2/2012 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2012 - AIP ČR

– v oblasti inovací

– v oblasti výkonnosti strategie.

– v každé této oblasti musí management svoji výkonnost neustále

zvyšovat, v porovnání s minulými výsledky, hlavně v likviditě, produktivitě

a nákladech na budoucnost – inovace.

Dynamická rovnováha

● Organizace by měly vycházet z faktu, že zpětné vazby významně ovlivňují

komplexitu systému a pro budování řádu, který podporuje dosahování

dynamické rovnováhy systému, by měly využívat metodiku systémové

dynamiky, kde je kladen hlavní důraz na roli struktury a jejího

vztahu s dynamickým chováním systému, modelovaném pomocí sítě

informačně uzavřených zpětnovazebních smyček. Systémová dynamika

je vhodná pro systémy, které se vyznačují tím, že jsou komplexní,

zpětnovazební, nelineární, částečně kvalitativní a dynamické. Je vhodná

samozřejmě i pro systémy sociálně ekonomické.

● Využít teorie deterministického chaosu při analýzách chování organizací

a také o možném budoucím chování organizace.

● Použít srovnání limitního cyklu s teoretickým průběhem cyklu pro

zjištění dosahování dynamické rovnováhy systému, tj. udržitelného

úspěchu organizace.

● Získáme-li data o některých jevech ve formě časových řad, pak můžeme

použít i další z metod teorie chaosu, kdy z těchto dat vyjádříme

např. Hurstův exponent, který určuje míru chaotičnosti časové řady.

● Vytvářet modelový komplexní systém organizace na principu síťové

organizace, organizační struktura typu améba, za použití systémové

dynamiky.

Inovace

● Manažeři musí hledat zdroje inovací, to znamená změny a jejich

symptomy, které jsou signálem příležitostí k úspěšným inovacím,

v sedmi základních inovačních zdrojích:

– Nečekané události – nečekaný úspěch nebo neúspěch

– Rozpornost – rozpor mezi skutečnou a předpokládanou realitou

– Inovace vycházející z potřeb určitého procesu

– Změny struktury oboru nebo tržní struktury

– Demografi e – změny v populaci

– Změny v pohledu na svět, změny v náladách a významech

– Nové znalosti – vědeckého i nevědeckého charakteru.

● Vytváření konkurenční výhody organizace podnikající v turbulentním

prostředí musí vycházet z klíčových aktivit organizace:

– agilní strategie

– competitive intelligence

– řízení chaosu

– vyžití systémové dynamiky

– inovačních procesů a inovací.

● Pro hledání a dosahování dynamické rovnováhy prostřednictvím

inovací je vhodné spojit technické a netechnické inovace v rámci

komplexního systému organizace v jeden komplex podle obrázku 3

Vedení 12. 3. 2012

Jednání řídil generální sekretář AIP ČR

P. Švejda. V průběhu jednání byly schváleny

tyto nejdůležitější závěry:

■ informovat sekretariát AIP ČR o změnách

kontaktů (tel., fax, e-mail) členů AIP ČR;

zajistit vzájemné odkazy web stránek AIP

ČR a členů AIP ČR

■ předkládat návrh aktualit k umístění na web

AIP ČR, části Aktuality a Z činnosti členů

AIP ČR

■ využívat „Diskusní fórum“, předkládat návrhy,

náměty, doporučení a připomínky k inovačnímu

procesu v ČR a k mezinárodní

spolupráci

14 2/2012

AIP ČR předložila MPO žádost o zajištění

ofi ciální účasti ČR na XVI. moskevském

mezinárodním salonu vynálezů a inovačních

technologií ARCHMEDES 2013

v březnu 2013

■ ostatní úkoly jsou průběžně plněny nebo

byly splněny

■ členové vedení AIP ČR vzali na vědomí informaci

P. Švejdy o aktuální situaci v oblasti

VaVaI v ČR:

● vycházíme z 11 činností a projektů AIP ČR:

– Systém inovačního podnikání v ČR

(od 1993)

– Regionální inovační infrastruktura, odborné

týmy k inovačnímu podnikání

v krajích (od 2002)

– Technologický profi l ČR (od 1998)

a využívat jednotlivé řády inovací pro management v turbulentním

prostředí tak, jak to popisuje tabulka 2.

