2/2012 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2012 - AIP ČR

Zaměstnávání cizích státních

příslušníků ve výzkumu a vývoji

Ve Vydavatelství VŠCHT Praha vyšlo

v lednu 2012 pod ISBN978-80-7080-804-7

již druhé vydání aktualizované příručky „Zaměstnávání

cizích státních příslušníků

ve výzkumu a vývoji“. Hlavní autorka

Mgr. Jana Mittnerová zapracovala do textu legislativní

změny, ke kterým došlo od 1. 1. 2011

na základě novely zákona o pobytu cizinců,

a to především v otázce vstupu a pobytu cizinců

na území ČR. Do příručky byly přidány též

nové informace o uznávání zahraničního vysokoškolského

vzdělávání zahraničních výzkumníků

českými vysokými školami.

Příručka obsahuje stručný přehled hlavních

kroků, které musí učinit česká hostitelská výzkumná

organizace, jako příjemce grantu

na projekt 7.RP akce Marie Curie, pokud

chce zaměstnat cizího státního příslušníka

ve výzkumu a vývoji.

Součástí příručky jsou též komentované

vzorové dohody, které organizace uzavírá

s výzkumným pracovníkem a anglicko-český

slovník frází a pojmů často používaných zejména

ve vzorových smluvních dokumentech

Evropské komise (resp. Výkonné agentury

pro výzkum).

Většinu zde popsaných postupů a dokumentů

může hostitelská organizace využít

také při

přijímání zahraničních výzkumníků, jejichž

pracovní pobyt je fi nancovaný z jiných zdrojů.

Zejména dohoda o hostování a závazek hostitelské

organizace k úhradě nákladů jsou

většinou nutným předpokladem k tomu, aby

mohl být v daném fi nančním režimu zahájen

proces, který povede k zaměstnání zahraničního

výzkumníka ze třetí země českou výzkumnou

organizací.

Příručka je určena především personálním

a administrativním útvarům vysokých škol

a výzkumných institucí, které mají ve své

kompetenci nábor a zaměstnávání zahraničních

výzkumníků a měla by jim ulehčit orientaci

v náležitostech, které je třeba splnit vůči

příslušným orgánům české státní správy.

Příručka byla vydána ve spolupráci se zástupkyněmi

EURAXESS Centra Praha ze

Střediska společných činností Akademie věd

ČR, v.v.i., Viktórii Bodnárovou a Markétou

Doležalovou a za fi nanční podpory programu

MŠMT EUPRO, projektu OK 08001 České

centrum pro mobilitu. V EURAXESS Centru

Praha (http://www.euraxess.cz/contacts/) dostanete

na vyžádání zdarma tištěnou verzi

příručky.

Volně přístupná elektronická verze příručky

fi nancovaná z podpory projektu EUPRO LE

12004 KAMPUŠ se pro Vás nyní připravuje

a bude uveřejněna na webu http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_ekniha-004/

anotace/

Anna Mittnerová

anna.mittnerova@vscht.cz

projekt programu EUPRO

LE12005 – KAMPUŠ

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

IT4Innovations

V Ostravě vznikne nejvýkonnější

superpočítač ve střední Evropě

Projekt IT4Innovations představuje

vznik a rozvoj výzkumného centra excellence

na poli superpočítání a informačních

technologií.

V jeho rámci bude

pořízena patřičná infrastruktura

a vybavení

– zejména pak

superpočítač a vybraný software. Na straně

jedné se centrum zaměří na metody

computingu jako takové, na straně druhé

na konkrétní aplikace využitelné v průmyslu.

IT4Innovations je již nyní součástí

prestižní evropské superpočítačové sítě

PRACE RI.

Projekt společně připravuje pět subjektů:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita

Ostrava, Ostravská univerzita

v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké

učení technické v Brně a Ústav geoniky

AV ČR.

Výzkumné práce pro „nakrmení“ superpočítače

úkoly ale nebudou čekat až na dostavbu

supercomputeru v roce 2014. Již nyní

na nich pracují vědci ze všech jmenovaných

partnerských organizací.

Modely vyvinuté a aplikované na superpo-

22 2/2012

čítači umožní mimo jiné velmi rychlé a přesné

simulace vývoje složitých systémů, jejichž

chování se mění s mnoha proměnnými

a s časem. Dobrým příkladem je oblast medicíny,

kde lze simulovat účinky látek na lidský

organismus a resp. modelovat vývoj zhoubných

nádorů na základě porovnání historických

snímků. Superpočítač využije také široká

průmyslová sféra, její zástupci, jako jsou

např. společnosti Visteon-Autopal či Elmarco,

čekají na využití superpočítače pro své

modelování, ať už jde o materiál ové a konstrukční

výpočty, tvarové optimalizace nebo

další vývoj a aplikace nanovláken a nanotechnologií.

Superpočítač IT4I pomůže spočítat

jak možnosti ukládání jaderného odpadu,

tak design nových automobilů.

S projektem IT4Innovations úzce souvisejí,

resp. jsou v podstatě jeho součástí, výzkumné

aktivity na poli modelování a simulací řešení

mimořádných situací, jako jsou povodně,

znečištění ovzduší, šíření požárů,

dopravní situace, přičemž posledně zmíněná

oblast se aktuálně stala předmětem rozsáhlého

projektu Centra kompetencí RODOS

(Rozvoj dopravních systémů), jež TAČR doporučil

k realizaci.

V harmonogramu projektu IT4Innovations

jsou dva důležité milníky. Od roku 2013 bude

v provozu tzv. malý výpočetní cluster (menší

superpočítač), od konce roku 2014 bude

spuštěn velký superpočítač. Pro zájemce shrnujeme

technické parametry obou přístrojů.

Malý cluster se svými 200 výpočetními

uzly architektury x86 bude dosahovat celkového

špičkového výkonu až 60 TFLOP/s

a disponovat celkem 13 TB paměti RAM.

Doplňovat jej bude systém úložných kapacit

tvořený několika úrovněmi úložných technologií,

který dosáhne svou kapacitou přibližně

1 PB. Dostupnost těchto výpočetních

a úložných kapacit bude zajištěna připojením

do sítě CESNET (česká síť pro vědu,

výzkum a vzdělávání) s agregovanou rychlostí

20 Gb/s. V této etapě bude také pořízena

část licencí výpočetního a vývojového

software.

Velký superpočítač, který bude spuštěný

koncem roku 2014, se svou předpokládanou

výpočetní kapacitou 1 PFLOP/s a více než 30

tisíci jádry, s celkovou velikostí paměti RAM

40 TB, zcela nahradí původní cluster. Tato

výpočetní kapacita bude doplněna dalšími

úložnými prostředky o velikosti cca 3,5 PB

s důrazem na diskové kapacity, tak aby byla

zajištěna dostatečná propustnost pro všechny

uzly nově pořízeného clusteru. Plné zprovoznění

centra je plánováno na začátek roku

2015.

Dále bude pořízen výpočetní systém se

sdílenou pamětí (SMP resp. NUMA)

o velikosti minimálně 2 TB a s 256 výpočetními

jádry o předpokládaném výkonu 6 TFLOP/s.

SMP/NUMA systém bude vybaven vlastním

diskovým subsystémem o velikosti 20 TB pro

potřeby dočasného úložiště výpočetních dat.

More magazines by this user
Similar magazines