Views
7 months ago

amanpath

C M Y K ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ç¼Üè ×éÕæÚ¸U·¤Õæ¼ ×ôãUÕÌ ¥õÚU Öæ§ü¿æÚÔU ·ð¤ Âçߘæ Âßü §ü¼-©UÜ-çȤÌÚU ·ð¤ ×õ·ð¤ ÂÚU ÎðàæßæçâØô´, çÂýØÂæÆU·¤ô´, çßææÂÙÎæÌæ¥ô´, ¥çÖ·¤ÌæüÕ¢Ïé¥ô´, àæéÖð‘ÀéU¥ô´ °ß¢ âãUØôç»Øô´ ·¤ô ç¼Üè ×éÕæÚ¸U·¤Õæ¼ ¥ß·¤æàæ ¼ðàæßæçâØô´ ·ð¤ âæÍ ãU× Öè §ü¼-©UÜ-çȤÌÚU ×Ùæ°¢»ðÐ çÜãUæÁæ v{ ÁêÙ w®v}U ·¤ô ¥×Ù ÂÍ ·¤æØæüÜØ ×𴠥߷¤æàæ ÚUãðU»æÐ ¥×ÙÂÍ ·¤æ ¥»Üæ ¥¢·¤ ¥æ·ð¤ ãUæÍô´ ×ð´ v} ÁêÙ w®v}UUU ·¤ô ãUô»æÐ ¨fbMXIYe SXf¹f´fbS, Vfd³fUfS, 16 ªfc³f 2018, ª¹fZ¿NX Vfb¢»f ´fÃf dQнf°fe¹ff, Àfa½f°f-2075, ½f¿fÊ : 6 AaIY : 32, IYe¸f°f - " 3.00, IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 d¸f»fZd³f¹f¸f ÀMXfSX df¦f fe ³fZ dMXÐUMXSX AIYfCXÔMX IZY þdSXE §fû¿f¯ff IYe IYû»fIYf°ff/EªfZÔÀfeÜ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Ad¸f°ff·f f¨¨f³f ³fZ A´f³fZ dMXÐUMXSX AIYfCXÔMX IZY þdSXE ¹fZ §fû¿f¯ff IYe WX` dIY UWX ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IZY VfWXeQ WXbE þUf³fûÔ IYe dU²fUfAûÔ AüSX IYþÊ ¸fZÔ OXcfZ QZVf IZY dIYÀff³fûÔ IZY dUIYfÀf IZY d»fE Afd±fÊIY ¸fQQ IYSXZÔ¦fZÜ BÀfIZY d»fE Uû IbY»f 2 IYSXûOÞX IYe SXIY¸f OXû³fZMX IYSX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ BÀf SXfdVf ¸fZÔ ÀfZ 1 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ UWX VfWXeQ WXbE Àf`d³fIYûÔ IZY ´fdSXUfSX IZY d»fE AüSX 1 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ CX³f dIYÀff³fûÔ IZY d»fE QZÔ¦fZ þû IYþÊ IZY fûÓf IZY °f»fZ QfZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe df¦f fe ´fûd»f¹fû d³fUfSX¯f, MXeUe d³fSXû²fIY Ad·f¹ff³f AüSX ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IYf ¨fZWXSXf SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ Ad¸f°ff·f A¢ÀfSX BÀf °fSXWX IZY Àff¸ffdþIY fQ»ffU »ff³fZ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf dWXÀÀff f³f°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸faÂfe ³fZ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IZY »ff·ffd±fʹfûÔ ÀfZ IYWXf ÷Y´fZ IYfOXÊ ÀfZ IYSXZÔ QZVf ÀfZUf ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·f »fZ³fZ Uf»fZ »ff·ffd±fʹfûÔ ÀfZ ff°f IYSX³fZ IYe IYOÞXe ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ VfbIiYUfSX IYû dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IZY »ff·ffd±fʹfûÔ ÀfZ ff°f IYeÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY °fIY³feIY IZY ÀfWXfSXZ Afþ §fSX f`NXZ SXZ»f dMXIYMX fbIY IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÷Y´fZ IYfOXÊ dOXdþMX»f ´fZ¸fZÔMX ¸fZÔ IiYfÔd°fIYfSXe