gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018

adm.obcina.sevnica

gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

31. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

20.6.2018

ZADEVA:

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje

občinskega sveta z dne 23.5.2018

Številka: 011-0001/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0001/2018

Datum: 1.6.2018

Z A P I S N I K

30. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,

ki je bila v sredo, 23.5.2018, ob 15.30 uri,

v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:

Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Natalija Hostnik, Dane Hribar,

Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica Kramžar,

Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan,

Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.

ODSOTNI član občinskega sveta:

Božidar Groboljšek.

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.

Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.

Prisotni uslužbenci občinske uprave:

- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

- Roman Strlekar, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti

- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana

Poročevalca:

- Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, k 4. in 5. t.d.r.

- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., k 8. t.d.r.

Prisotni predstavniki javnih medijev:

Smilja Radi – Posavski obzornik, Vernesa Sadulai in Robert Sajovic – Ansat TV.

Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 30. redno sejo.

Ad 1

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje

Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost je

sporočil svetnik Božidar Groboljšek. Ugotovil je, da je občinski svet sklepčen.

Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnava:

1


o 8. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono

Blanca.

Na klop sta bili dani stališči Odbora za okolje in prostor k 7. in 8. točki dnevnega reda.

**Ob 15.32 pride Rado Kostrevc (prisotnih 22 svetnikov).

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnava 8. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne 11.4.

2018

3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. izredne seje občinskega sveta z dne

9.5.2018

4. Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2017

5. Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018

6. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – prva obravnava

7. Predlog Odloka o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega

bazena HE Arto – Blanca – prva obravnava

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem

prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – skrajšani postopek

9. Predloga mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole

Ane Gale Sevnica

10. Dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za

leto 2018

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

13. Razno

Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta

z dne 11.4.2018

Župan: Odpre razpravo o zapisniku.

Ni razprave.

Župan: Predlaga potrditev zapisnika.

2


SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne 11.4.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Župan je podal obrazložitev k pregledu sklepov:

Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti. Odpravki sklepov so bili posredovani

ustreznim službam in vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje

oziroma v vednost. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 29. redne seje.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne

11.4.2019.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 3

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. izredne seje občinskega sveta

z dne 9.5.2018

Župan: Podal je informacijo o objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št.

33/18 z dne 18.5.2018, v veljavo bo stopil 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, in sicer 26. 5.

2018.

Odpre razpravo o zapisniku.

Ni razprave.

Župan: Predlaga potrditev zapisnika.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta z dne 9.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Župan: Odpre razpravo o pregledu sklepov.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 2. izredne seje.

3


SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 2. izredne seje občinskega sveta z dne 9.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 4

Poročilo in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2017

Uvodno obrazložitev sta podala župan in Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod

d.o.o. Sevnica:

V letu 2017 je bilo na distribucijsko omrežje priključenih skupno 661 odjemalcev, od tega 548

gospodinjskih odjemalcev in 113 komercialnih odjemalcev. Število odjemalcev se je zmanjšalo

za 5 pri gospodinjskih odjemalcih, bodisi zaradi ukinitve odjemnega mesta bodisi zaradi

prehoda na uporabo drugega energenta. V obravnavanem letu je bilo po omrežju

distribuiranega 19.331.760 kW zemeljskega plina, kar je za 589.461 kW manj od količine v letu

poprej in je odraz vremenskih pogojev. Hrbtenica plinovodnega omrežja v mestu Sevnica je

bila zgrajena v letu 1995 in imajo praktično vsi prebivalci mesta možnost priključitve, zato

večjih investicij v omrežje ni bilo. Država z razpisi ne vzpodbuja pri odjemalcih uporabo

zemeljskega plina, kot to počne z razpisi za vgradnjo toplotnih črpalk in uporabo bio mase.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o.

Sevnica za leto 2017.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da čisti dobiček Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica

iz poslovanja v letu 2017, ki znaša 4.118,04 EUR, ostaja nerazporejen in se ga v celoti

prenese v leto 2018, na preneseni dobiček iz prejšnjih let.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 5

Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018

Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica:

Podjetje opravlja dve energetski dejavnosti v občini in sicer kot operater distribucijskega

sistema in kot dobavitelj zemeljskega plina odjemalcem, kar je trgovski del dejavnosti podjetja.

Naloge, ki jih mora podjetje opravljati kot operater distribucijskega sistema, so jasno

opredeljene v področni zakonodaji. Osnova za izračun prihodkov iz dejavnosti kot operater

distribucijskega sistema, ki jo plačujejo odjemalci na omrežju so prihodki iz omrežnine. Količina

distribuiranega plina se vsem distributerjem zmanjšuje tudi zaradi vse boljših naprav z dobrimi

izkoristki, toplotnih izolacij objektov in bolj racionalne rabe energentov. Planirani prihodki za

4


leto 2018 iz te dejavnosti predvidevajo pozitivno poslovanje (+10.515 EUR), planirani trgovski

del dejavnosti predvideva negativno poslovanje (-8.076,21 EUR), tako da je planirani skupni

finančni rezultat za leto 2018 pozitivno poslovanje podjetja, z ostankom prihodka v višini

2.438,79 EUR.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Anton Krajnc, župan in Irena Dobnik.

Povzetek razprave:

Podan je bil predlog, da naj podjetje poskuša z raznimi marketinškimi akcijami zajeziti odhod

odjemalcev plina k drugim ponudnikom. Podan je bil odgovor, da prodajna cena plina podjetja

bistveno ne odstopa od ostalih dobaviteljev plina, tako da je pa težko konkurirati novim

ponudnikom na trgu, ki ponujajo zemeljski plin v paketu z ostalimi energenti (elektrika, olje,

biomasa) in ponujajo akcije, ki jim JP Plinovod d.o.o. Sevnica ne more konkurirati. Zastavljeno

je bilo še vprašanje glede plana investicij za vnaprej, nakar je direktor pojasnil, da je bila

hrbtenica plinovodnega omrežja v mestu Sevnica zgrajena v letu 1995 in imajo praktično vsi

prebivalci mesta možnost priključitve, zato nekaj večjih investicij v omrežje ne bo.

**Ob 15.53 pride Danica Kramžar (prisotnih 23 svetnikov).

**Ob 15.55 pride Gregor Korene (prisotnih 24 svetnikov).

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi poslovnega in finančnega načrta podjetja.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o.

Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 6

Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – prva obravnava

Uvodno obrazložitev so podali župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za

gospodarstvo in kmetijstvo:

Predlog odloka se usklajuje z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki od 1.1.2019

za promocijske namene Slovenske turistične organizacije predvideva uvedbo promocijske

takse. Slednja ne bo prihodek občinskega proračuna, nastanitveni obrati pa jo bodo odvajali v

imenu in za račun Slovenske turistične organizacije. Na podlagi doslej veljavnega odloka,

znaša višina turistične takse za nastanitvene objekte 1,15 evra, po novem odloku pa bo

znašala 1,20 evra za eno nastanitev in bo veljala za vse nastanitvene obrate, ki jih je v sevniški

občini 14, imajo pa 241 stalnih ležišč. Poleg turistične takse se bo po novem obračunala tudi

promocijska taksa, ki znaša 0,30 evra. Tako bo turistična in promocijska taksa na območju

občine od 1.1.2019 skupaj znašala 1,50 evra. Skladno z novim Zakonom o spodbujanju

razvoja turizma lahko občine turistično takso določijo v znesku do 2,5 eura, Občina Sevnica

pa z namenom spodbujanja in podpore razvoju turizma ostaja na nižjem znesku od

dovoljenega.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog odloka in predlagal, da se zaradi

zaokrožitve predlagani znesek 1,15 EUR poveča na 1,20 EUR, kar so pripravljavci gradiva pri

pripravi gradiva za sejo občinskega sveta že upoštevali.

Župan: Odpre razpravo.

5


Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v prvi obravnavi.

SKLEP:

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini

Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 7

Predlog Odloka o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju

akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca – prva obravnava

Uvodno obrazložitev so podal župan, Roman Strlekar in Jože Udovč, predsednik Odbora za

okolje in prostor:

Izgradnja hidroelektrarn in zajezitev akumulacijskih bazenov je v posavski prostor prinesla

številne spremembe ter pričakovanja lokalnih skupnosti in širše javnosti. Akumulacijski bazeni

s pripadajočo infrastrukturo so v državnih prostorskih načrtih opredeljeni kot območja

večnamenske rabe vodnega in obvodnega prostora. Občina Sevnica želi na območju

hidroelektrarn na Spodnji Savi kar najbolje izkoristiti možnosti za razvoj turizma, športa in

rekreacije, katerega pomemben element je tudi vzpostavitev plovbnega režima in ustreznih

ureditev za plovbo po akumulacijskih bazenih. To je občini za območje akumulacijskega

bazena HE Boštanj že uspelo urediti, tako da sta zaključeni prvi dve sezoni motorne plovbe.

Vzpostavljeni so bili osnovni pogoji za izvajanje plovbe ter transparenten in ažuren sistem

obveščanja za zagotovitev varnosti na plovbnem območju. Na podoben način je Občina

Sevnica pristopila tudi k urejanju plovbe na akumulacijskem bazenu HE Arto–Blanca. Sprejeti

odlok ureja splošni plovbni režim, opredeljuje dolžnosti Občine Sevnica kot skrbnika plovbnega

območja ter KŠTM Sevnica kot upravljavca pristanišča in vstopno izstopnih mest. Dolžnost

skrbnika je vzdrževati plovbno območje, kar zajema redne preglede, skrb za varnost plovbe

na plovbnem območju ter odstranitev ovir. Upravljavec mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo

varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil. V

skladu z odlokom bo tako potrebno v nadaljevanju urediti pristanišče pri čistilni napravi Sevnica

ter vstopno izstopna mesta ter vzpostaviti ustrezne opozorilne in informacijske table.

Obrazloženi sta bili pobudi, podani na Odboru za okolje in prostor (navedeni sta v nadaljevanju

zapisnika) ter izraženo strinjanje glede pobude glede dopolnitve prvega odstavka 15. člena

predloga odloka.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka v prvi obravnavi, predlog podpira, s

tem, da se: dopolni prvi odstavek 15. člena tako, da se navedejo razlogi za prepoved plovbe

na pobudo upravljavca (zaradi varnosti in kršitev plovbnega režima); ter da se preučijo višine

določenih glob v kazenskih določbah.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, Janez Šerjak, župan in Roman Strlekar.

Povzetek razprave:

V razpravi so bili izpostavljeni pogoji za pridobitev naziva voditelja čolna, ki se opravlja na

podlagi določb Zakona o plovbi po celinskih vodah ter podan predlog po združitvi obravnav

odloka, da lahko zainteresirani začnejo že v tej sezoni izkoriščati plovni potencial reke Save.

Župan: Predlaga združitev obravnav predloženega odloka ter dva sklepa.

6


SKLEP:

Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o določitvi plovnega režima na

reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju

akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca s tem, da se:

- dopolni prvi odstavek 15. člena tako, da se navedejo razlogi za prepoved plovbe

na pobudo upravljavca in se v besedilo za besedno zvezo »na lastno pobudo«

doda besedilo »zaradi varnosti ali kršitev plovbnega režima«.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 8

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem

prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA

d.o.o. in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:

Gre za uskladitev že obstoječega prostorskega odloka, sprejetega v letu 2011, ki bodočima

investitorjema omogoča uskladitev za izvedbo poslovne gradnje na tem območju.

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka, nanj nima pripomb in ga predlaga

občinskemu svetu v sprejem po skrajšanem postopku

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem

podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 9

Predloga mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ane

Gale Sevnica

Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Svet zavoda je 16.3.2018 objavil že četrti razpis za ravnatelja šole, predhodni trije so se končali

neuspešno. V vmesnem času je svet zavoda izmed svojih zaposlenih za obdobje enega leta

imenoval vršilko dolžnosti ravnateljice, Natašo Pozderec. Na tokratni razpis sta se javili dve

kandidatki in en kandidat. Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da ena izmed kandidatk ne

izpolnjuje pogojev za imenovanje. Kandidata, čigar vlogi sta bili popolni in tudi izpolnjujeta

pogoje sta Milanka Rantah iz Sevnice ter Gregor Pirš iz Artič. Svet zavoda je v skladu s

7


področnim zakonom z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenj o kandidatki in

kandidatu za ravnatelja šole, ki izpolnjujeta razpisne pogoje, ker mora svet zavoda pred

odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti

tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 21. seji dne 15.5.2018

seznanila s pisnima prijavama obeh kandidatov. Na povabilo komisije sta kandidata na seji

tudi osebno predstavila svojo prijavo in program vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda

pozitivno mnenje o obeh kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica, s tem, da

daje Milanki Rantah prednost pri imenovanju.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi je sodeloval Franc Pipan.

Povzetek razprave:

Svetnik je izrazil mnenje, da je prav, da se poda domačinki prednost pri imenovanju.

Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.

SKLEP:

Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Milanki Rantah, stanujoči na

naslovu Kajuhova ulica 19, pošta Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Ane Gale

Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

SKLEP:

Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu Gregorju Piršu, stanujočemu na

naslovu Trebež 17 a, pošta Artiče, za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 10

Dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

za leto 2018

Uvodno obrazložitev je podali direktor občinske uprave:

Občinski svet je na 27. redni seji, dne 28.11.2017, kot sestavni del proračuna občine sprejel

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2018 ter na 29. redni seji,

dne 11.04.2018 njegovo dopolnitev št. 1.

Letni načrt ravnanja občinskega stvarnega premoženja se tudi tokrat dopolnjuje, ker vanj niso

vključene nepremičnine, katerih odkup oziroma prodaja ni bila predvidena pred sprejemom

načrta oziroma je bila z zainteresiranimi strankami dogovorjena naknadno. V načrt

pridobivanja so dodane parcele, ki jih Občina Sevnica potrebuje za različne infrastrukturne

ureditve javnih površin (parkirišča, izgradnja pločnikov in povezovalnih poti). Nepremičnine,

predvidene za prodajo predstavljajo kmetijska in stavbna zemljišče, ki jih je občina pridobila iz

naslova plačevanja domske oskrbe ter jih ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. V načrt

razpolaganja se prav tako dodajajo parcele v k.o. Goveji Dol, kjer je mogoča stanovanjska

gradnja. Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki

ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih

proračunskih postavk

8


Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem dopolnitve št. 2 načrta ravnanja z občinskim nepremičnim

premoženjem.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Župan: Odpre razpravo.

Ad 11

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Franc Pipan in župan.

Povzetek razprave:

Glede odgovorov glede strelišča na Radni, sta svetnika podala dodatna vprašanja oziroma

pobude:

- Ali ima strelišče na Radni uporabno dovoljenje?

- Če je možno, naj Občina Sevnica pridobi razpored streljanja in če se da, naj vpliva na

omejeno uporaba strelišča za samo lokalne uporabnike.

- Obstoječo pogodbo je potrebno ažurirati ter vanjo vnesti pogoje glede omejitev hrupa

in ostale pogoje uporabe.

Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, z dano pripombo.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombo:

Tomaž Lisec in Franc Pipan:

Glede odgovorov glede strelišča na Radni, sta svetnika podala dodatna vprašanja

oziroma pobude:

- Ali ima strelišče na Radni uporabno dovoljenje?

- Če je možno, naj Občina Sevnica pridobi razpored streljanja in če se da, naj

vpliva na omejeno uporaba strelišča za samo lokalne uporabnike.

- Obstoječo pogodbo je potrebno ažurirati ter vanjo vnesti pogoje glede omejitev

hrupa in ostale pogoje uporabe.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 12

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Tomaž Lisec:

1. Zanima ga, če se je Občina Sevnica odzvala na javni razpis WiFi4EU ter če je

ocena, da je v občini točk za brezplačni javni brezžični internet dovolj.

9


2. Zanima ga, če Občina Sevnica razmišlja o urejenem parkirišču za tovornjake v

dolini reke Mirne.

3. Predlaga postavitev premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega igrišča

v Naselju heroja Maroka.

4. Predlaga postavitev znaka za živali na cesti v Impoljskem grabnu.

Danica Božič:

Pri obravnavi Predloga proračuna Občine Sevnica za leto 2018 je podala predlog za možnost

finančnega sodelovanja občine pri ureditvi klančin za dostope invalidov v stanovanja v blokih

v Naselju heroja Maroka v Sevnici. Zanima jo, kdaj se načrtuje izvedba le-teh.

Rado Kostrevc in Franc Pipan:

Predlagala sta ureditev področja odlaganja odpadnih folij bal sena, če še ni formalno urejeno.

Nekateri ljudje ga odlagajo kar v stanovanjske zabojnike, drugi jih kurijo, pri čemer se sprošča

za zdravje zelo škodljiv strup.

Frančiška Zemljak:

Zanima jo, če obstajajo kakšni posebni razlogi, da v Sevnici primanjkuje prodajaln z obutvijo.

Gregor Korene:

Predlagal je izdelavo primerjave cen oskrbe otrok v vrtcih in cen domske oskrbe v domovih

starejših občanov.

Ad 13

Razno

Župan:

- povedal je, da bo naslednja redna seja predvidoma 20.6.2018,

- povabil je na nekatere družabne dogodke.

Seja je bila zaključena ob 16.46 uri.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica

10


OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0001/2018

Datum: 4.6.2018

P R E G L E D

SKLEPOV 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Z DNE 23.5.2018

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.

508. SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku obravnava

8. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem

podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne

11.4.2018

509. SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne 11.4.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

510. SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 29. redne seje občinskega sveta z dne 11.4.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. izredne seje občinskega sveta z dne

9.5.2018

511. SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta z dne 9.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

512. SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 2. izredne seje občinskega sveta z dne 9.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

1


4. Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2017

513. SKLEP:

Občinski svet je sprejel poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica

za leto 2017.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

514. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da čisti dobiček Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica iz

poslovanja v letu 2017, ki znaša 4.118,04 EUR, ostaja nerazporejen in se ga v celoti prenese

v leto 2018, na preneseni dobiček iz prejšnjih let.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

5. Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018

515. SKLEP:

Občinski svet je sprejel poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za

leto 2018.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

6. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – prva obravnava

516. SKLEP:

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

7. Predlog Odloka o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju

akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca – prva obravnava

517. SKLEP:

Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o določitvi plovnega režima na reki

Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

518. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju

akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca s tem, da se:

- dopolni prvi odstavek 15. člena tako, da se navedejo razlogi za prepoved plovbe na

pobudo upravljavca in se v besedilo za besedno zvezo »na lastno pobudo« doda

besedilo »zaradi varnosti ali kršitev plovbnega režima«.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

2


8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem

prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – skrajšani postopek

519. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem

prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

9. Predloga mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale

Sevnica

520. SKLEP:

Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Milanki Rantah, stanujoči na naslovu

Kajuhova ulica 19, pošta Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Ane Gale Sevnica, kateri daje

prednost pri imenovanju za ravnateljico.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

521. SKLEP:

Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu Gregorju Piršu, stanujočemu na naslovu

Trebež 17 a, pošta Artiče, za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

10. Dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

za leto 2018

522. SKLEP:

Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

523. SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombo:

Tomaž Lisec in Franc Pipan:

Glede odgovorov glede strelišča na Radni, sta svetnika podala dodatna vprašanja oziroma

pobude:

- Ali ima strelišče na Radni uporabno dovoljenje?

- Če je možno, naj Občina Sevnica pridobi razpored streljanja in če se da, naj vpliva na

omejeno uporaba strelišča za samo lokalne uporabnike.

- Obstoječo pogodbo je potrebno ažurirati ter vanjo vnesti pogoje glede omejitev hrupa

in ostale pogoje uporabe.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

3


12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Tomaž Lisec:

1. Zanima ga, če se je Občina Sevnica odzvala na javni razpis WiFi4EU ter če je

ocena, da je v občini točk za brezplačni javni brezžični internet dovolj.

2. Zanima ga, če Občina Sevnica razmišlja o urejenem parkirišču za tovornjake v

dolini reke Mirne.

3. Predlaga postavitev premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega igrišča

v Naselju heroja Maroka.

4. Predlaga postavitev znaka za živali na cesti v Impoljskem grabnu.

Danica Božič:

Pri obravnavi Predloga proračuna Občine Sevnica za leto 2018 je podala predlog za možnost

finančnega sodelovanja občine pri ureditvi klančin za dostope invalidov v stanovanja v blokih

v Naselju heroja Maroka v Sevnici. Zanima jo, kdaj se načrtuje izvedba le-teh.

Rado Kostrevc in Franc Pipan:

Predlagala sta ureditev področja odlaganja odpadnih folij bal sena, če še ni formalno urejeno.

Nekateri ljudje ga odlagajo kar v stanovanjske zabojnike, drugi jih kurijo, pri čemer se sprošča

za zdravje zelo škodljiv strup.

Frančiška Zemljak:

Zanima jo, če obstajajo kakšni posebni razlogi, da v Sevnici primanjkuje prodajaln z obutvijo.

Gregor Korene:

Predlagal je izdelavo primerjave cen oskrbe otrok v vrtcih in cen domske oskrbe v domovih

starejših občanov.

13. Razno

Župan je napovedal naslednjo redno sejo občinskega sveta, ki bo predvidoma 20.6.2018 ter

povabil na nekatere družabne dogodke.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

4


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

31. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

20.6.2018

ZADEVA:

Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini

Sevnica – druga obravnava

Številka: 322-0006/2018

Pripravljavca gradiva:

Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo

Poročevalca:

Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Številka: 322-0006/2018

Datum: 5.6.2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva: Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Sevnica – 2.

obravnava

Spoštovani.

Na 30. redni seji občinskega sveta dne, 23.5.2018, je Občinski svet v prvi obravnavi sprejel

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica.

V času od prejšnje seje občinskega sveta do današnje, je bilo ugotovljeno, da je potrebno v

11. členu zgoraj navedenega Odloka upoštevati kazenske določbe Zakona o spodbujanju

razvoja turizma v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Zakona o prekrških, tako da se iz

predloga prve obravnave črta naslednje besedilo 11. člena:

»(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse

skladno z 9. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba

pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba,

sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.«

Zgornje besedilo se nadomesti z naslednjim: »Za določanje prekrškov in njihovih sankcij

glede turistične in promocijske takse se smiselno uporabljajo določbe ZSRT-1.«

43. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma opredeljuje naslednje kazenske določbe glede

prekrškov turistične in promocijske takse:

1. Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema

osebe na prenočevanje, če ne:

- pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim in drugim odstavkom 19. člena

tega zakona ali

- vodi evidence v skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena tega zakona ali

- nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z 21. členom tega zakona.

1


2. Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje

samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

3. Z globo od 200 do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje

odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika

posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

4. Z globo od 120 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje

posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je preko odgovora na elektronsko pošto opredelil, da

zaradi navedenega tehničnega popravka ne bi sklicevali odbora, temveč bi spremembo odloka

obrazložili le na Občinskem svetu.

Občinskemu svetu predlagamo obravnavo in sprejem predloga Odloka o turistični in

promocijski taksi v Občini Sevnica, v drugi obravnavi.

Z lepimi pozdravi,

Vlasta Kuzmički, dipl. ekon., spec.

vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica

Priloga:

- predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Sevnica.

Dostaviti:

- naslovu,

- v zbirko dokumentarnega gradiva.

2


PREDLOG – 2. OBRAVNAVA

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.

13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno

besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in

18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB in 17/17) je Občinski svet

Občine Sevnica na seji dne, ____________ 2018 sprejel naslednji

ODLOK

O TURISTIČNI IN POMOCIJSKI TAKSI V OBČINI SEVNICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka in pomen izrazov)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sevnica (v nadaljevanju: odlok)

določa:

- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

- način plačevanja turistične in promocijske takse,

- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

- nadzor in kazenske določbe.

(2) Pomen izrazov, uporabljenih v odloku:

»Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za

določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob

vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

»Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter

promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.

(3) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine

Sevnica.

2. člen

(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojen oddelek občinske uprave, ki opravlja naloge s

področja gospodarskih dejavnosti.

II.

ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN

PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen

(zavezanci)


Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki

prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v

nadaljevanju: ZSRT-1).

4. člen

(višina turistične takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo znaša 1,20 evrov na dan, na osnovi slednje

znaša promocijska taksa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 evrov na osebo na

dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične

takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi

slednje znaša promocijska taksa 0,15 evrov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 evrov na

osebo na dan.

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v

sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije

v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih

straneh s sklepom, ki ga sprejme župan, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske

takse.

5. člen

(oprostitve plačila turistične takse)

Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila

turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno

popolno oproščeni plačila turistične takse in promocijske takse tudi osebe, ki prenočujejo v

avtodomih na počivališčih za avtodome.

6. člen

(dokazila za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter

njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah

dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste

vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na

spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja

tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo

plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oziroma iz zamejstva in

sledenje vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka

18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki

delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa,

2


ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev.

Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa,

oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list…) preveri ali ima društvo

status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.

(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo

drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let,

ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ter so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč

(IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih

straneh.

III.

NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE

7. člen

(pobiranje turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka,

pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in

kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma

agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji

dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Sevnica, ki je objavljen na

spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

8. člen

(pravilnik)

(1) Kar ni opredeljeno s tem odlokom se lahko podrobneje predpiše s pravilnikom, ki

ga sprejme Župan Občine Sevnica.

(2) Pristojnost vodenja evidenc iz drugega odstavka tega člena je opredeljena v 2.

členu tega odloka.

IV.

VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

9. člen

(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki,

sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični

taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo

prebivališča.

3


(2) Evidenca turistične takse, poleg podatkov iz knjige gostov, vsebuje še:

- podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;

- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;

- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan

razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.

Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta

izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko

ali ročno.

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

10. člen

(nadzor)

(1) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega

odloka je, če ni z zakonom, podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno,

Medobčinski inšpektorat, Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli,

Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so

kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga

določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

11. člen

(kazenske določbe)

Za določanje prekrškov in njihovih sankcij glede turistične in promocijske takse se smiselno

uporabljajo določbe ZSRT-1.

VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Sevnica

(Uradni list RS, št. 18/99).

4


13. člen

(uveljavitev nove turistične takse)

Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje

Odlok o turistični taksi občine Sevnica (Uradne list, št. 18/99), od 1. 1. 2019 dalje pa se za

višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 322-0006/2018

Datum:

Občina Sevnica

Srečko Ocvirk

Župan

5


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

31. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

20.6.2018

ZADEVA:

Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno

varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi

subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu

Številka: 122-0035/2018

Pripravljavci gradiva:

Mojca Ernestl, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Center za socialno delo Sevnica

Odbor za družbene dejavnosti

Poročevalci:

Roman Strlekar, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti

Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica

Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

31. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

20.6.2018

ZADEVA:

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica

– skrajšani postopek

Številka: 007-0007/2018

Pripravljavca gradiva:

Alenka Mirt, vodja Splošne službe

Komisija za pravne in splošne zadeve

Poročevalca:

Alenka Mirt, vodja Splošne službe

Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

6. t.d.r.

31. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

20.6.2018

ZADEVA:

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega

sveta Občine Sevnica – skrajšani postopek

Številka: 007-0008/2018

Pripravljavca gradiva:

Alenka Mirt, vodja Splošne službe

Komisija za pravne in splošne zadeve

Poročevalca:

Alenka Mirt, vodja Splošne službe

Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

31. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

20.6.2018

ZADEVA:

Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica

za leto 2018 – skrajšani postopek

Številka: 410-0032/2018

Pripravljavci gradiva:

Občinska uprava Občine Sevnica

delovna telesa Občinskega sveta Občine Sevnica

Poročevalci:

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

predsedniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Sevnica


Številka: 410-0032/2018

Datum: 18.05.2018

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva:

ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA

ZA LETO 2018 – skrajšani postopek

Spoštovani!

Za drugi letošnji rebalans so ključne spremembe na treh projektih ter povišanje sredstev za

zimsko vzdrževanje cest.

Projekta ureditve Kvedrove ceste od avtobusne postaje do železniške postaje ter ureditev

kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju bomo pričeli izvajati v letu 2019, zato se iz

proračuna umikajo prihodki in temu ustrezno tudi odhodki.

Za dograditev kuhinje v OŠ Šentjanž je skladno z izbirnim postopkom potrebno zagotoviti

dodatna sredstva v višini dobrih 160.000 EUR. Podrobnejši opis je v obrazložitvi.

Zima na prehodu iz leta 2017 v 2018 je bila intenzivnejša od prejšnjih let. Za zagotavljanje

prevoznosti občinskih cest je bilo potrebno več proračunskih sredstev. Ker je pomembno tudi

letno vzdrževanje cest, je potrebno povečati pravico porabe na proračunski vrstici za

vzdrževanje cest.

Podrobnejše obrazložitve posameznih sprememb proračuna v rebalansu B glede na rebalans

A oziroma veljavni proračun, so v prilogi V.

Gradivo k predlogu rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 je sestavljeno v sledeči

strukturi:

I. ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2018

II. SPLOŠNI DEL REBALANSA B 2018

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

B. Račun finančnih terjatev in naložb

C. Račun financiranja

III. POSEBNI DEL REBALANSA B 2018

Posebni del sestavljajo finančni načrti posameznih institucij na katere se rebalans B nanaša.

Drevesna struktura posebnega dela je sledeča:

• PU – proračunski uporabnik (institucionalna klasifikacija),

• PPP – področje proračunske porabe (programska klasifikacija),

• GPR – glavni program (programska klasifikacija),

• PPR – podprogram (programska klasifikacija),

• PP – proračunska postavka (programska klasifikacija) in

• K6 – podkonto (ekonomska klasifikacija);

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV


V. ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE REBALANSA B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA 2018

Analitično so prikazani prihodki z rebalansom usklajenega proračuna ter vsi njegovi odhodki.

Priloga je pripravljena v aplikaciji Ministrstva za finance Appra in sistematično skozi

institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacijo niza obrazložitve vseh vej klasifikacij

vezano na specifike našega proračuna ter naših projektov.

VI. RAZČLENJEVALNI RAZVID REBALANSA B 2018

Numerični prikaz rebalansa B 2018 v primerjavi z rebalansom A in veljavnim proračunom

2018 (veljavni proračun vključuje spremembe med sprejemom reb. A do pričetka izdelave

reb. B, ki so izvedene s sklepi o prerazporeditvah) ter z ustreznimi indeksi.

VII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o

rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 in predlagamo, da odlok sprejme po

skrajšanem postopku.

