30.05.2018 Views

GSP298_Oferta_UZ_2018-pojedyncze

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Czas na materiały

uzupełniające

Oferta 2018


Licencja dla

3 użytkowników.

Wymagania

sprzętowe:

System operacyjny

Windows 7 lub nowszy,

3 GB wolnego miejsca na

dysku C. Działają na tablicy

interaktywnej i rzutniku.

Utrwalają i pogłębiają zagadnienia z podręczników!


Plansze interaktywne

– nowy wymiar edukacji w Twojej szkole!

Edukacja wczesnoszkolna

Filmy, animacje, nagrania dźwiękowe,

pomagają w aktywizacji całej klasy

Zadania interaktywne dają

sposobność wielokrotnego

rozwiązywania i sprawdzania

poprawności odpowiedzi

Możliwość prezentacji

dodatkowych treści oraz

materiałów sprawia, że lekcje

stają się niezwykłą podróżą

multimedialną w świat nauki

Szkoła podstawowa

klasy 4–8

Interaktywne materiały audio

i wideo zachęcają do aktywnego

udziału w lekcji

Zdjęcia, ilustracje, tabele oraz mapy

uruchamiają wyobraźnię uczniów

Po każdym temacie są dostępne

interaktywne ćwiczenia, które

doskonale sprawdzają się jako

materiał powtórkowy

Materiał zgodny z wymaganiami

podstawy programowej daje

pewność realizacji wymagań MEN

Plansze znakomicie uzupełniają

pracę z dowolnym podręcznikiem

lub ćwiczeniami

Wyposaż szkolne pracownie w niezbędne pomoce!


wersja 1.0

156111 [R530-1]

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

Rozwijanie umiejętności

Klasy 1–3

KALEJDOSKOP UCZNIA ułatwia indywidualizację nauczania oraz utrwala

umiejętności czytania, pisania i liczenia. Do pracy w szkole i domu. Dodatkowe

publikacje do nauki programowania.

Wycinanka klasa 2

GALERIA MOŻLIWOŚCI

przygotowuje uczniów

do klasy 4, pomaga

utrwalać wiadomości

i systematyzować wiedzę.

Zajęcia

komputer we

Edukacja wczesnoszkolna Klasa 3

Zamów dla każdego ucznia w Twojej szkole!


Bestsellery WSiP

do języka polskiego

Niezastąpiona

pomoc dla każdego

ucznia podczas

omawiania

obowiązkowych

i uzupełniających

lektur szkolnych.

POLSKIE PIEŚNI

PATRIOTYCZNE

Polskie pieśni patriotyczne

pomocne w przygotowaniu

lekcji rocznicowych,

okolicznościowych

i apeli szkolnych.

Idealne do nauki formułowania

wypowiedzi i doskonalenia

umiejętności redagowania

tekstów.

Słownik z przykładowymi

ćwiczeniami i dyktandami.

KUFEREK UCZNIA ułatwia

rozwijanie kompetencji z zakresu

edukacji matematycznej, przyrodniczej,

polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

Klasy 1–3

Słowniczek przybliży

uczniom główne zasady

polskiej ortografii.

Czas na materiały uzupełniające!


Przypominają, porządkują

i uzupełniają wiedzę

Dla uczniów, którzy potrzebują

więcej zadań aby wyćwiczyć

umiejętności, lub dla

zainteresowanych matematyką.

Dodatkowe banki zadań

uzupełniające podręcznik.

Zbiory zadań idealne

do powtórek i wzbogacenia

materiału z podręcznika.

Zamów dla każdego ucznia w Twojej szkole!


Aktywizują i uczą mówić

w językach obcych

Gramatyka to różnorodne i pomysłowe

ćwiczenia, testy oraz tablice gramatyczne.

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu

ósmoklasisty z języka angielskiego.

Podręczniki do

nauki języków

przygotowują

uczniów do

posługiwania się

językiem obcym

w sytuacjach

dnia codziennego.

GSP298


kwiaty roślin okrytonasiennych mogą występować

pojedynczo lub być zebrane w kwiatostany. Pod względem

symetrii kwiaty dzielimy na: promieniste, dwubocznie

symetryczne, grzbieciste i niesymetryczne.

Serduszka

okazałe

mają kwiaty

dwubocznie

symetryczne,

można przez nie

przeprowadzić

dwie osie symetrii.

Łubin trwały

na pędzie ma

wiele kwiatów

o symetrii

grzbiecistej

i motylkowym

kształcie.

kwiaty

promieniste,

czyli takie

przez które można

przeprowadzić

wiele osi symetrii,

występują

m.in. u lilii.

Jasnota ma

kwiaty wargowe

o symetrii

grzbiecistej

(można przez nie

przeprowadzić

tylko jedną oś

symetrii).

Bezcenne

w zobrazowaniu tematu

Mapy i osie czasu porządkują i uzupełniają wiedzę historyczną.

Piękne ilustracje i zdjęcia to biologia widziana z bliska.

Precyzyjne i interesujące mapy niezastąpione na lekcjach geografii.

■ Starożytna Grecja

■ kolonizacja fenicka i grecka

12

34

R OŚLINY

Rośliny

okrytonasienne

Rodzaje kwiatów i owoców

rODzAJe kWIATóW

Wytworzenie barwnych

kwiatów oraz owoców

chroniących nasiona

i ułatwiających ich

rozsiewanie było

jednym z kluczowych

procesów, które

umożliwiły roślinom

okrytonasiennym

osiągnięcie tak dużego

sukcesu ewolucyjnego.

Czas na materiały uzupełniające!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!