fQ»ffU »ff SXWXf WX` AüSX BÀfIZY CX´f¹fû¦f ÀfZ WX¸f QZVf ÀfZUf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ f°ff¹ff, ÷Y´fZ IYfOXÊ dOXdþMX»f ´fZ¸fZÔMX IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IiYfÔd°fIYfSXe fQ»ffU »ff SXWXf WX`Ü Afþ »f¦f·f¦f 50 IYSXûOÞX »fû¦f ÷Y´fZ IYfOXÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸f`Ô QZVf IZY »fû¦fûÔ IYû IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY A¦fSX QZVf ÀfZ ´¹ffSX WX`, °fû ÷Y´fZ IYfOXÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔÜ dÀfRYÊ ffgOXÊSX ´fSX þfIYSX »fOÞX³ff WXe QZVf´fiZ¸f ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü A¦fSX Af´f QZVf IYe °fSX¢IYe ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe d³f·ff°fZ WX`Ô, °fû ¹fWX ·fe QZVf´fiZ¸f WX`Ü ÷Y´fZ IYfOXÊ IYe IY¸ffBÊ QZVf IYe °fSX¢IYe AüSX QZVfUfdÀf¹fûÔ IYe ·f»ffBÊ IZY d»fE BÀ°fZ¸ff»f WXû°fe WX`Ü BÀfd»fE A¦fSX Af´f ÷Y´fZ IYfOXÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WX`Ô, °fû Uû ·fe EIY QZVf·fdöY WX`, QZVfÀfZUf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ AfdQUfÀfe ¸fdWX»ff þþ Àf¸fZ°f 4 ³fE þþûÔ IYe d³f¹fbdöY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ ¨ffSX ³fE þþ IYe d³f¹fbdöY IYû SXf¿MÑX´fd°f ÀfZ A³fb¸fd°f d¸f»f ¦fBÊ ¦fBÊ WX`Ü BÀf AfVf¹f IZY AfQZVf þfSXe IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY Àfû¸fUfSX IYû ³fU d³f¹fböY þþûÔ IYû Vf´f±f dQ»ff¹ff þfE¦ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dU¸f»ff dÀfÔWX IY´fcSX SX¨fZÔ¦fe IYed°fʸff³f LØfeÀf¦fPÞX IYû BÀf ³fBÊ d³f¹fbdöY ¸fZÔ ¸fdWX»ff þþ ·fe d¸f»fe WX`Ü SXfª¹f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ EZÀff ´fWX»fe ffSX WXbAf WX`, þf LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ AfdQUfÀfe ¸fdWX»ff þþ IYe d³f¹fbdöY IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf d»fWXfþ ÀfZ þþ dU¸f»ff dÀfÔWX IY´fcSX IYed°fʸff³f SX¨f³fZ þf SXWXe WX`ÔÜ dU¸f»ff IY´fcSX IZY Àff±f Àff±f ¦fü°f¸f ¨füSXdOX¹ff,SXþ³fe QbfZ AüSX ´fe´fe ÀffWXc ·fe ´fiQZVf IZY ³fE þdÀMXÀf WXûÔ¦fZÜ f°ff QZÔ LØfeÀf¦fPÞX WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ ÀfeþZ ÀfdWX°f 18 þdÀMXÀf IZY ´fQ ÀUeIÈY°f WX`ÔÜ ´fcSXf WXû SXWXf ÀfaIY»´f ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY þf dOXdþMX»f BÔdOX¹ff »ffg³¨f WXbAf ±ff, °fû EIY ÀfÔIY»´f ±ff dIY QZVf IZY Àff¸ff³¹f ½¹fdöY, ¦fSXef, dIYÀff³fûÔ, ¹fbUfAûÔ AüSX ¦ffÔUûÔ IYû dOXdþMX»f IYe Qbd³f¹ff ÀfZ þûOÞX³ff WX`, CX³WXZÔ E¸´ffUSX IYSX³ff WX`Ü ¹fZ ÀfÔIY»´f Afþ ´fcSXf WXû°ff ³fþSX Af