Pripravila:

mag. Vlasta MARN

Vodja oddelka za finance

Srečko OCVIRK

Župan Občine Sevnica

Priloge:

• odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018

• splošni del rebalansa

• posebni del rebalansa

• načrt razvojnih programov

• analitične obrazložitve rebalansa proračuna Občine Sevnica

• razčlenjevalni razvid rebalansa B 2018

• stališča delovnih teles Občinskega sveta

Vročiti:

• naslovu

• v zbirko dokumentarnega gradiva


PRILOGA I

ODLOK O REBALANSU B PRORAČUNA

OBČINE SEVNICA ZA LETO 2018


Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in

18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet

Občine Sevnica na ________________, sprejel

O D L O K

o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018

1. člen

V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18) se

spremeni 2. člen tako, da se glasi:

Proračun Občine Sevnica za leto 2018 je določen:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)

skupina/podskupine kontov proračun leta 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.179.608

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.196.356

70 DAVČNI PRIHODKI 12.600.337

700 Davki na dohodek in dobiček 11.484.812

703 Davki na premoženje 774.479

704 Domači davki na blago in storitve 336.046

706 Drugi davki 5.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.596.019

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.602.879

711 Takse in pristojbine 16.000

712 Globe in druge denarne kazni 21.030

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 194.346

714 Drugi nedavčni prihodki 761.764

1


72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500

722 Prihodki od prodaje zemljišč in

100.000

neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74 TRANSFERNI PRIHODKI 783.752

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

680.495

institucij

….741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 103.257

sredstev proračuna Evropske unije

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.485.919

40 TEKOČI ODHODKI 5.239.022

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 924.571

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 146.680

402 Izdatki za blago in storitve 3.604.331

403 Plačila domačih obresti 86.047

409 Rezerve 477.393

41 TEKOČI TRANSFERI 7.456.164

410 Subvencije 676.746

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.087.200

412 Transferi neprofitnim organizacijam in

453.847

ustanovam

413 Drugi tekoči domači transferi 2.238.371

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.434.007

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.434.007

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 356.726

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim

46.873

osebam, ki niso proračunski uporabniki

432 Investicijski transferi proračunskim upor. 309.853

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA

PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-2.306.311

2


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

skupina/podskupine kontov proračun leta 2018

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER

VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV (440+441+442) 0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV

0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

skupina/podskupine kontov proračun leta 2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.282.534

50 ZADOLŽEVANJE 2.282.534

500 Domače zadolževanje 2.282.534

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 826.102

55 ODPLAČILA DOLGA 826.102

550 Odplačila domačega dolga 826.102

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA

RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)

-849.879

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.456.432

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.) 2.306.311

Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta 849.879

3


Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na

naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na

proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim

načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki

ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica:

www.obcina-sevnica.si.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0032/2018

Sevnica dne, 21.05.2018

Srečko OCVIRK

Župan

Občine Sevnica

4


PRILOGA II

REBALANS B 2018 – SPLOŠNI DEL


REBALANS B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

v EUR

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.633.936,34 16.633.936,34 16.179.608,34 97,3 97,3

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.078.684,34 15.078.684,34 15.196.356,34 100,8 100,8

70 DAVČNI PRIHODKI 12.482.665,00 12.482.665,00 12.600.337,00 100,9 100,9

700 Davki na dohodek in dobiček 11.484.812,00 11.484.812,00 11.484.812,00 100,0 100,0

7000 Dohodnina 11.484.812,00 11.484.812,00 11.484.812,00 100,0 100,0

700020 Dohodnina - občinski vir 11.484.812,00 11.484.812,00 11.484.812,00 100,0 100,0

703 Davki na premoženje 656.807,00 656.807,00 774.479,00 117,9 117,9

7030 Davki na nepremičnine 474.007,00 474.007,00 591.679,00 124,8 124,8

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 11.000,00 11.000,00

11.000,00 100,0 100,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 200.000,00 200.000,00

261.939,00 131,0 131,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 247.007,00 247.007,00

302.740,00 122,6 122,6

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

7031 Davki na premičnine 600,00 600,00

600,00 100,0 100,0

703100 Davek na vodna plovila 600,00 600,00

600,00 100,0 100,0

7032 Davki na dediščine in darila 40.200,00 40.200,00 40.200,00 100,0 100,0

703200 Davek na dediščine in darila 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0 100,0

703201 Zamudne obresti davkov občanov 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 142.000,00 142.000,00 142.000,00 100,0 100,0

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0 100,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 130.000,00 130.000,00

130.000,00 100,0 100,0

Stran 1 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

704 Domači davki na blago in storitve 336.046,00 336.046,00 336.046,00 100,0 100,0

7044 Davki na posebne storitve 2.005,00 2.005,00

2.005,00 100,0 100,0

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 5,00 5,00

5,00 100,0 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 334.041,00 334.041,00 334.041,00 100,0 100,0

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 309.341,00 309.341,00

309.341,00 100,0 100,0

704704 Turistična taksa 1.700,00 1.700,00

1.700,00 100,0 100,0

704706 Občinske takse od pravnih oseb 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 20.000,00 20.000,00

20.000,00 100,0 100,0

706 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

7060 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

706099 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.596.019,34 2.596.019,34 2.596.019,34 100,0 100,0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.602.879,00 1.602.879,00 1.602.879,00 100,0 100,0

7102 Prihodki od obresti 351,00 351,00

351,00 100,0 100,0

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 351,00 351,00

351,00 100,0 100,0

7103 Prihodki od premoženja 1.602.528,00 1.602.528,00 1.602.528,00 100,0 100,0

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 33.130,00 33.130,00

33.130,00 100,0 100,0

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 115.000,00 115.000,00

115.000,00 100,0 100,0

710304 Prihodki od drugih najemnin 843.998,00 843.998,00

843.998,00 100,0 100,0

710305 Prihodki od zakupnin 4.700,00 4.700,00

4.700,00 100,0 100,0

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 7.000,00 7.000,00

7.000,00 100,0 100,0

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 583.000,00 583.000,00

583.000,00 100,0 100,0

710399 Drugi prihodki od premoženja 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

711 Takse in pristojbine 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0

7111 Upravne takse in pristojbine 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 16.000,00 16.000,00

16.000,00 100,0 100,0

712 Globe in druge denarne kazni 21.030,00 21.030,00 21.030,00 100,0 100,0

7120 Globe in druge denarne kazni 21.030,00 21.030,00 21.030,00 100,0 100,0

712001 Globe za prekrške 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 16.000,00 16.000,00

16.000,00 100,0 100,0

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 30,00 30,00

30,00 100,0 100,0

Stran 2 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 194.346,00 194.346,00 194.346,00 100,0 100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 194.346,00 194.346,00 194.346,00 100,0 100,0

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 148.346,00 148.346,00

148.346,00 100,0 100,0

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

713099 Drugi prihodki od prodaje 43.000,00 43.000,00

43.000,00 100,0 100,0

714 Drugi nedavčni prihodki 761.764,34 761.764,34 761.764,34 100,0 100,0

7141 Drugi nedavčni prihodki 761.764,34 761.764,34 761.764,34 100,0 100,0

714100 Drugi nedavčni prihodki 393,00 393,00

393,00 100,0 100,0

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 365.000,00 365.000,00

365.000,00 100,0 100,0

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 104.226,00 104.226,00

104.226,00 100,0 100,0

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 550,00 550,00

550,00 100,0 100,0

714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta 159.000,00 159.000,00

159.000,00 100,0 100,0

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 127.395,34 127.395,34

127.395,34 100,0 100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500,00 199.500,00 199.500,00 100,0 100,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500,00 99.500,00 99.500,00 100,0 100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 99.500,00 99.500,00 99.500,00 100,0 100,0

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 70.000,00 70.000,00

70.000,00 100,0 100,0

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 29.500,00 29.500,00

29.500,00 100,0 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0 100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 60.000,00 60.000,00

60.000,00 100,0 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.355.752,00 1.355.752,00 783.752,00 57,8 57,8

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 680.495,00 680.495,00 680.495,00 100,0 100,0

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 680.495,00 680.495,00 680.495,00 100,0 100,0

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 581.639,00 581.639,00

581.639,00 100,0 100,0

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 98.856,00 98.856,00

98.856,00 100,0 100,0

Stran 3 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 675.257,00 675.257,00 103.257,00 15,3 15,3

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 375.257,00 375.257,00 103.257,00 27,5 27,5

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 375.257,00 375.257,00

103.257,00 27,5 27,5

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 300.000,00 300.000,00

0,00 0,0 0,0

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 300.000,00 300.000,00

0,00 0,0 0,0

Stran 4 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

v EUR

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 18.940.247,92 18.940.247,92 18.485.919,92 97,6 97,6

40 TEKOČI ODHODKI 5.041.261,75 5.114.021,51 5.239.022,51 103,9 102,4

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 933.571,00 924.571,00 924.571,00 99,0 100,0

4000 Plače in dodatki 856.271,00 847.271,00 847.271,00 99,0 100,0

400000 Osnovne plače 818.671,00 809.671,00

809.671,00 98,9 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 37.600,00 37.600,00

37.600,00 100,0 100,0

4001 Regres za letni dopust 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 100,0

400100 Regres za letni dopust 28.500,00 28.500,00

28.500,00 100,0 100,0

4002 Povračila in nadomestila 37.950,00 37.950,00 37.950,00 100,0 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 27.950,00 27.950,00

27.950,00 100,0 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

4004 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0

400400 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 850,00 850,00

850,00 100,0 100,0

400900 Jubilejne nagrade 850,00 850,00

850,00 100,0 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 142.680,00 146.680,00 146.680,00 102,8 100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 77.500,00 77.500,00 77.500,00 100,0 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 77.500,00 77.500,00

77.500,00 100,0 100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 59.950,00 59.950,00 59.950,00 100,0 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 55.200,00 55.200,00

55.200,00 100,0 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.750,00 4.750,00

4.750,00 100,0 100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 560,00 560,00

560,00 100,0 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 560,00 560,00

560,00 100,0 100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 850,00 850,00

850,00 100,0 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 850,00 850,00

850,00 100,0 100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.820,00 7.820,00

7.820,00 204,7 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.820,00 7.820,00

7.820,00 204,7 100,0

Stran 5 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

402 Izdatki za blago in storitve 3.346.964,01 3.454.331,53 3.604.331,53 107,7 104,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 230.718,10 230.844,95 230.844,95 100,1 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 26.102,76 26.102,76

26.102,76 100,0 100,0

402001 Čistilni material in storitve 24.378,00 24.378,00

24.378,00 100,0 100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.600,00 2.600,00

2.600,00 100,0 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 15.245,50 15.245,50

15.245,50 100,0 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 62.150,00 67.150,00

67.150,00 108,1 100,0

402007 Računalniške storitve 500,00 0,00

0,00 0,0 ---

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 13.770,00 8.170,00

8.170,00 59,3 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 34.017,58 36.017,58

36.017,58 105,9 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 51.954,26 51.181,11

51.181,11 98,5 100,0

4021 Posebni material in storitve 53.900,00 53.900,00 53.900,00 100,0 100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 50.000,00 50.000,00

50.000,00 100,0 100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.900,00 3.900,00

3.900,00 100,0 100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 277.552,48 273.546,02 273.546,02 98,6 100,0

402200 Električna energija 181.592,00 177.592,00

177.592,00 97,8 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 24.622,43 24.815,97

24.815,97 100,8 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 6.280,00 6.280,00

6.280,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 28.543,05 28.543,05

28.543,05 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 13.965,00 13.765,00

13.765,00 98,6 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 21.550,00 21.550,00

21.550,00 100,0 100,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

4023 Prevozni stroški in storitve 33.504,00 33.204,00 33.204,00 99,1 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 9.560,00 9.260,00

9.260,00 96,9 100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.000,00 3.800,00

3.800,00 126,7 100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.000,00 3.200,00

3.200,00 80,0 100,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 444,00 444,00

444,00 100,0 100,0

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 15.500,00 15.500,00

15.500,00 100,0 100,0

4024 Izdatki za službena potovanja 7.645,00 7.645,00

7.645,00 100,0 100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 350,00 350,00

350,00 100,0 100,0

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,00 200,00

200,00 200,0 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 6.525,00 6.425,00

6.425,00 98,5 100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 150,00 150,00

150,00 100,0 100,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 420,00 420,00

420,00 100,0 100,0

4025 Tekoče vzdrževanje 2.183.686,44 2.273.693,09 2.423.693,09 111,0 106,6

Stran 6 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.750,00 1.689,13

1.689,13 96,5 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 71.164,93 36.469,25

36.469,25 51,3 100,0

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 110.000,00 110.000,00

110.000,00 100,0 100,0

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 2.500,00 2.500,00

2.500,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.902.971,51 2.027.734,71 2.181.734,71 114,7 107,6

402504 Zavarovalne premije za objekte 20.000,00 20.000,00

20.000,00 100,0 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 14.300,00 14.300,00

14.300,00 100,0 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 25.000,00 25.000,00

21.000,00 84,0 84,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.200,00 13.200,00 13.200,00 93,0 100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 6.000,00 5.000,00

5.000,00 83,3 100,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.500,00 4.500,00

4.500,00 100,0 100,0

402604 Najem strojne računalniške opreme 2.200,00 2.200,00

2.200,00 100,0 100,0

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

4027 Kazni in odškodnine 8.450,00 10.350,00 10.350,00 122,5 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 8.450,00 10.350,00

10.350,00 122,5 100,0

4029 Drugi operativni odhodki 537.307,99 557.948,47 557.948,47 103,8 100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 5.000,00 4.500,00

4.500,00 90,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 103.858,46 94.478,46

94.478,46 91,0 100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 61.348,00 61.158,90

61.158,90 99,7 100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 7.240,00 7.240,00

7.240,00 100,0 100,0

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom 9.378,00 9.378,00

9.378,00 100,0 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 15.400,00 18.100,00

18.100,00 117,5 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 363,88 363,88

363,88 100,0 100,0

402931 Plačila bančnih storitev 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 5.500,00 5.500,00

5.500,00 100,0 100,0

402937 Stroški davčnih postopkov 8.000,00 13.000,00

13.000,00 162,5 100,0

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 19.843,34 19.843,34

19.843,34 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 296.676,31 319.685,89

319.685,89 107,8 100,0

403 Plačila domačih obresti 86.046,74 86.046,74 86.046,74 100,0 100,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 86.046,74 86.046,74 86.046,74 100,0 100,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 85.746,74 85.746,74

85.746,74 100,0 100,0

Stran 7 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

409 Rezerve 532.000,00 502.392,24 477.393,24 89,7 95,0

4090 Splošna proračunska rezervacija 209.300,00 179.692,24 154.693,24 73,9 86,1

409000 Splošna proračunska rezervacija 209.300,00 179.692,24

154.693,24 73,9 86,1

4091 Proračunska rezerva 322.700,00 322.700,00 322.700,00 100,0 100,0

409100 Proračunska rezerva 322.700,00 322.700,00

322.700,00 100,0 100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 7.440.169,92 7.456.164,68 7.456.164,68 100,2 100,0

410 Subvencije 676.746,57 676.746,57 676.746,57 100,0 100,0

4100 Subvencije javnim podjetjem 513.746,57 513.746,57 513.746,57 100,0 100,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 513.746,57 513.746,57

513.746,57 100,0 100,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 163.000,00 163.000,00 163.000,00 100,0 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 67.000,00 67.000,00

67.000,00 100,0 100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 96.000,00 96.000,00

96.000,00 100,0 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.087.200,00 4.087.200,00 4.087.200,00 100,0 100,0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 53.000,00 53.000,00

53.000,00 100,0 100,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0 100,0

4117 Štipendije 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 100,0

411799 Druge štipendije 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0 100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 3.968.200,00 3.968.200,00 3.968.200,00 100,0 100,0

411900 Regresiranje prevozov v šolo 640.000,00 640.000,00

640.000,00 100,0 100,0

411902 Doplačila za šolo v naravi 18.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 540.000,00 538.694,33

538.694,33 99,8 100,0

411920 Subvencioniranje stanarin 45.000,00 45.000,00

45.000,00 100,0 100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,0 100,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 172.000,00 172.000,00

172.000,00 100,0 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 253.200,00 254.505,67

254.505,67 100,5 100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 435.839,35 453.847,11 453.847,11 104,1 100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 435.839,35 453.847,11 453.847,11 104,1 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 435.839,35 453.847,11

453.847,11 104,1 100,0

Stran 8 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

413 Drugi tekoči domači transferi 2.240.384,00 2.238.371,00 2.238.371,00 99,9 100,0

4130 Tekoči transferi občinam 46.900,00 46.900,00 46.900,00 100,0 100,0

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 46.900,00 46.900,00

46.900,00 100,0 100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 174.000,00 171.987,00 171.987,00 98,8 100,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 174.000,00 171.987,00

171.987,00 98,8 100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.004.684,00 2.004.684,00 2.004.684,00 100,0 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 591.226,00 591.226,00

591.226,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.413.458,00 1.413.458,00 1.413.458,00 100,0 100,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.800,00 14.800,00

14.800,00 100,0 100,0

Stran 9 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.062.091,25 5.973.336,73 5.434.006,73 89,6 91,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.062.091,25 5.973.336,73 5.434.006,73 89,6 91,0

4201 Nakup prevoznih sredstev 15.000,00 19.900,00 19.900,00 132,7 100,0

420101 Nakup avtomobilov 15.000,00 19.900,00

19.900,00 132,7 100,0

4202 Nakup opreme 221.989,37 222.489,37 242.255,37 109,1 108,9

420200 Nakup pisarniškega pohištva 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0 100,0

420201 Nakup pisarniške opreme 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 14.000,00 14.000,00

14.000,00 100,0 100,0

420203 Nakup stanovanjskega pohištva 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 35.000,00 35.000,00

35.000,00 100,0 100,0

420233 Nakup gasilske opreme 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 26.500,00 27.000,00

27.000,00 101,9 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 99.989,37 99.989,37

119.755,37 119,8 119,8

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.887.774,75 3.835.529,73 3.221.433,73 82,9 84,0

420400 Priprava zemljišča 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

420401 Novogradnje 1.088.846,10 1.084.949,61

729.950,61 67,0 67,3

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.783.928,65 2.735.580,12 2.476.483,12 89,0 90,5

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 876.261,48 856.628,48 890.628,48 101,6 104,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 876.261,48 856.628,48

890.628,48 101,6 104,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 416.160,00 416.160,00 436.160,00 104,8 104,8

420600 Nakup zemljišč 416.160,00 416.160,00

436.160,00 104,8 104,8

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 644.905,65 622.629,15 623.629,15 96,7 100,2

420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0 100,0

420801 Investicijski nadzor 61.200,00 61.200,00

61.200,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 546.705,65 524.429,15

525.429,15 96,1 100,2

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 25.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0 100,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 396.725,00 396.725,00 356.726,00 89,9 89,9

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 46.873,00 46.873,00 46.873,00 100,0 100,0

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 46.873,00 46.873,00 46.873,00 100,0 100,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 46.873,00 46.873,00

46.873,00 100,0 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 349.852,00 349.852,00 309.853,00 88,6 88,6

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 349.852,00 349.852,00 309.853,00 88,6 88,6

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 349.852,00 349.852,00

309.853,00 88,6 88,6

Stran 10 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

v EUR

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

Stran 11 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

v EUR

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

-2.306.311,58 -2.306.311,58 -2.306.311,58 100,0 100,0

-2.220.615,84 -2.220.615,84 -2.220.615,84 100,0 100,0

2.597.252,67 2.508.498,15 2.501.169,15 96,3 99,7

Stran 12 od 14


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

v EUR

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00

0,00 --- ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00

0,00 --- ---

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00

0,00 --- ---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00

0,00 --- ---

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,00 0,00

0,00 --- ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,00 0,00 --- ---

Stran 13 od 14


C. RAČUN FINANCIRANJA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

v EUR

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.282.534,00 2.282.534,00 2.282.534,00 100,0 100,0

50 ZADOLŽEVANJE 2.282.534,00 2.282.534,00 2.282.534,00 100,0 100,0

500 Domače zadolževanje 2.282.534,00 2.282.534,00 2.282.534,00 100,0 100,0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0 100,0

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0 100,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 482.534,00 482.534,00 482.534,00 100,0 100,0

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 482.534,00 482.534,00

482.534,00 100,0 100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 826.102,00 826.102,00 826.102,00 100,0 100,0

55 ODPLAČILA DOLGA 826.102,00 826.102,00 826.102,00 100,0 100,0

550 Odplačila domačega dolga 826.102,00 826.102,00 826.102,00 100,0 100,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 773.300,00 773.300,00 773.300,00 100,0 100,0

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 773.300,00 773.300,00

773.300,00 100,0 100,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 52.802,00 52.802,00 52.802,00 100,0 100,0

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 52.802,00 52.802,00

52.802,00 100,0 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-

II.-V.-VIII.)

-849.879,58 -849.879,58 -849.879,58 100,0 100,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.456.432,00 1.456.432,00 1.456.432,00 100,0 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.306.311,58 2.306.311,58 2.306.311,58 100,0 100,0

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 849.879,58 849.879,58

849.879,58

Stran 14 od 14


PRILOGA III

REBALANS B 2018 – POSEBNI DEL


REBALANS B PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki REB B proračuna občine Sevnica za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

1000 OBČINSKI SVET 127.000,00 127.000,00 127.000,00 100,0 100,0

01 POLITIČNI SISTEM 127.000,00 127.000,00 127.000,00 100,0 100,0

0101 Politični sistem 127.000,00 127.000,00 127.000,00 100,0 100,0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,0 100,0

01101 Stroški dela občinskega sveta 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0 100,0

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

01105 Delovanje političnih strank 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000,00 23.000,00

23.000,00 100,0 100,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 100,0

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 5.500,00 5.500,00

5.500,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 29.000,00 29.000,00

29.000,00 100,0 100,0

01112 Najem prostorov za volitve 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 8.000,00 8.000,00

8.000,00 100,0 100,0

Stran: 1 od 52


A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

Stran: 2 od 52


A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

2000 NADZORNI ODBOR 9.290,00 9.290,00 9.290,00 100,0 100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.290,00 9.290,00 9.290,00 100,0 100,0

0203 Fiskalni nadzor 9.290,00 9.290,00 9.290,00 100,0 100,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.290,00 9.290,00 9.290,00 100,0 100,0

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.850,00 3.850,00

3.850,00 100,0 100,0

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150,00 150,00

150,00 100,0 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 150,00 150,00

150,00 100,0 100,0

02204 Delovanje Nadzornega odbora 5.290,00 5.290,00 5.290,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.050,00 5.050,00

5.050,00 100,0 100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 240,00 240,00

240,00 100,0 100,0

Stran: 3 od 52


A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

3000 ŽUPAN 440.554,00 440.554,00 415.555,00 94,3 94,3

01 POLITIČNI SISTEM 159.644,00 164.644,00 164.644,00 103,1 100,0

0101 Politični sistem 159.644,00 164.644,00 164.644,00 103,1 100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 159.644,00 164.644,00 164.644,00 103,1 100,0

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 65.644,00 65.644,00 65.644,00 100,0 100,0

400000 Osnovne plače 40.621,00 40.621,00

40.621,00 100,0 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.600,00 2.600,00

2.600,00 100,0 100,0

400100 Regres za letni dopust 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 950,00 950,00

950,00 100,0 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 250,00 250,00

250,00 100,0 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00

30,00 100,0 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 50,00 50,00

50,00 100,0 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 320,00 320,00

320,00 100,0 100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,00 50,00

50,00 100,0 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 3.375,00 3.375,00

3.375,00 100,0 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 20,00 20,00

20,00 100,0 100,0

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom 9.378,00 9.378,00

9.378,00 100,0 100,0

01302 Materialni stroški urada župana 94.000,00 99.000,00 99.000,00 105,3 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 62.000,00 67.000,00

67.000,00 108,1 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 14.000,00 14.000,00

14.000,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 18.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0

0403 Druge skupne administrativne službe 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 16.000,00 16.000,00

16.000,00 100,0 100,0

Stran: 4 od 52


A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 55.610,00 80.217,76 80.217,76 144,3 100,0

1803 Programi v kulturi 48.610,00 73.217,76 73.217,76 150,6 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 48.610,00 73.217,76 73.217,76 150,6 100,0

18305 Transferi neprofitnim organizacijam 48.610,00 73.217,76 73.217,76 150,6 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 8.660,00 15.260,00

15.260,00 176,2 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 39.000,00 57.007,76

57.007,76 146,2 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 950,00 950,00

950,00 100,0 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

18059001 Programi športa 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 7.000,00 7.000,00

7.000,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 209.300,00 179.692,24 154.693,24 73,9 86,1

2303 Splošna proračunska rezervacija 209.300,00 179.692,24 154.693,24 73,9 86,1

23039001 Splošna proračunska rezervacija 209.300,00 179.692,24 154.693,24 73,9 86,1

23410 Splošna proračunska rezervacija 209.300,00 179.692,24 154.693,24 73,9 86,1

409000 Splošna proračunska rezervacija 209.300,00 179.692,24

154.693,24 73,9 86,1

Stran: 5 od 52


A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 1.592.380,14 1.592.380,14 1.592.380,14 100,0 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 100,0

0403 Druge skupne administrativne službe 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 100,0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 100,0

04401 Oglaševanje občinske uprave 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 9.000,00 9.000,00

9.000,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.583.380,14 1.583.380,14 1.583.380,14 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 1.583.380,14 1.583.380,14 1.583.380,14 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 1.326.180,14 1.316.780,14 1.316.780,14 99,3 100,0

06413 Stroški dela občinske uprave 1.023.430,00 1.018.430,00 1.018.430,00 99,5 100,0

400000 Osnovne plače 778.050,00 769.050,00

769.050,00 98,8 100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 35.000,00 35.000,00

35.000,00 100,0 100,0

400100 Regres za letni dopust 28.000,00 28.000,00

28.000,00 100,0 100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 27.000,00 27.000,00

27.000,00 100,0 100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 9.500,00 9.500,00

9.500,00 100,0 100,0

400400 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

400900 Jubilejne nagrade 850,00 850,00

850,00 100,0 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 73.500,00 73.500,00

73.500,00 100,0 100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 52.200,00 52.200,00

52.200,00 100,0 100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.500,00 4.500,00

4.500,00 100,0 100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 530,00 530,00

530,00 100,0 100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 800,00 800,00

800,00 100,0 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.500,00 7.500,00

7.500,00 214,3 100,0

Stran: 6 od 52


A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 52.038,00 52.038,00 52.038,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 12.500,00 12.500,00

12.500,00 100,0 100,0

402001 Čistilni material in storitve 24.238,00 24.238,00

24.238,00 100,0 100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.600,00 2.600,00

2.600,00 100,0 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.500,00 3.500,00

3.500,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 2.700,00 2.700,00

2.700,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 6.500,00 6.500,00

6.500,00 100,0 100,0

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 79.262,00 75.262,00 75.262,00 95,0 100,0

402200 Električna energija 28.262,00 24.262,00

24.262,00 85,9 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 19.000,00 19.000,00

19.000,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 3.500,00 3.500,00

3.500,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 9.000,00 9.000,00

9.000,00 100,0 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 13.500,00 13.500,00

13.500,00 100,0 100,0

06423 Prevozni stroški in storitve OU 13.444,00 13.444,00 13.444,00 100,0 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.000,00 3.800,00

3.800,00 126,7 100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.000,00 3.200,00

3.200,00 80,0 100,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 444,00 444,00

444,00 100,0 100,0

06424 Izdatki za službena potovanja OU 4.050,00 4.050,00 4.050,00 100,0 100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 100,00 200,00

200,00 200,0 100,0

402402 Stroški prevoza v državi 3.000,00 2.900,00

2.900,00 96,7 100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 150,00 150,00

150,00 100,0 100,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

Stran: 7 od 52


A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 107.056,14 106.656,14 106.656,14 99,6 100,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 13.770,00 8.170,00

8.170,00 59,3 100,0

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 2.500,00 2.500,00

2.500,00 100,0 100,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.500,00 4.500,00

4.500,00 100,0 100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 5.000,00 4.500,00

4.500,00 90,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10.000,00 8.000,00

8.000,00 80,0 100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 7.000,00 7.000,00

7.000,00 100,0 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 15.000,00 17.700,00

17.700,00 118,0 100,0

402931 Plačila bančnih storitev 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

402937 Stroški davčnih postopkov 8.000,00 13.000,00

13.000,00 162,5 100,0

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 19.843,34 19.843,34

19.843,34 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 18.742,80 18.742,80

18.742,80 100,0 100,0

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 46.900,00 46.900,00 46.900,00 100,0 100,0

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 46.900,00 46.900,00

46.900,00 100,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 257.200,00 266.600,00 266.600,00 103,7 100,0

06440 Vzdrževanje objektov in opreme 189.700,00 193.700,00 193.700,00 102,1 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 25.500,00 25.500,00

25.500,00 100,0 100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte 20.000,00 20.000,00

20.000,00 100,0 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 11.000,00 11.000,00

11.000,00 100,0 100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0 100,0

402604 Najem strojne računalniške opreme 2.200,00 2.200,00

2.200,00 100,0 100,0

420203 Nakup stanovanjskega pohištva 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 85.000,00 89.000,00

89.000,00 104,7 100,0

420800 Študija o izvedljivosti projekta 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

Stran: 8 od 52


A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

06441 Nakup osnovnih sredstev 66.000,00 71.400,00 71.400,00 108,2 100,0

420101 Nakup avtomobilov 15.000,00 19.900,00

19.900,00 132,7 100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0 100,0

420201 Nakup pisarniške opreme 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0 100,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

420233 Nakup gasilske opreme 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.500,00 2.000,00

2.000,00 133,3 100,0

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

Stran: 9 od 52


A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

4002 ODDELEK ZA FINANCE 91.546,74 91.546,74 91.546,74 100,0 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 91.546,74 91.546,74 91.546,74 100,0 100,0

2201 Servisiranje javnega dolga 91.546,74 91.546,74 91.546,74 100,0 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 86.046,74 86.046,74 86.046,74 100,0 100,0

22401 Plačilo obresti bankam 86.046,74 86.046,74 86.046,74 100,0 100,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 85.746,74 85.746,74

85.746,74 100,0 100,0

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 100,0

22410 Stroški zadolževanja 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 5.500,00 5.500,00

5.500,00 100,0 100,0

Stran: 10 od 52


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 6.747.024,57 6.747.024,57 6.215.024,57 92,1 92,1

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 264.373,00 264.373,00 264.373,00 100,0 100,0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 264.373,00 264.373,00 264.373,00 100,0 100,0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 30.400,00 30.400,00 30.400,00 100,0 100,0

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.900,00 3.900,00

3.900,00 100,0 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

07404 Študije na področju civilne zaščite 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.500,00 10.500,00

10.500,00 100,0 100,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 233.973,00 233.973,00 233.973,00 100,0 100,0

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze 187.100,00 187.100,00 187.100,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 187.100,00 187.100,00

187.100,00 100,0 100,0

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost 46.873,00 46.873,00 46.873,00 100,0 100,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 46.873,00 46.873,00

46.873,00 100,0 100,0

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.920,00 5.920,00 5.920,00 100,0 100,0

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.920,00 5.920,00 5.920,00 100,0 100,0

08029001 Prometna varnost 5.920,00 5.920,00 5.920,00 100,0 100,0

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom. 5.520,00 5.520,00 5.520,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 5.520,00 5.520,00

5.520,00 100,0 100,0

Stran: 11 od 52


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0 100,0

1104 Gozdarstvo 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0 100,0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0 100,0

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti 38.452,00 38.452,00 38.452,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 38.452,00 38.452,00

38.452,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.496.487,26 3.515.582,76 3.269.582,76 93,5 93,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.456.487,26 3.475.582,76 3.229.582,76 93,4 92,9

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.595.000,00 1.595.000,00 1.749.000,00 109,7 109,7

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin 1.095.000,00 1.095.000,00 1.249.000,00 114,1 114,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.095.000,00 1.095.000,00 1.249.000,00 114,1 114,1

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500.000,00 500.000,00

500.000,00 100,0 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.543.750,26 1.562.845,76 1.162.845,76 75,3 74,4

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 1.318.962,35 1.338.068,34 938.068,34 71,1 70,1

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 35.000,00 35.000,00

35.000,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.283.962,35 1.303.068,34

903.068,34 70,3 69,3

13407 Študije na področju cestne infrastrukture 121.087,91 121.073,91 121.073,91 100,0 100,0

420801 Investicijski nadzor 18.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 103.087,91 103.073,91

103.073,91 100,0 100,0

13409 Investicije v cestno infrastrukturo 103.700,00 103.703,51 103.703,51 100,0 100,0

420401 Novogradnje 103.700,00 103.703,51

103.703,51 100,0 100,0

Stran: 12 od 52


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13029003 Urejanje cestnega prometa 75.737,00 75.737,00 75.737,00 100,0 100,0

13410 Avtobusna postajališča 25.737,00 25.737,00 25.737,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 5.189,00 5.189,00

