09.07.2018 Views

mart 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

МАРТ 2018. ГОД.

Датум

Активности

1- 2. 3.

2018.

У одмаралишту Црвеног крста Ниш “Гај" у Дивљани реализован је семинар за

мотиваторе програма Добровољног давалаштва крви. Семинар је организован за

30 нишких средњошколаца. Семинар су организовали Црвени крст Србије у

сарадњи са Заводом за трансфузију крви Ниш.

Семинару су присуствовала четири ученика III-2, и то: Стајић Данило, Милошевић

Димитрије, Маринковић Давид и Вујић Стефан.


6. 3.

2018.

7. 3.

2018.

Одржана је седница Школског одбора са следећим дневним редом:

1. Верификација мандата члана Школског одбора Петровић Славице,

2. Усвајање записника са XXXV седнице Школског одбора одржане 15. 11. 2017.

године,

3. Доношење Статута Машинске школе у Нишу,

4. Усвајање Извештаја о изведеној екскурзији за ученике трећег и четвртог

разреда,

5. Усвајање Извештаја о раду директора Машинске школе у Нишу у I

полугодишту шк. 2017/2018. године,

6. Усвајање Извештаја о раду и реализацији Годишњег плана рада Машинске

школе у Нишу у I полугодишту шк. 2017/2018. године,

7. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених у I полугодишту шк.

2017/2018. године,

8. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика у I полугодишту шк.

2017/2018. године,

9. Разматрање Извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки у 2017.

години,

10. Доношење Одлуке о измени и допуни Финансијског плана за 2018. годину,

11. Доношење Одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки за 2018. годину,

12. Упознавање са Записником о извршеном спољашњем вредновању Машинске

школе у Нишу,

13. Упознавање са Записником о стручном надзору над радом библиотеке.

Весна Ристић, директор Школе присуствовала је годишњој радионици пројекта

немачке развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“.

Радионица је одржана у Београду, а теме које су обрађиване су:

• прелазни период у имплементацији Закона о дуалном образовању,

• активности и резултати пројекта у 2017. години,

• инклузија осетљивих група,

• преглед активности за период март - децембар 2018. год.

• нови профили,

• изградња капацитета школског особља,

• даља подршка у изради подзаконских аката,

• уписна кампања,

• мерење ефеката пројекта на запошљавање младих.


9. 3.

2018.

У организацији Paragraf Lexa одржано је једнодневно саветовање "Нови закон о

запосленима у јавним службама- примена Уредбе о каталогу радних места у

јавним службама и усаглашавање организације и рада установа образовања и

васпитања са Законом о основама система образовања и васпитања". Саветовању

су присуствовале Биљана Живковић, секретар Школе и Јелена Илић, шеф

рачуноводства.

13. 3.

2018.

Одржана је IV седница Савета родитеља са дневним редом:

1. Усвајање записника са треће седнице Савета родитеља Машинске школе

у Нишу одржане 1. 12. 2017. године,

2. Разматрање Извештаја о раду директора Машинске школе у Нишу у I

полугодишту шк. 2017/2018. године,

3. Разматрање Извештаја о раду и реализацији Годишњег плана рада

Машинске школе у Нишу у I полугодишту шк. 2017/2018. године,

4. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика у I полугодишту

шк. 2017/2018. године,

5. Разматрање Извештаја о извршеном спољашњем вредновању Машинске

школе у Нишу,

6. Разматрање услова за рад Школе, услова за одрастање и учење,

безбедност и заштиту ученика.

Заинтересовани ученици завршних разреда присуствовали су промоцији Војне

академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета

одбране у Београду.

14. 3.

2018.


13- 15. 3.

2018.

Одржана су школска такмичења ученика четворогодишњих образовних профила у

категоријама: статика, компјутерска графика, моделирање машинских елемената

и програмирање КУ машина. Наставници који су спровели такмичења су: Илић

Драги, Анчевић Нена, Петровић Светлана, Антић Игор и Лазовић Иван. Ученици

који су се пласирали у следећи ранг такмичења су: Станојевић Михаил,

Стевановић Никола, Милановић Душан, Стојковић Михајло, Манојловић Милош,

Тодоровић Виктор и Милијић Миљан.

16. 3. 2018. Одржана је промоција Високе железничке школе струковних студија из Београда,

којој су присуствовали заинтересовани ученици образовног профила Саобраћајнотранспортни

техничар. Промоцију су реализовали Милосављевић Милан и

Тричковић Горан, асистенти ове установе.


Машинска школа је укључена у пројекат „3Д4ВЕТ- Курикулум за 3Д моделовање

и апликације за 3Д штампаче и скенере у стручним школама" који је подржан од

стране Европске комисије кроз програм Еразмус+. Пројекат се реализује у сарадњи

7 организација из Србије, Уједињеног Краљевства, Португала, Турске и Бугарске.

Циљ пројекта је креирање програма обуке за наставнике у области 3Д технологије

штампања и скенирања. У оквиру пројекта организована је студијска посета граду

Сеиа у Португалу. Бојић Бојан, наставник стручних предмета био је представник

Школе на овом путовању.

19-23. 3.

2018.

Екипа Србије


Реализована је акција добровољног давања крви уз велику помоћ волонтеранаших

ученика коју су прошли обуку у организацији Црвеног крста Ниша и Завода

за трансфузију Ниша.

21. 3.

2018.

Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом:

21. 3.

2018.

1. Усвајање записника са претходне седнице,

2. Информација о такмичењима ученика у подручју рада Машинство и обрада

метала,

3. Анализа квалитета вођења педагошке документације,

4. Анализа стручног усавршавања запослених,

5. Анализа рада Ученичког парламента,

6. Анализа реализације ваннаставних активности,

7. Разматрање Извештаја о раду и реализацији Годишњег плана рада

Машинске школе у Нишу у првом полугодишту шк. 2017/2018. године,

8. Разматрање Извештаја о раду директора Машинске школе у Нишу у првом

полугодишту шк. 2017/2018. године.


22. 3.

2018.

23. 3.

2018.

30.3.

2018.

Одржана је седница Школског одбора са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са XXXVIII седнице Школског одбора одржане 6. 3. 2018.

године,

2. Доношење Правилника о раду Машинске школе у Нишу,

3. Доношење Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности

запослених Машинске школе у Нишу,

4. Доношење Правилника о васпитној и васпитно- дисциплинској одговорности

ученика Машинске школе у Нишу,

5. Доношење Пословника о раду Школског одбора Машинске школе у Нишу,

6. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова

Машинске школе у Нишу.

Одсек за просветну и спортску инспекцију Секретаријата за инспекцијске послове

Града Ниша извршио је редован општи преглед Школе.

На Електронском факултету је одржан 10. фестивал „Наук није баук“. Сајам су

посетили ученици Школе са наставницима.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!