahnuť,<br />

čím porušuje prirodzené dianie. Ako<br />

hrádza ponorí sa jeho vyhranené nesprávne<br />

prianie medzi neho a jemu<br />

taký potrebný príliv sily z miesta<br />

jeho pôvodu. Sám si takto prerušuje<br />

spojenie.“<br />

Č<br />

istá túžba po poznaní nanovo<br />

otvára a stimuluje citovú schopnosť<br />

človeka, takže oba pojmy – božské<br />

i duchovné – môže po čase vedieť<br />

celkom dobre rozlišovať. Do úvahy<br />

môžu prísť aj určité logické argumenty,<br />

ale tie musia byť posudzované<br />

opäť predovšetkým citom.<br />

Ľ<br />

udský tvor, ako tento pojem<br />

správne naznačuje, je výtvorom<br />

tohto stvorenia. Nie je jeho tvorcom.<br />

Jeho schopnosť pôsobiť na svet spočíva<br />

len vo formovaní už existujúcej<br />

masy, a to najrôznejšími spôsobmi,<br />

ale nikdy nedokáže sám niečo skutočne<br />

vytvoriť. To je veľmi ľahko pochopiteľné<br />

zvlášť u hrubohmotných<br />

nám viditeľných vecí – dom si musíme<br />

postaviť z tehál a tie zas z hliny<br />

a pod. Niekto by mohol namietať<br />

tým, že môžeme predsa tvoriť myšlienky.<br />

Aj v tomto prípade ich však<br />

tvoríme z energie, ktorá už vo stvorení<br />

existuje. Ak by sme boli časťou<br />

božstva, mali by sme aspoň čiastočne<br />

schopnosť tvorenia, no tak to nie je.<br />

Iným argumentom môže byť biblické<br />

tvrdenie, podľa ktorého sme iskry<br />

z Boha. Aj v tomto prípade ide<br />

o nesprávne chápanie pojmu. Tento<br />

omyl je opäť vysvetlený v Posolstve<br />

Grálu, v ktorom sa píše:<br />

„Celkom správne sa hovorí o iskre<br />

od Boha, ktorú má človek<br />

v sebe. Ale touto iskrou od Boha je<br />

duch! A ten nie je časťou Božstva.<br />

Výraz iskra je celkom správne<br />

označenie. Iskra sa vyvinie a vyšľahne,<br />

bez toho, že by so sebou<br />

zobrala alebo v sebe mala niečo<br />

z podstaty pôvodcu. Tak i tu. Iskra<br />

od Boha nie je sama Božská.“<br />

Ak by sme mali v sebe božské<br />

jadro, pravdepodobne by sme<br />

mohli právom očakávať, že Boha<br />

raz opäť uzrieme, no aj v tomto<br />

prípade hovoria biblické spisy<br />

opak: „Boha nikto nikdy nevidel“<br />

(Ján 1:18).<br />

Mohli by sme tu menovať mnoho<br />

ďalších argumentov, ktoré zreteľne<br />

vystupujú proti velikášskej viere ľudí,<br />

ktorí túžia mať v sebe časť Boha. Ani<br />

jeden však človeka nemôže presvedčiť.<br />

Presvedčenie totiž možno získať<br />

jedine vnútorným prežitím, nie argumentmi.<br />

To možno dosiahnuť pri<br />

trvalom úprimnom chcení a hľadaní.<br />

Postupným duchovným dozrievaním<br />

sa zosilňuje vnútorný hlas, ktorý<br />

dá človeku nakoniec všetky dôležité<br />

odpovede na otázky súvisiace s jeho<br />

pôvodom. S týmto poznaním rastie<br />

i pokora. Je to zákonitý dej, pretože<br />

rastúcim poznaním človek začína<br />

stále viac vnímať svoje pravé miesto<br />

vo stvorení. Pochopí, že je len jeho<br />

malou časťou, ktorej úlohou je podporovať<br />

toto stvorenie a neustále<br />

ho zušľachťovať. Zároveň spoznáva<br />

zákony stvorenia, ktoré sú totožné<br />

so zákonmi vesmíru a uvedomuje si<br />

nekonečnú múdrosť, ktorá ich vytvorila<br />

– takú múdrosť a lásku, ktorej<br />

on ani pri najlepšej vôli a dokonalosti<br />

nebude nikdy schopný. Potom<br />

sa nejeden človek bude možno hanbiť<br />

za svoju niekdajšiu vieru v božské,<br />

ktoré chcel mať v sebe. Ale bude<br />

to oslobodzujúci pocit hanby, pretože<br />

tým spozná svoje pravé miesto<br />

a úlohu. Neučiní ho to však slabým,<br />

alebo poníženým. Práve naopak,<br />

stane sa hrdým a silným.<br />

Jadrom človeka je duch, jeho pôvod<br />

je duchovná ríša, nazývaná aj Raj. Je<br />

to miesto, kam sa raz človek môže<br />

opäť vrátiť, ak sa nestratí na ceste životom.<br />

Odkiaľ môže potom trvale<br />

pôsobiť a podporovať stvorenie v nekonečnej<br />

blaženosti. A v tejto blaženosti<br />

nebude mať ani pomyslenie<br />

na to, že by mohol byť niekým viac,<br />

než skutočne je, a už vonkoncom<br />

sa nebude nazdávať, že má v sebe<br />

božské.<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch@svetgralu.sk<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


HISTÓRIA<br />

Keď sa hranica<br />

rozhorela...<br />

TOMÁŠ VÝBOCH<br />

O<br />

ČAS POVIER<br />

bdobie pätnásteho až sedemnásteho<br />

storočia možno bez váhania<br />

označiť ako jedno z najtemnejších<br />

období ľudstva. Bol to čas<br />

vlády povier, strachu, nevedomosti<br />

a núdze. Viera v diabla mala v mysliach<br />

ľudí svoje pevné nezastupiteľné<br />

miesto. Diabol bol odporcom Krista,<br />

netvor, ktorý sa postavil medzi človeka<br />

a Boha, pôvodca všetkého zla,<br />

ktorého jediným cieľom je človeka<br />

zničiť. Má podobu rohatého capa, je<br />

však schopný túto podobu zmeniť<br />

na akúkoľvek inú. Je ľstivý a zákerný<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

a má množstvo pomocníkov ochotných<br />

mu kedykoľvek poslúžiť. Okrem<br />

démonov sú to predovšetkým čarodejnice,<br />

jeho verné služobníčky,<br />

ktoré sa v noci schádzajú na sabatoch,<br />

tancujú tam a oddávajú sa najrôznejším<br />

radovánkam, vyrábajú čarovné<br />

nápoje – schopné privolať chorobu,<br />

smrť i krupobitie.<br />

Azda si dnes len ťažko vieme predstaviť,<br />

nakoľko silne boli tieto povery<br />

v ľuďoch zakorenené. Dokonca<br />

i významní myslitelia tej doby ako<br />

Ján Kalvín, alebo Luther sa pridŕžali<br />

týchto groteskných názorov.<br />

Luther napríklad v r. 1542 presvedčil<br />

mestskú radu v Ženeve, že mor, ktorý<br />

tu prepukol, je potrebné pripísať<br />

na vrub diablovi a bosorkám.<br />

Je zarážajúce, akú silnú nenávisť<br />

pojem bosorky vtedy vzbudzoval.<br />

Do istej miery to spôsobila biblická<br />

veta z Exodu (22:18), ktorá vraví:<br />

„Nenecháš čarodejnicu nažive.“ Interpretácia<br />

tohto výroku je však jednostranná.<br />

Pôvodný hebrejský výraz,<br />

ktorý sa do angličtiny i češtiny<br />

preložil ako „čarodejnica“, znamenal<br />

totiž „žena, ktorá praktizuje zlú<br />

mágiu“. Nevzťahoval sa teda na pôrodné<br />

baby, bylinkárky a liečiteľky,<br />

ktoré sa snažili ľuďom pomôcť. Ale


HISTÓRIA<br />

história jednoznačne dokumentuje,<br />

že medzi upálenými bolo mnoho takýchto<br />

žien.<br />

S<br />

PÁPEŽSKÁ BULA<br />

Pápež Inocent VIII.<br />

kutočné besnenie a hon na čarodejnice<br />

však rozpútal iný dokument.<br />

Bola to pápežská bula<br />

Inocenta VIII Summis desiderantes<br />

affectibus vydaná v roku 1484.<br />

V nej pápež jednoznačne zavrhuje<br />

akékoľvek praktizovanie čarodejníctva<br />

a dáva svoju plnú moc dvom<br />

inkvizítorom vo veciach odhaľovania<br />

čarodejníctva a zaobchádzania<br />

s bezbožníkmi. Píše: „umožňujeme<br />

takto menovite inkvizítorom, (...)<br />

aby vykonávali funkciu inkvizítora<br />

proti všetkým osobám, nech patria<br />

ku ktorémukoľvek stavu a nech sú<br />

akokoľvek vynikajúce a také potom<br />

osoby, ktoré v naznačených veciach<br />

uznajú za vinné, aby podľa povahy<br />

ich previnenia potrestali a uväznili,<br />

a aby rovnako v ktoromkoľvek<br />

z farských kostolov v tamtých krajinách<br />

hlásali a tlmočili veriacemu<br />

ľudu slovo Božie...“ Pritom dodáva:<br />

„Všetci, čo ich budú obťažovať, brániť<br />

im v práci a budú sa vzpierať, nech<br />

už majú akékoľvek hodnosti, úrady,<br />

pocty a prednosti (...), takí nech sú<br />

potrestaní ešte hroznejšími rozsudkami,<br />

ortieľmi a trestami, aké len<br />

uznajú za vhodné i správne a proti<br />

nim bude akékoľvek odvolanie zakázané.<br />

Keby sa toho niekto chcel<br />

odvážiť, ten nech vie, že na seba privolá<br />

hnev všemohúceho Boha i hnev<br />

jeho svätých apoštolov Petra a Pavla.“<br />

Toto desivé a nerozvážne vyhlásenie<br />

bolo medzníkom, ktorý rozpútal<br />

teror, aký nemal v dejinách obdoby.<br />

Cirkev ním jednoznačne vystúpila<br />

proti čarodejníctvu a toto rozhodnutie<br />

posilnila neskôr svojím inkvizičným<br />

postupom proti katarom.<br />

Viera v bosoráctvo bola posilnená<br />

a strach z neho nadobudol obludné<br />

rozmery. Nik si už nemohol byť istý,<br />

či choroba, neúroda či iné nešťastie,<br />

ktoré ho postihlo, nemala na svedomí<br />

práve nejaká čarodejnica.<br />

V<br />

KLADIVO<br />

NA ČARODEJNICE<br />

yššie poverenými inkvizítormi<br />

boli Jacob Spranger a Henrich<br />

Insistoris. Títo dvaja dominikánski<br />

mnísi spísali príručku pre lovcov<br />

čarodejníc, negatívne preslávené<br />

„Kladivo na čarodejnice“. Jeho<br />

úvodnou časťou je spomínaná bula<br />

Inocenta VIII. Tento traktát pozostáva<br />

z troch častí. Prvá časť oboznamuje<br />

čitateľa so všetkými možnými<br />

prejavmi bosoráctva, od prekliatia<br />

dobytka až po premenu človeka<br />

na zvieratá. Druhá časť má podobný<br />

charakter; okrem iného opisuje uplatňovanie<br />

diabla v erotickej oblasti<br />

a tiež zneužívanie posvätných predmetov.<br />

Osudovou a strašnou časťou<br />

je tretí diel – dáva pokyny na začatie<br />

a priebeh procesu s čarodejnicami,<br />

pričom mala byť „odôvodnenosť obvinenia“<br />

pomocou najrôznejších<br />

druhov tortúry ľahko a rýchlo „dokázaná“.<br />

Čitateľ tohto diela, ktoré<br />

je výsmechom zdravého rozumu, si<br />

môže ľahko utvoriť názor na charakter<br />

jeho autorov. Spomeňme tiež,<br />

že jeden z autorov – H. Insistoris – bol<br />

stíhaný v roku 1482 pápežom Sixtom<br />

za spreneveru odpustkových peňazí.<br />

Malleus maleficarum - Kladivo<br />

na čarodejnice<br />

Podľa tohto spisu sú hlavnými aktérmi<br />

bosoráctva ženy. Žena je podľa<br />

neho od prírody zlá, omnoho rýchlejšie<br />

podlieha pochybnostiam, a tak<br />

sa skôr ako muž vzdáva viery v Boha.<br />

Má tiež sklon k poverčivosti, márnivosti,<br />

vášnivosti a k nenásytnej zmyselnosti.<br />

Podľa príručky nemala tortúra<br />

spôsobovať trvalé následky, prax<br />

však hovorila niečo iné.<br />

V<br />

NIKTO NEUNIKNE<br />

Bamberku bol v roku 1628 zaživa<br />

upálený Johannes Junius.<br />

Podľa úradných záznamov sa tento<br />

muž podrobil opakovanému mučeniu,<br />

pri ktorom necítil „žiadnu bolesť“<br />

a ochotne sa priznal k účasti<br />

na sabate.<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


HISTÓRIA<br />

V liste svojej dcére však píše čosi<br />

iné: „Teraz, drahé dieťa, poznáš<br />

všetky moje priznania, pre ktoré musím<br />

umrieť. Ver, že sú to úplné lži<br />

a výmysly, preto mi Boh pomáhaj.<br />

Veď som to všetko bol prinútený povedať,<br />

aby som unikol ďalšiemu mučeniu,<br />

ktoré hrozilo byť ešte horšie<br />

než to, ktoré som podstúpil doteraz.<br />

Veď oni nikdy s mučením neprestanú,<br />

pokým sa človek k niečomu neprizná.<br />

To však nikdy nevydrží, a tak<br />

dopadne ako čarodejnica. Nikto neunikne.“<br />

Iste si nejeden človek položí otázku,<br />

prečo sa ľudia nevzbúrili, nepovstali<br />

proti toľkej krutosti a hlúposti? Veď<br />

už nepatrný náznak súcitu a trocha<br />

zdravého rozumu musí človeka uistiť<br />

v tom, že doznanie viny na mučidlách<br />

nie je pravým priznaním,<br />

že v toľkej bolesti sa len málokto<br />

skutočne nepodvolí. Voči vzbure<br />

sa však chladná vypočítavosť inkvizítorov<br />

poistila. Na takých odvážnych<br />

ľudí čakala veľmi konkrétna<br />

hrozba: „Haerises maxima est operra<br />

maleficarum non credere! (Neveriť<br />

v činnosť čarodejníc je najväčšie kacírstvo)“.<br />

A<br />

GENERÁLNY<br />

VYHLADZOVAČ<br />

BOSORIEK<br />

zda najznámejším a najkrutejším<br />

inkvizítorom bol Mathew<br />

Hopkins z Anglicka, ktorý vyzýval<br />

obyvateľstvo na udavačstvo osôb podozrivých<br />

z čarovania. Hopkins mal<br />

v obľube „skúšku vodou“, známu už<br />

z predkresťanských dôb. Človeka pri<br />

tom zviazali a hodili do vody. Ľudia<br />

verili, že pri jej uplatnení sa nevinný<br />

človek pod vodu ponorí, zatiaľ čo čarodejník<br />

zostane plávať na hladine,<br />

pretože voda ako súčasť božieho sveta<br />

človeka neprijme. Pri tom sa, samozrejme,<br />

často stalo, že hoci sa človek<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