5.189,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.548,00 20.548,00

20.548,00 100,0 100,0

13411 Parkirišča 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 35.000,00 35.000,00

35.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100,0 100,0

13414 Tokovina za javno razsvetljavo 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 120.000,00 120.000,00

120.000,00 100,0 100,0

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0 100,0

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 82.000,00 82.000,00 82.000,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 82.000,00 82.000,00

82.000,00 100,0 100,0

1305 Vodni promet in infrastruktura 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

13460 Infrastruktura namenjena vodnemu prometu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

1306 Telekomunikacije in pošta 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0

13440 Gradnja širokopasovnih povezav 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 25.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0 100,0

Stran: 13 od 52


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.286.445,31 1.260.349,81 954.349,81 74,2 75,7

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.231.689,57 1.231.689,57 925.689,57 75,2 75,2

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 44.780,00 44.780,00 44.780,00 100,0 100,0

15401 Ravnanje z odpadki 44.780,00 44.780,00 44.780,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 11.780,00 11.780,00

11.780,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 33.000,00 33.000,00

33.000,00 100,0 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.186.909,57 1.186.909,57 880.909,57 74,2 74,2

15406 Nakup zemljišč 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0

420600 Nakup zemljišč 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 289.233,00 289.233,00 289.233,00 100,0 100,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 197.233,00 197.233,00

197.233,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 92.000,00 92.000,00

92.000,00 100,0 100,0

15411 Gradnja kanalizacij in ČN 846.676,57 846.676,57 540.676,57 63,9 63,9

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 191.676,57 191.676,57

191.676,57 100,0 100,0

420401 Novogradnje 430.000,00 430.000,00

90.000,00 20,9 20,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 225.000,00 225.000,00

259.000,00 115,1 115,1

15414 Gospodarske javne službe 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0 100,0

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 54.755,74 28.660,24 28.660,24 52,3 100,0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 54.755,74 28.660,24 28.660,24 52,3 100,0

15501 Urejanje vodotokov 54.755,74 28.660,24 28.660,24 52,3 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700,00 3.700,00

3.700,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 51.055,74 24.960,24

24.960,24 48,9 100,0

Stran: 14 od 52


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.332.647,00 1.339.647,00 1.359.647,00 102,0 101,5

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,0 100,0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0

16401 Urbanizem in geodetske storitve 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 50.000,00 50.000,00

50.000,00 100,0 100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 25.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0 100,0

16029003 Prostorsko načrtovanje 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0

16405 Strateško načrtovanje 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 70.000,00 70.000,00

70.000,00 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 557.037,00 564.037,00 564.037,00 101,3 100,0

16039001 Oskrba z vodo 557.037,00 564.037,00 564.037,00 101,3 100,0

16411 Študije o vodooskrbi 66.200,00 73.200,00 73.200,00 110,6 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 10.000,00 17.000,00

17.000,00 170,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 56.200,00 56.200,00

56.200,00 100,0 100,0

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme 490.837,00 490.837,00 490.837,00 100,0 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 124.837,00 124.837,00

124.837,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 310.000,00 310.000,00

310.000,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000,00 40.000,00

40.000,00 100,0 100,0

420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

420801 Investicijski nadzor 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 190.000,00 190.000,00 190.000,00 100,0 100,0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 70.000,00 70.000,00

70.000,00 100,0 100,0

Stran: 15 od 52


A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 100,0

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 110.000,00 110.000,00

110.000,00 100,0 100,0

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 440.610,00 440.610,00 460.610,00 104,5 104,5

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 30.450,00 30.450,00 30.450,00 100,0 100,0

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica 30.450,00 30.450,00 30.450,00 100,0 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 450,00 450,00

450,00 100,0 100,0

420400 Priprava zemljišča 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

420401 Novogradnje 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

16069002 Nakup zemljišč 410.160,00 410.160,00 430.160,00 104,9 104,9

16456 Nakup zemljišč za investicije 410.160,00 410.160,00 430.160,00 104,9 104,9

420600 Nakup zemljišč 410.160,00 410.160,00

430.160,00 104,9 104,9

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 322.700,00 322.700,00 322.700,00 100,0 100,0

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 322.700,00 322.700,00 322.700,00 100,0 100,0

23029001 Rezerva občine 322.700,00 322.700,00 322.700,00 100,0 100,0

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče 322.700,00 322.700,00 322.700,00 100,0 100,0

409100 Proračunska rezerva 322.700,00 322.700,00

322.700,00 100,0 100,0

Stran: 16 od 52


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 7.967.471,00 7.967.471,00 8.070.142,00 101,3 101,3

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 40.200,00 40.200,00 40.200,00 100,0 100,0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 40.200,00 40.200,00 40.200,00 100,0 100,0

10039001 Povečanje zaposljivosti 40.200,00 40.200,00 40.200,00 100,0 100,0

10403 Javna dela 40.200,00 40.200,00 40.200,00 100,0 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 40.200,00 40.200,00

40.200,00 100,0 100,0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 209.832,00 209.832,00 205.832,00 98,1 98,1

1702 Primarno zdravstvo 16.832,00 18.845,00 14.845,00 88,2 78,8

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 16.832,00 18.845,00 14.845,00 88,2 78,8

17401 Oprema za zdravstvene namene 10.000,00 10.000,00 6.000,00 60,0 60,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 10.000,00 10.000,00

6.000,00 60,0 60,0

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV 6.832,00 8.845,00 8.845,00 129,5 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.832,00 8.845,00

8.845,00 129,5 100,0

1707 Drugi programi na področju zdravstva 193.000,00 190.987,00 190.987,00 99,0 100,0

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 174.000,00 171.987,00 171.987,00 98,8 100,0

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane 174.000,00 171.987,00 171.987,00 98,8 100,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 174.000,00 171.987,00

171.987,00 98,8 100,0

17079002 Mrliško ogledna služba 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 100,0

17420 Mrliško pregledna služba 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.000,00 13.000,00

13.000,00 100,0 100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

Stran: 17 od 52


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.266.172,00 2.266.172,00 2.251.173,00 99,3 99,3

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 26.500,00 26.500,00 26.500,00 100,0 100,0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,00 20.000,00

20.000,00 100,0 100,0

18029002 Premična kulturna dediščina 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 100,0

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.500,00 6.500,00

6.500,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 687.304,00 687.304,00 687.304,00 100,0 100,0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 336.050,00 336.050,00 336.050,00 100,0 100,0

18401 Knjižnična dejavnost 336.050,00 336.050,00 336.050,00 100,0 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 221.050,00 221.050,00

221.050,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 115.000,00 115.000,00

115.000,00 100,0 100,0

18039002 Umetniški programi 262.254,00 262.254,00 262.254,00 100,0 100,0

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 262.254,00 262.254,00 262.254,00 100,0 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 83.574,00 83.574,00

83.574,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 102.778,00 102.778,00

102.778,00 100,0 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 75.902,00 75.902,00

75.902,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 83.000,00 83.000,00 83.000,00 100,0 100,0

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.700,00 10.700,00

10.700,00 100,0 100,0

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture 72.300,00 72.300,00 72.300,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70.000,00 70.000,00

70.000,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.300,00 2.300,00

2.300,00 100,0 100,0

Stran: 18 od 52


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

18039005 Drugi programi v kulturi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

1804 Podpora posebnim skupinam 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0

18049001 Programi veteranskih organizacij 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 8.000,00

8.000,00 100,0 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.544.368,00 1.544.368,00 1.529.369,00 99,0 99,0

18059001 Programi športa 1.419.332,00 1.419.332,00 1.404.333,00 98,9 98,9

18420 Transferi za športne dejavnosti 387.832,00 387.832,00 387.832,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.971,00 115.971,00

115.971,00 100,0 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 68.300,00 68.300,00

68.300,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 176.196,00 176.196,00

176.196,00 100,0 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 27.365,00 27.365,00

27.365,00 100,0 100,0

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA 1.031.500,00 1.031.500,00 1.016.501,00 98,6 98,6

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 0,00 1.900,00

1.900,00 --- 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

420401 Novogradnje 400.000,00 398.100,00

383.101,00 95,8 96,2

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 523.300,00 521.480,00

521.480,00 99,7 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.000,00 25.000,00

25.000,00 100,0 100,0

420801 Investicijski nadzor 26.200,00 26.200,00

26.200,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 42.000,00 43.820,00

43.820,00 104,3 100,0

18059002 Programi za mladino 125.036,00 125.036,00 125.036,00 100,0 100,0

18430 Transferi za mladinsko dejavnost 125.036,00 125.036,00 125.036,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 67.000,00 67.000,00

67.000,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 43.036,00 43.036,00

43.036,00 100,0 100,0

Stran: 19 od 52


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 4.347.267,00 4.347.267,00 4.468.937,00 102,8 102,8

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.415.000,00 2.415.000,00 2.395.000,00 99,2 99,2

19029001 Vrtci 2.415.000,00 2.415.000,00 2.395.000,00 99,2 99,2

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,0 100,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,0 100,0

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 80.000,00 80.000,00

80.000,00 100,0 100,0

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje 35.000,00 35.000,00 15.000,00 42,9 42,9

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 35.000,00 35.000,00

15.000,00 42,9 42,9

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.274.267,00 1.274.267,00 1.415.937,00 111,1 111,1

19039001 Osnovno šolstvo 1.225.267,00 1.225.267,00 1.366.937,00 111,6 111,6

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,00 14.000,00

14.000,00 100,0 100,0

19411 Transferi v osnovne šole 575.000,00 575.000,00 575.000,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 575.000,00 575.000,00

575.000,00 100,0 100,0

19412 Študije za investicije na področju šolstva 14.882,00 14.882,00 14.882,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.882,00 14.882,00

14.882,00 100,0 100,0

19413 Investicijski transferi šolam 186.085,00 186.085,00 166.086,00 89,3 89,3

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 186.085,00 186.085,00

166.086,00 89,3 89,3

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol 435.300,00 435.300,00 596.969,00 137,1 137,1

420299 Nakup druge opreme in napeljav 66.000,00 66.000,00

85.766,00 130,0 130,0

420401 Novogradnje 50.000,00 50.000,00

50.000,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 305.000,00 305.000,00

445.903,00 146,2 146,2

420801 Investicijski nadzor 13.000,00 13.000,00

13.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.300,00 1.300,00

2.300,00 176,9 176,9

Stran: 20 od 52


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

19039002 Glasbeno šolstvo 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 100,0

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 44.000,00 44.000,00

44.000,00 100,0 100,0

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

1906 Pomoči šolajočim 658.000,00 658.000,00 658.000,00 100,0 100,0

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 658.000,00 658.000,00 658.000,00 100,0 100,0

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja 658.000,00 658.000,00 658.000,00 100,0 100,0

411900 Regresiranje prevozov v šolo 640.000,00 640.000,00

640.000,00 100,0 100,0

411902 Doplačila za šolo v naravi 18.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.104.000,00 1.104.000,00 1.104.000,00 100,0 100,0

2002 Varstvo otrok in družine 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 100,0

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 53.000,00 53.000,00

53.000,00 100,0 100,0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.051.000,00 1.051.000,00 1.051.000,00 100,0 100,0

20049002 Socialno varstvo invalidov 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0 100,0

20401 Socialni transferi posameznikom 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0 100,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 172.000,00 172.000,00

172.000,00 100,0 100,0

20049003 Socialno varstvo starih 748.000,00 746.694,33 746.694,33 99,8 100,0

20410 Center za socialno delo Sevnica 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 49.000,00 49.000,00

49.000,00 100,0 100,0

Stran: 21 od 52


A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 699.000,00 697.694,33 697.694,33 99,8 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 540.000,00 538.694,33

538.694,33 99,8 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 159.000,00 159.000,00

159.000,00 100,0 100,0

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 79.000,00 80.305,67 80.305,67 101,7 100,0

20411 Socialni transferi 79.000,00 80.305,67 80.305,67 101,7 100,0

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00

30.000,00 100,0 100,0

411920 Subvencioniranje stanarin 45.000,00 45.000,00

45.000,00 100,0 100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.000,00 5.305,67

5.305,67 132,6 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 52.000,00 52.000,00

52.000,00 100,0 100,0

Stran: 22 od 52


A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 910.092,60 910.092,60 910.092,60 100,0 100,0

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0

10039001 Povečanje zaposljivosti 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0

10401 Spodbujanje zaposlovanja 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 21.000,00 21.000,00

21.000,00 100,0 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 271.187,45 271.187,45 271.187,45 100,0 100,0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 253.187,45 253.187,45 253.187,45 100,0 100,0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 53.000,00 57.697,66 57.697,66 108,9 100,0

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva 40.000,00 44.697,66 44.697,66 111,7 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 40.000,00 44.697,66

44.697,66 111,7 100,0

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 13.000,00 13.000,00

13.000,00 100,0 100,0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 194.931,45 191.715,53 191.715,53 98,4 100,0

11405 Odškodnine v kmetijstvu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

402799 Druge odškodnine in kazni 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

11408 Razvoj podeželja 169.931,45 169.931,45 169.931,45 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 139.931,45 139.931,45

139.931,45 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 24.000,00 24.000,00

24.000,00 100,0 100,0

Stran: 23 od 52


A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji 6.000,00 2.784,08 2.784,08 46,4 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 6.000,00 2.784,08

2.784,08 46,4 100,0

11029003 Zemljiške operacije 5.256,00 3.774,26 3.774,26 71,8 100,0

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč 5.256,00 3.774,26 3.774,26 71,8 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 256,00 256,00

256,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,00 518,26

518,26 25,9 100,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 100,0

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 100,0

11406 Zapuščene živali 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 18.000,00 18.000,00

18.000,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 71.638,00 71.638,00 71.638,00 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 71.638,00 71.638,00 71.638,00 100,0 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32.138,00 32.138,00 32.138,00 100,0 100,0

13418 Gradnja cest za poslovne cone 32.138,00 32.138,00 32.138,00 100,0 100,0

420401 Novogradnje 30.138,00 30.138,00

30.138,00 100,0 100,0

420801 Investicijski nadzor 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 39.500,00 39.500,00 39.500,00 100,0 100,0

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0 100,0

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 15.500,00 15.500,00

15.500,00 100,0 100,0

Stran: 24 od 52


A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 24.000,00 24.000,00

24.000,00 100,0 100,0

14 GOSPODARSTVO 464.905,05 464.905,05 464.905,05 100,0 100,0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 143.413,05 143.413,05 143.413,05 100,0 100,0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 143.413,05 143.413,05 143.413,05 100,0 100,0

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju 106.524,05 106.524,05 106.524,05 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 22.984,05 22.984,05

22.984,05 100,0 100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 75.000,00 75.000,00

75.000,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.540,00 8.540,00

8.540,00 100,0 100,0

14406 Delovanje RRA 36.889,00 36.889,00 36.889,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 36.889,00 36.889,00

36.889,00 100,0 100,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 321.492,00 321.492,00 321.492,00 100,0 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 321.492,00 321.492,00 321.492,00 100,0 100,0

14420 Turizem 321.492,00 321.492,00 321.492,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 2.000,00

2.000,00 --- 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 29.500,00 27.500,00

27.500,00 93,2 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.027,00 13.027,00

13.027,00 100,0 100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 71.302,00 71.302,00

71.302,00 100,0 100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 47.169,00 47.169,00

47.169,00 100,0 100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.000,00 6.000,00

6.000,00 100,0 100,0

420401 Novogradnje 18.146,00 18.146,00

18.146,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 85.000,00 85.000,00

85.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 36.848,00 36.848,00

36.848,00 100,0 100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 14.500,00 14.500,00

14.500,00 100,0 100,0

Stran: 25 od 52


A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 35.362,10 35.362,10 35.362,10 100,0 100,0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 29.862,10 29.862,10 29.862,10 100,0 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 29.862,10 29.862,10 29.862,10 100,0 100,0

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE 29.862,10 29.862,10 29.862,10 100,0 100,0

420401 Novogradnje 29.862,10 29.862,10

29.862,10 100,0 100,0

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 100,0

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 100,0

15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,00 5.500,00

5.500,00 100,0 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0

16039001 Oskrba z vodo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0

420401 Novogradnje 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 100,0

1906 Pomoči šolajočim 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 100,0

19069003 Štipendije 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 100,0

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 100,0

411799 Druge štipendije 36.000,00 36.000,00

36.000,00 100,0 100,0

Stran: 26 od 52


A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5000 KS BLANCA 57.076,63 57.076,63 57.076,63 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.215,00 14.215,00 14.215,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 14.215,00 14.215,00 14.215,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 12.715,00 12.715,00 12.715,00 100,0 100,0

60001 Administracija - KS Blanca 5.128,00 5.128,00 5.128,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.500,00 4.500,00

4.500,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 628,00 628,00

628,00 100,0 100,0

60002 Pisarniški material - KS Blanca 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

60003 Stroški prevozov-KS Blanca 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.560,00 1.560,00

1.560,00 100,0 100,0

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca 3.327,00 3.327,00 3.327,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 840,00 840,00

840,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 150,00 150,00

150,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 537,00 537,00

537,00 100,0 100,0

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.190,00 1.190,00

1.190,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 10,00 10,00

10,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.200,00 1.200,00

1.200,00 100,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

60007 Upravljanje z premoženjem 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 533,00

533,00 106,6 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00 967,00

967,00 96,7 100,0

Stran: 27 od 52


A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.047,91 34.047,91 34.047,91 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 34.047,91 34.047,91 34.047,91 100,0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 21.900,00 21.900,00 21.900,00 100,0 100,0

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca 21.900,00 21.900,00 21.900,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21.900,00 21.900,00

21.900,00 100,0 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.147,91 12.147,91 12.147,91 100,0 100,0

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca 12.147,91 12.147,91 12.147,91 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 12.147,91 12.147,91

12.147,91 100,0 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.413,72 5.413,72 5.413,72 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 5.413,72 5.413,72 5.413,72 100,0 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.413,72 5.413,72 5.413,72 100,0 100,0

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca 5.413,72 5.413,72 5.413,72 100,0 100,0

402200 Električna energija 420,00 420,00

420,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 893,72 893,72

893,72 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.100,00 1.100,00

1.100,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 100,0

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.400,00 3.400,00

3.400,00 100,0 100,0

Stran: 28 od 52


A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5001 KS BOŠTANJ 218.723,81 218.723,81 218.723,81 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 19.000,00 20.000,00 20.000,00 105,3 100,0

60011 Pisarniški material-KS Boštanj 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

402001 Čistilni material in storitve 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.200,00 1.200,00

1.200,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 900,00 900,00

900,00 100,0 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 900,00 900,00

900,00 100,0 100,0

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj 13.200,00 14.200,00 14.200,00 107,6 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10.000,00 10.000,00

10.000,00 100,0 100,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 2.700,00 3.700,00

3.700,00 137,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 100,0

60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.000,00 0,00

0,00 0,0 ---

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

Stran: 29 od 52


A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 59.123,81 55.123,81 55.123,81 93,2 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 59.123,81 55.123,81 55.123,81 93,2 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 25.000,00 51.297,52 51.297,52 205,2 100,0

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj 25.000,00 51.297,52 51.297,52 205,2 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.000,00 0,00

0,00 0,0 ---

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,00 51.297,52

51.297,52 --- 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32.123,81 3.826,29 3.826,29 11,9 100,0

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj 32.123,81 3.826,29 3.826,29 11,9 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 32.123,81 3.826,29

3.826,29 11,9 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 2.000,00 0,00

0,00 0,0 ---

13017 CESTNA RAZSVETLJAVA-NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE 2.000,00 0,00

0,00 0,0 ---

420401 Novogradnje 2.000,00 0,00

0,00 0,0 ---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 121.800,00 134.100,00 134.100,00 110,1 100,0

1603 Komunalna dejavnost 121.800,00 134.100,00 134.100,00 110,1 100,0

16039001 Oskrba z vodo 32.800,00 52.728,68 52.728,68 160,8 100,0

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj 32.800,00 52.728,68 52.728,68 160,8 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 9.000,00 9.000,00

9.000,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.800,00 30.728,68

30.728,68 284,5 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.300,00 1.300,00

1.300,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 8.000,00 8.000,00

8.000,00 100,0 100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0 100,0

Stran: 30 od 52


A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 89.000,00 81.371,32 81.371,32 91,4 100,0

16072 Urejanje pokopališč 89.000,00 81.371,32 81.371,32 91,4 100,0

402200 Električna energija 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 50,00 50,00

50,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 150,00 150,00

150,00 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.000,00 371,32

371,32 4,6 100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 70.000,00 70.000,00

70.000,00 100,0 100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 16.800,00 8.500,00 8.500,00 50,6 100,0

1803 Programi v kulturi 16.800,00 8.500,00 8.500,00 50,6 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 100,0

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.800,00 6.800,00

6.800,00 100,0 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 10.000,00 1.700,00 1.700,00 17,0 100,0

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj 10.000,00 1.700,00 1.700,00 17,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,00 1.700,00

1.700,00 17,0 100,0

Stran: 31 od 52


A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5002 KS KRMELJ 39.435,98 39.435,98 39.435,98 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.368,00 17.368,00 17.368,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 17.368,00 17.368,00 17.368,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 17.368,00 17.368,00 17.368,00 100,0 100,0

60020 Administracija -KS Krmelj 2.290,00 2.290,00 2.290,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 450,00 450,00

450,00 100,0 100,0

402001 Čistilni material in storitve 40,00 40,00

40,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0 100,0

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj 3.000,00 2.700,00 2.700,00 90,0 100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.000,00 2.700,00

2.700,00 90,0 100,0

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj 3.610,00 3.610,00 3.610,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 1.600,00 1.600,00

1.600,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 350,00 350,00

350,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 760,00 760,00

760,00 100,0 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 900,00 900,00

900,00 100,0 100,0

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj 8.468,00 8.768,00 8.768,00 103,5 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 400,00 339,13

339,13 84,8 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.528,00 6.528,00

6.528,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 40,00 40,00

40,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 500,00 860,87

860,87 172,2 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.097,98 15.097,98 15.097,98 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 15.097,98 15.097,98 15.097,98 100,0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.097,98 15.097,98 15.097,98 100,0 100,0

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj 15.097,98 15.097,98 15.097,98 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.097,98 15.097,98

15.097,98 100,0 100,0

Stran: 32 od 52


A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.170,00 3.170,00 3.170,00 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 3.170,00 3.170,00 3.170,00 100,0 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.170,00 3.170,00 3.170,00 100,0 100,0

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj 3.170,00 3.170,00 3.170,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 270,00 270,00

270,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 100,0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

18029002 Premična kulturna dediščina 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

18023 OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE -KS KRMELJ 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 100,0

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,00 1.800,00

1.800,00 100,0 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

Stran: 33 od 52


A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

18059001 Programi športa 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

Stran: 34 od 52


A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5003 KS LOKA 104.011,82 104.011,82 104.011,82 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.780,88 17.900,88 17.900,88 69,4 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 25.780,88 17.900,88 17.900,88 69,4 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 25.280,88 17.600,88 17.600,88 69,6 100,0

60030 Pisarniški material-KS Loka 3.708,02 3.128,41 3.128,41 84,4 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 1.208,02 1.208,02

1.208,02 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,00 920,39

920,39 61,4 100,0

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka 7.795,97 7.795,97 7.795,97 100,0 100,0

402200 Električna energija 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 785,97 785,97

785,97 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 50,00 50,00

50,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 960,00 960,00

960,00 100,0 100,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka 13.776,89 6.676,50 6.676,50 48,5 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 11.000,00 3.620,00

3.620,00 32,9 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.620,00 1.430,90

1.430,90 88,3 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 67,88 67,88

67,88 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.089,01 1.557,72

1.557,72 143,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 500,00 300,00

300,00 60,0 100,0

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka 500,00 300,00

300,00 60,0 100,0

402007 Računalniške storitve 500,00 0,00

0,00 0,0 ---

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 300,00

300,00 --- 100,0

Stran: 35 od 52


A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 50.668,51 50.668,51 50.668,51 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 50.668,51 50.668,51 50.668,51 100,0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 25.405,80 38.405,80 38.405,80 151,2 100,0

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka 25.405,80 38.405,80 38.405,80 151,2 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 25.405,80 38.405,80

38.405,80 151,2 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 25.262,71 12.262,71 12.262,71 48,5 100,0

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka 25.262,71 12.262,71 12.262,71 48,5 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.262,71 12.262,71

12.262,71 48,5 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 23.852,02 31.232,02 31.232,02 130,9 100,0

1603 Komunalna dejavnost 23.852,02 31.232,02 31.232,02 130,9 100,0

16039001 Oskrba z vodo 15.700,00 23.080,00 23.080,00 147,0 100,0

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka 15.700,00 23.080,00 23.080,00 147,0 100,0

402200 Električna energija 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,00 15.000,00

15.000,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 0,00 7.380,00

7.380,00 --- 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.152,02 8.152,02 8.152,02 100,0 100,0

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka 8.152,02 8.152,02 8.152,02 100,0 100,0

402200 Električna energija 1.460,00 1.460,00

1.460,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 20,00 20,00

20,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 2.431,33 2.431,33

2.431,33 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.740,69 2.740,69

2.740,69 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

Stran: 36 od 52


A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.710,41 4.210,41 4.210,41 113,5 100,0

1803 Programi v kulturi 3.710,41 3.710,41 3.710,41 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 3.710,41 3.710,41 3.710,41 100,0 100,0

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka 3.710,41 3.710,41 3.710,41 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.710,41 3.710,41

3.710,41 100,0 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0,00 500,00

500,00 --- 100,0

18059001 Programi športa 0,00 500,00

500,00 --- 100,0

18031 Šport in prostočasne aktivnosti 0,00 500,00

500,00 --- 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 500,00

500,00 --- 100,0

Stran: 37 od 52


A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5004 KS PRIMOŽ 36.443,34 36.443,34 36.443,34 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.506,00 4.506,00 4.506,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 4.506,00 4.506,00 4.506,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 4.006,00 4.006,00 4.006,00 100,0 100,0

60040 Administracija - KS Primož 1.906,00 1.906,00 1.906,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 800,00 800,00

800,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 6,00 6,00

6,00 100,0 100,0

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.937,34 27.937,34 27.937,34 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 27.937,34 27.937,34 27.937,34 100,0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.625,30 20.625,30 20.625,30 100,0 100,0

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož 20.625,30 20.625,30 20.625,30 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.625,30 20.625,30

20.625,30 100,0 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.312,04 7.312,04 7.312,04 100,0 100,0

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož 7.312,04 7.312,04 7.312,04 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.312,04 7.312,04

7.312,04 100,0 100,0

Stran: 38 od 52


A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0 100,0

Stran: 39 od 52


A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5005 KS SEVNICA 178.816,56 178.816,56 178.816,56 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.760,00 8.760,00 8.760,00 129,6 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 6.760,00 8.760,00 8.760,00 129,6 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 6.760,00 8.760,00 8.760,00 129,6 100,0

60050 Administracija -KS Sevnica 4.630,00 4.630,00 4.630,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.630,00 3.630,00

3.630,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

60051 Pisarniški material - KS Sevnica 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

60054 Energija in komunalne storitve-KS Sevnica 200,00 0,00

0,00 0,0 ---

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200,00 0,00

0,00 0,0 ---

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica 1.530,00 3.730,00 3.730,00 243,8 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00

30,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.500,00 3.700,00

3.700,00 246,7 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 160.056,56 158.056,56 158.056,56 98,8 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 160.056,56 158.056,56 158.056,56 98,8 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 53.688,92 56.188,92 56.188,92 104,7 100,0

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica 53.688,92 56.188,92 56.188,92 104,7 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 53.688,92 56.188,92

56.188,92 104,7 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 86.367,64 81.867,64 81.867,64 94,8 100,0

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica 86.367,64 81.867,64 81.867,64 94,8 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 86.367,64 81.867,64

81.867,64 94,8 100,0

Stran: 40 od 52


A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

13052 Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 20.000,00

20.000,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0 100,0

Stran: 41 od 52


A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5006 KS STUDENEC 52.626,94 52.626,94 52.626,94 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.420,00 12.420,00 12.420,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 12.420,00 12.420,00 12.420,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 12.420,00 12.420,00 12.420,00 100,0 100,0

60060 Materialni stroški-KS Studenec 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 2.400,00 2.400,00

2.400,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec 7.420,00 7.420,00 7.420,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.900,00 5.900,00

5.900,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00

20,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 28.238,94 28.238,94 28.238,94 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 28.238,94 28.238,94 28.238,94 100,0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 100,0

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.200,00 5.200,00

5.200,00 100,0 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.038,94 23.038,94 23.038,94 100,0 100,0

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec 23.038,94 23.038,94 23.038,94 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.038,94 23.038,94

23.038,94 100,0 100,0

Stran: 42 od 52


A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.468,00 3.468,00 3.468,00 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 3.468,00 3.468,00 3.468,00 100,0 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.468,00 3.468,00 3.468,00 100,0 100,0

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec 3.468,00 3.468,00 3.468,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 2.268,00 2.268,00

2.268,00 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 100,0

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.500,00 8.500,00

8.500,00 100,0 100,0

Stran: 43 od 52


A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5007 KS ŠENTJANŽ 150.886,88 150.886,88 150.886,88 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.695,50 16.695,50 16.695,50 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 16.695,50 16.695,50 16.695,50 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 14.695,50 14.695,50 14.695,50 100,0 100,0

60070 Administracija - KS Šentjanž 5.570,58 5.377,04 5.377,04 96,5 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 364,74 364,74

364,74 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 4.127,58 4.127,58

4.127,58 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 1.078,26 884,72

884,72 82,1 100,0

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž 2.254,46 2.448,00 2.448,00 108,6 100,0

402200 Električna energija 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 786,46 980,00

980,00 124,6 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 468,00 468,00

468,00 100,0 100,0

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž 6.870,46 6.870,46 6.870,46 100,0 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 150,00 150,00

150,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.700,46 6.700,46

6.700,46 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00

20,00 100,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.000,00 2.000,00

2.000,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 118.590,70 117.690,70 117.690,70 99,2 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 118.590,70 117.690,70 117.690,70 99,2 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 30.455,20 53.155,20 53.155,20 174,5 100,0

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž 30.455,20 53.155,20 53.155,20 174,5 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.455,20 53.155,20

53.155,20 174,5 100,0

Stran: 44 od 52


A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 88.135,50 64.535,50 64.535,50 73,2 100,0

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž 88.135,50 64.535,50 64.535,50 73,2 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 88.135,50 64.535,50

64.535,50 73,2 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.424,24 6.324,24 6.324,24 116,6 100,0

1603 Komunalna dejavnost 5.424,24 6.324,24 6.324,24 116,6 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.424,24 6.324,24 6.324,24 116,6 100,0

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž 5.424,24 6.324,24 6.324,24 116,6 100,0

402200 Električna energija 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 3.700,00 3.700,00

3.700,00 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.024,24 1.924,24

1.924,24 187,9 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.176,44 10.176,44 10.176,44 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 10.176,44 10.176,44 10.176,44 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 7.430,94 7.430,94 7.430,94 100,0 100,0

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž 7.430,94 7.430,94 7.430,94 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.430,94 7.430,94

7.430,94 100,0 100,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.745,50 2.745,50 2.745,50 100,0 100,0

18073 Mediji in avdiovizualna kultura 2.745,50 2.745,50 2.745,50 100,0 100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.745,50 2.745,50

2.745,50 100,0 100,0

Stran: 45 od 52


A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5008 KS TRŽIŠČE 117.352,19 117.352,19 117.352,19 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,0 100,0

60080 Materialni stroški-KS Tržišče 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 100,00 100,00

100,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 3.000,00 3.000,00

3.000,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 800,00 800,00

800,00 100,0 100,0

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče 1.390,00 1.390,00 1.390,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 50,00 50,00

50,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 240,00 240,00

240,00 100,0 100,0

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče 6.610,00 6.610,00 6.610,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.000,00 5.000,00