SXWXf WX`Ü Afþ ¦ffÔU ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»ff dUôf±feÊ dÀfRYÊ A´f³fZ ÀIcY»f-IYfg»fZþ ¸fZÔ CX´f»f²f dIY°fffûÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü UWX BÔMXSX³fZMX IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX dOXdþMX»f »ffBfiZSXe IZY þdSXE »ffJûÔ dIY°fffûÔ IYû E¢ÀfZÀf IYSX SXWXf WX`Ü Afþ »ffJûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¹fbUf dU»fZþ »fZU»f EÔMXSX´fiZ³¹fûSX IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ JbVfe IYe ff°f WX` dIY B³f¸fZÔ 52 WXþfSX ¸fdWX»ff CXô¸fe IYf¸f IYSX SXWXe WX`ÔÜ QZVf ¸fZÔ IYSXef °fe³f »ffJ IYfg¸f³f ÀfdUÊÀf ÀfZÔMXÀfÊ JZ»fZ þf ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fd›¸f fÔ¦ff»f IYe SXfþ²ff³fe IYû»fIYf°ff ¸fZÔ EIY OXfg¢MXSX ³fZ A³fcNXe d¸fÀff»f ´fZVf IYe WX`Ü ¹fWXfÔ OXfg¢MXSX ³fZ ²ffd¸fÊIY ´fSXÔ´fSXf IZY DY´fSX ¸ff³fU°ff IYû °fSXþeWX QZ°fZ WXbE EIY ¸fSXeþ IYe þf³f f¨ffBÊ WX`Ü SX¸fþf³f IZY ¸fWXe³fZ IZY AfdJSX ¸fZÔ BÊQ ÀfZ NXeIY ´fWX»fZ OXfg¢MXSX ³fZ ¸fSXeþ IYû »fOX OXû³fZMX IYSX³fZ IZY d»fE A´f³ff SXûþf °fûOÞX dQ¹ffÜ IYû»fIYf°ff IZY A´fû»fû AÀ´f°ff»f IZY OXfg¢MXSX ¦fb»ff¸f ¸fûWX¸¸fQ ¸fûB³fbïe³f (37 U¿fÊ) ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû A´f³ff »fOX OXû³fZMX dIY¹ffÜ CX³fIZY BÀf IYQ¸f IYe WXSX °fSXRY °ffSXeRY WXû SXWXe WX`Ü QSXAÀf»f RcY»fff¦ff³f B»ffIZY ¸fZÔ EIY VfWXeQûÔ IZY ´fdSXUfSX AüSX IYþÊ ¸fZÔ OXcfZ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE Ad¸f°ff·f f©f³f QZÔ¦fZ 2 IYSXûOÞX øY´fE df¦f fe ³fZ f³ffBÊ MXe¸f dOXdþMX»f BÔdOX¹ff ÀfZ ÷YIZY¦fe Q»ff»fe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY °fIY³feIY IZY ÀfWXfSXZ Afþ §fSX f`NXZ-f`NXZ SXZ»fUZ IYe dMXIYMX fbIY IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Afg³f»ffB³f A´f³fZ df»f þ¸ff IYSXf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX¸f ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX SXWXZ WX`Ô dIY ¹fZ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYf »ff·f dÀfRYÊ IbYL »fû¦fûÔ °fIY Àfed¸f°f ³ff SXWXZÜ BÀfIYf RYf¹fQf Àf·fe IYû WXûÜ WX¸f³fZ WXSX ´fWX»fc ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff WX`Ü ´fZÔVf³f »fZ³fZ Uf»fZ fbþb¦fûÊÔ IYû Af dþÔQf WXû³fZ IYf ´fi¸ff¯f ´fÂf ³fWXeÔ QZ³ff ´fOÞX°ff WX`Ü dOXdþMX»f ÀfZUfEÔ QZVf IZY WXSX ³ff¦fdSXIY IYû CX´f»f²f WX`ÔÜ ´feE¸f ³fZ IYWXf dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYû Af¦fZ fPÞXf³ff WX`Ü ¹fWX EIY EZÀfe »fOÞXfBÊ WX` þû Q»ff»f f³ff¸f dOXdþMX»f BÔdOX¹ff WX`Ü Q»ff»fe SXûIY³fZ IYf IYf¸f dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYSX SXWXf WX`Ü QZVf IZY Àf·fe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IZY Àf¸ff³f AUÀfSX CX´f»f²f WXûÔ BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff ´fiû¦fif¸f IZY °fWX°f BÔdOX¹ff fe´feAû ´fi¸fûVf³f ÀIYe¸f AüSX ³ffg±fÊ BÊÀMX IZY d»fE EIY À´fZVf»f fe´feAû ´fi¸fûVf³f ÀIYe¸f VfbøY IYe WX`Ü IYû»fIYf°ff ¸fZÔ OXfg¢MXSX ¦fb»ff¸f ¸fû. ¸fûB³fbïe³f ³fZ ´fZVf IYe d¸fÀff»f BÔÀffd³f¹f°f IYe þe°f: OXfg¢MXSX ³fZ ¸fSXeþ IZY d»fE °fûOÞXf SXûþf ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ þ£¸fe Vf£Àf IYû B»ffþ IZY d»fE AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IÈYd¿f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ VfbIiYUfSX IYû IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f SXf¹f´fbSX ¸fZÔ Àff°f dQUÀfe¹f ¹fû¦ffRZYÀMX IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fû¦f WX¸ffSXZ °f³f, ¸f³f, ¸fdÀ°f¿IY AüSX Af°¸ff IYû d³fSXû¦f f³ff°ff WX`Ü ¹fû¦f WX¸ffSXZ fbdð AüSX d¨fØf IYû Vff³°f IYSX°ff WX` AüSX Af°¸ff IYû Vfbð IYSX°ff WX`Ü WX¸ffSXZ þeU³f ¸fZÔ ¹fû¦f IZY ¸fWX°U IYû QZJ°fZ WXbE ¹fbUfAûÔ IYû A´f³fe dQ³f¨f¹ffÊ ¸fZÔ ¹fû¦f IYû AUV¹f À±ff³f QZ³ff ¨ffdWXE dþÀfÀfZ UZ ÀUÀ±f AüSX DYþfUfʳf f³f ÀfIZYÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fû¦f IYû ÀfÔ´fc¯fÊ dUV½f ¸fZÔ ´fid°fdâ°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY ´fi¹ffÀfûÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ ßfe A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ¸fûQe IZY A±fIY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ Qbd³f¹ff IZY 125 Àfb´fZfZOÞXf ¸fZÔ dIYOX³fe IYe fe¸ffSXe ÀfZ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IZY ´fdSXUfSX IYû d¸f»fZÔ¦fZ 50,000 ÷Y´fE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¦fdSX¹fffÔQ dþ»fZ IZY Àfb´fZfZOÞXf ¦ffÔU IZY dIYOX³fe ´fi·ffdU°fûÔ ³fZ VfbIiYUfSX IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf QüSXf³f IYWXf dIY dIYOX³fe IYe fe¸ffSXe IZY ¨f»f°fZ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IYe dU²fUfAûÔ IYû 50 WXþfSX ÷Y´fE IYf ¸fbAfUþf dQ¹ff þfE¦ff, Àff±f WXe CX³WXZÔ IYüVf»f dUIYfÀf ´fidVfÃf¯f ·fe dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀf QüSXf³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY Àf·fe dIYOX³fe ´fedOÞX°fûÔ IYf ÀfÔþeU³fe ¹fûþ³ff IZY °fWX°f B»ffþ WXû¦ffÜ OXfg SX¸f³f ³fZ CX³WXZÔ Àfb´fZfZOÞXf Af³fZ IYf AfV½ffÀf³f ·fe dQ¹ffÜ f°ff QZÔ dIY ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ³fZ ´fid°fd³fd²f¸faOX»f IYû dQ¹ff AfVUfÀf³f Àfb´fZfZOÞXf ¸fZÔ dIYOX³fe ¸fSXeþûÔ IYe ¸fü°f IYf dÀf»fdÀf»ff ±f¸f ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü Àfb´fZfZOÞXf ¸fZÔ dU¦f°f PXfBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ »f¦ff°ffSX dIYOX³fe ÀfÔfÔ²fe fe¸ffSXe ÀfZ »f¦ff°ffSX ¸fü°fZÔ WXû SXWXe WX`ÔÜ Af ±ffÜ CX³WXZÔ Efe (´ffgdþdMXU) ¦fib´f IZY Jc³f IYe þøYSX°f ±feÜ »fZdIY³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ JfSXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY CX³WXûÔ³fZ ½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSX EIY MXe¸f IYf ¦fNX³f dIY¹ff WX` þû BÀf ff°f IYf ²¹ff³f SXJZ¦fe dIY þû ´f`Àff dQ¹ff þf SXWXf WX` UWX ÀfWXe ½¹fdöY¹fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f ÀfIZYÜ Ad¸f°ff·f f¨¨f³f IZY EZÀff IYSX³fZ IZY ´feLZ ¹fWX IYfSX¯f ·fe WX` dIY UWX ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY CX³fWX ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY CX³fIZY õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff ¹fWX IYf¸f AüSX ·fe »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨fZ AüSX UWX ·fe BÀf °fSXWX IYf ¹fû¦fQf³f IYSX EIY ÀfVföY ·ffSX°f IYf d³f¸ffʯf IYSX ÀfIZYÔÜ ´fWX»fZ ·fe IYSX ¨fbIZY WX`Ô ¸fQQ Ad¸f°ff·f f¨¨f³f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY dIYÀff³f AüSX þUf³f Àf¸ffþ IZY fWXb°f ¸fWX°U´fc¯fÊ AÔ¦f WX`ÔÜ WX¸fZÔ ·ffSX°f ´fSX ¦fUÊ WXû³ff ¨ffdWXE AüSX B³f »fû¦fûÔ IYû A³fQZJf ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY ´fWX»fZ ·fe Ad¸f°ff·f f¨¨f³f AfÔ²fi ´fiQZVf AüSX dUQ·fÊ IZY dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYf IYþÊ »füMXf³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ Àff°f dQUÀfe¹f ¹fû¦ffRZYÀMX IYf Vfb·ffSXÔ·f °f³f, ¸f³f AüSX Af°¸ff IYû d³fSXû¦f f³ff°ff WX` ¹fû¦f °fIY UWXfÔ 64 »fû¦fûÔ IYe ¸fÈ°¹fb WXû ¨fbIYe WX`Ü ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f Af °fIY ¹fWX ´f°ff »f¦ff³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f Àffdf°f WXbAf WX` dIY AfdJSX UWXfÔ »fû¦fûÔ IYû ¢¹fûÔ EZÀfe fe¸ffSXe WXû°fZ þf SXWXe WX`Ü QZVfûÔ ¸fZÔ 21 þc³f IYû dUV½f ¹fû¦f dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀf Àff°f dQUÀfe¹f ¹fû¦f ´fidVfÃf¯f EUÔ d¨fÔ°f³f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f AüSX SXf¿MÑXe¹f ÀfZUf ¹fûþ³ff, CX¨¨f dVfÃff dU·ff¦f IZY ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ´fiQZVf IZY 8 dUV½fdUôf»f¹fûÔ IZY 450 ÀfZ Ad²fIY ´fid°f·ff¦fe Vffd¸f»f ¸fZÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f