Titulný obrázok z knihy Matthewa Hopkinsa<br />

"Discovery of Witches" (1647): zvieracie<br />

podoby duchov slúžiacich čarodejnici<br />

pod vodu ponoril – utopil sa. Kto<br />

však obstál v skúške vodou, na toho<br />

čakala ďalšia metóda – skúška ihlou.<br />

Tá vychádzala z predstavy, že diabol<br />

si svojich spolupracovníkov označuje<br />

zvláštnym znamením, ktoré je<br />

necitlivé na bolesť a nekrváca. V prvom<br />

i druhom prípade sa Hopkinsovi<br />

dokázalo, že je podvodník, ktorý<br />

za vhodne „upravený“ výsledok berie<br />

úplatky. Za 14 mesiacov priviedol pod<br />

šibenicu 200 ľudí.<br />

Ale nie sú to len samotní inkvizítori,<br />

ktorí toto peklo podporovali.<br />

I naštrbené medziľudské vzťahy, ohováranie,<br />

túžba po majetku niekoho<br />

iného spôsobili často, že sa hranica<br />

rozhorela.<br />

J<br />

SALEMSKÁ HYSTÉRIA<br />

eden z najznámejších procesov<br />

s čarodejnicami sa udial v Saleme,<br />

dnešnom Massachusetts, na jar<br />

v roku 1692. Tento proces je dobre<br />

zdokumentovaný a z veľkej časti<br />

ozrejmuje psychologické pozadie<br />

tohto stredovekého besnenia.<br />

V roku 1692 začala dostávať skupina<br />

dospievajúcich dievčat čudné<br />

záchvaty po tom, ako si vypočula<br />

príbehy otrokyne z Indie. Dievčatá<br />

vydávali čudné zvuky, hádzali<br />

okolo seba vecami, kričali, sťažovali<br />

sa na bolesť, akoby ich niekto bodal<br />

ihlami. Privolaný lekár netušil, čo<br />

im je. Dievky ľahkovážne označili<br />

za čarodejnice tri ženy, žobráčku,<br />

vdovu a otrokyňu Titubu. Po vypočúvaní<br />

boli tieto tri ženy obvinené<br />

z čarodejníctva a s trýznenia mladých<br />

dievčat. Obyvatelia mestečka<br />

boli zdesení, zvolal sa súd, ktorí mal<br />

obvinenia vyšetriť. Strach rozpútal<br />

masovú hystériu, v ktorej nebolo<br />

miesta pre zdravý rozum a svedomie.<br />

Súd prijal ako dôkaz tvrdenia<br />

svedkov, podľa ktorých sa im obvinené<br />

ženy zjavili ako duchovia. Takýto<br />

„dôkaz“ sa samozrejme nedal<br />

overiť, ani podrobiť objektívnemu<br />

skúmaniu. V apríli bolo zatknutých<br />

takmer tridsať ľudí, vrátane štvorročného<br />

dievčatka, guvernérovej ženy,<br />

i vzdelaného pastora, ktorý vyštudoval<br />

Harvardskú univerzitu. Bezpečne<br />

sa teda nemohol cítiť nikto. Je zrejmé,<br />

že mladé dievčatá si svoje obvinenia<br />

ľahkovážne vymysleli. Keď sa jedna<br />

zo slúžok farmára Johna Proctora<br />

snažila vyhnúť práci tým, že začala<br />

predvádzať posadnutosť, vyhrážal<br />

sa jej, že ju zbije, a hľa – dievka ihneď<br />

vytriezvela. Nanešťastie bol neskôr<br />

obvinený a 19. augusta i popravený.<br />

Medzi popravenými bol aj strážnik<br />

John Willard, ktorý sa už nechcel podieľať<br />

na zatýkaní nevinných a tak<br />

bol obvinený tiež. Celá hystéria nadobudla<br />

ešte väčšie rozmery vo chvíli,<br />

keď obyvatelia blízkeho mesta Andover<br />

požiadali Salemčanov o zapožičanie<br />

dievčat ako „expertiek“<br />

na odhaľovanie čarodejníc, keďže aj<br />

oni vnímali činnosť diabla. Na koho<br />

dievčatá ukázali prstom, ten mohol<br />

o chvíľu visieť. Počet obvinených<br />

vzrastal závratnou rýchlosťou. Na jeseň<br />

popravili vyše 20 obetí a viac ako


HISTÓRIA<br />

100 ľudí bolo uväznených. Pomaly<br />

už nebolo koho obviniť. Nakoniec<br />

sa predsa len ľuďom z mestečka ujasnilo,<br />

že je tých čarodejníc akosi veľa.<br />

Procesy sa zastavili a zvyšní obžalovaní<br />

dostali milosť.<br />

Väčšina historikov sa zhoduje<br />

v tom, že Salem bol zachvátený určitým<br />

druhom masovej hystérie, ktorá<br />

bola živená strachom. Svoju úlohu<br />

tu hral i zápas o spoločenskú a politickú<br />

moc medzi staršími tradičnými<br />

skupinami a novovznikajúcou obchodníckou<br />

vrstvou. Existuje i teória<br />

o otrave námeľom, ktorý spôsobil tie<br />

nevysvetliteľné prejavy u postihnutých<br />

dievčat. Tri roky od konca tragédie<br />

sa predstavitelia súdu verejne<br />

ospravedlnili a priznali svoju chybu<br />

a nevedomosť. No opäť – ako to počas<br />

celého toho besnenia bolo – zodpovednosť<br />

zvalili na diabla, ktorý ich<br />

vraj zviedol.<br />

KDE HĽADAŤ VINNÍKA?<br />

O<br />

dhaduje sa, že po celom svete<br />

dosiahol hon na čarodejnice<br />

niekoľko sto tisíc, až milión obetí.<br />

Salemské procesy si v rokoch 1692 až 1693 vyžiadali nejmenej 20 životov<br />

Presný počet nie je známy, keďže<br />

mnoho súdnych spisov bolo zámerne<br />

zlikvidovaných, alebo aj náhodne<br />

spálených pri požiaroch,<br />

ktoré sa vyskytovali často. Dnes človek<br />

len krúti hlavou, ako to mohlo<br />

dôjsť tak ďaleko. Prečo ľudia dovolili,<br />

aby sa konalo toľko nespravodlivosti<br />

a takým ukrutným spôsobom?<br />

Sú na vine cirkvi a ich služobníci?<br />

Alebo to bola vysoká vrstva obyvateľstva,<br />

prípadne v tom mal prsty skutočný<br />

diabol? Asi sotva. Domnievam<br />

sa, že odpoveď nie je nijako poetická<br />

a ťažká, je až zarážajúco jednoduchá.<br />

Ak sa pozrieme do histórie, môžeme<br />

spozorovať, že podobné zverstvá<br />

sa konali počas druhej svetovej<br />

vojny, ktorá mala milióny nevinných<br />

obetí. Forma prejavu bola iná, avšak<br />

charakter oboch masových vyvražďovaní<br />

bol rovnaký. Nenávisť voči<br />

druhým ľuďom vyvierala zo strachu<br />

a z presvedčenia, že za núdzu,<br />

ktorú prežívame, môže niekto iný.<br />

To je jedna z najzhubnejších myšlienok,<br />

aké mohla ľudská myseľ vytvoriť:<br />

veriť, že je za náš osud zodpovedný<br />

niekto iný a že nešťastie,<br />

ktoré prežívame, je dôsledkom rozhodnutí<br />

nejakej vyššej moci. Takýto<br />

prístup k životu degraduje človeka<br />

na hlúpeho obmedzeného tvora, neschopného<br />

dosiahnuť šťastie, pretože<br />

s takým prístupom je nútený zaujímať<br />

voči svojmu okoliu negatívny,<br />

kritický a odsudzujúci postoj, snažiaci<br />

sa odstrániť z cesty všetko, čo<br />

mu prekáža. Taký vzťah k životu je<br />

silne deštruktívny. Nedovoľuje človeku<br />

rozvinúť svoje vnútorné schopnosti<br />

a vlastnosti, pretože mu chýba<br />

sebareflexia. Duchovné schopnosti,<br />

možnosť rozlišovať, čo je správne<br />

a čo falošné, morálka a láska sa nepestujú,<br />

a tak sa postupne strácajú.<br />

Nakoniec ostane iba strach, ktorý dokonale<br />

ovládne človeka a prinúti ho<br />

urobiť tie najhoršie zverstvá. Strach<br />

je najsilnejším nástrojom na ovládanie<br />

ľudí. Toho si mnohí vypočítaví<br />

jednotlivci boli veľmi dobre vedomí<br />

a využili to pre svoje sebecké<br />

ciele. Vymysleli si neviditeľného vinníka,<br />

striehnuceho na každom kroku<br />

a podnecovali voči nemu a jeho domnelým<br />

služobníkom nenávisť. Nevedomí<br />

ľudia sa toho chopili a rozpútali<br />

tak peklo, ktoré navždy ostane<br />

smutnou stopou v dejinách ľudstva.<br />

Azda už nie je ďaleko doba, keď si<br />

človek bude plne uvedomovať, že si je<br />

sám strojcom svojho osudu a všetko,<br />

čo ho stretne, je zaslúžené a slúži mu<br />

na prospech a vnútorný rast. Bude to<br />

doba šťastného, ušľachtilého a múdreho<br />

ľudstva, v ktorom na vzájomné<br />

obviňovanie, tyraniu a hlúpe povery<br />

už nebude miesta.<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch@svetgralu.sk<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


Claus Georg Tornai<br />

Patrí dnes medzi významné obchodné<br />

komodity. Už dlhé roky<br />

sa používa pri výrobe rôznych potravinárskych<br />

produktov. Nájdeme<br />

ho v margaríne, v čokoláde, mrazenej<br />

pizzi, hotových omáčkach, ale<br />

i v kozmetike. Záujem oň však začal<br />

výrazne rásť až s rozmachom biopalív.<br />

Palmový olej, o ktorom je reč, tak<br />

získal medzi spotrebiteľmi nálepku<br />

ekologický. A tak tí, čo uprednostňujú<br />

bioprodukty, pri jeho kúpe<br />

veria, že konajú v súlade s ochranou<br />

prírody. No je to iba zdanie;<br />

a smutné je, čo sa dnes môže pod<br />

nálepkou bioprodukt skrývať. Ukazuje<br />

sa totiž, ako sa palmový olej získava:<br />

neekologickým, ba často veľmi<br />

drastickým spôsobom.<br />

NIČENIE PRALESA<br />

Európska únia rozhodla (2007),<br />

že na celkovej spotrebe pohonných<br />

hmôt sa má podiel biopalív zvýšiť<br />

do roku 2020 na 10 percent. Takýto<br />

dopyt však už repka olejná<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

z Indonézie<br />

nepokryje, preto treba zvyšovať plochy<br />

na pestovanie olejových paliem.<br />

Medzi odberateľov palmového oleja<br />

patrí až 90 percent krajín Únie.<br />

Hlavnými výrobcami palmového<br />

oleja sú Malajzia a Indonézia, no latinskoamerické<br />

krajiny ich doháňajú.<br />

Rastlina je na prvý pohľad veľmi<br />

výhodná: už tri roky po výsadbe sadeníc<br />

sa môže zberať prvá úroda.<br />

Zo žiadnej doteraz pestovanej<br />

rastliny sa nedá získať toľko oleja<br />

na hektár ako práve z orechov olejových<br />

paliem. Z jadier sa okrem oleja<br />

vyrába aj tuk a múčka.<br />

No pestovanie olejových paliem<br />

má vážne následky. Kým osevná<br />

plocha v Indonézii v roku 1985 dosiahla<br />

0,6 mil. hektárov, v roku 2008<br />

to bolo až 14-krát viac: okolo 8,4 mil.<br />

hektárov. A tento trend stále pokračuje.<br />

Rozširovanie osevných plôch<br />

sprevádza masívne ničenie chránených<br />

tropických dažďových lesov.<br />

Úmyselným výrubom a vypaľovaním<br />

dochádza k ďalekosiahlemu<br />

negatívnemu vplyvu: urýchľovaniu<br />

klimatických zmien.<br />

VYHÁŇANIE<br />

OBYVATEĽOV<br />

Indonézski domorodci sú buď drobnými<br />

poľnohospodármi, alebo spolovice<br />

nomádi. Les je pre ich život nevyhnutný.<br />

Živia sa zberom kaučuku,<br />

ovocím či mäsom zvierat džungle.<br />

Napriek tomu, že sú legitímnymi majiteľmi<br />

a majú doklady potvrdzujúce<br />

ich vlastníctvo, sú o svoju pôdu oberaní<br />

bez náhrady.<br />

V núdzi potom zberajú orechy<br />

z paliem rastúcich na pôde, ktorú<br />

nevlastnia, a predávajú ich. Koncerny<br />

ich preto ako škodcov zastrašujú bezpečnostnými<br />

zložkami.<br />

FALOŠNÁ NÁLEPKA<br />

Niektorí výrobcovia ponúkajú aj palmový<br />

olej v bio kvalite. No v distribučných<br />

centrách často nie je olej<br />

v údajnej bio kvalite od tej tradičnej<br />

vôbec oddelený. Zvyčajne je všetko<br />

dodávané v jednej várke. Ťažko<br />

tak možno zaručiť dostatočnú kontrolu.<br />

No aj prípadná dobrá kvalita je<br />

vzhľadom na ničenie životného prostredia<br />

draho vykúpená. O ekológii<br />

a trvalej udržateľnosti sa vôbec nedá<br />

hovoriť.<br />

Navyše obsahuje vysoké množstvá<br />

nasýtených mastných kyselín. No<br />

nie všetky výrobky s jeho obsahom<br />

sú označené. V súčasnosti nie je totiž<br />

jeho uvádzanie povinné. Spravidla<br />

sa v zložení uvádza len „rastlinný olej“.<br />

Zmena má nastať až od roku 2015,<br />

keď bude označovanie obsahu palmového<br />

oleja v potravinách vo všetkých<br />

krajinách Únie povinné.<br />

Claus Georg Tornai<br />

claus.georg.tornai@svetgralu.sk<br />

Odporúčame si pozrieť dokument „Zelená<br />

púšť“ M. Gálika o pestovaní paliem<br />

na Borneu. Je dostupný napr. aj na youtube.