5.000,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.200,00 1.200,00

1.200,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 10,00 10,00

10,00 100,0 100,0

402999 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 54.154,80 47.156,20 47.156,20 87,1 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 54.154,80 47.156,20 47.156,20 87,1 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 18.000,00 37.300,00 37.300,00 207,2 100,0

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče 18.000,00 37.300,00 37.300,00 207,2 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.000,00 37.300,00

37.300,00 207,2 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32.654,80 6.356,20 6.356,20 19,5 100,0

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče 32.654,80 6.356,20 6.356,20 19,5 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 32.654,80 6.356,20

6.356,20 19,5 100,0

Stran: 46 od 52


A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13029004 Cestna razsvetljava 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 100,0

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.500,00 3.500,00

3.500,00 100,0 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 800,00 800,00

800,00 100,0 100,0

402203 Voda in komunalne storitve 700,00 700,00

700,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 4.500,00 4.500,00

4.500,00 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 44.297,39 51.295,99 51.295,99 115,8 100,0

1803 Programi v kulturi 44.297,39 51.295,99 51.295,99 115,8 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,00 12.000,00

12.000,00 100,0 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 32.297,39 39.295,99 39.295,99 121,7 100,0

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov 32.297,39 39.295,99 39.295,99 121,7 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00 1.037,00

1.037,00 207,4 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 31.797,39 38.258,99

38.258,99 120,3 100,0

Stran: 47 od 52


A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5009 KS ZABUKOVJE 92.515,35 92.515,35 92.515,35 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.780,00 12.780,00 12.780,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 12.780,00 12.780,00 12.780,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 11.780,00 11.780,00 11.780,00 100,0 100,0

60090 Administracija - KS Zabukovje 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 50,00 50,00

50,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 1.600,00 1.600,00

1.600,00 100,0 100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.800,00 2.800,00

2.800,00 100,0 100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 600,00 600,00

600,00 100,0 100,0

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje 5.030,00 5.030,00 5.030,00 100,0 100,0

402099 Drugi splošni material in storitve 500,00 500,00

500,00 100,0 100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.600,00 3.600,00

3.600,00 100,0 100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 600,00 600,00

600,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00

30,00 100,0 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,00 1.000,00

1.000,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 67.185,35 67.185,35 67.185,35 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 67.185,35 67.185,35 67.185,35 100,0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.098,31 31.098,31 31.098,31 100,0 100,0

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje 31.098,31 31.098,31 31.098,31 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 31.098,31 31.098,31

31.098,31 100,0 100,0

Stran: 48 od 52


A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 34.587,04 34.587,04 34.587,04 100,0 100,0

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje 34.587,04 34.587,04 34.587,04 100,0 100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 34.587,04 34.587,04

34.587,04 100,0 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.550,00 8.550,00 8.550,00 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 8.550,00 8.550,00 8.550,00 100,0 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.550,00 8.550,00 8.550,00 100,0 100,0

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.550,00 8.550,00 8.550,00 100,0 100,0

402200 Električna energija 250,00 250,00

250,00 100,0 100,0

402204 Odvoz smeti 1.500,00 1.500,00

1.500,00 100,0 100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.500,00 6.500,00

6.500,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0 100,0

Stran: 49 od 52


A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

5010 KS DOLNJE BREZOVO 6.999,37 6.999,37 6.999,37 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 510,00 510,00 510,00 100,0 100,0

0603 Dejavnost občinske uprave 510,00 510,00

510,00 100,0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 510,00 510,00

510,00 100,0 100,0

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo 80,00 80,00

80,00 100,0 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 80,00 80,00

80,00 100,0 100,0

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo 430,00 430,00

430,00 100,0 100,0

402009 Izdatki za reprezentanco 400,00 400,00

400,00 100,0 100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00

30,00 100,0 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

1302 Cestni promet in infrastruktura 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000,00 4.000,00

4.000,00 100,0 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

15090 KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE BREZOVO 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300,00 300,00

300,00 100,0 100,0

Stran: 50 od 52


A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0

1603 Komunalna dejavnost 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

16039001 Oskrba z vodo 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200,00 200,00

200,00 100,0 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.989,37 1.989,37 1.989,37 100,0 100,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.989,37 1.989,37 1.989,37 100,0 100,0

18059001 Programi športa 1.989,37 1.989,37 1.989,37 100,0 100,0

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO 1.989,37 1.989,37 1.989,37 100,0 100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.989,37 1.989,37

1.989,37 100,0 100,0

Stran: 51 od 52


C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

REBALANS A

2018

VELJAVNI

2018

na dan 14.05.2018

REBALANS B

2018

Indeks

(1) (2) (3) (3)/(1)

v EUR

Indeks

(3)/(2)

4002 ODDELEK ZA FINANCE 826.102,00 826.102,00 826.102,00 100,0 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 826.102,00 826.102,00 826.102,00 100,0 100,0

2201 Servisiranje javnega dolga 826.102,00 826.102,00 826.102,00 100,0 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 826.102,00 826.102,00 826.102,00 100,0 100,0

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam 773.300,00 773.300,00 773.300,00 100,0 100,0

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 773.300,00 773.300,00

773.300,00 100,0 100,0

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu 52.802,00 52.802,00 52.802,00 100,0 100,0

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 52.802,00 52.802,00

52.802,00 100,0 100,0

Stran: 52 od 52


PRILOGA IV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV


Proračun občine SEVNICA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 165.400 68.500 205.500 190.500 181.500

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 165.400 68.500 205.500 190.500 181.500

0603 Dejavnost občinske uprave 586.509 165.400 68.500 205.500 190.500 181.500

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 586.509 165.400 68.500 205.500 190.500 181.500

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 132.156 01.01.2007 31.12.2024

66.156 30.000 6.000 6.000 6.000 18.000

PV - Lastna proračunska sredstva

66.156 30.000 6.000 6.000 6.000 18.000

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 68.167 01.01.2007 31.12.2024

33.167 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000

PV - Lastna proračunska sredstva

33.167 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 193.261 01.01.2007 31.12.2024

127.261 12.000 9.000 9.000 9.000 27.000

PV - Lastna proračunska sredstva

127.261 12.000 9.000 9.000 9.000 27.000

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 16.000 01.01.2009 31.12.2018

14.000 2.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

14.000 2.000 0 0 0 0

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 510.645 01.01.2009 31.12.2024

238.645 92.000 30.000 30.000 30.000 90.000

PV - Lastna proračunska sredstva

238.645 92.000 30.000 30.000 30.000 90.000

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 7.855 01.01.2012 31.12.2024

2.855 2.000 500 500 500 1.500

PV - Lastna proračunska sredstva

2.855 2.000 500 500 500 1.500

OB110-12-0057 ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE 260.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 130.000 130.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 50.000 0

PV - EU sredstva

0 0 0 80.000 80.000 0

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 76.986 01.01.2013 31.12.2023

51.986 0 5.000 5.000 5.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

51.986 0 5.000 5.000 5.000 10.000

OB110-13-0027 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA STAVBE OU 11.800 01.01.2014 31.12.2019

3.800 0 8.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.800 0 8.000 0 0 0

OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU 71.170 01.01.2014 31.12.2022

21.270 19.900 0 15.000 0 15.000

PV - Lastna proračunska sredstva

21.270 19.900 0 15.000 0 15.000

OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 26.000 01.01.2015 31.12.2022

4.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000

PV - Lastna proračunska sredstva

4.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000

OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO 22.000 01.01.2015 31.12.2017

22.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

22.000 0 0 0 0 0

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV 1.868 01.01.2015 31.12.2018

1.368 500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.368 500 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 1 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 2 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 10.665.626 3.532.066 7.365.804 12.129.033 10.797.726 6.541.978

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 0 0 0 0 2.620.000

0603 Dejavnost občinske uprave 0 0 0 0 0 2.620.000

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 0 0 0 0 2.620.000

OB110-08-0091 UPRAVNI CENTER SEVNICA 2.620.000 01.01.2023 31.12.2026

0 0 0 0 0 2.620.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 2.100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 520.000

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 374.299 58.373 58.373 111.500 111.500 153.119

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 374.299 58.373 58.373 111.500 111.500 153.119

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 119.721 11.500 11.500 11.500 11.500 12.500

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 167.210 01.01.2007 31.12.2022

114.710 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

PV - Lastna proračunska sredstva

114.710 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR 11.011 01.01.2012 31.12.2023

5.011 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000

PV - Lastna proračunska sredstva

5.011 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 254.578 46.873 46.873 100.000 100.000 140.619

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 688.943 01.01.2007 31.12.2024

254.578 46.873 46.873 100.000 100.000 140.619

PV - Lastna proračunska sredstva

254.578 46.873 46.873 100.000 100.000 140.619

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 562.323 38.452 46.467 46.467 46.467 92.934

1104 Gozdarstvo 562.323 38.452 46.467 46.467 46.467 92.934

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 562.323 38.452 46.467 46.467 46.467 92.934

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 833.110 01.01.2007 31.12.2024

562.323 38.452 46.467 46.467 46.467 92.934

PV - Transfer iz državnega proračuna

205.691 30.437 38.452 38.452 38.452 76.904

PV - Lastna proračunska sredstva

356.632 8.015 8.015 8.015 8.015 16.030

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.142.338 1.355.394 3.357.149 5.741.500 4.395.563 427.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.110.187 1.315.394 3.280.149 5.614.500 4.328.563 410.000

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 0 90.000 150.000 0 0

OB110-16-0056 SANACIJA LC SEVNICA-DROŽANJE-METNI VRH 150.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 50.000 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 100.000 0 0

OB110-16-0058 SANACIJA LC KRIŽ-ČRNI POTOK 90.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 40.000 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 40.000 50.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 3 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.609.074 1.162.846 2.299.149 4.260.500 3.369.563 293.000

OB110-07-0046 KRIŽIŠČI STUDENEC-ROVIŠČE IN PONIKVE 100.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 20.000 80.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 10.000 40.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 40.000 0

OB110-07-0047 LC LONČARJEV DOL II. FAZA 200.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 100.000 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 100.000 100.000 0 0

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG 177.539 01.01.2015 31.12.2021

61.557 5.982 10.000 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

61.557 5.982 10.000 50.000 50.000 0

OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 981.826 01.01.2007 31.12.2024

981.826 0 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

30.096 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

951.730 0 0 0 0 0

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA 523.261 01.01.2007 31.12.2023

311.698 35.000 36.500 36.500 36.500 73.000

PV - Lastna proračunska sredstva

311.698 35.000 36.500 36.500 36.500 73.000

OB110-07-0245 IZVEDBA KOMUNALNE INF. V DROŽANJSKI (ŠIRITEV) 700.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 100.000 100.000 500.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 50.000 50.000 250.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 250.000 0

OB110-07-0264 BOŠTANJSKO POLJE-IZVEDBA K. INFR. 500.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 50.000 50.000 400.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 400.000 0

OB110-07-0385 UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE-PAR. PRI Ž.P. 242.734 01.01.2019 31.12.2019

0 0 242.734 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 13.238 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 154.484 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 75.013 0 0 0

OB110-08-0015 SANACIJA LC POKLEK-TRNOVEC 100.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 50.000 50.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 0 0

OB110-08-0016 SANACIJA LC BLANCA-SELCE 160.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 80.000 80.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 40.000 40.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 40.000 40.000 0 0

OB110-08-0074 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO CEST 220.000 01.01.2009 31.12.2022

20.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

PV - Lastna proračunska sredstva

20.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV 190.000 01.01.2015 31.12.2024

10.000 0 30.000 30.000 30.000 90.000

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 30.000 30.000 30.000 90.000

OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE 125.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 25.000 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 25.000 50.000 50.000 0

OB110-09-0091 OBNOVA LC LON.DOL.- PODVRH-ZABUKOVJE 100.000 01.01.2014 31.12.2020

0 0 50.000 50.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 20.000 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 30.000 30.000 0 0

OB110-09-0094 SANACIJA LC RADNA-LAZE 100.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 50.000 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 4 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-09-0095 REKON. ODSEKA LC GRAMAT-BOŠTANJ-Ž.P. 200.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 80.000 80.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 20.000 20.000 0

OB110-09-0099 OBNOVA ODSEKA LC ZD DOM SEVNICA-TRG SV.-PRVOMAJSKA 80.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 80.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 80.000 0 0

OB110-10-0002 UREDITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA 200.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 100.000 0

OB110-10-0033 REKONSTRUKCIJA LC ZAVRATEC-OSREDEK-HUBAJNICA 160.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 70.000 90.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 70.000 90.000 0 0

OB110-11-0028 PREPLASTITEV LC ARTO-PONIKVE 45.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 45.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 45.000 0 0

OB110-11-0036 UREDITEV TRŽIŠČA 430.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 30.000 200.000 200.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 100.000 100.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 30.000 100.000 100.000 0

OB110-11-0037 UREDITEV TRGA V BOŠTANJU 250.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 50.000 100.000 100.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 50.000 0

OB110-11-0040 REKONSTRUKCIJA LC KRAKOVO-KRIŽ-LISCE 160.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 80.000 80.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 80.000 80.000 0 0

OB110-12-0096 SANACIJA LC ZABUKOVJE-DOL 120.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 60.000 60.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 60.000 60.000 0

OB110-13-0028 PROJEKT SAVA-KRKA BIKE 29.695 01.01.2014 31.12.2020

9.695 0 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

9.695 0 20.000 0 0 0

OB110-14-0028 IZGRADNJA PLOČNIKA V VASI ROVIŠČE II. FAZA 191.403 01.01.2015 31.12.2020

11.403 0 60.000 60.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

11.403 0 60.000 60.000 0 0

OB110-14-0029 MOSTOVI NA SEVNIČNI 300.000 01.01.2015 31.12.2021

60.000 0 80.000 80.000 80.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

60.000 0 80.000 80.000 80.000 0

OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL 173.949 01.01.2015 31.12.2021

21.143 2.806 50.000 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

21.143 2.806 50.000 50.000 50.000 0

OB110-15-0001 SANACIJA MOSTU ODSEK TRŽIŠČE-VODALE 120.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 60.000 0 60.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 60.000 0 60.000

OB110-15-0002 PLOČNIKI PLANINSKA 50.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 5 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-15-0006 UREDITEV KRIŽIŠČA IN PLOČNIK RADNA 100.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 50.000 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 0 0

OB110-15-0024 SANACIJA KLADNIKOVE ULICE 134.028 01.01.2016 31.12.2019

14.028 70.000 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

14.028 70.000 50.000 0 0 0

OB110-15-0033 SANACIJA LC 191010 STRANJE-MRZLA PLANINA 80.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 0 0

OB110-15-0035 SANACIJA LC LONČARJEV DOL-ČANJE 150.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 50.000 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 100.000 0 0

OB110-15-0036 SANACIJA LC BOŠTANJ-VRH 150.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 50.000 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 50.000 0

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. 136.695 01.01.2016 31.12.2020

38.695 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

38.695 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

OB110-16-0027 UREDITEV PEŠPOT BREG-Ž. POSTAJA 258.704 01.01.2017 31.12.2019

25.000 103.704 100.000 30.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

25.000 103.704 100.000 30.000 0 0

OB110-16-0029 JR ŠMARJE-HE BOŠTANJ 25.000 01.01.2017 31.12.2017

25.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

25.000 0 0 0 0 0

OB110-16-0054 SANACIJA CESTE RUDSKI MOST-RAZBOR 100.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 0 0

OB110-16-0057 SANACIJA LC LONČARJEV DOL-PREŠNA LOKA 100.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 100.000 0 0

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO 300.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 100.000 100.000 100.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 100.000 100.000 100.000 0

OB110-17-0001 PREHOD ZA PEŠCE NA LOGU 53.000 01.01.2017 31.12.2021

3.000 0 0 0 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.000 0 0 0 50.000 0

OB110-17-0005 IZGRADNJA PLOČNIKOV V ROVIŠČU 61.700 01.01.2017 31.12.2018

1.200 60.500 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 60.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.200 500 0 0 0 0

OB110-17-0006 CESTA DO OŠ BLANCA 1.830 01.01.2017 31.12.2017

1.830 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.830 0 0 0 0 0

OB110-17-0007 POVEZOVALNA POT HE VRHOVO-ŠENTJUR 5.500 01.01.2017 31.12.2017

5.500 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.500 0 0 0 0 0

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA 1.037.500 01.01.2017 31.12.2021

7.500 30.000 0 500.000 500.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

7.500 30.000 0 250.000 250.000 0

PV - EU sredstva

0 0 0 250.000 250.000 0

OB110-17-0015 REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA NA LC RADNA-KONJSKO 99.662 01.01.2018 31.12.2018

0 99.662 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 98.462 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.200 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 6 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-17-0016 UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P. 223.767 01.01.2018 31.12.2018

0 1.586 222.181 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 20.472 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.586 85.700 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 116.009 0 0 0

OB110-17-0017 SANACIJA BREŽINE NA LC BOŠTANJ-GRAHOVICA 61.200 01.01.2018 31.12.2018

0 61.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 60.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.200 0 0 0 0

OB110-17-0018 SANACIJA ODSEKA LC KRAKOVO-CERJE 101.200 01.01.2018 31.12.2018

0 101.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 100.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.200 0 0 0 0

OB110-17-0019 UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK 101.200 01.01.2018 31.12.2018

0 101.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 100.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.200 0 0 0 0

OB110-17-0020 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V PIJAVICAH 185.498 01.01.2018 31.12.2018

0 185.498 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 184.298 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.200 0 0 0 0

OB110-17-0021 MOST VRTAČNIK 30.000 01.01.2018 31.12.2018

0 30.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 30.000 0 0 0 0

OB110-17-0022 SANACIJA LC MRZLA PLANINA-STRANJE 70.000 01.01.2018 31.12.2018

0 70.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 70.000 0 0 0 0

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ 8.199 01.01.2018 31.12.2018

0 8.199 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 8.199 0 0 0 0

OB110-17-0024 REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC KLADJE-KRAJNA BRDA 51.200 01.01.2018 31.12.2018

0 51.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 50.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.200 0 0 0 0

OB110-17-0025 KOLESARSKE POTI 25.000 01.01.2018 31.12.2018

0 25.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 25.000 0 0 0 0

OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI 650.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 650.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 426.229 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 223.771 0 0

OB110-17-0036 OMREŽJE HODNIKOV ZA PEŠCE V SEVNICI 80.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 80.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 40.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 40.000 0 0

OB110-17-0040 UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA 242.734 01.01.2019 31.12.2019

0 0 242.734 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 88.250 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 154.484 0 0 0

OB110-18-0001 PLOČNIK OREHOVO 17.000 01.01.2018 31.12.2018

0 17.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 17.000 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 7 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA 1.404.063 01.01.2018 31.12.2021

0 32.000 0 609.000 763.063 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 32.000 0 117.197 146.845 0

PV - EU sredstva

0 0 0 491.803 616.218 0

OB110-18-0003 PREHOD ZA PEŠCE NA DOLJEM BREZOVEM 3.000 01.01.2018 31.12.2018

0 3.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 3.000 0 0 0 0

OB110-18-0004 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO 55.000 01.01.2018 31.12.2019

0 5.000 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 5.000 50.000 0 0 0

OB110-18-0009 UREDITEV PLOČNIKA V GABRIJELAH II. FAZA 45.110 01.01.2018 31.12.2018

0 45.110 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 45.110 0 0 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 179.640 70.548 549.000 27.000 27.000 35.000

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 195.216 01.01.2007 31.12.2023

103.668 20.548 12.000 12.000 12.000 35.000

PV - Lastna proračunska sredstva

103.668 20.548 12.000 12.000 12.000 35.000

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 146.972 01.01.2014 31.12.2021

66.972 50.000 10.000 10.000 10.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

66.972 50.000 10.000 10.000 10.000 0

OB110-14-0033 PARKOMAT 14.500 01.01.2015 31.12.2019

6.500 0 8.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.500 0 8.000 0 0 0

OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 11.500 01.01.2016 31.12.2019

2.500 0 9.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.500 0 9.000 0 0 0

OB110-15-0011 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME 20.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 10.000 5.000 5.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 10.000 5.000 5.000 0

OB110-17-0041 TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINI SEVNICA 500.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 500.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 250.000 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 250.000 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 315.199 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 725.199 01.01.2007 31.12.2022

315.199 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000

PV - Lastna proračunska sredstva

315.199 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 6.273 0 260.000 1.095.000 850.000 0

OB110-07-0284 PLOČNIKI OB R-3 LOKA-RAČICA 700.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 100.000 300.000 300.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 80.000 200.000 200.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 100.000 100.000 0

OB110-08-0012 MOST LOG 550.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 50.000 250.000 250.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 250.000 250.000 0

OB110-08-0085 UREDITEV IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA DOL. BOŠT. 200.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 200.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 200.000 0 0

OB110-08-0089 UREDITVE OB R3 CESTA SKOZI ŠENTJANŽ-GLINO 620.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 40.000 280.000 300.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 20.000 140.000 200.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 140.000 100.000 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 8 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG 101.273 01.01.2016 31.12.2020

6.273 0 50.000 45.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.273 0 50.000 45.000 0 0

OB110-11-0039 NADVOZ BLANCA IN SPREMLJEVALNE UREDITVE 40.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 20.000 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 20.000 0 0

1303 Železniški promet in infrastruktura 0 0 20.000 70.000 50.000 0

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 0 0 20.000 70.000 50.000 0

OB110-09-0100 GRADNJA PEŠ-PODHODA STILLES 100.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 50.000 50.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 25.000 25.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 25.000 25.000 0

OB110-09-0101 UREDITEV IN ZAVAROVANJE ŽEL. PREH. ZAPUŽE 40.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 20.000 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 20.000 0 0

1305 Vodni promet in infrastruktura 0 15.000 40.000 40.000 0 0

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 0 15.000 40.000 40.000 0 0

OB110-18-0005 POMOLI 95.000 01.01.2018 31.12.2020

0 15.000 40.000 40.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 15.000 40.000 40.000 0 0

1306 Telekomunikacije in pošta 32.151 25.000 17.000 17.000 17.000 17.000

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 32.151 25.000 17.000 17.000 17.000 17.000

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 85.151 01.01.2014 31.12.2022

32.151 25.000 7.000 7.000 7.000 7.000

PV - Lastna proračunska sredstva

32.151 25.000 7.000 7.000 7.000 7.000

OB110-15-0038 ŠIRITEV TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA 40.000 01.01.2019 31.12.2022

0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.552.110 910.650 2.457.773 3.836.983 3.048.713 1.845.342

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.525.110 885.690 2.037.773 3.486.983 2.868.713 1.605.342

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 256.932 44.780 58.672 147.882 179.612 22.626

OB110-07-0293 ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE KRMELJ 120.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 60.000 60.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 60.000 60.000 0

OB110-07-0294 ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE BLANCA 100.150 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 29.210 70.940 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 29.210 70.940 0

OB110-09-0040 CENOVNA SUBVENCIJA-ODPADKI 24.900 01.01.2010 31.12.2012

24.900 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

24.900 0 0 0 0 0

OB110-10-0009 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ODPADKI 111.697 01.01.2011 31.12.2021

33.559 0 26.046 26.046 26.046 0

PV - Lastna proračunska sredstva

33.559 0 26.046 26.046 26.046 0

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 200.756 01.01.2013 31.12.2022

95.252 15.000 22.626 22.626 22.626 22.626

PV - Lastna proračunska sredstva

95.252 15.000 22.626 22.626 22.626 22.626

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 9 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-14-0035 CEROD II. 71.780 01.01.2015 31.12.2019

60.000 11.780 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

60.000 11.780 0 0 0 0

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA 81.221 01.01.2015 31.12.2020

43.221 18.000 10.000 10.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

43.221 18.000 10.000 10.000 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.268.179 840.910 1.979.101 3.339.101 2.689.101 1.582.716

OB110-09-0009 KANALIZACIJA IN ČN ŠMARČNA 650.000 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 650.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 97.500 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 552.500 0 0

OB110-09-0041 IZGRADNJA KANALIZACIJ 150.000 01.01.2015 31.12.2022

0 0 40.000 30.000 40.000 40.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 40.000 30.000 40.000 40.000

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 2.273.876 01.01.2010 31.12.2021 1.375.414 197.233 233.743 233.743 233.743 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.375.414 197.233 233.743 233.743 233.743 0

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA 959.900 01.01.2012 31.12.2022

320.900 239.000 100.000 100.000 100.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

320.900 239.000 100.000 100.000 100.000 100.000

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 2.472.775 01.01.2011 31.12.2023 1.219.308 191.677 212.358 212.358 212.358 424.716

PV - Lastna proračunska sredstva

1.219.308 191.677 212.358 212.358 212.358 424.716

OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ 715.000 01.01.2016 31.12.2022

40.000 25.000 0 50.000 300.000 300.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 25.000 150.000 150.000

PV - Lastna proračunska sredstva

40.000 25.000 0 25.000 150.000 150.000

OB110-11-0027 KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ 702.200 01.01.2014 01.01.2020

52.200 0 50.000 600.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 25.000 300.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

52.200 0 25.000 300.000 0 0

OB110-11-0038 KANALIZACIJA IN ČN TRŽIŠČE 400.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 100.000 300.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 70.000 210.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 30.000 90.000 0

OB110-12-0019 INVESTICIJSKI NADZOR 61.400 01.01.2012 31.12.2022

29.400 0 8.000 8.000 8.000 8.000

PV - Lastna proračunska sredstva

29.400 0 8.000 8.000 8.000 8.000

OB110-12-0020 INVESTICIJSKA DOK.-KOORD. VARNOSTI 31.881 01.01.2012 31.12.2021

16.881 0 5.000 5.000 5.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

16.881 0 5.000 5.000 5.000 0

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI 111.250 01.01.2013 31.12.2024

46.250 5.000 10.000 10.000 10.000 30.000

PV - Lastna proračunska sredstva

46.250 5.000 10.000 10.000 10.000 30.000

OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA 950.000 01.01.2015 31.12.2022

50.000 0 0 100.000 200.000 600.000

PV - Lastna proračunska sredstva

50.000 0 0 100.000 200.000 600.000

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN 206.613 01.01.2015 31.12.2024

66.613 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000

PV - Lastna proračunska sredstva

66.613 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000

OB110-15-0039 KANALIZACIJA IN ČN ARTO 60.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 10.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 50.000 0

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ 26.370 01.01.2017 31.12.2023

16.370 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

16.370 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 10 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO 134.843 01.01.2017 31.12.2019

34.843 50.000 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

34.843 50.000 50.000 0 0 0

OB110-17-0026 IZGRADNJA KAN. SISTEMA V SEVNICI 3.092.000 01.01.2018 31.12.2021

0 52.000 1.240.000 900.000 900.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 52.000 248.000 180.000 180.000 0

PV - EU sredstva

0 0 992.000 720.000 720.000 0

OB110-17-0027 TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA 45.000 01.01.2018 31.12.2018

0 45.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 45.000 0 0 0 0

OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA 606.000 01.01.2018 31.12.2021

0 6.000 0 300.000 300.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 6.000 0 300.000 300.000 0

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 27.000 24.960 420.000 350.000 180.000 240.000

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 27.000 24.960 420.000 350.000 180.000 240.000

OB110-07-0096 UREDITEV VRANJSKEGA POTOKA V LONČARJEVEM DOLU 100.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 50.000 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 0 0

OB110-11-0031 UREDITVE VODOTOKOV V OBČINI SEVNICA 80.000 01.01.2017 01.01.2022

0 0 20.000 20.000 20.000 20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 20.000 20.000 20.000

OB110-15-0007 PROTIPOPLAVNE UREDITVE SEVNIČNA 150.000 01.01.2019 31.12.2021

0 0 50.000 50.000 50.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 50.000 50.000 0

OB110-15-0008 PROTIPOPLAVNE UREDITVE VRANJSKI POTOK 40.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 20.000 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 20.000 0 0

OB110-15-0009 PROTIPOPLAVNE UREDITVE BLANŠČICA 20.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 0 0 0

OB110-15-0010 PROTIPOPLAVNE UREDITVE KONJŠCA 50.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 50.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 50.000 0 0 0

OB110-16-0002 VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV 710.001 01.01.2016 31.12.2023

10.000 1 200.000 200.000 100.000 200.000

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 1 100.000 100.000 100.000 200.000

PV - EU sredstva

0 0 100.000 100.000 0 0

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 91.960 01.01.2017 31.12.2023

17.000 24.960 10.000 10.000 10.000 20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

17.000 24.960 10.000 10.000 10.000 20.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.034.555 1.169.197 1.446.042 2.392.583 3.195.483 1.403.583

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 446.803 95.000 170.000 125.000 90.000 140.000

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 233.625 25.000 20.000 20.000 20.000 40.000

OB110-07-0074 URBANIZEM 358.625 01.01.2007 31.12.2023

233.625 25.000 20.000 20.000 20.000 40.000

PV - Lastna proračunska sredstva

233.625 25.000 20.000 20.000 20.000 40.000

16029003 Prostorsko načrtovanje 213.178 70.000 150.000 105.000 70.000 100.000

OB110-07-0004 OPPN PC RADNA 35.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 15.000 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 15.000 20.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 11 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-07-0226 PC BLANCA - PGD IN PZI, PROJEKTI INFRASTRUKT. 30.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 15.000 15.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 15.000 15.000 0 0

OB110-12-0091 OPPN TURISTIČNI CENTER KRMELJ 20.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 0 0 0

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA 470.000 01.01.2014 31.12.2023

170.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

170.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000

OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM 33.178 01.01.2014 31.12.2018

33.178 5.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

33.178 5.000 0 0 0 0

OB110-15-0041 PRISTAN OREHOVO 90.000 01.01.2016 31.12.2021

10.000 0 40.000 20.000 20.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 40.000 20.000 20.000 0

OB110-18-0006 KONSERVATORSKI NAČRT 25.000 01.01.2018 31.12.2019

0 15.000 10.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 15.000 10.000 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 2.360.364 544.037 612.583 1.592.583 1.592.583 453.583

16039001 Oskrba z vodo 2.360.364 544.037 612.583 1.592.583 1.592.583 453.583

OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR 124.278 01.01.2007 31.12.2023

81.278 3.000 8.000 8.000 8.000 16.000

PV - Lastna proračunska sredstva

81.278 3.000 8.000 8.000 8.000 16.000

OB110-08-0080 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE 37.000 01.01.2009 31.12.2022

17.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

PV - Lastna proračunska sredstva

17.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

OB110-10-0030 PROJEKTI VODOVODI 135.984 01.01.2010 31.12.2022

55.984 0 20.000 20.000 20.000 20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

55.984 0 20.000 20.000 20.000 20.000

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI 702.335 01.01.2011 31.12.2021

422.335 40.000 80.000 80.000 80.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

422.335 40.000 80.000 80.000 80.000 0

OB110-11-0020 OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI 576.207 01.01.2011 31.12.2021

336.207 0 80.000 80.000 80.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

336.207 0 80.000 80.000 80.000 0

OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI 2.147.759 01.01.2011 31.12.2022 1.144.590 124.837 219.583 219.583 219.583 219.583

PV - Lastna proračunska sredstva

1.144.590 124.837 219.583 219.583 219.583 219.583

OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA 80.000 01.01.2013 31.12.2022

30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

PV - Lastna proračunska sredstva

30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV 61.810 01.01.2014 31.12.2022

25.810 3.000 10.000 10.000 10.000 3.000

PV - Transfer iz državnega proračuna

16.810 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

9.000 3.000 10.000 10.000 10.000 3.000

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 677.160 01.01.2015 31.12.2022

227.160 130.000 80.000 80.000 80.000 80.000

PV - Lastna proračunska sredstva

227.160 130.000 80.000 80.000 80.000 80.000

OB110-16-0003 UREDITEV IN P. OBSTOJEČIH IN NOVIH VODNIH VIROV 420.000 01.01.2016 31.12.2022

20.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000

PV - Lastna proračunska sredstva

20.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000

PV - EU sredstva

0 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 12 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA 2.012.000 01.01.2018 31.12.2021