IZY IbY»f´fd°f, OXfg. EÀf.IZY. ´ffMXe»f ³fZ IYeÜ LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f CX¨¨f dVfÃff dU·ff¦f ¸fZÔ Àfd¨fU ÀfbSXZ³Qi IbY¸ffSX þf¹fÀfUf»f EUÔ ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ °fIY³feIYe dUV½fdUôf»f¹f, d·f»ffBÊ IZY IbY»f´fd°f, OXfg. ¸fbIZYVf IbY¸ffSX U¸ffÊ RYþeÊ dOX¦fie ffÔMX³fZ ¸fZÔ RÔYÀfZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Vf`»fZVf ´ffÔOXZ¹f SXf¹f´fbSXÜ RYþeÊ dOX¦fie RYþeÊ dOX¦fie IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff AüSX OXfg ÀfeUe SX¸f³f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY ´fcUÊ SXdþÀMÑfSX Vf`»fZVf ´ffÔOXZ¹f IZY dJ»ffRY ´fbd»fÀf ³fZ ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü CX³fIZY A»ffUf BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY ¨ffÔÀf»fSX ÀfÔ°fû¿f ¨füfZ, dOX´MXe SXdþÀMÑfSX ¦füSXU Vfb¢»ff AüSX ³feSXþ IYV¹f´f ·fe AfSXû´fe f³ffE ¦fE WX`ÔÜ df»ffÀf´fbSX IYe IYûMXf SX¸f³f dUdU IZY ¨ffÔÀf»fSX ÀfÔ°fû¿f ¨füfZ ´fSX ·fe ERYAfBÊAfSX ´fbd»fÀf ³fZ ¹fWX ¸ff¸f»ff ´fiZ¸fZÔQi ¸ffd³fIY´fbSX IYe dVfIYf¹f°f ´fSX QþÊ dIY¹ff WX`Ü B³f Àf·fe ´fSX AfSXû´f WX` dIY dOXÀMXZÔÀf EþbIZYVf³f IYe A³fb¸fd°f IZY df³ff B³WXûÔ³fZ ÀfZÔMXÀfÊ ÀfZ dOXd¦fi¹ffÔ ffÔMX Qe WX`Ü f°ff QZÔ dIY »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ BÀf °fSXWX IYe JfSXZÔ Af SXWXe ±feÔ dIY ÀfeUe SX¸f³f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY ÀfZÔMXÀfÊ ÀfZ RYþeÊ dOXd¦fi¹ffÔ ffÔMXe þf SXWXe WX`ÔÜ ¹fWX ¸ff¸f»ff dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ·fe CXNXf ±ffÜ ¸füþcQ »fOX f`ÔIY ¸fZÔ BÀf ¦fib´f IYf Jc³f CX´f»f²f ³fWXeÔ ±ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸fSXeþ IYe þf³f IYû J°fSXf QZJ°fZ WXbE OXfg¢MXSX ¸fûB³fbïe³f ³fZ JbQ A´f³ff Jc³f QZ³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY BÀf UþWX ÀfZ CX³WXZÔ SX¸fþf³f IYf A´f³ff SXûþf °fûOÞX³ff ´fOÞXfÜ OXfg¢MXSX ¸fûB³fbïe³f IYf IYWX³ff WX`, ÀffÀfZ ´fdUÂf IYf¸f dIYÀfe BÔÀff³f IYe þf³f f¨ff³ff WX`Ü BÀfd»fE ¸f`Ô³fZ ¸fSXeþ IYû A´f³ff Jc³f QZ³ff CXd¨f°f Àf¸fÓffÜ OXfg. ¸fûB³fbïe³f ³fZ A´f³ff Jc³f QZIYSX d¸fÀff»f IYf¹f¸f IYe WX`Ü CX³fIYf ¹fWX ÀfÔQZVf WXSX dIYÀfe IZY d»fE EIY ´fiZSX¯ff WX`Ü SX¸fþf³f IZY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ SXûþZ IYû °fûOÞXIYSX CX³WXûÔ³fZ Àffdf°f IYSX dQ¹ff dIY ÀffÀfZ fPÞXIYSX BÔÀffd³f¹f°f WX`Ü dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf ¹fû¦f ´fidVfÃf¯f EUÔ d¨fÔ°f³f dVfdUSX ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY AfNX dUVUdUôf»f¹fûÔ - BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f, SXf¹f´fbSX, ´fÔ. SXdU¿fÔIYSX Vfb¢»f, dUV½fdUôf»f¹f, SXf¹f´fbSX, Qb¦fÊ dUV½fdUôf»f¹f, df»ffÀf´fbSX dUV½fdUôf»f¹f, fÀ°fSX dU¿UdUôf»f¹f, þ¦fQ»f´fbSX, ÀfSX¦fbþf dUV½fdUôf»f¹f, Ad¸fIYf´fbSX, ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ °fIY³feIYe dUV½fdUôf»f¹f, d·f»ffBÊ EUÔ ¦fbøY §ffÀfeQfÀf dUV½fdUôf»f¹f, df»ffÀf´fbSX IZY SXf¿MÑXe¹f ÀfZUf ¹fûþ³ff IZY ÀU¹fÔÀfZUIY, SXf¿MÑXe¹f ÀfZUf ¹fûþ³ff IZY IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe ÀfdWX°f 450 dVfdUSXf±feÊ Àfd¸¸fd»f°f WXbEÜ dVfdUSXfd±fʹfûÔ IYû ´fif°f: ¹fû¦ff·¹ffÀf IZY ffQ ßfe SXf¸f¨f³Qi d¸fVf³f õfSXf ²¹ff³f IYSXf¹ff þfE¦ffÜ QÔ°fZUfOÞXf ¸fZÔ ÀfOÞXIY WXfQÀff, ¨ffSX IYe ¸fü°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ QÔ°fZUfOÞXf dªf»fZ IZY IYûOXe³ffSXf ±ff³ff B»ffIZY ¸fZÔ E³fE¨f 63 ´fSX VfbIiYUfSX ÀfbfWX EIY ¨ffSX ´fdWX¹ffÔ UfWX³f MXf¹fSX RYMX³fZ ÀfZ UWX ´fZOÞX ÀfZ MXIYSXf ¦f¹ffÜ §fMX³ff ¸fZÔ UfWX³f ¸fZÔ ÀfUfSX ¨ffSX »fû¦fûÔ IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊ AüSX °fe³f ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY ¹fZ Àf·fe þ¦fQ»f´fbSX ÀfZ QÔ°fZUfOÞXf þf SXWXZ ±fZ °f·fe CX³fIYf °fZþ SXµ°ffSX UfWX³f ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ ´fZOÞX ÀfZ MXIYSXf ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX WXe ¨ffSXûÔ »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ IZY ffQ ´fbd»fÀf AüSX EÔfb»fZÔÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe §ff¹f»fûÔ IYû AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ ¸fÈ°fIYûÔ ¸fZÔ Q³°fZUfOÞXf IZY SXfþ SXZÀMXûSXZÔMX IZY ¸ffd»fIY ¸f³fûþ IZY ·ffBÊ ÀfdWX°f ÀMXfRY IZY Qû Àf¦fZ ·ffBÊ ·fe Vffd¸f»fÜ ¸fÈ°fIYûÔ IZY ³ff¸f IbY»fQe´f ´ffNXIY d³fUfÀfe ¦fif¸f ²f³fû»fe ffSXffÔIYe (¹fc´fe), ÀfcSXþ d¸fßff d³fUfÀfe ¦fif¸f SXfþf´fbSX, Àfb»°ff³f´fbS X(¹fc´fe), Àfbd¸f°f ´ff»f d³fUfÀfe ¦fif¸f ¨fûWXIYû»fe, Àfb»°ff³f´fbS X(¹fc´fe), SXûdWX°f ´ff»f d³fUfÀfe ¦fif¸f ¨fûWXIYû»fe WX`ÔÜ §ff¹f»fûÔ IZY ³ff¸f Vfb·f¸f d°fUfSXe d³fUfÀfe ¦fif¸f fZ»ff, Àfb»°ff³f´fbSX, IbY¸ffSXe AfSX°fe d³fUfÀfe ³fIbY»f³ffSX, QÔ°fZUfOÞXf AüSX Àfb¿f¸ff ÀfZdNX¹ff d³fUfÀfe ¦fif¸f ¨fe°ff»fÔIYf, QÔ°fZUfOÞXf WX`ÔÜ dU¸ff³f ÀfZUf IZY ´fWX»fZ WXe dQ³f »f¦ff ÓfMXIYf SXf¹f´fbSXÜ §fSXZ»fc dU¸ff³f ÀfZUf IYf »ff·f »fZ³fZ IYf Àf´f³ff ÀfÔþûE f`NXZ fÀ°fSX IZY »fû¦fûÔ IYû ´fWX»fZ dQ³f WXe ÓfMXIYf »f¦ffÜ ·f½¹f CXîfMX³f IZY °f°IYf»f ffQ QcÀfSXZ WXe dQ³f E¹fSX AûdOXVff ³fZ þ¦fQ»f´fbSX ÀfZ dUVffJf´f˜³f¸f IYf A´f³ff ´fWX»ff RZYSXf SXï IYSX