Skúsenosti blízkosti smrti:<br />

Ilúzia<br />

či realita?<br />

Werner Huemer<br />

Sú zážitky blízkosti smrti len výplodom mozgu? Nové výsledky prírodovedeckého<br />

výskumu spochybňujú materialistické vysvetlenia zážitkov ľudí, ktorí prežili<br />

vlastnú smrť.<br />

Výskum smrti alebo tanatológia je<br />

v posledných desaťročiach svetovou<br />

témou. Prvou lastovičkou bola kniha<br />

„Interview s umierajúcimi“ od švajčiarskej<br />

lekárky Elisabeth Kübler-Ross,<br />

ktorá vyšla asi pred 40 rokmi. Záujem<br />

vzbudil aj bestseller „Život po smrti“<br />

z roku 1975 od amerického filozofa<br />

Raymonda Moodyho.<br />

V uplynulých dvadsiatich rokoch<br />

prišli neurológovia s vysvetlením,<br />

že skúsenosti blízkosti smrti sú len<br />

preludom vyvolaným nedostatkom<br />

kyslíka, stresom, vyvolaným predráždením<br />

určitých centier mozgu, či vylučovaním<br />

prirodzených substancií,<br />

účinkujúcimi ako drogy. Vedcom<br />

sa podarilo tieto stavy umelo navodiť<br />

stimuláciou určitých častí mozgu<br />

drogami.<br />

Vedecké výskumy z posledných rokov<br />

síce nepotvrdzujú vžité predstavy<br />

o nebi a pekle, Božej láske či treste,<br />

no veriaci v nich vidia dôkaz, že život<br />

smrťou nekončí.<br />

ZÁŽITKY Z BLÍZKOSTI<br />

SMRTI<br />

Svetonázor dnes určuje veda – a to,<br />

čo nie je vedecky podložené, nie je<br />

brané vážne. A preto aj často tabuizované.<br />

V 20. storočí sa rozšíril aj strach<br />

zo smrti; bojíme sa otvorene hovoriť<br />

o umieraní, smrti a o možnom<br />

živote po nej. Existujú však milióny<br />

ľudí, čo tvrdia, že mali zážitky<br />

blízkosti smrti. No do 80-tych rokov<br />

minulého storočia sa málokto<br />

odvážil o nich rozprávať. Veď kto by<br />

chcel byť za čudáka?<br />

Tabu okolo smrti a umierania<br />

otvorila nakoniec samotná veda.<br />

Skúmaním zážitkov blízkosti smrti<br />

preukázala, že ľudia pri umieraní<br />

prežívajú určité fázy:<br />

• Zmena vedomia: nevysvetliteľná<br />

skúsenosť spojená s pocitmi<br />

pokoja a mieru. Fyzické bolesti<br />

a choroby ustúpili, telesné postihnutie<br />

mizne.<br />

• Poznanie smrti: človek poznáva,<br />

že toto prežívanie súvisí<br />

s umieraním, alebo je mŕtvy. Často<br />

toto poznanie sprevádza hluk, ktorý<br />

je niekedy nepríjemný a prenikavý.<br />

• Mimotelesnosť: človek sa cíti<br />

„mimo“ tela. V tomto stave sú snahy<br />

lekárov o oživenie či operácia prežívané<br />

akoby zhora, z nadhľadu.<br />

• Zážitok tunela: pocit, že je<br />

v temnom priestore – tuneli, akoby<br />

v jaskyni, a vidí svetlo, ktoré ho<br />

silne priťahuje. (Jedno až dve percentá<br />

ľudí popisuje, že sa cez tento<br />

priestor nedá dostať.)<br />

• Nadpozemské okolie: človeka<br />

obklopí svet v nádherných farbách,<br />

s krásnymi kvetinami, často obohatený<br />

čarovnou hudbou.<br />

• Stretnutie so zosnulými:<br />

stretnutia a komunikácia so zosnulými<br />

príbuznými alebo priateľmi.<br />

• Žiariace svetlo: sprostredkuje<br />

zomierajúcemu bezpodmienečné<br />

prijatie lásky a kontakt s hlbším poznaním.<br />

• Celoživotný pohľad späť: najdôležitejšie<br />

momenty pozemského<br />

života sú ešte raz prežité v jednom<br />

jedinom okamihu. Často po tomto<br />

spätnom pohľade nasleduje predpoveď,<br />

možnosť zazrieť časť budúceho<br />

života.<br />

• Vnem hranice: človek spoznáva<br />

hranicu, spoza ktorej už návrat<br />

do tela nie je možný.<br />

• Návrat: vedomý návrat späť<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


do tela – často so sklamaním, že nádherný<br />

druhý svet opúšťa.<br />

Nie každý však prežíva všetky tieto<br />

stupne. Mnohé zážitky blízkosti<br />

smrti sú hlbšie a úplnejšie, iné len<br />

skromnejšie.<br />

Výskumníci umierania však zistili,<br />

že tieto prežitia sa vyskytujú jednotne<br />

u všetkých ľudí – u detí alebo u dospelých,<br />

u veriacich alebo ateistov,<br />

vzdelaných či nevzdelaných. A nezávisia<br />

ani od kultúrneho okruhu. Tvrdia,<br />

že tento fenomén sa vyskytuje<br />

veľmi často a treba ho brať vážne.<br />

LEN HRA MOZGU?<br />

Vedci však zážitky blízkosti smrti ako<br />

dôkaz opakovaných vtelení berú stále<br />

skepticky. Štúdie totiž opisujú udalosti<br />

spred mnohých rokov – kde nie sú<br />

jasné presnejšie okolnosti: či išlo o klinicky<br />

mŕtvych ľudí, akými chorobami<br />

trpeli, aké medikamenty užívali a pod.<br />

Výnimkou je štúdia holandského<br />

kardiológa Pima van Lommela. Ten<br />

v rokoch 1988 až 1992 sledoval ako<br />

prvý zážitky blízkosti smrti za kontrolovaných<br />

podmienok. Sledoval 344 pacientov,<br />

ktorí boli definitívne mŕtvi (ich<br />

srdce sa zastavilo na dve minúty), no<br />

boli opäť oživení. Dostali sa tak do štádia<br />

zastavenia srdca, keď asi po 10 až 20<br />

sekundách došlo k úplnému výpadku<br />

všetkých elektrických aktivít mozgovej<br />

kôry. Z nich 62 opísalo zážitky blízkosti<br />

smrti. Výsledky štúdie (zverejnené<br />

v roku 2011) ukázali, že zážitky<br />

blízkosti smrti vznikajú aj za vedecky<br />

kontrolovaných podmienok.<br />

V rokoch 2003 až 2006 sa za prísne<br />

vedeckých podmienok uskutočnili<br />

ďalšie štúdie. Aj tie ukázali, že takéto<br />

zážitky možno zaznamenať počas<br />

zastavenia srdca, či úplného výpadku<br />

všetkých mozgových funkcií<br />

(americká štúdia Brucea Greysonsea<br />

– 2003, anglická štúdia od Pennyho<br />

Satoriho – 2006).<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


REINKARNÁCIA<br />

Akú rolu hrá pri zážitkoch blízkosti<br />

smrti ľudský mozog? Veda ho<br />

považuje za centrum ľudského bytia<br />

– bez mozgu neexistuje vedomie.<br />

Každá zmena vedomia tak súvisí<br />

s procesmi v mozgu a v ostatnom tele.<br />

Podľa toho slobodná vôľa, vedomie<br />

svojho ja či nehmotná duša nie sú<br />

ničím iným, než výsledkom procesov<br />

v mozgu, čiže fascinujúcou súhrou<br />

mnohých miliárd neurónov.<br />

Z toho vychádzajú aj teórie vysvetľujúce<br />

predsmrtné zážitky. Jedna<br />

z nich pripisuje tieto zážitky nedostatku<br />

kyslíka, ktorý spolu so zrakom<br />

a krátkodobým extrémnym vypätím<br />

mozgu pred jeho úplným vyhasnutím<br />

vedie k zážitkom opisovaným<br />

ako tunel či žiariace svetlo.<br />

Iná teória pripisuje skúsenosti<br />

umierajúcich pôsobeniu hormónu<br />

endorfínu. Ide o telu vlastný morfín,<br />

tíšiaci bolesti a vyvolávajúci pocity<br />

blaha. Pri strese sa v tele uvoľňuje<br />

vo veľkom množstve, čo vysvetľuje<br />

príjemnú zmenu vedomia. Oxid uhličitý<br />

by zase mohol vysvetliť zážitky<br />

mimotelesnosti. Pri nedostatku kyslíka<br />

stúpa obsah oxidu uhličitého<br />

v krvi. Pokusy ukázali, že po jeho<br />

vdýchnutí vzniká dojem, že človek<br />

opúšťa svoje telo.<br />

Ďalším vysvetlením je elektrická<br />

búrka – podobná ako pri epileptických<br />

záchvatoch. Keď záchvat<br />

vznikne v oblasti mozgu pri spánkovej<br />

kosti, môže dôjsť k zmene vnímania.<br />

To by vysvetlilo aj pocity<br />

vznášania, vystúpenia z tela či nadpozemské<br />

vnímanie.<br />

Dimetyltryptamín zase objasňuje<br />

prežívanie skúsenosti rozšíreného<br />

vedomia a straty strachu zo smrti.<br />

Táto látka sa vyskytuje v tele v malých<br />

množstvách, jej produkcia je aktivovaná<br />

hormónmi (kortizol, adrenalín,<br />

noradrenalín). Pri silnom<br />

strese ich telo uvoľňuje veľké množstvo.<br />

Tieto teórie podporuje aj moderná<br />

psychológia. Tvrdí, že mozog<br />

v nebezpečenstve smrti vytvára<br />

ochranné fantázie i myšlienky, ktoré<br />

zodpovedajú očakávaniu postihnutých<br />

osôb. Mnohí vedci takéto zážitky<br />

považujú jednoducho za intenzívne<br />

sny.<br />

Tieto teórie boli aj vedecky testované.<br />

Cielenými stimuláciami určitých<br />

oblastí mozgu sa podarilo evokovať<br />

zážitky, ktoré napodobňujú<br />

niektoré aspekty zážitkov blízkosti<br />

smrti. Neurochirurg Wilder Penfield<br />

počas operácií mozgu epileptických<br />

pacientov vyvolal u nich spomienkové<br />

sekvencie, ako aj vnímanie<br />

svetla a zvuku. V iných pokusoch<br />

sa mimotelesné zážitky dali kontrolovane<br />

simulovať elektricky, alebo<br />

nasadením kelamínu. Ide o liek používaný<br />

ako anestetikum, ktorý blokovaním<br />

určitých receptorov v mozgu<br />

môže navodiť halucinácie.<br />

VEDOMIE NEZÁVISÍ<br />

OD TELA<br />

Týmto teóriám odporujú výsledky<br />

výskumu umierania z posledných<br />

rokov. Tie sa zamerali na pacientov,<br />

ktorí boli preukázateľne klinicky<br />

mŕtvi – teda dlhé minúty bez funkcie<br />

srdca a mozgu.<br />

Vylúčia sa tak zmeny vedomia,<br />

ktoré spôsobuje akútny nedostatok<br />

kyslíka v mozgu, ku ktorým patrí<br />

pomätenosť, strach, poruchy pamäti<br />

a aj obmedzená schopnosť reči.<br />

A okrem toho k nedostatku kyslíka<br />

nedochádza pri všetkých zážitkoch.<br />

Naopak – skúsenosti ľudí, ktorí zažili<br />

smrť, sú jasné, dobre zapamätateľné<br />

a sprostredkované bez zníženia mentálneho<br />

výkonu.<br />

Pri bližšom pohľade neobstojí ani<br />

vylučovanie endorfínu. Endorfíny<br />

síce utišujú bolesti a navodzujú pocit<br />

blaha, ale ich účinky pretrvávajú aj<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