0 52.000 0 980.000 980.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 52.000 0 196.000 196.000 0

PV - EU sredstva

0 0 0 784.000 784.000 0

OB110-17-0028 GRADNJA VODOVODA MLADETIČE 181.200 01.01.2018 31.12.2018

0 181.200 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 180.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.200 0 0 0 0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 64.941 70.000 228.459 230.000 155.000 320.000

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 64.941 70.000 145.000 145.000 70.000 140.000

OB110-12-0081 NAKUP STANOVANJ 174.941 01.01.2013 31.12.2020

64.941 0 55.000 55.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

64.941 0 55.000 55.000 0 0

OB110-13-0084 NAKUP POSLOVNO-STANOVANJSKIH OBJEKTOV 40.000 01.01.2019 31.12.2020

0 0 20.000 20.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 20.000 0 0

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ 420.000 01.01.2018 31.12.2023

0 70.000 70.000 70.000 70.000 140.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 70.000 70.000 70.000 70.000 140.000

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 0 83.459 85.000 85.000 180.000

OB110-07-0003 PRENOVA DENACIONALIZIRANIH STANOVANJ KRMELJ 433.459 01.01.2019 31.12.2023

0 0 83.459 85.000 85.000 180.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 83.459 85.000 85.000 180.000

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.162.447 460.160 435.000 445.000 1.357.900 490.000

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 265.447 30.000 235.000 245.000 1.157.900 90.000

OB110-07-0098 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 273.555 01.01.2007 31.12.2023

133.555 0 20.000 30.000 30.000 60.000

PV - Lastna proračunska sredstva

133.555 0 20.000 30.000 30.000 60.000

OB110-13-0064 PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA 48.251 01.01.2014 31.12.2017

48.251 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

48.251 0 0 0 0 0

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV 152.000 01.01.2015 31.12.2023

62.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000

PV - Lastna proračunska sredstva

62.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000

OB110-15-0031 UREDITEV POVRŠIN PRI OŠ KRMELJ 41.641 01.01.2016 31.12.2019

21.641 0 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

21.641 0 20.000 0 0 0

OB110-17-0043 OBRAČALIŠČE PRI OŠ OŠ BLANCA 30.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 30.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 30.000 0 0 0

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR. 1.477.900 01.01.2018 31.12.2020

0 15.000 150.000 200.000 1.112.900 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 15.000 150.000 200.000 1.112.900 0

16069002 Nakup zemljišč 897.000 430.160 200.000 200.000 200.000 400.000

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 2.327.160 01.01.2013 31.12.2023

897.000 430.160 200.000 200.000 200.000 400.000

PV - Lastna proračunska sredstva

897.000 430.160 200.000 200.000 200.000 400.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 13 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 2.008.610 1.940.650 2.108.976 3.049.691 820.000 860.000

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 15.000 8.845 20.000 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 15.000 8.845 20.000 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 15.000 8.845 20.000 0 0 0

OB110-16-0032 PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA 43.845 01.01.2017 31.12.2019

15.000 8.845 20.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 8.845 20.000 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 485.182 1.133.868 1.558.976 2.619.691 340.000 90.000

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 20.000 200.000 100.000 100.000 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 20.000 200.000 100.000 100.000 0

OB110-18-0008 UREJANJE OKOLICE GRADU IN GRAJSKEGA POBOČJA 320.000 01.01.2018 31.12.2021

0 20.000 100.000 100.000 100.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 20.000 100.000 100.000 100.000 0

OB110-18-0011 OBNOVA PROSTOROV SPODNJI GRAD IN SLOM. DOM 100.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 100.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 100.000 0 0 0

1803 Programi v kulturi 103.684 81.902 93.976 22.491 195.000 5.000

18039002 Umetniški programi 17.000 75.902 88.976 2.491 0 0

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 86.998 01.01.2017 31.12.2018

17.000 69.998 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

17.000 69.998 0 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 0 0

OB110-16-0035 IGRE BREZ MEJA 24.586 01.01.2019 31.12.2019

0 0 24.586 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 24.586 0 0 0

OB110-16-0061 ODKRIVANJE SKRIVNOSTI GRADOV 40.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 40.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 40.000 0 0 0

OB110-17-0013 UNLOCK! 32.785 01.01.2018 31.12.2020

0 5.904 24.390 2.491 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 5.904 24.390 2.491 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 86.684 6.000 5.000 20.000 195.000 5.000

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA 112.684 01.01.2007 31.12.2022

86.684 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000

PV - Lastna proračunska sredstva

86.684 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000

OB110-07-0117 PROJEKT ZA KULTURNO DVORANO V SEVNICI 45.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 15.000 30.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 15.000 30.000 0

OB110-13-0087 ENERGETSKA SANACIJA KD BLANCA 80.000 01.01.2021 31.12.2021

0 0 0 0 80.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 40.000 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 40.000 0

OB110-13-0088 ENERGETSKA SANACIJA KD KRMELJ 80.000 01.01.2021 31.12.2021

0 0 0 0 80.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 40.000 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 40.000 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 14 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 381.498 1.031.966 1.265.000 2.497.200 45.000 85.000

18059001 Programi športa 381.498 1.031.966 1.265.000 2.497.200 45.000 85.000

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 1.096.212 01.01.2014 31.12.2019

308.111 488.101 300.000 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 85.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

308.111 488.101 215.000 0 0 0

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAVE 34.753 01.01.2017 31.12.2022

9.753 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

PV - Lastna proračunska sredstva

9.753 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 117.365 01.01.2017 31.12.2019

15.000 27.365 15.000 15.000 15.000 30.000

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 27.365 15.000 15.000 15.000 30.000

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 175.862 01.01.2017 31.12.2023

25.862 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000

PV - Lastna proračunska sredstva

25.862 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000

OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA 1.214.271 01.01.2017 31.12.2019

22.771 391.500 800.000 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 85.000 300.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

22.771 306.500 500.000 0 0 0

OB110-17-0010 IZGRADNJA ATLETSKE STEZE S TRIBUNAMI 2.452.200 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 2.452.200 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 448.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 2.004.200 0 0

OB110-17-0029 PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA 95.000 01.01.2018 31.12.2018

0 95.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 95.000 0 0 0 0

OB110-17-0046 OBJEKT ZA SKLADIŠČENJE ŠPORTNE OPREME 120.000 01.01.2019 31.12.2019

0 0 120.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 120.000 0 0 0

19 IZOBRAŽEVANJE 1.500.428 797.937 420.000 430.000 480.000 770.000

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 277.188 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

19029001 Vrtci 277.188 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 352.188 01.01.2007 31.12.2022

277.188 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

PV - Lastna proračunska sredstva

277.188 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.223.240 782.937 405.000 415.000 465.000 755.000

19039001 Osnovno šolstvo 1.134.865 777.937 400.000 410.000 460.000 750.000

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 1.869.847 01.01.2010 31.12.2022 1.103.761 166.086 150.000 150.000 150.000 150.000

PV - Lastna proračunska sredstva

1.103.761 166.086 150.000 150.000 150.000 150.000

OB110-11-0033 TELOVADNICA PRI OŠ LOKA-PROJEKTNA DOKUM. 20.000 01.01.2020 31.12.2021

0 0 0 10.000 10.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 10.000 10.000 0

OB110-16-0006 SANACIJA OŠ ANA GALE 205.000 01.01.2016 31.12.2019

5.000 0 200.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.000 0 200.000 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 15 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-16-0040 KUHINJA V OŠ ŠENTJANŽ 562.073 01.01.2017 31.12.2018

16.104 545.969 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 132.308 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

16.104 413.661 0 0 0 0

OB110-16-0041 ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ 119.882 01.01.2017 31.12.2020

10.000 9.882 0 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 9.882 0 100.000 0 0

OB110-17-0030 DOGRADITEV VRTCA CICIBAN V SEVNICI 155.000 01.01.2018 31.12.2020

0 5.000 50.000 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 5.000 50.000 100.000 0 0

OB110-17-0039 IZGRADNJA ELEKTRO PRIKLJUČKA OŠ ŠENTJANŽ 50.000 01.01.2018 31.12.2018

0 50.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 50.000 0 0 0 0

OB110-17-0047 UREDITVE OŠ BOŠTANJ 350.000 01.01.2020 31.12.2022

0 0 0 50.000 100.000 200.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 50.000 100.000 200.000

OB110-17-0048 UREDITVE OŠ KRMELJ 600.000 01.01.2021 31.12.2022

0 0 0 0 200.000 400.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 200.000 400.000

OB110-18-0012 KOTLOVNICA V OŠ ŠENTJANŽ 1.000 01.01.2018 31.12.2018

0 1.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 1.000 0 0 0 0

19039002 Glasbeno šolstvo 88.375 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA 113.375 01.01.2007 31.12.2022

88.375 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

PV - Lastna proračunska sredstva

88.375 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20 SOCIALNO VARSTVO 8.000 0 110.000 0 0 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 8.000 0 110.000 0 0 0

20049003 Socialno varstvo starih 8.000 0 110.000 0 0 0

OB110-16-0004 MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE 118.000 01.01.2016 31.12.2019

8.000 0 110.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

8.000 0 30.000 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 80.000 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 16 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.579.510 601.752 380.036 593.388 76.221 127.400

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 799.728 21.000 21.000 21.000 0 0

1003 Aktivna politika zaposlovanja 799.728 21.000 21.000 21.000 0 0

10039001 Povečanje zaposljivosti 799.728 21.000 21.000 21.000 0 0

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 862.728 01.01.2007 31.12.2020

799.728 21.000 21.000 21.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

799.728 21.000 21.000 21.000 0 0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 870.932 226.274 83.617 266.784 821 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 870.932 226.274 83.617 266.784 821 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 555.053 53.000 53.000 53.000 0 0

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 121.278 01.01.2007 31.12.2020

82.278 13.000 13.000 13.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

82.278 13.000 13.000 13.000 0 0

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 584.988 01.01.2009 31.12.2020

464.988 40.000 40.000 40.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

464.988 40.000 40.000 40.000 0 0

OB110-13-0011 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV 7.787 01.01.2013 31.12.2016

7.787 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

7.787 0 0 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 313.879 169.500 20.617 203.784 821 0

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 118.060 01.01.2007 31.12.2020

114.060 0 2.000 2.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

114.060 0 2.000 2.000 0 0

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 82.626 01.01.2007 31.12.2020

69.842 2.784 5.000 5.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

69.842 2.784 5.000 5.000 0 0

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 85.784 01.01.2008 31.12.2020

71.000 2.784 6.000 6.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

71.000 2.784 6.000 6.000 0 0

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 92.977 01.01.2015 31.12.2020

58.977 24.000 5.000 5.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

58.977 24.000 5.000 5.000 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 0 0 0

OB110-16-0043 NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA 75.646 01.01.2018 31.12.2018

0 75.646 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 22.549 0 0 0 0

PV - EU sredstva

0 53.097 0 0 0 0

OV - Druge občine

0 0 0 0 0 0

OB110-16-0044 TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE 64.285 01.01.2018 31.12.2018

0 64.285 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 18.275 0 0 0 0

PV - EU sredstva

0 46.010 0 0 0 0

OB110-17-0038 RIBA JE IN 148.839 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 148.839 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 43.377 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 105.462 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 17 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH 40.384 01.01.2019 31.12.2021

0 0 2.617 36.945 821 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 709 11.117 184 0

PV - EU sredstva

0 0 1.908 25.828 638 0

11029003 Zemljiške operacije 2.000 3.774 10.000 10.000 0 0

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 22.774 01.01.2017 31.12.2020

2.000 774 10.000 10.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.000 774 10.000 10.000 0 0

OB110-17-0034 KOMASACIJA KAMENICA 3.000 01.01.2018 31.12.2018

0 3.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 3.000 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 147.630 96.000 110.000 110.000 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 147.630 96.000 110.000 110.000 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 101.591 72.000 100.000 100.000 0 0

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 373.591 01.01.2017 31.12.2020

101.591 72.000 100.000 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

101.591 72.000 100.000 100.000 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 46.039 24.000 10.000 10.000 0 0

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 90.039 01.01.2016 31.12.2020

46.039 24.000 10.000 10.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

46.039 24.000 10.000 10.000 0 0

14 GOSPODARSTVO 761.220 258.478 133.467 163.652 45.400 67.400

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 591.194 97.984 103.067 133.252 15.000 30.000

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 591.194 97.984 103.067 133.252 15.000 30.000

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 248.346 01.01.2007 31.12.2023

158.346 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000

PV - Lastna proračunska sredstva

158.346 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 402.516 01.01.2009 31.12.2020

263.516 53.000 43.000 43.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

263.516 53.000 43.000 43.000 0 0

OB110-09-0059 PODJETNIŠKI INKUBATOR 142.980 01.01.2010 31.12.2020

122.980 0 10.000 10.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

122.980 0 10.000 10.000 0 0

OB110-12-0013 LOKALNO PRIDELANA HRANA NA POSAVSKIH TRŽNICAH 23.808 01.01.2014 31.12.2014

23.808 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.944 0 0 0 0 0

PV - EU sredstva

16.864 0 0 0 0 0

OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES 22.544 01.01.2014 31.12.2017

22.544 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

22.544 0 0 0 0 0

OB110-16-0046 POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA 22.984 01.01.2018 31.12.2018

0 22.984 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 5.674 0 0 0 0

PV - EU sredstva

0 17.310 0 0 0 0

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE 21.000 01.01.2018 31.12.2020

0 7.000 7.000 7.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 7.000 7.000 7.000 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 18 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB110-17-0037 PAMETNE VASI ZA JUTRI 28.067 01.01.2019 31.12.2019

0 0 28.067 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 7.648 0 0 0

PV - EU sredstva

0 0 20.419 0 0 0

OB110-17-0045 OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI 58.252 01.01.2020 31.12.2020

0 0 0 58.252 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 18.895 0 0

PV - EU sredstva

0 0 0 39.358 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 170.026 160.494 30.400 30.400 30.400 37.400

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 170.026 160.494 30.400 30.400 30.400 37.400

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 331.750 01.01.2015 31.12.2022

134.880 103.270 23.400 23.400 23.400 23.400

PV - Lastna proračunska sredstva

134.880 103.270 8.400 8.400 8.400 8.400

PV - EU sredstva

0 0 15.000 15.000 15.000 15.000

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 26.500 01.01.2017 31.12.2018

12.000 14.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

12.000 14.500 0 0 0 0

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME 78.788 01.01.2017 31.12.2023

23.146 20.642 7.000 7.000 7.000 14.000

PV - Lastna proračunska sredstva

23.146 20.642 7.000 7.000 7.000 14.000

OB110-17-0032 IZDELAVA STRATEGIIJE V TURIZMU 22.082 01.01.2018 31.12.2018

0 22.082 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 22.082 0 0 0 0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 0 1.952 1.952 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0 0 1.952 1.952 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0 0 1.952 1.952 0 0

OB110-18-0013 OLJE NEKOLIKO DRUGAČE 3.904 01.01.2019 31.12.2020

0 0 1.952 1.952 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 592 592 0 0

PV - EU sredstva

0 0 1.360 1.360 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 0 30.000 30.000 30.000 60.000

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 0 0 30.000 30.000 30.000 60.000

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 0 30.000 30.000 30.000 60.000

OB110-06-0009 NAKUP ZEMLJIŠČ V POSLOVNIH CONAH 150.000 01.01.2019 31.12.2023

0 0 30.000 30.000 30.000 60.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 30.000 30.000 30.000 60.000

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 19 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5000 KS BLANCA 182.216 16.115 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.838 967 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 24.838 967 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 24.838 967 0 0 0 0

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA 21.856 01.01.2009 31.12.2018

20.889 967 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

20.889 967 0 0 0 0

OB110-13-0066 NAKUP RAČUNALNIKA 1.549 01.01.2014 31.12.2017

3.949 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.949 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 155.378 12.148 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 155.378 12.148 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 122.895 12.148 0 0 0 0

OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM 51.904 01.01.2007 31.12.2016

51.904 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

51.904 0 0 0 0 0

OB110-12-0038 ODBOJNA OGRAJA 2.500 01.01.2013 31.12.2013

2.500 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.500 0 0 0 0 0

OB110-12-0039 UREJANJE OBCESTNIH JAŠKOV 6.200 01.01.2013 31.12.2014

6.200 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.200 0 0 0 0 0

OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP 74.439 01.01.2015 31.12.2018

62.291 12.148 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

62.291 12.148 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 32.483 0 0 0 0 0

OB110-10-0035 JAVNA RAZSVETLJAVA BLANCA 32.483 01.01.2011 31.12.2013

32.483 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

32.483 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.000 3.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 2.000 3.000 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.000 3.000 0 0 0 0

OB110-16-0017 OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE ROŽNO 5.000 01.01.2017 31.12.2018

2.000 3.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.000 3.000 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 20 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5001 KS BOŠTANJ 419.750 76.826 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.595 1.000 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 2.595 1.000 0 0 0 0

06039001 Administracija občinske uprave 1.000 1.000 0 0 0 0

OB110-12-0088 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 2.000 01.01.2013 31.12.2018

1.000 1.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.000 1.000 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.595 0 0 0 0 0

OB110-11-0069 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 1.595 01.01.2011 31.12.2013

1.595 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.595 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 248.169 3.826 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 248.169 3.826 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 236.428 3.826 0 0 0 0

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ 240.254 01.01.2013 31.12.2018

236.428 3.826 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

236.428 3.826 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 11.742 0 0 0 0 0

OB110-12-0044 JR BOŠTANJ 11.742 01.01.2013 31.12.2018

11.742 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

11.742 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 61.659 72.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 61.659 72.000 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 61.659 72.000 0 0 0 0

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ 133.659 01.01.2013 31.12.2018

61.659 72.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

61.659 72.000 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 107.326 0 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 107.326 0 0 0 0 0

18039003 Ljubiteljska kultura 88.122 0 0 0 0 0

OB110-07-0154 OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ 88.122 01.01.2007 31.12.2014

88.122 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

88.122 0 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 19.204 0 0 0 0 0

OB110-15-0021 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG 9.050 01.01.2016 01.01.2016

9.050 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

9.050 0 0 0 0 0

OB110-16-0016 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO ŠMARČNA 10.154 01.01.2017 31.12.2017

10.154 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.154 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 21 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5002 KS KRMELJ 127.863 1.500 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.100 0 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 1.100 0 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.100 0 0 0 0 0

OB110-12-0046 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 1.100 01.01.2013 31.12.2015

1.100 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.100 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 18.249 0 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 18.249 0 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 18.249 0 0 0 0 0

OB110-15-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS KRMELJ 18.249 01.01.2016 31.12.2018

18.249 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

18.249 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.172 0 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 5.172 0 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.172 0 0 0 0 0

OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ 5.172 01.01.2014 31.12.2015

5.172 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.172 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 103.342 1.500 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 66.636 1.000 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 66.636 1.000 0 0 0 0

OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ 52.374 01.01.2007 31.12.2018

52.374 200 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

52.374 200 0 0 0 0

OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS 15.063 01.01.2009 31.12.2018

14.263 800 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

14.263 800 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 36.706 500 0 0 0 0

18059001 Programi športa 36.706 500 0 0 0 0

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA 37.206 01.01.2010 31.12.2018

36.706 500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

36.706 500 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 22 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5003 KS LOKA 221.849 13.762 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 213.278 12.262 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 213.278 12.262 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 213.278 12.262 0 0 0 0

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS 225.540 01.01.2011 31.12.2018

213.278 12.262 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

213.278 12.262 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.571 1.500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 8.571 1.500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.571 1.500 0 0 0 0

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA 10.071 01.01.2015 31.12.2018

8.571 1.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

8.571 1.500 0 0 0 0

5004 KS PRIMOŽ 156.849 7.812 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.500 500 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 2.500 500 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.500 500 0 0 0 0

OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ 3.000 01.01.2017 31.12.2018

2.500 500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.500 500 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 122.811 7.312 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 122.811 7.312 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 122.811 7.312 0 0 0 0

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI 130.123 01.01.2009 31.12.2018

122.811 7.312 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

122.811 7.312 0 0 0 0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 31.538 0 0 0 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 31.538 0 0 0 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 31.538 0 0 0 0 0

OB110-07-0282 GRADBENI MATERIAL 31.538 01.01.2007 31.12.2017

31.538 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

31.538 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 23 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5005 KS SEVNICA 334.511 101.868 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.835 0 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 4.835 0 0 0 0 0

06039001 Administracija občinske uprave 4.835 0 0 0 0 0

OB110-07-0283 NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME 4.835 01.01.2007 31.12.2013

4.835 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.835 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 297.625 101.868 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 297.625 101.868 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 297.625 81.868 0 0 0 0

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA 80.301 01.01.2007 31.12.2018

79.801 500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

79.801 500 0 0 0 0

OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ 54.969 01.01.2013 31.12.2018

44.969 10.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

44.969 10.000 0 0 0 0

OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA 244.223 01.01.2015 31.12.2018

172.855 71.368 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

172.855 71.368 0 0 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 0 20.000 0 0 0 0

OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA 20.000 01.01.2018 31.12.2018

0 20.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 20.000 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 32.051 0 0 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 32.051 0 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 32.051 0 0 0 0 0

OB110-17-0011 UREDITEV SPOMENIKA NOB 32.051 01.01.2017 31.12.2017

32.051 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

32.051 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 24 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5006 KS STUDENEC 213.349 23.039 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 167.583 23.039 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 167.583 23.039 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 147.575 23.039 0 0 0 0

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA 128.756 01.01.2007 31.12.2018

107.402 21.354 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

107.402 21.354 0 0 0 0

OB110-07-0289 ŠTUDIJE O IZVED. PROJ., PROJ. DOK. 10.000 01.01.2007 31.12.2013

10.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 0 0 0 0

OB110-13-0074 REKONSTRUKCIJA PLOČNIKOV 10.453 01.01.2014 31.12.2014

10.453 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.453 0 0 0 0 0

OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC 21.405 01.01.2014 31.12.2018

19.720 1.685 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

19.720 1.685 0 0 0 0

13029003 Urejanje cestnega prometa 5.008 0 0 0 0 0

OB110-07-0191 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST 5.008 01.01.2007 31.12.2014

5.008 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.008 0 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 15.000 0 0 0 0 0

OB110-13-0075 JR STUDENEC 15.000 01.01.2014 31.12.2016

15.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.000 0 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 9.000 0 0 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 7.000 0 0 0 0 0

OB110-07-0194 GRADBENI MATERIAL 7.000 01.01.2007 31.12.2016

7.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

7.000 0 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.000 0 0 0 0 0

OB110-12-0053 UREDITEV POKOPALIŠČA-KS STUDENEC 2.000 01.01.2013 31.12.2013

2.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

2.000 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 36.767 0 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 36.767 0 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 36.767 0 0 0 0 0

OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI 36.767 01.01.2010 31.12.2017

36.767 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

36.767 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 25 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5007 KS ŠENTJANŽ 571.410 66.536 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.918 2.000 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 10.918 2.000 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 10.918 2.000 0 0 0 0

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ 12.918 01.01.2010 31.12.2018

10.918 2.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.918 2.000 0 0 0 0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 40.000 0 0 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 40.000 0 0 0 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 40.000 0 0 0 0 0

OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GASILSKE OPREME 40.000 01.01.2016 31.12.2018

40.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

40.000 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 520.492 64.536 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 520.492 64.536 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 520.492 64.536 0 0 0 0

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ 534.194 01.01.2007 31.12.2018

469.659 64.536 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

469.659 64.536 0 0 0 0

OB110-07-0203 GRADBENI MATERIAL 50.834 01.01.2007 31.12.2017

50.834 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

50.834 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 26 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5008 KS TRŽIŠČE 647.964 44.615 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 619.964 6.356 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 619.964 6.356 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 615.414 6.356 0 0 0 0

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS 621.770 01.01.2007 31.12.2018

615.414 6.356 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

615.414 6.356 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 4.550 0 0 0 0 0

OB110-12-0031 IZGRADNJA JR 4.550 01.01.2012 31.12.2013

4.550 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.550 0 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000 0 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 10.000 0 0 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 10.000 0 0 0 0 0

OB110-15-0026 OBNOVA VODOVODOV V KS TRŽIŠČE 10.000 01.01.2016 31.12.2016

10.000 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

10.000 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 18.000 38.259 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 18.000 38.259 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 18.000 38.259 0 0 0 0

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE 56.259 01.01.2009 31.12.2018

18.000 38.259 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

18.000 38.259 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 27 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5009 KS ZABUKOVJE 360.896 43.587 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.500 1.000 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 6.500 1.000 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.500 1.000 0 0 0 0

OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 4.300 01.01.2014 31.12.2018

3.300 1.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.300 1.000 0 0 0 0

OB110-14-0003 NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE 3.200 01.01.2014 31.12.2015

3.200 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.200 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 320.649 36.087 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 320.649 36.087 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 306.649 34.587 0 0 0 0

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP 341.236 01.01.2007 31.12.2018

306.649 34.587 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

306.649 34.587 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 14.000 1.500 0 0 0 0

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE 15.500 01.01.2013 31.12.2018

14.000 1.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

14.000 1.500 0 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 33.747 6.500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 33.747 6.500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 33.747 6.500 0 0 0 0

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA 20.000 01.01.2013 31.12.2018

19.000 1.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

19.000 1.000 0 0 0 0

OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE 20.247 01.01.2016 31.12.2018

14.747 5.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

14.747 5.500 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 28 od 29


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

5010 KS DOLNJE BREZOVO 7.610 1.989 0 0 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.030 0 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 1.030 0 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.030 0 0 0 0 0

OB110-16-0013 NAKUP OPREME 1.030 01.01.2017 31.12.2017

1.030 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.030 0 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 834 0 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 834 0 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 834 0 0 0 0 0

OB110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO 834 01.01.2015 31.12.2015

834 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

834 0 0 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.746 1.989 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 5.746 1.989 0 0 0 0

18059001 Programi športa 5.746 1.989 0 0 0 0

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 6.344 01.01.2016 31.12.2018

5.746 1.989 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.746 1.989 0 0 0 0

Skupaj NRP:

19.084.520 6.637.516 9.923.316 15.977.612 11.884.447 7.710.878

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-EU

PV-LS

PV-TDP

PV - EU sredstva

PV - Lastna proračunska sredstva

PV - Transfer iz državnega proračuna

16.864 116.417 1.651.709 3.205.310 2.545.856 15.000

18.815.059 5.440.594 7.491.195 10.749.621 7.995.140 5.368.974

252.597 1.080.505 780.412 2.022.681 1.343.452 2.326.904

Skupaj PV - Proračunski viri

19.084.520 6.637.516 9.923.316 15.977.612 11.884.447 7.710.878

OV-DO

OV - Druge občine

0 0 0 0 0 0

Skupaj OV - Ostali viri

0 0 0 0 0 0

OBČINA SEVNICA - Rebalans

Stran 29 od 29


PRILOGA V

ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE REBALANSA B

PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA

LETO 2018


REBALANS B PRORAČUNA

O BČINE SEVNICA

za leto 2018


I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................................................... 21

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -2.306.312 € ............................................................................................. 21

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 18.485.920 € ............................................................................................................... 21

40 TEKOČI ODHODKI 5.239.023 € ............................................................................................................................... 21

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 924.571 € ........................................................................................... 21

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 146.680 € ............................................................................. 21

402 Izdatki za blago in storitve 3.604.332 € ................................................................................................... 21

403 Plačila domačih obresti 86.047 € ............................................................................................................. 22

409 Rezerve 477.393 € ................................................................................................................................... 22

41 TEKOČI TRANSFERI 7.456.165 € ............................................................................................................................ 22

410 Subvencije 676.747 €............................................................................................................................... 22

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.087.200 € ....................................................................... 22

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 453.847 € ............................................................. 22

413 Drugi tekoči domači transferi 2.238.371 €............................................................................................... 22

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.434.007 € .................................................................................................................. 23

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.434.007 € .................................................................................... 23

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 356.726 € .................................................................................................................. 23

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 46.873 € ................. 23

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 309.853 € .................................................................. 23

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 16.179.608 € ............................................................................................................ 23

70 DAVČNI PRIHODKI 12.600.337 € ........................................................................................................................... 23

700 Davki na dohodek in dobiček 11.484.812 € ............................................................................................. 23

703 Davki na premoženje 774.479 € .............................................................................................................. 24

704 Domači davki na blago in storitve 336.046 € .......................................................................................... 24

706 Drugi davki 5.000 € ................................................................................................................................. 24

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.596.019 € ........................................................................................................................ 24

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.602.879 € ................................................................. 24

711 Takse in pristojbine 16.000 € ................................................................................................................... 25

712 Globe in druge denarne kazni 21.030 € ................................................................................................... 25

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 194.346 € ...................................................................................... 25

714 Drugi nedavčni prihodki 761.764 € ......................................................................................................... 25

72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500 € ........................................................................................................................ 26

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500 € ..................................................................................... 26

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 100.000 € ...................................................... 26

74 TRANSFERNI PRIHODKI 783.752 € ....................................................................................................................... 27

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 680.495 € ........................................................... 27

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 103.257 € ...................... 29

C. RAČUN FINANCIRANJA 1.456.432 € ............................................................................................................................ 31

5 RAČUN FINANCIRANJA 3.108.636 € ........................................................................................................................... 31

50 ZADOLŽEVANJE 2.282.534 € .................................................................................................................................. 31

500 Domače zadolževanje 2.282.534 € .......................................................................................................... 31

55 ODPLAČILA DOLGA 826.102 € .............................................................................................................................. 31

550 Odplačila domačega dolga 826.102 € ...................................................................................................... 31

II. POSEBNI DEL ............................................................................................................................................................................. 33

2


1000 OBČINSKI SVET 127.000 € ......................................................................................................................................... 33

01 POLITIČNI SISTEM 127.000 € ................................................................................................................................. 33

0101 Politični sistem 127.000 € ................................................................................................................................... 33

01019001 Dejavnost občinskega sveta 69.000 € ..................................................................................................... 33

01101 Stroški dela občinskega sveta 40.000 € ............................................................................................... 34

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000 € ................................................................................. 34

01105 Delovanje političnih strank 23.000 € ................................................................................................... 35

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 58.000 €.............................................................................. 35

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije 45.000 € ........................................................................ 35

01112 Najem prostorov za volitve 5.000 € ..................................................................................................... 36

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije 8.000 € ....................................................................... 36

2000 NADZORNI ODBOR 9.290 € ...................................................................................................................................... 36

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.290 € ................................................................................... 36

0203 Fiskalni nadzor 9.290 € ....................................................................................................................................... 37

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.290 € .................................................................................................... 37

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 3.850 € ............................................................................................. 37

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150 € .......................................................................................... 38

02204 Delovanje Nadzornega odbora 5.290 € ................................................................................................ 38

3000 ŽUPAN 415.555 €.......................................................................................................................................................... 39

01 POLITIČNI SISTEM 164.644 € ................................................................................................................................. 39

0101 Politični sistem 164.644 € ................................................................................................................................... 39

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 164.644 € .......................................................................................... 39

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 65.644 € ......................................................................... 40

01302 Materialni stroški urada župana 99.000 € ........................................................................................... 41

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.000 € ........................................ 42

0403 Druge skupne administrativne službe 16.000 € ................................................................................................... 43

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000 € ............................................................................................. 43

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000 € .......................................................................................... 43

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 80.218 € ........................................................................... 44

1803 Programi v kulturi 73.218 € ................................................................................................................................ 44

18039003 Ljubiteljska kultura 73.218 € .................................................................................................................. 45

18305 Transferi neprofitnim organizacijam 73.218 € ..................................................................................... 45