dQ¹ffÜ ³fZU»f d¢»f¹fSXZÔÀf IZY A·ffU ¸fZÔ dUVffJf´fMÐXMX³f¸f E¹fSX´fûMXÊ ´fifd²fIYSX¯f ³fZ E¹fSX AûdOXVff IYû UfBÊþZ¦f E¹fSX´fûMXÊ ¸fZÔ »f`ÔdOXÔ¦f IYe A³fb¸fd°f ³¹fcªf dUaOXû CX÷Y¦UZ ³fZ d¸fp IYû 1-0 ÀfZ WXSXf¹ff ¹fZIYf°fZdSX³ff¦fÊÜ EIYf°fZdSX³ff¦fÊ EdSX³ff ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE RYeRYf U»OXÊ IY´f-2018 IZY QcÀfSXZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ CX÷Y¦UZ ³fZ d¸fp IYû 1-0 ÀfZ WXSXf dQ¹ffÜ BÀf þe°f IZY Àff±f WXe CX÷Y¦UZ ³fZ MXc³fʸfZÔMX ¸fZÔ þûSXQfSX VfbøYAf°f IYe WX`Ü dUþZ°ff MXe¸f IZY d»fE BIY»fü°ff ¦fû»f þûÀf d¦f¸fZ³fZþ ³fZ 89UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ »f¦ff¹ffÜ BÀf WXfSX ÀfZ d¸fp IYû CXÀfIZY ÀMXfSX dJ»ffOÞXe ¸fûWX¸¸fQ Àf»ffWX IYe IY¸fe þøYSX J»f°fe dQJeÜ IYed°fÊ AfªffQ ³fZ þZMX»fe IYû f°ff¹ff þZf»fcMX»fe ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffþ´ff ÀfZ d³f»fÔdf°f ÀffÔÀfQ IYed°fÊ AfþfQ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ dQ»»fe AüSX dþ»ff dIiYIZYMX ÀfÔ§f ¸fZÔ °f°IYf»fe³f A²¹fÃf A÷Y¯f þZMX»fe ´fSX AfSXû´f »f¦ff°fZ SXWXZ WX`Ô, AüSX BÀfe IYfSX¯f WXe UZ ´ffMXeÊ ÀfZ d³f»fÔdf°f ·fe WXbEÜ Af CX³WXûÔ³fZ EIY ffSX dRYSX dUØf ¸fÔÂfe AøY¯f þZMX»fe IYû »fZIYSX dMX´´f¯fe IYe WX`, BÀf ffSX CX³WXûÔ³fZ CX³WXZÔ kþZf»fcMX»fel f°ff¹ff WX`Ü QSXAÀf»f IYed°fÊ AfþfQ IZY IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe IY¹ffÀfûÔ IZY fe¨fZ EZÀfe WXe EIY JfSX ´fSX CX³WXûÔ³fZ MXÐUeMX IYSX A´f³fZ Àf¸f±fÊIYûÔ ÀfZ ´fcLf dIY Af´f »fû¦fûÔ IZY IY¸fZÔMX ´fPÞX³fZ IZY ffQ Af´fÀfZ þf³f³ff ¨ffWX°ff WXcÔ, A÷Y¯f þZMX»fe IZY OXeOXeÀfeE ·fiáf¨ffSX IZY ffSXZ Af´fIYf ¢¹ff dU¨ffSX WX`? 1, 2 IYSXûOÞX ³fWXeÔ 400 IYSXûOÞXÜ ·föY¦f¯f IÈY´f¹ff DY´fQZVf ³f QZÔÜ ¨fûSX- ¨fûSX ¸füÀfZSXZ ·ffBÊ?Ü ¸fb»»ff RYþ»f CX»»ffWX OÑû³f AMX`IY ¸fZÔ ¸ffSXf ¦f¹ff IbY³ffSXÜ °fWXSXeIY-E-°ffd»fff³f ´ffdIYÀ°ff³f IYf ¨feRY ¸fb»»ff RYþ»f CX»»ffWX CXRYÊ ¸fb»»ff SXZdOX¹fû IYe OÑû³f WX¸f»fZ ¸fZÔ ¸ffSXZ þf³fZ IYe JfSX Af SXWXe WX`Ü UfgBÀf AfgRY A¸fZdSXIYf IZY A³fbÀffSX, EIY ÀfZ³ff Ad²fIYfSXe ³fZ þf³fIYfSXe Qe WX` dIY A¸fZdSXIYf IYe °fSXRY ÀfZ dIYE ¦fE OÑû³f WX¸f»fZ ¸fZÔ MXeMXe´fe ¨feRY ¸ffSXf ¦f¹ffÜ ³fWXeÔ QeÜ dUVffJf´fMÐXMX³f¸f IYe ´fWX»fe CXOÞXf³f ·fSX³fZ E¹fSX´fûMXÊ ´fWXbÔ¨fZ C ¹ffdÂf¹fûÔ ¸fZÔ ¸fSXeþ ·fe ±fZ °fû dIYÀfe IYû dUVffJf´fMÐXMX³f¸f ÀfZ Af¦fZ IYe M SXZ»f IY³fZd¢MXdUMXe þøYSX°f ±feÜ E¹fSX AûdOXVff IZY ¸fb°ffdfIY d¸fd³fÀMÑe Y AfgRY dOXRZYÔÀf IYe A³fb¸fd°f IZY ffQ Àfû¸fUfSX °fIY þ¦fQ»f´fbSXdUVffJ´fMÐXMX³f¸f IYe CXOÞXf³f ´fifSXÔ·f WXû ÀfIY°fe K WX`Ü