REINKARNÁCIA<br />

niekoľko hodín. Pri skúsenosti blízkosti<br />

smrti však pocit mieru ihneď<br />

po prebudení zmizne.<br />

Ak pripustíme možnosť, že vedomie<br />

existuje nezávisle od hmotného<br />

nosiča – mozgu, dá sa na materialistické<br />

vysvetlenia zážitkov blízkosti<br />

smrti pozerať z iného uhla.<br />

Ukázalo by sa, že mimotelesné<br />

skúsenosti vedomia sú možné bez<br />

väzby na fyzické telo. Za normálnych<br />

okolností sú však prirodzeným spôsobom<br />

blokované. Túto blokádu prekoná<br />

len smrť alebo užitie niektorých<br />

látok, akou je napríklad aj injekcia<br />

dimetyltryptamínu.<br />

S blokádou súvisí aj hladina zinku<br />

v tele. Jeho množstvo v tele s vekom<br />

klesá – zážitky blízkosti smrti opisujú<br />

skôr mladší ľudia. To, či si človek<br />

na podobný zážitok spomenie,<br />

súvisí s krátkodobou pamäťou, a aj<br />

s vážnosťou jeho stavu. Ľahšie zabúda<br />

človek po dlhej kóme, ťažkom<br />

otrase mozgu či záchvate mŕtvice.<br />

Podobne je to aj so snami. Predpokladá<br />

sa, že sníva každý človek, no<br />

nie všetci si sny pamätajú. Zážitky<br />

blízkosti smrti sú však niečím iným.<br />

Snívame v spánkových REM-fázach<br />

(od Rapid-Eye-Movements – spánková<br />

fáza, ktorá sa navonok prejavuje<br />

rýchlymi trhavými pohybmi<br />

očí). Počas nich je mozog preukázateľne<br />

veľmi aktívny. Naopak, zážitky<br />

pri umieraní môžu byť prežívané aj<br />

vo fázach bez mozgovej aktivity. Sny<br />

ani nezanechávajú trvalé zmeny správania.<br />

Zážitky blízkosti smrti sprevádza<br />

často zmena správania, ba i celého<br />

života.<br />

Podobne aj cielené elektrické stimulácie<br />

určitých oblastí mozgu zlyhávajú.<br />

Výsledky Penfielda na stovkách<br />

pacientov sa podľa kardiológa<br />

Van Lommela nedajú porovnať<br />

so zážitkami blízkosti smrti. To, čo<br />

ľudia počas svojej mimotelesnosti<br />

prežívajú – vlastné telo, ako aj ľudí<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

a scenérie, ktoré pozorujú zhora,<br />

môžu v mnohých prípadoch potvrdiť<br />

ostatní účastníci.<br />

Neobstál ani článok Blankeho,<br />

ktorý opísal zážitok, keď u jednej<br />

pacientky vyvolal po elektrickej stimulácii<br />

krátkodobú mimotelesnú<br />

skúsenosť, pri ktorej vnímala pokrivený<br />

obraz svojej nohy. Van Lommel<br />

kritizoval hlavne ďalekosiahle závery,<br />

odvodené z pozorovaní niekoľkých<br />

málo prípadov. Podľa neho z tisícov<br />

epileptických pacientov ošetrených<br />

stimuláciou ani jeden nereferoval<br />

o skutočnej mimotelesnej skúsenosti.<br />

NA CESTE ZA NOVÝM<br />

OBRAZOM ČLOVEKA<br />

Jasné zážitky vedomia v stave, keď<br />

mozog preukázateľne nefunguje,<br />

naznačujú, že naše vedomie existuje<br />

ďalej, nezávisle od tela, tvrdia<br />

vedci skúmajúci umieranie. „Prírodovedecké<br />

štúdie o zážitkoch blízkosti<br />

smrti vytvárajú zreteľnú hranicu<br />

dnešných predstáv neurológov<br />

o rozdielnych aspektoch ľudského<br />

vedomia a vzťahu mozgu k pamäti<br />

a vedomiu,“ hovorí Van Lommel.<br />

Súhlasí s ním aj americký výskumník<br />

Bruce Greyson: „Ak je pacient<br />

vo fáze, keď je preukázateľne<br />

klinicky mŕtvy, schopný jasne vnímať,<br />

potom je predstava že vedomie<br />

sídli výlučne v mozgu veľmi spochybnená“.<br />

Počet vedcov s kritickým postojom<br />

k teórii centrálnej funkcie mozgu<br />

stúpa.<br />

Zobrazovacou vyšetrovacou metódou<br />

sa síce dá dokázať spojitosť<br />

medzi zaznamenanými aktivitami<br />

v mozgu a určitými skúsenosťami vedomia.<br />

Či je však táto skúsenosť vedomia<br />

iba následkom aktivity mozgu,<br />

alebo naopak – mozgová aktivita následkom<br />

skúsenosti vedomia – jednoznačná<br />

odpoveď stále chýba.<br />

Výsledky výskumu umierania naznačujú,<br />

že mozog nevytvára vedomie,<br />

len mu umožňuje, aby sa prejavilo<br />

na telesnej úrovni. Mozog<br />

prestáva byť orgánom, ktorý vedomie<br />

vysiela, je len prijímačom. Ako<br />

hovoril profesor John C. Ecclese<br />

(1903 – 1997) je „poslom vedomia“.<br />

Nejde pritom o novú myšlienku;<br />

do úzadia sa dostala len pod vplyvom<br />

materializmu.<br />

Aj kritických výskumníkov zatiaľ<br />

ešte takéto smelé závery desia. Medzi<br />

určitým neurónovým stavom, pozorovateľným<br />

v mozgu, a konkrétnym<br />

stavom vedomia človeka je prírodovedecky<br />

neprekonateľná medzera.<br />

Z aktivity jednotlivých mozgových<br />

oblastí sa totiž nedá vyvodiť prakticky<br />

nič o obsahu myšlienok alebo<br />

citov. Neexistuje dôkaz, že neurónové<br />

siete sú schopné vytvoriť mnohotvárnosť<br />

nášho vnútorného sveta –<br />

teda náš život a vedomie.<br />

Vysvetlenie by mohli priniesť teórie<br />

inšpirované kvantovou fyzikou.<br />

Tie spochybňujú striktné oddelenie<br />

ducha a hmoty. Počítajú s možnosťou,<br />

že nefyzikálna skutočnosť<br />

ovplyvňuje fyzikálny svet, čo je v súlade<br />

s predstavou, že naše telo je oživované<br />

duchom alebo dušou.<br />

Niektorí pripúšťajú možnosť,<br />

že skúsenosti ľudí, ktorí prežili svoju<br />

smrť, sú dostatočným dôkazom toho,<br />

že náš život smrťou nekončí. Tento<br />

názor podporuje tvrdenia viery a starých<br />

náuk, že nie sme len telo, ale telo<br />

len prechodne oživujeme. Mozog je<br />

tak len nástrojom, ktorý vedomému<br />

duchu človeka umožňuje rozvíjať<br />

sa vo fyzickom svete.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk


RECENZIA<br />

ŽELEZNÁ LADY<br />

Britsko-francúzska koprodukcia, 2011<br />

Vo Veľkej Británii vládnu v porovnaní<br />

s inými európskymi krajinami ženy<br />

častejšie. Ich vláda býva hodnotená<br />

ako obdobie všeobecného kultúrneho<br />

a hospodárskeho vzostupu, preto aj<br />

významné obdobia britskej histórie<br />

nesú práve mená kráľovien – menujme<br />

napríklad alžbetínsku éru 16. storočia,<br />

keď pôsobil Shakespeare, alebo viktoriánsku<br />

dobu 19. storočia. Takisto<br />

dnes vedie už viac než 60 rokov Britániu<br />

žena. Je snáď na Anglicku niečo<br />

viac ženského, než na Česku alebo Slovensku?<br />

Jednou z najvýraznejších vládnucich<br />

žien uplynulého storočia bola Margaret<br />

Thatcherová, preslávená svojou<br />

pevnosťou a tvrdohlavosťou. Jej osobnosť<br />

približuje film „Železná lady“.<br />

Film britskej režisérky Phyllidy<br />

Lloydovej, portrétujúci prvú ženu,<br />

ktorá stála na poste premiéra Spojeného<br />

kráľovstva Veľkej Británie a Severného<br />

Írska, je skôr pozoruhodnou<br />

psychologickou štúdiou, než politickým<br />

dokumentom. Politické udalosti,<br />

s ktorými sa Thatcherová v rokoch<br />

svojej vlády musela vyrovnať – protesty<br />

odborov, masívny rast nezamestnanosti,<br />

vojna o Falklandy i postupný<br />

rozpad Sovietskeho zväzu – ustupujú<br />

vo filme do úzadia a občas sa vynárajú<br />

vo forme živých spomienok na hlboké<br />

prežitia a zlomové momenty jej života.<br />

Práve toto zameranie na prežitie, ktoré<br />

umožňuje hlboké vcítenie sa do hlavnej<br />

postavy a pochopenie jej motivácií,<br />

spolu s oslabením dejovej stránky<br />

filmu je veľmi bytostným a presvedčivým<br />

„ženským“ prejavom Lloydovej.<br />

Film teda prekvapivo nie je určený<br />

priaznivcom politického kurzu Thatcherovej,<br />

ktorí ho ani príliš neocenili,<br />

ale je čisto osobným pohľadom jednej<br />

ženy na život druhej: s akcentom<br />

na ľudské vzťahy, manželstvo, rodinu<br />

a osobné priateľstvo, a so zreteľným<br />

otáznikom, či ženy môžu úspešne skĺbiť<br />

funkciu vo vysokej politike s vlastnou<br />

rodinou.<br />

Režisérka Phyllida Lloydová vo svojom<br />

(v poradí len druhom) filme zvolila<br />

pre Thatcherovú veľmi neobvyklú<br />

perspektívu. Ukazuje ju ako ženu<br />

v pokročilom veku, postihnutú postupujúcou<br />

demenciou a balancujúcou<br />

nad svojím životom. Jej najbližším človekom<br />

je stále jej zosnulý manžel Denis<br />

Thatcher, ktorý k nej často prichádza,<br />

aby vnútorne osamelej žene robil<br />

spoločnosť, spomínal s ňou, bavil ju<br />

a dokonca s ňou i tancoval. Až strach<br />

zo straty psychickej sebakontroly<br />

a nátlak okolia vedú k tomu, že Thatcherovej<br />

začne byť spoločnosť zomrelého<br />

manžela stále viac nepríjemná.<br />

Dochádza tak k momentu, že sa Denis<br />

Thatcher rozhodne „odísť“ a nakoniec<br />

vchádza do žiarivého svetla<br />

onoho sveta. Toto je veľmi silný okamih<br />

celého filmu. Denis Thatcher totiž<br />

svojím odpútaním sa od ženy mohol<br />

pokročiť ďalej, a vlastne až tým i jej<br />

mohol skutočne pomôcť. Umožnil jej<br />

totiž zahájiť vnútorný očistný proces<br />

a postaviť sa zoči-voči súčasnosti.<br />

Snímka je tiež – zrejme skôr neplánovane<br />

– prínosným príspevkom<br />

k téme staroby a demencie: ukazuje<br />

premenu dominantného, vysoko racionálneho<br />

človeka v osobu, nútenú<br />

s postupujúcou starobou a demenciou<br />

prijať svoju odkázanosť na pomoc<br />

druhých a čeliť strachu z osamotenia<br />

a zo straty sebakontroly. Takto<br />

musí barónka Thatcherová vo filme<br />

znášať i nepríjemné následky vlastnej<br />

politickej kariéry, obzvlášť odcudzenie<br />

sa vlastným deťom, ktoré vo filme<br />

silne akcentuje celý rad situácií.<br />

Zhliadnutie „Železnej lady“ možno<br />

rozhodne odporučiť. Vykreslenie<br />

udalostí Thatcherovej vlády je dobrou<br />

pomôckou, ako si urobiť prehľad<br />

o vtedajšom politickom dianí, pričom<br />

spoluprežívanie<br />

neľahkých situácií<br />

vo filme divákovi<br />

zároveň prináša duchovný<br />

úžitok.<br />

Václav Kazda<br />

vaclav.kazda@svetgralu.cz<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


NÁBOŽENSTVO<br />

Ukrižovanie Ježiša – je biblická<br />

interpretácia pravdivá?<br />

Na mnohých miestach Biblie sa píše<br />

o nutnosti smrti Ježiša Krista na kríži,<br />

ktorá mala priniesť vykúpenie ľudstva.<br />

Napríklad v Liste Kolosanom 1:20<br />

hovorí Pavol: „…aby prostredníctvom<br />

neho a v ňom bolo zmierené všetko, čo je,<br />

ako na zemi, tak v nebesiach – pretože<br />

zmierenie priniesla jeho obeť na kríži.“<br />

46<br />

Hieronymus Bosch: Cesta na Kalváriu (cca 1490)<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