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.000 € .............................................................................................................. 46

18059001 Programi športa 7.000 € .......................................................................................................................... 47

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb 7.000 € ............................................................................... 47

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 154.693 € ............................................................................... 47

2303 Splošna proračunska rezervacija 154.693 € ........................................................................................................ 48

23039001 Splošna proračunska rezervacija 154.693 € ............................................................................................ 48

23410 Splošna proračunska rezervacija 154.693 € ......................................................................................... 48

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 1.592.380 € ....................................................................................... 49

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.000 € .......................................... 49

0403 Druge skupne administrativne službe 9.000 € ..................................................................................................... 49

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.000 € ........................................................................................... 50

04401 Oglaševanje občinske uprave 9.000 € .................................................................................................. 50

3


06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.583.380 € ................................................................................................................. 50

0603 Dejavnost občinske uprave 1.583.380 € .............................................................................................................. 51

06039001 Administracija občinske uprave 1.316.780 € .......................................................................................... 51

06413 Stroški dela občinske uprave 1.018.430 € ............................................................................................ 51

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 52.038 € ..................................................................... 53

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 75.262 € .................................................................. 54

06423 Prevozni stroški in storitve OU 13.444 € ............................................................................................. 55

06424 Izdatki za službena potovanja OU 4.050 € ........................................................................................... 56

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 106.656 € ........................................................................ 56

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 46.900 € ............................................................................... 58

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 266.600 € ........ 59

06440 Vzdrževanje objektov in opreme 193.700 €......................................................................................... 59

06441 Nakup osnovnih sredstev 71.400 € ...................................................................................................... 61

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500 € ......................................................................... 62

4002 ODDELEK ZA FINANCE 917.649 € .......................................................................................................................... 62

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 917.649 € ...................................................................................................... 62

2201 Servisiranje javnega dolga 917.649 € ................................................................................................................. 62

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 912.149 € ............... 63

22401 Plačilo obresti bankam 86.047 € .......................................................................................................... 63

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam 773.300 € ................................................................ 64

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu 52.802 € ............................................ 64

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 5.500 € ............................................................................. 64

22410 Stroški zadolževanja 5.500 € ............................................................................................................... 65

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 6.215.025 € ............................................................................................... 65

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 264.373 € ........................................................................... 65

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 264.373 € ................................................................................... 65

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 30.400 € ............................................................. 66

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito 4.900 € ......................................................................................... 66

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito 15.000 € ................................................................................... 67

07404 Študije na področju civilne zaščite 10.500 € ........................................................................................ 67

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 233.973 € ................................................................. 68

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze 187.100 € .................................................................................... 68

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost 46.873 € .......................................................... 69

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.920 € .......................................................................................................... 69

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.920 € ................................................................................................... 69

08029001 Prometna varnost 5.920 € ....................................................................................................................... 70

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 400 € ........................................................ 70

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom. 5.520 € .............................. 70

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.452 € ........................................................................................ 71

1104 Gozdarstvo 38.452 € ........................................................................................................................................... 71

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.452 € ....................................................................................... 71

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti 38.452 € ................................................................................. 72

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.269.583 € ................................................ 72

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.229.583 €........................................................................................................ 73

4


13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.749.000 €............................................................... 73

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin 1.249.000 € ................................................................. 73

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost 500.000 € ............................................................................ 74

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.162.846 € ........................................................... 74

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 938.068 € ................................................................... 75

13407 Študije na področju cestne infrastrukture 121.074 € ............................................................................ 78

13409 Investicije v cestno infrastrukturo 103.704 € ....................................................................................... 81

13029003 Urejanje cestnega prometa 75.737 € ....................................................................................................... 81

13410 Avtobusna postajališča 25.737 € .......................................................................................................... 81

13411 Parkirišča 50.000 € .............................................................................................................................. 82

13029004 Cestna razsvetljava 242.000 € ................................................................................................................ 82

13414 Tokovina za javno razsvetljavo 120.000 € ........................................................................................... 83

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 40.000 € .................................................................................. 83

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 82.000 € ........................................................................ 83

1305 Vodni promet in infrastruktura 15.000 € ............................................................................................................. 84

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 15.000 € ........................................................ 84

13460 Infrastruktura namenjena vodnemu prometu 15.000 € ........................................................................ 84

1306 Telekomunikacije in pošta 25.000 € ................................................................................................................... 85

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 25.000 € .............................................................. 85

13440 Gradnja širokopasovnih povezav 25.000 € .......................................................................................... 85

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 954.350 € ............................................................................ 86

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 925.690 € .................................................................................. 86

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 44.780 € ................................................................................................ 86

15401 Ravnanje z odpadki 44.780 € ............................................................................................................... 87

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 880.910 € ...................................................................................................... 88

15406 Nakup zemljišč 6.000 € ....................................................................................................................... 88

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 289.233 € .................................................................... 88

15411 Gradnja kanalizacij in ČN 540.677 € ................................................................................................... 89

15414 Gospodarske javne službe 5.000 € ....................................................................................................... 91

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN 40.000 € ............................................................................................. 91

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 28.660 €...................................................................................................... 91

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 28.660 € ...................................................................................... 92

15501 Urejanje vodotokov 28.660 € ............................................................................................................... 92

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.359.647 € ...................... 93

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 145.000 € ....................................................................... 93

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 75.000 € ................................................................ 94

16401 Urbanizem in geodetske storitve 75.000 € ........................................................................................... 94

16029003 Prostorsko načrtovanje 70.000 € ............................................................................................................. 95

16405 Strateško načrtovanje 70.000 € ............................................................................................................ 95

1603 Komunalna dejavnost 564.037 € ......................................................................................................................... 96

16039001 Oskrba z vodo 564.037 € ........................................................................................................................ 97

16411 Študije o vodooskrbi 73.200 € ............................................................................................................. 97

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme 490.837 €....................................................................................... 98

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 190.000 € ................................................................................................... 100

5


16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 70.000 € ......................................................................................... 100

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 70.000 € .............................................................. 100

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 120.000 € ........................................................................ 101

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 110.000 € ..................................................................... 101

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj 10.000 € ..................................................................................... 102

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 460.610 € ..... 102

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 30.450 € ................................................................................................... 102

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica 30.450 € ............................................................... 103

16069002 Nakup zemljišč 430.160 € .................................................................................................................... 103

16456 Nakup zemljišč za investicije 430.160 € ............................................................................................ 104

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 322.700 € ............................................................................. 104

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 322.700 € .............................................. 105

23029001 Rezerva občine 322.700 €..................................................................................................................... 105

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče 322.700 € ............................................................. 105

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8.070.142 € ...................................................................................... 106

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 40.200 € .......................................................................................................... 106

1003 Aktivna politika zaposlovanja 40.200 € ............................................................................................................ 107

10039001 Povečanje zaposljivosti 40.200 € .......................................................................................................... 107

10403 Javna dela 40.200 €............................................................................................................................ 107

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 205.832 € ................................................................................................................. 108

1702 Primarno zdravstvo 14.845 € ............................................................................................................................ 109

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 14.845 € .............................................................................................. 109

17401 Oprema za zdravstvene namene 6.000 € ............................................................................................ 110

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV 8.845 € ............................... 110

1707 Drugi programi na področju zdravstva 190.987 € ............................................................................................. 111

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 171.987 € .................................................................................................. 111

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane 171.987 € .............................................. 112

17079002 Mrliško ogledna služba 19.000 € .......................................................................................................... 112

17420 Mrliško pregledna služba 19.000 € .................................................................................................... 112

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.251.173 € .................................................................... 113

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 26.500 € ............................................................................................................ 113

18029001 Nepremična kulturna dediščina 20.000 € .............................................................................................. 114

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 20.000 € .................... 114

18029002 Premična kulturna dediščina 6.500 € .................................................................................................... 114

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME 6.500 € ...................................................................... 115

1803 Programi v kulturi 687.304 € ............................................................................................................................ 115

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 336.050 € ............................................................................................... 116

18401 Knjižnična dejavnost 336.050 € ......................................................................................................... 117

18039002 Umetniški programi 262.254 € ............................................................................................................. 117

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 262.254 € ............................................................................... 118

18039003 Ljubiteljska kultura 83.000 € ................................................................................................................ 119

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi 10.700 € .................................................................................. 120

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture 72.300 € ........................................................... 120

18039005 Drugi programi v kulturi 6.000 € .......................................................................................................... 120

6


18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice 6.000 € ...................................................................................... 121

1804 Podpora posebnim skupinam 8.000 € ............................................................................................................... 122

18049001 Programi veteranskih organizacij 8.000 €............................................................................................. 122

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti 8.000 € ......................................................... 122

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.529.369 €...................................................................................................... 123

18059001 Programi športa 1.404.333 € ................................................................................................................. 123

18420 Transferi za športne dejavnosti 387.832 € ......................................................................................... 124

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA 1.016.501 € ..................... 124

18059002 Programi za mladino 125.036 € ............................................................................................................ 127

18430 Transferi za mladinsko dejavnost 125.036 € ...................................................................................... 127

19 IZOBRAŽEVANJE 4.468.937 € ............................................................................................................................... 128

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.395.000 € .............................................................................................. 128

19029001 Vrtci 2.395.000 € .................................................................................................................................. 128

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje 2.300.000 € ............................................... 130

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo 80.000 € ................................................................ 130

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje 15.000 € ........................................................ 131

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.415.937 € ......................................................................................... 131

19039001 Osnovno šolstvo 1.366.937 € ................................................................................................................ 131

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike 14.000 € ......................................... 132

19411 Transferi v osnovne šole 575.000 € ................................................................................................... 132

19412 Študije za investicije na področju šolstva 14.882 €............................................................................ 133

19413 Investicijski transferi šolam 166.086 € .............................................................................................. 133

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol 596.969 € ............................................................................... 134

19039002 Glasbeno šolstvo 49.000 € .................................................................................................................... 135

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi 44.000 € ........................................................................ 136

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja 5.000 € ............................................... 136

1906 Pomoči šolajočim 658.000 € ............................................................................................................................. 136

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 658.000 € ................................................................................................. 137

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja 658.000 € ............................ 137

20 SOCIALNO VARSTVO 1.104.000 € ....................................................................................................................... 138

2002 Varstvo otrok in družine 53.000 € .................................................................................................................... 138

20029001 Drugi programi v pomoč družini 53.000 € ........................................................................................... 138

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 53.000 € .......................................................................................... 139

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.051.000 €........................................................................................ 139

20049002 Socialno varstvo invalidov 172.000 € ................................................................................................... 139

20401 Socialni transferi posameznikom 172.000 € ...................................................................................... 140

20049003 Socialno varstvo starih 746.694 € ......................................................................................................... 140

20410 Center za socialno delo Sevnica 49.000 € .......................................................................................... 141

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 697.694 € ................................... 141

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 80.306 € .................................................................................. 142

20411 Socialni transferi 80.306 € ................................................................................................................. 143

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 52.000 € ............................................................................... 144

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela 52.000 € ...................................... 145

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 910.093 € ................................................................................. 145

7


10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.000 € .......................................................................................................... 145

1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.000 € ............................................................................................................ 146

10039001 Povečanje zaposljivosti 21.000 € .......................................................................................................... 146

10401 Spodbujanje zaposlovanja 21.000 € ................................................................................................... 147

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 271.187 € .................................................................................... 147

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 253.187 € .......................................................................................... 148

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 57.698 € ............................................................................. 149

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva 44.698 € ...................................................................................... 149

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 13.000 € ........................................... 150

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 191.716 € ........................................................................ 151

11405 Odškodnine v kmetijstvu 5.000 € ...................................................................................................... 152

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva 6.000 €............................................................................... 152

11408 Razvoj podeželja 169.931 € ............................................................................................................... 152

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju 8.000 € ......................................................... 154

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji 2.784 € ......................... 155

11029003 Zemljiške operacije 3.774 € .................................................................................................................. 155

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč 3.774 € ............................................................................................. 156

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.000 € ............................................................................................................. 156

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 18.000 € ...................................................................................... 157

11406 Zapuščene živali 18.000 € ................................................................................................................. 157

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 71.638 € ................................................... 157

1302 Cestni promet in infrastruktura 71.638 € .......................................................................................................... 158

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 32.138 € .............................................................. 158

13418 Gradnja cest za poslovne cone 32.138 € ............................................................................................ 158

13029003 Urejanje cestnega prometa 39.500 € ..................................................................................................... 159

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET 15.500 € ............................................................................................. 159

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin 24.000 € ..................................... 160

14 GOSPODARSTVO 464.905 € .................................................................................................................................. 160

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 143.413 € ............................................................................. 161

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 143.413 € .......................................................................... 161

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju 106.524 € ..................................................................................... 162

14406 Delovanje RRA 36.889 € ................................................................................................................... 163

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 321.492 € ........................................................................... 164

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 321.492 € ........................................................................... 165

14420 Turizem 321.492 € ............................................................................................................................. 166

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 35.362 € ............................................................................ 168

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 29.862 € .................................................................................. 169

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 29.862 € ...................................................................................................... 169

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE 29.862 € ........................................ 169

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 5.500 € ................................................................................................... 170

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5.500 € ............................................... 170

15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI 5.500 € .......................................................... 170

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000 € ......................... 171

1603 Komunalna dejavnost 10.000 € ......................................................................................................................... 171

8


16039001 Oskrba z vodo 10.000 € ........................................................................................................................ 172

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH 10.000 € ........................... 172

19 IZOBRAŽEVANJE 36.000 €.................................................................................................................................... 172

1906 Pomoči šolajočim 36.000 € ............................................................................................................................... 173

19069003 Štipendije 36.000 € ............................................................................................................................... 173

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA 36.000 € .............................................................................................. 174

5000 KS BLANCA 57.077 € ................................................................................................................................................. 175

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.215 € .................................................................................................................... 175

0603 Dejavnost občinske uprave 14.215 € ................................................................................................................ 175

06039001 Administracija občinske uprave 12.715 € ............................................................................................. 175

60001 Administracija - KS Blanca 5.128 € .................................................................................................. 176

60002 Pisarniški material - KS Blanca 300 € ............................................................................................... 176

60003 Stroški prevozov-KS Blanca 1.560 € ................................................................................................. 176

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca 3.327 € .......................................................................... 177

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca 2.400 € ....................................................................... 177

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.500 € .......... 178

60007 Upravljanje z premoženjem 1.500 € .................................................................................................. 178

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.048 € ................................................... 178

1302 Cestni promet in infrastruktura 34.048 € .......................................................................................................... 179

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 21.900 € ................................................................. 179

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca 21.900 € ................................................................................... 179

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.148 € .............................................................. 180

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca 12.148 €.......................................................... 180

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.414 € ........................... 180

1603 Komunalna dejavnost 5.414 € ........................................................................................................................... 181

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.414 € ............................................................................. 181

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca 5.414 €................................................................... 182

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.400 € ........................................................................... 182

1803 Programi v kulturi 3.400 € ................................................................................................................................ 183

18039003 Ljubiteljska kultura 3.400 € .................................................................................................................. 183

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca 3.400 € ............................................................................................. 183

5001 KS BOŠTANJ 218.724 € ............................................................................................................................................. 184

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.000 € .................................................................................................................... 184

0603 Dejavnost občinske uprave 21.000 € ................................................................................................................ 184

06039001 Administracija občinske uprave 20.000 € ............................................................................................. 184

60011 Pisarniški material-KS Boštanj 1.800 € ............................................................................................. 185

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj 4.000 € ..................................................... 185

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj 14.200 € ............................................................................... 186

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000 € .......... 187

60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj 1.000 € ............................................................................. 187

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 55.124 € ................................................... 187

1302 Cestni promet in infrastruktura 55.124 € .......................................................................................................... 188

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 51.298 € ................................................................. 188

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj 51.298 €............................................................ 188

9


13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.826 € ................................................................ 189

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj 3.826 € .......................................................... 189

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 134.100 € ....................... 190

1603 Komunalna dejavnost 134.100 € ....................................................................................................................... 190

16039001 Oskrba z vodo 52.729 € ........................................................................................................................ 191

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj 52.729 € ................................................................................................ 191

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 81.371 € ........................................................................... 192

16072 Urejanje pokopališč 81.371 € ............................................................................................................ 192

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.500 € ........................................................................... 193

1803 Programi v kulturi 8.500 € ................................................................................................................................ 194

18039003 Ljubiteljska kultura 6.800 € .................................................................................................................. 194

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj 6.800 € ............................................................................................ 195

18039005 Drugi programi v kulturi 1.700 € .......................................................................................................... 195

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj 1.700 € ................................................................. 196

5002 KS KRMELJ 39.436 € ................................................................................................................................................. 196

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.368 € .................................................................................................................... 196

0603 Dejavnost občinske uprave 17.368 € ................................................................................................................ 196

06039001 Administracija občinske uprave 17.368 € ............................................................................................. 197

60020 Administracija -KS Krmelj 2.290 € ................................................................................................... 197

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj 2.700 € ................................................................................................. 197

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj 3.610 € ........................................................................... 198

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj 8.768 € ................................................................................... 198

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.098 € ................................................... 199

1302 Cestni promet in infrastruktura 15.098 € .......................................................................................................... 199

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.098 € ................................................................. 200

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj 15.098 € ............................................................ 200

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.170 € ........................... 201

1603 Komunalna dejavnost 3.170 € ........................................................................................................................... 201

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.170 € ............................................................................. 201

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj 3.170 € ........................................................ 202

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.800 € ........................................................................... 202

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 500 € ................................................................................................................. 203

18029002 Premična kulturna dediščina 500 € ....................................................................................................... 203

18023 OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE -KS KRMELJ 500 € ............................... 203

1803 Programi v kulturi 2.800 € ................................................................................................................................ 204

18039003 Ljubiteljska kultura 1.800 € .................................................................................................................. 204

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj 1.800 €............................................................................................. 205

18039005 Drugi programi v kulturi 1.000 € .......................................................................................................... 205

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj 1.000 € ....................................................... 205

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 € ............................................................................................................... 206

18059001 Programi športa 500 €........................................................................................................................... 206

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 500 € ................................................... 207

5003 KS LOKA 104.012 € .................................................................................................................................................... 207

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.901 € .................................................................................................................... 207

10


0603 Dejavnost občinske uprave 17.901 € ................................................................................................................ 207

06039001 Administracija občinske uprave 17.601 € ............................................................................................. 208

60030 Pisarniški material-KS Loka 3.128 € ................................................................................................. 208

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka 7.796 € ............................................................................ 208

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka 6.677 € ...................................................................................... 209

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 300 € ............. 210

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka 300 € .................................................................................... 210

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 50.669 € ................................................... 211

1302 Cestni promet in infrastruktura 50.669 € .......................................................................................................... 211

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 38.406 € ................................................................. 211

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka 38.406 € ................................................................................... 212

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.263 € .............................................................. 212

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka 12.263 € ............................................................ 212

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 31.232 € ......................... 213

1603 Komunalna dejavnost 31.232 € ......................................................................................................................... 213

16039001 Oskrba z vodo 23.080 € ........................................................................................................................ 214

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka 23.080 € ................................................................... 214

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.152 € ............................................................................. 215

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka 8.152 € .................................................... 215

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.210 € ........................................................................... 216

1803 Programi v kulturi 3.710 € ................................................................................................................................ 216

18039003 Ljubiteljska kultura 3.710 € .................................................................................................................. 217

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka 3.710 € ............................................................................................. 217

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 500 € ............................................................................................................... 217

18059001 Programi športa 500 €........................................................................................................................... 218

18031 Šport in prostočasne aktivnosti 500 € ................................................................................................ 218

5004 KS PRIMOŽ 36.443 € ................................................................................................................................................. 219

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.506 € ...................................................................................................................... 219

0603 Dejavnost občinske uprave 4.506 € .................................................................................................................. 219

06039001 Administracija občinske uprave 4.006 € ............................................................................................... 219

60040 Administracija - KS Primož 1.906 € .................................................................................................. 220

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož 2.100 € ........................................................................... 220

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 500 € ............. 221

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož 500 € ................................................................................ 221

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.937 € ................................................... 221

1302 Cestni promet in infrastruktura 27.937 € .......................................................................................................... 222

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 20.625 € ................................................................. 222

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož 20.625 € ............................................................ 222

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.312 € ................................................................ 223

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož 7.312 € ......................................................... 223

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000 € ........................................................................... 223

1803 Programi v kulturi 4.000 € ................................................................................................................................ 224

18039003 Ljubiteljska kultura 4.000 € .................................................................................................................. 224

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož 4.000 € ............................................................................................ 225

11


5005 KS SEVNICA 178.817 € .............................................................................................................................................. 225

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.760 € ...................................................................................................................... 225

0603 Dejavnost občinske uprave 8.760 € .................................................................................................................. 225

06039001 Administracija občinske uprave 8.760 € ............................................................................................... 226

60050 Administracija -KS Sevnica 4.630 € .................................................................................................. 226

60051 Pisarniški material - KS Sevnica 400 € .............................................................................................. 226

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica 3.730 € .................................................................... 227

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 158.057 € ................................................. 227

1302 Cestni promet in infrastruktura 158.057 € ........................................................................................................ 228

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 56.189 € ................................................................. 228

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica 56.189 € ........................................... 228

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 81.868 € .............................................................. 229

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica 81.868 € ........................................................ 229

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.000 € ..................................................................................................... 230

13052 Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica 20.000 € .............................................................................. 230

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.000 € ......................................................................... 230

1803 Programi v kulturi 12.000 € .............................................................................................................................. 231

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 € ................................................................................................................ 231

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica 12.000 € ......................................................................................... 232

5006 KS STUDENEC 52.627 € ........................................................................................................................................... 232

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.420 € .................................................................................................................... 232

0603 Dejavnost občinske uprave 12.420 € ................................................................................................................ 232

06039001 Administracija občinske uprave 12.420 € ............................................................................................. 233

60060 Materialni stroški-KS Studenec 2.500 € ............................................................................................ 233

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec 2.500 € ....................................................................... 233

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec 7.420 € .............................................................................. 234

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 28.239 € ................................................... 234

1302 Cestni promet in infrastruktura 28.239 € .......................................................................................................... 235

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.200 € ................................................................... 235

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec 5.200 € .............................................................. 235

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.039 € .............................................................. 236

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec 23.039 € ..................................................................... 236

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.468 € ........................... 236

1603 Komunalna dejavnost 3.468 € ........................................................................................................................... 237

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.468 € ............................................................................. 237

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec 3.468 € ..................................................... 238

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.500 € ........................................................................... 238

1803 Programi v kulturi 8.500 € ................................................................................................................................ 239

18039003 Ljubiteljska kultura 8.500 € .................................................................................................................. 239

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec 8.500 € ......................................................................................... 239

5007 KS ŠENTJANŽ 150.887 € ........................................................................................................................................... 240

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.696 € .................................................................................................................... 240

0603 Dejavnost občinske uprave 16.696 € ................................................................................................................ 240

06039001 Administracija občinske uprave 14.696 € ............................................................................................. 240

12


60070 Administracija - KS Šentjanž 5.377 € ................................................................................................ 241

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž 2.448 € ........................................................................ 241

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž 6.870 € ..................................................................... 242

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.000 € .......... 242

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž 2.000 € .................................................. 243

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 117.691 € ................................................. 243

1302 Cestni promet in infrastruktura 117.691 € ........................................................................................................ 243

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 53.155 € ................................................................. 244

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž 53.155 € .......................................................... 244

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 64.536 € .............................................................. 244

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž 64.536 € ....................................................... 245

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.324 € ........................... 245

1603 Komunalna dejavnost 6.324 € ........................................................................................................................... 246

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.324 € ............................................................................. 246

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž 6.324 € ...................................................... 246

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.176 € ......................................................................... 247

1803 Programi v kulturi 10.176 € .............................................................................................................................. 247

18039003 Ljubiteljska kultura 7.431 € .................................................................................................................. 248

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž 7.431 € .......................................................................................... 248

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.746 € ............................................................................................... 248

18073 Mediji in avdiovizualna kultura 2.746 € ............................................................................................ 249

5008 KS TRŽIŠČE 117.352 € .............................................................................................................................................. 249

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.900 € .................................................................................................................... 249

0603 Dejavnost občinske uprave 11.900 € ................................................................................................................ 249

06039001 Administracija občinske uprave 11.900 € ............................................................................................. 250

60080 Materialni stroški-KS Tržišče 3.900 € ............................................................................................... 250

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče 1.390 € .......................................................................... 250

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče 6.610 € ................................................................................... 251

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 47.156 € ................................................... 252

1302 Cestni promet in infrastruktura 47.156 € .......................................................................................................... 252

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 37.300 € ................................................................. 252

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče 37.300 € ............................................................ 253

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6.356 € ................................................................ 253

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče 6.356 € ........................................................... 253

13029004 Cestna razsvetljava 3.500 € .................................................................................................................. 254

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče 3.500 € ........................................................................................... 254

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.000 € ........................... 254

1603 Komunalna dejavnost 7.000 € ........................................................................................................................... 255

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.000 € ............................................................................. 255

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče 7.000 € ........................................................ 256

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 51.296 € ......................................................................... 256

1803 Programi v kulturi 51.296 € .............................................................................................................................. 257

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 € ................................................................................................................ 257

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče 12.000 € ........................................................................................ 258

13


18039005 Drugi programi v kulturi 39.296 € ........................................................................................................ 258

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov 39.296 € ..................................................................................... 258

5009 KS ZABUKOVJE 92.515 € ......................................................................................................................................... 259

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.780 € .................................................................................................................... 259

0603 Dejavnost občinske uprave 12.780 € ................................................................................................................ 259

06039001 Administracija občinske uprave 11.780 € ............................................................................................. 259

60090 Administracija - KS Zabukovje 1.750 € ............................................................................................ 260

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje 5.000 € ..................................................................... 260

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje 5.030 € .............................................................................. 261

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000 € .......... 261

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje 1.000 € ................................................. 262

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 67.185 € ................................................... 262

1302 Cestni promet in infrastruktura 67.185 € .......................................................................................................... 262

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.098 € ................................................................. 263

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje 31.098 € ....................................................... 263

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 34.587 € .............................................................. 263

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje 34.587 € .................................................... 264

13029004 Cestna razsvetljava 1.500 € .................................................................................................................. 264

13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE 1.500 € ........................... 264

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.550 € ........................... 265

1603 Komunalna dejavnost 8.550 € ........................................................................................................................... 265

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.550 € ............................................................................. 266

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.550 € ........................................................................... 266

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000 € ........................................................................... 267

1803 Programi v kulturi 4.000 € ................................................................................................................................ 267

18039003 Ljubiteljska kultura 4.000 € .................................................................................................................. 268

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje 4.000 € ....................................................................................... 268

5010 KS DOLNJE BREZOVO 6.999 € .............................................................................................................................. 268

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 510 € ......................................................................................................................... 268

0603 Dejavnost občinske uprave 510 € ..................................................................................................................... 269

06039001 Administracija občinske uprave 510 € .................................................................................................. 269

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo 80 € ..................................................................................... 269

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo 430 € .......................................................... 270

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.000 € ..................................................... 270

1302 Cestni promet in infrastruktura 4.000 € ............................................................................................................ 270

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.000 € ................................................................... 271

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo 4.000 € ..................................................................... 271

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 300 € ................................................................................. 271

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 300 € ....................................................................................... 272

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 300 € ........................................................................................................... 272

15090 KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE BREZOVO 300 € .............................................................. 272

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 200 € .............................. 272

1603 Komunalna dejavnost 200 € .............................................................................................................................. 273

16039001 Oskrba z vodo 200 € ............................................................................................................................. 273

14


16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo 200 € ........................................................................................ 273

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.989 € ........................................................................... 274

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.989 € ............................................................................................................ 274

18059001 Programi športa 1.989 € ........................................................................................................................ 274

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO

1.989 € .... 275

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .................................................................................................................................... 277

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 170.867 € ......................................................................................................................... 277

0603 Dejavnost občinske uprave 170.867 € ...................................................................................................................... 277

06039001 Administracija občinske uprave 1.000 € ............................................................................................................ 277

OB110-12-0088 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 1.000 € ................................................................................. 277

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 169.867 € ................... 277

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 30.000 € .............................................................................. 277

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 5.000 € ......................................................................................... 277

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 12.000 € ............................................................................................... 277

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 2.000 € ....................................................................................... 277

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA 967 € ............................................................... 278

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 92.000 € ........................................................ 278

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ 2.000 € ........................................................... 278

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 2.000 €.................................................................... 278

OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU 19.900 € ................................................................................................... 279

OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 1.000 € ................................................................................. 279

OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 2.000 € ............................................................................ 279

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV 500 € ........................................................................................... 279

OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ 500 € .......................................................... 279

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 58.373 € ............................................................................. 280

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 58.373 € ....................................................................................... 280

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.500 € ........................................................................ 280

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 10.500 € ................................. 280

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR 1.000 € .............................................................................................................. 280

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 46.873 € .............................................................................. 280

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 46.873 € .................................................................................... 280

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.000 € .............................................................................................................. 281

1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.000 € ................................................................................................................... 281

10039001 Povečanje zaposljivosti 21.000 € ....................................................................................................................... 281

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 21.000 € ............................................... 281

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 274.639 € ......................................................................................... 281

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 236.187 € ................................................................................................ 281

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 57.698 € .......................................................................................... 281

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 13.000 € ......................................... 281

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 44.698 € ................................................................... 282

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 174.716 €...................................................................................... 282

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 2.000 € ......................................... 282

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 2.784 € ......................................... 282

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 6.000 € ................................................. 283

15


OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 24.000 € .......................................................................................................... 283

OB110-16-0043 NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA 75.646 € ........................................................................ 283

OB110-16-0044 TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE 64.285 € ................................................ 284

11029003 Zemljiške operacije 3.774 € ............................................................................................................................... 284

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 774 € ..................................................... 284

OB110-17-0034 KOMASACIJA KAMENICA 3.000 € ................................................................................................ 285

1104 Gozdarstvo 38.452 € ................................................................................................................................................... 285

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.452 € .................................................................................................. 285

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 38.452 € ....................................................... 285

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.718.828 € ................................................ 286

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.678.828 €............................................................................................................ 286

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.480.780 € ....................................................................... 286

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG 5.982 € ............................................................... 286

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA 35.000 €.......................................................................................... 286

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA 500 € ........................................................................................................... 286

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA 21.354 € ..................................................................................... 286

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ 64.536 €........................................................................... 287

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS 6.356 € ................................................................................. 287

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP 34.587 € ............................................................................................................. 287

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI 7.312 €.................................................................................................... 287

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS 12.263 € ........................................................................................ 287

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ 3.826 € ................................................................................................................ 288

OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ 10.000 € .................................................................................................... 288

OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP 12.148 € ............................................................................................................... 288

OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC 1.685 € ...................................................... 288

OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA 71.368 € ............................................. 288

OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL 2.806 € .......................................................... 289

OB110-15-0024 SANACIJA KLADNIKOVE ULICE 70.000 € ................................................................................... 289

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. 18.000 € ............................................... 289

OB110-16-0027 UREDITEV PEŠPOT BREG-Ž. POSTAJA 103.704 € ....................................................................... 289

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 72.000 € ................................................... 289

OB110-17-0005 IZGRADNJA PLOČNIKOV V ROVIŠČU 60.500 €.......................................................................... 290

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA 30.000 € ............................................................... 290

OB110-17-0015 REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA NA LC RADNA-KONJSKO 99.662 € ........................................ 290

OB110-17-0016 UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P. 1.586 € .................................. 291

OB110-17-0017 SANACIJA BREŽINE NA LC BOŠTANJ-GRAHOVICA 61.200 € ................................................. 291

OB110-17-0018 SANACIJA ODSEKA LC KRAKOVO-CERJE 101.200 € ................................................................ 291