● Inovace, budící kladnou zpětnou vazbu podle obrázku 3 by měly být

třetího a vyššího řádu a inovace budící zápornou zpětnou vazbou

mohou být převážně nultého až třetího řádu. Mohou být však v některých

případech i vyššího řádu než třetího.

● Pro tvorbu inovací využívat metodiku TRIZ.

Závěr

V závěru tohoto článku je vhodné připomenout citaci z předmluvy

autora Petera F. Druckera k českému vydání jeho knihy Inovace

a podnikavost. Praxe a principy.:

Nebyla to prostě náhoda, že se mladý Schumpeter, jakožto syn Moravy,

zabýval roku 1911 inovacemi a podnikavostí. Čechy a Morava

byly totiž v letech před první světovou válkou nejpodnikavější oblastí

celé Evropy a jednou z nejpodnikavějších oblastí světa. Lze dokonce

říci, že Čechy a Morava byly v oněch padesáti letech před první světovou

válkou „podnikatelským zázrakem“. I Schumpeterův otec patřil

k oněm podnikatelům, kteří vybudovali moderní průmysl. V padesátých

létech 19. století, kdy se Schumpeterův otec narodil, byly Čechy

a Morava územím naprosto nezprůmyslněným, pouze zemědělským.

Do roku 1883, kdy se Schumpeter mladší narodil, se Čechy a Morava

staly význačnou průmyslovou mocností. A v době, kdy psal svou knihu

v roce 1911, už byly Čechy a Morava nejproduktivnější a nejkonkurenceschopnější

oblastí celého světa, dokonce i ve strojírenském a chemickém

průmyslu. V Schumpeterově průkopnické práci tudíž vykrystalizovaly

jeho vlastní zkušenosti. Důraz na inovace a podnikavost

a systematický přístup k oběma těmto fenoménům, je dnes v České

republice, která je nástupcem Čech a Moravy roku 1911, obzvlášť potřebný.

Z podnikatelské kultury a z podnikatelských úspěchů konce

devatenáctého a začátku dvacátého století nezbývá téměř nic. Podnikatelská

kultura byla v plném rozkvětu ještě v třicátých letech minulého

století. V tomto období byl český průmysl plně konkurenceschopný,

plně produktivní a plný inovací. O padesát let později jsou to samozřejmě

už jen staří lidé, kteří si na tu dobu vůbec pamatují. A přece je tradice

inovací a podnikavosti tradicí velice starou a hluboce zakořeněnou,

ne jen v ekonomice. Existují proto veškeré důvody doufat, že

svobodná Česká republika rychle znovu objeví svou tradici podnikavosti

a využije ji k obnově své ekonomiky a společnosti. Doufám, že

moje kniha jí v plnění tohoto úkolu pomůže. (napsáno na podzim

1992), a vyslovit přesvědčení, že manažeři organizací, a především

kapitáni českého školství budou směřovat poněkud více k podpoře

tvorby technických inovací, které jsou hlavním faktorem budoucího

rozvoje společnosti. Některé dotační tituly národních rozvojových programů

toto naznačují a stejně tak to naznačuje správný tlak na zvýšení

obecné úrovně technické vzdělanosti.

Literatura

DRUCKER P. F.: Inovace a podnikavost. Praxe a principy.

Management Press, 1993. ISBN 80-85603-29-2, str. 11

TYRÁČEK P.: Inovace jako prostředek k dosahování dynamické

rovnováhy organizací. VŠB-TU Ostrava, 2011. Disertační práce.

– INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací

v ČR (od 1994)

– Cena Inovace roku (od 1996)

– Časopis Inovační podnikání a transfer

technologií (od 1993)

– Příprava odborníků pro oblast inovačního

podnikání (od 1993)

– Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce

(od 1998)

– Podpora programů EUREKA (od 1996)

a Eurostars (od 2008)

– Mezinárodní inovační centrum (od 2002)

– Asociovaný člen Enterprise Europe Network

(od 2008)

● základní aktivity ČR (aktuálně velmi složité

období):

More magazines by this user
Similar magazines