Na druhej strane v Posolstve Grálu Abd-<br />

-ru-shin píše, že Ježišova smrť na kríži<br />

nebola vôbec nutnou obeťou, ale vraždou<br />

Syna Božieho. Kde je teda pravda?<br />

Z niektorých miest v Biblii môže<br />

čitateľ dospieť k záveru, že Ježišova<br />

smrť na kríži bola nutná obeť.<br />

Myšlienka „nevyhnutnosti“<br />

ukrižovania<br />

pochádza okrem iného<br />

z postojov Pavla; v histórii<br />

cirkvi sa v rôznych<br />

formuláciách opakuje.<br />

Dodnes patrí k najdôležitejším<br />

kresťanským<br />

dogmám viery – a tie sú<br />

v cirkevnom učení prakticky<br />

postavené na roveň<br />

tomu, čo sa traduje<br />

o Ježišovi samotnom.<br />

Každý veriaci človek<br />

sa slobodne rozhoduje,<br />

či dané dogmy dokáže<br />

akceptovať, alebo skúma<br />

a snaží sa rozlišovať medzi<br />

tradovanými názormi<br />

a tým, čo sám cíti,<br />

čo môže vyvodiť z Ježišových<br />

slov.<br />

Z toho čo vieme o Ježišovom<br />

živote je zrejmé,<br />

že jeho poslaním bolo<br />

priniesť ľuďom isté posolstvo.<br />

Učením o láske<br />

Božej a láske k blížnemu<br />

oslovil srdcia ľudí a tým<br />

sa súčasne jasne odlíšil<br />

od strnulých tradícií<br />

viery, aké predstavovali<br />

napríklad farizeji. Preto<br />

Ježiš putoval krajinou a hovoril k ľuďom,<br />

liečil a zvestoval svojimi podobenstvami<br />

pravdu.<br />

Priniesol teda ľuďom učenie. Odpor,<br />

ktorý tým vzbudil v kruhoch<br />

„mocipánov viery“, bol veľký, a Ježišovi<br />

bolo nakoniec jasné, že zotrvávaním<br />

na svojom učení riskuje svoj<br />

život. On však prišiel z Pravdy a sám<br />

Pravdou bol, preto nemohol konať<br />

inak a priniesol aj túto obeť, aby<br />

„chlieb a víno“ života – oslobodzujúce<br />

duchovné občerstvenie, ktoré<br />

prinášalo jeho posolstvo, zostali ľuďom<br />

zachované. Ježiš vôbec nehovoril<br />

o tom, že prišiel, aby sa nechal<br />

ukrižovať. Keby bolo jeho poslaním<br />

toto, nemusel sa namáhať putovať<br />

krajinou a oboznamovať ľudí so svojím<br />

učením.<br />

Abd-ru-shin vo svojom Posolstve<br />

poukazuje na to, ako tento závažný<br />

omyl viery, že Ježiš svojou smrťou<br />

na kríži vykúpil všetkých ľudí, môže<br />

jednotlivcovi brániť v nevyhnutných<br />

krokoch na vlastné duchovné oslobodenie<br />

a zušľachtenie. Možnosť „zástupnej<br />

obete“ odporuje aj zmyslu<br />

pre spravodlivosť. A na skutočnosť,<br />

že vlastne my všetci sme zodpovední<br />

za všetko, čo urobíme alebo neurobíme,<br />

ukazuje celý vývoj na tejto<br />

zemi.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk


Richard Steinpach<br />

Hľa: Pravda je tak blízko – Sebapoznanie<br />

Autor výnimočných kníh predkladá svoje úvahy<br />

na zaujímavé témy: Kedy vzniká človek? Čo je to vlastne<br />

žena? Zle pochopená rovnosť. Kam vedie móda? Dobre<br />

myslený omyl. AIDS – zanedbaná obrana.<br />

Naša cena: 5,90 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,40 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

Christopher Vasey<br />

Skřítci, bohové, Boží služebníci<br />

Existujú bytosti prírody? Majú nejakú spojitosť s antickými<br />

bohmi? Sú všetky prírodné národy primitívne? Na tieto<br />

otázky dáva Christopher Vasey prekvapujúce odpovede.<br />

Odhaľuje červenú niť vo vývoji náboženstva a ukazuje,<br />

prečo sú škriatkovia a bohovia, malí a veľkí bytostní<br />

vo stvorení služobníkmi jedného najvyššieho Boha.<br />

Naša cena: 5,40 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,00 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


48<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


eorg Friedrich Händel sa narodil<br />

v Halle nad Sálou 23. febru-<br />

G<br />

ára 1685. Detstvo prežíval v prostredí<br />

prísnej rodiny. Jeho otec o umení nemal<br />

valnú mienku. Povolanie umelca,<br />

hudobníka považoval za spoločensky<br />

menejcenné. Túžil po tom, aby<br />

sa jeho syn stal právnikom.<br />

Malého Georga Friedricha však<br />

priťahovala hudba. Dlho trvalo,<br />

kým rodina pochopila, že syn má<br />

mimoriadne hudobné nadanie, že je<br />

vlastne zázračným dieťaťom. Už<br />

vtedy sa vedelo, že Georg hrá dobre<br />

na čembalo a na organ.<br />

Otec, dvorný ránhojič, dochádzal<br />

často do Wissenfelsu, mesta, ktoré<br />

sa vtedy stalo sídelným mestom vojvodu,<br />

a brával so sebou aj malého<br />

Georga. Malému zvedavému chlapčekovi<br />

sa raz akosi podarilo prekĺznuť<br />

do kostola, kde upútal pozornosť<br />

organistu na chóre. Ten s úsmevom<br />

pustil po omši malého zvedavca<br />

za organ a dovolil mu naň zahrať.<br />

V kostole bol zhodou okolností vojvoda<br />

a s nadšením vypočul Georgovo<br />

postlúdium. Nemohol uveriť,<br />

že takým vynikajúcim spôsobom,<br />

s dokonalým prednesom a technikou<br />

hralo osemročné dieťa.<br />

Vojvoda – milovník umenia – upozornil<br />

otca na nevšedné hudobné nadanie<br />

a schopnosti malého Georga<br />

Friedricha. Naliehavo mu odporúčal,<br />

aby synovi doprial štúdium hudby.<br />

Händlov otec pochopil, čo znamená<br />

vojvodovo odporúčanie. Zaviedol<br />

syna k organistovi mariánskeho<br />

kostola, s ktorým sa rodina dobre<br />

poznala z nedeľných bohoslužieb.<br />

Ten bol chlapcovým umením nadšený<br />

a rozhodol sa, že bude jeho<br />

učiteľom. Tak poznal malý Händel<br />

Wilhelma Zachowa, svojho jediného<br />

riadneho učiteľa hudby. Ten mal<br />

vtedy okolo tridsať rokov, jeho nový<br />

žiak osem. Zachow spoznal mimoriadne<br />

hudobné nadanie svojho mladého<br />

zverenca a vyznamenal ho tým,<br />

že ho menoval svojím zástupcom pri<br />

mariánskom chráme v Halle.<br />

Vtedy mal Georg Friedrich jedenásť<br />

rokov a už začal aj sám komponovať.<br />

Mladý Händel si dobre uvedomoval,<br />

čo Zachow znamená pre jeho<br />

umelecký vývoj. Vážil si svojho učiteľa,<br />

mal ho rád a spomínal na neho<br />

často aj neskôr v Anglicku. V roku<br />

1702, keď mal 17 rokov, dostal miesto<br />

organistu pri mariánskom chráme<br />

v Halle. Stal sa tak slobodným chrámovým<br />

organistom. Avšak onedlho<br />

Halle opúšťa. Pochopil, že v malom<br />

meste nemôže dosiahnuť svetové<br />

úspechy. Tie doterajšie mu nestačili.<br />

Hamburg<br />

V<br />

Hamburgu, kam najprv odišiel,<br />

spoznáva množstvo organovej<br />

hudby, oratórií, ale predovšetkým<br />

operu. Händel ako skladateľ vstúpil<br />

na javisko v záskoku za vtedy<br />

slávneho Reinharda Kaisera, ktorý<br />

nestačil dodržať termín zákazky<br />

a zveril preto kompozíciu opery mladému<br />

Händlovi. Ten sa úlohy ujal<br />

Jaroslav Klimecký<br />

s rados ťou a mladistvým zápalom.<br />

Opera Almira bola prvou Händlovou<br />

operou a jej premiéra v roku 1705<br />

mala pozoruhodný úspech.<br />

Taliansko<br />

ändel však túži po ďalšom<br />

H poznávaní a odcestuje do Talianska.<br />

Stalo sa tak na jeseň 1706<br />

a v tejto krajine hudby a opery pobudol<br />

do jari 1710. V Ríme, vo vysokej<br />

spoločnosti, sa postupne zoznámil<br />

s vtedajšími slávnymi skladateľmi<br />

Corellim a Scarlattim. V tom období<br />

sám dokončuje niekoľko kantát a pripravuje<br />

premiéru svojho oratória<br />

„Vzkriesenie“. Premiéra sa uskutočnila<br />

na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla<br />

1708. Reprízu potom predviedli<br />

na Veľkonočný pondelok.<br />

V Benátkach zaznela prvýkrát<br />

Händlova trojaktová opera Agrippina.<br />

Značný počet repríz (27) v dobe<br />

karnevalu v roku 1710 svedčí o jej<br />

úspechu.<br />

Hannover<br />

ändlov pobyt v Hannoveri bol<br />

H iba krátkou epizódou v jeho<br />

snahe stúpať ešte vyššie. V roku 1710<br />

ho menovali kapelníkom dvorného<br />

orchestra nového kurfirsta Georga<br />

Ludwiga. Nedlho potom požiadal<br />

o dovolenku na umeleckú cestu.<br />

Smeroval do Londýna, kde plánoval<br />

pobudnúť iba krátko. Netušil,<br />

že sa do Hannoveru už nevráti.<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


HUDBA<br />

Londýn<br />

o Londýna prichádza Händel<br />

D ako uznávaný skladateľ, organista<br />

a čembalista. Sprevádza ho<br />

povesť skladateľa talianskych opier,<br />

najmä opery Agrippina. Skoro<br />

po svojom príchode sa zoznamuje<br />

s riaditeľom Opery Aaronom Hillom.<br />

Ten mu načrtáva tému nového<br />

libreta. Siahol k dobovo veľmi populárnej<br />

látke „Oslobodený Jeruzalem“<br />

básnika Torquata Tassa. Podľa Hillovho<br />

návrhu zveršoval potom Giacomo<br />

Rossi libreto opery s názvom<br />

Rinaldo.<br />

Rinalda napísal Händel jedným<br />

dychom za štrnásť dní. Opera mala<br />

slávnu premiéru 24. februára 1711,<br />

úspech bol ohromujúci. Rozhodol o víťazstve<br />

talianskej opery v Londýne.<br />

Vodná hudba<br />

ednou z najslávnejších Händlových<br />

skladieb je Water Music<br />

J<br />

(Vodná hudba). V roku 1715 vznikla<br />

prvá suita, druhá v roku 1717.<br />

Vznikla tak programová hudba<br />

na prianie kráľa Juraja I. usporiadať<br />

koncert na Temži.<br />

Vo Vodnej hudbe vytvoril Händel<br />

úžitkovú hudbu vysokej umeleckej<br />

úrovne. Spolu s neskoršou „Hudbou<br />

k ohňostroju“ sú to najznámejšie<br />

skladby z celej Händlovej tvorby.<br />

Povedzme si ešte o jednej z posledných<br />

slávnych opier Händla. Pracoval<br />

na nej od decembra 1737 do februára<br />

1738. Nevieme, kto upravil<br />

libreto, na ktorého verše Händel<br />

operu „Xerxes“ napísal. On sám netušil,<br />

že po jeho smrti to bude najpopulárnejšia<br />

a vari najviac hraná opera.<br />

Dodnes je svetoznáme jeho „Largo“,<br />

ktoré toto dielo otvára. Záujem<br />

o operu všeobecne však v Londýne aj<br />

v celej krajine klesal. Opernému divadlu<br />

hrozil zánik. Händel sa preto<br />

vo svojej tvorbe obracia k oratóriu.<br />

Oratórium<br />

d júla 1738 sa Händel zameral<br />

O na komponovanie oratória Saul.<br />

V septembri je Saul hotový a Händel<br />

začína pracovať na oratóriu Izrael<br />

v Egypte. V novembri 1741 však Londýn<br />

opúšťa.<br />

Prijíma pozvanie írskeho lorda,<br />

miestodržiteľa, vojvodu z Devonshire,<br />

aby prišiel do Dublinu dirigovať<br />

niekoľko koncertov. A tu, „aby<br />

tomu ušľachtilému a zdvorilému národu<br />

mohol ponúknuť niečo nové“,<br />

ako sám hovorí, zložil Händel na text<br />

svojho priateľa Charlesa Jennsensa<br />

oratórium „Mesiáš“.<br />

Hudobná spoločnosť v Dubline,<br />

Philharmonia Society, usporadúvala<br />

iba dobročinné koncerty. Pri Händlovi<br />

urobila výnimku. Podľa dohody<br />

mal vyhradiť na dobročinný<br />

účel iba jeden koncert. Händel na to<br />

veľmi ochotne pristúpil a sľúbil<br />

„niečo zo svojej najlepšej hudby“. To<br />

„niečo“ bol Mesiáš.<br />

Konečne v apríli 1742 bola v Dubline<br />

uvedená premiéra Mesiáša. Zožal<br />

veľký úspech. Až taký, že sa uprednostňuje<br />

iba toto Händlovo dielo,<br />

podnietené hudobnou veľkosťou, ale<br />

aj všeobecne známym kresťanským<br />

námetom, čo citeľne poškodilo ostatné<br />

Händlove veľké oratóriá. Mesiáša<br />

sa postupne zmocnili náboženskí<br />

horlivci a začali dielo predvádzať<br />

v chrámoch. To však nebolo pôvodným<br />

autorovým zámerom. Händel<br />

totiž zásadne odmietal prepožičiavať<br />

svoje oratóriá do služieb anglikánskej<br />

cirkvi – trval na ich predvádzaní<br />

v divadle.<br />

Dá sa povedať, že Mesiáš je dielo<br />

nadkonfesnej umeleckej slobody. Ide<br />

síce o kresťanský námet, ako inak ani<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