OB110-17-0019 UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK 101.200 € ........................................................................ 291

OB110-17-0020 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V PIJAVICAH 185.498 € ............................................................ 291

OB110-17-0021 MOST VRTAČNIK 30.000 € ............................................................................................................. 292

OB110-17-0022 SANACIJA LC MRZLA PLANINA-STRANJE 70.000 € ................................................................. 292

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ 8.199 € ........................................................ 292

OB110-17-0024 REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC KLADJE-KRAJNA BRDA 51.200 € ....................................... 292

OB110-17-0025 KOLESARSKE POTI 25.000 € .......................................................................................................... 293

16


OB110-18-0001 PLOČNIK OREHOVO 17.000 € ........................................................................................................ 293

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA 32.000 € ............................................................ 293

OB110-18-0003 PREHOD ZA PEŠCE NA DOLJEM BREZOVEM 3.000 € ............................................................... 293

OB110-18-0004 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO 5.000 € .................................................................................... 293

OB110-18-0009 UREDITEV PLOČNIKA V GABRIJELAH II. FAZA 45.110 € ........................................................ 293

13029003 Urejanje cestnega prometa 114.548 € ................................................................................................................ 294

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 20.548 € ................................................... 294

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 50.000 € ................................................................ 294

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 24.000 € ............................................. 294

OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA 20.000 € ..................................... 294

13029004 Cestna razsvetljava 83.500 €.............................................................................................................................. 294

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 82.000 € ............................................................................... 294

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE 1.500 € ........................................................................... 295

1305 Vodni promet in infrastruktura 15.000 € ................................................................................................................. 295

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 15.000 € ................................................................... 295

OB110-18-0005 POMOLI 15.000 € .............................................................................................................................. 295

1306 Telekomunikacije in pošta 25.000 € ......................................................................................................................... 295

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 25.000 € ......................................................................... 295

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 25.000 €.................................................................. 295

14 GOSPODARSTVO 270.478 € ........................................................................................................................................ 296

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 97.984 € ................................................................................. 296

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 97.984 €.......................................................................................... 296

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 15.000 € ........................................................................ 296

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 53.000 € ............................................ 296

OB110-16-0046 POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA 22.984 € ............................................... 296

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE 7.000 € ......................... 297

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 172.494 € ............................................................................... 297

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 172.494 € ........................................................................................ 297

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 115.270 € ........................................... 297

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 14.500 € ................................. 298

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME 20.642 € ................................................................................... 298

OB110-17-0032 IZDELAVA STRATEGIIJE V TURIZMU 22.082 €.......................................................................... 298

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 910.650 € ............................................................................... 298

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 885.690 € ................................................................................... 298

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 44.780 € ............................................................................................................ 298

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 15.000 € .......................................................................... 298

OB110-14-0035 CEROD II. 11.780 € ............................................................................................................................ 299

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA 18.000 € .............................................................................................. 299

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 840.910 € ................................................................................................................. 299

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 197.233 € ........................................................................................ 299

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA 239.000 € ......................................................... 299

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 191.677 € ................................................................. 299

OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ 25.000 € ................................................................................. 300

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI 5.000 €........................................................................................... 300

17


OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN 20.000 € .................................................................................. 300

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ 10.000 € .................................................................................... 300

OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO 50.000 € ............................................................................. 300

OB110-17-0026 IZGRADNJA KAN. SISTEMA V SEVNICI 52.000 € ....................................................................... 300

OB110-17-0027 TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA 45.000 € ....................................................................... 301

OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA 6.000 € ........................................................................................... 301

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 24.960 € ......................................................................................................... 301

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 24.960 € ................................................................................................. 301

OB110-16-0002 VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV 0 € ................................................ 301

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 24.960 € ................................................................................................ 301

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.252.197 € ...................... 302

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 95.000 € ......................................................................... 302

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 25.000 € ............................................................................ 302

OB110-07-0074 URBANIZEM 25.000 € ...................................................................................................................... 302

16029003 Prostorsko načrtovanje 70.000 € ........................................................................................................................ 302

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA 50.000 € .................................................................................................... 302

OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM 5.000 € ..................................................................................................... 303

OB110-18-0006 KONSERVATORSKI NAČRT 15.000 € ........................................................................................... 303

1603 Komunalna dejavnost 627.037 € ............................................................................................................................... 303

16039001 Oskrba z vodo 544.037 € ................................................................................................................................... 303

OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR 3.000 € ............................................................................... 303

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI 40.000 €................................................................. 304

OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI 124.837 € ....................................................................... 304

OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA 10.000 € ....................................... 304

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV 3.000 € ........................................................................ 304

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 130.000 € ............................................................... 304

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA 52.000 € ...................................................... 305

OB110-17-0028 GRADNJA VODOVODA MLADETIČE 181.200 € .......................................................................... 305

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 83.000 € ......................................................................................... 305

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA 1.000 € .............................................................................................................. 305

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ 72.000 € .............................................................................. 306

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA 1.500 € ...................................... 306

OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE 5.500 € ................................................................... 306

OB110-16-0017 OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE ROŽNO 3.000 € ............................................................................... 306

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 70.000 € ........................................................................................................... 306

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 70.000 € ...................................................................................................... 306

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ 70.000 € .................................................................................................... 306

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 460.160 € . 307

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 30.000 € ................................................................................................................ 307

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV 15.000 € ....................................................................................................... 307

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR. 15.000 € ............................................ 307

16069002 Nakup zemljišč 430.160 € ................................................................................................................................. 307

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 430.160 € ........................................................................................................... 307

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.845 € ............................................................................................................................ 308

18


1702 Primarno zdravstvo 8.845 € ...................................................................................................................................... 308

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 8.845 € ............................................................................................................. 308

OB110-16-0032 PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA 8.845 € .......................................... 308

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.177.516 € ........................................................................ 308

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 20.000 € .................................................................................................................. 308

18029001 Nepremična kulturna dediščina 20.000 € ........................................................................................................... 308

OB110-18-0008 UREJANJE OKOLICE GRADU IN GRAJSKEGA POBOČJA 20.000 € ......................................... 308

1803 Programi v kulturi 121.161 €..................................................................................................................................... 309

18039002 Umetniški programi 75.902 € ............................................................................................................................ 309

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 69.998 € ................................. 309

OB110-17-0013 UNLOCK! 5.904 € .............................................................................................................................. 309

18039005 Drugi programi v kulturi 45.259 € ..................................................................................................................... 309

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA 6.000 € ................................................... 309

OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ 200 € ........................................ 310

OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS 800 € .............................................................................. 310

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE 38.259 € ......................................................................... 310

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.036.355 € ............................................................................................................ 310

18059001 Programi športa 1.036.355 € .............................................................................................................................. 310

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 490.001 € ...................................................................... 310

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA 500 € ........................................................................................ 311

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAVE 5.000 € ................................................................................................ 311

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 1.989 € ............................................................................................. 312

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 27.365 € ..................................... 312

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 25.000 € ................................................ 312

OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA 391.500 € ........................................................................................................ 312

OB110-17-0029 PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA 95.000 € ............................................................................. 312

19 IZOBRAŽEVANJE 797.937 € ......................................................................................................................................... 313

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 15.000 € ......................................................................................................... 313

19029001 Vrtci 15.000 € .................................................................................................................................................... 313

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 15.000 € ................................... 313

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 782.937 € ................................................................................................. 313

19039001 Osnovno šolstvo 777.937 € ................................................................................................................................ 313

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 166.086 € ................................................................................. 313

OB110-16-0040 KUHINJA V OŠ ŠENTJANŽ 545.969 € ............................................................................................ 314

OB110-16-0041 ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ 9.882 € .............................................. 314

OB110-17-0030 DOGRADITEV VRTCA CICIBAN V SEVNICI 5.000 € .................................................................. 315

OB110-17-0039 IZGRADNJA ELEKTRO PRIKLJUČKA OŠ ŠENTJANŽ 50.000 € ................................................. 315

OB110-18-0012 KOTLOVNICA V OŠ ŠENTJANŽ 1.000 € ....................................................................................... 315

19039002 Glasbeno šolstvo 5.000 € ................................................................................................................................... 315

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA 5.000 € ..................................................................... 315

19


I. SPLOŠNI DEL

20


I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- 2 . 3 0 6 . 3 1 2 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 18.485.920 €

40 TEKOČI ODHODKI 5.239.023 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 924.571 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za

delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni

dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov

prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in

druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 146.680 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so: prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno

zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje,

prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve 3.604.332 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so: pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in

storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in

tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev,

računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco,

hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve

(uniforme in službena obleka, drugi posebni materiali in storitve), energija, voda, komunalne

storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in

komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve,

druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za

prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne

premije za motorna vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v

državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za

službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje ( tekoče

vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje

in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih

objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov,

zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), poslovne

najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najem strojne

računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druge najemnine,

zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki (plačila avtorskih

honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine

udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki poslancem in

državnim svetnikom, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov,

notarjev in drugo, članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam,

21


pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem,

stroški davčnih postopkov, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, drugi

operativni odhodki)

403 Plačila domačih obresti 86.047 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov

poslovnim bankam in plačila obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam.

Zneski na posameznih kreditih so usklajeni s trenutno vrednostjo EURIBOR-a ter morebitnimi

spremembami v letu 2018, predviden pa je tudi znesek obresti za morebitno likvidnostno

zadolževanje med letom.

409 Rezerve 477.393 €

Obrazložitev konta

Načrtovana sredstva rezerv predstavljata dva konta: proračunska rezerva in splošna

proračunska rezervacija. Splošna proračunska rezervacija deluje kot sklad iz katerega se

namensko prerazporejajo sredstva med letom.

41 TEKOČI TRANSFERI 7.456.165 €

410 Subvencije 676.747 €

Obrazložitev konta

Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje

obresti privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge

subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom). Poleg tega so v navedenem znesku tudi

cenovne subvencije na komunalnem področju: na področjih oskrbe s pitno vodo ter ravnanju z

odpadno vodo ter na področju čistilnih naprav.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.087.200 €

Obrazložitev konta

Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska

nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije,

drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi,

regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v

vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in

gospodinjstvom).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 453.847 €

Obrazložitev konta

Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi društvom in ostalim

upravičencem skladno s pogodbo oziroma sklepom.

413 Drugi tekoči domači transferi 2.238.371 €

Obrazložitev konta

Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekoči transferi občinam (sredstva, prenesena

drugim občinam v našem primeru za Skupni prekrškovni organ v Krškem), tekoči transferi v

sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih

oseb, ki ga plačujejo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode -

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za

blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

22


uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.434.007 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.434.007 €

Obrazložitev konta

Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva,

nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za učilnice ter

športne objekte pri šolah), novogradnje rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča,

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč

in naravnih bogastev, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring (študija o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor, investicijski inženiring,

načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 356.726 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

proračunski uporabniki 46.873 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo

investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski

transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V našem

proračunu gre za sredstva namenjena gasilskim društvom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 309.853 €

Obrazložitev konta

Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim

zavodom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 16.179.608 €

70 DAVČNI PRIHODKI 12.600.337 €

700 Davki na dohodek in dobiček 11.484.812 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki je za leto 2018 zapisana v

višini 11.201.184 EUR in izhaja iz povprečnine, ki jo določa Zakon o izvrševanju proračuna RS

za leti 2017/2018 v višini 536 EUR. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz dohodnine

predstavljajo pomemben delež, saj v letu 2018 predstavljajo 69,19 % prihodkovne višine

proračuna (brez upoštevanja novega zadolževanja). Povprečnina za leto 2018, ki je že

določena v navedenem zakonu, se bo najverjetneje še spremenila. Pogajanja so še v teku in

vladna stran je vsled boljše gospodarske slike in posledično javnofinančne situacije države,

pripravljena na dvig povprečnine, vendarle pa še vedno ne do z zakonom določene višine,

oziroma do višine, ki bi občinam omogočala standard javnih nalog povrniti na raven izpred 7-8

let. V kolikor pride do dviga povprečnine, bomo podatke v prihodkovnem delu proračuna takoj

uskladili z novim Zakonom o izvrševanju proračuna.

23


703 Davki na premoženje 774.479 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:

- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb

- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

- davek od premoženja - na posest plovnih objektov

- davek na dediščine in darila

- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb

- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb

Na vse navedene davke, razen na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, občine nimamo

direktnega vpliva. Te zvrsti davkov se zadnja leta niso sistemsko spreminjale oziroma se niso

spreminjale davčne stopnje. Je pa vsako leto v smislu višine prihodkov različno, saj je različno

število zavezancev in rezidentov.

Del povečanih prihodkov iz naslova odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izhaja

iz plačil po lanskih odločbah, nakazila pa so bila izvedena v letošnjem letu. Del povečanih

prihodkov pa izhaja iz bolj urejenih evidenc o stavbnih zemljiščih, kar nam je omogočil tako nov

program za vodenje evidenc kot tudi boljši podatki Geodetske uprave Slovenije o

nepremičninah.

704 Domači davki na blago in storitve 336.046 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve predstavljajo:

- davek na dobitke od iger na srečo

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

- turistična taksa

- komunalne takse za taksam zavezane predmete - pravnih oseb

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki 5.000 €

Obrazložitev konta

Med letom nastaja realizacija v dobro in breme tega konta, ko FURS prazni davčne podračune.

Plan je minimalen in je njegova realizacija odvisna od ključev praznitve posameznih davčnih

obveznosti zavezancev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.596.019 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.602.879 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb

- prihodki od obresti od sredstev na vpogled

- prihodki od najemnin za poslovne prostore

- prihodki od najemnin za stanovanja

- prihodki od drugih najemnin

- prihodki od zakupnin

24


- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico

-drugi prihodki od premoženja

Največji del tega sklopa nedavčnih prihodkov predstavljajo v planu proračuna za 2018 prihodki

od koncesij za vodno pravico, katere so odmerjene na podlagi zakona oziroma koncesijske

pogodbe in so odvisne od proizvodnje vseh treh hidroelektrarn na našem področju ter prihodki

od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Slednja je v lasti Občine Sevnica, z njo pa

upravljata JP Cerod in JP Komunala Sevnica. Z obema javnima podjetjema imamo sklenjeni

najemni pogodbi.

711 Takse in pristojbine 16.000 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse.

712 Globe in druge denarne kazni 21.030 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni predstavljajo globe za prekrške

in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za

degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz.

sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 194.346 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in

storitev - lastne dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.

Največ prihodkov od prodaje ustvarijo Krajevne skupnosti s prihodki od upravljanja s pokopališči

ter objekti v javni uporabi.

714 Drugi nedavčni prihodki 761.764 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:

- drugi nedavčni prihodki

- prihodki od komunalnih prispevkov

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja

- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki

- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

- drugi izredni nedavčni prihodki

Prihodki so deloma vezani na prihodke krajevnih skupnosti in se zgolj uskladijo z realizacijo in

pričakovanji do konca leta. Največji del teh prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih

prispevkov, ki jih odmerja za okolje pristojen občinski organ. Odmera se vrši na podlagi odloka

in sicer po pričetku pridobivanja gradbenega dovoljenja na Upravni enoti ali na podlagi izgradnje

novega komunalnega priključka na javno omrežje. Podjetje Siliko je v lanskem letu investiralo v

javno infrastrukturo, zato bo potrebno knjigovodsko uskladiti prevzem javne infrastrukture v last

Občine Sevnica. Z rebalansom A smo povečali prihodek iz naslova komunalnega prispevka,

obenem tudi odhodek na strani kvote za čiščenje odpadnih voda, saj je potrebno vplačilo

komunalnega prispevka s strani investitorja in obenem plačilo izgrajene infrastrukture s strani

Občine Sevnica, da se tudi knjigovodsko izvrši pogodba o komunalnem opremljanju.

25


V letu 2018 planiramo tudi prihodek nevladne organizacije, ki bo finančno podprla občinski

projekt iz področja športa. Občina Sevnica bo za izvedbo gradnje atletske steze in

nogometnega igrišča kandidirala za sredstva pri Fundaciji za šport. Projekt je uvrščen na

prioritetno listo tako pri Nogometni zvezi Slovenije kot pri Atletski zvezi Slovenije, zaradi česar

ocenjujemo višino sofinanciranja fundacije na 85.000 EUR. Soudeležbo nevladnih organizacij je

potrebno namensko prikazati med nedavčnimi prihodki, zato sodi njihovo evidentiranje v

skupino kontov 714.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500 €

Obrazložitev konta

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

Predvideni so prihodki od prodaje osnovnih sredstev, stanovanj in poslovnih prostorov, za kar je

izkazan interes.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 100.000 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih

sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih

zemljišč.

Prodaja zemljišč

PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

Občina Sevnica predvideva v letu 2018 prodati kmetijska zemljišča, v ocenjeni vrednosti 40.000

EUR, ki smo jih prejeli po zapuščinskih obravnavah domskih oskrbovanec. Zemljišča se

prodajajo zainteresiranim kupcem po postopkih, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2018 Občina predvideva prodati stavbna zemljišč, na prodaj so še tri parcele na območju

stanovanjskega naselja Dolnje Brezovo, štiri parcele v stanovanjskem naselju Drožanjska

cesta, dve parceli na Dvorcu na Kompolju. Občina ves čas sledi tudi izkazanim interesom po

nakupu drugih stavbnih zemljišč v lasti Občine Sevnica.

26


74 TRANSFERNI PRIHODKI 783.752 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 680.495 €

Obrazložitev konta

KONTO (K2/K3/K4/K6)

REBALANS A

2018

REBALANS B

2018

740 TRANSF. PRIH. IZ DRUG.

JAVNOFIN. INSTIT. 680.495 680.495

7400 Prejeta sredstva iz državnega

proračuna 680.495 680.495

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih

obveznosti državnega proračuna

0 0

740001 Prejeta sredstva iz državnega

pror. za investicije 581.639 581.639

- Požarna taksa 38.500 38.500

- MGRT - 23. člen ZFO-1A 482.534 482.534

- Sanacijo usada na LC 372151 Podvrh – Trnovec 60.605 60.605

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega

proračuna za tekočo porabo 98.856 98.856

- Ministr.za kmet. – vzdrževanje gozdn.poti 10.856 10.856

-Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje

SPO

15.000 15.000

- Ministrstvo za delo – povračilo sredstev iz plačanih

subvencij od tržnih najemnin

3.000 3.000

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadevedruž.pomočnik

70.000 70.000

Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:

- 740000 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna: izkazani

znesek predstavlja finančno izravnavo za Občino Sevnica, ki temelji na trenutno zakonsko

določeni povprečnini 536 EUR. Znesek je enak 0 in v kolikor bo povprečnina z zakonom

27


določena drugače, bomo znesek uskladili.

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in

drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in

sicer:

Požarna taksa

MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139, z dne 01.03.2004, sredstva

nakazuje v proračun Občine Sevnica. Sredstva bodo porabljena izključno za nabavo gasilske

zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske

zveze Sevnica.

MGRT - 23. člen ZFO-1A

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o

financiranju občin vsako leto izda povabilo občinam k oddaji Načrtov porabe. Občina Sevnica

vsakoletno izvaja prijave projektov na 23. člen ZFO-ja in tako pridobi delež sredstev za

sofinanciranje investicij.

V proračunu za leto 2018, kot tudi v gradivu rebalansa A 2018 (redakcijsko zaključeno je bilo

24.1.2018), je načrtovan prihodek iz ZFO-1 v skupni višini 780.770 EUR; 312.308 EUR je

načrtovanih iz povratnega dela, 468.462 EUR pa iz nepovratnega dela sredstev. Po noveli ZFO-

1C pa smo upravičeni do 965.068 EUR; tako za povratni kot za nepovratni del v enakih zneskih

482.534 EUR

Sanacijo usada na LC 372151 Podvrh – Trnovec

Ministrstvo za okolje in prostor financira projekt sanacije usada v neto vrednosti, v znesku

300.605,50 EUR. V letu 2017 smo pridobili sofinancerska sredstva v vrednosti 240.000 EUR, v

letu 2018 pa še razliko.

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer:

Ministr.za kmet. - vzdrževanje gozdn.poti

Sredstva so Občini Sevnica dodeljena z MKGP iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih

cest. Na osnovi višine sredstev Zavod za gozdove Slovenije - območna enota Brežice izdela

program vzdrževanja gozdnih cest.

Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO

V skladu s 26. členom ZFO-1 se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz

državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega

proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja

posameznih nalog občinske uprave. Občina Sevnica je tako za financiranje delovanja

Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa upravičena do sofinanciranja v

višini 50% upravičenih odhodkov in izdatkov.

Ministrstvo za delo - povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin

Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno

najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v

občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni

in občinski proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je

med letom v celoti izplačevala občina, povrnejo iz državnega proračuna.

28


Družinski pomočnik

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin, se za financiranje

družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35%

njihove primerne porabe, zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije 103.257 €

Obrazložitev konta

KONTO (K2/K3/K4/K6) REBALANS A 2018 REBALANS B 2018

741 SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. EU 675.257 103.257

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije za strukturno politiko

375.257 103.257

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije za strukturno politiko

375.257 103.257

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje

OB110-16-0044

Najboljša riba je posavska riba

OB110-16-0043

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja

OB110-16-0046

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju

OB110-17-0026

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko

35.135 35.135

50.812 50.812

17.310 17.310

272.000 0

300.000 0

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko

300.000 0

Kvedrova : avtobusna postaja-železniška postaja

OB110-17-0016

300.000 0

Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije

predstavljajo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno

politiko, kjer so izkazana sredstva za :

29


Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje

Navedeni posavski projekt smo kot vodilni partner prijavili na razpis Lokalne akcijske skupine

Posavje za pridobitev CLLD sredstev. Projekt je bil potrjen na Upravnem odboru LAS Posavje,

sedaj je v obravnavi na Agenciji za kmetijske trge. S posodobitvijo obstoječe ponudbe na Lisci,

urejeno Jurkovo učno potjo in z dodatnimi inovativnimi vsebinami, ki prispevajo k trajnostnemu

razvoju Lisce, se širi dober vpliv v Posavje. V sodelovanju s posavskimi osnovnimi šolami se z

ozaveščanjem in z različnimi dejavnostmi krepi zdrav odnos do hrane, narave in okolja.

Omogočeno je spoznavanje in varovanje naravne dediščine kot življenjskega prostora sedanje

in prihodnjih generacij. K projektu so poleg Občine Sevnice, kot vodilnega partnerja, pristopili

KŠTM Sevnica, OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika Sevnica, Javni zavod OŠ Marjana Nemca

Radeče, OŠ Tržišče, Čebelarsko društvo Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,

Občina Bistrica ob Sotli in Osnovna šola Bistrica ob Sotli. Celotna vrednost projekta znaša

151.534,93 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se

predvideva v znesku 114.170,00 EUR. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 64.285,33

EUR in od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 46.010,49 EUR, v letu 2018

35.134,70 EUR.

Najboljša riba je posavska riba

Navedeni posavski projekt smo kot vodilni partner prijavili na razpis Lokalne akcijske skupine

Posavje za pridobitev CLLD sredstev. Projekt je bil potrjen na Upravnem odboru LAS Posavje,

sedaj je v obravnavi na Agenciji za kmetijske trge. Postavitev prve posavske ribje tržnice v

Sevnici bo prebivalcem omogočala dostopno trajnostno oskrbo s svežimi ribami. Novo

vzpostavljena partnerstva med posavskimi ribogojnicami in osnovnimi šolami temeljijo na

vključitvi rib v šolsko prehrano in z organiziranimi dejavnostmi se zagotavlja trajnost

sodelovanja. Z ureditvijo ribiških učnih poti projekt prispeva tudi k večji ozaveščenosti

ohranjanja naravnega okolja vodnih virov. K projektu so poleg Občine Sevnice, kot vodilnega

partnerja, pristopili Ribogojstvo Goričar d.o.o., OŠ Velika dolina, OŠ Krmelj, Vrtec Ciciban

Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Tržišče, Ribiška družina Sevnica, Javni

zavod OŠ Marjana Nemca Radeče in OŠ Bistrica ob Sotli. Celotna vrednost projekta znaša

208.183,81 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se

predvideva v znesku 149.984,85 EUR. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 75.646,12

EUR in od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 53.096,65 EUR, v letu 2018

50.811,72 EUR.

Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja

Navedeni posavski projekt smo kot vodilni partner prijavili na razpis Lokalne akcijske skupine

Posavje za pridobitev CLLD sredstev. Projekt je bil potrjen na Upravnem odboru LAS Posavje,

sedaj je v obravnavi na Agenciji za kmetijske trge. Aktivnosti manjšega družinskega podjetja

predstavljajo primer dobre prakse sodelovanja podjetništva in posavskih osnovnih šol. Z

organiziranimi ogledi in s praktičnimi delavnicami v podjetju odpirajo vrata tudi starejšim

obiskovalcem. Obenem se vzpostavlja partnerstvo med podjetjem in lokalnimi proizvajalci

naravnih surovin. S tem se odpira možnost zaposlovanja v podjetju. K projektu so poleg Občine

Sevnice, kot vodilnega partnerja, pristopili Rainer kozmetika d.o.o., OŠ Krmelj, Vrtec Ciciban

Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, Javni zavod OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Tržišče,

Turistično društvo Loka pri Zidanem mostu in KNOF - Zavod za kreativni razvoj Sevnice so.p.

Celotna vrednost projekta znaša 79.058,20 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega

kmetijskega sklada za razvoj podeželja se predvideva v znesku 57.091,36 EUR. Vrednost

projekta za Občino Sevnica znaša 22.984,05 EUR in od navedenega zneska je zaprošena

višina sofinanciranja v letu 2018 17.310,25 EUR.

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju

Projekt je zajet kot regijski projekt v Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu,

uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Do izbora bo prišlo z

dogovorom med državo in regijo prek teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin

opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med

30


azličnimi teritorialnimi ravnmi. Od navedenega dogovora je odvisno tudi sofinanciranje in

izvedba navedenega projekta. Predvideva se črpanje sredstev Evropske kohezijske politike v

obdobju 2014 - 2020 za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda nad 2000 PE.

Začetek izvedbe projekta se načrtuje v letu 2019.

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko

politiko, kjer so izkazana sredstva za :

Kvedrova : avtobusna postaja-železniška postaja

Občina Sevnica je že pridobila pozitiven sklep za sofinanciranje za projekt Ureditev Kvedrove

ceste pri Ž.P. Sevnica, katerega izvedba se načrtuje v letu 2019.

Občina Sevnica je prav tako prijavila na razpis za sofinanciranje projekt Ureditev LZ na odseku

Kvedrove ceste-parkirišče pri Ž.P. Odločitev o sofinanciranju se pričakuje do poletja. Izvedba

navedenega projekta je prav tako načrtovana v letu 2019.

C. RAČUN FINANCIRANJA 1 . 4 5 6 . 4 3 2 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 3.108.636 €

50 ZADOLŽEVANJE 2.282.534 €

500 Domače zadolževanje 2.282.534 €

Obrazložitev konta

Občina Sevnica se v letu 2018 namerava zadolžiti pri poslovni banki, v višini 1,8 MIO EUR.

Na podlagi povabila na sredstva 23. člena ZFO-1A, bomo imeli možnost najeti brezobrestni

dolgoročen kredit pri državnem proračunu, zato smo sredstva v višini 312.308,00 EUR zapisali

kot nov najet kredit. Zanj ne potrebujemo soglasja Ministrstva za finance in tudi odplačilne kvote

posameznih let se ne vštevajo v izračun možnega zadolževanja.

V proračunu za leto 2018, kot tudi v gradivu rebalansa A 2018 (redakcijsko zaključeno je bilo

24.1.2018), je načrtovan prihodek iz ZFO-1 v skupni višini 780.770 EUR; 312.308 EUR je

načrtovanih iz povratnega dela, 468.462 EUR pa iz nepovratnega dela sredstev. Po noveli ZFO-

1C pa smo upravičeni do 965.068 EUR; tako za povratni kot za nepovratni del v enakih zneskih

482.534 EUR

55 ODPLAČILA DOLGA 826.102 €

550 Odplačila domačega dolga 826.102 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih

bankah in pri državnem proračunu.

31


II. POSEBNI DEL

32


II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET 1 2 7 . 0 0 0 €

01 POLITIČNI SISTEM 127.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,

podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta

ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih

nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter

mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in

potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno

delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno

sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 127.000 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno

delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno

sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje

odločitev v skladu s sprejetim proračunom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunska uporabnik znotraj glavnega programa je Občinski svet.

01019001 Dejavnost občinskega sveta 69.000 €

Opis podprograma

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta,

stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje

političnih strank.

33


Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih

uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o

enakih možnostih žensk in moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti,

izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov

lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

01101 Stroški dela občinskega sveta 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

STROŠKI DELA OS

Sejnine se izplačujejo svetnikom na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov

krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Za

leto 2018 je predvidenih 10 sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) ter predvideno število sej s sto odstotno

udeležbo.

402905 Sejnine udeležencem odborov 40.000 €

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ

Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) se sejnine izplačujejo članom delovnih

teles občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah

zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov

drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) in pretekli stroški.

34


402905 Sejnine udeležencem odborov 6.000 €

01105 Delovanje političnih strank 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DELOVANJE POLITIČNIH STRANK

Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, se financirajo iz občinskega proračuna na

podlagi Zakona o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07) in Sklepa

občinskega sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica (št. 410-0074/2014, z dne

17.12.2014), v višini 18.000 EUR. Političnim strankam pripadajo sredstva sorazmerna številu

glasov volivcev, ki so ga dobile na volitvah 2014.

Na tem kontu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje svetniških skupin v višini 5.000 EUR,

ki se svetniški skupini dodelijo v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in

samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 43/15).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07), Sklep

občinskega sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica (št. 410-0074/2014, z dne

17.12.2014), Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine

Sevnica (Ur. list RS, št. 43/15).

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 58.000 €

Opis podprograma

Izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer

samoprispevek).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni

samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zakonita izvedba volitev, tako lokalnih volitev ter referendumov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetna priprava in izvedba volitev v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Kazalec

doseženosti cilja je izvedba volitev brez pritožb in v terminskem roku.

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MATERIALNI STROŠKI OVK

V letu 2018 so predvidene redne lokalne volitve (volitve župana, članov občinskega sveta in

svetov krajevnih skupnosti). Zagotovijo se sredstva za pisarniški material in storitve (izdelava in

nakup volilnega materiala), za izdatke za reprezentanco, sredstva za plačilo dela volilnih

odborov ter za poštnino in kurirske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

35


Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

V letu 2018 so predvidene redne lokalne volitve. Izhodišča so stroški rednih lokalnih volitev iz

leta 2014.

402000 Pisarniški material in storitve 10.000 €

402009 Izdatki za reprezentanco 500 €

402206 Poštnina in kurirske storitve 5.500 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 29.000 €

01112 Najem prostorov za volitve 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAJEMNINE

Zagotovijo se sredstva za plačilo najemnine za izvedbo rednih lokalnih volitev v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

V letu 2018 so predvidene redne lokalne volitve. Izhodišča so stroški rednih lokalnih volitev iz

leta 2014.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 5.000 €

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

Člani občinske volilne komisije so za svoje delo plačani skladno z določili Zakona o lokalnih

volitvah .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

V letu 2018 so predvidene redne lokalne volitve. Izhodišča so stroški rednih lokalnih volitev iz

leta 2014.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 8.000 €

2000 NADZORNI ODBOR 9.290 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.290 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na

tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in

nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno

porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Sevnica in Poslovnik

36


Občinskega sveta Občine Sevnica, Poslovnik Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in

zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor 9.290 €

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in

zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev

Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2018. Realizacija bo ugotovljena

ob koncu leta 2018 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Nadzorni odbor.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.290 €

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne

strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini

nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in

lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in

zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev

Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2018. Realizacija bo ugotovljena

ob koncu leta 2018 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 3.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE

Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnostih in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15), se članom nadzornega odbora

izplačujejo sejnine. Sredstva se planirajo na podlagi lanske realizacije ter letnega plana dela

37


nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15) ter ocenjeno število sej s sto odstotno

udeležbo.

