Views
6 months ago

تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟

به قلم آرمان عزیزی منتقد گروه تئاتر اگزیت

تبلیغات یا تلقینات

تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟ به قلم آرمان عزیزی منتقد گروه تئاتر ا گزیت شاید از خود ببرپبررسید مساله ی تبلیغات تئاتر در شرایطی که تئاتر با هزار مشکل کوچک و بزرگ دست و پنجه نرم می کند چقدر اهمھهممیت دارد و اساسا تبلیغات یک اثر تئاتری چقدر وابسته و تاثبریبررگذار در ماهیت آن اثر است که بتوان آن را

عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
درباره تئاتر امروز ایران
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مخاطب در تئاتر امروز ایران
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
هنر و مبارزه طبقاتی
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
مدیریت در تئاتر امروز ایران
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
من موجودی احساساتی هستم
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
شکست صندوق سنت
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
دیو دبنگ دال قدرت
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
هنر و سرمایه‌داری
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
بررسی عوامل شارلاتانیزم در هنر و تئاتر امروز ایران