HUDBA<br />

nie je možné, ale Jennsens aj Händel<br />

v ňom svoje myšlienky objektivizujú.<br />

Zaujíma ich ľudský osud Krista ako<br />

celok. Händel si uvedomoval, aké by<br />

bolo škodlivé, keby sa odkaz stal výlučným<br />

vlastníctvom iba jediného<br />

filozofického názoru. Jeho obavy<br />

sa však naplnili a toto dedičstvo, prežívajúce<br />

dodnes, kladie do istej miery<br />

prekážky správnemu chápaniu Händlových<br />

oratórií.<br />

Pokiaľ ide o náboženstvo, bol Händel<br />

luteránskeho vierovyznania. Jeho<br />

viera bola skutočná, bez akejkoľvek<br />

premrštenosti; nemiloval okázalé obrady,<br />

neschvaľoval povery a náboženské<br />

predsudky.<br />

Mesiáša písal Händel od 22. augusta<br />

do 14. septembra 1741 ako<br />

vo vytržení. Počas komponovania<br />

skoro nejedol. Jeho sluha a niekoľko<br />

hostí, ktorí sa s ním stýkali, hovoria<br />

o tom, že Händla sa v priebehu práce<br />

často zmocňoval plač. Často sa modlil<br />

a civel do prázdna. Niet pochýb<br />

o tom, že Mesiáš je dielom nevšedného<br />

tvorivého sústredenia.<br />

V Dubline našiel Händel mesto,<br />

ktoré ho pochopilo. Práve pred Händlovým<br />

príchodom bola dobudovaná<br />

nová sála. Mala šesťsto miest. Pred<br />

premiérou Mesiáša vyzvali obecenstvo,<br />

aby prišlo oblečené jednoducho<br />

– dámy bez širokých krinolín,<br />

páni bez kordov. Tak sa totiž vošlo<br />

do sály o sto poslucháčov viac. Záverečné<br />

Hallelujah si vtedy obecenstvo<br />

vypočulo postojačky – také bolo<br />

Händlovou hudbou nadšené.<br />

Stmievanie<br />

rvé noty novej partitúry načrtol<br />

Händel 21. januára 1751<br />

P<br />

a postupoval ďalej svojím obvyklým<br />

skladateľským tempom. Keď dokončil<br />

prvú časť záverečného zboru, zasiahla<br />

náhle osudová rana: skladateľ začal<br />

strácať zrak. Známe príznaky Händlovej<br />

choroby zodpovedajú zelenému zákalu<br />

– glaukómu. Liečenie v tej dobe<br />

neprinášalo temer žiadne zlepšenie.<br />

Nikdy Händel netrpel toľko, ako<br />

v prvom roku choroby, keď ešte nebol<br />

úplne slepý. V roku 1752 už nie<br />

je schopný hrať vo svojich oratóriách<br />

organový part. Počínajúc rokom<br />

1753 sa však zase vzchopí a znovu,<br />

až do smrti, hrá – už ako slepý – organový<br />

part v dvanástich oratórnych<br />

koncertoch, ktoré organizuje každý<br />

rok v pôstnom čase.<br />

Tento muž, ktorý tak miloval<br />

svetlo, prírodu, krásne obrazy, pohľad<br />

na veci tohto sveta, on, ktorý žil<br />

očami viac ako väčšina nemeckých<br />

skladateľov – je zamurovaný do tmy.<br />

V rokoch 1752 až 1758 žije v polospánku,<br />

ktorý predchádza smrti.<br />

6. apríla 1759 ešte hral v Mesiášovi<br />

organový part. Naposledy. Keď<br />

sa vrátil domov, zaľahol. Pokojne<br />

vyslovil prianie, aby ho pochovali<br />

vo Westminsteri. Povedal: „Chcel by<br />

som zomrieť na Veľký piatok v nádeji,<br />

že sa stretnem s Pánom Bohom,<br />

s milým svojím Pánom a Spasiteľom<br />

v Deň vzkriesenia.“ Túžba sa mu vyplnila.<br />

Na Bielu sobotu, 14. apríla 1759<br />

o 8. hodine ráno, vo veku 74 rokov<br />

ospevovateľ Mesiáša<br />

zosnul v Pánovi.<br />

Jaroslav Klimecký<br />

Literatúra:<br />

Rudolf Pečman: Händel<br />

Romain Rolland: Händel<br />

Pavel Polka: Triumf času a pravdy<br />

Aký bol vlastne skladateľ,<br />

ktorého Angličania nazývali<br />

„Veľkým medveďom“ a Taliani<br />

„Orfeom svojho veku“?<br />

Pozrime sa, ako Händla<br />

opisujú tí, ktorí ho poznali<br />

osobne: Bol to veľmi zavalitý<br />

muž, veľkého vzrastu. Jeho<br />

chôdza, vždy kolísavá, trochu<br />

neladná. Jeho črty boli jemne<br />

modelované, celkový výzor<br />

pokojný, prezrádzajúci dôstojnosť<br />

spojenú so zhovievavosťou<br />

a všetkými vlastnosťami<br />

srdca, ktoré tak často vzbudzujú<br />

dôveru a úctu.<br />

O Händlových milostných<br />

pomeroch vieme málo. Určité<br />

puto zamilovanosti mal<br />

v mladosti s istou slečnou<br />

Sbülensovou z Hamburgu.<br />

Händel bol však vynikajúcim<br />

znalcom ženskej psychiky, čo<br />

dokazujú úchvatné ženské<br />

roly v jeho operách a oratóriách.<br />

Rodinný cit a láska k deťom<br />

zostávajú jednou z príznačných<br />

čŕt jeho osobnosti.<br />

Svoju hudbu nikdy nevytváral<br />

samoúčelne. Pociťoval<br />

mravnú zodpovednosť voči tým,<br />

ktorým sa ňou prihovára. Bolo<br />

by mu ľúto, keby sa poslucháči<br />

iba bavili; prial si ich polepšiť.<br />

Výchovná funkcia hudby bola<br />

jeho umeleckým aj ľudským vyznaním.<br />

Máloktorý hudobný skladateľ<br />

dosiahol také výšiny ako<br />

Händel. Vysoko v oblakoch,<br />

a predsa na tejto zemi.<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


Prečo mal Kristus taký<br />

hrozný osud?<br />

Nechápu, Nechápem, proč prečo měl mal život život Syna Syna Božího Božieho Ježíše taký tak tragický hrozný koniec. konec. Ježiš Ježíš predsa přece nebol nebyl<br />

zatížen zaťažený žádnou karmou, karmou, ako potom jak mohl mohol mít mať jakožto taký bezúhonný hrozný osud? tak Ako hrozný sa môže osud? v spätnom<br />

může pôsobení ve zpětném vrátiť takáto působení strašná vrátit úroda, tak hrozná keď sejba sklizeň, bola když vždy setba dobrá? byla Prestala vždy<br />

Jak<br />

se<br />

dobrá? snáď v tomto Přestala prípade snad v platiť takovém spravodlivosť případě platit Božia, spravedlnost pretože smrť Boží, Ježiša protože mala smrt byť<br />

Ježíše obeťou měla pre ľudstvo? být obětí pro lidstvo?<br />

Podle Podľa mého môjho názoru nebyla Ježišova Ježíšova smrť na smrt kríži na nebola kříži ničím jiným iným, než<br />

vraždou nepohodlného nositeľa nositele Pravdy, Pravdy. Neskôr později sa vysvětlovanou vykladala ako jako božský božský<br />

spásy, čin spasení, pretože protože samotné lidem Ježišovo připadalo učenie samo ako Ježíšovo spasiteľské učení dielo jakožto pripa-<br />

čin<br />

dalo spasitelské ľuďom dílo príliš očividně bezvýznamné. příliš bezvýznamné.<br />

Neistota Nejistota voči vůči všeobsiahlej všeobsáhlé spravodlivosti, spravedlnosti, vyjadrená vyjádřená vo ve Vašej Vaší otázce, otázke,<br />

vzniká vždy při pri izolovaném izolovanom posuzování posudzovaní jednotlivých událostí. udalostí. Všechno, Všetko,<br />

čo co sa se deje, děje, je však zákonitou súčasťou částí celkového dění. diania.<br />

Ľudia, My lidé samozrejme, samozřejmě môžu můžeme konať činit bezprávie bezpráví, čiže tedy spôsobovať způsobovat utrpenie jiným<br />

utrpení, iným, ktorí které si to si nezaslúžia. nezaslouží. Zákon spätného zpětného pôsobenia působení se sa však vždy postará<br />

o spravodlivé spravedlivé vyrovnanie. vyrovnání. Toho, kto kdo spôsobil způsobil bezprávie, bezpráví, stretne potká příjemné príjemné spätné zpětné pôsobenie. působení a Na bude druhej ho trápit. strane Naopak človek, člověk, ktorý musel který niečo něco<br />

ne-<br />

vytrpieť, musel vytrpět, získa spravodlivé obdrží spravedlivé vyrovnanie vyrovnání, – napríklad například vo forme formou príležitosti příležitosti<br />

na rýchlejšie k rychlejšímu duchovné duchovnímu dozrievanie. uzrávání.<br />

Potud Potiaľ je ľudský lidský osud, skutočne tedy souhrn vždy událostí spravodlivý. na životní cestě, skutečně<br />

vždy Pri spravedlivý.<br />

posudzovaní jednotlivej udalosti obvykle nevieme posúdiť, či<br />

zločinom Při posuzování začína pre jednotlivé obeť nový události reťazec neumíme udalostí, zpravidla alebo či je posoudit, jej utrpenie zda<br />

zločinem spätným pôsobením začíná pro oběť – teda nový vyrovnaním řetězec událostí, za jej zlé nebo konanie zda jeho v minulosti. utrpení<br />

V je prípade zpětným Syna působením Božieho za je minulý jasné, že vlastní bezprávie, zlý čin. ktoré V případě mu ľudia Syna spôsobili, Božího<br />

je bolo jasné, začiatkom že bezpráví, takéhoto které reťazca, mu lidé pretože způsobili, to, čo bylo pochádza začátkem z Boha, řetězce nemôže<br />

událostí, byť protože zaťažené to, karmou. co pochází z Boha, nemůže být zatíženo karmou.<br />

Pochopiteľne, Spravedlnost však spravodlivosť nepřestala platit neprestala ani v případě platiť ani Ježíše v prípade Krista (což Ježiša by<br />

Krista. podle mého Utrpením, názoru ktoré ani nebylo ľudia spôsobili vůbec možné). Synovi Utrpení, Božiemu, které nepochybne lidé Synu<br />

Božímu uvalili na způsobili, seba ťažkú mělo karmu. proto pro ně zajisté za následek těžkou karmu.<br />

Z knihy 100 odpovedí odpovědí na životné životní otázky,<br />

Werner Huemer<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


ŽIVOT<br />

Skrytý zmysel starnutia<br />

Starnutie je pre mnohých nepríjemná skutočnosť. Zažívame ju sami na sebe ako nezadržateľné<br />

ubúdanie telesných schopností, zisťujeme, že mnohé už nejde tak dobre<br />

ako kedysi. Staroba a súmrak života je realita – máme ju prijať so škrípaním zubov,<br />

pretože sa na tomto biologickom fakte nedá nič zmeniť? Alebo má starnutie svoj<br />

zmysel, ktorý sme možno ešte nepochopili?<br />

„HAPPY AGING“<br />

(ŠŤASTNÉ STARNUTIE)<br />

namiesto<br />

„ANTI AGING“ (PROTI<br />

STARNUTIU)<br />

Ak posudzujeme človeka iba na základe<br />

telesných ukazovateľov, potom<br />

jeho vývoj dosiahne vrchol asi v dvadsiatich<br />

rokoch. Organizmus je v tom<br />

veku v najlepšej forme a môže si toto<br />

maximum svojej výkonnosti udržať<br />

počas ďalších asi desiatich rokov. Potom<br />

však začne krivka životnej sily<br />

postupne klesať: svaly pomaly ochabujú,<br />

pleť je unavenejšia a vráskavejšia,<br />

očné viečka strácajú pružnosť, telo si<br />

ukladá viac tuku, zhoršuje sa kapacita<br />

dychu, aj výkon srdca, atď. Proti<br />

týmto nepríjemným zmenám pôsobia<br />

mnohé „anti-aging programy“<br />

– prostriedky proti starnutiu. Ich ponuka<br />

je široká: od cvičebných programov<br />

vo fitness centrách cez krémy<br />

proti vráskam a diéty až po plastickú<br />

chirurgiu. Za lákavý vzor dokonalosti<br />

je prezentovaný človek vo veku medzi<br />

dvadsiatym a tridsiatym rokom; lákavý<br />

marketing omladzovacích procedúr<br />

operuje tvrdeniami ako „zase<br />

môžete byť takí mladí, vzhľadní, vyšportovaní,<br />

odolní, aktívni, zdraví,<br />

proste „cool“.<br />

V konečnom dôsledku to však ani<br />

veľmi nefunguje, a tak sa objavil nový<br />

prístup: tzv. „happy aging“ – šťastné<br />

starnutie. Jeho zásadou je nebrániť<br />

sa starnutiu, ale starnúť šťastne. Tento<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


ŽIVOT<br />

prístup odbúrava tlak, aby sme sa viazali<br />

na telesné možnosti mladosti,<br />

namiesto toho odporúča využívať<br />

to najlepšie, čo máme momentálne<br />

k dispozícii.<br />

Je to istotne krok správnym smerom.<br />

Mnohí však považujú taký prístup<br />

iba za slabú útechu a ďalej túžia<br />

po návrate „stratenej mladosti“.<br />

Hlbší zmysel starnutia však môžeme<br />

nájsť až prijatím komplexného obrazu<br />

človeka, ktorý nie je obmedzený iba<br />

na fyzické telo.<br />

TAJOMSTVO<br />

TEMPERAMENTOV<br />

Starnutie a smrť – z biologického<br />

hľadiska – sú zákonité, zmysluplné<br />

deje evolúcie. A vývoj fyzického tela<br />

je prostriedkom na konkrétny účel:<br />

ľudské telo je vlastne len schránkou,<br />

ktorá slúži na dosiahnutie duchovného<br />

uvedomenia človeka. V tomto<br />

kontexte majú všetky obdobia nášho<br />

života svoj hlbší význam. Jeho základné<br />

štyri etapy sa líšia: detstvo –<br />

slnečný, bezstarostný život, ktorý<br />

zodpovedá sangvinickému temperamentu;<br />

túžobná zasnenosť a veľké sny<br />

chlapčenského či dievčenského dospievania<br />

– to je melancholický temperament.<br />

Vek dospelosti so svojou činorodosťou<br />

zodpovedá cholerickému<br />

temperamentu činu, a čas pokojného<br />

rozvažovania v starobe je obdobím<br />

flegmatického temperamentu.<br />

V bežnom živote pojmom „temperament“<br />

charakterizujeme emocionálnu<br />

stránku človeka. Niekto pôsobí<br />

cholericky, má teda, ako sa hovorí,<br />

„búrlivú krv“, iný sa javí skôr pasívny,<br />

flegmatický. Rozdielne temperamenty<br />

majú jeden zvláštny význam: sú veľkou<br />

pomocou pre náš duchovný vývoj.<br />

V prírode je analógia tohto deja vyjadrená<br />

v striedaní ročných období:<br />

na jar búrlivé prebúdzanie, v lete zasnený<br />

rast a intenzívne dozrievanie,<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

na jeseň plody v činoch, a v zime pokojné<br />

hodnotenie života a príprava<br />

na prechod do nového cyklu.<br />

Vo vývoji prírody má zásadný význam<br />

striedanie ročných období, pre<br />

vývoj človeka je zasa veľmi dôležitá<br />

zmena temperamentu. V sangvinickom<br />

detstve má byť zakotvená čistá<br />

radosť z prítomného okamihu a vedomie<br />

bezpečia, v melancholickom čase<br />

mladosti má dôjsť k rozvoju osobných<br />

schopností a vlastností, ktoré potom<br />

v dospelosti povedú ku konkrétnym<br />

činom – v ideálnom prípade sa človek<br />

vyvíja v plnom súlade so svojím životným<br />

poslaním.<br />

Na čo však slúži flegmatická staroba,<br />

obdobie, v ktorej sme „žatvu“ už<br />

prežili, ukončili sme profesijný život,<br />

splnili sme si najdôležitejšie rodinné<br />

povinnosti – a sily nám stále viac ubúdajú?<br />

Aký je vlastne zmysel starnutia?<br />

Paradoxne, lekárska veda predlžuje<br />

ľudský život. No zároveň o to nástojčivejšie<br />

si kladieme otázku, ktorou<br />

sa dnešná spoločnosť takmer vôbec<br />

nezaoberá. Jej zodpovedanie je pritom<br />

zásadným poznatkom pre šťastný<br />

a zmysluplný posledný úsek života.<br />

HĽADANIE<br />

VNÚTORNÝCH<br />

HODNÔT<br />

Fyzické telo nám prostredníctvom<br />

jednotlivých životných etáp – vznik,<br />

rozvoj, odkvitanie – ukazuje cestu<br />

a poskytuje spolu s temperamentmi<br />

pomoc, aby sme dosiahli vnútornú<br />

zrelosť. Temperamenty v našom živote<br />

sú spravidla natoľko výrazné,<br />

že napríklad ľudia s melancholickým<br />

alebo cholerickým temperamentom<br />

často nemajú záujem budovať si hlboké<br />

vzťahy k flegmatikom, i keď sú<br />

to ich blízki. Sotva sme schopní starého<br />

človeka pochopiť – berieme ho<br />

na vedomie viac-menej ako „objekt“:<br />

ako babičku, ktorá veľmi pomaly<br />

prechádza cez cestu, alebo deduška,<br />

ktorý mal už dávno odovzdať svoj<br />

vodičský preukaz. Naopak, starí ľudia<br />

často nemajú pochopenie pre<br />

požiadavky mladých, ktorí, ako to<br />

výstižne formuloval rakúsky spisovateľ<br />

Stefan Zweig, „inštinktívne chcú<br />

rýchle a radikálne zmeny“. Svety,<br />

ktoré takto prostredníctvom temperamentov<br />

prežívame, sú neraz také<br />

rozdielne, že si môžeme pripadať ako<br />

„obyvatelia rôznych planét“.<br />

Mnohé tzv. generačné problémy<br />

by však pominuli, keby sa všeobecné<br />

povedomie zameralo skôr na vlastný<br />

zmysel ľudského života, na rozvoj<br />

uvedomenia si seba samého, než<br />

na vonkajšie aktivity a na klamnú<br />

ilúziu ideálu mladosti. Potom by aj<br />

pochopenie a úcta k starým ľuďom<br />

boli samozrejmosťou.<br />

Keď v starobe klesá telesná schopnosť<br />

znášať väčšiu záťaž, stráca sa motivácia<br />

k aktivitám, ktoré vyžadujú<br />

silu, mizne ochota znášať hluk a stres<br />

a trvalo sa znižuje telesná výkonnosť,<br />

potom nám tým telo dáva signál, aby<br />

sme svoj záujem usmernili z vonkajšieho<br />

sveta do sveta vnútorného.<br />

Z univerzálneho hľadiska sa ľudský<br />

život začína dávno pred narodením,<br />

a po smrti pokračuje ďalej. Predtým<br />

aj potom žijeme v iných oblastiach<br />

stvorenia, vo sférach vyšších vibrácií,<br />

v „jemnohmotnom“, či „onom“ svete.<br />

Pobyt na zemi vo fyzickom, „hrubohmotnom“<br />

tele je však obdobím, počas<br />

ktorého človek dostáva príležitosť<br />

zvládnuť vo svojom vývoji ohromný<br />

kus cesty.<br />

Čo teda v starobe? V tomto období<br />

úbytku fyzických schopností máme<br />

obrátiť svoju pozornosť od vonkajšieho<br />

diania do sveta vnútorného.<br />

Obzrieť sa za svojím životom, triediť<br />

poznatky a skúsenosti, pokiaľ možno<br />

odovzdávať ich ďalej. Venovať dostatok<br />

času sebe, byť tu i pre iných. A keď<br />

emocionálne výbuchy nahradí naša


ozvaha a pokoj, ceňme si tieto nové<br />

životné podmienky, v ktorých získava<br />

prevahu túžba po vyššom poznaní,<br />

vnútorných hodnotách a cieľoch.<br />

Dnešná spoločnosť zameraná na výkon<br />

je, žiaľ, takému duchovnému<br />

smerovaniu veľmi vzdialená.<br />

Na život sa pozerá viac-menej ako<br />

na plynulý zostup smerom dolu.<br />

Každý má určitú zásobu životnej<br />

energie, a keď ju vyčerpá, stáva sa pre<br />

spoločnosť nepotrebným, outsiderom,<br />

bez významnejších možností<br />

uplatnenia.<br />

No tento názor je povrchný. Vzhľad<br />

a zdravotný stav mnohých ľudí<br />

sa s pribúdajúcim vekom síce zhoršuje,<br />

ale orientácia na stále ubúdanie<br />

energie odvádza pozornosť od najdôležitejšej<br />

skutočnosti: že postupné<br />

vzďaľovanie sa od vonkajšieho sveta<br />

je nabádaním k aktívnemu obracaniu<br />

sa do sveta vnútorného, so živou a zosilnenou<br />

túžbou po pravde a poznaní.<br />

Hľadajme cestu, ako ľuďom aspoň<br />

v rámci rodiny umožniť, aby sa mohli<br />

plnohodnotne „venovať starobe“. Veľkosť<br />

človeka sa totiž nemeria vonkajším<br />

úspechom, krásou a mocou, ale<br />

spôsobom, akým žije svoj prostý život.<br />

– A večný život sa nedá dosiahnuť<br />

na Zemi vo fyzickom tele, ale jedine<br />

rozvíjaním našej duchovnosti, o ktorú<br />

by sme však mali usilovať po celý život,<br />

nie až v starobe. Ale určite aspoň<br />

– najneskôr – v starobe.<br />

Mosty do zapomnění<br />

Jak přistupovat<br />

k lidem nemocným<br />

demencí<br />

Mosty<br />

do zapomnení<br />

Jak pristupovat ˇ<br />

k lidem<br />

s demencí<br />

edice Pomoc z Poselství Grálu<br />

Naša cena: 5,10 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,00 €<br />

Ako vzniká demencia? Ako máme správne pristupovať<br />

k ľuďom s demenciou? Aké existujú možnosti tejto chorobe<br />

predchádzať? Kniha prináša pohľad na túto tému z telesnej<br />

aj z duchovnej roviny. Vychádza z názoru, že podstata<br />

človeka sa neprejavuje mozgovými funkciami, ale cítením.<br />

Aj u takto chorého človeka je možné jeho cítenie oslovovať<br />

a komunikovať s ním.<br />

Edícia Pomoc z Posolstva Grálu – zväzok 2.<br />

Knihy tejto edície sa zaoberajú konkrétnymi životnými<br />

pomocami na základe poznania z „Posolstva Grálu“ od Abdru-shina<br />

a osobných, praktických skúseností autorov.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho<br />

kupónu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 35/2013, vyšlo 1. 3. 2013.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o., Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie: Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman<br />

Levický (Slanec), Rastislav Podivinský (Trenčianske<br />

Teplice), Tomáš Výboch (Komárno), Václav Kazda (Brno),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko), Artur<br />

Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Igor Mešťánek, Tomáš<br />

Mešťánek, Rastislav Podivinský, Adela Slováčková, Andrea Stúpalová,<br />

Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o., Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha),<br />

Martin Pukančík (Košice)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Marek Uliasz, Fort Colins,<br />

USA (titul); Michaela Stejskalova, Nachod, ČR<br />

(7); Igor Golovniov, Lugansk, Ukraine (10); Sergiy<br />

Trofimov, Kiev, Ukraine (34); Konstantin Lobastov,<br />

Raleigh, USA (41); Zsolt Biczó, Maďarsko (42); Tomas<br />

Pavlasek, Frydek, ČR (52); Hibrida13 (zadní strana)<br />

• Dreamstime.com: (3); Shariff Che\‘ Lah, Kuala<br />

Lumpur, Malaisie (40); Eugenesergeev (46, 47);<br />

Georgios Kollidas, Athens, Greece (48); Jean<br />

Schweitzer, Birkeroed, Denmark (55)<br />

• iStockphoto.com: Elkor (9)<br />

• Veronika Ondřejová: (21-23)<br />

• commons.wikimedia.org: (12-15, 27, 36-39, 50)<br />

• Svět Grálu: (2, 17, 31, 47, 58, 59)<br />

• GralsWelt: (18, 24, 25, 28, 29, 33, 40, 53)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky,<br />

i odpovede redakcie. Listy, názory a pripomienky<br />

čitateľov – či už súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej<br />

hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Peniaze a zákon vyrovnania<br />

Srdečná vďaka za príspevky,<br />

ktoré objasňujú takú komplikovanú<br />

tému, ako je peňažníctvo.<br />

Bolo by dobre, keby nám kompetentní<br />

potvrdili to, čo sa niekomu<br />

môže zdať v duši nepochopiteľné,<br />

dokonca až záhadné. Nepochopiteľné<br />

preto, že vo finančníctve<br />

sa používa reč, ktorej laik len ťažko<br />

porozumie. Podľa všetkého nie bez<br />

úmyslu. V tomto chaose sa vyznajú<br />

len zasvätenci a majú tak možnosť<br />

zarábať peniaze.<br />

Duch dneška je v príkrom rozpore<br />

s potrebným vyrovnávaním<br />

medzi dávaním a prijímaním. Najmenej<br />

sa tento princíp prejavuje<br />

vo finančníctve. Každý investor<br />

sa zo zásady usiluje o to, aby získal<br />

viac než je pripravený dať. V našej<br />

spoločnosti je tiež bežné, že človek<br />

radšej prijíma než dáva. Len<br />

málokto pomyslí na to, či odmena<br />

zodpovedá jeho výkonu. Naopak,<br />

dnes sa stane slávnym a bude obdivovaný<br />

ten človek, ktorý dokáže<br />

s malým nasadením dosiahnuť čo<br />

najvyšší možný zisk. Prakticky<br />

všetci reagujú pozitívne na pojem<br />

„výhodný nákup“. Zriedkakedy si<br />

človek robí starosti s tým, prečo<br />

sa u nás môžu ponúkať odevy, topánky,<br />

nábytok, autá, elektronika<br />

atď. za smiešne nízke ceny. Vieme,<br />

že sú z krajín, kde sú veľmi nízke<br />

mzdy. Ale väčšinu to netrápi. Téma<br />

sa zmetie zo stola lapidárnou poznámkou:<br />

„Tí ľudia sú radi, že majú<br />

vôbec nejakú prácu.“<br />

Princíp úrokov a úrokov z úrokov<br />

ešte viac podnecuje bezuzdný egoizmus,<br />

takže mnohí ľudia sú motivovaní<br />

k tomu, aby celý svoj život<br />

obetovali „mamone“. Často nemajú<br />

čas ani na to, aby si svoj blahobyt<br />

užili, ale čo je dôležitejšie, sotva si<br />

nájdu čas, aby pátrali po zmysle života.<br />

Na druhej strane mi jedna pani,<br />

ktorá podniká v oblasti služieb,<br />

rozprávala, že by trh za jej služby<br />

ponúkol aj podstatne viac, ale pri<br />

takýchto tržných cenách by mala<br />

zlé svedomie. Ukazuje sa, že je<br />

v človeku niečo, čo ho k správnemu<br />

konaniu nabáda. Je to cítenie, ktoré<br />

nemá byť potlačené, aj keď nezodpovedá<br />

duchu dneška.<br />

Marcel Obrist, Zürich (CH)<br />

Reinkarnácia<br />

Reinkarnáciou sa nechcem zaoberať,<br />

pretože to predsa vedie len<br />

k mystickej minulosti, v ktorej<br />

sa človek môže ľahko stratiť. Prečo<br />

teda príspevky na túto tému?<br />

N.K.