402905 Sejnine udeležencem odborov 3.850 €

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

POTNI STROŠKI

Načrtovani stroški prevozov članov nadzornega odbora so povezani z izobraževanjem članov

nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.

402402 Stroški prevoza v državi 150 €

02204 Delovanje Nadzornega odbora 5.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE UDELEŽENCEM NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV

Načrtovani so zneski za izvedbo internih nadzorov, ki ga na podlagi Poslovnika Nadzornega

odbora Občine Sevnica opravljajo člani nadzornega odbora. Višina nagrade za izvedbo nadzora

je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,

nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in

članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l.RS, št. 37/15). Sredstva so predvidena

na podlagi pretekle realizacije ter letnega plana dela nadzornega odbora.

IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Predvideni so izdatki za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih

občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Izhodišča so oblikovana na podlagi

preteklih stroškov.

38


402905 Sejnine udeležencem odborov 5.050 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 240 €

3000 ŽUPAN 4 1 5 . 5 5 5 €

01 POLITIČNI SISTEM 164.644 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,

podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta

ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih

nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter

mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in

potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno

delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno

sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 164.644 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno

delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno

sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje

odločitev v skladu s sprejetim proračunom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 164.644 €

Opis podprograma

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni

stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za

javnost, objava informacij v medijih).

39


Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,

Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni

samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o enakih možnostih žensk in

moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim

proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti. Kazalec doseženosti cilja je

realizacija proračuna in izvajanje zakonskih nalog.

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 65.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV

Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem

sektorju. Župan opravlja funkcijo poklicno. V občini pa opravlja nepoklicno funkcijo en

podžupan, ki prejema mesečno plačilo za opravljanje funkcije. Občinskim funkcionarjem ne

pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki

opravlja funkcijo poklicno. Predvideni so tudi potni in drugi stroški za službena potovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v

javnem sektorju.

40


400000 Osnovne plače 40.621 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.600 €

400100 Regres za letni dopust 500 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 950 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 500 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.000 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.000 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 250 €

401200 Prispevek za zaposlovanje 30 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo 50 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi

ZKDPZJU 320 €

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50 €

402402 Stroški prevoza v državi 3.375 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 20 €

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom 9.378 €

01302 Materialni stroški urada župana 99.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV

Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (obveščanje javnosti) sodijo organizacije

novinarskih konferenc, informiranje in obveščanje občanov v okviru posameznih projektov,

naložb in investicij, obveščanje v krajevnih časopisih in drugih medijih, stroški izdaje

raznovrstnih publikacij in knjig društev in posameznikov z območja občine Sevnica. Sredstva se

namenijo tudi za priložnostne informativne objave v tematskih prilogah tiskanih medijev.

Izmed lokalnih in regionalnih medijev bo Občina Sevnica z namenom celovitega obveščanja

občank in občanov sodelovala z naslednjimi mediji: Posavskim obzornikom, ki ga na dom

brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva, Televizijo Vaš kanal Novo mesto, Televizijo Ansat

Krško, obveščanje bo potekalo preko lokalnega informativnega programa Axa ter preko

radijskih postaj (aktualna povabila na dogodke javnega značaja itd.)

Sodelovanje z različnimi javnostmi (občani, društvi, gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi in

drugimi oblikami organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni in državni ravni) je vzajemno

utečeno pri organizaciji raznih projektov in dogodkov: konferenc, športnih in drugih tekmovanj,

preventivnih dogodkov itd. Pri tem občina sodeluje in pomaga tudi z obveščanjem javnosti in

medijsko promocijo za vsebine, ki so javnega družbenega pomena.

Preteklo leto je bilo pod vtisom občutno opaznega medijskega zanimanja za kraj in občino, iz

česar je izhajal tudi večji delež objav in priprav materialov. Del sredstev za obveščanja javnosti

je tako tudi v letu 2018 predviden za promocijo občine, turizma in turističnih potencialov občine

kot celote, z vključenimi vsemi deležniki.

V letu 2017 je bila zaključena revizija o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Občine Sevnica v

delu, ki se nanaša na financiranje izdajanja občinskih glasil in objave v medijih, ter javnega

zavoda KŠTM Sevnica v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasih v letih 2013 in 2014.

Izreklo je pozitivno mnenje in podalo nekaj priporočil, med njimi preverjanje zadovoljstva

občanov glede informiranja. Letos je bila opravljena izvedba raziskave o zadovoljstvu dela

občinske uprave s poudarkom tudi na delu obveščanja javnosti in zadovoljstva občanov z

41


obveščanjem javnosti. Povečanje se v delu nanaša tudi na zagotovitev deleža sredstev za

turistično promocijo občine. Preteklo obdobje je bilo pod vtisom občutno opaznega medijskega

zanimanja za kraj in občino, iz česar je izhajal večji delež objav in priprav materialov. Del

sredstev za obveščanja javnosti je tudi v letu 2018 predviden za promocijo turizma in turističnih

potencialov občine.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Izdatki za reprezentanco obsegajo gostinske storitve ob poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki

jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica, med njimi srečanje gospodarstvenikov, srečanje

duhovnikov, sprejem najboljših učencev, prireditve ob občinskem prazniku, izbor športnika leta

in druge. S temi sredstvi se deloma sofinancirajo tudi stroški pogostitev prireditev v občini

Sevnica, ki jih organizirajo društva, zavodi in organizacije.

DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Med drug splošni material in storitve sodijo stroški nabave državnih in občinskih zastav za

protokolarne namene in obeleževanje državnih in občinskih praznikov, morebitni novi nakup

občinskih zastav za javne zavode, krajevne skupnosti ter stroški izobešanja zastav ob državnih

praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju.

Iz teh sredstev se nakupijo tudi priznanja ob občinskem prazniku Občine Sevnica ter simbolična

darila, ki jih Občina Sevnica izroči mladoporočencem ob poroki v občini Sevnica.

Drug splošni material zajema tudi druge materialne stroške protokola, potrebne ob slovesnostih

v občini Sevnica, katerih organizator oziroma soorganizator je Občina Sevnica (aranžiranje

priložnostnih spominkov in daril, ozvočenja prireditev, ureditev scene, tisk promocijskega

materiala in vabil, plačilo nekaterih storitev za društva ob praznovanju njihovih jubilejev, obiski

starostnikov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 67.000 €

402009 Izdatki za reprezentanco 14.000 €

402099 Drugi splošni material in storitve 18.000 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

STORITVE 16.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni

uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in

opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z

zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt

razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno

izvajanje protokolarnih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

42


0403 Druge skupne administrativne službe 16.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje

stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne

prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno

objavljanje predpisov in sprememb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v

javnih medijih o delu Občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in

drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih

prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim

organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom

protokolarnih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč

drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s

številom protokolarnih dogodkov.

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Stroški drugega materiala in storitev pri izvedbi protokolarnih dogodkov obsegajo nakup

protokolarnih daril, ki jih za namene obdarovanja gostov ob poslovnih in protokolarnih obiskih

izroči župan. Sem sodi nakup grajskega medu, županovega vina in drugih izdelkov lokalnih

proizvajalcev in umetnikov, odkup knjig, ki predstavljajo občino Sevnica ter nakup daril za

najboljše učence.

Med materialne stroške protokola se uvrščajo tudi stroški celotne organizacije občinskega

praznika (organizacija oz. soorganizacija prireditev, osrednja slovesnost).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

43


Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402099 Drugi splošni material in storitve 16.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 80.218 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin

(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo

kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo

delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in

mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program športa v RS

- Letni program športa v občini Sevnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za

kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega

programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi 73.218 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,

umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v

kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,

varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih

kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije

športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,

klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,

varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih

kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne

občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

44


18039003 Ljubiteljska kultura 73.218 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,

poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,

sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za

kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,

56/08, 04/10)

- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v

razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni

list RS št. 110/08, 32/09)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na

področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na

področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,

39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,

22/10, 83/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,

29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih

prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za

izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom

in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem

stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18305 Transferi neprofitnim organizacijam 73.218 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POKROVITELJSTVA

Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizira prireditve in

dogodke širšega lokalnega pomena. Sredstva se povečajo zaradi nepredvidenih stroškov

sodelovanja pri snemanju dokumentarne oddaje Vodni krog Sevnične, ki bo emitirana v

programu TV SLO.

Sevnica v letu 2018 obeležuje Krulejevo leto ob 130. obletnici rojstva Ernesta Kruleja. Društvo

TRG Sevnica je ob tem jubileju v sklopu praznovanja krajevnega praznika KS Sevnica izdalo

samostojno knjižno delo, monografijo, posvečeno temu pomembnemu Sevničanu. Občina

Sevnica je izid knjige podprla z odkupom knjig, ki jih bo tekom leta lahko uporabila tudi kot

protokolarno darilo.

TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Občina v sodelovanju z različnimi organizacijami iz te postavke sofinancira organizacijo številnih

športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah.

45


Sofinancira se tudi udeležba društev in klubov na tekmovanjih in prireditvah izven meja občine,

izobraževanje kadrov za izvajanje dejavnosti društev, prireditve in akcije, ki pripomorejo k

promociji in ugledu občine, obeležitev obletnic delovanja društev in organizacij, nakup opreme

ter tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Organizator teh aktivnosti ni občina,

ampak posamična društva, klubi in organizacije iz Občine Sevnica. Sredstva se dodelijo na

osnovi vloge. Letno je odobrenih približno 100 vlog.

Iz tega konta se zagotovijo sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez v občini Sevnica.

Občina Sevnica je z dodatnimi sredstvi znotraj proračunske postavke sofinancirala naslednje

projekte: ureditev sobe aktiva žena v Kulturnem domu Lukovec, aktivnosti v projektu

»Sopotniki«, ureditev ozvočenja v cerkvi sv. Lenarta v Gabrijelah in refundacijo stroškov

Športne zveze Sevnica za izvajanje programov izobraževanja, Gibaj.se, Gibaj.se za zdravje,

športne prireditve, Veter v laseh in Hura prosti čas v letu 2017.

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE

Sredstva se porabijo za nepredvidene stroške javnih zavodov (npr. prevozi, nakup materiala...).

Sredstva se povečajo za transfer javnemu zavodu, za dobrodelno prireditev "Cicibanov vrtiljak

za Mateja".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih

gibanj.

402999 Drugi operativni odhodki 15.260 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 57.008 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 950 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.000 €

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa

in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom

ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse

udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,

neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in

mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko

dejavnost, ki jo načrtujejo nosilci javnih služb skupaj z Občino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18059001 Programi športa

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

46


18059001 Programi športa 7.000 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in

športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje

športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna

športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa

invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,

zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,

gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98, 97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA)

- Nacionalni program športa v RS 2014-2023

- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom

ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse

udeležence v športu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnosti nosilcev javnih služb ter

se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo.

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Transfer za dvodnevni potapljaški dogodek »Pogled u plavo«

Prireditev je športno-promocijske narave s predstavitvijo in izvajanjem potapljanja v montažnem

bazenu premera 10 metrov in globine en meter ter ob prisotnosti strokovnega osebja in je

namenjena vsem generacijam, še posebej pa otrokom. Potapljanje poteka pod stalnim

nadzorom potapljačev in ostalega osebja, ki ob razpoložljivi opremi zagotovi varen potop v

bazenu. V bazenu je ob potopu na ogled podvodna razstava fotografij hrvaškega primorja.

Prireditev je javna, potapljanje je brezplačno za vse udeležence. Izvedba dogodka bo v

poletnem mesecu. Občina Sevnica je organizacijo in izvedbo dogodka odstopila PGD Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Ocena stroškov dogodka glede na predvidene aktivnosti.

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni

proračunski uporabniki 7.000 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 154.693 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,

snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,

živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče,

ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina

organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo

odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih

47


nepredvidenih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih

financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih

nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija 154.693 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v

sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena

sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni

bilo mogoče načrtovati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

23039001 Splošna proračunska rezervacija 154.693 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena

sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni

bilo mogoče načrtovati.

23410 Splošna proračunska rezervacija 154.693 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah

zagotovijo in uporabijo za nepredvidene namene, ter za namene, za katera se med letom

izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna

zaradi nejasnih dejstev ni bilo mogoče v celoti načrtovati.

48


Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišče je Zakon o javnih financah.

409000 Splošna proračunska rezervacija 154.693 €

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA

SLUŽBA 1 . 5 9 2 . 3 8 0 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

STORITVE 9.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni

uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in

opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z

zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt

razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno

izvajanje protokolarnih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe 9.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje

stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne

prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno

objavljanje predpisov in sprememb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v

javnih medijih o delu Občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

49


04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.000 €

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo),

izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje

spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih

prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. Doseženost

cilja se meri s številom objav splošnih in posamičnih aktov v uradnem glasilu ter s številom

vpogledov na spletno stran Občine Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno

izvajanje protokolarnih nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število

objav predpisov in ukrepov Občine Sevnica. Cilj se meri tudi s številom vpogledov na spletno

stran Občine Sevnica.

04401 Oglaševanje občinske uprave 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA - OBJAVA V URADNEM LISTU

REPUBLIKE SLOVENIJE

Občina mora v skladu s Statutom Občine Sevnica v Uradnem listu Republike Slovenije

objavljati svoje splošne in posamične akte, ki jih sprejme občinski svet ter razpise v skladu s

pravilniki. Iz tega konta se plača tudi po en izvod vsakega izdanega Uradnega lista Republike

Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 9.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.583.380 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik

povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja

administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

50


0603 Dejavnost občinske uprave 1.583.380 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih

uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih

uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.

Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave

Občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske

uprave. Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

06039001 Administracija občinske uprave 1.316.780 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje

in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih

uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.

Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave

Občine Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za

delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z

rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe

zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.

06413 Stroški dela občinske uprave 1.018.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OSNOVNE PLAČE

Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o

javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in

delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji,

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Sevnica.

Izdatki iz naslova plač v letu 2018 so višji glede na leto 2017, saj se napredovanja v letu 2017

kažejo s finančnim učinkom od 1.1.2018 dalje, v letu 2017 pa je bila zvedena tudi sprememba

kolektivne pogodbe, ki določa višje izhodiščne plačne razrede za delovna mesta z izhodiščnim

51


plačnim razredom 26.

Del sredstev za plače se je prerazporedil na konto 401500 - premije za kolektivno dodatno

pokojninsko zavarovanje (4.000 EUR), sredstva v višini 5.000 EUR pa so se prerazporedila na

konto 402937 - stroški davčnih postopkov, zaradi večjega obsega razpolaganj z zemljišči, kjer je

Občina plačnik davka na promet z nepremičninami.

DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST

Med strošek dodatkov se uvršča dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost in dodatek za

magisterij, ki so določeni z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za

javni sektor.

REGRES ZA LETNI DOPUST

Delavcem bo v letu 2018 izplačan regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo.

POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prevoza na delo za vsak delovni dan.

SREDSTVA ZA NADURNO DELO

Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah

delodajalca.

JUBILEJNE NAGRADE

V letu 2018 sta dva delavca v občinski upravi upravičena do izplačila jubilejnih nagrad.

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO

Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem

sektorju upravičeni do premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih

uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih

mest.

52


400000 Osnovne plače 769.050 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 35.000 €

400100 Regres za letni dopust 28.000 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 27.000 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 9.500 €

400400 Sredstva za nadurno delo 10.000 €

400900 Jubilejne nagrade 850 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 73.500 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 52.200 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.500 €

401200 Prispevek za zaposlovanje 530 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo 800 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi

ZKDPZJU 7.500 €

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 52.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Občina Sevnica na podlagi sklenjene letne pogodbe nabavlja pisarniški material za delo

občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij,.., in sicer tonerje, potrošni material,

voščilnice, vabila, mini diski za snemanje sej, spirale za vezavo gradiva, ipd. Poraba sredstev je

odvisna od potreb po pisarniškem materialu.

ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti,

del stroškov poračuna od najemnikov oziroma uporabnikov. Sredstva so planirana v višini leta

2017. Za leto 2018 bo izveden postopek evidenčnega naročila.

Za podpis letne pogodbe je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s sklepom o

prerazporeditvi iz konta električna energija.

STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV

Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin,

med drugim tudi parka ob Savi, ter objektov se plača na podlagi sklenjene letne pogodbe z

varnostno službo.

ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA

Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (revija X, podatki AJPES,…) ter

dnevnega časopisja (delo, finance, dnevnik). Predvsem ob spremembah zakonodaje je

potrebno nabaviti tudi drugo ustrezno strokovno literaturo (zakonodaja, priročniki).

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Predvideni so stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke, aranžiranje

priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske uprave.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Predvideni so materialni stroški za material in stroške, ki niso zajeti v drugih postavkah (tiskanje

propagandnega gradiva - mape, majice, žigi, razne table, napisi, fotografije za potrebe arhiva

Občine in drug material in storitve za delo OU).

Med druge splošne stroške sodijo tudi stroški varstva pri delu, in sicer stroški zdravstvenih

pregledov zaposlenih, izdelava oziroma novelacije požarnega reda in načrta, vsakoletni stroški

53


izvedbe evakuacije, izdelave izjave varstva pri delu in ustrezna obdobna izobraževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve 12.500 €

402001 Čistilni material in storitve 24.238 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.600 €

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.500 €

402009 Izdatki za reprezentanco 2.700 €

402099 Drugi splošni material in storitve 6.500 €

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 75.262 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika, ki jih del

poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s

strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne

pisarne Sevnica.

Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek električne energije za objekte na Trgu Svobode

38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, poslovne prostore bivših pošt na Studencu in

Šentjanž ter bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici.

Višina sredstev se je znižala zaradi potrebne zagotovitve dodatnih sredstev na kontu čistilni

material in storitve.

Del sredstev v višini 4.000 EUR se je prerazporedil na konto 420500 - investicijsko vzdrževanje

in izboljšave, zaradi povečanega obsega investicijskih del na objektu Gornje Impolje 4.

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi ogrevanje, in sicer

na podlagi Sporazuma o dobavi plina s Plinovodom Sevnica, ki jih del poračuna nazaj s

plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote

Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.

Občina plačuje tudi stroške ogrevanja za objekt bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici. Poraba

stroškov se poračunava iz stroškov najemnin.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ ODPADKOV

Občina Sevnica kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo vode,

komunalne storitve ter odvoz odpadkov, in ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih

stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi

pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.

Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek komunalnih storitev za objekte na Trgu Svobode

38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, za poslovne prostore bivših pošt na Studencu

in Šentjanžu, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici ter strošek vode za območje vrtičkov ter

javnega WC-ja.

TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA

Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter faxa za delo občinske uprave,

občinskega sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami,

krajevnimi skupnostmi in občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta

54


ter RTV prispevek.

POŠTNINA

Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega

sveta, odborov, komisij, krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, novih dejstev in ocene

makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija 24.262 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 19.000 €

402203 Voda in komunalne storitve 3.500 €

402204 Odvoz smeti 6.000 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 9.000 €

402206 Poštnina in kurirske storitve 13.500 €

06423 Prevozni stroški in storitve OU 13.444 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (VW Golf,

Renault Clio in Dacia Duster).

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL

Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila in

čiščenja. Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del.

Zaradi nujnih servisnih del vseh službenih vozil in popravil Forda, ki je v uporabi zavoda

Sopotniki, so se na konto prerazporedila sredstva v višini 800,00 EUR iz konta zavarovalne

premije za motorna vozila.

PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL

Iz te postavke se plačajo stroški registracije za vsa službena vozila.

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški kasko zavarovanja službenih vozil ter vozil,

danih v upravljanje Centru za socialno delo Sevnica za izvajanje službe pomoči na domu.

Sredstva na predmetnem kontu se zmanjšajo po že izvedenem zavarovanju vseh službenih

vozil znotraj proračunske postavke na konto vzdrževanje in popravila vozil.

STROŠKI NAKUPA VINJET

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa službena vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

55


402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.000 €

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.800 €

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000 €

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 3.200 €

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 444 €

06424 Izdatki za službena potovanja OU 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE

Izdatki za službena potovanja obsegajo stroške dnevnic, potne stroške, stroške parkiranja ter

stroške javnega prevoza za službena potovanja, ki se izplačujejo v skladu s predpisi ter po

predhodnem nalogu delodajalca (seminarji, terenske obravnave, ogledi…).

Sredstva v višini 100 EUR so se prerazporedila znotraj proračunske postavk, in sicer iz konta

402402 - stroški prevoza v državi na konto 402401 - hotelske in restavracijske storitve v državi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300 €

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 200 €

402402 Stroški prevoza v državi 2.900 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 150 €

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 400 €

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 106.656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu se

zagotovijo sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica in javnih zavodov v letu

2017.

Višina sredstev se poveča za višino stroška revizije, ki je bila izvedena v letu 2017 (4.270,00

EUR), saj je izvajalec zamudil z izvedbo, kar je razlog da se plačilo izvede v letu 2018.

Po izvedenem izboru revizijske hiše za leto 2018 se je preostanek sredstev prerazporedil, in

sicer v višini 4.900 EUR na konto 420101 - nakup avtomobilov; sredstva v višini 700 EUR na

konto 402920 - sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev..., zaradi poteka obravnav

in prisotnosti pooblaščencev odvetnikov v sodnih postopkih ter potrebe po dodatnih

pripravljalnih vlogah, odgovorih... (zadeva OŠO; Cerod, Dolnji Boštanj odškodnina...).

TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Potrebna so manjša vzdrževalna dela na objektu - stanovanju v Novem Gradu ter plačilo

obratovalnih stroškov za stanovanje.

NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE

56


Občina Sevnica ima s podjetjem SPERT sklenjeno pogodbo o zakupu namestitvenih kapacitet v

Novigradu v skladu s hrvaško zakonodajo, saj Občina Sevnica sama ne more oddajati

počitniških kapacitet.

PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

Občina Sevnica ima načrtovano sklenitev avtorskih pogodb le za avtorska dela za protokol.

Sredstva na tem kontu so se v višini 500 EUR prerazporedila na konto 420238 - nakup

telekomunikacijske opreme.

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah,

organizacije zlatih porok in druge podobne storitve.

Višina sredstev se na tem kontu zmanjša za 2.000 EUR zaradi prerazporeditve na konto

402920 - sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev..., zaradi poteka obravnav in

prisotnosti pooblaščencev odvetnikov v sodnih postopkih ter potrebe po dodatnih pripravljalnih

vlogah, odgovorih... (zadeva OŠO; Cerod, Dolnji Boštanj odškodnina...).

PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se

jim izplača mesečna nagrada skladno z zakonom.

IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Med stroške izobraževanja uslužbencev sodijo plačila kotizacij za seminarje in strokovna

izobraževanja, ki so nujna zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja občinske

uprave. Iz predmetnega konta se skladno z internim pravilnikom in razpisom sofinancira (do 50

%) dodatna izobraževanja zaposlenih, ki so v interesu delodajalca.

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV,

NOTARJEV IN DRUGIH

V tej postavki so zajeti predvsem stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin,

notarske potrditve pogodb ter notarski zapisi.

V nekaterih zahtevnejših zadevah se občina posluži tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev

odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj, zastopanje na sodiščih). Pooblaščenec pred

okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem je lahko le odvetnik.

Občina Sevnica mora v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja pridobiti

cenitev nepremičnin s strani sodnega cenilca ali cenilca pooblaščenega s strani inštituta za

revizijo. Občina Sevnica bo za leto 2018 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki bo izbran na

podlagi izvedenega evidenčnega naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer so

posamezniki izrazili interes za nakup. Prav tako občina pridobiva cenitve za določitev

odškodnine za služnosti oziroma odkup zemljišča za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer

dogovor z lastniki ni mogoč.

Sredstva za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev..., so se povečala s

prerazporeditvijo v višini 2.700 EUR zaradi poteka obravnav in prisotnosti pooblaščencev

odvetnikov v sodnih postopkih ter potrebe po dodatnih pripravljalnih vlogah, odgovorih...

(zadeva OŠO; Cerod, Dolnji Boštanj odškodnina...).

PLAČILA BANČNIH STORITEV

Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač ter vodenju

gotovinskega računa.

STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV

Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet

nepremičnin.

Sredstva na tem kontu se povečajo v višini 5.000 EUR iz razloga povečanega razpolaganja z

nepremičninami, kjer je Občina Sevnica plačnik davka na promet z nepremičninami (iz konta

osnovne plače).

PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi

kvote za zaposlovanje invalidov je Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V

57


preteklih letih je na Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v

podjetju INDE d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega

sodelovanja z delavcem in potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v

sprejemni pisarni in arhiviranju, izvajanje tehničnih del, je smiselno nadaljnjo sodelovanje s

podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice.

Višina sredstev se poveča zaradi podpisa letne pogodbe z invalidskim podjetjem, in sicer s

sklepom o prerazporeditvi iz drugih operativnih odhodkov.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge

postavke (izkaznice, nagrade, izdelavo ključev, stroški za material in storitve, ki niso zajeti v

drugih postavkah, refundacije…).

Sredstva so se znižala zaradi izdanega sklepa o prerazporeditvi sredstev na konto prispevek za

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb ter preteklih stroškov in ocene

makroekonomskih gibanj.

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 8.170 €

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 2.500 €

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.500 €

402901 Plačila avtorskih honorarjev 4.500 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 8.000 €

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 7.000 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in

drugih 17.700 €

402931 Plačila bančnih storitev 2.000 €

402937 Stroški davčnih postopkov 13.000 €

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 19.843 €

402999 Drugi operativni odhodki 18.743 €

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 46.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata - SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih

proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin

ustanoviteljic (Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica). Občina Sevnica finančnega

načrta za leto 2018 s strani Medobčinskega inšpektorata-skupni prekrškovni organ še ni prejela,

zato predlaga enak znesek kot za leto 2017. Po ključu delitve znaša delež Občine Sevnica

24,25 %.

58


Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz Odloka o ustanovitvi Medobčinskega

inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,

Krško, Radeče in Sevnica, Dogovora občin ustanoviteljic SPO o medsebojnih pravicah,

obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, zakonodaje na področju javnih uslužbencev in

sistema plač v javnem sektorju ter sistemizacije delovnih mest.

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 46.900 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za

delovanje občinske uprave 266.600 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko

vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih

sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter

organov občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in

obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi

vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe

posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo

ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

06440 Vzdrževanje objektov in opreme 193.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja

prostorov v TPC, Prešernova ulica 1.

Na tem kontu so zajeta tudi redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine, kot so popravila

sanitarij, pleskanje pisarn, sanacija talnih oblog. V letu 2018 je predvidena ureditev prve etaže

stavbe OU (občinski del) ter pomoč pri vzdrževanju objekta kulturne dvorane v Tržišču.

Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se povečajo zaradi plačevanja rezervnega

sklada za objekte v upravljanju krajevnih skupnosti ter izkazanih potreb po dodatnih

vzdrževanjih le teh.

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

Občina Sevnica ima za objekte, ki so v njeni lasti, na podlagi sklenjene pogodbe z

zavarovalnico sklenjeno zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti. Iz te postavke se

poravnajo zavarovalne premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti.

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME

Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe zagotovljeno izvajanje vzdrževanje računalnikov ter

serverjev, stroški so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter posodobitev.

59


TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

Kot strošek vzdrževanja opreme se upoštevajo potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti

občine, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov, vzdrževanje telefonske centrale,

servisiranje centralne napeljave.

TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem zagotovljeno izvajanje vzdrževanja

licenčnega računovodske programske opreme programa CADIS, programske opreme za

upravno poslovanje ODOS, vzdrževanje in nadgradnjo programa TerraGIS, programa enotnega

vpisa otrok v vrtce Provrtec, dostop do PISO, Autocad ter druge.

NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME

Občina Sevnica je v letu 2016 sklenila novo pogodbo s podjetjem Optiprint za najem treh

večfunkcijskih naprav, saj je najem za Občino cenejši od nakupa opreme. Znesek najema

vsebuje strošek rednega vzdrževanja opreme in strošek vseh porabljenih kartuš.

NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA

Nakup novega pohištva za počitniško stanovanje v Novigradu zaradi dotrajanosti slednjega

(posteljno dno in vzmetnice).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so namenjena dokončanju

investicijskih del na objektu Kvedrova cesta v Sevnici, in sicer ureditev kurilnice in hodnikov v

kletni etaži, ureditvi prostorov za celoten upravni arhiv v objektu Clann v Loki, del investicijskih

del v objektu kulturne dvorane v Loki ter sanaciji strehe na skladišču civilne zaščite na naslovu

Kvedrova 30a.

Sredstva se povečajo zaradi dodatno izkazanih investicijskih del v objektih last Občine Sevnica

(dodatna dela v KD Tržišče, na sedežu KS Studenec, na Logu -večnamenski objekt, Boštanju -

mrliška vežica, pri objektu sedeža KS Krmelj).

Višina sredstev na tem kontu se je s prerazporeditvijo povečala v višini 4.000 EUR zaradi

povečanega obsega investicijskih del na objektu Gornje Impolje 4.

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

Občina Sevnica mora za objekte oziroma poslovne prostore, s katerimi razpolaga, prodaja ali

oddaja v najem, izdelati energetsko izkaznico skladno z Energetskim zakonom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

OB110-15-0012 - IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko

NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov in

ocene makroekonomskih gibanj.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 25.500 €

402504 Zavarovalne premije za objekte 20.000 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 11.000 €

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 5.000 €

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 36.000 €

402604 Najem strojne računalniške opreme 2.200 €

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 92.000 €

60


420203 Nakup stanovanjskega pohištva 3.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 89.000 €

OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC 2.000 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta 2.000 €

06441 Nakup osnovnih sredstev 71.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

V letu 2018 je predviden nakup novih arhivskih polic za celoten upravni arhiv, ki se bo uredil v

Loki.

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

Občina predvideva nakup nove opreme zaradi dotrajanosti le-te (stolov, delovne opreme zaradi

izvajanja določb varstva pri delu, rezalnikov papirja...).

NAKUP RAČUNALNIKOV

Občina planira v letu 2018 nakupiti večji računalnik za dodaten server za upravno poslovanje

ter računalnike le za zamenjavo dotrajanih računalnikov.

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

Predvideva se nakup dveh klimatskih naprav za objekt občinske uprave.

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Predvideva se nakup telefonov v primerih okvar oziroma v primeru potreb po dodatni opremi.

Višina sredstev za nakup telekomunikacijske opreme se je s prerazporeditvijo povečala v višini

500 EUR zaradi okvare starih aparatov.

NAKUP VOZILA ZA OU

V letu 2018 predvidevamo nakup novega vozila za nemoteno opravljanje nalog občinske

uprave.

S sklepom o prerazporeditvi so se zagotovila dodatna sredstva za nakup vozila v višini 4.900

EUR, ki je bil izbran glede na postavljene kriterije.

NAKUP GASILNIH APARATOV

Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se

ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Predvidena sredstva so ocenjena glede na

dosedanje potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0007 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA,

OB110-07-0008 - NAKUP PISARNIŠKE OPREME,

OB110-07-0009 - NAKUP RAČUNALNIKOV,

OB110-08-0025 - NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

OB110-12-0024 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME,

OB110-13-0065 - NAKUP VOZILA ZA OU

OB110-15-0025 - NAKUP GASILNI