Views
4 months ago

gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018

gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018

 • Page 3: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 6 and 7: o 8. točka dnevnega reda - Predlog
 • Page 8 and 9: SKLEP: Občinski svet je potrdil pr
 • Page 10 and 11: Ni razprave. Župan: Predlaga sprej
 • Page 12 and 13: področnim zakonom z dopisom Občin
 • Page 14 and 15: 2. Zanima ga, če Občina Sevnica r
 • Page 16 and 17: 4. Poslovno in finančno poročilo
 • Page 18 and 19: 12. Vprašanja in pobude članov ob
 • Page 21 and 22: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8
 • Page 23 and 24: PREDLOG - 2. OBRAVNAVA Na podlagi 1
 • Page 25 and 26: ki je društvu dodelilo tak status
 • Page 27: 13. člen (uveljavitev nove turisti
 • Page 53:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 5. t

 • Page 105:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 7. t

 • Page 108 and 109:

  V. ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE REBALA

 • Page 110 and 111:

  Na podlagi 29. člena Zakona o loka

 • Page 112 and 113:

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NA

 • Page 114 and 115:

  PRILOGA II REBALANS B 2018 - SPLOŠ

 • Page 117:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 121:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 125:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 129:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 133:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 137:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 141:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 144:

  REBALANS B PRORAČUNA OBČINE SEVNI

 • Page 148:

  A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI

 • Page 152:

  A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P

 • Page 156:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 160:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 164:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 168:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 172:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 176:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 180:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 184:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 188:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 192:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 196:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC

 • Page 200:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 204:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 208:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 212:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 216:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 220:

  A. Bilanca odhodkov 5004 - KS PRIMO

 • Page 224:

  A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SEVNI

 • Page 228:

  A. Bilanca odhodkov 5006 - KS STUDE

 • Page 232:

  A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT

 • Page 236:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 240:

  A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK

 • Page 244:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 248 and 249:

  PRILOGA IV NAČRT RAZVOJNIH PROGRAM

 • Page 251:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 255:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 259:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 263:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 267:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 271:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 275:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 279:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 283:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 287:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 291:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 295:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 299:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 303:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 307 and 308:

  PRILOGA V ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE

 • Page 309 and 310:

  I. SPLOŠNI DEL ...................

 • Page 311 and 312:

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.583.380 €

 • Page 313 and 314:

  16059002 Spodbujanje stanovanjske g

 • Page 315 and 316:

  10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.00

 • Page 317 and 318:

  13029002 Investicijsko vzdrževanje

 • Page 319 and 320:

  5005 KS SEVNICA 178.817 € .......

 • Page 321 and 322:

  18039005 Drugi programi v kulturi 3

 • Page 323 and 324:

  OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 24.0

 • Page 325 and 326:

  OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICI

 • Page 327 and 328:

  I. SPLOŠNI DEL 20

 • Page 329 and 330:

  pooblaščenim za plačilni promet,

 • Page 331 and 332:

  703 Davki na premoženje 774.479

 • Page 333 and 334:

  V letu 2018 planiramo tudi prihodek

 • Page 335 and 336:

  določena drugače, bomo znesek usk

 • Page 337 and 338:

  Trajnostni razvoj Lisce za zdravo P

 • Page 339 and 340:

  II. POSEBNI DEL 32

 • Page 341 and 342:

  Zakonske in druge pravne podlage Us

 • Page 343 and 344:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 345 and 346:

  nadzornega odbora. Navezava na proj

 • Page 347 and 348:

  Zakonske in druge pravne podlage Us

 • Page 349 and 350:

  obveščanjem javnosti. Povečanje

 • Page 351 and 352:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 353 and 354:

  Sofinancira se tudi udeležba druš

 • Page 355 and 356:

  nepredvidenih dogodkov. Dokumenti d

 • Page 357 and 358:

  04039001 Obveščanje domače in tu

 • Page 359 and 360:

  plačnim razredom 26. Del sredstev

 • Page 361 and 362:

  izvedbe evakuacije, izdelave izjave

 • Page 363 and 364:

  402300 Goriva in maziva za prevozna

 • Page 365 and 366:

  preteklih letih je na Občini Sevni

 • Page 367 and 368:

  TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME K

 • Page 369 and 370:

  420201 Nakup pisarniške opreme 5.0

 • Page 371 and 372:

  403100 Plačila obresti od kratkoro

 • Page 373 and 374:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 375 and 376:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 377 and 378:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 379 and 380:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 381 and 382:

  ednega vzdrževanje občinskih cest

 • Page 383 and 384:

  SANACIJA ODSEKA LC KRAKOVO - CERJE

 • Page 385 and 386:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 387 and 388:

  OB110-17-0018 - SANACIJA ODSEKA LC

 • Page 389 and 390:

  MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME Ob

 • Page 391 and 392:

  - v Krmelju (vzhodni del) , - ob dr

 • Page 393 and 394:

  kulture, ter omogoča njihovo povez

 • Page 395 and 396:

  402999 Drugi operativni odhodki 11.

 • Page 397 and 398:

  za izvedbo meteorne kanalizacije v

 • Page 399 and 400:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 401 and 402:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 403 and 404:

  OPPN SLOMŠKOV DOM V letu 2017 bomo

 • Page 405 and 406:

  so povečana zaradi izdelave dokume

 • Page 407 and 408:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 409 and 410:

  402501 Tekoče vzdrževanje stanova

 • Page 411 and 412:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 413 and 414:

  Skladno z zakonom o javnih financah

 • Page 415 and 416:

  32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 - ZZSDT),

 • Page 417 and 418:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 419 and 420:

  17410 Prispevek za zdravstveno vars

 • Page 421 and 422:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 423 and 424:

  18039001 Knjižničarstvo in založ

 • Page 425 and 426:

  - Pravilnik o izvedbi javnega poziv

 • Page 427 and 428:

  izvedbo javnega razpisa za sofinanc

 • Page 429 and 430:

  432300 Investicijski transferi javn

 • Page 431 and 432:

  18420 Transferi za športne dejavno

 • Page 433 and 434:

  sredstva povečujejo za 80.000 EUR.

 • Page 435 and 436:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 437 and 438:

  19401 Transferi posameznikom na pod

 • Page 439 and 440:

  (nagrade), nakup, gradnja in vzdrž

 • Page 441 and 442:

  programa. Po predlogih, ki jih poda

 • Page 443 and 444:

  19420 Osnovno glasbeno šolstvo - t

 • Page 445 and 446:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 447 and 448:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 449 and 450:

  kadar je upravičenec oziroma drugi

 • Page 451 and 452:

  pomoč, izkoristili pa so že vse z

 • Page 453 and 454:

  Sevnica (Ur. l. RS 23/15), • Zako

 • Page 455 and 456:

  azvoj podeželja in podporne storit

 • Page 457 and 458:

  neopredmetena sredstva na kmetijski

 • Page 459 and 460:

  11405 Odškodnine v kmetijstvu 5.00

 • Page 461 and 462:

  420299 Nakup druge opreme in napelj

 • Page 463 and 464:

  11413 Pomoč za zaokrožitev zemlji

 • Page 465 and 466:

  olajšati življenje predvsem stare

 • Page 467 and 468:

  402399 Drugi prevozni in transportn

 • Page 469 and 470:

  in zmanjševanje brezposelnih v ob

 • Page 471 and 472:

  področje dela 8 zaposlenih. Sredst

 • Page 473 and 474:

  Ajdovskem gradcu, Gradu Sevnica, v

 • Page 475 and 476:

  zavodom KŠTM naročila izvedbo Str

 • Page 477 and 478:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 479 and 480:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 481 and 482:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 483 and 484:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 485 and 486:

  402009 Izdatki za reprezentanco 1.1

 • Page 487 and 488:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 489 and 490:

  16095 Urejanje in vzdrževanje poko

 • Page 491 and 492:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 493 and 494:

  TELEFON Sredstva telefona so namenj

 • Page 495 and 496:

  skladu z zakonom in zastavljenimi c

 • Page 497 and 498:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 499 and 500:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 501 and 502:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 503 and 504:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 505 and 506:

  Goriva in maziva za prevozna sredst

 • Page 507 and 508:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 509 and 510:

  službah, Zakon o pokopališki in p

 • Page 511 and 512:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 513 and 514:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 515 and 516:

  06039002 Razpolaganje in upravljanj

 • Page 517 and 518:

  celostne podobe Krajevne skupnosti

 • Page 519 and 520:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 521 and 522:

  16039002 Urejanje pokopališč in p

 • Page 523 and 524:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 525 and 526:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 527 and 528:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 529 and 530:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 531 and 532:

  kulturo, varovanje kulturne dediš

 • Page 533 and 534:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 535 and 536:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 537 and 538:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 539 and 540:

  18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevni

 • Page 541 and 542:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 543 and 544:

  infrastrukture 402503 Tekoče vzdr

 • Page 545 and 546:

  oblikovani, saj na količino izvede

 • Page 547 and 548:

  V KS delujejo številna društva ko

 • Page 549 and 550:

  pogodbo. Navezava na projekte v okv

 • Page 551 and 552:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 553 and 554:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 555 and 556:

  18039003 Ljubiteljska kultura 7.431

 • Page 557 and 558:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 559 and 560:

  402902 Plačila po podjemnih pogodb

 • Page 561 and 562:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 563 and 564:

  dejavnosti v Občini Sevnica. 16081

 • Page 565 and 566:

  18082 Ljubiteljska kultura - KS Tr

 • Page 567 and 568:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 569 and 570:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 571 and 572:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 573 and 574:

  16039002 Urejanje pokopališč in p

 • Page 575 and 576:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 577 and 578:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 579 and 580:

  1502 Zmanjševanje onesnaženja, ko

 • Page 581 and 582:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 583 and 584:

  III. NAČRT RAZVO JNIH PROGRAMOV 27

 • Page 585 and 586:

  Stanje projekta Investicija se izva

 • Page 587 and 588:

  07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DO

 • Page 589 and 590:

  ukrepa je ohraniti dejavnost transp

 • Page 591 and 592:

  Sevnici bo prebivalcem omogočala d

 • Page 593 and 594:

  13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

 • Page 595 and 596:

  Stanje projekta V pripravi OB110-12

 • Page 597 and 598:

  OB110-17-0005 IZGRADNJA PLOČNIKOV

 • Page 599 and 600:

  smeri. Obstoječe križišče, v ka

 • Page 601 and 602:

  Stanje projekta V pripravi. 1302900

 • Page 603 and 604:

  14 GOSPODARSTVO 2 7 0 . 4 7 8 € 1

 • Page 605 and 606:

  OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFE

 • Page 607 and 608:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 609 and 610:

  Stanje projekta V pripravi. 16 PROS

 • Page 611 and 612:

  plačilo za gradbeni nadzor nad izv

 • Page 613 and 614:

  OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA

 • Page 615 and 616:

  (20.160,00 EUR). Sredstva za nakup

 • Page 617 and 618:

  OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽE

 • Page 619 and 620:

  OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZ

 • Page 621 and 622:

  OB110-16-0040 KUHINJA V OŠ ŠENTJA

 • Page 623 and 624:

  PRILOGA VI RAZČLENJEVALNI RAZVID R

 • Page 626:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 630:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 634:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 638:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 642:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 646:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 650:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 654:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 658:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 662:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 666:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 670:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 674:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 678:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 682:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 686:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 690:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 694:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 698:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 702:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 706:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 710:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 714:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 718:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 722:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 726:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 730:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 734 and 735:

  PRILOGA VII STALIŠČA DELOVNIH TEL

 • Page 736 and 737:

  ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Štev

 • Page 739 and 740:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 741:

  Občinski svet Občine Sevnica je n

 • Page 745:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 759 and 760:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 761:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 11.

Programi prekogranične i teritorijalne suradnje
Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu
FINAN ČNI NAČRT ZA LETO 2011 - Splošna bolnišnica Novo mesto
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+
gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017
gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
KAZALO - Občina Škofljica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
ZR 2009 - Občina Krško
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
Ozadje nastanka in cilji zakona o radioamaterski dejavnosti - Zveza ...
Letno poročilo o delu - Pedagoški inštitut
2. sprememba programa POMURJE 2015 - Služba Vlade Republike ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Izredno podaljšanje razpisa do porabe sredstev - E-zavod
gradivo_za_32_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_19092018
Predlog odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 - Občina Krško