NÁZORY<br />

Téma „reinkarnácia“ sa často<br />

bezpochyby dáva do spojitosti<br />

s regresnými terapiami, pomocou<br />

ktorých sa člověk obracia do minulých<br />

životov, preto sa Vám táto<br />

téma môže zdať mystická. O to sme<br />

sa však vo „Svete Grálu“ nikdy nesnažili,<br />

naopak: opakovane sme<br />

upozorňovali na riziká týchto metód.<br />

Príroda všetko múdro zariadila<br />

a sú dobré dôvody na to, aby si<br />

človek na minulé životy nepamätal.<br />

Aby sme však pochopili a rozpoznali<br />

spravodlivosť v celkovom<br />

dianí vo svete, i to, že vlastný život<br />

nie je obmedzený len bytím na tejto<br />

zemi, považujeme za veľmi dôležité,<br />

aby sme si boli vedomí širších súvislostí.<br />

Preto je téma „reinkarnácie“<br />

predsa len veľmi dôležitá.<br />

(redakcia)<br />

Vykladanie kariet<br />

Dobrý den, mohli byste mi prosím<br />

odpovědět na otázku, jak<br />

je možné, že některé kartářky<br />

opravdu znají velice mnoho, co<br />

se týče mého života a mé osoby?<br />

Jakým mechanizmem je tato jejich<br />

schopnost utvořena, je to podobné,<br />

jako když určitý lidský duch<br />

ve svých několika životech rozvíjí<br />

nějakou činnost nebo obor, a při<br />

opětovném vtělení ho všichni obdivujeme,<br />

jak v této činnosti vysoce<br />

vyniká? Nebo je to jinak, např.<br />

Boží dar za něco? Můžete odpovědět<br />

i komplexně, nemusíme mluvit<br />

zrovna o kartářkách, pokud to<br />

nebude na překážku.<br />

(meno v redakcii)<br />

Každá schopnost i neschopnost<br />

je výsledkem předchozího<br />

úsilí. Mnoho lidí navazuje kontakt<br />

s oním světem snadněji.<br />

Tato schopnost se označuje jako<br />

medialita a nějakým způsobem souvisí<br />

vždy s předešlými životy, to<br />

znamená se směrem vynaložené<br />

námahy.<br />

Jistě ji lze označit jako dar. Darem<br />

je však třeba rozumět každou<br />

schopnost, k jejímuž přijetí se člověk<br />

vlastním úsilím otevřel. Není<br />

to tedy dar „za něco“, ale dar „pro<br />

další činnost“. Není to žádné vyznamenání,<br />

ale prostředek k rozšířenému<br />

působení mezi lidmi,<br />

s nímž je spojena i odpovědnost.<br />

Lidský obdiv není žádnou mírou<br />

skutečné hodnoty nebo pravosti.<br />

Je známo, čemu patří po tisíciletí<br />

lidský obdiv, a co naopak stejní<br />

lidé pronásledují. Z důvodu téže<br />

nevědomosti náleží přehnaný obdiv<br />

také věcem zcela přirozeným.<br />

K tomu patří i medialita.<br />

Výskyt mediality jako takové nesouvisí<br />

s charakterem člověka nebo<br />

s jeho světovým názorem. Jeho duchovní<br />

vyspělost však určuje úroveň<br />

onoho světa, s níž může komunikovat.<br />

Neznalost víceúrovňové<br />

stavby onoho světa svádí k domněnce,<br />

že všechny zprávy odtamtud<br />

jsou pravé a že je možné považovat<br />

je za evangelium. Skutečnost<br />

je však právě opačná. Nevědomost<br />

v otázkách smyslu života je u většiny<br />

lidí příčinou toho, že mohou,<br />

v případě mediality, navázat spojení<br />

pouze s nejnižšími vrstvami<br />

onoho světa.<br />

Medialita umožňuje „nahlédnout“,<br />

do určité míry, do životních<br />

záznamů. Správnost vnímání<br />

je však velmi rozdílná. Proto jsou<br />

takto získané informace na jednu<br />

stranu překvapivě přesné, na druhou<br />

stranu však chybné. Nižší<br />

druhy mediality se vztahují právě<br />

ke schopnosti vnímat aktuální<br />

lidský život, tedy vše, co je ještě<br />

přítomno zde na zemi nebo v její<br />

těsné blízkosti. Při pokusech<br />

o překročení tohoto<br />

rámce však<br />

selhávají.<br />

S pozdravem<br />

Jan Palouček<br />

Podobenstvo o hrivnách<br />

Dobrý den, mohli byste mi prosím<br />

vysvětlit Ježíšovo podobenství<br />

o hřivnách? Cožpak je dobré, když<br />

člověk žne, kde nesadil, a sbírá, kde<br />

nerozsypal? „…a tomu kdo má,<br />

bude dáno a přidáno, kdo nemá,<br />

tomu bude odejmuto i to, co má.“<br />

Připomíná mi to finanční spekulantství,<br />

starověké, i novověké…<br />

které stále kvete.<br />

(meno v redakcii)<br />

Ježíšovo podobenství o hřivnách<br />

se netýká hospodaření s penězi,<br />

stejně jako se třeba podobenství<br />

o fíkovém stromu netýká<br />

zahradnictví; obojí připodobňuje<br />

duchovní dění k dějům v běžném<br />

známém okolním světě.<br />

Hřivnou, kterou dostává člověk<br />

od svého Stvořitele, jsou jeho možnosti<br />

a schopnosti. S těmi má hospodařit<br />

a ty má rozvíjet. Jako se semeno<br />

rozvíjí v dospělou rostlinu<br />

a jako se peníze zmnožují rozumným<br />

investováním, má i člověk nenechat<br />

své schopnosti dřímat. Říkat<br />

si: „Kdybych chtěl a kdyby ten<br />

ostatní svět nebyl tak špatný, tak<br />

to byste koukali, co dovedu. Ale<br />

takhle radši počkám na vhodnější<br />

příležitost“. Po čase takový člověk<br />

zjistí, že v něm nedřímají už vůbec<br />

žádné schopnosti, jen lenost a pocit<br />

nepochopené vznešenosti. A ještě<br />

mnohem dřív pochopí právě ostatní<br />

lidé v jeho okolí, že je nepoužitelný.<br />

A ještě mnohem hůř to<br />

dopadne, jestli v sobě vypěstuje zlé<br />

sklony a svých schopností využije<br />

k poškozování jiných. Jednoho dne<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013


NÁZORY<br />

přijde chvíle vyúčtování a každý<br />

člověk dostane otázku, co se svou<br />

hřivnou schopností udělal.<br />

Teologové se zamýšlejí, proč dostal<br />

jeden víc hřiven a jiný méně;<br />

v nedělním rozhlasovém liturgickém<br />

pořadu jsem slyšel výklad,<br />

že tyto poklady rozděluje podle<br />

svého uvážení Bůh a ne člověk, a to<br />

podle Boží moudrosti, která je nám<br />

neznámá. -- Jakmile ale přijmeme<br />

do svého výkladu světa reinkarnaci,<br />

celý nevyzpytatelný problém<br />

se rozplyne: Každý z nás si svým<br />

vlastním úsilím připravuje svůj budoucí<br />

život a „počet hřiven“, které<br />

v něm dostane.<br />

Co se týče slov: „Věděl jsi, že sklízím,<br />

kde jsem nezasel, a sbírám,<br />

kde jsem nerozsypal?“ Již prosté cítění<br />

pro spravedlnost se vzpírá přijmout<br />

myšlenku, že by Ježíš dával<br />

za vzor nespravedlivé obohacování.<br />

I zde se může mínit jen skutečnost,<br />

že Bůh je dárcem schopností, vloh<br />

a možností lidského ducha, ale burcovat,<br />

posilovat a pěstovat je musí<br />

již člověk sám, nikoliv Bůh.<br />

Jistě Vám není neznámo, že my<br />

redaktoři Světa Grálu jsme přesvědčeni,<br />

že text bible není nedotknutelné<br />

Boží Slovo, že jej sepsali<br />

lidé. Jeho autoři, opisovači a šiřitelé<br />

do něj mohli v dobré víře přidat<br />

i něco ze svého vlastního chápání.<br />

Totéž dnes ostatně s jistotou vědí<br />

i objektivní vědečtí badatelé z bedlivého<br />

zkoumání textu Starého<br />

i Nového zákona. Je tedy možné,<br />

že přesná slova Ježíšova se i zde<br />

od záznamů bible poněkud lišila.<br />

Zbývají slova „Každému, kdo má,<br />

bude dáno, ale tomu, kdo nemá,<br />

bude vzato i to, co má.“ Člověk,<br />

který se nesnaží žít bohatým vnitřním<br />

životem a rozvíjet, posilovat<br />

své dary aktivními činy, postupně<br />

ztratí i to málo, co měl. Podle zákona<br />

stejnorodosti odplyne tato<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

35 | 2013<br />

energie k těm, kteří ji užívají a používají.<br />

To ale není důsledkem nespravedlnosti<br />

v uspořádání světa,<br />

ale důsledkem vlastní vlažnosti<br />

a nepohyblivosti. Člověk se musí<br />

jen vzchopit, správně chtít, a je<br />

před tím ochráněn. Tak nás vlastně<br />

Stvořitelova moudrost vychovává<br />

k plnému, bohatému a správnému<br />

životu.<br />

za redakci Světa Grálu<br />

Artur Zatloukal<br />

Násilné činy<br />

Čoraz viac dochádza v spoločnosti<br />

k násilným činom, dokonca<br />

aj v školách. Prečo sa vlastne dejú?<br />

Ako tomu môžeme zabrániť? Čo sa<br />

v tých mladíkoch odohrávalo? Učitelia,<br />

vychovávatelia, psychológovia,<br />

odborníci a politici vymenúvajú<br />

mnoho príčin. Len jednu nie:<br />

duševné znečistenie. Duševné znečistenie<br />

je pošpinenie vnútorného<br />

života ľudí negatívnym ovplyvňovaním<br />

z myšlienkového sveta, pretože<br />

aj myšlienky majú vplyv. Uvážte, že<br />

každý čin sa formuje najprv v myšlienkach.<br />

Tak majú nedobré a nepokojné<br />

myšlienky moc a tomu zodpovedajúci<br />

nedobrý vplyv na ľudí.<br />

Autor Posolstva Grálu „Vo svetle<br />

Pravdy” k tomu napísal: „Nezabúdajte,<br />

že každá vami vytvorená a vyslaná<br />

myšlienka priťahuje na svojej<br />

ceste všetko rovnorodé, alebo priľne<br />

k iným rovnorodým myšlienkam.<br />

Tým sa stáva stále silnejšou<br />

a silnejšou, až nakoniec nájde i cieľ,<br />

ktorý [...] dá priestor takým vznášajúcim<br />

sa myšlienkovým formám,<br />

aby k nemu prenikli a zapôsobili.<br />

Len pomyslite na to, aká zodpovednosť<br />

potom na vás padne,<br />

keď sa myšlienka stane skutkom<br />

prostredníctvom niekoho, na koho<br />

mohla zapôsobiť! [...]<br />

Bez toho, že by ste to vedeli, ste<br />

zúčastnení na nejednom čine, ktorý<br />

vykoná niektorý z vašich blížnych<br />

len preto, že sa mu dostalo práve<br />

vám vysvetleným spôsobom posily...”<br />

Tu by sme sa mali zmieniť o profesorovi<br />

Glogauerovi z univerzity v<br />

Augsburgu. Prof. Glogauer je poverený<br />

výskumom príčin sexuálnych<br />

násilných činov mladistvých. Zistilo<br />

sa, že vo väčšine prípadov išlo<br />

o trestné činy vyvolané médiami<br />

– sexuálne ladenými televíznymi<br />

programami a časopismi pre mladých.<br />

Keď skúmame príčiny smrteľných<br />

násilných činov mladistvých, musíme<br />

rovnako povedať, že aj tu sa v<br />

mnohých prípadoch šlo o páchateľov,<br />

ktorí boli televíziou a časopismi<br />

natoľko ovplyvnení, že to viedlo až<br />

k činu.<br />

Napriek tomu nikto nie je bez<br />

pomoci vydaný týmto negatívnym<br />

vplyvom. Takéto myšlienky môžu<br />

preniknúť len k človeku, ktorého<br />

zmýšľanie je podobné, a ktorý je<br />

viac či menej týmto vplyvom vedome<br />

otvorený. Preto je páchateľ<br />

zodpovedný za svoj čin.<br />

Tak je však aj každý človek spoluzodpovedný<br />

za mier alebo nepokoj<br />

vo svete, podľa myšlienok, ktoré<br />

do sveta vysiela. Nepeknými a zlovoľnými<br />

myšlienkami môžeme byť<br />

spoluvinní za nepokoj a násilie. Na<br />

druhej strane môžeme šíriť požehnanie,<br />

keď vysielame dobré, pozitívne<br />

myšlienky. Tým napomáhame<br />

šírenie mieru. Preto nás aj autor Posolstva<br />

Grálu nabáda: „Udržujte krb<br />

svojich myšlienok čistý, tým založíte<br />

mier a budete šťastní!“<br />

Karl Vogt, Wolfratshausen (D)


„Keď večer s úžasom pozorujem oblohu, to more večne vo svojich dráhach obiehajúcich<br />

svetelných telies, ktoré ľudia nazývajú slnkami alebo planétami, môj duch sa rozochvieva<br />

nad toľko miliónov míľ vzdialenými súhvezdiami až tam kdesi k prapôvodnému zdroju,<br />

z ktorého všetko stvorené prúdi a z ktorého večne nové stvorenia povstávajú.<br />

Keď sa tu a tam prostredníctvom tónov pokúšam dať svojim vzrušeným citom<br />

hudobnú formu – ach, potom som strašne sklamaný: hodím ten počmáraný list na zem<br />

a som takmer presvedčený, že žiaden pozemšťan nebude nikdy schopný napodobniť<br />

nebeské obrazy, ktoré sa mu v šťastnej hodinke chvejú v rozcitlivenej mysli, či už<br />

pomocou tónov, slov, farieb či dláta.<br />

Veď čo má zasiahnuť srdce, musí prísť zhora, inak sú to len obyčajné noty, telá bez<br />

ducha, len blato a hlina, nie? Duch sa má povzniesť zo zeme, ku ktorej je ako iskra<br />

od Boha po istý čas pripútaný a podobne ako na poli, ktorému rozsievač zveril vzácne<br />

semienko, má aj on prekvitať a prinášať veľa plodov. A takto rozhojnený usilovať sa spieť<br />

nahor k prameňu, odkiaľ kedysi vyšiel. Pretože len trvalou prácou s využitím zverených<br />

síl ctí si tvor Stvoriteľa a Udržiavateľa nekonečnej prírody!“<br />

Ludwig van Beethoven

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!